ZAŁĄCZNIK 5 Attachment 5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK 5 Attachment 5"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK 5 Attachment 5 List of published scientific publications or creative professional works and information about the teaching achievements, scientific cooperation and popularization of science. I. List of publications which constitute scientific accomplishment defined by Article 16, Clause 2 of the Act of March 14, 2003 on Scientific Degrees and Titles as well as Degrees and Titles in the Arts (Journal of Laws No. 65, item 595, with subsequent amendments) A) Title of scientific accomplishment: Scientific monograph: 1. Author: Izabela Koładkiewicz, (2013), Rady nadzorcze dobre praktyki ładu korporacyjnego. Doświadczenia światowe i polskie [Supervisory boards: Corporate governance best practice Polish and foreign experience]. Wydawnictwo POLTEXT [POLTEXT Publishing House], volume: 420 pages. II. List of other (not included in the accomplishment mentioned in point I) published scientific papers and indicators of scientific achievements A) Scientific papers published in journals listed on Journal Citation Reports (JCR) or European Reference Index for the Humanities (ERIH) database 1. Koładkiewicz, I. (2002) The Institutional Shareholder Best Practice, The National Investment Funds Experience, Corporate Governance. An International Review, Vol. 10, No. 3, July, s (at the time of publication Impact Factor: 0, now Impact Factor: acc. date of access: ) B) Monographs, scientific papers published in international and domestic journals other than journals listed on Journal Citation Reports (JCR) or European Reference Index for the Humanities (ERIH) database B.1. Monographs A total of four, including authorship of one monograph and co-authorship of three monographs: 1. Dobija D., Koładkiewicz I., Cieślak I., Klimczak K. (2011) Komitety rad nadzorczych [Committees of the Supervisory Boards], Wolters Kluwer Polska, (chapter 1, pp ; chapter 4, pp.75-99; chapter 7 pp ). My contribution to this monograph was to develop two chapters listed below: 1a. Koładkiewicz I. (2011) Budowa skutecznych rad dyrektorów/rad nadzorczych ważne wyzwanie dla akcjonariuszy [ Building effective boards of directors / supervisory board an important challenge for the shareholders ], Chapter 1, pp b. Koładkiewicz I. (2011) Komitet nominacji [ Nomination Committee ], Chapter 4, pp and one chapter as co-author 1

2 1c. Dobija D., Koładkiewicz I., Cieślak I., Klimczak K. (2011) W kierunku zwiększania efektywności funkcjonowania rady nadzorczej [ Towards increasing the efficiency of the Supervisory Board ]; Chapter 7, pp My contribution to this chapter was to develop conclusions on the challenges for the Polish corporate governance and nominations committee, which are component of Chapter 7. I evaluate my participation in the chapter to be 25 %. 2. Koładkiewicz I., Cieślik J. (Editors) (2011) Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków [Export activity of small and medium-sized enterprises in Poland. Case Studies], Wolters Kluwer, Polska, Warszawa. My contribution to this monograph was to develop six chapters listed below: 2.1. Koładkiewicz I. (2011) Eksport w zasadzie nie był planowany, ale impuls przyszedł z rynku. Studium przypadku firmy Super klej [ Export in fact was not planned, but the impulse came from the market. A case study of Super Klej company ], pp Koładkiewicz I. (2011) Studium przypadku firmy Pol-Meat. Kluczowy czynnik sukcesu akceptacja skalkulowanego ryzyka, [ A case study of Pol-Meat company. A key success factor - acceptance of the calculated risks ], pp Koładkiewicz I. (2011) Studium przypadku firmy Stylowe oprawki. Eksport dodatek do głównej działalności [A case study of company Stylowe Oprawki. Exports - a supplement to core business], pp Koładkiewicz I. (2011) Studium przypadku przedsiębiorstwa Folinex. Rozwój bez zaburzeń? [ The case study of company Folinex. Development without problems? ] pp Koładkiewicz I. (2011) Studium przypadku spółki Dewon. Od zakładu rzemieślniczego do średniej wielkości przedsiębiorstwa eksportera [ A case study of company Devon. From a workshop to medium-sized businesses exporter ], pp Koładkiewicz I., (2011) Aktywność eksportowa polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP dominujące praktyki [ Export activity of the Polish companies from the SME sector - dominating practice ], Chapter IV, pp and five chapters as co-author 2.7. Koładkiewicz I., Nowiński W. (2011) Studium przypadku firmy Fol-Pak. Od dostawcy usług do producenta maszyn z eksportem w tle [ A case study of company Fol-Pak. From the service provider to the machine manufacturer and export in the background ], pp Koładkiewicz I., Nowiński W. (2011) Studium przypadku przedsiębiorstwa Powóz. Od galanterii drewnianej i lokalnego rynku do produkcji powozów i bryczek na eksport [Case study of Powóz company. From small wood items and the local market to the manufacture of wagonettes for export ], pp Koładkiewicz I., Nowiński W. (2011) Studium przypadku firmy Al-KON. Wyzwanie rzucone przez rynek [ A case study of Al-CON company. The challenge set by the market ], pp Koładkiewicz I., Drabek M. (2011) Studium przypadku firmy Sieciowiec. Być we właściwym czasie we właściwym miejscu i umieć z tego skorzystać [ A case study of Sieciowiec company. Being at the right time in the right place and be able to take advantage of this ], pp Cieślik J., Koładkiewicz I. (2011) Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw w sektorze MŚP po 20 latach od rozpoczęcia transformacji ustrojowej próba podsumowania [ Internationalization of 2

3 Polish companies in the SME sector, 20 years after the start of the transition - an attempt to summarize ] pp (Chapter V) In case of points my contribution to this chapter was to develop research results, interpretation of results and preparation of the text of the chapter. I evaluate my participation in the article to be 50 %. In case of point my contribution to this chapter was to prepare the text of the summary. I evaluate my participation in the article to be 50 %. 3. Koładkiewicz I., Lutostański Ł. (2004) Mali mistrzowie w działaniu. Dobre praktyki w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw [Little champions in action: Best practice in the small and medium sized enterprise sector], Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa [LKAEM Publisher Warsaw]. My contribution to this monograph was to develop guidelines and research methods, collecting source materials and carry out research, development and interpretation of research results, preparation of text of the monograph. I evaluate my participation in the article to be 60 %. Some of the chapters of the above monograph was also published in a slightly modified form as the following papers: 3.a. Koładkiewicz I. (2006) Nadzór korporacyjny w małych i średnich przedsiębiorstwach Rada nadzorcza atrapa czy wartość dodana?, [w] Rudolf S. (red.) Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym [ Corporate governance in small and medium-sized enterprises supervisory board - dummy or value added?, [in] Rudolf S. (ed.) [Recent trends in corporate governance,], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego [Łódź University Press], Łódź, pp b. Koładkiewicz I. (2005) Рецепт успеха: опыт польских компанй по развитию малого и среднего бизнеса [ Recipe for success: the experience of Polish companies on the development of small and medium businesses ], ЕКОНМИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ОКРУЖАЮЩЯ СРЕДА. Международный журнал [Economy. Business. Environment], No. 4 (24), Москва Россия, [Moscow, Russia ] pp c. Koładkiewicz I. (2004) Mali mistrzowie i ich przewagi konkurencyjne [w] Król H., Ludwiczyński A. (red.) Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach [ Little champions" and their competitive advantages [in] Król H., Ludwiczyński A. (ed.) The best human resources management practices in small and medium-sized enterprises], WSPiZ im. L. Koźmińskiego Polska Fundacja Promocji Kadr [LKAEM Publisher Warsaw-Polish Foundation for Management Promotion], Warsaw, pp Koładkiewicz I. (2002) Nadzór korporacyjny w Narodowych Funduszach Inwestycyjnych [Corporate governance in the National Investment Funds], Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego [LKAEM Publisher Warsaw], Warszawa B.2 Scientific papers published in international journals other than those contained in databases or in the list mentioned in Section II A A total of two papers, including authorship of one paper and co-authorship of one paper 1. Koładkiewicz I. (2009) Corporate Social Responsibility in Poland: the Responsible Business Forum Report Perspective, Social Responsibility Journal, Vol. 5, No. 1 pp

4 2. Aluchna M., Koładkiewicz I. (2009) Polish Corporate Governance The Case of Small and Medium Sized Companies, International Journal of Banking Accounting and Finance, Vol.3, pp My contribution to the paper point 2 was to develop guidelines and research methods, collecting source materials and carry out research, development and interpretation of research results, preparation of text of the paper. I evaluate my participation in the article to be 50 %. B.3. Scientific papers published in domestic journals other than those contained in databases or in the list mentioned in Section II A: A total of 21 papers, including authorship of 19 papers and co-authorship of 2 papers published in 17 scientific journals nationwide and 4 in research bulletines. 1. Koładkiewicz I. (2011) Przewodniczący rady dyrektorów/ rady nadzorczej - europejskie dobre praktyki nadzoru korporacyjnego a polska praktyka działania [ Chairman of the board of directors / supervisory board - European best practices of corporate governance and the Polish practice ], Master of Business Administration (MBA), No. 5(112) september/october 2011, pp This article is a component of chapter IV in scientific accomplishment indicated in point I: Supervisory boards: Corporate governance best practice Polish and foreign experience 2. Koładkiewicz I. (2011) Rada dyrektorów/rada nadzorcza w firmie rodzinnej. Czynniki warunkujące jej powstanie i proces jej profesjonalizacji, [w] Współczesne Problemy Nadzoru Korporacyjnego [ Board of directors/supervisory board in family business. Factors influencing its formation and the process of its professionalization, [in] Contemporary Problems of Corporate Governance], Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego [Papers of Management Faculty Gdańsk University] 2/1, 2011, Sopot, pp Koładkiewicz I. (2011) Family governance struktury i praktyka. Doświadczenia światowe, [w] Marjański A. (red.) Firmy rodzinne determinanty funkcjonowania i rozwoju. Strategie zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym [ Family governance: Structures and practice, worldwide experience, [in] Marjański A. (ed.) Family businesses: Determinants of functioning and development, management strategies of family companies], Przedsiębiorczość i Zarządzanie [Entrepreneurship and Management ], volume XII, paper 7, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania [University of Social Sciences], Łódź, 2011, pp Koładkiewicz I. (2010) Instytucja niezależnego członka rady w kodeksach nadzoru korporacyjnego w krajach Europy Środkowo Wschodniej [ The institution of independent supervisory board member in the countries of Central and Eastern Europe ], Organizacja i Kierowanie [Organizations and Management], No. 4 (142); pp Koładkiewicz I., Rządca R. (2010) Atrakcyjność otoczenia rynkowego oraz ocena poszczególnych składowych systemu zarządzania i zakresu ich zmian. Perspektywa polskich jbr-ów [ The attractiveness of market surroundings and an assessment of individual components of the management system and the scope of changes to them from the perspective of Polish research and development units ], Master of Business and Administration (MBA), January-February 2010, pp My contribution to the paper point 5 was to develop guidelines and research methods, collecting source materials and carry out research, development and interpretation of research results, preparation of text of the paper. I evaluate my participation in the article to be 50 %. 4

5 6. Koładkiewicz I. (2010) Nadzór korporacyjny nowe i stare wyzwania po kryzysie finansowym. Polska i Świat [ Corporate governance - new and old challenges after financial crisis. Poland and World ], Master of Business Administration (MBA) nr 3(104) May/June 2010 (introduction); pp Koładkiewicz I. (2010) Historia kołem się toczy czas reform w sferze nadzoru korporacyjnego ponownie się zaczął" [ History comes full circle - the time of reforms in the sphere of corporate governance began again "], Master of Business Administration (MBA) No. 3(104) May/June 2010; pp Koładkiewicz I. (2009) Doświadczenia przewodniczących rad nadzorczych w spółkach notowanych na GPW (indeks WIG20 i mwig40) Badania pilotażowe [ The experience of chairmen of supervisory boards in companies listed on the Warsaw Stock Exchange (WIG20 and mwig40 indices): Pilot research ], Organizacja i Kierowanie [Organizations and Management], No. 4 (138), pp Koładkiewicz I. (2009) Wykorzystanie internetu przez spółki giełdowe do komunikacji z inwestorami. Doświadczenia światowe i polskie [ Usage of the Internet by listed companies to communicate with investors. Polish and world experience ], Master of Business and Administration (MBA), listopad November December 2009, pp Koładkiewicz I. (2009) Komitety w radzie dyrektorów/radzie nadzorczej w kodeksach nadzoru korporacyjnego w Europie Środkowo Wschodniej [w] Nadzór korporacyjny a przedsiębiorstwo. [ Committees in boards of directors / supervisory boards in corporate governance codes in Central and Eastern Europe [in] Corporate governance and the company.] Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego [Papers and materials of the Department of Management of the University of Gdańsk], No.1, Sopot, pp Koładkiewicz I. (2008) Praktyka polskich rad nadzorczych z perspektywy jej zagranicznych członków [The Polish Supervisory Board: Practice from the Point of View of its Foreign Members], Organizacja i Kierowanie, [Organisation and Management], No.4 (134), pp Koładkiewicz I. (2008) Budowanie pomostów między systemem edukacji i badań a przemysłem: Zarys problematyki [ Building bridges between the education and research system and industry: An overview ], Master of Business and Administration (MBA), January February 2008, pp Koładkiewicz I. (2008) Innowacyjność sposób na konkurencyjność. Doświadczenia Małych Mistrzów [ Innovation: A way to competitiveness the experience of little champions ], Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej [Scientific bulletins of Silesian University of Technology]; Seria Organizacja i Zarządzanie [Organization and Management Series ], Paper.44, pp Koładkiewicz I. (2007) Firmy rodzinne w Polsce Perspektywy badawcze [ Family businesses in Poland - Research perspectives ], Organizacja i Kierowanie [Organisation and Management], No. 3 (129), pp Koładkiewicz I. (2007) Rada dyrektorów/rada nadzorcza jako czynnik zmniejszający ciężar nowości rynkowej spółki debiutującej na giełdzie [ The board of directors / supervisory board as a factor decreasing the market novelty weight of a stock market debutant ], Przegląd Organizacji [Organizational Overview] 10/2007, pp Koładkiewicz I. (2004) Wartości rodzinne w praktyce przykład Auchan [ Family values in practice - example: Auchan ] Master of Business and Administration (MBA), No.3 (56), May-June, pp Koładkiewicz I. (2003) Inwestor instytucjonalny jako akcjonariusz mniejszościowy ważne wyzwanie dla nadzoru korporacyjnego [ The institutional investor as a minority shareholder: 5

6 Important challenge facing corporate governance ], Problemy Zarządzania [Management Problems] No. 1, Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski [Faculty of Management of the University of Warsaw], pp Koładkiewicz I. (2003) Globalizacja w czterech odsłonach [ Globalization in four scenes ], Master of Business and Administration (MBA), No.5 (64), September-October pp Dąbrowski J., Koładkiewicz I. (2002) Inicjatywy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach działających w Polsce [ Knowledge management initiatives in companies operating in Poland ], Organizacja i Kierowanie [Organisation and Management] No. 2 (108), pp.3-20 My contribution to the paper was development and interpretation of research results, preparation of text of the paper. I evaluate my participation in the article to be 50 %. 20. Koładkiewicz, I. (2002) Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa. Wczoraj, dziś i jutro, [ Warsaw Pharmaceutical Company Polfa. Yesterday, Today and Tomorrow ] Master of Business and Administration (MBA), No.3 (56), May-June, pp Koładkiewicz I. (2001) Nadzór korporacyjny w Polsce. Pierwsze doświadczenia [ Corporate Governance in Poland. The First Experience ], Organizacja i Kierowanie [Organisation and Management], Nr 3 (105), pp B.4. Chapters in monographs published in the Polish language after receiving a doctoral degree A total of 24 chapters, including authorship of 11 chapters and co-authorship of 13 chapters. 1. Koładkiewicz I. (2012) Niezależny członek rady nadzorczej w Polsce. Podsumowanie pierwszej dekady doświadczeń [w] Urbanek P. (red.) Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego, [ Independent member of a supervisory board in Poland. The first decade of experience [in] Urbanek P. (Editor) Corporate governance and financial sector stability] Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego [University of Łódź Press}, Łódź, 2012 pp This article is a component of chapter IV in scientific accomplishment indicated in point I: Supervisory boards: Corporate governance best practice Polish and international experience 2. Koładkiewicz I. (2010) Mechanizmy nadzoru korporacyjnego a cykl życia organizacji Na przykładzie wybranych modeli [w] Urbanek P. (red.) Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego [ The mechanisms of corporate governance and the life cycle of the organization using selected models as examples [in] Urbanek P. (Edior) Corporate governance subject to conditions of economic crisis ], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, [Łódź University Press}, Łódź, pp Aluchna M., Koładkiewicz I. (2009) Realizacja strategii a oczekiwania inwestorów doświadczenia debiutantów giełdowych z 2004 roku [ Implementation of the strategy and the expectations of investors - experience of stock market debutants in 2004 ][in] Rokita J., Czakon W., Samborski A. (Editors.) Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu [Contemporary and future directions of research in management,], Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach [Scientific papers of University of Economics in Katowice] pp text of the paper. I evaluate my participation in the chapter to be 50 %. 6

7 4. Aluchna M., Koładkiewicz I. (2009) Od KONKURENCJI do WSPÓŁPRACY. Doświadczenia Inter Cars S.A. I JC Auto S.A [ From COMPETITION to COOPERATION. Inter Cars S.A. and JC Auto S.A. experience ][in] Adamik A., Lachiewicz S. (Editors) Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji [Cooperation in the development of modern organizations,], Monografie Politechniki Łódzkiej [Monographs of the Łódź University of Technology], Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej [Publisher Łódź University of Technology], Łódź, pp Aluchna M., Koładkiewicz I. (2008) Internet ważne narzędzie w polityce informacyjnej spółek publicznych. Praktyka działania debiutantów giełdowych z 2004 r. [ The Internet: An important tool in public company information policy. The practice of stock market debutants of 2004 ][in] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (Editors) Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii [Managing a company under high technology conditions], Monografie Politechniki Łódzkiej [Monographs of the Łódź University of Technology], Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej [Publisher Łódź University of Technology], Łódź 2008, pp text of the paper. I evaluate my participation in the chapter to be 50 %. 6. Aluchna M., Koładkiewicz I. (2008) Przejrzystość w kontekście wartości przedsiębiorstwa [ Transparency in the context of company value ][in] Rudolf S. (Editor) (2008) Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa [The role of corporate governance in creating company value], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego [University of Łódź Press, Łódź], Łódź, pp Aluchna M., Koładkiewicz I. (2008) Rada nadzorcza jako ważny zasób wiedzy? Doświadczenia debiutantów giełdowych z 2004 roku [ The supervisory board as an important knowledge resource? The experiences of 2004 stock market debutants ][in] Godziszewski B. (Editor) Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Kluczowe relacje organizacji w gospodarce opartej na wiedzy [Managing organizations in a knowledge based economy: Key organizational relations in a knowledge based economy], TNOik [TNOik Publisher], Toruń, 2008, pp Aluchna M., Koładkiewicz I. (2007) Kuszenie inwestorów czyli strategie rozwoju debiutantów giełdowych z 2004 roku [ Tempting investors development strategies of 2004 stock market debutants ][in] Lachiewicz L. (Editor) Zarządzanie rozwojem organizacji [Managing the development of the organization], Monografie Politechniki Łódzkiej [Monographs of the Łódź University of Technology], Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej [Publisher Łódź University of Technology], Łódź, pp

8 9. Koładkiewicz I. (2006) Strategia konieczność czy marzenia? Doświadczenia małych mistrzów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw [ Strategy - a necessity or a dream? The experience of little champions of the small and medium-sized enterprises ] [in] Płoszajski P., Bełz G. (Editors) Wybory strategiczne firm. Nowe instrumenty analizy i wdrażania [The strategic choices of companies. The new instruments of analysis and implementation], SGH Oficyna Wydawnicza, Warszawa [Publisher SGH], pp Aluchna M., Koładkiewicz I. (2006) Przejrzystość debiutów giełdowych. Wyniki pierwszego etapu badań" [ Transparency of IPOs. The results of the first stage of research"][w] Ostaszewski J., Zaleska M. (Editors) W stronę teorii i praktyki zarządzania [Towards the theory and practice of management], KZiF, SGH [Publisher SGH], pp Koładkiewicz I. (2006) Rady dyrektorów w dobie reform. Doświadczenia z za oceanu i nie tylko [ The board of directors in the age of reform. Experience from behind the ocean and more ], [in] Kwiatkowski S. (Editor.) Dobra gospodarka [Good economy], Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego [LKAEM Publisher], pp Aluchna M., Koładkiewicz I. (2006) Budowa relacji inwestorskich. Doświadczenia debiutantów z GPW z 2004 roku [ Building investor relations. Experience of stock market debutants of 2004 ], [in] Rudolf S. (Editor) Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym [Recent trends in corporate governance], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego [Łódź University Press], Łódź, pp Koładkiewicz I. (2005) Co decyduje o sukcesie? Doświadczenia menedżerów założycieli przedsiębiorstw liderów [ What is it that determines success? The experience of managers company founders leaders ] [in] Borkowska S. (Editor) Zarządzanie talentami [Talent management], Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS) [Institute of Labor and Social Studies (IPiSS)], Warszawa, pp Dąbrowski J., Gierszewska G., Koładkiewicz I. (2005) Profile strategiczne a profile zarządzania wiedzą [ Strategic profiles and knowledge management profiles ], [in] Dąbrowski J., Gierszewska G. (Editors) Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą [Business strategies and knowledge management], WSPiZ im. L. Koźmińskiego [LKAEM Publisher], Warszawa, chapter II, pp text of the paper. I evaluate my participation in the chapter to be 33 % Dąbrowski J., Koładkiewicz I. (2005) Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą badania pogłębione [ Business strategies and knowledge management - advanced study ] [in] Dąbrowski J., Gierszewska G. (Editors), Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą [Business strategies and knowledge management], WSPiZ im. L. Koźmińskiego [LKAEM Publisher], Warszawa, chapter V, pp

9 16. Koładkiewicz I. (2005) Przedsiębiorstwo PZN [ PZN company ] [in] Dąbrowski J., Gierszewska G. (Editors), Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą [Business strategies and knowledge management], WSPiZ im. L. Koźmińskiego [LKAEM Publisher], Warszawa, chapter VI. Case studies, pp Koładkiewicz I., Trochimiuk R. (2005) Przedsiębiorstwo Kreon [ Kreon company ] [in] Dąbrowski J., Gierszewska G. (Editors) Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą [Business strategies and knowledge management], WSPiZ im. L. Koźmińskiego [LKAEM Publisher], Warszawa, chapter VI. Case studies, pp My contribution to the chapter was development and interpretation of research results, preparation of 18. Koładkiewicz I., (2005) Przedsiębiorstwo Sara [ Sara Company ] [in] Dąbrowski J., Gierszewska G. (Editors), Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą [Business strategies and knowledge management], WSPiZ im. L. Koźmińskiego [LKAEM Publisher], Warszawa, chapter VI. Case studies, pp Koładkiewicz I. (2004) Globalizacja a nadzór korporacyjny [ Globalization and corporate governance ] [in] Koładkiewicz I., Kozioł W. (Editors) (2004) Wyzwania globalizacji - Odpowiedzi przedsiębiorstw [Challenges of globalization - Replies of the companies], Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego - WSPiZ im. L. Koźmińskiego [Faculty Management, Warsaw University - LKAEM Publisher], Warszawa, pp Koładkiewicz I. (2004) Nadzór korporacyjny w małych i średnich przedsiębiorstwach. Doświadczenia zagraniczne [ Corporate governance in small and medium sized enterprises. international experience ] [in] Rudolf S. (Editor) Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego [The economic and social problems of corporate governance]; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego [Łódź University Press], Łódź, pp Koładkiewicz I. (2003) Nadzór korporacyjny w firmach rodzinnych zarys mapy problemów [ Corporate governance in family businesses - outline of the map of problems ] [in] Jeżak J. (Editor) Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Doświadczenia krajowe i międzynarodowe [The development of the theory and practice of strategic management. Polish and international experience], Polsko Amerykańskie Centrum Zarządzania (PAM Center) przy Uniwersytecie Łódzkim [Polish-American Management Center (PAM Center), Łódź University], volume 2, pp Dąbrowski J., Koładkiewicz I. (2003) Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach działających w Polsce wyniki badań [ Knowledge management in companies operating in Poland research results ] [in] Wawrzyniak B. (Editor) Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie [Knowledge management in a company], WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa [LKAEM Publisher], pp Koładkiewicz I. (2002) Rola akcjonariuszy instytucjonalnych w sprawowaniu nadzoru [ The role of institutional shareholders in governance ] [in] Rudolf S. (Editor) Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego [Strategic areas of internal and external corporate governance]; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego [Łódź University Press], Łódź, pp

10 24. Dąbrowski J., Koładkiewicz I. (2002) Budowanie nowego: Exbud S.A. i Drugi NFI S.A. [ Building a new: Exbud S.A. and The Second NFI S.A. ] [in] Wawrzyniak B (Editor) Polskie grupy kapitałowe. Perspektywa europejska [Polish capital groups. The European perspective], WSPiZ im. L. Koźmińskiego [LKAEM Publisher], Warszawa, pp text of the paper. I evaluate my participation in the chapter to be 50 %. B.5 Chapters in monographs published in the English language after receiving a doctoral degree A total of 5 chapters, including authorship of 4 chapters and co-authorship of 1 chapter. 1. Koładkiewicz I. (2012) Supervisory Boards in Developing Economies: The Polish Experience, [in] Boubaker S. (Editor), Khuong Nguyen D. (Editors) Board Directors and Corporate Social Responsibility, Palgrave Macmillan, UK, pp Koładkiewicz I. (2009) Responsible Business in Polish Economic Practice: The Experience of the Camela S.A. Factory of Clothing Inserts [in] Mallin Ch. A. (Editor) Corporate Social Responsibility. A Case Study Approach, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton MA, USA, pp Aluchna M., Koładkiewicz I. (2008) Guidelines for Corporate Behaviour: Origins, Current Stage, and Future Tendencies of Polish Corporate Governance Code [in] G. Aras & D. Crowther (Editors) Culture and Corporate Governance, Research Series: Issues in Corporate Behaviour and Sustainability, Part 2 Regional Issues, Published by Social Responsibility Research Network ISBN: , pp text of the paper. I evaluate my participation in the chapter to be 50 %. 4. Koładkiewicz I. (2008) The Transfer of Knowledge and Technology Between the Research and Development Sphere and Industry in Poland: Perspectives of the Representatives of Science and Transfer Intermediaries [in] Runiewicz - Wardyn M. (Editor.) Knowledge - Based Economy as Factor of Competitiveness and Economic Growth, Academic and Professional Press, Warsaw, pp Koładkiewicz I. (2006) Polish Supervisory Boards in Practice A Few Snapshots [in] Mallin Chris (ed.) International Corporate Governance: A Case Study Approach, Edward Elgar Book, pp B.6. Chapters in textbooks published after receiving a doctoral degree A total of 5 chapters, including authorship of 3 chapters and co-authorship of 2 chapter. 1. Cieślik J., Koładkiewicz I. (2011) Getmor (Poland). [in] Cooney T. M. Cases in European Entrepreneurship (e-book PDF), Dublin Institute of Technology, ISBN: , pp text of the paper. I evaluate my participation in the chapter to be 50 %. 10

11 2. Koładkiewicz I. (2011) Rada dyrektorów/rada nadzorcza podstawowy wewnętrzny mechanizm nadzoru korporacyjnego [ The board of directors / supervisory board - the basic internal mechanism of corporate governance ] [in] Dobija D., Koładkiewicz I. (Editors) Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki [Corporate governance: An academic textbook,], Wolters Kluwer Polska, pp Koładkiewicz I. (2011) Relacje inwestorskie. Komunikacja spółek z uczestnikami rynku giełdowego [ Investor relations. Communications of the companies with the participants of the stock market ] [in] Dobija D., Koładkiewicz I. (Editors) Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki [Corporate governance: An academic textbook,], Wolters Kluwer Polska, pp Koładkiewicz I. (2011) Ład korporacyjny [ Corporate governance ] [in] Gasparski W. (Editor) Biznes, etyka odpowiedzialność [Business, ethics, responsibility], Wydawnictwa Naukowe PWN [Polish Scientific Publishers PWN ], Warszawa, pp Strumińska Kutra M., Koładkiewicz I. (2012) Studium przypadku [ Case study ] [in] Jemielniak D. (Editor) Badania jakościowe [Qualitative research], Wydawnictwo Naukowe PWN [Polish Scientific Publishers PWN ], 2012, vol..2, pp My contribution to the chapter was to develop guidelines of the chapter, collecting source materials, development of chapter content, preparation of text of the paper. I evaluate my participation in the chapter to be 30 %. B.7. Editor of monographs, textbooks, special issues of journals after receiving a doctoral degree 1. Dobija D., Koładkiewicz I. (Editors) (2011) Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki [ Corporate governance: An academic textbook ], Wolters Kluwer Polska, Warszawa. 2. Koładkiewicz I., Cieślik J. (Editors) (2011), Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków [Export activity of small and medium-sized enterprises in Poland. Case Studies], Wolters Kluwer Polska, Warszawa. 3. Koładkiewicz I., Cieślak I. (Editors) (2010), Specjalny numer Master of Business and Administration (MBA) [Special issue of Master of Business and Administration (MBA)], No. 3(104) May/June Koładkiewicz I., Kozioł W. (Editors) (2004) Wyzwania globalizacji - Odpowiedzi przedsiębiorstw [Challenges of globalization - Replies of the companies], Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. L. Koźmińskiego [Faculty Management, Warsaw University - LKAEM Publisher], Warszawa. 11

Imię i nazwisko/ Name and surname. E-mail Zainteresowania badawcze The current focus of scholarly work

Imię i nazwisko/ Name and surname. E-mail Zainteresowania badawcze The current focus of scholarly work Imię i nazwisko/ Name and surname Prof. Witold T. Bielecki Prof. Krystyna Cholewicka-Goździk Prof. Jerzy Cieślik Prof. Dorota Dobija Prof. Lechosław Garbarski E-mail Zainteresowania badawcze The current

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu Entrepreneurial Cities Project Directory 1 Badania stanu potrzeb firm dynamicznych, kreatywnych i innowacyjnych Studies on the needs of dynamic, creative and

Bardziej szczegółowo

Przypadek 3. Państwo Gawlikowie, czyli gdzie pracować w Polsce czy w Wielkiej Brytanii

Przypadek 3. Państwo Gawlikowie, czyli gdzie pracować w Polsce czy w Wielkiej Brytanii Department Faculty member Author (Authors) Publication title Publication name Publisher Place of publishing Year The Department of Accounting Banaszkiewicz Aleksandra Banaszkiewicz A., Makowska E., Przypadek

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

Czas Innowacji Time for Innovation

Czas Innowacji Time for Innovation 2 Czas Innowacji Time for Innovation Przegląd produktów wybranych projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej PO KL Review of the products of the HC OP selected innovative and transnational

Bardziej szczegółowo

D.: 2014 308 74 (1), 2014 51-62, ISSN

D.: 2014 308 74 (1), 2014 51-62, ISSN Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2007-2014 w Katedrze Analizy Systemowej i Finansów List of publications in the years 2007-2014 in the Department of System Analysis and Finance dr Dawid Dawidowicz

Bardziej szczegółowo

Entrepreneurship in geographical research

Entrepreneurship in geographical research Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał Department of Entrepreneurship and Spatial Management Institute of Geography Pedagogical University of Cracow ziolo@up.krakow.pl, T.Rachwal@up.krakow.pl Entrepreneurship

Bardziej szczegółowo

FACTORS DETERMINING THE COMPETITIVENESS OF EN- TITIES ON GLOBAL MARKET

FACTORS DETERMINING THE COMPETITIVENESS OF EN- TITIES ON GLOBAL MARKET Published in: Fundamentals of Management in Modern Small and Medium- Sized Enterprises, red. Lachiewicz S., Bielawska Zakrzewska A., publishing house Politechnika Łódzka, Łódź 2011 Joanna Żukowska Warsaw

Bardziej szczegółowo

PROFITABILITY OF CSR FROM THE PERSPECTIVE OF HRM

PROFITABILITY OF CSR FROM THE PERSPECTIVE OF HRM ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2015 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 81 Nr kol. 1934 Mariusz ZIELIŃSKI Silesian University of Technology Faculty of Organization and Management, Zabrze mariusz.zielinski@polsl.pl

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014. Wyzwania biznesowe XXI wieku

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014. Wyzwania biznesowe XXI wieku 1 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014 Wyzwania biznesowe XXI wieku 2 The Wroclaw School of Banking Research Journal No. 5(43)/2014 Business Challenges of the 21 st Century

Bardziej szczegółowo

Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007

Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007 2SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU W POLSCE. WSTĘPNA ANALIZA Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007 UNDP jest zastrzeżonym

Bardziej szczegółowo

Raport. Roczny Annual. Report

Raport. Roczny Annual. Report Raport Roczny Annual Report 20 04 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Warsaw Stock Exchange Raport Roczny Annual Report 20 04 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Warsaw Stock Exchange RAPORT

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 AUTOREFERAT. Izabela Koładkiewicz. Centrum Studiów Zarządzania. Akademia Leona Koźmińskiego

ZAŁĄCZNIK 2 AUTOREFERAT. Izabela Koładkiewicz. Centrum Studiów Zarządzania. Akademia Leona Koźmińskiego ZAŁĄCZNIK 2 AUTOREFERAT Izabela Koładkiewicz Centrum Studiów Zarządzania Akademia Leona Koźmińskiego Warszawa, lipiec 2013 1 1. Imię i Nazwisko: Izabela Koładkiewicz 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Corporate Social Responsibility an new tendency or effectiveness determinant

Corporate Social Responsibility an new tendency or effectiveness determinant Andrzej Janowski Błażej Balewski Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie Corporate Social Responsibility an new tendency or effectiveness determinant key words: corporate social responsibility, effectiveness,

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Cele i wartości. Kim jesteśmy. Kim jesteśmy / Cele i wartości. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie

Cele i wartości. Kim jesteśmy. Kim jesteśmy / Cele i wartości. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie MSAP AE Kim jesteśmy / Cele i wartości Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie jest Kim jesteśmy 4 Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (MSAP AE)

Bardziej szczegółowo

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years VII Polish Outsourcing Forum Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years September 20th 2012, Hyatt Hotel, Warsaw Organizer: Main Partners: www.roadshowpolska.pl Powitanie / Welcome It is

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Redakcja: Robert Sroka Guidelines for investors in the scope of responsible investing 2 GRUPA ROBOCZA DS. ODPOWIEDZIALNYCH INWESTYCJI Wydawca:

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu CONTEMPORARY MANAGEMENT QUARTERLY The Journal of Scientific Community and Business Leaders 1/2011 ISSN 1643-5494 RADA PROGRAMOWA

Bardziej szczegółowo

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2012, Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2012, Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2012, Grzegorz Michalski, Wroclaw University of Economics Streszczenie Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae ADAM SZYSZKA

Curriculum Vitae ADAM SZYSZKA Curriculum Vitae ADAM SZYSZKA EDUCATION Poznań University of Economics (2008) post-doctoral degree in Economics Columbia University, New York (2002/2003) post-doctoral visiting scholar on scholarship from

Bardziej szczegółowo

Outplacement - Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland

Outplacement - Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland MPRA Munich Personal RePEc Archive Outplacement - Barriers and Challenges of Implementation by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland Magdalena Klimczuk-Kochańska and Andrzej Klimczuk Stanislaw Staszic

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Corporate benefits of CSR activities

Corporate benefits of CSR activities Volume 1 Issue 1 2014 Journal of Corporate Responsibility and Leadership Contemporary Issues in Corporate Social Responsibility Corporate benefits of CSR activities doi: http://dx.doi.org/10.12775/jcrl.2014.006

Bardziej szczegółowo