SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zamówienia:"

Transkrypt

1 SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zamówienia: Świadczenie usług wsparcia użytkowników, rozwoju i modyfikacji wdrożonego w jednostkach sądownictwa powszechnego Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK) opartego na oprogramowaniu firmy SAP AG ZATWIERDZAM: Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Wrocław, dnia r. 1

2 Rozdział I: Nazwa oraz adres zamawiającego. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Ul. Energetyczna Wrocław tel. (071) , fax. (071) Dni i godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku, w godz.: Rozdział II: Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej w skrócie SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy. Rozdział III: Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia użytkowników, rozwoju i modyfikacji wdrożonego w jednostkach sądownictwa powszechnego Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK), zwanego dalej także systemem ZSRK oraz Systemem, opartego na oprogramowaniu firmy SAP AG w łącznej ilości roboczodni. 2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi w szczególności: 1) świadczenie przez Wykonawcę usług wsparcia użytkowników ZSRK polegających na: a) udzielaniu użytkownikom systemu ZSRK (pracownikom sądów powszechnych) profesjonalnej pomocy w korzystaniu z systemu z użyciem funkcjonalności, jakie posiada system ZSRK oparty na oprogramowaniu firmy SAP AG oraz z uwzględnieniem faktycznych zadań, jakie są do wykonania w systemie produkcyjnym przez użytkowników w obszarach wsparcia w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego dla grup użytkowników lub indywidualnie zasady udzielania wsparcia opisane są w 5.I. projektu Umowy, b) udzielaniu administratorom modułowym systemu wsparcia w czynnościach związanych z wgrywaniem poprawek oraz not aktualizujących system, zgodnie z obowiązującymi w organizacji Zamawiającego procedurami administracyjnymi zasady udzielania wsparcia opisane są w 5.I.projektu Umowy, c) udzielaniu administratorom, konsultantom oraz użytkownikom kluczowym wsparcia i konsultacji w celu rozwoju kompetencji związanych z zarządzaniem i administrowaniem systemem oraz wspieraniem użytkowników końcowych zasady udzielania wsparcia opisane są w 5.I. projektu Umowy, d) udzielaniu administratorom systemu wsparcia w zakresie wykonywania prac konfiguracyjnych, zgodnie z obowiązującymi w organizacji Zamawiającego procedurami administracyjnymi zasady udzielania wsparcia opisane są w 5.II projektu Umowy, e) udzielaniu użytkownikom systemu ZSRK (pracownikom sądów powszechnych) profesjonalnej pomocy (w miejscu wskazanym przez zamawiającego) w korzystaniu z systemu z użyciem funkcjonalności, jakie posiada system ZSRK przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość, zgodnie z ustalonym SLA zasady udzielania pomocy opisane są w 5.II. projektu Umowy, f) udzielaniu administratorom, konsultantom, użytkownikom kluczowym oraz użytkownikom końcowym wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów związanych z użytkowaniem Systemu w tym problemów międzymodułowych zasady udzielania pomocy opisane są w 5.II projektu Umowy, 2

3 g) udzielaniu wsparcia administratorom w zakresie administrowania uprawnieniami i rolami w tym wsparcia w konfiguracji, testowaniu ról i uprawnień oraz opracowywaniu dokumentacji dotyczącej tego obszaru zasady udzielania wsparcia opisane są w 5.I. projektu Umowy, 2) realizacja prac polegających na modyfikacji i rozbudowie systemu ZSRK wraz z przygotowaniem w uzgodnieniu z osobami wskazanymi przez Zamawiającego koncepcji i zasad dotyczących realizacji zgłoszonych prac oraz przygotowaniem i przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji dotyczącej wdrażanego rozwiązania oraz uzupełnieniem na żądanie Zamawiającego koncepcji biznesowych zasady realizacji prac opisane są w 5.III. projektu Umowy. Celem Zamawiającego jest posiadanie wdrożonego, w pełni funkcjonalnego rozwiązania w polskiej wersji językowej, spójnego z posiadanym przez Ministrostwo Sprawiedliwości i wdrożonym u Zamawiającego oraz w sądach powszechnych, zwanych dalej Odbiorcami usług. 3. Obszar wsparcia objęte zamówieniem wsparcie użytkowników systemu w następujących obszarach: 1) Rachunkowość Finansowa (FI), 2) Rachunkowość Zarządcza (CO), 3) Rachunkowość Budżetowa (FM), 4) Zarządzanie Inwestycjami (IM), 5) Gospodarka Materiałowa (MM), 6) Majątek Trwały (AA), 7) Planowanie Budżetu (BPC), 8) Planowanie Kosztów Pracowniczych (PCP), 9) Rozrachunki z Uczestnikami Postępowania Sądowego (PSCD), 10) Zarządzanie Kadrami i Płace (PA, PY) 11) Samoobsługa pracownicza (ESS) oraz zarządzanie kosztami podróży służbowych (Travel), 12) Hurtownia Danych dla finansów, kadr i płac (BW), 13) Statystyka sądowa oraz Sprawozdawczość Statystyczna (Netweaver, BO, BW), 14) Szyna integracyjna (PI), 15) Rachunek Kosztów Działań (Activity Based Costing) (CO, BW, IP), 16) Stworzenie dokumentacji elektronicznej i szkoleń e-learning (RWD, LSO), 17) Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami, 18) SAP Business Workflow (WF). 4. Wykonawca musi posiadać aktualne certyfikaty producenta oprogramowania SAP, potwierdzające kompetencje, w zakresie co najmniej: certyfikacji SAP dla organizacji Wykonawcy w obszarze usług i wsparcia (Partner Center of Expertise). 5. Do oferty należy załączyć oryginały lub kopie dokumentów o których mowa w ust. 4 wraz z tłumaczeniem na język polski. 6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania, usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, usługi szkoleniowe. 7. Warunki realizacji zamówienia są określone w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Rozdział IV: Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, 3

4 Rozdział V: Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustaw oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do wartości 50 % wartości zamówienia podstawowego. Rozdział VI: Termin wykonania zamówienia. Od daty podpisania umowy do r. Rozdział VII: Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Rozdział VIII: Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. O zamówienie ubiegać się mogą Wykonawcy którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Zamawiający nie opisuje warunku w tym zakresie 2) posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia w przypadku gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje łącznie następujące usługi: a) wykonał lub wykonuje na obszarze RP co najmniej 1 projekt w zakresie usług wsparcia i serwisu/rozbudowy podczas eksploatacji systemu SAP ERP, dla klienta o strukturze rozproszonej obejmującej co najmniej 20 jednostek oraz rozwiązywania bieżących problemów w co najmniej 9 z 17 różnych Obszarach wsparcia (wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia w tym zarządzanie kadrami i płacami, FI, FM, PSCD, BW), b) zrealizował w sumie co najmniej 500 dni usług dla jednego klienta lub w zakresie wsparcia użytkowników jednego systemu w przypadku systemu centralnego, na podstawie jednego lub wielu zamówień, obejmujących zakresem warsztaty/asystę/wsparcie/serwis w trakcie eksploatacji produkcyjnej oprogramowania SAP w co najmniej 9 z 17 różnych Obszarach wsparcia (wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia w tym zarządzanie kadrami i płacami FI, FM, PSCD), 4

5 c) zrealizował co najmniej jednego projekt programistyczny działający w środowisku SAP BSP obsługiwany przez liczbę użytkowników (minimum 1000), d) zrealizował co najmniej jeden projekt polegający na wdrożeniu rozwiązań działających w oparciu o hurtownię danych SAP BW z wizualizacją raportów w środowisku SAP Netweaver Portal. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej (25) dwudziestoma pięcioma różnymi osobami, które będą osobiście wykonywały przedmiot zamówienia. Wykonawca zapewni następujące osoby: a) Kierownika zespołu - Konsultant wiodący - posiadający łącznie: - co najmniej 5 letnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami wdrażania lub serwisu lub konserwacji systemu SAP w obszarze finansów, - znajomość metodyki prowadzenia projektów potwierdzoną odpowiednim certyfikatem wydanym przez uprawniony podmiot niezależny od Wykonawcy, potwierdzający posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania powszechnie uznanych metodyk prowadzenia projektów, np. Prince2 Foundation lub równoważny, b) Zastępcę kierownika zespołu - Konsultant wiodący - posiadający łącznie: - co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami wdrażania lub serwisu lub konserwacji systemu SAP w obszarze HR, - znajomość metodyki prowadzenia projektów potwierdzoną odpowiednim certyfikatem wydanym przez uprawniony podmiot niezależny od Wykonawcy, potwierdzający posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania powszechnie uznanych metodyk prowadzenia projektów, np. Prince2 Foundation lub równoważny, c) co najmniej dwie osoby z których każda posiada: - co najmniej trzyletnie, cross-modułowe doświadczenie w zakresie wdrażania systemu SAP w modułach FI, FM, AA, MM w przynajmniej jednej jednostce budżetowej lub - doświadczenie polegające na udziale w co najmniej trzech projektach dotyczących wdrożenia/serwisu/konserwacji systemu SAP w zakresie modułów FI, FM oraz FI-AA w okresie ostatnich 5 lat, d) co najmniej dwie osoby z których każda posiada: - co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie wdrażania systemu SAP w modułach FM w przynajmniej jednej jednostce budżetowej lub - doświadczenie polegające na udziale w co najmniej trzech projektach dotyczących wdrożenia/serwisu/konserwacji systemu SAP w zakresie modułów FM, e) co najmniej trzy osoby, z których każda posiada: - doświadczenie w zakresie wdrażania systemu SAP w modułach FI w przynajmniej jednej jednostce budżetowej lub - doświadczenie polegające na udziale w co najmniej trzech projektach dotyczących wdrożenia/serwisu/konserwacji systemu SAP w zakresie modułów FI lub 5

6 - certyfikat potwierdzający zdanie z wynikiem pozytywnym Międzynarodowego Egzaminu Certyfikacyjengo SAP dotyczącego modułu SAP FI f) co najmniej jedną osobę, posiadającą: - co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie wdrażania systemu SAP w module MM w przynajmniej jednej jednostce budżetowej lub - certyfikat potwierdzający zdanie z wynikiem pozytywnym Międzynarodowego Egzaminu Certyfikacyjnego SAP dotyczącego modułu SAP MM, g) co najmniej jedną osobę, posiadającą: - co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie wdrażania modułu SAP IM w przynajmniej jednej jednostce budżetowej lub - certyfikat potwierdzający zdanie z wynikiem pozytywnym Międzynarodowego Egzaminu Certyfikacyjnego SAP dotyczącego modułu SAP IM, h) co najmniej dwie osoby z których każda posiada łącznie: - doświadczenie polegające na udziale w co najmniej 3 projektach dotyczących wdrożenia/serwisu/konserwacji systemu SAP modułu HR-PA w okresie ostatnich 3 lat w tym przynajmniej w jednym projekcie dla klienta o strukturze rozproszonej obejmującej co najmniej 20 jednostek, - certyfikat potwierdzający zdanie z wynikiem pozytywnym Międzynarodowego Egzaminu Certyfikacyjnego SAP dotyczącego modułu HR Uwaga: przynajmniej jedna z osób wymienionych w pkt. h) musi posiadać doświadczenie w zakresie konfiguracji i oprogramowania w języku ABAP w module HR-PA. i) co najmniej dwie osoby z których każda posiada łącznie: - doświadczenie polegające na udziale w co najmniej 3 projektach dotyczących wdrożenia/serwisu/konserwacji systemu SAP modułu HR-PY w okresie ostatnich 3 lat w tym przynajmniej w jednym projekcie dla klienta o strukturze rozproszonej obejmującej co najmniej 20 jednostek, - certyfikat potwierdzający zdanie z wynikiem pozytywnym Międzynarodowego Egzaminu Certyfikacyjnego SAP dotyczącego modułu HR. Uwaga: przynajmniej jedna z osób wymienionych w pkt. i) musi posiadać doświadczenie w zakresie konfiguracji i oprogramowania w języku ABAP w module HR-PY. j) co najmniej trzech konsultantów w obszarze SAP ABAP, z których każdy posiada: - doświadczenie polegające na udziale w co najmniej 2 projektach dotyczących wdrożenia/serwisu/konserwacji systemu SAP w zakresie prac programistycznych z wykorzystaniem języka programowania ABAP obszarach HR-PA, HR-PY, finansach w ciągu ostatnich 3 lat lub - certyfikat potwierdzający zdanie z wynikiem pozytywnym Międzynarodowego Egzaminu Certyfikacyjnego SAP dotyczącego ABAP; k) co najmniej trzech konsultantów w obszarze SAP PSCD, którzy w okresie ostatnich trzech lat uczestniczyli jako konsultanci wiodący, w co najmniej jednym projekcie polegającym na wdrożeniu modułu SAP PSCD lub SAP FI CA w okresie ostatnich 2 lat. l) co najmniej dwóch konsultantów w obszarze SAP BW z których każdy posiada: - doświadczenie polegające na udziale w co najmniej 2 projektach dotyczących wdrożenia/serwisu/konserwacji systemu SAP modułu BI w ciągu ostatnich 3 lat lub - certyfikat potwierdzający zdanie z wynikiem pozytywnym Międzynarodowego Egzaminu Certyfikacyjnego SAP dotyczącego BW; 6

7 ł) co najmniej dwóch konsultantów w obszarze SAP CO z których każdy posiada: - doświadczenie polegające na udziale w co najmniej 2 projektach dotyczących wdrożenia/serwisu/konserwacji systemu SAP modułu CO w ciągu ostatnich 3 lat lub - certyfikat potwierdzający zdanie z wynikiem pozytywnym Międzynarodowego Egzaminu Certyfikacyjnego SAP dotyczącego CO; Wszystkie osoby muszą biegle posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie. Jeżeli któraś z wymienionych osób nie posiada obywatelstwa polskiego, musi legitymować się certyfikatem znajomości języka polskiego na poziomie C2 wydanym przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie opisuje warunku w tym zakresie oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp. 2. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale IX niniejszej SIWZ. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym zobowiązany jest wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, a także spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ustawy. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp). Rozdział IX: Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. W celu potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Zamawiający, żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy - w załączniku druk do ewentualnego wykorzystania (załącznik nr 2 do SIWZ) - oryginał lub kopia (odpis) poświadczona(-y) notarialnie. Oryginał oświadczenia musi być podpisany przez Wykonawcę. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, art. 24 ust. 2 ustawy oraz art. 24b ust. 3 ustawy, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów: 7

8 a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - w załączniku druk do ewentualnego wykorzystania (załącznik nr 3 do SIWZ) - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; g) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; h) wykaz wykonanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. Dowodami, o których mowa powyżej, są: i) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert; 8

9 ii) w przypadku zamówień na usługi - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. i) powyżej. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 231), wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w 1 ust. 2 pkt 1 ww. Rozporządzenia, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w 1 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). i) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. j) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy - w załączniku druk do ewentualnego wykorzystania (załącznik nr 4 do SIWZ) - oryginał lub kopia (odpis) poświadczona(-y) notarialnie. Oryginał oświadczenia w odpowiednim, przedmiotowym zakresie albo oryginał listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej musi być podpisany przez Wykonawcę. W przypadku oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wymagane jest złożenie oddzielnego, dla każdego podmiotu, odpowiednio oświadczenie lub listę podmiotów. 3. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy, mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy lub ich odpowiednik zgodnie z prawem kraju pochodzenia - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 niniejszego Rozdziału: 4.1. podpunkty b), c), d), f) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 9

10 lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 4.2. podpunkt e), g) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy Dokumenty, o których mowa w pkt 4.1. ppkt a) i pkt 4.1. ppkt c) oraz w pkt 4.2. niniejszego Rozdziału, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 4.1. ppkt b) niniejszego Rozdziału, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4 niniejszego Rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt niniejszego Rozdziału stosuje się odpowiednio. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3-5 niniejszego Rozdziału, Wykonawca składa w oryginale lub kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 6. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie wymaganych dokumentów w innym języku niż język polski bez stosownego tłumaczenia. 7. Dokumenty (w tym oświadczenia) sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski - oryginał tłumaczenia lub kopia tłumaczenia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Każdy z Wykonawców poświadcza za zgodność z oryginałem wyłącznie te dokumenty, które dotyczą tego Wykonawcy lub przez pełnomocnika gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 23 ustawy. 9. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia dokumenty wymienione w ust. 2 pkt a, b, c, d, e, f, g, j składa każdy z tych wykonawców w zakresie siebie dotyczącym. 10

11 Rozdział X: Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują w formie elektronicznej na Zawsze jest dopuszczalna forma pisemna. 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w formie elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego. 4. Warunki uzyskania dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści SIWZ: 4.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu wyznaczonego terminu składania ofert Wszelkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ mogą być wnoszone w formie przewidzianej w ust. 1, w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski. Zawsze jest dopuszczalna forma pisemna Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania. 5. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Janusz Semp tel. 71/ Adres do korespondencji jak u Zamawiającego. Rozdział XI: Wymagania dotyczące wadium. 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium. Wadium wynosi: ,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rowoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy w Narodowym Banku Polskim Oddział we Wrocławiu nr z zalecanym dopiskiem: wadium dot. ZP PN/13/14 oraz NIP (Wykonawcy) 11

12 5. Oryginały gwarancji lub poręczeń muszą być złożone w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 124 w kasie czynnej w godz W ofercie wskazanym jest podać formę i datę w jakiej zostało wniesione wadium lub złożyć wraz z ofertą dowód wniesienia wadium w formie np. kopii wniesionej gwarancji, poręczenia lub polecenia przelewu (podanie tych informacji jest pożądane, lecz nie jest to warunek konieczny). 7. Zamawiający zatrzymuje wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana w przypadkach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy (odpowiednio). 8. Wadia wniesione w formie gwarancji lub poręczeń muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty sumy wadium na żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 9. Wykonawca, który nie wniesie wymaganego wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Rozdział XII: Termin związania ofertą 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Rozdział XIII: Opis sposobu przygotowywania ofert. 1. Wykonawca przygotowuje i przedstawia ofertę zgodnie z opisem określonym w SIWZ. 2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 3. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty Wykonawcy, który złoży więcej niż jedną ofertę, zostaną uznane za niezgodne z ustawą i odrzucone. 5. Postępowanie o udzielenia zamówienia prowadzi się w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty, oświadczeń i innych wymaganych dokumentów w innym języku niż język polski. 6. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca sporządził ofertę wraz z załącznikami na własnych formularzach pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie warunkom określonym przez Zamawiającego w niniejszym SIWZ oraz warunkom określonym w ustawie. 8. Oferta (Formularz ofertowy załącznik nr 1) musi być złożona w formie oryginału lub kopii (odpis) poświadczonej notarialnie i podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 9. Zamawiający nie ogranicza możliwości powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom według wyboru Wykonawcy. a. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. b. W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie powierzy podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia. 10. Dopuszcza się składanie jednej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców, pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 12

13 a. Wykonawcy występujący wspólnie w szczególności spółki cywilne i konsorcja muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. b. Wykonawcy występujący wspólnie muszą załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oryginał dokumentu lub jego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub kserokopia z podpisem notarialnie poświadczonym. c. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców występujących wspólnie. d. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 10. Oferta powinna być czytelna, napisana pismem maszynowym, komputerowym lub odręcznie oraz podpisana przez: a. osobę(y) wykazane w prowadzonych przez sąd rejestrach handlowych, spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych, lub b. osobę(y) wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub c. inną osobę(y) legitymującą się pisemnym pełnomocnictwem do reprezentowania wykonawcy udzielonym przez osoby, o których mowa powyżej. 11. Jeżeli osoba podpisująca ofertę i składająca, w imieniu Wykonawcy, oświadczenia i inne pisma, nie jest osobą upoważnioną na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo innego dokumentu załączonego do oferty, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stosowne Pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i wystawione przez osobę/osoby reprezentującą/reprezentujące Wykonawcę albo załączone jako kopia (odpis) poświadczona(-y) notarialnie. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym jest składane wraz z tłumaczeniem na język polski - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 12. Zaleca się, aby oferta zawierała spis treści oraz numerację stron. 13. Wymaga się, aby wszelkie zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia w tekście oferty były parafowane i datowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 14. Wykonawca musi umieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w prawidłowym, zamkniętym opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 15. Zaleca się, aby opakowanie było opatrzone w: 1) nazwę i adres Wykonawcy, 2) nazwę i adres Zamawiającego: 3) oznaczenie: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Wrocław Ul. Energetyczna 4 13

14 Świadczenie usług wsparcia użytkowników, rozwoju i modyfikacji wdrożonego w jednostkach sądownictwa powszechnego Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK) opartego na oprogramowaniu firmy SAP AG NIE OTWIERAĆ PRZED r. godz. 10: Poprzez prawidłowe opakowanie oferty, w tym także zamknięcie, należy rozumieć taki sposób zabezpieczenia oferty, który uniemożliwi jakiejkolwiek osobie zapoznanie się przed upływem terminu otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 1 i 2 ustawy z jakimkolwiek elementem oferty złożonej przez Wykonawcę. 17. Ze względu na możliwość uszkodzenia opakowania podczas przesyłania oferty, zaleca się zastosowanie dwóch kopert oznakowanych jak wyżej. 18. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian przez Wykonawcę musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta, np.: z dopiskiem na opakowaniu ZMIANA OFERTY. Koperty oznaczone dopiskiem ZMIANA OFERTY zostaną otwarte przy otwieraniu oferty i zostaną dołączone do oferty. 19. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania np. poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie WYCOFANIE OFERTY. Rozdział XIV: Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć lub przesłać do na adres: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Ul. Energetyczna Wrocław, Biuro Obsługi Interesanta, parter do dnia r. do godz Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w budynku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Wrocław, ul. Energetyczna 4, w sali konferencyjnej, pok 27, p. II Otwarcie ofert jest jawne. Rozdział XV: Opis sposobu obliczenia ceny 1. Oferta musi zawierać cenę przedstawioną za całość wykonania przedmiotu zamówienia, zwaną dalej ceną ofertową. Ceną ofertową w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, ze zm.), jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający będzie obowiązany zapłacić Wykonawcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. 2. Cenę ofertową należy podać w,,formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 14

15 do SIWZ. 3. Cenę ofertową, należy podać z podatkiem VAT (brutto), wyliczonym przez Wykonawcę zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień składania ofert. 4. Cena ofertowa winna obejmować całkowity koszt usługi będącej przedmiotem zamówienia. W cenie oferty uwzględnia się wszystkie koszty związane z realizacją całego przedmiotu zamówienia, niezbędne opłaty i podatki do wykonania i do poniesienia przez Wykonawcę, a konieczne do wykonania całego przedmiotu zamówienia oraz ewentualne upusty i rabaty. 5. Ceną ofertową będzie iloczyn liczby roboczodni (10 244) oraz ceny jednostkowej brutto za 1 roboczodzień. 6. Wszystkie ceny muszą być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 7. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8. Dla celów porównania ofert Wykonawców zagranicznych z Wykonawcami krajowymi, Zamawiający doliczy do ceny netto Wykonawców zagranicznych kwotę należnego, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy podatku VAT. 9. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców krajowych i zagranicznych, sposób przedstawienia ceny uzależniony jest od siedziby lub miejsca zamieszkania pełnomocnika. Dla pełnomocnika mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymaganiami dla Wykonawców krajowych. Dla pełnomocników spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymaganiami dla Wykonawców zagranicznych. 10. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ofertowej w kilku wariantach. Rozdział XVI: Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozdział XVII: Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu, na podstawie kryterium ceny - waga 100 %, Przed porównaniem cen ofert, zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy, Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 2. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta w toku oceny ofert nie zostanie odrzucona i będzie ofertą najkorzystniejszą, tj. zawierającą najniższą cenę. 15

16 Rozdział XVIII: Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba (osoby) upoważniona do reprezentowania Wykonawcy wymieniona w aktualnym odpisie z właściwego rejestru albo w aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub pełnomocnik, który przedstawi stosowne pełnomocnictwo - oryginał dokumentu lub jego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub kserokopia z podpisem notarialnie poświadczonym. 2. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców - oryginał dokumentu lub jego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawców lub kserokopia z podpisem notarialnie poświadczonym. 3. W przypadku wykonywania zamówienia z uczestnictwem podwykonawców, Wykonawca przed zawarciem umowy przedstawi Zamawiającemu umowę lub umowy zawarte pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą dotyczącą realizacji części zamówienia dot. przedmiotu umowy. Rozdział XIX: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1.Wykonawca ustanowi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na rzecz Zamawiającego, w kwocie 2 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu Umowy. Zabezpieczenie zostanie wniesione w sposób następujący: 1) 100 % zabezpieczenia w formie pieniężnej, nie później niż w dniu zawarcia Umowy lub w innej formie przewidzianej przez ustawę, nie później niż w dniu zawarcia Umowy, z podziałem na: a) 70 % zabezpieczenie, jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy, z okresem ważności od podpisania Umowy do dnia wykonania Umowy i uznania jej za należycie wykonaną, b) 30% zabezpieczenia, jako kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwaranci za wady, z okresem ważności od podpisania Umowy do dnia upływu okresu gwarancji dla ostatniego zrealizowanego zadania objętego gwarancją. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 3. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy nie później niż w dniu zawarcia Umowy. 4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach. 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). 16

17 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Narodowym Banku Polskim Oddział we Wrocławiu nr Po upływie okresu realizacji umowy tj. po 31 grudnia 2017 r. i uznania jej za należycie wykonaną przez Zamawiającego w terminie 30 dni zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, a pozostała część, tj. 30 %, po upływie ostatniego z okresów gwarancji biegnącej dla ostatniego z projektów zleconych, zakończonych i odebranych przez Zamawiającego. Zwolnienie zabezpieczenia okresu gwarancji jw. zostanie dokonane najpóźniej 15-go dnia po upływie okresu gwarancji. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwolni je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym będą one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na konto Wykonawcy. Rozdział XX: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Rozdział XXI: Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy art g, w tym w przepisach wspólnych w art. 179 ustawy, odwołanie w art ustawy i skarga do sądu w art. 198a - 198g ustawy w pełnym zakresie. Spis załączników do SIWZ: 1. zał. nr 1 formularz ofertowy, 2. zał. nr 2 oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, 3. zał. nr 3 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podsatwie art. 24 ust.1 ustawy 4. zał. nr 4 informacja o przynależności do grupy kapitałowej, 5. zał. nr 5 projekt umowy, 6. zał. nr 6 wykaz wykonanych usług, 7. zał. nr 7 wykaz osób, 17

18 załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Imię i nazwisko i / lub nazwa (firma) Wykonawcy / Wykonawców występujących wspólnie Adres Wykonawcy: kod, miejscowość, województwo, Kraj: ulica, nr domu, nr lokalu: Nr telefonu: Nr faksu: URL: http: // NIP Nr: Do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Ul. Energetyczna Wrocław W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług wsparcia użytkowników, rozwoju i modyfikacji wdrożonego w jednostkach sądownictwa powszechnego Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK) opartego na oprogramowaniu firmy SAP AG znak postępowania Z /14, oświadczamy, że: 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ, za łączną cenę ofertową: cena ofertowa brutto:... zł słownie brutto:... 18

19 2. Powyższa cena ofertowa wynika z następującego wyliczenia: cena jednostkowa brutto za 1 roboczodzień usługi stanowiącej przedmiot zamówienia. zł x roboczodni =.. zł brutto. 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 5. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w SIWZ. 6. Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia siłami własnymi / część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom*, w tym: Zakres powierzonych prac.. Zakres powierzonych prac * podkreślić właściwe... Data:... (pieczątka i podpis Wykonawcy) 19

20 załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca, adres i nazwa Oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy PZP Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, w zakresie określonym przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.... (czytelny podpis Wykonawcy) Data :... 20

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania:

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania: SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa elementów telefonii IP do systemu firmy Cisco użytkowanego przez

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania:bzp.2420.15.2012.js SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Dostawa, instalacja oraz wdrożenie systemu do wydawania i obsługi bezpiecznego podpisu elektronicznego na potrzeby projektu e-protokół.

Dostawa, instalacja oraz wdrożenie systemu do wydawania i obsługi bezpiecznego podpisu elektronicznego na potrzeby projektu e-protokół. SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa, instalacja oraz wdrożenie systemu do wydawania i obsługi bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska etap 2 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zamawiający: Filharmonia im. Witolda

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. MIASTO ZAMOŚĆ ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272. 27.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup zintegrowanego Systemu Informatycznego obejmujący dostawę Systemu Informatycznego, kompleksowe wdrożenie Systemu Informatycznego w zakresie finansów, księgowości,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN)

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie ul. Śląska 36 SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo