Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA."

Transkrypt

1 Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej: OWH) określają zasady stosunków handlowych pomiędzy RRC Poland Sp. z o.o. (zwaną dalej: DOSTAWCĄ), a jej Klientem (zwanym dalej: ODBIORCĄ) i są integralną częścią wszystkich informacji handlowych DOSTAWCY, umów sprzedaży i dostaw oraz innych umów zawieranych przez DOSTAWCĘ z ODBIORCĄ. Uregulowania odmienne do postanowień OWH wymagają pod rygorem ich nieważności zgodnych oświadczeń woli wyrażonych w formie pisemnej przez DOSTAWCĘ i ODBIORCĘ. 2. W przypadku istniejących stałych kontraktów handlowych niniejsze OWH obowiązują dla wszystkich przyszłych umów sprzedaży i dostawy oraz innych umów, o ile Strony nie postanowią inaczej. 3. ODBIORCA, składając zamówienie, zlecenie lub zawierając z DOSTAWCĄ umowę sprzedaży lub dostawy wyraża zgodę na włączenie OWH do treści umowy, jako jej integralną i wiążącą część. Przyjęcie niniejszych warunków przez OODBIORCĘ następuje również w każdy inny sposób, jeżeli z zachowania ODBIORCY wynika, iż się z nimi zapoznał. Aktualna treść OWH dostępna jest na stronie internetowej DOSTAWCY oraz Na pisemną prośbę ODBIORCY - DOSTAWCA może przesłać aktualną na dany dzień treść OWH drogą pocztową, faksem lub za pośrednictwem korespondencji Przy braku innych pisemnych umów lub uzgodnień treść OWH stanowi pomiędzy stronami wyłącznie obowiązującą regulację prawną. Jeżeli poszczególne postanowienia OWH są lub będą nieważne lub bezskuteczne to nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień. W miejsce nieważnych lub bezskutecznych postanowień stosuje się postanowienia, które są możliwie najbliższe założeniom OWH. 5. Użyte w niniejszych OWH określenia mają następujące znaczenie: a) przez termin DOSTAWCA rozumie się RRC Poland Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem Warszawa, ul. Farbiarska 69, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS , kapitał zakładowy ,00 PLN, NIP , Regon: , b) przez termin ODBIORCA rozumie się przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą na własny rachunek (osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), składającego DOSTAWCY zamówienie na towary oraz usługi oferowane przez DOSTAWCĘ, c) przez skrót OWH rozumie się niniejsze Ogólne Warunki Handlowe RRC POLAND Sp. z o.o. dostępne na stronie lub lub d) przez termin RRC24 rozumie się działający on-line elektroniczny system sprzedaży internetowej służący realizacji współpracy handlowej pomiędzy DOSTAWCĄ a ODBIORCĄ, utrzymywany przez DOSTAWCĘ w formie portalu internetowego pod adresem którego zasady działania określone zostały odrębnym regulaminem, stanowiącym uzupełnienie niniejszych OWH. e) przez termin TOWARY rozumie się rzeczy, oprogramowanie, technologie, licencje, wsparcie techniczne, kontrakty serwisowe, oraz usługi świadczone przez DOSTAWCĘ w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 6. DOSTAWCA zastrzega sobie prawo do zmiany OWH. Zmiana OWH oraz termin wejścia w życie zmiany ogłoszone zostaną przez DOSTAWCĘ z tygodniowym wyprzedzeniem poprzez opublikowanie na stronie internetowej lub lub Zmiany OWH obowiązują dla umów zawartych od dnia wejścia w życie zmiany. 2 ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY. 1. Warunkiem dokonania zakupu towaru od DOSTAWCY jest złożenie zamówienia przez ODBIORCĘ na Towary znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej DOSTAWCY, co oznacza, iż ODBIORCA oświadcza w sposób wiążący, że chce nabyć zamówiony Towar. ODBIORCA nie może odmówić przyjęcia Towarów dostarczonych mu przez DOSTAWCĘ zgodnie z jego zamówieniem. 2. Zamówienie musi być dokonane pisemnie, faksem, za pośrednictwem korespondencji lub z wykorzystaniem funkcjonującego u DOSTAWCY systemu sprzedaży internetowej RRC24. Zamówienie powinno zawierać datę oraz specyfikację i liczbę zamawianych produktów i/lub usług, ceny, oczekiwany termin realizacji, sposób dostawy, adres dostawy oraz warunki płatności. 3. Do realizacji przyjęte będą zamówienia złożone przez osobę uprawnioną do reprezentowania ODBIORCY zgodnie z wpisem do właściwego dla danego kraju organu rejestrowego ODBIORCY lub przez osobę upoważnioną pisemnie do składania zamówień w imieniu ODBIORCY. Upoważnienie, o którym mowa powyżej, musi być podpisane zgodnie z wpisem do właściwego dla danego kraju organu rejestrowego ODBIORCY, na formularzu Osoby upoważnione do kontaktów handlowych i składania zamówień w imieniu ODBIORCY stanowiącym załącznik do niniejszych OWH (wzór 1a, wzór 1b) oraz przesłane listem poleconym, faksem lub w postaci 1

2 skanu stanowiącego załącznik do poczty elektronicznej, wysłanej do DOSTAWCY na adres lub za pośrednictwem portalu RRC24. Przyjmuje się, że upoważnienie, o którym mowa powyżej, przesłane w postaci skanu stanowiącego załącznik do poczty elektronicznej ma moc oryginału. Osoba upoważniona do reprezentacji ODBIORCY zgodnie z wpisem do właściwego dla danego kraju organu rejestrowego ODBIORCY może udzielić wskazanej przez siebie osobie pełnomocnictwa do dalszego udzielania za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej RRC24 upoważnień do składania zamówień w imieniu ODBIORCY (wzór 1a i 1b). W takim przypadku upoważnienia udzielane za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej RRC24 przez osobę upoważnioną w imieniu ODBIORCY, uważa się za prawnie skutecznie udzielone od momentu wprowadzenia danych osoby upoważnianej do systemu RRC24 bez konieczności przesyłania dodatkowych formularzy upoważnień. ODBIORCA odpowiada za prawidłowość danych podanych na zamówieniu, zleceniu lub/i w załączonych do zamówienia dokumentach. Uznaje się, że osoba składająca zamówienie za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej ODBIORCY lub używająca adresu ODBIORCY jest upoważnionym przedstawicielem ODBIORCY. ODBIORCA ma obowiązek poinformowania DOSTAWCY na piśmie o zmianie osób upoważnionych do składania zamówień (wzór 1c). Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym winno być wysłane listem poleconym lub w postaci skanu stanowiącego załącznik do poczty elektronicznej, wysłanej za potwierdzeniem odbioru do DOSTAWCY na adres lub za pomocą portalu RRC24 niezwłocznie po zaistnieniu zmian i wywołuje skutek od momentu otrzymania go przez DOSTAWCĘ. ODBIORCA ponosi odpowiedzialność za zamówienie złożone przez osobę, która straciła uprawnienia w tym zakresie, jeżeli ODBIORCA zaniecha obowiązku niezwłocznego powiadomienia DOSTAWCY o tym fakcie. Wszelkie szkody powstałe u DOSTAWCY w wyniku zamówień dokonanych przez osoby nieuprawnione do składania zamówień pokrywa ODBIORCA. 4. ODBIORCA wyraża zgodę na przesyłanie przez DOSTAWCĘ informacji handlowych (ofert, nowości, promocji itp.) zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na podane przez ODBIORCĘ adresy Zgodnie z 2 ust.2 OWH, zamówienia mogą być składane z wykorzystaniem funkcjonującego u DOSTAWCY systemu sprzedaży internetowej RRC Przepis art k.c. stosuje się wprost co oznacza, że ODBIORCA nie może wycofać swojego zamówienia potwierdzonego przez DOSTAWCĘ później, niż w dniu otrzymania przez ODBIORCĘ od DOSTAWCY potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, z zastrzeżeniem prawa do rezygnacji przez ODBIORCĘ ze złożonego zamówienia w przypadkach, o których mowa w ust. 9 zdanie 3 i 4 poniżej oraz w 5 ust. 9 OWH. 7. Do zawarcia umowy pomiędzy DOSTAWCĄ a ODBIORCĄ dochodzi z chwilą pisemnego potwierdzenia przez DOSTAWCĘ za pośrednictwem faksu, korespondencji lub systemu sprzedaży internetowej RRC24 ODBIORCY przyjęcia zamówienia do realizacji, które to potwierdzenie zawiera w szczególności specyfikację, liczbę produktów i/lub usług, cenę, warunki płatności, sposób, miejsce i termin dostawy, z zastrzeżeniem, że DOSTAWCA po złożeniu zamówienia przez ODBIORCĘ ma prawo w formie pisemnej określić inną chwilę zawarcia umowy lub jej wejścia w życie. 8. Miejscem spełnienia świadczenia DOSTAWCY jest siedziba DOSTAWCY lub wskazane w zamówieniu miejsce wykonania dostawy Towaru. 9. Wszystkie publikowane przez DOSTAWCĘ katalogi, zdjęcia, foldery reklamowe i dane techniczne mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art kodeksu cywilnego (art kodeksu cywilnego nie stosuje się). Wiążące są jedynie dane i parametry techniczne pisemnie potwierdzone przez DOSTAWCĘ w potwierdzeniu zamówienia do realizacji. Jeżeli potwierdzone przez DOSTAWCĘ w przyjęciu zamówienia do realizacji dane i parametry techniczne zamówionego przez ODBIORCĘ towaru ulegną zmianie z przyczyn niezależnych od DOSTAWCY tj. będą wynikać ze zmian konstrukcyjnych, danych technicznych i wzornictwa zamówionego towaru powstałych na skutek modernizacji towaru przez producenta lub postępu technicznego - DOSTAWCA poinformuje ODBIORCĘ o tym fakcie faksem, za pośrednictwem korespondencji lub za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej RRC24. Jeżeli ODBIORCA w terminie 7 dni, liczonych od daty nadania przez DOSTAWCĘ powiadomienia o zmianie danych i parametrów technicznych zamówionego towaru, nie przekaże DOSTAWCY w tej samej formie oświadczenia o rezygnacji ze złożonego przez ODBOIRCĘ zamówienia uznaje się, że ODBIORCA potwierdza i akceptuje zmienione dane i parametry techniczne zamówionego towaru. 10. DOSTAWCA zastrzega, że przedstawione indywidualnie oferty handlowe, kalkulacje, projekty, rysunki i inne dane techniczne, są poufne i nie mogą być przez ODBIORCĘ udostępnione osobom trzecim. Naruszenie tego postanowienia uprawnia DOSTAWCĘ do wystąpienia na drogę sądową z roszczeniem z tytułu naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 11. ODBIORCA może ubiegać się u DOSTAWCY o udzielenie kredytu kupieckiego zgłaszając wniosek o udzielenie kredytu. Wniosek o udzielenie kredytu kupieckiego dostępny jest w systemie RRC24 lub na stronach internetowych DOSTAWCY 12. Przyznanie ODBIORCY kredytu kupieckiego DOSTAWCA może uzależnić od oceny dotychczasowej historii kredytowej ODBIORCY oraz przedstawienia aktualnych dokumentów finansowych i rejestrowych, a także od udzielenia zabezpieczenia. DOSTAWCA może odmówić udzielenia kredytu kupieckiego bez podania przyczyny. W przypadku wycofania kredytu kupieckiego przez DOSTAWCĘ po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia ODBIORCY do realizacji, DOSTAWCA może uzależnić realizację zamówienia od złożenia przez ODBIORCĘ dodatkowego zabezpieczenia. 13. Celem zabezpieczenia należności DOSTAWCY z tytułu sprzedaży towarów, DOSTAWCA może uzależnić realizację zamówienia od dostarczenia dodatkowego zabezpieczenia transakcji ze strony ODBIORCY. Zabezpieczenie takie ustalane jest indywidualnie w każdym przypadku. 14. Każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od poszczególnego zamówienia w całości lub w części, na warunkach określonych w przepisach kodeksu cywilnego o zobowiązaniach z umów wzajemnych. 2

3 3 DOSTAWA/ODBIÓR TOWARU 1. W przypadku uzgodnienia terminu dostawy rozumianego jako gotowość DOSTAWCY do wydania towaru ODBIORCY, a ODBIORCY do przyjęcia towaru w miejscu wskazanym w zamówieniu, we wskazanym okresie, bieg terminu dostawy rozpoczyna się z dniem potwierdzenia ODBIORCY przez DOSTAWCĘ przyjęcia zamówienia do realizacji, zawierającego elementy o których mowa w 2 ust 7 OWH. 2. W razie żądania ODBIORCY dokonania zmian w zamówionym Towarze, takie żądanie traktuje się jako złożenie nowego zamówienia. 3. Termin dostawy może ulec zmianie i odpowiedniemu wydłużeniu w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez co rozumie się zdarzenia, których nie można było przewidzieć i im zapobiec takie jak, w szczególności : klęski żywiołowe, strajki, blokady, spory pracownicze, zmiany stanu prawnego, decyzje administracyjne, zarządzenia organów państwowych, o ile mają one znaczący wpływ na proces produkcji bądź dostawy zamówionego towaru. Dotyczy to także okoliczności, gdy tego rodzaju zdarzenia występują u dostawców bądź podwykonawców DOSTAWCY lub terminowe wykonanie zobowiązania przez DOSTAWCĘ jest niemożliwe lub znacznie utrudnione z przyczyn gospodarczych lub ekonomicznych. Na powyżej opisane okoliczności DOSTAWCA może się powoływać także podczas już istniejącej zwłoki w spełnieniu świadczenia. O chwili rozpoczęcia i ustania takich okoliczności w ważnych przypadkach DOSTAWCA niezwłocznie poinformuje ODBIORCĘ. 4. DOSTAWCA zastrzega sobie prawo do etapowej realizacji poszczególnych zamówień, po uprzednim powiadomieniu o tym ODBIORCY za pośrednictwem: systemu sprzedaży internetowej RRC24, faksu lub a o ile zamówienie ODIORCY nie wskazuje żądania całościowej dostawy. W przypadku etapowej realizacji zamówienia każdą spełnioną przez DOSTAWCĘ część świadczenia uznaje się za odrębną czynność prawną, a ODBIORCA zobowiązany jest do uregulowania należności z jej tytułu w terminie wskazanym przez DOSTAWCĘ w fakturze lub umowie. 5. Termin dostawy towarów zamówionych przez ODBIORCĘ określa DOSTAWCA w potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa w 2 ust 7 mając na uwadze praktyczną możliwość jak najszybszego sprowadzenia zamówionych przez ODBIORCĘ towarów. Odpowiedzialność DOSTAWCY z tytułu nieterminowej dostawy towarów objętych potwierdzonym przez DOSTAWCĘ zamówieniem jest uzależniona od wyłącznej winy DOSTAWCY w terminowym spełnieniu świadczenia dla ODBIORCY i jest ograniczona maksymalnie do kwoty zysków netto należnych DOSTAWCY w związku z realizacją tego zamówienia. 6. DOSTAWCA może odmówić realizacji zamówienia lub powstrzymać się z realizacją zamówienia, jeżeli ODBIORCA będzie pozostawał w opóźnieniu co do zapłaty za poprzednio zrealizowane zamówienia. 7. DOSTAWCA zapewnia dostawę zamówionego przez ODBIORCĘ towaru na adres wskazany przez ODBIORCĘ w zamówieniu, za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub przewoźnika działającej na zlecenie DOSTAWCY, z wyjątkiem kontraktów serwisowych, kodów/kluczy aktywacyjnych do licencji i innych towarów dostarczanych w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty z zastrzeżeniem zapisów ust. 9 poniżej. 8. ODBIORCA może zmienić adres dostawy wskazany w zamówieniu. Każdorazowa zmiana adresu dostawy wskazanego w zamówieniu musi być dokonana pisemnie, faksem, w systemie RRC24 lub em wysłanym za potwierdzeniem odbioru do DOSTAWCY przez osobę upoważnioną do składania zamówień, nie później niż przed rozpoczęciem dostawy przez DOSTAWCĘ. 9. Odbiorca może w złożonym przez siebie zamówieniu, na piśmie, wskazać, iż preferowany przez niego sposób dostawy to odbiór za pośrednictwem przewoźnika lub firmy spedycyjnej wskazanej przez ODBIORCĘ lub odbiór środkiem transportu ODBIORCY z magazynu DOSTAWCY. W takim przypadku ODBIORCA na piśmie wskaże osobę upoważnioną do odbioru towaru z magazynu DOSTAWCY. 10. ODBIORCA pokrywa koszty transportu, które doliczane są bezpośrednio do faktury za towar, którego transport dotyczy, w każdym przypadku: a) gdy wartość netto zakupu wysyłanego na pojedynczy adres wysyłkowy w danym dniu będzie równa lub niższa od kwoty 6000zł netto, lub w przypadku faktur w walutach obcych - jej równowartości w usd lub euro według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wysyłkę. Koszt transportu będzie wynosił wówczas 15 zł netto (lub w przypadku faktur w walutach obcych - jej równowartość w walucie usd lub eur obliczoną jak powyżej), za lokalizację, z wyłączeniem produktów wielkogabarytowych, czyli przesyłek ponad 70 kg i produktów wymagających transportu specjalnego typu szafy, duże UPS'y, szpule z kablami, etc. b) transportu wielkogabarytowego i transportu towarów wymagających transportu specjalnego, jeżeli wartość netto zakupu wysyłanego na pojedynczy adres wysyłkowy w danym dniu będzie równa lub niższa niż od kwoty zł netto, lub w przypadku faktur w walutach obcych - jej równowartości w usd lub euro według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wysyłkę. Koszt transportu produktów wielkogabarytowych (czyli przesyłek ponad 70 kg) będzie wynosił 90 zł netto za sztukę (lub w przypadku faktur w walutach obcych - jej równowartość w walucie usd lub eur obliczoną jak powyżej). Transport specjalny jednej sztuki (np.szafy) wynosić będzie min. 150 zł netto (dla lokalizacji Warszawa) oraz min. 350 zł netto (poza Warszawą). Dla większej liczby sztuk towarów specjalnych (np.szaf) koszt transportu pozostaje do uzgodnienia pomiędzy stronami. 3

4 c) transport międzynarodowy - każdorazowo koszt uzgadniany przed wysyłką. 11. DOSTAWCA pokrywa koszty transportu w przypadku gdy wartość netto zakupu wysyłanego na pojedynczy adres wysyłkowy w danym dniu przekracza wielkości opisane w ust. 10 powyżej. 12. Towar objęty zamówieniami realizowanymi do godziny 16:00 każdego dnia roboczego DOSTAWCA przekazuje przewoźnikowi lub spedytorowi w tym samym dniu, w przypadku zamówień realizowanych po godzinie w tym samym dniu albo następnego dnia roboczego. Transport przesyłek wielkogabarytowych uzgadniany jest indywidualnie. Na terenie Warszawy możliwe jest uzgodnienie dostawy tego samego dnia roboczego w przypadku realizacji zamówień do godziny 12:00. Odbiór osobisty towaru z magazynu DOSTAWCY możliwy jest w dni robocze, to jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17: W przypadku gdy towar dostarczany jest do ODBIORCY za pośrednictwem przewoźnika lub firmy spedycyjnej, działającej na zlecenie DOSTAWCY, odpowiedzialność za towar przechodzi na ODBIORCĘ w momencie odbioru towaru od przewoźnika lub firmy spedycyjnej. Przesyłki objęte są ubezpieczeniem do momentu dostarczenia ODBIORCY. 14. W przypadku, gdy ODBIORCA zleca odbiór towaru wskazanemu przez siebie przewoźnikowi lub firmie spedycyjnej, lub w przypadku odbioru towaru przez ODBIORCĘ lub osobę przez niego upoważnioną z magazynu DOSTAWCY odpowiedzialność za towar przechodzi na ODBIORCĘ w momencie wydania towaru z magazynu DOSTAWCY. 15. Potwierdzeniem odbioru towarów jest: - pieczątka i podpis lub sam podpis ODBIORCY lub podpis osoby działającej w imieniu ODBIORCY na dokumencie przekazanym przez przewoźnika lub firmę spedycyjną działającą na zlecenie DOSTAWCY w chwili wydawania ODBIORCY lub osobie działającej w imieniu ODBIORCY przesyłki z towarem objętym zamówieniem, - pieczątka i podpis lub sam podpis ODBIORCY lub podpis osoby działającej w imieniu ODBIORCY na dokumencie potwierdzającym wydanie towarów z magazynu DOSTAWCY w przypadku odbioru towaru przez ODBIORCĘ z magazynu DOSTAWCY, - pieczątka i podpis lub sam podpis osoby działającej w imieniu przewoźnika lub w imieniu firmy spedycyjnej na dokumencie potwierdzającym wydanie towarów z magazynu DOSTAWCY - w przypadku odbioru towaru za pośrednictwem przewoźnika lub firmy spedycyjnej wskazanej przez ODBIORCĘ, - wysłany na wskazany adres skrzynki pocztowej ODBIORCY lub inny aktualnie stosowany przez DOSTAWCĘ sposób powiadomienia w przypadku kontraktów serwisowych, kodów/kluczy aktywacyjnych do licencji i innych towarów dostarczanych w formie elektronicznej. 16. DOSTAWCA ma prawo uznać, że dostarczając towar pod wskazany przez ODBIORCĘ w zamówieniu adres dostawy, odbiór towaru dokonany został przez upoważnionego przedstawiciela ODBIORCY, a pokwitowanie odbioru jest wiążące dla ODBIORCY i DOSTAWCY. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do sytuacji, w której odbiór towarów ma nastąpić środkiem transportu ODBIORCY z magazynu DOSTAWCY lub odbiór towaru ma nastąpić za pośrednictwem przewoźnika lub firmy spedycyjnej wskazanej przez ODBIORCĘ. 17. ODBIORCA zobowiązany jest skontrolować dostarczone towary pod względem jakości i ilości oraz zgodności dostarczonych towarów natychmiast po ich odebraniu i dokonać w obecności przewoźnika lub spedytora właściwych adnotacji na dokumencie przewozowym lub innym dowodzie wydania towaru. 18. W przypadku ewentualnych zastrzeżeń ODBIORCA zobowiązany jest niezwłocznie (w ciągu 3 dni od odebrania towaru), pisemnie poinformować o tym fakcie DOSTAWCĘ, a także umożliwić DOSTAWCY zbadanie dostarczonych towarów w stanie nienaruszonym. Dokonanie przez ODBIORCĘ odbioru towarów bez zgłoszenia zastrzeżeń będzie oznaczało prawidłowe dostarczenie towarów zgodnie z zamówieniem ODBIORCY. 19. Jeżeli ze względu na rodzaj opakowania albo z innego istotnego powodu nie jest obiektywnie możliwe wykonanie kontroli dostarczonych towarów, kontrola przy odbiorze powinna obejmować dokumenty przewozowe, liczbę i stan opakowań oraz dane dotyczące oznaczenia towarów na opakowaniach, a także szkody widoczne z zewnątrz. Natychmiast, kiedy stanie się to możliwe, najpóźniej jednak przy rozpakowaniu towarów zanim zostaną one wykorzystane, powinna być przeprowadzona szczegółowa kontrola, a wyniki jej bez zwłoki przekazane DOSTAWCY. 20. ODBIORCA jest zobowiązany dopełnić wszystkich formalności opisanych powyżej, pod rygorem utraty prawa do dochodzenia od DOSTAWCY jakichkolwiek roszczeń. 21. Nieodebranie przez ODBIORCĘ zamówionego towaru w terminie 14 dni od potwierdzenia gotowości realizacji zamówienia przez DOSTAWCĘ stanowi podstawę do dochodzenia przez DOSTAWCĘ stosownego odszkodowania od ODBIORCY w szczególności tytułem kosztów magazynowania nieodebranych przez ODBIORCĘ towarów czy też kosztów transportu według stosowanych przez DOSTAWCĘ cenników. Po upływie 14 dni od daty potwierdzenia przez DOSTAWCĘ gotowości do realizacji zamówienia i nie wywiązania się z warunków umowy przez ODBIORCĘ, DOSTAWCA ma prawo dalszego odsprzedania towaru, a nowy termin realizacji zostanie przekazany ODBIORCY na nowych warunkach ustalonych przez DOSTAWCĘ. Dodatkowo DOSTAWCA jest uprawniony do naliczania kary umownej w wysokości 1% wartości towaru za każde dziesięć dni, licząc od dnia potwierdzenia gotowości realizacji dostawy. 4

5 4 ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI 1. Do czasu zapłacenia przez ODBIORCĘ pełnej ceny sprzedaży towarów objętych potwierdzonym przez DOSTAWCĘ zamówieniem, DOSTAWCA zastrzega sobie prawo własności tych towarów. Uprawnienie do korzystania z oprogramowania przez jakiegokolwiek użytkownika jest warunkowo możliwe i dopuszczalne po dacie dostarczenia licencji przez DOSTAWCĘ, aż do daty wymagalności ceny sprzedaży. Po tej dacie uprawnienie do korzystania z dostarczonego oprogramowania uzależnione jest od terminowego otrzymania przez DOSTAWCĘ całej ceny sprzedaży i wchodzi w życie z dniem jej otrzymania przez DOSTAWCĘ. Każde inne korzystanie z oprogramowania będzie bezprawne. 2. ODBIORCA, o ile towar ma być przedmiotem dalszej odsprzedaży na rzecz osoby trzeciej, powinien poinformować osobę trzecią o zastrzeżeniu prawa własności towarów na rzecz DOSTAWCY, a w przypadku oprogramowania - o warunku istnienia uprawnienia do korzystania z oprogramowania w postaci otrzymania przez DOSTAWCĘ terminowej zapłaty za to oprogramowanie zgodnie z postanowieniem ust. 1 powyżej i przedstawić DOSTAWCY dowód na wykonanie tego obowiązku po rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej. 3. ODBIORCA nie ma prawa do ustanawiania zastawu na zastrzeżonym towarze lub przenoszenia tytułu własności do niego jako zabezpieczenia. ODBIORCA jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania DOSTAWCY listem poleconym w przypadku zajęcia towarów podlegających zastrzeżeniu własności. W przypadku zajęcia towarów z zastrzeżonym na rzecz DOSTAWCY prawem własności ODBIORCA jest zobowiązany do dopilnowania, aby w protokole zajęcia oraz zapewnienia w miejsce przysięgi znalazła się wiadomość, iż zajęte przedmioty stanowią własność DOSTAWCY a w przypadku oprogramowania - o warunku korzystania z oprogramowania. 4. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego, naprawczego lub likwidacyjnego w stosunku do ODBIORCY jest on zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący zastrzeżenie prawa własności na rzecz DOSTAWCY. 5. W przypadku opóźnienia płatności ze strony ODBIORCY DOSTAWCA ma prawo na koszt ODBIORCY żądać czasowego wydania zastrzeżonego towaru w celu zabezpieczenia na nim swoich praw. Takiego żądania nie uznaje się za wykonanie prawa odstąpienia od umowy. 6. ODBIORCA nie ma prawa zbycia wierzytelności przysługujących od DOSTAWCY na rzecz osób trzecich. 7. ODBIORCA z chwilą zawarcia umowy zgodnie z OWH ceduje na DOSTAWCĘ wszelkie wierzytelności i prawa wynikające ze sprzedaży przez ODBIORCĘ zastrzeżonego towaru, bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń przez strony. 5 CENA 1. Ceny sprzedaży towarów określone na stronach systemu sprzedaży internetowej RRC24 DOSTAWCY lub w materiałach informacyjnych DOSTAWCY nie stanowią wiążącej oferty sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie propozycję warunków do złożenia zamówienia przez ODBIORCĘ. 2. Ostateczne ceny sprzedaży towarów zostaną potwierdzone ( em, faksem, w portalu RRC24) przez DOSTAWCĘ w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia ODBIORCY do realizacji, z zastrzeżeniem ust 9 poniżej. 3. Ceny towarów mogą być przez DOSTAWCĘ określone w polskich złotych lub w walutach obcych. Ceny podane przez DOSTAWCĘ nie zawierają podatku VAT oraz kosztów transportu. 4. Z zastrzeżeniem ust.5 poniżej, w przypadku gdy cena sprzedaży towarów przeliczana jest z waluty obcej to przeliczana jest po kursie średnim NBP obowiązującym dla dnia sprzedaży (wystawienia faktury), z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. Średni kurs dla danej waluty na dzień sprzedaży jest ustalany i ogłaszany przez Narodowy Bank Polski poprzedniego dnia roboczego po godzinie DOSTAWCA zastrzega sobie prawo do przeliczenia cen sprzedaży wg. innego kursu niż kurs średni NBP w dniu wystawienia faktury, jeśli kurs sprzedaży waluty na rynku międzybankowym systemu REUTERS w dowolnym momencie dnia sprzedaży jest wyższy od średniego kursu NBP o co najmniej 1%. Informacje na temat obowiązującego kursu dostępne są każdorazowo na stronie https://www.rrc24.com. Strony mają prawo uzgodnienia innego kursu przeliczeniowego niż kurs o którym mowa powyżej i tak ustalony kurs winien być potwierdzony przez Strony pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej. 5. W przypadku jeżeli waluta oferty DOSTAWCY w systemie sprzedaży internetowej RRC24 jest inna aniżeli waluta zamówienia i/lub waluta sprzedaży wskazana przez ODBIORCĘ w złożonym zamówieniu, DOSTAWCA, gwarantując cenę w wybranych przez ODBIORCĘ w zamówieniu walutach innych aniżeli waluta ofert, może doliczyć do ceny dodatkową marżę stanowiąca ekwiwalent ryzyka kursowego ponoszonego przez DOSTAWCĘ. ODBIORCA składając zamówienie akceptuje wysokość dodatkowej marży. 6. Jeżeli ODBIORCA uzyskał od DOSTAWCY dedykowany dla ODBIORCY dostęp do systemu sprzedaży internetowej RRC24 DOSTAWCY, cena określona w systemie sprzedaży internetowej RRC24 DOSTAWCY uwzględnia ustalony dla ODBIORCY upust. 7. Do ceny dostarczanych towarów doliczany będzie podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi stawkami oraz koszty transportu naliczone zgodnie z zapisami 3 OWH i inne opłaty o których mowa w niniejszych OWH. ODBIORCA upoważnia DOSTAWCĘ do wystawienia faktury VAT bez podpisu ODBIORCY. 8. Składając zamówienie u DOSTAWCY w cenach specjalnych producenta sprzętu lub składając żądanie uzyskania cen specjalnych producenta, ODBIORCA oświadcza, że akceptuje warunki ofert specjalnych określanych i stosowanych przez producenta. 5

6 Na pisemne żądanie ODBIORCY, DOSTAWCA wystąpi w imieniu ODBIORCY do producenta sprzętu z zapytaniem o warunki oferty specjalnej wymagane przez producenta. 9. Cena sprzedaży potwierdzona przez DOSTAWCĘ w przyjęciu zamówienia do realizacji może ulec zmianie w przypadku zmiany ceny przez producenta. W takim przypadku DOSTAWCA poinformuje ODBIORCĘ o zmianie ceny sprzedaży faksem, za pośrednictwem korespondencji lub za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej RRC24. Jeżeli ODBIORCA w terminie 7 dni liczonych od daty nadania przez DOSTAWCĘ powiadomienia o zmianie ceny nie przekaże DOSTAWCY oświadczenia o rezygnacji ze złożonego przez ODBIORCĘ zamówienia uznaje się, że ODBIORCA potwierdza i akceptuje zmienioną cenę sprzedaży. 6 PŁATNOŚCI 1. ODBIORCA jest zobowiązany dokonać zapłaty ceny sprzedaży towarów w terminie wskazanym w fakturze dokumentującej dokonaną sprzedaż. Stosowną fakturę, dokumentującą sprzedaż, DOSTAWCA jest zobowiązany wystawić ODBIORCY nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. 2. DOSTAWCA na wniosek ODBIORCY może wystawić faktury sprzedaży towaru w walutach obcych. W przypadku wystawienia faktury w walucie obcej, ODBIORCA jest zobowiązany do dokonania zapłaty ceny sprzedaży towarów w walucie, w której faktura została wystawiona, na wskazane konto walutowe. Zapłata ceny sprzedaży w walucie krajowej za faktury wystawione w walutach obcych może nastąpić według kursu banku DOSTAWCY z dnia zapłaty, wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą DOSTAWCY. 3. Za opóźnienie w stosunku do terminu płatności poszczególnych faktur, ODBIORCA jest zobowiązany do zapłaty DOSTAWCY odsetek płatnych na tych samych zasadach jak odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia, aż do dnia całkowitej zapłaty ceny sprzedaży za towar. 4. Z tytułu przedłużenia terminu zapłaty ceny za sprzedany towar, DOSTAWCA może naliczyć ODBIORCY za każdy dzień przedłużenia odsetki ustawowe od kwoty pozostałej do zapłaty ceny sprzedaży. W takim przypadku DOSTAWCA uprawniony jest do wystawienia ODBIORCY noty odsetkowej, którą ODBIORCA zobowiązuje się zapłacić nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia. 5. Zapłata za towar następuje przelewem na konto DOSTAWCY w Banku: BNP Paribas Bank Polska S.A SWIFT PPABPLPK PLN PL EUR PL USD PL lub gotówką przy odbiorze Towaru w kwocie dopuszczonej przepisami. 6. Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy DOSTAWCY lub dzień zapłaty gotówką w kasie DOSTAWCY. 7. DOSTAWCA dopuszcza możliwość wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej na ODBIORCA wyraża na to zgodę. 7 GWARANCJA 1. Towary będące przedmiotem umów sprzedaży zawieranych przez DOSTAWCĘ z ODBIORCĄ objęte są gwarancją producenta na warunkach przez niego określonych. Wyłącza się odpowiedzialność DOSTAWCY z tytułu rękojmi na towary będące przedmiotem umów zawartych z ODBIORCĄ. 2. Obowiązki w zakresie gwarancji wykonują w imieniu producenta podmioty określone w dokumencie gwarancji lub dokumencie dołączonym do gwarancji. 3. Odpowiedzialność DOSTAWCY z tytułu umowy zawartej z ODBIORCĄ jest uzależniona od wyłącznej winy DOSTAWCY w niewykonaniu lub w nienależytym wykonaniu umowy i jest ograniczona do kwoty zysków netto należnych DOSTAWCY w związku zawarciem takiej umowy z ODBIORCĄ. DOSTAWCA nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek inną szkodę ODBIORCY, w tym utratę zysków lub dochodów ODBIORCY, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez DOSTAWCĘ. 8 ZWROT TOWARU 1. Ewentualny zwrot towaru na wniosek ODBIORCY może nastąpić w wyjątkowych sytuacjach, na jego pisemną prośbę zawierającą podanie przyczyn zwrotu i liczby sztuk konkretnego rodzaju towaru, po jej pisemnej akceptacji przez DOSTAWCĘ. 2. DOSTAWCA może wyrazić zgodę na zwrot towaru w całości bądź też w części lub odmówić przyjęcia towaru. 9 UDOSTĘPNIENIE TOWARÓW DLA CELÓW PROMOCYJNO-MARKETINGOWYCH 1. W celu zwiększenia sprzedaży, DOSTAWCA może czasowo udostępnić ODBIORCY na zasadzie użyczenia, towary w celu prezentowania dalszym nabywcom ich cech i walorów. 2. W celu udostępnienia towarów ODBIORCA zobowiązany jest do złożenia DOSTAWCY Wniosku o użyczenie według załącznika do niniejszych OWH (wzór 2), zwanego dalej Wnioskiem. 6

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS) stanowią zbiór zasad regulujących stosunki prawne pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r.

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin Platformy sprzedaży insklep z dnia 14.03.2014r. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem internetowej platformy

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Obowiązujące od dnia 01.03.2015 r. Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (dalej OWSiD) określają szczegółowe zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Słowniczek pojęć 1. Poniższe pojęcia ilekroć zostały użyte oznaczają: 1) Synergio Synergio SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kryniczna 1, 03-934 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KATOLIK SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KATOLIK SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KATOLIK SP. Z O.O. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) stosuje się do umów sprzedaży towarów zawieranych przez Kupującego (będącego przedsiębiorcą)

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub OWS, określają

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa. , ulica, numer budynku/lokalu, miasto

Umowa Ramowa. , ulica, numer budynku/lokalu, miasto W celu zawarcia niniejszej Umowy Ramowej wraz z Załącznikami stanowiącymi jej integralną część potwierdzam, że: 1. Jestem należycie umocowana/y do skutecznego reprezentowania Odbiorcy, 2. Wszystkie dane

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Warszawa, 30 listopada 2009 r. Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży Towarów i Usług zawieranych przez Smay

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. Reda dnia 23.03.2009r. Obowiązuje od dnia 23.03.2009r. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. 1. Definicje 1. Sprzedający Logistal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży i warunki wykonania

Ogólne warunki sprzedaży i warunki wykonania Ogólne warunki sprzedaży i warunki wykonania Fermacell GmbH Spółka pod firmą Fels-Werke Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Migdałowej 4, kod pocztowy: 02-796, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku OGÓLNE WARUNKI UMÓW wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń ENERGA OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży w tym wymagania dla dostawców firmy Stomilex Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu 45-124, ul. Budowlanych 54 I. Postanowienia ogólne 1) Ogólne Warunki Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Zarządu Raiffeisen Bank Polska S.A. nr.../.../2012 REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Rozdział 1 Definicje i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG SPEDYCYJNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG SPEDYCYJNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG SPEDYCYJNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. I. Postanowienia Ogólne przez Quality Logistics Service sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku 1. [Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES

Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES 1 Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich umów zawartych w zakresie usług drogowej spedycji krajowej i międzynarodowej zawartych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG obowiązujące od dnia 21.04. 2015 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów i Świadczenia Usług (dalej jako: Ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell Przedstawiony poniżej Regulamin, określa (wraz ze stosowną umową) zasady korzystania z kart paliwowych wydawanych przez Shell Polska oraz z usług dodatkowych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umowy na odległość

Regulamin zawierania umowy na odległość Regulamin zawierania umowy na odległość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych za pośrednictwem sklepu internetowego eshop lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo