Raport Kwartalny Skonsolidowany MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna za II kwartał 2015 roku (dane za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2015 roku)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Kwartalny Skonsolidowany MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna za II kwartał 2015 roku (dane za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2015 roku)"

Transkrypt

1 Raport Kwartalny Skonsolidowany MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna za II kwartał 2015 roku (dane za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2015 roku) Wrocław, 14 sierpnia 2015 roku

2 Spis treści 1. Informacje ogólne a. Dane Spółki b. Władze Spółki c. Struktura Akcjonariatu Spółki Wybrane dane finansowe Zwięzła charakterystyka istotnych dokonao lub niepowodzeo emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszym czynników i zdarzeo, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązao innowacyjnych w przedsiębiorstwie Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym W przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje, o których mowa w 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - opis stanu realizacji działao i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2015 roku a. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 9 b. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości... 9 c. Sprawozdanie jednostkowe finansowe MGM Systems S.A Sprawozdanie finansowe skonsolidowane Grupy Kapitałowej MGM Systems S.A Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzieo okresu objętego raportem Opis działalności Emitenta Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty Oświadczenie Zarządu

3 1. Informacje ogólne. a. Dane Spółki. Nazwa (Firma): MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna Forma prawna: Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba: Wrocław Adres: Krakowska Telefon: (+48) Faks: (+48) Strona internetowa: Poczta elektroniczna: NIP REGON KRS Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy MGM Systems S.A. wynosi ,00 zł i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, akcji zwykłych na okaziciela serii B, akcji zwykłych na okaziciela serii C, akcji zwykłych na okaziciela serii D. b. Władze Spółki. Na dzieo sporządzenia niniejszego raportu w skład Zarządu Spółki wchodzili: Marek Wiesław Godlewski Prezes Zarządu Grzegorz Sawicki Członek Zarządu Andrzej Matuła Członek Zarządu Na dzieo sporządzenia niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzili: Marcin Jerzy Tarasiuk Przewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej Rafał Chromiec Członek Rady Nadzorczej Anna Glioska Członek Rady Nadzorczej Bartłomiej Wojciech Wiązowski Członek Rady Nadzorczej Katarzyna Genowefa Gabrysiak Członek Rady Nadzorczej 3

4 c. Struktura Akcjonariatu Spółki. Na dzieo sporządzenia niniejszego raportu według informacji posiadanych przez Emitenta akcjonariuszami MGM Systems S.A. posiadającymi ponad 5% głosów byli: Akcjonariusz Marek Wiesław Godlewski Powiązanie z Emitentem Łączna liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział w liczbie głosów Prezes Zarządu ,89% ,63% Grzegorz Sawicki Członek Zarządu ,89% ,63% Andrzej Matuła Członek Zarządu ,89% ,63% Marcin Jerzy Tarasiuk Andrzej Rafał Chromiec Adam Robert Kowalski Przewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej ,05% ,35% ,16% ,72% brak ,44% ,81% Pozostali ,69% ,23% RAZEM ,00% ,00% Dane przygotowane na podstawie otrzymanych przez Spółkę zawiadomieo na podstawie ustawy o ofercie. 4

5 2. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe jednostkowe MGM Systems S.A. za II kw r. Bilans (dane w PLN) Stan na Stan na Kapitał własny , ,87 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe , ,61 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,04 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe , ,15 Rachunek zysków i strat (dane w PLN) Amortyzacja , , , ,82 Przychody netto ze sprzedaży , , , ,39 Zysk ze sprzedaży , , , ,23 Zysk z działalności operacyjnej , , , ,94 Zysk brutto , , , ,10 Zysk netto 9 560, , , ,10 Wybrane dane finansowe skonsolidowane Grupy Kapitałowej MGM Systems S.A. za II kw r. Bilans (dane w PLN) Stan na Stan na Kapitał własny , ,53 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe , ,10 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,54 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe , ,00 Rachunek zysków i strat (dane w PLN) Amortyzacja , , , ,97 Przychody netto ze sprzedaży , , , ,72 Zysk ze sprzedaży , , , ,07 Zysk z działalności operacyjnej , , , ,78 Zysk brutto 3 650, , , ,61 Zysk netto 1 408, , , ,61 5

6 3. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszym czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej MGM Systems S.A. w II kw r. wyniosły tys. zł, czyli wzrosły o 16,4% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Zysk netto wyniósł tylko 1,4 tys. zł w porównaniu do 220 tys. zł w II kw r. Spadek zysku netto jest spowodowany kilkoma czynnikami, m.in. spadkiem marży na sprzedaży towarów. Spółka realizowała zakupy sprzętu za pośrednictwem polskich dystrybutorów, natomiast w ubiegłym roku znaczna częśd sprzętu została zakupiona po okazyjnych cenach od dostawców zagranicznych. Ponadto Spółka znacząco zwiększyła zatrudnienie pracowników na potrzeby realizacji projektu paszportyzacji sieci energetycznej. Ponosiła koszty przygotowawcze do tego projektu w miesiącach kwiecieo-maj, natomiast pierwsze przychody pojawiły się dopiero w czerwcu. Wpływ na spadek zysku GK miała również strata spółki zależnej Teletechnika, która była spowodowana amortyzacją środka trwałego, objętego dotacją, która nie została Spółce jeszcze wypłacona. Teletechnika poniosła również koszty przygotowawcze na projekty, których realizacja będzie miała miejsce w kolejnym kwartale. Nawiązano rozmowy z międzynarodową firmą budowlaną w sprawie wpisania spółki zależnej TeleTechnika na listę preferowanych dostawców usług. Przychody MGM Systems S.A. w II kw r. wyniosły tys. zł, co oznacza wzrost o 31,1% rdr. Zysk netto wyniósł 9,6 tys. zł versus 364 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spółka prowadziła szereg działao związanych z realizacją dotychczas pozyskanych kontraktów oraz kontynuowała intensywne negocjacje odnośnie pozyskania nowych klientów. Spółka sukcesywnie pozyskuje nowych kontrahentów, w tym m.in. z branży budowlanej, konsultingowej, finansowej i automotive. W II kwartale 2015 r. Spółka rozwijała sprzedaż wyspecjalizowanego sprzętu IT serwery, macierze. Spółka realizowała kolejne etapy umów związanych z budową systemów B2B dla swoich klientów. Prowadzono również dialog techniczny za zainteresowanymi podmiotami publicznymi. Zarząd Spółki kontynuował również rozmowy w zakresie akwizycji innych podmiotów z branży. 6

7 Działalnośd operacyjna Spółki prowadzona jest w sposób zrównoważony. Spółka uzyskuje przychody zarówno poprzez świadczenie usług jak i sprzedaż sprzętu informatycznego. 4. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie W II kwartale 2015 r. MGM Systems S.A. kontynuowała prace związane z projektem realizowanym wspólnie z Politechniką Wrocławską Platforma optymalizacji procesów biznesowych w zintegrowanych systemach informacyjnych, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata , Priorytet 1. Działanie 1.3, Poddziałanie Projekty Rozwojowe, współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego: UE-85%, Budżet Paostwa-15%. Kontynuowano proces rekrutacji pracowników oraz rozmowy z potencjalnymi kontrahentami, którzy mogą się stad beneficjentem produktu otrzymanego w ramach współpracy z Politechniką Wrocławską. Spółka rozpoczęła rozmowy na temat wykorzystania Platformy optymalizacji procesów biznesowych w zintegrowanych systemach informacyjnych dla dużego klienta z branży transportowej. W II kwartale 2015 r. Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie -"Platforma wspomagająca budowanie systemów webowych zorientowanych na Internet Rzeczy i Usług " do NCBR w ramach konkursu nr 1/1.1.1/ Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na rok

8 6. W przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje, o których mowa w 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji Nie dotyczy. 8

9 7. Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2015 roku. a. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa (Firma): MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna Forma prawna: Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba: Wrocław Adres: Krakowska Strona internetowa: Sąd rejestrowy Sad rejonowy dla Wrocławia-fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP REGON KRS Spółka została zawiązana 8 października 2011 roku, jej rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 25 października 2011 roku, na mocy postanowienia z tego samego dnia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Spółka powstała na podstawie Ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia roku (Dz. U. Nr 94, poz z późn. zm.) i działa zgodnie z jej zapisami. Sprawozdanie zostało przygotowane przy założeniu kontynuowania działalności przez Spółkę, w dającej się przewidzied przyszłości. Nie wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności. b. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości W II kwartale 2015 roku Spółka nie dokonywała zmiany stosowanych zasad rachunkowości. 1. Metody wyceny i sposoby sporządzenia sprawozdania finansowego Metoda wyceny aktywów i pasywów. MGM Systems S.A stosuje obligatoryjne metody wyceny wynikające z ustawy o rachunkowości oraz metody, co do których akt ten pozostawia jednostce gospodarczej prawo wyboru. W tym względzie chodzi o: - wycenę towarów i materiałów krajowych wg cen zakupu, - wycenę towarów i materiałów importowanych wg cen nabycia, 9

10 - amortyzacja ustalana na poziomie uznanym przez przepisy za koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 32 ustawy Dokonane w roku obrotowym zmiany metod księgowości i wyceny W okresie sprawozdawczym spółka nie wprowadziła zmian metod księgowości i wyceny Zmiany w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego. Nie dokonano zmian w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wersji porównawczej Informacje liczbowe zapewniające porównywalnośd okresu sprawozdawczego z rokiem ubiegłym. Spółka nie dokonała żadnego przeklasyfikowania danych zapewniając w ten sposób pełną porównywalnośd w latach Znaczące zdarzenia jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nie uwzględnione w Bilansie i Rachunku Zysków i Strat. Po dacie bilansowej nie wystąpiły znaczące zdarzenia mające wpływ na zmianę bilansu Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu za okres Sprawozdawczy mające wpływ na wynik finansowy. Po dacie bilansowej nie było zdarzeo z lat ubiegłych mających wpływ na wynik finansowy. 2. Informacje pozostałe Transakcje sprzedaży zakupu dla innych podmiotów powiązanych kapitałowo: nie wystąpiły Spółka posiada udziały w innych spółkach: TELETECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ Numer KRS: NIP: Posiadane udziały: 990 (dziewiędset dziewięddziesiąt) udziałów o łącznej wysokości ,00 zł. Emitent nie posiada całości udziałów Spółki Teletechnika Sp. z o.o. Spółka zależna konsolidowana metodą pełną. 10

11 c. Sprawozdanie jednostkowe finansowe MGM Systems S.A. Bilans (w PLN) Stan na Stan na A. Aktywa trwałe , ,68 I. Wartości niematerialne i prawne , ,23 1. Inne wartości niematerialne i prawne , ,23 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,45 1. Środki trwałe , ,66 b) budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej 0,00 0,00 c) urządzenia techniczne i maszyny , ,45 d) środki transportu , ,21 e) inne środki trwałe 0,00 0,00 2. Środki trwałe w budowie , ,79 III. Należności długoterminowe ,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1. Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały i akcje 0,00 0,00 - udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 B. Aktywa obrotowe , ,34 I. Zapasy , ,74 1. Materiały , ,74 2. Zaliczki na poczet dostaw 0,00 0,00 II. Należności krótkoterminowe , ,61 1. Należności od jednostek powiązanych , ,23 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy , ,23 b) inne 0,00 0,00 2. Należności od pozostałych jednostek , ,38 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy , ,33 b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych 0,00 0,00 c) inne , ,05 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,47 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,47 a) w jednostkach powiązanych /udziały/ , ,00 b) w pozostałych jednostkach ,00 0,00 - udzielone pożyczki 0, ,43 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,04 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,04 - inne środki pieniężne 0,00 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,52 AKTYWA RAZEM , ,02 11

12 Bilans (w PLN) Stan na Stan na A. Kapitał (fundusz) własny , ,87 I. Kapitał podstawowy , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0,00 0,00 III. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 IV. Kapitał zapasowy , ,77 V. Kapitał zapasowy (agio) 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały rezerwowe 0,00 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych ,92 0,00 Zysk /wartość dodatnia/ 0,00 0,00 VIII. Zysk (strata) netto roku obrotowego , ,10 Zysk netto /wartość dodatnia/ , ,10 Strata netto /wartość ujemna/ 0,00 0,00 IX. Odpisy z zysku netto roku obrotowego 0,00 0,00 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,15 I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,15 1. Wobec jednostek powiązanych , ,00 1) z tytułu dostaw i usług , ,00 b) inne 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek , ,15 a) kredyty i pożyczki , ,35 b) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,54 - do 12 miesięcy , ,54 c) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 e) zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społ , ,26 f) z tytułu wynagrodzeń ,85 0,00 g) inne ,61 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe ,19 0,00 1. Inne rozliczenia międzyokresowe PASYWA RAZEM , ,02 12

13 Rachunek zysków i strat (w PLN) A. Przychody ze sprzedaży /brak od jednostek powiązanych/ II KWARTAŁ 2015 od do II KWARTAŁ 2014 od do Narastająco II KWARTAŁY 2015 od do Narastająco II KWARTAŁY 2014 od do , , , ,39 B. Koszty działalności operacyjnej , , , ,16 Amortyzacja , , , ,82 Zużycie materiałów i energii , , , ,47 Usługi obce , , , ,30 Podatki i opłaty 25,00 24,50 25, ,50 Wynagrodzenia , , , ,29 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , ,45 Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,52 Wartość sprzedanych towarów , , , ,81 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , , , ,23 D. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00 0, ,00 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje 0,00 0,00 0, ,00 Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne ,25 144, , ,29 Inne koszty operacyjne ,25 144, , ,29 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , , , ,94 G. Przychody finansowe 0,00 0,00 0,00 772,72 Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych Inne 0,00 0,00 0,00 772,72 H. Koszty finansowe , , , ,56 Odsetki / brak od jednostek powiązanych , , , ,56 Inne 1 700,27 0, , ,00 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) , , , ,10 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych K. Zysk (strata) brutto (I+J) , , , ,10 L. Podatek dochodowy 2 242, , , ,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N. Zysk netto 9 560, , , ,10 13

14 A RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w PLN) metoda pośrednia Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej II KWARTAŁ 2015 od do II KWARTAŁ 2014 od do Narastająco II KWARTAŁY 2015 od do Narastająco II KWARTAŁY 2014 od do I. Zysk (strata) netto 9 560, , , ,10 II. Korekty razem , , , ,26 1 Amortyzacja , , , ,82 2 Zyski/straty z tytułu różnic kursowych 3 Odsetki i udziały z zyskach (dywidendy) ,83 0, ,33 0,00 4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 5 Zmiana stanu rezerw 6 Zmiana stanu zapasów , , , ,17 7 Zmiana stanu należności , , , ,40 8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , , , ,72 9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych - czynne , , ,63 47,97 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych - bierne 10 Inne korekty 0, ,61 0,00 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej , , , ,84 I Wpływy 1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych II Wydatki 1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie udziałów spółki zależnej - udzielone pożyczki długoterminowe III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I Wpływy 1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2 Kredyty i pożyczki ,36 0, ,36 0,00 3 Inne wpływy finansowe II Wydatki ,83 0, ,33 0,00 III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) ,53 0, ,03 0,00 D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III + B.III + C.III) , , , ,84 E. Bilansowe zmiany stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych przepływy pieniężne netto F. Środki pieniężne na początek okresu , , , ,20 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F + D), w tym , , , ,04 - o ograniczonej możliwości dysponowania 14

15 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (w PLN) II KWARTAŁ 2015 od do II KWARTAŁ 2014 od do Narastająco II KWARTAŁY 2015 od do Narastająco II KWARTAŁY 2014 od do I. Kapitał własny na początek okresu (BO) , , , ,77 1. Kapitał podstawowy na początek okresu , , , ,00 a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji 1.1. Kapitał podstawowy na koniec okresu , , , ,00 2. Kapitał zapasowy na początek okresu , , , ,82 a) zwiększenia 0, ,95 0, ,95 b) zmniejszenia 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu , , , ,77 3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu a) zwiększenia b) zmniejszenia 3.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 4. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu , , , ,95 b) zmniejszenia (z tytułu) przeniesienie na kapitał zapasowy z podziału zysku MGM Systems S.A. c) zmniejszenia (z tytułu) przeniesienie na kapitał zapasowy z podziału zysku spółki zależnej 0, ,95 0, , Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu , , ,92 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu 4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 5. Wynik netto 9 560, , , ,10 a) zysk netto 9 560, , , ,10 b) strata netto II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) , , , ,87 15

16 8. Sprawozdanie finansowe skonsolidowane Grupy Kapitałowej MGM Systems S.A. AKTYWA (w PLN) A. Aktywa trwałe , ,13 I. Wartości niematerialne i prawne , ,23 1. Inne wartości niematerialne i prawne , ,23 II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 III. Rzeczowe aktywa trwałe , ,90 1. Środki trwałe , ,11 a) grunty 0,00 0,00 b) budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej 0,00 0,00 c) urządzenia techniczne i maszyny , ,45 d) środki transportu , ,66 e) inne środki trwałe 0,00 0,00 2. Środki trwałe w budowie , ,79 IV. Należności długoterminowe 0,00 0,00 V. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 B. Aktywa obrotowe , ,10 I. Zapasy , ,51 1. Materiały 0,00 0,00 2. Towary , ,51 3. Zaliczki na poczet dostaw 0,00 0,00 II. Należności i krótkoterminowe , ,10 1. Należności od jednostek powiązanych 0, ,23 a) z tytułu dostaw i usług 0, ,23 b) inne 0,00 0,00 2. Należności od pozostałych jednostek , ,87 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,40 - do 12 miesięcy , ,40 b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych 1 101,05 0,00 c) inne , ,47 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,97 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,97 a) udzielone pożyczki , ,43 b) inne krótkoterminowe aktywa finansowe ,00 0,00 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,54 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,54 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,52 AKTYWA RAZEM , ,23 16

17 PASYWA (w PLN) A. Kapitał (fundusz) własny , ,53 I. Kapitał podstawowy , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0,00 0,00 III. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 IV. Kapitał zapasowy , ,77 V. Kapitał Zapasowy /agio/ 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały rezerwowe 0,00 0,00 VII. Różnice kursowe z przeliczenia 0,00 0,00 VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,85 Zysk /wielkość dodatnia/ ,92 0,00 Strata /wielkość ujemna/ 0, ,85 IX. Zysk (strata) netto roku obrotowego , ,61 Zysk netto /wartość dodatnia/ , ,61 Strata netto /wielkość ujemna/ 0,00 0,00 X. Odpisy z zysku netto roku obrotowego 0,00 0,00 B. Kapitał mniejszości 0,00 0,00 C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,70 I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,00 1. Wobec jednostek powiązanych 0, ,00 a) z tytułu dostaw i usług 0, ,00 b) inne 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek , ,00 a) kredyty i pożyczki , ,28 b) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 c) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,02 - do 12 miesięcy , ,02 d) zaliczki otrzymane na dostawy ,61 0,00 e) zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych , ,70 f) z tytułu wynagrodzeń ,40 0,00 g) inne 0,00 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,70 2. Inne rozliczenia międzyokresowe , ,70 PASYWA RAZEM , ,23 17

18 Rachunek Zysków i Strat (w PLN) A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: II KWARTAŁ 2015 od do II KWARTAŁ 2014 od do Narastająco II KWARTAŁY 2015 od do Narastająco II KWARTAŁY 2014 od do , , , ,72 - od jednostek powiązanych , , , ,00 Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,64 Zmiana stanu produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , , , ,08 B. Koszty działalności operacyjnej , , , ,65 I. Amortyzacja , , , ,97 II. Zużycie materiałów i energii , , , ,03 III. Usługi obce , , , ,92 IV. Podatki i opłaty, w tym: 25,00-488,83 25, ,50 - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia , , , ,49 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , ,83 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,33 VIII. Wartość sprzedanych usług , , , ,58 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , , , ,07 D. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00 0, ,00 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje 0,00 0,00 0, ,00 III. Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne ,97 144, , ,29 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 8 147,88 0, ,88 0,00 III. Inne koszty operacyjne ,09 144, , ,29 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , , , ,78 G. Przychody finansowe 0,00-490,95 0, ,07 II. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych V. Inne 0,00-490,95 0, ,07 H. Koszty finansowe , , , ,24 I. Odsetki, w tym: , , , ,56 - dla jednostek powiązanych IV. Inne 2 817, , , ,68 I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych J. Zysk (strata) z działalności gosp. (F+G-H+/-I) 3 650, , , ,61 K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych L. Odpis wartości firmy Odpis wartości firmy jednostki zależne M. Odpis ujemnej wartości firmy N. Zysk (strata) z udziałów w jed. podporządkowanych wycenianych metodą praw wł. O. Zysk (strata) brutto (J+K-L+M) 3 650, , , ,61 P. Podatek dochodowy - bieżący 2 242, , , ,00 Podatek dochodowy - odroczony Q. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 18

19 R. Zyski (straty) mniejszości , , , ,51 S. Zysk (strata) netto (P-Q+/-R) 1 408, , , ,61 A RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w PLN) metoda pośrednia Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej II KWARTAŁ 2015 od do II KWARTAŁ 2014 od do Narastająco II KWARTAŁY 2015 od do Narastająco II KWARTAŁY 2014 od do I. Zysk (strata) netto 1 408, , , ,61 II. Korekty razem , , , ,66 1 Amortyzacja , , , ,97 2 Zyski/straty z tytułu różnic kursowych 3 Odsetki i udziały z zyskach (dywidendy) ,33 0, ,33 0,00 4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 5 Zmiana stanu rezerw 6 Zmiana stanu zapasów , , , ,94 7 Zmiana stanu należności , , , ,34 8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , , , ,00 9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , ,15 47,97 10 Inne korekty , ,54 0,00 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej , , , ,95 I Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 1 rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości 2 niematerialne i prawne 3 Z aktywów finansowych w tym: a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 Inne wpływy inwestycyjne II Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 1 rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 2 niematerialne i prawne 3 Na aktywa finansowe, w tym: a ) w jednostkach powiązanych b ) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4 Inne wydatki inwestycyjne III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 19

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Skonsolidowany MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna za I kwartał 2014 roku (dane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku)

Raport Kwartalny Skonsolidowany MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna za I kwartał 2014 roku (dane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku) Raport Kwartalny Skonsolidowany MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna za I kwartał 2014 roku (dane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku) Wrocław 15 maja 2014 roku Spis treści 1. Informacje ogólne.... 3 a.

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2014 r. 30.06.2014 r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU....2 WYBRANE DANE FINANSOWE..3 BILANS...4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Skonsolidowany MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna za II kwartał 2016 roku (dane za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 roku)

Raport Kwartalny Skonsolidowany MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna za II kwartał 2016 roku (dane za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 roku) Raport Kwartalny Skonsolidowany MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna za II kwartał 2016 roku (dane za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 roku) Wrocław, 16 sierpnia 2016 roku Spis treści 1. Informacje ogólne....

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o..

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ IV 2013 Szanowni Państwo, Minął IV kwartał roku finansowego 2013, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Skonsolidowany MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna za III kwartał 2016 roku (dane za okres od 1 lipca do 30 września 2016 roku)

Raport Kwartalny Skonsolidowany MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna za III kwartał 2016 roku (dane za okres od 1 lipca do 30 września 2016 roku) Raport Kwartalny Skonsolidowany MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna za III kwartał 2016 roku (dane za okres od 1 lipca do 30 września 2016 roku) Wrocław, 14 listopada 2016 roku Spis treści 1. Informacje ogólne....

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY WEEDO SPÓŁKA AKCYJNA I KWARTAŁ 2014 r.

RAPORT KWARTALNY WEEDO SPÓŁKA AKCYJNA I KWARTAŁ 2014 r. RAPORT KWARTALNY WEEDO SPÓŁKA AKCYJNA I KWARTAŁ 2014 r. (dane za okres 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r.) Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Skonsolidowany MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna za I kwartał 2016 roku (dane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2016 roku)

Raport Kwartalny Skonsolidowany MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna za I kwartał 2016 roku (dane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2016 roku) Raport Kwartalny Skonsolidowany MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna za I kwartał 2016 roku (dane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2016 roku) Wrocław, 13 maja 2016 roku Spis treści 1. Informacje ogólne.... 3 a.

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres r r.)

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres r r.) RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2015r. 30.06.2015r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU......2 WYBRANE DANE FINANSOWE....3 BILANS....4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH..

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ 2013 ROKU za okres od 01.07.2013 do 30.09.2013 roku Solec Kujawski, dnia 14 listopada 2013 roku 1 Spis treści: 1. Grupa kapitałowa spółka zależna...3

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A. RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A. Warszawa, dnia 13 listopada 2015 r. Raport GRUPA HRC S.A. za III kwartał roku 2015 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU BDF S.A. (dawniej V GROUP S.A.) Warszawa, dnia 17 listopada 2014 roku SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1 SKŁAD ZARZĄDU... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

PATENT FUND S.A. ul. Św. Mikołaja 8/11 biuro Wrocław KRS Jednostkowy raport kwartalny z działalności za IV kwartał 2016 r.

PATENT FUND S.A. ul. Św. Mikołaja 8/11 biuro Wrocław KRS Jednostkowy raport kwartalny z działalności za IV kwartał 2016 r. PATENT FUND S.A. ul. Św. Mikołaja 8/11 biuro 201 50-125 Wrocław KRS 0000000380227 Jednostkowy raport kwartalny z działalności za 2016 r. Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za I kwartał 2016 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za I kwartał 2016 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za I kwartał 2016 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.01.2016r. 31.03.2016r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU....2 WYBRANE DANE FINANSOWE..3 BILANS...4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. Podstawowe dane o spółce... 2 2.STRUKTURA AKCJONARIATU

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. MSIG 236/2016 (5121) poz. 32691 32691 Poz. 32691. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe w Radwanicach. [BMSiG-20623/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2014 GRUPA HRC S.A.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2014 GRUPA HRC S.A. RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2014 GRUPA HRC S.A. Warszawa, dnia 13 lutego 2015 r. Raport GRUPA HRC S.A. za IV kwartał roku 2014 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

MSIG 79/2015 (4710) poz

MSIG 79/2015 (4710) poz Poz. 5157. Firma Handlowo-Produkcyjna PAK w Toruniu. [BMSiG-4896/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. FHP PAK Toruń, ul. Chrobrego 117,

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 19866. Prywatne Biuro Podróży SINDBAD w Opolu. [BMSiG-16771/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Prywatne Biuro Podróży SINDBAD, Rynek

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za IV kwartał 2015 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za IV kwartał 2015 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za IV kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.10.2015 r. 31.12.2015 r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU....2 WYBRANE DANE FINANSOWE..3 BILANS...4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Bardziej szczegółowo

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r.

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r. RAPORT KWARTALNY POLMAN S.A. I KWARTAŁ ROKU 2015 Warszawa, 14 maja 2015 r. Raport za IV kwartał roku 2014 został przygotowany przez emitenta zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo