Raport Kwartalny Skonsolidowany MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna za II kwartał 2015 roku (dane za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2015 roku)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Kwartalny Skonsolidowany MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna za II kwartał 2015 roku (dane za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2015 roku)"

Transkrypt

1 Raport Kwartalny Skonsolidowany MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna za II kwartał 2015 roku (dane za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2015 roku) Wrocław, 14 sierpnia 2015 roku

2 Spis treści 1. Informacje ogólne a. Dane Spółki b. Władze Spółki c. Struktura Akcjonariatu Spółki Wybrane dane finansowe Zwięzła charakterystyka istotnych dokonao lub niepowodzeo emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszym czynników i zdarzeo, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązao innowacyjnych w przedsiębiorstwie Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym W przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje, o których mowa w 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - opis stanu realizacji działao i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2015 roku a. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 9 b. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości... 9 c. Sprawozdanie jednostkowe finansowe MGM Systems S.A Sprawozdanie finansowe skonsolidowane Grupy Kapitałowej MGM Systems S.A Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzieo okresu objętego raportem Opis działalności Emitenta Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty Oświadczenie Zarządu

3 1. Informacje ogólne. a. Dane Spółki. Nazwa (Firma): MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna Forma prawna: Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba: Wrocław Adres: Krakowska Telefon: (+48) Faks: (+48) Strona internetowa: Poczta elektroniczna: NIP REGON KRS Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy MGM Systems S.A. wynosi ,00 zł i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, akcji zwykłych na okaziciela serii B, akcji zwykłych na okaziciela serii C, akcji zwykłych na okaziciela serii D. b. Władze Spółki. Na dzieo sporządzenia niniejszego raportu w skład Zarządu Spółki wchodzili: Marek Wiesław Godlewski Prezes Zarządu Grzegorz Sawicki Członek Zarządu Andrzej Matuła Członek Zarządu Na dzieo sporządzenia niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzili: Marcin Jerzy Tarasiuk Przewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej Rafał Chromiec Członek Rady Nadzorczej Anna Glioska Członek Rady Nadzorczej Bartłomiej Wojciech Wiązowski Członek Rady Nadzorczej Katarzyna Genowefa Gabrysiak Członek Rady Nadzorczej 3

4 c. Struktura Akcjonariatu Spółki. Na dzieo sporządzenia niniejszego raportu według informacji posiadanych przez Emitenta akcjonariuszami MGM Systems S.A. posiadającymi ponad 5% głosów byli: Akcjonariusz Marek Wiesław Godlewski Powiązanie z Emitentem Łączna liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział w liczbie głosów Prezes Zarządu ,89% ,63% Grzegorz Sawicki Członek Zarządu ,89% ,63% Andrzej Matuła Członek Zarządu ,89% ,63% Marcin Jerzy Tarasiuk Andrzej Rafał Chromiec Adam Robert Kowalski Przewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej ,05% ,35% ,16% ,72% brak ,44% ,81% Pozostali ,69% ,23% RAZEM ,00% ,00% Dane przygotowane na podstawie otrzymanych przez Spółkę zawiadomieo na podstawie ustawy o ofercie. 4

5 2. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe jednostkowe MGM Systems S.A. za II kw r. Bilans (dane w PLN) Stan na Stan na Kapitał własny , ,87 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe , ,61 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,04 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe , ,15 Rachunek zysków i strat (dane w PLN) Amortyzacja , , , ,82 Przychody netto ze sprzedaży , , , ,39 Zysk ze sprzedaży , , , ,23 Zysk z działalności operacyjnej , , , ,94 Zysk brutto , , , ,10 Zysk netto 9 560, , , ,10 Wybrane dane finansowe skonsolidowane Grupy Kapitałowej MGM Systems S.A. za II kw r. Bilans (dane w PLN) Stan na Stan na Kapitał własny , ,53 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe , ,10 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,54 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe , ,00 Rachunek zysków i strat (dane w PLN) Amortyzacja , , , ,97 Przychody netto ze sprzedaży , , , ,72 Zysk ze sprzedaży , , , ,07 Zysk z działalności operacyjnej , , , ,78 Zysk brutto 3 650, , , ,61 Zysk netto 1 408, , , ,61 5

6 3. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszym czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej MGM Systems S.A. w II kw r. wyniosły tys. zł, czyli wzrosły o 16,4% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Zysk netto wyniósł tylko 1,4 tys. zł w porównaniu do 220 tys. zł w II kw r. Spadek zysku netto jest spowodowany kilkoma czynnikami, m.in. spadkiem marży na sprzedaży towarów. Spółka realizowała zakupy sprzętu za pośrednictwem polskich dystrybutorów, natomiast w ubiegłym roku znaczna częśd sprzętu została zakupiona po okazyjnych cenach od dostawców zagranicznych. Ponadto Spółka znacząco zwiększyła zatrudnienie pracowników na potrzeby realizacji projektu paszportyzacji sieci energetycznej. Ponosiła koszty przygotowawcze do tego projektu w miesiącach kwiecieo-maj, natomiast pierwsze przychody pojawiły się dopiero w czerwcu. Wpływ na spadek zysku GK miała również strata spółki zależnej Teletechnika, która była spowodowana amortyzacją środka trwałego, objętego dotacją, która nie została Spółce jeszcze wypłacona. Teletechnika poniosła również koszty przygotowawcze na projekty, których realizacja będzie miała miejsce w kolejnym kwartale. Nawiązano rozmowy z międzynarodową firmą budowlaną w sprawie wpisania spółki zależnej TeleTechnika na listę preferowanych dostawców usług. Przychody MGM Systems S.A. w II kw r. wyniosły tys. zł, co oznacza wzrost o 31,1% rdr. Zysk netto wyniósł 9,6 tys. zł versus 364 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spółka prowadziła szereg działao związanych z realizacją dotychczas pozyskanych kontraktów oraz kontynuowała intensywne negocjacje odnośnie pozyskania nowych klientów. Spółka sukcesywnie pozyskuje nowych kontrahentów, w tym m.in. z branży budowlanej, konsultingowej, finansowej i automotive. W II kwartale 2015 r. Spółka rozwijała sprzedaż wyspecjalizowanego sprzętu IT serwery, macierze. Spółka realizowała kolejne etapy umów związanych z budową systemów B2B dla swoich klientów. Prowadzono również dialog techniczny za zainteresowanymi podmiotami publicznymi. Zarząd Spółki kontynuował również rozmowy w zakresie akwizycji innych podmiotów z branży. 6

7 Działalnośd operacyjna Spółki prowadzona jest w sposób zrównoważony. Spółka uzyskuje przychody zarówno poprzez świadczenie usług jak i sprzedaż sprzętu informatycznego. 4. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie W II kwartale 2015 r. MGM Systems S.A. kontynuowała prace związane z projektem realizowanym wspólnie z Politechniką Wrocławską Platforma optymalizacji procesów biznesowych w zintegrowanych systemach informacyjnych, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata , Priorytet 1. Działanie 1.3, Poddziałanie Projekty Rozwojowe, współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego: UE-85%, Budżet Paostwa-15%. Kontynuowano proces rekrutacji pracowników oraz rozmowy z potencjalnymi kontrahentami, którzy mogą się stad beneficjentem produktu otrzymanego w ramach współpracy z Politechniką Wrocławską. Spółka rozpoczęła rozmowy na temat wykorzystania Platformy optymalizacji procesów biznesowych w zintegrowanych systemach informacyjnych dla dużego klienta z branży transportowej. W II kwartale 2015 r. Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie -"Platforma wspomagająca budowanie systemów webowych zorientowanych na Internet Rzeczy i Usług " do NCBR w ramach konkursu nr 1/1.1.1/ Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na rok

8 6. W przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje, o których mowa w 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji Nie dotyczy. 8

9 7. Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2015 roku. a. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa (Firma): MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna Forma prawna: Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba: Wrocław Adres: Krakowska Strona internetowa: Sąd rejestrowy Sad rejonowy dla Wrocławia-fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP REGON KRS Spółka została zawiązana 8 października 2011 roku, jej rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 25 października 2011 roku, na mocy postanowienia z tego samego dnia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Spółka powstała na podstawie Ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia roku (Dz. U. Nr 94, poz z późn. zm.) i działa zgodnie z jej zapisami. Sprawozdanie zostało przygotowane przy założeniu kontynuowania działalności przez Spółkę, w dającej się przewidzied przyszłości. Nie wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności. b. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości W II kwartale 2015 roku Spółka nie dokonywała zmiany stosowanych zasad rachunkowości. 1. Metody wyceny i sposoby sporządzenia sprawozdania finansowego Metoda wyceny aktywów i pasywów. MGM Systems S.A stosuje obligatoryjne metody wyceny wynikające z ustawy o rachunkowości oraz metody, co do których akt ten pozostawia jednostce gospodarczej prawo wyboru. W tym względzie chodzi o: - wycenę towarów i materiałów krajowych wg cen zakupu, - wycenę towarów i materiałów importowanych wg cen nabycia, 9

10 - amortyzacja ustalana na poziomie uznanym przez przepisy za koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 32 ustawy Dokonane w roku obrotowym zmiany metod księgowości i wyceny W okresie sprawozdawczym spółka nie wprowadziła zmian metod księgowości i wyceny Zmiany w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego. Nie dokonano zmian w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wersji porównawczej Informacje liczbowe zapewniające porównywalnośd okresu sprawozdawczego z rokiem ubiegłym. Spółka nie dokonała żadnego przeklasyfikowania danych zapewniając w ten sposób pełną porównywalnośd w latach Znaczące zdarzenia jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nie uwzględnione w Bilansie i Rachunku Zysków i Strat. Po dacie bilansowej nie wystąpiły znaczące zdarzenia mające wpływ na zmianę bilansu Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu za okres Sprawozdawczy mające wpływ na wynik finansowy. Po dacie bilansowej nie było zdarzeo z lat ubiegłych mających wpływ na wynik finansowy. 2. Informacje pozostałe Transakcje sprzedaży zakupu dla innych podmiotów powiązanych kapitałowo: nie wystąpiły Spółka posiada udziały w innych spółkach: TELETECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ Numer KRS: NIP: Posiadane udziały: 990 (dziewiędset dziewięddziesiąt) udziałów o łącznej wysokości ,00 zł. Emitent nie posiada całości udziałów Spółki Teletechnika Sp. z o.o. Spółka zależna konsolidowana metodą pełną. 10

11 c. Sprawozdanie jednostkowe finansowe MGM Systems S.A. Bilans (w PLN) Stan na Stan na A. Aktywa trwałe , ,68 I. Wartości niematerialne i prawne , ,23 1. Inne wartości niematerialne i prawne , ,23 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,45 1. Środki trwałe , ,66 b) budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej 0,00 0,00 c) urządzenia techniczne i maszyny , ,45 d) środki transportu , ,21 e) inne środki trwałe 0,00 0,00 2. Środki trwałe w budowie , ,79 III. Należności długoterminowe ,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1. Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały i akcje 0,00 0,00 - udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 B. Aktywa obrotowe , ,34 I. Zapasy , ,74 1. Materiały , ,74 2. Zaliczki na poczet dostaw 0,00 0,00 II. Należności krótkoterminowe , ,61 1. Należności od jednostek powiązanych , ,23 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy , ,23 b) inne 0,00 0,00 2. Należności od pozostałych jednostek , ,38 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy , ,33 b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych 0,00 0,00 c) inne , ,05 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,47 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,47 a) w jednostkach powiązanych /udziały/ , ,00 b) w pozostałych jednostkach ,00 0,00 - udzielone pożyczki 0, ,43 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,04 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,04 - inne środki pieniężne 0,00 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,52 AKTYWA RAZEM , ,02 11

12 Bilans (w PLN) Stan na Stan na A. Kapitał (fundusz) własny , ,87 I. Kapitał podstawowy , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0,00 0,00 III. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 IV. Kapitał zapasowy , ,77 V. Kapitał zapasowy (agio) 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały rezerwowe 0,00 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych ,92 0,00 Zysk /wartość dodatnia/ 0,00 0,00 VIII. Zysk (strata) netto roku obrotowego , ,10 Zysk netto /wartość dodatnia/ , ,10 Strata netto /wartość ujemna/ 0,00 0,00 IX. Odpisy z zysku netto roku obrotowego 0,00 0,00 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,15 I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,15 1. Wobec jednostek powiązanych , ,00 1) z tytułu dostaw i usług , ,00 b) inne 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek , ,15 a) kredyty i pożyczki , ,35 b) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,54 - do 12 miesięcy , ,54 c) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 e) zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społ , ,26 f) z tytułu wynagrodzeń ,85 0,00 g) inne ,61 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe ,19 0,00 1. Inne rozliczenia międzyokresowe PASYWA RAZEM , ,02 12

13 Rachunek zysków i strat (w PLN) A. Przychody ze sprzedaży /brak od jednostek powiązanych/ II KWARTAŁ 2015 od do II KWARTAŁ 2014 od do Narastająco II KWARTAŁY 2015 od do Narastająco II KWARTAŁY 2014 od do , , , ,39 B. Koszty działalności operacyjnej , , , ,16 Amortyzacja , , , ,82 Zużycie materiałów i energii , , , ,47 Usługi obce , , , ,30 Podatki i opłaty 25,00 24,50 25, ,50 Wynagrodzenia , , , ,29 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , ,45 Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,52 Wartość sprzedanych towarów , , , ,81 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , , , ,23 D. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00 0, ,00 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje 0,00 0,00 0, ,00 Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne ,25 144, , ,29 Inne koszty operacyjne ,25 144, , ,29 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , , , ,94 G. Przychody finansowe 0,00 0,00 0,00 772,72 Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych Inne 0,00 0,00 0,00 772,72 H. Koszty finansowe , , , ,56 Odsetki / brak od jednostek powiązanych , , , ,56 Inne 1 700,27 0, , ,00 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) , , , ,10 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych K. Zysk (strata) brutto (I+J) , , , ,10 L. Podatek dochodowy 2 242, , , ,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N. Zysk netto 9 560, , , ,10 13

14 A RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w PLN) metoda pośrednia Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej II KWARTAŁ 2015 od do II KWARTAŁ 2014 od do Narastająco II KWARTAŁY 2015 od do Narastająco II KWARTAŁY 2014 od do I. Zysk (strata) netto 9 560, , , ,10 II. Korekty razem , , , ,26 1 Amortyzacja , , , ,82 2 Zyski/straty z tytułu różnic kursowych 3 Odsetki i udziały z zyskach (dywidendy) ,83 0, ,33 0,00 4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 5 Zmiana stanu rezerw 6 Zmiana stanu zapasów , , , ,17 7 Zmiana stanu należności , , , ,40 8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , , , ,72 9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych - czynne , , ,63 47,97 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych - bierne 10 Inne korekty 0, ,61 0,00 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej , , , ,84 I Wpływy 1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych II Wydatki 1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie udziałów spółki zależnej - udzielone pożyczki długoterminowe III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I Wpływy 1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2 Kredyty i pożyczki ,36 0, ,36 0,00 3 Inne wpływy finansowe II Wydatki ,83 0, ,33 0,00 III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) ,53 0, ,03 0,00 D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III + B.III + C.III) , , , ,84 E. Bilansowe zmiany stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych przepływy pieniężne netto F. Środki pieniężne na początek okresu , , , ,20 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F + D), w tym , , , ,04 - o ograniczonej możliwości dysponowania 14

15 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (w PLN) II KWARTAŁ 2015 od do II KWARTAŁ 2014 od do Narastająco II KWARTAŁY 2015 od do Narastająco II KWARTAŁY 2014 od do I. Kapitał własny na początek okresu (BO) , , , ,77 1. Kapitał podstawowy na początek okresu , , , ,00 a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji 1.1. Kapitał podstawowy na koniec okresu , , , ,00 2. Kapitał zapasowy na początek okresu , , , ,82 a) zwiększenia 0, ,95 0, ,95 b) zmniejszenia 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu , , , ,77 3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu a) zwiększenia b) zmniejszenia 3.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 4. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu , , , ,95 b) zmniejszenia (z tytułu) przeniesienie na kapitał zapasowy z podziału zysku MGM Systems S.A. c) zmniejszenia (z tytułu) przeniesienie na kapitał zapasowy z podziału zysku spółki zależnej 0, ,95 0, , Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu , , ,92 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu 4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 5. Wynik netto 9 560, , , ,10 a) zysk netto 9 560, , , ,10 b) strata netto II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) , , , ,87 15

16 8. Sprawozdanie finansowe skonsolidowane Grupy Kapitałowej MGM Systems S.A. AKTYWA (w PLN) A. Aktywa trwałe , ,13 I. Wartości niematerialne i prawne , ,23 1. Inne wartości niematerialne i prawne , ,23 II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 III. Rzeczowe aktywa trwałe , ,90 1. Środki trwałe , ,11 a) grunty 0,00 0,00 b) budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej 0,00 0,00 c) urządzenia techniczne i maszyny , ,45 d) środki transportu , ,66 e) inne środki trwałe 0,00 0,00 2. Środki trwałe w budowie , ,79 IV. Należności długoterminowe 0,00 0,00 V. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 B. Aktywa obrotowe , ,10 I. Zapasy , ,51 1. Materiały 0,00 0,00 2. Towary , ,51 3. Zaliczki na poczet dostaw 0,00 0,00 II. Należności i krótkoterminowe , ,10 1. Należności od jednostek powiązanych 0, ,23 a) z tytułu dostaw i usług 0, ,23 b) inne 0,00 0,00 2. Należności od pozostałych jednostek , ,87 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,40 - do 12 miesięcy , ,40 b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych 1 101,05 0,00 c) inne , ,47 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,97 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,97 a) udzielone pożyczki , ,43 b) inne krótkoterminowe aktywa finansowe ,00 0,00 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,54 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,54 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,52 AKTYWA RAZEM , ,23 16

17 PASYWA (w PLN) A. Kapitał (fundusz) własny , ,53 I. Kapitał podstawowy , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0,00 0,00 III. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 IV. Kapitał zapasowy , ,77 V. Kapitał Zapasowy /agio/ 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały rezerwowe 0,00 0,00 VII. Różnice kursowe z przeliczenia 0,00 0,00 VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,85 Zysk /wielkość dodatnia/ ,92 0,00 Strata /wielkość ujemna/ 0, ,85 IX. Zysk (strata) netto roku obrotowego , ,61 Zysk netto /wartość dodatnia/ , ,61 Strata netto /wielkość ujemna/ 0,00 0,00 X. Odpisy z zysku netto roku obrotowego 0,00 0,00 B. Kapitał mniejszości 0,00 0,00 C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,70 I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,00 1. Wobec jednostek powiązanych 0, ,00 a) z tytułu dostaw i usług 0, ,00 b) inne 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek , ,00 a) kredyty i pożyczki , ,28 b) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 c) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,02 - do 12 miesięcy , ,02 d) zaliczki otrzymane na dostawy ,61 0,00 e) zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych , ,70 f) z tytułu wynagrodzeń ,40 0,00 g) inne 0,00 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,70 2. Inne rozliczenia międzyokresowe , ,70 PASYWA RAZEM , ,23 17

18 Rachunek Zysków i Strat (w PLN) A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: II KWARTAŁ 2015 od do II KWARTAŁ 2014 od do Narastająco II KWARTAŁY 2015 od do Narastająco II KWARTAŁY 2014 od do , , , ,72 - od jednostek powiązanych , , , ,00 Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,64 Zmiana stanu produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , , , ,08 B. Koszty działalności operacyjnej , , , ,65 I. Amortyzacja , , , ,97 II. Zużycie materiałów i energii , , , ,03 III. Usługi obce , , , ,92 IV. Podatki i opłaty, w tym: 25,00-488,83 25, ,50 - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia , , , ,49 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , ,83 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,33 VIII. Wartość sprzedanych usług , , , ,58 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , , , ,07 D. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00 0, ,00 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje 0,00 0,00 0, ,00 III. Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne ,97 144, , ,29 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 8 147,88 0, ,88 0,00 III. Inne koszty operacyjne ,09 144, , ,29 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , , , ,78 G. Przychody finansowe 0,00-490,95 0, ,07 II. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych V. Inne 0,00-490,95 0, ,07 H. Koszty finansowe , , , ,24 I. Odsetki, w tym: , , , ,56 - dla jednostek powiązanych IV. Inne 2 817, , , ,68 I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych J. Zysk (strata) z działalności gosp. (F+G-H+/-I) 3 650, , , ,61 K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych L. Odpis wartości firmy Odpis wartości firmy jednostki zależne M. Odpis ujemnej wartości firmy N. Zysk (strata) z udziałów w jed. podporządkowanych wycenianych metodą praw wł. O. Zysk (strata) brutto (J+K-L+M) 3 650, , , ,61 P. Podatek dochodowy - bieżący 2 242, , , ,00 Podatek dochodowy - odroczony Q. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 18

19 R. Zyski (straty) mniejszości , , , ,51 S. Zysk (strata) netto (P-Q+/-R) 1 408, , , ,61 A RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w PLN) metoda pośrednia Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej II KWARTAŁ 2015 od do II KWARTAŁ 2014 od do Narastająco II KWARTAŁY 2015 od do Narastająco II KWARTAŁY 2014 od do I. Zysk (strata) netto 1 408, , , ,61 II. Korekty razem , , , ,66 1 Amortyzacja , , , ,97 2 Zyski/straty z tytułu różnic kursowych 3 Odsetki i udziały z zyskach (dywidendy) ,33 0, ,33 0,00 4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 5 Zmiana stanu rezerw 6 Zmiana stanu zapasów , , , ,94 7 Zmiana stanu należności , , , ,34 8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , , , ,00 9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , ,15 47,97 10 Inne korekty , ,54 0,00 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej , , , ,95 I Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 1 rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości 2 niematerialne i prawne 3 Z aktywów finansowych w tym: a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 Inne wpływy inwestycyjne II Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 1 rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 2 niematerialne i prawne 3 Na aktywa finansowe, w tym: a ) w jednostkach powiązanych b ) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4 Inne wydatki inwestycyjne III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 19

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A. RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A. Warszawa, dnia 13 listopada 2015 r. Raport GRUPA HRC S.A. za III kwartał roku 2015 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ 2013 ROKU za okres od 01.07.2013 do 30.09.2013 roku Solec Kujawski, dnia 14 listopada 2013 roku 1 Spis treści: 1. Grupa kapitałowa spółka zależna...3

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. Podstawowe dane o spółce... 2 2.STRUKTURA AKCJONARIATU

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2014 GRUPA HRC S.A.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2014 GRUPA HRC S.A. RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2014 GRUPA HRC S.A. Warszawa, dnia 13 lutego 2015 r. Raport GRUPA HRC S.A. za IV kwartał roku 2014 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r.

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r. RAPORT KWARTALNY POLMAN S.A. I KWARTAŁ ROKU 2015 Warszawa, 14 maja 2015 r. Raport za IV kwartał roku 2014 został przygotowany przez emitenta zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

DEPEND S.A. RAPORT za I kwartał 2015 r. 01 stycznia 2015 r. 31 marca 2015 r.

DEPEND S.A. RAPORT za I kwartał 2015 r. 01 stycznia 2015 r. 31 marca 2015 r. DEPEND S.A. RAPORT za I kwartał 2015 r. 01 stycznia 2015 r. 31 marca 2015 r. Spis treści 1.1. Dane Spółki... 3 1.2. Zarząd... 3 1.3. Rada Nadzorcza... 3 1.4. Akcjonariat... 4 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny za okres 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. II kwartał 2014 r.

Raport Kwartalny za okres 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. II kwartał 2014 r. Raport Kwartalny za okres 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. II kwartał 2014 r. SPC Group S.A. 01-026 Warszawa ul. Anielewicza 25 lok. 10 www.spcsa.pl Warszawa, 14.08.2014 r. 1 S t r o n a Spis treści: 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I.

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. Wartości niematerialne, w tym: 323 871,60 2 162,06 3 629,04 3 479,03

Bardziej szczegółowo

DEPEND S.A. RAPORT za II kwartał 2015 r. 01 kwietnia 2015 r. 30 czerwca 2015 r.

DEPEND S.A. RAPORT za II kwartał 2015 r. 01 kwietnia 2015 r. 30 czerwca 2015 r. DEPEND S.A. RAPORT za II kwartał 2015 r. 01 kwietnia 2015 r. 30 czerwca 2015 r. Spis treści 1.1. Dane Spółki... 3 1.2. Zarząd... 3 1.3. Rada Nadzorcza... 3 1.4. Akcjonariat... 4 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

EUROSNACK S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU

EUROSNACK S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU EUROSNACK S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU http://www.eurosnack.pl/ SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 2. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 3. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU,

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Good Idea S.A.

Raport Kwartalny Good Idea S.A. Raport Kwartalny Good Idea S.A. IV kwartał 2014/2015 r. (dane 1.04.2015r. 30.06.2015r.) Warszawa 20 sierpnia 2015r. RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE.... 3 2. DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy Edison S.A.

Raport okresowy Edison S.A. Raport okresowy Edison S.A. II kwartał 2014 r. Kraków, 14 sierpnia 2014 www.edison.pl biznes bez papieru Spis treści 1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe. 2. Informacje o zasadach przyjętych przy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BGE S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BGE S.A. BGE SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Wojciecha Korfantego 2 PL-4 4 Katowice SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ BGE S.A. obejmujący okres od dnia 1 lipca 213 r. do dnia 3 września 213 r. Katowice, dnia

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Teliani Valley Polska S.A. Raport kwartalny IV 2014

Teliani Valley Polska S.A. Raport kwartalny IV 2014 Teliani Valley Polska S.A. Raport kwartalny IV 2014 1. Podstawowe informacje o Spółce Spółka Emitenta: Teliani Valley Polska S.A. Forma Prawna : Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul.

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku SPIS TREŚCI BILANS... 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)... 6 ZESTAWIENIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM...7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)...9 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE...11

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport za II kwartał 2015 r. 01.04.2015-30.06.2015 Warszawa, 14 sierpnia 2015 roku

Jednostkowy raport za II kwartał 2015 r. 01.04.2015-30.06.2015 Warszawa, 14 sierpnia 2015 roku Present24 S.A. Jednostkowy raport za II kwartał 2015 r. 01.04.2015 - Warszawa, 14 sierpnia 2015 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce.....3 1.1. Dane Spółki... 3 1.2. Zarząd... 3 1.3. Rada

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Energii S.A.

Europejski Fundusz Energii S.A. SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Europejski Fundusz Energii S.A. IV KWARTAŁ 2014 ROKU Bydgoszcz, 11.02.2015 r. Raport Europejski Fundusz Energii S.A. za IV kwartał roku 2014 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT za II kwartał 2015 roku 01.04.2015r. 30.06.2015r.

RAPORT za II kwartał 2015 roku 01.04.2015r. 30.06.2015r. ACARTUS S.A. RAPORT za II kwartał 2015 roku 01.04.2015r. 30.06.2015r. Spis treści: 1. Informacje podstawowe o Spółce, profil działalności, zatrudnienie, struktura akcjonariatu. 2. Wybrane dane finansowe.

Bardziej szczegółowo

Teliani Valley Polska S.A. Raport kwartalny III 2014

Teliani Valley Polska S.A. Raport kwartalny III 2014 Teliani Valley Polska S.A. Raport kwartalny III 2014 1. Podstawowe informacje o Spółce Spółka Emitenta: Teliani Valley Polska S.A. Forma Prawna : Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres:

Bardziej szczegółowo

Po trzech kwartałach 2015 roku Emitent osiągnął zysk netto 318 tyś zł, a grupa WEC 409 tyś zł netto.

Po trzech kwartałach 2015 roku Emitent osiągnął zysk netto 318 tyś zł, a grupa WEC 409 tyś zł netto. Kancelaria Prawna Inkaso WEC S.A. 90361 Łódź, ul. Piotrkowska 270 tel./fax.: +48 42 681 74 74, infolinia: 0 801 000 924 www.kancelariawec.eu, biuro@kancelariawec.eu NIP 7252042800, REGON 101064884, KRS

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 2. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 roku. zawierający jednocześnie wybrane dane jednostkowe

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 roku. zawierający jednocześnie wybrane dane jednostkowe Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 roku zawierający jednocześnie wybrane dane jednostkowe ul. Bociania 47 REGON: 141031623 02-807 Warszawa NIP: 9512223624 Tel. +48 22 382 30 16 Fax +48

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SYNKRET S.A. w upadłości likwidacyjnej

RAPORT KWARTALNY SYNKRET S.A. w upadłości likwidacyjnej RAPORT KWARTALNY SYNKRET S.A. w upadłości likwidacyjnej ZA OKRES I KWARTAŁU 2014 ROKU (od 01 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r.) Bytom, 20. maja 2014 r. 1 Strona Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny IIF S.A. za okres 01.01.2014 30.06.2014

Raport półroczny IIF S.A. za okres 01.01.2014 30.06.2014 Raport półroczny IIF S.A. za okres 01.01.2014 30.06.2014 Kraków, 30.09.2014 1 Spis treści 1. Oświadczenie Zarządu IIF S.A. w przedmiocie poprawności i rzetelności informacji ujętych w raporcie półrocznym....

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A.

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. Strona 1 z 116 Spis treści 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Present24 S.A. Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 1.1.DANE SPÓŁKI... 3 1.2.ZARZĄD... 3 1.3.RADA NADZORCZA...

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r.

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r. Załącznik nr 6 Do Planu Połączenia Spółek pod firmą: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE WSCHÓD z siedzibą 00-355 Warszawa, ul.tamka 34/14 za okres od dnia 2014-01-01 do dnia 2014-12-31 na które składa się: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155 Poz. 16155. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze w Kałdusie. [BMSiG-11166/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze jest osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

PATENT FUND S.A. ul. Św. Mikołaja 8/11 biuro 201 50-125 Wrocław KRS 0000000380227

PATENT FUND S.A. ul. Św. Mikołaja 8/11 biuro 201 50-125 Wrocław KRS 0000000380227 PATENT FUND S.A. ul. Św. Mikołaja 8/11 biuro 201 50-125 Wrocław KRS 0000000380227 Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny z działalności za III kwartał 2015 r. Raport sporządzony zgodnie z wymogami

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3396. Firma HandlowoUsługowa GÓRECKI Bronisław Górecki w Żorach. [BMSiG2962/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK GÓRECKI FIRMA HANDLOWOUSŁUGOWA

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. skonsolidowany. za I kwartał 2015. 15 maja 2015

RAPORT KWARTALNY. skonsolidowany. za I kwartał 2015. 15 maja 2015 RAPORT KWARTALNY skonsolidowany za I kwartał 2015 3 15 maja 2015 SPIS TREŚCI: I. Skonsolidowane dane finansowe spółki zawierające pozycje bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych i zmian

Bardziej szczegółowo