ZAŁĄCZNIK 5 Attachment 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK 5 Attachment 5"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK 5 Attachment 5 List of published scientific publications or creative professional works and information about the teaching achievements, scientific cooperation and popularization of science. I. List of publications which constitute scientific accomplishment defined by Article 16, Clause 2 of the Act of March 14, 2003 on Scientific Degrees and Titles as well as Degrees and Titles in the Arts (Journal of Laws No. 65, item 595, with subsequent amendments) A) Title of scientific accomplishment: Scientific monograph: 1. Author: Izabela Koładkiewicz, (2013), Rady nadzorcze dobre praktyki ładu korporacyjnego. Doświadczenia światowe i polskie [Supervisory boards: Corporate governance best practice Polish and foreign experience]. Wydawnictwo POLTEXT [POLTEXT Publishing House], volume: 420 pages. II. List of other (not included in the accomplishment mentioned in point I) published scientific papers and indicators of scientific achievements A) Scientific papers published in journals listed on Journal Citation Reports (JCR) or European Reference Index for the Humanities (ERIH) database 1. Koładkiewicz, I. (2002) The Institutional Shareholder Best Practice, The National Investment Funds Experience, Corporate Governance. An International Review, Vol. 10, No. 3, July, s (at the time of publication Impact Factor: 0, now Impact Factor: acc. date of access: ) B) Monographs, scientific papers published in international and domestic journals other than journals listed on Journal Citation Reports (JCR) or European Reference Index for the Humanities (ERIH) database B.1. Monographs A total of four, including authorship of one monograph and co-authorship of three monographs: 1. Dobija D., Koładkiewicz I., Cieślak I., Klimczak K. (2011) Komitety rad nadzorczych [Committees of the Supervisory Boards], Wolters Kluwer Polska, (chapter 1, pp ; chapter 4, pp.75-99; chapter 7 pp ). My contribution to this monograph was to develop two chapters listed below: 1a. Koładkiewicz I. (2011) Budowa skutecznych rad dyrektorów/rad nadzorczych ważne wyzwanie dla akcjonariuszy [ Building effective boards of directors / supervisory board an important challenge for the shareholders ], Chapter 1, pp b. Koładkiewicz I. (2011) Komitet nominacji [ Nomination Committee ], Chapter 4, pp and one chapter as co-author 1

2 1c. Dobija D., Koładkiewicz I., Cieślak I., Klimczak K. (2011) W kierunku zwiększania efektywności funkcjonowania rady nadzorczej [ Towards increasing the efficiency of the Supervisory Board ]; Chapter 7, pp My contribution to this chapter was to develop conclusions on the challenges for the Polish corporate governance and nominations committee, which are component of Chapter 7. I evaluate my participation in the chapter to be 25 %. 2. Koładkiewicz I., Cieślik J. (Editors) (2011) Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków [Export activity of small and medium-sized enterprises in Poland. Case Studies], Wolters Kluwer, Polska, Warszawa. My contribution to this monograph was to develop six chapters listed below: 2.1. Koładkiewicz I. (2011) Eksport w zasadzie nie był planowany, ale impuls przyszedł z rynku. Studium przypadku firmy Super klej [ Export in fact was not planned, but the impulse came from the market. A case study of Super Klej company ], pp Koładkiewicz I. (2011) Studium przypadku firmy Pol-Meat. Kluczowy czynnik sukcesu akceptacja skalkulowanego ryzyka, [ A case study of Pol-Meat company. A key success factor - acceptance of the calculated risks ], pp Koładkiewicz I. (2011) Studium przypadku firmy Stylowe oprawki. Eksport dodatek do głównej działalności [A case study of company Stylowe Oprawki. Exports - a supplement to core business], pp Koładkiewicz I. (2011) Studium przypadku przedsiębiorstwa Folinex. Rozwój bez zaburzeń? [ The case study of company Folinex. Development without problems? ] pp Koładkiewicz I. (2011) Studium przypadku spółki Dewon. Od zakładu rzemieślniczego do średniej wielkości przedsiębiorstwa eksportera [ A case study of company Devon. From a workshop to medium-sized businesses exporter ], pp Koładkiewicz I., (2011) Aktywność eksportowa polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP dominujące praktyki [ Export activity of the Polish companies from the SME sector - dominating practice ], Chapter IV, pp and five chapters as co-author 2.7. Koładkiewicz I., Nowiński W. (2011) Studium przypadku firmy Fol-Pak. Od dostawcy usług do producenta maszyn z eksportem w tle [ A case study of company Fol-Pak. From the service provider to the machine manufacturer and export in the background ], pp Koładkiewicz I., Nowiński W. (2011) Studium przypadku przedsiębiorstwa Powóz. Od galanterii drewnianej i lokalnego rynku do produkcji powozów i bryczek na eksport [Case study of Powóz company. From small wood items and the local market to the manufacture of wagonettes for export ], pp Koładkiewicz I., Nowiński W. (2011) Studium przypadku firmy Al-KON. Wyzwanie rzucone przez rynek [ A case study of Al-CON company. The challenge set by the market ], pp Koładkiewicz I., Drabek M. (2011) Studium przypadku firmy Sieciowiec. Być we właściwym czasie we właściwym miejscu i umieć z tego skorzystać [ A case study of Sieciowiec company. Being at the right time in the right place and be able to take advantage of this ], pp Cieślik J., Koładkiewicz I. (2011) Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw w sektorze MŚP po 20 latach od rozpoczęcia transformacji ustrojowej próba podsumowania [ Internationalization of 2

3 Polish companies in the SME sector, 20 years after the start of the transition - an attempt to summarize ] pp (Chapter V) In case of points my contribution to this chapter was to develop research results, interpretation of results and preparation of the text of the chapter. I evaluate my participation in the article to be 50 %. In case of point my contribution to this chapter was to prepare the text of the summary. I evaluate my participation in the article to be 50 %. 3. Koładkiewicz I., Lutostański Ł. (2004) Mali mistrzowie w działaniu. Dobre praktyki w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw [Little champions in action: Best practice in the small and medium sized enterprise sector], Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa [LKAEM Publisher Warsaw]. My contribution to this monograph was to develop guidelines and research methods, collecting source materials and carry out research, development and interpretation of research results, preparation of text of the monograph. I evaluate my participation in the article to be 60 %. Some of the chapters of the above monograph was also published in a slightly modified form as the following papers: 3.a. Koładkiewicz I. (2006) Nadzór korporacyjny w małych i średnich przedsiębiorstwach Rada nadzorcza atrapa czy wartość dodana?, [w] Rudolf S. (red.) Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym [ Corporate governance in small and medium-sized enterprises supervisory board - dummy or value added?, [in] Rudolf S. (ed.) [Recent trends in corporate governance,], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego [Łódź University Press], Łódź, pp b. Koładkiewicz I. (2005) Рецепт успеха: опыт польских компанй по развитию малого и среднего бизнеса [ Recipe for success: the experience of Polish companies on the development of small and medium businesses ], ЕКОНМИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ОКРУЖАЮЩЯ СРЕДА. Международный журнал [Economy. Business. Environment], No. 4 (24), Москва Россия, [Moscow, Russia ] pp c. Koładkiewicz I. (2004) Mali mistrzowie i ich przewagi konkurencyjne [w] Król H., Ludwiczyński A. (red.) Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach [ Little champions" and their competitive advantages [in] Król H., Ludwiczyński A. (ed.) The best human resources management practices in small and medium-sized enterprises], WSPiZ im. L. Koźmińskiego Polska Fundacja Promocji Kadr [LKAEM Publisher Warsaw-Polish Foundation for Management Promotion], Warsaw, pp Koładkiewicz I. (2002) Nadzór korporacyjny w Narodowych Funduszach Inwestycyjnych [Corporate governance in the National Investment Funds], Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego [LKAEM Publisher Warsaw], Warszawa B.2 Scientific papers published in international journals other than those contained in databases or in the list mentioned in Section II A A total of two papers, including authorship of one paper and co-authorship of one paper 1. Koładkiewicz I. (2009) Corporate Social Responsibility in Poland: the Responsible Business Forum Report Perspective, Social Responsibility Journal, Vol. 5, No. 1 pp

4 2. Aluchna M., Koładkiewicz I. (2009) Polish Corporate Governance The Case of Small and Medium Sized Companies, International Journal of Banking Accounting and Finance, Vol.3, pp My contribution to the paper point 2 was to develop guidelines and research methods, collecting source materials and carry out research, development and interpretation of research results, preparation of text of the paper. I evaluate my participation in the article to be 50 %. B.3. Scientific papers published in domestic journals other than those contained in databases or in the list mentioned in Section II A: A total of 21 papers, including authorship of 19 papers and co-authorship of 2 papers published in 17 scientific journals nationwide and 4 in research bulletines. 1. Koładkiewicz I. (2011) Przewodniczący rady dyrektorów/ rady nadzorczej - europejskie dobre praktyki nadzoru korporacyjnego a polska praktyka działania [ Chairman of the board of directors / supervisory board - European best practices of corporate governance and the Polish practice ], Master of Business Administration (MBA), No. 5(112) september/october 2011, pp This article is a component of chapter IV in scientific accomplishment indicated in point I: Supervisory boards: Corporate governance best practice Polish and foreign experience 2. Koładkiewicz I. (2011) Rada dyrektorów/rada nadzorcza w firmie rodzinnej. Czynniki warunkujące jej powstanie i proces jej profesjonalizacji, [w] Współczesne Problemy Nadzoru Korporacyjnego [ Board of directors/supervisory board in family business. Factors influencing its formation and the process of its professionalization, [in] Contemporary Problems of Corporate Governance], Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego [Papers of Management Faculty Gdańsk University] 2/1, 2011, Sopot, pp Koładkiewicz I. (2011) Family governance struktury i praktyka. Doświadczenia światowe, [w] Marjański A. (red.) Firmy rodzinne determinanty funkcjonowania i rozwoju. Strategie zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym [ Family governance: Structures and practice, worldwide experience, [in] Marjański A. (ed.) Family businesses: Determinants of functioning and development, management strategies of family companies], Przedsiębiorczość i Zarządzanie [Entrepreneurship and Management ], volume XII, paper 7, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania [University of Social Sciences], Łódź, 2011, pp Koładkiewicz I. (2010) Instytucja niezależnego członka rady w kodeksach nadzoru korporacyjnego w krajach Europy Środkowo Wschodniej [ The institution of independent supervisory board member in the countries of Central and Eastern Europe ], Organizacja i Kierowanie [Organizations and Management], No. 4 (142); pp Koładkiewicz I., Rządca R. (2010) Atrakcyjność otoczenia rynkowego oraz ocena poszczególnych składowych systemu zarządzania i zakresu ich zmian. Perspektywa polskich jbr-ów [ The attractiveness of market surroundings and an assessment of individual components of the management system and the scope of changes to them from the perspective of Polish research and development units ], Master of Business and Administration (MBA), January-February 2010, pp My contribution to the paper point 5 was to develop guidelines and research methods, collecting source materials and carry out research, development and interpretation of research results, preparation of text of the paper. I evaluate my participation in the article to be 50 %. 4

5 6. Koładkiewicz I. (2010) Nadzór korporacyjny nowe i stare wyzwania po kryzysie finansowym. Polska i Świat [ Corporate governance - new and old challenges after financial crisis. Poland and World ], Master of Business Administration (MBA) nr 3(104) May/June 2010 (introduction); pp Koładkiewicz I. (2010) Historia kołem się toczy czas reform w sferze nadzoru korporacyjnego ponownie się zaczął" [ History comes full circle - the time of reforms in the sphere of corporate governance began again "], Master of Business Administration (MBA) No. 3(104) May/June 2010; pp Koładkiewicz I. (2009) Doświadczenia przewodniczących rad nadzorczych w spółkach notowanych na GPW (indeks WIG20 i mwig40) Badania pilotażowe [ The experience of chairmen of supervisory boards in companies listed on the Warsaw Stock Exchange (WIG20 and mwig40 indices): Pilot research ], Organizacja i Kierowanie [Organizations and Management], No. 4 (138), pp Koładkiewicz I. (2009) Wykorzystanie internetu przez spółki giełdowe do komunikacji z inwestorami. Doświadczenia światowe i polskie [ Usage of the Internet by listed companies to communicate with investors. Polish and world experience ], Master of Business and Administration (MBA), listopad November December 2009, pp Koładkiewicz I. (2009) Komitety w radzie dyrektorów/radzie nadzorczej w kodeksach nadzoru korporacyjnego w Europie Środkowo Wschodniej [w] Nadzór korporacyjny a przedsiębiorstwo. [ Committees in boards of directors / supervisory boards in corporate governance codes in Central and Eastern Europe [in] Corporate governance and the company.] Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego [Papers and materials of the Department of Management of the University of Gdańsk], No.1, Sopot, pp Koładkiewicz I. (2008) Praktyka polskich rad nadzorczych z perspektywy jej zagranicznych członków [The Polish Supervisory Board: Practice from the Point of View of its Foreign Members], Organizacja i Kierowanie, [Organisation and Management], No.4 (134), pp Koładkiewicz I. (2008) Budowanie pomostów między systemem edukacji i badań a przemysłem: Zarys problematyki [ Building bridges between the education and research system and industry: An overview ], Master of Business and Administration (MBA), January February 2008, pp Koładkiewicz I. (2008) Innowacyjność sposób na konkurencyjność. Doświadczenia Małych Mistrzów [ Innovation: A way to competitiveness the experience of little champions ], Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej [Scientific bulletins of Silesian University of Technology]; Seria Organizacja i Zarządzanie [Organization and Management Series ], Paper.44, pp Koładkiewicz I. (2007) Firmy rodzinne w Polsce Perspektywy badawcze [ Family businesses in Poland - Research perspectives ], Organizacja i Kierowanie [Organisation and Management], No. 3 (129), pp Koładkiewicz I. (2007) Rada dyrektorów/rada nadzorcza jako czynnik zmniejszający ciężar nowości rynkowej spółki debiutującej na giełdzie [ The board of directors / supervisory board as a factor decreasing the market novelty weight of a stock market debutant ], Przegląd Organizacji [Organizational Overview] 10/2007, pp Koładkiewicz I. (2004) Wartości rodzinne w praktyce przykład Auchan [ Family values in practice - example: Auchan ] Master of Business and Administration (MBA), No.3 (56), May-June, pp Koładkiewicz I. (2003) Inwestor instytucjonalny jako akcjonariusz mniejszościowy ważne wyzwanie dla nadzoru korporacyjnego [ The institutional investor as a minority shareholder: 5

6 Important challenge facing corporate governance ], Problemy Zarządzania [Management Problems] No. 1, Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski [Faculty of Management of the University of Warsaw], pp Koładkiewicz I. (2003) Globalizacja w czterech odsłonach [ Globalization in four scenes ], Master of Business and Administration (MBA), No.5 (64), September-October pp Dąbrowski J., Koładkiewicz I. (2002) Inicjatywy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach działających w Polsce [ Knowledge management initiatives in companies operating in Poland ], Organizacja i Kierowanie [Organisation and Management] No. 2 (108), pp.3-20 My contribution to the paper was development and interpretation of research results, preparation of text of the paper. I evaluate my participation in the article to be 50 %. 20. Koładkiewicz, I. (2002) Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa. Wczoraj, dziś i jutro, [ Warsaw Pharmaceutical Company Polfa. Yesterday, Today and Tomorrow ] Master of Business and Administration (MBA), No.3 (56), May-June, pp Koładkiewicz I. (2001) Nadzór korporacyjny w Polsce. Pierwsze doświadczenia [ Corporate Governance in Poland. The First Experience ], Organizacja i Kierowanie [Organisation and Management], Nr 3 (105), pp B.4. Chapters in monographs published in the Polish language after receiving a doctoral degree A total of 24 chapters, including authorship of 11 chapters and co-authorship of 13 chapters. 1. Koładkiewicz I. (2012) Niezależny członek rady nadzorczej w Polsce. Podsumowanie pierwszej dekady doświadczeń [w] Urbanek P. (red.) Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego, [ Independent member of a supervisory board in Poland. The first decade of experience [in] Urbanek P. (Editor) Corporate governance and financial sector stability] Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego [University of Łódź Press}, Łódź, 2012 pp This article is a component of chapter IV in scientific accomplishment indicated in point I: Supervisory boards: Corporate governance best practice Polish and international experience 2. Koładkiewicz I. (2010) Mechanizmy nadzoru korporacyjnego a cykl życia organizacji Na przykładzie wybranych modeli [w] Urbanek P. (red.) Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego [ The mechanisms of corporate governance and the life cycle of the organization using selected models as examples [in] Urbanek P. (Edior) Corporate governance subject to conditions of economic crisis ], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, [Łódź University Press}, Łódź, pp Aluchna M., Koładkiewicz I. (2009) Realizacja strategii a oczekiwania inwestorów doświadczenia debiutantów giełdowych z 2004 roku [ Implementation of the strategy and the expectations of investors - experience of stock market debutants in 2004 ][in] Rokita J., Czakon W., Samborski A. (Editors.) Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu [Contemporary and future directions of research in management,], Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach [Scientific papers of University of Economics in Katowice] pp text of the paper. I evaluate my participation in the chapter to be 50 %. 6

7 4. Aluchna M., Koładkiewicz I. (2009) Od KONKURENCJI do WSPÓŁPRACY. Doświadczenia Inter Cars S.A. I JC Auto S.A [ From COMPETITION to COOPERATION. Inter Cars S.A. and JC Auto S.A. experience ][in] Adamik A., Lachiewicz S. (Editors) Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji [Cooperation in the development of modern organizations,], Monografie Politechniki Łódzkiej [Monographs of the Łódź University of Technology], Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej [Publisher Łódź University of Technology], Łódź, pp Aluchna M., Koładkiewicz I. (2008) Internet ważne narzędzie w polityce informacyjnej spółek publicznych. Praktyka działania debiutantów giełdowych z 2004 r. [ The Internet: An important tool in public company information policy. The practice of stock market debutants of 2004 ][in] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (Editors) Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii [Managing a company under high technology conditions], Monografie Politechniki Łódzkiej [Monographs of the Łódź University of Technology], Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej [Publisher Łódź University of Technology], Łódź 2008, pp text of the paper. I evaluate my participation in the chapter to be 50 %. 6. Aluchna M., Koładkiewicz I. (2008) Przejrzystość w kontekście wartości przedsiębiorstwa [ Transparency in the context of company value ][in] Rudolf S. (Editor) (2008) Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa [The role of corporate governance in creating company value], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego [University of Łódź Press, Łódź], Łódź, pp Aluchna M., Koładkiewicz I. (2008) Rada nadzorcza jako ważny zasób wiedzy? Doświadczenia debiutantów giełdowych z 2004 roku [ The supervisory board as an important knowledge resource? The experiences of 2004 stock market debutants ][in] Godziszewski B. (Editor) Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Kluczowe relacje organizacji w gospodarce opartej na wiedzy [Managing organizations in a knowledge based economy: Key organizational relations in a knowledge based economy], TNOik [TNOik Publisher], Toruń, 2008, pp Aluchna M., Koładkiewicz I. (2007) Kuszenie inwestorów czyli strategie rozwoju debiutantów giełdowych z 2004 roku [ Tempting investors development strategies of 2004 stock market debutants ][in] Lachiewicz L. (Editor) Zarządzanie rozwojem organizacji [Managing the development of the organization], Monografie Politechniki Łódzkiej [Monographs of the Łódź University of Technology], Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej [Publisher Łódź University of Technology], Łódź, pp

8 9. Koładkiewicz I. (2006) Strategia konieczność czy marzenia? Doświadczenia małych mistrzów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw [ Strategy - a necessity or a dream? The experience of little champions of the small and medium-sized enterprises ] [in] Płoszajski P., Bełz G. (Editors) Wybory strategiczne firm. Nowe instrumenty analizy i wdrażania [The strategic choices of companies. The new instruments of analysis and implementation], SGH Oficyna Wydawnicza, Warszawa [Publisher SGH], pp Aluchna M., Koładkiewicz I. (2006) Przejrzystość debiutów giełdowych. Wyniki pierwszego etapu badań" [ Transparency of IPOs. The results of the first stage of research"][w] Ostaszewski J., Zaleska M. (Editors) W stronę teorii i praktyki zarządzania [Towards the theory and practice of management], KZiF, SGH [Publisher SGH], pp Koładkiewicz I. (2006) Rady dyrektorów w dobie reform. Doświadczenia z za oceanu i nie tylko [ The board of directors in the age of reform. Experience from behind the ocean and more ], [in] Kwiatkowski S. (Editor.) Dobra gospodarka [Good economy], Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego [LKAEM Publisher], pp Aluchna M., Koładkiewicz I. (2006) Budowa relacji inwestorskich. Doświadczenia debiutantów z GPW z 2004 roku [ Building investor relations. Experience of stock market debutants of 2004 ], [in] Rudolf S. (Editor) Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym [Recent trends in corporate governance], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego [Łódź University Press], Łódź, pp Koładkiewicz I. (2005) Co decyduje o sukcesie? Doświadczenia menedżerów założycieli przedsiębiorstw liderów [ What is it that determines success? The experience of managers company founders leaders ] [in] Borkowska S. (Editor) Zarządzanie talentami [Talent management], Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS) [Institute of Labor and Social Studies (IPiSS)], Warszawa, pp Dąbrowski J., Gierszewska G., Koładkiewicz I. (2005) Profile strategiczne a profile zarządzania wiedzą [ Strategic profiles and knowledge management profiles ], [in] Dąbrowski J., Gierszewska G. (Editors) Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą [Business strategies and knowledge management], WSPiZ im. L. Koźmińskiego [LKAEM Publisher], Warszawa, chapter II, pp text of the paper. I evaluate my participation in the chapter to be 33 % Dąbrowski J., Koładkiewicz I. (2005) Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą badania pogłębione [ Business strategies and knowledge management - advanced study ] [in] Dąbrowski J., Gierszewska G. (Editors), Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą [Business strategies and knowledge management], WSPiZ im. L. Koźmińskiego [LKAEM Publisher], Warszawa, chapter V, pp

9 16. Koładkiewicz I. (2005) Przedsiębiorstwo PZN [ PZN company ] [in] Dąbrowski J., Gierszewska G. (Editors), Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą [Business strategies and knowledge management], WSPiZ im. L. Koźmińskiego [LKAEM Publisher], Warszawa, chapter VI. Case studies, pp Koładkiewicz I., Trochimiuk R. (2005) Przedsiębiorstwo Kreon [ Kreon company ] [in] Dąbrowski J., Gierszewska G. (Editors) Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą [Business strategies and knowledge management], WSPiZ im. L. Koźmińskiego [LKAEM Publisher], Warszawa, chapter VI. Case studies, pp My contribution to the chapter was development and interpretation of research results, preparation of 18. Koładkiewicz I., (2005) Przedsiębiorstwo Sara [ Sara Company ] [in] Dąbrowski J., Gierszewska G. (Editors), Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą [Business strategies and knowledge management], WSPiZ im. L. Koźmińskiego [LKAEM Publisher], Warszawa, chapter VI. Case studies, pp Koładkiewicz I. (2004) Globalizacja a nadzór korporacyjny [ Globalization and corporate governance ] [in] Koładkiewicz I., Kozioł W. (Editors) (2004) Wyzwania globalizacji - Odpowiedzi przedsiębiorstw [Challenges of globalization - Replies of the companies], Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego - WSPiZ im. L. Koźmińskiego [Faculty Management, Warsaw University - LKAEM Publisher], Warszawa, pp Koładkiewicz I. (2004) Nadzór korporacyjny w małych i średnich przedsiębiorstwach. Doświadczenia zagraniczne [ Corporate governance in small and medium sized enterprises. international experience ] [in] Rudolf S. (Editor) Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego [The economic and social problems of corporate governance]; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego [Łódź University Press], Łódź, pp Koładkiewicz I. (2003) Nadzór korporacyjny w firmach rodzinnych zarys mapy problemów [ Corporate governance in family businesses - outline of the map of problems ] [in] Jeżak J. (Editor) Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Doświadczenia krajowe i międzynarodowe [The development of the theory and practice of strategic management. Polish and international experience], Polsko Amerykańskie Centrum Zarządzania (PAM Center) przy Uniwersytecie Łódzkim [Polish-American Management Center (PAM Center), Łódź University], volume 2, pp Dąbrowski J., Koładkiewicz I. (2003) Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach działających w Polsce wyniki badań [ Knowledge management in companies operating in Poland research results ] [in] Wawrzyniak B. (Editor) Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie [Knowledge management in a company], WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa [LKAEM Publisher], pp Koładkiewicz I. (2002) Rola akcjonariuszy instytucjonalnych w sprawowaniu nadzoru [ The role of institutional shareholders in governance ] [in] Rudolf S. (Editor) Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego [Strategic areas of internal and external corporate governance]; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego [Łódź University Press], Łódź, pp

10 24. Dąbrowski J., Koładkiewicz I. (2002) Budowanie nowego: Exbud S.A. i Drugi NFI S.A. [ Building a new: Exbud S.A. and The Second NFI S.A. ] [in] Wawrzyniak B (Editor) Polskie grupy kapitałowe. Perspektywa europejska [Polish capital groups. The European perspective], WSPiZ im. L. Koźmińskiego [LKAEM Publisher], Warszawa, pp text of the paper. I evaluate my participation in the chapter to be 50 %. B.5 Chapters in monographs published in the English language after receiving a doctoral degree A total of 5 chapters, including authorship of 4 chapters and co-authorship of 1 chapter. 1. Koładkiewicz I. (2012) Supervisory Boards in Developing Economies: The Polish Experience, [in] Boubaker S. (Editor), Khuong Nguyen D. (Editors) Board Directors and Corporate Social Responsibility, Palgrave Macmillan, UK, pp Koładkiewicz I. (2009) Responsible Business in Polish Economic Practice: The Experience of the Camela S.A. Factory of Clothing Inserts [in] Mallin Ch. A. (Editor) Corporate Social Responsibility. A Case Study Approach, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton MA, USA, pp Aluchna M., Koładkiewicz I. (2008) Guidelines for Corporate Behaviour: Origins, Current Stage, and Future Tendencies of Polish Corporate Governance Code [in] G. Aras & D. Crowther (Editors) Culture and Corporate Governance, Research Series: Issues in Corporate Behaviour and Sustainability, Part 2 Regional Issues, Published by Social Responsibility Research Network ISBN: , pp text of the paper. I evaluate my participation in the chapter to be 50 %. 4. Koładkiewicz I. (2008) The Transfer of Knowledge and Technology Between the Research and Development Sphere and Industry in Poland: Perspectives of the Representatives of Science and Transfer Intermediaries [in] Runiewicz - Wardyn M. (Editor.) Knowledge - Based Economy as Factor of Competitiveness and Economic Growth, Academic and Professional Press, Warsaw, pp Koładkiewicz I. (2006) Polish Supervisory Boards in Practice A Few Snapshots [in] Mallin Chris (ed.) International Corporate Governance: A Case Study Approach, Edward Elgar Book, pp B.6. Chapters in textbooks published after receiving a doctoral degree A total of 5 chapters, including authorship of 3 chapters and co-authorship of 2 chapter. 1. Cieślik J., Koładkiewicz I. (2011) Getmor (Poland). [in] Cooney T. M. Cases in European Entrepreneurship (e-book PDF), Dublin Institute of Technology, ISBN: , pp text of the paper. I evaluate my participation in the chapter to be 50 %. 10

11 2. Koładkiewicz I. (2011) Rada dyrektorów/rada nadzorcza podstawowy wewnętrzny mechanizm nadzoru korporacyjnego [ The board of directors / supervisory board - the basic internal mechanism of corporate governance ] [in] Dobija D., Koładkiewicz I. (Editors) Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki [Corporate governance: An academic textbook,], Wolters Kluwer Polska, pp Koładkiewicz I. (2011) Relacje inwestorskie. Komunikacja spółek z uczestnikami rynku giełdowego [ Investor relations. Communications of the companies with the participants of the stock market ] [in] Dobija D., Koładkiewicz I. (Editors) Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki [Corporate governance: An academic textbook,], Wolters Kluwer Polska, pp Koładkiewicz I. (2011) Ład korporacyjny [ Corporate governance ] [in] Gasparski W. (Editor) Biznes, etyka odpowiedzialność [Business, ethics, responsibility], Wydawnictwa Naukowe PWN [Polish Scientific Publishers PWN ], Warszawa, pp Strumińska Kutra M., Koładkiewicz I. (2012) Studium przypadku [ Case study ] [in] Jemielniak D. (Editor) Badania jakościowe [Qualitative research], Wydawnictwo Naukowe PWN [Polish Scientific Publishers PWN ], 2012, vol..2, pp My contribution to the chapter was to develop guidelines of the chapter, collecting source materials, development of chapter content, preparation of text of the paper. I evaluate my participation in the chapter to be 30 %. B.7. Editor of monographs, textbooks, special issues of journals after receiving a doctoral degree 1. Dobija D., Koładkiewicz I. (Editors) (2011) Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki [ Corporate governance: An academic textbook ], Wolters Kluwer Polska, Warszawa. 2. Koładkiewicz I., Cieślik J. (Editors) (2011), Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków [Export activity of small and medium-sized enterprises in Poland. Case Studies], Wolters Kluwer Polska, Warszawa. 3. Koładkiewicz I., Cieślak I. (Editors) (2010), Specjalny numer Master of Business and Administration (MBA) [Special issue of Master of Business and Administration (MBA)], No. 3(104) May/June Koładkiewicz I., Kozioł W. (Editors) (2004) Wyzwania globalizacji - Odpowiedzi przedsiębiorstw [Challenges of globalization - Replies of the companies], Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. L. Koźmińskiego [Faculty Management, Warsaw University - LKAEM Publisher], Warszawa. 11

I. Wykaz publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy

I. Wykaz publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy ZAŁĄCZNIK 4. Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz publikacji stanowiących

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Redaktor^, naukowi,.'~*i\*\- ::"?' '"''* --f'.'.';-.-v 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp. '... Część

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia drugiego stopnia stacjonarne od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I. Przedsiębiorstwo turystyczne we współczesnej gospodarce rynkowej... 17 1.1. Współczesna gospodarka rynkowa i społeczeństwo konsumpcyjne jako środowiska przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński I. Książki naukowe (60 pkt l. Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej, CeDeWu 2013, 240 stron (20 pkt 2.

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization. Chance or IUusion?

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY MAZOWSZE Globalization. Chance or IUusion? UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization Chance or IUusion? Scientific Editors Zdzisław SIROJĆ Kazimierz PLOTZKE Warsaw 2006 Spis treści Słowo od organizatorów

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

Wiejskie organizacje pozarządowe

Wiejskie organizacje pozarządowe Wiejskie organizacje pozarządowe Rural Non-Governmental Organisations Editor Maria Halamska Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences Warsaw 2008 Wiejskie organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

Zientara, P., New Europe s Old Regions, The Institute of Economic Affairs, London 2009.

Zientara, P., New Europe s Old Regions, The Institute of Economic Affairs, London 2009. Lista publikacji naukowych Monografie Zientara, P., Międzynarodowe migracje o charakterze ekonomicznym: przyczyny, mechanizmy, konsekwencje, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012. Zientara,

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania Dr inż. Edmund Pawłowski Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Modelowanie i projektowanie struktury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO

INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO THE POZNAŃ SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF THE ARTS AND SCIENCES INSTITUTE OF EUROPEAN CULTURE, ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAŃ GNIEZNO EUROPEAN STUDIES

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Eliza Khemissi, doctor of Economics

Eliza Khemissi, doctor of Economics Eliza Khemissi, doctor of Economics https://www.researchgate.net/profile/eliza_khemissi Publication Highlights Thesis Eliza Khemissi: Wybór najlepszych prognostycznych modeli zmienności za pomocą testów

Bardziej szczegółowo

"Strategic management in organizations XXI Century"

Strategic management in organizations XXI Century INTERNATIONAL CONFERENCE "Strategic management in organizations XXI Century" On the days:15 th -17 th of September 2016 in Gdansk POLAND Organizator: Groupivg.com e-mail: biuro@groupivg.com www.groupivg.com

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY MIASTO: OPOLE STANOWISKO: STARSZY WYKŁADOWCA W INSTYTUCIE NAUK PEDAGOGICZNYCH DYSCYPLINA NAUKOWA: Z DZIEDZINY

Bardziej szczegółowo

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Wojciech Burzyński Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Warszawa, 8 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy MIASTO: Bydgoszcz STANOWISKO: Profesor nadzwyczajny DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia DATA OGŁOSZENIA: 07.12.2016 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ dr Anna Drapińska Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Marketingu WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ A. PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA Prace publikowane Artykuły naukowe

Bardziej szczegółowo

DOROBEK NAUKOWY (1999/2003 r.)

DOROBEK NAUKOWY (1999/2003 r.) Sylwia Stańczyk Katedra Strategii i Metod Zarządzania DOROBEK NAUKOWY (1999/2003 r.) 1. Sylwia Stańczyk, Kultura organizacyjna jako czynnik sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa, [w:] Prace Naukowe AE

Bardziej szczegółowo

Proposition of a diploma seminar for students of Bachelor s Program in International Business

Proposition of a diploma seminar for students of Bachelor s Program in International Business Faculty of Economic Sciences (academic year of 2014/2015) Proposition of a diploma seminar for students of Bachelor s Program in International Business Departments Department of Economic Policy and European

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Tekst polski English text

Tekst polski English text Tekst polski English text INFORMACJA NAUKOWA JAKO MODEL I WYOBRAŻENIE WIEDZY SCIENTIFIC INFORMATION AS A MODEL AND REPRESENTATION OF SCIENCE Henryk Hollender Lazarski University Informacja naukowa: wokół

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK:

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK: Lp. I Introductory module 3 Academic skills Information Technology introduction Intellectual Property Mysterious Code of Science Online surveys Personal growth and social competences in the globalizedintercultural

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. 05.2014-06.2014 University of Glasgow Research project within the Dekaban Liddle Senior Fellowship

CURRICULUM VITAE. 05.2014-06.2014 University of Glasgow Research project within the Dekaban Liddle Senior Fellowship CURRICULUM VITAE Dr Katarzyna Sum ksum@sgh.waw.pl Chair of International Finance Current affiliation: Assistant Professor at the Chair of International Finance Research interests: international banking,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI I PROJEKTÓW

WYKAZ PUBLIKACJI I PROJEKTÓW dr hab. Anna Drapińska Katedra Marketingu Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska WYKAZ PUBLIKACJI I PROJEKTÓW A. PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA Prace publikowane Artykuły

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA mgr Marcin Chrząścik Model strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem regionu Warmii i Mazur Promotor dr hab. Jarosław S. Kardas, prof.

Bardziej szczegółowo

Dr. Habil. Grzegorz Michalski PhD. / doc. Mgr. Grzegorz Michalski PhD. Professional resume

Dr. Habil. Grzegorz Michalski PhD. / doc. Mgr. Grzegorz Michalski PhD. Professional resume Professional resume Name Date and place of birth Higher education and other academic growth Employment history Conduct of educational activities doc. Mgr. Grzegorz Michalski PhD. 13 AUGUST 1972, Brzeg,

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii. MIASTO: Bydgoszcz STANOWISKO: adiunkt DYSCYPLINA

Bardziej szczegółowo

ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION

ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION COMPETITIUENESS FACTORS Editedby Eufemia Teichmann WARSAW SCHOOL OF ECONOMICS WARSAW 2006 Spis treści Przedmowa 9 Część I CZYNNIKI I OGRANICZENIA KONKURENCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Leszek Klank Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2006 SPIS TREŚCI Wstęp 9 Rozdział 1. Sukcesja gospodarstw rolnych. Zagadnienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT ON REGIONAL LABOUR MARICETS IN POLAND jt^l Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Publikowanie w czasopismach z tzw. "listy filadelfijskiej" i korzystanie z finansowania zewnętrznego - wyzwania i możliwości rozwoju młodego naukowca

Publikowanie w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej i korzystanie z finansowania zewnętrznego - wyzwania i możliwości rozwoju młodego naukowca Publikowanie w czasopismach z tzw. "listy filadelfijskiej" i korzystanie z finansowania zewnętrznego - wyzwania i możliwości rozwoju młodego naukowca Katarzyna Czernek Katedra Turystyki Publikowanie w

Bardziej szczegółowo

ZDZISLAW CZAJKA ZARZ4DZANIE PERSONELEM W DZIALALNOSCI SADÖW POWSZECHNYCH

ZDZISLAW CZAJKA ZARZ4DZANIE PERSONELEM W DZIALALNOSCI SADÖW POWSZECHNYCH ZDZISLAW CZAJKA ZARZ4DZANIE PERSONELEM W DZIALALNOSCI SADÖW POWSZECHNYCH Warszawa 2016 SPIS TRESCI WST^P. Rozdzial I ROLA S4DOWNICTWA W GOSPODARCE I SPECYFIKA PRACY W SADACH 1.1. Struktura s^downictwa

Bardziej szczegółowo

Grzegorz M Michalski (Wroclaw University of Economics)

Grzegorz M Michalski (Wroclaw University of Economics) Grzegorz M Michalski (Wroclaw University of Economics) Assistant Professor @ Wroclaw University of Economics and Academy of Management and Administration in Opole michalskig@ue.wroc.pl Summary Grzegorz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk humanistycznych - filozofia,

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk humanistycznych - filozofia, FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: MIASTO: STANOWISKO: DZIEDZINA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny Toruń profesor nadzwyczajny dziedzina nauk humanistycznych - filozofia,

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday TAROPAK SCHEDULE 2010 13 September 2010, Monday Spedycja, Used Forklift Market 10.15-15.00 PIO Promotion Showroom Chamber of Packaging, 10.15 Opening ceremony of the Promotion Showroom and the stand of

Bardziej szczegółowo

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zarządzanie Publiczne, 2(18)/2012, s. 33 45 Kraków 2012 Published online September 10, 2012 doi: 10.4467/20843968ZP. 12.009.0533 Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci innowacyjnej przedsiębiorstwa ZET Transport Projekt badawczo-rozwojowy

Strategia rozwoju sieci innowacyjnej przedsiębiorstwa ZET Transport Projekt badawczo-rozwojowy Marta Gancarczyk Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu Abstrakt Strategia rozwoju sieci innowacyjnej przedsiębiorstwa ZET Transport Projekt badawczo-rozwojowy Strategy for developing

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

Tytuł Wydawnictwo Okładka

Tytuł Wydawnictwo Okładka dr Joanna Szlęzak- Lp. 2015 Autor/ red. naukowy Tytuł Okładka 1 M. Jamroży, P. Felis, I. Olchowicz, J. Szlęzak- /red. Irena Olchowicz VAT w działalności gospodarczej Difin, Warszawa 2015, Liczba stron:

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 1 Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Monografia redakcja naukowa Oksana SEROKA-STOLKA Częstochowa 2014 2 Recenzenci: Prof. PCz dr hab. Agata

Bardziej szczegółowo

International Business - studia licencjackie i magisterskie

International Business - studia licencjackie i magisterskie International Business - studia licencjackie i magisterskie Wydział Zarządzania Agenda 1. Trochęhistorii 2. Inspiracje i wzorce 3. Program studiów i sylwetka absolwenta 4. Formy prowadzenia i organizacja

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

30 15 E/Z Instytut Nauk Ekonomicznych

30 15 E/Z Instytut Nauk Ekonomicznych suma godzin EKONOMIA - studia stacjonarne II stopnia Uchwała nr 87/V/2013 Rady ydziału z dnia 27.0.2013 r. I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM Nazwa przedmiotu (modułu) Punkty 1 Makroekonomia

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA INTERNETOWE W BUDOWANIU PRZEWAGI STRATEGICZNEJ SPÓŁEK spin-off

NARZĘDZIA INTERNETOWE W BUDOWANIU PRZEWAGI STRATEGICZNEJ SPÓŁEK spin-off Wydział Zarządzania mgr Jerzy Ryżanycz Proponowany temat rozprawy : NARZĘDZIA INTERNETOWE W BUDOWANIU PRZEWAGI STRATEGICZNEJ SPÓŁEK spin-off Opiekun naukowy: prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki PLAN 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

STUDIA EUROPEJSKIE. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Numer 4 (76) 2015

STUDIA EUROPEJSKIE. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Numer 4 (76) 2015 STUDIA EUROPEJSKIE Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego Numer 4 (76) 2015 Warszawa 2015 Recenzowany kwartalnik Studia Europejskie wydawany przez: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów Prof. zw. dr hab. Dyrektor Instytutu Finansów PUBLIKACJE: Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Wydawnictwo Okładka 2015 1 Kapitał obrotowy netto w przedsiębiorstwie i metody jego pomiaru, w: O nowy ład finansowy

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego The Institute of Journalism of Warsaw University Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego MEDIA STUDIES STUDIA MEDIOZNAWCZE Vol. 4 (39) 2009 Nr 4 (39) 2009 Warsaw 2009 Warszawa 2009 SPIS TREŒCI

Bardziej szczegółowo

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013 OPEN ACCESS LIBRARY SOWA Scientific International Journal of the World Academy of Materials and Manufacturing Engineering publishing scientific monographs in Polish or in English only Published since 1998

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W POLSCE W LATACH 2004 2010

INNOWACJE NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W POLSCE W LATACH 2004 2010 INNOWACJE NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W POLSCE W LATACH 2004 2010 Artykuł został powicony identyfikacji oraz charakterystyce nowych funduszy inwestycyjnych, które zostały utworzone w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 9

Spis treści. Wprowadzenie... 9 STUDIA POLITOLOGICZNE VOL. 16 Spis treści Wprowadzenie............................................. 9 STUDIA I ANALIZY Grażyna Ulicka Marketing polityczny a treści i postrzeganie polityki........... 11

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Administration I. General information

Bardziej szczegółowo

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Iwona Nurzyńska Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2011 Iwona Nurzyńska European

Bardziej szczegółowo

Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Z-LOG-1074 Zarządzanie relacjami z klientami Customer Relationship

Bardziej szczegółowo

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 Wprowadzenie 9 Część I. Zarządzanie marketingowe 1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 1.1. Różne koncepcje roli marketingu w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4 Academic year 2014/2015 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Sculpture and Intermedia Long-cycle Master s degree studies (5 years) The Faculty of Sculpture is divided into two fields of study: Sculpture

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D.,

Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D., Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D., D E P A R T M E N T O F S P A T I A L E C O N O M E T R I C S U Ł L E C T U R E R S D U T Y H O U R S : W W W. K E P. U N I. L O D Z. P L

Bardziej szczegółowo

Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Wydawnictwo Okładka. Restrukturyzacja banków w Unii Europejskiej w czasie globalnego kryzysu finansowego

Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Wydawnictwo Okładka. Restrukturyzacja banków w Unii Europejskiej w czasie globalnego kryzysu finansowego Prof. zw dr hab. Małgorzata Iwanicz- PUBLIKACJE (wybrane): Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Okładka 2015, Restrukturyzacja banków w Unii Europejskiej w czasie globalnego kryzysu finansowego Wydawnicza SGH

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży odzieżowej. Working paper

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży odzieżowej. Working paper Ł. Kandzior, Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży odzieżowej Working paper JEL Classification: A 10 Słowa

Bardziej szczegółowo

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010 STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010 PRZYGOTOWANY PRZY WSPÓŁPRACY PUNKTU INFORMACYJNEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT BYDGOSZCZ ORAZ WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI POŚWIĘCONYCH ZAGADNIENIOM ROCZNEJ STRATEGII

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk społecznych - psychologia,

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk społecznych - psychologia, FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: MIASTO: STANOWISKO: DZIEDZINA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny Toruń asystent dziedzina nauk społecznych - psychologia, DATA OGŁOSZENIA:

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51 2012 JACEK GAD MECHANIZM WEWNĘTRZNY NADZORU KORPORACYJNEGO A SYSTEM RACHUNKOWOŚCI W POLSKICH SPÓŁKACH PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk PR dobrych praktyk o PSPR PSPR to najstarsza organizacja branżowa w Polsce 19 stycznia obchodziliśmy okrągłą rocznicę popularyzacja zagadnień związanych z Public Relations wskazywanie kierunku i działań

Bardziej szczegółowo