SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ:"

Transkrypt

1 Z A T W I E R D Z A M : Dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie Antoni Góral SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: NADBUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO OHP Z PRZEZNACZENIEM NA WARSZTATY SZKOLNE, PRZY UL.MOŚCICKIEGO 27 W TARNOWIE NA DZ.260/31,OBR.230 CPV: Zamawiający: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie Tarnów ul. Mościckiego 27 Regon NIP tel. (014) Tryb udzielenia zamówienia: 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity Dz.U. z 2013,poz.907 z póź. zmianami/ oraz wydanych do niej rozporządzeń wykonawczych.ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zastosowane jest pojęcie ustawa bez bliŝszego określenia o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono przywołanej wyŝej ustawy. 2.2.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, nie prowadzono wstępnej kwalifikacji.; 2.3. Wspólny słownik zamówień (CPV): Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest NADBUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO OHP Z PRZEZNACZENIEM NA WARSZTATY SZKOLNE, PRZY UL.MOŚCICKIEGO 27 W TARNOWIE NA DZ.260/31,OBR.230 1) Przedmiot zamówienia swym zakresem obejmuje wykonanie następujących robót: a) Roboty rozbiórkowe b) Roboty ziemne c) Wykonanie fundamentów d) Izolacje fundamentów e) Roboty murowe f) Elementy Ŝelbetowe 1

2 g) Konstrukcja i pokrycie dachu h) Stolarka okienna i) Ślusarka aluminiowa zewnętrzna UWAGA We wszystkich miejscach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Załącznikach do SIWZ, w których wskazano konkretnego producenta lub nazwę własnych materiałów, Zamawiający dodaje zapis lub równowaŝne o porównywalnych parametrach Jedynym celem podania nazw własnych materiałów, produktów lub producenta jest przedstawienie standardów jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zapoznanie się z dokumentami przetargowymi Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskanie wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do przygotowania rzetelnego oferty. 4. Termin i miejsce wykonania zamówienia 1) Zamówienie wykonywane będzie w terminie do 15 grudnia 2015 r. licząc od daty przekazania frontu robót, z tym Ŝe przekazanie frontu robót nastąpi w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty udzielenia zamówienia (zawarcia umowy); 5. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 1) W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem na numer: (14) W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową, kaŝda ze stron postępowania na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania; 2) Pytania Wykonawców powinny być sformułowane na piśmie i składane na adres: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie Tarnów ul. Mościckiego 27 Zamawiający udzieli niezwłocznie pisemnej odpowiedzi zainteresowanemu wykonawcy 6. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami 1) Sprawy merytoryczne i proceduralne : P. Jacek Bochenek tel. (14) od poniedziałku do piątku w godz Informacja o moŝliwości składania ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert wariantowych oraz wielowariantowych. Wykonawca zobowiązany jest złoŝyć jedną jednoznacznie opisaną ofertę na konkretny przedmiot w zakresie wymaganego asortymentu opisanego przez Zamawiającego oraz określonego w stosowanych załącznikach. 8. Informacja o moŝliwości składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert częściowych. 9. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Zamawiający przewiduje moŝliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego do 20% wartości zamówienia. 2

3 10. Udział podwykonawców Dopuszcza się udział podwykonawców. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawców, musi wyraźnie w ofercie wskazać jaką część, zakres zamówienia (rodzaj pracy) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca. 11. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyŝszym zakresie; Posiadania wiedzy i doświadczenia warunek zostanie uznany za spełniony, jeŝeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykaŝe się wykonaniem zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończonej, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej, które swym zakresem obejmują roboty związane z rozbudową lub nadbudową obiektu o wartości minimum ,00PLN W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunku, o którym mowa powyŝej, zamawiający Ŝąda sporządzenia i przedłoŝenia wraz z ofertą wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje, protokoły odbioru itp.). Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ; Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia warunek zostanie uznany za spełniony, jeŝeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykaŝe się, Ŝe dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: 1 osobą posiadającą wymagane Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branŝy budowlanej w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej, która znajduje się na liście członków właściwej izby samorządu zawodowego; W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunku, o którym mowa powyŝej zamawiający Ŝąda sporządzenia i przedłoŝenia wraz z ofertą wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz podstawie dysponowania tymi osobami. Sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyŝszym zakresie; Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia; Zgodnie z art. 22 ustawy Pzp wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ; Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia-nie spełnia" na dzień upływu terminu do składania ofert, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wymienionych powyŝej. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŝ warunek wykonawca spełnił. 12. Wykazanie się brakiem podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp 3

4 1) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający Ŝąda przedłoŝenia wraz z ofertą następujących dokumentów: Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ; Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (analogiczne jak w ust. 2 pkt 1 lit. a) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, Ŝe uzyskiwał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia nie mniejszej niŝ ,00 PLN JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; Dokumenty, o których mowa w pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŝonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający moŝe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŝonego dokumentu. 13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) oraz udział podwykonawców Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (dot. konsorcjów, spółek cywilnych). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego o ile upowaŝnienie/ pełnomocnictwo do wystąpienia w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę; Muszą ustanowić pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przepisy ustawy i zapisy SIWZ dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zamówienia; Zamawiający wymaga załączenia dokumentu w formie oryginału lub poświadczonej przez notariusza kopii, z którego będzie wynikało pełnomocnictwo; Dokumenty składane przez podmioty występujące wspólnie: 4

5 - oferta - wykaz wykonanych robót - dokumenty potwierdzające Ŝe roboty zostały wykonane naleŝycie - oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, Podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum - pozostałe dokumenty i oświadczenia składa kaŝdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy 14. Wymagania dotyczące wadium a) KaŜda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości ,00PLN ( słownie złotych: trzynaście tysięcy 00/100) b) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. c) Wadium moŝe być wniesione w następujących formach: - pieniądzu - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej z tym Ŝe, poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym. - gwarancjach bankowych - gwarancjach ubezpieczeniowych 1.2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego na konto: z dopiskiem NADBUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO OHP Z PRZEZNACZENIEM NA WARSZTATY SZKOLNE, PRZY UL.MOŚCICKIEGO 27 W TARNOWIE NA DZ.260/31,OBR.230 Wykonawcy którzy nie wnieśli wadium zostaną wykluczeni Poręczenia i gwarancje naleŝy wystawić na adres j. w. Oryginały poręczeń, gwarancji będą przyjmowane (bez opakowania-luzem) w terminie i miejscu jak składanie ofert, a do oferty naleŝy dołączyć potwierdzoną kopię. 2. Utrata wadium Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeŝeli: - Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie wykonawcy. 3. Zwrot wadium Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie wg. zasad określonych w art.46 ustawy. 15.Dopuszczalna ilość ofert składanych przez jednego wykonawcę Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną jednoznacznie opisaną ofertę. Kilka podmiotów moŝe złoŝyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zobowiązania (art. 23 i art. 141 Pzp). 16. Koszt sporządzenia oferty Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oferty ponosi wykonawca. 5

6 17. Opis sposobu przygotowania oferty 1) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie, a w szczególności by treść oferty odpowiadała treści SIWZ; 2) KaŜdy Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną, jednoznacznie opisaną ofertę. Kilka podmiotów moŝe złoŝyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zobowiązania 3) Ofertę naleŝy złoŝyć, pod rygorem niewaŝności, w formie pisemnej w języku polskim, pismem czytelnym, trwałym środkiem pisarskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę; 4) Wykonawca w ramach oferty moŝe wypełnić formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ lub sporządzić własny, z zastrzeŝeniem zakazu zmian merytorycznych zapisów znajdujących się we wzorach. Formularz ofertowy powinien stanowić pierwszą stronę oferty. 5) Dokumenty mogą być złoŝone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do podpisywania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umoŝliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką); 6) Formularz ofertowy oraz wszystkie wymagane oświadczenia, dokumenty, w tym załączniki, wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymogami ustawowymi. JeŜeli formularz ofertowy i/lub dokumenty będą podpisywane przez pełnomocnika, do oferty naleŝy dołączyć prawnie skuteczne pełnomocnictwo (oryginał lub jego kopia potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem zawierające umocowanie do złoŝenia i podpisania dokumentów zw. z przedmiotowym zamówieniem); 7) Zamawiający Ŝąda, aby Wykonawca do oferty dołączył dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty, tj. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument potwierdzający powyŝsze. Wymagane dokumenty moŝna złoŝyć w formie kopii poświadczonej z oryginałem przez wykonawcę; 8) W przypadku, gdy wykonawca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej, a oferta nie będzie podpisana przez wszystkich wspólników, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych członków; 9) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę. Brak podpisu skutkować będzie odrzuceniem oferty; 10) Karty oferty powinny być spięte w sposób gwarantujący jej trwałość. Zaleca się, aby wszystkie zapisane kartki oferty wraz z załącznikami i wymaganymi dokumentami były ponumerowane i parafowane przez upowaŝnione osoby, przy czym przynajmniej na formularzu oferty podpis (podpisy) muszą być opatrzone pieczęcią firmową i imienną wykonawcy;. 11) Ofertę moŝna przygotować na załączonych drukach lub w oparciu o ich wzory; 12) Wykonawca wykazuje w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom; 13) Wykonawca odpowiada na zasadach starannego gospodarza za staranny dobór podwykonawców i nadzór nad nimi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działalność podwykonawców jak za własne działania; 14) Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany w złoŝonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, Ŝe uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 18. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1) Oferent winien umieścić ofertę w dwóch kopertach: wewnętrznej i zewnętrznej, które będą zaadresowane: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie Tarnów ul Mościckiego 27. i posiadać oznaczenia Oferta: 6

7 NADBUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO OHP Z PRZEZNACZENIEM NA WARSZTATY SZKOLNE, PRZY UL.MOŚCICKIEGO 27 W TARNOWIE NA DZ.260/31,OBR.230 Nie otwierać przed godz. 11:00 w dniu r Poza oznaczeniami podanymi powyŝej tylko koperta wewnętrzna powinna być oznaczona nazwą i adresem oferenta. 2.Termin i miejsce składania ofert : - Termin składania ofert upływa z dniem r godz. 11:00. Ofertę złoŝoną po terminie zwraca się niezwłocznie bez jej otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyŝszego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską; - Ofertę naleŝy przesłać lub dostarczyć do Zamawiającego na adres: Tarnów ul. Mościckiego 27 3.Otwarcie ofert : 1) Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego sala konferencyjna. 2) Przy otwarciu ofert mogą być obecni przedstawiciele wykonawców; 3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert, w obecności przybyłych Wykonawców lub osób upowaŝnionych do ich reprezentowania, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert, Zamawiający odczyta nazwy (firmy) i adresy Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz ceny ofertowe przez nich zaproponowane; 4) Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom wyłącznie na ich pisemny wniosek. 19. Opis sposobu obliczenia ceny 1) Cenę ofertową wylicza się w oparciu o formularz ofertowy; 2) Cena ofertowa jest ceną ryczałtową. a) Cenę ofertową stanowi cena ryczałtowa brutto, zawierająca całkowity koszt wykonania przedmiotowego zamówienia tj. wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z jego realizacją, w zakresie koniecznym do jego właściwego wykonania oraz do usunięcia ewentualnych usterek, przy uwzględnieniu w kalkulacji informacji uzyskanych podczas ewentualnej wizji lokalnej przedmiotowego obiektu (wymagany uprzedni kontakt z osobą uprawnioną do kontaktów w sprawach merytorycznych); b) Kalkulując cenę ofertową Wykonawca powinien, w cenach jednostkowych, uwzględnić koszty wszystkich zobowiązań określonych w SIWZ i stosownych załącznikach (tj. robocizny, materiałów, sprzętu, transportu, zabezpieczenia terenu budowy, wywozu na legalne wysypisko odpadów i ich utylizacji, oraz koszty udzielonej 36-miesiecznej gwarancji c) Cena oferty musi być wyraŝona w polskich złotych, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Wszelkie kwoty naleŝy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniŝej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i wyŝsze zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się o jednostkę), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798); 20.Kryteria oceny ofert 1. Cena - 70% obliczana wg wzoru: Pc = Cn / Cob * 70 pkt. Gdzie: 7

8 Pc liczba punktów przyznanych ofercie za cenę Cn najniŝsza zaoferowana cena Cob cena oferty badanej 2. Termin wykonania 20% obliczony wg wzoru: Pt = Tn / Tob* 20 pkt. Gdzie: Pt liczba punktów przyznanych w ofercie Wykonawcy za termin wykonania robót Tn najkrótszy termin wykonania robót Tob Termin wykonania robót w badanym wniosku 3. WydłuŜenia okresu gwarancja w miesiącach 10% obliczony wg wzoru: Pg = Tob / Tn* 10 pkt. Gdzie: Pg liczba punktów przyznanych w ofercie Wykonawcy za wydłuŝenie terminu gwarancji Tob termin gwarancji badanej oferty Tn najdłuŝszy termin gwarancji Ilość punktów przyznanych ofercie łącznie po zakończeniu badania ofert: P = Pc + Pt +Pg Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 21. Wybór oferty: Zamówienie udzielone zostanie temu Wykonawcy, który: 1) Spełni wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz ustawie Pzp; 2) PrzedłoŜy ofertę, która uzyska największą liczbę punktów wyliczonych zgodnie ze wzorem. 22. Powiadomienie wykonawców o wynikach przetargu: 1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: a) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złoŝyli oferty, a takŝe punktację przyznaną ofertom; b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; d) Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŝe być zawarta; 2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 1, równieŝ na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 23. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 4.1.Informacje ogólne Zabezpieczenie słuŝy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy. 4.2.Wysokość zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy 1) Zamawiający ustala zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 8

9 2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie naleŝytego wykonania przed podpisaniem umowy Forma zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy 1) Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy moŝe być wniesione według wybory Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŝnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego ) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca moŝe wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 4) JeŜeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 5) JeŜeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art.94ust. 2 u.p.z.p. 6) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 u.p.z.p. 24.Termin związania ofertą 1) Termin związania ofertą wynosi 60 dni; 2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 25. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 1) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŝeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni jeŝeli zostało przesłane w inny sposób; 2) Zamawiający moŝe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 1, jeŝeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia: a) Została złoŝona tylko jedna oferta; b) W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono Ŝadnej oferty oraz nie wykluczono Ŝadnego wykonawcy; 3) JeŜeli wybranym wykonawcą są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy zamawiający moŝe Ŝądać przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców; 4) O dacie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający poinformuje odrębnym pismem. W przypadku przesłania umowy do podpisu, Wybrany Wykonawca powinien nadesłać w terminie wskazanym przez Zamawiającego w piśmie akceptującym podpisaną umowę; 5) JeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki uniewaŝnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1; 9

10 6) Za uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy, zamawiający rozumie się równieŝ dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę nieprzesłanie podpisanej umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 7) Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłoŝyć Zamawiającemu zaświadczenie o zarejestrowaniu jako podatnika podatku od towarów i usług czynnego w przypadku, gdy druga strona umowy jest podatnikiem tego podatku (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zaświadczenia potwierdzającego status jako podatnika VAT lub VAT UE. Wzór zaświadczenia określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2004r., w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług). W przypadku, gdy Wykonawca nie jest podatnikiem podatku VAT winien złoŝyć stosowne oświadczenie; 26.Projekt przyszłej umowy Wzór umowy stanowi załącznik nr Środki ochrony prawnej 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a takŝe innemu podmiotowi, jeŝeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 2. Odwołanie wnosi się w terminie: 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeŝeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni jeŝeli zostały przesłane w inny sposób. 3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a, takŝe wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej 4. Odwołanie wobec czynności innych niŝ określone w art. 182 ust.1 i ust.2 ustawy wnosi się w terminie 5 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŝytej staranności moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę ich wniesienia. 5. JeŜeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niŝ 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 6. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują równieŝ organizacją wpisanym na listę,o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy 28. Załączniki do SIWZ Załącznik nr 1 Formularz oferty; Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; Za łącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych robót; Załącznik nr 5 Informacja o przynaleŝności lub braku przynaleŝności do grupy kapitałowej Załącznik nr 6 Wzór umowy; 10

11 Załącznik nr 7 -Dokumentacja techniczna, STWiOR, przedmiar robót. 11

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: GTE.271.03.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.) w trybie

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/08/2013 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/08/2013 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. Grudusk, 9 lutego 2011 r ORSO.271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO na realizację zadania: 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZDP/DT/343/P-./2010 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERśONIOWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do zadania pn.: Budowa chodnika wraz z przykryciem rowu w ciągu drogi powiatowej nr 3005D w Gilowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/100/11 DATA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę wsparcia analitycznego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym Znak sprawy: 450000/370/ 10 ZAP/2013 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej 4845000 euro na

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna znak sprawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/57/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo