Warszawa, 17 czerwca 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, 17 czerwca 2015 r."

Transkrypt

1 MIT Mobile Internet Technology S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2014 ORAZ Z OCENY SPRAWOZDAŃ ZA ROK 2014 Warszawa, 17 czerwca 2015 r. 1

2 Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w związku z regulacjami: Art Kodeksu Spółek Handlowych, cz. III ust. 1 pkt 1) Załącznika do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012r. ws. uchwalenia zmian Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. SKŁAD RADY NADZORCZEJ I ZMIANY OSOBOWE W 2014 ROKU W okresie sprawozdawczym zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta nie wystąpiły. Na dzień 1 stycznia 2014 roku oraz 31 grudnia 2014 roku skład Rady Nadzorczej Emitenta był następujacy: 1. Karolina Kocemba Przewodnicząca Rady 2. Tomasz Filipiak Członek Rady 3. Krzysztof Gadkowski Członek Rady 4. Tomasz Szczypiński Członek Rady 5. Marcin Rywin Członek Rady W dniu 10 grudnia 2014 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Krzysztofa Gadkowskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIT Mobile Internet S.A., które odbyło się w dniu 4 lutego 2015 roku. Po zakończeniu okresu sprawozdawczego, w dniu 29 stycznia 2015 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Marcina Rywina z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem jej złożenia. W dniu 4 lutego 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Emitenta Panią Martę Szymańską oraz Pana Przemysława Guziejko. W dniu 3 marca 2015 roku Pan Leszek Kułak złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu. W dniu 3 marca 2015 roku Rada Nadzorcza delegowała Panią Martę Szymańską Członka Rady Nadzorczej dopełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki. W dniu 16 kwietnia 2015 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o cofnięciu delegacji Pani Marcie Szymańskiej i powołała Zarząd w Spółki w składzie: Andrzej Piechocki Prezes Zarządu oraz Mateusz Gac Członek Zarządu. W dniu 2 czerwca 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Mariana Mikołajczaka. W dniu 9 czerwca 2015 roku Pan Tomasz Szczypiński złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej MIT S.A. jest następujący: 1. Karolina Kocemba Przewodnicząca Rady 2. Tomasz Filipiak Członek Rady 3. Marian Mikołajczak Członek Rady 4. Marta Szymańska Członek Rady 5. Przemysław Guziejko Członek Rady SPRAWOZDANIE Z PRAC RADY NADZORCZEJ W 2014 ROKU W okresie sprawozdawczym miały miejsce 2 posiedzenia Rady Nadzorczej: w dniu 13 marca 2014 roku oraz w dniu 24 czerwca 2014 roku. W dniu 14 kwietnia 2014 Rada Nadzorcza podjęła uchwały w trybie obiegowym. Wszystkie zwołane posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał. W trakcie posiedzeń Rada Nadzorcza rozpatrywała sprawy wynikające z postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, jak również z potrzeb bieżącej działalności Spółki. 2

3 W 2014 roku Rada Nadzorcza podjęła łącznie 17 uchwał. Podejmowane uchwały dotyczyły spraw związanych między innymi z : omówieniem i oceną sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013; omówieniem i oceną skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIT oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013; omówieniem i oceną propozycji Zarządu odnośnie pokrycia straty za rok obrotowy 2013 oraz propozycją uchwały o dalszym istnieniu Spółki; przyjęciem sprawozdania Rady Nadzorczej MIT S.A. z działalności w 2013 roku; przyjęciem wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Leszkowi Kułakowi; wyborem biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej MIT za rok obrotowy 2013; uchyleniem uchwały o wyborze biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej MIT za rok obrotowy 2013 oraz wyborem nowego biegłego rewidenta; wyborem biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology za pierwsze półrocze 2014 roku. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Rady Nadzorczej w 2014 roku. OGÓLNA OCENA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2014 Badania sprawozdań finansowych Spółki i jej Grupy Kapitałowej, w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku zostało przeprowadzone przez firmę audytorską Biuro Audytorsko-Rachunkowe Eurokonsulting Sp. z o.o. Na podstawie art kodeksu spółek handlowych oraz zapisów Statutu, Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, w skład którego wchodzą: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę złotych (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów czterysta siedemnaście tysięcy złotych), rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2014 wykazujący stratę netto w kwocie złotych (słownie: trzysta trzydzieści dziewięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące złotych), zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego za rok 2014 o kwotę złotych (słownie: trzysta trzydzieści dziewięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące złotych), rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2014 roku o kwotę złotych (słownie: dziewięć tysięcy złotych), dodatkowe informacje i objaśnienia. Ponadto Rada Nadzorcza Spółki dokonała również oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIT za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, w skład którego wchodzą: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę złotych (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2014 wykazujący stratę netto w kwocie złotych (słownie: dwieście trzydzieści sześć milionów siedemset dziesięć tysięcy złotych), 3

4 zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego za rok 2014 o kwotę złotych (słownie: dwieście czterdzieści osiem milionów pięćset dwa tysiące złotych), rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2014 roku o kwotę złotych (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), dodatkowe informacje i objaśnienia. Rada Nadzorcza zapoznała się z opiniami niezależnego biegłego rewidenta Biuro Audytorsko-Rachunkowe Eurokonsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wybranego do badania sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIT oraz z raportami uzupełniającymi opinie z badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami. Ocena sytuacji Spółki na podstawie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej sporządzonych za 2014 rok przedstawia się następująco: MIT Mobile Internet Technology S.A. jest holdingiem skupiającym podmioty działające w dziedzinie mobilnych usług dodanych, marketingu mobilnego, elektroniki użytkowej oraz zaawansowanych technologii teleinformatycznych zarówno dla użytkowników końcowych (rynek B2C) jaki partnerów biznesowych (rynek B2B). Na dzień 31 grudnia 2014 roku w skład Grupy Kapitałowej MIT wchodziły następujące podmioty: MIT Mobile Internet Technology S.A., MNI Premium S.A. 1, EL2 Sp. z o.o., Navigo Sp. z o.o., Scientific Services Sp. z o.o., Lark Europe S.A. oraz podmioty nie objęte konsolidacją Ramtel Sp. z o.o. i Senise Sp. z o.o. W roku 2014 działalność spółek Grupy Kapitałowej MIT skoncentrowana była w przeważającym zakresie na kreowaniu i sprzedaży kontentu mobilnego, dostarczaniu informacji geograficznej, dystrybuowanej w formie produktów i aplikacji nawigacyjnych, własnych formatach rozrywkowych realizowanych w Internecie, wdrażaniu usług oferowanych przez Centrum Outsoursingu, jak również sprzedaży elektroniki użytkowej. Jednostka dominująca Grupy spółka MIT Mobile Internet Technology S.A. zarządzała i sprawowała nadzór strategiczny w obszarach głównych linii produktowych: usługi dodane i kontentowe bezpośrednia realizacja przez spółki MNI Premium oraz EL2 Sp. z o.o.; GIS oraz mapy cyfrowe zakres działalności spółki Navigo Sp. z o.o,; usługi oferowane przez Centrum Outsoursingu obejmujące: usługi Call Center, digitalizację, archiwizację i przechowywanie dokumentów oraz usługi hostingowe - zakres działalności Scientific Services Sp. z o.o.; urządzenia nawigacyjne GPS i elektronika użytkowa zakres działalności Lark Europe Sp. z o.o. OCENA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI Za system kontroli wewnętrznej w spółce i jego skuteczność funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki sprawuje Dyrektor Finansowy/Główny Księgowy. Spółka na bieżąco śledzi zmiany wymagane przez przepisy i regulacje zewnętrzne odnoszące się do wymogów sprawozdawczości giełdowej i przygotowuje się do ich wprowadzenia ze znacznym wyprzedzeniem czasowym. Wypracowany i stosowany system kontroli wewnętrznej ma zastosowanie do dokumentacji księgowej. System Kontroli Wewnętrznej dotyczy także akceptacji dokumentów kosztowych Spółki, które podlegają dwustopniowej weryfikacji i akceptacji. Stosowany system pozwala Spółce na nadzór i bieżący monitoring stanu zobowiązań Spółki. 1 Od dnia 8 grudnia 2014 roku zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy (X GU 412/14) MNI Premium S.A. w upadłości z możliwością zawarcia układu. 4

5 Po zamknięciu ksiąg rachunkowych za dany miesiąc kadra kierownicza oraz członkowie Zarządu otrzymują raporty analizujące kluczowe dane finansowe istotne dla Spółki. Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z systemu księgowo-finansowego, w którym dokumenty są rejestrowane zgodnie z polityką rachunkową Spółki opartą na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe podlegają niezależnemu badaniu oraz przeglądowi przez audytora Spółki firmę Biuro Audytorsko-Rachunkowe Eurokonsulting Sp. z o.o. Rada Nadzorcza ocenia system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki jako wystarczający. WNIOSKI DO WALNEGO ZGROMADZENIA 1. W wyniku przeprowadzonej oceny przedłożonej dokumentacji tj. sprawozdania finansowego MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2014 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza uznaje ww. sprawozdania za zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o ich zatwierdzenie. 2. W wyniku przeprowadzonej oceny przedłożonej dokumentacji tj. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIT za rok obrotowy 2014 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza uznaje ww. sprawozdania za zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o ich zatwierdzenie. 3. Rada Nadzorcza zaaprobowała zaproponowany przez Zarząd sposób pokrycia straty netto w kwocie zł za rok obrotowy od r. do r. z kapitału zapasowego, odtworzonego z zysku przyszłych lat obrotowych. 4. Rada Nadzorcza zaaprobowała również wniosek Zarządu w kwestii celowości dalszego istnienia Spółki oraz dalszego prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, a w konsekwencji dalszego istnienia Spółki. 5. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Zarządu Spółki i wnioskuje o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku Panu Leszkowi Kułakowi za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Karolina Kocemba Przewodnicząca Rady Nadzorczej MIT Mobile Internet Technology S.A. 5

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2013 31 GRUDNIA 2013 Wrocław, kwiecień 2014 Niniejsze sprawozdanie, oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostało sporządzone w oparciu o przepis art. 382 3

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku

I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu

Bardziej szczegółowo

3. Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku SEKA S.A. za rok 2014 z dnia 26 maja 2015 r.

3. Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku SEKA S.A. za rok 2014 z dnia 26 maja 2015 r. Dokumentacja przedstawiana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu SEKA S.A. zwołanemu na dzień 30 czerwca 2015 r. 1. Dokumenty dotyczące zamknięcia roku obrotowego 2014 grupy kapitałowej SEKA S.A.: skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

zestawieniem całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wykazującym całkowity dochód ogółem w kwocie 7.414 tys.

zestawieniem całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wykazującym całkowity dochód ogółem w kwocie 7.414 tys. Załącznik 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 20/IX/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Hutmen Spółka Akcyjna w Warszawie z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,

Bardziej szczegółowo

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie Projekty Uchwał Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki zwołanego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MFO S.A. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. za rok obrotowy 2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MFO S.A. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. za rok obrotowy 2014 ZAŁĄCZNIK NR 2 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej MFO S.A. dnia 17-03-2015 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MFO S.A. z siedzibą w Kożuszkach Parcel za rok obrotowy 2014 marzec 2015 r. I. Wstęp W świetle

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 1. Przedmiot sprawozdania Przedmiotem niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 KWIETNIA 2012 R. Uchwała Nr 1 Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 4 i 5 Regulaminu Walnego

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY MIT Mobile Internet Technology S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY Zawartość Raportu: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology Informacja dodatkowa do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Kredyt Inkaso S.A., ul. Domaniewska

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MNI SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 czerwca 2015 roku

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MNI SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 czerwca 2015 roku UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MNI SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 czerwca 2015 roku Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MNI

Bardziej szczegółowo

zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku

zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku Załącznik do RB 3/2011 z dnia 3 czerwca 2011 roku PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

II. Zasady i zakres działania Rady Nadzorczej

II. Zasady i zakres działania Rady Nadzorczej SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni w roku 2014 oraz z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 i sprawozdania finansowego POLNORD S.A.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Wrocław, 28 maj 2015 r. Strona 1 z 5 1. Działalność i decyzje Rady Nadzorczej Black Point S.A. W okresie

Bardziej szczegółowo

3.1. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

3.1. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 3.1. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego Zgodnie z 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przyjętego na mocy uchwały nr 13/1171/2007 Rady Nadzorczej Giełdy

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print S.A. Projekty uchwał Labo Print S.A. Zarząd Labo Print Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI LUG S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI LUG S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI LUG S.A. Z WYKONYWANIA NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI W 2010 ROKU www.lug.com.pl - 1 - I. INFORMACJA O KADENCJI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI LUG S.A. ORAZ SKŁADZIE OSOBOWYM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 czerwca 2014 roku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU Uchwała nr 01/06/2015 w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Temat: Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

Temat: Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA Raport bieżący nr 7 / 2015 Data sporządzenia: 2015-04-02 Temat: Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 26 czerwca 2014 roku

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 26 czerwca 2014 roku Uchwała nr 1 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: BANK HANDLOWY W WARSWIE S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 czerwca 2010 roku Liczba

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE Nazwa spółki, data i rodzaj walnego zgromadzenia: KREDYT INKASO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Liczba głosów, którymi fundusz

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień 12.06.2014r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień 12.06.2014r. PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień 12.06.2014r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie: pokrycia straty

UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie: pokrycia straty Zarząd PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie przekazuje niniejszym treść projektów uchwał, które maja być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu : UCHWAŁA NR 1 w sprawie : wyboru

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r.

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Uchwała nr 1- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Marcin Liwacz Prezes Zarządu Piotr Macoch Członek Zarządu

Marcin Liwacz Prezes Zarządu Piotr Macoch Członek Zarządu Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 r. (dalej zwany okresem sprawozdawczym) oraz sprawozdanie z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą

Bardziej szczegółowo