Instrukcja sprzedaży węgla, innych produktów, odpadów i zbędnych aktywów trwałych w Oddziale Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja sprzedaży węgla, innych produktów, odpadów i zbędnych aktywów trwałych w Oddziale Kopalnia Węgla Brunatnego Turów"

Transkrypt

1 Postanowienie nr 36/2013 Dyrektora Oddziału Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Strona 1/1 Postanowienie nr 36/2013 Dyrektora Oddziału Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z dnia r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji sprzedaży węgla, innych produktów, odpadów i zbędnych aktywów trwałych w Oddziale Kopalnia Węgla Brunatnego Turów. PODSTAWY PRAWNE: 1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.). 3. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., Nr 108, poz. 626 z późn. Zm.). 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 363). 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 z późn. zm.). 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r., Nr 32, poz. 262 z późn. zm.). W celu uregulowania zasad sprzedaży węgla, innych produktów, odpadów oraz zbędnych aktywów trwałych w Oddziale Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, postanawiam: 1. Wprowadzić do stosowania Instrukcję sprzedaży węgla, innych produktów, odpadów i zbędnych aktywów trwałych w Oddziale Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, stanowiącą załącznik do niniejszego Postanowienia. 2. Uchylić Postanowienie nr 75/2011 Dyrektora Oddziału Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z dnia r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji sprzedaży węgla, surowców towarzyszących i odpadów w Oddziale Kopalnia Węgla Brunatnego Turów. 3. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania. Rozdzielnik: wszystkie komórki organizacyjne Oddziału KWB Turów, zakładowe organizacje związkowe x 5, ZSIP, DOZ-a/a.

2 Załącznik do Postanowienia nr 36/2013 Instrukcja sprzedaży węgla, innych produktów, odpadów i zbędnych aktywów trwałych w Oddziale Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

3 SPIS TREŚCI STR. ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne... 3 ROZDZIAŁ 2. Rodzaje sprzedaży... 3 ROZDZIAŁ 3. Zasady załadanku i ważenia... 3 ROZDZIAŁ 4. Płatność za odebrane towary... 5 ROZDZIAŁ 5. Zasady kontroli załadowanych pojazdów i opuszczania przez nie terenu Oddziału... 8 ROZDZIAŁ 6. Zasady rozliczania sprzedanego węgla, innych produktów i odpadów... 9 ROZDZIAŁ 7. Sprzedaż zbędnych aktywów trwałych... 10

4 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsza Instrukcja określa zasady postępowania w zakresie sprzedaży węgla, nadkładu ilastego, gruntów piaszczysto-żwirowych, ziemi humusowej, odpadów i zbędnych aktywów trwałych w Oddziale Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, zwanym dalej Oddziałem. 2. Postanowień niniejszej Instrukcji nie stosuje się do umów sprzedaży zawieranych z Oddziałem Elektrownia Turów Spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ROZDZIAŁ 2 RODZAJE SPRZEDAŻY 2. Sprzedaż gotówkowa Sprzedaż gotówkowa (dokonywanie rozliczeń za pomocą gotówki, karty płatniczej lub przedpłat w przypadków klientów, którzy nie są związani umową) realizowana jest w Punkcie Sprzedaży Węgla w budynku wagi samochodowej przy placu magazynu węgla i złomu lub w Kasie Głównej Oddziału. 3. Sprzedaż bezgotówkowa 1. Kontrahent zobowiązany jest do złożenia zamówienia w formie pisemnej (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji). 2. Na podstawie oceny ryzyka kredytowego, dokonanej przez Dział Operacji Finansowych i Ubezpieczeń Majątkowych (FCF), określona zostaje forma rozliczeń z klientem, tj.: 1) sprzedaż z odroczonym terminem płatności; 2) przedpłata, dokonywana przed planowanym odbiorem. 3. Sprzedaż bezgotówkowa dostępna jest po podpisaniu umowy, której wzór dla klientów krajowych stanowią Załączniki nr 2-3 do niniejszej Instrukcji, a dla klientów wewnątrzwspólnotowych stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Instrukcji. 4. Na podstawie zamówienia i dokonanej oceny ryzyka kredytowego, Dział Sprzedaży (FZS) sporządza umowę w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Umowa po zaparafowaniu przez kierownika Działu Sprzedaży (FZS), parafowana jest przez radcę prawnego Departamentu Prawnego Centrali PGE GiEK S.A., a następnie podpisywana przez osoby uprawnione do reprezentowania Oddziału. ROZDZIAŁ 3 ZASADY ZAŁADUNKU I WAŻENIA 4. Sprzedaż gotówkowa 1. Przed załadunkiem kierowca zobowiązany jest stawić się na wadze samochodowej w celu sprawdzenia aktualności ważenia tarowego lub jego dokonania. Ważenie tarowe ważne 3/10

5 jest przez 90 dni. Następnie w zależności od ładowanego surowca udaje się pod załadunek w wyznaczone dla danego towaru miejsce: 1) miał i orzech węgla sortownia węgla; 2) orzech, kęsy węgla i odpad - kęsy plac magazynu węgla i złomu; 3) nadkład ilasty plac magazynowania nadkładu ilastego; 4) ziemia humusowa i grunt piaszczysto - żwirowy miejsce wyznaczone przez Oddział Odwodnienia Powierzchniowego i Przygotowania Eksploatacji (o-1); 2. Po dokonanym załadunku, kierowca zobowiązany jest stawić się na wadze samochodowej w celu dokonania ważenia określającego ilość załadowanego surowca. Raport wagowy jest dokumentem potwierdzającym wagę załadowanego towaru i jedyną podstawą do naliczenia należności. 5. Sprzedaż bezgotówkowa 1. Sprzedaż węgla i nadkładu ilastego z użyciem transportu samochodowego odbywa się na zasadach określonych w 3 i 4 niniejszej Instrukcji. 2. Upoważnienie uprawniające do odbioru węgla i innych produktów przez przewoźnika w imieniu kontrahenta, weryfikuje pracownik Działu Sprzedaży (FZS). W przypadku sprzedaży, która nie wymaga wystawiania dokumentów ddww i realizowana jest bez udziału pracowników Działu Sprzedaży (FZS), weryfikacji dokonuje pracownik Działu Magazynów i Gospodarki Materiałowej (FZM). 3. W przypadku załadunku węgla lub nadkładu ilastego, kierowca zobowiązany jest stawić się na wadze samochodowej w celu dokonania ważenia, określającego ilość załadowanego towaru. Kierowca potwierdza odbiór towaru na raporcie wagowym. 4. W przypadku sprzedaży ziemi humusowej i gruntu piaszczysto-żwirowego podstawą do załadunku jest posiadanie przez kierującego pojazdem raportów kontrolnych, pozostawianych pracownikowi obsługującemu załadunek po jego dokonaniu. Ilość wydanych kierowcy raportów kontrolnych jest równa ilości kursów, jakie będą wykonane w okresie ważności tary pojazdu. 5. W przypadku sprzedaży węgla z użyciem transportu kolejowego, zamówienie, podstawianie i wysyłki wagonów spoczywa na spedytorze, działającym na zlecenie kupującego. Załadunku dokonuje się na wagon bądź skład podstawiony przez spedytora wysyłki. Przed dokonaniem ważenia tarowego, pracownicy Działu Magazynów i Gospodarki Materiałowej (FZM) dokonują przeglądu czystości podstawionych wagonów. W przypadku wykrytych zanieczyszczeń, wagonów nie ładuje się do chwili oczyszczenia ich przez spedytora. Po załadunku dokonuje się ważenia określającego wagę załadowanego towaru i potwierdza raportami wagowymi. 6. W przypadku sprzedaży złomu z użyciem transportu samochodowego, pojazdy należy każdorazowo tarować na wadze samochodowej. W przypadku sprzedaży odpadów w postaci złomu stalowego i żeliwa kierowca wytarowanego pojazdu po otrzymaniu raportu kontrolnego tarowania zgłasza się do pracownika dozoru Działu Magazynów i Gospodarki Materiałowej (FZM) w celu ustalenia miejsca podstawienia samochodu i załadunku. Pracownik Działu Sprzedaży (FZS) odpowiedzialny za sprzedaż odpadów, każdorazowy przyjazd pojazdów po odbiór odpadów, zgłasza pracownikowi dozoru Działu Magazynów i Gospodarki Materiałowej (FZM). Po załadunku odpadów i ponownym zważeniu pojazdu, pracownik dozoru Działu Magazynów i Gospodarki 4/10

6 Materiałowej (FZM) kieruje odbiorców do Działu Sprzedaży (FZS) w celu dopełnienia formalności związanych z ich wywozem. 7. W przypadku sprzedaży złomu z użyciem transportu kolejowego, zamawianie, podstawianie i wysyłki wagonów spoczywa na spedytorze, działającym na zlecenie kupującego. Prace manewrowe związane z odebraniem, ważeniem oraz odstawieniem wagonów wykonują pracownicy Działu Magazynów i Gospodarki Materiałowej (FZM). Wagony każdorazowo są tarowane na wadze kolejowej. Załadunek wagonów oraz ich oznakowanie (skrapianie) dokonywane jest na placu magazynu węgla i złomu przez pracowników Działu Magazynów i Gospodarki Materiałowej (FZM). Po załadunku, wagony są ponownie ważone, a następnie wraz z oryginałem raportu wagowego przekazywane spedytorowi wysyłki a kopię raportu wagowego przekazuje się pracownikowi Działu Sprzedaży (FZS), w celu dokonania rozliczenia. ROZDZIAŁ 4 PŁATNOŚĆ ZA ODEBRANE TOWARY 6. Sprzedaż węgla i innych produktów 1. Przy sprzedaży gotówkowej, płatność gotówką lub kartą płatniczą następuje na podstawie raportu wagowego w kasie Punktu Sprzedaży Węgla. W przypadku sprzedaży na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, kupujący żądanie wystawienia faktury VAT musi zgłosić przed dokonaniem płatności. Potwierdzeniem dokonania płatności jest paragon z fiskalnej kasy rejestrującej lub faktura VAT. 2. Przy sprzedaży bezgotówkowej, faktura VAT wystawiana jest przez pracownika Działu Sprzedaży (FZS) na podstawie dziennego zestawienia transakcji dla towarów, sprawdzonego pod względem prawidłowości ze stanem faktycznym przez pracownika obsługującego wagę samochodową. W przypadku sprzedaży ziemi humusowej i gruntów piaszczysto-żwirowych, faktury wystawiane są na podstawie zestawienia odbiorów za dany okres, stanowiącego iloczyn kursów i uśrednionej wagi surowca, dostarczanego przez Oddział Odwodnienia Powierzchniowego i Przygotowania Eksploatacji (o-1). 3. Warunki i zasady zastosowania zwolnienia z podatku akcyzowego przy sprzedaży wyrobów węglowych: 1) warunki zastosowania zwolnienia przy sprzedaży wyrobów węglowych związane ze statusem podmiotu na rzecz, którego dokonywana jest sprzedaż: a) dla Pośredniczącego Podmiotu Węglowego (PPW), gdy nabywający PPW odbiera węgiel brunatny własnym transportem, to zobowiązany on jest: najpóźniej w dniu zakupu węgla brunatnego, dostarczyć właściwe potwierdzenie przyjęcia powiadomienia o zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej jako PPW, okazać dokument tożsamości, potwierdzić odbiór węgla brunatnego na dokumencie ddww, odebrać przeznaczony dla niego egzemplarz dokumentu dostawy wyrobów węglowych. Pracownik Działu Sprzedaży (FZS) ma obowiązek: sprawdzić na internetowej stronie Ministerstwa Finansów czy nabywca posiada aktualny status PPW, 5/10

7 sprawdzić tożsamość nabywcy, wystawić i wydać nabywcy dowód dostawy wyrobów węglowych, b) dla Pośredniczącego Podmiotu Węglowego (PPW), gdy nabywający PPW odbiera węgiel za pośrednictwem przewoźnika, to zobowiązany on jest: najpóźniej w dniu zakupu węgla brunatnego, dostarczyć właściwe potwierdzenie przyjęcia powiadomienia o zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej, jako PPW, posiadać właściwe upoważnienie do odbioru węgla brunatnego lub właściwe pełnomocnictwo do odbioru węgla brunatnego i podpisania odbioru węgla brunatnego na dokumencie ddww w imieniu PPW nabywającego, okazać dokument tożsamości, jeżeli posiada stosowne pełnomocnictwo potwierdzić na dokumencie ddww odbiór węgla brunatnego, odebrać egzemplarz dokumentu ddww towarzyszący dostawie. Pracownik Działu Sprzedaży (FZS) ma obowiązek: sprawdzić na internetowej stronie Ministerstwa Finansów czy nabywca posiada aktualny status PPW, sprawdzić tożsamość przewoźnika, wystawić i wydać przewoźnikowi dowód dostawy wyrobów węglowych, c) dla wewnątrzwpólnotowej dostawy węgla brunatnego, pracownik Działu Sprzedaży (FZS) w dniu wydania węgla nabywcy lub przewoźnikowi ma obowiązek wystawić dokument ddww i wydać jeden egzemplarz nabywcy lub przewoźnikowi. Następnie w dniu otrzymania informacji od nabywcy, że węgiel brunatny dotarł na miejsce przeznaczenia ma obowiązek potwierdzić na drugim egzemplarzu dokumentu ddww dostarczenie węgla brunatnego odbiorcy poza terytorium kraju; 2) warunki zastosowania zwolnienia z akcyzy wyrobów węglowych ze względu na cel użycia wyrobów węglowych przez nabywcę: a) odbierający osobiście węgiel z kopalni, własnym transportem, ma obowiązek: złożyć pisemne oświadczenie, zgodnie z obowiązującym w Oddziale wzorem, okazać dokument tożsamości, podpisać na dokumencie ddww odbiór węgla brunatnego, odebrać przeznaczony dla niego egzemplarz dokumentu dostawy wyrobów węglowych. Pracownik Działu Sprzedaży (FZS) ma obowiązek: sprawdzić poprawność oświadczenia, sprawdzić tożsamość nabywcy, wystawić i wydać nabywcy dowód dostawy wyrobów węglowych, b) odbierający węgiel z kopalni za pośrednictwem przewoźnika, ma obowiązek upoważnić w drodze pełnomocnictwa przewoźnika do: odbioru węgla brunatnego, złożenia pisemnego oświadczenia o celu użycia nabywanego węgla brunatnego, 6/10

8 potwierdzenia odbioru węgla brunatnego na dokumencie ddww. Przewoźnik zobowiązany jest: posiadać właściwe pełnomocnictwo do odbioru węgla brunatnego, złożenia oświadczenia o celu użycia węgla brunatnego i podpisania odbioru węgla brunatnego na dokumencie ddww w imieniu nabywcy, złożyć pisemne oświadczenie, zgodnie z obowiązującym w Oddziale wzorem, okazać dokument tożsamości, podpisać na dokumencie ddww odbiór węgla brunatnego, odebrać egzemplarz dokumentu ddww towarzyszący dostawie; 3) warunki zastosowania zwolnienia z akcyzy ze względu na podmiot zużywający wyroby węglowe: a) odbierający osobiście węgiel z kopalni, własnym transportem, ma obowiązek: złożyć pisemne oświadczenie, zgodnie z obowiązującym w Oddziale wzorem, okazać dokument tożsamości, podpisać na dokumencie ddww odbiór węgla brunatnego, odebrać przeznaczony dla niego egzemplarz dokumentu dostawy wyrobów węglowych. Pracownik Działu Sprzedaży (FZS) ma obowiązek: sprawdzić poprawność oświadczenia, sprawdzić tożsamość nabywcy, wystawić i wydać nabywcy dowód dostawy wyrobów węglowych, b) odbierający węgiel z kopalni za pośrednictwem przewoźnika, ma obowiązek upoważnić w drodze pełnomocnictwa przewoźnika do: odbioru węgla brunatnego, złożenia pisemnego oświadczenia o celu użycia nabywanego węgla brunatnego, potwierdzenia odbioru węgla brunatnego na dokumencie ddww. Przewoźnik zobowiązany jest: posiadać właściwe pełnomocnictwo do odbioru węgla brunatnego, złożenia oświadczenia o celu użycia węgla brunatnego i podpisania odbioru węgla brunatnego na dokumencie ddww w imieniu nabywcy, okazać dokument tożsamości, podpisać na dokumencie ddww odbiór węgla brunatnego, odebrać egzemplarz dokumentu ddww towarzyszący dostawie. 7. Sprzedaż odpadów Przy sprzedaży odpadów, faktura VAT wystawiana jest przez Dział Sprzedaży (FZS) na podstawie podpisanych umów, upoważnień do odbioru odpadów i raportu wagowego. 7/10

9 ROZDZIAŁ 5 ZASADY KONTROLI ZAŁADOWANYCH POJAZDÓW I OPUSZCZANIA PRZEZ NIE TERENU ODDZIAŁU 8. Załadunek realizowany na sortowni węgla i na magazynie węgla i złomu 1. W przypadku sprzedaży gotówkowej, po dokonaniu płatności, kierowca zobowiązany jest przedstawić do kontroli raport wagowy pracownikowi ochrony na posterunku znajdującym się na terenie magazynu węgla i złomu. Pracownik ochrony potwierdza dokonanie kontroli na raporcie. Opuszczając plac magazynu węgla i złomu, kierowca zobowiązany jest do oplandekowania pojazdu w wyznaczonym do tego miejscu. Oplandekowane pojazdy mają obowiązek opuścić teren Oddziału kierując się drogą węglową przez posterunek na bramie głównej, gdzie zostaje przeprowadzona ponowna kontrola, podczas której kierowca składa wcześniej potwierdzoną kopię raportu wagowego. Pracownik ochrony zatrzymuje i przekazuje kopię raportu wagowego dowódcy zmiany w celu archiwizacji w Dziale Bezpieczeństwa (DN), natomiast na paragonie lub fakturze VAT dokonuje potwierdzenia wywozu. 2. W przypadku sprzedaży bezgotówkowej, po odebraniu raportu wagowego (2 egz.), kierowca zobowiązany jest do przedstawienia pracownikowi ochrony na posterunku znajdującym się na terenie magazynu węgla i złomu raportu wagowego. Pracownik ochrony dokonuje potwierdzenia na kopii raportu wagowego. Opuszczając plac magazynu węgla i złomu, kierowca zobowiązany jest do oplandekowania pojazdu w wyznaczonym do tego miejscu. Oplandekowane pojazdy opuszczają teren Oddziału kierując się drogą węglową przez posterunek na bramie głównej, gdzie zostaje przeprowadzona ponowna kontrola, podczas której kierowca jest zobowiązany do przedstawienia pracownikowi ochrony dwóch egzemplarzy (kopia + oryginał) raportu wagowego. Pracownik ochrony dokonuje potwierdzenia wywozu na oryginale raportu i przekazuje go kierowcy, natomiast potwierdzoną wcześniej kopię raportu wagowego zatrzymuje i przekazuje dowódcy zmiany w celu archiwizacji w Dziale Bezpieczeństwa (DN). 3. Pracownicy Działu Magazynów i Gospodarki Materiałowej (FZM) lub pracownicy ochrony na poszczególnych posterunkach, mogą w porozumieniu z pracownikiem dozoru Działu Magazynów i Gospodarki Materiałowej (FZM) wnioskować do Kierownika Działu Magazynów i Gospodarki Materiałowej (FZM) o ponowne ważenie pojazdu, włącznie z opcją wyładunku i ponownego załadunku towaru. 9. Sprzedaż ziemi humusowej i gruntów piaszczysto-żwirowych 1. Sprzedaż gotówkowa ziemi humusowej i gruntów piaszczysto-żwirowych odbywa się w sposób opisany w 6 ust. 1 niniejszej Instrukcji. 2. W przypadku sprzedaży bezgotówkowej ziemi humusowej i gruntów piaszczysto - żwirowych, po dokonanym załadunku kierowca pozostawia raport kontrolny operatorowi maszyny ładującej towar i opuszcza teren Oddziału najkrótszą, bezpieczną drogą. 10. Sprzedaż złomu, odpadów i odbiór odpadów do utylizacji 1. Po dokonanym załadunku kierowca jest zobowiązany do przedstawienia pracownikowi ochrony na posterunku znajdującym się na terenie magazynu przepustki jednorazowej 8/10

10 zawierającej wpis o rodzaju wywożonego materiału i jego ilości. Pracownik ochrony potwierdza dokonanie kontroli i opuszczenie magazynu na przedstawionym dokumencie. Następnie kierowca udaje się do Działu Sprzedaży (FZS) w celu potwierdzenia przepustki i wystawienia specyfikacji wywożonego materiału. Podczas opuszczania terenu Oddziału dokonywana jest ponowna kontrola, w czasie której kierowca zobowiązany jest do przedstawienia pracownikowi ochrony przepustki i specyfikacji towaru. Pracownik ochrony dokonuje potwierdzenia wywozu na specyfikacji, którą zatrzymuje i przekazuje dowódcy zmiany w celu archiwizacji w Dziale Bezpieczeństwa (DN). 2. Sprzedaż złomu z użyciem transportu kolejowego odbywa się w sposób opisany w 5 ust. 7 niniejszej Instrukcji. 11. Sprzedaż zbędnych aktywów trwałych W przypadku sprzedaży zbędnych aktywów trwałych, podstawą do opuszczenia terenu Oddziału jest posiadanie przez przewoźnika kserokopii faktury VAT lub paragonu fiskalnego dokumentującego dokonaną płatność za przedmiot. Kopia zostaje zatrzymana przez pracownika ochrony i przekazana dowódcy zmiany w celu archiwizacji w Dziale Bezpieczeństwa (DN). ROZDZIAŁ 6 ZASADY ROZLICZANIA SPRZEDANEGO WĘGLA, INNYCH PRODUKTÓW I ODPADÓW 12. Sprzedaż węgla i innych produktów 1. Rozliczenie sprzedaży węgla i surowców towarzyszących odbywa się w oparciu o zestawienie transakcji dla towarów za dany okres. Zestawienie transakcji po sprawdzeniu pod kątem prawidłowości ze stanem rzeczywistym przez pracowników obsługujących wagi samochodowe, przekazywane jest do uzgodnienia z kasjerami Działu Sprzedaży (FZS). Rozliczenie fiskalne następuje na podstawie raportu dla danego kasjera za każdy dzień. Raport dobowy z kasy rejestrującej, kopie faktur VAT po kontroli merytorycznej dokonywanej przez kierownika Działu Sprzedaży (FZS), przekazywane są do Działu Księgowości Ogólnej (FKO) w celu kontroli formalno - rachunkowej i archiwizacji. Gotówka wpłacana jest w Kasie Głównej, a w przypadku pracy na II i III zmianie dowożona jest do wrzutni nocnej w banku obsługującym Oddział. Transport gotówki odbywa się w eskorcie pracowników Działu Bezpieczeństwa (DN) przy użyciu dostępnych zabezpieczeń, np. kufer, neseser kasjerski, wyposażonych w system antykradzieżowy. 2. W przypadku sprzedaż bezgotówkowej węgla i nadkładu ilastego, faktury VAT wystawiane są przez pracownika Działu Sprzedaży (FZS) na podstawie zestawienia transakcji dla towarów, sprawdzonego pod kątem prawidłowości ze stanem faktycznym przez pracowników magazynu węgla i złomu. Zestawienie przekazywane jest następnego dnia po dokonaniu sprzedaży, pracownikowi odpowiedzialnemu za wystawienie faktur. W przypadku sprzedaży w ramach Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów, faktury wystawiane są przez pracownika Działu Sprzedaży (FZS) na podstawie specyfikacji oraz raportu wagowego. Faktury sprawdzone pod względem merytorycznym, podpisuje kierownik Działu Sprzedaży (FZS). Oryginały faktur przekazywane są do wysyłki płatnikowi, a kopie do Działu Księgowości Ogólnej (FKO) w celu ich sprawdzenia pod 9/10

11 względem formalno - rachunkowym i archiwizacji. 13. Sprzedaż ziemi humusowej i gruntów piaszczysto-żwirowych 1. Sprzedaż gotówkowa ziemi humusowej i gruntów piaszczysto-żwirowych odbywa się w sposób opisany w 12 ust. 1 niniejszej Instrukcji. 2. Sprzedaży bezgotówkowa ziemi humusowej i gruntów piaszczysto-żwirowych odbywa się w sposób opisany w 12 ust. 2 niniejszej Instrukcji z zastrzeżeniem, że faktury wystawiane są na podstawie zestawienia odbiorów, stanowiącego iloczyn kursów i uśrednionej wagi surowca dostarczanego przez Oddział Odwodnienia Powierzchniowego i Przygotowania Eksploatacji (o-1). 14. Procedura przyjmowania i rozliczania 1. Przed załadunkiem wagony należy tarować na wadze kolejowej. Po załadunku wagony ważone są ponownie. Węgiel na plac magazynu węgla i złomu przyjmowany jest wyłącznie na podstawie raportów ważenia lub w przypadku awarii systemu ważenia na podstawie wyników uśrednionych ważeń. Uzyskiwany odpad z sortymentu kęsy (sortyment odpad-kęsy ) po uprzednim zważeniu wywożony jest na zasobnik węglowy przez brygadę transportową Działu Magazynów i Gospodarki Materiałowej (FZM) lub w razie zainteresowania sprzedawany. Raporty wagowe odpadu przechowywane są w Dziale Magazynów i Gospodarki Materiałowej (FZM). Rozliczenie otrzymywanych wagonami dostaw węgla, dokonywane jest przez Dział Magazynów i Gospodarki Materiałowej (FZM) w cyklach miesięcznych na podstawie raportów wagowych. 2. Sposób obliczania ilości węgla znajdującego się na stanie Działu Magazynów i Gospodarki Materiałowej (FZM) jest następujący: 1) sprzedaż zważonego węgla (po przesianiu) wg raportu wagowego; 2) odzysk miału po zważeniu wg raportu wagowego; 3) końcowy bilans rozliczeniowy; 4) raport sprzedaży kęsów + raport odpadów z kęsów + ubytki = raport wagi kolejowej (dostawa). Na podstawie raportów, pracownik Działu Magazynów i Gospodarki Materiałowej (FZM) wystawia dowód pw i przekazuje go do kartoteki materiałowej. ROZDZIAŁ 7 SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH Zbędne aktywa trwałe po zakwalifikowaniu ich do upłynnienia przez Komisję Kwalifikacyjną, sprzedawane są w drodze przetargu, który organizowany jest przez Dział Sprzedaży (FZS), zgodnie z Regulaminem, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej Instrukcji. 2. Wydanie przedmiotu przetargu następuje po uiszczeniu przez nabywcę całości ceny. Wydanie dokumentowane jest potwierdzeniem przekazania/przyjęcia (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do niniejszej Instrukcji). 10/10

12 1/1 Załącznik nr 1 do Instrukcji

13 Załącznik nr 2 do Instrukcji Wzór umowy sprzedaży. Umowa nr Zawarta w dniu w pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna ul. Węglowa 5, Bełchatów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy w Łodzi, KRS: , kapitał zakładowy: ,00 zł, w całości wpłacony; NIP: , REGON: , PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Ul. Górników Turowa 1, Bogatynia 3 zwaną dalej Sprzedawcą, którą reprezentują: oraz zwany dalej Kupującym, którego reprezentuje: zwanymi dalej Stronami 1. Przedmiot umowy. 1. Sprzedawca sprzedaje a Kupujący kupuje towar - węgiel brunatny w sortymencie: - w ilości t o parametrach określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. 2. Strony dopuszczają możliwość odchyleń od łącznej wielkości sprzedaży określonej w ust. 1 o +/- 20%. 3. Umowa będzie realizowana sukcesywnie przez okres jej obowiązywania. 2.Wydanie i odbiór przedmiotu umowy. 1. Wydawanie towaru realizowana będzie sukcesywnie zgodnie z zamówieniem Kupującego w okresie od r. do r., z zastrzeżeniem ust W przypadku dokonania przez Sprzedawcę zmiany ceny, o której mowa w 3 ust. 3 niniejszej Umowy, Kupujący może odstąpić od dalszej realizacji umowy informując o tym Sprzedającego, w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie cen. 3. Kupujący odbierać będzie towar z punktu załadunku w siedzibie Sprzedającego, własnym transportem samochodowym i na swój koszt. Osoba zgłaszająca się po odbiór zobowiązana jest przedstawić stosowne pełnomocnictwo upoważniające do odbioru w imieniu Kupującego. Wzór upoważnienia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 1/4

14 Załącznik nr 2 do Instrukcji 4. Kupujący przed podstawieniem pojazdu pod załadunek, ma obowiązek weryfikacji czy w bazie Sprzedawcy figuruje pełnomocnictwo dla przewoźnika, umożliwiające działanie w imieniu Kupującego, w związku ze zwolnieniem z podatku akcyzowego. 5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość żądania dokonania przez Kupującego przedpłaty na poczet realizowanego zamówienia w ramach niniejszej Umowy, a Kupujący ma obowiązek weryfikacji czy wpłata została zaksięgowana na koncie bankowym Sprzedawcy. 6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia awizacji sprzedaży drogą elektronicznych środków przekazu informacji na odległość. 7. Kupujący zobowiązuje się odebrać przedmiot umowy po poinformowaniu go o gotowości wydania towaru przez Sprzedawcę (awizacji) nie później niż w ciągu dni od dnia takiego powiadomienia. 8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość niezrealizowania części umowy z przyczyn techniczno - technologicznych. O zaistnieniu takiego faktu Sprzedawca poinformuje pisemnie Kupującego. 3 Cena. 1. Wartość przedmiotu Umowy stanowi iloczyn ilości ton towaru określonych w 1 ust. 1 niniejszej Umowy i jego ceny jednostkowej z zastrzeżeniem, że wartość Umowy może ulec zmianie w przypadku, o którym mowa w 1 ust. 2 niniejszej Umowy. 2. Cena jednostkowa towaru wynosi: zł + VAT. 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany ceny jednostkowej w trakcie obowiązywania Umowy, o której mowa w ust. 2. O dokonanej zmianie poinformuje pisemnie Kupującego. 4. Kupujący oświadcza, że dokonał powiadomienia właściwego naczelnika Urzędu Celnego o zamiarze rozpoczęcia działalności jako Pośredniczący Podmiot Węglowy oraz posiada pisemne potwierdzenie tego powiadomienia, którego kopię przedstawił Sprzedawcy w związku z tym będzie korzystał ze zwolnienia z podatku akcyzowego, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., Nr 108, poz. 626 z późn. zm.). 5. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o zaprzestaniu działania w roli Pośredniczącego Podmiotu Węglowego nie później niż 7 dni od daty tego zdarzenia. 6. W związku ze zwolnieniem z podatku akcyzowego o którym mowa w ust. 4, Kupujący jest zobowiązany potwierdzić dokument sprzedaży Sprzedawcy w chwili odbioru towaru. W przypadku odbioru za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący udzieli pisemnego pełnomocnictwa osobie zgłaszającej się pod załadunek (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy) do reprezentowania go wobec Sprzedawcy przy czynnościach związanych z zakupem i odbiorem węgla brunatnego zwolnionego z podatku akcyzowego. Pełnomocnictwo w oryginale musi zostać przekazane Sprzedawcy przed wydaniem towaru przewoźnikowi. 4. Czas obowiązywania umowy. Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia zawarcia do dnia lub do chwili pełnej realizacji przedmiotu umowy określonego w 1 niniejszej Umowy. 5. Warunki płatności opcja 1 przelew 14 dni. 1. Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę za towar określony w 1 niniejszej Umowy w złotych w ciągu 14 dni, przelewem na rachunek Sprzedawcy zgodnie z wystawioną przez niego faktura VAT. 2. Za dzień dokonania płatności Strony uznawać będą dzień uznania rachunku Sprzedawcy. 3. W przypadku stwierdzenia braku terminowych płatności, Sprzedawca wstrzyma sprzedaż węgla Kupującemu, informując go o tym przy użyciu elektronicznych środków przekazu informacji na odległość. 2/4

15 3/4 Załącznik nr 2 do Instrukcji 4. Kupujący zapłaci Sprzedawcy odsetki ustawowe, z tytułu przekroczenia terminu płatności, o którym mowa w ust. 1. Warunki płatności opcja 2 przedpłata. 1. Należność za sprzedany węgiel płatna będzie w złotych, przelewem na rachunek Sprzedawcy, w formie przedpłat dokonywanych przed planowanym odbiorem lub kartą płatniczą w kasie wagi węglowej. 2. Za dzień dokonania płatności Strony uznawać będą dzień uznania rachunku Sprzedawcy. 3. Kupujący przed podstawieniem pojazdu pod załadunek ma obowiązek potwierdzić u Sprzedawcy wpływ środków na rachunek. 6. Siła wyższa. 1. Zdarzeniami siły wyższej są, zdarzenia zewnętrzne, nagłe niezależne od woli stron, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec, a które mają wpływ na wykonanie niniejszej Umowy w ten sposób, że uniemożliwiają wykonanie w całości lub w części przez pewien okres lub definitywnie, których skutków Strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, przy czym mogą to być w szczególności okoliczności wskazane w ust Terminem siły wyższej Strony określają akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi i tąpnięcia, powodzie, wybuchy oraz inne zdarzenia spełniające przesłanki, o których mowa w ust Strona dotknięta działaniem siły wyższej, o której mowa w ust. 1 i 2, powinna niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o przeszkodzie w realizacji umowy, jak również o jej ustaniu. 4. W wypadku, gdy działanie siły wyższej nie ustanie w terminie 7 dni, Strony uzgodnią działania służące uniknięciu dalszego opóźnienia w realizacji umowy. 5. Działanie siły wyższej zawiesza bieg wszelkich terminów umownych. 7. Inne postanowienia Umowy. 1. W sprawach realizacji przedmiotu umowy należy kontaktować się w dniach roboczych: 1) ze strony Sprzedawcy: w godzinach od. 00 do. 00 z p..., tel.., . 2) ze strony Kupującego: w godzinach od. 00 do. 00 z p..., tel., 2. Ewentualne reklamacje dot. jakości węgla Kupujący będzie składał pisemnie lub faksem w terminie do 7 dni od daty załadunku węgla. 3. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu z wyjątkiem przypadków przewidzianych w Umowie, tj.: 1) odchyleń od wielkości sprzedaży, o których mowa w 1 ust. 1 niniejszej Umowy, 2) zmiany ceny jednostkowej, o czym mowa w 3 ust. 3 niniejszej Umowy. 4. Strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań, aby różnice zdań w interpretacji postanowień niniejszej Umowy oraz spory wynikłe na gruncie powstałego w wyniku jej zawarcia stosunku prawnego rozstrzygać polubownie. W przypadku braku takiej możliwości ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedającego. 5. Kupujący oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. podmiot dominujący w stosunku do Sprzedawca - statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy w zakresie wskazanym w rozporządzeniu właściwego ministra w sprawie informacji bieżących i okresowych

16 Załącznik nr 2 do Instrukcji przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz na przekazanie tej Umowy PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A., obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 7. W kwestiach nieuregulowanych umową, zastosowanie ma Instrukcja sprzedaży węgla, surowców towarzyszących, odpadów i zbędnych aktywów trwałych w Oddziale Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, dostępna na stronie internetowej Sprzedającego. PODPISY STRON Kupujący: Sprzedawca:.., dnia. Bogatynia, dnia.. 4/4

17 Załącznik nr 1 do Umowy Parametry węgla: Wartość opałowa min kj/kg Zawartość popiołu do 16% Zawartość siarki do 0,85% Wilgotność do 50% 1/1

18 Załącznik nr 2 do Umowy Nr FKX Upoważnienie jednorazowe do odbioru węgla brunatnego w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów w Bogatyni Odbiorca/Kupujący płatnik (pieczęć firmowa) Upoważniam Pana (Panią) Firma przewozowa Nr rejestracyjny Nr rejestracyjny pojazdu naczepy / przyczepy Oświadczam, że dopuszczalna masa całkowita pojazdu podstawionego pod załadunek nie może być większa niż: (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, Dz. U. z 2003 r., Nr 32, poz. 262 z późn. zm.) Do odbioru węgla brunatnego w sortymencie: 40 t Data odbioru Data / czytelny podpis 1/1

19 Załącznik nr 3 do Umowy PEŁNOMOCNICTWO.. Miejscowość, data Ja/My niżej podpisany/i upoważniam/y Pana/Panią *)... Imię i nazwisko legitymującego/ą się... do reprezentowania mnie/niżej wymienione nazwa dokumentu seria i numer firmy *) przy czynnościach związanych z zakupem i odbiorem węgla brunatnego zwolnionego z podatku akcyzowego w PGE GiEK SA o/kwb Turów. Pełnomocnictwo jest ważne... **).... Nazwa i adres spółki NIP / imię i nazwisko adres zamieszkania PESEL.... ***) Podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa *) niepotrzebne skreślić **) do odwołania od dnia. do dnia.. w dniu.. ***) w przypadku firm osoby uprawnionej do reprezentowania spółki 1/1

20 Załącznik nr 3 do Instrukcji Wzór umowy sprzedaży Umowa nr Zawarta w dniu w pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna ul. Węglowa 5, Bełchatów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy w Łodzi, KRS: , kapitał zakładowy: ,00 zł, w całości wpłacony; NIP: , REGON: , PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Ul. Górników Turowa 1, Bogatynia 3 zwaną dalej Sprzedawcą, którą reprezentują: oraz zwany dalej Kupującym, którego reprezentuje: zwanymi dalej Stronami 1. Przedmiot umowy. 1. Sprzedawca sprzedaje a Kupujący kupuje masy ziemne nadkład (opcjonalnie: nadkład ilasty, grunt piaszczysto-żwirowy, ziemię humusową) zwany dalej surowcem w ilości t. 2. Strony dopuszczają możliwość odchyleń od łącznej wielkości sprzedaży określonej w ust. 1, o +/- 20%. 3. Towar jest produktem pochodzenia naturalnego i o jego przydatności Kupujący decyduje przed odbiorem. Z tego tytułu reklamacje jakościowe są wyłączone. 2. Cena. 1. Wartość przedmiotu umowy wynosi.. zł + VAT z zastrzeżeniem, że może ulec zmianie w przypadku, o którym mowa w 1 ust. 2 niniejszej umowy i ust. 3 niniejszego pragrafu. 2. Cena jednostkowa surowca wynosi: zł/t + VAT. 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany ceny w trakcie obowiązywania Umowy, o której mowa w ust. 2. O dokonanej zmianie poinformuje pisemnie Kupującego. 1/4

Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA

Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA zawarta w dniu... r. pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie, ul. 1 Maja 63, 97-400 Bełchatów, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201.

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201. Wzór Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców MEGA powyżej 3 GWh UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.../..../201. zawarta w dniu.... 201 roku, w. pomiędzy: Przedsiębiorca/Organizacja/

Bardziej szczegółowo

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Słowniczek pojęć 1. Poniższe pojęcia ilekroć zostały użyte oznaczają: 1) Synergio Synergio SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kryniczna 1, 03-934 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY WĘGLA. obowiązujący w CZW Węglozbyt S.A. w Katowicach

REGULAMIN SPRZEDAŻY WĘGLA. obowiązujący w CZW Węglozbyt S.A. w Katowicach REGULAMIN SPRZEDAŻY WĘGLA obowiązujący w CZW Węglozbyt S.A. w Katowicach dotyczący realizacji sprzedaży bezpośrednio z kopalń lub zakładów produkcyjnych DEFINICJE : Sprzedający Centrala Zbytu Węgla Węglozbyt

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. W trybie przetargu nieograniczonego kończącego się aukcją elektroniczną lub negocjacjami handlowymi.

OGŁOSZENIE. W trybie przetargu nieograniczonego kończącego się aukcją elektroniczną lub negocjacjami handlowymi. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 100 tel. 44 737 30 00, fax 44 737 34 56 e-mail: info.giekkwbb@gkpge.pl

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami nr / /2015 W dniu. w Siechnicach pomiędzy Imię i nazwisko Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Dostawy chlorku cynku

Dostawy chlorku cynku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawy chlorku cynku TC/02/2015 /sygnatura/ Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PROSPECTUS SA W ZAKRESIE POŚREDNICTWA

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Bank państwowy założony w 1924 roku REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI www.bgk.com.pl Spis treści ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne... 3 ROZDZIAŁ 2 Rynek pierwotny... 9 ROZDZIAŁ 3 Obrót wtórny

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub OWS, określają

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umowy na odległość

Regulamin zawierania umowy na odległość Regulamin zawierania umowy na odległość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych za pośrednictwem sklepu internetowego eshop lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ

Bardziej szczegółowo

Parafka. Strona 1 z 7

Parafka. Strona 1 z 7 UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ GET Niniejsza Umowa o kartę kredytową GET zawarta została pomiędzy Stronami: Bank: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

D/DL/LP/1262/2011 Strona 1 z 111

D/DL/LP/1262/2011 Strona 1 z 111 Strona 1 z 111 Strona 2 z 111 S P E C Y F I K AC J A I S T O T N Y C H W AR U N K Ó W Z AM Ó W I E N I A DOTYCZĄCA ZAKUPU SPRZĘTU TECHNOLOGICZNEGO (zamówienie wspólne liniowe Oddziałów PGE Górnictwo i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Zarządu Raiffeisen Bank Polska S.A. nr.../.../2012 REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Rozdział 1 Definicje i

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (dalej OWSiD) określają szczegółowe zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Rozdział 4 Rozdział 5 Rozdział 6 Rozdział 7 Rozdział 8 Rozdział 10. Postanowienia ogólne Wydawanie

Bardziej szczegółowo