D Uzdatnianie podłoŝa gruntowego w obszarze zagroŝonym deformacjami nieciągłymi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "D.01.03.02 Uzdatnianie podłoŝa gruntowego w obszarze zagroŝonym deformacjami nieciągłymi"

Transkrypt

1 D Uzdatnianie podłoŝa gruntowego w obszarze zagroŝonym deformacjami nieciągłymi 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót uzdatniających podłoŝe metodą podsadzenia pustek i stref rozluźnień na odcinkach zagroŝonych deformacjami nieciągłymi w ramach zadania: Budowa wschodniej obwodnicy Olkusza Połączenie DW nr 783 z DW nr 791 odcinek nr Zakres stosowania STWiORB Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. Zakres prac objętych niniejszą specyfikacja dotyczy odcinka od km do wschodniej obwodnicy Olkusza Zakres robót objętych STWiROB Zakres prac obejmuje wszystkie czynności związane z podsadzeniem pustek i stref rozluźnień na terenach płytkiej eksploatacji złóŝ rud metali, w tym wyrobisk pionowych (szybów, szybików)oraz poziomych (chodniki). Wszystkie prace będą podlegały monitoringowi celem oceny ich skuteczności Podstawowe określenia Otwór wiertniczo-podsadzajacy - otwór wykonany metodą wiertniczą, odpowiednio uzbrojony, umoŝliwiający bezpieczne i skuteczne przeprowadzenie prac podsadzających. Współczynnik wodno-cementowy (w/c) - stosunek masy wody zarobowej do masy cementu i wypełniaczy. Zaczyn wiąŝący - mieszanina cementu, wody zarobowej i ewentualnie dodatków chemicznych lub mineralnych stabilizujących jego władności o ustalonym w/c, dobrze przetłaczane w czasie potrzebnym do wykonania zabiegu podsadzenia, dająca po związaniu materiał (tworzywo) nieprzepuszczalny o odpowiedniej wytrzymałości. Prace uzdatniające - zespół czynności mających na celu likwidację wszystkich nawierconych pustek i rozluźnień przy zastosowaniu wiąŝących zaczynów. Prace podsadzające - szczelne wypełnienie nawierconych w górotworze pustek i rozluźnień zaczynem wiąŝącym. Zatłaczanie grawitacyjne - zatłaczanie sporządzanego zaczynu siłami grawitacji. Zatłaczanie ciśnieniowe - zatłaczanie sporządzanego zaczynu przy pomocy agregatu pompowego. Zabiegi dotleniające pod ciśnieniem zatłaczanie zaczynu cementowego do pustki wypełnionej wcześniej zaczynem wiąŝącym metodą grawitacyjną. Badania władności technologicznych badania laboratoryjne wyszczególnionych w Dokumentacji Projektowej podstawowych parametrów zaczynów wiąŝących, mających decydujący wpływ na jakość i skuteczność prac podsadzających Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dla robót podano w ST DM Wymagania Ogólne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prac oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Instrukcjami InŜyniera. Uzdatnianie podłoŝa zostanie wykonane wg Projektu technologii podsadzenia i uzdatniania podłoŝa, który Wykonawca opracuje na podstawie wyników przeprowadzonych badań sejsmicznych. 2. MATERIAŁY 2.1. Ogólne warunki dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM Wymagania Ogólne Materiały do podsadzenia i uzdatniania podłoŝa kruszywa mineralne w postaci grysu dolomitowego, drobnoziarnistego Ŝwiru lub piasku w postaci zaprawy ze spoiwem cementowym dla uzyskania wytrzymałości około 5,0Mpa; zaczyny cementowe na bazie cementów portlandzkich CEM I oraz CEM II o współczynniku wc=0,6 do 0,7; zaczyny na bazie cementów hutniczych CEM III/C o współczynniku w/c =0,4 do 06; mineralne spoiwa górnicze o wytrzymałości na ściskanie nie mniej niŝ 3,0 MPa po 28 dniach podawane hydraulicznie o współczynniku w/c 0,4 do 0,6 3. SPRZĘT 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM Wymagania ogólne Sprzęt do robót wiertniczo-podsadzkowych. Do wykonania robót wiertniczo podsadzających według technologii przewidzianej w Dokumentacji Projektowej potrzebny jest następujący specjalistyczny sprzęt: sprzęt do weryfikujących badań geofizycznych : georadar, kamera otworowa, aparatura sejsmiczna sprzęt do prac wiertniczych sprzęt do robót zagęszczających. Autostrada II Sp. z o.o. 1

2 Budowa wschodniej obwodnicy Olkusza Połączenie DW nr 783 z DW nr 791 odcinek nr 2 Do prac podsadzających wyrobiska sposobem grawitacyjnym zestaw składa się następujących podzespołów: głowica pneumatyczno-hydrauliczna, zbiornik na wodę wyposaŝony w pompę wirową o wydajności 0,5 m3/min i ciśnieniu 0,6 MPa, zestaw zaworów przepływowych i kulowych do regulacji dostawy wody i czynnika wiąŝącego, spręŝarka przewoźna o napędzie spalinowym. Rurociągi: do podawania spręŝonego powietrza pod ciśnieniem 0,25 MPa, do podawania wody przemysłowej pod ciśnieniem 0,6 MPa, do tłoczenia materiałów sypkich. Do prac podsadzających pod ciśnieniem takich jak cementacja górotworu w przypadku wystąpienia spękań i szczelin lub przy zabiegach dotłaczających w otworach, naleŝy stosować instalację składającą się z następujących podzespołów: głowica hydrauliczno-pneumatyczna, zbiornik metalowy o objętości ok. 4,0m3, głowica cementacyjna wyposaŝona w manometr i zawór zwrotny, agregat pompowy tłoczący do górotworu zaczyn sporządzony przez głowicę hydraulicznopneumatyczną, przy pomocy głowicy cementacyjnej, pod wymaganym ciśnieniem, przewody tłoczne wysokociśnieniowe. Sprzęt do badań laboratoryjnych polowych powinien być skompletowany zgodnie z obowiązującymi normami: urządzenia do oznaczania rozlewności zaczynu, waga Baroida do oznaczenia gęstości, cylinder pomiarowy do oznaczenia sedymentacji zaczynu, prasa do oznaczenia wytrzymałości na ściskanie. 4. TRANSPORT 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STDM Wymagania ogólne. Transport surowców do sporządzenia zaczynów wiąŝących powinien odbywać się z wyeliminowaniem pylenia w czasie przewozu oraz rozładunku na placu budowy. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST DM Wymagania ogólne. Wykonawca robót zobowiązany jest do opracowania projektu technologii i organizacji robót oraz Programu Zapewnienia Jakości na zakres prac objęty niniejszą STWiORB. Wykonawca robót zobowiązany jest do opracowania programu uzdatniania podłoŝa na podstawie wyników wykonanych badań geofizycznych, metodą sejsmiczną na podstawie ST D Prace wiertniczo - podsadzające objęte Dokumentacja Projektową i niniejszą ST mogą być wykonane tylko przez Wykonawcę posiadającego odpowiedni sprzęt oraz duŝe doświadczenie do wykonywania tych prac. Prace wiertniczo-iniekcyjne powinny być prowadzone w dodatniej temperaturze powietrza powyŝej 0*C Zakres robót dla uzdatniania podłoŝa prace geodezyjne, prace wiertnicze, prace uzdatniająco-podsadzajace, badania kontrolno-pomiarowe własności technologicznych sporządzanych i zatłaczanych zaczynów, kontrola oceny jakości i skuteczności podsadzania, prace dokumentacyjne, monitoring robót na etapie przygotowania i badania podłoŝa, wykonywania robót i po ich zakończeniu Sposób realizacji prac dla uzdatniania podłoŝa Wykonanie kontrolnych otworów badawczych Na podstawie programu uzdatniania podłoŝa, wykonanego w oparciu o wyniki badań geofizycznych naleŝy wykonać kontrolne otwory badawcze w górotworze i szybkach historycznej eksploatacji. Wiercenia naleŝy prowadzić techniką obrotową z pobieraniem rdzenia, w gruntach nieskalistych świdrem spiralnym, w gruntach skalistych rdzeniowo. Jako płuczkę stosować naleŝy wodę lub spręŝone powietrze. Rdzenie naleŝy zarchiwizować fotograficznie i przechować do czasu zakończenia prac. Po zakończeniu robót dla określenia potwierdzenia powstałej anatomii do otworu naleŝy wprowadzić kamerę otworową i określić wstępnie sposób zabezpieczenia i podsadzenia podłoŝa Zabezpieczenie pustek i rozluźnień w szybach i szybikach zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych. Dla zabezpieczenia szybów i szybików naleŝy wykonać w miejscu ich występowania otwory badawcze z zabudowanych pomostów, po ich wykonaniu i opracowaniu projektu technologii wypełnienia pustek i rozluźnień w szybach i szybikach naleŝy przeprowadzić ich podsadzenia materiałami wiąŝącymi z dostosowaniem do istniejących warunków terenowych. 2 Autostrada II Sp. z o.o.

3 Podsadzenie pustek i rozluźnień w górotworze Po wykonaniu otworów badawczych, stwierdzeniu występowania pustek i opracowaniu projektu technologii ich podsadzenia i uzdatnienia podłoŝa naleŝy przeprowadzić zabieg podsadzenia przy uŝyciu mieszanin wiąŝących określonych w projekcie technologicznym opracowanym na podstawie wyników badań z dostosowaniem do istniejących warunków terenowych. W otworach podsadzonych iniekcje materiału podsadzonego naleŝy zakończyć w odległości około 1,0 m do 1,5 m poniŝej planowanego poziomu sposobu wzmocnienia konstrukcji drogi, poniewaŝ pozostawienie trzonów utworzonych ze stwardniałego iniektu, o sztywności większej od otaczającego ośrodka moŝe spowodować uszkodzenie wykonanego w późniejszym etapie wzmocnienia konstrukcji Uzdatnianie gruntu w rejonach znacznego zagęszczenia szybików. Wyznaczenie w terenie miejsca znacznego zagęszczenia szybików o trudnej ich lokalizacji naleŝy teren dokładnie zinwentaryzować geodezyjnie, przeprowadzić wstępne rozpoznanie za pomocą otworów badawczych, Prace geodezyjne Wytyczne otworów w terenie naleŝy przeprowadzić zgodnie z Programem uzdatniania podłoŝa oraz projektem technologii podsadzania i uzdatniania podłoŝa Prace wiertnicze Konstrukcja otworów uwarunkowana jest miąŝszością i charakterem nakładu, a technologia przyjętej metody posadzenia pustek i rozluźnień strefami od góry w trakcie wiercenia Kolejność realizacji wiercenia otworów Prace wiertnicze naleŝy prowadzić zgodnie z projektem technologii uzdatniania i podsadzania podłoŝa Technologie wytwarzania zaczynów Przygotowanie suchej mieszaniny Podstawowym zaczynem jaki będzie stosowany w pracach wiertniczo-podsadzających przewidzianych do realizacji na podstawie projektu technologii uzdatniania i podsadzania podłoŝa będzie zaczyn wiąŝący sporządzony na wodzie Parametry technologiczne zaczynów uszczelniająco- podsadzających Cementacja uszczelniająca górotwór ma na celu likwidację makrospękań pierwotnych i poeksploatacyjnych dla wykluczenia procesów sufozji materiału skalnego i gruntowego. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM Wymagania ogólne 6.2. Zakres kontroli W całym okresie prowadzenia prac podsadzających kontroli podlegają: materiały uŝywane w trakcie prac prace wiertnicze prace podsadzające końcowy efekt prac podsadzających Kontrola materiałów Materiały stosowane przy pracach podsadzających powinny odpowiadać wymaganiom ST DM Wymagania ogólne Prace wiertnicze W trakcie wykonywania kaŝdego otworu wiertniczego naleŝy rejestrować następujące dane w formie raportu wiertniczego: numer otworu data rozpoczęcia wiercenia sposób wiercenia średnica otworu zarurowanie poszczególnych stref, poziom wody, profil geologiczny głębokość ucieczki płuczki objętość ucieczki płuczki głębokość końcowa otworu i jego średnica głębokość i wysokość nawierconego wyrobiska lub pustki data zakończenia prac wiertniczych Prace podsadzające Zakres badań materiałów słuŝących do sporządzania zaczynów oraz stosowanych składników uzaleŝniony jest od etapu realizacji zaplanowanych prac i dzieli się na dwie fazy: Faza pierwsza - obejmuje pełny zakres badań surowców sporządzonych z nich zaczynów na etapie ich doboru. Faza druga - obejmuje badania kontrolne wybranych własności moŝliwych do wykonania na miejscu sporządzania zaczynów i ich zatłaczania. W trakcie prac podsadzających naleŝy prowadzić następujące prace kontrolne: rodzaj zabiegu (uszczelnianie spękanego górotworu, podsadzanie pustek, zabiegi dotłaczające pod ciśnieniem). objętość zatłoczonego zaczynu badania kontrolne podstawowych własności technologicznych. Autostrada II Sp. z o.o. 3

4 Budowa wschodniej obwodnicy Olkusza Połączenie DW nr 783 z DW nr 791 odcinek nr 2 W trakcie badan kontrolnych naleŝy dokonać pomiarów następujących własności technologicznych: gęstość w g/cm3 przy pomocy wagi Baroida rozlewność przy pomocy tarczy i stróŝka w mm jeden pomiar z kaŝdego cementosamochodu, odstój wody w % objętości (sedymentacja) w kaŝdym dniu jeden pomiar, wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach utwardzania w MPa w kaŝdym miesiącu naleŝy pobrać 3 próbki do badań wytrzymałościowych Prace kontrolne końcowego efektu podsadzania Podstawowymi czynnikami, które mają decydujący wpływ na jakość i skuteczność prac podsadzających są : zasięg penetracji w górotworze zatłaczanych zaczynów, trwałość zatłaczanych zaczynów po ich związaniu, stopień wypełnienia szczelin, spękań oraz pustek występujących przewierconym górotworze. Ocenę skuteczności wykonanych prac naleŝy przeprowadzić następującymi metodami: a.) badania geofizyczne Badania naleŝy wykonać w dwóch cyklach, to jest przed i po całkowitym zatłoczeniu strefy chłonnej metodą sejsmiczną. b.) badania metodami wiertniczymi Po nawierceniu otworem wiertniczym strefy spękanego górotworu lub pustki (wyrobisk), a następnie wypełnieniu odpowiednio dobranym zaczynem do powierzchni, otwór naleŝy przewiercić do spągu pustki. Brak zaniku płuczki wodnej w trakcie wiercenia otworu, a następnie ubytku wody po dopełnieniu otworu wodą do powierzchni terenu jest dowodem, Ŝe nawiercone pustki w górotworze zostały skutecznie i właściwie zlikwidowane Dokumenty budowy dla robót podsadzeniowych i uzdatnieniowych Poza dziennikiem budowy dla robót podsadzeniowych i uzdatnieniowych wymagane są następujące dokumenty: raporty wiertnicze karty dokumentacyjne otworów wiertniczych, atesty i dopuszczenia stosowanych materiałów, raport dokumentacyjne prac podsadzających, wyniki badan własności technologicznych zaczynów stosowanych do prac podsadzających, operat geodezyjny wyznaczania otworów wiertniczych, wyniki badan geofizycznych 7. OBMIAR ROBÓT 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DMU Wymagania ogólne, pkt Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarową jest: b.) 1 m 3 wtłoczonego materiału podsadzkowego dla podsadzenia wyrobisk szybowych, pustek i rozluźnień w górotworze, Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą przez Wykonawcę i InŜyniera. Odbiór robót dokonuje InŜynier wspólnie z powołanymi w tym celu słuŝbami geologiczno-geotechnicznymi posiadającymi doświadczenie górnicze. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacją projektową ST, projektem technologii podsadzenia i uzdatniania podłoŝa i uprzednimi ustaleniami. 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1. Ogólne zasady odbioru robót Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DMU Wymagania ogólne, pkt 8. W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty te uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na koszt własny. Z odbioru końcowego sporządza się protokół Dokumenty do odbioru końcowego robót uzdatniających podłoŝe Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty zgodnie z ST DM Wymagania ogólne oraz dodatkowo: a.) projekt technologii uzdatniania i podsadzania podłoŝa z naniesionymi zmianami, b.) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z dokumentacją projektową i projektem technologii uzdatniania i podsadzania podłoŝa, c) geodezyjna i geofizyczna dokumentacja powykonawcza 8.3. Dokumentacja powykonawcza dla robót uzdatniających podłoŝe Dokumentacja podwykonawcza dla robót uzdatniających podłoŝe powinna zawierać następujące zagadnienia: a.) opis robót przygotowawczych, b.) Prace geodezyjne: - prace związane z wyznaczeniem siatki do badań geofizycznych, - opracowanie planu wyznaczania otworów w terenie, 4 Autostrada II Sp. z o.o.

5 - szkic sytuacyjny wytyczenia otworów, - szkic zbiorczy wytyczenia otworów, c.) Technologia wykonywania robót wiertniczych. - konstrukcja otworów i technologia wiercenia, - karty otworów zawierające: profil geologiczny, opis stanu górotworu i wyrobisk, - występowanie stref spękań i szczelin, d.) Technologia cementacji górotworu i podsadzania nawierconych pustek i wyrobisk. - skład stosowanych zaczynów, - technologia sporządzania zaczynów, - zestawienie wyników badań laboratoryjnych stosowanych zaczynów, - wyszczególnienie zuŝycia materiałów do sporządzania w poszczególnych otworach: e.) Metody kontroli efektywności i skuteczności podsadzania: - pomiary geofizyczne, - metody wiertnicze (dotłaczanie zaczynu), - sposób likwidacji otworów 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DMU Wymagania ogólne, pkt Cena jednostki obmiarowej Cena 1 m 3 podsadzenia wyrobisk szybowych, pustek i rozluźnień w górotworze obejmuje: opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości opracowanie Projektu podsadzania wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy, prace pomiarowe i niezbędne roboty przygotowawcze, oznakowanie robót, zakup i przygotowanie zaczynu wiąŝącego na wodzie w dostosowaniu do istniejących warunków terenowych, dostarczenie zaczynu na miejsce w budowania, wprowadzenie zaczynu w górotwór, wykonanie kontrolnych otworów badawczych niezbędnych do poprawnego wykonania prac, wykonanie kontrolnych pomiarów sejsmicznych, georadarowych (w razie konieczności) oraz kamerą otworową inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianego w ST. oczyszczenie stanowiska pracy wraz z wywozem odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane do składowani poza terenem budowy, niezbędne badania i pomiary, inwentaryzacja powykonawcza. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE Normy [1] PN-93/G Górnictwo. Materiały do podsadzenia hydraulicznego. Wymagania i badania. [2] PN-B Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. [3] PN-76/G Wiertnictwo. Nazwy i określenia. [4] PN-88/B Cement. Metody badania. Oznaczenia wartości fizycznych. [5] PN-88/B Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. [6] PN-70/ Materiały do podsadzki hydraulicznej. Wymagania i badania. [7] PN-87/ Popioły lotne z węgla kamiennego do produkcji betonu komórkowego. [8] BN-88/ Cement. Transport i przechowywanie Inne dokumenty [1] Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. stan prawny na 1 stycznia 2002r. Prawo geologiczne i górnicze. Dz.U.Nr 27 poz. 96 z późniejszymi zmianami [2] Ustawa z dnia 7 lipiec 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r Nr 106, z ze zm.) [3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach Dz.U.2001 Nr 62 poz.628 z późniejszymi zmianami. [4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska Dz.U.2001 Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami. [5] Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne Dz.U.2001 Nr 115 poz.61229, nr 154 poz z późniejszymi zmianami. [6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z 13 maja 2004r. w sprawie warunków, z których uznaje się, Ŝe odpady są niebezpieczne Dz.U.2004 Nr 128, poz [7] Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów. Dz.U.2001 Nr 112, poz Autostrada II Sp. z o.o. 5

MIEJSCA POSTOJOWE 1. WSTĘP

MIEJSCA POSTOJOWE 1. WSTĘP MIEJSCA POSTOJOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru parkingów. 1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D MAŁA ARCHITEKTURA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D MAŁA ARCHITEKTURA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MAŁA ARCHITEKTURA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 01. Wiercenie otworów poszukiwawczych ( pilotażowych)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 01. Wiercenie otworów poszukiwawczych ( pilotażowych) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 01 Wiercenie otworów poszukiwawczych ( pilotażowych) SPIS TREŚCI Gmina Kamień Pomorski 1 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2 Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D KRAWĘŻNIKI BETONOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D KRAWĘŻNIKI BETONOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-06.01.03 UMOCNIENIE ŚCIEKÓW I SKARP ELEMENTAMI PREFABRYKOWANYMI 150 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D KRAWĘśNIKI BETONOWE OPORNIKI BETONOWE OBRZEśA BETONOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D KRAWĘśNIKI BETONOWE OPORNIKI BETONOWE OBRZEśA BETONOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.01.01 KRAWĘśNIKI BETONOWE OPORNIKI BETONOWE OBRZEśA BETONOWE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.05.02 ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.05.02 ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.05.02 ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 05.03.23. NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PŁYT AśUROWYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 05.03.23. NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PŁYT AśUROWYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PŁYT AśUROWYCH Rzepin, 2009 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KRAWĘŻNIKI BETONOWE D

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KRAWĘŻNIKI BETONOWE D SPECYFIKACJA TECHNICZNA KRAWĘŻNIKI BETONOWE D-08.01.01 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D UMOCNIENIE SKARP I ROWÓW

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D UMOCNIENIE SKARP I ROWÓW SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-06.01.01 UMOCNIENIE SKARP I ROWÓW 1. Wstęp 1.1. Przedmiot STWIORB Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

10. BN-74/ Drogi samochodowe. Masa zalewowa 11. BN-64/ KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 10.2.

10. BN-74/ Drogi samochodowe. Masa zalewowa 11. BN-64/ KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 10.2. 10. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 11. BN-64/8845-02 KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 10.2. Inne dokumenty 13. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED),

Bardziej szczegółowo

D BETONOWE OBRZEŻA

D BETONOWE OBRZEŻA D- 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

D NAWIERZCHNIE GRUNTOWE 1. WSTĘP

D NAWIERZCHNIE GRUNTOWE 1. WSTĘP D 05.01.00 NAWIERZCHNIE GRUNTOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni

Bardziej szczegółowo

S CHODNIKI Z PŁYT BETONOWYCH

S CHODNIKI Z PŁYT BETONOWYCH S - 01.07 CHODNIKI Z PŁYT BETONOWYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 75 1.1. PRZEDMIOT ST... 75 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST... 75 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST... 75 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE... 75 1.5. OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Podłoża pod posadzki SST 10.1 OBIEKT: Budowa Przedszkola nr 10 na os. Kombatantów 22 w Jarosławiu INWESTOR: Gmina Miejska Jarosław ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DROGI POŻAROWEJ DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 39 PRZY UL. ADM. JÓZEFA UNRUGA 88 GDYNIA ETAP 1 157

BUDOWA DROGI POŻAROWEJ DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 39 PRZY UL. ADM. JÓZEFA UNRUGA 88 GDYNIA ETAP 1 157 GDYNIA ETAP 1 157 D-10.01.01 PRZESTAWIENIE BRAMKI 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z związanych z przestawieniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D OBRZEŻA BETONOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D OBRZEŻA BETONOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBRZEŻA BETONOWE STWiORB 1. Wstęp 1.1. Przedmiot STWiORB. Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

D

D 45232000-2 ŚCIEKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

D NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ

D NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ D.08.02.02. NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni chodników z kostki brukowej dla zadania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST NR 2 PODBUDOWY Z KRUSZYW NATURALNYCH STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST NR 2 PODBUDOWY Z KRUSZYW NATURALNYCH STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST NR 2 PODBUDOWY Z KRUSZYW NATURALNYCH STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE 2 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

INIEKCYJNE WZMACNIANIE GRUNTU METODĄ INIEKCJI STRUMIENIOWEJ - JET GROUTING.

INIEKCYJNE WZMACNIANIE GRUNTU METODĄ INIEKCJI STRUMIENIOWEJ - JET GROUTING. M.11.01.08.00 INIEKCYJNE WZMACNIANIE GRUNTU METODĄ INIEKCJI STRUMIENIOWEJ - JET GROUTING. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 str. 40 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 42 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ST-01... 42 1.2 ZAKRES STOSOWANIA... 42 1.3 ZAKRES ROBÓT... 42

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D KRAWĘŻNIKI BETONOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D KRAWĘŻNIKI BETONOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 121 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D Kod CPV

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D Kod CPV SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.05.03 ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ 16X16CM Kod CPV 45233000-0 163 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M 16.04.01 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH Strona 1 z 5 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 78 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KRAWĘŻNIKI BETONOWE OBRZEŻA BETONOWE ORAZ ŚCIEKI 79 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

D

D 45232000-2 ŚCIEKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D Kod CPV

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D Kod CPV SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 08.03.01 BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE Kod CPV 45233100-0 152 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWIORB Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

Pytania (w formie opisowej i testu wielokrotnego wyboru) do zaliczeń i egzaminów

Pytania (w formie opisowej i testu wielokrotnego wyboru) do zaliczeń i egzaminów Prof. dr hab. inż. Jan Palarski Instytut Eksploatacji Złóż Pytania (w formie opisowej i testu wielokrotnego wyboru) do zaliczeń i egzaminów Przedmiot LIKWIDACJA KOPALŃ I WYROBISK GÓRNICZYCH 1. Wymień czynniki,

Bardziej szczegółowo

D-08.04.01 WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM

D-08.04.01 WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM D-08.04.01 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 183 2. MATERIAŁY... 183 3. SPRZĘT... 184 4. TRANSPORT... 184 5. WYKONANIE ROBÓT... 185 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 185 7. OBMIAR ROBÓT... 186 8. ODBIÓR ROBÓT... 186

Bardziej szczegółowo

PALISADY BETONOWE O WYMIARACH cm

PALISADY BETONOWE O WYMIARACH cm D.08.03.01 PALISADY BETONOWE O WYMIARACH 12 18 cm 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM D 08.04.01 Strona 1 z 5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D - 08.04.01 WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. MATERIAŁY... 2 3. SPRZĘT... 3 4. TRANSPORT... 3 5.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA UMOCNIENIE ŚCIEKÓW I SKARP ELEMENTAMI PREFABRYKOWANYMI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE 2 Betonowe obrzeŝa chodnikowe D-08.0.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.10.11.01 URZĄDZENIA SPORTOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.10.11.01 URZĄDZENIA SPORTOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH URZĄDZENIA SPORTOWE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

ŚCIEKI PREFABRYKOWANE BETONOWE

ŚCIEKI PREFABRYKOWANE BETONOWE D.08.05.01. ŚCIEKI PREFABRYKOWANE BETONOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, ścieku prefabrykowanego betonowego w ramach

Bardziej szczegółowo

BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ ORAZ PRZEBUDOWA DROGI WOJ. NR 949 W POLANCE WIELKIEJ W KM

BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ ORAZ PRZEBUDOWA DROGI WOJ. NR 949 W POLANCE WIELKIEJ W KM D-O8.04.01 1 WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Projektowanie i Nadzorowanie Kazimierz Ciochoń - str.1. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.04.01 WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.04.01 WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.04.01 WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM Warszawa 1998 D-08.04.01 Wjazdy i wyjazdy z bram 3 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. MATERIAŁY... 4 3. SPRZĘT... 6 4. TRANSPORT... 6 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

D NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

D NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ D. 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA M DRENAś POZIOMY ZA PŁYTĄ PRZEJŚCIOWĄ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA M DRENAś POZIOMY ZA PŁYTĄ PRZEJŚCIOWĄ Specyfikacje techniczne Budowa nowego przebiegu ulicy Artyleryjskiej w Olsztynie. 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.16.01.12. DRENAś POZIOMY ZA PŁYTĄ PRZEJŚCIOWĄ 2 Specyfikacje techniczne Budowa

Bardziej szczegółowo

D OBRZEśA BETONOWE

D OBRZEśA BETONOWE SPECYFIKACJA D.08.0.01 TECHNICZNA OBRZEśA BETONOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.0.01 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

D BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE. Śliwno, 2009 r

D BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE. Śliwno, 2009 r D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE Śliwno, 2009 r SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 6 4. TRANSPORT... 6 5. WYKONANIE ROBÓT... 6 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 7 7. OBMIAR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

2. Materiały Wymagania ogólne podano w specyfikacji technicznej ST D.M Wymagania ogólne.

2. Materiały Wymagania ogólne podano w specyfikacji technicznej ST D.M Wymagania ogólne. D.06.02.01. Przepusty pod zjazdami gospodarczymi. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Wykonanie wzmocnienia gruntu metodą iniekcji strumieniowej jet grouting

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Wykonanie wzmocnienia gruntu metodą iniekcji strumieniowej jet grouting SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wykonanie wzmocnienia gruntu metodą iniekcji strumieniowej jet grouting 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. PRZEDMIOT ST... 3 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST... 3 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

ŚCIEK PREFABRYKOWANY BETONOWY

ŚCIEK PREFABRYKOWANY BETONOWY D.08.05.01. GRA-MAR ŚCIEK PREFABRYKOWANY BETONOWY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, ścieku prefabrykowanego betonowego

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ D 05.03.23. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z brukowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE Kod CPV: 45233140-2 Roboty drogowe 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 1 D.08.02.02 CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Cmentarz śydowski w Toruniu NAWIERZCHNIE Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ D

Cmentarz śydowski w Toruniu NAWIERZCHNIE Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ D NAWIERZCHNIE Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ D-08.02.02 50 NAWIERZCHNIE Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ D-08.02.02 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ WYZNACZENIE I STABILIZACJA PASA DROGOWEGO 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

ST D. 07.00.00 KRAWĘŻNIKI BETONOWE NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

ST D. 07.00.00 KRAWĘŻNIKI BETONOWE NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM 244 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST D. 07.00.00 KRAWĘŻNIKI BETONOWE NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM 245 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 93 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 08.05.01 (CPV 45233000-9) ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

D B ŚCIEKI PREFABRYKOWANE

D B ŚCIEKI PREFABRYKOWANE D.08.05.06B ŚCIEKI PREFABRYKOWANE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ścieku

Bardziej szczegółowo

D Ścieki z prefabrykowanych z elementów betonowych

D Ścieki z prefabrykowanych z elementów betonowych D.06.01.03. Ścieki z prefabrykowanych z elementów betonowych Katowice/Stuttgart październik 2008r 210 /245 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 212 1.1. Przedmiot STWiORB... 212 1.2. Zakres stosowania STWiORB... 212

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE 174 SPIS TREŚCI D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D UMACNIANIE POBOCZY

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D UMACNIANIE POBOCZY Budowa nawierzchni w ciągu drogi gminnej Bielsko - Różanna, odcinek II od km: 0+000,00 do km: 0+458,60. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 06.03.01 UMACNIANIE POBOCZY D 06.03.01 Umocnienie poboczy Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOśA (ST-05.01.)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOśA (ST-05.01.) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOśA (ST-05.01.) 70 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot OST. Specyfikacja Techniczna ST-05.01 zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV: ;

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV: ; SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV: 45262210-6; 45262311-4 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

S ROBOTY MURARSKIE (PRZEMUROWANIA KOMINÓW)

S ROBOTY MURARSKIE (PRZEMUROWANIA KOMINÓW) S 02.00 ROBOTY MURARSKIE (PRZEMUROWANIA KOMINÓW) Zawartość 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe 1.5.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BD KRAWĘśNIKI

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BD KRAWĘśNIKI BD-05.01 KrawęŜniki 34 URZĄD GMINY W SUSZCU SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BD - 05.01 KRAWĘśNIKI Suszec 2007 BD-05.01 KrawęŜniki 35 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej

Bardziej szczegółowo

1.2. Zakres stosowania ST ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania ST ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt.1.1. D.01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG Rozbiórka przepustu prefabrykowanego, Ŝelbetowego i elementów towarzyszących 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Kod CPV 45111230-9

ZAŁĄCZNIK NR 4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Kod CPV 45111230-9 Wyd. Zał. 4 str. 1 z 7 ZAŁĄCZNIK NR 4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kod CPV 45111230-9 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M WYMIANA GRUNTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M WYMIANA GRUNTU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.11.01.05 WYMIANA GRUNTU 29 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 08.05.01 ŚCIEK Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH D 08.05.01 Ściek z prefabrykowanych elementów betonowych Materiały przetargowe 113 114 Materiały przetargowe

Bardziej szczegółowo

D ŚCIEKI KLINKIEROWE

D ŚCIEKI KLINKIEROWE Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 1 D-08.05.02 ŚCIEKI KLINKIEROWE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D ZJAZDY I WYJAZDY Z BRAM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D ZJAZDY I WYJAZDY Z BRAM SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZJAZDY I WYJAZDY Z BRAM STWiORB 1. Wstęp 1.1. Przedmiot STWiORB. Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M Wymagania ogólne pkt 1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M Wymagania ogólne pkt 1.5. E. Ścieki z elementów prefabrykowanych 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

D BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE

D BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY.... SPRZĘT...6 4. TRANSPORT...6 5. WYKONANIE ROBÓT...6 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT...7 7.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. PRZESŁONA PRZECIWFILTRACYJNA Kod CPV

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. PRZESŁONA PRZECIWFILTRACYJNA Kod CPV SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.04 WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZESŁONA PRZECIWFILTRACYJNA Kod CPV 45243600-8 1. WSTĘP Ogólne wymagania podano w ST-00.00. "Wymagania ogólne". 1.1. PRZEDMIOT Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D KORYTOWANIE, PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOśA

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D KORYTOWANIE, PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOśA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTOWANIE, PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOśA 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 10.02.01 - SCHODY CHODNIKOWE 1. Wstęp 2. Materiały 3. Sprzęt 4. Transport 5. Wykonanie robót 6. Kontrola jakości robót 7. Obmiar robót 8. Odbiór robót 9. Podstawy

Bardziej szczegółowo

D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST D-08.05.01 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych w

Bardziej szczegółowo

Zespół budynków socjalnych w Będzinie przy ulicy Wolskiej.

Zespół budynków socjalnych w Będzinie przy ulicy Wolskiej. Autorska Pracownia Projektowania Architektury APPA Jan Pudlo" 41-605 Świętochłowice, ul. Moniuszki 3/8 NIP 627-109-24-02, tcl. 032 2-153 961 OBIEKT: Zespół budynków socjalnych w Będzinie przy ulicy Wolskiej.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 5 ROBOTY DROGOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 5 ROBOTY DROGOWE 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 5 ROBOTY DROGOWE l. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.04.01 WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM Warszawa 1998 Opracowanie wykonano na zlecenie G e n e r a l n e j D y r e k c j i D r ó g P u b

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PodłoŜa pod posadzki SST 9.0 KOD CPV 45262000-1

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PodłoŜa pod posadzki SST 9.0 KOD CPV 45262000-1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PodłoŜa pod posadzki SST 9.0 KOD CPV 45262000-1 TEMAT OPRACOWANIA: Modernizacja i adaptacja kompleksu Sali Wielkiej w Centrum Kultury "Zamek"

Bardziej szczegółowo

Poszerzenie jezdni ul. Spychalskiego od ul. Parkowej do zjazdu na

Poszerzenie jezdni ul. Spychalskiego od ul. Parkowej do zjazdu na D- 01.02.04 Roboty rozbiórkowe 21 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ST D CHODNIKI

ST D CHODNIKI 252 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST D. 08.00.00 CHODNIKI 253 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 05.03.01 Nawierzchnia z kostki granitowej 65 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.05.00 ŚCIEKI D-08.05.02 ŚCIEKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ SPIS TREŚCI D-08.05.02 ŚCIEKI KLINKIEROWE 1. WSTĘP...2 2. MATERIAŁY...2 3. SPRZĘT...3 4. TRANSPORT...3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE Jelenia Góra 2006 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE CPV

SPECYFIKACJE TECHNICZNE CPV SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.04.01 WJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ CPV - 45233 1. WSTĘP. Nazwa zamówienia: Budowa chodników w ulicach : sierŝ. Załogi, Lipowej, Dębowej, Olszynowej, Brzozowej i Jesionowej w

Bardziej szczegółowo

1.0. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

1.0. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 10 WSTĘP 11 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot związanych z wykonaniem chodników z brukowej kostki

Bardziej szczegółowo

D ŚCIEKI Z BRUKOWCA

D ŚCIEKI Z BRUKOWCA D-01.15 ŚCIEKI Z BRUKOWCA 1. WSTĘP... 163 1.1. Przedmiot ST... 163 1.2. Zakres stosowania ST... 163 1.3. Zakres robót objętych ST... 163 1.4. Określenia podstawowe... 163 1.5. Ogólne wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

D NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

D NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 1. WSTĘP Grupa robót: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. KOD CPV: 45233000-9 1.1. Przedmiot Szczegółowej

Bardziej szczegółowo

ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I ULIC

ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I ULIC D.01.02.04. ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I ULIC 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, rozbiórek elementów dróg i ulic, które

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BD NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BD NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ BD-06.02 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 51 URZĄD GMINY SUSZEC SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BD - 06.02 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ Suszec 2005 BD-06.02 Nawierzchnia z kostki

Bardziej szczegółowo

2. Materiały Materiałami stosowanymi przy robotach związanych z ustawieniem krawężnika według zasad niniejszej ST są: 2.1. Krawężnik z betonu wibropra

2. Materiały Materiałami stosowanymi przy robotach związanych z ustawieniem krawężnika według zasad niniejszej ST są: 2.1. Krawężnik z betonu wibropra SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-6.1. KRAWĘŻNIKI BETONOWE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D PRZEPUSTY Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D PRZEPUSTY Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRZEPUSTY Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem przepustów z tworzyw

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE CPV

SPECYFIKACJE TECHNICZNE CPV SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.07.01 CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ CPV - 45233 1. WSTĘP. Nazwa zamówienia: Budowa chodników w ulicach : sierŝ. Załogi, Lipowej, Dębowej, Olszynowej, Brzozowej i Jesionowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych GMINA RĘCZNO UL. PIOTRKOWSKA 5 97-510 RĘCZNO SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych NA REMONT NAWIERZCHNI W TECHNOLOGII POWIERZCHNIOWEGO UTRWALENIA (przy użyciu remonterów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ STWiORB 1. Wstęp 1.1. Przedmiot STWiORB. Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OGRODZENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OGRODZENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGRODZENIA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy ustawieniu ogrodzenia w związku z budową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-6.2. CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-6.2. CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-6.2. CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania remontu chodników oraz utwardzenia

Bardziej szczegółowo

7. OBMIAR ROBÓT 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

7. OBMIAR ROBÓT 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 50 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-ASFALTOWYMI

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-ASFALTOWYMI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.08.01 WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-ASFALTOWYMI Bydgoszcz 2013 2 Wyrównanie podbudowy D-04.08.00 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D CPV

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D CPV CPV 45232000-2 ŚCIEKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WYKONANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WYKONANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.02.02.11 WYKONANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ o grub. 8 cm, PROSTOKĄTNEJ D-08.02.02.21 NAPRAWY CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ o grub. 8 cm, PROSTOKĄTNEJ

Bardziej szczegółowo