ORIGINAL PAPERS. Acquiring Practical Skills in Paediatric Dentistry During Pregraduate Education Opinion of Students

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORIGINAL PAPERS. Acquiring Practical Skills in Paediatric Dentistry During Pregraduate Education Opinion of Students"

Transkrypt

1 210 ORIGINAL PAPERS Dent. Med. Probl. 2013, 50, 2, ISSN X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Maria Kruszyńska-Rosada 1, Maria Borysewicz-Lewicka 1, Tamara Pawlaczyk-Kamieńska 1, Aleksander Przystanowicz 2 Acquiring Practical Skills in Paediatric Dentistry During Pregraduate Education Opinion of Students Nabycie umiejętności praktycznych w stomatologii dziecięcej w kształceniu przeddyplomowym w opinii studentów 1 Department of Paediatric Dentistry, University of Medical Sciences, Poland 2 Department of Medical Education, University of Medical Sciences, Poland A concept; B data collection; C statistics; D data interpretation; E writing/editing the text; F compiling the bibliography Abstract Background. Paediatric dentistry is the science of the stomatognathic system of the developmental age. Teaching paediatric dentistry mainly focuses on prevention, diagnosis and treatment of dental caries of primary and permanent teeth and also on prevention of periodontal diseases. Students are taught theoretically and practically how to provide relevant dental care for the patients in developmental age. Objectives. The aim of the research was to study the opinion of students, completing the undergraduate education, about: the level of practical skills mastered in paediatric dentistry, the expected level of usefulness of particular practical skills in professional practice, and the extent to which teaching paediatric dentistry influenced the correct performance of the examined skills. Students opinions, concerning the level of acquiring practical skills, were confronted with the frequency performing particular skills during classes. The aim was to examine whether there is a relation between student s opinion on the level of his skills and the true number of practical performance. Material and Methods. 94 dental students of the 5th year of study were examined, just after the final exam. They were given the questionnaire where the students expressed their opinion on the level of acquiring the 22 practical skills. The students expressed their opinion using a 7-degree scale, where point 1 showed the lowest level of mastering the skill and point 7 marked the highest. The method of document analysis was used in the study paediatric dentistry student s training cards, where the numbers of particular practical interventions made during the 4th and 5th year of study were collected. Results. The study showed the predominance of positive opinions. There was no correlation between the extent in which students acquired certain practical skills and the number of actual performances during classes. Existing correlations were not statistically significant. Conclusions. This study demonstrated that the level of mastering, usefulness and teaching of most of the particular examined clinical skills was high. There was no correlation between the extent in which students acquired certain practical skills and the number of actual performances during classes (Dent. Med. Probl. 2013, 50, 2, ). Key words: dental education, paediatric dentistry, clinical skill. Streszczenie Wprowadzenie. Stomatologia dziecięca jest nauką o układzie stomatognatycznym w okresie wieku rozwojowego. W nauczaniu stomatologii dziecięcej szczególną uwagę zwraca się na zapobieganie, rozpoznanie i leczenie próchnicy zębów mlecznych i stałych, a także na zapobieganie chorobom przyzębia. Przekazuje się wiadomości i kształtuje umiejętności pozwalające na właściwą opiekę stomatologiczną nad pacjentem w wieku rozwojowym. Cel pracy. Ocena opinii studentów kończących kształcenie przeddyplomowe na temat poziomu opanowania umiejętności praktycznych z zakresu stomatologii dziecięcej, spodziewanego poziomu wykorzystywania praktycznych umiejętności w praktyce zawodowej oraz stopnia w jakim nauczanie stomatologii dziecięcej wpływa na poprawne przeprowadzanie wybranych umiejętności praktycznych. Opinie studentów dotyczące poziomu nabytych umiejętności porównywano z liczbą wykonanych poszczególnych zabiegów podczas zajęć klinicznych. Celem była również

2 Acquiring Practical Skills in Paediatric Dentistry During Pregraduate Education 211 ocena zależności między deklarowaną opinią studentów na temat poziomu ich umiejętności a liczbą wykonanych zabiegów. Materiał i metody. Badanie, w którym wzięło udział 94 studentów stomatologii, przeprowadzono bezpośrednio po egzaminie dyplomowym ze stomatologii dziecięcej. W ankiecie studenci oceniali poziom opanowania przez siebie 22 umiejętności praktycznych. Studenci wyrażali opinię za pomocą 7-stopniowej skali, w której punkt 1 oznaczał najniższy poziom opanowania umiejętności, a 7 najwyższy. W badaniach analizowano również studencką kartę ćwiczeń, w której są odnotowywane poszczególne zabiegi wykonane przez studentów podczas IV i V roku studiów. Wyniki. Badania wykazały przewagę opinii pozytywnych. Nie stwierdzono zależności między poziomem opanowania przez studenta umiejętności praktycznych a liczbą wykonanych zabiegów podczas zajęć klinicznych. Wnioski. Badania wykazały, że w ocenie studentów poziom opanowanych umiejętności, możliwość ich wykorzystania w praktyce oraz poziom nauczania umiejętności praktycznych był wysoki. Nie stwierdzono zależności między stopniem opanowania poszczególnych umiejętności praktycznych a liczbą wykonanych zabiegów podczas zajęć klinicznych (Dent. Med. Probl. 2013, 50, 2, ). Słowa kluczowe: edukacja stomatologiczna, stomatologia dziecięca, umiejętności praktyczne. Paediatric dentistry is the science of the stomatognathic system of the developmental age. It is concerned with assessment of the stomatognathic system, taking the account of the anatomic and physiologic standards, working out prevention standards for most frequent oral diseases and dental treatment methods with respect to the basic dentistry specializations. The teaching of paediatric dentistry mainly focuses on prevention, diagnosis and treatment of dental caries of primary and permanent teeth and also on prevention of periodontal diseases. Students are taught theoretically and practically how to provide relevant dental care for the patients in the developmental age. The relationship between paediatric and paediatric dentistry is demonstrated, especially with respect to children s diseases symptomatology [1]. Upon completion of the teaching cycle, the student is expected to: 1. Know the principles of prevention provided to optimum conditions for correct development of the stomatognathic system. 2. Be able to plan and carry out caries and periodontal preventive treatment taking account of individual risk associated with the diseases. 3. Know specific features of the most frequent stomatognathic system diseases in the developmental age. 4. Based on the medical history and clinical examination, be able to recognize symptoms of disorders and diseases of the stomatognathic system in the developmental age. 5. Be able to plan and correctly carry out basic dental treatment of young patients. 6. Be able to recognize symptoms of some general diseases occurring in the stomatognathic system [1, 2]. The success in the clinical activity of paedodontist depends on the knowledge of paediatric dentistry and the disciplines which are integrated with it, and also on the clinical skills. The notion skill means the readiness to carry out some mental or practical activity in a particular situation. Acquiring the skills means that there is a possibility of performing particular tasks without any help or advice. The skills (psychomotor skills), which lead to achieve competent clinical goals in a professional practice of paedodontist are created during a long period of training because there is a necessity to establish a proper relationship between a person s perception and the motor reaction [3]. What is more, the effects of performing professional tasks are influenced by individual features of persons. They cause that some people, especially at the beginning of the training, perform a low (level) or even the lack of qualitative stability in the level of result of the task. Because of that criteria, a number of repetitions is required to achieve a satisfactory quality of the performed task, at the beginning under supervision of a teacher and later without his help. The length of the period of training and the necessary number of repetitions is different for different students. It is also important that not only teacher student interaction but also patients students and patient teacher interactions influence the result of the exercise [4]. The qualitative level of students practical skills can be assessed objectively, using i.e. special performance tests, where the person who assesses follows particular, convectional criteria. The teacher s objective opinion can be joined with the student s self-opinion (based on questionnaire), which refers to the acquired skills. Self-assessment is connected with the interest of the results of the educational process, because it can be the beginning of institutional and human regeneration [5]. Self-assessment can become a part of educational quality control and its result can be helpful in the self-regulation of university unit i.e. a clinic or department. The use of the self-assessment method to define the level of a performed task is characteristic for studies on student s opinion on teaching

3 212 & learning [4]. Such studies can lead to important changes in education, in the content of education and in the teaching learning period [5, 6]. The aim of the research was to study the opinion of the students completing the undergraduate part of education, in the subject of: 1. The level of mastering practical skills in paediatric dentistry. Acquiring particular basic skills is required by the syllabus. As a result a student should be able to solve certain clinical problems without any help [7]. 2. The expected level of usefulness of particular practical skills in professional practice. 3. The extend to which teaching the paediatric dentistry influenced the correct performance the examined skills. The opinions made by students express a subjective evaluation of mastering practical skills and the teaching quality and depend on their self-assessment ability. Students opinions, concerning the level of acquiring practical skills, were confronted with the frequency of performing particular procedures during classes. The aim was to evaluate whether there is a relation between the student s opinion on the level of his skills and the true number of practical performance. Material and Methods Research among students was made in the Department of Paediatric Dentistry University of Medical Sciences in Poznań. 94 dental students of the 5th year were examined, just after the final exam. Data concerning the mastery of practical skills in paediatric dentistry by students was obtained during two academic years. They were given the questionnaire where the students expressed their opinion on the level of acquiring the practical skills: varnishing, pit and fissure sealing, primary teeth restoration, young immature permanent teeth restoration, impregnation direct application of silver nitrate to carious lesion, stainless steel crown restoration, direct pulp capping (permanent teeth), indirect pulp capping (primary teeth), indirect pulp capping (permanent teeth), pulpotomy (primary teeth), pulpotomy (permanent teeth), pulpectomy (permanent teeth), root canal obturation (primary teeth), root canal obturation (permanent teeth), traumatic injury management (primary teeth), traumatic injury management (permanent teeth), primary tooth extraction, permanent tooth extraction, topical anaesthesia, infiltration anaesthesia, tooth vitality testing, using a rubber dam (Table 1). Students expressed their opinion using a 7-degree scale, where point 1 showed extreme negative opinion a very low level of mastering the skill or expected very low level of usefulness of particular skills in professional practice or very low level of teaching to learn correctly a proper skill ; and point 7 marked an extremely positive opinion high level of mastering the skills. The method of analysis was used in the study paediatric dentistry student s training cards, where the numbers of particular practical interventions made during 4th and 5th year of study were collected. Results The study showed the predominance a high level of students opinions in reference to all three fields. They are in median interval 5 Me 6. There appeared a tendency to formulate similar opinions in the three fields. The exception was an opinion that it is necessary to master the skill of a stainless steel crown restoration (Me = 4), where students claimed that the level of mastering and teaching the skill is very low. They also claimed that the level of mastering the skill of using a rubber-dam was very low and that this skill would be very useful in professional practice and indicated its average level of teaching. With reference to the level of mastering particular practical skills, one skill impregnation was placed on a very high level of performance (Me = 7 in 7 degree scale). 15 other skills in the opinions of the students are placed on a high level of performance (Me = 6) or a quite high (Me = 5). The low level of mastering the skill refers only to stainless steel crown restoration (Me = 1) and using a rubber-dam (Me = 2). Students showed an average level of mastering the skills (Me = 3) with references to pulpotomy (primary and permanent teeth) and traumatic injury treatment of primary teeth ; and root canal obturation of primary teeth (Me = 4) and traumatic injury treatment of permanent teeth (Me = 4). There was no correlation between the extent in which students acquired certain practical skills and the number of actual performances during classes. Existing correlations were not statistically significant. Discussion The study showed the predominance of a high level of students opinion about the level of particular practical skills mastery. This opinion was confronted with the number of procedures performed during classes. There was no correlation between them.

4 Acquiring Practical Skills in Paediatric Dentistry During Pregraduate Education 213 Table 1. Acquiring practical skills in paediatric dentistry (the questionnaire) Tabela 1. Nabycie umiejętności praktycznych ze stomatologii dziecięcej (ankieta) Name Date: No. Practical skills (Umiejętności praktyczne) 1. Varnishing (Lakierowanie) 2. Pit and fissure sealing (Uszczelnianie bruzd) Questions The level of mastering the practical skill (Poziom opanowania umiejętności praktycznych) The expected level of usefulness of particular skills in professional practice (Spodziewany poziom wykorzystania poszczególnych umiejętności praktycznych w praktyce zawodowej) The extend to which teaching the paediatric dentistry influenced in the correct performance the examined skills (Wpływu nauczania stomatologii dziecięcej na prawidłowe wykonywanie badanych umiejętności) 3. Primary teeth restoration (Odbudowa zębów mlecznych) 4. Young immature permanent teeth restoration (Odbudowa zębów stałych niedojrzałych) 5. Impregnation directly application silver nitrate to carious lesion (Impregnacja bezpośrednia aplikacja azotanu srebra na zmianę próchnicową) 6. Stainless steel crown restoration (Odbudowa za pomocą koron stalowych) 7. Direct pulp capping permanent teeth (Bezpośrednie pokrycie miazgi zęby stałe) 8. Indirect pulp capping primary teeth (Pośrednie pokrycie miazgi zęby mleczne) 9. Indirect pulp capping permanent teeth (Pośrednie pokrycie miazgi zęby stałe) 10. Pulpotomy primary teeth (Pulpotomia zęby mleczne) 11. Pulpotomy permanent teeth (Pulpotomia zęby stałe)

5 Pulpectomy permanent teeth (Pulpectomia zęby stałe) 13. Root canal obturation primary teeth (Wypełnienie kanału korzeniowego zęby mleczne) 14. Root canal obturation permanent teeth (Wypełnienie kanału korzeniowego zęby stałe) 15. Traumatic injury management primary teeth (Leczenie urazów - zęby mleczne) 16. Traumatic injury management permanent teeth (Leczenie urazów zęby stałe) 17. Primary tooth extraction (Ekstrakcja zębów mlecznych) 18. Permanent tooth extraction (Ekstrakcja zębów stałych) 19. Topical anaesthesia (Znieczulenie powierzchniowe) 20. Infiltration anaesthesia (Znieczulenie nasiękowe) 21. Tooth vitality testing (Badanie żywotności zęba) 22. Using a rubber dam (Zastosowanie koferdamu)

6 Acquiring Practical Skills in Paediatric Dentistry During Pregraduate Education 215 Seddon reported that individual students clinical experience is very variable. Procedures that were performed on average more then 10 times were experienced by every student. All the students would have had some experience of this particular procedure, although that experience was uneven throughout the intake, some students having performed the procedure once or twice only, while others might have performed the same procedure as much as 20 times. Procedures, that were performed on average two to four times within a year group would be experienced by only 80 90% of the group and less frequently performed procedures would only have been experienced by a minority of graduates. To first category come administering a local analgesic and fissure sealing, to second: amalgam restoration in primary teeth, preventive resin restoration and assessing an emergency patient, and to third category: primary molar pulp treatment or preparing and fitting a performed crown [8]. The aim of study of dental students completing the undergraduate education, made in University of Medical Science in Poznań in 1999 was the estimation of the level of readiness to dental practice. The study showed that about 50% of students estimate their readiness in average level, 47% in very high, and only 3% in low level [9]. There were some differences between particular subjects. A higher than average self-competence in conservative dentistry declared 69% of the examined, in paediatric dentistry 48%, in dental radiology 44%, in dental surgery 34% and in periodontology 21% [9]. A low level of competence in conservative dentistry declared only 3% of students, in paediatric dentistry 7% and in dental surgery 9% [9]. In 1999 the European Academy of Paediatric Dentistry was carrying out the survey on undergraduate education and training in paediatric dentistry in European dental schools. The aim of the study was twofold, first to promote an exchange of information regarding the curriculum in paediatric dentistry between dental schools in the EU countries; secondly, to provide baseline data for the development of curriculum guidelines for undergraduate education in paediatric dentistry. A questionnaire was sent out to 140 dental schools in the 15 EU countries. Questionnaires were returned from 61 EU dental schools, resulting in a 44% response rate. In 67% of the schools, paediatric dentistry was taught in separate departments devoted only to paediatric dentistry. In most schools the students began to treat children on the 4 th year and continued on the 5 th year. The total number of hours devoted to clinical training in paediatric dentistry varied between (median 96). In University of Medical Sciences in Poznań the total number of hours in clinical training in the course was 112 (to the 2008 year) and now is 256. The number of children treated by the students during the course varied from 0 to 200 (median 20). The estimated number of fillings made by the student ranged from 0 to 500 (median 20), pulpotomies from 0 to 40 (median 3) and extractions from 0 to 90 (median 5), respectively. In University of Medical Sciences in Poznań students made 15 fillings, 1 pulpotomie and 1 extraction [1, 10]. The results of the study clearly show that both theoretical and clinical training in paediatric dentistry vary extremely between dental schools in Europe [10 13]. This study demonstrated that the level of mastering, usefulness and teaching of most of the particular examined clinical skills was high. There was no correlation between the extent in which students acquired certain practical skills and the number of actual performances during classes. References [1] Competence Based Curriculum (CBC) Paediatric Dentistry. Description of the course. Department of Paediatric Dentistry, University of Medical Sciences, Poznań, Poland. [2] A guineline framework for undergraduate education in Paediatric Dentistry. Eur Arch Paediatr Dent 2009, 10 (2), [3] Andrés de A.G., Sánchez E., Hidalgo J.J., Diaz M.J.: Appraisal of psychomotor skills of dental students at University Complutencse of Madrid. Eur. J. Dent. Educ. 2004, 8, [4] Fugill M.: Teaching and learning in dental student clinical practice. Eur. J. Dent. Educ. 2005, 9, [5] Kells H.R.: Self-study processes. A guide to self-evaluation in higher education. Wyd. UMCS, Lublin [in Polish] [6] Prosper M.: A student learning perspective on teaching and learning, with implications for problem-based learning. Eur. J. Dent. Educ. 2004, 8, [7] Hietala E.-L., Karjalainen A., Raustia A.: Renewal of the clinical-phase dental curriculum to promote better learning at the University of Oulu. Eur. J. Dent. Educ. 2004, 8, [8] Seddon R.P.: Undergraduate experience of clinical procedures in paediatric dentistry in a UK dental school during Eur. J. Dent. Educ. 2004, 8, [9] Przystanowicz A., Rębała L.: Preparation for the job of a dentist, as evaluated by the graduates from the division of dentistry of the University of Medical Sciences in Poznań. Pozn. Stom. 1999, 26, [in Polish]. [10] Results obtained by a questionnarie on undergraduate training in paediatric dentistry in Europe, Institute of Dentistry, University of Helsinki.

7 216 [11] Alaluusua S., Frankenmolen F., Holm A.K., Marks L., Papagiannoulis L., Danhllof G.: Undergraduate teaching in paediatric dentistry a European perspective. Abstracts 5 th Congress of EAPD Bergen June 7 11, Eur. J. Pead. Dent. 2000, 3, 1, 24. [12] Burchardt D., Bręborowicz A., Borysewicz-Lewicka M.: Stomatological issues in curriculum of pediatrics surveying medical students. Pol. Prz. Nauk Zdr. 2010, 1 (22), 7 12 [in Polish]. [13] Schulte A.G. et al.: European Core Curriculum in Cariology for undergraduate dental students. Eur. J. Dent. Educ. 2011, 15, Suppl. 1, Address for correspondence: Tamara Pawlaczyk-Kamieńska Department of Pediatric Dentistry Poznan University of Medical Sciences Bukowska Poznań Poland Received: Revised: Accepted: Praca wpłynęła do Redakcji: r. Po recenzji: r. Zaakceptowano do druku: r.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration on the study program:

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Administration I. General information

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją 234 Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją The effectiveness of local anesthetics in the reduction of needle

Bardziej szczegółowo

Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report

Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report Czy istnieje zależność pomiędzy wiekiem i stroną, po której umiejscawia się ciąża ektopowa jajowodowa?

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław spotkanie organizacyjne 19.01.2015, Wrocław I Wypełnienie dokumentów II Przed wyjazdem na praktyki III Po przyjeździe na miejsce praktyk IV Po powrocie z praktyk V Uwagi końcowe I Wypełnienie dokumentów:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 HemoRec in Poland Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 Institute of Biostatistics and Analyses. Masaryk University. Brno Participating

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Z-LOG-1074 Zarządzanie relacjami z klientami Customer Relationship

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of education

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 33/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1 Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Wprowadzenie do programowania gier komputerowych

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Jak tworzyć programów studiów na bazie efektów uczenia się?

Jak tworzyć programów studiów na bazie efektów uczenia się? Jak tworzyć programów studiów na bazie efektów uczenia się? Seminarium Bolońskie Proces Boloński: nowe wyzwania dla polskich uczelni Uniwersytet w Białymstoku, 12 maja 2010 r. Ewa Chmielecka, Andrzej Kraśniewski

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 444 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 23 2006

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 444 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 23 2006 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 444 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 23 2006 ALICJA DROHOMIRECKA KATARZYNA KOTARSKA INSTYTUT KULTURY FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W OPINII STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Human Resources Management Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/department Wydział Wychowania Fizycznego Kod przedmiotu/course CODE

SYLLABUS. Human Resources Management Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/department Wydział Wychowania Fizycznego Kod przedmiotu/course CODE SYLLABUS Nazwa przedmiotu/course TITLE Human Resources Management Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/department Wydział Wychowania Fizycznego Kod przedmiotu/course CODE Studia/DEGREE PROGRAMME Europejczyk

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Ocena wiarygodności badania z randomizacją Każda grupa Wspólnie omawia odpowiedź na zadane pytanie Wybiera przedstawiciela, który w imieniu grupy przedstawia

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistics Costs Accounting. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistics Costs Accounting. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistics Costs Accounting Subject

Bardziej szczegółowo

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn Analiza powikłań infekcyjnych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie Analysis of infectious complications inf children with

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii. MIASTO: Bydgoszcz STANOWISKO: adiunkt DYSCYPLINA

Bardziej szczegółowo

THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER. Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011

THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER. Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011 THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011 Cross European Studies quality FL teaching & learning for YLs Nikolov M., Curtain H. (2000) An early Start: Young Learners and

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia badań klinicznych/ Clinical trials liability insurance KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE ZEZWOLENIA PUNU NR 1098/02 I NR

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK:

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK: Lp. I Introductory module 3 Academic skills Information Technology introduction Intellectual Property Mysterious Code of Science Online surveys Personal growth and social competences in the globalizedintercultural

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Koordynator Dr Stanisław Skórka Zespół dydaktyczny

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Koordynator Dr Stanisław Skórka Zespół dydaktyczny Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Architektura informacji Information Architecture Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr Stanisław Skórka Zespół dydaktyczny Opis kursu

Bardziej szczegółowo

P R A C A D Y P L O M O W A

P R A C A D Y P L O M O W A POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu P R A C A D Y P L O M O W A Autor: inż. METODA Ε-CONSTRAINTS I PRZEGLĄDU FRONTU PARETO W ZASTOSOWANIU DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

12. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów:

12. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów: OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim: Harmonia 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim: Harmony 3. Jednostka prowadząca przedmiot: Katedra Muzykologii

Bardziej szczegółowo

Marta Uzdrowska. PRACA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH Promotor: Dr hab. n. med. prof. UM Anna Broniarczyk-Loba

Marta Uzdrowska. PRACA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH Promotor: Dr hab. n. med. prof. UM Anna Broniarczyk-Loba Marta Uzdrowska Ocena wad refrakcji i przyczyn niedowidzenia u osób z niepełnosprawnością intelektualną z wykorzystaniem zdalnego autorefraktometru Plusoptix PRACA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH Promotor:

Bardziej szczegółowo

Trend in drug use in Poland

Trend in drug use in Poland Prevalence and patterns of drug use among general population Indicator (GPS) Annual Expert Meeting 214 Trend in drug use in Poland Janusz Sierosławski Institute of Psychiatry i Neurology Warsaw Lisbon,

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers 10-12 milionów Romów w Europie 6 milionów mieszkających w U E Irlandia Polska Republika Czeska Turcja Populacja społeczności romskiej w liczbach Irlandia Polska

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA Biologia Biotechnologia Ochrona środowiska studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości brane są pod

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18

WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18 WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18 Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ogłasza K O N K U R S na stanowisko adiunkta w Katedrze Higieny Żywienia Człowieka

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-418 Fundusze UE. EU Funds. Economics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Z-EKO-418 Fundusze UE. EU Funds. Economics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Z-EKO-418 Fundusze UE Module code Module name Module name in English EU Funds Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of education Studies profile

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1.

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1. Share w2 Exit Questionnaire version 2.7 2006-09-29 XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW 1. Kontynuuj XT006_ PROXY RESPONDENT'S SEX 1. Mężczyzna 2. Kobieta XT002_ RELATIONSHIP TO THE DECEASED IF XT002_

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-0562 Seminarium i praca dyplomowa Seminar and Diploma Thesis. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Z-LOG-0562 Seminarium i praca dyplomowa Seminar and Diploma Thesis. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Z-LOG-0562 Seminarium i praca dyplomowa Seminar and Diploma Thesis

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Słowniczek ważniejszych pojęć i wytycznych dotyczących Porozumienia o Programie Praktyk Studenckich Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships (LAT)

Słowniczek ważniejszych pojęć i wytycznych dotyczących Porozumienia o Programie Praktyk Studenckich Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships (LAT) Słowniczek ważniejszych pojęć i wytycznych dotyczących Porozumienia o Programie Praktyk Studenckich Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships (LAT) I. Wytyczne 1. LAT wypełniany jest z pomocą koordynatora

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r.

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r. EŁK, 10.10.2012r. STRUKTURA SYSTEMU EDUKACYJNEGO STRUCTURE OF EDUCATIONAL SYSTEM WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE PRE-PRIMARY SZKOŁA PODSTAWOWA PRIMARY SCHOOL WIEK AGE 3 (6)7 WIEK (6)7 13 AGE GIMNAZJUM LOWER SECONDARY

Bardziej szczegółowo

OCENA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W PROCESIE KSZTAŁCENIA STUDENTÓW

OCENA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W PROCESIE KSZTAŁCENIA STUDENTÓW Inżynieria Rolnicza 7(125)/2010 OCENA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W PROCESIE KSZTAŁCENIA STUDENTÓW Edmund Lorencowicz, Sławomir Kocira Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z wymiany menedżerskiej Polskiej Federacji Szpitali JACEK DOMEJKO POZNAŃ 2013

Doświadczenia z wymiany menedżerskiej Polskiej Federacji Szpitali JACEK DOMEJKO POZNAŃ 2013 Doświadczenia z wymiany menedżerskiej Polskiej Federacji Szpitali JACEK DOMEJKO POZNAŃ 2013 ZAGADNIENIA: POLSKA FEDERACJA SZPITALI WYMIANA KADRY SZPITALNEJ W RAMACH PROGRAMU HOPE PRZYKŁAD WYMIANY SZPITAL

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Justyna Kinga Stępkowska

Justyna Kinga Stępkowska Warszawski Uniwersytet Medyczny Wydział Nauki o Zdrowiu Justyna Kinga Stępkowska Ilościowa ocena wybranych antygenów nowotworowych u zdrowych kobiet stosujących dwuskładnikową antykoncepcję hormonalną

Bardziej szczegółowo

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and Fig 4 Measured vibration signal (top). Blue original signal. Red component related to periodic excitation of resonances and noise. Green component related. Rotational speed profile used for experiment

Bardziej szczegółowo

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Diploma Programme w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Organization Główną siedzibą organizacji jest Genewa, Szwajcaria. Programy:

Bardziej szczegółowo

Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2

Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2 Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2 Mariusz Urbański Instytut Psychologii UAM Mariusz.Urbanski@amu.edu.pl Plan: definicja pojęcia wnioskowania wypowiedzi inferencyjne i wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI Attach photo here Print your first and last name on the reverse side of each photo To be typewritten in English. BIURO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ ul. Smolna 13, 00-375 Warszawa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU UWAGA! Karta przedmiotu nie jest zatwierdzona! Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Metody numeryczne Nazwa w języku angielskim: Numerical Methods Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

PLACE AND ROLE OF PHYSICAL ACTIVITY IN THE LIVES OF THE ELDERLY AND DISABLED PEOPLE. Barbara Bergier

PLACE AND ROLE OF PHYSICAL ACTIVITY IN THE LIVES OF THE ELDERLY AND DISABLED PEOPLE. Barbara Bergier PLACE AND ROLE OF PHYSICAL ACTIVITY IN THE LIVES OF THE ELDERLY AND DISABLED PEOPLE Barbara Bergier Place and role of physical activity in the lives of the elderly and disabled people. Summary: Key words:

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA mgr Marcin Chrząścik Model strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem regionu Warmii i Mazur Promotor dr hab. Jarosław S. Kardas, prof.

Bardziej szczegółowo

Słowo od JM Rektora WyŜszej Szkoły Humanistycznej w Lesznie Przedmowa Wstęp... 19

Słowo od JM Rektora WyŜszej Szkoły Humanistycznej w Lesznie Przedmowa Wstęp... 19 Spis treści Słowo od JM Rektora WyŜszej Szkoły Humanistycznej w Lesznie... 13 Przedmowa... 15 Wstęp... 19 I. Reforma systemu edukacji... 28 1. Konieczność reformy systemu edukacji... 29 2. Kosztowna edukacja,

Bardziej szczegółowo

TRAINING AGREEMENT. Subject area, Code. E-mail. The Sending Department. Faculty s/department s contact person s name

TRAINING AGREEMENT. Subject area, Code. E-mail. The Sending Department. Faculty s/department s contact person s name TRAINING AGREEMENT The Trainee Last name (s) First name (s) Date of birth Nationality Academic year 2015/2016 Sex (M/F) Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area, Code Phone E-mail The Sending

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

Transport 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Transport 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2013/2014 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Logistyka zaopatrzenia Procurement logistics/supply Logistics Subject

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

THE APPLICATION OF QUALITY GUIDELINES OF THE EUROPEAN SOCIETY OF ENDODONTOLOGY IN DENTAL PRACTICE IN POLAND

THE APPLICATION OF QUALITY GUIDELINES OF THE EUROPEAN SOCIETY OF ENDODONTOLOGY IN DENTAL PRACTICE IN POLAND ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2011, 57, 1, 110 115 JOANNA SŁOWIK, ANNA JURCZAK, MACIEJ ŻAROW¹ THE APPLICATION OF QUALITY GUIDELINES OF THE EUROPEAN

Bardziej szczegółowo

Projektowanie programów studiów w oparciu o efekty kształcenia zdefiniowane dla obszarów kształcenia

Projektowanie programów studiów w oparciu o efekty kształcenia zdefiniowane dla obszarów kształcenia Projektowanie programów studiów w oparciu o efekty kształcenia zdefiniowane dla obszarów kształcenia Seminarium Krajowe Ramy Kwalifikacji. Budowa programów studiów na bazie efektów kształcenia Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 128 Stanis³aw Mroziñski STABILIZACJA W ASNOŒCI CYKLICZNYCH METALI I JEJ WP YW NA TRWA OŒÆ ZMÊCZENIOW BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka) Żaneta Mucha (ESN SGGW) Joanna Jóźwik (FRSE) Warszawa, 27 listopada 2015 r.

Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka) Żaneta Mucha (ESN SGGW) Joanna Jóźwik (FRSE) Warszawa, 27 listopada 2015 r. Przygotowanie Porozumienia o programie studiów/praktyki rola studenta, uczelni wysyłającej (wydziałowego i uczelnianego koordynatora Erasmusa+) i uczelni przyjmującej. Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka)

Bardziej szczegółowo

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy Spis treści Sposoby na udaną rozmowę kwalifikacyjną...5 Lista czasowników, które warto znać i zastosować podczas rozmowy kwalifikacyjnej...9 Lista przymiotników opisujących charakter... 11 Dla pracodawcy:

Bardziej szczegółowo