Raport Kwartalny Skonsolidowany MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna za II kwartał 2015 roku (dane za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2015 roku)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Kwartalny Skonsolidowany MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna za II kwartał 2015 roku (dane za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2015 roku)"

Transkrypt

1 Raport Kwartalny Skonsolidowany MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna za II kwartał 2015 roku (dane za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2015 roku) Wrocław, 14 sierpnia 2015 roku

2 Spis treści 1. Informacje ogólne a. Dane Spółki b. Władze Spółki c. Struktura Akcjonariatu Spółki Wybrane dane finansowe Zwięzła charakterystyka istotnych dokonao lub niepowodzeo emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszym czynników i zdarzeo, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązao innowacyjnych w przedsiębiorstwie Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym W przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje, o których mowa w 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - opis stanu realizacji działao i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2015 roku a. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 9 b. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości... 9 c. Sprawozdanie jednostkowe finansowe MGM Systems S.A Sprawozdanie finansowe skonsolidowane Grupy Kapitałowej MGM Systems S.A Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzieo okresu objętego raportem Opis działalności Emitenta Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty Oświadczenie Zarządu

3 1. Informacje ogólne. a. Dane Spółki. Nazwa (Firma): MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna Forma prawna: Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba: Wrocław Adres: Krakowska Telefon: (+48) Faks: (+48) Strona internetowa: Poczta elektroniczna: NIP REGON KRS Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy MGM Systems S.A. wynosi ,00 zł i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, akcji zwykłych na okaziciela serii B, akcji zwykłych na okaziciela serii C, akcji zwykłych na okaziciela serii D. b. Władze Spółki. Na dzieo sporządzenia niniejszego raportu w skład Zarządu Spółki wchodzili: Marek Wiesław Godlewski Prezes Zarządu Grzegorz Sawicki Członek Zarządu Andrzej Matuła Członek Zarządu Na dzieo sporządzenia niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzili: Marcin Jerzy Tarasiuk Przewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej Rafał Chromiec Członek Rady Nadzorczej Anna Glioska Członek Rady Nadzorczej Bartłomiej Wojciech Wiązowski Członek Rady Nadzorczej Katarzyna Genowefa Gabrysiak Członek Rady Nadzorczej 3

4 c. Struktura Akcjonariatu Spółki. Na dzieo sporządzenia niniejszego raportu według informacji posiadanych przez Emitenta akcjonariuszami MGM Systems S.A. posiadającymi ponad 5% głosów byli: Akcjonariusz Marek Wiesław Godlewski Powiązanie z Emitentem Łączna liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział w liczbie głosów Prezes Zarządu ,89% ,63% Grzegorz Sawicki Członek Zarządu ,89% ,63% Andrzej Matuła Członek Zarządu ,89% ,63% Marcin Jerzy Tarasiuk Andrzej Rafał Chromiec Adam Robert Kowalski Przewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej ,05% ,35% ,16% ,72% brak ,44% ,81% Pozostali ,69% ,23% RAZEM ,00% ,00% Dane przygotowane na podstawie otrzymanych przez Spółkę zawiadomieo na podstawie ustawy o ofercie. 4

5 2. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe jednostkowe MGM Systems S.A. za II kw r. Bilans (dane w PLN) Stan na Stan na Kapitał własny , ,87 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe , ,61 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,04 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe , ,15 Rachunek zysków i strat (dane w PLN) Amortyzacja , , , ,82 Przychody netto ze sprzedaży , , , ,39 Zysk ze sprzedaży , , , ,23 Zysk z działalności operacyjnej , , , ,94 Zysk brutto , , , ,10 Zysk netto 9 560, , , ,10 Wybrane dane finansowe skonsolidowane Grupy Kapitałowej MGM Systems S.A. za II kw r. Bilans (dane w PLN) Stan na Stan na Kapitał własny , ,53 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe , ,10 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,54 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe , ,00 Rachunek zysków i strat (dane w PLN) Amortyzacja , , , ,97 Przychody netto ze sprzedaży , , , ,72 Zysk ze sprzedaży , , , ,07 Zysk z działalności operacyjnej , , , ,78 Zysk brutto 3 650, , , ,61 Zysk netto 1 408, , , ,61 5

6 3. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszym czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej MGM Systems S.A. w II kw r. wyniosły tys. zł, czyli wzrosły o 16,4% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Zysk netto wyniósł tylko 1,4 tys. zł w porównaniu do 220 tys. zł w II kw r. Spadek zysku netto jest spowodowany kilkoma czynnikami, m.in. spadkiem marży na sprzedaży towarów. Spółka realizowała zakupy sprzętu za pośrednictwem polskich dystrybutorów, natomiast w ubiegłym roku znaczna częśd sprzętu została zakupiona po okazyjnych cenach od dostawców zagranicznych. Ponadto Spółka znacząco zwiększyła zatrudnienie pracowników na potrzeby realizacji projektu paszportyzacji sieci energetycznej. Ponosiła koszty przygotowawcze do tego projektu w miesiącach kwiecieo-maj, natomiast pierwsze przychody pojawiły się dopiero w czerwcu. Wpływ na spadek zysku GK miała również strata spółki zależnej Teletechnika, która była spowodowana amortyzacją środka trwałego, objętego dotacją, która nie została Spółce jeszcze wypłacona. Teletechnika poniosła również koszty przygotowawcze na projekty, których realizacja będzie miała miejsce w kolejnym kwartale. Nawiązano rozmowy z międzynarodową firmą budowlaną w sprawie wpisania spółki zależnej TeleTechnika na listę preferowanych dostawców usług. Przychody MGM Systems S.A. w II kw r. wyniosły tys. zł, co oznacza wzrost o 31,1% rdr. Zysk netto wyniósł 9,6 tys. zł versus 364 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spółka prowadziła szereg działao związanych z realizacją dotychczas pozyskanych kontraktów oraz kontynuowała intensywne negocjacje odnośnie pozyskania nowych klientów. Spółka sukcesywnie pozyskuje nowych kontrahentów, w tym m.in. z branży budowlanej, konsultingowej, finansowej i automotive. W II kwartale 2015 r. Spółka rozwijała sprzedaż wyspecjalizowanego sprzętu IT serwery, macierze. Spółka realizowała kolejne etapy umów związanych z budową systemów B2B dla swoich klientów. Prowadzono również dialog techniczny za zainteresowanymi podmiotami publicznymi. Zarząd Spółki kontynuował również rozmowy w zakresie akwizycji innych podmiotów z branży. 6

7 Działalnośd operacyjna Spółki prowadzona jest w sposób zrównoważony. Spółka uzyskuje przychody zarówno poprzez świadczenie usług jak i sprzedaż sprzętu informatycznego. 4. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie W II kwartale 2015 r. MGM Systems S.A. kontynuowała prace związane z projektem realizowanym wspólnie z Politechniką Wrocławską Platforma optymalizacji procesów biznesowych w zintegrowanych systemach informacyjnych, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata , Priorytet 1. Działanie 1.3, Poddziałanie Projekty Rozwojowe, współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego: UE-85%, Budżet Paostwa-15%. Kontynuowano proces rekrutacji pracowników oraz rozmowy z potencjalnymi kontrahentami, którzy mogą się stad beneficjentem produktu otrzymanego w ramach współpracy z Politechniką Wrocławską. Spółka rozpoczęła rozmowy na temat wykorzystania Platformy optymalizacji procesów biznesowych w zintegrowanych systemach informacyjnych dla dużego klienta z branży transportowej. W II kwartale 2015 r. Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie -"Platforma wspomagająca budowanie systemów webowych zorientowanych na Internet Rzeczy i Usług " do NCBR w ramach konkursu nr 1/1.1.1/ Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na rok

8 6. W przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje, o których mowa w 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji Nie dotyczy. 8

9 7. Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2015 roku. a. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa (Firma): MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna Forma prawna: Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba: Wrocław Adres: Krakowska Strona internetowa: Sąd rejestrowy Sad rejonowy dla Wrocławia-fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP REGON KRS Spółka została zawiązana 8 października 2011 roku, jej rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 25 października 2011 roku, na mocy postanowienia z tego samego dnia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Spółka powstała na podstawie Ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia roku (Dz. U. Nr 94, poz z późn. zm.) i działa zgodnie z jej zapisami. Sprawozdanie zostało przygotowane przy założeniu kontynuowania działalności przez Spółkę, w dającej się przewidzied przyszłości. Nie wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności. b. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości W II kwartale 2015 roku Spółka nie dokonywała zmiany stosowanych zasad rachunkowości. 1. Metody wyceny i sposoby sporządzenia sprawozdania finansowego Metoda wyceny aktywów i pasywów. MGM Systems S.A stosuje obligatoryjne metody wyceny wynikające z ustawy o rachunkowości oraz metody, co do których akt ten pozostawia jednostce gospodarczej prawo wyboru. W tym względzie chodzi o: - wycenę towarów i materiałów krajowych wg cen zakupu, - wycenę towarów i materiałów importowanych wg cen nabycia, 9

10 - amortyzacja ustalana na poziomie uznanym przez przepisy za koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 32 ustawy Dokonane w roku obrotowym zmiany metod księgowości i wyceny W okresie sprawozdawczym spółka nie wprowadziła zmian metod księgowości i wyceny Zmiany w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego. Nie dokonano zmian w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wersji porównawczej Informacje liczbowe zapewniające porównywalnośd okresu sprawozdawczego z rokiem ubiegłym. Spółka nie dokonała żadnego przeklasyfikowania danych zapewniając w ten sposób pełną porównywalnośd w latach Znaczące zdarzenia jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nie uwzględnione w Bilansie i Rachunku Zysków i Strat. Po dacie bilansowej nie wystąpiły znaczące zdarzenia mające wpływ na zmianę bilansu Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu za okres Sprawozdawczy mające wpływ na wynik finansowy. Po dacie bilansowej nie było zdarzeo z lat ubiegłych mających wpływ na wynik finansowy. 2. Informacje pozostałe Transakcje sprzedaży zakupu dla innych podmiotów powiązanych kapitałowo: nie wystąpiły Spółka posiada udziały w innych spółkach: TELETECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ Numer KRS: NIP: Posiadane udziały: 990 (dziewiędset dziewięddziesiąt) udziałów o łącznej wysokości ,00 zł. Emitent nie posiada całości udziałów Spółki Teletechnika Sp. z o.o. Spółka zależna konsolidowana metodą pełną. 10

11 c. Sprawozdanie jednostkowe finansowe MGM Systems S.A. Bilans (w PLN) Stan na Stan na A. Aktywa trwałe , ,68 I. Wartości niematerialne i prawne , ,23 1. Inne wartości niematerialne i prawne , ,23 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,45 1. Środki trwałe , ,66 b) budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej 0,00 0,00 c) urządzenia techniczne i maszyny , ,45 d) środki transportu , ,21 e) inne środki trwałe 0,00 0,00 2. Środki trwałe w budowie , ,79 III. Należności długoterminowe ,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1. Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały i akcje 0,00 0,00 - udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 B. Aktywa obrotowe , ,34 I. Zapasy , ,74 1. Materiały , ,74 2. Zaliczki na poczet dostaw 0,00 0,00 II. Należności krótkoterminowe , ,61 1. Należności od jednostek powiązanych , ,23 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy , ,23 b) inne 0,00 0,00 2. Należności od pozostałych jednostek , ,38 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy , ,33 b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych 0,00 0,00 c) inne , ,05 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,47 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,47 a) w jednostkach powiązanych /udziały/ , ,00 b) w pozostałych jednostkach ,00 0,00 - udzielone pożyczki 0, ,43 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,04 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,04 - inne środki pieniężne 0,00 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,52 AKTYWA RAZEM , ,02 11

12 Bilans (w PLN) Stan na Stan na A. Kapitał (fundusz) własny , ,87 I. Kapitał podstawowy , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0,00 0,00 III. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 IV. Kapitał zapasowy , ,77 V. Kapitał zapasowy (agio) 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały rezerwowe 0,00 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych ,92 0,00 Zysk /wartość dodatnia/ 0,00 0,00 VIII. Zysk (strata) netto roku obrotowego , ,10 Zysk netto /wartość dodatnia/ , ,10 Strata netto /wartość ujemna/ 0,00 0,00 IX. Odpisy z zysku netto roku obrotowego 0,00 0,00 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,15 I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,15 1. Wobec jednostek powiązanych , ,00 1) z tytułu dostaw i usług , ,00 b) inne 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek , ,15 a) kredyty i pożyczki , ,35 b) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,54 - do 12 miesięcy , ,54 c) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 e) zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społ , ,26 f) z tytułu wynagrodzeń ,85 0,00 g) inne ,61 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe ,19 0,00 1. Inne rozliczenia międzyokresowe PASYWA RAZEM , ,02 12

13 Rachunek zysków i strat (w PLN) A. Przychody ze sprzedaży /brak od jednostek powiązanych/ II KWARTAŁ 2015 od do II KWARTAŁ 2014 od do Narastająco II KWARTAŁY 2015 od do Narastająco II KWARTAŁY 2014 od do , , , ,39 B. Koszty działalności operacyjnej , , , ,16 Amortyzacja , , , ,82 Zużycie materiałów i energii , , , ,47 Usługi obce , , , ,30 Podatki i opłaty 25,00 24,50 25, ,50 Wynagrodzenia , , , ,29 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , ,45 Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,52 Wartość sprzedanych towarów , , , ,81 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , , , ,23 D. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00 0, ,00 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje 0,00 0,00 0, ,00 Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne ,25 144, , ,29 Inne koszty operacyjne ,25 144, , ,29 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , , , ,94 G. Przychody finansowe 0,00 0,00 0,00 772,72 Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych Inne 0,00 0,00 0,00 772,72 H. Koszty finansowe , , , ,56 Odsetki / brak od jednostek powiązanych , , , ,56 Inne 1 700,27 0, , ,00 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) , , , ,10 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych K. Zysk (strata) brutto (I+J) , , , ,10 L. Podatek dochodowy 2 242, , , ,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N. Zysk netto 9 560, , , ,10 13

14 A RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w PLN) metoda pośrednia Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej II KWARTAŁ 2015 od do II KWARTAŁ 2014 od do Narastająco II KWARTAŁY 2015 od do Narastająco II KWARTAŁY 2014 od do I. Zysk (strata) netto 9 560, , , ,10 II. Korekty razem , , , ,26 1 Amortyzacja , , , ,82 2 Zyski/straty z tytułu różnic kursowych 3 Odsetki i udziały z zyskach (dywidendy) ,83 0, ,33 0,00 4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 5 Zmiana stanu rezerw 6 Zmiana stanu zapasów , , , ,17 7 Zmiana stanu należności , , , ,40 8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , , , ,72 9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych - czynne , , ,63 47,97 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych - bierne 10 Inne korekty 0, ,61 0,00 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej , , , ,84 I Wpływy 1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych II Wydatki 1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie udziałów spółki zależnej - udzielone pożyczki długoterminowe III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I Wpływy 1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2 Kredyty i pożyczki ,36 0, ,36 0,00 3 Inne wpływy finansowe II Wydatki ,83 0, ,33 0,00 III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) ,53 0, ,03 0,00 D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III + B.III + C.III) , , , ,84 E. Bilansowe zmiany stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych przepływy pieniężne netto F. Środki pieniężne na początek okresu , , , ,20 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F + D), w tym , , , ,04 - o ograniczonej możliwości dysponowania 14

15 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (w PLN) II KWARTAŁ 2015 od do II KWARTAŁ 2014 od do Narastająco II KWARTAŁY 2015 od do Narastająco II KWARTAŁY 2014 od do I. Kapitał własny na początek okresu (BO) , , , ,77 1. Kapitał podstawowy na początek okresu , , , ,00 a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji 1.1. Kapitał podstawowy na koniec okresu , , , ,00 2. Kapitał zapasowy na początek okresu , , , ,82 a) zwiększenia 0, ,95 0, ,95 b) zmniejszenia 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu , , , ,77 3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu a) zwiększenia b) zmniejszenia 3.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 4. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu , , , ,95 b) zmniejszenia (z tytułu) przeniesienie na kapitał zapasowy z podziału zysku MGM Systems S.A. c) zmniejszenia (z tytułu) przeniesienie na kapitał zapasowy z podziału zysku spółki zależnej 0, ,95 0, , Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu , , ,92 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu 4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 5. Wynik netto 9 560, , , ,10 a) zysk netto 9 560, , , ,10 b) strata netto II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) , , , ,87 15

16 8. Sprawozdanie finansowe skonsolidowane Grupy Kapitałowej MGM Systems S.A. AKTYWA (w PLN) A. Aktywa trwałe , ,13 I. Wartości niematerialne i prawne , ,23 1. Inne wartości niematerialne i prawne , ,23 II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 III. Rzeczowe aktywa trwałe , ,90 1. Środki trwałe , ,11 a) grunty 0,00 0,00 b) budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej 0,00 0,00 c) urządzenia techniczne i maszyny , ,45 d) środki transportu , ,66 e) inne środki trwałe 0,00 0,00 2. Środki trwałe w budowie , ,79 IV. Należności długoterminowe 0,00 0,00 V. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 B. Aktywa obrotowe , ,10 I. Zapasy , ,51 1. Materiały 0,00 0,00 2. Towary , ,51 3. Zaliczki na poczet dostaw 0,00 0,00 II. Należności i krótkoterminowe , ,10 1. Należności od jednostek powiązanych 0, ,23 a) z tytułu dostaw i usług 0, ,23 b) inne 0,00 0,00 2. Należności od pozostałych jednostek , ,87 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,40 - do 12 miesięcy , ,40 b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych 1 101,05 0,00 c) inne , ,47 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,97 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,97 a) udzielone pożyczki , ,43 b) inne krótkoterminowe aktywa finansowe ,00 0,00 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,54 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,54 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,52 AKTYWA RAZEM , ,23 16

17 PASYWA (w PLN) A. Kapitał (fundusz) własny , ,53 I. Kapitał podstawowy , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0,00 0,00 III. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 IV. Kapitał zapasowy , ,77 V. Kapitał Zapasowy /agio/ 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały rezerwowe 0,00 0,00 VII. Różnice kursowe z przeliczenia 0,00 0,00 VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,85 Zysk /wielkość dodatnia/ ,92 0,00 Strata /wielkość ujemna/ 0, ,85 IX. Zysk (strata) netto roku obrotowego , ,61 Zysk netto /wartość dodatnia/ , ,61 Strata netto /wielkość ujemna/ 0,00 0,00 X. Odpisy z zysku netto roku obrotowego 0,00 0,00 B. Kapitał mniejszości 0,00 0,00 C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,70 I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,00 1. Wobec jednostek powiązanych 0, ,00 a) z tytułu dostaw i usług 0, ,00 b) inne 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek , ,00 a) kredyty i pożyczki , ,28 b) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 c) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,02 - do 12 miesięcy , ,02 d) zaliczki otrzymane na dostawy ,61 0,00 e) zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych , ,70 f) z tytułu wynagrodzeń ,40 0,00 g) inne 0,00 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,70 2. Inne rozliczenia międzyokresowe , ,70 PASYWA RAZEM , ,23 17

18 Rachunek Zysków i Strat (w PLN) A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: II KWARTAŁ 2015 od do II KWARTAŁ 2014 od do Narastająco II KWARTAŁY 2015 od do Narastająco II KWARTAŁY 2014 od do , , , ,72 - od jednostek powiązanych , , , ,00 Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,64 Zmiana stanu produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , , , ,08 B. Koszty działalności operacyjnej , , , ,65 I. Amortyzacja , , , ,97 II. Zużycie materiałów i energii , , , ,03 III. Usługi obce , , , ,92 IV. Podatki i opłaty, w tym: 25,00-488,83 25, ,50 - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia , , , ,49 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , ,83 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,33 VIII. Wartość sprzedanych usług , , , ,58 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , , , ,07 D. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00 0, ,00 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje 0,00 0,00 0, ,00 III. Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne ,97 144, , ,29 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 8 147,88 0, ,88 0,00 III. Inne koszty operacyjne ,09 144, , ,29 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , , , ,78 G. Przychody finansowe 0,00-490,95 0, ,07 II. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych V. Inne 0,00-490,95 0, ,07 H. Koszty finansowe , , , ,24 I. Odsetki, w tym: , , , ,56 - dla jednostek powiązanych IV. Inne 2 817, , , ,68 I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych J. Zysk (strata) z działalności gosp. (F+G-H+/-I) 3 650, , , ,61 K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych L. Odpis wartości firmy Odpis wartości firmy jednostki zależne M. Odpis ujemnej wartości firmy N. Zysk (strata) z udziałów w jed. podporządkowanych wycenianych metodą praw wł. O. Zysk (strata) brutto (J+K-L+M) 3 650, , , ,61 P. Podatek dochodowy - bieżący 2 242, , , ,00 Podatek dochodowy - odroczony Q. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 18

19 R. Zyski (straty) mniejszości , , , ,51 S. Zysk (strata) netto (P-Q+/-R) 1 408, , , ,61 A RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w PLN) metoda pośrednia Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej II KWARTAŁ 2015 od do II KWARTAŁ 2014 od do Narastająco II KWARTAŁY 2015 od do Narastająco II KWARTAŁY 2014 od do I. Zysk (strata) netto 1 408, , , ,61 II. Korekty razem , , , ,66 1 Amortyzacja , , , ,97 2 Zyski/straty z tytułu różnic kursowych 3 Odsetki i udziały z zyskach (dywidendy) ,33 0, ,33 0,00 4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 5 Zmiana stanu rezerw 6 Zmiana stanu zapasów , , , ,94 7 Zmiana stanu należności , , , ,34 8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , , , ,00 9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , ,15 47,97 10 Inne korekty , ,54 0,00 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej , , , ,95 I Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 1 rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości 2 niematerialne i prawne 3 Z aktywów finansowych w tym: a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 Inne wpływy inwestycyjne II Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 1 rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 2 niematerialne i prawne 3 Na aktywa finansowe, w tym: a ) w jednostkach powiązanych b ) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4 Inne wydatki inwestycyjne III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 19

Jednostkowy Raport Roczny MGM SYSTEMS S.A. za rok obrotowy 2014 (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku) Wrocław 12 czerwca 2013 roku

Jednostkowy Raport Roczny MGM SYSTEMS S.A. za rok obrotowy 2014 (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku) Wrocław 12 czerwca 2013 roku Jednostkowy Raport Roczny MGM SYSTEMS S.A. za rok obrotowy 2014 (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku) Wrocław 12 czerwca 2013 roku Wrocław, 30 czerwca 2015 r. Spis treści 1. Pismo Zarządu

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej MGM SYSTEMS S.A. za rok obrotowy 2014 (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku)

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej MGM SYSTEMS S.A. za rok obrotowy 2014 (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku) Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej MGM SYSTEMS S.A. za rok obrotowy 2014 (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku) Wrocław 12 czerwca 2013 roku Wrocław, 30 czerwca 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku Warszawa, dnia 15 maja 2015 roku Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. IV KWARTAŁ 2014 Wrocław, dn. 16 lutego 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 5

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku

RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku 1 SPIS TREŚCI: Lp. Nr strony 1 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy. 4 2 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Present24 S.A. Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 1.1.DANE SPÓŁKI... 3 1.2.ZARZĄD... 3 1.3.RADA NADZORCZA...

Bardziej szczegółowo

Langloo.com S.A. Raport za I kwartał 2015 roku 01.01.2015 r. 31.03.2015 r.

Langloo.com S.A. Raport za I kwartał 2015 roku 01.01.2015 r. 31.03.2015 r. Langloo.com S.A. Raport za I kwartał 2015 roku 01.01.2015 r. 31.03.2015 r. Warszawa, 15.05.2015 r. Spis treści Spis treści:... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1. Dane Spółki... 3 1.2. Zarząd...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT

SKONSOLIDOWANY RAPORT SKONSOLIDOWANY RAPORT za IV kwartał 2013 r. okres od 1 października do 31 grudnia 2013 r. ICP Group S.A. Warszawa, 12 lutego 2014 roku Spis treści Spis treści... 2 I. List Zarządu do Akcjonariuszy ICP

Bardziej szczegółowo

Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R.

Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R. Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R. NINIEJSZY RAPORT ZAWIERA: I. LIST PREZESA ZARZĄDU...3 II. WPROWADZENIE...4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE...5 IV. KWARTALNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

Air Market Spółka Akcyjna

Air Market Spółka Akcyjna Air Market Spółka Akcyjna raport za II kwartał 2015 r. obejmujący okres sprawozdawczy: od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. Air Market Spółka Akcyjna NIP: 5222909794. REGON: 141718320.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 III 2015

Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 III 2015 Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 III 2015 Fax: +48 71 79 82 690 PGS Software S.A. ul. Klecińska 123 54-413 Wrocław Polska NIP: 897-17- 19-181 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014 RAPORT Q2 2014 DRUGI KWARTAŁ 2014 MEDIACAP SA 1 SPIS TREŚCI I. List od Zarządu 4 II. Informacje finansowe 7 Wybrane dane finansowe 10 Zastosowane zasady i metody rachunkowości 11 Skrócone sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl

Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl 1 LIST PREZESA ZARZĄDU MADKOM SA... 3 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI... 4 ZARZĄD... 4 RADA NADZORCZA... 4 KAPITAŁ ZAKŁADOWY... 4 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny PCH VENTURE S.A. za III kwartał 2014 roku Warszawa, 14 listopada 2014 roku

Skonsolidowany raport kwartalny PCH VENTURE S.A. za III kwartał 2014 roku Warszawa, 14 listopada 2014 roku Skonsolidowany raport kwartalny PCH VENTURE S.A. za III kwartał 2014 roku Warszawa, 14 listopada 2014 roku 1. Informacje ogólne Pełna nazwa PCH VENTURE Spółka Akcyjna Siedziba Warszawa Adres 00-854 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNI ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY. Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu PILAB SA przedstawiam raport okresowy za IV kwartał 2013 roku.

LIST PRZEWODNI ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY. Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu PILAB SA przedstawiam raport okresowy za IV kwartał 2013 roku. LIST PRZEWODNI ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu PILAB SA przedstawiam raport okresowy za IV kwartał 2013 roku. Rok 2013 kończymy z bardzo kluczowymi dla Spółki ustaleniami poczynionymi

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Niniejsze skrócone

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK SA-R 2006 w tys. zł SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK Warszawa, 23 kwietnia 2007 roku Computer Service Support S.A. ul. Jagiellońska 78 03-301 Warszawa Opinia i raport z

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A.

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. wraz z danymi jednostkowymi za I kwartał 215r. od dnia 1 stycznia 215r. do dnia 31 marca 215r. Końskie, 15 maj 215r. 1 BETOMAX Polska

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU (za okres od 01.01.2014r. do 31.03.2014r.) MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) WARSZAWA, 5 MAJA 2014 ROKU

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU (za okres od 01.01.2014r. do 31.03.2014r.) MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) WARSZAWA, 5 MAJA 2014 ROKU RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU (za okres od 01.01.2014r. do 31.03.2014r.) MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) WARSZAWA, 5 MAJA 2014 ROKU ul. Bysławska 82 04-994 Warszawa Tel. +48 22 350 70

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU 1 S t r o n a Spis treści 1. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ATC Cargo S.A. wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku. ALFA STAR spółka akcyjna z siedzibą w Radomiu

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku. ALFA STAR spółka akcyjna z siedzibą w Radomiu RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku ALFA STAR spółka akcyjna z siedzibą w Radomiu Raport za I kwartał 2014 roku został przygotowany zgodnie z przepisami Ustawy o

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010 TALEX skorygowany SA-Q 1/2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki Macro Games S.A.

Raport kwartalny spółki Macro Games S.A. Raport kwartalny spółki Macro Games S.A. za okres I kwartału 2014 r. (od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r.) SPIS TREŚCI I. Podstawowe informacje o Emitencie... 3 II. Informacje o strukturze akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny za 2014 rok

Raport Roczny za 2014 rok BOA Spółka Akcyjna Raport Roczny za 214 rok RAPORT ROCZNY OD DNIA 1 STYCZNIA 214 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 214 R. Warszawa, dnia 14 maja 215 r. BOA S.A. Raport Roczny Spółki za 214 rok Spis treści 1. List

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU (za okres od 01.10.2014r. do 31.12.2014r.) MBF GROUP S.A. WARSZAWA, 3 LUTEGO 2015 ROKU ul. Bysławska 82 04-994 Warszawa Tel. +48 22 350 70 98 Fax +48 22 350 70 13

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2014 ROKU. (za okres od 01.04.2014r. do 30.06.2014r.) MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.)

RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2014 ROKU. (za okres od 01.04.2014r. do 30.06.2014r.) MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2014 ROKU (za okres od 01.04.2014r. do 30.06.2014r.) MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) WARSZAWA, 4 SIERPNIA 2014 ROKU ul. Bysławska 82 04-994 Warszawa Tel. +48 22 350

Bardziej szczegółowo

Langloo.com S.A. Raport za II kwartał 2015 roku 01.04.2015 r. 30.06.2015 r.

Langloo.com S.A. Raport za II kwartał 2015 roku 01.04.2015 r. 30.06.2015 r. Langloo.com S.A. Raport za II kwartał 2015 roku 01.04.2015 r. 30.06.2015 r. Warszawa, 14.08.2015 r. Spis treści Spis treści:... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1. Dane Spółki... 3 1.2. Zarząd...

Bardziej szczegółowo