RODI DUAL RODI DUAL HR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RODI DUAL RODI DUAL HR"

Transkrypt

1 IST 03 C RODI DUAL RODI DUAL HR STALOWY KOCIOŁ HERMETYCZNY PL INSTALACJIA, UŻYCIE I KONSERWACJA

2 Szanowni Państwo, dziękując za wybór i zakup naszych produktów prosimy o uważne przeczytanie poniższych instrukcji zawierających informacje dotyczące poprawnej instalacji, zastosowania oraz konserwacji wyżej wymienionych produktów. Ostrzeżenia Informujemy użytkownika, że Urządzenia grzewcze powinny być instalowane przez uprawnione do tego osoby, ściśle przestrzegające obowiązujących przepisów i norm. Firma zajmująca się montażem powinna pozostawić protokół wykonania instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Po zamontowaniu urządzenia firma montująca powinna potwierdzić ten fakt w książce gwarancyjnej. Powierzenie instalacji osobom nieuprawnionym jest niedopuszczalne. Konserwacja urządzeń grzewczych może być przeprowadzana tylko przez wykwalifikowanych serwisantów. 2

3 Uwagi ogólne dla instalatora, konserwatora i użytkownika Niniejszą instrukcję obsługi, która jest nieodłączną i niezbędną częścią produktu, instalator powinien oddać użytkownikowi, który powinien ją przechowywać z dbałością do późniejszych konsultacji. Niniejsza instrukcja musi towarzyszyć produktowi na wypadek jego sprzedaży lub przeniesienia. Ten produkt jest przeznaczony do podłączenia do systemu ogrzewania wody dla ogrzewania pomieszczeń lub systemu ogrzewania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Każde inne zastosowanie jest uważane za niewłaściwe i dlatego też niebezpieczne dla osób, zwierząt i/lub rzeczy. Instalacja musi być dokonana zgodnie z obowiązującymi normami i według instrukcji producenta, zawartymi w niniejszej książeczce: wadliwa instalacja może spowodować szkody w odniesieniu do osób, zwierząt i/lub rzeczy, za które producent nie ponosi odpowiedzialności. Przed zainstalowaniem produktu prosimy o sprawdzenie, czy jego dane techniczne odpowiadają wymaganiom dla prawidłowego zastosowania w miejscu instalacji. W przeciwnym wypadku należy zaniechać instalacji produktu. Szkody spowodowane błędną instalacją lub niepoprawnym użytkowaniem, bądź też powstałe w wyniku nieprzestrzegania poniższych instrukcji, wykluczają jakąkolwiek odpowiedzialność kontraktową i poza kontraktową producenta. Prosimy również o sprawdzenie, czy produkt jest w nienaruszonym stanie i czy nie uległ uszkodzeniom w trakcie przewozu i operacji transportowych: nie instalować urządzeń przedstawiających uszkodzenia i/lub usterki. Dla wszystkich produktów zawierających opcje lub zestawy dodatkowe (włącznie z elektrycznymi) należy używać tylko oryginalnych części, dostarczonych przez producenta. Jeżeli zostaną użyte nieoryginalne akcesoria, nie dostarczone przez producenta, nie jest gwarantowane ich poprawne funkcjonowania jak również funkcjonowanie produktu. W momencie instalacji prosimy o nie zanieczyszczanie środowiska opakowaniami: wszystkie materiały, z których wykonane jest opakowanie, są odzyskiwalne, stąd też powinny być skierowane do specjalnych punktów odpadów zróżnicowanych. Prosimy o nie pozostawianie opakowań w zasięgu dzieci, gdyż mogą stanowić źródło niebezpieczeństwa. W przypadku uszkodzenia i/lub wadliwego funkcjonowania produktu prosimy o jego wyłączenie i o nie podejmowanie prób bezpośredniej naprawy czy interwencji: zwrócić się wyłącznie do wykwalifikowanego personelu, posiadającego ustalone przez obowiązujące prawo wymagania, do wykonywania czynności konserwacyjnych. Ewentualna naprawa produktu powinna być wykonana z zastosowaniem oryginalnych części zamiennych, dostarczonych przez producenta. Brak zastosowania wyżej wymienionych zasad może narazić bezpieczeństwo produktu oraz zagrażać osobom, zwierzętom i/lub rzeczom. Należy wykonywać okresową konserwację produktu zgodnie z programem znajdującym się w wyznaczonej części instrukcji. Poprawna konserwacja produktu pozwala mu na pracę w najlepszych warunkach przy przestrzeganiu norm ochrony środowiska i bezpieczeństwa w stosunku do osób, zwierząt i/lub rzeczy. Nieodpowiednia konserwacja, zarówno sposób jak i czas, może być źródłem zagrożenia dla osób, zwierząt i/lub rzeczy. W sprawie czynności konserwacyjnych i naprawczych zwrócić się jedynie do wykwalifikowanego personelu, posiadającego wymagania ustalone przez obowiązującą przepisy. W przypadku nie używania produktu przez dłuższy czas należy je odłączyć od sieci elektrycznej i zamknąć zawór paliwowy. Wewnątrz paleniska kotła należy umieścić węglan wapnia, który pochłania wilgoć. W przypadkach, gdy istnieje niebezpieczeństwo mrozu, należy dodać do układu ogrzewającego płyn zapobiegający zamarzaniu: odradza się opróżnianie urządzenia, gdyż może to uszkodzić cały układ. W tym celu należy używać specjalnych produktów przeciw zamarzaniu, odpowiednich dla urządzeń grzewczych wielometalowych. W przypadku urządzeń zasilanych gazem, jeżeli w otoczeniu wyczuwa się zapach gazu, należy postępować w następujący sposób: nie naciskać przełączników elektrycznych i nie uruchamiać urządzeń elektrycznych; nie zapalać ognia i nie palić papierosów; zakręcić główny zawór gazowy; otworzyć szeroko drzwi i okna; skontaktować się z wykwalifikowanym serwisem, posiadającym wymagania ustalone przez obowiązujące przepisy lubz Pogotowiem Gazowym. Absolutnie zabrania się szukania miejsca ulatniania się gazu za pomocą płomienia. Produkt został skonstruowany do instalacji w krajach wymienionych na tabliczkach z danymi technicznymi: instalacja w państwie innym od wskazanych może stanowić źródło niebezpieczeństwa dla osób, zwierząt i/lub rzeczy. Producent nie ponosi odpowiedzialności kontraktowej i poza kontraktowej za nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad. 3

4 SPIS TREŚCI Ostrzeżenia... 2 Uwagi ogólne dla instalatora, konserwatora i użytkownika Instrukcje dla użytkownika Tablica rozdzielcza Funkcjonowanie kotła Włączenie Zablokowanie kotła Zablokowanie spowodowane nadmierną temperaturą Konserwacja Uwagi dla użytkownika Charakterystyki techniczne i wymiary Charakterystyki techniczne Wymiary Dane dotyczące funkcjonowania Instrukcje dla użytkownika Normy dotyczące instalacji Instalacja Opakowanie Wybór miejsca na zainstalowanie kotła Podłączenie hydrauliczne Układ cieplny na ciepłą wodę z naczyniem wzbiorczym zamkniętym: Moc paleniska kcal/h - ciśnienie 6 bar (rys. 4) Układ cieplny na ciepłą wodę z naczyniem wzbiorczym zamkniętym: Moc paleniska > kcal/h - ciśnienie 6 bar (rys. 5) System poboru powietrza / odprowadzania spalin Podłączenie elektryczne Schemat elektryczny Przykład podłączenia palników Riello Zmiana kierunku otwierania drzwiczek Podłączenie palnika Montaż...19 Obudowa panelową RODI DUAL - RODI DUAL HR (rys. 9) Obudowa panelową RODI DUAL - RODI DUAL HR (rys. 10) Obudowa klepkowa kotła Uruchomienie Wstępne kontrole Uzdatnianie wody Napełnienie układu Praca Konserwacja Konserwacja okresowa Konserwacja dodatkowa na końcu sezonu grzewczego i w trakcie długich okresów postoju Konserwacja palnika Sprawdzanie funkcjonowania kotła Deklaracja zgodności producenta...28 Instrukcja montażu tablica Rodi Dual

5 1. Instrukcje dla użytkownika 1.1. Tablica rozdzielcza rys Miejsce do umieszczenia zegara programującego (opcja) lub regulatora pogodowego (opcja) W to miejsce może być włożony zegar programujący (opcja), który programuje czas włączenia i wyłączenia kotła lub regulator pogodowy (opcja). 3. Lampka funkcjonowania c.w.u. (żółta) Ta lampka sygnalizuje zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową. Tylko gdy kocioł został podłączony do systemu ogrzewania ciepłej wody użytkowej. 4. Lampka funkcjonowania ogrzewania (żółta) Ta lampka sygnalizuje zapotrzebowanie na ogrzewanie ze strony układu. 5. Lampka zablokowania spowodowanego nadmiernym wzrostem temperatury (czerwona) Ta lampka sygnalizuje interwencję termostatu bezpieczeństwa o ręcznym odblokowaniu, spowodowana nieprawidłowością funkcjonowania. Aby przywrócić kocioł do poprawnego funkcjonowania patrz punkt Lampka zasilania palnika (żółta) Ta lampka sygnalizuje, że palnik jest zasilany elektrycznie (zapotrzebowanie ciepła). 9. Termometr Zadaniem termometru jest wskazywanie temperatury wody zasilania ogrzewania. 10. Ręczne odblokowanie termostatu nadtemperatury Po zdjęciu czarnej pokrywy ochronnej można dotrzeć do przycisku ręcznego odblokowania termostatu bezpieczeństwa. Nacisnąć przycisk, aby przywrócić termostat bezpieczeństwa i odblokować kocioł (po wcześniejszym zablokowaniu go z powodu nadmiernej temperatury). 11. Główny wyłącznik zasilania (zielona lampka) Z wyłącznikiem w pozycji 0 kocioł nie jest zasilany elektrycznie (kocioł wyłączony) i sam wyłącznik też wyłączony. Z wyłącznikiem w pozycji 1 kocioł jest zasilany elektrycznie (kocioł włączony) i sam wyłącznik też włączony. 13. Wyłącznik palnika Ten wyłącznik pozwala na wykluczenie funkcjonowania palnika. 14. Wyłącznik pomp obiegowych układu ogrzewania Ten wyłącznik pozwala na wyłączenie pompy obiegowej (pomp obiegowych) układu ogrzewania (c.o.) 15. Wyłącznik pompy obiegowej układu c.w.u. Ten wyłącznik pozwala na wyłączenie pompy obiegowej układu c.w.u. Tylko wtedy, gdy kocioł został podłączony do systemu ogrzewania ciepłej wody użytkowej. 18. Regulator temperatury wody do ogrzewania To pokrętło pozwala na ustawianie wartości temperatury wody w kotle pomiędzy wartością minimalną 60 C i wartością maksymalną 90 C. 5

6 Zgodność włączania lampek - stan kotła Wyłącznik 11 w pozycji 0 lub brak zasilania elektrycznego Lampka 11 Lampka 3 Lampka 4 Lampka 5 Lampka 8 WYŁ WYŁ WYŁ WYŁ WYŁ Wyłącznik 11 w pozycji I ZIELONA n.i. n.i. n.i. n.i. Palnik zasilany ZIELONA n.i. n.i. WYŁ ŻÓŁTA żądanie funkcjonowania c.w.u. (1) ZIELONA ŻÓŁTA WYŁ WYŁ ŻÓŁTA Żądanie funkcjonowania ogrzewania ZIELONA WYŁ ŻÓŁTA WYŁ ŻÓŁTA Zablokowanie termostatu bezpieczeństwa ZIELONA n.i. n.i. CZERWONA WYŁ Tabela 1 - Zgodność WŁĄCZENIA LAMPEK - STAN KOTŁA (1) Tylko gdy kocioł został podłączony do systemu ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Funkcjonowanie c.w.u. ma zawsze pierwszeństwo w stosunku do funkcjonowania ogrzewania Opis: WYŁ ŻÓŁTA n.i. Lampka wyłączona Lampka stale włączona (we wskazanym kolorze) Stan lampki nieistotny 6

7 1.2. Funkcjonowanie kotła Odnieść się do tabeli 1 dla rozpoznania stanu funkcjonowania kotła Włączenie UWAGA Należy zapoznać się również z paragrafem 3.3. i następnymi. Sprawdzić wartość ciśnienia wody w układzie: - maksymalne ciśnienie 6 bar 600kPa; - ciśnienie minimalne 0,8 1 bar, kpa; Otworzyć zawór doprowadzający paliwo. Umieścić główny wyłącznik kotła 11 w pozycji I (wyłącznik jest oświetlony). Umieścić wyłącznik palnika 13 w pozycji ON (do góry). Obracając pokrętłem regulatora temperatury wody do ogrzewania 18, ustawić pożądaną wartość temperatury dla układu ogrzewania. Ustawić wartość temperatury otoczenia na termostacie otoczenia (jeżeli jest); Gdy układ ogrzewania potrzebuje ciepła, zapala się lampka funkcjonowania układu ogrzewania 4. Gdy palnik funkcjonuje, zapala się lampka funkcjonowania palnika 8. Kocioł wyposażony jest w termometr, który pozwala na kontrolowanie wartości temperatury wody Zablokowanie kotła Gdy pojawiają się jakieś nieprawidłowości w funkcjonowaniu, palnik kotła automatycznie się blokuje i zapala się na nim lampka zablokowania. W takim wypadku prosimy postępować w następujący sposób: Przede wszystkim należy sprawdzić obecność paliwa; Po sprawdzeniu obecności paliwa należy odblokować palnik naciskając przycisk odblokowania palnika: jeśli urządzenie nie uruchamia się i po raz trzeci się blokuje, zwrócić się do wykwalifikowanego personelu posiadającego żądane przez obowiązujące przepisy wymagania, w celu dokonania interwencji konserwacji. Jeśli kocioł często się blokuje, co jest sygnałem powtarzającej się nieprawidłowości funkcjonowania, zwrócić się do wykwalifikowanego personelu posiadającego żądane przez obowiązujące przepisy wymagania, w celu dokonania interwencji konserwacji Zablokowanie spowodowane nadmierną temperaturą W przypadku włączenia się czerwonej lampki zablokowania spowodowanego nadmierną temperaturą 10, która sygnalizuje włączenie się termostatu bezpieczeństwa z ręcznym odblokowaniem, spowodowane nieprawidłowym funkcjonowaniem, zwrócić się do wykwalifikowanego personelu, posiadającego wymagania ustalone przez obowiązujące przepisy, w celu przeprowadzenia czynności konserwacyjnych Konserwacja Należy wykonywać okresową konserwację kotła zgodnie z programem znajdującym się w wyznaczonej części instrukcji. Poprawna konserwacja kotła pozwala mu na pracę w najlepszych warunkach przy przestrzeganiu norm ochrony środowiska i bezpieczeństwa w stosunku do osób, zwierząt i rzeczy. Czynności konserwacyjne i naprawcze muszą być wykonane przez wykwalifikowany personel, posiadający wymagania ustalone przez obowiązujące przepisy Uwagi dla użytkownika Użytkownik ma swobodny dostęp jedynie do tych części kotła, do których dostanie się nie wymaga użycia przyrządów i/lub narzędzi: nie może więc zdemontować obudowy kotła i interweniować w jego wnętrzu. NIKT, ŁĄCZNIE Z WYKWALIFIKOWANYM PERSONELEM, NIE JEST UPOWAŻNIONY DO WPROWADZANIA ZMIAN W KOTLE. Wykwalifikowany personel, posiadający wymagania ustalone przez obowiązujące przepisy, może dokonywać instalacji na kotle specyficznych oryginalnych akcesoriów, dostarczanych przez producenta. Producent uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom, zwierzętom i rzeczom, spowodowane celowym zepsuciem lub niewłaściwymi interwencjami dokonanymi na kotle. Układ ogrzewania może być skutecznie chroniony przed mrozem dzięki użyciu specyficznych preparatów zapobiegających zamarzaniu, przystosowanych do urządzeń wielometalowych. Prosimy o nieużywanie produktów zapobiegających zamarzaniu, przeznaczonych do silników samochodowych i o sprawdzanie skuteczności produktu po upływie czasu. 7

8 2. Charakterystyki techniczne i wymiary 2.1. Charakterystyki techniczna Kotły RODI DUAL są kotłami stalowymi, hermetycznymi, typu cylindrycznego poziomego, z inwersją płomienia w palenisku i z trzecim przejściem spalin poprzez przewody. Muszą być używane do podgrzewania wody do temperatury nie wyższej od temperatury wrzenia w warunkach instalacji. Kotły zachowują podstawowe wymagania Dyrektyw WE produktu, praw i normatyw krajów do których są przeznaczone, wskazanych na tabliczkach danych technicznych znajdujących się na kotle. Instalacja w państwie innym od wskazanych może stanowić źródło niebezpieczeństwa dla osób, zwierząt i rzeczy. RODI DUAL to kocioł o pojedynczym korpusie, łączący się z palnikami nadmuchowymi, funkcjonujący na paliwa gazowe i płynne. Jest dostarczany w następujących modelach: 70 - HR 70, posiadający moc użyteczną 70 kw 80 - HR 80, posiadający moc użyteczną 70 kw 80 kw 90 - HR 90, posiadający moc użyteczną 70 kw 90 kw HR 100, posiadający moc użyteczną 100 kw HR 120, posiadający moc użyteczną 120 kw HR 150, posiadający moc użyteczną 150 kw HR 200, posiadający moc użyteczną 200 kw HR 250, posiadający moc użyteczną 250 kw HR 300, posiadający moc użyteczną 300 kw HR 350, posiadający moc użyteczną 350 kw HR 400, posiadający moc użyteczną 400 kw HR 500, posiadający moc użyteczną 500 kw HR 620, posiadający moc użyteczną 620 kw HR 750, posiadający moc użyteczną 750 kw HR 850, posiadający moc użyteczną 850 kw HR 950, posiadający moc użyteczną 950 kw HR 1020, posiadający moc użyteczną 1020 kw HR 1200, posiadający moc użyteczną 1200 kw HR 1300, posiadający moc użyteczną 1300 kw HR 1400, posiadający moc użyteczną 1400 kw HR 1600, posiadający moc użyteczną 1600 kw HR 1800, posiadający moc użyteczną 1800 kw HR 2000, posiadający moc użyteczną 2000 kw HR 2400, posiadający moc użyteczną 2400 kw HR 3000, posiadający moc użyteczną 3000 kw HR 3500, posiadający moc użyteczną 3500 kw Kotły są wyposażone w drzwi otwierane na prawo lub na lewo. Poszycie zewnętrzne jest pokryte materacykiem z wełny szklanej. W górnej części poszycia znajdują się haki do podnoszenia kotła. Kotły RODI DUAL są wyposażone w ślepe palenisko cylindryczne, w którym płomień środkowy palnika kieruje się do przodu, skąd gazy spalinowe przedostają się do przewodów spalinowych. Na końcu tych przewodów, spaliny są gromadzone w komorze spalin i skąd wysyłane do komina. Podczas funkcjonowania palnika, w granicach mocy kotła, komora spalania jest zawsze pod ciśnieniem. Kotły RODI DUAL są przeznaczone do funkcjonowania z palnikiem WŁ/WYŁ lub z palnikiem dwustopniowym albo modulowanym, pod warunkiem, że minimalna moc cieplna nie jest niższa od wartości wskazanej na tabliczce danych technicznych dla typu używanego paliwa. Tablica rozdzielcza jest dostarczana do funkcjonowania tylko ogrzewania z: Wyłącznikiem głównym podświetlanym; Wyłącznikiem palnika Wyłącznikiem pompy obiegowej układu ogrzewania Wyłącznikiem pompy obiegowej układu c.w.u. Sygnalizacją świetlną: - obecności napięcia - funkcjonowania ogrzewania - funkcjonowania c.w.u. - palnika zasilanego - zablokowania spowodowanego nadmierną temperaturą Regulatorem dwustopniowym temperatury wody w kotle (60/90 C) z różnicą 8 C pomiędzy pierwszą a drugą fazą; Termostatem granicznym bezpieczeństwa (100 C); Termostatem minimum (45 C); Termometrem; i jest przygotowany do podłączenia: - pompy układu ogrzewania lub pompy c.w.u. - termostatu pierwszeństwa dla zasobnika - regulatora pogodowego - płytki do kierowania pracą trzech stref ogrzewania (zestaw dodatkowy). 8

9 2.2. Wymiary ; HR Ø b Ø c rys. 2 MODEL H H1 H2 H4 H6 H10 L L2 P P2 P3 P4 P5 P6 Øb Øc N1 N2 N3 N4 N5 N6 N8 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm DN/in DN/in DN/in DN/in DN/in in in 70 - HR /2 1/ HR /2 1/ HR /2 1/ HR /2 1/ HR /2 1/ HR /2 1/ HR /2 1/ HR /2 1/ HR /2 1/ HR /2 1/ HR /4 (1) 1/2 1/ HR /4 1 1/4 1/2 1/ HR /4 1 1/4 1/2 1/ HR /4 1 1/2 1/2 1/ HR /4 1 1/2 1/2 1/ HR /4 1 1/2 1/2 1/ HR /4 1 1/2 1/2 1/ HR /4 1 1/2 1/2 1/ HR /4 1 1/2 1/2 1/2 (1) Z jednym tylko przyłączem N1 Zasilanie kotła N2 Powrót zasilania kotła N3 Przyłącze wyposażenia N4 Przyłącze doprow./odprow. układu N5 Przyłącze do zaworu/zaworów bezpieczeństwa N6 Studzienki do podłączenia wtyczek N8 Studzienki kontroli 9

10 model ; HR Ø b Ø c rys. 3 H H1 H2 H6 H10 L L2 P P2 P3 P4 P5 P6 Øb Øc N1 N2 N3 N4 N5 N6 N8 MODEL mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm DN/in DN/in DN/in DN/in DN/in in in HR /4 1 1/2 1/2 1/ HR /4 1 1/2 1/2 1/ HR /4 1 1/2 1/2 1/ HR /4 2 1/2 1/ HR /4 2 1/2 1/ HR /4 2 1/2 1/ HR /4 2 1/2 1/2 N1 Zasilanie kotła N2 Powrót zasilania kotła N3 Przyłącze wyposażenia N4 Przyłącze doprowadzenia/odprowadzenia układu N5 Przyłącze do zaworu/zaworów bezpieczeństwa N6 Studzienki do podłączenia wtyczek N8 Studzienki kontroli 10

11 2.3. Dane dotyczące funkcjonowania MODEL Moc cieplna Obciążenie cieplne Wydajność na 100% Klasa wydajności Zużycie gazu G20 (E) maks. Zużycie gazu G30 (B) maks. Zużycie gazu G31 (P) maks. Moc Przepływ cieplna spalin maks min Obciążenie cieplne min. Wydajność na 30% Zużycie gazu G20 (E) min. Zużycie gazu G30 (B) min. Zużycie gazu G31 (P) min. Przepływ spalin min. Strata ciśnienia od strony spalin kw kw % % m³/h kg/h kg/h kg/h kw kw % m³/h kg/h kg/h kg/h mbar ,11 ** 8,04 5,97 5,90 119, ,8 90,18 4,11 3,05 3,02 61,20 0, ,95 ** 9,21 6,83 6,76 137, ,3 90,23 4,69 3,48 3,44 69,89 1, ,84 ** 10,37 7,70 7,61 154, ,8 90,30 5,27 3,91 3,87 78,58 0, ,74 ** 11,53 8,56 8,47 171, ,3 90,40 5,85 4,34 4,30 87,21 1, ,60 ** 13,86 10,29 10,18 206, ,3 90,45 7,02 5,21 5,15 104,60 1, ,02 ** 17,25 12,80 12,66 257, ,3 91,15 8,71 6,46 6,39 129,73 1, ,74 ** 23,07 17,12 16,94 343, ,5 91,36 11,58 8,60 8,50 172,58 1, ,91 ** 28,78 21,36 21,13 428, ,3 90,40 14,63 10,86 10,74 218,03 2, ,31 ** 34,39 25,53 25,25 512, ,5 90,62 17,52 13,00 12,86 260,98 2, ,11 ** 40,21 29,84 29,52 599, ,1 90,64 20,43 15,16 15,00 304,42 2, ,38 ** 45,82 34,01 33,64 682, ,2 90,81 23,31 17,30 17,11 347,26 4, ,25-57,35 42,57 42,11 854, ,6 90,71 29,16 21,65 21,41 434,55 4, ,26-71,11 52,78 52, , ,9 90,68 36,18 26,85 26,56 539,02 6, ,25-86,03 63,85 63, , ,9 90,60 43,80 32,51 32,16 652,62 5, ,29-97,46 72,33 71, , ,4 90,73 49,57 36,79 36,39 738,56 7, ,23-108,99 80,89 80, , ,7 90,70 55,42 41,13 40,69 825,74 5, ,22-117,04 86,86 85, , ,6 90,65 59,53 44,19 43,71 887,07 4, ,24-137,67 102,18 101, , ,7 90,67 70,03 51,97 51, ,39 5, ,26-149,10 110,66 109, , ,4 90,61 75,91 56,34 55, ,08 6, ,29-160,53 119,14 117, , ,7 90,36 81,98 60,84 60, ,44 6, ,33-183,39 136,11 134, , ,9 90,41 93,64 69,50 68, ,18 6, ,31-206,35 153,15 151, , ,5 90,50 105,24 78,11 77, ,01 7, ,29-229,31 170,19 168, , ,107,4 90,30 117,19 86,98 86, ,09 6, ,31-275,13 204,20 201, , ,324,5 90,60 140,16 104,02 102, ,37 7, ,31-343,92 255,25 252, , ,656,5 90,55 175,30 130,10 128, ,91 8, ,30-401,27 297,82 294, , ,940,1 90,20 205,30 152,38 150, ,04 9,0 MODEL Strata maks. przez komin Strata przez Strata przez wyłączony obudowę palnik % % % Strata Ciśnienie Temperatura spalin CO 2 ciśnienia od znam. strony wody C C C % % % mbar gaz olej opałowy nafta gaz olej opałowy nafta (ΔT=12 C) Ciśnienie próby wod Temp. maks Pojemność całkowita Powierzchnia wymiany Objętość paleniska Ciężar całkow bar bar C l m² m3 kg 70 7,09 0,80 0, ,5 13,5 14, , ,24 0, ,25 0,80 0, ,5 13,5 14, , ,24 0, ,36 0,80 0, ,5 13,5 14, , ,90 0, ,46 0,80 0, ,5 13,5 14, , ,90 0, ,60 0,80 0, ,5 13,5 14, , ,90 0, ,18 0,80 0, ,5 13,5 14, , ,70 0, ,46 0,80 0, ,5 13,5 14, , ,70 0, ,29 0,80 0, ,5 13,5 14, , ,72 0, ,89 0,80 0, ,5 13,5 14, , ,10 0, ,09 0,80 0, ,5 13,5 14, , ,40 0, ,82 0,80 0, ,5 13,5 14, , ,90 0, ,95 0,80 0, ,5 13,5 14, , ,90 0, ,94 0,80 0, ,5 13,5 14, , ,80 0, ,95 0,80 0, ,5 13,5 14, , ,70 0, ,91 0,80 0, ,5 13,5 14, , ,70 0, ,97 0,80 0, ,5 13,5 14, , ,00 0, ,98 0,80 0, ,5 13,5 14, , ,20 0, ,96 0,80 0, ,5 13,5 14, , ,20 0, ,94 0,80 0, ,5 13,5 14, , ,20 0, ,91 0,80 0, ,5 13,5 14, , ,00 1, ,87 0,80 0, ,5 13,5 14, , ,00 1, ,89 0,80 0, ,5 13,5 14, , ,00 1, ,91 0,80 0, ,5 13,5 14, , ,00 1, ,89 0,80 0, ,5 13,5 14, , ,00 1, ,89 0,80 0, ,5 13,5 14, , ,50 2, ,90 0,80 0, ,5 13,5 14, , ,00 2,

12 MODEL Moc Obciążenie Wydajność cieplna cieplne na 100% Zużycie Klasa gazu G20 wydajności (E) maks. Zużycie gazu G30 (B) maks. Zużycie gazu G31 (P) maks. Moc Przepływ cieplna spalin maks min Obciążenie Wydajność cieplne na 30% min. Zużycie gazu G20 (E) min. Zużycie gazu G30 (B) min. Zużycie gazu G31 (P) min. Przepływ spalin min. Strata ciśnienia od strony spalin kw kw % % m³/h kg/h kg/h kg/h kw kw % m³/h kg/h kg/h kg/h mbar HR ,2 94,34 *** 7,85 5,83 5,76 116, ,9 94,80 3,91 2,90 2,87 58,21 0,9 HR ,7 94,45 *** 8,96 6,65 6,58 133, ,2 94,70 4,47 3,32 3,28 66,61 1,1 HR ,2 94,54 *** 10,07 7,48 7,40 150, ,4 95,00 5,01 3,72 3,68 74,69 0,9 HR ,6 94,7 *** 11,17 8,29 8,20 166, ,7 94,80 5,58 4,14 4,10 83,16 1,1 HR ,5 94,86 *** 13,39 9,94 9,83 199, ,1 95,10 6,68 4,96 4,90 99,48 1,3 HR ,8 95,06 *** 16,70 12,39 12,26 248, ,4 95,70 8,29 6,16 6,09 123,57 1,3 HR ,24 *** 22,22 16,49 16,31 331, ,9 95,30 11,10 8,24 8,15 165,45 2,2 HR ,5 94,88 *** 27,88 20,69 20,47 415, ,1 95,38 13,87 10,29 10,18 206,64 2,4 HR ,5 95,09 *** 33,39 24,78 24,51 497, ,9 95,59 16,61 12,32 12,19 247,42 2,4 HR ,37 *** 38,84 28,82 28,51 578, ,1 95,60 19,37 14,38 14,22 288,63 3,4 HR ,24 *** 44,44 32,99 32,63 662, ,6 95,40 22,18 16,46 16,29 330,54 4,7 HR ,42-55,45 41,15 40,71 826, ,2 95,70 27,64 20,52 20,29 411,89 4,8 HR ,53-68,68 50,97 50, , ,3 95,90 34,21 25,39 25,11 509,68 7,3 HR ,42-83,17 61,73 61, , ,0 95,92 41,37 30,71 30,37 616,42 5,8 HR ,4-94,29 69,98 69, , ,6 95,80 46,94 34,84 34,46 699,48 8,0 HR ,29-105,50 78,30 77, , ,9 95,79 52,47 38,95 38,52 781,85 5,9 HR ,42-113,12 83,96 83, , ,4 95,80 56,33 41,81 41,36 839,38 4,5 HR ,31-133,23 98,88 97, , ,2 95,81 66,27 49,18 48,65 987,41 6,2 HR ,31-144,34 107,13 105, , ,2 95,70 71,87 53,34 52, ,92 7,3 HR ,37-155,34 115,29 114, , ,2 95,87 77,26 57,35 56, ,24 6,6 HR ,52-177,25 131,55 130, , ,1 95,80 88,37 65,59 64, ,67 7,1 HR ,49-199,47 148,05 146, , ,4 95,70 99,52 73,86 73, ,81 7,6 HR ,51-221,59 164,46 162, , ,8 95,80 110,46 81,98 81, ,84 6,6 HR ,31-266,46 197,76 195, , ,9 95,40 133,11 98,79 97, ,29 8,1 HR ,48-332,49 246,77 244, , ,0 95,60 166,04 123,23 121, ,93 8,6 HR ,37-388,36 288,24 285, , ,4 95,87 193,16 143,36 141, ,12 9,6 MODEL Strata maks. przez komin Strata przez obudowę Strata przez wyłączony palnik % % % Temperatura spalin CO 2 Strata ciśnienia od strony wody C % mbar gaz gaz (ΔT=12 C) Ciśnienie znam. Ciśnienie próby wod Temp. maks Pojemność całkowita Powierzchnia wymiany Objętość paleniska Ciężar całkow bar bar C l m² m3 kg HR 70 5,16 0,50 0, , , ,24 0, ,0 HR 80 5,05 0,50 0, , , ,24 0, ,0 HR 90 4,96 0,50 0, , , ,90 0, ,0 HR 100 4,80 0,50 0, , , ,90 0, ,0 HR 120 4,64 0,50 0, , , ,90 0, ,0 HR 150 4,44 0,50 0, , , ,70 0, ,5 HR 200 4,26 0,50 0, , , ,70 0, ,5 HR 250 4,62 0,50 0, , , ,72 0, ,0 HR 300 4,41 0,50 0, , , ,10 0, ,5 HR 350 4,13 0,50 0, , , ,40 0, ,0 HR 400 4,26 0,50 0, , , ,90 0, ,5 HR 500 4,08 0,50 0, , , ,90 0, ,5 HR 620 3,97 0,50 0, , , ,80 0, ,5 HR 750 4,08 0,50 0, , , ,70 0, ,5 HR 850 4,10 0,50 0, , , ,70 0, ,5 HR 950 4,21 0,50 0, , , ,00 0, ,5 HR ,08 0,50 0, , , ,20 0, ,0 HR ,19 0,50 0, , , ,20 0, ,0 HR ,19 0,50 0, , , ,20 0, ,0 HR ,13 0,50 0, , , ,00 1, ,0 HR ,98 0,50 0, , , ,00 1, ,0 HR ,01 0,50 0, , , ,00 1, ,0 HR ,99 0,50 0, , , ,00 1, ,0 HR ,19 0,50 0, , , ,00 1, ,0 HR ,02 0,50 0, , , ,50 2, ,0 HR ,13 0,50 0, , , ,00 2, ,0 12

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VICTRIX 26 2 I

Instrukcja obsługi VICTRIX 26 2 I Instrukcja obsługi PL VICTRIX 26 2 I Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian. Opublikowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS

EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS KOCIOŁ GRZEWCZY GAZOWY JEDNOFUNKCYJNY WISZĄCY Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Szanowny Kliencie Gratulujemy dokonania wyboru wysokiej jakości produktu firmy IMMERGAS,

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalowania,

Instrukcje instalowania, Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania HeatMaster 25 / 35 / 70 / 85 TC SPIS TREŚCI ZASADY EZPIECZEŃSTWA 3 Kto musi przeczytać niniejszą instrukcję? 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Ważne informacje 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE

KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE ISU-199-pol..doc ISU-199:2002 str.1 S Y S T E M J A K O Ś C I INSTRUKCJA INSTALOWANIA, OBSŁUGI, UŻYTKOWANIA KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE Z OTWARTĄ KOMORĄ SPALANIA TYP: GCO-DP-23-47

Bardziej szczegółowo

Szanowny Kliencie, Uwagi ogólne

Szanowny Kliencie, Uwagi ogólne Szanowny Kliencie, Gratulujemy dokonania wyboru wysokiej jakości produktu firmy Immergas który zapewni długotrwałe użytkowanie i bezpieczeństwo. Jako Klienci firmy IMMERGAS możecie Państwo zawierzyć wykwalifikowanemu

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Gazowa nagrzewnica powietrza z wentylatorem osiowym Model B15 Edycja: 02/2013 Kod: D-LBRXXX Instrukcja została wykonana przez Robur S.p.A.; zmiany częściowe lub całościowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej stronie Instrukcja instalacji ISOFAST CONDENS ISOTWIN CONDENS F 30 A F 30 B F 35 B SPIS TREŚCI INSTRUKCJA Instrukcja... 3. Uwagi dotyczące dokumentacji...3. Dołączone dokumenty...3.3

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4 Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji ecotec plus Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny PL VU 656/4 Spis treści Inhaltsverzeichnis Informacje dotyczące instrukcji... 3. Przechowywanie dokumentacji...

Bardziej szczegółowo

"ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice

ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice IT GB ES PL RO RU Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice "ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm UWAGI OGÓLNE 1. Niniejsza broszura stanowi

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO

OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI KOTŁÓW ISOMAX C 28 E, ISOMAX F 28 E 1-Wyświetlacz ustawienia. 2-Wyświetlacz ustawienia temperatury c.w.u. 3-Regulacja temperatury c.o. 4-Regulacja

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Polska PL Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 0937-AB MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Deklaracja zgodności [ Urządzenie jest zgodne

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi kocioł centralnego ogrzewania instrukcja oryginalna wydanie III maj 2015 sigma

instrukcja obsługi kocioł centralnego ogrzewania instrukcja oryginalna wydanie III maj 2015 sigma instrukcja obsługi kocioł centralnego ogrzewania instrukcja oryginalna wydanie III maj 205 sigma DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DECLARATION OF CONFORMITY EC nr 37/A-2/0/204 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEFRO

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 3 WYJAŚNIENIE ZNACZENIA PIKTOGRAMÓW 3 UWAGI OGÓLNE 4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5 INSTRUKCJA DLA INSTALATORA 8

WSTĘP 3 WYJAŚNIENIE ZNACZENIA PIKTOGRAMÓW 3 UWAGI OGÓLNE 4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5 INSTRUKCJA DLA INSTALATORA 8 WSTĘP 3 WYJAŚNIENIE ZNACZENIA PIKTOGRAMÓW 3 UWAGI OGÓLNE 4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5 INSTRUKCJA DLA INSTALATORA 8 INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA 44 Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-ruchowa. kotłów zasypowych serii: KSW, KSW Plus, KSW Alfa, KSW Alfa Plus, KSW Prima, KSW Master, KSX, KSD

Dokumentacja techniczno-ruchowa. kotłów zasypowych serii: KSW, KSW Plus, KSW Alfa, KSW Alfa Plus, KSW Prima, KSW Master, KSX, KSD Dokumentacja techniczno-ruchowa kotłów zasypowych serii: KSW, KSW Plus, KSW Alfa, KSW Alfa Plus, KSW Prima, KSW Master, KSX, KSD Dziękujemy Państwu za wybór kotła marki PEREKO. Niniejsza dokumentacja dotyczy

Bardziej szczegółowo

MAINFOUR 18 F Instrukcja instalowania i obsługi

MAINFOUR 18 F Instrukcja instalowania i obsługi PL Wiszący kocioł gazowy z zamkniętą i otwartą komorą spalania MAINFOUR 18 F Instrukcja instalowania i obsługi Szanowny Kliencie, Jesteśmy przekonani, że Twój nowy kocioł spełni wszystkie Twoje wymagania.

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE CJI,

PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE CJI, PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ WOD ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE INSTRUKCJ UKCJA INSTALA ALACJI CJI, UŻYTK TKOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI 1 UWAGA! Niniejsza instrukcja zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

=============== BRASTAL ==============

=============== BRASTAL ============== 1 =============== BRASTAL ============== Szanowni Państwo... Gratulujemy dokonania wyboru!!! Wysokiej jakości produkt firmy BRASTAL, na długo zapewni bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie. Jesteście

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł kondensacyjny. Podręcznik instalacji. EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) www.broetje.com.pl

Gazowy kocioł kondensacyjny. Podręcznik instalacji. EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) www.broetje.com.pl Gazowy kocioł kondensacyjny EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) Podręcznik instalacji www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszego podręcznika montażu...... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi CELSIUS Gazowe podgrzewacze wody WT 14 AM1 E23 WT 14 AM1 E31 Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA STALOWY KOCIOŁ NA PALIWA STAŁE Z AUTOMATYCZNYM PODAWANIEM PALIWA, ORAZ DODATKOWYM RUSZTEM ŻELIWNYM WĘGIEL EKO - GROSZEK, MIAŁ WĘGLOWY, PELLET(zastępczo) O MOCY 16-24 kw DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA

Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA Główne cechy urządzenia. gwarancja: 1 rok gwarancji (patrz główne warunki gwarancji) niska głośność urządzenia: niski poziom głośności (patrz dane techniczne

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo