Instrukcja sprzedaży węgla, innych produktów, odpadów i zbędnych aktywów trwałych w Oddziale Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja sprzedaży węgla, innych produktów, odpadów i zbędnych aktywów trwałych w Oddziale Kopalnia Węgla Brunatnego Turów"

Transkrypt

1 Postanowienie nr 36/2013 Dyrektora Oddziału Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Strona 1/1 Postanowienie nr 36/2013 Dyrektora Oddziału Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z dnia r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji sprzedaży węgla, innych produktów, odpadów i zbędnych aktywów trwałych w Oddziale Kopalnia Węgla Brunatnego Turów. PODSTAWY PRAWNE: 1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.). 3. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., Nr 108, poz. 626 z późn. Zm.). 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 363). 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 z późn. zm.). 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r., Nr 32, poz. 262 z późn. zm.). W celu uregulowania zasad sprzedaży węgla, innych produktów, odpadów oraz zbędnych aktywów trwałych w Oddziale Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, postanawiam: 1. Wprowadzić do stosowania Instrukcję sprzedaży węgla, innych produktów, odpadów i zbędnych aktywów trwałych w Oddziale Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowiącą załącznik do niniejszego Postanowienia. 2. Uchylić Postanowienie nr 75/2011 Dyrektora Oddziału Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z dnia r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji sprzedaży węgla, surowców towarzyszących i odpadów w Oddziale Kopalnia Węgla Brunatnego Turów. 3. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania. Rozdzielnik: wszystkie komórki organizacyjne Oddziału KWB Turów, zakładowe organizacje związkowe x 5, ZSIP, DOZ-a/a.

2 Załącznik do Postanowienia nr 36/2013 Instrukcja sprzedaży węgla, innych produktów, odpadów i zbędnych aktywów trwałych w Oddziale Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

3 SPIS TREŚCI STR. ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne... 3 ROZDZIAŁ 2. Rodzaje sprzedaży... 3 ROZDZIAŁ 3. Zasady załadanku i ważenia... 3 ROZDZIAŁ 4. Płatność za odebrane towary... 5 ROZDZIAŁ 5. Zasady kontroli załadowanych pojazdów i opuszczania przez nie terenu Oddziału... 8 ROZDZIAŁ 6. Zasady rozliczania sprzedanego węgla, innych produktów i odpadów... 9 ROZDZIAŁ 7. Sprzedaż zbędnych aktywów trwałych... 10

4 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsza Instrukcja określa zasady postępowania w zakresie sprzedaży węgla, nadkładu ilastego, gruntów piaszczysto-żwirowych, ziemi humusowej, odpadów i zbędnych aktywów trwałych w Oddziale Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, zwanym dalej Oddziałem. 2. Postanowień niniejszej Instrukcji nie stosuje się do umów sprzedaży zawieranych z Oddziałem Elektrownia Turów Spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ROZDZIAŁ 2 RODZAJE SPRZEDAŻY 2. Sprzedaż gotówkowa Sprzedaż gotówkowa (dokonywanie rozliczeń za pomocą gotówki, karty płatniczej lub przedpłat w przypadków klientów, którzy nie są związani umową) realizowana jest w Punkcie Sprzedaży Węgla w budynku wagi samochodowej przy placu magazynu węgla i złomu lub w Kasie Głównej Oddziału. 3. Sprzedaż bezgotówkowa 1. Kontrahent zobowiązany jest do złożenia zamówienia w formie pisemnej (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji). 2. Na podstawie oceny ryzyka kredytowego, dokonanej przez Dział Operacji Finansowych i Ubezpieczeń Majątkowych (FCF), określona zostaje forma rozliczeń z klientem, tj.: 1) sprzedaż z odroczonym terminem płatności; 2) przedpłata, dokonywana przed planowanym odbiorem. 3. Sprzedaż bezgotówkowa dostępna jest po podpisaniu umowy, której wzór dla klientów krajowych stanowią Załączniki nr 2-3 do niniejszej Instrukcji, a dla klientów wewnątrzwspólnotowych stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Instrukcji. 4. Na podstawie zamówienia i dokonanej oceny ryzyka kredytowego, Dział Sprzedaży (FZS) sporządza umowę w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Umowa po zaparafowaniu przez kierownika Działu Sprzedaży (FZS), parafowana jest przez radcę prawnego Departamentu Prawnego Centrali PGE GiEK S.A., a następnie podpisywana przez osoby uprawnione do reprezentowania Oddziału. ROZDZIAŁ 3 ZASADY ZAŁADUNKU I WAŻENIA 4. Sprzedaż gotówkowa 1. Przed załadunkiem kierowca zobowiązany jest stawić się na wadze samochodowej w celu sprawdzenia aktualności ważenia tarowego lub jego dokonania. Ważenie tarowe ważne 3/10

5 jest przez 90 dni. Następnie w zależności od ładowanego surowca udaje się pod załadunek w wyznaczone dla danego towaru miejsce: 1) miał i orzech węgla sortownia węgla; 2) orzech, kęsy węgla i odpad - kęsy plac magazynu węgla i złomu; 3) nadkład ilasty plac magazynowania nadkładu ilastego; 4) ziemia humusowa i grunt piaszczysto - żwirowy miejsce wyznaczone przez Oddział Odwodnienia Powierzchniowego i Przygotowania Eksploatacji (o-1); 2. Po dokonanym załadunku, kierowca zobowiązany jest stawić się na wadze samochodowej w celu dokonania ważenia określającego ilość załadowanego surowca. Raport wagowy jest dokumentem potwierdzającym wagę załadowanego towaru i jedyną podstawą do naliczenia należności. 5. Sprzedaż bezgotówkowa 1. Sprzedaż węgla i nadkładu ilastego z użyciem transportu samochodowego odbywa się na zasadach określonych w 3 i 4 niniejszej Instrukcji. 2. Upoważnienie uprawniające do odbioru węgla i innych produktów przez przewoźnika w imieniu kontrahenta, weryfikuje pracownik Działu Sprzedaży (FZS). W przypadku sprzedaży, która nie wymaga wystawiania dokumentów ddww i realizowana jest bez udziału pracowników Działu Sprzedaży (FZS), weryfikacji dokonuje pracownik Działu Magazynów i Gospodarki Materiałowej (FZM). 3. W przypadku załadunku węgla lub nadkładu ilastego, kierowca zobowiązany jest stawić się na wadze samochodowej w celu dokonania ważenia, określającego ilość załadowanego towaru. Kierowca potwierdza odbiór towaru na raporcie wagowym. 4. W przypadku sprzedaży ziemi humusowej i gruntu piaszczysto-żwirowego podstawą do załadunku jest posiadanie przez kierującego pojazdem raportów kontrolnych, pozostawianych pracownikowi obsługującemu załadunek po jego dokonaniu. Ilość wydanych kierowcy raportów kontrolnych jest równa ilości kursów, jakie będą wykonane w okresie ważności tary pojazdu. 5. W przypadku sprzedaży węgla z użyciem transportu kolejowego, zamówienie, podstawianie i wysyłki wagonów spoczywa na spedytorze, działającym na zlecenie kupującego. Załadunku dokonuje się na wagon bądź skład podstawiony przez spedytora wysyłki. Przed dokonaniem ważenia tarowego, pracownicy Działu Magazynów i Gospodarki Materiałowej (FZM) dokonują przeglądu czystości podstawionych wagonów. W przypadku wykrytych zanieczyszczeń, wagonów nie ładuje się do chwili oczyszczenia ich przez spedytora. Po załadunku dokonuje się ważenia określającego wagę załadowanego towaru i potwierdza raportami wagowymi. 6. W przypadku sprzedaży złomu z użyciem transportu samochodowego, pojazdy należy każdorazowo tarować na wadze samochodowej. W przypadku sprzedaży odpadów w postaci złomu stalowego i żeliwa kierowca wytarowanego pojazdu po otrzymaniu raportu kontrolnego tarowania zgłasza się do pracownika dozoru Działu Magazynów i Gospodarki Materiałowej (FZM) w celu ustalenia miejsca podstawienia samochodu i załadunku. Pracownik Działu Sprzedaży (FZS) odpowiedzialny za sprzedaż odpadów, każdorazowy przyjazd pojazdów po odbiór odpadów, zgłasza pracownikowi dozoru Działu Magazynów i Gospodarki Materiałowej (FZM). Po załadunku odpadów i ponownym zważeniu pojazdu, pracownik dozoru Działu Magazynów i Gospodarki 4/10

6 Materiałowej (FZM) kieruje odbiorców do Działu Sprzedaży (FZS) w celu dopełnienia formalności związanych z ich wywozem. 7. W przypadku sprzedaży złomu z użyciem transportu kolejowego, zamawianie, podstawianie i wysyłki wagonów spoczywa na spedytorze, działającym na zlecenie kupującego. Prace manewrowe związane z odebraniem, ważeniem oraz odstawieniem wagonów wykonują pracownicy Działu Magazynów i Gospodarki Materiałowej (FZM). Wagony każdorazowo są tarowane na wadze kolejowej. Załadunek wagonów oraz ich oznakowanie (skrapianie) dokonywane jest na placu magazynu węgla i złomu przez pracowników Działu Magazynów i Gospodarki Materiałowej (FZM). Po załadunku, wagony są ponownie ważone, a następnie wraz z oryginałem raportu wagowego przekazywane spedytorowi wysyłki a kopię raportu wagowego przekazuje się pracownikowi Działu Sprzedaży (FZS), w celu dokonania rozliczenia. ROZDZIAŁ 4 PŁATNOŚĆ ZA ODEBRANE TOWARY 6. Sprzedaż węgla i innych produktów 1. Przy sprzedaży gotówkowej, płatność gotówką lub kartą płatniczą następuje na podstawie raportu wagowego w kasie Punktu Sprzedaży Węgla. W przypadku sprzedaży na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, kupujący żądanie wystawienia faktury VAT musi zgłosić przed dokonaniem płatności. Potwierdzeniem dokonania płatności jest paragon z fiskalnej kasy rejestrującej lub faktura VAT. 2. Przy sprzedaży bezgotówkowej, faktura VAT wystawiana jest przez pracownika Działu Sprzedaży (FZS) na podstawie dziennego zestawienia transakcji dla towarów, sprawdzonego pod względem prawidłowości ze stanem faktycznym przez pracownika obsługującego wagę samochodową. W przypadku sprzedaży ziemi humusowej i gruntów piaszczysto-żwirowych, faktury wystawiane są na podstawie zestawienia odbiorów za dany okres, stanowiącego iloczyn kursów i uśrednionej wagi surowca, dostarczanego przez Oddział Odwodnienia Powierzchniowego i Przygotowania Eksploatacji (o-1). 3. Warunki i zasady zastosowania zwolnienia z podatku akcyzowego przy sprzedaży wyrobów węglowych: 1) warunki zastosowania zwolnienia przy sprzedaży wyrobów węglowych związane ze statusem podmiotu na rzecz, którego dokonywana jest sprzedaż: a) dla Pośredniczącego Podmiotu Węglowego (PPW), gdy nabywający PPW odbiera węgiel brunatny własnym transportem, to zobowiązany on jest: najpóźniej w dniu zakupu węgla brunatnego, dostarczyć właściwe potwierdzenie przyjęcia powiadomienia o zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej jako PPW, okazać dokument tożsamości, potwierdzić odbiór węgla brunatnego na dokumencie ddww, odebrać przeznaczony dla niego egzemplarz dokumentu dostawy wyrobów węglowych. Pracownik Działu Sprzedaży (FZS) ma obowiązek: sprawdzić na internetowej stronie Ministerstwa Finansów czy nabywca posiada aktualny status PPW, 5/10

7 sprawdzić tożsamość nabywcy, wystawić i wydać nabywcy dowód dostawy wyrobów węglowych, b) dla Pośredniczącego Podmiotu Węglowego (PPW), gdy nabywający PPW odbiera węgiel za pośrednictwem przewoźnika, to zobowiązany on jest: najpóźniej w dniu zakupu węgla brunatnego, dostarczyć właściwe potwierdzenie przyjęcia powiadomienia o zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej, jako PPW, posiadać właściwe upoważnienie do odbioru węgla brunatnego lub właściwe pełnomocnictwo do odbioru węgla brunatnego i podpisania odbioru węgla brunatnego na dokumencie ddww w imieniu PPW nabywającego, okazać dokument tożsamości, jeżeli posiada stosowne pełnomocnictwo potwierdzić na dokumencie ddww odbiór węgla brunatnego, odebrać egzemplarz dokumentu ddww towarzyszący dostawie. Pracownik Działu Sprzedaży (FZS) ma obowiązek: sprawdzić na internetowej stronie Ministerstwa Finansów czy nabywca posiada aktualny status PPW, sprawdzić tożsamość przewoźnika, wystawić i wydać przewoźnikowi dowód dostawy wyrobów węglowych, c) dla wewnątrzwpólnotowej dostawy węgla brunatnego, pracownik Działu Sprzedaży (FZS) w dniu wydania węgla nabywcy lub przewoźnikowi ma obowiązek wystawić dokument ddww i wydać jeden egzemplarz nabywcy lub przewoźnikowi. Następnie w dniu otrzymania informacji od nabywcy, że węgiel brunatny dotarł na miejsce przeznaczenia ma obowiązek potwierdzić na drugim egzemplarzu dokumentu ddww dostarczenie węgla brunatnego odbiorcy poza terytorium kraju; 2) warunki zastosowania zwolnienia z akcyzy wyrobów węglowych ze względu na cel użycia wyrobów węglowych przez nabywcę: a) odbierający osobiście węgiel z kopalni, własnym transportem, ma obowiązek: złożyć pisemne oświadczenie, zgodnie z obowiązującym w Oddziale wzorem, okazać dokument tożsamości, podpisać na dokumencie ddww odbiór węgla brunatnego, odebrać przeznaczony dla niego egzemplarz dokumentu dostawy wyrobów węglowych. Pracownik Działu Sprzedaży (FZS) ma obowiązek: sprawdzić poprawność oświadczenia, sprawdzić tożsamość nabywcy, wystawić i wydać nabywcy dowód dostawy wyrobów węglowych, b) odbierający węgiel z kopalni za pośrednictwem przewoźnika, ma obowiązek upoważnić w drodze pełnomocnictwa przewoźnika do: odbioru węgla brunatnego, złożenia pisemnego oświadczenia o celu użycia nabywanego węgla brunatnego, 6/10

8 potwierdzenia odbioru węgla brunatnego na dokumencie ddww. Przewoźnik zobowiązany jest: posiadać właściwe pełnomocnictwo do odbioru węgla brunatnego, złożenia oświadczenia o celu użycia węgla brunatnego i podpisania odbioru węgla brunatnego na dokumencie ddww w imieniu nabywcy, złożyć pisemne oświadczenie, zgodnie z obowiązującym w Oddziale wzorem, okazać dokument tożsamości, podpisać na dokumencie ddww odbiór węgla brunatnego, odebrać egzemplarz dokumentu ddww towarzyszący dostawie; 3) warunki zastosowania zwolnienia z akcyzy ze względu na podmiot zużywający wyroby węglowe: a) odbierający osobiście węgiel z kopalni, własnym transportem, ma obowiązek: złożyć pisemne oświadczenie, zgodnie z obowiązującym w Oddziale wzorem, okazać dokument tożsamości, podpisać na dokumencie ddww odbiór węgla brunatnego, odebrać przeznaczony dla niego egzemplarz dokumentu dostawy wyrobów węglowych. Pracownik Działu Sprzedaży (FZS) ma obowiązek: sprawdzić poprawność oświadczenia, sprawdzić tożsamość nabywcy, wystawić i wydać nabywcy dowód dostawy wyrobów węglowych, b) odbierający węgiel z kopalni za pośrednictwem przewoźnika, ma obowiązek upoważnić w drodze pełnomocnictwa przewoźnika do: odbioru węgla brunatnego, złożenia pisemnego oświadczenia o celu użycia nabywanego węgla brunatnego, potwierdzenia odbioru węgla brunatnego na dokumencie ddww. Przewoźnik zobowiązany jest: posiadać właściwe pełnomocnictwo do odbioru węgla brunatnego, złożenia oświadczenia o celu użycia węgla brunatnego i podpisania odbioru węgla brunatnego na dokumencie ddww w imieniu nabywcy, okazać dokument tożsamości, podpisać na dokumencie ddww odbiór węgla brunatnego, odebrać egzemplarz dokumentu ddww towarzyszący dostawie. 7. Sprzedaż odpadów Przy sprzedaży odpadów, faktura VAT wystawiana jest przez Dział Sprzedaży (FZS) na podstawie podpisanych umów, upoważnień do odbioru odpadów i raportu wagowego. 7/10

9 ROZDZIAŁ 5 ZASADY KONTROLI ZAŁADOWANYCH POJAZDÓW I OPUSZCZANIA PRZEZ NIE TERENU ODDZIAŁU 8. Załadunek realizowany na sortowni węgla i na magazynie węgla i złomu 1. W przypadku sprzedaży gotówkowej, po dokonaniu płatności, kierowca zobowiązany jest przedstawić do kontroli raport wagowy pracownikowi ochrony na posterunku znajdującym się na terenie magazynu węgla i złomu. Pracownik ochrony potwierdza dokonanie kontroli na raporcie. Opuszczając plac magazynu węgla i złomu, kierowca zobowiązany jest do oplandekowania pojazdu w wyznaczonym do tego miejscu. Oplandekowane pojazdy mają obowiązek opuścić teren Oddziału kierując się drogą węglową przez posterunek na bramie głównej, gdzie zostaje przeprowadzona ponowna kontrola, podczas której kierowca składa wcześniej potwierdzoną kopię raportu wagowego. Pracownik ochrony zatrzymuje i przekazuje kopię raportu wagowego dowódcy zmiany w celu archiwizacji w Dziale Bezpieczeństwa (DN), natomiast na paragonie lub fakturze VAT dokonuje potwierdzenia wywozu. 2. W przypadku sprzedaży bezgotówkowej, po odebraniu raportu wagowego (2 egz.), kierowca zobowiązany jest do przedstawienia pracownikowi ochrony na posterunku znajdującym się na terenie magazynu węgla i złomu raportu wagowego. Pracownik ochrony dokonuje potwierdzenia na kopii raportu wagowego. Opuszczając plac magazynu węgla i złomu, kierowca zobowiązany jest do oplandekowania pojazdu w wyznaczonym do tego miejscu. Oplandekowane pojazdy opuszczają teren Oddziału kierując się drogą węglową przez posterunek na bramie głównej, gdzie zostaje przeprowadzona ponowna kontrola, podczas której kierowca jest zobowiązany do przedstawienia pracownikowi ochrony dwóch egzemplarzy (kopia + oryginał) raportu wagowego. Pracownik ochrony dokonuje potwierdzenia wywozu na oryginale raportu i przekazuje go kierowcy, natomiast potwierdzoną wcześniej kopię raportu wagowego zatrzymuje i przekazuje dowódcy zmiany w celu archiwizacji w Dziale Bezpieczeństwa (DN). 3. Pracownicy Działu Magazynów i Gospodarki Materiałowej (FZM) lub pracownicy ochrony na poszczególnych posterunkach, mogą w porozumieniu z pracownikiem dozoru Działu Magazynów i Gospodarki Materiałowej (FZM) wnioskować do Kierownika Działu Magazynów i Gospodarki Materiałowej (FZM) o ponowne ważenie pojazdu, włącznie z opcją wyładunku i ponownego załadunku towaru. 9. Sprzedaż ziemi humusowej i gruntów piaszczysto-żwirowych 1. Sprzedaż gotówkowa ziemi humusowej i gruntów piaszczysto-żwirowych odbywa się w sposób opisany w 6 ust. 1 niniejszej Instrukcji. 2. W przypadku sprzedaży bezgotówkowej ziemi humusowej i gruntów piaszczysto - żwirowych, po dokonanym załadunku kierowca pozostawia raport kontrolny operatorowi maszyny ładującej towar i opuszcza teren Oddziału najkrótszą, bezpieczną drogą. 10. Sprzedaż złomu, odpadów i odbiór odpadów do utylizacji 1. Po dokonanym załadunku kierowca jest zobowiązany do przedstawienia pracownikowi ochrony na posterunku znajdującym się na terenie magazynu przepustki jednorazowej 8/10

10 zawierającej wpis o rodzaju wywożonego materiału i jego ilości. Pracownik ochrony potwierdza dokonanie kontroli i opuszczenie magazynu na przedstawionym dokumencie. Następnie kierowca udaje się do Działu Sprzedaży (FZS) w celu potwierdzenia przepustki i wystawienia specyfikacji wywożonego materiału. Podczas opuszczania terenu Oddziału dokonywana jest ponowna kontrola, w czasie której kierowca zobowiązany jest do przedstawienia pracownikowi ochrony przepustki i specyfikacji towaru. Pracownik ochrony dokonuje potwierdzenia wywozu na specyfikacji, którą zatrzymuje i przekazuje dowódcy zmiany w celu archiwizacji w Dziale Bezpieczeństwa (DN). 2. Sprzedaż złomu z użyciem transportu kolejowego odbywa się w sposób opisany w 5 ust. 7 niniejszej Instrukcji. 11. Sprzedaż zbędnych aktywów trwałych W przypadku sprzedaży zbędnych aktywów trwałych, podstawą do opuszczenia terenu Oddziału jest posiadanie przez przewoźnika kserokopii faktury VAT lub paragonu fiskalnego dokumentującego dokonaną płatność za przedmiot. Kopia zostaje zatrzymana przez pracownika ochrony i przekazana dowódcy zmiany w celu archiwizacji w Dziale Bezpieczeństwa (DN). ROZDZIAŁ 6 ZASADY ROZLICZANIA SPRZEDANEGO WĘGLA, INNYCH PRODUKTÓW I ODPADÓW 12. Sprzedaż węgla i innych produktów 1. Rozliczenie sprzedaży węgla i surowców towarzyszących odbywa się w oparciu o zestawienie transakcji dla towarów za dany okres. Zestawienie transakcji po sprawdzeniu pod kątem prawidłowości ze stanem rzeczywistym przez pracowników obsługujących wagi samochodowe, przekazywane jest do uzgodnienia z kasjerami Działu Sprzedaży (FZS). Rozliczenie fiskalne następuje na podstawie raportu dla danego kasjera za każdy dzień. Raport dobowy z kasy rejestrującej, kopie faktur VAT po kontroli merytorycznej dokonywanej przez kierownika Działu Sprzedaży (FZS), przekazywane są do Działu Księgowości Ogólnej (FKO) w celu kontroli formalno - rachunkowej i archiwizacji. Gotówka wpłacana jest w Kasie Głównej, a w przypadku pracy na II i III zmianie dowożona jest do wrzutni nocnej w banku obsługującym Oddział. Transport gotówki odbywa się w eskorcie pracowników Działu Bezpieczeństwa (DN) przy użyciu dostępnych zabezpieczeń, np. kufer, neseser kasjerski, wyposażonych w system antykradzieżowy. 2. W przypadku sprzedaż bezgotówkowej węgla i nadkładu ilastego, faktury VAT wystawiane są przez pracownika Działu Sprzedaży (FZS) na podstawie zestawienia transakcji dla towarów, sprawdzonego pod kątem prawidłowości ze stanem faktycznym przez pracowników magazynu węgla i złomu. Zestawienie przekazywane jest następnego dnia po dokonaniu sprzedaży, pracownikowi odpowiedzialnemu za wystawienie faktur. W przypadku sprzedaży w ramach Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów, faktury wystawiane są przez pracownika Działu Sprzedaży (FZS) na podstawie specyfikacji oraz raportu wagowego. Faktury sprawdzone pod względem merytorycznym, podpisuje kierownik Działu Sprzedaży (FZS). Oryginały faktur przekazywane są do wysyłki płatnikowi, a kopie do Działu Księgowości Ogólnej (FKO) w celu ich sprawdzenia pod 9/10

11 względem formalno - rachunkowym i archiwizacji. 13. Sprzedaż ziemi humusowej i gruntów piaszczysto-żwirowych 1. Sprzedaż gotówkowa ziemi humusowej i gruntów piaszczysto-żwirowych odbywa się w sposób opisany w 12 ust. 1 niniejszej Instrukcji. 2. Sprzedaży bezgotówkowa ziemi humusowej i gruntów piaszczysto-żwirowych odbywa się w sposób opisany w 12 ust. 2 niniejszej Instrukcji z zastrzeżeniem, że faktury wystawiane są na podstawie zestawienia odbiorów, stanowiącego iloczyn kursów i uśrednionej wagi surowca dostarczanego przez Oddział Odwodnienia Powierzchniowego i Przygotowania Eksploatacji (o-1). 14. Procedura przyjmowania i rozliczania 1. Przed załadunkiem wagony należy tarować na wadze kolejowej. Po załadunku wagony ważone są ponownie. Węgiel na plac magazynu węgla i złomu przyjmowany jest wyłącznie na podstawie raportów ważenia lub w przypadku awarii systemu ważenia na podstawie wyników uśrednionych ważeń. Uzyskiwany odpad z sortymentu kęsy (sortyment odpad-kęsy ) po uprzednim zważeniu wywożony jest na zasobnik węglowy przez brygadę transportową Działu Magazynów i Gospodarki Materiałowej (FZM) lub w razie zainteresowania sprzedawany. Raporty wagowe odpadu przechowywane są w Dziale Magazynów i Gospodarki Materiałowej (FZM). Rozliczenie otrzymywanych wagonami dostaw węgla, dokonywane jest przez Dział Magazynów i Gospodarki Materiałowej (FZM) w cyklach miesięcznych na podstawie raportów wagowych. 2. Sposób obliczania ilości węgla znajdującego się na stanie Działu Magazynów i Gospodarki Materiałowej (FZM) jest następujący: 1) sprzedaż zważonego węgla (po przesianiu) wg raportu wagowego; 2) odzysk miału po zważeniu wg raportu wagowego; 3) końcowy bilans rozliczeniowy; 4) raport sprzedaży kęsów + raport odpadów z kęsów + ubytki = raport wagi kolejowej (dostawa). Na podstawie raportów, pracownik Działu Magazynów i Gospodarki Materiałowej (FZM) wystawia dowód pw i przekazuje go do kartoteki materiałowej. ROZDZIAŁ 7 SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH Zbędne aktywa trwałe po zakwalifikowaniu ich do upłynnienia przez Komisję Kwalifikacyjną, sprzedawane są w drodze przetargu, który organizowany jest przez Dział Sprzedaży (FZS), zgodnie z Regulaminem, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej Instrukcji. 2. Wydanie przedmiotu przetargu następuje po uiszczeniu przez nabywcę całości ceny. Wydanie dokumentowane jest potwierdzeniem przekazania/przyjęcia (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do niniejszej Instrukcji). 10/10

12 1/1 Załącznik nr 1 do Instrukcji

13 Załącznik nr 2 do Instrukcji Wzór umowy sprzedaży. Umowa nr Zawarta w dniu w pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna ul. Węglowa 5, Bełchatów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy w Łodzi, KRS: , kapitał zakładowy: ,00 zł, w całości wpłacony; NIP: , REGON: , PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Ul. Górników Turowa 1, Bogatynia 3 zwaną dalej Sprzedawcą, którą reprezentują: oraz zwany dalej Kupującym, którego reprezentuje: zwanymi dalej Stronami 1. Przedmiot umowy. 1. Sprzedawca sprzedaje a Kupujący kupuje towar - węgiel brunatny w sortymencie: - w ilości t o parametrach określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. 2. Strony dopuszczają możliwość odchyleń od łącznej wielkości sprzedaży określonej w ust. 1 o +/- 20%. 3. Umowa będzie realizowana sukcesywnie przez okres jej obowiązywania. 2.Wydanie i odbiór przedmiotu umowy. 1. Wydawanie towaru realizowana będzie sukcesywnie zgodnie z zamówieniem Kupującego w okresie od r. do r., z zastrzeżeniem ust W przypadku dokonania przez Sprzedawcę zmiany ceny, o której mowa w 3 ust. 3 niniejszej Umowy, Kupujący może odstąpić od dalszej realizacji umowy informując o tym Sprzedającego, w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie cen. 3. Kupujący odbierać będzie towar z punktu załadunku w siedzibie Sprzedającego, własnym transportem samochodowym i na swój koszt. Osoba zgłaszająca się po odbiór zobowiązana jest przedstawić stosowne pełnomocnictwo upoważniające do odbioru w imieniu Kupującego. Wzór upoważnienia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 1/4

14 Załącznik nr 2 do Instrukcji 4. Kupujący przed podstawieniem pojazdu pod załadunek, ma obowiązek weryfikacji czy w bazie Sprzedawcy figuruje pełnomocnictwo dla przewoźnika, umożliwiające działanie w imieniu Kupującego, w związku ze zwolnieniem z podatku akcyzowego. 5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość żądania dokonania przez Kupującego przedpłaty na poczet realizowanego zamówienia w ramach niniejszej Umowy, a Kupujący ma obowiązek weryfikacji czy wpłata została zaksięgowana na koncie bankowym Sprzedawcy. 6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia awizacji sprzedaży drogą elektronicznych środków przekazu informacji na odległość. 7. Kupujący zobowiązuje się odebrać przedmiot umowy po poinformowaniu go o gotowości wydania towaru przez Sprzedawcę (awizacji) nie później niż w ciągu dni od dnia takiego powiadomienia. 8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość niezrealizowania części umowy z przyczyn techniczno - technologicznych. O zaistnieniu takiego faktu Sprzedawca poinformuje pisemnie Kupującego. 3 Cena. 1. Wartość przedmiotu Umowy stanowi iloczyn ilości ton towaru określonych w 1 ust. 1 niniejszej Umowy i jego ceny jednostkowej z zastrzeżeniem, że wartość Umowy może ulec zmianie w przypadku, o którym mowa w 1 ust. 2 niniejszej Umowy. 2. Cena jednostkowa towaru wynosi: zł + VAT. 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany ceny jednostkowej w trakcie obowiązywania Umowy, o której mowa w ust. 2. O dokonanej zmianie poinformuje pisemnie Kupującego. 4. Kupujący oświadcza, że dokonał powiadomienia właściwego naczelnika Urzędu Celnego o zamiarze rozpoczęcia działalności jako Pośredniczący Podmiot Węglowy oraz posiada pisemne potwierdzenie tego powiadomienia, którego kopię przedstawił Sprzedawcy w związku z tym będzie korzystał ze zwolnienia z podatku akcyzowego, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., Nr 108, poz. 626 z późn. zm.). 5. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o zaprzestaniu działania w roli Pośredniczącego Podmiotu Węglowego nie później niż 7 dni od daty tego zdarzenia. 6. W związku ze zwolnieniem z podatku akcyzowego o którym mowa w ust. 4, Kupujący jest zobowiązany potwierdzić dokument sprzedaży Sprzedawcy w chwili odbioru towaru. W przypadku odbioru za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący udzieli pisemnego pełnomocnictwa osobie zgłaszającej się pod załadunek (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy) do reprezentowania go wobec Sprzedawcy przy czynnościach związanych z zakupem i odbiorem węgla brunatnego zwolnionego z podatku akcyzowego. Pełnomocnictwo w oryginale musi zostać przekazane Sprzedawcy przed wydaniem towaru przewoźnikowi. 4. Czas obowiązywania umowy. Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia zawarcia do dnia lub do chwili pełnej realizacji przedmiotu umowy określonego w 1 niniejszej Umowy. 5. Warunki płatności opcja 1 przelew 14 dni. 1. Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę za towar określony w 1 niniejszej Umowy w złotych w ciągu 14 dni, przelewem na rachunek Sprzedawcy zgodnie z wystawioną przez niego faktura VAT. 2. Za dzień dokonania płatności Strony uznawać będą dzień uznania rachunku Sprzedawcy. 3. W przypadku stwierdzenia braku terminowych płatności, Sprzedawca wstrzyma sprzedaż węgla Kupującemu, informując go o tym przy użyciu elektronicznych środków przekazu informacji na odległość. 2/4

15 3/4 Załącznik nr 2 do Instrukcji 4. Kupujący zapłaci Sprzedawcy odsetki ustawowe, z tytułu przekroczenia terminu płatności, o którym mowa w ust. 1. Warunki płatności opcja 2 przedpłata. 1. Należność za sprzedany węgiel płatna będzie w złotych, przelewem na rachunek Sprzedawcy, w formie przedpłat dokonywanych przed planowanym odbiorem lub kartą płatniczą w kasie wagi węglowej. 2. Za dzień dokonania płatności Strony uznawać będą dzień uznania rachunku Sprzedawcy. 3. Kupujący przed podstawieniem pojazdu pod załadunek ma obowiązek potwierdzić u Sprzedawcy wpływ środków na rachunek. 6. Siła wyższa. 1. Zdarzeniami siły wyższej są, zdarzenia zewnętrzne, nagłe niezależne od woli stron, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec, a które mają wpływ na wykonanie niniejszej Umowy w ten sposób, że uniemożliwiają wykonanie w całości lub w części przez pewien okres lub definitywnie, których skutków Strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, przy czym mogą to być w szczególności okoliczności wskazane w ust Terminem siły wyższej Strony określają akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi i tąpnięcia, powodzie, wybuchy oraz inne zdarzenia spełniające przesłanki, o których mowa w ust Strona dotknięta działaniem siły wyższej, o której mowa w ust. 1 i 2, powinna niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o przeszkodzie w realizacji umowy, jak również o jej ustaniu. 4. W wypadku, gdy działanie siły wyższej nie ustanie w terminie 7 dni, Strony uzgodnią działania służące uniknięciu dalszego opóźnienia w realizacji umowy. 5. Działanie siły wyższej zawiesza bieg wszelkich terminów umownych. 7. Inne postanowienia Umowy. 1. W sprawach realizacji przedmiotu umowy należy kontaktować się w dniach roboczych: 1) ze strony Sprzedawcy: w godzinach od. 00 do. 00 z p..., tel.., . 2) ze strony Kupującego: w godzinach od. 00 do. 00 z p..., tel., 2. Ewentualne reklamacje dot. jakości węgla Kupujący będzie składał pisemnie lub faksem w terminie do 7 dni od daty załadunku węgla. 3. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu z wyjątkiem przypadków przewidzianych w Umowie, tj.: 1) odchyleń od wielkości sprzedaży, o których mowa w 1 ust. 1 niniejszej Umowy, 2) zmiany ceny jednostkowej, o czym mowa w 3 ust. 3 niniejszej Umowy. 4. Strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań, aby różnice zdań w interpretacji postanowień niniejszej Umowy oraz spory wynikłe na gruncie powstałego w wyniku jej zawarcia stosunku prawnego rozstrzygać polubownie. W przypadku braku takiej możliwości ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedającego. 5. Kupujący oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. podmiot dominujący w stosunku do Sprzedawca - statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy w zakresie wskazanym w rozporządzeniu właściwego ministra w sprawie informacji bieżących i okresowych

16 Załącznik nr 2 do Instrukcji przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz na przekazanie tej Umowy PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A., obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 7. W kwestiach nieuregulowanych umową, zastosowanie ma Instrukcja sprzedaży węgla, surowców towarzyszących, odpadów i zbędnych aktywów trwałych w Oddziale Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, dostępna na stronie internetowej Sprzedającego. PODPISY STRON Kupujący: Sprzedawca:.., dnia. Bogatynia, dnia.. 4/4

17 Załącznik nr 1 do Umowy Parametry węgla: Wartość opałowa min kj/kg Zawartość popiołu do 16% Zawartość siarki do 0,85% Wilgotność do 50% 1/1

18 Załącznik nr 2 do Umowy Nr FKX Upoważnienie jednorazowe do odbioru węgla brunatnego w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów w Bogatyni Odbiorca/Kupujący płatnik (pieczęć firmowa) Upoważniam Pana (Panią) Firma przewozowa Nr rejestracyjny Nr rejestracyjny pojazdu naczepy / przyczepy Oświadczam, że dopuszczalna masa całkowita pojazdu podstawionego pod załadunek nie może być większa niż: (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, Dz. U. z 2003 r., Nr 32, poz. 262 z późn. zm.) Do odbioru węgla brunatnego w sortymencie: 40 t Data odbioru Data / czytelny podpis 1/1

19 Załącznik nr 3 do Umowy PEŁNOMOCNICTWO.. Miejscowość, data Ja/My niżej podpisany/i upoważniam/y Pana/Panią *)... Imię i nazwisko legitymującego/ą się... do reprezentowania mnie/niżej wymienione nazwa dokumentu seria i numer firmy *) przy czynnościach związanych z zakupem i odbiorem węgla brunatnego zwolnionego z podatku akcyzowego w PGE GiEK SA o/kwb Turów. Pełnomocnictwo jest ważne... **).... Nazwa i adres spółki NIP / imię i nazwisko adres zamieszkania PESEL.... ***) Podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa *) niepotrzebne skreślić **) do odwołania od dnia. do dnia.. w dniu.. ***) w przypadku firm osoby uprawnionej do reprezentowania spółki 1/1

20 Załącznik nr 3 do Instrukcji Wzór umowy sprzedaży Umowa nr Zawarta w dniu w pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna ul. Węglowa 5, Bełchatów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy w Łodzi, KRS: , kapitał zakładowy: ,00 zł, w całości wpłacony; NIP: , REGON: , PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Ul. Górników Turowa 1, Bogatynia 3 zwaną dalej Sprzedawcą, którą reprezentują: oraz zwany dalej Kupującym, którego reprezentuje: zwanymi dalej Stronami 1. Przedmiot umowy. 1. Sprzedawca sprzedaje a Kupujący kupuje masy ziemne nadkład (opcjonalnie: nadkład ilasty, grunt piaszczysto-żwirowy, ziemię humusową) zwany dalej surowcem w ilości t. 2. Strony dopuszczają możliwość odchyleń od łącznej wielkości sprzedaży określonej w ust. 1, o +/- 20%. 3. Towar jest produktem pochodzenia naturalnego i o jego przydatności Kupujący decyduje przed odbiorem. Z tego tytułu reklamacje jakościowe są wyłączone. 2. Cena. 1. Wartość przedmiotu umowy wynosi.. zł + VAT z zastrzeżeniem, że może ulec zmianie w przypadku, o którym mowa w 1 ust. 2 niniejszej umowy i ust. 3 niniejszego pragrafu. 2. Cena jednostkowa surowca wynosi: zł/t + VAT. 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany ceny w trakcie obowiązywania Umowy, o której mowa w ust. 2. O dokonanej zmianie poinformuje pisemnie Kupującego. 1/4

- p r o j e k t (nie wypełniać i nie dołączać do oferty) Umowa FS/ /16 sprzedaży odpadów

- p r o j e k t (nie wypełniać i nie dołączać do oferty) Umowa FS/ /16 sprzedaży odpadów - p r o j e k t (nie wypełniać i nie dołączać do oferty) Załącznik nr 3 do specyfikacji Umowa FS/ /16 sprzedaży odpadów zawarta pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie

Bardziej szczegółowo

Umowa FS/ /15 sprzedaży odpadów

Umowa FS/ /15 sprzedaży odpadów Załącznik nr 3 do specyfikacji - p r o j e k t (nie wypełniać, nie dołączać do oferty) Umowa FS/ /15 sprzedaży odpadów zawarta pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA... Gminą Chełmiec w imieniu której działa Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1 Rodzaj towaru jednostka ilość 2

UMOWA... Gminą Chełmiec w imieniu której działa Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1 Rodzaj towaru jednostka ilość 2 UMOWA... W wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014. zawarta w dniu 2014 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014. zawarta w dniu 2014 r. Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014 pomiędzy: zawarta w dniu 2014 r. Polskie Koleje Państwowe Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka

Bardziej szczegółowo

Umowa Numer. zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie, pomiędzy:

Umowa Numer. zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Umowa Numer. zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie, pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żelaznej 59a, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ

UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ Zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy firmami: I. Shop Dent Wojciech Madej z siedzibą na ul Dziupli 12, 02-454 Warszawa, NIP 5272541818 zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. / Projekt /

UMOWA SPRZEDAŻY NR. / Projekt / Strona 1 z 6 UMOWA SPRZEDAŻY NR. / Projekt / zawarta w dniu roku w. pomiędzy : Marimpex Sp. z o.o. Spółka komandytowa w Lublinie, 20-336 Lublin, ul. Słowicza 36, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Lublinie

Bardziej szczegółowo

UMOWA - projekt Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1 Lp. Rodzaj towaru jednostka 2

UMOWA - projekt Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1 Lp. Rodzaj towaru jednostka 2 UMOWA - projekt W wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego dnia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2007

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY WĘGLA

UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY WĘGLA UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY WĘGLA Zawarta w dniu. r. pomiędzy:..... NIP:.., REGON:., KRS. zwanym dalej Sprzedającym, reprezentowanym przez: a Zakładem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Mostowa 1, 66 440 Skwierzyna

Bardziej szczegółowo

1. Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi (słownie:.)

1. Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi (słownie:.) Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA nr W dniu, w.. pomiędzy Primulator Sp. z o.o., ul. Fabryczna 25, 90-341 Łódź zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:.... ( Zamawiający ), oraz..., z siedzibą w... przy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Numer Umowy: / /.../ w dniu... r. w.., pomiędzy:..., z siedzibą..., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla.. Wydział Gospodarczy KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji zawarta w dniu.. w Chybiu pomiędzy: Gminą Chybie Urząd Gminy w Chybiu z siedzibą ul. Bielska 78, 43-520 Chybie (NIP

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Oznaczenie sprawy: ZP/4/GDB/2014 Załącznik nr 5 do Siwz UMOWA Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Z siedzibą w Warszawie (01-015), Skwer

Bardziej szczegółowo

PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW

PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów w Rogowcu, ul. Energetyczna 7, 97-406 Bełchatów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr..... z siedzibą w.. przy ul..,

PROJEKT UMOWY. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr..... z siedzibą w.. przy ul.., Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr... W dniu r. w.. pomiędzy:.. z siedzibą w.. przy ul..,., NIP:, reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a firmą. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o sprzedaży pojazdów samochodowych: ciągników siodłowych

OGŁOSZENIE o sprzedaży pojazdów samochodowych: ciągników siodłowych OGŁOSZENIE o sprzedaży pojazdów samochodowych: ciągników siodłowych Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna 87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 39 zaprasza do składania zgłoszeń na zakup w trybie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne 1 Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne Podzamcze 45 26-060 Chęciny tel. (41) 343 40 50 faks (41) 307 44 76 www.rcnt.pl sekretariat@rcnt.pl Załącznik nr 8 do SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***]

UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***] UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***] Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w Jaśle, w dniu. r., pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR... kupna sprzedaży

U M O W A NR... kupna sprzedaży U M O W A NR... kupna sprzedaży Załącznik nr 2 Z dnia...r., zawarta w Bodzentynie pomiędzy Świętokrzyskim Parkiem Narodowym, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn NIP 657-290-58-57 REGON 260571899 w imieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego ciastek na potrzeby realizacji projektu Energetyczny nauczyciel kursy doskonalenia dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Warszawa, ul. Hoża 63/67 Zakład Północny Sopot, ul. Jana z Kolna 29

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Warszawa, ul. Hoża 63/67 Zakład Północny Sopot, ul. Jana z Kolna 29 PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67 Zakład Północny 81-859 Sopot, ul. Jana z Kolna 29 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy K.R.S. Nr KRS:

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. z dnia.

Zintegrowany System Zarządzania. z dnia. Zintegrowany System Zarządzania Procedura zakupy P/ZSZ -7.4-01 Umowa nr.. projekt z dnia. FS/P-49/2012 zawarta pomiędzy: MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. W TORUNIU UL. GRUDZIĄDZKIEJ

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... sprzedaży rzeczy ruchomych stanowiących odpady. zawarta w... dnia... pomiędzy : Agencją Mienia Wojskowego

UMOWA nr... sprzedaży rzeczy ruchomych stanowiących odpady. zawarta w... dnia... pomiędzy : Agencją Mienia Wojskowego UMOWA nr... sprzedaży rzeczy ruchomych stanowiących odpady zawarta w... dnia... pomiędzy : Agencją Mienia Wojskowego z siedzibą:., ul. NIP:...... REGON:. reprezentowaną przez: 1. 2. zwanym dalej SPRZEDAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. Nr ZDW.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. Nr ZDW. W dniu: r. w Opolu pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. Nr ZDW. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu (NIP: 754 25 57-300; REGON 000126528) z siedzibą w Opolu, przy ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/II WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/II WZÓR UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-28/2016/II WZÓR W dniu... w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez: PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice, ul. Raciborska 39 ; wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostawę oleju opałowego lekkiego

UMOWA NR... na dostawę oleju opałowego lekkiego DA-G.271.2.1.2016 UMOWA NR... na dostawę oleju opałowego lekkiego Załącznik nr 3 zawarta w dniu... r. w Kuźni Nieborowskiej pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Zameczek z siedzibą w Kuźni Nieborowskiej, ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA DOSTAWY NR 273 /.

Wzór UMOWA DOSTAWY NR 273 /. Załącznik nr 7 Oznaczenie postępowania: 2710/114/2014 Wzór UMOWA DOSTAWY NR 273 /. zawarta w dniu.2014 roku pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Ośrodkiem Transportu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

UMOWA NR. Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne zawarta w dniu..r. w Żołyni, pomiędzy: Gmina Żołynia adres: ul. Rynek 22, 37-110 Żołynia NIP: 815-16-33-492 email: urzad@zolynia.pl, tel. (017) 22 43 018, (017) 22 43 028 fax (017) 22 43 476 UMOWA NR zwanym

Bardziej szczegółowo

NIP: Urząd Skarbowy... Wpisanym w dniu. do rejestru handlowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w. Wydział.. Gospodarczy Rejestrowy wpisanym w dniu

NIP: Urząd Skarbowy... Wpisanym w dniu. do rejestru handlowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w. Wydział.. Gospodarczy Rejestrowy wpisanym w dniu Załącznik nr 3 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zakupu energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół oraz zasilania

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu...2015 r. w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu...2015 r. w Warszawie, pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu...2015 r. w Warszawie, pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY PRZEMYŚL, UL. JASIŃSKIEGO 15 tel , , tel./fax

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY PRZEMYŚL, UL. JASIŃSKIEGO 15 tel , , tel./fax Przemyśl, 14.07.2014r. ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY PRZEMYŚL, UL. JASIŃSKIEGO 15 tel. 16-678-30-38, 16-676-39-85, tel./fax 16-678-89-45 zaprasza do składania ofert na dostawę do siedziby Zakładu 115 ton

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Umowa zawarta w dniu. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 100 Skierniewice wpisanym do rejestru Wojewody Łódzkiego oraz do

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul. Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w... wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY UMOWA SPRZEDAŻY

UMOWA SPRZEDAŻY UMOWA SPRZEDAŻY UMOWA SPRZEDAŻY W dniu w Kleczewie pomiędzy: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600 Lecia 9, 62 540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez IX

Bardziej szczegółowo

Postępowanie 14061/2016

Postępowanie 14061/2016 UMOWY NR RUE/ /2016 Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w dniu.2016r. pomiędzy: EPORE Sp. z o.o. z siedzibą w Bogatyni przy ul. Środkowej 7, 59-916 Bogatynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Towarową Giełdą Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27.01.2012r.

Poznań, dnia 27.01.2012r. Poznań, dnia 27.01.2012r. Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnej dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Numer

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ. Niniejsza umowa określa warunki ogólne współpracy handlowej pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Firma:

UMOWA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ. Niniejsza umowa określa warunki ogólne współpracy handlowej pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Firma: UMOWA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ Niniejsza umowa określa warunki ogólne współpracy handlowej pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Stronami niniejszej umowy są: Firma: GAZPRIME SP Z O.O., NIP: 8961529734, REGON:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy UMOWA Nr ATZ/17

Wzór umowy UMOWA Nr ATZ/17 Wzór umowy UMOWA Nr ATZ/17 Załącznik nr 3 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.) pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015 PROJEKT UMOWY UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015 W dniu r. w Przemkowie pomiędzy: Skarbem Państwa PGL LP Nadleśnictwem Przemków, z siedzibą Szklarki, ul. Ceglana 3, 59-170 Przemków,

Bardziej szczegółowo

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez:

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez: U M O W A Zawarta w dniu r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. ul. Podmiejska Boczna 10 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1... - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 2 do Zapytania Ofertowego Wzór umowy nr /TEO/AUiPE/2012 Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów szkoleniowych/technicznych na potrzeby realizacji projektu szkolenia

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 WZÓR Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 zawarta w dniu..2015 r., w Krakowie pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3A Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826),

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o sprzedaży ambulansu Mercedes Sprinter o numerze rejestracyjnym DKL LY35 rok produkcji 2001

OGŁOSZENIE o sprzedaży ambulansu Mercedes Sprinter o numerze rejestracyjnym DKL LY35 rok produkcji 2001 OGŁOSZENIE o sprzedaży o numerze rejestracyjnym DKL LY35 rok produkcji 2001 1. Cena wywoławcza 16 000,00 zł brutto. 2. Oferta winna być zapakowana w kopertę, odpowiednio zabezpieczoną przed jej przypadkowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA R... Zawarta w dniu... roku pomiędzy Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym przez: zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY DOSTAWY ZAŁACZNIK NR 4 POSTĘPOWANIE TZ/DD13-33-07-2011 DOSTAWA WÓZKÓW MELEX 2 SZT. W ELEKTROWNI DOLNA ODRA

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY DOSTAWY ZAŁACZNIK NR 4 POSTĘPOWANIE TZ/DD13-33-07-2011 DOSTAWA WÓZKÓW MELEX 2 SZT. W ELEKTROWNI DOLNA ODRA ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY DOSTAWY ZAŁACZNIK NR 4 POSTĘPOWANIE TZ/DD13-33-07-2011 DOSTAWA WÓZKÓW MELEX 2 SZT. W ELEKTROWNI DOLNA ODRA NUMER Umowa zawarta w dniu.. 2011r pomiędzy:, ul. 1-go Maja 63, 97-400

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH

MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH UMOWA NR... zawarta dnia..r. w Gliwicach pomiędzy : Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej -Gliwice Sp. z o.o. ul. Królewskiej Tamy 135 44-100 Gliwice, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

Bardziej szczegółowo

UMOWA NUMER: 2014/ UM /.

UMOWA NUMER: 2014/ UM /. UMOWA NUMER: 2014/ UM /. Umowa zawarta w Rogowcu w dniu : r. pomiędzy: Bestgum Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu (97-427) przy ulicy Św. Barbary 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków UMOWA Nr na sprzedaż pszenicy z zapasów interwencyjnych ARR na rynek Wspólnoty zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Agencją Rynku Rolnego z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus ROZDZIAŁ II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu grudnia 2010 r. w Mińsku Mazowieckim została zawarta Umowa pomiędzy: 1. Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim w likwidacji, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2... Strona 1 UMOWA HANDLOWA Zawarta dnia 17.01.2011 w Warszawie, pomiędzy Piotrem Bukowskim 1 prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną pod numerem 390330 w ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy: Adres wykonawcy:. ...

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy: Adres wykonawcy:. ... Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy:..... Adres wykonawcy:.. Nazwiska osób uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania wykonawcy przy sporządzaniu niniejszej oferty ( pełnomocnictwo

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy oleju opałowego lekkiego,

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy oleju opałowego lekkiego, Załącznik Nr 3 do SIWZ Umowa nr... zawarta w dniu... roku w Koniecpolu, pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu, ul. Armii Krajowej 2, 42-230

Bardziej szczegółowo

w poszczególnych punktach poboru, c) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej,

w poszczególnych punktach poboru, c) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w... wpisanym

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA / WZÓR. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

UMOWA / WZÓR. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne Załącznik nr 4 do SIWZ. F-3500-2/12 UMOWA / WZÓR zawarta w dniu...... 2012 r. pomiędzy; Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Limanowej, z siedzibą: 34-600 Limanowa, ul. Józefa Marka 19, NIP: 737-11-45-653

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie. pomiędzy:

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie. pomiędzy: Załącznik nr 5 do siwz UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Domem Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Eugeniusza Romera 21-29

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr TT/01/2016 Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu, ul. Szańcowa 1, Elbląg

Umowa Nr TT/01/2016 Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu, ul. Szańcowa 1, Elbląg Umowa Nr TT/01/016 zawarta w dniu, pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu, ul. Szańcowa 1, 8-300 Elbląg, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Numer BFZ1a-US-900-./2013. zawarta w dniu 2013 r. w Warszawie, pomiędzy:

Umowa Numer BFZ1a-US-900-./2013. zawarta w dniu 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Umowa Numer BFZ1a-US-900-./2013 zawarta w dniu 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żelaznej 59a, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM ul. Rynek Rudnik nad Sanem

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM ul. Rynek Rudnik nad Sanem Część 2. Wzór umowy. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr W dniu.. 2012 r. w Rudniku nad Sanem pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:. a zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

WZÓR. zawarta w Warszawie, dnia. z siedzibą: ul. Nowowiejska 26A, 00 911 Warszawa NIP: 526 18 88 524

WZÓR. zawarta w Warszawie, dnia. z siedzibą: ul. Nowowiejska 26A, 00 911 Warszawa NIP: 526 18 88 524 WZÓR Załącznik nr 12 do regulaminu przetargu publicznego na sprzedaż rzeczy ruchomych koncesjonowanych UMOWA nr./os/20../mon/mswia 1) zawarta w Warszawie, dnia pomiędzy: reprezentowaną przez: AGENCJĄ MIENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul. Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a firmą. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:...

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:... ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie 02-833 Warszawa, ul. Lipińska 2 nr telefonu: (48-22) 599 71 00, nr fax:

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. zawarta w dniu... r. w., pomiędzy:., z siedzibą. w., (..- ).., ul., numer NIP... reprezentowanym przez:...

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. zawarta w dniu... r. w., pomiędzy:., z siedzibą. w., (..- ).., ul., numer NIP... reprezentowanym przez:... UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NUMER zawarta w dniu... r. w., pomiędzy:., z siedzibą. w., (..- ).., ul., numer NIP... reprezentowanym przez:...... - zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a...,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012 W dniu r. w Czernikowie pomiędzy: Gminnym Zakładem Komunalnym w Czernikowie (NIP 879-238-46-28) z siedzibą w Czernikowie przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. UMOWA nr... sprzedaży rzeczy ruchomych stanowiących odpady. zawarta w... dnia... pomiędzy : zwanym dalej SPRZEDAJĄCYM a:... z siedzibą:...

W Z Ó R. UMOWA nr... sprzedaży rzeczy ruchomych stanowiących odpady. zawarta w... dnia... pomiędzy : zwanym dalej SPRZEDAJĄCYM a:... z siedzibą:... W Z Ó R UMOWA nr... sprzedaży rzeczy ruchomych stanowiących odpady zawarta w... dnia... pomiędzy : Agencją Mienia Wojskowego Oddziałem Regionalnym w Warszawie z siedzibą: Warszawa, ul. Chełmżyńska 1 NIP:......

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

2 [WYNAGRODZENIE UMOWNE I SPOSÓB REALIZACJI NALEŻNOŚCI]

2 [WYNAGRODZENIE UMOWNE I SPOSÓB REALIZACJI NALEŻNOŚCI] Załącznik nr 4 do siwz Umowa nr. Umowa zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Spółka z o.o., ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY WĘGLA. obowiązujący w CZW Węglozbyt S.A. w Katowicach

REGULAMIN SPRZEDAŻY WĘGLA. obowiązujący w CZW Węglozbyt S.A. w Katowicach REGULAMIN SPRZEDAŻY WĘGLA obowiązujący w CZW Węglozbyt S.A. w Katowicach dotyczący realizacji sprzedaży bezpośrednio z kopalń lub zakładów produkcyjnych DEFINICJE : Sprzedający Centrala Zbytu Węgla Węglozbyt

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Załącznik nr 1 UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Zawarta w dniu 00.00.20 r. pomiędzy Rejonowym Zarządem Infrastruktury Bydgoszcz, z siedzibą w : 85-915 Bydgoszcz, ul. Podchorążych 33, NIP: 554-10-06-057

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Zdrojowa Góra z siedzibą w Pile, Aleja Poznańska 126, 64-920 Piła, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. UMOWA nr - Projekt

Załącznik nr 1 do SIWZ. UMOWA nr - Projekt UMOWA nr - Projekt Załącznik nr 1 do SIWZ zawarta w dniu. r. w Urzędzie Gminy Łaskarzew, ul. Rynek Duży im. Józefa Piłsudskiego 32 pomiędzy: GMINĄ ŁASKARZEW NIP 826-211-73-80 Regon 711582374 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR /../..

UMOWA SPRZEDAŻY NR /../.. Strona 1 z 7 UMOWA SPRZEDAŻY NR /../.. zawarta w dniu...... roku w pomiędzy : Marimpex Sp. z o.o. Spółka komandytowa w Lublinie, 20-336 Lublin, ul. Słowicza 36, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN)

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) obowiązujący od 1 maja 2015 Strona 1 z 5 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa warunki sprzedaży Urządzeń VoIP na rzecz Kupujących, przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Budimex SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni Treść umowy przedwstępnej sprzedaży akcji: UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

oraz 1. Struktura umowy Wykonawca będzie wykonywał Umowę na zasadach i warunkach ustalonych w Umowie.

oraz 1. Struktura umowy Wykonawca będzie wykonywał Umowę na zasadach i warunkach ustalonych w Umowie. Załącznik nr 5 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu, w.. pomiędzy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, ul. 1-go Maja 63, 97-400 Bełchatów, wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Załącznik nr 1 Projekt umowy UMOWA NR. na DOSTAWĘ CZĘŚCI, FILTRÓW, AKCESORIÓW ORAZ PRODUKTÓW CHEMII SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Zawarta w dniu w Świdwinie, pomiędzy: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKO-CATERINGOWYCH [wzór] NR...

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKO-CATERINGOWYCH [wzór] NR... Załącznik nr 4 do Zapytania UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKO-CATERINGOWYCH [wzór] NR.... W dniu w Warszawie pomiędzy: Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem: ul. Grójecka

Bardziej szczegółowo