SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 5. Dostawa systemu informacji wizualnej wraz z monta em

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 5. Dostawa systemu informacji wizualnej wraz z monta em"

Transkrypt

1 SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 5 Dostawa systemu informacji wizualnej wraz z monta em

2 Spis tre ci 1 Wykaz elementów systemu Wymagania ogólne Parametry oznakowania budynku Napisy z folii matowej naklejane na drzwiach Wej cie g ówne od strony ul. Marcinkowskiego Wej cie do Biblioteki Dzieci i M odzie y od strony ul. Marcinkowskiego Wej cie do galerii i kawiarni od strony ul. Marcinkowskiego Wewn trzne wej cia do galerii Wewn trzne wej cia do kawiarni Wej cie do wypo yczalni Wyj cie z wypo yczalni Wej cie do czytelni z zabytkowej cz ci budynku Wej cie do czytelni ogólnej Wej cie do czytelni czasopism Wej cie do czytelni multimedialnej Oznakowanie szyb cianek szklanych przed przypadkowym rozbiciem Wej cie do dzia u zbiorów specjalnych z zabytkowej cz ci budynku Wej cie do informatorium zbiorów specjalnych Wej cie do czytelni zbiorów specjalnych Wej cie do korytarzyków z toaletami Wej cia do kuchni Wej cie do serwerowni Okna do kuchni Drzwi do kuchni Informacja przy stanowisku informacyjnym w hallu Tablice zbiorcze Tablica informacyjna na parterze a hallu g ównym Tablica In formacyjna na parterze w cz ci biurowej Tablica informacyjna na 1 pi trze w cz ci przeznaczonej dla go ci Biblioteki Tablica informacyjna na 1 pi trze w cz ci biurowej Tablica informacyjna na 2 pi trze w cz ci biurowej Tablica informacyjna na 3 pi trze w cz ci biurowej zbiorów specjalnych Tablica informacyjna na 3 pi trze przy wej ciu z k adki do dzia u zbioru specjalnych Tablica informacyjna na 4 pi trze w cz ci introligatorów Tabliczki informacyjne Tabliczki informacyjne przy drzwiach w cz ci biurowej...20 str. 2

3 3.3.2 Piktogramy na drzwiach Oznaczenie pi ter na klatkach schodowych Oznaczenie pi ter w windzie osobowej Tabliczki na cienne Tabliczka na zwieszakach Oznakowanie miejsc parkingowych w gara u Tabliczki zewn trzne na zabytkowym budynku Biblioteki Raczy skich Tabliczki przy g ównych drzwiach wej ciowych od strony Placu Wolno ci Tabliczka informacyjna przy arkadach od strony Placu Wolno ci Tabliczka z piktogramem przy arkadach od strony Placu Wolno ci Oznakowanie ksi gozbioru Czytelnie Kategorie g ówne Podkategorie Alfabet Pó ki dla u ytkowników etony dla czytelników oraz pojemniki na dokumenty Pude ka na rewersy niezrealizowane Informacja na wózkach zwrotów ksi ek Plansza z uk adem ksi gozbioru Wypo yczalnia Oznakowanie dzia ów Kategorie g ówne Podkategorie Alfabet Informacja na wózkach zwrotów ksi ek Plansza z uk adem ksi gozbioru Biblioteka dla dzieci Kategorie g ówne Podkategorie Alfabet Inne Pojemniki na ulotki i rewersy Prezenter A Prezenter A Przek adki pomi dzy ksi kami Numerki do szatni...42 str. 3

4 5.6 Oznakowanie szufladek katalogów kartkowych Identyfikatory pracowników...42 str. 4

5 1 Wykaz elementów systemu Lp. Nazwa Ilo Elementy Oznakowania budynku 1 Napisy z folii matowej naklejane na drzwi 1kpl 2 Tablice zbiorcze 1kpl. 3 Tabliczki informacyjne 1kpl 4 Oznakowanie miejsc parkingowych w gara u 1kpl 5 Tabliczki zewn trzne za zabytkowym budynku Biblioteki Raczy skich 1kpl Elementy Oznakowania ksi gozbioru 1 Czytelnie 1kpl 2 Wypo yczalnia 1kpl 3 Biblioteka dla dzieci 1kpl Inne Elementy 1kpl. 2 Wymagania ogólne Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnego systemu informacji wizualnej budynku i ksi gozbioru oraz oznacze graficznych i ich monta u. Wymagane próbki, wzorce jako ciowe, projekt informacji wizualnej Wykonawca jest zobowi zany do opracowania projektu systemu informacji wizualnej oraz uzgodnienia projektu z Zamawiaj cym i przedstawicielem Zamawiaj cego pe ni cym Nadzór Autorski pod wzgl dem technicznym, estetycznym i merytorycznym. Projekt ten musi zawiera kompleksow propozycj zasady nawigacji w budynku, oznaczenia poszczególnych dzia ów, pomieszcze, rega ów, pó ek, szufladek (katalogowych) okre la lokalizacj poszczególnych znaków, ich parametry i grafik. Wykonawca jest zobowi zany do przedstawienia próbek materia owych oraz pe nowymiarowych makiet (mockup) ka dego typu oznacze graficznych do akceptacji przedstawiciela Zamawiaj cego pe ni cego Nadzór Autorski. Próbki materia owe oraz makiety zostan sprawdzone pod k tem ich przydatno ci, czytelno ci, jako ci zastosowanych materia ów i po cze, ergonomii, parametrów u ytkowych i estetycznych. Oznaczenia graficzne musz spe nia wymagania co do wymiarów, koloru, tre ci, grafiki i typografii wskazanych w projekcie systemu informacji wizualnej budynku. Przeznaczenie i serwisowanie System informacji wizualnej dotyczy oznakowania ca ego budynku i wyst puje m.in. jako: tablice zbiorcze tabliczki na cienne z opisem lub z piktogramem tabliczki drzwiowe z opisem lub z piktogramem tabliczki z og oszeniami lub instrukcjami tabliczki na rega ach w wypo yczalni i czytelni z opisem zawarto ci rega ów przek adki na pó kach pomi dzy ksi kami z literami oznakowanie frontów szufladek katalogów str. 5

6 oznakowanie frontów szufladek z p ytami dvd ró ne napisy z liter z folii matowej przyklejane do tafli szklanych oznakowanie miejsc parkingowych w gara u (malowanie oznacze na posadzce) ró ne drobne etony i numerki Przyk adowy zakres, ilo ci oraz tre ci poszczególnych zapisów zosta y podane poni ej w zakresie wystarczaj cym do wyceny systemu. Precyzyjna lokalizacja elementów systemu, ich szczegó owe wymiary oraz tre, zostanie uzgodniona w trakcie opracowania projektu informacji wizualnej. Materia y Wykonawca powinien przyj nast puj ce rozwi zanie jako bazowe: tablice zbiorcze z tafli szk a hartowanego lub laminowanego z napisami z folii (wymiary i grubo ci szk a wg statyki po stronie Wykonawcy) tabliczki, przek adki i p ytki wykonane z blachy ze stali nierdzewnej, szczotkowanej symbole i litery wyci te laserowo na wylot lub wypalone do odpowiedniej g boko ci elementy oznakowania ksi gozbioru z p yt z poliw glanu litego Informacje dotycz ce konkretnych rozwi za materia owych, wymiarów i tre ci zosta y podane poni ej przy opisie poszczególnych elementów. Liternictwo, typografia i oznaczenia graficzne Krój liter, odst py, wymiary, typografia i kolorystyka powinny by ustalone w ramach projektu informacji wizualnej jednorodnego dla ca ego budynku. Wielko ci liter powinny by dostosowane do wielko ci panela lub tabliczki. Wielko panela powinna by tak dobrana, eby dany napis czy symbol by czytelny z zadanej odleg ci. W dalszej cz ci opisu podane wymiary nale y traktowa orientacyjnie na potrzeby wyceny. Rzeczywiste wymiary zostan okre lone w projekcie informacji wizualnej i potwierdzone w naturze na podstawie dostarczonych przez Wykonawc próbek. 3 Parametry oznakowania budynku 3.1 Napisy z folii matowej naklejane na drzwiach Napisy opisane poni ej wykonane b z wyci tych na ploterze liter z matowej folii samoprzylepnej, poliestrowej o gr. ok. 50 m, folia charakteryzuj ca si du stabilno ci wymiarów odporna na proces starzenia (w zakresie trwa ci koloru, faktury i technologii przyklejenia). Cz napisów wykonana b dzie na wewn trznej p aszczy nie drzwi lub okien w takim przypadku wymagana b dzie odpowiednia technologia klejenia oraz materia odporny na zmiany temperatury szk a i ró nice wilgotno ci w otaczaj cej przestrzeni. Litery powinny by naklejone w sposób uniemo liwiaj cy ich przesuni cie lub atwe oderwanie, jednak e powinna by zapewniona ewentualna mo liwo zmiany tre ci napisu przez specjalistyczn firm. Klejenie napisów do szk a nie mo e spowodowa trwa ego uszkodzenia tafli szklanej; do ewentualnego usuni cia napisu lub jego cz ci wykonawca wska e odpowiedni technologi umo liwiaj przywrócenie tafli szklanej ca kowitej prze roczysto ci i czysto ci. Napisy wyklejone z folii musz by odporne na wod i rodki chemiczne u ywane zwyczajowo do mycia i konserwacji szk a Wej cie g ówne od strony ul. Marcinkowskiego str. 6

7 godziny otwarcia: od poniedzia ku do soboty - w godzinach od 9.00 do niedziele i wi ta nieczynna o logo - ok.15cm o informacja o godzinach otwarcia: - ok.5cm Uwaga! Wielko liter powinna by tak dobrana, aby mo liwe by o odczytanie napisu z odleg ci 10m, wg zaakceptowanego projektu. Ilo : 1 KPL Wej cie do Biblioteki Dzieci i M odzie y od strony ul. Marcinkowskiego Biblioteka Dzieci i M odzie y godziny otwarcia: od poniedzia ku do soboty - w godzinach od 9.00 do niedziele i wi ta nieczynna o logo - ok.15cm o tytu - ok. 6cm o informacja o godzinach otwarcia: - ok.5cm Uwaga! Wielko liter powinna by tak dobrana, aby mo liwe by o odczytanie napisu z odleg ci 10m, wg zaakceptowanego projektu. Ilo : 1 KPL Wej cie do galerii i kawiarni od strony ul. Marcinkowskiego str. 7

8 Kawiarnia i Galeria im. Atanazego Raczy skiego o logo - ok.15cm o tytu - ok. 6cm Uwaga! Wielko liter powinna by tak dobrana, aby mo liwe by o odczytanie napisu z odleg ci 10m, wg zaakceptowanego projektu. Ilo : 1 KPL Wewn trzne wej cia do galerii Galeria im. Atanazego Raczy skiego godziny otwarcia: od poniedzia ku do soboty - w godzinach od do niedziele i wi ta nieczynna o logo - ok.15cm o tytu - ok. 6cm o informacja o godzinach otwarcia: - ok.5cm Uwaga! Wielko liter wg zaakceptowanego projektu. Ilo : 3 KPL Wewn trzne wej cia do kawiarni Kawiarnia str. 8

9 godziny otwarcia: od poniedzia ku do pi tku - w godzinach od 8.00 do soboty i niedziele - w godzinach od 9.00 do o logo - ok.15cm o tytu - ok. 6cm o informacja o godzinach otwarcia: - ok.5cm Uwaga! Wielko liter wg zaakceptowanego projektu. Ilo : 1 KPL Wej cie do wypo yczalni Wypo yczalnia godziny otwarcia: od poniedzia ku do soboty - w godzinach od 9.00 do o logo - ok.10cm o tytu - ok. 6cm o informacja o godzinach otwarcia: - ok.5cm Uwaga! Wielko liter wg zaakceptowanego projektu. ILO : 1 kpl Wyj cie z wypo yczalni Pionowe pasy z folii matowej naklejone od strony wewn trznej na szyb na ca ej wysoko ci tafli szklanych szeroko pasów ~4cm dystans pomi dzy pasami ~2cm orientacyjna wielko szyby ~4m² ILO : 1 kpl str. 9

10 3.1.8 Wej cie do czytelni z zabytkowej cz ci budynku Czytelnia o logo - ok.10cm o tytu - ok. 6cm o informacja o godzinach otwarcia: - ok.5cm Uwaga! Wielko liter wg zaakceptowanego projektu. ILO : 2 kpl Wej cie do czytelni ogólnej Czytelnia ogólna o logo - ok.10cm o tytu - ok. 6cm Uwaga! Wielko liter wg zaakceptowanego projektu. ILO : 1 kpl Wej cie do czytelni czasopism str. 10

11 Czytelnia czasopism o logo - ok.10cm o tytu - ok. 6cm Uwaga! Wielko liter wg zaakceptowanego projektu. ILO : 1 kpl Wej cie do czytelni multimedialnej Czytelnia multimedialna o logo - ok.10cm o tytu - ok. 6cm Uwaga! Wielko liter wg zaakceptowanego projektu. ILO : 1 kpl Oznakowanie szyb cianek szklanych przed przypadkowym rozbiciem poziomy pas z folii matowej naklejony na szyb na jednakowej wysoko ci dla ca ej kondygnacji szeroko pasa ~8cm d ugo w zale no ci od szyby, na ca ej szeroko ci pomi dzy profilami ILO : orientacyjna d ugo pasa na wszystkich szybach ~150mb str. 11

12 Wej cie do dzia u zbiorów specjalnych z zabytkowej cz ci budynku Dzia zbiorów specjalnych o logo - ok.10cm o tytu - ok. 6cm Uwaga! Wielko liter wg zaakceptowanego projektu. ILO : 1 kpl Wej cie do informatorium zbiorów specjalnych Dzia zbiorów specjalnych godziny otwarcia: poniedzia ki, wtorki, czwartki, pi tki w godzinach od 9.00 do rody w godzinach od 9.00 do (zamówienia na zbiory specjalne do godziny 15.00) soboty w godzinach od 9.00 do (zamówienia na zbiory specjalne do pi tku, do godziny 15.00) niedziele i wi ta nieczynna lipiec i sierpie od poniedzia ku do pi tku w godzinach od 9.00 do ILO : 1 kpl o logo - ok.10cm o tytu - ok. 6cm o informacja o godzinach otwarcia: ~ok.5cm Uwaga! Wielko liter wg zaakceptowanego projektu. str. 12

13 Wej cie do czytelni zbiorów specjalnych Czytelnia zbiorów specjalnych ILO : 1 kpl o logo - ok.10cm o tytu - ok. 6cm Uwaga! Wielko liter wg zaakceptowanego projektu Wej cie do korytarzyków z toaletami Na ka dych drzwiach wyklejony z folii piktogram z oznaczeniem toalet dla kobiet, m czyzn i osób niepe nosprawnych: max. wymiar piktogramu 15x15cm, wg zaakceptowanego projektu. ILO : 3 kpl Wej cia do kuchni Kuchnia o tytu - ok. 6cm Uwaga! Wielko liter wg zaakceptowanego projektu. ILO : 2 kpl Wej cie do serwerowni Serwerownia Wst p wzbroniony str. 13

14 ILO : 1 kpl o tytu - ok. 6cm Uwaga! Wielko liter wg zaakceptowanego projektu Okna do kuchni pionowe pasy z folii matowej naklejone od strony wewn trznej na szyb na ca ej wysoko ci tafli szklanych szeroko pasów ~4cm dystans pomi dzy pasami ~2cm orientacyjna wielko szyby ~4m² ILO SZYB: 4szt Drzwi do kuchni pionowe pasy z folii matowej naklejone od strony wewn trznej na szyb na ca ej wysoko ci tafli szklanych szeroko pasów ~4cm dystans pomi dzy pasami ~2cm orientacyjne wymiary szyby ~140x250m ILO SZYB: 2szt Informacja przy stanowisku informacyjnym w hallu Informacja w formie naklejonych liter z samoprzylepnej folii na szklanych cz ciach lady recepcyjnej w holu wej ciowym. Informacja Rejestracja czytelników o litery - ok. 6cm Uwaga! Wielko liter wg zaakceptowanego projektu. wymiary szklenia ekspozycyjnego lady 60x60cm ILO : 1 kpl str. 14

15 3.2 Tablice zbiorcze Tablice zbiorcze wykonane b z tafli ze szk a matowego o grubo ci min. 10mm z fazowanymi kraw dziami umocowanego trwale do ciany lub sufitu za pomoc elementów ze stali nierdzewnej szczotkowanej (lub matowej). Szczegó y mocowania oraz lokalizacja zostanie okre lona w ramach opracowywania przez wykonawc kompletnego systemu informacji wizualnej. Napisy na tablicach w kolorze czarnym, w ramach systemu wykonawca powinien przewidzie mo liwo zastosowania pod niektórymi napisami kolorowego t a. Napisy i litery powinny by naklejone w sposób uniemo liwiaj cy ich przesuni cie lub atwe oderwanie, jednak e powinna by zapewniona ewentualna mo liwo zmiany tre ci napisu przez specjalistyczn firm. Klejenie napisów do szk a nie mo e spowodowa trwa ego uszkodzenia tafli szklanej; do ewentualnego usuni cia napisu lub jego cz ci wykonawca wska e odpowiedni technologi umo liwiaj przywrócenie tafli szklanej ca kowitej prze roczysto ci i czysto ci Tablica informacyjna na parterze a hallu g ównym PARTER Galeria im. Atanazego Raczy skiego godziny otwarcia: od poniedzia ku do pi tku w godzinach od 8.00 do soboty w godzinach od 9.00 do Biblioteka dla dzieci godziny otwarcia: od poniedzia ku do soboty w godzinach od 9.00 do I PI TRO Wypo yczalnia godziny otwarcia: od poniedzia ku do soboty w godzinach od 9.00 do II PI TRO Czytelnie godziny otwarcia: od poniedzia ku do pi tku w godzinach od 8.00 do soboty w godzinach od 8.00 do str. 15

16 III PI TRO Czytelnia zbiorów specjalnych godziny otwarcia: poniedzia ki, wtorki, czwartki, pi tki - w godzinach od 9.00 do rody w godzinach od 9.00 do (zamówienia na zbiory specjalne do godziny 15.00) soboty w godzinach od 9.00 do (zamówienia na zbiory specjalne do pi tku, do godziny 15.00) niedziele i wi ta nieczynna lipiec i sierpie od poniedzia ku do pi tku w godzinach od 9.00 do max. wymiar tablicy 70x180cm (ostateczny wymiar zostanie ustalony w ramach kompleksowego projektu systemu informacji wizualnej) ILO : 1 kpl. o logo - ok.15cm o tytu - ok. 6cm o informacja o godzinach otwarcia: - ok.5cm Uwaga! Wielko liter wg zaakceptowanego projektu Tablica In formacyjna na parterze w cz ci biurowej PARTER Pracownia informatyczna Monitoring i bms I PI TRO Wypo yczalnia Dzia gromadzenia i opracowania zbiorów Pokoje go cinne II PI TRO Czytelnie str. 16

17 Dzia informacji i udost pniania zbiorów III PI TRO Dzia zbiorów specjalnych Archiwum zak adowe Magazyn zbiorów specjalnych IV PI TRO Pracownia introligatorska Magazyn zbiorów nowych V PI TRO Magazyn zbiorów nowych max. wymiar tablicy ~70x180cm orientacyjna wysoko liter: ILO : 1 kpl o logo - ok.15cm o tytu - ok. 6cm o informacji dodatkowej ok.3cm Uwaga! Wielko liter wg zaakceptowanego projektu Tablica informacyjna na 1 pi trze w cz ci przeznaczonej dla go ci Biblioteki Pokoje go cinne +strza ka max. wymiar tablicy ~20x60cm max. wysoko liter ok. 6cm max. wysoko liter informacji dodatkowej ok.3cm Uwaga! Wielko liter wg zaakceptowanego projektu ILO : 1 kpl. str. 17

18 3.2.4 Tablica informacyjna na 1 pi trze w cz ci biurowej Wypo yczalnia Dzia gromadzenia i opracowania zbiorów max. wymiar tablicy ~70x180cm ok. 6cm max. wysoko liter informacji dodatkowej ok.3cm Uwaga! Wielko liter wg zaakceptowanego projektu ILO : 1 kpl Tablica informacyjna na 2 pi trze w cz ci biurowej Czytelnie Dzia udost pniania zbiorów max. wymiar tablicy ~70x180cm max. wysoko liter ok. 6cm max. wysoko liter informacji dodatkowej ok.3cm Uwaga! Wielko liter wg zaakceptowanego projektu ILO : 1 kpl Tablica informacyjna na 3 pi trze w cz ci biurowej zbiorów specjalnych str. 18

19 Dzia zbiorów specjalnych Informatorium Czytelnia Sala konferencyjna Pracownia Oddzia dokumentów ycia spo ecznego Kolekcja Jerzego Pertka Archiwum zak adowe Pracownia digitalizacyjna max. wymiar tablicy ~70x180cm max. wysoko liter ok. 6cm max. wysoko liter informacji dodatkowej ok.3cm ILO : 1 kpl Uwaga! Wielko liter wg zaakceptowanego projektu Tablica informacyjna na 3 pi trze przy wej ciu z k adki do dzia u zbioru specjalnych Dzia zbiorów specjalnych Informatorium Czytelnia Sala konferencyjna Pracownia Oddzia dokumentów ycia spo ecznego Kolekcja Jerzego Pertka max. wymiar tablicy ~70x180cm max. wysoko liter ok. 6cm max. wysoko liter informacji dodatkowej ok.3cm Uwaga! Wielko liter wg zaakceptowanego projektu ILO : 1 kpl str. 19

20 3.2.8 Tablica informacyjna na 4 pi trze w cz ci introligatorów Pracownia introligatorska Magazyn zbiorów nowych max. wymiar tablicy ~70x180cm max. wysoko liter ok. 6cm max. wysoko liter informacji dodatkowej ok.3cm ILO : 1 kpl Uwaga! Wielko liter wg zaakceptowanego projektu 3.3 Tabliczki informacyjne Tabliczki wykonane z blachy ze stali nierdzewnej szczotkowanej gr. ok. 5mm (lub min. 3mm podklejane podk adem z pcv w kolorze czarnym) z grawerowanymi napisami lub piktogramami. P yty mocowane do pod a na dystansie ok. 10mm. Wn trze liter lub piktogramów w kolorze czarnym Tabliczki informacyjne przy drzwiach w cz ci biurowej Wyst powanie Na wszystkich pi trach w cz ci administracyjno-pracowniczej, przy ka dych drzwiach przyk adowy napis o tre ci Dzia informacji i udost pniania zbiorów max. wymiar tablicy ~10x30cm max. wysoko liter ok. 3cm Uwaga! Wielko liter wg zaakceptowanego projektu ILO : ~40 kpl Piktogramy na drzwiach Wyst powanie Na wszystkich pi trach w budynku, na drzwiach do toalet, pomieszcze socjalnych, klatek schodowych, gara u, szatni, magazynów, pomieszcze elektrycznych itp. Referencja str. 20

21 max. wymiar tablicy ~10x10cm ILO : ~70 kpl Oznaczenie pi ter na klatkach schodowych Wyst powanie Na wszystkich pi trach klatek schodowych, na cianie spocznika g ównego. Referencja przyk adowy napis o tre ci Dzia zbiorów specjalnych Informatorium Czytelnia Sala konferencyjna Pracownia Oddzia dokumentów ycia spo ecznego Kolekcja Jerzego Pertka Archiwum zak adowe Pracownia digitalizacyjna max. wymiar tablicy ~20x60cm str. 21

22 max. wysoko liter oznacze kondygnacji ok.5cm max. wysoko liter informacji dodatkowych ok.3cm Uwaga! Wielko liter wg zaakceptowanego projektu. Na fragmentach tabliczek mo liwe b dzie stosowanie pod napisami kolorowego t a (naklejona folia). ILO : ~13 kpl Oznaczenie pi ter w windzie osobowej Wyst powanie W kabinie windowej przy przyciskach dla ka dego poziomu tabliczki z napisami o tre ci np.: przyk adowy napis o tre ci Parking podziemny Hall Wypo yczalnia Czytelnie Dzia zbiorów specjalnych max. wymiar tablicy ~2x15cm ILO : ~1 kpl. Uwaga! Wielko liter wg zaakceptowanego projektu Tabliczki na cienne Tabliczki wykonane z blachy ze stali nierdzewnej szczotkowanej gr. ok. 5mm (lub min. 3mm podklejane podk adem z pcv w kolorze czarnym) z grawerowanymi napisami. P yty mocowane do pod a na dystansie ok. 10mm. Wn trze liter lub piktogramów w kolorze czarnym. Tabliczki takie wyst puj na ró nych pi trach budynku. Ich szczegó owa lokalizacja oraz sposób monta u zostanie ustalony w sporz dzonym przez Wykonawc projekcie informacji wizualnej i uzgodnionym z Zamawiaj cym i przedstawicielem Zamawiaj cego pe ni cym Nadzór Autorski przyk adowy napis o tre ci: Rewersy na pozycje z magazynu nale y przekaza dy urnemu 3 szt. Jednocze nie mo na wypo yczy X ksi ek, Y filmów 1 szt. Kara za zw ok okre lona zosta a w regulaminie Biblioteki 1 szt. Stanowiska dla osób niedowidz cych 5 szt. Szatnia obowi zkowa 1 szt. Prosz zostawi w szatni torby i plecaki 1 szt. max. wymiar tablicy ~10x40cm str. 22

23 max. wymiar liter ~3cm (litery powinny by czytelne z odleg ci ok. 5m) ILO : ~10 kpl Tabliczka na zwieszakach Tabliczki wykonane z blachy ze stali nierdzewnej szczotkowanej gr. ok. 5mm (lub min. 3mm podklejane podk adem z pcv w kolorze czarnym) z grawerowanymi napisami. P yty mocowane do stropu na zwieszakach z linek ze stali nierdzewnej. Wszystkie okucia cz ce linki z tabliczk oraz z elementem monta owym w stropie ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Wn trze liter w kolorze czarnym. Tabliczki takie wyst puj na ró nych pi trach budynku. Ich szczegó owa lokalizacja oraz sposób monta u zostanie ustalony w sporz dzonym przez Wykonawc projekcie informacji wizualnej i uzgodnionym z Zamawiaj cym i przedstawicielem Zamawiaj cego pe ni cym Nadzór Autorski przyk adowy napis o tre ci Szatnia (ze strza wskazuj kierunek) 3szt. max. wymiar tablicy ~10x40cm max. d ugo zwieszaka ~50cm max. wymiar liter ~6cm (litery powinny by czytelne z odleg ci ok. 10m) ILO : ~5 kpl. 3.4 Oznakowanie miejsc parkingowych w gara u W gara u podziemnym oznakowanie miejsc parkingowych i znaków poziomych organizacji ruchu na posadzce. Oznakowanie poziomowe, wymalowania wykonywa natryskowo farbami przeznaczonymi do wykonywania wymalowa poziomych, drogowych, dostosowanymi do wymaga technologicznych okre lonych dla wyko czeniowej warstwy posadzki gara u. Farby powinny posiada wysok odporno na cieranie, zapewnia odpowiedni przyczepno do pod a. Stosowane produkty powinny by odporne na wilgo, mróz, dzia anie chlorków, soli, substancji ropopochodnych i innych substancji chemicznych, które mog si pojawi w gara u podziemnym podczas zwyczajnego u ytkowania. Przewiduje si zastosowanie jednego koloru dla wszystkich oznacze. Kolor wymalowania do decyzji Nadzoru Autorskiego Miejsca parkingowe wyznaczone wymalowaniem prostok tnym ca ej powierzchni. Pomi dzy miejscami pozostawiony pas posadzki bez wymalowania o szeroko ci ~12cm. Ka de miejsce parkingowe b dzie numerowane, cyfry wykonane b, jako niemalowana cz posadzki (podczas malowania powierzchni miejsca parkingowego nale y przes oni blend o kszta cie cyfr odpowiednie fragmenty). W podobny sposób nale y wymalowa miejsca dla rowerzystów oraz miejsca dla niepe nosprawnych (dodatkowo z piktogramami). Wej cia do klatki schodowej oraz wej cia do pomieszcze technicznych nale y oznaczy, jako pasy szer. ~12cm co ~12cm. Ca kowita ilo miejsc ~35. Szczegó owe opracowanie graficzne kszta tu i formy wymiarowania, dobór liternictwa i piktogramów b dzie okre lony przez Wykonawc w projekcie warsztatowym, który podlega dzie akceptacji Zamawiaj cego i przedstawiciela Zamawiaj cego pe ni cego Nadzór Autorski. str. 23

24 Przed wykonaniem oznakowania poziomego, nale y przeprowadzi prób kontrastowo ci proponowanych kolorów z wykonanym pod em (posadzk ) w warunkach odpowiadaj cych warunkom eksploatacyjnym. 3.5 Tabliczki zewn trzne na zabytkowym budynku Biblioteki Raczy skich Tabliczki przy g ównych drzwiach wej ciowych od strony Placu Wolno ci Tabliczka wykonana z blachy ze stali nierdzewnej szczotkowanej gr. ok. 5mm z grawerowanymi napisami. P ytka mocowana do pod a na dystansie ok. 10mm. Mocowanie tabliczki do pod a nie powinno by widoczne na p aszczy nie z literami. Wn trze liter w kolorze czarnym. Tabliczka wraz z napisem powinna by odporna na warunki atmosferyczne. Szczegó owa lokalizacja oraz sposób monta u zostanie ustalony w sporz dzonym przez Wykonawc projekcie informacji wizualnej i uzgodnionym z Zamawiaj cym i przedstawicielem Zamawiaj cego pe ni cym Nadzór Autorski napis o tre ci: godziny otwarcia: od poniedzia ku do pi tku - w godzinach od 8.00 do niedziele i wi ta nieczynna max. wymiar tablicy ~30x80cm ILO : 1 kpl. o informacja o godzinach otwarcia: - ok.5cm Uwaga! Wielko liter wg zaakceptowanego projektu Tabliczka informacyjna przy arkadach od strony Placu Wolno ci Tabliczka wykonana z blachy ze stali nierdzewnej szczotkowanej gr. ok. 5mm z grawerowanymi napisami. P ytka mocowana do pod a na dystansie ok. 10mm. Mocowanie str. 24

25 tabliczki do pod a nie powinno by widoczne na p aszczy nie z literami. Wn trze liter w kolorze czarnym. Tabliczka wraz z napisem powinna by odporna na warunki atmosferyczne. Szczegó owa lokalizacja oraz sposób monta u zostanie ustalony w sporz dzonym przez Wykonawc projekcie informacji wizualnej i uzgodnionym z Zamawiaj cym i przedstawicielem Zamawiaj cego pe ni cym Nadzór Autorski Ogród Biblioteki Raczy skich Wej cie dla niepe nosprawnych godziny otwarcia: od poniedzia ku do pi tku - w godzinach od 8.00 do soboty - w godzinach od 8.00 do niedziele i wi ta biblioteka nieczynna max. wymiar tablicy ~30x80cm o logo - ok.15cm ILO : 1 kpl o tytu - ok. 6cm o informacja o godzinach otwarcia: - ok.5cm Uwaga! Wielko liter wg zaakceptowanego projektu Tabliczka z piktogramem przy arkadach od strony Placu Wolno ci Tabliczka wykonana z blachy ze stali nierdzewnej szczotkowanej gr. ok. 5mm z grawerowanym piktogramem dla osób niepe nosprawnych oraz ze strza oznaczaj kierunek do wej cia. P ytka mocowane do pod a na dystansie ok. 10mm. Mocowanie tabliczki do pod a nie powinno by widoczne na p aszczy nie z piktogramem. Tabliczka wraz z napisem powinna by odporna na warunki atmosferyczne. Szczegó owa lokalizacja oraz sposób monta u zostanie ustalony w sporz dzonym przez Wykonawc projekcie informacji wizualnej i uzgodnionym z Zamawiaj cym i przedstawicielem Zamawiaj cego pe ni cym Nadzór Autorski max. wymiar tablicy ~30x20cm ILO : 1 kpl str. 25

26 4 Oznakowanie ksi gozbioru Oznakowanie ksi gozbioru wykonane b dzie z prze roczystych, matowych lub pó prze roczystych kolorowych p yt z litego, jednorodnego poliw glanu gi tego do odpowiednich kszta tów (gr. ok. 3mm) lub tabliczek p askich (gr. min. 5mm). Kraw dzie tabliczek szlifowane. Litery naklejane (w przypadku napisów sta ych) lub wsuwane pomi dzy dwie tafle poliw glanu (dla napisów o tre ci zmiennej). W przypadku mocowania tabliczki do pod a w sposób niewidoczny. 4.1 Czytelnie Kategorie g ówne Wyst powanie Tabliczki z poliw glanu litego, matowego w kolorze bia ym gr. 5mm przyklejone na dystansie ok.10mm do szczytów rega ów z ksi kami. tabliczka przyk adowy napis o tre ci (np. po lewej stronie tabliczki): NSp - Nauki spo eczno-polityczne NSp soc Socjologia NSp eko Ekonomia przyk adowy napis (po prawej stronie tabliczki): Lpol Literatura polska Lit pol Literatura pi kna polska Lit pow Literatura pi kna powszechna orientacyjny wymiar tabliczki ~8x55cm orientacyjna wysoko liter: o tytu - ok. 6cm o informacja o godzinach otwarcia: - ok.5cm str. 26

27 o d ugo napisów ~40 znaków o napisy na tabliczce b rozdzielone elementem graficznym, na kraw dziach tabliczki strza ki wskazuj ce stron rega u Uwaga! Wielko liter wg zaakceptowanego projektu ILO : odpowiadaj ca ilo ci szczytów rega ów, ~100kpl Podkategorie Elementy trójwymiarowe z poliw glanu litego, gi tego, matowego w kolorze bia ym gr. 5mm stanowi ce podpórki pod ksi ki z napisami podkategorii. Grubo poliw glanu, jego parametry techniczne i szczegó owe wymiary cz ci pionowej i poziomej powinny by tak dobrane, eby mog y utrzyma napór ksi ek ustawionych na pó ce. Z uwagi na trwa podpórek elementy musz by gi te z jednego kawa ka; nie dopuszcza si klejenia lub innego mocowania mechanicznego elementów pionowych i poziomych podpórka przyk adowy napis: Teoria i metodologia bibliografii B teoria max. wymiar cz ci pionowej ~20x20cm w tym wymiarze zawiera si pionowy 5cm pas przeznaczony pod opis, pionowy fragment p ytki z napisem wyd ony o okolo15mm poni ej poziomej cz ci podpórki (zapobiega to wsuni ciu ca ej podpórki w g b pó ki) wymiar cz ci poziomej ~15x10cm napis w pionie d ugo napisów ~40 znaków, max. 65 znaków ILO : ~260 kpl. str. 27

28 4.1.3 Alfabet Elementy trójwymiarowe z poliw glanu litego, gi tego, matowego w kolorze bia ym gr. 5mm stanowi ce podpórki pod ksi ki z literami alfabetu. Grubo poliw glanu, jego parametry techniczne i szczegó owe wymiary cz ci pionowej i poziomej powinny by tak dobrane, eby mog y utrzyma napór ksi ek ustawionych na pó ce. Z uwagi na trwa podpórek elementy musz by gi te z jednego kawa ka; nie dopuszcza si klejenia lub innego mocowania mechanicznego elementów pionowych i poziomych. podpórka jeden komplet obejmuje wszystkie litery alfabetu polskiego: A,B,C,,D,E,F,G,G,H,J,I,K,L,,M,N,O,P,Q,R,S,,T,U,W,X,Z, max. wymiar cz ci pionowej ~20x8cm w tym wymiarze zawiera si pionowy 5cm pas przeznaczony pod opis/literk, pionowy fragment p ytki z literk wyd ony o okolo15mm poni ej poziomej cz ci podpórki (zapobiega to wsuni ciu ca ej podpórki w g b pó ki) wymiar cz ci poziomej ~15x10cm max. wielko liter: 4cm napis w pionie ILO : ~100 kpl. pe nego alfabetu oraz dodatkowo 50 liter wskazanych przez Zamawiaj cego Pó ki dla u ytkowników Elementy trójwymiarowe z poliw glanu litego, gi tego, matowego w kolorze bia ym gr. 5mm stanowi ce podpórki pod ksi ki z napisami podkategorii. Grubo poliw glanu, jego parametry techniczne i szczegó owe wymiary cz ci pionowej i poziomej powinny by tak dobrane, eby mog y utrzyma napór ksi ek ustawionych na pó ce. Z uwagi na trwa podpórek elementy musz by gi te z jednego kawa ka; nie dopuszcza si klejenia lub innego mocowania mechanicznego elementów pionowych i poziomych. str. 28

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytu zadania : Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej Lokalizacja : I owa ul. Piaskowa dz. Nr 739;665/1;665/2;738/1;738/2;627;667/2;741

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA KONCEPCJ CENTRUM KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWEGO UOKiK

KONKURS NA KONCEPCJ CENTRUM KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWEGO UOKiK KONKURS NA KONCEPCJ CENTRUM KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWEGO UOKiK CZ OPISOWA 1 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest koncepcja architektoniczna adaptacji pomieszcze by ej restauracji zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25

BUDYNEK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25 PRACOWNIA REWALORYZACJI ARCHITEKTURY NOWY ZAMEK Marta Pinkiewicz-Wo niakowska 03-741 Warszawa, ul. Bia ostocka 22 lok. 3 ZAMAWIAJ CY: Ministerstwo Edukacji Narodowej Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25 OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 ul. Osowska 27 m. 5, 04-302 Warszawa e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu

Bardziej szczegółowo

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instrukcja eksploatacji 05.07 - p 51058524 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Bardziej szczegółowo

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Jednostka projektowa: PetroNova Jan Ostaszewski 71-016 Szczecin, ul. Braniborska 2, tel/fax +91 4646098/ 4646099, e-mail: petronova.szczecin@wp.pl INWESTOR OBIEKT, ADRES Zarz

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA P.S.P 35-064 Rzeszów, Rynek 10, tel./fax. (17) 862 88 26, tel. (17) 862 56 47

PRACOWNIA PROJEKTOWA P.S.P 35-064 Rzeszów, Rynek 10, tel./fax. (17) 862 88 26, tel. (17) 862 56 47 PRACOWNIA PROJEKTOWA P.S.P 35-064 Rzeszów, Rynek 10, tel./fax. (17) 862 88 26, tel. (17) 862 56 47 NAZWA OBIEKTU ADRES OBIEKTU NAZWA I ADRES INWESTORA FAZA OPACOWANIA CZ OPRACOWANIA DATA OPRACOWANIA ZESPÓ

Bardziej szczegółowo

Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY. Indeks, Zamówienia i warunki dostawy. Pakowanie i dane do transportu

Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY. Indeks, Zamówienia i warunki dostawy. Pakowanie i dane do transportu Cennik 2008 Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY Cz 1 Indeks, Zamówienia i warunki dostawy Cz 2 Pakowanie i dane do transportu Urz dzenia do regulacji ruchu (o niskiej wysoko ci) Cz 3 Asortyment tripodów

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

1.2 Struktura procesu technologicznego.

1.2 Struktura procesu technologicznego. 1. Proces technologiczny i jego dokumentacja 1.1 Poj cia Proces produkcyjny suma wszystkich dzia a wykonywanych w celu wytworzenia w danym zak adzie pracy gotowego wyrobu (prawid owego pod wzgl dem jako

Bardziej szczegółowo

1. CZ OGÓLNA... 3. 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3

1. CZ OGÓLNA... 3. 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3 1. CZ OGÓLNA... 3 1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 32410000-0... 3 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3 1.3. Zakres robót obj tych specyfikacj techniczn 32424000-1... 3 1.4. Ogólne

Bardziej szczegółowo

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ZAMAWIAJ CY ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY AL. PIASTÓW17, 70-310 SZCZECIN OBIEKT, ADRES CENTRUN DYDAKTYCZNO-BADAWCZE NANOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Inventor. Podstawy projektowania

Inventor. Podstawy projektowania Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE GOSPODARK MAGAZYNOW W PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM

INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE GOSPODARK MAGAZYNOW W PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM Dawid WO NIAK S awomir K OS Uniwersytet Zielonogórski INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE GOSPODARK MAGAZYNOW W PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM 1. Wprowadzenie do gospodarki magazynowej Magazyn

Bardziej szczegółowo

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ISSN 1730-2609 Nr 3 (39) LIPIEC WRZESIEŃ 2012 LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ADVIVE Naświetlacz LED jak elektroniczny tablet Plafoniery z czujnikiem ruchu BRIPOWER lampy metalohalogenkowe

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku.

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY RODZAJ OPRACOWANIA: Projekt architektoniczno budowlany (br. sanitarna) ADRES: Bra sk, ul. Kopernika DZIA KI OBJ TE INWESTYCJ : 1312, 1381,

Bardziej szczegółowo

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD u l. Zwyci zców 46, 03-938 Warszawa tel. (022) 617 02 43, 672 88 30, f ax. (022) 672 88 29 e-mail: milso@miilso.com.pl, WWW.milso.com.pl INFORMATOR Dost pne s nast puj

Bardziej szczegółowo

Technik mechatronik. Egzamin. zawodowy. Testy i zadania z rozwiązaniami. Alina Rodak, Andrzej Rodak i in.

Technik mechatronik. Egzamin. zawodowy. Testy i zadania z rozwiązaniami. Alina Rodak, Andrzej Rodak i in. Technik mechatronik Egzamin zawodowy Testy i zadania z rozwiązaniami Alina Rodak, Andrzej Rodak i in. Recenzenci: mgr in. Robert Maruszak, mgr Krzysztof lusarczyk Projekt gra czny serii: Przemys aw D

Bardziej szczegółowo

Tablica SMART Board Wprowadzenie...1

Tablica SMART Board Wprowadzenie...1 Interaktywna tablica SMART Board w praktyce Spis tre ci Tablica SMART Board Wprowadzenie...1 Podstawowe elementy interaktywnej tablicy SMART Board do projekcji przedniej...1 Pó ka na pisaki...1 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2 Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem Spis tre ci 1. Wykaz sprz tu i oprogramowania...5 2. Wymagania ogólne...7

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

Instrukcja u ytkowania

Instrukcja u ytkowania Instrukcja u ytkowania (wersja 1/2007) Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone do naziemnego sk adowania i dystrybucji p ynu AdBlue BlueMaster Instrukcja eksploatacji 1 Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Wymagań Dokumentacyjnych PM-09-0009-00 WCB/12/IX/2010

Specyfikacja Wymagań Dokumentacyjnych PM-09-0009-00 WCB/12/IX/2010 SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOKUMENTACYJNYCH DOTYCZĄCYCH DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ I DOKUMENTACJI PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI ORAZ INSTRUKCJI PRACY I KONSERWACJI URZĄDZEŃ 04 03 02 01 00 MGE / 30.03.2011 MRO

Bardziej szczegółowo