I. INFORMACJA O INSTYTUCIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. INFORMACJA O INSTYTUCIE"

Transkrypt

1 I. INFORMACJA O INSTYTUCIE Człowiek to istota społeczna, żeby funkcjonować w społeczeństwie musi umieć porozumiewać się z innymi jego uczestnikami; wyrażać swoje zdanie i zasięgać opinii innych oraz komunikować swoje potrzeby. Komunikacja jest procesem, z którym wszyscy mamy do czynienia na co dzień. Trudno wyobrazić sobie życie współczesnego człowieka bez komunikowania się z innymi. Misją Instytutu jest szerokie kształcenie umiejętności komunikowania się. TOŻSAMOŚĆ Misja Instytutu wypływa z Misji Politechniki Koszalińskiej, w której Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej jest jedną z samodzielnych jednostek organizacyjnych, działającą na prawach wydziału, w której prowadzone są studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne na dwóch kierunkach: filologia, specjalności: filologia angielska oraz filologia germańska, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalności: public relations i rzecznictwo prasowe oraz media cyfrowe i komunikacja elektroniczna. Misją uczelni jest kształcenie na najwyższym poziomie, tworzenie i upowszechnianie wiedzy oraz stwarzanie warunków dla rozwoju nauki i kultury, a także współdziałanie z innymi uczelniami w tworzeniu europejskiej i światowej przestrzeni edukacyjnej i cywilizacyjnej. Społeczność akademicka Instytutu podtrzymuje tę misję, w głębokim przekonaniu, że nadrzędnymi wartościami, którymi powinien kierować się każdy nauczyciel akademicki są: umiłowanie prawdy, szacunek dla wiedzy oraz rzetelność w jej upowszechnianiu. PRIORYTETY Instytut w swojej misji wychodzi z założenia, że jakość stosunków międzyludzkich określona jest jakością ich wzajemnej komunikacji. Komunikowanie się jest kontaktem społecznym w sensie dawania i przyjmowania informacji. Instytut z jednej strony stawia na podniesienie jakości kształtowania i przekazywania informacji (kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna), z drugiej zaś na rozumienie informacji w światowej przestrzeni edukacyjnej i cywilizacyjnej (kierunek filologia angielska i germańska). Tym, co wyróżnia nasz Instytut jest szeroki udział w programach kształcenia przedmiotów praktycznych. WIZJA Naszą wizją jest wykreowanie człowieka, który potrafi spożytkować swoją wiedzę i umiejętności w integrującym się społeczeństwie Europy. Chcemy to uzyskać przez synergizm wynikający z unowocześniania programów nauczania, podnoszenia poziomu kwalifikacji swojej kadry naukowo-dydaktycznej oraz rozwój bazy dydaktycznej Instytutu. Instytut zatrudnia 48 pracowników dydaktycznych, w tym 1 profesora, 9 doktorów habilitowanych, 21 doktorów, 17 magistrów.

2 II. INFORMACJA O PROGRAMACH KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA FILOLOGIA (nazwa kierunku) 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW: Wydział/Instytut: Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej Poziom kształcenia (studiów): studia I stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Obszar(y) kształcenia: Kierunek studiów FILOLOGIA przyporządkowany został do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych opisanego w Polskiej Ramie Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia: Filologia umieszczona została w zakresie nauk humanistycznych. Kształcenie kierunkowe obejmuje treści pozwalające na uzyskanie rzetelnej wiedzy oraz cennych umiejętności w zakresie języka angielskiego, literatury, kultury oraz problematyki zagadnień biznesu krajów angielskiego obszaru językowego oraz komunikacji międzykulturowej, umożliwiającej absolwentom rozpoczęcie kariery zawodowej w tłumaczeniu, nauczaniu, środkach masowego przekazu, wydawnictwach, redakcjach czasopism, działach promocji, turystyce, usługach oraz biznesie wymagającym znajomości języka i kultury. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat Wskazanie związku kierunku studiów ze strategią rozwoju Wydziału\Instytutu oraz misją Politechniki Koszalińskiej: Program kierunku studiów Filologii wpisuje się w misję Politechniki Koszalińskiej w zakresie kształcenia społeczeństwa w celu nabycia przez absolwentów zdolności wypełniania funkcji zawodowych i społecznych w obszarze objętym efektami uczenia się. Jednym z ważniejszych efektów uczenia się, zgodnie z opracowanym programem kierunku studiów, jest osiągnięcie kompetencji społecznej polegającej na rozumieniu potrzeby i możliwości ciągłego dokształcania się w trakcie całego życia zawodowego. Sposoby weryfikacji uzyskania przez studenta zakładanych efektów uczenia się w połączeniu z metodami walidacji i kontroli procesu kształcenia, zaproponowane w opisywanym kierunku studiów, stwarzają podstawy do nieustannego doskonalenia i modernizacji efektów uczenia się z uwzględnieniem rozwoju technicznego i kulturowego oraz potrzebami rynku pracy i gospodarki. Ogólne informacje związane z programem kształcenia (ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia, typowe miejsca pracy i możliwości kontynuacji kształcenia przez absolwentów):

3 Absolwent trzyletnich studiów I stopnia na kierunku Filologia powinien władać językiem angielskim lub niemieckim w stopniu możliwie zbliżonym do poziomu biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. W sposób poprawny posługuje się tym językiem zarówno w mowie, jak i piśmie, potrafi swobodnie komunikować się w różnych sytuacjach społecznych, a także wyraża złożone opinie na tematy tzw. ogólnospołeczne, odpowiednio argumentując swoje zdanie. Jego wypowiedzi są poprawne pod względem gramatycznym oraz zróżnicowane leksykalnie i strukturalnie, w mowie poprawne pod względem fonetycznym, a na piśmie ortograficznym. Rozumie złożone teksty, zróżnicowane funkcjonalnie i stylistycznie. Rozumie i potrafi przetłumaczyć także teksty fachowe z wybranych dziedzin oraz posługiwać się językiem naukowym. Podczas nauki drugiego języka obcego posiadł umiejętność posługiwania się nim w podstawowych rodzajach komunikacji językowej, w typowych sytuacjach społecznych. Umie wyrazić własną opinię i redagować teksty. Student może osiągnąć także wyższą biegłość w posługiwaniu się drugim językiem obcym, jeśli jego kompetencje w momencie rozpoczęcia studiów pozwalają na uczestnictwo w zajęciach grupy zaawansowanej lub średniozaawansowanej. Absolwent posiada także podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze krajów anglojęzycznych lub niemieckojęzycznych. Jest zdolny do analizy różnego rodzaju tekstów pod względem językoznawczym, jak i literackim. Powinien on również prezentować postawę otwartości wobec różnych kultur i języków oraz wykazywać chęć doskonalenia znajomości języka kierunkowego i sprawności uczenia się języków obcych, a także samokształcenia w zakresie kompetencji translatorskich oraz wiedzy ogólnej i specjalistycznej. Po sześciu semestrach studiów absolwent Filologii posiada także umiejętności interdyscyplinarne, pozwalające mu na wykorzystywanie znajomości języka oraz zdobytej wiedzy humanistycznej w różnych dziedzinach życia i nauki. Umiejętności nabyte w trakcie studiów umożliwiają mu podjęcie pracy wszędzie tam, gdzie niezbędna jest dobra znajomość języka angielskiego (m.in. w usługach, turystyce, urzędach i organizacjach społecznych, firmach handlowych, spedycyjnych lub produkcyjnych, środkach masowego przekazu). Absolwent po ukończeniu studiów otrzymuje tytuł zawodowy licencjata, uprawniający go do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia, kończących się uzyskaniem tytułu magistra.

4 2. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia (EKO) Nazwa kierunku studiów: FILOLOGIA... Obszar kształcenia: NAUKI HUMANISTYCZNE... Poziom kształcenia (studiów): STUDIA I STOPNIA... Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI... SYMBOL EKK KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK) WIEDZA SYMBOL (ODNIESIENIE EKK DO) EKO* K1A_W01 ma wiedzę w zakresie praktycznej znajomości języka kierunkowego obejmującą wszystkie sprawności językowe (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie), gramatykę języka kierunkowego (morfologię i składnię), fonetykę, a także służący ich opisowi metajęzyk H1A_W02 H1A_W03 H1A_W04 K1A_W02 K1A_W03 posiada wiedzę z zakresu nie tylko podstawowego, ale także bardziej specjalistycznego słownictwa z różnych kręgów tematycznych, kolokacji wyrazów, poziomów stylistycznych, frazeologizmów i idiomów, zna zasady słowotwórstwa języka kierunkowego ma wiedzę na temat najważniejszych teorii językowych i komunikacyjnych, akwizycji języka kierunkowego, jego historii, opisu języka kierunkowego jako systemu, przy uwzględnieniu wariantów regionalnych, a także różnic i podobieństw pomiędzy językiem kierunkowym i językiem polskim H1A_W02 H1A_W03 H1A_W04 H1A_W01 H1A_W02 H1A_W09 H1A_W03 H1A_W05

5 H1A_W06 K1A_W04 K1A_W05 K1A_W06 ma podstawową wiedzę dotyczącą historii, kultury i realioznawstwa krajów danego obszaru językowego, niezbędną do zrozumienia znaczenia kluczowych wydarzeń historycznych, zmian społeczno-politycznych, a także wartości osiągnięć kulturowych posiada wiedzę na temat kanonu literatury krajów języka kierunkowego, niezbędną do analizy utworów literackich z uwzględnieniem historycznego i społecznego tła poszczególnych epok ma podstawową wiedzę o najważniejszych nurtach filozoficznych i ich przedstawicielach H1A_W07 H1A_W10 H1A_W01 H1A_W07 H1A_W04 H1A_W09 H1A_W01 H1A_W01 H1A_W05 K1A_W07 K1A_W08 posiada elementarną wiedzę z zakresu fleksji i słownictwa języka łacińskiego, pozwalającą na stosowanie adekwatnej terminologii w obszarze nauk humanistycznych, a także na temat kultury antycznej stanowiącej trwałą wartość w rozwoju kultury europejskiej ma podstawową wiedzę o technologiach informacyjnych oraz bazach danych H1A_W09 H1A_W05 H1A_W02 H1A_W01 H1A_W07 K1A_W09 ma podstawową wiedzę w zakresie zasad ochrony własności intelektualnej H1A_W08 UMIEJĘTNOŚCI K1A_U01 K1A_U02 potrafi pozyskiwać informacje źródłowe, analizować i integrować uzyskane dane, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie potrafi prowadzić podstawowe badania w zakresie kierunkowym, zarówno w obszarze ogólno akademickim, jak i specjalistycznym; prawidłowo przeprowadza analizę problemów badawczych i dokonuje ich prezentacji H1A_U01 H1A_U02 H1A_U02 H1A_U01 K1A_U03 ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji językowych H1A_U03 K1A_U04 potrafi wykorzystać nabytą wiedzę teoretyczną i praktyczną właściwą dla kierunku w środowisku zawodowym H1A_U04 K1A_U05 potrafi posługiwać się bazami danych w postaci korpusów leksykalnych, w tym specjalistycznych; dotyczy to także zasobów internetowych i multimedialnych H1A_U01 H1A_U07

6 K1A_U06 K1A_U07 K1A_U08 K1A_U09 K1A_U10 K1A_U11 K1A_U12 K1A_U13 K1A_K01 K1A_K02 K1A_K03 K1A_K04 K1A_K05 K1A_K06 potrafi analizować materiał językowy i kulturowy właściwy dla języka kierunkowego oraz dokonywać w tym obszarze analiz, interpretacji oraz korelacji w odniesieniu do szerszego tła społecznego posiada umiejętności argumentacyjne i retoryczne w zakresie języka kierunkowego, oparte na wiedzy własnej oraz z wykorzystaniem innych źródeł posiada umiejętność kompozycji tekstów pisanych w języku kierunkowym na zaawansowanym poziomie gramatycznoleksykalnym; potrafi używać odpowiedniego rejestru językowego posiada umiejętność prezentacji werbalnych w języku kierunkowym, w którym potrafi wykorzystać sprawności językowe, znajomość realiów i kultury, a także wiedzę specjalistyczną charakterystyczną dla obszarów obranej specjalizacji potrafi tłumaczyć teksty z języka polskiego na język kierunkowy i języka kierunkowego na język polski, zarówno w wymiarze ogólnojęzykowym, jak i specjalistycznym; dotyczy to tekstów pisanych oraz tłumaczeń ustnych posiada umiejętności językowe w zakresie drugiego języka obcego, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego potrafi posługiwać się technikami informatycznymi niezbędnymi do realizacji zadań badawczych i praktycznych z zakresu kierunkowego ma przygotowanie do pracy w obszarach wymagających biegłej znajomości języka kierunkowego KOMPETENCJE SPOŁECZNE rozumie potrzebę uczenia się i doskonalenia osobistego i zawodowego przez całe życie, doskonalenia własnego warsztatu z wykorzystaniem nowoczesnych metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego kierunkowego obszaru językowego potrafi pracować w grupie, pełniąc w niej różne w niej role oraz przyjmując odpowiedzialność za działania grupy oraz wykazując aktywność i chęć podejmowania nowych wyzwań potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych przez siebie lub innych zadań. prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy merytoryczne, etyczne i organizacyjne związane z wykonywana przez siebie działalnością zawodowa dysponuje umiejętnościami komunikacyjnymi, społecznymi, H1A_U02 H1A_U05 H1A_U01 H1A_U06 H1A_U08 H1A_U07 H1A_U06 H1A_U09 H1A_U07 H1A_U08 H1A_U09 H1A_U010 H1A_U07 H1A_U04 H1A_K01 H1A_K05 H1A_K02 H1A_K03 H1A_K04 H1A_K02

7 K1A_K07 interpersonalnymi i interkulturowymi, które predysponują do pracy w sektorze kultury, oświaty, mediów charakteryzuje sie wrażliwością etyczna, empatią,otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności H1A_K06 H1A_K04 Objaśnienie oznaczeń stosowanych we wszystkich tabelach: K (przed podkreślnikiem) kierunkowe efekty kształcenia cyfra 1 lub 2 dla określenia poziomu kształcenia (1 studia/kwalifikacje pierwszego stopnia, 2 studia/kwalifikacje drugiego stopnia); litera A lub P dla określenia profilu kształcenia (A profil ogólnoakademicki, P profil praktyczny); Inz oznacza kwalifikacje inżynierskie określone rozporządzeniem MNiSW w sprawie KRK W (po podkreślniku) kategoria wiedzy U (po podkreślniku) kategoria umiejętności K (po podkreślniku) kategoria kompetencji społecznych numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr dziesiętnych (numery 1-9 są poprzedzone cyfrą 0). W przypadku obszarowych efektów kształcenia pierwsza litera określa nazwę obszaru, zgodnie z następującymi ustaleniami: - H: obszar kształcenia odpowiadający naukom humanistycznym - S: obszar kształcenia odpowiadający naukom społecznym - X: obszar kształcenia odpowiadający naukom ścisłym - P: obszar kształcenia odpowiadający naukom przyrodniczym - T: obszar kształcenia odpowiadający naukom technicznym * np. T1A_W01, T1A_W10

8 2) Tabela zgodności obszarowych efektów kształcenia (EKO) z kierunkowymi efektami kształcenia (EKK) Nazwa kierunku studiów: FILOLOGIA... Poziom kształcenia (studiów): STUDIA I STOPNIA... Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI... SYMBOL EKO H1A_W01 H1A_W02 H1A_W03 H1A_W04 H1A_W05 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA OBSZARU KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK HUMANISTYCZNYCH WIEDZA ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej zna podstawową terminologię nauk humanistycznych ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów ma podstawową wiedzę o powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi SYMBOL (ODNIESIENIE DO) EKK K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07 K_W01, K_W02, K_03, K_W07 K_W01, K_W02, K_W03 K_W01, K_W02, K_W05 K_W03, K_W06, K_W07

9 obszaru albo obszarów, z których został wyodrębniony studiowany kierunek studiów H1A_W06 ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku K_W03 studiów H1A_W07 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin K_W04, K_W05, K_W08 H1A_W08 H1A_W09 H1A_W10 H1A_U01 H1A_U02 naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym UMIEJĘTNOŚCI potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, K_W09 K_W03, K_W05, K_W07 K_W04 K_U01, K_U05, K_U07 K_U01, K_U02, K_U06

10 H1A_U03 H1A_U04 H1A_U05 H1A_U06 H1A_U07 H1A_U08 pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych w typowych sytuacjach profesjonalnych potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, w języku polskim i języku obcym posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych K_U03 K_U04, K_U13 K_U06 K_U07, K_U09 K_U05, K_U08, K_U10, K_U12 K_U08, K_U10

11 w języku polskim i języku obcym uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł H1A_U09 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, K_U09, K_U10 a także różnych źródeł H1A_U10 ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 K_U11 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego KOMPETENCJE SPOŁECZNE H1A_K01 H1A_K02 H1A_K03 H1A_K04 H1A_K05 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa K_K01 K_K03, K_K06 K_K04 K_K05, K_K07 K_K02

12 H1A_K06 kulturowego regionu, kraju, Europy uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form K_K07 UWAGA: ze sporządzonej tabeli musi wynikać, że w przypadku studiów pierwszego stopnia efekty kierunkowe pokrywają wszystkie istotne komponenty zbioru efektów kształcenia zdefiniowanego dla danego obszaru kształcenia, a proporcje w odpowiednich kategoriach i podkategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych są zachowane. Niedopuszczalne jest zatem w przypadku studiów pierwszego stopnia pozostawienie niewypełnionych wierszy w ostatniej kolumnie. KIERUNKOWY KOORDYNATOR KRK DR MARIUSZ ZBOROWSKI, Tel. Służbowy

13 PROGRAM KSZTAŁCENIA Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (nazwa kierunku) 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW: Wydział/Instytut: Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej... Poziom kształcenia (studiów): studia pierwszego stopnia... Profil kształcenia: ogólnoakademicki... Obszar(y) kształcenia, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia: obszar nauk społecznych, obszar nauk humanistycznych... Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia: Obszar nauk społecznych: - dziedzina nauk społecznych; dyscypliny: nauka o mediach, nauka o poznaniu i komunikacji społecznej, psychologia, socjologia, - dziedzina nauk ekonomicznych; dyscyplina: ekonomia, - dziedzina nauk prawnych; dyscyplina: prawo. Obszar nauk humanistycznych: - dziedzina nauk humanistycznych; dyscypliny: filozofia, historia, językoznawstwo, kulturoznawstwo... Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat... Wskazanie związku kierunku studiów ze strategią rozwoju Wydziału\Instytutu oraz misją Politechniki Koszalińskiej: Misją Politechniki Koszalińskiej jest kształcenie społeczeństwa, prowadzenie badań naukowych, wdrażanie wyników badań do gospodarki oraz udział w życiu społecznym, zapewniające uczelni przyczynianie się do rozwoju regionu, kraju i świata, a absolwentom zdolność do wypełniania funkcji zawodowych i społecznych przez całe aktywne życie. Politechnika Koszalińska uznając za podstawowe zasady humanizmu i tolerancji światopoglądowej, wolności i niezależności prowadzenia badań naukowych, równości dostępu do kształcenia dla wszystkich grup społecznych, przyjmuje na siebie obowiązek nieustannego dostosowania i unowocześniania oferty badawczej, dydaktycznej i kształcenia ustawicznego w zgodzie z tymi zasadami oraz rozwojem technicznym, kulturowym, potrzebami rynku pracy, gospodarki oraz zasadami współpracy regionalnej, krajowej i międzynarodowej. Program kierunku studiów Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna wpisuje się w misję Politechniki Koszalińskiej w zakresie kształcenia społeczeństwa w celu nabycia przez absolwentów zdolności wypełniania funkcji zawodowych i

14 społecznych w obszarze objętym efektami kształcenia. Jednym z ważniejszych efektów kształcenia, zgodnie z opracowanym programem kierunku studiów, jest osiągnięcie kompetencji społecznej polegającej na rozumieniu potrzeby i możliwości ciągłego dokształcania się w trakcie całego życia zawodowego. Sposoby weryfikacji uzyskania przez studenta zakładanych efektów kształcenia w połączeniu z metodami walidacji i kontroli procesu kształcenia, zaproponowane w opisywanym kierunku studiów, stwarzają podstawy do nieustannego doskonalenia i modernizacji efektów kształcenia z uwzględnieniem rozwoju technicznego i kulturowego oraz potrzebami rynku pracy i gospodarki. Misją Instytutu Neofilologii i Komunikacji Społecznej jest szerokie kształcenie umiejętności komunikowania się oraz przygotowanie do analitycznego i krytycznego, ale w pełni świadomego kontaktu z szeroko rozumianą sferą życia społecznego. Aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie wymaga umiejętności porozumiewania się, wyrażania swojego zdania i zasięgania opinii innych oraz komunikowania swoich potrzeb. Misją Instytutu Neofilologii i Komunikacji Społecznej jest także kształcenie umiejętności świadomego i twórczego uczestniczenia w zjawiskach społecznych, kulturowych czy politycznych, które wymaga utrzymanych na wysokim poziomie kompetencji komunikacyjnych związanych z wszechstronnym rozwojem intelektualnym jednostki. Misja Instytutu wypływa z Misji Politechniki Koszalińskiej, w której Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej jest jedną z samodzielnych jednostek organizacyjnych działających na prawach wydziału. Jako samodzielna jednostka organizacyjna Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej prowadzi studia licencjackie I stopnia stacjonarne i niestacjonarne na dwóch kierunkach: filologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Filologia kształci na dwóch specjalnościach: filologia angielska oraz filologia germańska, zaś dziennikarstwo i komunikacja społeczna na trzech: public relations i rzecznictwo prasowe, dziennikarstwo radiowe i telewizyjne, reklama medialna. Misją uczelni jest kształcenie na najwyższym poziomie, tworzenie i upowszechnianie wiedzy oraz stwarzanie warunków dla rozwoju nauki i kultury, a także współdziałanie z innymi uczelniami w tworzeniu europejskiej i światowej przestrzeni edukacyjnej i cywilizacyjnej. Społeczność akademicka Instytutu podtrzymuje tę misję, w głębokim przekonaniu, że wartościami tymi kierować się będzie także każdy nauczyciel akademicki. Instytut w swojej misji wychodzi z założenia, że na jakość stosunków międzyludzkich znacząco wpływa jakość procesu komunikacji. Dlatego Instytut z jednej strony dąży do podniesienia jakości kształtowania i przekazywania informacji (kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna), z drugiej zaś kładzie nacisk na rozumienie informacji w światowej przestrzeni edukacyjnej i cywilizacyjnej (kierunek filologia angielska i germańska). Tym, co wyróżnia nasz Instytut, jest szeroki wachlarz przedmiotów praktycznych, które zdecydowanie podnoszą jakość procesu kształcenia. Naszą wizją jest wykreowanie człowieka, który potrafi spożytkować swoją wiedzę i umiejętności w integrującym się społeczeństwie Europy. Chcemy to uzyskać przez synergizm wynikający z unowocześniania programów nauczania, podnoszenia poziomu kwalifikacji swojej kadry naukowo-dydaktycznej oraz rozwój bazy dydaktycznej Instytutu. W ramach kształcenia na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna studenci osiągają efekty kształcenia umożliwiające realizację misji Instytutu Neofilologii i Komunikacji Społecznej Politechniki Koszalińskiej w zakresie podnoszenia i doskonalenia kompetencji komunikacyjnych, upowszechniania wiedzy, tworzenia warunków dla rozwoju nauki i kultury, aktywnego i świadomego uczestniczenia w szeroko rozumianej sferze życia społecznego, integrowania społeczności akademickiej oraz wspierania rozwoju regionu. Ogólne informacje związane z programem kształcenia (ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia, typowe miejsca pracy i możliwości kontynuacji kształcenia przez absolwentów):

15 Absolwent kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (studia zawodowe) uzyska ogólne wykształcenie humanistyczne. Absolwent będzie posiadał dobrą orientację w zakresie pracy mediów ogólnopolskich i regionalnych oraz nabędzie umiejętności w zakresie prowadzenia kampanii reklamowych i politycznych oraz montażu audycji radiowych i TV. Dodatkowo będzie posiadał wiedzę dotyczącą dziennikarstwa internetowego, która pozwoli na podejmowanie współpracy z redakcjami i instytucjami zlokalizowanymi poza miejscem stałego zamieszkania. Podczas 3-letnich studiów student kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA będzie miał szansę nabyć umiejętności w obszarach: konstruowania i realizacji strategii public relations przedsiębiorstw, instytucji non-profit, osób publicznych, partii politycznych, podmiotów samorządowych, zarządzania sytuacją kryzysową, prowadzenia działań public relations w Internecie, wypełniania funkcji rzecznika prasowego przedsiębiorstw, instytucji non-profit, osób publicznych, partii politycznych, podmiotów samorządowych, zdalnego zarządzania informacją, przygotowywania serwisów online, projektowania stron i portali internetowych, wszechstronnego wykorzystywania grafiki komputerowej, projektowania programów e-learningowych i e-commerce, profesjonalnego posługiwania się technikami cyfrowymi w operowaniu obrazem i dźwiękiem oraz narzędziami do ich montażu, kompetencji producenckich w zakresie wytwarzania wydawnictw i programów elektronicznych oraz ich wersji multimedialnych, tworzenia i prowadzenia wideokonferencji. Praca... Absolwent w trakcie studiów zdobędzie wszechstronną wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji masowej. Przygotowanie specjalistyczne oparte na gruntownej wiedzy ogólnej, kierunkowej i warsztatowej stworzy absolwentowi szerokie możliwości zatrudnienia w mediach, firmach współpracujących z mediami, agencjami reklamowymi i portalami internetowymi, w szczególności z redakcjami informacyjnymi tych portali oraz w działach promocji firm i instytucji. Absolwent będzie przygotowany także do prowadzenia własnej działalności w zakresie public relations. Wykształcenie zdobyte podczas studiów pozwoli absolwentowi na zatrudnienie w komórkach komunikacji społecznej w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, na samodzielnych stanowiskach do spraw komunikacji społecznej w instytucjach państwowych i samorządowych, organizacjach politycznych, społecznych, kulturalnych, w agencjach marketingowych oraz agencjach public relations, domach mediowych, wydawnictwach prasowych, rozgłośniach radiowych oraz ośrodkach telewizyjnych. Absolwent będzie również przygotowany do pełnienia funkcji rzecznika prasowego.

16 4. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 3) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia (EKO) Nazwa kierunku studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna... Obszar kształcenia: obszar nauk społecznych, obszar nauk humanistycznych... Poziom kształcenia (studiów): studia pierwszego stopnia... Profil kształcenia: ogólnoakademicki... SYMBOL EKK KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK) WIEDZA SYMBOL (ODNIESIENIE EKK DO) EKO* K1A_W01 K1A_W02 K1A_W03 zna podstawową terminologię używaną w profesjonalnym komunikowaniu społecznym a w szczególności w komunikowaniu masowym, działaniach public relations/rzecznictwie prasowym i/lub w reklamie ma elementarną wiedzę o istocie, strukturze, mechanizmach systemu medialnego oraz jego miejscu w systemie komunikacji społecznej, zna działanie tradycyjnych i nowych mediów, ich właściwości, zakresy oddziaływania oraz formy przekazu ma uporządkowaną wiedzę ogólną (obejmującą terminologię, teorie i metodologię) z zakresu dziedzin i dyscyplin właściwych dla dziennikarstwa i komunikacji społecznej, w szczególności elementarną wiedzę kulturową, historyczną, polityczną, psychologiczną i prawną i rozumie zachodzące między nimi relacje S1A_W01 S1A_W02 S1A_W01 S1A_W02 S1A_W03

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Program nauczania Specjalność: Turystyka kulturowa, Media i komunikowanie, Reklama i public relations Forma

Bardziej szczegółowo

C. M O D U Ł K S Z T A Ł C E N I A K I E R U N K O W E G O

C. M O D U Ł K S Z T A Ł C E N I A K I E R U N K O W E G O UCHWAŁA Nr 9/2013 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia (opisu określonych przez

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach)

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach) Załącznik nr 42 do Uchwały Nr 54/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny Nazwa kierunku studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Obszar

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów dla kierunku kulturoznawstwo studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Gorzów Wielkopolski 2012 r. Spis treści 1. Nazwa Instytutu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA. KONCEPCJA KSZTAŁCENIA 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA 3. PROGRAM STUDIÓW 4. SZCZEGÓŁOWE PLANY KOLEJNYCH ETAPÓW STUDIÓW

1. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA. KONCEPCJA KSZTAŁCENIA 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA 3. PROGRAM STUDIÓW 4. SZCZEGÓŁOWE PLANY KOLEJNYCH ETAPÓW STUDIÓW 1. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA. KONCEPCJA KSZTAŁCENIA 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA 3. PROGRAM STUDIÓW 4. SZCZEGÓŁOWE PLANY KOLEJNYCH ETAPÓW STUDIÓW OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA KONCEPCJA KSZTAŁCENIA Studia przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR REKRUTACYJNY 2014 / 2015 nauki HUMANISTYCZNE. AKADEMIA POLONIJNA ul. Pułaskiego 4/6 42-200 Częstochowa

INFORMATOR REKRUTACYJNY 2014 / 2015 nauki HUMANISTYCZNE. AKADEMIA POLONIJNA ul. Pułaskiego 4/6 42-200 Częstochowa INFORMATOR REKRUTACYJNY 2014 / 2015 nauki HUMANISTYCZNE AKADEMIA POLONIJNA ul. Pułaskiego 4/6 42-200 Częstochowa Kilka słów o kierunku... Kim jesteśmy? Konkurencyjne ceny Nasze programy SŁOWO REKTORA Studencie,

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Ramowy program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04 1. Opis kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku studiów prawo studia stacjonarne jednolite magisterskie oraz studia niestacjonarne jednolite magisterskie profil ogólnoakademicki Symbol kierunkowego

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień Uzasadnienie wyboru obszarowych efektów kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna W dziedzinach nauki

Bardziej szczegółowo

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny Wydział Filologiczny Informator rekrutacyjny 2014 2015 wydział filologiczny 90-514 Łódź al. Kościuszki 65 tel.: (42) 665 52 53 665 52 60 fax: (42) 665 52 54 e-mail: filolog@uni.lodz.pl www.filolog.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: Zasady Rekrutacji Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: 1. ankieta osobowa kandydata oraz podanie (formularze ankiety oraz podania zamieszczone są na stronie

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Studia licencjackie (I stopnia) - ZARZĄDZANIE Sylwetka absolwenta Absolwent

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne Informator ECTS 2012 Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne 1 Spis treści Efekty kształcenia... 5 Koncepcja kształcenia... 3 Zasady, warunki i tryb rekrutacji... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji Modelowa struktura programu na studiach podyplomowych w zakresie ekonomii, zarządzania i informatyki z uwzględnieniem Kompetencji Kluczowych Poradnik Szczecin, kwiecień 2015 Aleksandra Grzesiuk Spis treści

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. Efekty kształcenia dla kierunku BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY.

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. Efekty kształcenia dla kierunku BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. Załącznik nr 1 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ EKSPERTÓW SPIS TREŚCI

ZESPÓŁ EKSPERTÓW SPIS TREŚCI ZESPÓŁ EKSPERTÓW: prof. dr hab. Andrzej Rabczenko dr Anna Jeznach dr Tomasz Tomaszewicz dr Konrad Maj Anna Kurowska ElŜbieta Cała Małgorzata Szymaniuk-Kruk Alicja Chróściel SPIS TREŚCI STRONA - 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Analityk informacji i raportów medialnych (262201)

Analityk informacji i raportów medialnych (262201) Analityk informacji i raportów medialnych (262201) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie

Bardziej szczegółowo