I. Wykaz publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Wykaz publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK 4. Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy A) Tytuł osiągnięcia naukowego: 1. Koładkiewicz I., (2013) Rady nadzorcze dobre praktyki ładu korporacyjnego. Doświadczenia światowe i polskie Wydawnictwo POLTEXT, objętość: 420 stron. II. Wykaz innych (nie wchodzących w skład osiągnięcia wymienionego w pkt I.) opublikowanych prac naukowych oraz wskaźniki dokonań naukowych A) Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) lub na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH) 1. Koładkiewicz, I. (2002) The Institutional Shareholder Best Practice, The National Investment Funds Experience, Corporate Governance. An International Review, Vol. 10, No. 3, July, s (w momencie publikacji Impact Factor: 0, obecnie Impact Factor: wg. data dostępu: ) B) Monografie, publikacje naukowe w czasopismach międzynarodowych lub krajowych innych niż znajdujące się w bazach lub na liście, o których mowa w pkt II A: B.1. Monografie: W sumie 4, w tym autorstwo 1 monografii i współautorstwo 3 monografii: 1. Dobija D., Koładkiewicz I., Cieślak I., Klimczak K. (2011) Komitety rad nadzorczych, Wolters Kluwer Polska, (rozdział 1, s.15-38; rozdział 4, s.75-99; rozdział 7 s ). Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na samodzielnym opracowaniu 2 poniższych rozdziałów: 1a. Koładkiewicz I. (2011) Budowa skutecznych rad dyrektorów/rad nadzorczych ważne wyzwanie dla akcjonariuszy, rozdział 1, s b. Koładkiewicz I. (2011) Komitet nominacji, rozdział 4, s oraz na współautorstwie rozdziału 1c. Dobija D., Koładkiewicz I., Cieślak I., Klimczak K. (2011) W kierunku zwiększania efektywności funkcjonowania rady nadzorczej ; rozdział 7. s

2 Mój wkład w powstanie tego rozdziału, pełniącego rolę podsumowania, polegał na opracowaniu wniosków końcowych dotyczących wyzwań dla polskiego ładu korporacyjnego oraz dla komitetu nominacji, które stanowią komponentę rozdziału 7. Mój udział procentowy szacuję na 25%. 2. Koładkiewicz I., Cieślik J. (red. naukowa) (2011) Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków, Wolters Kluwer Polska, Warszawa). Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na samodzielnym opracowaniu 6 poniższych rozdziałów: 2.1. Koładkiewicz I. (2011) Eksport w zasadzie nie był planowany, ale impuls przyszedł z rynku. Studium przypadku firmy Super klej, s Koładkiewicz I. (2011) Studium przypadku firmy Pol-Meat. Kluczowy czynnik sukcesu akceptacja skalkulowanego ryzyka, s Koładkiewicz I. (2011) Studium przypadku firmy Stylowe oprawki. Eksport dodatek do głównej działalności, s Koładkiewicz I. (2011) Studium przypadku przedsiębiorstwa Folinex. Rozwój bez zaburzeń?, s Koładkiewicz I. (2011) Studium przypadku spółki Dewon. Od zakładu rzemieślniczego do średniej wielkości przedsiębiorstwa eksportera, s Koładkiewicz I., (2011) Aktywność eksportowa polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP dominujące praktyki s (Rozdział IV). oraz na współautorstwie następujących 5 rozdziałów 2.7. Koładkiewicz I., Nowiński W. (2011) Studium przypadku firmy Fol-Pak. Od dostawcy usług do producenta maszyn z eksportem w tle, s Koładkiewicz I., Nowiński W. (2011) Studium przypadku przedsiębiorstwa Powóz. Od galanterii drewnianej i lokalnego rynku do produkcji powozów i bryczek na eksport, s Koładkiewicz I., Nowiński W. (2011) Studium przypadku firmy Al-KON. Wyzwanie rzucone przez rynek, s Koładkiewicz I., Drabek M. (2011) Studium przypadku firmy Sieciowiec. Być we właściwym czasie we właściwym miejscu i umieć z tego skorzystać, s Cieślik J., Koładkiewicz I. (2011) Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw w sektorze MŚP po 20 latach od rozpoczęcia transformacji ustrojowej próba podsumowania, s (Rozdział V). W przypadku pozycji mój wkład polegał na opracowaniu wyników badań, interpretacji uzyskanych wyników oraz przygotowaniu tekstu opracowania. Mój udział procentowy szacuję na 50%. W przypadku pozycji mój wkład polegał na przygotowaniu części tekstu podsumowania. Mój udział procentowy szacuję na 50%. 2

3 3. Koładkiewicz I., Lutostański Ł. (2004) Mali mistrzowie w działaniu. Dobre praktyki w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa. Mój wkład w powstanie tej monografii polegał na opracowaniu założeń i metody badań, zebraniu materiałów źródłowych i przeprowadzeniu badań, opracowaniu wyników badań, interpretacji uzyskanych wyników, przygotowaniu tekstu opracowania. Mój udział procentowy szacuję na 60%. Opracowane przeze mnie rozdziały, zawarte w powyższej monografii, były także publikowane w nieznacznie zmodyfikowanej formie jako następujące publikacje: 3.a. Koładkiewicz I. (2006) Nadzór korporacyjny w małych i średnich przedsiębiorstwach Rada nadzorcza atrapa czy wartość dodana?, [w] Rudolf S. (red.) Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s b. Koładkiewicz I. (2005) Рецепт успеха: опыт польских компанй по развитию малого и среднего бизнеса, ЕКОНМИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ОКРУЖАЮЩЯ СРЕДА. Международный журнал No. 4 (24), Москва Россия, s c. Koładkiewicz I. (2004) Mali mistrzowie i ich przewagi konkurencyjne [w] Król H., Ludwiczyński A. (red.) Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach, WSPiZ im. L. Koźmińskiego Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa, s Koładkiewicz I. (2002) Nadzór korporacyjny w Narodowych Funduszach Inwestycyjnych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa. B.2. Publikacje naukowe w czasopismach międzynarodowych innych niż znajdujące się w bazach lub na liście, o których mowa w pkt II A: W sumie 2 publikacje, w tym: autorstwo 1 artykułu i współautorstwo 1 artykułu 1. Koładkiewicz I. (2009) Corporate Social Responsibility in Poland: the Responsible Business Forum Report Perspective, Social Responsibility Journal, Vol. 5, No. 1 s Aluchna M., Koładkiewicz I. (2009) Polish Corporate Governance The Case of Small and Medium Sized Companies, International Journal of Banking Accounting and Finance, Vol.3, s Mój wkład w powstanie artykułu poz. 2 polegał na opracowaniu założeń i metody badań, zebraniu materiałów źródłowych i przeprowadzeniu badań, opracowaniu wyników badań, interpretacji uzyskanych wyników, przygotowaniu tekstu opracowania. Mój udział procentowy szacuję na 50%. 3

4 B.3. Publikacje naukowe w czasopismach krajowych innych niż znajdujące się w bazach lub na liście, o których mowa w pkt II A: W sumie 21 publikacji, w tym: autorstwo 19 artykułów i współautorstwo 2 artykułów; opublikowanych w 17 czasopismach naukowych o zasięgu ogólnopolskim oraz 4 w pracach i zeszytach naukowych 1. Koładkiewicz I. (2011) Przewodniczący rady dyrektorów/ rady nadzorczej - europejskie dobre praktyki nadzoru korporacyjnego a polska praktyka działania, Master of Business Administration (MBA), nr 5(112) wrzesień/październik 2011, s Artykuł ten stanowi część rozdziału IV w osiągnięciu naukowym punkt I: Rady nadzorcze dobre praktyki ładu korporacyjnego. Doświadczenia światowe i polskie 2. Koładkiewicz I. (2011) Rada dyrektorów/rada nadzorcza w firmie rodzinnej. Czynniki warunkujące jej powstanie i proces jej profesjonalizacji, [w] Współczesne Problemy Nadzoru Korporacyjnego, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 2/1, 2011, Sopot, s Koładkiewicz I. (2011) Family governance struktury i praktyka. Doświadczenia światowe, [w] Marjański A. (red.) Firmy rodzinne determinanty funkcjonowania i rozwoju. Strategie zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XII, zeszyt 7, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź, 2011, s Koładkiewicz I. (2010) Instytucja niezależnego członka rady w kodeksach nadzoru korporacyjnego w krajach Europy Środkowo Wschodniej, Organizacja i Kierowanie, nr 4 (142); s Koładkiewicz I., Rządca R. (2010) Atrakcyjność otoczenia rynkowego oraz ocena poszczególnych składowych systemu zarządzania i zakresu ich zmian. Perspektywa polskich jbr-ów, Master of Business and Administration (MBA), styczeń luty 2010, s Mój wkład w powstanie tej pracy (poz.5) polegał na opracowaniu założeń i metody badań, zebraniu materiałów źródłowych i przeprowadzeniu badań, opracowaniu wyników badań, interpretacji uzyskanych wyników oraz na przygotowaniu tekstu opracowania. Mój udział procentowy szacuję na 50%. 6. Koładkiewicz I. (2010) Nadzór korporacyjny nowe i stare wyzwania po kryzysie finansowym. Polska i Świat, Master of Business Administration (MBA) nr 3(104) maj/czerwiec 2010 (wprowadzenie), s Koładkiewicz I. (2010) Historia kołem się toczy czas reform w sferze nadzoru korporacyjnego ponownie się zaczął", Master of Business Administration (MBA) nr 3(104) maj/czerwiec 2010; s Koładkiewicz I. (2009) Doświadczenia przewodniczących rad nadzorczych w spółkach notowanych na GPW (indeks WIG20 i mwig40) Badania pilotażowe, Organizacja i Kierowanie, nr 4 (138), s Koładkiewicz I. (2009) Wykorzystanie internetu przez spółki giełdowe do komunikacji z inwestorami. Doświadczenia światowe i polskie, Master of Business and Administration (MBA), listopad grudzień 2009, s Koładkiewicz I. (2009) Komitety w radzie dyrektorów/radzie nadzorczej w kodeksach nadzoru korporacyjnego w Europie Środkowo Wschodniej [w] Nadzór korporacyjny a przedsiębiorstwo. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr.1, Sopot, s

5 11. Koładkiewicz I. (2008) Praktyka polskich rad nadzorczych z perspektywy jej zagranicznych członków, Organizacja i Kierowanie, nr.4 (134), s Koładkiewicz I. (2008) Budowanie pomostów między systemem edukacji i badań a przemysłem: Zarys problematyki, Master of Business and Administration (MBA), styczeń luty 2008, s Koładkiewicz I. (2008) Innowacyjność sposób na konkurencyjność. Doświadczenia Małych Mistrzów, Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej; Seria Organizacja i Zarządzanie, Z.44, s Koładkiewicz I. (2007) Firmy rodzinne w Polsce Perspektywy badawcze, Organizacja i Kierowanie 3 (129), s Koładkiewicz I. (2007) Rada dyrektorów/rada nadzorcza jako czynnik zmniejszający ciężar nowości rynkowej spółki debiutującej na giełdzie, Przegląd Organizacji 10/2007, s Koładkiewicz I. (2004) Wartości rodzinne w praktyce przykład Auchan Master of Business and Administration (MBA), Nr.3 (56), maj-czerwiec, s Koładkiewicz I. (2003) Inwestor instytucjonalny jako akcjonariusz mniejszościowy ważne wyzwanie dla nadzoru korporacyjnego, Problemy Zarządzania Nr 1, Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski, s Koładkiewicz I. (2003) Globalizacja w czterech odsłonach, Master of Business and Administration (MBA), Nr.5 (64), wrzesień-październik, s Dąbrowski J., Koładkiewicz I. (2002) Inicjatywy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach działających w Polsce, Organizacja i Kierowanie Nr 2 (108), s Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu wyników badań, interpretacji uzyskanych wyników, przygotowaniu tekstu opracowania. Mój udział procentowy szacuję na 50%. 20. Koładkiewicz, I. (2002) Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa. Wczoraj, dziś i jutro, Master of Business and Administration (MBA), Nr.3 (56), maj-czerwiec, s Koładkiewicz I. (2001) Nadzór korporacyjny w Polsce. Pierwsze doświadczenia, Organizacja i Kierowanie, Nr 3 (105), s B.4. Rozdziały w monografiach w języku polskim opublikowane po uzyskaniu stopnia doktora: W sumie 24 rozdziały, w tym: autorstwo 11 rozdziałów i współautorstwo 13 rozdziałów. 1. Koładkiewicz I. (2012) Niezależny członek rady nadzorczej w Polsce. Podsumowanie pierwszej dekady doświadczeń [w] Urbanek P. (red.) Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2012 s Rozdział ten stanowi składową rozdziału IV w osiągnięciu naukowym punkt I: Rady nadzorcze dobre praktyki ładu korporacyjnego. Doświadczenia światowe i polskie 2. Koładkiewicz I. (2010) Mechanizmy nadzoru korporacyjnego a cykl życia organizacji Na przykładzie wybranych modeli [w] Urbanek P. (red.) Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s

6 3. Aluchna M., Koładkiewicz I. (2009) Realizacja strategii a oczekiwania inwestorów doświadczenia debiutantów giełdowych z 2004 roku [w] Rokita J., Czakon W., Samborski A. (red.) Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, s Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu założeń i metody badań, zebraniu materiałów źródłowych i przeprowadzenie badań, opracowaniu wyników badań, interpretacji uzyskanych wyników oraz na przygotowaniu tekstu opracowania. Mój udział procentowy szacuję na 50%. 4. Aluchna M., Koładkiewicz I. (2009) Od KONKURENCJI do WSPÓŁPRACY. Doświadczenia Inter Cars SA I JC Auto SA [w] Adamik A., Lachiewicz S. (red.) Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji, Monografie Politechniki Łódzkiej, s Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu założeń i metody badań, zebraniu materiałów źródłowych i przeprowadzeniu badań, opracowaniu wyników badań, interpretacji uzyskanych wyników oraz przygotowaniu tekstu opracowania. Mój udział procentowy szacuję na 50%. 5. Aluchna M., Koładkiewicz I. (2008) Internet ważne narzędzie w polityce informacyjnej spółek publicznych. Praktyka działania debiutantów giełdowych z 2004 r. [w] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.) Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, s Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu założeń i metody badań, zebraniu materiałów źródłowych i przeprowadzeniu badań, opracowaniu wyników badań, interpretacji uzyskanych wyników oraz na przygotowaniu tekstu opracowania. Mój udział procentowy szacuję na 50%. 6. Aluchna M., Koładkiewicz I. (2008) Przejrzystość w kontekście wartości przedsiębiorstwa [w] Rudolf S. (red.) (2008) Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu założeń i metody badań, zebraniu materiałów źródłowych i przeprowadzeniu badań, opracowaniu wyników badań, interpretacji uzyskanych wyników oraz przygotowaniu tekstu opracowania. Mój udział procentowy szacuję na 50%. 7. Aluchna M., Koładkiewicz I. (2008) Rada nadzorcza jako ważny zasób wiedzy? Doświadczenia debiutantów giełdowych z 2004 roku [w] Godziszewski B. (red.) Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Kluczowe relacje organizacji w gospodarce opartej na wiedzy, TNOiK, Toruń, 2008, s Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu założeń i metody badań, zebraniu materiałów źródłowych i przeprowadzeniu badań, opracowaniu wyników badań, interpretacji uzyskanych wyników oraz przygotowaniu tekstu opracowania. Mój udział procentowy szacuję na 50%. 8. Aluchna M., Koładkiewicz I. (2007) Kuszenie inwestorów czyli strategie rozwoju debiutantów giełdowych z 2004 roku [w] Lachiewicz L. (red.) Zarządzanie rozwojem organizacji, Monografie Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, s Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu założeń i metody badań, zebraniu materiałów źródłowych i przeprowadzeniu badań, opracowaniu wyników badań, interpretacji 6

7 uzyskanych wyników oraz przygotowaniu tekstu opracowania. Mój udział procentowy szacuję na 50%. 9. Koładkiewicz I. (2006) Strategia konieczność czy marzenia? Doświadczenia małych mistrzów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw [w] Płoszajski P., Bełz G. (red.) Wybory strategiczne firm. Nowe instrumenty analizy i wdrażania, SGH Oficyna Wydawnicza, Warszawa, s Aluchna M., Koładkiewicz I. (2006) Przejrzystość debiutów giełdowych. Wyniki pierwszego etapu badań" [w] Ostaszewski J., Zaleska M. (red.) W stronę teorii i praktyki zarządzania, KZiF, SGH, s Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu założeń i metody badań, zebraniu materiałów źródłowych i przeprowadzeniu badań, opracowaniu wyników badań, interpretacji uzyskanych wyników oraz na przygotowaniu tekstu opracowania. Mój udział procentowy szacuję na 50%. 11. Koładkiewicz I. (2006) Rady dyrektorów w dobie reform. Doświadczenia z za oceanu i nie tylko, [w] Kwiatkowski S. (red.) Dobra gospodarka, Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego, s Aluchna M., Koładkiewicz I. (2006) Budowa relacji inwestorskich. Doświadczenia debiutantów z GPW z 2004 roku, [w] Rudolf S. (red.) Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu założeń i metody badań, zebraniu materiałów źródłowych i przeprowadzeniu badań, opracowaniu wyników badań, interpretacji uzyskanych wyników oraz przygotowaniu tekstu opracowania. Mój udział procentowy szacuję na 50%. 13. Koładkiewicz I. (2005) Co decyduje o sukcesie? Doświadczenia menedżerów założycieli przedsiębiorstw liderów [w] Borkowska S. (red.) Zarządzanie talentami, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS), Warszawa, s Dąbrowski J., Gierszewska G., Koładkiewicz I. (2005) Profile strategiczne a profile zarządzania wiedzą, [w] Dąbrowski J., Gierszewska G. (red.) Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa, rozdział II, s Mój wkład w powstanie tego rozdziału polegał na opracowaniu założeń i metody badań, zebraniu materiałów źródłowych i przeprowadzeniu badań, opracowaniu wyników badań, interpretacji uzyskanych wyników, przygotowaniu tekstu opracowania. Mój udział procentowy szacuję na 33%. 15. Dąbrowski J., Koładkiewicz I. (2005) Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą badania pogłębione [w] Dąbrowski J., Gierszewska G. (red.) Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa, rozdział V, s Mój wkład w powstanie tego rozdziału polegał na opracowaniu założeń i metody badań, zebraniu materiałów źródłowych i przeprowadzeniu badań, opracowaniu wyników badań, interpretacji uzyskanych wyników oraz na przygotowaniu tekstu opracowania. Mój udział procentowy szacuję na 50%. 16. Koładkiewicz I. (2005) Przedsiębiorstwo PZN [w] Dąbrowski J., Gierszewska G. (red.) (2005) Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa, rozdział VI. Studia przypadków, s

8 17. Koładkiewicz I., Trochimiuk R. (2005) Przedsiębiorstwo Kreon [w] Dąbrowski J., Gierszewska G. (red.) Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa, rozdział VI. Studia przypadków, s Mój wkład w powstanie tego rozdziału polegał na opracowaniu wyników badań, interpretacji uzyskanych wyników oraz na przygotowaniu tekstu opracowania. Mój udział procentowy szacuję na 50%. 18. Koładkiewicz I., (2005) Przedsiębiorstwo Sara [w] Dąbrowski J., Gierszewska G. (red.) Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa, rozdział VI. Studia przypadków, s Koładkiewicz I. (2004) Globalizacja a nadzór korporacyjny [w] Koładkiewicz I., Kozioł W. (red.) Wyzwania globalizacji - Odpowiedzi przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego - WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa, s Koładkiewicz I. (2004) Nadzór korporacyjny w małych i średnich przedsiębiorstwach. Doświadczenia zagraniczne [w] Rudolf S. (red.) Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s Koładkiewicz I. (2003) Nadzór korporacyjny w firmach rodzinnych zarys mapy problemów [w] Jeżak J. (red.) Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Doświadczenia krajowe i międzynarodowe, Polsko Amerykańskie Centrum Zarządzania (PAM Center) przy Uniwersytecie Łódzkim, tom 2, s Dąbrowski J., Koładkiewicz I. (2003) Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach działających w Polsce wyniki badań [w] Wawrzyniak B. (red.) Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa, s Mój wkład w powstanie tego rozdziału polegał na opracowaniu założeń i metody badań, zebraniu materiałów źródłowych i przeprowadzeniu badań, opracowaniu wyników badań, interpretacji uzyskanych wyników oraz na przygotowaniu tekstu opracowania. Mój udział procentowy szacuję na 50%. 23. Koładkiewicz I. (2002) Rola akcjonariuszy instytucjonalnych w sprawowaniu nadzoru [w] Rudolf S. (red.) Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s Dąbrowski J., Koładkiewicz I. (2002) Budowanie nowego: Exbud S.A. i Drugi NFI S.A.[w] Wawrzyniak B (redakcja naukowa) (2002) Polskie grupy kapitałowe. Perspektywa europejska, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa, s Mój wkład w powstanie tego rozdziału polegał na opracowaniu założeń i metody badań, zebraniu materiałów źródłowych i przeprowadzeniu badań, opracowaniu wyników badań, interpretacji uzyskanych wyników oraz przygotowaniu tekstu opracowania. Mój udział procentowy szacuję na 50%. 8

9 B.5 Rozdziały w monografiach w języku angielskim opublikowane po uzyskaniu stopnia doktora: W sumie 5 rozdziałów, w tym: autorstwo 4 rozdziałów i współautorstwo 1 rozdziału. 1. Koładkiewicz I. (2012) Supervisory Boards in Developing Economies: The Polish Experience [w] Boubaker S. (Editor), Khuong Nguyen D. (Editors) Board Directors and Corporate Social Responsibility, Palgrave Macmillan, UK, s Koładkiewicz I. (2009) Responsible Business in Polish Economic Practice: The Experience of the Camela S.A. Factory of Clothing Inserts [in] Mallin Ch. A. (ed) Corporate Social Responsibility. A Case Study Approach, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton MA, USA, s Aluchna M., Koładkiewicz I. (2008) Guidelines for Corporate Behaviour: Origins, Current Stage, and Future Tendencies of Polish Corporate Governance Code [w] Aras G., Crowther D. (editors) Culture and Corporate Governance, Research Series: Issues in Corporate Behaviour and Sustainability, Part 2 Regional Issues, Published by Social Responsibility Research Network s Mój wkład w powstanie tego rozdziału polegał na opracowaniu założeń i metody badań, zebraniu materiałów źródłowych i przeprowadzeniu badań, opracowaniu wyników badań, interpretacji uzyskanych wyników oraz przygotowaniu tekstu opracowania. Mój udział procentowy szacuję na 50%. 4. Koładkiewicz I. (2008) The Transfer of Knowledge and Technology Between the Research and Development Sphere and Industry in Poland: Perspectives of the Representatives of Science and Transfer Intermediaries [w] Runiewicz - Wardyn M. (ed.) Knowledge - Based Economy as Factor of Competitiveness and Economic Growth, Academic and Professional Press, Warsaw, s Koładkiewicz I. (2006) Polish Supervisory Boards in Practice A Few Snapshots [w] Mallin Chris (ed.) International Corporate Governance: A Case Study Approach, Edward Elgar Book, s B.6. Rozdziały w podręcznikach po uzyskaniu stopnia doktora: W sumie 5 rozdziałów, w tym: autorstwo 3 rozdziałów i współautorstwo 2 rozdziałów. 1. Cieślik J., Koładkiewicz I. (2011) Getmor (Poland). [in] Cooney T. M. Cases in European Entrepreneurship (e-book), Dublin Institute of Technology, strony w PDF s Mój wkład w powstanie tego rozdziału polegał na opracowaniu założeń i metody badań, zebraniu materiałów źródłowych i przeprowadzeniu badań, opracowaniu wyników badań, interpretacji uzyskanych wyników oraz przygotowaniu tekstu opracowania. Mój udział procentowy szacuję na 50%. 2. Koładkiewicz I. (2011) Rada dyrektorów/rada nadzorcza podstawowy wewnętrzny mechanizm nadzoru korporacyjnego [w] Dobija D., Koładkiewicz I. (red.) Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki, Wolters Kluwer Polska, s

10 3. Koładkiewicz I. (2011) Relacje inwestorskie. Komunikacja spółek z uczestnikami rynku giełdowego [w] Dobija D., Koładkiewicz I. (red.) Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki, Wolters Kluwer Polska, s Koładkiewicz I. (2011) Ład korporacyjny [w] Gasparski W. (red.) Biznes, etyka odpowiedzialność, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa, s Strumińska Kutra M., Koładkiewicz I. (2012) Studium przypadku [w] Jemielniak D. (red.) Badania jakościowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, t.2, s Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu założeń rozdziału, zebraniu materiałów źródłowych, opracowaniu materiałów oraz przygotowaniu tekstu opracowania. Mój udział procentowy szacuję na 30%. B.7. Redakcja monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism po uzyskaniu stopnia doktora: 1. Dobija D., Koładkiewicz I. (red) (2011) Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki, Wolters Kluwer Polska, Warszawa. 2. Koładkiewicz I., Cieślik J. (red.) (2011) Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków, Wolters Kluwer Polska, Warszawa. 3. Koładkiewicz I., Cieślak I. (redakcja naukowa) Specjalny numer Master of Business and Administration (MBA), nr 3(104) maj/czerwiec Koładkiewicz I., Kozioł W. (red.) (2004) Wyzwania globalizacji - Odpowiedzi przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. L. Koźmińskiego, Warszawa. 10

11 C) Opracowania zbiorowe, katalogi zbiorów, dokumentacja prac badawczych, ekspertyz, utworów i dzieł artystycznych BRAK D) Sumaryczny impact factor według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem opublikowania: 0 E) Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS): 7 F) Indeks Hirscha według bazy Web of Science (WoS): 2 G) Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udział w takich projektach W sumie udział w 17 krajowych projektach badawczych, w tym: 10 projektach finansowanych i współfinasowanych ze źródeł zewnętrznych (kierownik 3 projektów) oraz 7 projektach finansowanych ze źródeł wewnętrznych ALK w ramach działalności statutowej i badań własnych, MNiSW (kierownik 4 projektów). Projekty finansowane i współfinasowane ze źródeł zewnętrznych: 1. Internacjonalizacja a rozwój przedsiębiorstw, w realizacji, Narodowe Centrum Nauki (NCN), wykonawca. 2. Profesjonalizacja struktur nadzoru w firmach rodzinnych, w realizacji, Narodowe Centrum Nauki (NCN) UMO-2011/01/B/HS4/05445, kierownik projektu. 3. Komitety audytu i wynagrodzenia jako mechanizmy usprawniające funkcjonowanie rad nadzorczych doświadczenia polskie i zagraniczne", , Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, N N / 0392/B/H03/2008/35, wykonawca. 4. Przedsiębiorczość międzynarodowa w Polsce, , Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, N N , wykonawca. 5. Jednostka badawczo rozwojowa jako organizacja generująca wiedzę modele funkcjonowania, , Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,1H02D , wykonawca. 6. Rozwój instytucji niezależnego członka rady nadzorczej w krajach Europy środkowowschodniej, , Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, N N , wykonawca. 7. Pierwsza rynkowa wycena struktury nadzoru spółki", , Komitet Badań Naukowych, 1H02D / 0283/H02/2005/29, kierownik projektu. 8. Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą, , Komitet Badań Naukowych, 2H02D06623, wykonawca. 11

12 9. Mali Mistrzowie. Kompleksowy Program Kształtowania Młodych Liderów Przedsiębiorczości (Mali Mistrzowie), , dofinansowywany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), kierownik projektu. 10. Kierownictwa polskich grup kapitałowych wobec wyzwań związanych z procesami integracji z Unią Europejską, , Komitet Badań Naukowych, 1 H02D , wykonawca. Projekty finansowane ze źródeł wewnętrznych ALK - działalność statutowa i badania własne, MNiSW: 1. Determinanty dobrej współpracy między radą nadzorczą a zarządem. Perspektywa prezesa zarządu/ Rada nadzorcza w Polsce. Portret własny, rok 2013, działalność statutowa 2013, MNiSW, wykonawca. 2. Determinanty skuteczności rady nadzorczej. Polskie i światowe doświadczenia, rok 2012, działalność statutowa 2012, MNiSW, autor wniosku i wykonawca. 3. Nadzór korporacyjny w praktyce polskich przedsiębiorstw. Profesjonalizacja nadzoru w firmach rodzinnych. Instytucje nadzoru i ich zadania, rok 2011, działalność statutowa 2011, MNiSW, autor wniosku i wykonawca. 4. Profesjonalizacja struktur nadzoru - rada nadzorcza/rada dyrektorów i jej zadania w pierwszych fazach rozwoju organizacji - na przykładzie firm rodzinnych, rok 2010, badania własne, MNiSW, kierownik projektu i wykonawca. 5. Profesjonalizacja struktur nadzoru - rada nadzorcza/rada dyrektorów i jej zadania w pierwszych fazach rozwoju organizacji rok 2009, Badania własne, MNiSW, kierownik projektu i wykonawca. 6. Profesjonalizacja struktur nadzoru - rada nadzorcza/ rada dyrektorów a cykl życia organizacji, rok 2008, Badania własne, MNiSW, kierownik projektu i wykonawca. 7. Transfer władzy między generacjami jako czynniki warunkujący istnienie firm rodzinnych, rok 2007, Badania własne, MNiSW, kierownik projektu i wykonawca. H) Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową albo artystyczną Nazwa nagrody, rok przyznania, nazwa organu przyznającego nagrodę, określenie tytułu z jakiego została przyznana nagroda 1. Wyróżnienie w X konkursie na prace naukowe w zakresie nauk o zarządzaniu powstałe w latach w kategorii Podręczniki, 2012 rok, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania, Polska Akademia Nauk, za podręcznik Ład korporacyjny. 2. Nagroda Indywidualna Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, 2003 rok, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, za książkę pt.: Nadzór korporacyjny w Narodowych Funduszach Inwestycyjny. I) Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych od doktoratu W sumie udział w 33 konferencjach, w tym: w 13 zagranicznych oraz w 20 krajowych. 12

13 Konferencje zagraniczne: 1. Koładkiewicz I., 2012 r., "The Second Generation: An Agent of Change or Continuator of Family Tradition? Examples of the Internationalization of Polish Small and Medium Sized Family Businesses, The Small Business Institute, 2012 Annual Conference, San Antonio, USA. Referat dostępny w "2012 Small Business Institute, National Conference Proceedings, Vol. 36, No.1 - Winter 2012". 2. Koładkiewicz I., 2011 r., "The Second Generation: An Agent of Change or Continuator of Family Tradition? Examples of the Internationalization of Polish Small and Medium Sized Family Businesses", "7th Workshop on family firms management research the challenge of family businesses to balance tradition and change", EIASM, Witten, Germany. 3. Koładkiewicz I., 2010 r., The Polish Supervisory Board: Practice from the Point of View of its Foreign Members, 10th European Corporate Governance Conference, Bruksela, Belgia 4. Koładkiewicz I., 2009 r. "The Supervisory Board Chairman: A Leader or Administrator? The Experiences of Supervisory Board Chairmen of Companies Listed of the Warsaw Stock Exchange (WIG20 and WIG40 Indexes)", "6th Workshop on Corporate Governance", EIASM, Bruksela, Belgia. 5. Koładkiewicz I., 2008 r., "The Polish Supervisory Board: Practice from the Point of View of its Foreign Members", "5th Workshop on Corporate Governance ", EIASM, Bruksela, Belgia. 6. Aluchna M., Koładkiewicz I., 2008 r., Polish Corporate Governance Case of Small and Medium Companies, 7th International Corporate Social Responsibility Conference, Durham University, Wielka Brytania 7. Koładkiewicz I., 2007 r., "Corporate Gorvernance in Small and Medium Sized Enterprises. Polish Experience and Practice", "4th Workshop on Corporate Governance", EIASM, Bruksela, Belgia 8. Aluchna M., Koładkiewicz I., 2007 r., "Guidelines for Companies Behaviour The Case of Polish Corporate Governance Code", "6th International Conference on Social Responsibility", Kuala Lumpur, Malezja. 9. Koładkiewicz I., 2007 r. "Family Business in Poland: Research Perspectives", "3rd EIASM Family Firms Workshop", EIASM, Jönköping, Szwecja. 10. Koładkiewicz I., 2006 r. "A Recipe for Success: The Experience of Polish Companies of the SME Sector", "The 4th International Conference on Business Economics, Management & Marketing", Ateny, Grecja 11. Koładkiewicz I., 2003, Corporate Governance and the Transformation of Shareholder Structure The Case of the National Investment Funds, 5th International Conference on Corporate Governance and Direction, Henley, Wielka Brytania 12. Koładkiewicz I., 2002 r., Corporate Governance and the Transformation of Shareholder Structure. The Case of the National Investment Funds, The 2th European Conference on Corporate Governance: Can Europe Build on Its Diversity to Develop the Corporate Governance System of the Future?, Bruksela, Belgia 13. Koładkiewicz I., 2001, The Institutional Shareholder Best Practice, The National Investment Funds Experience, 4 th International Conference on Corporate Governance and Direction, Henley, Wielka Brytania 13

14 Konferencje krajowe: 1. Koładkiewicz I., 2013 r., Drugie pokolenie w firmie rodzinnej agent zmian czy kontynuator rodzinnych tradycji? Na przykładzie internacjonalizacji polskich małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych, III Konferencja Naukowa Firmy Rodzinne, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Łódź. 2. Koładkiewicz I., 2103 r., Skuteczna rada nadzorcza. Perspektywa prezesów spółek pilotaż ekspercki, Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego, Uniwersytet Gdański, Sopot. 3. Koładkiewicz I., 2012 r., Niezależny członek rady nadzorczej w Polsce. Podsumowanie pierwszej dekady doświadczeń, Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego, Uniwersytet Łódzki, Łódź. 4. Koładkiewicz I., 2010 r., Mechanizmy nadzoru korporacyjnego a cykl życia organizacji. Na przykładzie wybranych modeli, "Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego", Uniwersytet Łódzki, Łódź. 5. Koładkiewicz I., 2009 r., Komitety w radach nadzorczych - w kodeksach nadzoru korporacyjnego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Nadzór korporacyjny a przedsiębiorstwo, Uniwersytet Gdański, Sopot. 6. Koładkiewicz I., 2009 r., Samoocena funkcjonowania jednostek badawczo-rozwojowych - JBR, Zarządzanie działalnością B&R, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa. 7. Aluchna M., Koładkiewicz I., 2009 r., Współpraca i konkurencyjność w kontekście rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Doświadczenia debiutantów z 2004 roku, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zarządzanie Rozwojem Organizacji "Współpraca i konkurencyjność jako determinanty rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, Szydłów. 8. Koładkiewicz I., 2008 r., "Universities and R&D networking in a knowledge-based economy, Knowledge-based economy as factor of competitiveness and economic growth, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa. 9. Aluchna M., Koładkiewicz I., 2008 r., Internet ważne narzędzie w polityce informacyjnej spółek publicznych. Praktyka działania debiutantów giełdowych z 2004 r., Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii, Politechnika Łódzka, Łódź. 10. Aluchna M., Koładkiewicz I., 2008 r., Przejrzystość w kontekście wartości przedsiębiorstwa, Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Politechnika Łódzka, Łódź. 11. Aluchna M., Koładkiewicz I., 2007 r., Kuszenie inwestorów - czyli strategie rozwoju debiutantów giełdowych z 2004 roku, Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Zarządzanie rozwojem organizacji, Politechnika Łódzka, Spała. 12. Aluchna M., Koładkiewicz I., 2007 r. Realizacja strategii, czyli trening cierpliwości dla inwestorów. InterCars S.A. i JC Auto S.A doświadczenia debiutantów giełdowych z 2004 roku, MANAGEMENT FORUM 2020 współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice. 14

15 13. Koładkiewicz I., 2006 r., Strategia konieczność czy marzenia? Doświadczenia małych mistrzów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania strategicznego, Mądralin. 14. Koładkiewicz I., 2005 r., Co decyduje o sukcesie? Doświadczenia menedżerów założycieli przedsiębiorstw liderów, Zarządzanie talentami, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa. 15. Koładkiewicz I., 2005 r., Innowacyjność sposób na konkurencyjność. Doświadczenia "Małych Mistrzów, Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu "Wiedza Informacja Marketing edycja III, Politechnika Śląska, Szczyrk. 16. Koładkiewicz I., 2005 r., Corporate Governance in Small and Medium Enterprises Polish Experience and Practice, The Joint Conference of the Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management and Yale University: New trends in Corporate Governance American and Polish Perspective, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego (obecnie Akademia Leona Koźmińskiego), Warszawa. 17. Koładkiewicz I., 2004 r., Nadzór korporacyjny w małych i średnich przedsiębiorstwach. Doświadczenia zagraniczne, Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, Uniwersytet Łódzki, Łódź. 18. Koładkiewicz I., 2003 r., Globalizacja a nadzór korporacyjny, Konferencja pt. Wyzwania globalizacji - Odpowiedzi przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski i Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego (obecnie ALK), Warszawa. 19. Koładkiewicz I., 2003 r., Nadzór korporacyjny w firmach rodzinnych. Zarys mapy problemów, Konferencja, Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Doświadczenia krajowe i międzynarodowe Uniwersytet Łódzki, Łódź. 20. Koładkiewicz I., 2002 r. Nadzór korporacyjny w złożonych podmiotach gospodarczych. Doświadczenia grupy kapitałowej Exbud S.A. i Drugiego NFI S.A., Szkoła Letnia Organizacji i Zarządzania, Szklarska Poręba. 15

16 III. Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski oraz informacja o współpracy międzynarodowej habilitanta A) Uczestnictwo w programach europejskich oraz innych programach międzynarodowych i krajowych 1. Międzynarodowy projekt badawczy pn.: Polish Women Entrepreneurs: A Growing Economic Segment ; , członkowie zespołu: Profesor Dianne H. B. Welsh, University of North Carolina Greensboro, USA, Dr. Esra Memili, University of North Carolina Greensboro, USA i dr Izabela Koładkiewicz, Akademia Leona Koźmińskiego. 2. International Faculty Development Program (IFDP), IESE Business School, Barcelona, Hiszpania, B) Aktywny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych BRAK C) Udział w komitetach organizacyjnych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych 1. Interdyscyplinarne Seminarium u Koźmińskiego odbywają się zazwyczaj raz w miesiącu w ciągu roku akademickiego, w latach odbyło się 50 seminariów, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, koordynator i organizator. 2. "Raport o Corporate Governance. Polska i Świat", 2010 r., Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, przewodnicząca komitetu organizacyjnego. 3. "New Trends in Corporate Governance. American and Polish Perspective", 2005 r., Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, członek komitetu organizacyjnego. 4. Wyzwania globalizacji Odpowiedzi przedsiębiorstw, 2003 r., Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski i Wyższa Szkoła Przedsiębiorczość i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, przewodnicząca komitetu organizacyjnego oraz członek Rady Programowej Konferencji D) Otrzymane nagrody i wyróżnienia inne niż wymienione w pkt II H 1. Nagroda Rektora, 2011 r., Rektor Akademii Leona Koźmińskiego, za działalność publikacyjną, Warszawa 2. Nagroda Rektora, 2010 r., Rektor Akademii Leona Koźmińskiego, za działalność publikacyjną, Warszawa. 3. Nagroda Rektora, 2009 r., Rektor Akademii Leona Koźmińskiego, za działalność publikacyjną, Warszawa 4. Nagroda Rektora, 2008 r., Rektor Akademii Leona Koźmińskiego, za działalność publikacyjną, Warszawa 5. Nagroda Rektora Akademii Leona Koźmińskiego, 2007 r. Rektor Akademii Leona Koźmińskiego, za działalność publikacyjną, Warszawa. 6. Nagroda Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, 2006, Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego za działalność publikacyjną, Warszawa. 16

17 7. Nagroda Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, 2005, Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego za działalność publikacyjną, Warszawa. 8. Nagroda Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, 2004, Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego za działalność publikacyjną, Warszawa 9. Stypendium konferencyjne Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Warszawa, Nagroda I stopnia Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego za artykuł pn.: Building of a Corporate Governance System in Poland: Initial Experiences w Corporate Governance. International Perspectives, Vol. 9, No.3, 2001 Warszawa, październik 2001 E) Udział w konsorcjach i sieciach badawczych Lider: Miasto Stołeczne Warszawa Partner: Akademia Leona Koźmińskiego, projekt pn.: STOŁECZNE FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Opracowanie, promocja i pilotażowe wdrożenie nowych metod współpracy warszawskiego samorządu i przedsiębiorstw dla skutecznego zarządzania zmianą gospodarczą ; Program Operacyjny Kapitał Ludzki ; , Główny Ekspert do spraw Badań i Wsparcia. F) Kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z naukowcami z innych ośrodków polskich i zagranicznych oraz we współpracy z przedsiębiorcami, innymi niż wymienione w pkt II G 1. Rada nadzorcza z perspektywy akcjonariusza oraz prezesa zarządu, listopad 2012 marzec 2013, firma search executive AMRPOP oraz PwC Polska, wykonawca odpowiedzialny za stronę merytoryczną projektu 2. Skuteczna rada nadzorcza, kwiecień wrzesień 2011, firma search executive AMRPOP, wykonawca odpowiedzialny za stronę merytoryczną projektu G) Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism 1. Management and Business Administration. Central Europe (MBA.CE) (dawniej: Master of Business Administration), 2001 obecnie, Akademia Leona Koźmińskiego, członek Rady Redakcyjnej 2. Kozminski Working Papers Akademii Leona Koźmińskiego, 2008 obecnie, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek Komitetu Redakcyjnego serii H) Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych 1. Nazwa organizacji lub towarzystwa, okres członkostwa, pełnione funkcje (np. prezes, sekretarz, członek zarządu, itp.) International Family Enterprise Research Academy (IFERA) European Corporate Governance Institute 17

18 I) Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki 1. Publikacja przez dwóch studentów z nitki angielskiej artykułów w periodyku TOP 15, Akademii Leona Koźmińskiego, przygotowanych pod moim kierunkiem, w roku akademickim : a. Dulle K. (2012 ) Reasons for the underrepresentation of women in executive ranks in Germany b. Pietraś A. (2012) Dual social roles of clinical directors international perspective and example of Lublin District Hospital. 2. Opracowanie autorskiego programu dla wykładu pn.: Nadzór korporacyjny, 2002 r., w kolejnych latach podlegał on ciągłej modyfikacji. 3. Prezentacja dla praktyków członków rad nadzorczych wyników badań zrealizowanych we współpracy z firmą search executive AMROP, 2011 r., Forum Rad Nadzorczych, Warszawa; Koładkiewicz I., Magda T., 2011 r. Kluczowe czynniki warunkujące skuteczność działania rad nadzorczych wstępne wyniki badania, Warszawa. 4. Prezentacja dla praktyków członków rad nadzorczych i zarządów na seminarium Polskiego Instytutu Dyrektorów (PID), 2009 r., Koładkiewicz I., Dobre praktyki sukcesji, Warszawa. 5. Prezentacja dla praktyków członków rad nadzorczych i zarządów na seminarium Polskiego Instytutu Dyrektorów (PID), 2009 r., Koładkiewicz I., Polskie corporate governance w oczach zagranicznych członków krajowych rad, Warszawa. 6. Prezentacja dla członków zespołu relacji inwestorskich na warsztatach PID i GPW EduPartner Dobre Praktyki, Koładkiewicz I., 2008 r., Mechanizm sprawozdawania przez spółkę na temat stosowania Dobrych Praktyk 2008 (par.29 Regulaminu Giełdy), Warsztaty, Warszawa. 7. Prezentacja na konferencji CORPORATE GOVERNANCE XXXIV pn. Listed on WSE: Ład korporacyjny 2007, GPW, Warszawa, 2008 r., Koładkiewicz I., Co jeszcze można uczynić dla poprawy corporate governance w Polsce? Może efektywna sukcesja?. J) Opieka naukowa nad studentami i lekarzami w toku specjalizacji 1. Promotor pracy magisterskiej, Akademia Leona Koźmińskiego w sumie 159 wypromowanych magistrów w tym: 121 liczba wypromowanych magistrów - studia w języku polskim od 2005 r. do obecnie 38 liczba wypromowanych magistrów - studia w języku angielskim od 2004 do obecnie 2. Promotor pracy licencjackiej, Akademia Leona Koźmińskiego, w sumie 91 wypromowanych licencjatów w tym: 81 liczba wypromowanych licencjatów - studia w języku polskim od 2006 do obecnie 10 liczba wypromowanych licencjatów - studia w języku angielskim od 2008 do 2011 r. K) Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora pomocniczego BRAK 18

19 L) Staże w zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich 1. International Business School w Jönköping, Szwecja, , staż naukowy - kwerenda biblioteczna. 2. International Business School w Jönköping, Szwecja, , staż naukowy - kwerenda biblioteczna. 3. Oxford Brookes University Business School, Wielka Brytania, , staż naukowy - kwerenda biblioteczna. 4. School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg, Szwecja, , staż naukowy - kwerenda biblioteczna. 5. International Business School w Jönköping, Szwecja, , staż naukowy - kwerenda biblioteczna. 6. London School of Economics, Wielka Brytania, 1 tydzień wrzesień 2005, staż naukowy - kwerenda biblioteczna. 7. Birmingham University, Wielka Brytania, 1 tydzień grudzień 2003, staż naukowy - kwerenda biblioteczna. M) Wykonane ekspertyzy lub inne opracowania na zamówienie Szułdrzyński K., Koładkiewicz I., Magda T., 2013, Raport Rady nadzorcze Skuteczność rad nadzorczych w spółkach publicznych notowanych na GPW, Forum rad nadzorczych, PwC, Amrop, N) Udział w zespołach eksperckich i konkursowych BRAK O) Recenzowanie projektów międzynarodowych i krajowych BRAK P) Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych W sumie zrecenzowałam 37 manuskryptów publikacji, w tym: 33 do czasopism (7 międzynarodowych i 26 krajowych) oraz 4 na konferencje międzynarodowe Czasopisma międzynarodowe i krajowe: 1. Business & Society (BAS), The Journal of the International Association for Business and Society (IABS), 2010 Liczba zrecenzowanych manuskryptów publikacji 1 2. Social Responsibility Journal, 2008 Liczba zrecenzowanych manuskryptów publikacji 2 3. Corporate Governance. An International Review, Liczba zrecenzowanych manuskryptów publikacji 3 4. Organization Science, 2010 Liczba zrecenzowanych manuskryptów publikacji 1 5. Problemy zarządzania, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, Liczba zrecenzowanych manuskryptów publikacji 3 19

20 6. Management and Business Administration. Central Europe (MBA.CE) (dawniej: Master of Business Administration), 2002 do obecnie: Liczba zrecenzowanych manuskryptów publikacji 23 Konferencje międzynarodowe i krajowe: 1. The Small Business Institute, 2012 Annual Conference, San Antonio, Texas, USA, 2012 Liczba zrecenzowanych manuskryptów publikacji na konferencję 2 2. EURAM 2010 Conference, Włochy, 2010 Liczba zrecenzowanych manuskryptów publikacji na konferencję 1 3. EURAM 8 Conference, Słowenia 2008: Liczba zrecenzowanych manuskryptów publikacji na konferencję 1 Q) Inne osiągnięcia, nie wymienione w pkt III A III P Publikacje w periodykach branżowych po uzyskaniu stopnia doktora 1. Koładkiewicz I. (2008) Rady nadzorcze polskich spółek publicznych w oczach ich członkówobcokrajowców ; Przegląd Corporate Governance, 3(15), s Koładkiewicz I. (2007) Komitet audytu doświadczenia światowe a polska rzeczywistość ; Przegląd Corporate Governance, Nr 1(9); s Koładkiewicz I. (2006) Pułapki sukcesji gdy rada nie chce, ale musi Przegląd Corporate Governance, Nr 4(8); s Koładkiewicz I. (2006) Planowanie sukcesji konieczność czy wymysł? ; Przegląd Corporate Governance, Nr 3(7), s Koładkiewicz I. (2006) Oceniać czy nie oceniać? Praca rad dyrektorów i rad nadzorczych pod lupą, Przegląd Corporate Governance, Biuletyn Polskiego Instytutu Dyrektorów 2(6) 2006, Warszawa, s Koładkiewicz I. (2006) Rada nadzorcza jako czynnik warunkujący rozwój? Perspektywa firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, Przegląd Corporate Governance, Biuletyn Polskiego Instytutu Dyrektorów 1(5) 2006, Warszawa, s Podsumowanie aktywności publikacyjnej obejmującej okres przed oraz po doktoracie zawiera tabela 1. 20

21 Tabela 1. Podsumowanie aktywności publikacyjnej Aktywność publikacyjna Przed doktoratem Po Łącznie doktoracie W języku angielskim: Artykuły w czasopismach wyróżnionych na liście Journal Citation Report [wykaz pkt.ii.a] w momencie publikacji Impact Factor: 0 Artykuły w pozostałych czasopismach recenzowanych [wykaz pkt.ii.b.2.] Rozdziały w monografiach [wykaz pkt.ii.b.5.] Rozdziały w podręcznikach [wykaz pkt.ii.b.6.] Aktywność w języku angielskim łącznie: W języku polskim: Autorstwo i współautorstwo monografii [wykaz pkt.i.a] +[wykaz pkt.ii.b.1.] Artykuły opublikowane w polskich recenzowanych czasopismach naukowych [wykaz pkt.ii.b.3] Rozdziały w monografiach [wykaz pkt.ii.b.4] Rozdziały w podręcznikach [wykaz pkt.ii.b.6.] Redakcja monografii, podręczników i czasopism naukowych [wykaz pkt.ii.b.7] Pozostałe publikacje w periodykach branżowych [wykaz pkt.iii.q] 0 6 Aktywność w języku polskim łącznie: SUMA

. Wykaz dorobku habilitacyjnego nauki społeczne OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH

. Wykaz dorobku habilitacyjnego nauki społeczne OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH . Wykaz dorobku habilitacyjnego nauki społeczne OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej

Bardziej szczegółowo

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję WZÓR OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz publikacji

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki

Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki WZÓR OBSZAR SZTUKI Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz dorobku stanowiącego osiągnięcie naukowe lub artystyczne,

Bardziej szczegółowo

Wykaz dorobku habilitacyjnego nauki techniczne OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH

Wykaz dorobku habilitacyjnego nauki techniczne OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Wykaz dorobku habilitacyjnego nauki techniczne OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej

Bardziej szczegółowo

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ WZÓR OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu NAUKI EKONOMICZNE - HABILITACJA

Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu NAUKI EKONOMICZNE - HABILITACJA Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu NAUKI EKONOMICZNE - HABILITACJA UWAGA!!!! Przedstawiane poglądy są prywatnymi poglądami autora

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5 Attachment 5

ZAŁĄCZNIK 5 Attachment 5 ZAŁĄCZNIK 5 Attachment 5 List of published scientific publications or creative professional works and information about the teaching achievements, scientific cooperation and popularization of science.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 55 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 roku

Uchwała Nr 55 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 roku Uchwała Nr 55 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 roku W sprawie: szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w postępowaniach habilitacyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego

UCHWAŁA. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego UCHWAŁA 30 czerwiec 2011 r. Uchwała określa minimalne wymagania do wszczęcia przewodu doktorskiego i przewodu habilitacyjnego jakimi powinny kierować się Komisje Rady Naukowej IPPT PAN przy ocenie składanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie trybu i warunków przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym

Regulamin w sprawie trybu i warunków przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym Wydział Informatyki,PJATK Regulamin w sprawie trybu i warunków przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym (z dnia 14/01/2015) Definicje Ustawa - Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Filozofii KUL posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii.

Rada Wydziału Filozofii KUL posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii. POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE NA WYDZIALE FILOZOFII KUL Podstawa prawna: ustawa z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki; ustawa z 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ dr Anna Drapińska Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Marketingu WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ A. PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA Prace publikowane Artykuły naukowe

Bardziej szczegółowo

A. DOROBEK NAUKOWY POMOCNICZYCH PRACOWNIKÓW NAUKI OBJĘTY PRZEPISAMI ROZPORZĄDZEŃ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

A. DOROBEK NAUKOWY POMOCNICZYCH PRACOWNIKÓW NAUKI OBJĘTY PRZEPISAMI ROZPORZĄDZEŃ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 21.09.2017 r. KRYTERIA OCENY DOROBKU NAUKOWEGO I TECHNICZNEGO POMOCNICZYCH PRACOWNIKÓW NAUKI (ADIUNKCI, ASYSTENCI I PRACOWNICY BADAWCZO-TECHNICZNI) ZA LATA 2015 2016 A. DOROBEK NAUKOWY POMOCNICZYCH PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 26 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych 1)

Dziennik Ustaw 26 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych 1) Dziennik Ustaw 6 Poz. 877 Załącznik nr KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych ) Komisja do spraw Grupy Nauk Humanistycznych i Społecznych Zespół ewaluacji..

Bardziej szczegółowo

Punktacja publikacji naukowych

Punktacja publikacji naukowych Punktacja publikacji naukowych Uwagi ogólne Przedstawiona punktacja dotyczy nauk humanistycznych i społecznych. Informacje przygotowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI I PROJEKTÓW

WYKAZ PUBLIKACJI I PROJEKTÓW dr hab. Anna Drapińska Katedra Marketingu Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska WYKAZ PUBLIKACJI I PROJEKTÓW A. PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA Prace publikowane Artykuły

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor(IF) - lista B wykazu czasopism MNiSW

Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor(IF) - lista B wykazu czasopism MNiSW Załącznik nr 1 WYKAZ PUNKTOWANYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH do Ankiety Okresowej Oceny Nauczyciela Akademickiego PK (w opracowaniach współautorskich liczbę punktów należy dzielić przez liczbę autorów z wydziału

Bardziej szczegółowo

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych Wydział Finansów i Ubezpieczeń Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Naukowe CV Imię i Nazwisko: Tytuł/stopień naukowy: E-mail: Halina Buk Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje W roku 2013 osiągnięcia naukowe pracowników Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przeliczano na punkty według zasad zawartych w dokumentach: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI

Bardziej szczegółowo

1. Staże, stypendia, granty (dotyczy parametryzacji w ramach UJK ) L.p. Staże, stypendia, granty Liczba punktów

1. Staże, stypendia, granty (dotyczy parametryzacji w ramach UJK ) L.p. Staże, stypendia, granty Liczba punktów Załącznik nr Tabele punktacji stosowanej w parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich i uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Staże, stypendia,

Bardziej szczegółowo

Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich. RODZAJ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH

Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich. RODZAJ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH Szczegółowe kryteria i zasady oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego na Studiach Doktoranckich w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki /opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZENIA CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU HABILITACYJNYM

TRYB PRZEPROWADZENIA CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU HABILITACYJNYM TRYB PRZEPROWADZENIA CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU HABILITACYJNYM /aktualizacja na podstawie rozporządzenia MNiSW z dnia 30.10.2015 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie

Bardziej szczegółowo

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Załącznik nr. Liczba punktów przyznawanych za poszczególne elementy postępowania rekrutacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Tematem pierwszej części rozmowy

Bardziej szczegółowo

I. DANE OSOBOWE OCENIANEGO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

I. DANE OSOBOWE OCENIANEGO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO MAJĄCEGO UPRAWNIENIA DYPLOMOWANEGO BIBLIOTEKARZA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Za okres od... do... I. DANE OSOBOWE OCENIANEGO NAUCZYCIELA

Bardziej szczegółowo

kierownictwa jednostki i Wydziału dodatkowe:

kierownictwa jednostki i Wydziału dodatkowe: Regulamin Oceny Okresowej Nauczycieli Akademickich Wydziału Pedagogicznego UW 1. KRYTERIA OCENY DOKTORÓW PO 2 LATACH ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU ASYSTENTA I ADIUNKTA podstawowe ( których niespełnienie powoduje

Bardziej szczegółowo

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową.

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową. Regulamin przyznawania nagród rektorskich nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach /wprowadzony Uchwałą Senatu AE nr 27/2009/2010/ Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Kolegium Gospodarki Światowej. prof. dr hab. Marzenna Weresa, Dziekan

Kolegium Gospodarki Światowej. prof. dr hab. Marzenna Weresa, Dziekan Kolegium Gospodarki Światowej prof. dr hab. Marzenna Weresa, Dziekan 1 Struktura Kolegium Gospodarki Światowej SGH Kolegium jest zrzeszeniem jednostek organizacyjnych, ich celem jest działalność badawcza

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady parametryzacji jednostek naukowych

Nowe zasady parametryzacji jednostek naukowych Nowe zasady parametryzacji jednostek naukowych Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 13 lipca 2012 roku (Dz. U. 2012, poz. 877) W sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. 1 w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

WZÓR. KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla nauk humanistycznych, społecznych i dziedzin sztuki 1)

WZÓR. KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla nauk humanistycznych, społecznych i dziedzin sztuki 1) Załącznik nr 2 WZÓR KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla nauk humanistycznych, społecznych i dziedzin sztuki 1) Zespół Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki NAZWA JEDNOSTKI...... I. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

Bardziej szczegółowo

1. Staże, stypendia, granty (dotyczy parametryzacji w ramach UJK ) L.p. Staże, stypendia, granty Liczba punktów

1. Staże, stypendia, granty (dotyczy parametryzacji w ramach UJK ) L.p. Staże, stypendia, granty Liczba punktów Załącznik nr Tabele punktacji stosowanej w parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich i uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Staże, stypendia,

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki i Edukacji ul. Nowoursynowska 166

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

KARTA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO KARTA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Lata.. I. DANE PERSONALNE 1.Imię i nazwisko:.... 2.Data urodzenia:..... 3.Jednostka organizacyjna (Zakład/Katedra):. 4.Zajmowane stanowisko, tytuł, stopień naukowy:.....

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI i TECHNIK INFORMACYJNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI i TECHNIK INFORMACYJNYCH załącznik do Systemu oceny pracowników w Politechnice Warszawskiej, uszczegółowiony zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie oceny nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 86/11/1 Propozycja ZNP grudzień 015 rok ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego:... Tytuł naukowy/stopień naukowy/tytuł

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA INTERNETOWE W BUDOWANIU PRZEWAGI STRATEGICZNEJ SPÓŁEK spin-off

NARZĘDZIA INTERNETOWE W BUDOWANIU PRZEWAGI STRATEGICZNEJ SPÓŁEK spin-off Wydział Zarządzania mgr Jerzy Ryżanycz Proponowany temat rozprawy : NARZĘDZIA INTERNETOWE W BUDOWANIU PRZEWAGI STRATEGICZNEJ SPÓŁEK spin-off Opiekun naukowy: prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki PLAN 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Due Diligence w procesie wyceny przedsiębiorstwa

Due Diligence w procesie wyceny przedsiębiorstwa Due Diligence w procesie wyceny Warszawa, 13-14 lutego 2018 Czynniki oceny efektywności biznesu Możliwości i ograniczenia interpretacji sytuacji ekonomiczno-finansowej z wykorzystaniem analizy DD Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Wojciech Burzyński Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Warszawa, 8 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 101/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 września 2017 r.

Zarządzenie Nr 101/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 września 2017 r. Zarządzenie Nr 101/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 66 ust.

Bardziej szczegółowo

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt.

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt. Szczegółowe kryteria punktacji postępów w nauce doktorantów Studiów Doktoranckich z zakresu sztuk plastycznych w dyscyplinie Konserwacja Dzieł Sztuki Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

Joint Master of Science in International Business and Management (JMSCIBM)

Joint Master of Science in International Business and Management (JMSCIBM) Joint Master of Science in International Business and Management (JMSCIBM) PUEB (Poznań University of Economics and Business) NTU (Nottingham Trent University) dr Łukasz Puślecki Programme Director PUEB-NTU

Bardziej szczegółowo

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne.

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Zaproszenie na studia MBA MBA Zarządzanie Strategiczne Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Prowadzony w języku angielskim Program MBA Politechniki

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński I. Książki naukowe (60 pkt l. Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej, CeDeWu 2013, 240 stron (20 pkt 2.

Bardziej szczegółowo

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2013 Obszary działań CSR GPW RYNEK PRACOWNICY EDUKACJA ŚRODOWISKO -2- RYNEK cele i działania CEL I: Kreowanie i promowanie dobrych

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz

KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz SZCZYTNO, 2013 Przy przyznawaniu środków finansowych jednostkom naukowym na działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN asystenta adiunkta

REGULAMIN postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN asystenta adiunkta REGULAMIN postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN na podstawie art. 91 p. 5 Ustawy o polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

Przyszłość tworzymy dzisiaj! www.akademiaefc.pl

Przyszłość tworzymy dzisiaj! www.akademiaefc.pl Przyszłość tworzymy dzisiaj! 2016 www.akademiaefc.pl Akademia EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 I ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 I ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 I ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH Stypendium doktoranckie na pierwszym roku przysługuje doktorantowi, który

Bardziej szczegółowo

dr Zbigniew Dokurno Wrocław,

dr Zbigniew Dokurno Wrocław, 1 Załącznik nr 3 do wniosku habilitacyjnego dr Zbigniew Dokurno Wrocław, 16-10-2017 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Nauk Ekonomicznych Instytut Ekonomii Katedra Ekonomii Ekologicznej ul. Komandorska

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcie Warunki uznania i sposób punktowania Maksymalna liczba punktów

Osiągnięcie Warunki uznania i sposób punktowania Maksymalna liczba punktów SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENY WNIOSKÓW O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW NA MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIACH DOKTORANCKICH PRZY WYDZIALE HISTORYCZNYM Z SIEDZIBĄ W ISNS ORAZ STUDIACH DOKTORANCKICH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lutego 2013 r. Poz. 191 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 7 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 11 lutego 2013 r. Poz. 191 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 7 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 lutego 2013 r. Poz. 191 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r.

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 66 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

Regulamin okresowych ocen pracowników naukowych Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk I CZĘŚĆ OGÓLNA

Regulamin okresowych ocen pracowników naukowych Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk I CZĘŚĆ OGÓLNA Regulamin okresowych ocen pracowników naukowych Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk I CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej

Bardziej szczegółowo

Kategoria wydziału w ocenie parametrycznej a indywidualny dorobek pracownika

Kategoria wydziału w ocenie parametrycznej a indywidualny dorobek pracownika Kategoria wydziału w ocenie parametrycznej a indywidualny dorobek pracownika Zenon FOLTYNOWICZ pierwsza uczelniana konferencja Badania naukowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Poznań, 11 marca

Bardziej szczegółowo

Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej nr 140/15-16 z dnia 20 stycznia 2016 r. Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 I ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH Stypendium dla najlepszych doktorantów

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy

Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy w Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy redakcja naukowa Tomasz Michalski Krzysztof Piech SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Ankieta kompleksowej oceny jednostki naukowej 2013 (kategoryzacja jednostek naukowych)

Ankieta kompleksowej oceny jednostki naukowej 2013 (kategoryzacja jednostek naukowych) Ankieta kompleksowej oceny jednostki naukowej 2013 (kategoryzacja jednostek naukowych) Kolegium Analiz Ekonomicznych 4 czerwca 2013 Uwagi wstępne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM..

WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM.. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28/2013 Rektora UKSW z dnia 17 maja 2013r. WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM..

Bardziej szczegółowo

E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH

E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH 2 E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH KIM JEST MŁODY NAUKOWIEC? Zgodnie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi, do tej kategorii zalicza się osoby prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

Współpraca BRE Banku z Instytutem Naukowym CASE. Warszawa, 7 września 2006 rok

Współpraca BRE Banku z Instytutem Naukowym CASE. Warszawa, 7 września 2006 rok Współpraca BRE Banku z Instytutem Naukowym CASE Warszawa, 7 września 2006 rok Agenda Historia współpracy Przesłanki współpracy Cele współpracy Formy współpracy Wysokość wsparcia finansowego Współpraca

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

ANKIETA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ANKIETA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Imię Nazwisko Tytuł, stopień naukowy Stanowisko Wydział Katedra Lp. Rodzaj działalności Liczba prac / pozycji

Bardziej szczegółowo

Zasady oceny merytorycznej osiągnięć w pracy badawczej lub osiągnięć artystycznych w roku akademickim 2012/2013 Postanowienia ogóle

Zasady oceny merytorycznej osiągnięć w pracy badawczej lub osiągnięć artystycznych w roku akademickim 2012/2013 Postanowienia ogóle Zasady oceny merytorycznej osiągnięć w pracy badawczej lub osiągnięć artystycznych w roku akademickim 202/20 Zgodnie z Regulaminem zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Regulaminu stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych skrót JZN Janusz Zawiła-Niedźwiecki

Wykaz opublikowanych prac naukowych skrót JZN Janusz Zawiła-Niedźwiecki 1) Wykaz autorskich publikacji naukowych w czasopismach; Wykaz opublikowanych prac naukowych skrót JZN Janusz Zawiła-Niedźwiecki A. Publikacje w czasopiśmie z listy Journal Citation Reports (część A wykazu

Bardziej szczegółowo

Kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Stypendium dla najlepszych doktorantów na pierwszym roku studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 32 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich 1)

Dziennik Ustaw 32 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich 1) Dziennik Ustaw Poz. 877 Załącznik nr 5 KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich ) Komisja do spraw Grupy Nauk Ścisłych i Inżynierskich Zespół ewaluacji.. NAZWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM I. KRYTERIA DLA DOKTORANTÓW NA PIERWSZYM ROKU STUDIÓW DOKTORANCKICH II. KRYTERIA DLA DOKTORANTÓW NA DRUGIM

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I - Dane ocenianego

CZĘŚĆ I - Dane ocenianego Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Arkusz oceny nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku Asystenta Jednostka organizacyjna Wydział Wydział Lekarski Rodzaj oceny Ocenie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

KRYTERIA OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZAŁĄCZNIK NR 1 KRYTERIA OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH NAUKOWYCH, NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH I DYDAKTYCZNYCH LP. RODZAJ AKTYWNOŚCI LICZBA I CZĘŚĆ A DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA Publikacje

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 AUTOREFERAT. Izabela Koładkiewicz. Centrum Studiów Zarządzania. Akademia Leona Koźmińskiego

ZAŁĄCZNIK 2 AUTOREFERAT. Izabela Koładkiewicz. Centrum Studiów Zarządzania. Akademia Leona Koźmińskiego ZAŁĄCZNIK 2 AUTOREFERAT Izabela Koładkiewicz Centrum Studiów Zarządzania Akademia Leona Koźmińskiego Warszawa, lipiec 2013 1 1. Imię i Nazwisko: Izabela Koładkiewicz 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2/39/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 14 lipca 2011 roku

UCHWAŁA NR 2/39/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 14 lipca 2011 roku UCHWAŁA NR 2/9/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 14 lipca 2011 roku > w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr /1/2009 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 15 października 2009 roku w

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE Jak zarządzać efektywnie - praktyczny, wieloaspektowy trening umiejętności menedżerskich TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 14.10.2018 CZAS TRWANIA:24 dni MIEJSCE: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ SAMODZIELNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNYM W SIEDLCACH (okres oceny: 1.01 2014 r. - 31.12.2015 r.) I. DANE OSOBOWE 1. Imię i

Bardziej szczegółowo

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2014 Obszary działań CSR GPW RYNEK PRACOWNICY EDUKACJA ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment CSR / ESG

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW na rok akademicki 2015/2016

W N I O S E K O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW na rok akademicki 2015/2016 druk nr 8 W N I O S E K O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW na rok akademicki 2015/2016 Imię i nazwisko: Nazwa wydziału: Dyscyplina studiów doktoranckich: Rok studiów: Telefon kontaktowy:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia R /DOP-014/53/06 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. l w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Krzysztofa Wacha w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO UN IWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU za okres

ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO UN IWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU za okres załącznik do uchwały nr /0 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia lutego 0 roku ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO UN IWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU za okres Imię Nazwisko Tytuł,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA

KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA Elementy obowiązkowe Esej naukowy indywidualny na dowolnie wybrany temat z zakresu przedmiotu, 3-5 stron standaryzowanego maszynopisu, przesłany do 09.01.2009 na adres e-mail:

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW HABILITACYJNYCH

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW HABILITACYJNYCH TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW HABILITACYJNYCH I. Podstawa prawna Zasady przeprowadzania przewodów habilitacyjnych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, zwanym dalej Instytutem określają: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Na podstawie art. 200a

Bardziej szczegółowo

Liliana Anam, CSRinfo

Liliana Anam, CSRinfo Liliana Anam, CSRinfo 26.11.2015 Plan prezentacji Jak rozumiemy CSR w XXI wieku? Jak wygląda praktyka w Polsce? Zrównoważony rozwój - założenia ŚRODOWISKO GOSPODARKA DOBRA JAKOŚĆ ŻYCIA Niezbędna PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2015 Obszary działań CSR Grupy GPW EDUKACJA PRACOWNICY RYNEK ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment Social

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 77/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 77/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2016 r. Zarządzenie Nr 77/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

Ład korporacyjny w bankach po kryzysie. Warszawa, 18 kwietnia 2013 r

Ład korporacyjny w bankach po kryzysie. Warszawa, 18 kwietnia 2013 r Ład korporacyjny w bankach po kryzysie Warszawa, 18 kwietnia 2013 r Corporate governance w BRE Banku Wiesław Thor BRE Bank Wzrost znaczenia corporate governance odpowiedzią na kryzys 2007 r. Przejawy kryzys

Bardziej szczegółowo

DROGA DO HABILITACJI REGULACJE PRAWNE

DROGA DO HABILITACJI REGULACJE PRAWNE DROGA DO HABILITACJI REGULACJE PRAWNE prof. dr hab. 14 stycznia 2015r. Cel czyli po co to zawracanie głowy Celem prezentacji jest zachęcenie potencjalnych habilitantów do właściwego zaprogramowania dokonań

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD Załącznik do uchwały nr 167 Senatu SGH z dnia 5 lipca 2017 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD 1 1. Specjalny fundusz nagród tworzony jest z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Regulaminu Wydziału Mechaniczno-Energetycznego

Załącznik nr 7 do Regulaminu Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Załącznik nr 7 do Regulaminu Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Regulamin Wewnętrzny Wydziału Mechaniczno-Energetycznego przyznawania i rozliczania środków przeznaczonych na utrzymanie potencjału badawczego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 56 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 r.

Uchwała Nr 56 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 r. Uchwała Nr 56 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 r. W sprawie: szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w postępowaniach o nadanie tytułu

Bardziej szczegółowo

Regulamin okresowych ocen pracowników naukowych Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk I CZĘŚĆ OGÓLNA

Regulamin okresowych ocen pracowników naukowych Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk I CZĘŚĆ OGÓLNA Regulamin okresowych ocen pracowników naukowych Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk I CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO za lata akademickie 2014/2015 i 2015/2016, lub 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, odpowiednio

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO za lata akademickie 2014/2015 i 2015/2016, lub 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, odpowiednio ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO za lata akademickie 2014/2015 i 2015/2016, lub 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, odpowiednio DANE OGÓLNE: 1. Nazwisko......imię (imiona)...... 2.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO WYDZIAŁU MATEMATYKI, FIZYKI I TECHNIKI UKW za okres od.. do I. DANE OSOBOWE

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO WYDZIAŁU MATEMATYKI, FIZYKI I TECHNIKI UKW za okres od.. do I. DANE OSOBOWE Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 51/2013/2014 Rektora UKW z dnia 19 marca 2014 r. ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO WYDZIAŁU MATEMATYKI, FIZYKI I TECHNIKI UKW za okres od.. do I. DANE OSOBOWE

Bardziej szczegółowo