D Uzdatnianie podłoŝa gruntowego w obszarze zagroŝonym deformacjami nieciągłymi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "D.01.03.02 Uzdatnianie podłoŝa gruntowego w obszarze zagroŝonym deformacjami nieciągłymi"

Transkrypt

1 D Uzdatnianie podłoŝa gruntowego w obszarze zagroŝonym deformacjami nieciągłymi 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót uzdatniających podłoŝe metodą podsadzenia pustek i stref rozluźnień na odcinkach zagroŝonych deformacjami nieciągłymi w ramach zadania: Budowa wschodniej obwodnicy Olkusza Połączenie DW nr 783 z DW nr 791 odcinek nr Zakres stosowania STWiORB Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. Zakres prac objętych niniejszą specyfikacja dotyczy odcinka od km do wschodniej obwodnicy Olkusza Zakres robót objętych STWiROB Zakres prac obejmuje wszystkie czynności związane z podsadzeniem pustek i stref rozluźnień na terenach płytkiej eksploatacji złóŝ rud metali, w tym wyrobisk pionowych (szybów, szybików)oraz poziomych (chodniki). Wszystkie prace będą podlegały monitoringowi celem oceny ich skuteczności Podstawowe określenia Otwór wiertniczo-podsadzajacy - otwór wykonany metodą wiertniczą, odpowiednio uzbrojony, umoŝliwiający bezpieczne i skuteczne przeprowadzenie prac podsadzających. Współczynnik wodno-cementowy (w/c) - stosunek masy wody zarobowej do masy cementu i wypełniaczy. Zaczyn wiąŝący - mieszanina cementu, wody zarobowej i ewentualnie dodatków chemicznych lub mineralnych stabilizujących jego władności o ustalonym w/c, dobrze przetłaczane w czasie potrzebnym do wykonania zabiegu podsadzenia, dająca po związaniu materiał (tworzywo) nieprzepuszczalny o odpowiedniej wytrzymałości. Prace uzdatniające - zespół czynności mających na celu likwidację wszystkich nawierconych pustek i rozluźnień przy zastosowaniu wiąŝących zaczynów. Prace podsadzające - szczelne wypełnienie nawierconych w górotworze pustek i rozluźnień zaczynem wiąŝącym. Zatłaczanie grawitacyjne - zatłaczanie sporządzanego zaczynu siłami grawitacji. Zatłaczanie ciśnieniowe - zatłaczanie sporządzanego zaczynu przy pomocy agregatu pompowego. Zabiegi dotleniające pod ciśnieniem zatłaczanie zaczynu cementowego do pustki wypełnionej wcześniej zaczynem wiąŝącym metodą grawitacyjną. Badania władności technologicznych badania laboratoryjne wyszczególnionych w Dokumentacji Projektowej podstawowych parametrów zaczynów wiąŝących, mających decydujący wpływ na jakość i skuteczność prac podsadzających Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dla robót podano w ST DM Wymagania Ogólne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prac oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Instrukcjami InŜyniera. Uzdatnianie podłoŝa zostanie wykonane wg Projektu technologii podsadzenia i uzdatniania podłoŝa, który Wykonawca opracuje na podstawie wyników przeprowadzonych badań sejsmicznych. 2. MATERIAŁY 2.1. Ogólne warunki dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM Wymagania Ogólne Materiały do podsadzenia i uzdatniania podłoŝa kruszywa mineralne w postaci grysu dolomitowego, drobnoziarnistego Ŝwiru lub piasku w postaci zaprawy ze spoiwem cementowym dla uzyskania wytrzymałości około 5,0Mpa; zaczyny cementowe na bazie cementów portlandzkich CEM I oraz CEM II o współczynniku wc=0,6 do 0,7; zaczyny na bazie cementów hutniczych CEM III/C o współczynniku w/c =0,4 do 06; mineralne spoiwa górnicze o wytrzymałości na ściskanie nie mniej niŝ 3,0 MPa po 28 dniach podawane hydraulicznie o współczynniku w/c 0,4 do 0,6 3. SPRZĘT 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM Wymagania ogólne Sprzęt do robót wiertniczo-podsadzkowych. Do wykonania robót wiertniczo podsadzających według technologii przewidzianej w Dokumentacji Projektowej potrzebny jest następujący specjalistyczny sprzęt: sprzęt do weryfikujących badań geofizycznych : georadar, kamera otworowa, aparatura sejsmiczna sprzęt do prac wiertniczych sprzęt do robót zagęszczających. Autostrada II Sp. z o.o. 1

2 Budowa wschodniej obwodnicy Olkusza Połączenie DW nr 783 z DW nr 791 odcinek nr 2 Do prac podsadzających wyrobiska sposobem grawitacyjnym zestaw składa się następujących podzespołów: głowica pneumatyczno-hydrauliczna, zbiornik na wodę wyposaŝony w pompę wirową o wydajności 0,5 m3/min i ciśnieniu 0,6 MPa, zestaw zaworów przepływowych i kulowych do regulacji dostawy wody i czynnika wiąŝącego, spręŝarka przewoźna o napędzie spalinowym. Rurociągi: do podawania spręŝonego powietrza pod ciśnieniem 0,25 MPa, do podawania wody przemysłowej pod ciśnieniem 0,6 MPa, do tłoczenia materiałów sypkich. Do prac podsadzających pod ciśnieniem takich jak cementacja górotworu w przypadku wystąpienia spękań i szczelin lub przy zabiegach dotłaczających w otworach, naleŝy stosować instalację składającą się z następujących podzespołów: głowica hydrauliczno-pneumatyczna, zbiornik metalowy o objętości ok. 4,0m3, głowica cementacyjna wyposaŝona w manometr i zawór zwrotny, agregat pompowy tłoczący do górotworu zaczyn sporządzony przez głowicę hydraulicznopneumatyczną, przy pomocy głowicy cementacyjnej, pod wymaganym ciśnieniem, przewody tłoczne wysokociśnieniowe. Sprzęt do badań laboratoryjnych polowych powinien być skompletowany zgodnie z obowiązującymi normami: urządzenia do oznaczania rozlewności zaczynu, waga Baroida do oznaczenia gęstości, cylinder pomiarowy do oznaczenia sedymentacji zaczynu, prasa do oznaczenia wytrzymałości na ściskanie. 4. TRANSPORT 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STDM Wymagania ogólne. Transport surowców do sporządzenia zaczynów wiąŝących powinien odbywać się z wyeliminowaniem pylenia w czasie przewozu oraz rozładunku na placu budowy. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST DM Wymagania ogólne. Wykonawca robót zobowiązany jest do opracowania projektu technologii i organizacji robót oraz Programu Zapewnienia Jakości na zakres prac objęty niniejszą STWiORB. Wykonawca robót zobowiązany jest do opracowania programu uzdatniania podłoŝa na podstawie wyników wykonanych badań geofizycznych, metodą sejsmiczną na podstawie ST D Prace wiertniczo - podsadzające objęte Dokumentacja Projektową i niniejszą ST mogą być wykonane tylko przez Wykonawcę posiadającego odpowiedni sprzęt oraz duŝe doświadczenie do wykonywania tych prac. Prace wiertniczo-iniekcyjne powinny być prowadzone w dodatniej temperaturze powietrza powyŝej 0*C Zakres robót dla uzdatniania podłoŝa prace geodezyjne, prace wiertnicze, prace uzdatniająco-podsadzajace, badania kontrolno-pomiarowe własności technologicznych sporządzanych i zatłaczanych zaczynów, kontrola oceny jakości i skuteczności podsadzania, prace dokumentacyjne, monitoring robót na etapie przygotowania i badania podłoŝa, wykonywania robót i po ich zakończeniu Sposób realizacji prac dla uzdatniania podłoŝa Wykonanie kontrolnych otworów badawczych Na podstawie programu uzdatniania podłoŝa, wykonanego w oparciu o wyniki badań geofizycznych naleŝy wykonać kontrolne otwory badawcze w górotworze i szybkach historycznej eksploatacji. Wiercenia naleŝy prowadzić techniką obrotową z pobieraniem rdzenia, w gruntach nieskalistych świdrem spiralnym, w gruntach skalistych rdzeniowo. Jako płuczkę stosować naleŝy wodę lub spręŝone powietrze. Rdzenie naleŝy zarchiwizować fotograficznie i przechować do czasu zakończenia prac. Po zakończeniu robót dla określenia potwierdzenia powstałej anatomii do otworu naleŝy wprowadzić kamerę otworową i określić wstępnie sposób zabezpieczenia i podsadzenia podłoŝa Zabezpieczenie pustek i rozluźnień w szybach i szybikach zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych. Dla zabezpieczenia szybów i szybików naleŝy wykonać w miejscu ich występowania otwory badawcze z zabudowanych pomostów, po ich wykonaniu i opracowaniu projektu technologii wypełnienia pustek i rozluźnień w szybach i szybikach naleŝy przeprowadzić ich podsadzenia materiałami wiąŝącymi z dostosowaniem do istniejących warunków terenowych. 2 Autostrada II Sp. z o.o.

3 Podsadzenie pustek i rozluźnień w górotworze Po wykonaniu otworów badawczych, stwierdzeniu występowania pustek i opracowaniu projektu technologii ich podsadzenia i uzdatnienia podłoŝa naleŝy przeprowadzić zabieg podsadzenia przy uŝyciu mieszanin wiąŝących określonych w projekcie technologicznym opracowanym na podstawie wyników badań z dostosowaniem do istniejących warunków terenowych. W otworach podsadzonych iniekcje materiału podsadzonego naleŝy zakończyć w odległości około 1,0 m do 1,5 m poniŝej planowanego poziomu sposobu wzmocnienia konstrukcji drogi, poniewaŝ pozostawienie trzonów utworzonych ze stwardniałego iniektu, o sztywności większej od otaczającego ośrodka moŝe spowodować uszkodzenie wykonanego w późniejszym etapie wzmocnienia konstrukcji Uzdatnianie gruntu w rejonach znacznego zagęszczenia szybików. Wyznaczenie w terenie miejsca znacznego zagęszczenia szybików o trudnej ich lokalizacji naleŝy teren dokładnie zinwentaryzować geodezyjnie, przeprowadzić wstępne rozpoznanie za pomocą otworów badawczych, Prace geodezyjne Wytyczne otworów w terenie naleŝy przeprowadzić zgodnie z Programem uzdatniania podłoŝa oraz projektem technologii podsadzania i uzdatniania podłoŝa Prace wiertnicze Konstrukcja otworów uwarunkowana jest miąŝszością i charakterem nakładu, a technologia przyjętej metody posadzenia pustek i rozluźnień strefami od góry w trakcie wiercenia Kolejność realizacji wiercenia otworów Prace wiertnicze naleŝy prowadzić zgodnie z projektem technologii uzdatniania i podsadzania podłoŝa Technologie wytwarzania zaczynów Przygotowanie suchej mieszaniny Podstawowym zaczynem jaki będzie stosowany w pracach wiertniczo-podsadzających przewidzianych do realizacji na podstawie projektu technologii uzdatniania i podsadzania podłoŝa będzie zaczyn wiąŝący sporządzony na wodzie Parametry technologiczne zaczynów uszczelniająco- podsadzających Cementacja uszczelniająca górotwór ma na celu likwidację makrospękań pierwotnych i poeksploatacyjnych dla wykluczenia procesów sufozji materiału skalnego i gruntowego. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM Wymagania ogólne 6.2. Zakres kontroli W całym okresie prowadzenia prac podsadzających kontroli podlegają: materiały uŝywane w trakcie prac prace wiertnicze prace podsadzające końcowy efekt prac podsadzających Kontrola materiałów Materiały stosowane przy pracach podsadzających powinny odpowiadać wymaganiom ST DM Wymagania ogólne Prace wiertnicze W trakcie wykonywania kaŝdego otworu wiertniczego naleŝy rejestrować następujące dane w formie raportu wiertniczego: numer otworu data rozpoczęcia wiercenia sposób wiercenia średnica otworu zarurowanie poszczególnych stref, poziom wody, profil geologiczny głębokość ucieczki płuczki objętość ucieczki płuczki głębokość końcowa otworu i jego średnica głębokość i wysokość nawierconego wyrobiska lub pustki data zakończenia prac wiertniczych Prace podsadzające Zakres badań materiałów słuŝących do sporządzania zaczynów oraz stosowanych składników uzaleŝniony jest od etapu realizacji zaplanowanych prac i dzieli się na dwie fazy: Faza pierwsza - obejmuje pełny zakres badań surowców sporządzonych z nich zaczynów na etapie ich doboru. Faza druga - obejmuje badania kontrolne wybranych własności moŝliwych do wykonania na miejscu sporządzania zaczynów i ich zatłaczania. W trakcie prac podsadzających naleŝy prowadzić następujące prace kontrolne: rodzaj zabiegu (uszczelnianie spękanego górotworu, podsadzanie pustek, zabiegi dotłaczające pod ciśnieniem). objętość zatłoczonego zaczynu badania kontrolne podstawowych własności technologicznych. Autostrada II Sp. z o.o. 3

4 Budowa wschodniej obwodnicy Olkusza Połączenie DW nr 783 z DW nr 791 odcinek nr 2 W trakcie badan kontrolnych naleŝy dokonać pomiarów następujących własności technologicznych: gęstość w g/cm3 przy pomocy wagi Baroida rozlewność przy pomocy tarczy i stróŝka w mm jeden pomiar z kaŝdego cementosamochodu, odstój wody w % objętości (sedymentacja) w kaŝdym dniu jeden pomiar, wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach utwardzania w MPa w kaŝdym miesiącu naleŝy pobrać 3 próbki do badań wytrzymałościowych Prace kontrolne końcowego efektu podsadzania Podstawowymi czynnikami, które mają decydujący wpływ na jakość i skuteczność prac podsadzających są : zasięg penetracji w górotworze zatłaczanych zaczynów, trwałość zatłaczanych zaczynów po ich związaniu, stopień wypełnienia szczelin, spękań oraz pustek występujących przewierconym górotworze. Ocenę skuteczności wykonanych prac naleŝy przeprowadzić następującymi metodami: a.) badania geofizyczne Badania naleŝy wykonać w dwóch cyklach, to jest przed i po całkowitym zatłoczeniu strefy chłonnej metodą sejsmiczną. b.) badania metodami wiertniczymi Po nawierceniu otworem wiertniczym strefy spękanego górotworu lub pustki (wyrobisk), a następnie wypełnieniu odpowiednio dobranym zaczynem do powierzchni, otwór naleŝy przewiercić do spągu pustki. Brak zaniku płuczki wodnej w trakcie wiercenia otworu, a następnie ubytku wody po dopełnieniu otworu wodą do powierzchni terenu jest dowodem, Ŝe nawiercone pustki w górotworze zostały skutecznie i właściwie zlikwidowane Dokumenty budowy dla robót podsadzeniowych i uzdatnieniowych Poza dziennikiem budowy dla robót podsadzeniowych i uzdatnieniowych wymagane są następujące dokumenty: raporty wiertnicze karty dokumentacyjne otworów wiertniczych, atesty i dopuszczenia stosowanych materiałów, raport dokumentacyjne prac podsadzających, wyniki badan własności technologicznych zaczynów stosowanych do prac podsadzających, operat geodezyjny wyznaczania otworów wiertniczych, wyniki badan geofizycznych 7. OBMIAR ROBÓT 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DMU Wymagania ogólne, pkt Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarową jest: b.) 1 m 3 wtłoczonego materiału podsadzkowego dla podsadzenia wyrobisk szybowych, pustek i rozluźnień w górotworze, Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą przez Wykonawcę i InŜyniera. Odbiór robót dokonuje InŜynier wspólnie z powołanymi w tym celu słuŝbami geologiczno-geotechnicznymi posiadającymi doświadczenie górnicze. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacją projektową ST, projektem technologii podsadzenia i uzdatniania podłoŝa i uprzednimi ustaleniami. 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1. Ogólne zasady odbioru robót Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DMU Wymagania ogólne, pkt 8. W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty te uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na koszt własny. Z odbioru końcowego sporządza się protokół Dokumenty do odbioru końcowego robót uzdatniających podłoŝe Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty zgodnie z ST DM Wymagania ogólne oraz dodatkowo: a.) projekt technologii uzdatniania i podsadzania podłoŝa z naniesionymi zmianami, b.) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z dokumentacją projektową i projektem technologii uzdatniania i podsadzania podłoŝa, c) geodezyjna i geofizyczna dokumentacja powykonawcza 8.3. Dokumentacja powykonawcza dla robót uzdatniających podłoŝe Dokumentacja podwykonawcza dla robót uzdatniających podłoŝe powinna zawierać następujące zagadnienia: a.) opis robót przygotowawczych, b.) Prace geodezyjne: - prace związane z wyznaczeniem siatki do badań geofizycznych, - opracowanie planu wyznaczania otworów w terenie, 4 Autostrada II Sp. z o.o.

5 - szkic sytuacyjny wytyczenia otworów, - szkic zbiorczy wytyczenia otworów, c.) Technologia wykonywania robót wiertniczych. - konstrukcja otworów i technologia wiercenia, - karty otworów zawierające: profil geologiczny, opis stanu górotworu i wyrobisk, - występowanie stref spękań i szczelin, d.) Technologia cementacji górotworu i podsadzania nawierconych pustek i wyrobisk. - skład stosowanych zaczynów, - technologia sporządzania zaczynów, - zestawienie wyników badań laboratoryjnych stosowanych zaczynów, - wyszczególnienie zuŝycia materiałów do sporządzania w poszczególnych otworach: e.) Metody kontroli efektywności i skuteczności podsadzania: - pomiary geofizyczne, - metody wiertnicze (dotłaczanie zaczynu), - sposób likwidacji otworów 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU Wymagania ogólne, pkt Cena jednostki obmiarowej Cena 1 m 3 podsadzenia wyrobisk szybowych, pustek i rozluźnień w górotworze obejmuje: opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości opracowanie Projektu podsadzania wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy, prace pomiarowe i niezbędne roboty przygotowawcze, oznakowanie robót, zakup i przygotowanie zaczynu wiąŝącego na wodzie w dostosowaniu do istniejących warunków terenowych, dostarczenie zaczynu na miejsce w budowania, wprowadzenie zaczynu w górotwór, wykonanie kontrolnych otworów badawczych niezbędnych do poprawnego wykonania prac, wykonanie kontrolnych pomiarów sejsmicznych, georadarowych (w razie konieczności) oraz kamerą otworową inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianego w ST. oczyszczenie stanowiska pracy wraz z wywozem odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane do składowani poza terenem budowy, niezbędne badania i pomiary, inwentaryzacja powykonawcza. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE Normy [1] PN-93/G Górnictwo. Materiały do podsadzenia hydraulicznego. Wymagania i badania. [2] PN-B Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. [3] PN-76/G Wiertnictwo. Nazwy i określenia. [4] PN-88/B Cement. Metody badania. Oznaczenia wartości fizycznych. [5] PN-88/B Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. [6] PN-70/ Materiały do podsadzki hydraulicznej. Wymagania i badania. [7] PN-87/ Popioły lotne z węgla kamiennego do produkcji betonu komórkowego. [8] BN-88/ Cement. Transport i przechowywanie Inne dokumenty [1] Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. stan prawny na 1 stycznia 2002r. Prawo geologiczne i górnicze. Dz.U.Nr 27 poz. 96 z późniejszymi zmianami [2] Ustawa z dnia 7 lipiec 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r Nr 106, z ze zm.) [3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach Dz.U.2001 Nr 62 poz.628 z późniejszymi zmianami. [4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska Dz.U.2001 Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami. [5] Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne Dz.U.2001 Nr 115 poz.61229, nr 154 poz z późniejszymi zmianami. [6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z 13 maja 2004r. w sprawie warunków, z których uznaje się, Ŝe odpady są niebezpieczne Dz.U.2004 Nr 128, poz [7] Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów. Dz.U.2001 Nr 112, poz Autostrada II Sp. z o.o. 5

MIEJSCA POSTOJOWE 1. WSTĘP

MIEJSCA POSTOJOWE 1. WSTĘP MIEJSCA POSTOJOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru parkingów. 1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 01. Wiercenie otworów poszukiwawczych ( pilotażowych)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 01. Wiercenie otworów poszukiwawczych ( pilotażowych) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 01 Wiercenie otworów poszukiwawczych ( pilotażowych) SPIS TREŚCI Gmina Kamień Pomorski 1 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2 Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.05.02 ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.05.02 ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.05.02 ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 05.03.23. NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PŁYT AśUROWYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 05.03.23. NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PŁYT AśUROWYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PŁYT AśUROWYCH Rzepin, 2009 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DROGI POŻAROWEJ DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 39 PRZY UL. ADM. JÓZEFA UNRUGA 88 GDYNIA ETAP 1 157

BUDOWA DROGI POŻAROWEJ DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 39 PRZY UL. ADM. JÓZEFA UNRUGA 88 GDYNIA ETAP 1 157 GDYNIA ETAP 1 157 D-10.01.01 PRZESTAWIENIE BRAMKI 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z związanych z przestawieniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Podłoża pod posadzki SST 10.1 OBIEKT: Budowa Przedszkola nr 10 na os. Kombatantów 22 w Jarosławiu INWESTOR: Gmina Miejska Jarosław ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

INIEKCYJNE WZMACNIANIE GRUNTU METODĄ INIEKCJI STRUMIENIOWEJ - JET GROUTING.

INIEKCYJNE WZMACNIANIE GRUNTU METODĄ INIEKCJI STRUMIENIOWEJ - JET GROUTING. M.11.01.08.00 INIEKCYJNE WZMACNIANIE GRUNTU METODĄ INIEKCJI STRUMIENIOWEJ - JET GROUTING. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 str. 40 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 42 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ST-01... 42 1.2 ZAKRES STOSOWANIA... 42 1.3 ZAKRES ROBÓT... 42

Bardziej szczegółowo

D-08.04.01 WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM

D-08.04.01 WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM D-08.04.01 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 183 2. MATERIAŁY... 183 3. SPRZĘT... 184 4. TRANSPORT... 184 5. WYKONANIE ROBÓT... 185 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 185 7. OBMIAR ROBÓT... 186 8. ODBIÓR ROBÓT... 186

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.04.01 WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.04.01 WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.04.01 WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM Warszawa 1998 D-08.04.01 Wjazdy i wyjazdy z bram 3 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. MATERIAŁY... 4 3. SPRZĘT... 6 4. TRANSPORT... 6 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA UMOCNIENIE ŚCIEKÓW I SKARP ELEMENTAMI PREFABRYKOWANYMI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.10.11.01 URZĄDZENIA SPORTOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.10.11.01 URZĄDZENIA SPORTOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH URZĄDZENIA SPORTOWE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

ST D. 07.00.00 KRAWĘŻNIKI BETONOWE NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

ST D. 07.00.00 KRAWĘŻNIKI BETONOWE NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM 244 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST D. 07.00.00 KRAWĘŻNIKI BETONOWE NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM 245 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 93 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 08.05.01 (CPV 45233000-9) ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 45112000-5 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH II-V KAT. CPV : Roboty ziemne i wykopaliskowe 1.Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Zespół budynków socjalnych w Będzinie przy ulicy Wolskiej.

Zespół budynków socjalnych w Będzinie przy ulicy Wolskiej. Autorska Pracownia Projektowania Architektury APPA Jan Pudlo" 41-605 Świętochłowice, ul. Moniuszki 3/8 NIP 627-109-24-02, tcl. 032 2-153 961 OBIEKT: Zespół budynków socjalnych w Będzinie przy ulicy Wolskiej.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Kod CPV 45111230-9

ZAŁĄCZNIK NR 4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Kod CPV 45111230-9 Wyd. Zał. 4 str. 1 z 7 ZAŁĄCZNIK NR 4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kod CPV 45111230-9 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PodłoŜa pod posadzki SST 9.0 KOD CPV 45262000-1

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PodłoŜa pod posadzki SST 9.0 KOD CPV 45262000-1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PodłoŜa pod posadzki SST 9.0 KOD CPV 45262000-1 TEMAT OPRACOWANIA: Modernizacja i adaptacja kompleksu Sali Wielkiej w Centrum Kultury "Zamek"

Bardziej szczegółowo

D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST D-08.05.01 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOśA (ST-05.01.)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOśA (ST-05.01.) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOśA (ST-05.01.) 70 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot OST. Specyfikacja Techniczna ST-05.01 zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE Jelenia Góra 2006 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Bardziej szczegółowo

1.2. Zakres stosowania ST ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania ST ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt.1.1. D.01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG Rozbiórka przepustu prefabrykowanego, Ŝelbetowego i elementów towarzyszących 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

D.08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE Specyfikacje Techniczne

D.08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE Specyfikacje Techniczne Specyfikacje Techniczne 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych w ramach prac związanych z

Bardziej szczegółowo

D.04.00.00 PODBUDOWY. D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOśA 1. Wstęp

D.04.00.00 PODBUDOWY. D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOśA 1. Wstęp D.04.00.00 PODBUDOWY KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOśA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru koryta gruntowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 06.03.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 06.03.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 06.03.01 ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY Jelenia Góra 2006 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 05.03.11

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 05.03.11 1. W S T Ę P 1.1. Przedmiot SST SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02 URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02 URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot stosowania ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01 NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

D.05.03.23 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

D.05.03.23 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ D.05.03.23 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 1. WSTĘP Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wjazdów do posesji

Bardziej szczegółowo

D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...2 2. MATERIAŁY...2 3. SPRZĘT...3 4. TRANSPORT...3 5. WYKONANIE ROBÓT...3 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT...7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 17. OGRODZENIE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 17. OGRODZENIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 17. OGRODZENIE SPIS TREŚCI ST 17. OGRODZENIE...188 17. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-17. Ogrodzenie...190 17.1. Wstęp...190 17.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej...190 17.1.2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D.04.05.01 PODBUDOWY I ULEPSZONE PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D.04.05.01 PODBUDOWY I ULEPSZONE PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM 78 SPECYFIKACJE TECHNICZNE D.04.05.01 PODBUDOWY I ULEPSZONE PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM 79 D.04.05.01. PODBUDOWY I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA realizacji pali wierconych wykonywanych w technologii ciśnieniowego betonowania ciągłego pale CFA. ATEiRI mkm PERFEKT Kraków 1 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 2. Materiały 3. Sprzęt 4. Transport

Bardziej szczegółowo

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG ` SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-05 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE GAZOCIĄGÓW (45231220-3) Nazwy i kody robót określono według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.05.01. Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych. 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

D KOSTKA BETONOWA

D KOSTKA BETONOWA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 KOSTKA BETONOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST), są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI Warszawa 1998 Opracowanie wykonano na zlecenie G e n e r a l n e j D y r e k c j i D r ó g P u b l

Bardziej szczegółowo

SST.2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA WYKŁADZIN

SST.2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA WYKŁADZIN SST.2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA WYKŁADZIN Spis treści Strona 1. WSTĘP... 2 1.1. Przedmiot SST... 2 1.2. Zakres stosowania SST... 2 1.3. Zakres robót objętych SST... 2 1.4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

D - 03.04.01 STUDNIE CHŁONNE

D - 03.04.01 STUDNIE CHŁONNE D - 03.04.01 STUDNIE CHŁONNE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...2 2. MATERIAŁY...3 3. SPRZĘT...3 4. TRANSPORT...4 5. WYKONANIE ROBÓT...4 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT...4 7. OBMIAR ROBÓT...5 8. ODBIÓR ROBÓT...5 9. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.01.01.01 GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.01.01.01 GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY STWiORB 1. Wstęp 1.1. Przedmiot STWiORB. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Bardziej szczegółowo

D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOśA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOśA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOśA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ. Przebudowa dojazdu do podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ. Przebudowa dojazdu do podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy 103 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ budynku szkoły ul. Upalna 26 w Białymstoku 104 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-B- 0.2.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-B- 0.2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-B- 0.2. PODKŁADY NA UBITYM PODŁOŻU Oznaczenia kodu według Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ) Kod CPV 45262423-2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY ZIEMNE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE

ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE ST-01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE 22 Spis treści 1. WSTĘP... 24 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej... 24 1.2. Zakres stosowania ST... 24 1.3. Zakres Robót objętych ST... 24 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 ROBOTY ZIEMNE CPV-45111000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 ROBOTY ZIEMNE CPV-45111000 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 ROBOTY ZIEMNE CPV-45111000 OBIEKT: BUDYNKI MIESZKALNE, WIELORODZINNE NR 1, 2, 3 śyrardów, UL. śeromskiego INWESTOR: śyrardowskie TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO śyrardów,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.13.01.13 INIEKCJA RYS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.13.01.13 INIEKCJA RYS SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.13.01.13 INIEKCJA RYS 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

D.01.03.04. Zabezpieczenie sieci telefonicznej

D.01.03.04. Zabezpieczenie sieci telefonicznej - 2 - Spis treści: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH M.20.01.10 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zabezpieczenia antykorozyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D Podbudowa z chudego betonu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D Podbudowa z chudego betonu SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Bardziej szczegółowo

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH 1. ZAKRES ROBÓT Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z płyt betonowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01 GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01 GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY D.0 1.01.01 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z geodezyjną obsługą robót

Bardziej szczegółowo

ST-K.06 Roboty ziemne - Wymagania ogólne

ST-K.06 Roboty ziemne - Wymagania ogólne ST-K.06 Roboty ziemne - Wymagania ogólne Spis treści 1. WSTĘP...2 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...2 1.2. Zakres stosowania ST...2 1.3. Ogólny zakres robót objętych ST...2 1.4. Określenia podstawowe...2

Bardziej szczegółowo

D PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV )

D PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV ) D-01.01.01 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV 45111200-0) 1. Wstęp 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

STB 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

STB 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Zmienia się zapisy przekazanej dokumentacji na następujące: STB 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt 7. OBMIAR ROBÓT 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót będzie określać bieŝący, faktyczny zakres wykonywanych

Bardziej szczegółowo

Część B Roboty budowlane ST-01/B.10. OBRÓBKI BLACHARSKIE ( KOD CPV 45261000-4 )

Część B Roboty budowlane ST-01/B.10. OBRÓBKI BLACHARSKIE ( KOD CPV 45261000-4 ) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZMIANY SPOSOBU UśYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU OŚWIATOWEGO NA BUDYNKACH USŁUGOWO-MAGAZYNOWY, BUDOWA BUDYNKU GARAśOWO-MAGAZYNOWEGO WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE.

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE. Nr: 894/06/09 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO

Bardziej szczegółowo

TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: Kładzenie i wykładanie podłóg Kod CPV: 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg 45262321-7 - Wyrównywanie podłóg 45223821-7 - Elementy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Temat : Rewitalizacji Skweru Jana Pawła II w Modliborzycach CPV 45232300-5 Spis treści: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST; 1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05.03.03. 45233000-9

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05.03.03. 45233000-9 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05.03.03. 45233000-9 NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 71 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna D 05.03.03. NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH

Szczegółowa specyfikacja techniczna D 05.03.03. NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH Szczegółowa specyfikacja techniczna D 05.03.03. NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH W niniejszej SST obowiązują wszystkie ustalenia zawarte w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) D-05.03.03 " Nawierzchnia

Bardziej szczegółowo

ST 2.2. S.T.-2.2.5. Posadzki. S.T.-2.2.5.1. Posadzki betonowe (CPV 45262000-1)

ST 2.2. S.T.-2.2.5. Posadzki. S.T.-2.2.5.1. Posadzki betonowe (CPV 45262000-1) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. ST 2.2. S.T.-2.2.5. Posadzki S.T.-2.2.5.1. Posadzki betonowe (CPV 45262000-1) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. ST. 10.01.03.Wykonanie pali wierconych wykonywanych w technologii ciśnieniowego betonowania ciągłego - pale CFA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. ST. 10.01.03.Wykonanie pali wierconych wykonywanych w technologii ciśnieniowego betonowania ciągłego - pale CFA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST. 10.01.03.Wykonanie pali wierconych wykonywanych w technologii ciśnieniowego betonowania ciągłego - pale CFA. SPIS TREŚCI: 1. Wstęp str. 3-4 2. Materiały str. 4 3. Sprzęt str.

Bardziej szczegółowo

ST 2.1. S.T.-2.1.4. Beton nie konstrukcyjny klasy B-10,B-15 bez deskowania (CPV 45262000-1)

ST 2.1. S.T.-2.1.4. Beton nie konstrukcyjny klasy B-10,B-15 bez deskowania (CPV 45262000-1) ST 2.1. S.T.-2.1.4. Beton nie konstrukcyjny klasy B-10,B-15 bez deskowania (CPV 45262000-1) 1. Wstęp 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące

Bardziej szczegółowo

CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodników z betonowej kostki brukowej.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.02.01 CHODNIKI Z PŁYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.02.01 CHODNIKI Z PŁYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Przebudowa drogi krajowej Nr 8 Warszawa Białystok (budowa zatok) 163 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.02.01 CHODNIKI Z PŁYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH Przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D -01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D -01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE D-01.02.04 Roboty rozbiórkowe 37 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D -01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 05.03.03 NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 05.03.03 NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 05.03.03 NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 17 1. WSTĘP D - 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna NAPRAWA ELEMENTÓW BETONOWYCH

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna NAPRAWA ELEMENTÓW BETONOWYCH Szczegółowa Specyfikacja Techniczna NAPRAWA ELEMENTÓW BETONOWYCH NR SST CPV 45262300-4 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

D-10.03.01. TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

D-10.03.01. TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D-10.03.01. TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 147 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA /a MAŁA ARCHITEKTURA 140 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru małej architektury w ramach remontu ciągu pieszego ul. Jana

Bardziej szczegółowo

PAK SP. Z O.O. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PARKU MIEJSKIEGO - TOR DO JAZDY NA ROLKACH w Ostrołęce

PAK SP. Z O.O. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PARKU MIEJSKIEGO - TOR DO JAZDY NA ROLKACH w Ostrołęce PAK SP. Z O.O. PRACOWNIE ARCHITEKTURY i KRAJOBRAZU tel.: 0*29 764-38 - 02 07-410 OSTROŁĘKA ul. SKRYTA 15 kom.: 0 604 226 499 nr identyfikacyjny VAT - 758-000 - 14-44 Temat: EGZEMPLARZ ARCHIWALNY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na wymienionych w plt.1.1.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na wymienionych w plt.1.1. D.05.03.11. FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z frezowaniem

Bardziej szczegółowo

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. Marek Zawartka, Arkadiusz Grządziel

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. Marek Zawartka, Arkadiusz Grządziel Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. Marek Zawartka, Arkadiusz Grządziel Wykonane w czerwcu 2012r kontrole stanu obmurza szybu Kazimierz I przy pomocy kamer, wykazały wystąpienie dopływu wody (oszacowane

Bardziej szczegółowo

D - 10.03.01 NAWIERZCHNIE Z PŁYT AŻUROWYCH

D - 10.03.01 NAWIERZCHNIE Z PŁYT AŻUROWYCH D - 10.03.01 NAWIERZCHNIE Z PŁYT AŻUROWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU B 7,5

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU B 7,5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU B 7,5 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA M-20.01.10. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA M-20.01.10. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA M-20.01.10. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH 118 M-20.01.10. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ

D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ Specyfikacje Techniczne D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE Strona 1 z 5 SPIS TREŚCI D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.05.01 ŚCIEKI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.05.01 ŚCIEKI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.05.01 ŚCIEKI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

UTWARDZENIE POBOCZY I ZJAZDÓW KRUSZYWEM NATURALNYM

UTWARDZENIE POBOCZY I ZJAZDÓW KRUSZYWEM NATURALNYM D.05.01.03 UTWARDZENIE POBOCZY I ZJAZDÓW KRUSZYWEM NATURALNYM 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POSADZKI BETONOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

Planowanie i kontrola zabiegów regeneracji i rekonstrukcji studni głębinowych przy użyciu metod geofizycznych

Planowanie i kontrola zabiegów regeneracji i rekonstrukcji studni głębinowych przy użyciu metod geofizycznych Planowanie i kontrola zabiegów regeneracji i rekonstrukcji studni głębinowych przy użyciu metod geofizycznych dr Tomasz Górka Schützenstraße 33 D-15859 Storkow gorka@blm-storkow.de Wprowadzenie Geofizyka

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX przy realizacji projektu:.................................................................................................. - 1 - SPIS TREŚCI 1. Zakres stosowania... 3 2. Materiały... 3 2.1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Przepusty pod zjazdami Nr D 06.02.01. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Przepusty pod zjazdami Nr D 06.02.01. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Przepusty pod zjazdami Nr D 06.02.01 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania MODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 1. WSTĘP 1. 1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05.03.11

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05.03.11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA RECYKLING SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z frezowaniem

Bardziej szczegółowo