Informacje o firmie. Océ na wiecie. Printing for Professionals

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje o firmie. Océ na wiecie. Printing for Professionals"

Transkrypt

1 Misja firmy: Océ umoliwia dzielenie si informacj poprzez oferowanie produktów i usług do powielania, prezentacji, dystrybucji i zarzdzania obiegiem dokumentów. Océ na wiecie Historia firmy siga 1877 roku. Nazw Océ (utworzon od niemieckiego skrótu o.c.- ohne componenten, czyli bez dodatków) zastosowano po raz pierwszy w 1918 roku, kiedy bracia van der Grinten wynaleli ulepszony, niebieski papier do kopiowania technik blueprint. Niedługo potem nazwa ta stała si znana dziki ich nowemu wynalazkowi - wiatłoczułej technologii semi dry diazo. Patenty braci van der Grinten pozostały najpopularniejsz metod kopiowania a do lat 80-tych naszego wieku. Grupa Océ oferuje szeroki wybór najlepszych produktów i usług z zakresu profesjonalnego zarzdzania dokumentami. Océ pomaga firmom i instytucjom z całego wiata skutecznie wymienia informacje i zarzdza nimi. W skład rozwiza Océ wchodz usługi konsultacyjne, projektowanie i wdraanie rozwiza, usługi szkoleniowe, oprogramowanie, drukarki, skanery i kopiarki oraz przeznaczone do nich materiały eksploatacyjne. Océ zapewnia równie serwis po sprzeday, a take usługi doradcze w zakresie projektowania rozwiza i ich integrowania z dotychczas wykorzystywan infrastruktur uytkownika. W 2005 r. grupa Océ osignła przychody ze sprzeday w wysokoci 2,6 mld EUR. Zatrudnia około pracowników na całym wiecie. Produkty Océ sprzedawane s w około 80 krajach, a w 30 działaj firmy nalece do grupy. Océ współpracuje na całym wiecie z dostawcami oprogramowania oraz firmami oferujcymi urzdzania do oprawiania oraz składania zestawów dokumentów. Posiada take własny zespół rozwojowy liczcy 1500 pracowników.

2 Océ w Polsce Firma Océ-Poland Ltd. rozpocz ła działalno w 1995 roku zatrudniaj c 20 osób i z obrotami poni ej 1 mln USD. Obecnie obroty Océ w Polsce wynosz około 21 mln USD, przy zatrudnieniu około 150 osób w oddziałach w siedmiu miastach w Polsce. Siedem biur regionalnych jest wyposa onych w salony wystawowe. Biura s tak e siedzib regionalnych działów serwisowych. Struktura firmy pozwala wi c na szybkie reagowanie na potrzeby klienta. Zapewniaj c bardzo wysok jako oferowanych rozwi za i sprawno procesów biznesowych Océ-Poland Ltd. pragnie wyró ni si na tle konkurencji dzi ki utrzymywaniu najwy szej jako ci relacji z klientami - pocz wszy od etapu rozpoznawania potrzeb, a sko czywszy na zaawansowanych systemach finansowania, obsługi i realizacji kontraktów. Siedziba Océ Poland Ltd Sp. z o.o. w Warszawie W naszej pracy posługujemy si zaawansowanymi technologicznie narz dziami. Océ-Poland Ltd. ma jedno z najbardziej zaawansowanych w Polsce wdro e systemu klasy CRM (Customer Relationship Management), wewn trzny portal internetowy dla pracowników oraz system elektronicznej archiwizacji dokumentów.

3 Pozycja rynkowa Systemy Druku Wielkoformatowego : Océ-Poland Ltd. jest liderem na polskim rynku emisji dokumentacji technicznej. Około połowy wydruków wielkoformatowych wykonywanych jest na urzdzeniach Océ. Nasza firma wprowadziła na polski rynek take szereg rozwiza dotyczcych druku kolorowej grafiki reklamowej! " Systemy Druku Produkcyjnego : Océ jest liderem na rynku drukowania na papierze cigłym (zwojowym) i jednym z dwóch wiodcych graczy na rynku druku cyfrowego. # $ % Systemy Druku Biurowego : Océ zachowuje wiodc pozycj w zakresie drukarek i kopiarek powyej 45 kopii / wydruków na minut. $ & Pełna oferta firmy dostpna na stronach internetowych pod adresem $ ' '

4 Wielkoformatowe rozwi zania Océ dla architektów, geodetów Wielkoformatowe systemy drukuj ce, skanuj ce i kopiuj ce tak e w kolorze Oprogramowanie do zarz dzania wydrukiem Oprogramowanie do zarz dzania kosztami wydruków Drukowanie przez Internet Poni ej prezentujemy rozwi zania dostarczane przez Océ na rynek CAD i GIS z podziałem na dost pne technologie druku: Technologia analogowa Rodzina kopiarek analogowych Océ TDS100 charakteryzuje si wysok wydajno ci, niskimi kosztami eksploatacyjnymi i wysok niezawodno ci. Jedyne kopiarki analogowe na rynku z zerowym czasem nagrzewania si. ###( ( () Technologia LED tonerowo-cyfrowa! ' Technologia LED czarno-biała pozwoliła Océ na zbudowanie pozycji lidera na wiatowym rynku wielkoformatowej dokumentacji technicznej. Technologia charakteryzuje si du pr dko ci i jako ci druku i niskimi kosztami eksploatacyjnymi. Do rodziny TDS nale nast puj ce urz dzenia: Océ TDS 320 budowa modułowa, składaj ca si z kontrolera, plotera i skanera. Funkcjonalno : kopiarko - drukarka cyfrowa, dedykowana do małych grup roboczych. Kontroler jest tu wyposa ony w oprogramowanie i unikatow technologi utrwalania obrazu Océ Radiant Fusing oraz Océ ImageLogic - technologi odpowiedzialn za inteligentn obróbk obrazu. Obie technologie odpowiedzialne s za wysok jako kopii wydruków. i! Océ TDS 450 budowa modułowa. Składa si z kontrolera, skanera i plotera. Funkcjonalno : kopiarka cyfrowa, drukarka, skanowanie do pliku w opcji tak e w kolorze. Urz dzenie dedykowane do rozbudowanych grup roboczych. Wyposa one w unikatow technologi utrwalania obrazu Océ Radiant Fusing oraz Océ ImageLogic - technologi odpowiedzialn za inteligentn obróbk obrazu.! % %

5 Océ TDS 600 budowa modułowa. Składa si z kontrolera, skanera i plotera. Funkcjonalno: kopiarka cyfrowa, drukarka, skanowanie do pliku. Urzdzenie dedykowane do scentralizowanych i zdecentralizowanych, wymagajcych duej wydajnoci i rozładowywania spitrze prac orodków reprograficznych. Wyposaone w unikatow technologi utrwalania obrazu Océ Radiant Fusing oraz Océ ImageLogic - technologi odpowiedzialn za inteligentn obróbk obrazu oraz systemy zarzdzania zestawami wydruków MatrixLogic! " Océ TDS 800 budowa modułowa. Składa si z kontrolera, skanera i plotera. Funkcjonalno: kopiarka cyfrowa, drukarka, skanowanie do pliku. System dedykowany do scentralizowanych, wymagajcych duej wydajnoci z moliwoci rozładowywania spitrze prac orodków reprograficznych. Gwarantuje najwysz wydajno wynikajc nie tylko z wysokiej prdkoci mechanicznej plotera i skanera ale te szeregu rozwiza programowych takich jak np. zaawansowane zarzdzanie zestawami prac, które w praktyce ma wpływ na wydajno. Zastosowana s tu technologie transferu obrazu Océ CopyPress oraz Océ ImageLogic - odpowiedzialna za inteligentn obróbk obrazu oraz systemy zarzdzania zestawami wydruków MatrixLogic! * Technologia termiczna atramenty wodne cyfrowa Technologia umoliwia wysokiej jakoci, wydajny, wielkoformatowy druk kolorowy. Océ CS2044 wydajny, wysokiej jakoci ploter do druku CAD i GIS, a tak do tworzenia wilekoformatowej grafiki wewntrznej. Drukuje wysokiej jakoci ortofotomapy Océ TCS400 budowa modułowa. Składa si z kolorowego plotera, kontrolera, kolorowego skaner. Koncepcja bazuje na dowiadczeniach rodziny TDS. Umoliwia kolorowe kopiowanie za pomoc jednego przycisku. W druku i skanowaniu kolorowym niezwykle wan rol odgrywa kontroler. Kolorowe pliki charakteryzuj si du objtoci i wymagaj duej mocy obliczeniowej. Kontroler pozwala nie tylko na szybk obsług kolorowych plików, ale równie na równoległ i niezalen obsług procesu kopiowania i drukowania. Kontroler TCS, podobnie jak i kontrolery urzdze z rodziny TDS, wyposaony jest w aplikacje umoliwiajce pełn kontrol i zarzdzanie kolejk wydruków z wbudowan funkcj historii wydruków. System wyposaony w technologi Océ ImageLogic odpowiedzialn za inteligentn obróbk kolorowego obrazu. Umoliwia kopiowanie kolorowych oryginałów za pomoc jednego przycisku. # # # ( ( () # # # ( + ( ( "

6 Technologia fotograficzna proces fotograficzny cyfrowa Umoliwia uzyskiwanie najwyszej jakoci wydruków wielkoformatowych. Light Jet 430 i Light Jet 500 XL plotery wielkoformatowy drukujce w kolorze z postrzegaln rozdzielczoci 4000 dpi, przy prdkoci druku przekraczajcej 40 m2/h. Przeznaczone do druku wielkoformatowych zdj lotniczych, satelitarnych i najwyszej jakoci grafiki reklamowej. Materiały eksploatacyjne, -. / Asortyment Océ obejmuje ponad 3000 artykułów najwyszej jakoci uywanych w nowoczesnych technikach kopiowania oraz drukowania takich jak: technika laserowa, technika atramentowa, grafika wielkoformatowa. Certyfikaty Firma dba nie tylko o jako swoich produktów, ale take o rodowisko. Posiada wszystkie wymagane prawem certyfikaty ISO 9001 Za systemy przemysłowe, wytwarzanie, dystrybucj, odzyskiwanie i ponowne uycie produktów do reprodukcji, prezentacji, dystrybucji i zarzdzania informacjami. ISO 9000 dotyczy głównie zarzdzania jakoci. Według standardowej definicji zarzdzanie jakoci okrela sposób, w jaki organizacja dba o to, aby produkty spełniały oczekiwania klientów. ISO Za wytwarzanie i dystrybucj urzdze, odzyskiwanie aktywów, dystrybucj czci zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla systemów kopiujcych, drukujcych i krelcych. ISO dotyczy głównie zarzdzania rodowiskowego. Według standardowej definicji zarzdzanie rodowiskowe okrela sposób, w jaki organizacja minimalizuje szkodliwy wpływ swej działalnoci na rodowisko naturalne.

7 Nagrody i wyró nienia Rozwi zania Océ zyskuj wiele nagród i wyró nie. Ostatnio szereg wyró nie uzyskał kolorowy system drukuj co-kopiuj co-skanuj cy TCS400. Nagradzane s nie tylko urz dzenia, ale i usługi wiadczone przez firm. Przykładem mo e by serwis. Serwis Satysfakcja klienta w najwi kszej cz ci kształtowana jest poprzez wła ciwy serwis urz dze. Na jako serwisu składa si pozycja finansowa dostawcy, ogólnopolska struktura, szkolenia serwisantów, magazyn cz ci zamiennych, systemy komputerowe, narz dzia, kompetencje, szkolenia oraz certyfikaty naprawcze. Niezwykle wa ne jest tak e do wiadczenie warunkowane populacj urz dze na lokalnym rynku oraz mo liwo bezpo redniego korzystania z wiedzy producenta. W dziale serwisu o utrzymanie urz dze w ruchu dba 50 pracowników Océ. Ochrona rodowiska Zwracamy szczególn uwag na rodowisko pracy urz dze, które s obsługiwane przez ludzi. Dzi ki opatentowanym przez Océ technologiom dbamy o nisk emisj ozonu i hałasu tak, by rozwi zania były jak najmniej uci liwe dla ludzi. Océ jest te partnerem w programie Energy Star Copier Program. Adres: Océ Poland Ltd. Sp. z o.o. Ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr Warszawa tel fax wi cej informacji: *

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK NOWY S CZ, KWIECIE 2008 Spis tre ci: 1. Informacje ogólne o Spółce... 2 2. Notowania akcji NOVITUS SA... 3 3. Czynniki ryzyka i zagro e... 3 4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU NOWY S CZ, SIERPIE 2009 Spis tre ci: 1. Informacje ogólne o Grupie Kapitałowej... 2 2. Zmiany w strukturze Grupy... 4 3.

Bardziej szczegółowo

REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS.

REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS. REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS. MIECZYSŁAW JAGODZI SKI AGATA GORAUS Politechnika l ska Streszczenie Streszczenie: W pracy przedstawiono przykład wdro enia IFS Applications,

Bardziej szczegółowo

Wydajna i elastyczna platforma Itanium 2 wspiera procesy biznesowe Allianz Polska S.A., zwi kszaj c mo liwo ci rozwoju koncernu.

Wydajna i elastyczna platforma Itanium 2 wspiera procesy biznesowe Allianz Polska S.A., zwi kszaj c mo liwo ci rozwoju koncernu. Wydajna i elastyczna platforma Itanium 2 wspiera procesy biznesowe Allianz Polska S.A., zwi kszaj c mo liwo ci rozwoju koncernu. PA-RISC to dobra platforma, ale jej mo liwo ci rozwoju w porównaniu z Itanium

Bardziej szczegółowo

bizhub C253 i bizhub C353 Kompleksowe rozwi zania na miar

bizhub C253 i bizhub C353 Kompleksowe rozwi zania na miar bizhub C253 i bizhub C353 Kompleksowe rozwi zania na miar Systemy biurowe bizhub C253 i bizhub C353 systemy biurowe bizhub C253 i bizhub C353 Chroñ swój czas, obniĝaj koszty Czym objawia siĕ sprawna komunikacja

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA

WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA Streszczenie Wraz z rozwojem gospodarczym wzrasta znaczenie informacji. W zwi zku z rozwojem nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Stowarzyszenie Elektryków Polskich ZARZ D GŁÓWNY Stowarzyszenie Elektryków Polskich OKRE LENIE WARUNKÓW POWSTAWANIA I ZASAD FUNKCJONOWANIA PRZEDSI BIORSTW MULTIINFRASTRUKTURALNYCH, ZWŁASZCZA MULTIENERGETYCZNYCH W GMINACH (internetowy skrót

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI ANNA LENART Uniwersytet Gda ski Streszczenie Wzrost globalnej konkurencji spowodował konieczno zapewnienia wysokiej jako ci obsługi klientów. W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Marzena Papiernik-Wojdera *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Marzena Papiernik-Wojdera * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010 * MO LIWO CI ZASTOSOWANIA OUTSOURCING-U W ZARZ DZANIU KREDYTEM HANDLOWYM I NALE NO CIAMI OD ODBIORCÓW 1. WST P Istotnymi

Bardziej szczegółowo

Komputery biurkowe HP. Wi cej korzy ci

Komputery biurkowe HP. Wi cej korzy ci Komputery biurkowe HP Wi cej korzy ci Seria komputerów HP Compaq Business Desktop pozwala łatwo wybrać komputer biurkowy idealnie spełniaj cy specyficzne wymagania biznesowe. mała firma rednia firma du

Bardziej szczegółowo

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE WIEDZ

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE WIEDZ SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE WIEDZ ANNA LENART Uniwersytet Gda ski Streszczenie Mechanizmy gospodarki rynkowej i globalna konkurencja stanowi dla organizacji gospodarczych wielkie wyzwanie. Zmiany otoczenia

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNA LOGISTYKA JAKO ELEMENT KREOWANIA WARTO CI DODANEJ DLA KLIENTA

INTELIGENTNA LOGISTYKA JAKO ELEMENT KREOWANIA WARTO CI DODANEJ DLA KLIENTA INTELIGENTNA LOGISTYKA JAKO ELEMENT KREOWANIA WARTO CI DODANEJ DLA KLIENTA BOGDAN KLEPACKI SGGW MARCIN GIDZI SKI Dachser Sp z o.o. Streszczenie W opracowaniu przedstawiono zagadnienie znaczenia stosowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SIECI M P PRZETWÓRSTWA I DYSTRYBUCJI OWOCÓW I WARZYW NA PRZYKŁADZIE PRZEDSI BIORSTWA SADKI-POLO

ANALIZA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SIECI M P PRZETWÓRSTWA I DYSTRYBUCJI OWOCÓW I WARZYW NA PRZYKŁADZIE PRZEDSI BIORSTWA SADKI-POLO ANALIZA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SIECI M P PRZETWÓRSTWA I DYSTRYBUCJI OWOCÓW I WARZYW NA PRZYKŁADZIE PRZEDSI BIORSTWA SADKI-POLO WALDEMAR BOJAR MAREK SIKORA Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im.

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ELEKTRONICZNYCH PLATFORM HANDLOWYCH PRZEZ MAŁE I REDNIE PRZEDSI BIORSTWA ZDZISŁAW PÓLKOWSKI

WYKORZYSTANIE ELEKTRONICZNYCH PLATFORM HANDLOWYCH PRZEZ MAŁE I REDNIE PRZEDSI BIORSTWA ZDZISŁAW PÓLKOWSKI WYKORZYSTANIE ELEKTRONICZNYCH PLATFORM HANDLOWYCH PRZEZ MAŁE I REDNIE PRZEDSI BIORSTWA ZDZISŁAW PÓLKOWSKI Streszczenie Dynamiczny rozwój technologii informacyjnych, sytuacja ekonomiczna w Polsce i na wiecie,

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

OCENA OPROGRAMOWANIA DO E-HANDLU NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH PAKIETÓW AGNIESZKA SZEWCZYK

OCENA OPROGRAMOWANIA DO E-HANDLU NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH PAKIETÓW AGNIESZKA SZEWCZYK OCENA OPROGRAMOWANIA DO E-HANDLU NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH PAKIETÓW AGNIESZKA SZEWCZYK Streszczenie W artykule omówiono rol oprogramowania do e-handlu oraz kryteria jego oceny. Nast pnie przedstawiono procedur

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi za. dla Unified Communications

Katalog rozwi za. dla Unified Communications Katalog rozwi za dla Unified Communications Jakie wyzwania staj dzi przed Twoj rm? Maksymalizacja zysku i minimalne nak ady. Jak to uzyska? Si gn po najnowsz technologi korzysta z tego, co najlepsze, bez

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP DOSKONALENIE ROZWI ZA LOGISTYKI, JAKO REZULTAT PROCESÓW INWESTYCYJNYCH I ZASTOSOWA SYSTEMU KLASY ERP MS DYNAMICS AX W PRZEDSI BIORSTWIE BELMA ACCESSORIES SYSTEMS SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY LUDOSŁAW DRELICHOWSKI

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

PORTALE KORPORACYJNE W ZARZ DZANIU WIEDZ NA PRZYKŁADZIE FIRMY KOMFORT

PORTALE KORPORACYJNE W ZARZ DZANIU WIEDZ NA PRZYKŁADZIE FIRMY KOMFORT PORTALE KORPORACYJNE W ZARZ DZANIU WIEDZ NA PRZYKŁADZIE FIRMY KOMFORT MIROSŁAWA MARCINIAK HENRYK MARJAK Akademia Rolnicza w Szczecinie Streszczenie W artykule omówione zostały zagadnienia dotycz ce klasyfikacji,

Bardziej szczegółowo

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Marek Piotrów Projektowanie systemu do zarz dzania Autoryzowan Stacj Obsługi Subaru Promotor: Prof. Dr Hab. In. Viktor A. Vlasenko Kierunek: Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR

ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR MARIA PARLI SKA, MARCIN ADAMCZYK Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Streszczenie Przełom XX i XXI wieku przyniósł

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TRANSPORTU DROGOWEGO NA ROZWÓJ KLASTRÓW W WIETLE PROCESÓW GLOBALIZACYJNYCH

WPŁYW TRANSPORTU DROGOWEGO NA ROZWÓJ KLASTRÓW W WIETLE PROCESÓW GLOBALIZACYJNYCH A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 251, 2011 Robert Walasek *, Łukasz Nowakowski ** WPŁYW TRANSPORTU DROGOWEGO NA ROZWÓJ KLASTRÓW W WIETLE PROCESÓW GLOBALIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWO WSPOMAGANY SYSTEM ZARZ DZANIA MAGAZYNEM W ZAKŁADACH FARMACEUTYCZYCH POLPHARMA S.A.

KOMPUTEROWO WSPOMAGANY SYSTEM ZARZ DZANIA MAGAZYNEM W ZAKŁADACH FARMACEUTYCZYCH POLPHARMA S.A. KOMPUTEROWO WSPOMAGANY SYSTEM ZARZ DZANIA MAGAZYNEM W ZAKŁADACH FARMACEUTYCZYCH POLPHARMA S.A. ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy WOJCIECH DOMARACKI Zakłady Farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE

OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE BOGDAN GREGOR ANNA ŁASZKIEWICZ MARCIN STAWISZY SKI Uniwersytet Łódzki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. osignła w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

OGRANICZENIA W REALIZACJI TRANSAKCJI INTERNETOWYCH

OGRANICZENIA W REALIZACJI TRANSAKCJI INTERNETOWYCH OGRANICZENIA W REALIZACJI TRANSAKCJI INTERNETOWYCH MAREK SIKORA, GRZEGORZ DZIE A, ZBIGNIEW LWOWSKI Streszczenie Ograniczenia w wykorzystaniu Internetu w Polsceprzez klientów detalicznych czy firmy prowadz

Bardziej szczegółowo