WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2014-06- 03 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ"

Transkrypt

1 q. Warszawa, dnia O6.2O14 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/22/V-53/ZO/PNIDOS/SS/20 14 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ W związku ze złożonymi pytaniami do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę, budowę i wdrażanie systemu Actiye Directory oraz poczty elektronicznej dla resortu obrony narodowej, nr ref. JU, 22 Jy-537Z0/PNJDOSJSS/2014, Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) przekazuje treść pytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1. W zakresie Części 1 zamówienia Zamawiający wymaga dostarczenia serwerów wyposażonych w wewnętrzny napęd DyD-ROM. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie serwerów wyposażonych w zewnętrzny napęd DyD-ROM podłączany na złączu USB? Pozwoli to na poszerzenie kręgu producentów serwerów, którzy będą mogli złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej funkcjonalności sprzętu. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Napęd DyD-ROM powinien być wewnętrzny ze względu na praktyczną stronę tego rozwiązania. 2. W zakresie Części 1 zamówienia, w odniesieniu do półki dyskowej, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych [...] przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Czy w przypadku, jeśli producent nie posiada swojego oddziału w Polsce zobowiązanie takie może być podpisane przez oficjalnego przedstawiciela/dystrybutora producenta na terenie Polski? Odpowiedź: Zamawiającego interesuje zagwarantowanie skuteczności realizacji gwarancji. Propozycja Oferenta w podanym zakresie jest akceptowalna dla Zamawiającego.

2 4. Załącznik I do SIWZ/I.1.2. Zamawiający wymaga, aby oferowana macierz posiadała Winno być: tj. do dnia Odpowiedź: głównej wspierały bootowanie z iscsi. Czy Zamawiający zgadza się na rozwiązanie, części I w zakresie 3 ust. I. Jest: pisma. MODYFIKACJA SIWZ które posiada zasilacze o mocy większej niż 600W, ale pobór mocy dla każdego Odpowiedź: Odpowiedź: czy zasijacze o maksymalnej mocy 600W. Czy Zamawiający zgodzi się na rozwiązanie, elementów? 3. Załącznik 1 do SIWZ/J. 1.]. Zamawiający wymaga aby poi-ty Ethernet na płycie 2. Zmianie ulega załącznik nr 1 do SIWZ 3. Zmianie ulega załącznik nr 2A do SIWZ 1. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ 4. Wprowadza się załącznik nr 2B do SIWZ 5. Wprowadza się załącznik nr 3A 1. Umowa zostanie wykonana w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty zawarcia Umowy, 1. Umowa zostanie wykonana w ciągu 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) dni od daty zawarcia 5. Załącznik I do SIWZ/I.1.2. Zamawiający wymaga dolączenia zapasowej ramki do do niniejszego pisma. i jednocześnie przekazuje ujednoliconą treść SWIZ stanowiącą załącznik do niniejszego do niniejszego pisma. Umowy, tj. do dnia stanowiący załącznik do niniejszego pisma. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ. które nie oferuje takiej funkcjonalności? Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ. po dwóch redundantnych zainstalowanych w macierzy) wentylator spare? zasilacza nie przekracza 450W? dysku i wentylatora. W przypadku wentylatora Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ. W przypadku ramek czy chodzi o ilość odpowiadającą dyskom w macierzy (tj. 12) czy o jedną sztukę? Czy Zamawiający zgodzi się na brak tych dodatkowych Formularz ofertowy dla części 3, stanowiący załącznik Wymagania techniczne stanowiący załącznik Istotne postanowienia umowy dla części 3, Istotne postanowienia umowy dla chodzi o dodatkowy (tj. kolejny

3 Załączniki: lub na adres iu.oiizemon.goy.pl. Jednocześnie zgodnie z treścią art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda potwierdzenia faktu otrzymania niniejszych wyjaśnień SIWZ faksem na nr 2. Załącznik nr 1 do SWIZ 3. Załącznik nr 2B do SIWZ 4. Załącznik nr 3A do SIWZ na 1. SIWZnalSstr. 1. Termin składania ofert upływa w dniu r. godz. 9:00. W związku powyższym, Zamawiający przedłuża termin składania ofert: 45 str. 9 str. na na 2 str. Mic\ta193IŃSKI PRZEWODP9CY KOMISJI 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu r. godz

4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zwana dalej ustawą i uregulowaniami prawnymi wydanymi na jej podstawie. Zamawiający: SKARB PAŃSTWA - INSPEKTORAT UZBROJENIA ul. Królewska 1/7 OO-909 Warszawa iu.oiize(,mon.poy.pl tel faks zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego DEFINICJE I SKRÓTY Wyrażenia i skróty używane w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oznaczają: ZAMAWIAJĄCY- Inspektorat Uzbrojenia, ul. Królewska 1/7, Warszawa, tel. +48(22) , faks: +48(22) ; SIWZ niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; ustawa Pzp- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych rozporządzenie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013, poz. 231). 2. Postanowienia ogólne: 1) Tryb udzielenia zamówienia - postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. 2) Nazwa postępowania: Dostawa, budowa i wdrażanie systemu Actiye Directory oraz poczty elektronicznej 3) Oznaczenie postępowania: IU/22/y-53/ZO/PN/DOS/SS/ ) Wykonawcy wimii we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podaną nazwę i oznaczenie. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i budowa systemu Actiye Direcotry oraz poczty elektronicznej wraz z usługami instalacji i wdrożenia w zakres której wchodzi dostawa sprzętu i oprogramowania, budowa Systemu do Zarządzania Zdarzeniami i informacjami bezpieczeństwa, Rozbudowa systemu ochrony poczty elektronicznej opartej na produktach McAfee oraz wybór odsprzedawey oprogramowania Microsoft zgodnie z postanowieniami umów Microsoft MBSA (U ) oraz Enterprise (B ); IU/22/y-53/ZOJPN/DOS/SS/20 14 strona I

5 w w SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWJENIA 2. Zakres przedmiotowy zamówienia (wymagania, parametry techniczno-eksploatacyjne) określone zostały w załączniku nr 1, do SIWZ - ( Wymagania techniczne ) i załączniku nr 2 i 2A, 2B do SIWZ ( Istotne postanowienia umowy ). 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wyszczególnione w załączniku nr I do SIWZ parametry techniczne określają minimalne wymagania Zamawiającego. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca powołujący się na rozwiązanie równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania minimalne określone w załączniku nr 1 do SIWZ. 4. Realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie Cześci nr 2 zwiazana jest z dostenem do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEZONE. Zamawiajpcy wymapa zalączenia do oferty oświadczenia Wykonawcy o zdolności do ochrony informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE. 5. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią tej specyfikacji. II. OPIS ODPOWIEDNICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI DOPUSZCZALNE JEST SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH. ł. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie podzielono na trzy (3) części. III. 1) część nr ł obejmuje dostawę sprzętu i oprogramowania w załączniku nr I do SIWZ; zakresie określonym 2) część nr 2 obejmuje budowę Systemu do zarządzania zdarzeniami i informacjami bezpieczeństwa oraz rozbudowę Systemu ochrony poczty elektronicznej opartej na produktach McAfee ; 3) część nr 3 obejmuje wybór odsprzedawcy oprogramowania Microsofl zgodnie z postanowieniami umów Microsoft MBSA (U ) oraz Enterprise (E ). INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH. 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. IV. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH. 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Termin wykonania zamówienia: 1. Część pierwsza: w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od daty zawarcia umowy, 2. Część druga: 1) w zakresie dostawy urządzeń i oprogramowania - w ciągu 30 (slownie: trzydziestu) dni od daty zawarcia Umowy; 2) w zakresie realizacji usługi instalacji, wdrożenia i szkolenia ciągu 90 (siownic: dziewięćdziesięciu) dni od powiadomienia przez Użytkownika o możliwości rozpoczęcia instalacji; RJ/22/y-53/ZO/PNJDOS/S strona 2

6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 3) w zakresie realizacji usbigi asysty inżynierskiej: a. w zakresie Systemu do Zarządzania Zdarzeniami i informacjami bezpieczeństwa w ciągu: 24 (słownie: dwudziestu czterech) miesięcy od wdrożenia systemu. b. w zakresie Rozbudowy systemu ochrony poczty elektronicznej opartej na produktach McAfee w ciągu 36 (słownie: trzydziestu sześciu) miesięcy od daty wdrożenia systemu. 3. Cześć trzecia: czas trwania umowy do r VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności tub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. W celu potwierdzenia spełniania warunków wymienionych w art. 22 ust.1 ustawy.. Zamawiajacy wyma2a aby wykonawca: 1) w zakresie Części nr 1 dostawa sprzętu i oprogramowania: a. Dosiadał uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności związanych z realizacją zamówienia jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. b. posiadał wiedzę i doświadczenie, tj.: wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z należytą starannością jedną (1) dostawę obejmującą dostawę serwerów wraz z serwerowymi systemami operacyjnymi o wartości co najmniej ,00 zł brutto (słownie: milion złotych), c. znajdował się w sytuacji finansowej i ekonomicznej. tj.: posiadał był środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 zł (słownie: milion złotych), ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działatności na kwotę co najmniej ,00 zł (słownie: milion złotych); 2) w zakresie Części nr 2 budowa Systemu do zarządzania zdarzeniami i informacjami bezpieczeństwa oraz rozbudowa Systemu ochrony poczty elektronicznej opartej na produktach McAfee : [U/22Jy-53/ZO!PNJDOS/SS!2014 strona 3

7 był posiadał w SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA a. posiadał uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności związanych z realizacją zamówienia jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. b. posiadał wiedzę i doświadczenie. tj.: wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy tym okresie, z należytą starannością jedno (1) wdrożenie w obszarze zarządzania zdarzeniami i informacjami bezpieczeństwa obejmujące dostawę sprzętu oraz oprogramowania wraz z usługą instalacji o wartości co najmniej ,00 zł brutto (słownie: milion złotych), c. dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami, tj. co najmniej 2 (dwie) osoby, które będą odpowiedzialne za realizację usługi instalacji, wdrożenia oraz asysty inżynierskiej. Osoby reprezentujące Wykonawcę zaangażowane w serwis, realizację usług i prac instalacyjnych oraz usługę wsparcia inżynierskiego muszą posiadać aktualne poświadczenia bezpieczeństwa osobowego o klauzuli co najmniej ZASTRZEZONE. Za aktualność poświadczeń odpowiada Wykonawca. W przypadku realizacji asysty technicznej przez Wykonawcę, wymagane jest aby posiadał on autoryzację producenta, co najmniej na poziomie McAfee Ełite. W przypadku rozwiązań równoważnych również wymagana jest autoryzacja producenta w zakresie wsparcia technicznego. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu powyższego warunku. d. znajdowal się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, tj.: posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najnmiej ,00 zł (słownie: milion złotych), ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej ,00 zł (słownie: milion złotych); 3) w zakresie Części nr 3 - wybór odsprzedawcy oprogramowania Microsoft z2odnie z postanowieniami umów Microsoft MBSA (U ) oraz Enterprise (E ): a. posiadał uprawnienia do wykonywania dzialałności łub czynności związanych z realizacją zamówienia jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. b. posiadał wiedzę i doświadczenie, tj.: wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. z należytą starannością jedną (1) dostawę obejmującą dostawę oprogramowania o wartości co nąjmniej I zł brutto (słownie: milion złotych), c. znajdował się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, tj.: był środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co nąjmniej ,00 zł (słownie: milion złotych), ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej ,00 zł (słownie: milion złotych); IU/22/y-53/ZOJPNJDOS/SS/2014 strona 4

8 zgodnie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnialnie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wymienionych w Części VII SIWZ. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia ww. warunki. 4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5. Zgodnie z art. 24 ust. I ustawy Pzp każdy Wykonawca (dot. także wykonawców określonych w art. 23) musi wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, składając oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia go z postępowania (załącznik Nr 5 do SIWZ). VII. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Zamawiający żąda przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów: W celu oceny spelniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp: 1) oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; 2) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw lub dostaw wraz z usługą wdrożenia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - potwierdzającego spełnianie warunku okreś onego w Części VI ust. 2 pkt. 1 lit. b oraz Części VI ust. 2 pkt. 2 lit. b SIWZ oraz Części VI ust. 2 pkt 3 lit. b zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ; 3) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, poświadczeń, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - potwierdzającego spełnienie warunku określonego w części VI ust. 2 pkt. 2 lit. c SIWZ - zgodnie z załącznikiem nr 7; 4) oświadczenie wykonawcy dotyczące posiadania autoryzacji producenta w zakresie wykonywania wdrożenia i asysty inżynierskiej; IU/22/y-53/ZO/PN/DOS/SS/20M strona 5

9 wystawionego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 5) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy - potwierdzającej spełnianie warunku określonego w Części VI ust. 2 pkt.1 lit. c i w Części VI ust. 2 pkt.2 lit. d SIWZ oraz Części VI ust. 2 pkt 3 lit. c - wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 6) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z opisem zawartym w Części VI ust. 2 pkt llit.c i Części VI ust. 2 pkt.2 lit. d SIWZ oraz Części VI ust. 2 pkt 3 lit. c. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzieleniu zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp: 7) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ; zgodnie ze wzorem 8) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. I pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 9) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwołnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 10) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spcdecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 11) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego xy zakresie określonym w art. 24 ust. I pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 12) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 13) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. I pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert RJ722/y-53/ZO/PN/DOS/SS/2014 strona 6

10 składa wystawiony zastępuje wystawiony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W celu wykazania braku podstaw do wylduczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy Pzp: 14) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, ustawy Pzp albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 iii ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1: 1) pkt 7-9 i pkt 11 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) pkt 10 i 12 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem wystawionych w terminach określonych w ust.3. IJJ/221y-53/ZO/PN/DOS/SS/20 14 strona 7

11 ppłk Michał SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI. 1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się: 1) pisemnie (z dopiskiem IU/22/y-53/ZO!PN/DOS/SS/2014 ), 2) lub faksem (z dopiskiem IU/22/y-53/ZO/PN/DOS/SS/2014 ), 3) lub drogą elektroniczną (z dopiskiem IU/22/y-53/ZO/PN/DOS/SS!2014 ). 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać na adres: INSPEKTORAT UZBROJENIA, ul. Królewska l/ 7, OO-909 Warszawa, lub na numer faksu: , lub na adres iu.oiizernon.goy.pl. 3. W przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca będą przekazywali oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 4. Wykonawca może pobrać SIWZ drogą elektroniczną ze strony internetowej Zamawiającego: 5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zapytania należy przesyłać na adres podany w ust. 2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień na zasadach określonych w art. 38 ustawy Pzp. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona również na stronie internetowej Zamawiającego 6. Informacje i wyjaśnienia można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące niniejszego postępowania należy formułować w języku polskim. IX. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 1. Pracownikami Zamawiającego, upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 1) Przewodniczący komisji ŁIPINSKI, tel , 2) Sekretarz komisji Mirosław WNOROWSKI, tel Zamawiający informuje, że nie udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ telefonicznie. X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium: - dla części nr 1 wadium nr 5004 w wysokości: ,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych). - dla części nr 2 wadium nr 5013 w wysokości: ,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). - dla części nr 3 wadium nr 5030 w wysokości: ,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonym w Części XIII SIWZ. 2. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. IU/22/y-53/ZO/PN/DOS/SS/2014 strona 8

12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego. 4. Wadium w formie bezgotówkowej należy składać na adres Inspektoratu Uzbrojenia, Warszawa, ul. Królewska 1/7, pokój nr 119 z dopiskiem: Wadium nr - w przetargu nieograniczonym na dostawę i budowę systemu Actiye Directory oraz poczty elektronicznej (nr postępowania IU/221y-53/ZOIPNLDOS/SS/2014) 5. W załączniku nr 8 do SIWZ określone zostały istotne dla Zamawiającego postanowienia, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w przypadku wnoszenia wadium w formie bezgotówkowej. 6. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 7. Zwrot i utratę wadium reguluje art. 46 ustawy Pzp. 8. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia - art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT. 1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ. 3. Ofertę należy składać na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 3 i 3A do SIWZ. 4. Wskazane jest, aby formularz oferty oraz pozostałe załączniki, dla których zostały określone wzory, wypełnić według niniejszych wymagań, bez dokonywania zmian w treści tych dokumentów. 5. Ofertę należy sporządzić wjęzyku polskim, w sposób czytelny. 6. Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tbjmaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę. 7. Formularz oferty wraz z załącznikami i dokumentami sporządzanymi przez Wykonawcę powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rej estrowych załączonych do oferty, wymaga się dołączenia do oferty oryginału pełnomocnictwa lub jego kopię poświadczoną notarialnie. 8. Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, parafowane przez osobę(-by) podpisującą(-ce) ofertę i załączone do niej w sposób uniemożliwiający jej dekompletację, a także żeby oferta zawierała spis zawartości wraz z numerami stron, do których się ona odnosi. HJ/22/y-53/ZO/PN/DOS/SS/2014 strona 9

13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 9. Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki były parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 11. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 12. Do oferty (wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze) należy dołączyć: 1) Pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rej estrowego; 2) Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Części VII SIWZ; 3) Oświadczenie o którym mowa w Części I SIWZ; 4) oświadczenie dotyczące autoryzacji producenta w zakresie wdrożenia i asysty inżynierskiej o którym mowa w Części VI ust. 2 pkt 3) SIWZ. 5) Wskazanym jest załączenie kopii oferty (po jej podpisaniu) w formie elektronicznej (np. na nośniku CD lub DVD) w formacie PDF i formacie.edytowalnym. 13. Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym, trwale zamkniętym opakowaniu (lub kopercie), uniemożliwiającym zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert, zaadresowanym na Zamawiającego. 14. Opakowanie (koperta) musi zostać opatrzone napisem: 1) Oferta w przetargu nieograniczonym na dostawę, budowę i wdrażanie systemu Actiye Directory oraz poczty elektronicznej dla resortu obrony narodowej Część nr nr postępowania: IU/22/V-53/ZO!PN/DOS/SS/2014) 2) Nie otwierać przed godz ) zawierającym nazwę i adres wykonawcy. 15. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajenmicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być one oznaczone klauzulą: INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU art. 11 ust.4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI i dołączone odrębnie do oferty. 16. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. Oferty należy składać w godz w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Inspektoratu Uzbrojenia, ulokowanej przy ul. Królewskiej 1/7 w Warszawie lub przesyłać pocztą na adres: INSPEKTORAT UZBROJENIA ul. Królewska 117, OO-909 WARSZAWA Kancelaria Inspektoratu Uzbrojenia IU/22/y-53/ZOJPNJDOS!SS/20 14 strona 10

14 to SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2. Termin składania ofert upływa w dniu godz (za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpłynięcia oferty do Zamawiającego). 3. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty po terminie określonym w pkt 2 Zamawiający niezwłocznie go poinformuje o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę bez otwierania po upływie terminu do wniesienia odwołania. 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ulokowanej przy ni. Królewskiej 1/7w Warszawie w dniu godz. 10:00. XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY W zakresie Części nr li 2: 1. Cena oferty cena wyrażona w jednostkach pieniężnych (w walucie polskiej), uwzględniająca podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towarów i usług podlega obciążeniu podatkiem akcyzowym. 2. Cena oferty musi zawierać w sobie całkowitą jej kalkulację, tj. wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia (dostawa sprzętu, wsparcie techniczne i usługa serwisowa). 3. Przy wyliczaniu ceny oferty, na każdym etapie wyliczania ceny, należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku. 4. Cena oferty będzie traktowana jako ostateczna cena umowna i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom, z zastrzeżeniem części XVI ust. 4. W zakresie Części nr 3: 5. Wykonawca przedstawi cenę rozumianą jako upust (określony w %) od ceny określonej w kolumnie o nazwie Estimated Retait Price, w cenniku zarejestro\yaflym wraz z umową Enterprise (E ). tj. cenniku z czerwca 2012 r.. dla wszystkich licencji które będą zakupione przez Zamawiąjącego w ramach umowy. przy spełnieniu następujących kryteriów: a) License AgTeernent Type:. Goyernment, b) Leyel: c) Program:. Enterprise 6, d) Currency: Euro 6. Przy obliczaniu ceny rozumianej jako upust (określony w %) Wykonawca zobowiązany jest określić ten sam upust zarówno dla zamówień gwarantowanych jak i zamówień opcjonalnych. 7. Cena oferty musi zawierać w sobie całkowitą jej kalkulację, tj. wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia. 8. Przedstawiona cena oferty musi spełniać następujące kryterium: = U 39,51 Ch0 RJ/22/V-53/ZO/PN/DOSISS/2014 strona 11

15 najniższa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWJBNIA gdzie: U cena (oferowany upust) oferty badanej. ostateczna cena (oferowany upust) oferty badanej C h W przypadku gdy ostateczna cena oferty badanej przyjmie wartość ujemnt Zamawiający odrzuci ofertę jako nieodpowiadającą treści SIWZ. XV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ. Rozliczenia finansowe będą realizowane tylko w walucie polskiej (PLN). XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KiEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY. W zakresie Części nr li 2; 1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie według kryterium ceny, o znaczeniu 100% - dla każdej Części odrębnie. 2. Cena każdej oferty zostanie przeliczona na wartość punktową oferty według następującego wzoru: gdzie: Co=CminlCb* 100 pkt C0 ilość uzyskanych punktów, C min cena spośród ofert niepolegających odrzuceniu, cena oferty badanej. C b 3. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana ta oferta, której wartość punktowa, wyliczona zgodnie z zapisami niniejszego rozdziału, jest największa. 5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej oferty przedstawia taką samą wartość punktową, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. iy zakresie Części nr 3: t. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone. 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny (100 %) rozumianej jako oferowany upust obliczony według kryteriów określonych w części XIV pkt 5, 6, Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najwyższym upustem. Zamawiający przy wyborze nąjkorzystniejszej oferty weźmie pod uwagę cenę oferty uwzględniającą kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje przedmiotowego zamówienia, przy zastosowaniu upustu zaoferowanego przez Wykonawcę ponmiejszonego o wskaźnik określonych w części XIV pkt 8 (tj. 39,51 pkt. proc.). IU/221V.53/ZOJPNJDOS/SSI2O 14 strona 12

16 ilość cena SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 4. Ocena kryterium będzie dokonana według wzoru: gdzie: Co = Cm, 0 / Ch * 100 pkt C0 uzyskanych punktów, C najniższa cena obliczona w sposób opisany w pkt 3 spośród ofert niepolegających odrzuceniu, oferty badanej obliczona w sposób opisany w pkt 3 C b 5. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 6. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana ta oferta, której wartość punktowa, wyliczona zgodnie z zapisami niniejszego rozdziału, jest największa. XVII. AUKCJA ELEKTRONICZNA Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. ł. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty podając informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy oraz zamieści informacje, o których mowa w art. 92 ust. I pkt ł na stronie Zamawiającego. 2. Zamawiający zawrze Umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w terminie nie krótszym niż ł O dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub em, w siedzibie Zamawiającego z zastrzeżeniem art. ł 83 ustawy. 3. Zamawiający prześle wybranemu wykonawcy Zaproszenie do podpisania Umowy z informacjami dotyczącymi dokładnego terminu podpisania Umowy. 4. Wybrany Wykonawca, najpóźniej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w Zaproszeniu do podpisania Umowy, dostarczy do Zamawiającego potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości określonej w Zaproszeniu do podpisania Umowy oraz przedstawi do wglądu n. wym. dokumenty: 1) w zakresie Części nr 2 dła osób dedykowanych do realizacji przedmiotu zamówienia: ważne poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli określonej w SIWZ, zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, certyfikaty, zaświadczenia dla osób dedykowanych do realizacji usługi uruchomienia i wdrożenia oraz asysty technicznej, autoryzację producenta. MX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. W zakresie Części nr I 12: IU/22/y-531Z0/PNJDOSISS/20 4 strona 13

17 istotne SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy należy wnieść na zasadach określonych dla wadium jak w Części X - istotne postanowienia gwarancji określa załącznik nr 10 do SIWZ. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy złożone w formie innej niż w pieniądzu powinno mieć termin ważności dhiższy o 20 dni od terminu wykonania Umowy. W przypadku niewykonania Umowy w terminie, wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności złożonej gwarancji (poręczenia) przed upływem terminu jej ważności. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 10% (w zaokrągleniu do pełnych złotych) wartości zamówienia. O konieczności wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie. 3. Wykonawcy zostanie zwrócone 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Odbiorcę. Pozostałe 30% wartości zabezpieczenia będzie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie później niż w terminie 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi. W zakresie Części nr 3: Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy należy wnieść na zasadach określonych dla wadium jak w Części X postanowienia gwarancji określa załącznik nr 10 do SIWZ. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy złożone w formie innej niż w pieniądzu powinno mieć termin ważności dłuższy o 20 dni od terminu wykonania Umowy. W przypadku niewykonania Urnowy w terminie, wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności zlożonej gwarancji (poręczenia) przed upływem terminu jej ważności. 2. Wykonawca. którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% (w zaokrągleniu do pełnych złotych) całkowitej wartości urnowy. O konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj.: po dokonaniu przez wykonawcę wszystkich płatności na rzecz licencjodawcy (wynikających z umowy). XX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Postanowienia Umowy zawarto w załączniku nr 2, 2A, 2B do SIWZ _Istotne postanowienia umowy. 2. Do Umowy zostaną wprowadzone wszystkie zobowiązania Wykonawcy wyłonionego w trakcie prowadzonej procedury, wynikające ze złożonej przez niego oferty. 3. Zamawiający dopuszcza dokonanie następujących istotnych zmian w Umowie, w szczególności ł) w zakresie terminu lub zakresu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku, gdy nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin lub zakres realizacji przedmiotu Umowy, IJJ/22/y-531Z0/PN[DOS/SS/20 14 strona 14

18 w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania 1. Wykonawcom, a także iimym osobom, których, interes prawny doznał uszczerbku, WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy, zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. w szczegóhości w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJĄCYCH Prawo zamówień publicznych. zamówień, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( C IU/22/y-53/ZO/PN/DOS/SS/20 14 strona 15 KOMISJI Zał. 2 - Zał. 2A - istotne postanowienia umowy dla części 1 istotne postanowienia umowy dla części 2 Zał. 1 - wymagania techniczne Zał. 2B - Zał. 4 - Zał. 5 - Zał. 7 - Zał. - 8 Zał. 3 - Zał. 3A - formularz ofertowy dla części 3 formularz oświadczenie wykaz istotne ofertowy dla części nr 1 i 2 istotne oświadczenie postanowienia umowy dla części 3 o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu postanowienia gwarancji przetargowej Zał. 6 - wykaz wykonanych dostaw/wdrożeń o braku podstaw do wykluczenia z postępowania osób dedykowanych do realizacji zamówienia umowy Zał. 9 - istotne postanowienia gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania ZAŁĄCZNIKI: do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzesząjącym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych Publicznych. 2. Przed upływem terminu do składania ofert, w przypadku naruszenia przez wynagrodzenia w sytuacji, kiedy konieczność wprowadzenia zmian wynika z 2) w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy i zasad płatności tego

19 Serwer Zestaw SR3A GB 2 RBL0g - Rembertów, Skład Zegrze, Zegrze 12 RAM Południowe ul. Warszawska 22, tel. (22) , fax. (22) RBLog - Warszawa Rembertów, Skład Zegrze, Zegrze 2. Półka dyskowa SB 6 Południowe ul. Warszawska 22, tel. (22) , fax. (22) JW Warszawa, , ul. Banacha 2, teł. (22) , Serwerowy system operacyjny faks (22) Windows Server Standard Przyjęcie oprogramowania w obecności przedstawicieli RCZPI. 1 I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 1. CZĘŚCNR1: Dostawa, budowa i wdrażanie systemu Actiye Directory oraz poczty elektronicznej LP. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WYMAGANA ILOŚĆ MIEJSCE DOSTAWY Licencje dostępowe CAL do JW Warszawa, , ul. Banacha 2, tel. (22) , 4. Windows Server Standard (User faks (22) CAL) Przyjęcie oprogramowania w obecności przedstawicieli RCZPI. Licencje dostępowe CAL do JW Warszawa, , ul. Banacha 2, tel. (22) , 5. Windows Exchange Standard faks (22) (User CAL) Przyjęcie oprogramowania w obecności przedstawicieli RCZPI. lu/22/y-53/zo/pn/dos/ss/2014 Warszawa

20 System do Zarządzania Zdarzeniami i informacjami bezpieczeństwa 2 RBLog - Rembertów, Skład Zegrze, Zegrze 6. McAfee ETM Południowe ul. Warszawska 22, tel. (22) , fax. (22) RBL0g - Warszawa Rembertów, Skład Zegrze, Zegrze 7. McAfee ELM Południowe ul. Warszawska 22, tel. (22) , fax. (22) RBL0g - Warszawa Rembertów, Skład Zegrze, Zegrze 8. McAfee DSM Południowe ul. Warszawska 22, teł. (22) , fax. (22) RBL0g - Warszawa Rembertów, Skład Zegrze, Zegrze 9. McAfee APM Południowe ul. Warszawska 22, tel. (22) , fax. (22) RBL0g - Warszawa Rembertów, Skład Zegrze, Zegrze 10. McAfee ERC Południowe ul. Warszawska 22, tel. (22) , fax. (22) RBLog - Rembertów, Skład Zegrze, Zegrze 11. McAfee ACE Południowe ul. Warszawska 22, tel. (22) , fax. (22) RBLog - Warszawa Rembertów, Skład Zegrze, Zegrze 12. McAfee DAS 10 + karta SAN 1 Południowe ul. Warszawska 22, tel. (22) , fax. (22) Asysta inżynierska w wymiarze 250 godzin w okresie 2 lat od 1 RON 2 2. CZĘŚC NR 2: 13. Wdrożenie 1 RON Szkolenie 5-cio dniowe RON warsztaty dla S osób. IIJ/22/y-53/Z0/PN/D0S/SS/2014 Warszawa Warszawa

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Skanery komputerowe 2014/S 067-114486. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Skanery komputerowe 2014/S 067-114486. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114486-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Skanery komputerowe 2014/S 067-114486 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: DOSTARCZENIE ORAZ URUCHOMIENIE SYSTEMU SKŁADOWANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 335490-2015

Zamówienie public... - 335490-2015 1 z 10 2015-09-24 09:30 Zamówienie public... - 335490-2015 24/09/2015 S185 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Warszawa: Sprzęt wideokonferencyjny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ipis.zabrze.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ipis.zabrze.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ipis.zabrze.pl Zabrze: Zakup i konfigurację serwerów wraz z oprogramowaniem systemowym

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551. Tarnobrzeg: Dostawa sprzętu oraz wdrożenie systemu telefonii IP w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu oraz Sądach Rejonowych w Tarnobrzegu, Mielcu, Kolbuszowej oraz Nisku Numer ogłoszenia: 351476-2011; data

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Radzyń Podlaski: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 242091-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 94133-2011; data zamieszczenia: 23.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Olsztyn: Dostawa zintegrowanego systemu teleinformatycznego w rozumieniu przepisów ustawy o kierujących pojazdami wg stanu na dzień 4 stycznia 2016r. oraz jego wdrożenie Numer ogłoszenia: 245036-2015;

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288)

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288) 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:242208-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208 Warszawski Szpital dla Dzieci Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.udskior.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.udskior.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.udskior.gov.pl Warszawa: Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do Urzędu do Spraw Kombatantów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:401089-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089 Agencja Rynku Rolnego, ul. Karolkowa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 116646-2011; data zamieszczenia: 17.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5631300, faks 087 5631303.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5631300, faks 087 5631303. Suwałki: Zadanie I - Dostawa sprzętu do budowy klastra niezawodnościowego w Sądzie Okręgowym w Suwałkach. Zadanie II - Dostawa oprogramowania do kompleksowego zarządzania sprzętem i siecią oraz urządzeń

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-zielonagora.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-zielonagora.pl 1 z 6 2015-11-13 13:38 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-zielonagora.pl Zielona Góra: Dostawa zestawów komputerowych dla Lubuskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Szczawno Zdrój: Dostawa artykułów spożywczych do Punktu Żywienia Szpitali/

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2016-02-15 15:49 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzabrze.pl Zabrze: PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 02/PN/16 NA OCHRONĘ

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa sprzętów IT K4 PN Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Warszawa: Dostawa sprzętów IT K4 PN Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ibb.waw.pl/pl/przetargi Warszawa: Dostawa sprzętów IT K4 PN 03 16. Numer ogłoszenia: 65334 2016;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 2 części Numer ogłoszenia -201452-2015; data zamieszczenia 06.08.2015 Zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bydgoszcz.apodatkowa.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bydgoszcz.apodatkowa. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bydgoszcz.apodatkowa.pl Bydgoszcz: Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych

Bardziej szczegółowo

której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-zielonagora.pl

której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-zielonagora.pl której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-zielonagora.pl Zielona Góra: Dostawa sprzętu komputerowego dla Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Lublin: Dostawa oprogramowania komputerowego na potrzeby WPR SP ZOZ w Lublinie Numer ogłoszenia: 486034-2013; data zamieszczenia: 27.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia technicznego sieci

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów stacjonarnych oraz przenośnych wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wójt Gminy Chełmiec ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec www.chelmiec.pl, e-mail: przetargi@chelmiec.pl tel.: 018-414-56-24, fax:018-414-56-43

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 135308-2013

Zamówienie public... - 135308-2013 1 z 7 2013-04-26 07:49 Zamówienie public... - 135308-2013 25/04/2013 S81 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta PL-Warszawa: Maszyny biurowe i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Wykonanie, dostawa, montaż i ustawienie mebli

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379179-2011:text:pl:html PL-Katowice: Implanty ortopedyczne 2011/S 234-379179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Przebudowa i rozbudowa Żłobka nr 12 wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S

Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:209037-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S 118-209037

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, ul. Instytutowa 1, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, ul. Instytutowa 1, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks Warszawa: Ochrona obiektów i terenu Instytutu Badawczego Dróg i Mostów przy ul. Instytutowej 1 w Warszawie Numer ogłoszenia: 301836-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Rozbudowa, przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 9 wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: wdrożenie systemu bezpiecznego nawiązywania i monitorowania zdalnych sesji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl/.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl/. 1 z 5 2015-06-11 14:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl/. Warszawa: Przeprowadzenie kompleksowej usługi migracji systemu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 82 przy ul.

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa urządzenia IPS Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa urządzenia IPS Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: Dostawa urządzenia IPS Numer ogłoszenia: 161890-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓEJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓEJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OGŁOSZENIE O PRZETARGU nieograniczonym o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csdpoznan.pl Poznań: Dostawa samochodu osobowego dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Złotów: Bieżące remonty nawierzchni w Złotowie Numer ogłoszenia: 83766-2016; data zamieszczenia: 11.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu do wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu Systemu

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108112-2016:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa serwera, akcesoriów komputerowych i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2016-04-13 11:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Państwa Ogłoszenie o zamówieniu przesłane w dniu 2015-02-24 o godzinie 09:17 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2015-02-24 o godzinie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo