Raport Kwartalny Skonsolidowany MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna za II kwartał 2015 roku (dane za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2015 roku)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Kwartalny Skonsolidowany MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna za II kwartał 2015 roku (dane za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2015 roku)"

Transkrypt

1 Raport Kwartalny Skonsolidowany MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna za II kwartał 2015 roku (dane za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2015 roku) Wrocław, 14 sierpnia 2015 roku

2 Spis treści 1. Informacje ogólne a. Dane Spółki b. Władze Spółki c. Struktura Akcjonariatu Spółki Wybrane dane finansowe Zwięzła charakterystyka istotnych dokonao lub niepowodzeo emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszym czynników i zdarzeo, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązao innowacyjnych w przedsiębiorstwie Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym W przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje, o których mowa w 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - opis stanu realizacji działao i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2015 roku a. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 9 b. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości... 9 c. Sprawozdanie jednostkowe finansowe MGM Systems S.A Sprawozdanie finansowe skonsolidowane Grupy Kapitałowej MGM Systems S.A Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzieo okresu objętego raportem Opis działalności Emitenta Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty Oświadczenie Zarządu

3 1. Informacje ogólne. a. Dane Spółki. Nazwa (Firma): MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna Forma prawna: Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba: Wrocław Adres: Krakowska Telefon: (+48) Faks: (+48) Strona internetowa: Poczta elektroniczna: NIP REGON KRS Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy MGM Systems S.A. wynosi ,00 zł i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, akcji zwykłych na okaziciela serii B, akcji zwykłych na okaziciela serii C, akcji zwykłych na okaziciela serii D. b. Władze Spółki. Na dzieo sporządzenia niniejszego raportu w skład Zarządu Spółki wchodzili: Marek Wiesław Godlewski Prezes Zarządu Grzegorz Sawicki Członek Zarządu Andrzej Matuła Członek Zarządu Na dzieo sporządzenia niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzili: Marcin Jerzy Tarasiuk Przewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej Rafał Chromiec Członek Rady Nadzorczej Anna Glioska Członek Rady Nadzorczej Bartłomiej Wojciech Wiązowski Członek Rady Nadzorczej Katarzyna Genowefa Gabrysiak Członek Rady Nadzorczej 3

4 c. Struktura Akcjonariatu Spółki. Na dzieo sporządzenia niniejszego raportu według informacji posiadanych przez Emitenta akcjonariuszami MGM Systems S.A. posiadającymi ponad 5% głosów byli: Akcjonariusz Marek Wiesław Godlewski Powiązanie z Emitentem Łączna liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział w liczbie głosów Prezes Zarządu ,89% ,63% Grzegorz Sawicki Członek Zarządu ,89% ,63% Andrzej Matuła Członek Zarządu ,89% ,63% Marcin Jerzy Tarasiuk Andrzej Rafał Chromiec Adam Robert Kowalski Przewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej ,05% ,35% ,16% ,72% brak ,44% ,81% Pozostali ,69% ,23% RAZEM ,00% ,00% Dane przygotowane na podstawie otrzymanych przez Spółkę zawiadomieo na podstawie ustawy o ofercie. 4

5 2. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe jednostkowe MGM Systems S.A. za II kw r. Bilans (dane w PLN) Stan na Stan na Kapitał własny , ,87 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe , ,61 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,04 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe , ,15 Rachunek zysków i strat (dane w PLN) Amortyzacja , , , ,82 Przychody netto ze sprzedaży , , , ,39 Zysk ze sprzedaży , , , ,23 Zysk z działalności operacyjnej , , , ,94 Zysk brutto , , , ,10 Zysk netto 9 560, , , ,10 Wybrane dane finansowe skonsolidowane Grupy Kapitałowej MGM Systems S.A. za II kw r. Bilans (dane w PLN) Stan na Stan na Kapitał własny , ,53 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe , ,10 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,54 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe , ,00 Rachunek zysków i strat (dane w PLN) Amortyzacja , , , ,97 Przychody netto ze sprzedaży , , , ,72 Zysk ze sprzedaży , , , ,07 Zysk z działalności operacyjnej , , , ,78 Zysk brutto 3 650, , , ,61 Zysk netto 1 408, , , ,61 5

6 3. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszym czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej MGM Systems S.A. w II kw r. wyniosły tys. zł, czyli wzrosły o 16,4% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Zysk netto wyniósł tylko 1,4 tys. zł w porównaniu do 220 tys. zł w II kw r. Spadek zysku netto jest spowodowany kilkoma czynnikami, m.in. spadkiem marży na sprzedaży towarów. Spółka realizowała zakupy sprzętu za pośrednictwem polskich dystrybutorów, natomiast w ubiegłym roku znaczna częśd sprzętu została zakupiona po okazyjnych cenach od dostawców zagranicznych. Ponadto Spółka znacząco zwiększyła zatrudnienie pracowników na potrzeby realizacji projektu paszportyzacji sieci energetycznej. Ponosiła koszty przygotowawcze do tego projektu w miesiącach kwiecieo-maj, natomiast pierwsze przychody pojawiły się dopiero w czerwcu. Wpływ na spadek zysku GK miała również strata spółki zależnej Teletechnika, która była spowodowana amortyzacją środka trwałego, objętego dotacją, która nie została Spółce jeszcze wypłacona. Teletechnika poniosła również koszty przygotowawcze na projekty, których realizacja będzie miała miejsce w kolejnym kwartale. Nawiązano rozmowy z międzynarodową firmą budowlaną w sprawie wpisania spółki zależnej TeleTechnika na listę preferowanych dostawców usług. Przychody MGM Systems S.A. w II kw r. wyniosły tys. zł, co oznacza wzrost o 31,1% rdr. Zysk netto wyniósł 9,6 tys. zł versus 364 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spółka prowadziła szereg działao związanych z realizacją dotychczas pozyskanych kontraktów oraz kontynuowała intensywne negocjacje odnośnie pozyskania nowych klientów. Spółka sukcesywnie pozyskuje nowych kontrahentów, w tym m.in. z branży budowlanej, konsultingowej, finansowej i automotive. W II kwartale 2015 r. Spółka rozwijała sprzedaż wyspecjalizowanego sprzętu IT serwery, macierze. Spółka realizowała kolejne etapy umów związanych z budową systemów B2B dla swoich klientów. Prowadzono również dialog techniczny za zainteresowanymi podmiotami publicznymi. Zarząd Spółki kontynuował również rozmowy w zakresie akwizycji innych podmiotów z branży. 6

7 Działalnośd operacyjna Spółki prowadzona jest w sposób zrównoważony. Spółka uzyskuje przychody zarówno poprzez świadczenie usług jak i sprzedaż sprzętu informatycznego. 4. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie W II kwartale 2015 r. MGM Systems S.A. kontynuowała prace związane z projektem realizowanym wspólnie z Politechniką Wrocławską Platforma optymalizacji procesów biznesowych w zintegrowanych systemach informacyjnych, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata , Priorytet 1. Działanie 1.3, Poddziałanie Projekty Rozwojowe, współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego: UE-85%, Budżet Paostwa-15%. Kontynuowano proces rekrutacji pracowników oraz rozmowy z potencjalnymi kontrahentami, którzy mogą się stad beneficjentem produktu otrzymanego w ramach współpracy z Politechniką Wrocławską. Spółka rozpoczęła rozmowy na temat wykorzystania Platformy optymalizacji procesów biznesowych w zintegrowanych systemach informacyjnych dla dużego klienta z branży transportowej. W II kwartale 2015 r. Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie -"Platforma wspomagająca budowanie systemów webowych zorientowanych na Internet Rzeczy i Usług " do NCBR w ramach konkursu nr 1/1.1.1/ Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na rok

8 6. W przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje, o których mowa w 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji Nie dotyczy. 8

9 7. Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2015 roku. a. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa (Firma): MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna Forma prawna: Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba: Wrocław Adres: Krakowska Strona internetowa: Sąd rejestrowy Sad rejonowy dla Wrocławia-fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP REGON KRS Spółka została zawiązana 8 października 2011 roku, jej rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 25 października 2011 roku, na mocy postanowienia z tego samego dnia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Spółka powstała na podstawie Ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia roku (Dz. U. Nr 94, poz z późn. zm.) i działa zgodnie z jej zapisami. Sprawozdanie zostało przygotowane przy założeniu kontynuowania działalności przez Spółkę, w dającej się przewidzied przyszłości. Nie wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności. b. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości W II kwartale 2015 roku Spółka nie dokonywała zmiany stosowanych zasad rachunkowości. 1. Metody wyceny i sposoby sporządzenia sprawozdania finansowego Metoda wyceny aktywów i pasywów. MGM Systems S.A stosuje obligatoryjne metody wyceny wynikające z ustawy o rachunkowości oraz metody, co do których akt ten pozostawia jednostce gospodarczej prawo wyboru. W tym względzie chodzi o: - wycenę towarów i materiałów krajowych wg cen zakupu, - wycenę towarów i materiałów importowanych wg cen nabycia, 9

10 - amortyzacja ustalana na poziomie uznanym przez przepisy za koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 32 ustawy Dokonane w roku obrotowym zmiany metod księgowości i wyceny W okresie sprawozdawczym spółka nie wprowadziła zmian metod księgowości i wyceny Zmiany w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego. Nie dokonano zmian w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wersji porównawczej Informacje liczbowe zapewniające porównywalnośd okresu sprawozdawczego z rokiem ubiegłym. Spółka nie dokonała żadnego przeklasyfikowania danych zapewniając w ten sposób pełną porównywalnośd w latach Znaczące zdarzenia jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nie uwzględnione w Bilansie i Rachunku Zysków i Strat. Po dacie bilansowej nie wystąpiły znaczące zdarzenia mające wpływ na zmianę bilansu Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu za okres Sprawozdawczy mające wpływ na wynik finansowy. Po dacie bilansowej nie było zdarzeo z lat ubiegłych mających wpływ na wynik finansowy. 2. Informacje pozostałe Transakcje sprzedaży zakupu dla innych podmiotów powiązanych kapitałowo: nie wystąpiły Spółka posiada udziały w innych spółkach: TELETECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ Numer KRS: NIP: Posiadane udziały: 990 (dziewiędset dziewięddziesiąt) udziałów o łącznej wysokości ,00 zł. Emitent nie posiada całości udziałów Spółki Teletechnika Sp. z o.o. Spółka zależna konsolidowana metodą pełną. 10

11 c. Sprawozdanie jednostkowe finansowe MGM Systems S.A. Bilans (w PLN) Stan na Stan na A. Aktywa trwałe , ,68 I. Wartości niematerialne i prawne , ,23 1. Inne wartości niematerialne i prawne , ,23 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,45 1. Środki trwałe , ,66 b) budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej 0,00 0,00 c) urządzenia techniczne i maszyny , ,45 d) środki transportu , ,21 e) inne środki trwałe 0,00 0,00 2. Środki trwałe w budowie , ,79 III. Należności długoterminowe ,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1. Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały i akcje 0,00 0,00 - udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 B. Aktywa obrotowe , ,34 I. Zapasy , ,74 1. Materiały , ,74 2. Zaliczki na poczet dostaw 0,00 0,00 II. Należności krótkoterminowe , ,61 1. Należności od jednostek powiązanych , ,23 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy , ,23 b) inne 0,00 0,00 2. Należności od pozostałych jednostek , ,38 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy , ,33 b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych 0,00 0,00 c) inne , ,05 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,47 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,47 a) w jednostkach powiązanych /udziały/ , ,00 b) w pozostałych jednostkach ,00 0,00 - udzielone pożyczki 0, ,43 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,04 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,04 - inne środki pieniężne 0,00 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,52 AKTYWA RAZEM , ,02 11

12 Bilans (w PLN) Stan na Stan na A. Kapitał (fundusz) własny , ,87 I. Kapitał podstawowy , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0,00 0,00 III. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 IV. Kapitał zapasowy , ,77 V. Kapitał zapasowy (agio) 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały rezerwowe 0,00 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych ,92 0,00 Zysk /wartość dodatnia/ 0,00 0,00 VIII. Zysk (strata) netto roku obrotowego , ,10 Zysk netto /wartość dodatnia/ , ,10 Strata netto /wartość ujemna/ 0,00 0,00 IX. Odpisy z zysku netto roku obrotowego 0,00 0,00 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,15 I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,15 1. Wobec jednostek powiązanych , ,00 1) z tytułu dostaw i usług , ,00 b) inne 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek , ,15 a) kredyty i pożyczki , ,35 b) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,54 - do 12 miesięcy , ,54 c) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 e) zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społ , ,26 f) z tytułu wynagrodzeń ,85 0,00 g) inne ,61 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe ,19 0,00 1. Inne rozliczenia międzyokresowe PASYWA RAZEM , ,02 12

13 Rachunek zysków i strat (w PLN) A. Przychody ze sprzedaży /brak od jednostek powiązanych/ II KWARTAŁ 2015 od do II KWARTAŁ 2014 od do Narastająco II KWARTAŁY 2015 od do Narastająco II KWARTAŁY 2014 od do , , , ,39 B. Koszty działalności operacyjnej , , , ,16 Amortyzacja , , , ,82 Zużycie materiałów i energii , , , ,47 Usługi obce , , , ,30 Podatki i opłaty 25,00 24,50 25, ,50 Wynagrodzenia , , , ,29 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , ,45 Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,52 Wartość sprzedanych towarów , , , ,81 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , , , ,23 D. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00 0, ,00 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje 0,00 0,00 0, ,00 Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne ,25 144, , ,29 Inne koszty operacyjne ,25 144, , ,29 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , , , ,94 G. Przychody finansowe 0,00 0,00 0,00 772,72 Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych Inne 0,00 0,00 0,00 772,72 H. Koszty finansowe , , , ,56 Odsetki / brak od jednostek powiązanych , , , ,56 Inne 1 700,27 0, , ,00 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) , , , ,10 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych K. Zysk (strata) brutto (I+J) , , , ,10 L. Podatek dochodowy 2 242, , , ,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N. Zysk netto 9 560, , , ,10 13

14 A RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w PLN) metoda pośrednia Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej II KWARTAŁ 2015 od do II KWARTAŁ 2014 od do Narastająco II KWARTAŁY 2015 od do Narastająco II KWARTAŁY 2014 od do I. Zysk (strata) netto 9 560, , , ,10 II. Korekty razem , , , ,26 1 Amortyzacja , , , ,82 2 Zyski/straty z tytułu różnic kursowych 3 Odsetki i udziały z zyskach (dywidendy) ,83 0, ,33 0,00 4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 5 Zmiana stanu rezerw 6 Zmiana stanu zapasów , , , ,17 7 Zmiana stanu należności , , , ,40 8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , , , ,72 9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych - czynne , , ,63 47,97 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych - bierne 10 Inne korekty 0, ,61 0,00 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej , , , ,84 I Wpływy 1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych II Wydatki 1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie udziałów spółki zależnej - udzielone pożyczki długoterminowe III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I Wpływy 1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2 Kredyty i pożyczki ,36 0, ,36 0,00 3 Inne wpływy finansowe II Wydatki ,83 0, ,33 0,00 III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) ,53 0, ,03 0,00 D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III + B.III + C.III) , , , ,84 E. Bilansowe zmiany stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych przepływy pieniężne netto F. Środki pieniężne na początek okresu , , , ,20 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F + D), w tym , , , ,04 - o ograniczonej możliwości dysponowania 14

15 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (w PLN) II KWARTAŁ 2015 od do II KWARTAŁ 2014 od do Narastająco II KWARTAŁY 2015 od do Narastająco II KWARTAŁY 2014 od do I. Kapitał własny na początek okresu (BO) , , , ,77 1. Kapitał podstawowy na początek okresu , , , ,00 a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji 1.1. Kapitał podstawowy na koniec okresu , , , ,00 2. Kapitał zapasowy na początek okresu , , , ,82 a) zwiększenia 0, ,95 0, ,95 b) zmniejszenia 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu , , , ,77 3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu a) zwiększenia b) zmniejszenia 3.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 4. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu , , , ,95 b) zmniejszenia (z tytułu) przeniesienie na kapitał zapasowy z podziału zysku MGM Systems S.A. c) zmniejszenia (z tytułu) przeniesienie na kapitał zapasowy z podziału zysku spółki zależnej 0, ,95 0, , Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu , , ,92 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu 4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 5. Wynik netto 9 560, , , ,10 a) zysk netto 9 560, , , ,10 b) strata netto II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) , , , ,87 15

16 8. Sprawozdanie finansowe skonsolidowane Grupy Kapitałowej MGM Systems S.A. AKTYWA (w PLN) A. Aktywa trwałe , ,13 I. Wartości niematerialne i prawne , ,23 1. Inne wartości niematerialne i prawne , ,23 II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 III. Rzeczowe aktywa trwałe , ,90 1. Środki trwałe , ,11 a) grunty 0,00 0,00 b) budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej 0,00 0,00 c) urządzenia techniczne i maszyny , ,45 d) środki transportu , ,66 e) inne środki trwałe 0,00 0,00 2. Środki trwałe w budowie , ,79 IV. Należności długoterminowe 0,00 0,00 V. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 B. Aktywa obrotowe , ,10 I. Zapasy , ,51 1. Materiały 0,00 0,00 2. Towary , ,51 3. Zaliczki na poczet dostaw 0,00 0,00 II. Należności i krótkoterminowe , ,10 1. Należności od jednostek powiązanych 0, ,23 a) z tytułu dostaw i usług 0, ,23 b) inne 0,00 0,00 2. Należności od pozostałych jednostek , ,87 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,40 - do 12 miesięcy , ,40 b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych 1 101,05 0,00 c) inne , ,47 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,97 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,97 a) udzielone pożyczki , ,43 b) inne krótkoterminowe aktywa finansowe ,00 0,00 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,54 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,54 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,52 AKTYWA RAZEM , ,23 16

17 PASYWA (w PLN) A. Kapitał (fundusz) własny , ,53 I. Kapitał podstawowy , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0,00 0,00 III. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 IV. Kapitał zapasowy , ,77 V. Kapitał Zapasowy /agio/ 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały rezerwowe 0,00 0,00 VII. Różnice kursowe z przeliczenia 0,00 0,00 VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,85 Zysk /wielkość dodatnia/ ,92 0,00 Strata /wielkość ujemna/ 0, ,85 IX. Zysk (strata) netto roku obrotowego , ,61 Zysk netto /wartość dodatnia/ , ,61 Strata netto /wielkość ujemna/ 0,00 0,00 X. Odpisy z zysku netto roku obrotowego 0,00 0,00 B. Kapitał mniejszości 0,00 0,00 C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,70 I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,00 1. Wobec jednostek powiązanych 0, ,00 a) z tytułu dostaw i usług 0, ,00 b) inne 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek , ,00 a) kredyty i pożyczki , ,28 b) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 c) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,02 - do 12 miesięcy , ,02 d) zaliczki otrzymane na dostawy ,61 0,00 e) zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych , ,70 f) z tytułu wynagrodzeń ,40 0,00 g) inne 0,00 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,70 2. Inne rozliczenia międzyokresowe , ,70 PASYWA RAZEM , ,23 17

18 Rachunek Zysków i Strat (w PLN) A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: II KWARTAŁ 2015 od do II KWARTAŁ 2014 od do Narastająco II KWARTAŁY 2015 od do Narastająco II KWARTAŁY 2014 od do , , , ,72 - od jednostek powiązanych , , , ,00 Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,64 Zmiana stanu produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , , , ,08 B. Koszty działalności operacyjnej , , , ,65 I. Amortyzacja , , , ,97 II. Zużycie materiałów i energii , , , ,03 III. Usługi obce , , , ,92 IV. Podatki i opłaty, w tym: 25,00-488,83 25, ,50 - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia , , , ,49 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , ,83 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,33 VIII. Wartość sprzedanych usług , , , ,58 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , , , ,07 D. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00 0, ,00 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje 0,00 0,00 0, ,00 III. Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne ,97 144, , ,29 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 8 147,88 0, ,88 0,00 III. Inne koszty operacyjne ,09 144, , ,29 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , , , ,78 G. Przychody finansowe 0,00-490,95 0, ,07 II. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych V. Inne 0,00-490,95 0, ,07 H. Koszty finansowe , , , ,24 I. Odsetki, w tym: , , , ,56 - dla jednostek powiązanych IV. Inne 2 817, , , ,68 I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych J. Zysk (strata) z działalności gosp. (F+G-H+/-I) 3 650, , , ,61 K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych L. Odpis wartości firmy Odpis wartości firmy jednostki zależne M. Odpis ujemnej wartości firmy N. Zysk (strata) z udziałów w jed. podporządkowanych wycenianych metodą praw wł. O. Zysk (strata) brutto (J+K-L+M) 3 650, , , ,61 P. Podatek dochodowy - bieżący 2 242, , , ,00 Podatek dochodowy - odroczony Q. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 18

19 R. Zyski (straty) mniejszości , , , ,51 S. Zysk (strata) netto (P-Q+/-R) 1 408, , , ,61 A RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w PLN) metoda pośrednia Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej II KWARTAŁ 2015 od do II KWARTAŁ 2014 od do Narastająco II KWARTAŁY 2015 od do Narastająco II KWARTAŁY 2014 od do I. Zysk (strata) netto 1 408, , , ,61 II. Korekty razem , , , ,66 1 Amortyzacja , , , ,97 2 Zyski/straty z tytułu różnic kursowych 3 Odsetki i udziały z zyskach (dywidendy) ,33 0, ,33 0,00 4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 5 Zmiana stanu rezerw 6 Zmiana stanu zapasów , , , ,94 7 Zmiana stanu należności , , , ,34 8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , , , ,00 9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , ,15 47,97 10 Inne korekty , ,54 0,00 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej , , , ,95 I Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 1 rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości 2 niematerialne i prawne 3 Z aktywów finansowych w tym: a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 Inne wpływy inwestycyjne II Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 1 rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 2 niematerialne i prawne 3 Na aktywa finansowe, w tym: a ) w jednostkach powiązanych b ) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4 Inne wydatki inwestycyjne III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 19

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Skonsolidowany MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna za II kwartał 2016 roku (dane za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 roku)

Raport Kwartalny Skonsolidowany MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna za II kwartał 2016 roku (dane za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 roku) Raport Kwartalny Skonsolidowany MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna za II kwartał 2016 roku (dane za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 roku) Wrocław, 16 sierpnia 2016 roku Spis treści 1. Informacje ogólne....

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Skonsolidowany MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna za III kwartał 2016 roku (dane za okres od 1 lipca do 30 września 2016 roku)

Raport Kwartalny Skonsolidowany MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna za III kwartał 2016 roku (dane za okres od 1 lipca do 30 września 2016 roku) Raport Kwartalny Skonsolidowany MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna za III kwartał 2016 roku (dane za okres od 1 lipca do 30 września 2016 roku) Wrocław, 14 listopada 2016 roku Spis treści 1. Informacje ogólne....

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Skonsolidowany MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna za I kwartał 2016 roku (dane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2016 roku)

Raport Kwartalny Skonsolidowany MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna za I kwartał 2016 roku (dane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2016 roku) Raport Kwartalny Skonsolidowany MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna za I kwartał 2016 roku (dane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2016 roku) Wrocław, 13 maja 2016 roku Spis treści 1. Informacje ogólne.... 3 a.

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A. RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A. Warszawa, dnia 13 listopada 2015 r. Raport GRUPA HRC S.A. za III kwartał roku 2015 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ 2013 ROKU za okres od 01.07.2013 do 30.09.2013 roku Solec Kujawski, dnia 14 listopada 2013 roku 1 Spis treści: 1. Grupa kapitałowa spółka zależna...3

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za I kwartał 2016 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za I kwartał 2016 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za I kwartał 2016 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.01.2016r. 31.03.2016r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU....2 WYBRANE DANE FINANSOWE..3 BILANS...4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. Podstawowe dane o spółce... 2 2.STRUKTURA AKCJONARIATU

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2014 GRUPA HRC S.A.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2014 GRUPA HRC S.A. RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2014 GRUPA HRC S.A. Warszawa, dnia 13 lutego 2015 r. Raport GRUPA HRC S.A. za IV kwartał roku 2014 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

MSIG 79/2015 (4710) poz

MSIG 79/2015 (4710) poz Poz. 5157. Firma Handlowo-Produkcyjna PAK w Toruniu. [BMSiG-4896/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. FHP PAK Toruń, ul. Chrobrego 117,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IPO SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT KWARTALNY IPO SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY IPO SPÓŁKA AKCYJNA IV KWARTAŁ 2014 r. (dane za okres 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r.) 16 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Podstawowe dane o Spółce... 3 1.2 Organy

Bardziej szczegółowo

J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A.

J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A. J E D N O S T K O W Y I S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T O K R E S O W Y A R T N E W S S. A. za okres 01.04.2015 r. - 30.06.2015 r. Data raportu: 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2

Bardziej szczegółowo

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r.

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r. RAPORT KWARTALNY POLMAN S.A. I KWARTAŁ ROKU 2015 Warszawa, 14 maja 2015 r. Raport za IV kwartał roku 2014 został przygotowany przez emitenta zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

DEPEND S.A. RAPORT za I kwartał 2015 r. 01 stycznia 2015 r. 31 marca 2015 r.

DEPEND S.A. RAPORT za I kwartał 2015 r. 01 stycznia 2015 r. 31 marca 2015 r. DEPEND S.A. RAPORT za I kwartał 2015 r. 01 stycznia 2015 r. 31 marca 2015 r. Spis treści 1.1. Dane Spółki... 3 1.2. Zarząd... 3 1.3. Rada Nadzorcza... 3 1.4. Akcjonariat... 4 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA Strona 1 z 21 ZMIANA NR 1. PKT 2 STR 5 L.p. Wyszczególnienie Na dzień 31.12.2014r. Na dzień 31.12.2013r. 1834 A Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny za okres 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. II kwartał 2014 r.

Raport Kwartalny za okres 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. II kwartał 2014 r. Raport Kwartalny za okres 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. II kwartał 2014 r. SPC Group S.A. 01-026 Warszawa ul. Anielewicza 25 lok. 10 www.spcsa.pl Warszawa, 14.08.2014 r. 1 S t r o n a Spis treści: 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I.

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. Wartości niematerialne, w tym: 323 871,60 2 162,06 3 629,04 3 479,03

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych

CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych 2008 Raport roczny CU Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych BZ WBK CU Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

DEPEND S.A. RAPORT za II kwartał 2015 r. 01 kwietnia 2015 r. 30 czerwca 2015 r.

DEPEND S.A. RAPORT za II kwartał 2015 r. 01 kwietnia 2015 r. 30 czerwca 2015 r. DEPEND S.A. RAPORT za II kwartał 2015 r. 01 kwietnia 2015 r. 30 czerwca 2015 r. Spis treści 1.1. Dane Spółki... 3 1.2. Zarząd... 3 1.3. Rada Nadzorcza... 3 1.4. Akcjonariat... 4 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SYNKRET S.A. w upadłości likwidacyjnej

RAPORT KWARTALNY SYNKRET S.A. w upadłości likwidacyjnej RAPORT KWARTALNY SYNKRET S.A. w upadłości likwidacyjnej ZA OKRES II KWARTAŁ 2014 ROKU (od 01 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.) Bytom, 14 listopada 2014 r. Raport okresowy za I kwartał 2014 r. 1 Strona

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

EUROSNACK S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU

EUROSNACK S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU EUROSNACK S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU http://www.eurosnack.pl/ SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 2. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 3. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU,

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Good Idea S.A.

Raport Kwartalny Good Idea S.A. Raport Kwartalny Good Idea S.A. IV kwartał 2014/2015 r. (dane 1.04.2015r. 30.06.2015r.) Warszawa 20 sierpnia 2015r. RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE.... 3 2. DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA 3 KWARTAŁ 2016 R.

RAPORT ZA 3 KWARTAŁ 2016 R. RAPORT ZA 3 KWARTAŁ 2016 R. okres od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r. Warszawa, 10 listopada 2016 r. Spis treści: I. Wybrane dane finansowe... 3 II. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za IV kwartał 2013 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za IV kwartał 2013 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za IV kwartał 2013 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.10.2013 r. 31.12.2013 r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU...2 WYBRANE DANE FINANSOWE.3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT...4 BILANS..5 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

MSIG 164/2016 (5049) poz

MSIG 164/2016 (5049) poz Poz. 21495. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BEMIX Benedykt Mieszczak w Więcborku. [BMSiG-16927/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2015 r. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Good Idea S.A.

Raport Kwartalny Good Idea S.A. Raport Kwartalny Good Idea S.A. III kwartał 2014/2015 r. (dane za okres 1.01.2015r. 31.03.2015r.) Warszawa 14 maja 2015r. RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE.... 3 2. DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy Edison S.A.

Raport okresowy Edison S.A. Raport okresowy Edison S.A. II kwartał 2014 r. Kraków, 14 sierpnia 2014 www.edison.pl biznes bez papieru Spis treści 1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe. 2. Informacje o zasadach przyjętych przy

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

Teliani Valley Polska S.A. Raport kwartalny I 2016

Teliani Valley Polska S.A. Raport kwartalny I 2016 Teliani Valley Polska S.A. Raport kwartalny I 2016 1. Podstawowe informacje o Spółce Spółka Emitenta: Teliani Valley Polska S.A. Forma Prawna : Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul.

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 18309. SACHS - TRANS w Radlinie. [BMSiG-15255/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ 2014 ROKU za okres od 01.07.2014 do 30.09.2014 roku Solec Kujawski, 14 listopada 2014 r. 1 Spis treści: 1. Grupa kapitałowa spółka zależna...3

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za okres od r. do r.

Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za okres od r. do r. III KWARTAŁ 2015 Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za okres od 01.07.2015r. do 30.09.2015r. Strona 1 Zawierający: III KWARTAŁ 2015...1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE...3 STRUKTURA ORGANIZACYJNA...4

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo