SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 5. Dostawa systemu informacji wizualnej wraz z monta em

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 5. Dostawa systemu informacji wizualnej wraz z monta em"

Transkrypt

1 SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 5 Dostawa systemu informacji wizualnej wraz z monta em

2 Spis tre ci 1 Wykaz elementów systemu Wymagania ogólne Parametry oznakowania budynku Napisy z folii matowej naklejane na drzwiach Wej cie g ówne od strony ul. Marcinkowskiego Wej cie do Biblioteki Dzieci i M odzie y od strony ul. Marcinkowskiego Wej cie do galerii i kawiarni od strony ul. Marcinkowskiego Wewn trzne wej cia do galerii Wewn trzne wej cia do kawiarni Wej cie do wypo yczalni Wyj cie z wypo yczalni Wej cie do czytelni z zabytkowej cz ci budynku Wej cie do czytelni ogólnej Wej cie do czytelni czasopism Wej cie do czytelni multimedialnej Oznakowanie szyb cianek szklanych przed przypadkowym rozbiciem Wej cie do dzia u zbiorów specjalnych z zabytkowej cz ci budynku Wej cie do informatorium zbiorów specjalnych Wej cie do czytelni zbiorów specjalnych Wej cie do korytarzyków z toaletami Wej cia do kuchni Wej cie do serwerowni Okna do kuchni Drzwi do kuchni Informacja przy stanowisku informacyjnym w hallu Tablice zbiorcze Tablica informacyjna na parterze a hallu g ównym Tablica In formacyjna na parterze w cz ci biurowej Tablica informacyjna na 1 pi trze w cz ci przeznaczonej dla go ci Biblioteki Tablica informacyjna na 1 pi trze w cz ci biurowej Tablica informacyjna na 2 pi trze w cz ci biurowej Tablica informacyjna na 3 pi trze w cz ci biurowej zbiorów specjalnych Tablica informacyjna na 3 pi trze przy wej ciu z k adki do dzia u zbioru specjalnych Tablica informacyjna na 4 pi trze w cz ci introligatorów Tabliczki informacyjne Tabliczki informacyjne przy drzwiach w cz ci biurowej...20 str. 2

3 3.3.2 Piktogramy na drzwiach Oznaczenie pi ter na klatkach schodowych Oznaczenie pi ter w windzie osobowej Tabliczki na cienne Tabliczka na zwieszakach Oznakowanie miejsc parkingowych w gara u Tabliczki zewn trzne na zabytkowym budynku Biblioteki Raczy skich Tabliczki przy g ównych drzwiach wej ciowych od strony Placu Wolno ci Tabliczka informacyjna przy arkadach od strony Placu Wolno ci Tabliczka z piktogramem przy arkadach od strony Placu Wolno ci Oznakowanie ksi gozbioru Czytelnie Kategorie g ówne Podkategorie Alfabet Pó ki dla u ytkowników etony dla czytelników oraz pojemniki na dokumenty Pude ka na rewersy niezrealizowane Informacja na wózkach zwrotów ksi ek Plansza z uk adem ksi gozbioru Wypo yczalnia Oznakowanie dzia ów Kategorie g ówne Podkategorie Alfabet Informacja na wózkach zwrotów ksi ek Plansza z uk adem ksi gozbioru Biblioteka dla dzieci Kategorie g ówne Podkategorie Alfabet Inne Pojemniki na ulotki i rewersy Prezenter A Prezenter A Przek adki pomi dzy ksi kami Numerki do szatni...42 str. 3

4 5.6 Oznakowanie szufladek katalogów kartkowych Identyfikatory pracowników...42 str. 4

5 1 Wykaz elementów systemu Lp. Nazwa Ilo Elementy Oznakowania budynku 1 Napisy z folii matowej naklejane na drzwi 1kpl 2 Tablice zbiorcze 1kpl. 3 Tabliczki informacyjne 1kpl 4 Oznakowanie miejsc parkingowych w gara u 1kpl 5 Tabliczki zewn trzne za zabytkowym budynku Biblioteki Raczy skich 1kpl Elementy Oznakowania ksi gozbioru 1 Czytelnie 1kpl 2 Wypo yczalnia 1kpl 3 Biblioteka dla dzieci 1kpl Inne Elementy 1kpl. 2 Wymagania ogólne Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnego systemu informacji wizualnej budynku i ksi gozbioru oraz oznacze graficznych i ich monta u. Wymagane próbki, wzorce jako ciowe, projekt informacji wizualnej Wykonawca jest zobowi zany do opracowania projektu systemu informacji wizualnej oraz uzgodnienia projektu z Zamawiaj cym i przedstawicielem Zamawiaj cego pe ni cym Nadzór Autorski pod wzgl dem technicznym, estetycznym i merytorycznym. Projekt ten musi zawiera kompleksow propozycj zasady nawigacji w budynku, oznaczenia poszczególnych dzia ów, pomieszcze, rega ów, pó ek, szufladek (katalogowych) okre la lokalizacj poszczególnych znaków, ich parametry i grafik. Wykonawca jest zobowi zany do przedstawienia próbek materia owych oraz pe nowymiarowych makiet (mockup) ka dego typu oznacze graficznych do akceptacji przedstawiciela Zamawiaj cego pe ni cego Nadzór Autorski. Próbki materia owe oraz makiety zostan sprawdzone pod k tem ich przydatno ci, czytelno ci, jako ci zastosowanych materia ów i po cze, ergonomii, parametrów u ytkowych i estetycznych. Oznaczenia graficzne musz spe nia wymagania co do wymiarów, koloru, tre ci, grafiki i typografii wskazanych w projekcie systemu informacji wizualnej budynku. Przeznaczenie i serwisowanie System informacji wizualnej dotyczy oznakowania ca ego budynku i wyst puje m.in. jako: tablice zbiorcze tabliczki na cienne z opisem lub z piktogramem tabliczki drzwiowe z opisem lub z piktogramem tabliczki z og oszeniami lub instrukcjami tabliczki na rega ach w wypo yczalni i czytelni z opisem zawarto ci rega ów przek adki na pó kach pomi dzy ksi kami z literami oznakowanie frontów szufladek katalogów str. 5

6 oznakowanie frontów szufladek z p ytami dvd ró ne napisy z liter z folii matowej przyklejane do tafli szklanych oznakowanie miejsc parkingowych w gara u (malowanie oznacze na posadzce) ró ne drobne etony i numerki Przyk adowy zakres, ilo ci oraz tre ci poszczególnych zapisów zosta y podane poni ej w zakresie wystarczaj cym do wyceny systemu. Precyzyjna lokalizacja elementów systemu, ich szczegó owe wymiary oraz tre, zostanie uzgodniona w trakcie opracowania projektu informacji wizualnej. Materia y Wykonawca powinien przyj nast puj ce rozwi zanie jako bazowe: tablice zbiorcze z tafli szk a hartowanego lub laminowanego z napisami z folii (wymiary i grubo ci szk a wg statyki po stronie Wykonawcy) tabliczki, przek adki i p ytki wykonane z blachy ze stali nierdzewnej, szczotkowanej symbole i litery wyci te laserowo na wylot lub wypalone do odpowiedniej g boko ci elementy oznakowania ksi gozbioru z p yt z poliw glanu litego Informacje dotycz ce konkretnych rozwi za materia owych, wymiarów i tre ci zosta y podane poni ej przy opisie poszczególnych elementów. Liternictwo, typografia i oznaczenia graficzne Krój liter, odst py, wymiary, typografia i kolorystyka powinny by ustalone w ramach projektu informacji wizualnej jednorodnego dla ca ego budynku. Wielko ci liter powinny by dostosowane do wielko ci panela lub tabliczki. Wielko panela powinna by tak dobrana, eby dany napis czy symbol by czytelny z zadanej odleg ci. W dalszej cz ci opisu podane wymiary nale y traktowa orientacyjnie na potrzeby wyceny. Rzeczywiste wymiary zostan okre lone w projekcie informacji wizualnej i potwierdzone w naturze na podstawie dostarczonych przez Wykonawc próbek. 3 Parametry oznakowania budynku 3.1 Napisy z folii matowej naklejane na drzwiach Napisy opisane poni ej wykonane b z wyci tych na ploterze liter z matowej folii samoprzylepnej, poliestrowej o gr. ok. 50 m, folia charakteryzuj ca si du stabilno ci wymiarów odporna na proces starzenia (w zakresie trwa ci koloru, faktury i technologii przyklejenia). Cz napisów wykonana b dzie na wewn trznej p aszczy nie drzwi lub okien w takim przypadku wymagana b dzie odpowiednia technologia klejenia oraz materia odporny na zmiany temperatury szk a i ró nice wilgotno ci w otaczaj cej przestrzeni. Litery powinny by naklejone w sposób uniemo liwiaj cy ich przesuni cie lub atwe oderwanie, jednak e powinna by zapewniona ewentualna mo liwo zmiany tre ci napisu przez specjalistyczn firm. Klejenie napisów do szk a nie mo e spowodowa trwa ego uszkodzenia tafli szklanej; do ewentualnego usuni cia napisu lub jego cz ci wykonawca wska e odpowiedni technologi umo liwiaj przywrócenie tafli szklanej ca kowitej prze roczysto ci i czysto ci. Napisy wyklejone z folii musz by odporne na wod i rodki chemiczne u ywane zwyczajowo do mycia i konserwacji szk a Wej cie g ówne od strony ul. Marcinkowskiego str. 6

7 godziny otwarcia: od poniedzia ku do soboty - w godzinach od 9.00 do niedziele i wi ta nieczynna o logo - ok.15cm o informacja o godzinach otwarcia: - ok.5cm Uwaga! Wielko liter powinna by tak dobrana, aby mo liwe by o odczytanie napisu z odleg ci 10m, wg zaakceptowanego projektu. Ilo : 1 KPL Wej cie do Biblioteki Dzieci i M odzie y od strony ul. Marcinkowskiego Biblioteka Dzieci i M odzie y godziny otwarcia: od poniedzia ku do soboty - w godzinach od 9.00 do niedziele i wi ta nieczynna o logo - ok.15cm o tytu - ok. 6cm o informacja o godzinach otwarcia: - ok.5cm Uwaga! Wielko liter powinna by tak dobrana, aby mo liwe by o odczytanie napisu z odleg ci 10m, wg zaakceptowanego projektu. Ilo : 1 KPL Wej cie do galerii i kawiarni od strony ul. Marcinkowskiego str. 7

8 Kawiarnia i Galeria im. Atanazego Raczy skiego o logo - ok.15cm o tytu - ok. 6cm Uwaga! Wielko liter powinna by tak dobrana, aby mo liwe by o odczytanie napisu z odleg ci 10m, wg zaakceptowanego projektu. Ilo : 1 KPL Wewn trzne wej cia do galerii Galeria im. Atanazego Raczy skiego godziny otwarcia: od poniedzia ku do soboty - w godzinach od do niedziele i wi ta nieczynna o logo - ok.15cm o tytu - ok. 6cm o informacja o godzinach otwarcia: - ok.5cm Uwaga! Wielko liter wg zaakceptowanego projektu. Ilo : 3 KPL Wewn trzne wej cia do kawiarni Kawiarnia str. 8

9 godziny otwarcia: od poniedzia ku do pi tku - w godzinach od 8.00 do soboty i niedziele - w godzinach od 9.00 do o logo - ok.15cm o tytu - ok. 6cm o informacja o godzinach otwarcia: - ok.5cm Uwaga! Wielko liter wg zaakceptowanego projektu. Ilo : 1 KPL Wej cie do wypo yczalni Wypo yczalnia godziny otwarcia: od poniedzia ku do soboty - w godzinach od 9.00 do o logo - ok.10cm o tytu - ok. 6cm o informacja o godzinach otwarcia: - ok.5cm Uwaga! Wielko liter wg zaakceptowanego projektu. ILO : 1 kpl Wyj cie z wypo yczalni Pionowe pasy z folii matowej naklejone od strony wewn trznej na szyb na ca ej wysoko ci tafli szklanych szeroko pasów ~4cm dystans pomi dzy pasami ~2cm orientacyjna wielko szyby ~4m² ILO : 1 kpl str. 9

10 3.1.8 Wej cie do czytelni z zabytkowej cz ci budynku Czytelnia o logo - ok.10cm o tytu - ok. 6cm o informacja o godzinach otwarcia: - ok.5cm Uwaga! Wielko liter wg zaakceptowanego projektu. ILO : 2 kpl Wej cie do czytelni ogólnej Czytelnia ogólna o logo - ok.10cm o tytu - ok. 6cm Uwaga! Wielko liter wg zaakceptowanego projektu. ILO : 1 kpl Wej cie do czytelni czasopism str. 10

11 Czytelnia czasopism o logo - ok.10cm o tytu - ok. 6cm Uwaga! Wielko liter wg zaakceptowanego projektu. ILO : 1 kpl Wej cie do czytelni multimedialnej Czytelnia multimedialna o logo - ok.10cm o tytu - ok. 6cm Uwaga! Wielko liter wg zaakceptowanego projektu. ILO : 1 kpl Oznakowanie szyb cianek szklanych przed przypadkowym rozbiciem poziomy pas z folii matowej naklejony na szyb na jednakowej wysoko ci dla ca ej kondygnacji szeroko pasa ~8cm d ugo w zale no ci od szyby, na ca ej szeroko ci pomi dzy profilami ILO : orientacyjna d ugo pasa na wszystkich szybach ~150mb str. 11

12 Wej cie do dzia u zbiorów specjalnych z zabytkowej cz ci budynku Dzia zbiorów specjalnych o logo - ok.10cm o tytu - ok. 6cm Uwaga! Wielko liter wg zaakceptowanego projektu. ILO : 1 kpl Wej cie do informatorium zbiorów specjalnych Dzia zbiorów specjalnych godziny otwarcia: poniedzia ki, wtorki, czwartki, pi tki w godzinach od 9.00 do rody w godzinach od 9.00 do (zamówienia na zbiory specjalne do godziny 15.00) soboty w godzinach od 9.00 do (zamówienia na zbiory specjalne do pi tku, do godziny 15.00) niedziele i wi ta nieczynna lipiec i sierpie od poniedzia ku do pi tku w godzinach od 9.00 do ILO : 1 kpl o logo - ok.10cm o tytu - ok. 6cm o informacja o godzinach otwarcia: ~ok.5cm Uwaga! Wielko liter wg zaakceptowanego projektu. str. 12

13 Wej cie do czytelni zbiorów specjalnych Czytelnia zbiorów specjalnych ILO : 1 kpl o logo - ok.10cm o tytu - ok. 6cm Uwaga! Wielko liter wg zaakceptowanego projektu Wej cie do korytarzyków z toaletami Na ka dych drzwiach wyklejony z folii piktogram z oznaczeniem toalet dla kobiet, m czyzn i osób niepe nosprawnych: max. wymiar piktogramu 15x15cm, wg zaakceptowanego projektu. ILO : 3 kpl Wej cia do kuchni Kuchnia o tytu - ok. 6cm Uwaga! Wielko liter wg zaakceptowanego projektu. ILO : 2 kpl Wej cie do serwerowni Serwerownia Wst p wzbroniony str. 13

14 ILO : 1 kpl o tytu - ok. 6cm Uwaga! Wielko liter wg zaakceptowanego projektu Okna do kuchni pionowe pasy z folii matowej naklejone od strony wewn trznej na szyb na ca ej wysoko ci tafli szklanych szeroko pasów ~4cm dystans pomi dzy pasami ~2cm orientacyjna wielko szyby ~4m² ILO SZYB: 4szt Drzwi do kuchni pionowe pasy z folii matowej naklejone od strony wewn trznej na szyb na ca ej wysoko ci tafli szklanych szeroko pasów ~4cm dystans pomi dzy pasami ~2cm orientacyjne wymiary szyby ~140x250m ILO SZYB: 2szt Informacja przy stanowisku informacyjnym w hallu Informacja w formie naklejonych liter z samoprzylepnej folii na szklanych cz ciach lady recepcyjnej w holu wej ciowym. Informacja Rejestracja czytelników o litery - ok. 6cm Uwaga! Wielko liter wg zaakceptowanego projektu. wymiary szklenia ekspozycyjnego lady 60x60cm ILO : 1 kpl str. 14

15 3.2 Tablice zbiorcze Tablice zbiorcze wykonane b z tafli ze szk a matowego o grubo ci min. 10mm z fazowanymi kraw dziami umocowanego trwale do ciany lub sufitu za pomoc elementów ze stali nierdzewnej szczotkowanej (lub matowej). Szczegó y mocowania oraz lokalizacja zostanie okre lona w ramach opracowywania przez wykonawc kompletnego systemu informacji wizualnej. Napisy na tablicach w kolorze czarnym, w ramach systemu wykonawca powinien przewidzie mo liwo zastosowania pod niektórymi napisami kolorowego t a. Napisy i litery powinny by naklejone w sposób uniemo liwiaj cy ich przesuni cie lub atwe oderwanie, jednak e powinna by zapewniona ewentualna mo liwo zmiany tre ci napisu przez specjalistyczn firm. Klejenie napisów do szk a nie mo e spowodowa trwa ego uszkodzenia tafli szklanej; do ewentualnego usuni cia napisu lub jego cz ci wykonawca wska e odpowiedni technologi umo liwiaj przywrócenie tafli szklanej ca kowitej prze roczysto ci i czysto ci Tablica informacyjna na parterze a hallu g ównym PARTER Galeria im. Atanazego Raczy skiego godziny otwarcia: od poniedzia ku do pi tku w godzinach od 8.00 do soboty w godzinach od 9.00 do Biblioteka dla dzieci godziny otwarcia: od poniedzia ku do soboty w godzinach od 9.00 do I PI TRO Wypo yczalnia godziny otwarcia: od poniedzia ku do soboty w godzinach od 9.00 do II PI TRO Czytelnie godziny otwarcia: od poniedzia ku do pi tku w godzinach od 8.00 do soboty w godzinach od 8.00 do str. 15

16 III PI TRO Czytelnia zbiorów specjalnych godziny otwarcia: poniedzia ki, wtorki, czwartki, pi tki - w godzinach od 9.00 do rody w godzinach od 9.00 do (zamówienia na zbiory specjalne do godziny 15.00) soboty w godzinach od 9.00 do (zamówienia na zbiory specjalne do pi tku, do godziny 15.00) niedziele i wi ta nieczynna lipiec i sierpie od poniedzia ku do pi tku w godzinach od 9.00 do max. wymiar tablicy 70x180cm (ostateczny wymiar zostanie ustalony w ramach kompleksowego projektu systemu informacji wizualnej) ILO : 1 kpl. o logo - ok.15cm o tytu - ok. 6cm o informacja o godzinach otwarcia: - ok.5cm Uwaga! Wielko liter wg zaakceptowanego projektu Tablica In formacyjna na parterze w cz ci biurowej PARTER Pracownia informatyczna Monitoring i bms I PI TRO Wypo yczalnia Dzia gromadzenia i opracowania zbiorów Pokoje go cinne II PI TRO Czytelnie str. 16

17 Dzia informacji i udost pniania zbiorów III PI TRO Dzia zbiorów specjalnych Archiwum zak adowe Magazyn zbiorów specjalnych IV PI TRO Pracownia introligatorska Magazyn zbiorów nowych V PI TRO Magazyn zbiorów nowych max. wymiar tablicy ~70x180cm orientacyjna wysoko liter: ILO : 1 kpl o logo - ok.15cm o tytu - ok. 6cm o informacji dodatkowej ok.3cm Uwaga! Wielko liter wg zaakceptowanego projektu Tablica informacyjna na 1 pi trze w cz ci przeznaczonej dla go ci Biblioteki Pokoje go cinne +strza ka max. wymiar tablicy ~20x60cm max. wysoko liter ok. 6cm max. wysoko liter informacji dodatkowej ok.3cm Uwaga! Wielko liter wg zaakceptowanego projektu ILO : 1 kpl. str. 17

18 3.2.4 Tablica informacyjna na 1 pi trze w cz ci biurowej Wypo yczalnia Dzia gromadzenia i opracowania zbiorów max. wymiar tablicy ~70x180cm ok. 6cm max. wysoko liter informacji dodatkowej ok.3cm Uwaga! Wielko liter wg zaakceptowanego projektu ILO : 1 kpl Tablica informacyjna na 2 pi trze w cz ci biurowej Czytelnie Dzia udost pniania zbiorów max. wymiar tablicy ~70x180cm max. wysoko liter ok. 6cm max. wysoko liter informacji dodatkowej ok.3cm Uwaga! Wielko liter wg zaakceptowanego projektu ILO : 1 kpl Tablica informacyjna na 3 pi trze w cz ci biurowej zbiorów specjalnych str. 18

19 Dzia zbiorów specjalnych Informatorium Czytelnia Sala konferencyjna Pracownia Oddzia dokumentów ycia spo ecznego Kolekcja Jerzego Pertka Archiwum zak adowe Pracownia digitalizacyjna max. wymiar tablicy ~70x180cm max. wysoko liter ok. 6cm max. wysoko liter informacji dodatkowej ok.3cm ILO : 1 kpl Uwaga! Wielko liter wg zaakceptowanego projektu Tablica informacyjna na 3 pi trze przy wej ciu z k adki do dzia u zbioru specjalnych Dzia zbiorów specjalnych Informatorium Czytelnia Sala konferencyjna Pracownia Oddzia dokumentów ycia spo ecznego Kolekcja Jerzego Pertka max. wymiar tablicy ~70x180cm max. wysoko liter ok. 6cm max. wysoko liter informacji dodatkowej ok.3cm Uwaga! Wielko liter wg zaakceptowanego projektu ILO : 1 kpl str. 19

20 3.2.8 Tablica informacyjna na 4 pi trze w cz ci introligatorów Pracownia introligatorska Magazyn zbiorów nowych max. wymiar tablicy ~70x180cm max. wysoko liter ok. 6cm max. wysoko liter informacji dodatkowej ok.3cm ILO : 1 kpl Uwaga! Wielko liter wg zaakceptowanego projektu 3.3 Tabliczki informacyjne Tabliczki wykonane z blachy ze stali nierdzewnej szczotkowanej gr. ok. 5mm (lub min. 3mm podklejane podk adem z pcv w kolorze czarnym) z grawerowanymi napisami lub piktogramami. P yty mocowane do pod a na dystansie ok. 10mm. Wn trze liter lub piktogramów w kolorze czarnym Tabliczki informacyjne przy drzwiach w cz ci biurowej Wyst powanie Na wszystkich pi trach w cz ci administracyjno-pracowniczej, przy ka dych drzwiach przyk adowy napis o tre ci Dzia informacji i udost pniania zbiorów max. wymiar tablicy ~10x30cm max. wysoko liter ok. 3cm Uwaga! Wielko liter wg zaakceptowanego projektu ILO : ~40 kpl Piktogramy na drzwiach Wyst powanie Na wszystkich pi trach w budynku, na drzwiach do toalet, pomieszcze socjalnych, klatek schodowych, gara u, szatni, magazynów, pomieszcze elektrycznych itp. Referencja str. 20

21 max. wymiar tablicy ~10x10cm ILO : ~70 kpl Oznaczenie pi ter na klatkach schodowych Wyst powanie Na wszystkich pi trach klatek schodowych, na cianie spocznika g ównego. Referencja przyk adowy napis o tre ci Dzia zbiorów specjalnych Informatorium Czytelnia Sala konferencyjna Pracownia Oddzia dokumentów ycia spo ecznego Kolekcja Jerzego Pertka Archiwum zak adowe Pracownia digitalizacyjna max. wymiar tablicy ~20x60cm str. 21

22 max. wysoko liter oznacze kondygnacji ok.5cm max. wysoko liter informacji dodatkowych ok.3cm Uwaga! Wielko liter wg zaakceptowanego projektu. Na fragmentach tabliczek mo liwe b dzie stosowanie pod napisami kolorowego t a (naklejona folia). ILO : ~13 kpl Oznaczenie pi ter w windzie osobowej Wyst powanie W kabinie windowej przy przyciskach dla ka dego poziomu tabliczki z napisami o tre ci np.: przyk adowy napis o tre ci Parking podziemny Hall Wypo yczalnia Czytelnie Dzia zbiorów specjalnych max. wymiar tablicy ~2x15cm ILO : ~1 kpl. Uwaga! Wielko liter wg zaakceptowanego projektu Tabliczki na cienne Tabliczki wykonane z blachy ze stali nierdzewnej szczotkowanej gr. ok. 5mm (lub min. 3mm podklejane podk adem z pcv w kolorze czarnym) z grawerowanymi napisami. P yty mocowane do pod a na dystansie ok. 10mm. Wn trze liter lub piktogramów w kolorze czarnym. Tabliczki takie wyst puj na ró nych pi trach budynku. Ich szczegó owa lokalizacja oraz sposób monta u zostanie ustalony w sporz dzonym przez Wykonawc projekcie informacji wizualnej i uzgodnionym z Zamawiaj cym i przedstawicielem Zamawiaj cego pe ni cym Nadzór Autorski przyk adowy napis o tre ci: Rewersy na pozycje z magazynu nale y przekaza dy urnemu 3 szt. Jednocze nie mo na wypo yczy X ksi ek, Y filmów 1 szt. Kara za zw ok okre lona zosta a w regulaminie Biblioteki 1 szt. Stanowiska dla osób niedowidz cych 5 szt. Szatnia obowi zkowa 1 szt. Prosz zostawi w szatni torby i plecaki 1 szt. max. wymiar tablicy ~10x40cm str. 22

23 max. wymiar liter ~3cm (litery powinny by czytelne z odleg ci ok. 5m) ILO : ~10 kpl Tabliczka na zwieszakach Tabliczki wykonane z blachy ze stali nierdzewnej szczotkowanej gr. ok. 5mm (lub min. 3mm podklejane podk adem z pcv w kolorze czarnym) z grawerowanymi napisami. P yty mocowane do stropu na zwieszakach z linek ze stali nierdzewnej. Wszystkie okucia cz ce linki z tabliczk oraz z elementem monta owym w stropie ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Wn trze liter w kolorze czarnym. Tabliczki takie wyst puj na ró nych pi trach budynku. Ich szczegó owa lokalizacja oraz sposób monta u zostanie ustalony w sporz dzonym przez Wykonawc projekcie informacji wizualnej i uzgodnionym z Zamawiaj cym i przedstawicielem Zamawiaj cego pe ni cym Nadzór Autorski przyk adowy napis o tre ci Szatnia (ze strza wskazuj kierunek) 3szt. max. wymiar tablicy ~10x40cm max. d ugo zwieszaka ~50cm max. wymiar liter ~6cm (litery powinny by czytelne z odleg ci ok. 10m) ILO : ~5 kpl. 3.4 Oznakowanie miejsc parkingowych w gara u W gara u podziemnym oznakowanie miejsc parkingowych i znaków poziomych organizacji ruchu na posadzce. Oznakowanie poziomowe, wymalowania wykonywa natryskowo farbami przeznaczonymi do wykonywania wymalowa poziomych, drogowych, dostosowanymi do wymaga technologicznych okre lonych dla wyko czeniowej warstwy posadzki gara u. Farby powinny posiada wysok odporno na cieranie, zapewnia odpowiedni przyczepno do pod a. Stosowane produkty powinny by odporne na wilgo, mróz, dzia anie chlorków, soli, substancji ropopochodnych i innych substancji chemicznych, które mog si pojawi w gara u podziemnym podczas zwyczajnego u ytkowania. Przewiduje si zastosowanie jednego koloru dla wszystkich oznacze. Kolor wymalowania do decyzji Nadzoru Autorskiego Miejsca parkingowe wyznaczone wymalowaniem prostok tnym ca ej powierzchni. Pomi dzy miejscami pozostawiony pas posadzki bez wymalowania o szeroko ci ~12cm. Ka de miejsce parkingowe b dzie numerowane, cyfry wykonane b, jako niemalowana cz posadzki (podczas malowania powierzchni miejsca parkingowego nale y przes oni blend o kszta cie cyfr odpowiednie fragmenty). W podobny sposób nale y wymalowa miejsca dla rowerzystów oraz miejsca dla niepe nosprawnych (dodatkowo z piktogramami). Wej cia do klatki schodowej oraz wej cia do pomieszcze technicznych nale y oznaczy, jako pasy szer. ~12cm co ~12cm. Ca kowita ilo miejsc ~35. Szczegó owe opracowanie graficzne kszta tu i formy wymiarowania, dobór liternictwa i piktogramów b dzie okre lony przez Wykonawc w projekcie warsztatowym, który podlega dzie akceptacji Zamawiaj cego i przedstawiciela Zamawiaj cego pe ni cego Nadzór Autorski. str. 23

24 Przed wykonaniem oznakowania poziomego, nale y przeprowadzi prób kontrastowo ci proponowanych kolorów z wykonanym pod em (posadzk ) w warunkach odpowiadaj cych warunkom eksploatacyjnym. 3.5 Tabliczki zewn trzne na zabytkowym budynku Biblioteki Raczy skich Tabliczki przy g ównych drzwiach wej ciowych od strony Placu Wolno ci Tabliczka wykonana z blachy ze stali nierdzewnej szczotkowanej gr. ok. 5mm z grawerowanymi napisami. P ytka mocowana do pod a na dystansie ok. 10mm. Mocowanie tabliczki do pod a nie powinno by widoczne na p aszczy nie z literami. Wn trze liter w kolorze czarnym. Tabliczka wraz z napisem powinna by odporna na warunki atmosferyczne. Szczegó owa lokalizacja oraz sposób monta u zostanie ustalony w sporz dzonym przez Wykonawc projekcie informacji wizualnej i uzgodnionym z Zamawiaj cym i przedstawicielem Zamawiaj cego pe ni cym Nadzór Autorski napis o tre ci: godziny otwarcia: od poniedzia ku do pi tku - w godzinach od 8.00 do niedziele i wi ta nieczynna max. wymiar tablicy ~30x80cm ILO : 1 kpl. o informacja o godzinach otwarcia: - ok.5cm Uwaga! Wielko liter wg zaakceptowanego projektu Tabliczka informacyjna przy arkadach od strony Placu Wolno ci Tabliczka wykonana z blachy ze stali nierdzewnej szczotkowanej gr. ok. 5mm z grawerowanymi napisami. P ytka mocowana do pod a na dystansie ok. 10mm. Mocowanie str. 24

25 tabliczki do pod a nie powinno by widoczne na p aszczy nie z literami. Wn trze liter w kolorze czarnym. Tabliczka wraz z napisem powinna by odporna na warunki atmosferyczne. Szczegó owa lokalizacja oraz sposób monta u zostanie ustalony w sporz dzonym przez Wykonawc projekcie informacji wizualnej i uzgodnionym z Zamawiaj cym i przedstawicielem Zamawiaj cego pe ni cym Nadzór Autorski Ogród Biblioteki Raczy skich Wej cie dla niepe nosprawnych godziny otwarcia: od poniedzia ku do pi tku - w godzinach od 8.00 do soboty - w godzinach od 8.00 do niedziele i wi ta biblioteka nieczynna max. wymiar tablicy ~30x80cm o logo - ok.15cm ILO : 1 kpl o tytu - ok. 6cm o informacja o godzinach otwarcia: - ok.5cm Uwaga! Wielko liter wg zaakceptowanego projektu Tabliczka z piktogramem przy arkadach od strony Placu Wolno ci Tabliczka wykonana z blachy ze stali nierdzewnej szczotkowanej gr. ok. 5mm z grawerowanym piktogramem dla osób niepe nosprawnych oraz ze strza oznaczaj kierunek do wej cia. P ytka mocowane do pod a na dystansie ok. 10mm. Mocowanie tabliczki do pod a nie powinno by widoczne na p aszczy nie z piktogramem. Tabliczka wraz z napisem powinna by odporna na warunki atmosferyczne. Szczegó owa lokalizacja oraz sposób monta u zostanie ustalony w sporz dzonym przez Wykonawc projekcie informacji wizualnej i uzgodnionym z Zamawiaj cym i przedstawicielem Zamawiaj cego pe ni cym Nadzór Autorski max. wymiar tablicy ~30x20cm ILO : 1 kpl str. 25

26 4 Oznakowanie ksi gozbioru Oznakowanie ksi gozbioru wykonane b dzie z prze roczystych, matowych lub pó prze roczystych kolorowych p yt z litego, jednorodnego poliw glanu gi tego do odpowiednich kszta tów (gr. ok. 3mm) lub tabliczek p askich (gr. min. 5mm). Kraw dzie tabliczek szlifowane. Litery naklejane (w przypadku napisów sta ych) lub wsuwane pomi dzy dwie tafle poliw glanu (dla napisów o tre ci zmiennej). W przypadku mocowania tabliczki do pod a w sposób niewidoczny. 4.1 Czytelnie Kategorie g ówne Wyst powanie Tabliczki z poliw glanu litego, matowego w kolorze bia ym gr. 5mm przyklejone na dystansie ok.10mm do szczytów rega ów z ksi kami. tabliczka przyk adowy napis o tre ci (np. po lewej stronie tabliczki): NSp - Nauki spo eczno-polityczne NSp soc Socjologia NSp eko Ekonomia przyk adowy napis (po prawej stronie tabliczki): Lpol Literatura polska Lit pol Literatura pi kna polska Lit pow Literatura pi kna powszechna orientacyjny wymiar tabliczki ~8x55cm orientacyjna wysoko liter: o tytu - ok. 6cm o informacja o godzinach otwarcia: - ok.5cm str. 26

27 o d ugo napisów ~40 znaków o napisy na tabliczce b rozdzielone elementem graficznym, na kraw dziach tabliczki strza ki wskazuj ce stron rega u Uwaga! Wielko liter wg zaakceptowanego projektu ILO : odpowiadaj ca ilo ci szczytów rega ów, ~100kpl Podkategorie Elementy trójwymiarowe z poliw glanu litego, gi tego, matowego w kolorze bia ym gr. 5mm stanowi ce podpórki pod ksi ki z napisami podkategorii. Grubo poliw glanu, jego parametry techniczne i szczegó owe wymiary cz ci pionowej i poziomej powinny by tak dobrane, eby mog y utrzyma napór ksi ek ustawionych na pó ce. Z uwagi na trwa podpórek elementy musz by gi te z jednego kawa ka; nie dopuszcza si klejenia lub innego mocowania mechanicznego elementów pionowych i poziomych podpórka przyk adowy napis: Teoria i metodologia bibliografii B teoria max. wymiar cz ci pionowej ~20x20cm w tym wymiarze zawiera si pionowy 5cm pas przeznaczony pod opis, pionowy fragment p ytki z napisem wyd ony o okolo15mm poni ej poziomej cz ci podpórki (zapobiega to wsuni ciu ca ej podpórki w g b pó ki) wymiar cz ci poziomej ~15x10cm napis w pionie d ugo napisów ~40 znaków, max. 65 znaków ILO : ~260 kpl. str. 27

28 4.1.3 Alfabet Elementy trójwymiarowe z poliw glanu litego, gi tego, matowego w kolorze bia ym gr. 5mm stanowi ce podpórki pod ksi ki z literami alfabetu. Grubo poliw glanu, jego parametry techniczne i szczegó owe wymiary cz ci pionowej i poziomej powinny by tak dobrane, eby mog y utrzyma napór ksi ek ustawionych na pó ce. Z uwagi na trwa podpórek elementy musz by gi te z jednego kawa ka; nie dopuszcza si klejenia lub innego mocowania mechanicznego elementów pionowych i poziomych. podpórka jeden komplet obejmuje wszystkie litery alfabetu polskiego: A,B,C,,D,E,F,G,G,H,J,I,K,L,,M,N,O,P,Q,R,S,,T,U,W,X,Z, max. wymiar cz ci pionowej ~20x8cm w tym wymiarze zawiera si pionowy 5cm pas przeznaczony pod opis/literk, pionowy fragment p ytki z literk wyd ony o okolo15mm poni ej poziomej cz ci podpórki (zapobiega to wsuni ciu ca ej podpórki w g b pó ki) wymiar cz ci poziomej ~15x10cm max. wielko liter: 4cm napis w pionie ILO : ~100 kpl. pe nego alfabetu oraz dodatkowo 50 liter wskazanych przez Zamawiaj cego Pó ki dla u ytkowników Elementy trójwymiarowe z poliw glanu litego, gi tego, matowego w kolorze bia ym gr. 5mm stanowi ce podpórki pod ksi ki z napisami podkategorii. Grubo poliw glanu, jego parametry techniczne i szczegó owe wymiary cz ci pionowej i poziomej powinny by tak dobrane, eby mog y utrzyma napór ksi ek ustawionych na pó ce. Z uwagi na trwa podpórek elementy musz by gi te z jednego kawa ka; nie dopuszcza si klejenia lub innego mocowania mechanicznego elementów pionowych i poziomych. str. 28

Załącznik nr 8 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa systemu informacji wizualnej wraz z montażem 11/2013/pn

Załącznik nr 8 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa systemu informacji wizualnej wraz z montażem 11/2013/pn Załącznik nr 8 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa systemu informacji wizualnej wraz z montażem 11/2013/pn Spis treści 1 Wykaz elementów systemu... 4 2 Wymagania ogólne... 4 3 Parametry oznakowania

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje: Wynajem: 9 kontenerów biurowych wraz z wyposażeniem, 2 kontenerów sanitarnych, 4 kontenerów magazynowych (na pomieszczenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 309/2012. Burmistrza Obornik z dnia 5 kwietnia 2012r.

Zarządzenie Nr 309/2012. Burmistrza Obornik z dnia 5 kwietnia 2012r. Zarządzenie Nr 309/2012 z dnia 5 kwietnia 2012r. Zarządzenie Nr309 /2012 z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie Udostępniania nieruchomości i obiektów stanowiących własność Gminy Oborniki w celu umieszczenia

Bardziej szczegółowo

Witamy w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Przygotowała mgr Ewelina Pilarska

Witamy w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Przygotowała mgr Ewelina Pilarska Witamy w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Przygotowała mgr Ewelina Pilarska Biblioteka Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Adres: ul. Umultowska 89a, 61-614 Poznań Telefon:

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO Warszawa, dnia 16 grudnia 2014 r. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DYREKTOR GENERALNY BA-II-271-25.(8).KP/2014 L.dz. 10217/14 Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

WZÓR. reprezentowaną przez: Pana/ią osobę uprawnioną, zwaną dalej Wykonawcą, posiadającym NIP.. oraz REGON.

WZÓR. reprezentowaną przez: Pana/ią osobę uprawnioną, zwaną dalej Wykonawcą, posiadającym NIP.. oraz REGON. Załącznik nr 4 do SIWZ MUP.PK.III.371-17/12 WZÓR UMOWA DOSTAWY NR w ramach projektu WIEDZA INNOWACYJNOŚĆ JAKOŚĆ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Meble Biurowe Biurko (lewe i prawe) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Biurko o wymiarach zewnętrznych wysokość ok. 750mm, szerokość ok.

Bardziej szczegółowo

PARTER. SPECYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH Podłoga Ściany Sufit. Nazwa pom. Pow. [m²] Nr pom. 1.1 HOL

PARTER. SPECYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH Podłoga Ściany Sufit. Nazwa pom. Pow. [m²] Nr pom. 1.1 HOL Wyburzenia/ PARTER Nr pom. Nazwa pom. 1.1 HOL SPECYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH Szlifowanie lastryko 35,0 wygładzenie ścian 68,0 Demontaż cokołu 10cm 1,8 Demontaż paneli ściennych PCV 45,0 Demontaż paneli

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * OKNA I DRZWI 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych.

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Montaż lekkich ścian osłonowym musi być wykonany w oparciu o katalogi systemowe producenta profili aluminiowych. Należy stosować systemowe elementy jednego systemodawcy.

Bardziej szczegółowo

WZORU PRZEMYSŁOWEGO PL 18581. FUNDACJA SYNAPSIS, Warszawa, (PL) 31.10.2012 WUP 10/2012

WZORU PRZEMYSŁOWEGO PL 18581. FUNDACJA SYNAPSIS, Warszawa, (PL) 31.10.2012 WUP 10/2012 PL 18581 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11) 18581 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 19021 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2011 (51) Klasyfikacja:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Zasady wizualizacji PROW 2014-2020

Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 Materiał opracowany przez Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP. Nazwa Opis 1 Biurko z szufladami 1. Powinno być wykonane z płyty MDF w laminacie grubośc od 20-25 mm o wysokiej 2. Krawędzie wykonane z kolorowej

Bardziej szczegółowo

CIĘCIE LASEREM CIĘCIE CNC POŁĄCZENIA MATERIAŁÓW LITERY PRZESTRZENNE. technologia. sposób montażu. materiały

CIĘCIE LASEREM CIĘCIE CNC POŁĄCZENIA MATERIAŁÓW LITERY PRZESTRZENNE. technologia. sposób montażu. materiały CIĘCIE LASEREM Technologia cięcia laserem gwarantuje uzyskanie gładkich krawędzi. Jest to istotne w przypadku cięcia takich materiałów, jak plexi. CIĘCIE CNC Technologia CNC daje możliwość wycięcia bardzo

Bardziej szczegółowo

D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH SPIS TREŚCI. 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 9.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM KANAŁÓW POWIETRZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM KANAŁÓW POWIETRZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM KANAŁÓW POWIETRZNYCH A B G F C D E 2 OPIS SYSTEMU (zob. rysunek powyżej). System kanałów powietrznych EasyFlow jest elastycznym systemem kanałów powietrznych służącym do wentylacji.

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont budynku KPPSP w Nowym Tomyślu Kod CPV : 45216121-8 45216121-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów straŝy poŝarnej Obiekt :

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - Usługi.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - Usługi. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - Usługi. Wersja archiwalna Promocja projektu poprzez wykonanie tablicy informacyjnej (szt. 1), naklejek (szt. 100) oraz tablicy pamiątkowej (szt. 1) dla zadania pn.:

Bardziej szczegółowo

Część I - zakup i dostawa oraz montaż mebli i regałów bibliotecznych

Część I - zakup i dostawa oraz montaż mebli i regałów bibliotecznych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1A do specyfikacji Część I - zakup i dostawa oraz montaż mebli i regałów bibliotecznych Zadanie A Nazwa (zdjęcie poglądowe) Ilość [szt.] Biblioteka (parter)

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego www.lech-bud.org Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego 1.6. Wymagania techniczno-montażowe dla konstrukcji ścianek działowych Konstrukcja ścianki działowej

Bardziej szczegółowo

Schemat budowy litery świetlnej

Schemat budowy litery świetlnej technologia Do budowy liter świetlnych używamy wyłącznie najwyższej klasy materiałów. Poniżej zaprezentowany został poglądowy schemat konstrukcji naszych liter. Schemat budowy litery świetlnej LEDY ŚCIANKA

Bardziej szczegółowo

CENTRUM CYFROWEJ ADMINISTRACJI

CENTRUM CYFROWEJ ADMINISTRACJI Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1 Przedmiotem zamówienia jest produkcja, dostawa oraz montaż naklejek na tablice informacyjne dla projektu System Informatyczny Powiadamiania

Bardziej szczegółowo

Oferta firmy. P. P. U H. EMAL 43-300 Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 23. tel./fax: 033 812 44 47 e-mail: biuro@emalgroup.pl www.emalgroup.

Oferta firmy. P. P. U H. EMAL 43-300 Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 23. tel./fax: 033 812 44 47 e-mail: biuro@emalgroup.pl www.emalgroup. Oferta firmy P. P. U H. EMAL tel./fax: 033 812 44 47 e-mail: biuro@emalgroup.pl www.emalgroup.pl DIODOWE SYSTEMY PODŚWIETLEŃ Diodowe systemy podświetleń są atrakcyjną formą prezentacji np.: logo, nazwa

Bardziej szczegółowo

Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38. Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38

Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38. Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38 INWENTARYZACJA I PROJEKT ODTWORZENIA ZABYTKOWEJ STOLARKI OKIENNEJ OBIEKT: Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38 INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38

Bardziej szczegółowo

Główne wymiary torów bowlingowych

Główne wymiary torów bowlingowych Główne wymiary torów bowlingowych DŁUGOŚĆ TORÓW BOWLINGOWYCH Całkowitą długość strefy bowlingowej ustala się z użyciem zalecanego wymiaru wewnętrznego przejścia serwisowego za pinsetterami oraz całkowitej

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Znak... 3. Konstrukcja symbolu... 3. Budowa znaku... 3. 2. Kolorystyka wersja podstawowa... 3. Kolorystyka wersja czarno-biała...

Spis treści. 1. Znak... 3. Konstrukcja symbolu... 3. Budowa znaku... 3. 2. Kolorystyka wersja podstawowa... 3. Kolorystyka wersja czarno-biała... KSIĘGA ZNAKU 1 Spis treści 1. Znak... 3 Konstrukcja symbolu... 3 Budowa znaku... 3 2. Kolorystyka wersja podstawowa... 3 Kolorystyka wersja czarno-biała... 4 Kolorystyka wersja jednokolorowa druk aplą,

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU TOTORU S.C.

KSIĘGA ZNAKU TOTORU S.C. 2011 SPIS TREŚCI FORMA PODSTAWOWA...03 FORMY UZUPEŁNIAJĄCE...06 KONSTRUKCJA ZNAKU...08 POLE PODSTAWOWE I POLE OCHRONNE...10 WIELKOŚCI MINIMALNE...11 WARIANTY ACHROMATYCZNE I MONOCHROMATYCZNE...13 KOLORYSTYKA...15

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ I REKLAM PRASOWYCH w dwumiesięczniku Posłaniec św. Antoniego z Padwy z dnia 1 października 2014 roku

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ I REKLAM PRASOWYCH w dwumiesięczniku Posłaniec św. Antoniego z Padwy z dnia 1 października 2014 roku REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ I REKLAM PRASOWYCH w dwumiesięczniku Posłaniec św. Antoniego z Padwy z dnia 1 października 2014 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE W Regulaminie stosuje się poniższe określenia

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne

Materiały informacyjne Materiały informacyjne Stropy styropianowe Dystrubucja: Inwest Studio 58-210 Sieniawka, Akwen 40 woj. Dolnośląskie tel./fax (74) 893-82-64 tel. kom. 605 287-100 e-mail: InwestStudio@wp.pl http://www.inweststudio.pl

Bardziej szczegółowo

Zal 2 do IDW. Opis Przedmiotu Zamówienia :

Zal 2 do IDW. Opis Przedmiotu Zamówienia : Opis Przedmiotu Zamówienia : Zal 2 do IDW Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dekoracji do widowiska Turandot zgodnie z wymaganiami szczegółowymi: Wymagania szczegółowe: Cz I: Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r. PROJEKT z dnia 12.11.2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia... 2007 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze

Bardziej szczegółowo

POKÓJ 744 POKÓJ 746. Załącznik nr 6. 1. Zestaw gospodarczy, rys. 1 kpl. 1 kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem. 2. Zestaw biurowy, rys 2, kpl.

POKÓJ 744 POKÓJ 746. Załącznik nr 6. 1. Zestaw gospodarczy, rys. 1 kpl. 1 kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem. 2. Zestaw biurowy, rys 2, kpl. POKÓJ 744 1. Zestaw gospodarczy, rys. 1 kpl. 1 2. Zestaw biurowy, rys 2, kpl. 1 3. Szafka biurkowa, rys. 3 4. Szafka pod ksero, rys. 4 5. Biurko, rys. 5 POKÓJ 746 6. Zabudowa gospodarcza rys. 7, kpl. 1

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni 15 Nawiewniki JHP OPIS Nawiewniki JHP przeznaczone są do wyporowej dystrybucji powietrza. Przystosowane zostały do wentylacji pomieszczeń kuchennych, gdzie występują

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU

OPIS TECHNICZNY DO DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU I. Przedmiot opracowania. OPIS TECHNICZNY DO DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU Opracowanie obejmuje projekt drewnianej konstrukcji dachu wiaty rekreacyjnej w Helu dz. nr 4/1. II. Podstawa opracowania. 1. Projekt

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Jeruzalu ul. Szkolna 8 ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/9.1.1/2012

Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Jeruzalu ul. Szkolna 8 ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/9.1.1/2012 Jeruzal, dn.7 listopada 202r. Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Jeruzalu ul. Szkolna 8 05-37 Jeruzal ZAPYTANIE OFERTOWE /POKL/9../202 Dotyczące wykonanie na wymiar mebli do kącika kuchennego i do szatni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Przedszkole 6 -cio Oddziałowe Przy Ul. Gen. Stanisława Maczka, Olsztyn, Dz. Nr 5/104, obręb 118 Meble CPV 39100000-3 CZĘŚĆ VII WYMAGANIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Radomia

Prezydent Miasta Radomia Prezydent Miasta Radomia Ogłasza Konkurs ofert na najem części powierzchni holu w budynku Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul. Kilińskiego 30, z przeznaczeniem na punkt usług kserograficznych. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Katowice, dnia 02.12.2015 r. Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę składu i druku materiałów promocyjnych.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

GDYNIA moje miasto. Księga Znaku Promocyjnego

GDYNIA moje miasto. Księga Znaku Promocyjnego GDYNIA moje miasto Księga Znaku Promocyjnego SPIS TREŚCI 01 ELEMENTY BAZOWE 01.01... Znak podstawowy 01.02... Kolorystyka 01.03... Budowa znaku 01.04... Znak w wersjach uproszczonych 01.05... Znak w wersji

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. z dnia.. 2015 r.

Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. z dnia.. 2015 r. Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia.. 2015 r. w sprawie treści, formy oraz sposobu zamieszczenia informacji

Bardziej szczegółowo

Podstawa magnetyczna do eksperymentów

Podstawa magnetyczna do eksperymentów IMPORTER: educarium spółka z o.o. ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz tel. (52) 320-06-40, 322-48-13 fax (52) 321-02-51 e-mail: info@educarium.pl portal edukacyjny: www.educarium.pl sklep internetowy:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 84 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D-10.03.01 Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych 85 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Inwestycja: Temat opracowania: OPIS MINIMALNYCH WYMAGAŃ TECHNICZNO UŻYTKOWYCH WYPOSAŻENIA HALI SPORTOWEJ w ZGORZELCU

Inwestycja: Temat opracowania: OPIS MINIMALNYCH WYMAGAŃ TECHNICZNO UŻYTKOWYCH WYPOSAŻENIA HALI SPORTOWEJ w ZGORZELCU Załącznik nr 1 do SIWZ Inwestycja: DOSTAWA WYPOSAŻENIA HALI SPORTOWEJ w ZGORZELCU Temat opracowania: OPIS MINIMALNYCH WYMAGAŃ TECHNICZNO UŻYTKOWYCH WYPOSAŻENIA HALI SPORTOWEJ w ZGORZELCU Data opracowania:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH URZĄD GMINY CZERWONAK Poznań 20.08.2007 r. 8 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Wykorzystana

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE R i szafki pozwalają utrzymać porządek w miejscu pracy. W naszej ofercie znajduje się szeroka gama produktów. Poszczególne serie przedstawione są na kolejnych

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie inwestora: MZK Bielsko - Biała; Dz. U. Z 2006r nr 40 poz. 275 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ A PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Prace wykonywane codziennie: 1. Sprzątanie pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni 2437m². z tego - 589

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

1. Tablice zewnętrzne wykonane z PCV o grubości 5 mm z grafiką drukowaną solwentowo, laminowane matowo.

1. Tablice zewnętrzne wykonane z PCV o grubości 5 mm z grafiką drukowaną solwentowo, laminowane matowo. Planowana usługa na zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych i oznakowania dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wraz z usunięciem starych oznakowań w grudniu 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON

Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON 2294/12/R08NK Warszawa luty 2012 r. INSTYTUT TECHNIKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska

Bardziej szczegółowo

OPIS. Projektowane zagospodarowanie terenu

OPIS. Projektowane zagospodarowanie terenu KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBIANISTYCZNEJ ODBUDOWY I ROZBDOWY TEATRU MIEJSKIEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM RYNKU W GŁOGOWIE. OPIS Projektowane zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Rafał Mrozowski Domax - Autoryzowany Dystrybutor

Rafał Mrozowski Domax - Autoryzowany Dystrybutor Cennik 2009 Witamy Państwa w świecie informacji wizualnej Signet! Na pozostałych stronach znajdziecie opis i charakterystykę każdego systemu oraz ceny przykładowych konstrukcji. Proszę pamiętać, że system

Bardziej szczegółowo

Wykonanie materiałów reklamowych i dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego

Wykonanie materiałów reklamowych i dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego ORVII.272.73.2011 Zamawiający: Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Prowadzący postępowanie: Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź fax. (42)

Bardziej szczegółowo

Księga znaku. Spis treści:

Księga znaku. Spis treści: Gminy Wadowice Górne Spis treści Księga znaku Spis treści: Wstęp - str. 3 Znak graficzny i logotyp - str. 4 Budowa znaku - str. 4 Budowa znaku c.d. - str. 5 Pole ochronne - str. 6 Minimalny wymiar - str.

Bardziej szczegółowo

Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku

Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

SZYBKO wykonać kompletowanie profili!

SZYBKO wykonać kompletowanie profili! Akcesoria 104 KANYA Akcesoria SZYBKO wykonać kompletowanie profili! Rozległy asortyment zawiera również dostosowane akcesoria, przez co system profili konstrukcyjnych KANYA jest jeszcze bardziej ekonomiczny.

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ DZIAŁU 01 OX SPIS TREŚCI LOGO 3 SYMBOLIKA MARKI 15 WERSJA PODSTAWOWA 3 WERSJE PODSTAWOWE: POZIOMA I PIONOWA 4 SIATKA MODUŁOWA 5

TYTUŁ DZIAŁU 01 OX SPIS TREŚCI LOGO 3 SYMBOLIKA MARKI 15 WERSJA PODSTAWOWA 3 WERSJE PODSTAWOWE: POZIOMA I PIONOWA 4 SIATKA MODUŁOWA 5 KSIĘGA ZNAKU SPIS TREŚCI TYTUŁ DZIAŁU 0 OX LOGO WERSJA PODSTAWOWA WERSJE PODSTAWOWE: POZIOMA I PIONOWA 4 SIATKA MODUŁOWA 5 OBSZAR OCHRONNY 6 WERSJE MINIMALNE 7 KOLORYSTYKA 8 WERSJE UZUPEŁNIAJĄCE 9 WERSJE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane Kod CPV : 45214210-5 Szkoły podstawowe Kod CPV : 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian Inwestor : Publiczne

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-uŝytkowy

Program funkcjonalno-uŝytkowy Program funkcjonalno-uŝytkowy Załącznik 8 I. UKŁAD FUNKCJONALNO PRZESTRZENNY Analiza moŝliwości lokalizacji budynku Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku: 42 m x 48 m - około 2016 m 2 Wysokość budynku

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE CZ PRAKTYCZNA azwa kwalifikacji: Monta systemów suchej zabudowy Oznaczenie kwalifikacji: B. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu umer PESEL zdaj cego* Wype nia zdaj cy Miejsce

Bardziej szczegółowo

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Ilość

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Ilość Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania materiałów promocyjnych Lp. Opis przedmiotu zamówienia Ilość 1. 2. 3. 4. Elegancki zestaw piśmienniczy składający

Bardziej szczegółowo

OA.271.5.2015 Mielec dnia,30.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

OA.271.5.2015 Mielec dnia,30.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE OA.271.5.2015 Mielec dnia,30.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Na wykonanie i montaż regałów metalowych do archiwizowania dokumentacji w Urzędzie Miejskim w Mielcu Podmiot GMINA MIEJSKA MIELEC, 39 300, ul.

Bardziej szczegółowo

Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych

Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH ART. 151 1 K.P. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony

Bardziej szczegółowo

Elementy typografii. Technologia Informacyjna Lekcja 22

Elementy typografii. Technologia Informacyjna Lekcja 22 Elementy typografii Technologia Informacyjna Lekcja 22 Jakie sąs zalety komputerowego tworzenia tekstu? Podstawowe kroje pisma Krój szeryfowy uŝywany jest do składu gazet, ksiąŝ ąŝek, wypracowań,, małe

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych bezpośrednio przyległych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa szaf serwerowych i sieciowych, wraz z monta em

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa szaf serwerowych i sieciowych, wraz z monta em SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2 Dostawa szaf serwerowych i sieciowych, wraz z monta em Spis tre ci 1. Wykaz sprz tu i oprogramowania... 3 2. Minimalne wymagania dla szafy serwerowej...

Bardziej szczegółowo

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY GARAZOWE Yett 01Wymiary bram: szerokość od 1800 do 3000 mm; wysokość od 1900 do 2700 mm. Segmentowe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

PRZEDMIAR. Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Meble 2015/S 029-048339

Polska-Katowice: Meble 2015/S 029-048339 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:48339-2015:text:pl:html Polska-Katowice: Meble 2015/S 029-048339 Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Dział

Bardziej szczegółowo

A X E S S INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

A X E S S INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA A X E S S INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści 1. Logowanie 2. Ekran główny 3. Rejestracja/meldowanie gości 4. Pracownicy/personel 4.1 Zobacz pełną listę personelu 4.2 Wprowadź nowego pracownika 5. Drzwi

Bardziej szczegółowo

Szkolenie biblioteczne studentów I roku Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

Szkolenie biblioteczne studentów I roku Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Szkolenie biblioteczne studentów I roku Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Przedstawiane informacje Dzięki szkoleniu dowiesz się m.in.: jak korzystać z poszczególnych agend Biblioteki (Czytelni

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław 2011 r. Instrukcja określa zasady oznakowania przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJEKTOWO US UGOWA PROBUD

FIRMA PROJEKTOWO US UGOWA PROBUD FIRMA PROJEKTOWO US UGOWA PROBUD PROJEKT STA EJ ORGANIZACJI RUCHU W ZWI ZKU Z PROJEKTEM BUDOWLANYM BUDOWA UL. PI SUDSKIEGO OD UL. WITOSA DO UL. MICKIEWICZA WRAZ Z KANALIZACJ SANITARN ETAP I Inwestor :

Bardziej szczegółowo

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB SERIA E93 CONIC FRINCTION CONIC 2 SERIA 93 SERIA 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB Podziałka Powierzchnia 30 mm Flush Grid Prześwit 47% Grubość Minimalny promień skrętu taśmy Układ napędowy Szerokość taśmy

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 DO UKŁADANIA RUROCIĄGÓW TECHNIKAMI BEZWYKOPOWYMI 1. Rodzaje konstrukcji 1.1.

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7-

WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7- RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY OPIS OCHRONNY PL 59115 WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7- Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 07.10.1997

Bardziej szczegółowo

Katalog. Nakładów Rzeczowych. nr K-50. Nowe technologie. Roboty murowe w technologii Silka Tempo. Wydawca:

Katalog. Nakładów Rzeczowych. nr K-50. Nowe technologie. Roboty murowe w technologii Silka Tempo. Wydawca: Katalog nr K-50 Nakładów Rzeczowych Nowe technologie Roboty murowe w technologii Silka Tempo Wydawca: Katalog nr K-50 Nakładów Rzeczowych Nowe technologie Roboty murowe w technologii Silka Tempo Autoryzacja

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Umowa nr 2310/ 3 /11

Wzór umowy Umowa nr 2310/ 3 /11 Wzór umowy Umowa nr 2310/ 3 /11 Zawarta w dniu w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2014 r. w Warszawie pomiędzy:

WZÓR UMOWY. U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2014 r. w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego WZÓR UMOWY U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2014 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Sprawiedliwości statio fisci Skarbu Państwa z siedzibą w Warszawie (00-567)

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 330690-2014 z dnia 2014-10-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż oraz dostarczenie wraz z montażem przez Wykonawcę Zamawiającemu

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ B.5. Montaż systemów suchej zabudowy 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.5. Montaż systemów suchej

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja wizualna marki

Identyfikacja wizualna marki 1 Spis treści Logo - kolorystyka podstawowa Logo - siatka modułowa Logo - zależności wielkościowe Logo - pole ochronne Logo czarno-białe - wersja podstawowa Logo czarno-białe - wersje dopuszczalne Logo

Bardziej szczegółowo