USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy szym. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pó n. zm.) DZIAŁ I. System szkolnictwa wy szego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy szym. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pó n. zm.) DZIAŁ I. System szkolnictwa wy szego."

Transkrypt

1 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pó n. zm.) DZIAŁ I System szkolnictwa wy szego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art Ustaw stosuje si do publicznych i niepublicznych szkół wy szych. 2. Ustawy nie stosuje si do szkół wy szych i wy szych seminariów duchownych prowadzonych przez ko cioły i zwi zki wyznaniowe, z wyj tkiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, chyba e ustawa lub umowa mi dzy rz dem a władzami ko ciołów lub zwi zków wyznaniowych stanowi inaczej. Art U yte w ustawie okre lenia oznaczaj : 1) uczelnia - szkoł prowadz c studia wy sze, utworzon w sposób okre lony w ustawie; 2) uczelnia publiczna - uczelni utworzon przez pa stwo reprezentowane przez wła ciwy organ władzy lub administracji publicznej; 3) uczelnia niepubliczna - uczelni utworzon przez osob fizyczn albo osob prawn nieb d c pa stwow ani samorz dow osob prawn ; 4) zało yciel uczelni niepublicznej - osob, o której mowa w pkt 3, która utworzyła uczelni lub prowadzi uczelni na podstawie art. 26 ust. 3; 5) studia wy sze - studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, prowadzone przez uczelni uprawnion do ich prowadzenia; 6) (uchylony); 7) studia pierwszego stopnia - form kształcenia, na któr s przyjmowani kandydaci posiadaj cy wiadectwo dojrzało ci, ko cz c si uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia; 8) studia drugiego stopnia - form kształcenia, na któr s przyjmowani kandydaci posiadaj cy co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, ko cz c si uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia; 9) jednolite studia magisterskie - form kształcenia, na któr s przyjmowani kandydaci posiadaj cy wiadectwo dojrzało ci, ko cz c si uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia; 10) studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, prowadzone przez uprawnion jednostk organizacyjn uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub mi dzynarodowy instytut naukowy działaj cy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odr bnych przepisów, na które s przyjmowani kandydaci posiadaj cy kwalifikacje drugiego stopnia, ko cz ce si uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia; 11) studia podyplomowe - form kształcenia, na któr s przyjmowani kandydaci posiadaj cy kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia, prowadzon w uczelni, instytucie 1

2 naukowym Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym lub Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, ko cz ce si uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych; 11a) forma studiów - studia stacjonarne i studia niestacjonarne; 12) studia stacjonarne - form studiów wy szych, w której co najmniej połowa programu kształcenia jest realizowana w postaci zaj dydaktycznych wymagaj cych bezpo redniego udziału nauczycieli akademickich i studentów; 13) studia niestacjonarne - form studiów wy szych, inn ni studia stacjonarne, wskazan przez senat uczelni; 14) kierunek studiów - wyodr bnion cz jednego lub kilku obszarów kształcenia, realizowan w uczelni w sposób okre lony przez program kształcenia; 14a) obszar kształcenia - zasób wiedzy i umiej tno ci z zakresu jednego z obszarów wiedzy okre lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z pó n. zm.); 14)b program kształcenia - opis okre lonych przez uczelni spójnych efektów kształcenia, zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wy szego, oraz opis procesu kształcenia, prowadz cego do osi gni cia tych efektów, wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów tego procesu punktami ECTS; 15-17) (uchylone); 18) standardy kształcenia - zbiór reguł kształcenia na studiach przygotowuj cych do wykonywania zawodu nauczyciela oraz zawodów, dla których wymagania dotycz ce procesu kształcenia i jego efektów s okre lone w przepisach prawa Unii Europejskiej; 18a) Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wy szego - opis, przez okre lenie efektów kształcenia, kwalifikacji zdobywanych w polskim systemie szkolnictwa wy szego; 18b) kwalifikacje - efekty kształcenia, po wiadczone dyplomem, wiadectwem, certyfikatem lub innym dokumentem wydanym przez uprawnion instytucj potwierdzaj cym uzyskanie zakładanych efektów kształcenia; 18c) efekty kształcenia - zasób wiedzy, umiej tno ci i kompetencji społecznych uzyskanych w procesie kształcenia przez osob ucz c si ; 18d) punkty ECTS - punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów zaliczeniowych jako miara redniego nakładu pracy osoby ucz cej si, niezb dnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia; 18e) profil kształcenia - profil praktyczny, obejmuj cy moduł zaj słu cych zdobywaniu przez studenta umiej tno ci praktycznych albo profil ogólnoakademicki, obejmuj cy moduł zaj słu cych zdobywaniu przez studenta pogł bionych umiej tno ci teoretycznych; 18f) kwalifikacje pierwszego stopnia - efekt kształcenia na studiach pierwszego stopnia, zako czonych uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, in yniera lub równorz dnego okre lonego kierunku studiów i profilu kształcenia, potwierdzony odpowiednim dyplomem; 18g) kwalifikacje drugiego stopnia - efekt kształcenia na studiach drugiego stopnia, zako czonych uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra in yniera lub równorz dnego okre lonego kierunku studiów i profilu kształcenia, potwierdzony odpowiednim dyplomem; 18h) kwalifikacje trzeciego stopnia - uzyskanie, w drodze przewodu doktorskiego przeprowadzonego na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stopnia naukowego doktora w okre lonej dziedzinie nauki w zakresie dyscypliny nauki lub doktora sztuki okre lonej dziedziny sztuki w zakresie dyscypliny artystycznej, potwierdzone odpowiednim dyplomem; 2

3 18i) kwalifikacje podyplomowe - osi gni cie zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych, potwierdzone wiadectwem; 18j) filia uczelni - zamiejscow jednostk organizacyjn uczelni, w której skład wchodz co najmniej dwie podstawowe jednostki organizacyjne uczelni; 18k) student - osob kształc c si na studiach wy szych; 18l) doktorant - uczestnika studiów doktoranckich; 18m) słuchacz - uczestnika studiów podyplomowych; 19) immatrykulacja - akt przyj cia w poczet studentów uczelni; 20) (uchylony); 21) (uchylony); 22) uczelnia akademicka - uczelni, w której przynajmniej jedna jednostka organizacyjna posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora; 23) uczelnia zawodowa - uczelni prowadz c studia pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie nieposiadaj c uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora; 24) uczelnia wojskowa - uczelni publiczn nadzorowan przez Ministra Obrony Narodowej; 25) uczelnia słu b pa stwowych - uczelni publiczn nadzorowan przez ministra wła ciwego do spraw wewn trznych; 26) uczelnia artystyczna - uczelni publiczn nadzorowan przez ministra wła ciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; 27) uczelnia medyczna - uczelni publiczn nadzorowan przez ministra wła ciwego do spraw zdrowia; 28) uczelnia morska - uczelni publiczn nadzorowan przez ministra wła ciwego do spraw gospodarki morskiej; 29) podstawowa jednostka organizacyjna - wydział lub inn jednostk organizacyjn uczelni okre lon w statucie, prowadz c co najmniej jeden kierunek studiów, studia doktoranckie lub badania co najmniej w jednej dyscyplinie naukowej; 30) nauka i badania naukowe - tak e odpowiednio - sztuk i twórczo artystyczn ; 31) stopie naukowy doktora i stopie naukowy doktora habilitowanego - tak e odpowiednio - stopie doktora sztuki i stopie doktora habilitowanego sztuki; 32) tytuł naukowy profesora - tak e odpowiednio - tytuł profesora sztuki; 33) podstawowe miejsce pracy - uczelni albo jednostk naukow, w której nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, wskazan w akcie stanowi cym podstaw zatrudnienia jako podstawowe miejsce pracy; w tym samym czasie podstawowe miejsce pracy mo e by tylko jedno; 34) jednostka naukowa - instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy albo mi dzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odr bnych przepisów, działaj cy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2. Ilekro w ustawie jest mowa o: 1) studiach bez bli szego okre lenia - rozumie si przez to studia wy sze; 2) poziomie kształcenia - rozumie si przez to studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie albo studia trzeciego stopnia; 3) zwi zku uczelni, bez bli szego okre lenia - rozumie si przez to zwi zek uczelni publicznych albo zwi zek uczelni niepublicznych; 4) tytule zawodowym - rozumie si przez to tytuł licencjata, in yniera, magistra, magistra in yniera lub tytuł równorz dny. 3. W uczelni, w której nie ma podstawowych jednostek organizacyjnych, przepisy ustawy dotycz ce takich jednostek stosuje si odpowiednio do całej uczelni. 3

4 Art Wyraz "uniwersytet" mo e by u ywany w nazwie uczelni, której jednostki organizacyjne posiadaj uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora co najmniej w dziesi ciu dyscyplinach, w tym co najmniej po dwa uprawnienia w ka dej z nast puj cych grup dziedzin nauki: 1) humanistycznych, prawnych, ekonomicznych lub teologicznych; 2) matematycznych, fizycznych, nauk o Ziemi lub technicznych; 3) biologicznych, medycznych, chemicznych, farmaceutycznych, rolniczych lub weterynaryjnych. 2. Wyrazy "uniwersytet techniczny" mog by u ywane w nazwie uczelni, której jednostki organizacyjne posiadaj uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora co najmniej w dziesi ciu dyscyplinach, w tym co najmniej sze uprawnie w zakresie nauk technicznych. 3. Wyraz "uniwersytet" uzupełniony innym przymiotnikiem lub przymiotnikami w celu okre lenia profilu uczelni mo e by u ywany w nazwie uczelni, której jednostki organizacyjne posiadaj co najmniej sze uprawnie do nadawania stopnia naukowego doktora, w tym co najmniej cztery w zakresie nauk obj tych profilem uczelni. 4. Wyraz "politechnika" mo e by u ywany w nazwie uczelni, której jednostki organizacyjne posiadaj uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora co najmniej w sze ciu dyscyplinach, w tym co najmniej cztery w zakresie nauk technicznych. 5. Wyraz "akademia" mo e by u ywany w nazwie uczelni, której jednostki organizacyjne posiadaj co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Art Uczelnia jest autonomiczna we wszystkich obszarach swojego działania na zasadach okre lonych w ustawie. 2. Uczelnie kieruj si zasadami wolno ci nauczania, bada naukowych i twórczo ci artystycznej. 3. Uczelnie, pełni c misj odkrywania i przekazywania prawdy poprzez prowadzenie bada i kształcenie studentów, stanowi integraln cz narodowego systemu edukacji i nauki. 4. Uczelnie współpracuj z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególno ci w zakresie prowadzenia bada naukowych i prac rozwojowych na rzecz podmiotów gospodarczych, w wyodr bnionych formach działalno ci, w tym w drodze utworzenia spółki celowej, o której mowa w art. 86a, a tak e przez udział przedstawicieli pracodawców w opracowywaniu programów kształcenia i w procesie dydaktycznym. 5. Organy administracji rz dowej i organy jednostek samorz du terytorialnego mog podejmowa decyzje dotycz ce uczelni tylko w przypadkach przewidzianych w ustawach. Art Uczelnie wojskowe s jednocze nie jednostkami wojskowymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz i Nr 277, poz. 2742) i realizuj zadania zwi zane z obron narodow. 2. Zakres działania uczelni słu b pa stwowych jako jednostki organizacyjnej wła ciwej słu by okre laj odr bne przepisy. Art Uczelnia ma w szczególno ci prawo do: 1) prowadzenia bada naukowych i prac rozwojowych oraz okre lania ich kierunków; 2) współpracy z innymi jednostkami akademickimi i naukowymi, w tym zagranicznymi, w realizacji bada naukowych i prac rozwojowych, na podstawie porozumie w celu pozyskiwania funduszy z realizacji bada, w tym z ich komercjalizacji oraz wspierania mobilno ci naukowców; 4

5 3) wspierania bada naukowych prowadzonych przez młodych naukowców, w szczególno ci przez przeprowadzanie konkursów finansowanych ze rodków, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455); 4) prowadzenia kształcenia na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich i studiach doktoranckich zgodnie z przysługuj cymi jej uprawnieniami, w tym: a) ustalania warunków przyj cia na studia, w tym liczby miejsc na kierunkach i formach studiów, z wyj tkiem studiów na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym, w zakresie w jakim maj do nich zastosowanie przepisy wydane na podstawie art. 8 ust. 9, b) ustalania planów studiów i programów kształcenia, uwzgl dniaj cych efekty kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wy szego, zwanymi dalej "Krajowymi Ramami Kwalifikacji", dla obszarów kształcenia okre lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2; 5) prowadzenia studiów podyplomowych, kursów dokształcaj cych i szkole ; 6) wydawania dyplomów uko czenia studiów potwierdzaj cych uzyskanie tytułu zawodowego oraz wiadectw uko czenia studiów podyplomowych i kursów dokształcaj cych. 2. Uprawnione jednostki organizacyjne uczelni maj prawo nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz wyst powania o nadanie tytułu naukowego profesora na zasadach okre lonych w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Art. 7. Uczelnia mo e prowadzi działalno gospodarcz wyodr bnion organizacyjnie i finansowo od działalno ci, o której mowa w art. 13 i 14, w zakresie i formach okre lonych w statucie. Art Studia w uczelni s prowadzone w ramach kierunku studiów; przyj cie studenta na okre lony kierunek studiów nast puje nie pó niej ni po upływie pierwszego roku studiów. Kierunek studiów mo e by prowadzony przez podstawow jednostk organizacyjn uczelni albo ł cznie przez kilka takich jednostek. 2. Uczelnia, która ma co najmniej cztery uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego mo e organizowa indywidualne studia mi dzyobszarowe, obejmuj ce co najmniej dwa obszary kształcenia i prowadz ce do uzyskania dyplomu na co najmniej jednym kierunku studiów, prowadzonym w danej uczelni przez podstawow jednostk organizacyjn, maj c uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora w obszarze wiedzy zwi zanym z tym kierunkiem. 3. Liczb studentów studiów stacjonarnych w uczelni publicznej, finansowanych z bud etu pa stwa na poszczególnych kierunkach studiów okre la senat uczelni, w drodze uchwały, kieruj c si zasad odpowiedzialno ci za jako kształcenia oraz mo liwo ciami zapewnienia finansowania ich ze rodków publicznych. 4. Zwi kszenie ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych w uczelni publicznej powy ej 2% ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych studiuj cych w poprzednim roku akademickim nast puje w drodze decyzji ministra wła ciwego do spraw szkolnictwa wy szego albo wła ciwego ministra nadzoruj cego uczelni, o którym mowa w art. 33 ust. 2, podj tej w uzgodnieniu z ministrem wła ciwym do spraw szkolnictwa wy szego, uwzgl dniaj cej: 1) liczb studentów na poszczególnych kierunkach studiów, w tym kierunkach priorytetowych dla rozwoju kraju; 2) oceny jako ci kształcenia dokonane przez Polsk Komisj Akredytacyjn ; 5

6 3) zasad równomiernego dost pu do studiów nieodpłatnych na obszarze kraju. 5. Zwi kszenie ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych w uczelni publicznej nadzorowanej przez ministra wła ciwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego nie wymaga decyzji, o której mowa w ust Minister wła ciwy do spraw szkolnictwa wy szego okre li, w drodze rozporz dzenia, tryb podejmowania decyzji, o których mowa w ust. 4, uwzgl dniaj c terminy składania wniosków i zakres danych niezb dnych do podj cia decyzji. 7. Uczelnia mo e prowadzi studia podyplomowe w zakresie obszaru kształcenia, z którym zwi zany jest co najmniej jeden kierunek studiów prowadzony przez uczelni. 8. W przypadku gdy program studiów podyplomowych wykracza poza zakres, o którym mowa w ust. 7, do prowadzenia tych studiów wymagana jest zgoda ministra wła ciwego do spraw szkolnictwa wy szego wydana po zasi gni ciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wy szego. 9. Minister wła ciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem wła ciwym do spraw szkolnictwa wy szego okre li, w drodze rozporz dzenia, limit przyj na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny w poszczególnych uczelniach, uwzgl dniaj c zasady okre lone w ust. 4, mo liwo ci dydaktyczne uczelni oraz zapotrzebowanie na absolwentów tych kierunków. 10. Minister Obrony Narodowej okre li, w drodze rozporz dzenia, limit miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na ołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych, uwzgl dniaj c mo liwo ci dydaktyczne uczelni oraz zapotrzebowanie na absolwentów tych kierunków. 11. Minister wła ciwy do spraw wewn trznych okre li, w drodze rozporz dzenia, limit miejsc na kierunki studiów stra aków w słu bie kandydackiej oraz stra aków w słu bie stałej, uwzgl dniaj c mo liwo ci dydaktyczne uczelni oraz zapotrzebowanie na absolwentów tych kierunków. Art. 8a. Studia podyplomowe trwaj nie krócej ni dwa semestry. Program kształcenia powinien umo liwia uzyskanie przez słuchacza co najmniej 60 punktów ECTS, przy czym uczelnia jest obowi zana do okre lenia ich efektów kształcenia oraz sposobu ich weryfikowania i dokumentacji. Art. 9. Minister wła ciwy do spraw szkolnictwa wy szego okre li, w drodze rozporz dzenia: 1) warunki, jakie musi spełnia opis kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia, uwzgl dniaj c przyporz dkowanie kwalifikacji do obszarów kształcenia oraz dziedzin i dyscyplin okre lonych na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki; 2) Krajowe Ramy Kwalifikacji, w tym opis efektów kształcenia dla obszarów kształcenia, z uwzgl dnieniem poziomów i profili kształcenia. 2. Minister wła ciwy do spraw szkolnictwa wy szego okre li, w drodze rozporz dzenia, po zasi gni ciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wy szego, wzorcowe efekty kształcenia dla wybranych kierunków studiów, uwzgl dniaj c poziom i profil kształcenia w poszczególnych obszarach kształcenia. 3. Minister wła ciwy do spraw szkolnictwa wy szego okre li, w drodze rozporz dzenia: 1) warunki, jakie musz spełnia jednostki organizacyjne, aby prowadzi studia na okre lonym kierunku i poziomie kształcenia, a w szczególno ci: a) liczb nauczycieli akademickich, posiadaj cych tytuł naukowy lub stopie naukowy lub osób, które nabyły uprawnienia równowa ne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 6

7 naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, zaliczanych do minimum kadrowego, b) proporcje liczby pracowników, o których mowa w lit. a, do liczby studentów na danym kierunku studiów - z uwzgl dnieniem zasad, okre lonych w art. 9a i art. 112a; 2) warunki, jakie musi spełnia program kształcenia uwzgl dniaj c: a) zakładane efekty kształcenia, b) opis procesu kształcenia prowadz cego do uzyskania tych efektów z punktami ECTS przypisanymi do poszczególnych modułów, c) sposób weryfikacji efektów; 3) warunki oceny programowej, o której mowa w art. 48a ust. 3, uwzgl dniaj c w szczególno ci: a) spełnianie warunków prowadzenia studiów na okre lonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, b) akredytacje lub certyfikaty instytucji mi dzynarodowych, c) działanie wewn trznego systemu zapewniania jako ci kształcenia w zakresie analizy efektów kształcenia - maj c na uwadze zapewnienie wła ciwej jako ci kształcenia; 4) warunki oceny instytucjonalnej, o której mowa w art. 48a ust. 4, uwzgl dniaj c w szczególno ci: a) funkcjonowanie i doskonalenie systemów zapewnienia jako ci kształcenia, b) akredytacje lub certyfikaty instytucji mi dzynarodowych, c) wyniki oceny programowej kierunków studiów prowadzonych w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni - maj c na uwadze zapewnienie wła ciwej jako ci kształcenia; 5) szczegółowe warunki tworzenia i funkcjonowania filii oraz zamiejscowej podstawowej jednostki organizacyjnej, uwzgl dniaj c obowi zek spełnienia warunków okre lonych w przepisach wydanych na podstawie pkt 1, odr bnie dla ka dego kierunku studiów. Art. 9a. 1. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni zalicza do minimum kadrowego tylko nauczyciela akademickiego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie zło onego przez niego o wiadczenia, o którym mowa w art. 112a. 2. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni prowadz ca studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym mo e zaliczy do minimum kadrowego, w miejsce nauczyciela akademickiego posiadaj cego tytuł naukowy lub stopie naukowy doktora habilitowanego lub osoby, która nabyła uprawnienie równowa ne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, dwie osoby posiadaj ce stopie naukowy doktora. 3. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, o której mowa w ust. 2, mo e zaliczy do minimum kadrowego, w miejsce nauczyciela akademickiego posiadaj cego stopie naukowy doktora, dwie osoby posiadaj ce tytuł zawodowy magistra i znaczne do wiadczenie zawodowe zdobyte poza uczelni w dziedzinie zwi zanej z kierunkiem studiów. 4. Liczba osób, o których mowa w ust. 2 lub 3, nie mo e przekroczy 50% liczby osób zaliczanych do minimum kadrowego, okre lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1, w grupie nauczycieli akademickich posiadaj cych tytuł naukowy profesora lub stopie naukowy doktora habilitowanego lub osób, które nabyły uprawnienia równowa ne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a tak e 50% liczby osób zaliczonych do grupy nauczycieli akademickich posiadaj cych stopie naukowy doktora. 7

8 Art. 9b. 1. Minister wła ciwy do spraw szkolnictwa wy szego w porozumieniu z ministrem wła ciwym do spraw zdrowia okre li, w drodze rozporz dzenia, standardy kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, piel gniarstwa i poło nictwa, uwzgl dniaj c wymogi dotycz ce kształcenia i szkolenia przygotowuj ce do wykonywania zawodu lekarza, lekarza-dentysty, farmaceuty, piel gniarki i poło nej, okre lone w przepisach Unii Europejskiej. 2. Minister wła ciwy do spraw szkolnictwa wy szego okre li, w drodze rozporz dzenia, standardy kształcenia dla kierunków studiów weterynarii oraz architektury, uwzgl dniaj c wymogi dotycz ce kształcenia i szkolenia przygotowuj ce do wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz architekta, okre lone w przepisach Unii Europejskiej. Art. 9c. Minister wła ciwy do spraw szkolnictwa wy szego w porozumieniu z ministrem wła ciwym do spraw o wiaty i wychowania okre li, w drodze rozporz dzenia, maj c na uwadze wymagania rynku pracy, standardy kształcenia przygotowuj cego do wykonywania zawodu nauczyciela, uwzgl dniaj c: 1) efekty kształcenia w zakresie: a) wiedzy merytorycznej i metodycznej, b) wiedzy pedagogicznej i psychologicznej, w tym w zakresie wychowania, z uwzgl dnieniem przygotowania do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, c) przygotowania w zakresie stosowania technologii informacyjnej, d) poziomu znajomo ci j zyka obcego; 2) czas trwania studiów oraz studiów podyplomowych, wymiar i sposób organizacji praktyk. Art. 10. (uchylony). Art Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni posiadaj ca uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego i spełniaj ca warunki okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1, mo e prowadzi studia na okre lonym przez senat uczelni, w drodze uchwały, kierunku studiów i poziomie kształcenia, w ramach obszarów kształcenia oraz dziedzin odpowiadaj cych uprawnieniom do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego. Uchwała senatu uczelni okre la efekty kształcenia, do których s dostosowane plany studiów i programy kształcenia, odpowiednio do poziomu i profilu kształcenia. 2. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni nieposiadaj ca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, mo e prowadzi studia na okre lonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia zgodnie z: 1) wzorcowym opisem efektów kształcenia dla kierunku i poziomu kształcenia okre lonym w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 lub 2) opisem efektów kształcenia okre lonym przez senat uczelni dla kierunku innego ni kierunki okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni nieposiadaj ca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego mo e uzyska uprawnienie do prowadzenia studiów, o których mowa w ust. 2, na podstawie decyzji ministra wła ciwego do spraw szkolnictwa wy szego, wydanej po zasi gni ciu opinii ministra nadzoruj cego uczelni oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zakresie spełniania warunków okre lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1. W przypadku kierunku studiów innego ni okre lony w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 jest wymagana równie opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej o efektach kształcenia okre lonych przez senat uczelni. 8

9 4. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, o której mowa w ust. 2, spełniaj ca warunki okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 i art. 9b lub art. 9c, mo e uzyska uprawnienie do prowadzenia studiów na kierunku, o którym mowa w art. 9b, na podstawie decyzji ministra wła ciwego do spraw szkolnictwa wy szego, wydanej po zasi gni ciu opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej i ministra nadzoruj cego uczelni. 5. Do prowadzenia studiów przez jednostki mi dzyuczelniane lub jednostki wspólne, a tak e jednostki organizacyjne zwi zku uczelni stosuje si odpowiednio przepisy ust Art. 11a. 1. Rektor zawiadamia ministra wła ciwego do spraw szkolnictwa wy szego, ministra nadzoruj cego uczelni i Polsk Komisj Akredytacyjn o uruchomieniu kształcenia na kierunku studiów, w terminie miesi ca od dnia rozpocz cia kształcenia na tym kierunku. 2. Polska Komisja Akredytacyjna ocenia jako kształcenia na danym kierunku studiów, uwzgl dniaj c jego efekty, a tak e spełnianie warunków okre lonych w art. 9a oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 i art. 9b lub art. 9c. Ocena ta mo e by równie dokonana na wniosek ministra wła ciwego do spraw szkolnictwa wy szego. 3. W przypadku w tpliwo ci co do spełniania warunków do prowadzenia studiów okre lonych w art. 9a oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 i art. 9b lub art. 9c, przez podstawowe jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 11, minister wła ciwy do spraw szkolnictwa wy szego niezwłocznie, po zawiadomieniu go przez rektora o uruchomieniu kształcenia, wyst puje do Polskiej Komisji Akredytacyjnej z wnioskiem o dokonanie oceny. Art. 11b. 1. Rektor zawiadamia ministra wła ciwego do spraw szkolnictwa wy szego, ministra nadzoruj cego uczelni i Polsk Komisj Akredytacyjn w terminie nie dłu szym ni trzy miesi ce, o zaprzestaniu spełniania przez podstawow jednostk organizacyjn warunków do prowadzenia studiów, w tym o zmianach w stanie zatrudnienia wpływaj cych na uprawnienie do prowadzenia studiów. Je eli w terminie dwunastu miesi cy od zaprzestania spełniania wymaganych warunków podstawowa jednostka organizacyjna nie spełni tych warunków, minister wła ciwy do spraw szkolnictwa wy szego, w drodze decyzji, zawiesza uprawnienia podstawowej jednostki organizacyjnej do prowadzenia studiów na danym kierunku i okre lonym poziomie kształcenia. 2. Minister wła ciwy do spraw szkolnictwa wy szego zawiesza uprawnienia podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni do prowadzenia studiów na danym kierunku studiów i poziomie kształcenia w przypadku niezawiadomienia przez rektora w wyznaczonym terminie o zaprzestaniu spełniania przez t jednostk warunków do prowadzenia studiów. 3. W przypadku negatywnej oceny kształcenia dokonanej przez Polsk Komisj Akredytacyjn, minister wła ciwy do spraw szkolnictwa wy szego, uwzgl dniaj c w szczególno ci rodzaj i zakres stwierdzonych narusze, w drodze decyzji, cofa albo zawiesza uprawnienia do prowadzenia studiów na danym kierunku i okre lonym poziomie kształcenia. 4. Minister wła ciwy do spraw szkolnictwa wy szego powiadamia Polsk Komisj Akredytacyjn o podj tych decyzjach w sprawie zawieszenia lub cofni cia podstawowej jednostce organizacyjnej uprawnie do prowadzenia studiów, o których mowa w ust. 1-3 oraz o decyzjach o wyga ni ciu uprawnienia lub uchyleniu zawieszenia, o których mowa w art. 11c ust. 4 i 6. Art. 11c. 1. W terminie nie dłu szym ni dwana cie miesi cy od dnia podj cia decyzji o zawieszeniu uprawnie, o którym mowa w art. 11b ust. 1-3, uczelnia jest obowi zana do usuni cia stwierdzonych narusze. 9

10 2. W okresie zawieszenia uprawnie podstawowej jednostki organizacyjnej do prowadzenia studiów na danym kierunku i okre lonym poziomie kształcenia zostaj wstrzymane przyj cia studentów na ten kierunek i poziom kształcenia. 3. W terminie nie dłu szym ni trzy miesi ce po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, Polska Komisja Akredytacyjna wydaje opini dotycz c przywrócenia zawieszonych uprawnie. 4. W przypadku negatywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej minister wła ciwy do spraw szkolnictwa wy szego wydaje decyzj o wyga ni ciu zawieszonego uprawnienia. 5. W przypadku cofni cia albo wyga ni cia uprawnie do prowadzenia studiów na danym kierunku i okre lonym poziomie kształcenia, o których mowa w ust. 4 i w art. 11b ust. 3, rektor uczelni zapewnia studentom mo liwo kontynuowania studiów na tym kierunku. 6. W przypadku pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej minister wła ciwy do spraw szkolnictwa wy szego wydaje decyzj o uchyleniu decyzji zawieszaj cej uprawnienie. 7. W przypadku cofni cia albo wyga ni cia uprawnie do prowadzenia studiów na danym kierunku kształcenia z ponownym wnioskiem o przyznanie uprawnie do prowadzenia studiów na tym samym kierunku, poziomie i profilu kształcenia uczelnia mo e wyst pi po upływie co najmniej dwunastu miesi cy. Art. 11d. 1. W przypadku poł czenia podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni lub zmiany nazwy jednostki, uprawnienia do prowadzenia kierunków studiów pozostaj przy nowo utworzonej jednostce organizacyjnej lub jednostce o nowej nazwie, je eli spełniaj one warunki okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt W przypadku nieuruchomienia studiów na danym kierunku i poziomie kształcenia w okresie dwóch lat od dnia uzyskania uprawnienia, o którym mowa w art. 11 ust. 3, uprawnienie to wygasa. 3. W przypadku podziału podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni posiadane uprawnienia do prowadzenia kierunków studiów zachowuj te nowo utworzone jednostki organizacyjne uczelni, które spełniaj warunki okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt Rektor uczelni jest obowi zany powiadomi ministra wła ciwego do spraw szkolnictwa wy szego, ministra nadzoruj cego uczelni oraz Polsk Komisj Akredytacyjn o decyzjach w sprawach, o których mowa w ust. 1 lub 3, w terminie miesi ca od dnia podj cia uchwały przez senat uczelni. Art. 12. Uczelnia ma osobowo prawn. Art Podstawowymi zadaniami uczelni, z zastrze eniem ust. 2 i 3, s : 1) kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiej tno ci niezb dnych w pracy zawodowej; 2) wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialno ci za pa stwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka; 3) prowadzenie bada naukowych i prac rozwojowych oraz wiadczenie usług badawczych; 4) kształcenie i promowanie kadr naukowych; 5) upowszechnianie i pomna anie osi gni nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udost pnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych; 6) prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkole w celu kształcenia nowych umiej tno ci niezb dnych na rynku pracy w systemie uczenia si przez całe ycie; 7) stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów; 8) działanie na rzecz społeczno ci lokalnych i regionalnych; 10

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/207 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Prawo o szkolnictwie wyzszym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 164, poz. 1365)

Prawo o szkolnictwie wyzszym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 164, poz. 1365) wersje oczekujace: 2013-10-01 Dz.U. 2011, Nr 84, poz. 455 Art. 1 2013-01-01 Dz.U. 2011, Nr 84, poz. 455 Art. 1 2012-10-01 Dz.U. 2011, Nr 84, poz. 455 Art. 1 brzm ienie od 2012-01-01 do 2012-10-01 Prawo

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b.

U S T AWA. z dnia. o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b. U S T AWA Projekt z dnia o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okre la zasady i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.05.23 14:26:26 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie ódzkim. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie ódzkim. I. Postanowienia ogólne. za cznik do uchwa y nr 384 Senatu Uniwersytetu ódzkiego z dnia 19 wrze nia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie ódzkim Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarz dzaj ca Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka Departament Zarz dzania Programami Konkurencyjno ci i Innowacyjno ci Przewodnik po kryteriach wyboru

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko?

Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko? Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko? Piotr Jaworski Co to znaczy koniec? Zako czenie realizacji Projektu nale y przez to rozumie ostatni dzie okresu kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY ZAKŁAD EKONOMII

SAMODZIELNY ZAKŁAD EKONOMII U N I W E R S Y T E T Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach FILIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Wydział Nauk Społecznych SAMODZIELNY ZAKŁAD EKONOMII PAKIET INFORMACYJNY ECTS 2010/2011 Piotrków

Bardziej szczegółowo

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2012, z. VI Tomasz KARKOWSKI Uniwersytet ódzki Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi Synopsis: Ustawa o dzia alno ci

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY ZAKŁAD ZARZĄDZANIA

SAMODZIELNY ZAKŁAD ZARZĄDZANIA U N I W E R S Y T E T Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach FILIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Wydział Nauk Społecznych SAMODZIELNY ZAKŁAD ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY ECTS 2010/2011

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE RODKÓW ZABEZPIECZAJ CYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW KODEKSU KARNEGO WYKONAWCZEGO

WYKONYWANIE RODKÓW ZABEZPIECZAJ CYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW KODEKSU KARNEGO WYKONAWCZEGO ROCZNIKI NAUK PRAWNYCH Tom XXIV, numer 1 2014 KATARZYNA O ÓG-WRÓBEL WYKONYWANIE RODKÓW ZABEZPIECZAJ CYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW KODEKSU KARNEGO WYKONAWCZEGO Cho by cie mieli najlepsze ustawy, najlepszych

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Ilona Dubacka Agnieszka Jaszczyk Katowice 19.12.2013 r. Projekt wspó finansowany przez UNI EUROPEJSK ze rodków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009 Pozna, marzec 2010 Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok - cz opisowa SPIS TRE CI CZ OPISOWA: 1. Wprowadzenie...2 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach STATUT Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach 4 SPIS TREŚCI DZIAŁ I...7 Postanowienia ogólne...7 DZIAŁ II...12 Organizacja Uczelni...12 DZIAŁ III...23 Organy Uczelni...23 Senat...23 Konwent...34 Rektor...35

Bardziej szczegółowo

Rozdzia 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2010-04-03

Rozdzia 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2010-04-03 brzmienie od 2010-04-03 Ustawa o ubezpieczeniach obowi zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych [1] z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1152)

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STOSOWANIIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ FABRYKI MEBLI FORTE S.A. W ROKU 2010 (zwany dalej O wiadczeniem lub Raportem )

RAPORT O STOSOWANIIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ FABRYKI MEBLI FORTE S.A. W ROKU 2010 (zwany dalej O wiadczeniem lub Raportem ) RAPORT O STOSOWANIIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ FABRYKI MEBLI FORTE S.A. W ROKU 2010 (zwany dalej O wiadczeniem lub Raportem ) Zgodnie z tre ci 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Warto ciowych w

Bardziej szczegółowo

kredyty krajowe 1.800.000,00 wolne rodki jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym

kredyty krajowe 1.800.000,00 wolne rodki jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym S P R A W O Z D A N I E z wykonania bud etu miasta za 2008 rok Rada Miasta Tomaszów Lubelski w dniu 21 grudnia 2007 roku podj ła Uchwał Nr XV/151/2007 w sprawie uchwalenia bud etu na 2008 rok według, której

Bardziej szczegółowo