WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2014-06- 03 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ"

Transkrypt

1 q. Warszawa, dnia O6.2O14 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/22/V-53/ZO/PNIDOS/SS/20 14 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ W związku ze złożonymi pytaniami do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę, budowę i wdrażanie systemu Actiye Directory oraz poczty elektronicznej dla resortu obrony narodowej, nr ref. JU, 22 Jy-537Z0/PNJDOSJSS/2014, Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) przekazuje treść pytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1. W zakresie Części 1 zamówienia Zamawiający wymaga dostarczenia serwerów wyposażonych w wewnętrzny napęd DyD-ROM. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie serwerów wyposażonych w zewnętrzny napęd DyD-ROM podłączany na złączu USB? Pozwoli to na poszerzenie kręgu producentów serwerów, którzy będą mogli złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej funkcjonalności sprzętu. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Napęd DyD-ROM powinien być wewnętrzny ze względu na praktyczną stronę tego rozwiązania. 2. W zakresie Części 1 zamówienia, w odniesieniu do półki dyskowej, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych [...] przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Czy w przypadku, jeśli producent nie posiada swojego oddziału w Polsce zobowiązanie takie może być podpisane przez oficjalnego przedstawiciela/dystrybutora producenta na terenie Polski? Odpowiedź: Zamawiającego interesuje zagwarantowanie skuteczności realizacji gwarancji. Propozycja Oferenta w podanym zakresie jest akceptowalna dla Zamawiającego.

2 4. Załącznik I do SIWZ/I.1.2. Zamawiający wymaga, aby oferowana macierz posiadała Winno być: tj. do dnia Odpowiedź: głównej wspierały bootowanie z iscsi. Czy Zamawiający zgadza się na rozwiązanie, części I w zakresie 3 ust. I. Jest: pisma. MODYFIKACJA SIWZ które posiada zasilacze o mocy większej niż 600W, ale pobór mocy dla każdego Odpowiedź: Odpowiedź: czy zasijacze o maksymalnej mocy 600W. Czy Zamawiający zgodzi się na rozwiązanie, elementów? 3. Załącznik 1 do SIWZ/J. 1.]. Zamawiający wymaga aby poi-ty Ethernet na płycie 2. Zmianie ulega załącznik nr 1 do SIWZ 3. Zmianie ulega załącznik nr 2A do SIWZ 1. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ 4. Wprowadza się załącznik nr 2B do SIWZ 5. Wprowadza się załącznik nr 3A 1. Umowa zostanie wykonana w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty zawarcia Umowy, 1. Umowa zostanie wykonana w ciągu 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) dni od daty zawarcia 5. Załącznik I do SIWZ/I.1.2. Zamawiający wymaga dolączenia zapasowej ramki do do niniejszego pisma. i jednocześnie przekazuje ujednoliconą treść SWIZ stanowiącą załącznik do niniejszego do niniejszego pisma. Umowy, tj. do dnia stanowiący załącznik do niniejszego pisma. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ. które nie oferuje takiej funkcjonalności? Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ. po dwóch redundantnych zainstalowanych w macierzy) wentylator spare? zasilacza nie przekracza 450W? dysku i wentylatora. W przypadku wentylatora Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ. W przypadku ramek czy chodzi o ilość odpowiadającą dyskom w macierzy (tj. 12) czy o jedną sztukę? Czy Zamawiający zgodzi się na brak tych dodatkowych Formularz ofertowy dla części 3, stanowiący załącznik Wymagania techniczne stanowiący załącznik Istotne postanowienia umowy dla części 3, Istotne postanowienia umowy dla chodzi o dodatkowy (tj. kolejny

3 Załączniki: lub na adres iu.oiizemon.goy.pl. Jednocześnie zgodnie z treścią art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda potwierdzenia faktu otrzymania niniejszych wyjaśnień SIWZ faksem na nr 2. Załącznik nr 1 do SWIZ 3. Załącznik nr 2B do SIWZ 4. Załącznik nr 3A do SIWZ na 1. SIWZnalSstr. 1. Termin składania ofert upływa w dniu r. godz. 9:00. W związku powyższym, Zamawiający przedłuża termin składania ofert: 45 str. 9 str. na na 2 str. Mic\ta193IŃSKI PRZEWODP9CY KOMISJI 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu r. godz

4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zwana dalej ustawą i uregulowaniami prawnymi wydanymi na jej podstawie. Zamawiający: SKARB PAŃSTWA - INSPEKTORAT UZBROJENIA ul. Królewska 1/7 OO-909 Warszawa iu.oiize(,mon.poy.pl tel faks zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego DEFINICJE I SKRÓTY Wyrażenia i skróty używane w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oznaczają: ZAMAWIAJĄCY- Inspektorat Uzbrojenia, ul. Królewska 1/7, Warszawa, tel. +48(22) , faks: +48(22) ; SIWZ niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; ustawa Pzp- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych rozporządzenie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013, poz. 231). 2. Postanowienia ogólne: 1) Tryb udzielenia zamówienia - postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. 2) Nazwa postępowania: Dostawa, budowa i wdrażanie systemu Actiye Directory oraz poczty elektronicznej 3) Oznaczenie postępowania: IU/22/y-53/ZO/PN/DOS/SS/ ) Wykonawcy wimii we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podaną nazwę i oznaczenie. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i budowa systemu Actiye Direcotry oraz poczty elektronicznej wraz z usługami instalacji i wdrożenia w zakres której wchodzi dostawa sprzętu i oprogramowania, budowa Systemu do Zarządzania Zdarzeniami i informacjami bezpieczeństwa, Rozbudowa systemu ochrony poczty elektronicznej opartej na produktach McAfee oraz wybór odsprzedawey oprogramowania Microsoft zgodnie z postanowieniami umów Microsoft MBSA (U ) oraz Enterprise (B ); IU/22/y-53/ZOJPN/DOS/SS/20 14 strona I

5 w w SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWJENIA 2. Zakres przedmiotowy zamówienia (wymagania, parametry techniczno-eksploatacyjne) określone zostały w załączniku nr 1, do SIWZ - ( Wymagania techniczne ) i załączniku nr 2 i 2A, 2B do SIWZ ( Istotne postanowienia umowy ). 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wyszczególnione w załączniku nr I do SIWZ parametry techniczne określają minimalne wymagania Zamawiającego. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca powołujący się na rozwiązanie równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania minimalne określone w załączniku nr 1 do SIWZ. 4. Realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie Cześci nr 2 zwiazana jest z dostenem do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEZONE. Zamawiajpcy wymapa zalączenia do oferty oświadczenia Wykonawcy o zdolności do ochrony informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE. 5. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią tej specyfikacji. II. OPIS ODPOWIEDNICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI DOPUSZCZALNE JEST SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH. ł. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie podzielono na trzy (3) części. III. 1) część nr ł obejmuje dostawę sprzętu i oprogramowania w załączniku nr I do SIWZ; zakresie określonym 2) część nr 2 obejmuje budowę Systemu do zarządzania zdarzeniami i informacjami bezpieczeństwa oraz rozbudowę Systemu ochrony poczty elektronicznej opartej na produktach McAfee ; 3) część nr 3 obejmuje wybór odsprzedawcy oprogramowania Microsofl zgodnie z postanowieniami umów Microsoft MBSA (U ) oraz Enterprise (E ). INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH. 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. IV. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH. 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Termin wykonania zamówienia: 1. Część pierwsza: w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od daty zawarcia umowy, 2. Część druga: 1) w zakresie dostawy urządzeń i oprogramowania - w ciągu 30 (slownie: trzydziestu) dni od daty zawarcia Umowy; 2) w zakresie realizacji usługi instalacji, wdrożenia i szkolenia ciągu 90 (siownic: dziewięćdziesięciu) dni od powiadomienia przez Użytkownika o możliwości rozpoczęcia instalacji; RJ/22/y-53/ZO/PNJDOS/S strona 2

6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 3) w zakresie realizacji usbigi asysty inżynierskiej: a. w zakresie Systemu do Zarządzania Zdarzeniami i informacjami bezpieczeństwa w ciągu: 24 (słownie: dwudziestu czterech) miesięcy od wdrożenia systemu. b. w zakresie Rozbudowy systemu ochrony poczty elektronicznej opartej na produktach McAfee w ciągu 36 (słownie: trzydziestu sześciu) miesięcy od daty wdrożenia systemu. 3. Cześć trzecia: czas trwania umowy do r VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności tub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. W celu potwierdzenia spełniania warunków wymienionych w art. 22 ust.1 ustawy.. Zamawiajacy wyma2a aby wykonawca: 1) w zakresie Części nr 1 dostawa sprzętu i oprogramowania: a. Dosiadał uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności związanych z realizacją zamówienia jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. b. posiadał wiedzę i doświadczenie, tj.: wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z należytą starannością jedną (1) dostawę obejmującą dostawę serwerów wraz z serwerowymi systemami operacyjnymi o wartości co najmniej ,00 zł brutto (słownie: milion złotych), c. znajdował się w sytuacji finansowej i ekonomicznej. tj.: posiadał był środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 zł (słownie: milion złotych), ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działatności na kwotę co najmniej ,00 zł (słownie: milion złotych); 2) w zakresie Części nr 2 budowa Systemu do zarządzania zdarzeniami i informacjami bezpieczeństwa oraz rozbudowa Systemu ochrony poczty elektronicznej opartej na produktach McAfee : [U/22Jy-53/ZO!PNJDOS/SS!2014 strona 3

7 był posiadał w SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA a. posiadał uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności związanych z realizacją zamówienia jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. b. posiadał wiedzę i doświadczenie. tj.: wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy tym okresie, z należytą starannością jedno (1) wdrożenie w obszarze zarządzania zdarzeniami i informacjami bezpieczeństwa obejmujące dostawę sprzętu oraz oprogramowania wraz z usługą instalacji o wartości co najmniej ,00 zł brutto (słownie: milion złotych), c. dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami, tj. co najmniej 2 (dwie) osoby, które będą odpowiedzialne za realizację usługi instalacji, wdrożenia oraz asysty inżynierskiej. Osoby reprezentujące Wykonawcę zaangażowane w serwis, realizację usług i prac instalacyjnych oraz usługę wsparcia inżynierskiego muszą posiadać aktualne poświadczenia bezpieczeństwa osobowego o klauzuli co najmniej ZASTRZEZONE. Za aktualność poświadczeń odpowiada Wykonawca. W przypadku realizacji asysty technicznej przez Wykonawcę, wymagane jest aby posiadał on autoryzację producenta, co najmniej na poziomie McAfee Ełite. W przypadku rozwiązań równoważnych również wymagana jest autoryzacja producenta w zakresie wsparcia technicznego. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu powyższego warunku. d. znajdowal się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, tj.: posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najnmiej ,00 zł (słownie: milion złotych), ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej ,00 zł (słownie: milion złotych); 3) w zakresie Części nr 3 - wybór odsprzedawcy oprogramowania Microsoft z2odnie z postanowieniami umów Microsoft MBSA (U ) oraz Enterprise (E ): a. posiadał uprawnienia do wykonywania dzialałności łub czynności związanych z realizacją zamówienia jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. b. posiadał wiedzę i doświadczenie, tj.: wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. z należytą starannością jedną (1) dostawę obejmującą dostawę oprogramowania o wartości co nąjmniej I zł brutto (słownie: milion złotych), c. znajdował się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, tj.: był środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co nąjmniej ,00 zł (słownie: milion złotych), ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej ,00 zł (słownie: milion złotych); IU/22/y-53/ZOJPNJDOS/SS/2014 strona 4

8 zgodnie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnialnie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wymienionych w Części VII SIWZ. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia ww. warunki. 4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5. Zgodnie z art. 24 ust. I ustawy Pzp każdy Wykonawca (dot. także wykonawców określonych w art. 23) musi wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, składając oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia go z postępowania (załącznik Nr 5 do SIWZ). VII. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Zamawiający żąda przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów: W celu oceny spelniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp: 1) oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; 2) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw lub dostaw wraz z usługą wdrożenia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - potwierdzającego spełnianie warunku okreś onego w Części VI ust. 2 pkt. 1 lit. b oraz Części VI ust. 2 pkt. 2 lit. b SIWZ oraz Części VI ust. 2 pkt 3 lit. b zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ; 3) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, poświadczeń, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - potwierdzającego spełnienie warunku określonego w części VI ust. 2 pkt. 2 lit. c SIWZ - zgodnie z załącznikiem nr 7; 4) oświadczenie wykonawcy dotyczące posiadania autoryzacji producenta w zakresie wykonywania wdrożenia i asysty inżynierskiej; IU/22/y-53/ZO/PN/DOS/SS/20M strona 5

9 wystawionego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 5) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy - potwierdzającej spełnianie warunku określonego w Części VI ust. 2 pkt.1 lit. c i w Części VI ust. 2 pkt.2 lit. d SIWZ oraz Części VI ust. 2 pkt 3 lit. c - wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 6) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z opisem zawartym w Części VI ust. 2 pkt llit.c i Części VI ust. 2 pkt.2 lit. d SIWZ oraz Części VI ust. 2 pkt 3 lit. c. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzieleniu zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp: 7) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ; zgodnie ze wzorem 8) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. I pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 9) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwołnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 10) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spcdecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 11) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego xy zakresie określonym w art. 24 ust. I pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 12) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 13) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. I pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert RJ722/y-53/ZO/PN/DOS/SS/2014 strona 6

10 składa wystawiony zastępuje wystawiony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W celu wykazania braku podstaw do wylduczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy Pzp: 14) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, ustawy Pzp albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 iii ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1: 1) pkt 7-9 i pkt 11 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) pkt 10 i 12 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem wystawionych w terminach określonych w ust.3. IJJ/221y-53/ZO/PN/DOS/SS/20 14 strona 7

11 ppłk Michał SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI. 1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się: 1) pisemnie (z dopiskiem IU/22/y-53/ZO!PN/DOS/SS/2014 ), 2) lub faksem (z dopiskiem IU/22/y-53/ZO/PN/DOS/SS/2014 ), 3) lub drogą elektroniczną (z dopiskiem IU/22/y-53/ZO/PN/DOS/SS!2014 ). 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać na adres: INSPEKTORAT UZBROJENIA, ul. Królewska l/ 7, OO-909 Warszawa, lub na numer faksu: , lub na adres iu.oiizernon.goy.pl. 3. W przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca będą przekazywali oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 4. Wykonawca może pobrać SIWZ drogą elektroniczną ze strony internetowej Zamawiającego: 5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zapytania należy przesyłać na adres podany w ust. 2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień na zasadach określonych w art. 38 ustawy Pzp. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona również na stronie internetowej Zamawiającego 6. Informacje i wyjaśnienia można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące niniejszego postępowania należy formułować w języku polskim. IX. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 1. Pracownikami Zamawiającego, upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 1) Przewodniczący komisji ŁIPINSKI, tel , 2) Sekretarz komisji Mirosław WNOROWSKI, tel Zamawiający informuje, że nie udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ telefonicznie. X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium: - dla części nr 1 wadium nr 5004 w wysokości: ,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych). - dla części nr 2 wadium nr 5013 w wysokości: ,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). - dla części nr 3 wadium nr 5030 w wysokości: ,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonym w Części XIII SIWZ. 2. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. IU/22/y-53/ZO/PN/DOS/SS/2014 strona 8

12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego. 4. Wadium w formie bezgotówkowej należy składać na adres Inspektoratu Uzbrojenia, Warszawa, ul. Królewska 1/7, pokój nr 119 z dopiskiem: Wadium nr - w przetargu nieograniczonym na dostawę i budowę systemu Actiye Directory oraz poczty elektronicznej (nr postępowania IU/221y-53/ZOIPNLDOS/SS/2014) 5. W załączniku nr 8 do SIWZ określone zostały istotne dla Zamawiającego postanowienia, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w przypadku wnoszenia wadium w formie bezgotówkowej. 6. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 7. Zwrot i utratę wadium reguluje art. 46 ustawy Pzp. 8. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia - art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT. 1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ. 3. Ofertę należy składać na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 3 i 3A do SIWZ. 4. Wskazane jest, aby formularz oferty oraz pozostałe załączniki, dla których zostały określone wzory, wypełnić według niniejszych wymagań, bez dokonywania zmian w treści tych dokumentów. 5. Ofertę należy sporządzić wjęzyku polskim, w sposób czytelny. 6. Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tbjmaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę. 7. Formularz oferty wraz z załącznikami i dokumentami sporządzanymi przez Wykonawcę powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rej estrowych załączonych do oferty, wymaga się dołączenia do oferty oryginału pełnomocnictwa lub jego kopię poświadczoną notarialnie. 8. Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, parafowane przez osobę(-by) podpisującą(-ce) ofertę i załączone do niej w sposób uniemożliwiający jej dekompletację, a także żeby oferta zawierała spis zawartości wraz z numerami stron, do których się ona odnosi. HJ/22/y-53/ZO/PN/DOS/SS/2014 strona 9

13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 9. Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki były parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 11. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 12. Do oferty (wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze) należy dołączyć: 1) Pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rej estrowego; 2) Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Części VII SIWZ; 3) Oświadczenie o którym mowa w Części I SIWZ; 4) oświadczenie dotyczące autoryzacji producenta w zakresie wdrożenia i asysty inżynierskiej o którym mowa w Części VI ust. 2 pkt 3) SIWZ. 5) Wskazanym jest załączenie kopii oferty (po jej podpisaniu) w formie elektronicznej (np. na nośniku CD lub DVD) w formacie PDF i formacie.edytowalnym. 13. Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym, trwale zamkniętym opakowaniu (lub kopercie), uniemożliwiającym zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert, zaadresowanym na Zamawiającego. 14. Opakowanie (koperta) musi zostać opatrzone napisem: 1) Oferta w przetargu nieograniczonym na dostawę, budowę i wdrażanie systemu Actiye Directory oraz poczty elektronicznej dla resortu obrony narodowej Część nr nr postępowania: IU/22/V-53/ZO!PN/DOS/SS/2014) 2) Nie otwierać przed godz ) zawierającym nazwę i adres wykonawcy. 15. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajenmicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być one oznaczone klauzulą: INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU art. 11 ust.4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI i dołączone odrębnie do oferty. 16. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. Oferty należy składać w godz w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Inspektoratu Uzbrojenia, ulokowanej przy ul. Królewskiej 1/7 w Warszawie lub przesyłać pocztą na adres: INSPEKTORAT UZBROJENIA ul. Królewska 117, OO-909 WARSZAWA Kancelaria Inspektoratu Uzbrojenia IU/22/y-53/ZOJPNJDOS!SS/20 14 strona 10

INSPEKTORAT UZBROJENIA. O0-9O9Warszawa. iu.oiize(mom2oy.p1. tel. +48 22 6879448 faks +48 22 6873297 INSPEKTORAT. UZBROJENIA, ul. Królewska 1/7, 00-909

INSPEKTORAT UZBROJENIA. O0-9O9Warszawa. iu.oiize(mom2oy.p1. tel. +48 22 6879448 faks +48 22 6873297 INSPEKTORAT. UZBROJENIA, ul. Królewska 1/7, 00-909 26 PAZ Ziij tel. +48 22 6879448 faks +48 22 6873297 INSPEKTORAT UZBROJENIA iu.oiize(mom2oy.p1 N C E LJ R A A W N A O0-9O9Warszawa!SPEKTORAT UZBROJENIA ul. Królewska 1/7 amawiający: IU!2571V11-52/ZO/PN/AE/DOSJKJ2O

Bardziej szczegółowo

oy. S Warszawa, dnia. 11.2014 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI NRV/.Ź /14 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika

oy. S Warszawa, dnia. 11.2014 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI NRV/.Ź /14 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika wg rozdzielnika OO-909 Warszawa NRV/.Ź /14 INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI T :21/3/V Dnia 20. l0,2014r. A. NOBIS teł. 22 687 32 98 Michal I1PINSKI PRZEW0DNICZaY KOMISJI Załącznik:

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. Dotyczy Zadania nr 2 - Oprogramowanie fotogrametryczne i geograficzne

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. Dotyczy Zadania nr 2 - Oprogramowanie fotogrametryczne i geograficzne Warszawa, dni~o. 2013 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA //5 fjltir Nr V/....I13. 2 tjj... 20.13r. 00-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/150/V-53/Z0/PN/AE/DOS/SS/2013 ) WYJAŚNIENIA DO SIWZ W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Użytkownik Użytkownik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Z013-07- 1..0... il... i,.6 :9i.i9 v:j;;r;;~~~la II

Z013-07- 1..0... il... i,.6 :9i.i9 v:j;;r;;~~~la II Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. nr 113, poz. 759, z późno zm.) i uregulowaniami prawnymi wydanymi na jej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pod nazwą: dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego dla studiów doktoranckich (tekst ujednolicony po zmianach z dnia 4.08.2011 r.) Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-10/2012 Tarnobrzeg. 14.11. 2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa sprzętu informatycznego do Sądu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą i uregulowaniami

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - - --- Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowlen publicznych (~. Dz. U. nr 113, poz. 759, z późno zm.) i uregulowaniami prawnymi wydanymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa www.wilanow-palac.art.pl Znak sprawy: 15/2015/PN/SD Warszawa, 2015-06-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę jednostek centralnych dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę jednostek centralnych dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu PROKURATURA OKRĘGOWA WE WROCŁAWIU Wydział VII Budżetowo-Administracyjny ul. Podwale 30 50-950 Wrocław tel. centr. 71/371 81 14-18, fax :71/371 81 52 Wrocław, dnia 27 sierpnia 2013 r. VII.2711/16/13 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO URZĘDU DO SPRAW

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA I STOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 22 KWI 21i

SPECYFIKACJA I STOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 22 KWI 21i SPECYFIKACJA I STOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 20 1 O r. Nr 1 1 3 poz. 759, z późn. zm) zwanej dalej ustawą i uregulowaniami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Zakup dostawa, montaż i serwis sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.

Zakup dostawa, montaż i serwis sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) procedura

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania: WPR.341-31/1/2010 Zatwierdzam: Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy dyskowych oraz Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/4/15/VBC

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo