I. Wykaz publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Wykaz publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK 4. Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy A) Tytuł osiągnięcia naukowego: 1. Koładkiewicz I., (2013) Rady nadzorcze dobre praktyki ładu korporacyjnego. Doświadczenia światowe i polskie Wydawnictwo POLTEXT, objętość: 420 stron. II. Wykaz innych (nie wchodzących w skład osiągnięcia wymienionego w pkt I.) opublikowanych prac naukowych oraz wskaźniki dokonań naukowych A) Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) lub na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH) 1. Koładkiewicz, I. (2002) The Institutional Shareholder Best Practice, The National Investment Funds Experience, Corporate Governance. An International Review, Vol. 10, No. 3, July, s (w momencie publikacji Impact Factor: 0, obecnie Impact Factor: wg. data dostępu: ) B) Monografie, publikacje naukowe w czasopismach międzynarodowych lub krajowych innych niż znajdujące się w bazach lub na liście, o których mowa w pkt II A: B.1. Monografie: W sumie 4, w tym autorstwo 1 monografii i współautorstwo 3 monografii: 1. Dobija D., Koładkiewicz I., Cieślak I., Klimczak K. (2011) Komitety rad nadzorczych, Wolters Kluwer Polska, (rozdział 1, s.15-38; rozdział 4, s.75-99; rozdział 7 s ). Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na samodzielnym opracowaniu 2 poniższych rozdziałów: 1a. Koładkiewicz I. (2011) Budowa skutecznych rad dyrektorów/rad nadzorczych ważne wyzwanie dla akcjonariuszy, rozdział 1, s b. Koładkiewicz I. (2011) Komitet nominacji, rozdział 4, s oraz na współautorstwie rozdziału 1c. Dobija D., Koładkiewicz I., Cieślak I., Klimczak K. (2011) W kierunku zwiększania efektywności funkcjonowania rady nadzorczej ; rozdział 7. s

2 Mój wkład w powstanie tego rozdziału, pełniącego rolę podsumowania, polegał na opracowaniu wniosków końcowych dotyczących wyzwań dla polskiego ładu korporacyjnego oraz dla komitetu nominacji, które stanowią komponentę rozdziału 7. Mój udział procentowy szacuję na 25%. 2. Koładkiewicz I., Cieślik J. (red. naukowa) (2011) Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków, Wolters Kluwer Polska, Warszawa). Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na samodzielnym opracowaniu 6 poniższych rozdziałów: 2.1. Koładkiewicz I. (2011) Eksport w zasadzie nie był planowany, ale impuls przyszedł z rynku. Studium przypadku firmy Super klej, s Koładkiewicz I. (2011) Studium przypadku firmy Pol-Meat. Kluczowy czynnik sukcesu akceptacja skalkulowanego ryzyka, s Koładkiewicz I. (2011) Studium przypadku firmy Stylowe oprawki. Eksport dodatek do głównej działalności, s Koładkiewicz I. (2011) Studium przypadku przedsiębiorstwa Folinex. Rozwój bez zaburzeń?, s Koładkiewicz I. (2011) Studium przypadku spółki Dewon. Od zakładu rzemieślniczego do średniej wielkości przedsiębiorstwa eksportera, s Koładkiewicz I., (2011) Aktywność eksportowa polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP dominujące praktyki s (Rozdział IV). oraz na współautorstwie następujących 5 rozdziałów 2.7. Koładkiewicz I., Nowiński W. (2011) Studium przypadku firmy Fol-Pak. Od dostawcy usług do producenta maszyn z eksportem w tle, s Koładkiewicz I., Nowiński W. (2011) Studium przypadku przedsiębiorstwa Powóz. Od galanterii drewnianej i lokalnego rynku do produkcji powozów i bryczek na eksport, s Koładkiewicz I., Nowiński W. (2011) Studium przypadku firmy Al-KON. Wyzwanie rzucone przez rynek, s Koładkiewicz I., Drabek M. (2011) Studium przypadku firmy Sieciowiec. Być we właściwym czasie we właściwym miejscu i umieć z tego skorzystać, s Cieślik J., Koładkiewicz I. (2011) Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw w sektorze MŚP po 20 latach od rozpoczęcia transformacji ustrojowej próba podsumowania, s (Rozdział V). W przypadku pozycji mój wkład polegał na opracowaniu wyników badań, interpretacji uzyskanych wyników oraz przygotowaniu tekstu opracowania. Mój udział procentowy szacuję na 50%. W przypadku pozycji mój wkład polegał na przygotowaniu części tekstu podsumowania. Mój udział procentowy szacuję na 50%. 2

3 3. Koładkiewicz I., Lutostański Ł. (2004) Mali mistrzowie w działaniu. Dobre praktyki w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa. Mój wkład w powstanie tej monografii polegał na opracowaniu założeń i metody badań, zebraniu materiałów źródłowych i przeprowadzeniu badań, opracowaniu wyników badań, interpretacji uzyskanych wyników, przygotowaniu tekstu opracowania. Mój udział procentowy szacuję na 60%. Opracowane przeze mnie rozdziały, zawarte w powyższej monografii, były także publikowane w nieznacznie zmodyfikowanej formie jako następujące publikacje: 3.a. Koładkiewicz I. (2006) Nadzór korporacyjny w małych i średnich przedsiębiorstwach Rada nadzorcza atrapa czy wartość dodana?, [w] Rudolf S. (red.) Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s b. Koładkiewicz I. (2005) Рецепт успеха: опыт польских компанй по развитию малого и среднего бизнеса, ЕКОНМИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ОКРУЖАЮЩЯ СРЕДА. Международный журнал No. 4 (24), Москва Россия, s c. Koładkiewicz I. (2004) Mali mistrzowie i ich przewagi konkurencyjne [w] Król H., Ludwiczyński A. (red.) Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach, WSPiZ im. L. Koźmińskiego Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa, s Koładkiewicz I. (2002) Nadzór korporacyjny w Narodowych Funduszach Inwestycyjnych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa. B.2. Publikacje naukowe w czasopismach międzynarodowych innych niż znajdujące się w bazach lub na liście, o których mowa w pkt II A: W sumie 2 publikacje, w tym: autorstwo 1 artykułu i współautorstwo 1 artykułu 1. Koładkiewicz I. (2009) Corporate Social Responsibility in Poland: the Responsible Business Forum Report Perspective, Social Responsibility Journal, Vol. 5, No. 1 s Aluchna M., Koładkiewicz I. (2009) Polish Corporate Governance The Case of Small and Medium Sized Companies, International Journal of Banking Accounting and Finance, Vol.3, s Mój wkład w powstanie artykułu poz. 2 polegał na opracowaniu założeń i metody badań, zebraniu materiałów źródłowych i przeprowadzeniu badań, opracowaniu wyników badań, interpretacji uzyskanych wyników, przygotowaniu tekstu opracowania. Mój udział procentowy szacuję na 50%. 3

4 B.3. Publikacje naukowe w czasopismach krajowych innych niż znajdujące się w bazach lub na liście, o których mowa w pkt II A: W sumie 21 publikacji, w tym: autorstwo 19 artykułów i współautorstwo 2 artykułów; opublikowanych w 17 czasopismach naukowych o zasięgu ogólnopolskim oraz 4 w pracach i zeszytach naukowych 1. Koładkiewicz I. (2011) Przewodniczący rady dyrektorów/ rady nadzorczej - europejskie dobre praktyki nadzoru korporacyjnego a polska praktyka działania, Master of Business Administration (MBA), nr 5(112) wrzesień/październik 2011, s Artykuł ten stanowi część rozdziału IV w osiągnięciu naukowym punkt I: Rady nadzorcze dobre praktyki ładu korporacyjnego. Doświadczenia światowe i polskie 2. Koładkiewicz I. (2011) Rada dyrektorów/rada nadzorcza w firmie rodzinnej. Czynniki warunkujące jej powstanie i proces jej profesjonalizacji, [w] Współczesne Problemy Nadzoru Korporacyjnego, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 2/1, 2011, Sopot, s Koładkiewicz I. (2011) Family governance struktury i praktyka. Doświadczenia światowe, [w] Marjański A. (red.) Firmy rodzinne determinanty funkcjonowania i rozwoju. Strategie zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XII, zeszyt 7, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź, 2011, s Koładkiewicz I. (2010) Instytucja niezależnego członka rady w kodeksach nadzoru korporacyjnego w krajach Europy Środkowo Wschodniej, Organizacja i Kierowanie, nr 4 (142); s Koładkiewicz I., Rządca R. (2010) Atrakcyjność otoczenia rynkowego oraz ocena poszczególnych składowych systemu zarządzania i zakresu ich zmian. Perspektywa polskich jbr-ów, Master of Business and Administration (MBA), styczeń luty 2010, s Mój wkład w powstanie tej pracy (poz.5) polegał na opracowaniu założeń i metody badań, zebraniu materiałów źródłowych i przeprowadzeniu badań, opracowaniu wyników badań, interpretacji uzyskanych wyników oraz na przygotowaniu tekstu opracowania. Mój udział procentowy szacuję na 50%. 6. Koładkiewicz I. (2010) Nadzór korporacyjny nowe i stare wyzwania po kryzysie finansowym. Polska i Świat, Master of Business Administration (MBA) nr 3(104) maj/czerwiec 2010 (wprowadzenie), s Koładkiewicz I. (2010) Historia kołem się toczy czas reform w sferze nadzoru korporacyjnego ponownie się zaczął", Master of Business Administration (MBA) nr 3(104) maj/czerwiec 2010; s Koładkiewicz I. (2009) Doświadczenia przewodniczących rad nadzorczych w spółkach notowanych na GPW (indeks WIG20 i mwig40) Badania pilotażowe, Organizacja i Kierowanie, nr 4 (138), s Koładkiewicz I. (2009) Wykorzystanie internetu przez spółki giełdowe do komunikacji z inwestorami. Doświadczenia światowe i polskie, Master of Business and Administration (MBA), listopad grudzień 2009, s Koładkiewicz I. (2009) Komitety w radzie dyrektorów/radzie nadzorczej w kodeksach nadzoru korporacyjnego w Europie Środkowo Wschodniej [w] Nadzór korporacyjny a przedsiębiorstwo. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr.1, Sopot, s

5 11. Koładkiewicz I. (2008) Praktyka polskich rad nadzorczych z perspektywy jej zagranicznych członków, Organizacja i Kierowanie, nr.4 (134), s Koładkiewicz I. (2008) Budowanie pomostów między systemem edukacji i badań a przemysłem: Zarys problematyki, Master of Business and Administration (MBA), styczeń luty 2008, s Koładkiewicz I. (2008) Innowacyjność sposób na konkurencyjność. Doświadczenia Małych Mistrzów, Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej; Seria Organizacja i Zarządzanie, Z.44, s Koładkiewicz I. (2007) Firmy rodzinne w Polsce Perspektywy badawcze, Organizacja i Kierowanie 3 (129), s Koładkiewicz I. (2007) Rada dyrektorów/rada nadzorcza jako czynnik zmniejszający ciężar nowości rynkowej spółki debiutującej na giełdzie, Przegląd Organizacji 10/2007, s Koładkiewicz I. (2004) Wartości rodzinne w praktyce przykład Auchan Master of Business and Administration (MBA), Nr.3 (56), maj-czerwiec, s Koładkiewicz I. (2003) Inwestor instytucjonalny jako akcjonariusz mniejszościowy ważne wyzwanie dla nadzoru korporacyjnego, Problemy Zarządzania Nr 1, Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski, s Koładkiewicz I. (2003) Globalizacja w czterech odsłonach, Master of Business and Administration (MBA), Nr.5 (64), wrzesień-październik, s Dąbrowski J., Koładkiewicz I. (2002) Inicjatywy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach działających w Polsce, Organizacja i Kierowanie Nr 2 (108), s Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu wyników badań, interpretacji uzyskanych wyników, przygotowaniu tekstu opracowania. Mój udział procentowy szacuję na 50%. 20. Koładkiewicz, I. (2002) Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa. Wczoraj, dziś i jutro, Master of Business and Administration (MBA), Nr.3 (56), maj-czerwiec, s Koładkiewicz I. (2001) Nadzór korporacyjny w Polsce. Pierwsze doświadczenia, Organizacja i Kierowanie, Nr 3 (105), s B.4. Rozdziały w monografiach w języku polskim opublikowane po uzyskaniu stopnia doktora: W sumie 24 rozdziały, w tym: autorstwo 11 rozdziałów i współautorstwo 13 rozdziałów. 1. Koładkiewicz I. (2012) Niezależny członek rady nadzorczej w Polsce. Podsumowanie pierwszej dekady doświadczeń [w] Urbanek P. (red.) Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2012 s Rozdział ten stanowi składową rozdziału IV w osiągnięciu naukowym punkt I: Rady nadzorcze dobre praktyki ładu korporacyjnego. Doświadczenia światowe i polskie 2. Koładkiewicz I. (2010) Mechanizmy nadzoru korporacyjnego a cykl życia organizacji Na przykładzie wybranych modeli [w] Urbanek P. (red.) Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s

6 3. Aluchna M., Koładkiewicz I. (2009) Realizacja strategii a oczekiwania inwestorów doświadczenia debiutantów giełdowych z 2004 roku [w] Rokita J., Czakon W., Samborski A. (red.) Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, s Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu założeń i metody badań, zebraniu materiałów źródłowych i przeprowadzenie badań, opracowaniu wyników badań, interpretacji uzyskanych wyników oraz na przygotowaniu tekstu opracowania. Mój udział procentowy szacuję na 50%. 4. Aluchna M., Koładkiewicz I. (2009) Od KONKURENCJI do WSPÓŁPRACY. Doświadczenia Inter Cars SA I JC Auto SA [w] Adamik A., Lachiewicz S. (red.) Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji, Monografie Politechniki Łódzkiej, s Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu założeń i metody badań, zebraniu materiałów źródłowych i przeprowadzeniu badań, opracowaniu wyników badań, interpretacji uzyskanych wyników oraz przygotowaniu tekstu opracowania. Mój udział procentowy szacuję na 50%. 5. Aluchna M., Koładkiewicz I. (2008) Internet ważne narzędzie w polityce informacyjnej spółek publicznych. Praktyka działania debiutantów giełdowych z 2004 r. [w] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.) Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, s Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu założeń i metody badań, zebraniu materiałów źródłowych i przeprowadzeniu badań, opracowaniu wyników badań, interpretacji uzyskanych wyników oraz na przygotowaniu tekstu opracowania. Mój udział procentowy szacuję na 50%. 6. Aluchna M., Koładkiewicz I. (2008) Przejrzystość w kontekście wartości przedsiębiorstwa [w] Rudolf S. (red.) (2008) Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu założeń i metody badań, zebraniu materiałów źródłowych i przeprowadzeniu badań, opracowaniu wyników badań, interpretacji uzyskanych wyników oraz przygotowaniu tekstu opracowania. Mój udział procentowy szacuję na 50%. 7. Aluchna M., Koładkiewicz I. (2008) Rada nadzorcza jako ważny zasób wiedzy? Doświadczenia debiutantów giełdowych z 2004 roku [w] Godziszewski B. (red.) Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Kluczowe relacje organizacji w gospodarce opartej na wiedzy, TNOiK, Toruń, 2008, s Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu założeń i metody badań, zebraniu materiałów źródłowych i przeprowadzeniu badań, opracowaniu wyników badań, interpretacji uzyskanych wyników oraz przygotowaniu tekstu opracowania. Mój udział procentowy szacuję na 50%. 8. Aluchna M., Koładkiewicz I. (2007) Kuszenie inwestorów czyli strategie rozwoju debiutantów giełdowych z 2004 roku [w] Lachiewicz L. (red.) Zarządzanie rozwojem organizacji, Monografie Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, s Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu założeń i metody badań, zebraniu materiałów źródłowych i przeprowadzeniu badań, opracowaniu wyników badań, interpretacji 6

7 uzyskanych wyników oraz przygotowaniu tekstu opracowania. Mój udział procentowy szacuję na 50%. 9. Koładkiewicz I. (2006) Strategia konieczność czy marzenia? Doświadczenia małych mistrzów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw [w] Płoszajski P., Bełz G. (red.) Wybory strategiczne firm. Nowe instrumenty analizy i wdrażania, SGH Oficyna Wydawnicza, Warszawa, s Aluchna M., Koładkiewicz I. (2006) Przejrzystość debiutów giełdowych. Wyniki pierwszego etapu badań" [w] Ostaszewski J., Zaleska M. (red.) W stronę teorii i praktyki zarządzania, KZiF, SGH, s Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu założeń i metody badań, zebraniu materiałów źródłowych i przeprowadzeniu badań, opracowaniu wyników badań, interpretacji uzyskanych wyników oraz na przygotowaniu tekstu opracowania. Mój udział procentowy szacuję na 50%. 11. Koładkiewicz I. (2006) Rady dyrektorów w dobie reform. Doświadczenia z za oceanu i nie tylko, [w] Kwiatkowski S. (red.) Dobra gospodarka, Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego, s Aluchna M., Koładkiewicz I. (2006) Budowa relacji inwestorskich. Doświadczenia debiutantów z GPW z 2004 roku, [w] Rudolf S. (red.) Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu założeń i metody badań, zebraniu materiałów źródłowych i przeprowadzeniu badań, opracowaniu wyników badań, interpretacji uzyskanych wyników oraz przygotowaniu tekstu opracowania. Mój udział procentowy szacuję na 50%. 13. Koładkiewicz I. (2005) Co decyduje o sukcesie? Doświadczenia menedżerów założycieli przedsiębiorstw liderów [w] Borkowska S. (red.) Zarządzanie talentami, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS), Warszawa, s Dąbrowski J., Gierszewska G., Koładkiewicz I. (2005) Profile strategiczne a profile zarządzania wiedzą, [w] Dąbrowski J., Gierszewska G. (red.) Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa, rozdział II, s Mój wkład w powstanie tego rozdziału polegał na opracowaniu założeń i metody badań, zebraniu materiałów źródłowych i przeprowadzeniu badań, opracowaniu wyników badań, interpretacji uzyskanych wyników, przygotowaniu tekstu opracowania. Mój udział procentowy szacuję na 33%. 15. Dąbrowski J., Koładkiewicz I. (2005) Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą badania pogłębione [w] Dąbrowski J., Gierszewska G. (red.) Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa, rozdział V, s Mój wkład w powstanie tego rozdziału polegał na opracowaniu założeń i metody badań, zebraniu materiałów źródłowych i przeprowadzeniu badań, opracowaniu wyników badań, interpretacji uzyskanych wyników oraz na przygotowaniu tekstu opracowania. Mój udział procentowy szacuję na 50%. 16. Koładkiewicz I. (2005) Przedsiębiorstwo PZN [w] Dąbrowski J., Gierszewska G. (red.) (2005) Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa, rozdział VI. Studia przypadków, s

8 17. Koładkiewicz I., Trochimiuk R. (2005) Przedsiębiorstwo Kreon [w] Dąbrowski J., Gierszewska G. (red.) Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa, rozdział VI. Studia przypadków, s Mój wkład w powstanie tego rozdziału polegał na opracowaniu wyników badań, interpretacji uzyskanych wyników oraz na przygotowaniu tekstu opracowania. Mój udział procentowy szacuję na 50%. 18. Koładkiewicz I., (2005) Przedsiębiorstwo Sara [w] Dąbrowski J., Gierszewska G. (red.) Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa, rozdział VI. Studia przypadków, s Koładkiewicz I. (2004) Globalizacja a nadzór korporacyjny [w] Koładkiewicz I., Kozioł W. (red.) Wyzwania globalizacji - Odpowiedzi przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego - WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa, s Koładkiewicz I. (2004) Nadzór korporacyjny w małych i średnich przedsiębiorstwach. Doświadczenia zagraniczne [w] Rudolf S. (red.) Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s Koładkiewicz I. (2003) Nadzór korporacyjny w firmach rodzinnych zarys mapy problemów [w] Jeżak J. (red.) Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Doświadczenia krajowe i międzynarodowe, Polsko Amerykańskie Centrum Zarządzania (PAM Center) przy Uniwersytecie Łódzkim, tom 2, s Dąbrowski J., Koładkiewicz I. (2003) Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach działających w Polsce wyniki badań [w] Wawrzyniak B. (red.) Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa, s Mój wkład w powstanie tego rozdziału polegał na opracowaniu założeń i metody badań, zebraniu materiałów źródłowych i przeprowadzeniu badań, opracowaniu wyników badań, interpretacji uzyskanych wyników oraz na przygotowaniu tekstu opracowania. Mój udział procentowy szacuję na 50%. 23. Koładkiewicz I. (2002) Rola akcjonariuszy instytucjonalnych w sprawowaniu nadzoru [w] Rudolf S. (red.) Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s Dąbrowski J., Koładkiewicz I. (2002) Budowanie nowego: Exbud S.A. i Drugi NFI S.A.[w] Wawrzyniak B (redakcja naukowa) (2002) Polskie grupy kapitałowe. Perspektywa europejska, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa, s Mój wkład w powstanie tego rozdziału polegał na opracowaniu założeń i metody badań, zebraniu materiałów źródłowych i przeprowadzeniu badań, opracowaniu wyników badań, interpretacji uzyskanych wyników oraz przygotowaniu tekstu opracowania. Mój udział procentowy szacuję na 50%. 8

9 B.5 Rozdziały w monografiach w języku angielskim opublikowane po uzyskaniu stopnia doktora: W sumie 5 rozdziałów, w tym: autorstwo 4 rozdziałów i współautorstwo 1 rozdziału. 1. Koładkiewicz I. (2012) Supervisory Boards in Developing Economies: The Polish Experience [w] Boubaker S. (Editor), Khuong Nguyen D. (Editors) Board Directors and Corporate Social Responsibility, Palgrave Macmillan, UK, s Koładkiewicz I. (2009) Responsible Business in Polish Economic Practice: The Experience of the Camela S.A. Factory of Clothing Inserts [in] Mallin Ch. A. (ed) Corporate Social Responsibility. A Case Study Approach, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton MA, USA, s Aluchna M., Koładkiewicz I. (2008) Guidelines for Corporate Behaviour: Origins, Current Stage, and Future Tendencies of Polish Corporate Governance Code [w] Aras G., Crowther D. (editors) Culture and Corporate Governance, Research Series: Issues in Corporate Behaviour and Sustainability, Part 2 Regional Issues, Published by Social Responsibility Research Network s Mój wkład w powstanie tego rozdziału polegał na opracowaniu założeń i metody badań, zebraniu materiałów źródłowych i przeprowadzeniu badań, opracowaniu wyników badań, interpretacji uzyskanych wyników oraz przygotowaniu tekstu opracowania. Mój udział procentowy szacuję na 50%. 4. Koładkiewicz I. (2008) The Transfer of Knowledge and Technology Between the Research and Development Sphere and Industry in Poland: Perspectives of the Representatives of Science and Transfer Intermediaries [w] Runiewicz - Wardyn M. (ed.) Knowledge - Based Economy as Factor of Competitiveness and Economic Growth, Academic and Professional Press, Warsaw, s Koładkiewicz I. (2006) Polish Supervisory Boards in Practice A Few Snapshots [w] Mallin Chris (ed.) International Corporate Governance: A Case Study Approach, Edward Elgar Book, s B.6. Rozdziały w podręcznikach po uzyskaniu stopnia doktora: W sumie 5 rozdziałów, w tym: autorstwo 3 rozdziałów i współautorstwo 2 rozdziałów. 1. Cieślik J., Koładkiewicz I. (2011) Getmor (Poland). [in] Cooney T. M. Cases in European Entrepreneurship (e-book), Dublin Institute of Technology, strony w PDF s Mój wkład w powstanie tego rozdziału polegał na opracowaniu założeń i metody badań, zebraniu materiałów źródłowych i przeprowadzeniu badań, opracowaniu wyników badań, interpretacji uzyskanych wyników oraz przygotowaniu tekstu opracowania. Mój udział procentowy szacuję na 50%. 2. Koładkiewicz I. (2011) Rada dyrektorów/rada nadzorcza podstawowy wewnętrzny mechanizm nadzoru korporacyjnego [w] Dobija D., Koładkiewicz I. (red.) Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki, Wolters Kluwer Polska, s

10 3. Koładkiewicz I. (2011) Relacje inwestorskie. Komunikacja spółek z uczestnikami rynku giełdowego [w] Dobija D., Koładkiewicz I. (red.) Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki, Wolters Kluwer Polska, s Koładkiewicz I. (2011) Ład korporacyjny [w] Gasparski W. (red.) Biznes, etyka odpowiedzialność, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa, s Strumińska Kutra M., Koładkiewicz I. (2012) Studium przypadku [w] Jemielniak D. (red.) Badania jakościowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, t.2, s Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu założeń rozdziału, zebraniu materiałów źródłowych, opracowaniu materiałów oraz przygotowaniu tekstu opracowania. Mój udział procentowy szacuję na 30%. B.7. Redakcja monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism po uzyskaniu stopnia doktora: 1. Dobija D., Koładkiewicz I. (red) (2011) Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki, Wolters Kluwer Polska, Warszawa. 2. Koładkiewicz I., Cieślik J. (red.) (2011) Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków, Wolters Kluwer Polska, Warszawa. 3. Koładkiewicz I., Cieślak I. (redakcja naukowa) Specjalny numer Master of Business and Administration (MBA), nr 3(104) maj/czerwiec Koładkiewicz I., Kozioł W. (red.) (2004) Wyzwania globalizacji - Odpowiedzi przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. L. Koźmińskiego, Warszawa. 10

11 C) Opracowania zbiorowe, katalogi zbiorów, dokumentacja prac badawczych, ekspertyz, utworów i dzieł artystycznych BRAK D) Sumaryczny impact factor według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem opublikowania: 0 E) Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS): 7 F) Indeks Hirscha według bazy Web of Science (WoS): 2 G) Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udział w takich projektach W sumie udział w 17 krajowych projektach badawczych, w tym: 10 projektach finansowanych i współfinasowanych ze źródeł zewnętrznych (kierownik 3 projektów) oraz 7 projektach finansowanych ze źródeł wewnętrznych ALK w ramach działalności statutowej i badań własnych, MNiSW (kierownik 4 projektów). Projekty finansowane i współfinasowane ze źródeł zewnętrznych: 1. Internacjonalizacja a rozwój przedsiębiorstw, w realizacji, Narodowe Centrum Nauki (NCN), wykonawca. 2. Profesjonalizacja struktur nadzoru w firmach rodzinnych, w realizacji, Narodowe Centrum Nauki (NCN) UMO-2011/01/B/HS4/05445, kierownik projektu. 3. Komitety audytu i wynagrodzenia jako mechanizmy usprawniające funkcjonowanie rad nadzorczych doświadczenia polskie i zagraniczne", , Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, N N / 0392/B/H03/2008/35, wykonawca. 4. Przedsiębiorczość międzynarodowa w Polsce, , Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, N N , wykonawca. 5. Jednostka badawczo rozwojowa jako organizacja generująca wiedzę modele funkcjonowania, , Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,1H02D , wykonawca. 6. Rozwój instytucji niezależnego członka rady nadzorczej w krajach Europy środkowowschodniej, , Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, N N , wykonawca. 7. Pierwsza rynkowa wycena struktury nadzoru spółki", , Komitet Badań Naukowych, 1H02D / 0283/H02/2005/29, kierownik projektu. 8. Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą, , Komitet Badań Naukowych, 2H02D06623, wykonawca. 11

12 9. Mali Mistrzowie. Kompleksowy Program Kształtowania Młodych Liderów Przedsiębiorczości (Mali Mistrzowie), , dofinansowywany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), kierownik projektu. 10. Kierownictwa polskich grup kapitałowych wobec wyzwań związanych z procesami integracji z Unią Europejską, , Komitet Badań Naukowych, 1 H02D , wykonawca. Projekty finansowane ze źródeł wewnętrznych ALK - działalność statutowa i badania własne, MNiSW: 1. Determinanty dobrej współpracy między radą nadzorczą a zarządem. Perspektywa prezesa zarządu/ Rada nadzorcza w Polsce. Portret własny, rok 2013, działalność statutowa 2013, MNiSW, wykonawca. 2. Determinanty skuteczności rady nadzorczej. Polskie i światowe doświadczenia, rok 2012, działalność statutowa 2012, MNiSW, autor wniosku i wykonawca. 3. Nadzór korporacyjny w praktyce polskich przedsiębiorstw. Profesjonalizacja nadzoru w firmach rodzinnych. Instytucje nadzoru i ich zadania, rok 2011, działalność statutowa 2011, MNiSW, autor wniosku i wykonawca. 4. Profesjonalizacja struktur nadzoru - rada nadzorcza/rada dyrektorów i jej zadania w pierwszych fazach rozwoju organizacji - na przykładzie firm rodzinnych, rok 2010, badania własne, MNiSW, kierownik projektu i wykonawca. 5. Profesjonalizacja struktur nadzoru - rada nadzorcza/rada dyrektorów i jej zadania w pierwszych fazach rozwoju organizacji rok 2009, Badania własne, MNiSW, kierownik projektu i wykonawca. 6. Profesjonalizacja struktur nadzoru - rada nadzorcza/ rada dyrektorów a cykl życia organizacji, rok 2008, Badania własne, MNiSW, kierownik projektu i wykonawca. 7. Transfer władzy między generacjami jako czynniki warunkujący istnienie firm rodzinnych, rok 2007, Badania własne, MNiSW, kierownik projektu i wykonawca. H) Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową albo artystyczną Nazwa nagrody, rok przyznania, nazwa organu przyznającego nagrodę, określenie tytułu z jakiego została przyznana nagroda 1. Wyróżnienie w X konkursie na prace naukowe w zakresie nauk o zarządzaniu powstałe w latach w kategorii Podręczniki, 2012 rok, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania, Polska Akademia Nauk, za podręcznik Ład korporacyjny. 2. Nagroda Indywidualna Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, 2003 rok, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, za książkę pt.: Nadzór korporacyjny w Narodowych Funduszach Inwestycyjny. I) Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych od doktoratu W sumie udział w 33 konferencjach, w tym: w 13 zagranicznych oraz w 20 krajowych. 12

13 Konferencje zagraniczne: 1. Koładkiewicz I., 2012 r., "The Second Generation: An Agent of Change or Continuator of Family Tradition? Examples of the Internationalization of Polish Small and Medium Sized Family Businesses, The Small Business Institute, 2012 Annual Conference, San Antonio, USA. Referat dostępny w "2012 Small Business Institute, National Conference Proceedings, Vol. 36, No.1 - Winter 2012". 2. Koładkiewicz I., 2011 r., "The Second Generation: An Agent of Change or Continuator of Family Tradition? Examples of the Internationalization of Polish Small and Medium Sized Family Businesses", "7th Workshop on family firms management research the challenge of family businesses to balance tradition and change", EIASM, Witten, Germany. 3. Koładkiewicz I., 2010 r., The Polish Supervisory Board: Practice from the Point of View of its Foreign Members, 10th European Corporate Governance Conference, Bruksela, Belgia 4. Koładkiewicz I., 2009 r. "The Supervisory Board Chairman: A Leader or Administrator? The Experiences of Supervisory Board Chairmen of Companies Listed of the Warsaw Stock Exchange (WIG20 and WIG40 Indexes)", "6th Workshop on Corporate Governance", EIASM, Bruksela, Belgia. 5. Koładkiewicz I., 2008 r., "The Polish Supervisory Board: Practice from the Point of View of its Foreign Members", "5th Workshop on Corporate Governance ", EIASM, Bruksela, Belgia. 6. Aluchna M., Koładkiewicz I., 2008 r., Polish Corporate Governance Case of Small and Medium Companies, 7th International Corporate Social Responsibility Conference, Durham University, Wielka Brytania 7. Koładkiewicz I., 2007 r., "Corporate Gorvernance in Small and Medium Sized Enterprises. Polish Experience and Practice", "4th Workshop on Corporate Governance", EIASM, Bruksela, Belgia 8. Aluchna M., Koładkiewicz I., 2007 r., "Guidelines for Companies Behaviour The Case of Polish Corporate Governance Code", "6th International Conference on Social Responsibility", Kuala Lumpur, Malezja. 9. Koładkiewicz I., 2007 r. "Family Business in Poland: Research Perspectives", "3rd EIASM Family Firms Workshop", EIASM, Jönköping, Szwecja. 10. Koładkiewicz I., 2006 r. "A Recipe for Success: The Experience of Polish Companies of the SME Sector", "The 4th International Conference on Business Economics, Management & Marketing", Ateny, Grecja 11. Koładkiewicz I., 2003, Corporate Governance and the Transformation of Shareholder Structure The Case of the National Investment Funds, 5th International Conference on Corporate Governance and Direction, Henley, Wielka Brytania 12. Koładkiewicz I., 2002 r., Corporate Governance and the Transformation of Shareholder Structure. The Case of the National Investment Funds, The 2th European Conference on Corporate Governance: Can Europe Build on Its Diversity to Develop the Corporate Governance System of the Future?, Bruksela, Belgia 13. Koładkiewicz I., 2001, The Institutional Shareholder Best Practice, The National Investment Funds Experience, 4 th International Conference on Corporate Governance and Direction, Henley, Wielka Brytania 13

14 Konferencje krajowe: 1. Koładkiewicz I., 2013 r., Drugie pokolenie w firmie rodzinnej agent zmian czy kontynuator rodzinnych tradycji? Na przykładzie internacjonalizacji polskich małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych, III Konferencja Naukowa Firmy Rodzinne, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Łódź. 2. Koładkiewicz I., 2103 r., Skuteczna rada nadzorcza. Perspektywa prezesów spółek pilotaż ekspercki, Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego, Uniwersytet Gdański, Sopot. 3. Koładkiewicz I., 2012 r., Niezależny członek rady nadzorczej w Polsce. Podsumowanie pierwszej dekady doświadczeń, Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego, Uniwersytet Łódzki, Łódź. 4. Koładkiewicz I., 2010 r., Mechanizmy nadzoru korporacyjnego a cykl życia organizacji. Na przykładzie wybranych modeli, "Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego", Uniwersytet Łódzki, Łódź. 5. Koładkiewicz I., 2009 r., Komitety w radach nadzorczych - w kodeksach nadzoru korporacyjnego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Nadzór korporacyjny a przedsiębiorstwo, Uniwersytet Gdański, Sopot. 6. Koładkiewicz I., 2009 r., Samoocena funkcjonowania jednostek badawczo-rozwojowych - JBR, Zarządzanie działalnością B&R, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa. 7. Aluchna M., Koładkiewicz I., 2009 r., Współpraca i konkurencyjność w kontekście rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Doświadczenia debiutantów z 2004 roku, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zarządzanie Rozwojem Organizacji "Współpraca i konkurencyjność jako determinanty rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, Szydłów. 8. Koładkiewicz I., 2008 r., "Universities and R&D networking in a knowledge-based economy, Knowledge-based economy as factor of competitiveness and economic growth, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa. 9. Aluchna M., Koładkiewicz I., 2008 r., Internet ważne narzędzie w polityce informacyjnej spółek publicznych. Praktyka działania debiutantów giełdowych z 2004 r., Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii, Politechnika Łódzka, Łódź. 10. Aluchna M., Koładkiewicz I., 2008 r., Przejrzystość w kontekście wartości przedsiębiorstwa, Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Politechnika Łódzka, Łódź. 11. Aluchna M., Koładkiewicz I., 2007 r., Kuszenie inwestorów - czyli strategie rozwoju debiutantów giełdowych z 2004 roku, Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Zarządzanie rozwojem organizacji, Politechnika Łódzka, Spała. 12. Aluchna M., Koładkiewicz I., 2007 r. Realizacja strategii, czyli trening cierpliwości dla inwestorów. InterCars S.A. i JC Auto S.A doświadczenia debiutantów giełdowych z 2004 roku, MANAGEMENT FORUM 2020 współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice. 14

15 13. Koładkiewicz I., 2006 r., Strategia konieczność czy marzenia? Doświadczenia małych mistrzów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania strategicznego, Mądralin. 14. Koładkiewicz I., 2005 r., Co decyduje o sukcesie? Doświadczenia menedżerów założycieli przedsiębiorstw liderów, Zarządzanie talentami, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa. 15. Koładkiewicz I., 2005 r., Innowacyjność sposób na konkurencyjność. Doświadczenia "Małych Mistrzów, Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu "Wiedza Informacja Marketing edycja III, Politechnika Śląska, Szczyrk. 16. Koładkiewicz I., 2005 r., Corporate Governance in Small and Medium Enterprises Polish Experience and Practice, The Joint Conference of the Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management and Yale University: New trends in Corporate Governance American and Polish Perspective, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego (obecnie Akademia Leona Koźmińskiego), Warszawa. 17. Koładkiewicz I., 2004 r., Nadzór korporacyjny w małych i średnich przedsiębiorstwach. Doświadczenia zagraniczne, Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, Uniwersytet Łódzki, Łódź. 18. Koładkiewicz I., 2003 r., Globalizacja a nadzór korporacyjny, Konferencja pt. Wyzwania globalizacji - Odpowiedzi przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski i Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego (obecnie ALK), Warszawa. 19. Koładkiewicz I., 2003 r., Nadzór korporacyjny w firmach rodzinnych. Zarys mapy problemów, Konferencja, Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Doświadczenia krajowe i międzynarodowe Uniwersytet Łódzki, Łódź. 20. Koładkiewicz I., 2002 r. Nadzór korporacyjny w złożonych podmiotach gospodarczych. Doświadczenia grupy kapitałowej Exbud S.A. i Drugiego NFI S.A., Szkoła Letnia Organizacji i Zarządzania, Szklarska Poręba. 15

16 III. Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski oraz informacja o współpracy międzynarodowej habilitanta A) Uczestnictwo w programach europejskich oraz innych programach międzynarodowych i krajowych 1. Międzynarodowy projekt badawczy pn.: Polish Women Entrepreneurs: A Growing Economic Segment ; , członkowie zespołu: Profesor Dianne H. B. Welsh, University of North Carolina Greensboro, USA, Dr. Esra Memili, University of North Carolina Greensboro, USA i dr Izabela Koładkiewicz, Akademia Leona Koźmińskiego. 2. International Faculty Development Program (IFDP), IESE Business School, Barcelona, Hiszpania, B) Aktywny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych BRAK C) Udział w komitetach organizacyjnych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych 1. Interdyscyplinarne Seminarium u Koźmińskiego odbywają się zazwyczaj raz w miesiącu w ciągu roku akademickiego, w latach odbyło się 50 seminariów, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, koordynator i organizator. 2. "Raport o Corporate Governance. Polska i Świat", 2010 r., Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, przewodnicząca komitetu organizacyjnego. 3. "New Trends in Corporate Governance. American and Polish Perspective", 2005 r., Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, członek komitetu organizacyjnego. 4. Wyzwania globalizacji Odpowiedzi przedsiębiorstw, 2003 r., Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski i Wyższa Szkoła Przedsiębiorczość i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, przewodnicząca komitetu organizacyjnego oraz członek Rady Programowej Konferencji D) Otrzymane nagrody i wyróżnienia inne niż wymienione w pkt II H 1. Nagroda Rektora, 2011 r., Rektor Akademii Leona Koźmińskiego, za działalność publikacyjną, Warszawa 2. Nagroda Rektora, 2010 r., Rektor Akademii Leona Koźmińskiego, za działalność publikacyjną, Warszawa. 3. Nagroda Rektora, 2009 r., Rektor Akademii Leona Koźmińskiego, za działalność publikacyjną, Warszawa 4. Nagroda Rektora, 2008 r., Rektor Akademii Leona Koźmińskiego, za działalność publikacyjną, Warszawa 5. Nagroda Rektora Akademii Leona Koźmińskiego, 2007 r. Rektor Akademii Leona Koźmińskiego, za działalność publikacyjną, Warszawa. 6. Nagroda Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, 2006, Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego za działalność publikacyjną, Warszawa. 16

17 7. Nagroda Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, 2005, Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego za działalność publikacyjną, Warszawa. 8. Nagroda Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, 2004, Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego za działalność publikacyjną, Warszawa 9. Stypendium konferencyjne Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Warszawa, Nagroda I stopnia Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego za artykuł pn.: Building of a Corporate Governance System in Poland: Initial Experiences w Corporate Governance. International Perspectives, Vol. 9, No.3, 2001 Warszawa, październik 2001 E) Udział w konsorcjach i sieciach badawczych Lider: Miasto Stołeczne Warszawa Partner: Akademia Leona Koźmińskiego, projekt pn.: STOŁECZNE FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Opracowanie, promocja i pilotażowe wdrożenie nowych metod współpracy warszawskiego samorządu i przedsiębiorstw dla skutecznego zarządzania zmianą gospodarczą ; Program Operacyjny Kapitał Ludzki ; , Główny Ekspert do spraw Badań i Wsparcia. F) Kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z naukowcami z innych ośrodków polskich i zagranicznych oraz we współpracy z przedsiębiorcami, innymi niż wymienione w pkt II G 1. Rada nadzorcza z perspektywy akcjonariusza oraz prezesa zarządu, listopad 2012 marzec 2013, firma search executive AMRPOP oraz PwC Polska, wykonawca odpowiedzialny za stronę merytoryczną projektu 2. Skuteczna rada nadzorcza, kwiecień wrzesień 2011, firma search executive AMRPOP, wykonawca odpowiedzialny za stronę merytoryczną projektu G) Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism 1. Management and Business Administration. Central Europe (MBA.CE) (dawniej: Master of Business Administration), 2001 obecnie, Akademia Leona Koźmińskiego, członek Rady Redakcyjnej 2. Kozminski Working Papers Akademii Leona Koźmińskiego, 2008 obecnie, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek Komitetu Redakcyjnego serii H) Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych 1. Nazwa organizacji lub towarzystwa, okres członkostwa, pełnione funkcje (np. prezes, sekretarz, członek zarządu, itp.) International Family Enterprise Research Academy (IFERA) European Corporate Governance Institute 17

18 I) Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki 1. Publikacja przez dwóch studentów z nitki angielskiej artykułów w periodyku TOP 15, Akademii Leona Koźmińskiego, przygotowanych pod moim kierunkiem, w roku akademickim : a. Dulle K. (2012 ) Reasons for the underrepresentation of women in executive ranks in Germany b. Pietraś A. (2012) Dual social roles of clinical directors international perspective and example of Lublin District Hospital. 2. Opracowanie autorskiego programu dla wykładu pn.: Nadzór korporacyjny, 2002 r., w kolejnych latach podlegał on ciągłej modyfikacji. 3. Prezentacja dla praktyków członków rad nadzorczych wyników badań zrealizowanych we współpracy z firmą search executive AMROP, 2011 r., Forum Rad Nadzorczych, Warszawa; Koładkiewicz I., Magda T., 2011 r. Kluczowe czynniki warunkujące skuteczność działania rad nadzorczych wstępne wyniki badania, Warszawa. 4. Prezentacja dla praktyków członków rad nadzorczych i zarządów na seminarium Polskiego Instytutu Dyrektorów (PID), 2009 r., Koładkiewicz I., Dobre praktyki sukcesji, Warszawa. 5. Prezentacja dla praktyków członków rad nadzorczych i zarządów na seminarium Polskiego Instytutu Dyrektorów (PID), 2009 r., Koładkiewicz I., Polskie corporate governance w oczach zagranicznych członków krajowych rad, Warszawa. 6. Prezentacja dla członków zespołu relacji inwestorskich na warsztatach PID i GPW EduPartner Dobre Praktyki, Koładkiewicz I., 2008 r., Mechanizm sprawozdawania przez spółkę na temat stosowania Dobrych Praktyk 2008 (par.29 Regulaminu Giełdy), Warsztaty, Warszawa. 7. Prezentacja na konferencji CORPORATE GOVERNANCE XXXIV pn. Listed on WSE: Ład korporacyjny 2007, GPW, Warszawa, 2008 r., Koładkiewicz I., Co jeszcze można uczynić dla poprawy corporate governance w Polsce? Może efektywna sukcesja?. J) Opieka naukowa nad studentami i lekarzami w toku specjalizacji 1. Promotor pracy magisterskiej, Akademia Leona Koźmińskiego w sumie 159 wypromowanych magistrów w tym: 121 liczba wypromowanych magistrów - studia w języku polskim od 2005 r. do obecnie 38 liczba wypromowanych magistrów - studia w języku angielskim od 2004 do obecnie 2. Promotor pracy licencjackiej, Akademia Leona Koźmińskiego, w sumie 91 wypromowanych licencjatów w tym: 81 liczba wypromowanych licencjatów - studia w języku polskim od 2006 do obecnie 10 liczba wypromowanych licencjatów - studia w języku angielskim od 2008 do 2011 r. K) Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora pomocniczego BRAK 18

19 L) Staże w zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich 1. International Business School w Jönköping, Szwecja, , staż naukowy - kwerenda biblioteczna. 2. International Business School w Jönköping, Szwecja, , staż naukowy - kwerenda biblioteczna. 3. Oxford Brookes University Business School, Wielka Brytania, , staż naukowy - kwerenda biblioteczna. 4. School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg, Szwecja, , staż naukowy - kwerenda biblioteczna. 5. International Business School w Jönköping, Szwecja, , staż naukowy - kwerenda biblioteczna. 6. London School of Economics, Wielka Brytania, 1 tydzień wrzesień 2005, staż naukowy - kwerenda biblioteczna. 7. Birmingham University, Wielka Brytania, 1 tydzień grudzień 2003, staż naukowy - kwerenda biblioteczna. M) Wykonane ekspertyzy lub inne opracowania na zamówienie Szułdrzyński K., Koładkiewicz I., Magda T., 2013, Raport Rady nadzorcze Skuteczność rad nadzorczych w spółkach publicznych notowanych na GPW, Forum rad nadzorczych, PwC, Amrop, N) Udział w zespołach eksperckich i konkursowych BRAK O) Recenzowanie projektów międzynarodowych i krajowych BRAK P) Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych W sumie zrecenzowałam 37 manuskryptów publikacji, w tym: 33 do czasopism (7 międzynarodowych i 26 krajowych) oraz 4 na konferencje międzynarodowe Czasopisma międzynarodowe i krajowe: 1. Business & Society (BAS), The Journal of the International Association for Business and Society (IABS), 2010 Liczba zrecenzowanych manuskryptów publikacji 1 2. Social Responsibility Journal, 2008 Liczba zrecenzowanych manuskryptów publikacji 2 3. Corporate Governance. An International Review, Liczba zrecenzowanych manuskryptów publikacji 3 4. Organization Science, 2010 Liczba zrecenzowanych manuskryptów publikacji 1 5. Problemy zarządzania, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, Liczba zrecenzowanych manuskryptów publikacji 3 19

20 6. Management and Business Administration. Central Europe (MBA.CE) (dawniej: Master of Business Administration), 2002 do obecnie: Liczba zrecenzowanych manuskryptów publikacji 23 Konferencje międzynarodowe i krajowe: 1. The Small Business Institute, 2012 Annual Conference, San Antonio, Texas, USA, 2012 Liczba zrecenzowanych manuskryptów publikacji na konferencję 2 2. EURAM 2010 Conference, Włochy, 2010 Liczba zrecenzowanych manuskryptów publikacji na konferencję 1 3. EURAM 8 Conference, Słowenia 2008: Liczba zrecenzowanych manuskryptów publikacji na konferencję 1 Q) Inne osiągnięcia, nie wymienione w pkt III A III P Publikacje w periodykach branżowych po uzyskaniu stopnia doktora 1. Koładkiewicz I. (2008) Rady nadzorcze polskich spółek publicznych w oczach ich członkówobcokrajowców ; Przegląd Corporate Governance, 3(15), s Koładkiewicz I. (2007) Komitet audytu doświadczenia światowe a polska rzeczywistość ; Przegląd Corporate Governance, Nr 1(9); s Koładkiewicz I. (2006) Pułapki sukcesji gdy rada nie chce, ale musi Przegląd Corporate Governance, Nr 4(8); s Koładkiewicz I. (2006) Planowanie sukcesji konieczność czy wymysł? ; Przegląd Corporate Governance, Nr 3(7), s Koładkiewicz I. (2006) Oceniać czy nie oceniać? Praca rad dyrektorów i rad nadzorczych pod lupą, Przegląd Corporate Governance, Biuletyn Polskiego Instytutu Dyrektorów 2(6) 2006, Warszawa, s Koładkiewicz I. (2006) Rada nadzorcza jako czynnik warunkujący rozwój? Perspektywa firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, Przegląd Corporate Governance, Biuletyn Polskiego Instytutu Dyrektorów 1(5) 2006, Warszawa, s Podsumowanie aktywności publikacyjnej obejmującej okres przed oraz po doktoracie zawiera tabela 1. 20

21 Tabela 1. Podsumowanie aktywności publikacyjnej Aktywność publikacyjna Przed doktoratem Po Łącznie doktoracie W języku angielskim: Artykuły w czasopismach wyróżnionych na liście Journal Citation Report [wykaz pkt.ii.a] w momencie publikacji Impact Factor: 0 Artykuły w pozostałych czasopismach recenzowanych [wykaz pkt.ii.b.2.] Rozdziały w monografiach [wykaz pkt.ii.b.5.] Rozdziały w podręcznikach [wykaz pkt.ii.b.6.] Aktywność w języku angielskim łącznie: W języku polskim: Autorstwo i współautorstwo monografii [wykaz pkt.i.a] +[wykaz pkt.ii.b.1.] Artykuły opublikowane w polskich recenzowanych czasopismach naukowych [wykaz pkt.ii.b.3] Rozdziały w monografiach [wykaz pkt.ii.b.4] Rozdziały w podręcznikach [wykaz pkt.ii.b.6.] Redakcja monografii, podręczników i czasopism naukowych [wykaz pkt.ii.b.7] Pozostałe publikacje w periodykach branżowych [wykaz pkt.iii.q] 0 6 Aktywność w języku polskim łącznie: SUMA

ZAŁĄCZNIK 5 Attachment 5

ZAŁĄCZNIK 5 Attachment 5 ZAŁĄCZNIK 5 Attachment 5 List of published scientific publications or creative professional works and information about the teaching achievements, scientific cooperation and popularization of science.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 AUTOREFERAT. Izabela Koładkiewicz. Centrum Studiów Zarządzania. Akademia Leona Koźmińskiego

ZAŁĄCZNIK 2 AUTOREFERAT. Izabela Koładkiewicz. Centrum Studiów Zarządzania. Akademia Leona Koźmińskiego ZAŁĄCZNIK 2 AUTOREFERAT Izabela Koładkiewicz Centrum Studiów Zarządzania Akademia Leona Koźmińskiego Warszawa, lipiec 2013 1 1. Imię i Nazwisko: Izabela Koładkiewicz 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/

Bardziej szczegółowo

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję WZÓR OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz publikacji

Bardziej szczegółowo

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ WZÓR OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz

Bardziej szczegółowo

CV: dr Karol Marek Klimczak

CV: dr Karol Marek Klimczak CV: dr Karol Marek Klimczak Pracownik naukowo-dydaktyczny kmklim@kozminski.edu.pl http://kmklim.republika.pl/ tel. 790 485 586, 22 213 88 95 Doświadczenie zawodowe 2013 Katedra Finansów, Akademia Leona

Bardziej szczegółowo

Wybrane publikacje Profesora Stanisława Rudolfa

Wybrane publikacje Profesora Stanisława Rudolfa Wybrane publikacje Profesora Stanisława Rudolfa 1978 Szwedzka polityka dobrobytu, PWN, Warszawa, s. 1 121. 1980 Nowe formy i metody organizacji pracy w krajach zachodnich, Instytut Planowania, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach

2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach Uchwała Nr 952 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

wyróŝniającą Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r.

wyróŝniającą Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae ŁUKASZ MAMICA kwiecień 2014

Curriculum Vitae ŁUKASZ MAMICA kwiecień 2014 Curriculum Vitae ŁUKASZ MAMICA kwiecień 2014 ADRES Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie tel: +48 (12) 293 57 48 ul. Rakowicka 27 fax: +48 (12) 293 50 51 31-510 Kraków e-mail: mamical@uek.krakow.pl DATA I

Bardziej szczegółowo

W okresie od 18 maja do 2 listopada 2012 roku dr Joanna Wolszczak-Derlacz przebywała na urlopie macierzyńskim.

W okresie od 18 maja do 2 listopada 2012 roku dr Joanna Wolszczak-Derlacz przebywała na urlopie macierzyńskim. dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP Poznań, 31.07.2015 r. Katedra Ekonomii Matematycznej Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu al. Niepodległości 10

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT na temat dorobku i osiągnięć w pracy naukowo-badawczej

AUTOREFERAT na temat dorobku i osiągnięć w pracy naukowo-badawczej dr inż. Arkadiusz Borowiec Katedra Nauk Ekonomicznych Wydział Inżynierii Zarządzania Politechnika Poznańska AUTOREFERAT na temat dorobku i osiągnięć w pracy naukowo-badawczej Poznań, 11.06.2013r. 1. Przebieg

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. w 2009 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. w 2009 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2009 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

2 myśli ekonomicznej i ekonomii (w zaleŝności od kierunku, np.: ekonomii menedŝerskiej, międzynarodowej, instytucjonalnej, środowiska, rozwoju,

2 myśli ekonomicznej i ekonomii (w zaleŝności od kierunku, np.: ekonomii menedŝerskiej, międzynarodowej, instytucjonalnej, środowiska, rozwoju, Uchwała Nr 579 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym w Szkole Głównej Handlowej

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. w 2010 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. w 2010 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2010 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

O autorach... 7. Kluczowe pojęcia i definicje... 9. Wstęp... 11

O autorach... 7. Kluczowe pojęcia i definicje... 9. Wstęp... 11 Spis treści O autorach... 7 Kluczowe pojęcia i definicje... 9 Wstęp... 11 1. Budowa skutecznych rad dyrektorów/rad nadzorczych ważne wyzwanie dla akcjonariuszy... 15 1.1. Skuteczność działania rady dyrektorów/rady

Bardziej szczegółowo

Autoreferat z dorobku naukowo-badawczego i dydaktycznego dr hab. inż. Stanisława Skowrona w latach 2000-2013

Autoreferat z dorobku naukowo-badawczego i dydaktycznego dr hab. inż. Stanisława Skowrona w latach 2000-2013 Załącznik 6 Autoreferat z dorobku naukowo-badawczego i dydaktycznego dr hab. inż. Stanisława Skowrona w latach 2000-2013 Mój dorobek naukowo-badawczy osiągnięty w okresie pohabilitacyjnym, tj. w latach

Bardziej szczegółowo

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU XI MIEDZYNARODOWY, KONGRES MBA FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU 15 17 maja 2015 roku Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ul. Rakowicka 27 1 Szanowni Państwo, PATRONI

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE. z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2009 2008 roku

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE. z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2009 2008 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2009 2008 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE z działalności

Bardziej szczegółowo

Recenzja rozprawy habilitacyjnej oraz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Jolanty Muszyńskiej

Recenzja rozprawy habilitacyjnej oraz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Jolanty Muszyńskiej dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur prof. UŚ Uniwersytet Śląski Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Instytut Nauk o Edukacji Recenzja rozprawy habilitacyjnej oraz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Tomasz SIUDEK, prof. nadzw. SGGW

Dr hab. Tomasz SIUDEK, prof. nadzw. SGGW Dr hab. Tomasz SIUDEK, prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Zakład Bankowości ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa Tel:

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły

prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska I. Artykuły WYKAZ PUBLIKACJI 1. Wpływ organizacji linii potokowych na strukturę zatrudnienia w przemyśle spożywczym (współautor) Przemysł Spożywczy nr 4/1976 r. 2.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE SYSTEMY INNOWACJI W POLSCE doświadczenia i perspektywy. Materiały konferencyjne

REGIONALNE SYSTEMY INNOWACJI W POLSCE doświadczenia i perspektywy. Materiały konferencyjne REGIONALNE SYSTEMY INNOWACJI W POLSCE doświadczenia i perspektywy Materiały konferencyjne Program Konferencji Regionalne systemy innowacji w Polsce doświadczenia i perspektywy 8 lutego 2013 r., Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF Wrocław 2011-VII-22 WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej *** Artykuły w czasopismach recenzowanych

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. w 2008 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. w 2008 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2008 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

ROLA NADZORU KORPORACYJNEGO W KREOWANIU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA KONFERENCJA NAUKOWA NA UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM, 21 22.4.2008 R.

ROLA NADZORU KORPORACYJNEGO W KREOWANIU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA KONFERENCJA NAUKOWA NA UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM, 21 22.4.2008 R. Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa... CZASOPISMO KWARTALNE CAŁEGO PRAWA HANDLOWEGO, UPADŁOŚCIOWEGO ORAZ RYNKU KAPITAŁOWEGO NR 2 (4) 2008 str.: XX XX Wojciech Rogowski ROLA

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Jan Jezierski Politechnika Śląska Katedra Odlewnictwa

Dr hab. inż. Jan Jezierski Politechnika Śląska Katedra Odlewnictwa Dr hab. inż. Jan Jezierski Politechnika Śląska Katedra Odlewnictwa Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i

Bardziej szczegółowo