Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA."

Transkrypt

1 Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej: OWH) określają zasady stosunków handlowych pomiędzy RRC Poland Sp. z o.o. (zwaną dalej: DOSTAWCĄ), a jej Klientem (zwanym dalej: ODBIORCĄ) i są integralną częścią wszystkich informacji handlowych DOSTAWCY, umów sprzedaży i dostaw oraz innych umów zawieranych przez DOSTAWCĘ z ODBIORCĄ. Uregulowania odmienne do postanowień OWH wymagają pod rygorem ich nieważności zgodnych oświadczeń woli wyrażonych w formie pisemnej przez DOSTAWCĘ i ODBIORCĘ. 2. W przypadku istniejących stałych kontraktów handlowych niniejsze OWH obowiązują dla wszystkich przyszłych umów sprzedaży i dostawy oraz innych umów, o ile Strony nie postanowią inaczej. 3. ODBIORCA, składając zamówienie, zlecenie lub zawierając z DOSTAWCĄ umowę sprzedaży lub dostawy wyraża zgodę na włączenie OWH do treści umowy, jako jej integralną i wiążącą część. Przyjęcie niniejszych warunków przez OODBIORCĘ następuje również w każdy inny sposób, jeżeli z zachowania ODBIORCY wynika, iż się z nimi zapoznał. Aktualna treść OWH dostępna jest na stronie internetowej DOSTAWCY oraz Na pisemną prośbę ODBIORCY - DOSTAWCA może przesłać aktualną na dany dzień treść OWH drogą pocztową, faksem lub za pośrednictwem korespondencji Przy braku innych pisemnych umów lub uzgodnień treść OWH stanowi pomiędzy stronami wyłącznie obowiązującą regulację prawną. Jeżeli poszczególne postanowienia OWH są lub będą nieważne lub bezskuteczne to nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień. W miejsce nieważnych lub bezskutecznych postanowień stosuje się postanowienia, które są możliwie najbliższe założeniom OWH. 5. Użyte w niniejszych OWH określenia mają następujące znaczenie: a) przez termin DOSTAWCA rozumie się RRC Poland Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem Warszawa, ul. Farbiarska 69, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS , kapitał zakładowy ,00 PLN, NIP , Regon: , b) przez termin ODBIORCA rozumie się przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą na własny rachunek (osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), składającego DOSTAWCY zamówienie na towary oraz usługi oferowane przez DOSTAWCĘ, c) przez skrót OWH rozumie się niniejsze Ogólne Warunki Handlowe RRC POLAND Sp. z o.o. dostępne na stronie lub lub d) przez termin RRC24 rozumie się działający on-line elektroniczny system sprzedaży internetowej służący realizacji współpracy handlowej pomiędzy DOSTAWCĄ a ODBIORCĄ, utrzymywany przez DOSTAWCĘ w formie portalu internetowego pod adresem którego zasady działania określone zostały odrębnym regulaminem, stanowiącym uzupełnienie niniejszych OWH. e) przez termin TOWARY rozumie się rzeczy, oprogramowanie, technologie, licencje, wsparcie techniczne, kontrakty serwisowe, oraz usługi świadczone przez DOSTAWCĘ w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 6. DOSTAWCA zastrzega sobie prawo do zmiany OWH. Zmiana OWH oraz termin wejścia w życie zmiany ogłoszone zostaną przez DOSTAWCĘ z tygodniowym wyprzedzeniem poprzez opublikowanie na stronie internetowej lub lub Zmiany OWH obowiązują dla umów zawartych od dnia wejścia w życie zmiany. 2 ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY. 1. Warunkiem dokonania zakupu towaru od DOSTAWCY jest złożenie zamówienia przez ODBIORCĘ na Towary znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej DOSTAWCY, co oznacza, iż ODBIORCA oświadcza w sposób wiążący, że chce nabyć zamówiony Towar. ODBIORCA nie może odmówić przyjęcia Towarów dostarczonych mu przez DOSTAWCĘ zgodnie z jego zamówieniem. 2. Zamówienie musi być dokonane pisemnie, faksem, za pośrednictwem korespondencji lub z wykorzystaniem funkcjonującego u DOSTAWCY systemu sprzedaży internetowej RRC24. Zamówienie powinno zawierać datę oraz specyfikację i liczbę zamawianych produktów i/lub usług, ceny, oczekiwany termin realizacji, sposób dostawy, adres dostawy oraz warunki płatności. 3. Do realizacji przyjęte będą zamówienia złożone przez osobę uprawnioną do reprezentowania ODBIORCY zgodnie z wpisem do właściwego dla danego kraju organu rejestrowego ODBIORCY lub przez osobę upoważnioną pisemnie do składania zamówień w imieniu ODBIORCY. Upoważnienie, o którym mowa powyżej, musi być podpisane zgodnie z wpisem do właściwego dla danego kraju organu rejestrowego ODBIORCY, na formularzu Osoby upoważnione do kontaktów handlowych i składania zamówień w imieniu ODBIORCY stanowiącym załącznik do niniejszych OWH (wzór 1a, wzór 1b) oraz przesłane listem poleconym, faksem lub w postaci 1

2 skanu stanowiącego załącznik do poczty elektronicznej, wysłanej do DOSTAWCY na adres lub za pośrednictwem portalu RRC24. Przyjmuje się, że upoważnienie, o którym mowa powyżej, przesłane w postaci skanu stanowiącego załącznik do poczty elektronicznej ma moc oryginału. Osoba upoważniona do reprezentacji ODBIORCY zgodnie z wpisem do właściwego dla danego kraju organu rejestrowego ODBIORCY może udzielić wskazanej przez siebie osobie pełnomocnictwa do dalszego udzielania za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej RRC24 upoważnień do składania zamówień w imieniu ODBIORCY (wzór 1a i 1b). W takim przypadku upoważnienia udzielane za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej RRC24 przez osobę upoważnioną w imieniu ODBIORCY, uważa się za prawnie skutecznie udzielone od momentu wprowadzenia danych osoby upoważnianej do systemu RRC24 bez konieczności przesyłania dodatkowych formularzy upoważnień. ODBIORCA odpowiada za prawidłowość danych podanych na zamówieniu, zleceniu lub/i w załączonych do zamówienia dokumentach. Uznaje się, że osoba składająca zamówienie za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej ODBIORCY lub używająca adresu ODBIORCY jest upoważnionym przedstawicielem ODBIORCY. ODBIORCA ma obowiązek poinformowania DOSTAWCY na piśmie o zmianie osób upoważnionych do składania zamówień (wzór 1c). Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym winno być wysłane listem poleconym lub w postaci skanu stanowiącego załącznik do poczty elektronicznej, wysłanej za potwierdzeniem odbioru do DOSTAWCY na adres lub za pomocą portalu RRC24 niezwłocznie po zaistnieniu zmian i wywołuje skutek od momentu otrzymania go przez DOSTAWCĘ. ODBIORCA ponosi odpowiedzialność za zamówienie złożone przez osobę, która straciła uprawnienia w tym zakresie, jeżeli ODBIORCA zaniecha obowiązku niezwłocznego powiadomienia DOSTAWCY o tym fakcie. Wszelkie szkody powstałe u DOSTAWCY w wyniku zamówień dokonanych przez osoby nieuprawnione do składania zamówień pokrywa ODBIORCA. 4. ODBIORCA wyraża zgodę na przesyłanie przez DOSTAWCĘ informacji handlowych (ofert, nowości, promocji itp.) zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na podane przez ODBIORCĘ adresy Zgodnie z 2 ust.2 OWH, zamówienia mogą być składane z wykorzystaniem funkcjonującego u DOSTAWCY systemu sprzedaży internetowej RRC Przepis art k.c. stosuje się wprost co oznacza, że ODBIORCA nie może wycofać swojego zamówienia potwierdzonego przez DOSTAWCĘ później, niż w dniu otrzymania przez ODBIORCĘ od DOSTAWCY potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, z zastrzeżeniem prawa do rezygnacji przez ODBIORCĘ ze złożonego zamówienia w przypadkach, o których mowa w ust. 9 zdanie 3 i 4 poniżej oraz w 5 ust. 9 OWH. 7. Do zawarcia umowy pomiędzy DOSTAWCĄ a ODBIORCĄ dochodzi z chwilą pisemnego potwierdzenia przez DOSTAWCĘ za pośrednictwem faksu, korespondencji lub systemu sprzedaży internetowej RRC24 ODBIORCY przyjęcia zamówienia do realizacji, które to potwierdzenie zawiera w szczególności specyfikację, liczbę produktów i/lub usług, cenę, warunki płatności, sposób, miejsce i termin dostawy, z zastrzeżeniem, że DOSTAWCA po złożeniu zamówienia przez ODBIORCĘ ma prawo w formie pisemnej określić inną chwilę zawarcia umowy lub jej wejścia w życie. 8. Miejscem spełnienia świadczenia DOSTAWCY jest siedziba DOSTAWCY lub wskazane w zamówieniu miejsce wykonania dostawy Towaru. 9. Wszystkie publikowane przez DOSTAWCĘ katalogi, zdjęcia, foldery reklamowe i dane techniczne mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art kodeksu cywilnego (art kodeksu cywilnego nie stosuje się). Wiążące są jedynie dane i parametry techniczne pisemnie potwierdzone przez DOSTAWCĘ w potwierdzeniu zamówienia do realizacji. Jeżeli potwierdzone przez DOSTAWCĘ w przyjęciu zamówienia do realizacji dane i parametry techniczne zamówionego przez ODBIORCĘ towaru ulegną zmianie z przyczyn niezależnych od DOSTAWCY tj. będą wynikać ze zmian konstrukcyjnych, danych technicznych i wzornictwa zamówionego towaru powstałych na skutek modernizacji towaru przez producenta lub postępu technicznego - DOSTAWCA poinformuje ODBIORCĘ o tym fakcie faksem, za pośrednictwem korespondencji lub za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej RRC24. Jeżeli ODBIORCA w terminie 7 dni, liczonych od daty nadania przez DOSTAWCĘ powiadomienia o zmianie danych i parametrów technicznych zamówionego towaru, nie przekaże DOSTAWCY w tej samej formie oświadczenia o rezygnacji ze złożonego przez ODBOIRCĘ zamówienia uznaje się, że ODBIORCA potwierdza i akceptuje zmienione dane i parametry techniczne zamówionego towaru. 10. DOSTAWCA zastrzega, że przedstawione indywidualnie oferty handlowe, kalkulacje, projekty, rysunki i inne dane techniczne, są poufne i nie mogą być przez ODBIORCĘ udostępnione osobom trzecim. Naruszenie tego postanowienia uprawnia DOSTAWCĘ do wystąpienia na drogę sądową z roszczeniem z tytułu naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 11. ODBIORCA może ubiegać się u DOSTAWCY o udzielenie kredytu kupieckiego zgłaszając wniosek o udzielenie kredytu. Wniosek o udzielenie kredytu kupieckiego dostępny jest w systemie RRC24 lub na stronach internetowych DOSTAWCY 12. Przyznanie ODBIORCY kredytu kupieckiego DOSTAWCA może uzależnić od oceny dotychczasowej historii kredytowej ODBIORCY oraz przedstawienia aktualnych dokumentów finansowych i rejestrowych, a także od udzielenia zabezpieczenia. DOSTAWCA może odmówić udzielenia kredytu kupieckiego bez podania przyczyny. W przypadku wycofania kredytu kupieckiego przez DOSTAWCĘ po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia ODBIORCY do realizacji, DOSTAWCA może uzależnić realizację zamówienia od złożenia przez ODBIORCĘ dodatkowego zabezpieczenia. 13. Celem zabezpieczenia należności DOSTAWCY z tytułu sprzedaży towarów, DOSTAWCA może uzależnić realizację zamówienia od dostarczenia dodatkowego zabezpieczenia transakcji ze strony ODBIORCY. Zabezpieczenie takie ustalane jest indywidualnie w każdym przypadku. 14. Każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od poszczególnego zamówienia w całości lub w części, na warunkach określonych w przepisach kodeksu cywilnego o zobowiązaniach z umów wzajemnych. 2

3 3 DOSTAWA/ODBIÓR TOWARU 1. W przypadku uzgodnienia terminu dostawy rozumianego jako gotowość DOSTAWCY do wydania towaru ODBIORCY, a ODBIORCY do przyjęcia towaru w miejscu wskazanym w zamówieniu, we wskazanym okresie, bieg terminu dostawy rozpoczyna się z dniem potwierdzenia ODBIORCY przez DOSTAWCĘ przyjęcia zamówienia do realizacji, zawierającego elementy o których mowa w 2 ust 7 OWH. 2. W razie żądania ODBIORCY dokonania zmian w zamówionym Towarze, takie żądanie traktuje się jako złożenie nowego zamówienia. 3. Termin dostawy może ulec zmianie i odpowiedniemu wydłużeniu w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez co rozumie się zdarzenia, których nie można było przewidzieć i im zapobiec takie jak, w szczególności : klęski żywiołowe, strajki, blokady, spory pracownicze, zmiany stanu prawnego, decyzje administracyjne, zarządzenia organów państwowych, o ile mają one znaczący wpływ na proces produkcji bądź dostawy zamówionego towaru. Dotyczy to także okoliczności, gdy tego rodzaju zdarzenia występują u dostawców bądź podwykonawców DOSTAWCY lub terminowe wykonanie zobowiązania przez DOSTAWCĘ jest niemożliwe lub znacznie utrudnione z przyczyn gospodarczych lub ekonomicznych. Na powyżej opisane okoliczności DOSTAWCA może się powoływać także podczas już istniejącej zwłoki w spełnieniu świadczenia. O chwili rozpoczęcia i ustania takich okoliczności w ważnych przypadkach DOSTAWCA niezwłocznie poinformuje ODBIORCĘ. 4. DOSTAWCA zastrzega sobie prawo do etapowej realizacji poszczególnych zamówień, po uprzednim powiadomieniu o tym ODBIORCY za pośrednictwem: systemu sprzedaży internetowej RRC24, faksu lub a o ile zamówienie ODIORCY nie wskazuje żądania całościowej dostawy. W przypadku etapowej realizacji zamówienia każdą spełnioną przez DOSTAWCĘ część świadczenia uznaje się za odrębną czynność prawną, a ODBIORCA zobowiązany jest do uregulowania należności z jej tytułu w terminie wskazanym przez DOSTAWCĘ w fakturze lub umowie. 5. Termin dostawy towarów zamówionych przez ODBIORCĘ określa DOSTAWCA w potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa w 2 ust 7 mając na uwadze praktyczną możliwość jak najszybszego sprowadzenia zamówionych przez ODBIORCĘ towarów. Odpowiedzialność DOSTAWCY z tytułu nieterminowej dostawy towarów objętych potwierdzonym przez DOSTAWCĘ zamówieniem jest uzależniona od wyłącznej winy DOSTAWCY w terminowym spełnieniu świadczenia dla ODBIORCY i jest ograniczona maksymalnie do kwoty zysków netto należnych DOSTAWCY w związku z realizacją tego zamówienia. 6. DOSTAWCA może odmówić realizacji zamówienia lub powstrzymać się z realizacją zamówienia, jeżeli ODBIORCA będzie pozostawał w opóźnieniu co do zapłaty za poprzednio zrealizowane zamówienia. 7. DOSTAWCA zapewnia dostawę zamówionego przez ODBIORCĘ towaru na adres wskazany przez ODBIORCĘ w zamówieniu, za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub przewoźnika działającej na zlecenie DOSTAWCY, z wyjątkiem kontraktów serwisowych, kodów/kluczy aktywacyjnych do licencji i innych towarów dostarczanych w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty z zastrzeżeniem zapisów ust. 9 poniżej. 8. ODBIORCA może zmienić adres dostawy wskazany w zamówieniu. Każdorazowa zmiana adresu dostawy wskazanego w zamówieniu musi być dokonana pisemnie, faksem, w systemie RRC24 lub em wysłanym za potwierdzeniem odbioru do DOSTAWCY przez osobę upoważnioną do składania zamówień, nie później niż przed rozpoczęciem dostawy przez DOSTAWCĘ. 9. Odbiorca może w złożonym przez siebie zamówieniu, na piśmie, wskazać, iż preferowany przez niego sposób dostawy to odbiór za pośrednictwem przewoźnika lub firmy spedycyjnej wskazanej przez ODBIORCĘ lub odbiór środkiem transportu ODBIORCY z magazynu DOSTAWCY. W takim przypadku ODBIORCA na piśmie wskaże osobę upoważnioną do odbioru towaru z magazynu DOSTAWCY. 10. ODBIORCA pokrywa koszty transportu, które doliczane są bezpośrednio do faktury za towar, którego transport dotyczy, w każdym przypadku: a) gdy wartość netto zakupu wysyłanego na pojedynczy adres wysyłkowy w danym dniu będzie równa lub niższa od kwoty 6000zł netto, lub w przypadku faktur w walutach obcych - jej równowartości w usd lub euro według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wysyłkę. Koszt transportu będzie wynosił wówczas 15 zł netto (lub w przypadku faktur w walutach obcych - jej równowartość w walucie usd lub eur obliczoną jak powyżej), za lokalizację, z wyłączeniem produktów wielkogabarytowych, czyli przesyłek ponad 70 kg i produktów wymagających transportu specjalnego typu szafy, duże UPS'y, szpule z kablami, etc. b) transportu wielkogabarytowego i transportu towarów wymagających transportu specjalnego, jeżeli wartość netto zakupu wysyłanego na pojedynczy adres wysyłkowy w danym dniu będzie równa lub niższa niż od kwoty zł netto, lub w przypadku faktur w walutach obcych - jej równowartości w usd lub euro według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wysyłkę. Koszt transportu produktów wielkogabarytowych (czyli przesyłek ponad 70 kg) będzie wynosił 90 zł netto za sztukę (lub w przypadku faktur w walutach obcych - jej równowartość w walucie usd lub eur obliczoną jak powyżej). Transport specjalny jednej sztuki (np.szafy) wynosić będzie min. 150 zł netto (dla lokalizacji Warszawa) oraz min. 350 zł netto (poza Warszawą). Dla większej liczby sztuk towarów specjalnych (np.szaf) koszt transportu pozostaje do uzgodnienia pomiędzy stronami. 3

4 c) transport międzynarodowy - każdorazowo koszt uzgadniany przed wysyłką. 11. DOSTAWCA pokrywa koszty transportu w przypadku gdy wartość netto zakupu wysyłanego na pojedynczy adres wysyłkowy w danym dniu przekracza wielkości opisane w ust. 10 powyżej. 12. Towar objęty zamówieniami realizowanymi do godziny 16:00 każdego dnia roboczego DOSTAWCA przekazuje przewoźnikowi lub spedytorowi w tym samym dniu, w przypadku zamówień realizowanych po godzinie w tym samym dniu albo następnego dnia roboczego. Transport przesyłek wielkogabarytowych uzgadniany jest indywidualnie. Na terenie Warszawy możliwe jest uzgodnienie dostawy tego samego dnia roboczego w przypadku realizacji zamówień do godziny 12:00. Odbiór osobisty towaru z magazynu DOSTAWCY możliwy jest w dni robocze, to jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17: W przypadku gdy towar dostarczany jest do ODBIORCY za pośrednictwem przewoźnika lub firmy spedycyjnej, działającej na zlecenie DOSTAWCY, odpowiedzialność za towar przechodzi na ODBIORCĘ w momencie odbioru towaru od przewoźnika lub firmy spedycyjnej. Przesyłki objęte są ubezpieczeniem do momentu dostarczenia ODBIORCY. 14. W przypadku, gdy ODBIORCA zleca odbiór towaru wskazanemu przez siebie przewoźnikowi lub firmie spedycyjnej, lub w przypadku odbioru towaru przez ODBIORCĘ lub osobę przez niego upoważnioną z magazynu DOSTAWCY odpowiedzialność za towar przechodzi na ODBIORCĘ w momencie wydania towaru z magazynu DOSTAWCY. 15. Potwierdzeniem odbioru towarów jest: - pieczątka i podpis lub sam podpis ODBIORCY lub podpis osoby działającej w imieniu ODBIORCY na dokumencie przekazanym przez przewoźnika lub firmę spedycyjną działającą na zlecenie DOSTAWCY w chwili wydawania ODBIORCY lub osobie działającej w imieniu ODBIORCY przesyłki z towarem objętym zamówieniem, - pieczątka i podpis lub sam podpis ODBIORCY lub podpis osoby działającej w imieniu ODBIORCY na dokumencie potwierdzającym wydanie towarów z magazynu DOSTAWCY w przypadku odbioru towaru przez ODBIORCĘ z magazynu DOSTAWCY, - pieczątka i podpis lub sam podpis osoby działającej w imieniu przewoźnika lub w imieniu firmy spedycyjnej na dokumencie potwierdzającym wydanie towarów z magazynu DOSTAWCY - w przypadku odbioru towaru za pośrednictwem przewoźnika lub firmy spedycyjnej wskazanej przez ODBIORCĘ, - wysłany na wskazany adres skrzynki pocztowej ODBIORCY lub inny aktualnie stosowany przez DOSTAWCĘ sposób powiadomienia w przypadku kontraktów serwisowych, kodów/kluczy aktywacyjnych do licencji i innych towarów dostarczanych w formie elektronicznej. 16. DOSTAWCA ma prawo uznać, że dostarczając towar pod wskazany przez ODBIORCĘ w zamówieniu adres dostawy, odbiór towaru dokonany został przez upoważnionego przedstawiciela ODBIORCY, a pokwitowanie odbioru jest wiążące dla ODBIORCY i DOSTAWCY. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do sytuacji, w której odbiór towarów ma nastąpić środkiem transportu ODBIORCY z magazynu DOSTAWCY lub odbiór towaru ma nastąpić za pośrednictwem przewoźnika lub firmy spedycyjnej wskazanej przez ODBIORCĘ. 17. ODBIORCA zobowiązany jest skontrolować dostarczone towary pod względem jakości i ilości oraz zgodności dostarczonych towarów natychmiast po ich odebraniu i dokonać w obecności przewoźnika lub spedytora właściwych adnotacji na dokumencie przewozowym lub innym dowodzie wydania towaru. 18. W przypadku ewentualnych zastrzeżeń ODBIORCA zobowiązany jest niezwłocznie (w ciągu 3 dni od odebrania towaru), pisemnie poinformować o tym fakcie DOSTAWCĘ, a także umożliwić DOSTAWCY zbadanie dostarczonych towarów w stanie nienaruszonym. Dokonanie przez ODBIORCĘ odbioru towarów bez zgłoszenia zastrzeżeń będzie oznaczało prawidłowe dostarczenie towarów zgodnie z zamówieniem ODBIORCY. 19. Jeżeli ze względu na rodzaj opakowania albo z innego istotnego powodu nie jest obiektywnie możliwe wykonanie kontroli dostarczonych towarów, kontrola przy odbiorze powinna obejmować dokumenty przewozowe, liczbę i stan opakowań oraz dane dotyczące oznaczenia towarów na opakowaniach, a także szkody widoczne z zewnątrz. Natychmiast, kiedy stanie się to możliwe, najpóźniej jednak przy rozpakowaniu towarów zanim zostaną one wykorzystane, powinna być przeprowadzona szczegółowa kontrola, a wyniki jej bez zwłoki przekazane DOSTAWCY. 20. ODBIORCA jest zobowiązany dopełnić wszystkich formalności opisanych powyżej, pod rygorem utraty prawa do dochodzenia od DOSTAWCY jakichkolwiek roszczeń. 21. Nieodebranie przez ODBIORCĘ zamówionego towaru w terminie 14 dni od potwierdzenia gotowości realizacji zamówienia przez DOSTAWCĘ stanowi podstawę do dochodzenia przez DOSTAWCĘ stosownego odszkodowania od ODBIORCY w szczególności tytułem kosztów magazynowania nieodebranych przez ODBIORCĘ towarów czy też kosztów transportu według stosowanych przez DOSTAWCĘ cenników. Po upływie 14 dni od daty potwierdzenia przez DOSTAWCĘ gotowości do realizacji zamówienia i nie wywiązania się z warunków umowy przez ODBIORCĘ, DOSTAWCA ma prawo dalszego odsprzedania towaru, a nowy termin realizacji zostanie przekazany ODBIORCY na nowych warunkach ustalonych przez DOSTAWCĘ. Dodatkowo DOSTAWCA jest uprawniony do naliczania kary umownej w wysokości 1% wartości towaru za każde dziesięć dni, licząc od dnia potwierdzenia gotowości realizacji dostawy. 4

5 4 ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI 1. Do czasu zapłacenia przez ODBIORCĘ pełnej ceny sprzedaży towarów objętych potwierdzonym przez DOSTAWCĘ zamówieniem, DOSTAWCA zastrzega sobie prawo własności tych towarów. Uprawnienie do korzystania z oprogramowania przez jakiegokolwiek użytkownika jest warunkowo możliwe i dopuszczalne po dacie dostarczenia licencji przez DOSTAWCĘ, aż do daty wymagalności ceny sprzedaży. Po tej dacie uprawnienie do korzystania z dostarczonego oprogramowania uzależnione jest od terminowego otrzymania przez DOSTAWCĘ całej ceny sprzedaży i wchodzi w życie z dniem jej otrzymania przez DOSTAWCĘ. Każde inne korzystanie z oprogramowania będzie bezprawne. 2. ODBIORCA, o ile towar ma być przedmiotem dalszej odsprzedaży na rzecz osoby trzeciej, powinien poinformować osobę trzecią o zastrzeżeniu prawa własności towarów na rzecz DOSTAWCY, a w przypadku oprogramowania - o warunku istnienia uprawnienia do korzystania z oprogramowania w postaci otrzymania przez DOSTAWCĘ terminowej zapłaty za to oprogramowanie zgodnie z postanowieniem ust. 1 powyżej i przedstawić DOSTAWCY dowód na wykonanie tego obowiązku po rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej. 3. ODBIORCA nie ma prawa do ustanawiania zastawu na zastrzeżonym towarze lub przenoszenia tytułu własności do niego jako zabezpieczenia. ODBIORCA jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania DOSTAWCY listem poleconym w przypadku zajęcia towarów podlegających zastrzeżeniu własności. W przypadku zajęcia towarów z zastrzeżonym na rzecz DOSTAWCY prawem własności ODBIORCA jest zobowiązany do dopilnowania, aby w protokole zajęcia oraz zapewnienia w miejsce przysięgi znalazła się wiadomość, iż zajęte przedmioty stanowią własność DOSTAWCY a w przypadku oprogramowania - o warunku korzystania z oprogramowania. 4. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego, naprawczego lub likwidacyjnego w stosunku do ODBIORCY jest on zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący zastrzeżenie prawa własności na rzecz DOSTAWCY. 5. W przypadku opóźnienia płatności ze strony ODBIORCY DOSTAWCA ma prawo na koszt ODBIORCY żądać czasowego wydania zastrzeżonego towaru w celu zabezpieczenia na nim swoich praw. Takiego żądania nie uznaje się za wykonanie prawa odstąpienia od umowy. 6. ODBIORCA nie ma prawa zbycia wierzytelności przysługujących od DOSTAWCY na rzecz osób trzecich. 7. ODBIORCA z chwilą zawarcia umowy zgodnie z OWH ceduje na DOSTAWCĘ wszelkie wierzytelności i prawa wynikające ze sprzedaży przez ODBIORCĘ zastrzeżonego towaru, bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń przez strony. 5 CENA 1. Ceny sprzedaży towarów określone na stronach systemu sprzedaży internetowej RRC24 DOSTAWCY lub w materiałach informacyjnych DOSTAWCY nie stanowią wiążącej oferty sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie propozycję warunków do złożenia zamówienia przez ODBIORCĘ. 2. Ostateczne ceny sprzedaży towarów zostaną potwierdzone ( em, faksem, w portalu RRC24) przez DOSTAWCĘ w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia ODBIORCY do realizacji, z zastrzeżeniem ust 9 poniżej. 3. Ceny towarów mogą być przez DOSTAWCĘ określone w polskich złotych lub w walutach obcych. Ceny podane przez DOSTAWCĘ nie zawierają podatku VAT oraz kosztów transportu. 4. Z zastrzeżeniem ust.5 poniżej, w przypadku gdy cena sprzedaży towarów przeliczana jest z waluty obcej to przeliczana jest po kursie średnim NBP obowiązującym dla dnia sprzedaży (wystawienia faktury), z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. Średni kurs dla danej waluty na dzień sprzedaży jest ustalany i ogłaszany przez Narodowy Bank Polski poprzedniego dnia roboczego po godzinie DOSTAWCA zastrzega sobie prawo do przeliczenia cen sprzedaży wg. innego kursu niż kurs średni NBP w dniu wystawienia faktury, jeśli kurs sprzedaży waluty na rynku międzybankowym systemu REUTERS w dowolnym momencie dnia sprzedaży jest wyższy od średniego kursu NBP o co najmniej 1%. Informacje na temat obowiązującego kursu dostępne są każdorazowo na stronie https://www.rrc24.com. Strony mają prawo uzgodnienia innego kursu przeliczeniowego niż kurs o którym mowa powyżej i tak ustalony kurs winien być potwierdzony przez Strony pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej. 5. W przypadku jeżeli waluta oferty DOSTAWCY w systemie sprzedaży internetowej RRC24 jest inna aniżeli waluta zamówienia i/lub waluta sprzedaży wskazana przez ODBIORCĘ w złożonym zamówieniu, DOSTAWCA, gwarantując cenę w wybranych przez ODBIORCĘ w zamówieniu walutach innych aniżeli waluta ofert, może doliczyć do ceny dodatkową marżę stanowiąca ekwiwalent ryzyka kursowego ponoszonego przez DOSTAWCĘ. ODBIORCA składając zamówienie akceptuje wysokość dodatkowej marży. 6. Jeżeli ODBIORCA uzyskał od DOSTAWCY dedykowany dla ODBIORCY dostęp do systemu sprzedaży internetowej RRC24 DOSTAWCY, cena określona w systemie sprzedaży internetowej RRC24 DOSTAWCY uwzględnia ustalony dla ODBIORCY upust. 7. Do ceny dostarczanych towarów doliczany będzie podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi stawkami oraz koszty transportu naliczone zgodnie z zapisami 3 OWH i inne opłaty o których mowa w niniejszych OWH. ODBIORCA upoważnia DOSTAWCĘ do wystawienia faktury VAT bez podpisu ODBIORCY. 8. Składając zamówienie u DOSTAWCY w cenach specjalnych producenta sprzętu lub składając żądanie uzyskania cen specjalnych producenta, ODBIORCA oświadcza, że akceptuje warunki ofert specjalnych określanych i stosowanych przez producenta. 5

6 Na pisemne żądanie ODBIORCY, DOSTAWCA wystąpi w imieniu ODBIORCY do producenta sprzętu z zapytaniem o warunki oferty specjalnej wymagane przez producenta. 9. Cena sprzedaży potwierdzona przez DOSTAWCĘ w przyjęciu zamówienia do realizacji może ulec zmianie w przypadku zmiany ceny przez producenta. W takim przypadku DOSTAWCA poinformuje ODBIORCĘ o zmianie ceny sprzedaży faksem, za pośrednictwem korespondencji lub za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej RRC24. Jeżeli ODBIORCA w terminie 7 dni liczonych od daty nadania przez DOSTAWCĘ powiadomienia o zmianie ceny nie przekaże DOSTAWCY oświadczenia o rezygnacji ze złożonego przez ODBIORCĘ zamówienia uznaje się, że ODBIORCA potwierdza i akceptuje zmienioną cenę sprzedaży. 6 PŁATNOŚCI 1. ODBIORCA jest zobowiązany dokonać zapłaty ceny sprzedaży towarów w terminie wskazanym w fakturze dokumentującej dokonaną sprzedaż. Stosowną fakturę, dokumentującą sprzedaż, DOSTAWCA jest zobowiązany wystawić ODBIORCY nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. 2. DOSTAWCA na wniosek ODBIORCY może wystawić faktury sprzedaży towaru w walutach obcych. W przypadku wystawienia faktury w walucie obcej, ODBIORCA jest zobowiązany do dokonania zapłaty ceny sprzedaży towarów w walucie, w której faktura została wystawiona, na wskazane konto walutowe. Zapłata ceny sprzedaży w walucie krajowej za faktury wystawione w walutach obcych może nastąpić według kursu banku DOSTAWCY z dnia zapłaty, wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą DOSTAWCY. 3. Za opóźnienie w stosunku do terminu płatności poszczególnych faktur, ODBIORCA jest zobowiązany do zapłaty DOSTAWCY odsetek płatnych na tych samych zasadach jak odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia, aż do dnia całkowitej zapłaty ceny sprzedaży za towar. 4. Z tytułu przedłużenia terminu zapłaty ceny za sprzedany towar, DOSTAWCA może naliczyć ODBIORCY za każdy dzień przedłużenia odsetki ustawowe od kwoty pozostałej do zapłaty ceny sprzedaży. W takim przypadku DOSTAWCA uprawniony jest do wystawienia ODBIORCY noty odsetkowej, którą ODBIORCA zobowiązuje się zapłacić nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia. 5. Zapłata za towar następuje przelewem na konto DOSTAWCY w Banku: BNP Paribas Bank Polska S.A SWIFT PPABPLPK PLN PL EUR PL USD PL lub gotówką przy odbiorze Towaru w kwocie dopuszczonej przepisami. 6. Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy DOSTAWCY lub dzień zapłaty gotówką w kasie DOSTAWCY. 7. DOSTAWCA dopuszcza możliwość wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej na ODBIORCA wyraża na to zgodę. 7 GWARANCJA 1. Towary będące przedmiotem umów sprzedaży zawieranych przez DOSTAWCĘ z ODBIORCĄ objęte są gwarancją producenta na warunkach przez niego określonych. Wyłącza się odpowiedzialność DOSTAWCY z tytułu rękojmi na towary będące przedmiotem umów zawartych z ODBIORCĄ. 2. Obowiązki w zakresie gwarancji wykonują w imieniu producenta podmioty określone w dokumencie gwarancji lub dokumencie dołączonym do gwarancji. 3. Odpowiedzialność DOSTAWCY z tytułu umowy zawartej z ODBIORCĄ jest uzależniona od wyłącznej winy DOSTAWCY w niewykonaniu lub w nienależytym wykonaniu umowy i jest ograniczona do kwoty zysków netto należnych DOSTAWCY w związku zawarciem takiej umowy z ODBIORCĄ. DOSTAWCA nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek inną szkodę ODBIORCY, w tym utratę zysków lub dochodów ODBIORCY, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez DOSTAWCĘ. 8 ZWROT TOWARU 1. Ewentualny zwrot towaru na wniosek ODBIORCY może nastąpić w wyjątkowych sytuacjach, na jego pisemną prośbę zawierającą podanie przyczyn zwrotu i liczby sztuk konkretnego rodzaju towaru, po jej pisemnej akceptacji przez DOSTAWCĘ. 2. DOSTAWCA może wyrazić zgodę na zwrot towaru w całości bądź też w części lub odmówić przyjęcia towaru. 9 UDOSTĘPNIENIE TOWARÓW DLA CELÓW PROMOCYJNO-MARKETINGOWYCH 1. W celu zwiększenia sprzedaży, DOSTAWCA może czasowo udostępnić ODBIORCY na zasadzie użyczenia, towary w celu prezentowania dalszym nabywcom ich cech i walorów. 2. W celu udostępnienia towarów ODBIORCA zobowiązany jest do złożenia DOSTAWCY Wniosku o użyczenie według załącznika do niniejszych OWH (wzór 2), zwanego dalej Wnioskiem. 6

7 3. Po otrzymaniu podpisanego w imieniu ODBIORCY przez osobę upoważnioną (w tym osobę upoważnioną do składania zamówień) Wniosku, DOSTAWCA może udzielić zgody na udostępnienie towarów wskazanych we Wniosku lub odmówić bez podania przyczyny. 4. ODBIORCA potwierdza odbiór udostępnionych zgodnie z zapisami 3 ust niniejszych OWH Towarów, przyjmując je w używanie na zasadach określonych niniejszymi postanowieniami oraz postanowieniami art kodeksu cywilnego. 5. Towary stanowiące przedmiot użyczenia mogą być używane przez ODBIORCĘ wyłącznie w celach demonstracyjnych, marketingowych i promocyjnych związanych z pozyskiwaniem nowych nabywców przez ODBIORCĘ. 6. Towary stanowiące przedmiot użyczenia nie mogą zostać przez ODBIORCĘ powierzone osobie trzeciej bez pisemnej zgody DOSTAWCY. 7. Użyczenie następuje na czas oznaczony we Wniosku, po upływie którego ODBIORCA zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu użyczenia, z zastrzeżeniem zapisów poniżej. 8. DOSTAWCA może żądać natychmiastowego zwrotu towarów będących przedmiotem użyczenia jeżeli: - ODBIORCA używa towarów będących przedmiotem użyczenia w sposób sprzeczny z niniejszymi OWH lub z właściwościami i przeznaczeniem udostępnionych towarów, - ODBIORCA powierza udostępnione towary innej osobie nie będąc do tego upoważnionym przez DOSTAWCĘ, - udostępnione towary staną się niezbędnie potrzebne DOSTAWCY, - ODBIORCA zalega z płatnościami wobec DOSTAWCY. 9. W przypadku wystąpienia przez DOSTAWCĘ z żądaniem natychmiastowego zwrotu użyczonych towarów, ODBIORCA zobowiązany jest do ich zwrotu w terminie 2 dni roboczych od daty wysłania żądania zwrotu przez DOSTAWCĘ. Żądanie wysłane winno być na adres ODBIORCY wskazany we Wniosku. 10. ODBIORCA zobowiązany jest zwrócić towary będące przedmiotem użyczenia w stanie niepogorszonym. 11. Zwrot towarów nastąpi w siedzibie DOSTAWCY w terminie przez niego określonym, za podpisaniem protokołu odbioru. 12. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu ODBIORCA zobowiązuje się do uiszczenia kary umownej za każdy dzień zwłoki w wysokości brutto 1% ceny przedmiotu użyczenia wskazanej we Wniosku o użyczenie. Zapłata kar umownych nie zwalnia ODBIORCY od obowiązku zwrotu towaru oraz odpowiedzialności na zasadach ogólnych. 13. ODBIORCA zobowiązany jest do używania towarów stanowiących przedmiot użyczenia zgodnie z ich przeznaczeniem i właściwościami oraz w sposób nie powodujący ich nadmiernego zużycia ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji. 14. ODBIORCA zobowiązany jest do należytego przechowywania towarów stanowiących przedmiot użyczenia zgodnie z ich właściwością, z uwzględnieniem ewentualnych wskazówek udzielonych mu przez DOSTAWCĘ. 15. ODBIORCA odpowiedzialny jest za utratę, zniszczenie, niesprawność lub uszkodzenie towarów będących przedmiotem użyczenia. 16. W przypadku utraty, uszkodzenia, zniszczenia, nadmiernego zużycia lub zdekompletowania towarów będących przedmiotem użyczenia oraz w przypadku braku zwrotu towarów będących przedmiotem użyczenia w terminie, ODBIORCA zobowiązuje do zakupienia przedmiotu użyczenia w cenie określonej we Wniosku o użyczenie. W przypadku cen wskazanych w walutach obcych DOSTAWCA dokona przeliczenia cen na walutę PLN zgodnie z zapisami 5 niniejszych OWH. DOSTAWCA wystawi ODBIORCY fakturę VAT, w której określi sposób i termin płatności. ODBIORCA upoważnia DOSTAWCĘ do wystawienia faktury VAT bez podpisu ODBIORCY. 17. W przypadku wpłaty przez ODBIORCĘ kaucji na zabezpieczenie prawidłowego wykonania użyczenia, DOSTAWCA ma prawo potrącić z kaucji cenę towarów lub/i karę umowną, o czym poinformuje ODBIORCĘ w korespondencji przesłanej na adres ODBIORCY wskazany we Wniosku. 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. ODBIORCA zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia DOSTAWCY o wszelkich zmianach danych dotyczących ODBIORCY w tym w szczególności o zmianie adresu ODBIORCY, zmianie osób uprawnionych do reprezentowania ODBIORCY, zmianie osób upoważnionych przez ODBIORCĘ do składania w jego imieniu zamówień oraz o zmianie osób upoważnionych przez ODBIORCĘ do odbioru od DOSTAWCY towarów, a także o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, w tym o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego bądź o otwarciu likwidacji. Powiadomienie, o którym mowa powyżej, winno być sporządzone przez ODBIORCĘ na piśmie i wysłane do DOSTAWCY listem poleconym nie później niż w ciągu 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia powodującego obowiązek powiadomienia DOSTAWCY. W przypadku braku powiadomienia przez ODBIORCĘ o zmianie adresu siedziby korespondencję wysłaną przez DOSTAWCĘ listem poleconym, jednokrotnie awizowaną przez urząd pocztowy i nie podjętą w terminie, uważa się za skutecznie doręczoną. 2. Przelew praw, roszczeń i obowiązków ODBIORCY wynikających z umów zawartych z DOSTAWCĄ lub złożonych przez ODBIORCĘ zamówień wymaga uprzedniej pisemnej zgody DOSTAWCY. 7

8 3. Wszelkie uzgodnienia pomiędzy DOSTAWCĄ a ODBIORCĄ mają charakter poufny. ODBIORCA zobowiązuje się do nie ujawniania ich osobom trzecim. 4. Dane osobowe osób wskazanych przez ODBIORCĘ będą przetwarzane przez DOSTAWCĘ z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. 5. Transakcje handlowe pomiędzy DOSTAWCĄ a ODBIORCĄ poddane zostają reżimowi Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. W transakcjach międzynarodowych wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 11 kwietnia 1980 roku. 6. DOSTAWCA oświadcza, że jest wpisany do rejestru przedsiębiorców korzystających z Generalnego Unijnego Zezwolenia na Wywóz Nr EU001 określonego w Załączniku II a do Rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (Dz. Urz. UE z 2009 r. L 134/1, z późniejszymi zmianami). ODBIORCA przyjmuje do wiadomości, że towary, oprogramowanie lub technologie stanowiące przedmiot transakcji handlowych z DOSTAWCĄ podlegają w szczególności reżimowi ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U nr 229 poz z późniejszymi zmianami) oraz innym obowiązującym krajowym, unijnym i międzynarodowym aktom prawnym. Na podstawie powyższego ODBIORCA - bez uprzedniego uzyskania stosownych zgód właściwych władz administracji państwowej - zobowiązany jest nie eksportować, reeksportować lub przenosić pośrednio lub bezpośrednio jakichkolwiek towarów, oprogramowania lub technologii stanowiących przedmiot transakcji handlowych z DOSTAWCĄ do: a) użytkowników końcowych zaangażowanych w działalność związaną z bronią masowego rażenia lub b) osób lub podmiotów co, do których unijny lub międzynarodowy porządek prawny wprowadza szczególne środki ograniczające obrót ww. towarami, oprogramowaniem lub technologiami. 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWH zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych a w sprawach gwarancji postanowienia zawarte w oświadczeniach producentów o udzieleniu gwarancji i warunkach ich obowiązywania, w którymi ODBIORCA się zapoznał i przyjmuje je do wykonania. 8. W przypadku obcojęzycznych wersji niniejszych OWH wydanych/stosowanych przez SPÓŁKĘ wiążąca jest wersja polska OWH. 9. Wszelkie spory pomiędzy DOSTAWCĄ a ODBIORCĄ rozwiązywane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny siedziby DOSTAWCY. 10. Niniejsze OWH wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia zgodnie z 1 ust. 6 OWH. Warszawa, dnia 21 maja roku Za SPÓŁKĘ: Radosław Pruchnik prokurent 8

9 Załącznik do OWH wzór 1a Osoby upoważnione do działań w imieniu ODBIORCY oraz do udzielania dalszych upoważnień do takich czynności * Informacja o Odbiorcy: Nazwa firmy... kod... miejscowość... ul... nr... NIP... Niniejszym upoważniam bezterminowo poniższą osobę Imię i Nazwisko... Stanowisko... nr tel do (zaznacz właściwy kwadrat) kontaktów handlowych i składania zamówień towarów i usług u DOSTAWCY akceptowania Ogólnych Warunków Handlowych dostawców wymienionych w portalu RRC24 akceptowania Regulaminu portalu RRC24 akceptowania kosztów napraw płatnych wskazywania osób upoważnionych do odbioru towarów z magazynu DOSTAWCY w imieniu ODBIORCY wskazywania adresów dostaw kontaktów w kwestiach finansowych oraz kontroli płatności ODBIORCY <kolejne upoważnione osoby> Adresy wysyłkowe: 1. Nazwa... kod... miejscowość... ul... nr... <kolejne adresy wysyłkowe> Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z Ogólnymi Warunkami Handlowymi DOSTAWCY i przyjmujemy je do wiadomości oraz stosowania, uznajemy je za wiążące i nie zgłaszamy do nich zastrzeżeń. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z Regulaminem portalu RRC24 i przyjmujemy go do wiadomości oraz stosowania, uznajemy go za wiążący i nie zgłaszamy do niego zastrzeżeń.*... Miejscowość, data.. pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy pieczątka firmy (* niepotrzebne skreślić) 9

10 Załącznik do OWH Wzór 1b Uzupełnienie wykazu osób upoważnionych do działań w imieniu ODBIORCY Informacja o Odbiorcy: Nazwa firmy... kod... miejscowość... ul... nr... NIP... Z dniem.. niniejszym upoważniam bezterminowo poniższą osobę Imię i Nazwisko... Stanowisko... nr tel do (zaznacz właściwy kwadrat) kontaktów handlowych i składania zamówień towarów i usług u DOSTAWCY akceptowania Ogólnych Warunków Handlowych dostawców wymienionych w portalu RRC24 akceptowania Regulaminu portalu RRC24 akceptowania kosztów napraw płatnych wskazywania osób upoważnionych do odbioru towarów z magazynu DOSTAWCY w imieniu ODBIORCY wskazywania adresów dostaw kontaktów w kwestiach finansowych oraz kontroli płatności ODBIORCY <kolejne upoważnione osoby> Jednocześnie oświadczam, że dotychczasowe upoważnienia innych osób złożone uprzednio na formularzu Osoby upoważnione do działań w imieniu ODBIORCY oraz do udzielania dalszych upoważnień do takich czynności będącym załącznikiem do OWH RRC Poland Sp. z o.o., pozostają w mocy.... Miejscowość, data.. pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy pieczątka firmy (* niepotrzebne skreślić) 10

11 Załącznik do OWH Wzór 1c Zmiana osób upoważnionych do działań w imieniu ODBIORCY Informacja o Odbiorcy: Nazwa firmy... kod... miejscowość... ul... nr... NIP... Z dniem.. odwołuję udzielone poniższej osobie Imię i Nazwisko... Stanowisko... nr tel upoważnienie do (zaznacz właściwy kwadrat) kontaktów handlowych i składania zamówień towarów i usług u DOSTAWCY akceptowania Ogólnych Warunków Handlowych dostawców wymienionych w portalu RRC24 akceptowania Regulaminu portalu RRC24 akceptowania kosztów napraw płatnych wskazywania osób upoważnionych do odbioru towarów z magazynu DOSTAWCY w imieniu ODBIORCY wskazywania adresów dostaw kontaktów w kwestiach finansowych oraz kontroli płatności ODBIORCY <kolejne upoważnione osoby> Jednocześnie oświadczam, że dotychczasowe upoważnienia innych osób złożone uprzednio na formularzu Osoby upoważnione do kontaktów handlowych i składania zamówień w imieniu ODBIORCY będącym załącznikiem do OWH RRC Poland Sp. z o.o., pozostają w mocy.... Miejscowość, data.. pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy pieczątka firmy (* niepotrzebne skreślić) 11

12 Załącznik do OWH Wzór 2 WARUNKI UŻYCZENIA Niniejszy wniosek stanowi jednocześnie umowę użyczenia. Użyczający zezwala Biorącemu, przez czas oznaczony, na bezpłatne używanie rzeczy, wskazanych we wniosku. Rzeczy, stanowiące przedmiot niniejszej umowy, mogą być używane przez Biorącego wyłącznie w celach demonstracyjnych, marketingowych i promocyjnych, związanych z pozyskiwaniem na nie nowych nabywców i nie mogą zostać przez Biorącego powierzone osobie trzeciej bez pisemnej zgody Użyczającego. Biorący w używanie zobowiązany jest do używania rzeczy, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, zgodnie z ich przeznaczeniem i właściwościami oraz w sposób nie powodujący ich zużycia ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji. Biorący w używanie zobowiązany jest do należytego przechowywania używania i przewożenia rzeczy, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, z uwzględnieniem ewentualnych wskazówek udzielonych mu przez Użyczającego, celem minimalizacji ryzyka przypadkowego ich uszkodzenia. Biorący w używanie odpowiedzialny jest za utratę, zniszczenie, niesprawność lub uszkodzenie rzeczy będących przedmiotem niniejszej umowy. Biorący w używanie zobowiązany jest zwrócić rzeczy, będące przedmiotem niniejszej umowy, nie później niż w terminie wskazanym we wniosku, w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem ich zużycia wynikającym z normalnej eksploatacji. Koszty związane ze zwrotem rzeczy (np. koszt kuriera) ponosi w całości Biorący. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu, wskazanego we wniosku, Biorący w używanie zobowiązuje się do uiszczenia kary umownej za każdy dzień zwłoki w wysokości brutto 1% ceny przedmiotu użyczenia. W przypadku utraty, uszkodzenia, zniszczenia, nadmiernego zużycia lub zdekompletowania rzeczy będących przedmiotem niniejszej umowy Biorący w używanie zobowiązuje do zakupienia przedmiotu użyczenia w cenie określonej we wniosku. Użyczający wystawi w takim przypadku fakturę VAT, w której określi sposób i termin płatności. W takim przypadku niniejszy wniosek stanowi jednocześnie upoważnienie dla Użyczającego do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Użyczający może żądać natychmiastowego zwrotu rzeczy będących przedmiotem niniejszej umowy, jeżeli: 12

13 Biorący w używanie używa rzeczy będącej przedmiotem niniejszej umowy w sposób sprzeczny z umową lub z właściwościami i przeznaczeniem rzeczy lub powierza rzeczy innej osobie nie będąc do tego upoważnionym przez Użyczającego lub rzeczy te staną się niezbędnie potrzebne Użyczającemu. W przypadku wystąpienia przez Użyczającego z żądaniem natychmiastowego zwrotu rzeczy, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, Biorący w używanie zobowiązany jest do ich zwrotu w terminie 2 dni roboczych od daty żądania. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego. Ja,... (imię i nazwisko osoby reprezentującej stronę Biorącego w używanie) niżej podpisany, oświadczam, że jestem uprawomocniony do reprezentowania Biorącego w używanie i podpisywania na jego rzecz umów. Akceptuję jednocześnie niniejsze Warunki Użyczenia w całości.... Miejscowość, data.. pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy pieczątka firmy 13

1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA.

1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. Warszawa, 01.10.2010 Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. 1.Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) określają zasady stosunków handlowych pomiędzy RRC Poland Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

POSTANOWIENIA OGÓLNE: Bochnia, dnia 02 styczeń 2013 roku Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące od dnia 02 styczeń 2013 roku do umów sprzedaży zawieranych pisemnie bądź ustnie z Małgorzatą Lemiowską GOMAR-STAL w Bochni. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zamówienia, zawarcie umowy;

Zamówienia, zawarcie umowy; Ogólne warunki sprzedaży i współpracy handlowej obowiązujące w spółce LUBRICANT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czechowicach- Dziedzicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina I. Zakres obowiązywania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do Umów sprzedaży i dostawy towarów

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa )

UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa ) UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa ) zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: 1. NT GROUP spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495), ul. Ryżowa 49, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA nr./d/2016

UMOWA KUPNA nr./d/2016 UMOWA KUPNA nr./d/2016 W dniu..pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22- 48-481 w imieniu którego działa Prezydent m.st. Warszawy reprezentowany przez Sławomira

Bardziej szczegółowo

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus ROZDZIAŁ II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu grudnia 2010 r. w Mińsku Mazowieckim została zawarta Umowa pomiędzy: 1. Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim w likwidacji, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o.

Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o. Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ogólne warunki sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży na towary i usługi oferowane przez Testo Sp.z o.o. 2. Użyte w dalszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia)

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/II WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/II WZÓR UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-28/2016/II WZÓR W dniu... w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot Umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot Umowy Zadanie jest realizowane w ramach projektu POPT.03.01.00-00-0001/15 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Załącznik nr 5 do zapytania

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI /16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI /16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-32/16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2015 r. w Krakowie pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Zdrojowa Góra z siedzibą w Pile, Aleja Poznańska 126, 64-920 Piła, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY AREXIM PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY AREXIM PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY AREXIM PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów sprzedaży zawieranych przez Arexim Packaging Sp.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR MZSO.. zawarta w Sosnowcu w dniu.. na usługę odbioru i zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych

Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych załącznik nr 4 Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy Jednostek Miejskich Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 17.09.2014r.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. Edycja nr 1 z dnia 01.05.2014 r. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. I. Definicje Nabywca Luxon osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Luxon

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy

Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy 1. Postanowienia Ogólne 1. O ile nic nie innego nie zostanie ustalone na piśmie pod rygorem nieważności, niniejsze

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 13/2014. Nazwa zadania: dostawa artykułów i sprzętu komputerowego dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Umowa zawarta dnia.. r. po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015 UMOWA Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy Nr CSIOZ/ /2015 zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą UMOWA Nr IT/.../2016 W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, NIP 123-12-10-962 reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy inż. Zdzisława Lisa zwaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego zawarta dnia roku, w Warszawie, pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / WM / 2016

UMOWA NR... / WM / 2016 Załącznik Nr 1 UMOWA NR... / WM / 2016 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie, 71-682, ul. M. Golisza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy:

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: spółką z siedzibą z Radomiu, 26-617 Radom, ul. Grobickiego 23, zarejestrowaną w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' POSTANOWIENIA'OGÓLNE'

OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' POSTANOWIENIA'OGÓLNE' OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' 1'' POSTANOWIENIA'OGÓLNE' 1.! Niniejsze*Ogólne*Warunki*Najmu*( OWN )*znajdują*zastosowanie*do*umów*najmu*kontenerów*i*innych* podobnych*obiektów,*zawartych*pomiędzy*clipper*sp.*z*o.o.*a*jej*klientem*(najemcą).***

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało Strona 1 z 5 UMOWA Załącznik nr 2 do siwz ZP 19/2013/CES Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... stycznia 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/I WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/I WZÓR UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-28/2016/I WZÓR W dniu... w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Odbiorcą, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro .271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne 1 Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne Podzamcze 45 26-060 Chęciny tel. (41) 343 40 50 faks (41) 307 44 76 www.rcnt.pl sekretariat@rcnt.pl Załącznik nr 8 do SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ. 1. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ. 1. Postanowienia Ogólne REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Regulamin użyczenia pieczęci prewencyjnej, zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usługi użyczenia pieczęci prewencyjnej na

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem Umowy jest przeniesienie własności rzeczy ruchomej w postaci naturalnej wody mineralnej

1. Przedmiotem Umowy jest przeniesienie własności rzeczy ruchomej w postaci naturalnej wody mineralnej Wzór Umowy UMOWA nr CSIOZ/ /2016 zawarta w dniu. pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5 A, 00-184 Warszawa, posiadającym

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy na świadczenie usług przewozowych

Umowa o współpracy na świadczenie usług przewozowych Umowa o współpracy na świadczenie usług przewozowych nr Zawarta w dniu 2012 roku w Krakowie pomiędzy : z siedzibą w, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA nr. /2017 w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Umowa nr TA /.. / 2015 Umowa zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem

Bardziej szczegółowo

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 56/D/PN/2012 Wzór umowy UMOWA WCB/././2012 Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego UMOWA Nr /2014 W dniu.. 2013 roku w Stalowej Woli pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola,

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy:

P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Załącznik nr 6... pieczątka wykonawcy P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu przy al. Niepodległości 10 reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina,

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina, Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, 62-095 Murowana Goślina, NIP 777-322-03-74,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

,, Dostawa gadżetów reklamowych dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu TOM II

,, Dostawa gadżetów reklamowych dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu TOM II Program NAZWA ZAMÓWIENIA:,, Dostawa gadżetów reklamowych dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: IV- 271-6/2012 TOM II PROJEKT UMOWY W

Bardziej szczegółowo

Pisz, dnia

Pisz, dnia Pisz, dnia 23-09-2015 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu niniejszym udziela odpowiedzi na pytania do procedury prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy:

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: U M O W A nr AZ/../ /2015 Załącznik nr 5 wzór umowy do ZAPO/AZ/32/09/2015 zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: 1. Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NEPTUN SP. Z O.O. (OWS)

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NEPTUN SP. Z O.O. (OWS) OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NEPTUN SP. Z O.O. (OWS) 1 Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej OWS) określają zasady zawierania Umów Sprzedaży przez Neptun Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (dalej Neptun Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. Dane dotyczące wykonawcy. Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:...

Załącznik nr. 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. Dane dotyczące wykonawcy. Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Załącznik nr. 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:... Numer

Bardziej szczegółowo

OWU OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH

OWU OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH 1. Przedmiot umowy APLISENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Sprzedawca) określa zasady

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Bełchatowie pomiędzy : Zakładem Wodociągów i Kanalizacji WOD.- KAN. Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ

UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ Zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy firmami: I. Shop Dent Wojciech Madej z siedzibą na ul Dziupli 12, 02-454 Warszawa, NIP 5272541818 zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDOSTĘPNIENIA. Zawarta w dniu..r. pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. zwanym w dalszej części umowy Klientem a. reprezentowaną przez: 1.. 2..

UMOWA UDOSTĘPNIENIA. Zawarta w dniu..r. pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. zwanym w dalszej części umowy Klientem a. reprezentowaną przez: 1.. 2.. Zawarta w dniu..r. pomiędzy: UMOWA UDOSTĘPNIENIA.... reprezentowanym przez: 1. zwanym w dalszej części umowy Klientem a.. reprezentowaną przez: 1.. 2.. zwanym w dalszej części Spółką 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Załącznik nr 1 UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Zawarta w dniu 00.00.20 r. pomiędzy Rejonowym Zarządem Infrastruktury Bydgoszcz, z siedzibą w : 85-915 Bydgoszcz, ul. Podchorążych 33, NIP: 554-10-06-057

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo