I. INFORMACJA O INSTYTUCIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. INFORMACJA O INSTYTUCIE"

Transkrypt

1 I. INFORMACJA O INSTYTUCIE Człowiek to istota społeczna, żeby funkcjonować w społeczeństwie musi umieć porozumiewać się z innymi jego uczestnikami; wyrażać swoje zdanie i zasięgać opinii innych oraz komunikować swoje potrzeby. Komunikacja jest procesem, z którym wszyscy mamy do czynienia na co dzień. Trudno wyobrazić sobie życie współczesnego człowieka bez komunikowania się z innymi. Misją Instytutu jest szerokie kształcenie umiejętności komunikowania się. TOŻSAMOŚĆ Misja Instytutu wypływa z Misji Politechniki Koszalińskiej, w której Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej jest jedną z samodzielnych jednostek organizacyjnych, działającą na prawach wydziału, w której prowadzone są studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne na dwóch kierunkach: filologia, specjalności: filologia angielska oraz filologia germańska, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalności: public relations i rzecznictwo prasowe oraz media cyfrowe i komunikacja elektroniczna. Misją uczelni jest kształcenie na najwyższym poziomie, tworzenie i upowszechnianie wiedzy oraz stwarzanie warunków dla rozwoju nauki i kultury, a także współdziałanie z innymi uczelniami w tworzeniu europejskiej i światowej przestrzeni edukacyjnej i cywilizacyjnej. Społeczność akademicka Instytutu podtrzymuje tę misję, w głębokim przekonaniu, że nadrzędnymi wartościami, którymi powinien kierować się każdy nauczyciel akademicki są: umiłowanie prawdy, szacunek dla wiedzy oraz rzetelność w jej upowszechnianiu. PRIORYTETY Instytut w swojej misji wychodzi z założenia, że jakość stosunków międzyludzkich określona jest jakością ich wzajemnej komunikacji. Komunikowanie się jest kontaktem społecznym w sensie dawania i przyjmowania informacji. Instytut z jednej strony stawia na podniesienie jakości kształtowania i przekazywania informacji (kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna), z drugiej zaś na rozumienie informacji w światowej przestrzeni edukacyjnej i cywilizacyjnej (kierunek filologia angielska i germańska). Tym, co wyróżnia nasz Instytut jest szeroki udział w programach kształcenia przedmiotów praktycznych. WIZJA Naszą wizją jest wykreowanie człowieka, który potrafi spożytkować swoją wiedzę i umiejętności w integrującym się społeczeństwie Europy. Chcemy to uzyskać przez synergizm wynikający z unowocześniania programów nauczania, podnoszenia poziomu kwalifikacji swojej kadry naukowo-dydaktycznej oraz rozwój bazy dydaktycznej Instytutu. Instytut zatrudnia 48 pracowników dydaktycznych, w tym 1 profesora, 9 doktorów habilitowanych, 21 doktorów, 17 magistrów.

2 II. INFORMACJA O PROGRAMACH KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA FILOLOGIA (nazwa kierunku) 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW: Wydział/Instytut: Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej Poziom kształcenia (studiów): studia I stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Obszar(y) kształcenia: Kierunek studiów FILOLOGIA przyporządkowany został do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych opisanego w Polskiej Ramie Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia: Filologia umieszczona została w zakresie nauk humanistycznych. Kształcenie kierunkowe obejmuje treści pozwalające na uzyskanie rzetelnej wiedzy oraz cennych umiejętności w zakresie języka angielskiego, literatury, kultury oraz problematyki zagadnień biznesu krajów angielskiego obszaru językowego oraz komunikacji międzykulturowej, umożliwiającej absolwentom rozpoczęcie kariery zawodowej w tłumaczeniu, nauczaniu, środkach masowego przekazu, wydawnictwach, redakcjach czasopism, działach promocji, turystyce, usługach oraz biznesie wymagającym znajomości języka i kultury. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat Wskazanie związku kierunku studiów ze strategią rozwoju Wydziału\Instytutu oraz misją Politechniki Koszalińskiej: Program kierunku studiów Filologii wpisuje się w misję Politechniki Koszalińskiej w zakresie kształcenia społeczeństwa w celu nabycia przez absolwentów zdolności wypełniania funkcji zawodowych i społecznych w obszarze objętym efektami uczenia się. Jednym z ważniejszych efektów uczenia się, zgodnie z opracowanym programem kierunku studiów, jest osiągnięcie kompetencji społecznej polegającej na rozumieniu potrzeby i możliwości ciągłego dokształcania się w trakcie całego życia zawodowego. Sposoby weryfikacji uzyskania przez studenta zakładanych efektów uczenia się w połączeniu z metodami walidacji i kontroli procesu kształcenia, zaproponowane w opisywanym kierunku studiów, stwarzają podstawy do nieustannego doskonalenia i modernizacji efektów uczenia się z uwzględnieniem rozwoju technicznego i kulturowego oraz potrzebami rynku pracy i gospodarki. Ogólne informacje związane z programem kształcenia (ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia, typowe miejsca pracy i możliwości kontynuacji kształcenia przez absolwentów):

3 Absolwent trzyletnich studiów I stopnia na kierunku Filologia powinien władać językiem angielskim lub niemieckim w stopniu możliwie zbliżonym do poziomu biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. W sposób poprawny posługuje się tym językiem zarówno w mowie, jak i piśmie, potrafi swobodnie komunikować się w różnych sytuacjach społecznych, a także wyraża złożone opinie na tematy tzw. ogólnospołeczne, odpowiednio argumentując swoje zdanie. Jego wypowiedzi są poprawne pod względem gramatycznym oraz zróżnicowane leksykalnie i strukturalnie, w mowie poprawne pod względem fonetycznym, a na piśmie ortograficznym. Rozumie złożone teksty, zróżnicowane funkcjonalnie i stylistycznie. Rozumie i potrafi przetłumaczyć także teksty fachowe z wybranych dziedzin oraz posługiwać się językiem naukowym. Podczas nauki drugiego języka obcego posiadł umiejętność posługiwania się nim w podstawowych rodzajach komunikacji językowej, w typowych sytuacjach społecznych. Umie wyrazić własną opinię i redagować teksty. Student może osiągnąć także wyższą biegłość w posługiwaniu się drugim językiem obcym, jeśli jego kompetencje w momencie rozpoczęcia studiów pozwalają na uczestnictwo w zajęciach grupy zaawansowanej lub średniozaawansowanej. Absolwent posiada także podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze krajów anglojęzycznych lub niemieckojęzycznych. Jest zdolny do analizy różnego rodzaju tekstów pod względem językoznawczym, jak i literackim. Powinien on również prezentować postawę otwartości wobec różnych kultur i języków oraz wykazywać chęć doskonalenia znajomości języka kierunkowego i sprawności uczenia się języków obcych, a także samokształcenia w zakresie kompetencji translatorskich oraz wiedzy ogólnej i specjalistycznej. Po sześciu semestrach studiów absolwent Filologii posiada także umiejętności interdyscyplinarne, pozwalające mu na wykorzystywanie znajomości języka oraz zdobytej wiedzy humanistycznej w różnych dziedzinach życia i nauki. Umiejętności nabyte w trakcie studiów umożliwiają mu podjęcie pracy wszędzie tam, gdzie niezbędna jest dobra znajomość języka angielskiego (m.in. w usługach, turystyce, urzędach i organizacjach społecznych, firmach handlowych, spedycyjnych lub produkcyjnych, środkach masowego przekazu). Absolwent po ukończeniu studiów otrzymuje tytuł zawodowy licencjata, uprawniający go do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia, kończących się uzyskaniem tytułu magistra.

4 2. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia (EKO) Nazwa kierunku studiów: FILOLOGIA... Obszar kształcenia: NAUKI HUMANISTYCZNE... Poziom kształcenia (studiów): STUDIA I STOPNIA... Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI... SYMBOL EKK KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK) WIEDZA SYMBOL (ODNIESIENIE EKK DO) EKO* K1A_W01 ma wiedzę w zakresie praktycznej znajomości języka kierunkowego obejmującą wszystkie sprawności językowe (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie), gramatykę języka kierunkowego (morfologię i składnię), fonetykę, a także służący ich opisowi metajęzyk H1A_W02 H1A_W03 H1A_W04 K1A_W02 K1A_W03 posiada wiedzę z zakresu nie tylko podstawowego, ale także bardziej specjalistycznego słownictwa z różnych kręgów tematycznych, kolokacji wyrazów, poziomów stylistycznych, frazeologizmów i idiomów, zna zasady słowotwórstwa języka kierunkowego ma wiedzę na temat najważniejszych teorii językowych i komunikacyjnych, akwizycji języka kierunkowego, jego historii, opisu języka kierunkowego jako systemu, przy uwzględnieniu wariantów regionalnych, a także różnic i podobieństw pomiędzy językiem kierunkowym i językiem polskim H1A_W02 H1A_W03 H1A_W04 H1A_W01 H1A_W02 H1A_W09 H1A_W03 H1A_W05

5 H1A_W06 K1A_W04 K1A_W05 K1A_W06 ma podstawową wiedzę dotyczącą historii, kultury i realioznawstwa krajów danego obszaru językowego, niezbędną do zrozumienia znaczenia kluczowych wydarzeń historycznych, zmian społeczno-politycznych, a także wartości osiągnięć kulturowych posiada wiedzę na temat kanonu literatury krajów języka kierunkowego, niezbędną do analizy utworów literackich z uwzględnieniem historycznego i społecznego tła poszczególnych epok ma podstawową wiedzę o najważniejszych nurtach filozoficznych i ich przedstawicielach H1A_W07 H1A_W10 H1A_W01 H1A_W07 H1A_W04 H1A_W09 H1A_W01 H1A_W01 H1A_W05 K1A_W07 K1A_W08 posiada elementarną wiedzę z zakresu fleksji i słownictwa języka łacińskiego, pozwalającą na stosowanie adekwatnej terminologii w obszarze nauk humanistycznych, a także na temat kultury antycznej stanowiącej trwałą wartość w rozwoju kultury europejskiej ma podstawową wiedzę o technologiach informacyjnych oraz bazach danych H1A_W09 H1A_W05 H1A_W02 H1A_W01 H1A_W07 K1A_W09 ma podstawową wiedzę w zakresie zasad ochrony własności intelektualnej H1A_W08 UMIEJĘTNOŚCI K1A_U01 K1A_U02 potrafi pozyskiwać informacje źródłowe, analizować i integrować uzyskane dane, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie potrafi prowadzić podstawowe badania w zakresie kierunkowym, zarówno w obszarze ogólno akademickim, jak i specjalistycznym; prawidłowo przeprowadza analizę problemów badawczych i dokonuje ich prezentacji H1A_U01 H1A_U02 H1A_U02 H1A_U01 K1A_U03 ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji językowych H1A_U03 K1A_U04 potrafi wykorzystać nabytą wiedzę teoretyczną i praktyczną właściwą dla kierunku w środowisku zawodowym H1A_U04 K1A_U05 potrafi posługiwać się bazami danych w postaci korpusów leksykalnych, w tym specjalistycznych; dotyczy to także zasobów internetowych i multimedialnych H1A_U01 H1A_U07

6 K1A_U06 K1A_U07 K1A_U08 K1A_U09 K1A_U10 K1A_U11 K1A_U12 K1A_U13 K1A_K01 K1A_K02 K1A_K03 K1A_K04 K1A_K05 K1A_K06 potrafi analizować materiał językowy i kulturowy właściwy dla języka kierunkowego oraz dokonywać w tym obszarze analiz, interpretacji oraz korelacji w odniesieniu do szerszego tła społecznego posiada umiejętności argumentacyjne i retoryczne w zakresie języka kierunkowego, oparte na wiedzy własnej oraz z wykorzystaniem innych źródeł posiada umiejętność kompozycji tekstów pisanych w języku kierunkowym na zaawansowanym poziomie gramatycznoleksykalnym; potrafi używać odpowiedniego rejestru językowego posiada umiejętność prezentacji werbalnych w języku kierunkowym, w którym potrafi wykorzystać sprawności językowe, znajomość realiów i kultury, a także wiedzę specjalistyczną charakterystyczną dla obszarów obranej specjalizacji potrafi tłumaczyć teksty z języka polskiego na język kierunkowy i języka kierunkowego na język polski, zarówno w wymiarze ogólnojęzykowym, jak i specjalistycznym; dotyczy to tekstów pisanych oraz tłumaczeń ustnych posiada umiejętności językowe w zakresie drugiego języka obcego, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego potrafi posługiwać się technikami informatycznymi niezbędnymi do realizacji zadań badawczych i praktycznych z zakresu kierunkowego ma przygotowanie do pracy w obszarach wymagających biegłej znajomości języka kierunkowego KOMPETENCJE SPOŁECZNE rozumie potrzebę uczenia się i doskonalenia osobistego i zawodowego przez całe życie, doskonalenia własnego warsztatu z wykorzystaniem nowoczesnych metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego kierunkowego obszaru językowego potrafi pracować w grupie, pełniąc w niej różne w niej role oraz przyjmując odpowiedzialność za działania grupy oraz wykazując aktywność i chęć podejmowania nowych wyzwań potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych przez siebie lub innych zadań. prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy merytoryczne, etyczne i organizacyjne związane z wykonywana przez siebie działalnością zawodowa dysponuje umiejętnościami komunikacyjnymi, społecznymi, H1A_U02 H1A_U05 H1A_U01 H1A_U06 H1A_U08 H1A_U07 H1A_U06 H1A_U09 H1A_U07 H1A_U08 H1A_U09 H1A_U010 H1A_U07 H1A_U04 H1A_K01 H1A_K05 H1A_K02 H1A_K03 H1A_K04 H1A_K02

7 K1A_K07 interpersonalnymi i interkulturowymi, które predysponują do pracy w sektorze kultury, oświaty, mediów charakteryzuje sie wrażliwością etyczna, empatią,otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności H1A_K06 H1A_K04 Objaśnienie oznaczeń stosowanych we wszystkich tabelach: K (przed podkreślnikiem) kierunkowe efekty kształcenia cyfra 1 lub 2 dla określenia poziomu kształcenia (1 studia/kwalifikacje pierwszego stopnia, 2 studia/kwalifikacje drugiego stopnia); litera A lub P dla określenia profilu kształcenia (A profil ogólnoakademicki, P profil praktyczny); Inz oznacza kwalifikacje inżynierskie określone rozporządzeniem MNiSW w sprawie KRK W (po podkreślniku) kategoria wiedzy U (po podkreślniku) kategoria umiejętności K (po podkreślniku) kategoria kompetencji społecznych numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr dziesiętnych (numery 1-9 są poprzedzone cyfrą 0). W przypadku obszarowych efektów kształcenia pierwsza litera określa nazwę obszaru, zgodnie z następującymi ustaleniami: - H: obszar kształcenia odpowiadający naukom humanistycznym - S: obszar kształcenia odpowiadający naukom społecznym - X: obszar kształcenia odpowiadający naukom ścisłym - P: obszar kształcenia odpowiadający naukom przyrodniczym - T: obszar kształcenia odpowiadający naukom technicznym * np. T1A_W01, T1A_W10

8 2) Tabela zgodności obszarowych efektów kształcenia (EKO) z kierunkowymi efektami kształcenia (EKK) Nazwa kierunku studiów: FILOLOGIA... Poziom kształcenia (studiów): STUDIA I STOPNIA... Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI... SYMBOL EKO H1A_W01 H1A_W02 H1A_W03 H1A_W04 H1A_W05 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA OBSZARU KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK HUMANISTYCZNYCH WIEDZA ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej zna podstawową terminologię nauk humanistycznych ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów ma podstawową wiedzę o powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi SYMBOL (ODNIESIENIE DO) EKK K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07 K_W01, K_W02, K_03, K_W07 K_W01, K_W02, K_W03 K_W01, K_W02, K_W05 K_W03, K_W06, K_W07

9 obszaru albo obszarów, z których został wyodrębniony studiowany kierunek studiów H1A_W06 ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku K_W03 studiów H1A_W07 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin K_W04, K_W05, K_W08 H1A_W08 H1A_W09 H1A_W10 H1A_U01 H1A_U02 naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym UMIEJĘTNOŚCI potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, K_W09 K_W03, K_W05, K_W07 K_W04 K_U01, K_U05, K_U07 K_U01, K_U02, K_U06

10 H1A_U03 H1A_U04 H1A_U05 H1A_U06 H1A_U07 H1A_U08 pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych w typowych sytuacjach profesjonalnych potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, w języku polskim i języku obcym posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych K_U03 K_U04, K_U13 K_U06 K_U07, K_U09 K_U05, K_U08, K_U10, K_U12 K_U08, K_U10

11 w języku polskim i języku obcym uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł H1A_U09 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, K_U09, K_U10 a także różnych źródeł H1A_U10 ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 K_U11 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego KOMPETENCJE SPOŁECZNE H1A_K01 H1A_K02 H1A_K03 H1A_K04 H1A_K05 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa K_K01 K_K03, K_K06 K_K04 K_K05, K_K07 K_K02

12 H1A_K06 kulturowego regionu, kraju, Europy uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form K_K07 UWAGA: ze sporządzonej tabeli musi wynikać, że w przypadku studiów pierwszego stopnia efekty kierunkowe pokrywają wszystkie istotne komponenty zbioru efektów kształcenia zdefiniowanego dla danego obszaru kształcenia, a proporcje w odpowiednich kategoriach i podkategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych są zachowane. Niedopuszczalne jest zatem w przypadku studiów pierwszego stopnia pozostawienie niewypełnionych wierszy w ostatniej kolumnie. KIERUNKOWY KOORDYNATOR KRK DR MARIUSZ ZBOROWSKI, Tel. Służbowy

13 PROGRAM KSZTAŁCENIA Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (nazwa kierunku) 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW: Wydział/Instytut: Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej... Poziom kształcenia (studiów): studia pierwszego stopnia... Profil kształcenia: ogólnoakademicki... Obszar(y) kształcenia, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia: obszar nauk społecznych, obszar nauk humanistycznych... Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia: Obszar nauk społecznych: - dziedzina nauk społecznych; dyscypliny: nauka o mediach, nauka o poznaniu i komunikacji społecznej, psychologia, socjologia, - dziedzina nauk ekonomicznych; dyscyplina: ekonomia, - dziedzina nauk prawnych; dyscyplina: prawo. Obszar nauk humanistycznych: - dziedzina nauk humanistycznych; dyscypliny: filozofia, historia, językoznawstwo, kulturoznawstwo... Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat... Wskazanie związku kierunku studiów ze strategią rozwoju Wydziału\Instytutu oraz misją Politechniki Koszalińskiej: Misją Politechniki Koszalińskiej jest kształcenie społeczeństwa, prowadzenie badań naukowych, wdrażanie wyników badań do gospodarki oraz udział w życiu społecznym, zapewniające uczelni przyczynianie się do rozwoju regionu, kraju i świata, a absolwentom zdolność do wypełniania funkcji zawodowych i społecznych przez całe aktywne życie. Politechnika Koszalińska uznając za podstawowe zasady humanizmu i tolerancji światopoglądowej, wolności i niezależności prowadzenia badań naukowych, równości dostępu do kształcenia dla wszystkich grup społecznych, przyjmuje na siebie obowiązek nieustannego dostosowania i unowocześniania oferty badawczej, dydaktycznej i kształcenia ustawicznego w zgodzie z tymi zasadami oraz rozwojem technicznym, kulturowym, potrzebami rynku pracy, gospodarki oraz zasadami współpracy regionalnej, krajowej i międzynarodowej. Program kierunku studiów Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna wpisuje się w misję Politechniki Koszalińskiej w zakresie kształcenia społeczeństwa w celu nabycia przez absolwentów zdolności wypełniania funkcji zawodowych i

14 społecznych w obszarze objętym efektami kształcenia. Jednym z ważniejszych efektów kształcenia, zgodnie z opracowanym programem kierunku studiów, jest osiągnięcie kompetencji społecznej polegającej na rozumieniu potrzeby i możliwości ciągłego dokształcania się w trakcie całego życia zawodowego. Sposoby weryfikacji uzyskania przez studenta zakładanych efektów kształcenia w połączeniu z metodami walidacji i kontroli procesu kształcenia, zaproponowane w opisywanym kierunku studiów, stwarzają podstawy do nieustannego doskonalenia i modernizacji efektów kształcenia z uwzględnieniem rozwoju technicznego i kulturowego oraz potrzebami rynku pracy i gospodarki. Misją Instytutu Neofilologii i Komunikacji Społecznej jest szerokie kształcenie umiejętności komunikowania się oraz przygotowanie do analitycznego i krytycznego, ale w pełni świadomego kontaktu z szeroko rozumianą sferą życia społecznego. Aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie wymaga umiejętności porozumiewania się, wyrażania swojego zdania i zasięgania opinii innych oraz komunikowania swoich potrzeb. Misją Instytutu Neofilologii i Komunikacji Społecznej jest także kształcenie umiejętności świadomego i twórczego uczestniczenia w zjawiskach społecznych, kulturowych czy politycznych, które wymaga utrzymanych na wysokim poziomie kompetencji komunikacyjnych związanych z wszechstronnym rozwojem intelektualnym jednostki. Misja Instytutu wypływa z Misji Politechniki Koszalińskiej, w której Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej jest jedną z samodzielnych jednostek organizacyjnych działających na prawach wydziału. Jako samodzielna jednostka organizacyjna Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej prowadzi studia licencjackie I stopnia stacjonarne i niestacjonarne na dwóch kierunkach: filologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Filologia kształci na dwóch specjalnościach: filologia angielska oraz filologia germańska, zaś dziennikarstwo i komunikacja społeczna na trzech: public relations i rzecznictwo prasowe, dziennikarstwo radiowe i telewizyjne, reklama medialna. Misją uczelni jest kształcenie na najwyższym poziomie, tworzenie i upowszechnianie wiedzy oraz stwarzanie warunków dla rozwoju nauki i kultury, a także współdziałanie z innymi uczelniami w tworzeniu europejskiej i światowej przestrzeni edukacyjnej i cywilizacyjnej. Społeczność akademicka Instytutu podtrzymuje tę misję, w głębokim przekonaniu, że wartościami tymi kierować się będzie także każdy nauczyciel akademicki. Instytut w swojej misji wychodzi z założenia, że na jakość stosunków międzyludzkich znacząco wpływa jakość procesu komunikacji. Dlatego Instytut z jednej strony dąży do podniesienia jakości kształtowania i przekazywania informacji (kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna), z drugiej zaś kładzie nacisk na rozumienie informacji w światowej przestrzeni edukacyjnej i cywilizacyjnej (kierunek filologia angielska i germańska). Tym, co wyróżnia nasz Instytut, jest szeroki wachlarz przedmiotów praktycznych, które zdecydowanie podnoszą jakość procesu kształcenia. Naszą wizją jest wykreowanie człowieka, który potrafi spożytkować swoją wiedzę i umiejętności w integrującym się społeczeństwie Europy. Chcemy to uzyskać przez synergizm wynikający z unowocześniania programów nauczania, podnoszenia poziomu kwalifikacji swojej kadry naukowo-dydaktycznej oraz rozwój bazy dydaktycznej Instytutu. W ramach kształcenia na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna studenci osiągają efekty kształcenia umożliwiające realizację misji Instytutu Neofilologii i Komunikacji Społecznej Politechniki Koszalińskiej w zakresie podnoszenia i doskonalenia kompetencji komunikacyjnych, upowszechniania wiedzy, tworzenia warunków dla rozwoju nauki i kultury, aktywnego i świadomego uczestniczenia w szeroko rozumianej sferze życia społecznego, integrowania społeczności akademickiej oraz wspierania rozwoju regionu. Ogólne informacje związane z programem kształcenia (ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia, typowe miejsca pracy i możliwości kontynuacji kształcenia przez absolwentów):

15 Absolwent kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (studia zawodowe) uzyska ogólne wykształcenie humanistyczne. Absolwent będzie posiadał dobrą orientację w zakresie pracy mediów ogólnopolskich i regionalnych oraz nabędzie umiejętności w zakresie prowadzenia kampanii reklamowych i politycznych oraz montażu audycji radiowych i TV. Dodatkowo będzie posiadał wiedzę dotyczącą dziennikarstwa internetowego, która pozwoli na podejmowanie współpracy z redakcjami i instytucjami zlokalizowanymi poza miejscem stałego zamieszkania. Podczas 3-letnich studiów student kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA będzie miał szansę nabyć umiejętności w obszarach: konstruowania i realizacji strategii public relations przedsiębiorstw, instytucji non-profit, osób publicznych, partii politycznych, podmiotów samorządowych, zarządzania sytuacją kryzysową, prowadzenia działań public relations w Internecie, wypełniania funkcji rzecznika prasowego przedsiębiorstw, instytucji non-profit, osób publicznych, partii politycznych, podmiotów samorządowych, zdalnego zarządzania informacją, przygotowywania serwisów online, projektowania stron i portali internetowych, wszechstronnego wykorzystywania grafiki komputerowej, projektowania programów e-learningowych i e-commerce, profesjonalnego posługiwania się technikami cyfrowymi w operowaniu obrazem i dźwiękiem oraz narzędziami do ich montażu, kompetencji producenckich w zakresie wytwarzania wydawnictw i programów elektronicznych oraz ich wersji multimedialnych, tworzenia i prowadzenia wideokonferencji. Praca... Absolwent w trakcie studiów zdobędzie wszechstronną wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji masowej. Przygotowanie specjalistyczne oparte na gruntownej wiedzy ogólnej, kierunkowej i warsztatowej stworzy absolwentowi szerokie możliwości zatrudnienia w mediach, firmach współpracujących z mediami, agencjami reklamowymi i portalami internetowymi, w szczególności z redakcjami informacyjnymi tych portali oraz w działach promocji firm i instytucji. Absolwent będzie przygotowany także do prowadzenia własnej działalności w zakresie public relations. Wykształcenie zdobyte podczas studiów pozwoli absolwentowi na zatrudnienie w komórkach komunikacji społecznej w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, na samodzielnych stanowiskach do spraw komunikacji społecznej w instytucjach państwowych i samorządowych, organizacjach politycznych, społecznych, kulturalnych, w agencjach marketingowych oraz agencjach public relations, domach mediowych, wydawnictwach prasowych, rozgłośniach radiowych oraz ośrodkach telewizyjnych. Absolwent będzie również przygotowany do pełnienia funkcji rzecznika prasowego.

16 4. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 3) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia (EKO) Nazwa kierunku studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna... Obszar kształcenia: obszar nauk społecznych, obszar nauk humanistycznych... Poziom kształcenia (studiów): studia pierwszego stopnia... Profil kształcenia: ogólnoakademicki... SYMBOL EKK KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK) WIEDZA SYMBOL (ODNIESIENIE EKK DO) EKO* K1A_W01 K1A_W02 K1A_W03 zna podstawową terminologię używaną w profesjonalnym komunikowaniu społecznym a w szczególności w komunikowaniu masowym, działaniach public relations/rzecznictwie prasowym i/lub w reklamie ma elementarną wiedzę o istocie, strukturze, mechanizmach systemu medialnego oraz jego miejscu w systemie komunikacji społecznej, zna działanie tradycyjnych i nowych mediów, ich właściwości, zakresy oddziaływania oraz formy przekazu ma uporządkowaną wiedzę ogólną (obejmującą terminologię, teorie i metodologię) z zakresu dziedzin i dyscyplin właściwych dla dziennikarstwa i komunikacji społecznej, w szczególności elementarną wiedzę kulturową, historyczną, polityczną, psychologiczną i prawną i rozumie zachodzące między nimi relacje S1A_W01 S1A_W02 S1A_W01 S1A_W02 S1A_W03

Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych Nazwa kierunku studiów: germanistyka Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy absolwenta studia I stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Opis efektów kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo narodowe I stopnia przyjętych uchwałą Rady Wydziału Nauk Politycznych w dniu 27 lutego 2012 r., zmodyfikowanych 24 września 2012 r. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO - TECHNICZNY. Instytut Pedagogiki EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów PEDAGOGIKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO - TECHNICZNY. Instytut Pedagogiki EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów PEDAGOGIKA Zał. nr 5 do uchwały nr 79/V/VI/2012 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 19.06.2012 w spr. przyjęcia efektów kształcenia dla kierunków w PWSZ w Koninie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe KIERUNEK: Bezpieczeństwo Narodowe OBSZARY KSZTAŁCENIA: nauki społeczne SYLWETKA ABSOLWETA: Absolwent ma WIEDZĘ: dotyczącą

Bardziej szczegółowo

2. Obszary kształcenia: nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40%

2. Obszary kształcenia: nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40% 1. Nazwa kierunku: Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi (studia I stopnia) 2. Obszary kształcenia: nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40% 3. Dziedziny nauki i dyscypliny, do których

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE Załącznik nr 16 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych Efekty na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów w obszarze nauk Objaśnienie oznaczeń w symbolach: S obszar w zakresie nauk 1 studia pierwszego stopnia A profil

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 182/09/2013 Senatu UR z 26 września 2013 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I. Efekty kształcenia 1. Ogólne efekty kształcenia - absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA. Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA. Wiedza Załącznik do uchwały nr 204 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27listipada 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Poziom kształcenia: I stopień

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów: UKRAINISTYKA studia drugiego stopnia profil

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. kierunkowe efekty kształceniaopis

Załącznik nr 5. kierunkowe efekty kształceniaopis Załącznik nr 5. Odniesienie kierunkowych efektów kształcenia do obszarowych efektów kształcenia dla obszaru lub obszarów kształcenia przyporządkowanych temu kierunkowi Nazwa kierunku studiów: Interdyscyplinarne

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia Załącznik nr 2 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia drugiego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: TURYSTYKA HISTORYCZNA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: TURYSTYKA HISTORYCZNA Załącznik nr 18 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/2013 Rady Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych PWSZ w Płocku z dnia 22 października 2013r. Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Humanistyczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

7. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów obszarowych. Kierunkowe efekty kształcenia

7. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów obszarowych. Kierunkowe efekty kształcenia 1. Nazwa kierunku: SOCJOLOGIA 2. Stopień studiów: pierwszy 3. Profil: ogólnoakademicki 4. Obszar: nauki społeczne 5. Sylwetka absolwenta Absolwent posiada ogólną wiedzę o rodzajach struktur, więzi i instytucji

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA KIERUNEK: pedagogika OBSZARY KSZTAŁCENIA: nauki humanistyczne i nauki społeczne SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent ma WIEDZĘ: ogólnopedagogiczną,

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki 1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki 2. Obszar kształcenia w zakresie nauk humanistycznych: Kierunek studiów filologia polska obejmuje dwie związane ze

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów nauki o rodzinie należy do obszarów

Bardziej szczegółowo

KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH

KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH 1 1. Kierunek studiów KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 2. Obszar / obszary kształcenia. Kierunek studiów Kulturoznawstwo i wiedza o mediach należy do

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: Załącznik do uchwały nr 145/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Administracja studia drugiego stopnia poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy. Efekty kształcenia na kierunku. Opis kierunkowych efektów kształcenia

WIEDZA. Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy. Efekty kształcenia na kierunku. Opis kierunkowych efektów kształcenia I.2 Matryca efektów kształcen Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy Biblioteka jako instytucja kultury WIEDZA W Ć K L FP1_W01 FP1_W02

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Efekty kształcenia dla kierunku Administracja Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego I stopień Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Administracja należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA Nr 44/ 2012 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunku filologia polska studia pierwszego i drugiego stopnia o

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Załącznik nr 10 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Tabela odniesień

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia Załącznik do uchwały nr 71 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia I. EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Logistyka

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Efekty kształcenia dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Ogólnoakademicki. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia (wraz z uzasadnieniem)

Ogólnoakademicki. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia (wraz z uzasadnieniem) Efekty kształcenia dla kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE STUDIA II STOPNIA Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe Poziom

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW KIERUNKU WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW KIERUNKU WIEDZA Załącznik do uchwały 102/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego KIERUNEK STUDIÓW POZIOM KSZTAŁCENIA PROFIL KSZTAŁCENIA TYTUŁ ZAWODOWY ABSOLWENTA EFEKTY KSZTAŁCENIA PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

posiada podstawową wiedzę o instytucjonalnych uwarunkowaniach polityki społecznej.

posiada podstawową wiedzę o instytucjonalnych uwarunkowaniach polityki społecznej. Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 4 do uchwały nr 440/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Europeistyka poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbol efektów na kierunku WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA (opis zakładanych kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do efektów kształcenia dla obszaru/obszarów, tzw. tabela pokrycia efektów obszarowych przez efekty kierunkowe) dla kierunku

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA (opis zakładanych kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do efektów kształcenia dla obszaru/obszarów,

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent :

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent : Załącznik nr 3 do uchwały nr 440/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Europeistyka poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Dziennik Ustaw Nr 253 14722 Poz. 1520 1520 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ. Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ. Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Lp. K_W01 K_W02 Nazwa Wydziału: Wydział Filozoficzny Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Efekty kształcenia dla kierunku Administracja Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego II stopień Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Administracja należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa kierunku ETYKA MEDIACJE I NEGOCJACJE (studia I stopnia)

1. Nazwa kierunku ETYKA MEDIACJE I NEGOCJACJE (studia I stopnia) 1. Nazwa kierunku ETYKA MEDIACJE I NEGOCJACJE (studia I stopnia) 2. Obszar/obszary kształcenia: nauki humanistyczne, nauki społeczne 3. Wskazanie dziedziny nauki i dyscypliny, do których odnoszą się kierunkowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. I. Efekty kształcenia

EFEKTY KSZTAŁCENIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. I. Efekty kształcenia EFEKTY KSZTAŁCENIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I. Efekty kształcenia 1. Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do obszarowych efektów określonych dla obszaru nauk humanistycznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

(3) Odniesienie do Efektów kształcenia w obszarze kształcenia (symbole)

(3) Odniesienie do Efektów kształcenia w obszarze kształcenia (symbole) Efekty kształcenia dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: dziennikarstwo i komunikacja

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki Załącznik nr 7 Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Psychologię jako kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOZOFIA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOZOFIA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 1 do uchwały nr 445/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOZOFIA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta I stopień

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Załącznik nr 17 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: I i II SEMESTR STUDIÓW: Lp. Nazwa modułu kształcenia Forma zajęć O/F** Liczba godzin kontaktowych Liczba punktów ECTS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Prawo oświatowe, przedmiot

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT Efekty kształcenia dla kierunku studiów PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Jednostka prowadząca kierunek studiów: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Kierunek studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 04/03/UR/2012

Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 04/03/UR/2012 Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 04/03/UR/2012 Symbol Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Efekty kształcenia dla kierunku studiów FILOLOGIA Odniesienie do Po

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA Filologia Studia drugiego stopnia Ogólnoakademicki

EFEKTY KSZTAŁCENIA Filologia Studia drugiego stopnia Ogólnoakademicki Załącznik nr 1 do Uchwały nr Senatu UwB z dnia 2012 roku dla kierunku poziomu profilu EFEKTY KSZTAŁCENIA Filologia Studia drugiego stopnia Ogólnoakademicki I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 26/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r.

Uchwała Nr 26/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. Uchwała Nr 26/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku zarządzanie, prowadzonych w Wydziale

Bardziej szczegółowo

opisuje struktury polityczne, ekonomiczne i kulturowe w wymiarze lokalnym, regionalnym, państwowym i międzynarodowym.

opisuje struktury polityczne, ekonomiczne i kulturowe w wymiarze lokalnym, regionalnym, państwowym i międzynarodowym. Załącznik nr 9 do uchwały nr 441/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW POLITOLOGIA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta I stopnia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA. OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po ukończeniu studiów absolwent: WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA. OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po ukończeniu studiów absolwent: WIEDZA EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo poziom kształcenia studia pierwszego stopnia Profil ogólnoakademicki II. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna WS-SO-PS-N-1; WS-SOZ-PS-N-1

Praca socjalna WS-SO-PS-N-1; WS-SOZ-PS-N-1 Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 71/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 26/2012 Senatu UKSW z dnia 22 marca 2012 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla

Bardziej szczegółowo

1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Załącznik nr 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz.U.2011.196.1169);

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 1. Nazwa kierunku studiów: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (studia I stopnia) 2. Obszar kształcenia Bezpieczeństwo wewnętrzne jako kierunek studiów lokuje się w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR R - 0000 17/14 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Logistyka (drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 1 do uchwały nr 443/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA poziom profil tytuł zawodowy absolwenta PIERWSZEGO STOPNIA OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW Nazwa kierunku studiów FILOLOGIA Poziom STUDIA I STOPNIA Profil OGÓLNOAKADEMICKI Forma studiów Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r.

Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r. Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Filologicznym UJ stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa kierunku studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE- studia I stopnia

1. Nazwa kierunku studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE- studia I stopnia 1. Nazwa kierunku studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE- studia I stopnia 2. Obszar kształcenia Stosunki międzynarodowe jako kierunek studiów lokuje się w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych. 3.

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. I. Efekty kształcenia

EFEKTY KSZTAŁCENIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. I. Efekty kształcenia EFEKTY KSZTAŁCENIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I. Efekty kształcenia 1. Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do obszarowych efektów określonych dla obszaru nauk humanistycznych

Bardziej szczegółowo

SYMBOL (ODNIESIENIE EKK DO) EKO* WIEDZA Posiada wiedzę niezbędną do zrozumienia procesów biologicznych K_W01 KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK)

SYMBOL (ODNIESIENIE EKK DO) EKO* WIEDZA Posiada wiedzę niezbędną do zrozumienia procesów biologicznych K_W01 KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK) I. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia (EKO) Nazwa kierunku studiów: ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA NAUKI TECHNICZNE. Opis kierunkowych efektów kształcenia WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA NAUKI TECHNICZNE. Opis kierunkowych efektów kształcenia WIEDZA EFEKTY KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: LOGISTYKA Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ TEOLOGICZNY kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia II stopnia)

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ TEOLOGICZNY kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia II stopnia) Załącznik do Uchwały nr 179/2012 Senatu UKSW z dnia 22 listopada 2012 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ TEOLOGICZNY kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika wczesnej edukacji

Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika wczesnej edukacji Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 699 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja i cyfryzacja,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia na kierunku administracja I stopnia.

Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia na kierunku administracja I stopnia. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 69/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 r. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia na kierunku administracja I stopnia. Nazwa kierunku i kod

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Nauk o Ziemi

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Załącznik nr 1 do uchwały nr 383 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 16 grudnia 2014 r. Szczegółowe EFEKTY KSZTAŁCENIA związane z kwalifikacjami uprawniającymi

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku Filologia poziomu kształcenia profilu

EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku Filologia poziomu kształcenia profilu Załącznik nr 1 do Uchwały nr Senatu UwB z dnia 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku Filologia poziomu kształcenia profilu I. INFORMACJE OGÓLNE Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki 1. Jednostka

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY. Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY. Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Załącznik nr 1 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 1. Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW STUDIA POLONISTYCZNO-GERMANISTYCZNE PROFIL NAUCZYCIELSKI/TRANSLATORSKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW STUDIA POLONISTYCZNO-GERMANISTYCZNE PROFIL NAUCZYCIELSKI/TRANSLATORSKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW STUDIA POLONISTYCZNO-GERMANISTYCZNE PROFIL NAUCZYCIELSKI/TRANSLATORSKI poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studia I

Bardziej szczegółowo

2. Obszar kształcenia Administracja jako kierunek studiów lokuje się w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych.

2. Obszar kształcenia Administracja jako kierunek studiów lokuje się w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych. 1. Nazwa kierunku studiów: ADMINISTRACJA 2. Obszar kształcenia Administracja jako kierunek studiów lokuje się w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych. 3. Sylwetka absolwenta Studenci na kierunku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku)

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) 1. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

I. Szczegółowe efekty kształcenia Administracja I o

I. Szczegółowe efekty kształcenia Administracja I o I. Szczegółowe efekty kształcenia Administracja I o Założenia ogólne 1. Nazwa kierunku studiów: Administracja 2. Nazwy specjalności kształcenia tworzonych w ramach kierunku: administracja publiczna i administracja

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PSYCHOLOGIA STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PSYCHOLOGIA STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PSYCHOLOGIA STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów psychologia należy do obszaru kształcenia nauki społeczne.

Bardziej szczegółowo

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów do obszaru wiedzy MODUŁ 20 Seminarium magisterskie Seminarium

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA TURYSTYKA I REKREACJA

PROGRAM KSZTAŁCENIA TURYSTYKA I REKREACJA AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU Wydział Matematyczno - Przyrodniczy INSTYTUT GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Efekty kształcenia dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo P R O J E K T Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 674 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 188 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 w sprawie w sprawie zmiany Uchwały

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA I STOPNIA W FORMIE STACJONARNEJ I NIESTACJONARNEJ PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA I STOPNIA W FORMIE STACJONARNEJ I NIESTACJONARNEJ PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA I STOPNIA W FORMIE STACJONARNEJ I NIESTACJONARNEJ PROFIL PRAKTYCZNY UMIEJSCOWIENIE KIERUNKU W OBSZARACH KSZTAŁCENIA Kierunek studiów pedagogika

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Zał. nr 1 do uchwały nr 163/V/V/2013 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 14.05.2013 w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów w PWSZ w Koninie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria bezpieczeństwa 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Inżynieria Ochrony i Zarządzanie Kryzysowe (IOZK) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo