Litwa ocala a, jednak ucierpia a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Litwa ocala a, jednak ucierpia a"

Transkrypt

1 WTOREK 16 STYCZNIA 2007 r. DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 10 (15560 ) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM) Skutki wichury odczuwalne w ca ej Europie Litwa ocala a, jednak ucierpia a Komunikaty o szalejàcej w ca ej Europie wichurze, które zacz y nap ywaç od ubieg ego piàtku by y mocno niepokojàce. U brzegów Norwegii zatonà tankowiec, w Szwecji zgin li ludzie, w tym dziewi cioletnie dziecko przygniecione zosta o drzewem, ywio rozszala si w Polsce. Nale a o wi c oczekiwaç te u nas niespokojnego weekendu. Tym bardziej, e synoptycy zapowiedzieli, i wichura w niedziel dotrze na Litw. Prognozy ziêci y si prawie co do minuty. I pierwsze uderzenie tak porywistego wiatru si gajàcego momentami 33 m/sek odczu o na sobie wybrze e. K ajpeda Wenecjà Bynajmniej jednak nie t romantycznà z p ywajàcymi gondolami, ale zalanà ca kowicie wodà, która tak si podnios a w rzece Dane, e zala a ulic Îvej (Rybackà). Na szcz Êcie obesz o si bez tragicznych wypadków. Jest to widocznie zas uga s u b odpowiedzialnych za stan nadzwyczajny, które dzieƒ wczeêniej co kilka godzin zwraca y si do mieszkaƒców tego miasta, by w miar mo liwoêci nie wychodzili na ulice, nie pozostawiali w pobli u drzew swych samochodów itp. Ochroniç miasto, jak te ca y region od wichury nie by o jednak mo liwe jak zawsze w takich wypadkach najwi cej szkody wyrzàdza elektrycznoêci. Nic wi c dziwnego, e i tym razem mieszkaƒcy szeregu miast wybrze a zasiedli przy Êwiecach, a ci, co majà kuchenki elektryczne, pozostali bez goràcego posi ku, bo nie by o go gdzie przygotowaç. Konkurs Orle Pióro 2OO6 rozstrzygni ty! Grand Prix Krystynie Adamowicz i Sabinie Gie wanowskiej Zdobywczynie Grand Prix Krystyna Adamowicz i Sabina Gie wanowska przyjmujà gratulacje Fot. Jerzy Karpowicz Kapitu a konkursu Orle Pióro przyzna a za rok 2006 g ównà nagrod Grand Prix ex aequo dwóm znanym wileƒskim dziennikarkom: Krystynie Adamowicz, Pierwsze uderzenie tak porywistego wiatru si gajàcego momentami 33 m/sek odczu o na sobie wybrze e, a najbardziej ucierpia y samochody Fot.ELTA zast pcy redaktora naczelnego Kuriera Wileƒskiego oraz Sabinie Gie wanowskiej, prezenterce Radia Znad Wilii. (Dokoƒczenie na str. 3) W blasku Êwiec W ciemnoêci ton a Nida i trzeba by o nie lada Êmia ka (a tacy si zdarzali), co to szli na wydmy, by delektowaç si wysokimi falami, które zdawa o si lada chwila, wezmà w swe obj cie wszystkie urokliwe osiedla Mierzei Kuroƒskiej. Oprócz pozrywanych dachówek, zwalonych drzew wi cej smutnych niespodzianek wichura nie przynios a. Ale Êwiat a pozbawi a. Najwi cej ucierpia o osiedle GargÏdai, w którym 4400 u ytkowników pozosta o bez Êwiat a. (Dokoƒczenie na str. 3) Fiasko opozycji w wyborach na Bia orusi Miƒsk bastionem ukaszenki Bia oruska opozycja oblicza, e podczas zakoƒczonych w niedziel wyborów samorzàdowych do lokalnych rad dosta o si niespe na 10 jej przedstawicieli, przy tym aden w Miƒsku. Centralna Komisja Wyborcza (CKW) twierdzi, e nie ma jeszcze informacji o kandydatach opozycji. Na konferencji prasowej poêwi conej wynikom wyborów przewodniczàca CKW Lidia Jarmoszyna poda a jedynie, e frekwencja wynios a 78,7 proc. i wybrano 22,6 tys. deputowanych. PodkreÊli a, e zosta y wy onione wszystkie rady obwodowe (wojewódzkie), rejonowe (powiatowe), miejskie i wiejskie. Nie dysponujemy jeszcze danymi dotyczàcymi jakoêciowego sk adu deputowanych oêwiadczy a Jarmoszyna. Wed ug niej informacje te jeszcze nie nap yn y z okr gów wyborczych. Podane zostanà dopiero w czwartek wraz z ostatecznymi wynikami. Jarmoszyna potwierdzi a jedynie, e aden z kandydatów opozycji nie zosta radnym w stolicy. W Miƒsku startowa lider partii Bia oruski Front Narodowy (BNF) Wincuk Wiaczorka, który zamierza zaskar yç wyniki wyborów w swoim okr gu. Wed ug przewodniczàcej CKW od chwili rejestracji do czasu g osowania z list kandydatów uby o 112 osób, z czego 104 wycofa y si z wyborów nie podajàc przyczyn, a oêmiu anulowano rejestracj. Na przesz o 24 tys. kandydatów zaledwie 2,2 proc. reprezentowa o partie polityczne, w wi kszoêci prorzàdowe. Jarmoszyna podkreêli a, e w dniu g osowania nap yn o tylko szeêç pisemnych skarg. Kampania wyborcza przebiega a spokojnie. Frekwencja jak na wybory samorzàdowe by a wysoka o pi ç punktów procentowych wy sza ni w wyborach lokalnych 2003 roku i 15 punktów procentowych ni sza ni podczas wyborów prezydenckich w zesz ym roku oceni a szefowa CKW. (Dokoƒczenie na str. 4) W NUMERZE Wydarzenia Kultura 7 Wigilia S owa przed Witem Stwoszem W tym roku krak o w s k a Konfraternia Poetów 5 D eira ratuje ludzi i ich mienie Pies s u bowy pograniczników oêdziejskich pomóg szybko wykryç kradzie i zatrzymaç podejrzanego. W niedziel policja rejonu oêdziejskiego poprosi a pograniczników ze stra nicy Kapãiamiestis o wyjaênienie kradzie y w Wiejsiejach. Przeglàd prasy po raz dwudziesty z o r g a n i - zowa a Wigili S owa, i m p r e z u j m u j à c à c i e p e m, otwartà na wspó prac, tym razem pod has em Kol dy dla bezdomnego. Sport Rozgrywki zaliczy y egzamin 6 Nasza Irlandia Sklepy z polskà ywnoêcià prowadzone przez Polaków, polskie media, strony internetowe, polskoj zyczne dodatki do irlandzkich i brytyjskich gazet, wydawane przez rzàd broszury i znaki drogowe w j zyku polskim anglosaski Êwiat wyraênie si zmieni po 1 maja 2004 r. 9 Siatkarze z Awi eƒ zostali pierwszymi zwyci zcami premierowej edycji Polonijnej Ligi Siatkarskiej. W finale pokonali oni amatorów pi ki siatkowej z Gimnazjum im. Jana Paw a II. Zdobywcom miejsc na podium wr czono puchary i medale. Sentencja Nie chodê utartymi drogami, bo si poêliêniesz. Stanis aw Jerzy Lec

2 2 WYDARZENIA Zdj cie dnia W Helsinkach, stolicy Finlandii, w centrum wystawowym w najbli szy czwartek zostanie otwarta mi dzynarodowa wystawa turystyki MATKA 2007, na której zostanà przedstawione atrakcje i mo liwoêci turystyczne Litwy Fot. ELTA Cytat dnia Wybory nie spe ni y demokratycznych standardów. W przyt aczajàcej wi kszoêci okr gów wyborczych nie by o alternatywy dla kandydata popieranego przez w adze, co jest jaskrawym przyk adem braku demokratycznego pluralizmu oêwiadczy a wczoraj unijna komisarz ds. stosunków zewn trznych Unii Europejskiej Benita Ferrero-Waldner. Trzy pytania do ksi dza Antoniego Dilysa W ubieg à niedziel ksi a zamiast homilii czytali list Episkopatu Biskupów Litwy dotyczàcy powrotu KoÊcio a do postu w piàtki. To nowy krok w naszym yciu duchowym po wielu latach du ego rozluênienia. Jak ksiàdz to ocenia? Bardzo dobrze. Rozluênienie nastàpi o zaraz po wojnie, gdy by y trudnoêci z otrzymaniem niektórych produktów. DziÊ czasy si zmieni y i czas powróciç do nieco ju zapomnianych, ale jak e dobrych tradycji. Ostatnio jakoê wyglàda na to, e na jedzenie zwracamy znacznie wi cej uwagi ni na rzeczy bardziej wa kie, w tym te duchowe. Cz owiek nie mo e si w yciu ograniczaç tylko do konsumpcji. Powinien mieç jeszcze jakieê wartoêci. Czy to oznacza, e naruszenie postu w szeregowy 2. piàtek b dzie traktowane jako grzech ci ki? Raczej nie b dzie to grzech ci ki, ale to ca kiem nie oznacza, e mo na i nale y ten post bagatelizowaç. Zresztà, nie tylko o jedzenie tu chodzi, ale o jakieê wi ksze skupienie, wewn trznà refleksj. MieliÊmy 50 lat luzu, czy szybko potrafimy powróciç 3. do dawnych katolickich tradycji? MyÊl, e nie b dzie atwo z wielu wzgl dów. Dawniej, gdy ludzie prowadzili bardziej rodzinny tryb ycia i w rodzinach sto owali si, to atwiej by o o postne menu. DziÊ coraz wi cej podró ujemy, cz Êciej jadamy w ró nych barach i restauracjach i z tej to w aênie racji nie b dzie atwo poêciç. Wydaje si, e na powrót do dobrych, starych tradycji naszych dziadów i pradziadów potrzeba b dzie przynajmniej jednego dziesi ciolecia. Rozmawia a Julitta Tryk Birbynių g. 4a, Vilnius, Lietuvos Respublika, tel./fax ISSN Redaktor naczelny Robert Mickiewicz (tel , Dziennikarze: Krystyna Adamowicz Aleksander Borowik Zygmunt danowicz zast pcy redaktora nacz. (tel ), Helena G adkowska, Sabina Juchniewicz, Witalis Masenas Stanis aw Tarasiewicz Marian Paluszkiewicz fotoreporter Wspó pracownicy: Danuta Kamilewicz, Jadwiga Podmostko, Jan Sienkiewicz, Alina Sobolewska, Julitta Tryk Sekretariat: Daniel Mackiewicz tel ) sekretarz odpowiedzialny, Alina Baniukiewicz amanie komputerowe, Lucja Stankevičiūtė projektant graficzny, Halina Taukin sk ad komputerowy, Barbara Mintautienė t umaczka, Bronis awa Michaj owska, Iwona Aleksandrowicz styl-korekta Zbigniew Markowicz promocja (tel ), Dariusz Guszcza, Weronika Wojsznis reklama (tel , Andrzej Podworski kolporta -prenumerata (tel , Nak ad egz. Materia ów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów. Za treêç og oszeƒ redakcja nie odpowiada. Opinie Czytelników zawarte w ich listach nie zawsze sà zbie ne z opinià redakcji. Wydawca Vš Į Kurier Wilenski (tel ). Druk UAB KLION Dział promocji, reklamy, kolporta u i prenumeraty Vš Į Vilnijos žodis Wsparcie finansowe Senat RP i Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie Komentarz dnia Kardynalny zwrot w KoÊciele litewskim W minionà niedziel w koêcio ach Litwy zosta odczytany List Pasterski przewodniczàcego Konferencji Episkopatu Litwy ks. biskupa Sigitasa Tamkeviãiusa dotyczàcy nowego podejêcia KoÊcio a do postów. Przed mniej wi cej 50 laty (trudne lata powojenne) na Litwie przez Ojca Êw. by y zniesione posty w zwyk e piàtki. Post w piàtki obowiàzywa tylko w Adwencie i Wielkim PoÊcie. Trzeba przyznaç, e rozluêni o to nieco nasze dawne tradycje i obyczaje religijne. JedliÊmy i piliêmy wszystko i ka dego dnia. Poprzez zaniechanie praktyki postów zatraci si sens nie tylko pokuty jako takowej, ale te niektórych Êwiàt. Praktycznie Êwi to, bez wi kszych ograniczeƒ, mieliêmy prawie ka dy dzieƒ. Dosz o nawet do tego, e Adwent te ju przesta byç dla nas postem, a tylko okresem wielkich imprez rozrywkowych. Bardzo dobrze, e wreszcie biskupi dostrzegli pewne rozluênienie w yciu KoÊcio a i naszym religijnym. W swoim liêcie biskupi podkreêlajà, e od minionej niedzieli post, czyli powstrzymanie si od potraw mi snych, Wtorek, 16 stycznia 2007 r. obowiàzuje w ka dy piàtek, bo jest to dzieƒ M ki Paƒskiej i musimy go prze ywaç nieco inaczej ni pozosta e dni tygodnia. Biskupi goràco zach cajà te wiernych, eby w piàtki nie tylko powstrzymywali si od potraw mi snych, ale np. od picia alkoholu, palenia papierosów (lub przynajmniej ograniczali), nieumiarkowanego ob arstwa itp. Zdaniem biskupów, powinien to byç dla katolików dzieƒ wi kszego skupienia i przynajmniej krótkiej refleksji. Zgodnie z kanonami, post w piàtki obowiàzuje od 14 lat. Zwolnione od niego sà osoby stare, chore i niemajàce innego wyboru (np. znajdujàcy si w szpitalu, sanatorium lub w jakiejê innej sytuacji). Zgodnie z decyzjà biskupów, post w naszym kraju obowiàzuje tak e w Ârody Popielcowe i Wigili Bo ego Narodzenia. Julitta Tryk KonserwatyÊci oskar ajà szefa bezpieki o manipulowanie informacjà Trwa konflikt na linii Sejm DBN Póki prezydent Valdas Adamkus poszukuje nowego szefa Departamentu Bezpieczeƒstwa Narodowego, wcià trwa konflikt, a ostatnio nawet nasili si, mi dzy parlamentarzystami a ust pujàcym ze stanowiska dyrektorem departamentu Arvydasem Pociusem. Pos owie na Sejm, g ównie z klubu konserwatystów, zarzucili dyrektorowi manipulowanie informacjà oraz prób wywarcia nacisku na polityków przed zbli ajàcym si wyborami samorzàdowymi. Przecieki tajnej informacji z bezpieki? Po decyzji Sejmu w ubieg ym tygodniu o upublicznieniu tajnych dokumentów z sejmowej komisji Êledczej badajàcej sytuacj w DBN, do prasy przeciek a informacja z tajnego raportu departamentu o domniemanych powiàzaniach korupcyjnych polityków z kierownictwem spó ki Dujotekana, która, jak sugeruje bezpieka, mo e sprzyjaç dzia aniom s u b wywiadowczych obcych paƒstw. Przecieki prasowe wymieniajà przede wszystkim nazwiska wp ywowych konserwatystów przede wszystkim lidera pos a Audriusa Kubiliusa oraz kilka mniej znaczàcych w polityce nazwisk. Wczoraj konserwatyêci zarzucili dyrektorowi departamentu manipulowanie informacjà i kontratakowali podajàc do wiadomoêci, uznawanà za tajnà, informacj z raportu DBN dotyczàcà polityków opozycji konserwatywnej. Pieniàdze Êmierdzà rosyjskim gazem Wed ug pos anki Rasy Jukneviãienò, informacje, jakoby ÊciÊle tajne, a Êwiadczàce o powiàzaniach finansowych liderów partii z prezesem firmy gazowniczej Dujotekany sà starej daty oraz powszechnie znane, a dotyczàce oficjalnych kontaktów. Konserwatystom te ma si za z e, e firma Dujotekana wspiera a ich finansowo w ostatnich wyborach parlamentarnych. KonserwatyÊci odpowiadajà, e nie prosili o to wsparcie, a Dujotekana finansowa a równie inne partie. Zdaniem konserwatystów, rozpowszechniajàc te informacje, próbuje si tworzyç negatywny wizerunek konserwatystów. Przypuszczajà oni, e jest to odwet kierownictwa DBN za zbyt aktywny ich udzia w pracy sejmowej komisji Êledczej w sprawie sytuacji wewn trznej w departamencie. Wynikiem tych prac by raport, który krytycznie ocenia prac dyrektora departamentu Arvydasa Pociusa. W wyniku tego dyrektor poda si do dymisji. Pe ni jednak t funkcj tymczasowo, zanim prezydent znajdzie Siedmiu Polaków wêród najbardziej zas u onych Nominacje Witolda Wielkiego zosta y rozdane Nominacje Witolda Wielkiego 2006, które zosta y powo ane do ycia z inicjatywy w adz rejonu trockiego, tu przed Nowym Rokiem zosta y rozdane. WÊród 24 nagrodzonych jest 7 Polaków. Wybieraç mo na by o w dziewi ciu kategoriach. Za rozwój biznesu i tworzenie nowych miejsc pracy nominacj Witolda Wielkiego otrzyma Czes aw Zacharzewski, przedsi biorca z Po ukni; za wdra anie nowoêci w procesie nauczania, aktywnà i twórczà dzia alnoêç pedagogicznà zosta nagrodzony dyrektor polskiej Szko y Âredniej w Landwarowie Franciszek eromski; za rozwój kultury, piel gnacj tradycji etnokulturowych, rozwój kultury mniejszoêci narodowych oraz realizacj inicjatyw kulturalnych nagrod otrzyma a Ryszarda Kozubowska, nauczycielka Szko y OÊmioletniej w Szklarach, twórczyni ludowa; za rozwój sportu i wychowania fizycznego W adys aw Sokoliƒski, trener kajakarzy rejonu trockiego; za aktywny udzia w yciu spo ecznoêci lokalnej, twórczà prac i piel gnacj kultury Stanis aw Szczyg o, przedsi biorca i muzyk z Po ukni; za aktywnà prac spo ecznà i trosk o mieszkaƒcach starostwa Tadeusz odpowiednià osob na miejsce Pociusa. Nie idzie to atwo, a kancelaria urz du prezydenta sugeruje nawet, e poszukiwania nowego szefa bezpieki mogà przeciàgnàç si do wiosny. Zdaniem opozycji, taka sytuacja prowadzi do zaostrzenia konfrontacji na linii departament Sejm oraz grozi ewentualnymi nadu yciami stanowiska do zwalczania swoich oponentów przez ust pujàcego dyrektora departamentu. Trudne poszukiwania Prezydent oraz jego doradcy twierdzà jednak, e znalezienie niezaanga owanego politycznie i b dàcego poza wp ywami ró nego rodzaju grup finansowych nie jest zadaniem atwym. Konserwatysta i pose Jurgis Razma w rozmowie z Kurierem sugeruje natomiast, e kandydatów na dyrektora DBN nie koniecznie trzeba szukaç wêród ludzi z tzw. Êwiecznika, lecz rozejrzeç si wêród Êredniej kierowniczej kadry wymiaru sprawiedliwoêci, w tym te na prowincji. Wczoraj prezydent spotka si w tej sprawie z zarzàdem Sejmu. Na spotkaniu postanowiono, e Sejm opracuje nowelizacj odpowiednich aktów prawnych, które w przysz oêci pozwolà na wi kszà kontrol s u b specjalnych z strony Sejmu. Stanis aw Tarasiewicz Paw owski, starosta Rudziszek. Nominacj Witolda Wielkiego otrzymali równie Wiera i Czes aw Makutonowiczowie z Po ukni, ma eƒstwo posiadajàce szesnaêcioro dzieci za wychowanie dzieci i trosk o wartoêci rodzinne. Administracja samorzàdu rejonu trockiego z propozycjà powo ania Nominacji Witolda Wielkiego wystàpi a przed kilkoma miesiàcami. Inicjatywa ta jest doskona à okazjà na wy onienie i nagrodzenie najbardziej zas u onych osób Ziemi Trockiej. Alina Sobolewska

3 Wtorek, 16 stycznia 2007 r. WYDARZENIA 3 Skutki wichury odczuwalne w ca ej Europie Litwa ocala a, jednak ucierpia a (Dokoƒczenie ze str. 1) Podobnie by o w ilutò (4 tys. u ytkowników). Bez Êwiat a pozosta o równie wielu mieszkaƒców Telsz, Taurogów, Plungò, Kelmò, Raseiniai, Mo ejek. Jak powiedzia dyrektor s u by zaopatrujàcej w pràd Litw Zachodnià Rytis Borkis, bez elektrycznoêci pozosta o oko o 50 tysi cy mieszkaƒców Litwy i nie tylko regionu k ajpedzkiego, gdy znaczne spustoszenia w tej dziedzinie wichura wyrzàdzi a te rejonowi kowieƒskiemu, szawelskiemu i Pren, gdzie bez Êwiat a pozosta o 5700 mieszkaƒców. Szkody wyrzàdzone sà znaczne, przy tym w wielu miejscach trudne do naprawienia, czyli na zlikwidowanie skutków wichury trzeba b dzie kilku dni. upem ywio u samochody Sporo pracy mieli za dwa ostatnie dni pracownicy republikaƒskiej s u by przeciwpo arowej. Jedynie w niedziel musieli wyruszaç na miejsca wypadków (wywalone drzewa, przygniecione samochody, zerwane dachy itd.) 140 razy. Na szcz Êcie obesz o si bez ofiar ludzkich. Najwi cej ucierpia y samochody i przy tym nie tylko od walàcych si drzew. Bo, na przyk ad, w Kownie zawali o si przy jednym z oêrodków handlowych poddasze z wózkami i przyt oczy o 5 samochodów. W stolicy wichura równie szala a na ca ego. Wyglàda o, e czterdziestoletnie bloki za ka dym nowym podmuchem wiatru ju si osunà i e b dzie to ostatnia noc mieszkaƒców, szczególnie ostatnich pi ter. Wileƒskie sygna y Na szcz Êcie strach mia wielkie oczy, ale bioràc pod uwag, e o godzinie 2 w nocy (z niedzieli na poniedzia ek) wiatr nie tylko zwali, ale te podniós ca à metalowà Êcian (10 na 6 metrów) magazynu przy ulicy Paneri wszystko mog o si zdarzyç z mocno ju sfatygowanymi domami mieszkalnymi. Tej nocy pracownicy wileƒskiej s u by przeciwpo arowej wyruszyli na wy ej wymienionà ulic Paneri, jak te 42 minuty póêniej na ul. Rugi, gdzie drzewo zatarasowa o jezdni, a 3 minuty po 3 na DÏiaugsmo, gdzie równie drzewo zwali o si na chodnik. Gorzej by o w Polce Porywiste wiatry w ciàgu minionej doby zmusi y polskà stra po arnà do licznych interwencji w ca ym kraju. Stra acy wyje d ali àcznie w Konkurs Orle Pióro 2OO6 rozstrzygni ty! Straszna wichura wali a nie tylko drzewa, ale te reklamy wielkoformatowe Fot. Marian Paluszkiewicz ca ym kraju 820 razy, najcz Êciej w województwach: pomorskim, mazowieckim i warmiƒsko-mazurskim. Stra acy musieli usuwaç z dróg i linii energetycznych po amane konary oraz powalone przez wichur drzewa. Zabezpieczali te dachy i reklamy wielkoformatowe. Mimo tak strasznej wichury, obesz o si bez ofiar. Jedynie w powiecie Êwieckim w województwie kujawsko-pomorskim w czasie wichury jedna osoba zosta a lekko ranna w g ow. Piszemy na szcz Êcie, przypominajàc, np. tragiczne skutki wichury z listopada roku 2004, gdy to w Polsce zgin o siedem osób, w tym stra ak i 6-miesi czne dziecko. Co najmniej siedem osób zosta o rannych. Z powodu wywalonych drzew w Szwecji, zosta y odwo ane niektóre rejsy pociàgów jak te nieczynny by prom mi dzy Szwecjà a Danià. Naruszenia w rozk adzie pociàgów mia a równie Wielka Brytania, która skutki wichury odczu a jako jedna z pierwszych. Rok Âwini astrologicznie ma si rozpoczàç w lutym. Ale ludzie zawsze zmiany kojarzà wraz z pierwszym dniem stycznia. Dlatego te wielu komentujàc nawet ostatnie wichury artuje có si dziwiç Rok Âwini, która nos wry a do klimatu, który nam si poplàta w Europie w styczniu temperatury plusowe, a w Kalifornii minusowe. Helena G adkowska Grand Prix Krystynie Adamowicz i Sabinie Gie wanowskiej (Dokoƒczenie ze str. 1) Uroczyste sfinalizowanie konkursu dziennikarzy prasy polskoj zycznej na Litwie mia o miejsce w miniony piàtek, 12 stycznia, w Ratuszu Wileƒskim. By a to ju druga edycja og oszonego w 2005 r. przez Zwiàzek Polaków na Litwie twórczego wspó zawodnictwa dziennikarzy gazet, tygodników, miesi czników, radia i telewizji oraz niezale nych ludzi pióra, zamieszka ych na Litwie i tworzàcych w j zyku polskim. Ponadto Dyplomy Uznania oraz nagrody w wysokoêci 500 litów zosta y przyznane by ym wieloletnim dziennikarkom Kuriera Wileƒskiego, obecnie wspó pracujàcymi z Magazynem Wileƒskim ucji Brzozowskiej, Antoninie Alwidzie Bajor i m odej kole ance z Polski Annie Pilarczyk, aktualnie dziennikarce Naszej Gazety oraz Magazynu Wileƒskiego. Bez wàtpienia splendoru uroczystoêci doda o to, e odby a si w Ratuszu Wileƒskim, w którym co roku odbywajà si najbardziej presti owe wydarzenia. Gmach ten jest te historycznie powiàzany z kulturà polskà. W aênie tu, po raz pierwszy zosta a wystawiona opera St. Moniuszki Halka. Uroczystej aury temu niepowtarzalnemu Êwi tu dziennikarzy wileƒskich, których grono liczy ponad sto osób, doda a wspania a oprawa muzyczna. Z o y y si na to wyst py m odej skrzypaczki wileƒskiej Katarzyny Narkiewicz oraz chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej pod kierownictwem Wioletty Bieleckiej. W tym czasie, gdy zebrani na sali s uchali wspania ej muzyki i Êpiewu, w ma ej Werdykt kapitu y og asza konsul generalny RP Stanis aw Cygnarowski. Od lewej wyró nione ucja Brzozowska, Anna Pilarczyk, Antonina A. Bajor oraz prezes ZPL Micha Mackiewicz Fot. Jerzy Karpowicz salce za zamkni tymi drzwiami trwa o g osowanie cz onków kapitu y, którzy uprzednio zapoznali si z twórczymi pracami 11 pretendentów, startujàcych w konkursie Orle Pióro za rok Nale y odnotowaç, e kapitu a sk ada si z jedenastu osób, które cieszà si autorytetem wêród spo ecznoêci polskiej na Litwie. Sà to: ks. dziekan Józef Aszkie owicz, proboszcz parafii mejszagolskiej, Anna Adamowicz, wyk adowca Wileƒskiej Pomaturalnej Szko y Rolniczej, Stanis aw Cygnarowski, konsul generalny RP w Wilnie, Ilona Gryszkiewicz, prezes studenckiego ko a ZPL Studium, Anna Gulbinowicz, polonistka Wileƒskiej Szko y Âredniej im. Sz. Konarskiego, Andrzej Kupiec, radca ambasady RP na Litwie, Leokadia Poczykowska, pos anka na Sejm Republiki Litewskiej, Alicja Pietrowicz, prezes Wileƒskiego Oddzia u ZPL, Józef Szostakowski, wyk adowca Uniwersytetu Pedagogicznego w Wilnie, Edward Trusewicz, sekretarz Zwiàzku Polaków na Litwie i Pawe Duchowski, kierownik oddzia u Litewskiej Narodowej Agencji P atniczej. Jak póêniej poinformowa zebranych prezes ZPL Micha Mackiewicz, w aênie z powodu nieobecnoêci pana Duchowskiego podczas g osowania powsta ciekawy kazus: na ka dà z pretendentek pad a jednakowa liczba g osów. Powtórne g osowanie nie zmieni o sytuacji. I wówczas sta a si rzecz wspania a, która powinna przejêç do historii konkursów Orle Pióro! Konsul Generalny zaproponowa przyznaç Grand Prix równolegle obu kandydatkom, które przecie sà godne tej wysokiej nagrody. Sà to rzetelne i pracowite dziennikarki, które swoim piórem i g osem ugruntowujà kultur i tradycj polskà na Litwie. Poniewa przez organizatorów by a przygotowana tylko jedna statuetka i jedna... koperta, zawartoêç której ufundowa g ówny sponsor, a mianowicie Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie, konsul Cygnarowski obieca, e pomo e w dofinansowaniu drugiej nagrody Grand Prix i wykonaniu statuetki. Wywo a o to ogólny aplauz i burz oklasków na sali. Og oszono, e obie statuetki i nagrody pieni ne zostanà wr czone laureatkom nieco póêniej. A na razie zwyci czynie odbiera y gratulacje i wiàzanki kwiatów. W imieniu nagrodzonych i wyró nionych Krystyna Adamowicz podzi kowa a organizatorom konkursu, zaznaczajàc, e dla Polaków z Wilna nie ma wi kszej nagrody ni nagroda za krzewienie polskoêci. Na zakoƒczenie imprezy prezes ZPL Micha Mackiewicz zaprosi wszystkich uczestników na kolacj do restauracji Pan Tadeusz, gdzie z udzia em podlaskiego chóru odby a wspania a zabawa. Pozostaje do àczyç si do licznych gratulacji dla wszystkich laureatów konkursu Orle Pióro i podkreêliç, e sta si on doskona ym podsumowaniem corocznego twórczego wk adu dziennikarzy, którzy naêwietlajà ycie spo eczeƒstwa polskiego na Litwie. Jadwiga Podmostko Kalejdoskop Powrót Uspaskicha nie jest trickiem Deklarowane przez ukrywajàcego si w Moskwie przed litewskim wymiarem sprawiedliwoêci za o yciela Partii Pracy Wiktora Uspaskicha plany powrotu na Litw i udzia u w wyborach samorzàdowych nie sà, jak zapewnia obecny lider partii, trickiem wyborczym. K stutis Dauk ys, lider Partii Pracy, nie odpowiedzia jednak konkretnie na pytanie, kiedy Uspaskich powraca na Litw. Polityk potwierdzi równie, e Uspaskich ju przys a partii pisemnà zgod na udzia w wyborach do rad samorzàdowych, przewidzianych na dzieƒ 25 lutego. T zgod Partia Pracy w najbli szym czasie ma przekazaç okr gowej komisji wyborczej. Prezydent wr czy listy uwierzytelniajàce Prezydent Valdas Adamkus wczoraj przyjà nowego ambasadora Litwy na Bia orusi Edminasa Bagdonasa i przekaza mu listy uwierzytelniajàce, które Bagdonas wr czy prezydentowi Bia orusi Aleksandrowi ukaszence. Podczas spotkania Adamkus yczy Bagdonasowi powodzenia w reprezentowaniu Litwy w sàsiednim paƒstwie. Zgodnie z dekretem prezydenta, ambasadorem w Miƒsku Bagdonas mianowany jest od 1 lutego. Na wybory nie tylko z has ami U progu wyborów do samorzàdów coraz wi cej zjawia si partyjnych chwytów reklamowych. Jedne partie proponujà wyborcom odwiedziç dom premiera, inne obiecujà lekcje bezpieczeƒstwa ruchu, a jeszcze inne otwarcie przyznajà, e kieszeƒ nie pozwala im na organizowanie du ych kampanii wyborczych. Przewidziane na 25 lutego wybory do rad samorzàdowych zmuszajà specjalistów ds. kontaktów publicznych do powa nego zastanowienia si. Chcàc zdobyç wyborców partie na wybory idà nie tylko z has ami o wartoêciach czy moralnej polityce, ale te korzystajàc z reklamowych chwytów. Na lekcje bez auta W zwiàzku z tym, e bia oruscy pogranicznicy skonfiskowali samochód litew-skiej nauczycielki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oêwiadczy o, e nie tylko Litwie powinno zale eç na wspó pracy paƒstw. Samochód Audi 80, nale àcy do pracujàcej w szkole litewskiej w Pelesie na Bia orusi 46-letniej Antaniny Arbaãiauskienò zosta skonfiskowany, gdy wraz z dwiema niepe noletnimi swymi córkami, uczàcymi si w peleskiej szkole, jecha a do domu do Wilna. Celnicy oêwiadczyli, e prowadzony przez t kobiet samochód o kilka dni póêniej opuszcza terytorium Bia orusi i skonfiskowali go. Pedagog ma zap aciç grzywn 3,1 mln rubli (oko o 3,8 tys. Lt). BNS

4 4 WYDARZENIA Komentarze z Rozmowa z prof. Andrzejem Stelmachowskim, Prezesem Stowarzyszenia Wspólnota Polska cz owiek: :55 pm Bardzo mile. A czy nie wypowie si profesor A. Stelmachowski na inne tematy, na przyk ad, porównujàc dzia alnoêç politycznà polonijnych Êrodowisk w ró nych krajach i stopieƒ pomyêlnoêci ich wspó pracy z rzàdami kraju zamieszkania? Cz Êciowo to widaç z analizy sytuacji w dziedzinie edukacji, ale ciekawe, jak wyglàda polityczna dzia alnoêç w polskim Êrodowisku na Litwie, w porównaniu z innymi krajami? Czy wsz dzie tak du o niezgody i jaki typowy motor takiej niezgody? Czy by tylko dost p do pieni dzy dotowanych poprzez RP? nauczyciel: :23 pm Serdeczne dzi ki profesorowi A. Stelmachowskiemu za wielkie wsparcie szkó Wileƒszczyzny!!! janina: :03 am Niechby p. Stelmachowski wyjaêni za czyje pieniàdze i po co by kupiony dom w Bujwidzach, ile kosztowa. Dzisiaj to ruina do rozbiórki. Kto za to odpowie? nauczycielka z bujwidz: :28 pm S usznie pyta p. Janina. Co z domem w Bujwidzach? Tà afer organizowa a dr Bronis awa Siwicka. Za pieniàdze z Polski chcia a sobie utworzyç w asnà klinik. Nagrza a sobie apy i wszystko zacich o. Czytelnik: :56 pm Do nauczycielki z Bujwidz. Nieprawda, e Siwicka macza a r ce w aferze z domem w Bujwidzach. To robota od poczàtku do koƒca Maciejkiaƒca. To jemu Wspólnota zaufa a i da a kas na wykupienie. Gl dzi wówczas, e zrobi tam klinik, szpital czy jakieê tam profilaktorium, bo Polacy sà dyskryminowani w szpitalach litewskich. Ale nie by by to Maciejkianiec, dom wykupi prywatnie dla siebie, formalnie na nazwisko jakiegoê Kuleszy, w Bujwidzach powinniêcie go znaç. Z tego powodu dalsze inwestycje z Polski by y niemo liwe. Dom ten powinien byç zwrócony dla ZPL, jak te wszystko, co Maciejkianiec nakrad. piotr: :57 pm O ile wiem afer bujwidzkà organizowa a Siwicka i Maciejkianiec przez Stelmachowskiego. My, a równie i Polska chcielibyêmy wiedzieç, jak nasi kombinatorzy nabijajà kieszenie pieni dzmi p ynàcymi z Macierzy. stefan: :05 pm Maciejkianiec owszem, ale ca à sprawà kierowa a Siwicka, redagowa a pisma do polski, widzia a siebie gospodarzem w asnej kliniki, a swoim przybli onym ju nawet obiecywa a wysoce op acanà prac. Czytelnik: :16 pm Do Stefana. Mo e tak rzeczywiêcie by o, ale ostatecznie Maciejkianiec kupujàc dom na osob prywatnà i Siwickà puêci w maliny, r ce potem roz o y nie ma pieni dzy na dokoƒczenie budynku, niech wi c stoi jako w asnoêç prywatna. D.: :29 pm Nie wiem kto tam marzy o pracy u Siwickiej, ale to prawda. Na domu w Bujwidzach r ce nagrza tylko Maciejkieniec i ten Kulesza. To ich afera. Siwicka zosta a wykiwana. Opinie Czytelników nie zawsze sà zbie ne z opinià redakcji Konkurs Moje dziecko w obiektywie Imi, nazwisko... Data urodzenia... Adres, telefon... Krótki podpis pod zdj cie Zg oszenia do udzia u w konkursie sà przyjmowane do 15 kwietnia 2007 roku na adres redakcji: Birbyni g. 4a, Vilnius, Lietuvos Respublika Wtorek, 16 stycznia 2007 r. Perspektywa budowy linii tramwajowych w Wilnie Wileƒski tramwaj na razie bez kó Od wczoraj wilnianie mogà ju podziwiaç panoram miasta zza okna wileƒskiego tramwaju. Na razie jest to makieta prawdziwego tramwaju, a panorama jest statyczna, poniewa miejski pociàg jest zakotwiczony na chodniku przed gmachem samorzàdu. Przywieziona z francuskiej Nicei prawdziwa makieta tramwaju, jest pierwszà akcjà majàcà na celu spopularyzowaç ide tramwaju wileƒskiego oraz pozyskaç przychylnoêç opinii publicznej dlatego Êrodka lokomocji. Tramwaj dopasowany do miasta Tramwaj z prawdziwego zdarzenia od wczoraj jest na razie zakotwiczony przy alei Konstytucji, gdzie wilnianie mogà obejrzeç lokomotyw miejskà oraz otrzymaç wszystkie niezb dne informacje Wprawdzie wileƒski tramwaj wcale nie b dzie podobny do tego, jaki wilnianie mogà od wczoraj podziwiaç przy al. Konstytucji. Jak nam powiedzia Jurij Czekuriszwili, dyrektor spó ki Vilniaus tramvajus, producenci tramwajów trzymajà si zasady, eby ka de miasto mia o tramwaj o wyglàdzie dopasowanym do atmosfery i charakteru miasta. Dlatego tramwaje je d àce ulicami Dublina ró nià si od tych w Londynie, a te ró nià si od lokomotyw miejskich w Barcelonie, lub Nicei wyjaênia dyrektor spó ki. Jak b dzie wyglàda wileƒski tramwaj, na razie nikt nie wie. Jego model b dzie opracowany w póêniejszym czasie. Przedstawiajàc wczoraj makiet tramwaju, mer Wilna Artappleras Zuokas wyrazi nadziej, e jeszcze w tym roku, lub najpóêniej za rok ju rozpocznà si prace budowlane pierwszej linii tramwajowej A. Szybka kolej miejska do 2013 roku Pobiegnie ona przez centrum, ulicà Kalwaryjskà, a do obrze y miasta na pó nocy i po àczy wileƒskie dworzec kolejowy i autobusowy z dzielnicà Santaryszki. Linia B po àczy tzw. sypialne dzielnice zachodniej cz Êci miasta (Szeszkinia, Poszy ajcie, Ânipiszki, Zwierzyniec, Karolinki i Lazdynai) z linià A oraz mi dzy sobà. Do linii tramwajowych b dà dostosowane linie autobusowe i trolejbusowe, które b dà z tramwajem stanowi y Mer Wilna Artappleras Zuokas przedstawi wczoraj plany budowy pierwszej w mieêcie linii tramwajowej, która ma startowaç na ulicy Pylimo i po kilku latach finiszowaç w Santaryszkach Fiasko opozycji w wyborach na Bia orusi Miƒsk bastionem ukaszenki (Dokoƒczenie ze str. 1) Z ca ej opozycji do rad dosta o si do 10 osób. Na razie znamy nazwiska siedmiu z nich powiedzia Pawa Ma ejka, rzecznik lidera si demokratycznych Alaksandra Milinkiewicza. Dwóch opozycyjnych kandydatów przesz o do rady w Mostach pod Grodnem, inni zostali radnymi w Mohylewie, Borysowie i w rejonie miƒskim. Wszyscy wejdà do rad szczebla powiatowego. Jest to niewiele, ale nie stawialiêmy sobie za cel wprowadzenia du ej liczby osób do rad, tylko prac z ludêmi podczas kampanii wyborczej zastrzeg Ma ejka. Wed ug niego do walki wyborczej stan o niespe na 150 opozycyjnych kandydatów, w tym 42 z BNF, 40 ze Zjednoczonej Partii Obywatelskiej (AHP) oraz 32 z Partii Komunistów Bia orusi. Zarejestrowanych by o ok. 230 opozycjonistów. Kilkudziesi ciu wycofa o si ju po rejestracji a przed sieç komunikacji miejskiej. Obecny na prezentacji wileƒskiego tramwaju wiceminister transportu âeslovas ik nelis zaznaczy, e budowa linii tramwajowych w Wilnie jest te obiektem zainteresowania rzàdu, który b dzie wspiera finansowo ten projekt. Zdaniem mera miasta, budowa linii tramwajowych w Wilnie b dzie odbywa a si stosunkowo niskim kosztem, poniewa by a planowana jeszcze w czasach sowieckich, dlatego infrastruktura miasta jest w wi kszoêci dostosowana do budowy linii tramwajowej. Wed ug praktyki europejskiej, budowa 1 kilometra linii tramwajowych jest dziesi ciokrotnie taƒsza ni budowa metra i wynosi 52 mln litów, dlatego wiele miast europejskich intensywnie rozwija sieç swoich linii tramwajowych oraz buduje nowe. Tramwaje wracajà do ask W ciàgu ostatnich kilku lat linie tramwajowe pojawi y si na nowo w centrum Barcelony, Dublina, Aten oraz Pary a. Ostatnio te Londyn, s ynàcy ze swych autobusów, rozwa a mo liwoêci budowy linii tramwajowych mówi nam dyrektor Vilniaus tramvajus. Wilno, jak na razie, pozostaje jedynà w tej cz Êci Europy stolicà, która nie ma linii tramwajowych. DziÊ mamy moment historyczny. Wilnianie mogà osobiêcie zapoznaç si, obejrzeç i posiedzieç w tramwaju, o jakim w radzie miejskiej toczà si dyskusje od 2002 roku. Mam nadziej, e ju wkrótce rozpocznie si praktyczna realizacja tego projektu powiedzia mer Artappleras Zuokas. Stanis aw Tarasiewicz Fot. Marian Paluszkiewicz dniem wyborów, w tym lider AHP Anatolij Labiedêka. Opozycja, która oceni a wybory jako nieuczciwe i niedemokratyczne, podkreêla, e w zak adach i na uczelniach wywierano nacisk na pracowników i studentów, by wzi li udzia w g osowaniu przedterminowym, które najtrudniej jest kontrolowaç. Na wykorzystywanie w naciskach metod administracyjnych wskazywa Bia oruski Komitet Helsiƒski. PAP

5 Wtorek, 16 stycznia 2007 r. Pies pograniczników wytropi podejrzanego o kradzie D eira ratuje ludzi i ich mienie Pies s u bowy pograniczników oêdziejskich pomóg szybko wykryç kradzie i zatrzymaç podejrzanego. W niedziel policja rejonu oêdziejskiego poprosi a pograniczników ze stra nicy Kapãiamiestis o wyjaênienie kradzie y w Wiejsiejach. Do pomocy policjantom skierowano kynologa stra nicy Valdasa Dumblauskasa z niemieckim owczarkiem D eirà. Czworonogi tropiciel przy sk adziku, gdzie dokonano kradzie y, z miejsca trafi na Êlad i zaprowadzi funkcjonariuszy do domu po o onego w odleg oêci pó kilometra od miejsca kradzie y. W aênie tu znaleziono skradzione przedmioty aluminiowe pojemniki u ywane w gospodarstwie domowym. Zatrzymano równie podejrzanego. OkolicznoÊci incydentu wyjaêniajà funkcjonariusze rejonu oêdziejskiego. Wychowanka kynologa Dumblauskasa 9-letnia D eira nale y do najbardziej zas u onych psów w S u bie Ochrony Granicy Paƒstwowej, których obecnie jest tu 170. Niejednokrotnie pomyêlnie uczestniczy a w poszukiwaniu przest pców, w operacjach zatrzymywania naruszycieli granicy. Kilka lat temu Dumblauskas z pomocà D eiry uratowa w rejonie oêdziejskim zagubionà w lesie niepe nosprawnà kobiet, a ubieg ego lata D eira pomog a policji w odnalezieniu i zatrzymaniu osobnika podejrzanego o ci kie przest pstwo. Na mistrzostwach psów s u bowych SOGP 2006 r. Dumblauskas i D eira zaj li drugie miejsce, a w klasyfikacji dru ynowej wraz z innym kynologiem oêdziejskim i jego psem byli niezrównani i zostali mistrzami. Jeden z najwi kszych sukcesów D eira i Dumblauskas odnieêli kilka lat temu w Estonii na mi dzynarodowych mistrzostwach psów s u bowych. Wtedy to wychowanka oêdziejskiego pogranicznika nie mia a sobie równych i pokona a nie tylko najlepsze otewskie i estoƒskie psy stra y granicznej, policyjne i ratownicze, ale te uznanych faworytów podobnych zawodów czworonogów çwiczonych przez kynologów fiƒskich. BNS Telefoniczni oszuêci zbijajà majàtek I ojciec, i syn dali si nabraç Sposób oszukiwania ludzi, polegajàcy na informowaniu przez telefon o rzekomym nieszcz Êciu bliskich i przyjació z wy udzaniem pieni dzy, przynosi coraz wi ksze zyski oszustom. W ten sposób w ciàgu kilku dni od wilnian wy udzono 13 tys. 340 Lt. W ub. piàtek na policj zwróci si 80-letni wilnianin. Poinformowa on, e do jego domu przy ul. Tolimoji zatelefonowa m czyzna, który si przedstawi jako jego wnuk i powiedzia, e mia wypadek, w wyniku którego obra eƒ dozna cz owiek i teraz potrzebuje pieni dzy. Nieznajomemu m odemu cz owiekowi, który nast pnie zjawi w domu dziadka, staruszek wr czy 5 tys. Lt. Na policj zwróci si te ojciec oszukanego dziecka. 35-letni m czyzna poinformowa, e w ub. Êrod na komórk do jego 10-letniego syna zatelefonowa m czyzna. Powiedzia on ch opcu, e ojca spotka o nieszcz Êcie, e jest teraz na policji i potrzebuje pieni dzy. Ch opczyk na Szosie Niemenczyƒskiej obok Litewskiej Wytwórni Filmowej spotka si z dwoma m czyznami, którym wr czy 3140 Lt. W ub. piàtek na policj zwróci a si 60-letnia mieszkanka dzielnicy Lazdynai. Poinformowa a, e zosta a oszukana 6 stycznia. Tego dnia do jej mieszkania przy ul. Architekt zatelefonowa a nieznana osoba i za rzekomy, spowodowany przez jej krewnego wypadek wy udzi a 1 tys. Lt. W niedziel do funkcjonariuszy zwróci si jeszcze jeden wczeêniej oszukany mieszkaniec Wilna. 63- letni m czyzna oêwiadczy, e kilka dni wczeêniej do jego mieszkania zatelefonowa nieznajomy m czyzna. Powiedzia, e jego syn spowodowa wypadek i wy udzi 4200 Lt, które wilnianin wr czy mu na ul. Vir uli ki. BNS Bezdomny grozi wysadzeniem w powietrze hotelu Chcia zwróciç uwag swej dziewczyny Funkcjonariusze policji rejonu wileƒskiego zamkn li w areszcie 20-letniego m czyzn, który poinformowa o pod o eniu bomby w hotelu Villon. Z powodu tego pechowego artu do hotelu na skraju miasta niepotrzebnie wezwano pracowników s u b specjalnych oraz s u by zdrowia. Jak poinformowa Wileƒski Rejonowy Komisariat Policji, do incydentu w hotelu Le Meridian Villon dosz o w niedzielne po udnie. Anonimowy m czyzna poinformowa Centrum Pomocy Ogólnej, e dzwoni z hotelu i ma przy sobie 2-kilogramowà bomb z detonatorem. adnych pocisków w budynku nie znaleziono, ale podejrzanego uda o si ustaliç. Siedzia w hotelowym barze, skàd dzwoni do Centrum Pomocy Ogólnej. Nigdzie niepracujàcy, bez sta ego miejsca zamieszkania 20-letni P. K. trafi do aresztu. WczeÊniej nie by w polu widzenia stró y prawa. W toku wst pnego przes uchania podejrzany sugerowa, e swym post pkiem chcia zwróciç uwag dziewczyny, z którà si pok óci. BNS WYDARZENIA Film z nocnej egzekucji skazanych P tla urwa a g ow Podczas egzekucji Barzana (na zdj ciu po og oszeniu wyroku) nie obesz o si bez incydentu g owa skazaƒca zosta a urwana przez p tl Fot. EPA-ELTA Iracki rzàd przedstawi wczoraj po po udniu dziennikarzom film z nocnej egzekucji dwóch wspó pracowników by ego irackiego dyktatora Saddama Husajna. Na nagraniu widaç, jak obaj skazaƒcy Barzan Ibrahim at- Tikriti i Awad Hamid al-bandar trz sà si ze strachu, idàc na egzekucj. Ubrani w pomaraƒczowe kombinezony, w kapturach na g owach, stajà póêniej przy szubienicy, wyglàdajàcej jak ta, na której stracono 30 grudnia zesz ego roku Saddama Husajna. Po zwolnieniu zapadni szubienicy g owa Barzana przyrodniego brata Saddama, zosta a urwana przez p tl. Póêniej pokazano g ow, jak le y w ka u y krwi. Podobnie jak wczeêniej Saddam, al-bander tu przed Êmiercià wypowiada muzu maƒskie wyznanie wiary Nie ma boga prócz Allacha. O przeprowadzonej w nocy egzekucji poinformowa rano rzecznik irackiego rzàdu. Barzan Ibrahim at-tikriti i Awad Hamid al-bandar zostali skazani na kar Êmierci w procesie w sprawie masakry 148 irackich szyitów z miejscowoêci Dud ail. Ich egzekucja pierwotnie mia a si odbyç w tym samym czasie, co stracenie Saddama. Dwukrotnie jednak jà odraczano. PAP Wojna bankowców Oskar ony domaga si konfrontacji Matka wymieni a dziecko na wódk Zwyrodnia y barter W ukraiƒskiej wsi Bronnica w obwodzie winnickim 31-letnia kobieta wymieni a 4-letnià córk na wódk i zakàsk. Podczas biesiady pijana kobieta zaproponowa a wspó biesiadnikom, by kupili od niej dziecko, mimo e próbowano jà odwieêç od pomys u. Jedna z kobiet zgodzi a si wziàç Liana Askierowa, zatrzymana w ostatnià Êrod w sprawie zabójstwa wiceprezesa Centralnego Banku Rosji (CBR) Andrieja Koz owa, zezna a, e bankowiec Aleksiej Frenkiel ma zwiàzek z zabójstwem poinformowa w poniedzia ek adwokat Frenkla. Igor Trunow powiedzia, e jego klient domaga si konfrontacji z Askierowà. Doda, e jej zeznania to jedyny dowód, którym dysponuje prokuratura generalna. Poinformowa równoczeênie, e Frenkiel bardzo êle si czuje i skar y si na bóle serca, a Êledczy odmówili wezwania karetki pogotowia. Wed ug mediów motywem zabójstwa Koz owa mog a byç zemsta; Koz ow cofnà Frenklowi, dyrektorowi ma ego prywatnego banku Vip Bank, licencj na prowadzenie tego banku, który zosta w efekcie zamkni ty. Koz ow zosta postrzelony, gdy wychodzi 14 wrzeênia zesz ego roku z krytego stadionu pi karskiego Spartaka w Moskwie. Zmar w szpitalu, nie odzyskawszy przytomnoêci. W zamachu zginà te kierowca bankowca. W sprawie tej jednej z najg oêniejszych zbrodni w postkomunistycznej Rosji, aresztowano ju siedem osób domniemanego zleceniodawc, trzech poêredników i trzech bezpoêrednich wykonawców. Andriej Koz ow by jednym z najbardziej znanych i cenionych bankowców rosyjskich. W CBR odpowiada za nadzór bankowy i licencje dla banków komercyjnych, jednà z bardziej konfliktowych sfer. By znany z twardej polityki wobec banków zaanga owanych w podejrzane operacje finansowe, w tym przede wszystkim w pranie pieni dzy. Uwa ano go za jednego z twórców rynku paƒstwowych papierów wartoêciowych w Rosji. dziewczynk do siebie t umaczàc, e niedawno umar a jej w asna córka. Nabywczyni przekaza a matce dziewczynki kilka butelek wódki i zakàsk, obieca a tak e pieniàdze. Ostatecznie milicja zabra a dziewczynk do domu dziecka, a za matkà, która nie pojawi a si w domu od czasu transakcji, rozes ano list goƒczy. Wybuch kot a grzewczego 5 Kronika kry mi nalna Na skutek wybuchu kot a grzewczego w domu mieszkalnym w Mariampolu ucierpia y dwie starsze kobiety. Do incydentu w domu przy ul. Vaiãaiãio 30 dosz o w niedziel. Na skutek wybuchu zbiornika na wod wrzàtek mocno poparzy gospodyni domu 78-letnià Danutò U. Kobieta z powodu poparzeƒ oczu, twarzy, brzucha i koƒczyn umieszczona zosta a w Klinikach Kowieƒskich. Inna kobieta, 76-letnia Danutò M. dozna a mniejszych obra eƒ, ma skaleczonà twarz, ale wi kszej pomocy lekarskiej nie potrzebowa a. Przypuszczalnie kocio uleg przegrzaniu i wybuch z powodu zamkni cia zaworu centralnego ogrzewania. Wzorcowa kradzie Podczas weekendu w Wilnie okradziono nocny klub. Bez uszkodzenia zamku drzwi klubu nocnego Eden Club przy al. Konstitucijos, z odzieje przedostali si do Êrodka. Wy àczyli sygnalizacj i z dwóch kas skradli po 100 Lt, a z sejfu, bez amania zamku wynieêli oko o 20 tys. Lt. Z baru znik y drogie trunki i papierosy. Pracownik bezpieki sprawcà wypadku W Wilnie samochód prowadzony przez pracownika Departamentu Bezpieczeƒstwa Paƒstwowego zderzy si z innym samochodem i uderzy w s up. Nieznacznie ucierpia sam sprawca wypadku. Kraksa na skrzy owaniu sto ecznych ulic Linkmen i Lvovo mia a miejsce w niedziel oko o godz. 14. Jadàcy autem Toyota Avensis 36-letni A. P., wyje d ajàc z bocznej drogi, nie przepuêci jadàcego drogà g ównà auta Citroen C3 i zderzy si z nim. W wyniku tego samochód prowadzony przez funkcjonariusza dodatkowo uderzy w s up. Na skutek wypadku pracownik DBP dozna urazu g owy, ale po udzieleniu pomocy lekarskiej uda si na kuracj do domu. 24-letnia kobieta, siedzàca za kierownicà Citroen nie ucierpia a. Wpadka tureckiego dyplomaty W niedziel, w nocy, w Wilnie policja zatrzyma a samochód, prowadzony przez attache ambasady tureckiej na Litwie. Podejrzanemu o nietrzeêwoêç kierowcy nie zezwolono na dalszà jazd. Policja szerzej nie komentuje okolicznoêci incydentu. Auto BMW 316, prowadzone przez 32-letniego Yilmaza Lim oko o godz. 4 w nocy zatrzymane zosta o na skrzy owaniu ulic Vilniaus i Tilto. BNS

6 6 PRZEGLÑD PRASY Coraz wyraêniej s ychaç:,,tylko nie zróbcie nam tu drugiej Polski! Nasza Irlandia Wtorek, 16 stycznia 2007 r. Sklepy z polskà ywnoêcià prowadzone przez Polaków, polskie media, strony internetowe, polskoj zyczne dodatki do irlandzkich i brytyjskich gazet, wydawane przez rzàd broszury i znaki drogowe w j zyku polskim anglosaski Êwiat wyraênie si zmieni po 1 maja 2004 r. Dwa lata temu wiedza o Polsce i w ogóle Europie Wschodniej by a w zasadzie adna mimo wzmo onej kampanii prowadzonej przez rzàd tu przed rozszerzeniem Unii przyznaje Katie O Farell z irlandzkiej organizacji Europa Razem, pomagajàcej imigrantom w adaptacji w nowej rzeczywistoêci. Ksi a przekonywali, e Polacy to tacy sami katolicy jak my; politycy, e tak samo walczyli o swojà niepodleg oêç od Rosjan, jak my od Anglików. Sami byliêmy was ciekawi. CiekawoÊç przeradza si w irytacj Z ka dym miesiàcem ta ciekawoêç przeradza a si jednak w oboj tnoêç, a póêniej nierzadko w irytacj. Polacy wcale nie zamierzali siedzieç cicho i udawaç, e ich nie ma. Przeciwnie. J zyk polski s ychaç by o coraz g oêniej i coraz bardziej natarczywie. Puby zape ni y si ludêmi mówiàcymi wy àcznie w obcym j zyku, a policjanci bezradnie rozk adali r ce, nie potrafiàc w aden sposób porozumieç si z ha- aêliwymi przybyszami. Serdecznie witamy Polaków i zapewniamy, e sà u nas zawsze mile widziani zapewniali a nazbyt gorliwie politycy maleƒkiego Macroom w hrabstwie Cork, gdy ktoê na chodnikach wyrysowa swastyki i obraêliwe dla Polaków napisy. Doceniamy waszà prac i przepraszamy za nieodpowiedzialne zachowanie pojedynczych osób wtórowali szefowie miejscowej stolarni Cygnum, w której 90% za ogi to Polacy. Dawniej by o lepiej Polak potrafi Doucza si i zmienia policja. Cech anegdoty nabra a ju opowieêç o tym, jak w lecie 2004 r. policjant zatrzyma polski samochód i za àda dowodu rejestracyjnego. Kierowca nie mia go przy sobie, wi c pokaza prawo jazdy. Funkcjonariusz z powa nà minà wzià dokument, porówna numery rejestracyjne auta z tymi w prawie jazdy (!) i odda, grzecznie salutujàc. DziÊ Gardai (irlandzka policja) wie ju doskonale, jak wyglàdajà polskie prawa jazdy, dowody osobiste i rejestracyjne. Polaków ju zna niestety równie ze z ej strony. Polscy fa szerze opanowali rynek ubezpieczeƒ drogowych. W Irlandii ka dy kierowca potwierdzenie op acenia ubezpieczenia i podatku drogowego oraz badania techniczne ma wy o one za przednià szybà. Do tej pory podczas rutynowej kontroli policjant tylko zerknà, czy charakterystyczne krà ki sà aktualne. DziÊ, jeêli kierowca odznacza si wschodnioeuropejskim akcentem, ma du à szans na szczegó owà kontrol oryginalnoêci jego dokumentów. Jednak fa szerze z pewnoêcià jeszcze d ugo b dà mieli klientów. Ubezpieczenie ca oroczne auta kosztuje do 2 tys. euro, lewy krà ek 30 euro. W rejon Zatoki Perskiej wys ano Patrioty i kolejny lotniskowiec Bush szykuje si do wojny z Iranem Sà dowody na to, e prezydent USA George W. Bush szykuje si do wojny z Iranem, a premier Wielkiej Brytanii Tony Blair wyrazi ch ç poparcia tego przedsi wzi cia twierdzi wspó pracownik Szko y Studiów Orientalnych i Afrykaƒskich w Londynie Dan Plesch. Jego zdaniem, Êwiadczy o tym m. in. wys anie w rejon Zatoki Perskiej nie majàcych znaczenia dla walki z irackà rebelià pocisków przechwytujàcych typu Patriot, kolejnego lotniskowca czy okr tów rakietowych. Analitycy, na których Plesch si powo uje, twierdzà, e Patrioty sà przeznaczone do zestrzelania rakiet iraƒskich, natomiast obecne tam si y morskie, w tym okr ty brytyjskie, çwiczà udaremnienie iraƒskiej blokady transportu ropy przez cieênin Ormuz.,,Kontekst polityczny w uj ciu Bia ego Domu i Downing Street (siedziby brytyjskiego premiera) wskazuje na to, e prowadzimy wojn równie powa nà, jak II wojna Êwiatowa podkreêla Plesch. Obecny ambasador USA przy ONZ John Bolton porówna nawet amerykaƒskie problemy w Iraku do walki z Japonià po ich ataku na Pearl Harbour zauwa a.,,guardian Ale ta frustracja jest poniekàd zrozumia a. Przed 2004 r. mieszka o w Macroom oko o 3 tys. ludzi, sami Irlandczycy Êmieje si Brendan Mulcahy, szef Mulcahy Insurances, broker ubezpieczeniowy i w aêciciel agencji obrotu nieruchomoêciami. DziÊ jest tu ju ponad 4,5 tys. mieszkaƒców i wi kszoêç nowych to Polacy. Nie wszystkim to si podoba. Wi cej Polaków to chocia by wi cej pracy dla urz dników wydajàcych irlandzkie dokumenty rejestracji podatkowej czy spraw socjalnych. W wielu kilkutysi cznych sennych miejscowoêciach hrabstwa Cork urz dniczy letarg zosta doêç brutalnie przerwany. Ka dy Irlandczyk zaraz po urodzeniu otrzymuje numer PPS polski NIP. Musi go mieç ka da osoba pracujàca w Irlandii. Po wejêciu Polski do UE nagle przed okienkami urz dów pojawi y si dziesiàtki tysi cy naszych rodaków ka dy z wnioskiem o PPS. Liczni sà tu tak e Litwini W tym roku, po 1 maja, kiedy skoƒczy si okres przejêciowy i Polacy uzyskali dost p do wszystkich Êwiadczeƒ spo ecznych, ka dego tygodnia do Departamentu Rodziny wp ywa ponad tysiàc podaƒ o zasi ek na dziecko (wynosi on 150 euro miesi cznie). A przecie obok Polaków liczni sà tu tak e Litwini i otysze. Etatów urz dniczych jednak nie przybywa. Efekt na zasi ek rodzinny trzeba czekaç nawet rok. Konkurencja do dziewczyn Polacy to konkurencja do pracy, ale i do dziewczyn mówi pó artem, pó serio Kevin, 18-latek, sta y bywalec najpopularniejszej w Macroom dyskoteki O Riada s. To adna konkurencja prycha stojàca obok mocno wymalowana dziewczyna. Chodziç z Polakiem to przecie obciach. To akurat nie jest prawdà. Zwiàzki polsko-irlandzkie, choç oczywiêcie nie sà powszechne, stajà si coraz popularniejsze. Z Irlandkà jest po prostu atwiej t umaczy 32-letni Tomek. Wie, gdzie si obróciç, ma znajomych, którzy mogà pomóc, przet umaczy... Niamh, jego irlandzka przyjació ka, jest w cià y. W domu, w Polsce, na Tomka czeka ona z trójkà dzieci. Biznes si kr ci Nap yw imigrantów nie tylko z Polski dla wi kszoêci Irlandczyków jest jednak powodem do zadowolenia. Biznesowego zadowolenia. W Macroom pó tora tysiàca nowych mieszkaƒców oznacza kilkaset nowych kwaterunków. W 130-tysi cznym Cork nap yw 15 tys.,,nowych oznacza ju kilka Kiedy Bush zaatakuje Iran? Fot. archiwum Nap yw imigrantów nie tylko z Polski dla wi kszoêci Irlandczyków jest jednak powodem do zadowolenia Fot. archiwum tysi cy mieszkaƒ. Ceny za wynajem w ciàgu dwóch lat podskoczy y o kilkadziesiàt procent. Obroty firm zajmujàcych si wyszukiwaniem domów i pokojów do wynaj cia kilkunastokrotnie. Polacy cz sto przyje d ajà w asnymi autami, muszà je tankowaç, naprawiaç, zmieniaç opony. Dorabiajà si i kupujà irlandzkie samochody p acà podatki drogowe i ubezpieczenia (jedne z najwy szych w Europie). Irlandia si zmienia pod Polaków, ale to adna uprzejmoêç, to wy àcznie interes wyk ada kaw na aw John Mahony, w aêciciel sklepu monopolowego w Cork. Na pó kach jego shopu obok tradycyjnych irlandzkich whisky, ciemnego piwa i likierów stojà znajome ubrówki, wyborowe, tyskie i ywce. Kilka tygodni temu irlandzki dziennik,,irish Independent napisa, e w pierwszym pó roczu 2006 r. sprzeda wódki wzros a o 12%. Polski na wszelki wypadek Pod wp ywem naszych rodaków zmieni si tak e rynek wydawniczy. S aba znajomoêç j zyka angielskiego i zwiàzane z tym trudnoêci w zrozumieniu irlandzkiego prawa spowodowa y, e najpowa niejsze instytucje wprowadzi y serwis w polskim j zyku. Wiatr w agle z apa y gazety. Obok zupe nie polskich tytu ów tworzonych przez Polaków i dla Polaków ukaza y si polskoj zyczne dodatki najpowa niejszych irlandzkich gazet. Co tydzieƒ najwi kszy na wyspie tabloid,,,evening Herold, publikuje 12-, 18-stronicowy dodatek wy àcznie po polsku. Nak ad podskoczy, polskie i irlandzkie firmy zareklamowa y si w naszym dodatku, to po prostu by dobry biznes potwierdza nieoficjalnie jeden z redaktorów dziennika. Powstajà polskie stacje radiowe, sà tak e audycje po polsku w irlandzkich rozg oêniach. Migracja czasowa? Lokalni i powa ni politycy nie obawiajà si jednak trwa ych zmian w spo eczeƒstwie irlandzkim, które mog yby byç spowodowane dzia aniami imigrantów. Do tej pory wydano Polakom ponad 150 tys. PPS-ów mówi Jonathan Buckley z Ministerstwa Przedsi biorczoêci, Handlu i Zatrudnienia. Ale wiele z tych osób jest ju z powrotem w Polsce. To tylko migracja czasowa. Rzecz w tym, e na ich miejsce przyje d ajà nast pni, a wielu pracuje nielegalnie i nie poddaje si adnym statystykom. Oni wszyscy zmieniajà Irlandi. Oby nie tak jak w tytule jednego z tabloidów opisujàcych spraw polskich fa szerzy:,,polacy, bardzo was prosimy! Nie zróbcie nam tu drugiej Polski!.,,Przeglàd B dzie kolejna ofiara sprawy abp Wielgusa Kardyna Re zostanie odstawiony na boczny tor Przewodniczàcy watykaƒskiej Rady Biskupów kardyna Giovanni Battista Re mo e byç nast pnà ofiarà skandalu zwiàzanego z nominacjà abp Stanis awa Wielgusa na metropolit warszawskiego. Po ujawnieniu przesz oêci abp Wielgusa i jego ustàpieniu kardyna Re powiedzia, e nic mu nie by o wiadomo o domniemanej wspó pracy abp. Wielgusa ze s u bà bezpieczeƒstwa PRL. Znany watykanista, Marco Politi, twierdzi, e nazwisko abp Wielgusa nie figurowa o na oryginalnej liêcie kandydatów na stanowisko metropolity warszawskiego, lecz zosta o dodane na osobisty wniosek Benedykta XVI. Skandal wokó nominacji abp. Wielgusa zaszkodzi Benedyktowi XVI tak e i z tego powodu, e aprobujàc jà mówi o pe nym zaufaniu wobec niego oraz o tym, e wyznaczajàc go wzià pod uwag wszystkie yciowe okolicznoêci, àcznie z tymi, które dotyczà przesz oêci. Sugerowa o to, e papie wiedzia o ciemnych stronach przesz oêci abp Wielgusa, ale zdecydowa si je pominàç. Mo e to oznaczaç, e nie ma w swoim najbli szym otoczeniu màdrych doradców lub te doradcy ci celowo doradzajà mu êle. Independent

7 Wtorek, 16 stycznia 2007 r. Krakowskie Kol dy dla bezdomnego KULTURA 7 Wigilia S owa przed Witem Stwoszem W tym roku krakowska Konfraternia Poetów po raz dwudziesty zorganizowa a Wigili S owa, imprez ujmujàcà ciep em, otwartà na wspó prac, tym razem pod has em Kol dy dla bezdomnego. W latach poprzednich Wigilia mia a te inne has a, wszystkie jednak nawiàzywa y do ugruntowywania dobra, braterstwa i mi oêci, zaê kol dy dla ludzi biednych, prze ywajàcych trudne dylematy yciowe odby y si po raz piàty. To swoiste prze amywanie si wierszem niczym op atkiem, a w praktyce dzielenie si jednym i drugim, znalaz o wielu sta ych zwolenników. Bardzo wa ne spotkania Bardzo wa ne sà te spotkania twórców kultury z ludêmi potrzebujàcymi, nie majàcymi dachu nad g owà, których ycie jest cz sto pozbawione pi kna mówi Kardyna Stanis aw Dziwisz podczas amania si op atkiem dla ka dego mia ciep e s owo kard. Stanis aw Dziwisz 8 stycznia, podczas wieczoru w Bazylice Mariackiej w Krakowie. Poeci czytali swe wiersze w niezwykle wa nym miejscu tu przed o tarzem Wita Stwosza. W Wigilii uczestniczyli podopieczni przytuliska przy ul. Malborskiej i prezentujàcy swoje utwory poeci z Krakowa, z zaprzyjaênionej Opolszczyzny i Województwa Âlàskiego, jak te zza granicy z Londynu przyby Boles aw Taborski, piszàcy te s owa mia zaszczyt reprezentowaç Êrodowiska pisarskie Litwy. Czytajàcym wiersze kol dowe towarzyszy zespó Loch Camelot i Piotr Kuba Kubowicz, który rewelacyjnie zaêpiewa kol dy wspó czesnych polskich autorów. 90. rocznica Êmierci Brata Alberta Kraków w osobie Brata Alberta, który zostawi swój talent artystyczny, ale go zawsze mia w sercu i odda na s u b biednym i którego w tym roku obchodzi si 90. rocznic Êmierci, ma tradycje pomagania najubo szym przypomnia Kardyna, który prze ama si op atkiem z poetami, mia dla ka dego mi e s owo. Dzieƒ wczeêniej podobna prezentacja poetycko-muzyczna mia a miejsce na zamku w pobliskich Niepo omicach, z udzia em chóru Camerata, który m. in. latem ubieg ego roku wystàpi w Wilnie w koêciele Ducha Âwi tego. W muzeum te wytworzy a si wspania a atmosfera, ponadto mo na by o poznaç wspania e dzie a malarstwa polskiego Ireny i Wojciecha Weissów, jak te te, które trafi y tu z powodu rozpoczynajàcego si remontu w krakowskich Sukiennicach, na przyk ad, Wernyhor Jana Matejki. Uczestnicy Wigilii S owa przed o tarzem Wita Stwosza Konfraternia Poetów pomaga wilniukom Nie by oby tych spotkaƒ, gdyby nie upór i konsekwentne dzia ania w zakresie upowszechniania poezji Jacka Lubarta-Krzysicy, za o yciela i twórcy Konfraterni Poetów, która organizuje co roku kilka spotkaƒ, wyda a sporo tomików poetyckich poszczególnych twórców i antologii. Trzeba podkreêliç, i w tych antologiach zawsze sà obecne utwory poetów pochodzàcych z Litwy niejednokrotnie prezentowano w nich liryki Henryka Ma ula, Wojciecha Piotrowicza, Alicji Ryba ko, Józefa Szostakowskiego, równie moje wiersze, jak te m odych poetów, np. Magdaleny Mieczkowskiej, która bra a udzia w przek adach na j zyk polski wierszy wspó czesnych poetów litewskich, które wesz y do antologii pt. Wilno-Kraków ( Vilnius-Krokuva, po polsku i po litewsku, nak adem znowu Konfraterni Poetów 2005). Ponadto jak to bywa w Krakowie nie zabrak o okazji do wielu spotkaƒ i rozmów, m. in. w Âródmiejskim Domu Kultury na temat wspó pracy krakowsko-wileƒskiej. Prowadzi em je z dyrekcjà placówki jako pe nomocny i nadzwyczajny ambasador Republiki UÏupis (Zarzecze), która szuka kontaktów z dzielnicà Kazimierz... Romuald Mieczkowski Fot. autor Dobroczynny koncert w Domu Kultury Polskiej Gwiazdka dla sierot W ubieg à niedziel w Wilnie, w Domu Kultury Polskiej odby si dobroczynny koncert, zatytu owany przez organizatorów (DKP w Wilnie) Gwiazdka dla sierot. W koncercie, który tak e poprzedzi a dobroczynna akcja na rzecz sierot, wzi li udzia zespó Andrzej Frukacz podzi kowa artystom za udzia w charytatywnym koncercie Harmonia, Luba Nazarenko oraz Dominik Kuziniewicz. GoÊciem specjalnym charytatywnego koncertu, z którego dochód przekazano na rzecz domów dziecka, zosta ulubieniec starszego pokolenia publicznoêci polski Tom Jones Andrzej Cierniewski, który przyby do Wilna na zaproszenie Andrzeja Frukacza, sponsora wyst pu artysty. Dla wype nionej sali Domu Kultury Polskiej w Wilnie zespó Harmonia pod kierownictwem Luby Nazarenko wykona kol dy w kilku j zykach europejskich. Kol dy zabrzmia y mi dzy innymi po angielsku, otewsku, estoƒsku, bia orusku, flamandzku. Niezwyk ym g osem oraz wybitnà muzykalnoêcià po raz kolejny zachwyci a zebranà w sali DKP publicznoêç piosenkarka Luba Nazarenko. Rol konferansjera pe ni Wincuk z Pustaszyszek Dominik Kuziniewicz, na którego arty i dowcipy zawsze ywo i weso o reaguje wileƒska publicznoêç. Po przerwie, podczas której mo na by o nabyç ksià ki, p yty i kasety na kiermaszu ksià ki, zorganizowanym przez ksi garni Elephas, godzinny wyst p przed publicznoêcià wileƒskà mia Andrzej Cierniewski. Na wyst p gwiazdora ewidentnie czeka a zebrana na Âpiewa Andrzej Cierniewski sali publicznoêç, bowiem artysta zosta przyj ty niezwykle ciep o i yczliwie. Artysta wykona swoje najbardziej znane przeboje oraz piosenki z ostatniej p yty. Dochód z koncertu zostanie przekazany na akcj dobroczynnà Gwiazdka dla sierot. Witalis Masenas Fot. autor

8 Wtorek, 16 stycznia 2007 r. Awi enie górà Rozgrywki zaliczy y egzamin Siatkarze z Awi eƒ zostali pierwszymi zwyci zcami premierowej edycji Polonijnej Ligi Siatkarskiej. W finale pokonali oni amatorów pi ki siatkowej z Gimnazjum im. Jana Paw a II. Zdobywcom miejsc na podium wr czono puchary i medale. Zawody fina owe wêród ch opców zosta y rozegrane w minionà sobot w sali sportowej Gimnazjum im. Jana Paw a II. Przedtem odby y si dwie rundy spotkaƒ, w czasie których zosta y wy onione cztery dru yny, które zdoby y prawo do walki o medale I edycji Polonijnej Ligi Siatkarskiej wêród ch opców. Jak poinformowa Marian Wieliczko, nauczyciel wychowania fizycznego gimnazjum i jeden z organizatorów zawodów, w minionà sobot poczàtkowo rozegrano dwa mecze pó fina owe. Zmierzyli si w nich siatkarze z Gimnazjum im. A. Mickiewicza i Jana Paw a II, zaê w drugim spotkaniu na parkiecie swe si y i umiej tnoêci sprawdzili siatkarze z Awi eƒ i parafii Jana Bosko. W obu spotkaniach zanotowano identyczny wynik 2:0, a awans do fina u zdobyli gospodarze turnieju fina owego oraz siatkarze z Awi eƒ. Przegrani walczyli o miejsce trzecie, gdzie dru yna z Gimnazjum im. A. Mickiewicza 3: 1 pokona a swych rywali z parafii Jana Bosko. Kulminacjà rozgrywek by mecz fina owy. Mimo ambitnej postawy Stron na podstawie inf. w., BNS i PAP przygotowa Zygmunt danowicz gospodarze musieli uznaç wy szoêç przeciwników z uchodzàcych za pot g siatkarskà i nie tylko w rejonie wileƒskim Awi eƒ. Zawodnicy z podwileƒskiej miejscowoêci dali prawdziwy pokaz gry, g adko 3:0 wygrali najwa niejsze spotkanie rozgrywek i po raz pierwszy zostali mistrzami Polonijnej Ligi Siatkarskiej wêród ch opców. Zdaniem Wieliczko, rozgrywki o Puchar Ligi zaliczy y egzamin i w przysz ym roku zostanà przeprowadzone ponownie. Szkoda, e ma o dru yn wzi o udzia w premierowej edycji Ligi, gdyby by o ich wi cej, zawody nabra yby ywszych kolorów i rumieƒców podsumowa nauczyciel wychowania fizycznego. Jego zdaniem, idealnym rozwiàzaniem by oby zebraç osiem dru yn na starcie rozgrywek, a w gorszym wypadku przynajmniej szeêç. W pierwszej edycji PLS wzi o udzia pi ç dru yn. Poza zasi giem rywali byli siatkarze z Awi eƒ, ale pozosta e dru yny w czasie zawodów znacznie si podciàgn y i poziom wyszkolenia uczestników wzrós. Zwyci zcy zostali nagrodzeni pucharami i medalami w odpowiednim kolorze. Nie zosta y skrzywdzone te dru yny, które tym razem nie zdo a y zdobyç miejsca na podium. Za uczestnictwo otrzyma y od organizatora i fundatora nagród Klubu Sportowego Polonia Wilno po pi ce do gry w siatkówk. Zygmunt danowicz Jacobsen znów triumfuje Ma ysz zepsu pierwszy skok Norweg Anders Jacobsen wygra w sobot konkurs Pucharu Âwiata w lotach narciarskich przed w asnà publicznoêcià w Vikersund. Adam Ma ysz zajà ósme miejsce. W niedziel zawody z powodu pogody zosta y odwo ane. W pierwszym starcie na mamucie 21-letni Norweg wyprzedzi o 4,2 pkt Austriaka Thomasa Morgensterna oraz o 10,6 Fina Mattiego Hautamaekiego. W pierwszej serii najdalej poszybowa Austriak Andreas Widhoelzl uzyskujàc odleg oêç 208 metrów. Oprócz Widhoelzla w pierwszej serii wyniki powy ej 200 metrów uzyskali: Jacobsen (208), Morgenstern (206) i Fin Janne Ahonen (202,5). Ma ysz skoczy blisko 176 m i po pierwszej kolejce zajmowa odleg e 18 miejsce. Nieudana pierwsza próba faktycznie wyeliminowa a go z walki o podium. W drugiej serii wyniki powy ej 200 metrów mieli: Adam Ma ysz, który skoczy najdalej (206 metrów), Austriacy Martin Koch (203,5) i Arthur Pauli (200), Matti Hautamaeki (201) oraz Norweg Bjoern Einar Romoeren (201,5). Najd u szy skok kolejki pozwoli Ma yszowi przesunàç si o dziesi ç miejsc. Lokat w czo owej dziesiàtce nie utrzymali: Czech Jan Matura (by 7), Szwajcar Simon Amman (9) i Austriak Balthasar Schneider (10). Ich miejsca oprócz Ma ysza zaj li Niemiec Michael Uhrmann, awansujàc z 12. na 9. miejsce, oraz Austriak Martin Koch z 17. na 10. Znakomicie w sobot spisali si skoczkowie Finlandii, a czterech znalaz o si w czo owej dziesiàtce. By o w niej trzech Austriaków oraz po jednym zawodniku z Polski, Niemiec i Norwegii. Awans o trzy miejsca zanotowa Kamil Stoch przesuwajàc si z 28. na 25. miejsce. Lokaty z pierwszej kolejki (23.) nie utrzyma Stefan Hula, zajmujàc przedostatnie, 29. miejsce. Polak zdo a wyprzedziç jedynie reprezentanta Kazachstanu Radika aparowa. W konkursach pucharowych w Vikersund ze Êwiatowej czo ówki nie startujà zawodnicy Japonii, zabrak o tak e zawodników z Francji i W och oraz wicelidera klasyfikacji PÂ Austriaka Gregora Schlierenzauera. W niedziel mia si odbyç drugi konkurs lotów na obiekcie o punkcie konstrukcyjnym 185 metrów, ale z powodu z ych warunków atmosferycznych zosta odwo any. Inf. w., PAP SPORT W Niemczech zorganizowano nietypowe zawody... w rzucie choinkà noworocznà na odleg oêç. Podobno ch tnych do miotania drzewkami Êwierkowymi nie zabrak o Fot. EPA-ELTA Kowno uhonorowane Intratna propozycja Mi dzynarodowa Federacja Lekkiej Atletyki (IAAF), zaproponowa a kowieƒskiemu samorzàdowi za o yç mi dzynarodowe akredytowane centrum treningów lekkiej atletyki na stadionie im. S. Dariusa i S. Girònasa. Na Êwiecie jest tylko 17 takich miejsc. Ostatecznà decyzj ma podjàç samorzàd kowieƒski. Kowno w ciàgu ostatnich dwóch lat organizowa o ró ne zawody. W 2005 r. tutaj odby y si M odzie owe Mistrzostwa Europy w Lekkiej Atletyce. Natomiast w 2006 r. na stadionie im. S. Dariusa i S. Girònasa odby y si mi dzynarodowe zawody lekkoatletyczne EAA Permit Meeting. Uczestnikom spodoba o si przyj cie, wi kszoêç z nich wyrazi a ch ç powrotu nie tylko podczas zawodów, ale tak e na treningi. Akredytowane centra lekkiej atletyki sà m. in. w takich paƒstwach jak: Niemcy, Francja, W ochy. W najbli szym czasie mo e te pojawiç si na Litwie. Kowieƒski stadion mo e si poszczyciç nowo za o onymi boiskami dla treningów. Znajdujàca si nieopodal Litewska Akademia Wychowania Fizycznego ch tnie udost pnia aêni, basen, a nawet laboratorium. Kowieƒski stadion odpowiada wi kszoêci kryterium stosowanych do takich centrum. Dlatego w koƒcu 2006 r. zosta przys any list oficjalnie potwierdzajàcy, i Stadion im. S. Dariusa i S. Girònasa nadaje si na Akredytowane Centrum Treningów Lekkiej Atletyki. To jest znak mi dzynarodowego uznania dla litewskiego sportu. Teraz mamy doskona à mo liwoêç organizowania nie tylko zawodów, ale tak e mi dzynarodowych konferencji powiedzia Virginijus Dauk ys, dyrektor marketingu Litewskiej Federacji Lekkiej Atletyki. V. Dauk ys tak e potwierdzi, i 25 lipca 2007 r. w Kownie odb dà si zawody EAA Permit Meeting Kaunas W marcu bie àcego roku b dzie podj ta decyzja na temat zorganizowania Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce w Kownie w 2009 r. B. Z. Litewskie szczypiornistki wyeliminowane Rosjanki dwukrotnie lepsze Szczypiornistki klubu RSK Eglò zosta y wyeliminowane z rozgrywek o dru ynowy Puchar Europejskiej Federacji Pi ki R cznej (EHF Cup). W 1/16 fina u dwukrotnie uleg y one ekipie rosyjskiej SC Zwiezda. Oba mecze zosta y rozegrane na parkiecie przeciwniczek i w obu spotkaniach wysokie zwyci stwa odnios y pi karki r czne z rosyjskiego miasta Zwienigorod. W pierwszym spotkaniu, które by o rozegrane w ubieg à sobot, nasze szczypiornistki uleg y Rosjankom z wynikiem 46:20 (23:6). Szczególnie bezradnie prezentowa y si nasze zawodniczki w pierwszej po owie, gdy to zdo a y tylko szeêç razy pokonaç bramkarza rosyjskiego klubu. Rosjanki zaê losy spotkania rozstrzygn y faktycznie ju w pierwszym akcie uzyskujàc przewag a 17 bramek. W rewan owym spotkaniu, które zosta o rozegrane nast pnego dnia, pojedynek by bardziej zaci ty i w pierwszej po owie nawet wyrównany. Rosjanki jednak w drugiej po owie jeszcze raz udowodni y swà przewag i wy szoêç, i wygra y mecz z wynikiem 41:27 (13:18). Zwyci stwa te da y Rosjankom awans do 1/8 fina u. W pierwszej rundzie (1/32 fina u) zawodniczki RSK Eglò na w asnym parkiecie dwukrotnie rozgromi y przeciwniczki z portugalskiej dru yny Clube Jovem Almeida Garrett, pokonujàc je z wynikiem 39:16 (17:5) i 34:20 (20:9). Z.. Sprintem 9 Neumannowa triumfuje w Czechach Z ota medalistka olimpijska w biegu narciarskim na 30 km Katarina Neumannova zosta a czeskim sportowcem roku W ankiecie czeskiego Klubu Dziennikarzy Sportowych Neumannova wyprzedzi a wicemistrza igrzysk w Turynie w narciarstwie biegowym Lukasa Bauera i hokeist Jaromira Jagra. Znakomita biegaczka, która dwukrotnie zajmowa a w ankiecie drugie miejsce (1998 i 2005), jest pierwszà po 22 latach kobietà, której przypad tytu sportowca roku w Czechach. Drugie miejsce Polaków Hiszpania pokona a Rosj 39:28 (20:18) i wygra a mi dzynarodowy turniej pi karzy r cznych w hiszpaƒskim mieêcie Leon. Na drugim miejscu uplasowa a si Polska, która w niedziel wygra a z Brazylià 28:27 (16: 16). Hiszpanie wygrali wszystkie spotkania. Polacy pokonali natomiast Rosj (32:30) i Brazyli. Stoczyli równie wyrównany bój z mistrzami Êwiata, ale ostatecznie przegrali 25:27. Olimpia po raz drugi Pi karze r czni Olimpii Piekary Âlàskie wygrali 7. edycj Klubowego Pucharu Âlàska. Zespó z Piekar zwyci y w imprezie drugi raz z rz du. W turnieju rozegranym w Paw owicach wystàpi o pi ç zespo ów. Po rezygnacji z udzia u przez Viret Zawiercie zawody rozegrano systemem ka dy z ka dym. Kolejne zwyci stwo Norwega Norweg Ole Einar Bjoerndalen wygra w niedziel po raz 71. zawody Pucharu Âwiata, triumfujàc w biegu na 15 km ze startu wspólnego. Drugi by jego rodak Emil Hegle Svendsen, a trzeci Austriak Christoph Sumann. Tomasz Sikora zajà dwunaste miejsce. Majàc dwie rundy karne straci do zwyci zcy 1.25,2. Bjoerndalen jest liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Âwiata. Sikora plasuje si na 21. miejscu. Nowy bolid Ferrari W niedziel stajnia Ferrari zaprezentowa a nowy model bolidu, którym w sezonie 2007 Formu y 1 Êcigaç si b dà Fin Kimi Raikkonen i Brazylijczyk Felipe Massa. F2007 to 53. model bolidu opracowany przez Ferrari. W adze zespo u liczà, e pomo e on kierowcom zespo u prze amaç dwuletnià supremacj Renault.

9 10 ROZRYWKA TV WTOREK 16. I 6.00 Dzieƒ dobry 9.00, S. Doktor Quinn (120, 121) 9.55, S. Komisarz Rex (67, 68) S. Jack, Grubas i pies (64) Ekspresas LT. Projekt informacyjno -rozrywkowy Targowisko bied S. Wolf (147) Pokolenie pieniàdza Pytanko Misja czystoêci Film anim Tele bim-bam S. GoÊç z piek a (25) WiadomoÊci (ros.) Dziennik Dziennikarz bada spraw 20.25, Perlas Panorama Mecz ULEB. Lietuvos rytas (Wilno) AEK (Ateny) WiadomoÊci wieczorne S. Operacyjna grupa Êledcza (72) S. GoÊç z piek a Film anim Encyklopedia Gustawa Popo udnie z âekuolisem Kuluary Dzieƒ powszedni Stare dobre kino. Komedia Banknot miliona funtów, W. Brytania Z Kowna WiadomoÊci Echa tygodnia Dokumentalistyka Êwiatowa Panorama Film fab. LTV Krewni Film dok Wieczór pami ci 0.35 W cieniu wieków 6.20 Rowerowe show 6.45 Filmy anim S. Nieproszona mi oêç (2) 8.00 Okna III 9.00 S. JesteÊ moim yciem (92) Historie z ycia Rowerowy show S. Urodzona na wolnoêci, USA 1998 (11) Filmy anim S. Nieproszona mi oêç (10) S. Rany mi oêci (48) S. JesteÊ moim yciem (93) Okna III WiadomoÊci Gdyby S. Nieproszona mi oêç (11) Od... do Rowerowe show WiadomoÊci S. Joey (3) S. Nip/Tuck1 (5) 0.10 Film anim Buduj dom 6.40 Telewitryna 7.00 Poranna kawa 8.00 Film anim S. Historia Kopciuszka 1 (158) 9.40 S. Stra osobista Thriller Most powietrzny, Niemcy 2006, N Humor S. Szczury wodne IV Zakazana strefa Telemiks Film anim S. Dusza pirata (39) S. Stra osobista (59) Zakazana strefa Humor WiadomoÊci S. Szczury wodne 6 (65) Ekspres Êmiechu Dakar S. Urocze i bardzo niebezpieczne (25) Dla rybaków 0.30 Z ota rybka Show dla doros ych (S) 6.45 Telesklep 7.00 Filmy anim S. Burza (129) 9.00 S. W wirze mi oêci (92) Top 10. Magazyn stylu ycia Film akcji Anio ki Charliego S. Phil z przysz oêci (2/7) Filmy anim S. Nami tna ziemia (78) S. Burza (130) S. Brzydkie kaczàtko (11) WiadomoÊci Wed ug mamy Pomoc TV Detektywi TV WiadomoÊci S. Wi zienni zbiegowie (19), N Film krym. CSI: kryminolodzy (6/3), N S. onaty i dzieciaty (7/8) N S. Ratuj mnie (13), N Telesklep 8.30 WiadomoÊci 9.00 Film anim Kana muz S. Ostro nie, Nagijew II Autofani S. Twardzi faceci (2) S. Gara monstrów (44) Film fab. A trzmiele latajà, USA S. Ostro nie, Nagijew II WiadomoÊci Film anim Film fab. Ucieczka WiadomoÊci Najlepsze TOP-y Dla rybaków Program sportowy 7.30 Zwyci ski g os wiary 8.00, 9.10, 13.30, Przewodnik wolnego czasu 8.20, 13.00, Telewitryna 8.55, 13.50, NieruchomoÊci: kupno, sprzeda, zamiana, dzier awa 9.30 Oaza Z Sejmu Z Sejm Film fab. Cena zwyci stwa, USA Film fab. MacMasterzy, USA Film fab. Srebrny rumak" Australia Telesklep 10.00, S. D ugo i nieszcz Êliwie (3/11, 12 N S. Kobra 11 (8/6) Wyzwanie milionera 3. Reality show 12.30, B kitne porady dla prawdziwych m czyzn. Reality show Dom S. Osiem zwyczajnych zasad (21, 22) S. Medicopter (26) S. Kobra 11 (8/7) S. W wirze mi oêci (92) Dom Film anim Film fab. Dzieƒ niepodleg oêci, USA 1996, N S. CSI: kryminolodzy (3/20) N Telejazz 7.00 Kawa czy herbata? 9.00 WiadomoÊci 9.10 Pogoda 9.15 Kwadrans po ósmej program publ Domisie program dla dzieci Ks. Jerzy Stahl, jakim go pami tamy Ojczyzna-polszczyzna program edukacyjny Salon kresowy cykl reporta y Przeglàd Piosenki Aktorskiej koncert Z wyciàgni tymi r kami film dok Klan (1165) telenowela WiadomoÊci Plebania (600) telenowela Ballada o Mieleszkach reporta Sportowy tydzieƒ magazyn sportowy S. obycz. Wiedêmy (7/13) By yêmy pestkami film dok Mój Dekalog talk show Domisie program dla dzieci Magazyn medyczny magazyn medyczny Klan (1165) telenowela Teleexpress Ring talk show Ks. Jerzy Stahl, jakim go pami tamy Dzika Polska film dok Zbli enia program publ Tam, gdzie zimujà bociany reporta Dobranocka WiadomoÊci Sport Pogoda Plebania (600) telenowela Polska racja program publ S. dok. Kochaj mnie (161) Wspó czesnoêç powsta a 50 lat temu reporta Warto rozmawiaç talk show Widz ciebie Warszawo sprzed lat... film dok Panorama 0.50 Sport-telegram 0.52 Pogoda 1.00 Klan (1165) telenowela 1.25 Dzika Polska film dok Zbli enia program publ. Krzy ówka na wtorek Litery z pól ponumerowanych od 1 do 9 utworzà rozwiàzanie nazw Êwi toszka, hipokraty. U o y Kazimierz Wo odko Rozwiàzanie krzy ówki z 12 stycznia Poziomo: woal, iks, szefowa, atom, interesy, One, resztka, era, kwestarz, Time, wak, Sarmata. Pionowo: Apn, akt, Cysterek, wis, azot, enema, Klemens, ser, Zet, Niobe, trans, kwas, karat, satyra, z a. Has o: Solfatara F O T O D O W C I P Wtorek, 16 stycznia 2007 r. UAB VITJUMA oferuje: wat kamiennà, szklanà, p yt styropianowà, b on budowlanà, klej, szalówk PVC, gipsokarton, tynk, szpachlówk ( KNAUF). Wszystkie materia y fasadowe. Przywozimy. Vilnius, Linkmen 13, tel./faks (Zam. 096) OCIEPLANIE ÂCIAN duƒskà termopianà w przestrzeƒ powietrznà. NIEODP ATNA EKSPERTYZA JAKOÂCI. DoÊwiadczenie od 1994 roku. Gwarancja 35 lat. Tel. (8 686) (Zam. 333) Program zdrowotny Zdrowy cz owiek zdrowe miasto Zapraszamy do s uchania audycji o zdrowym od ywianiu si w czwartki i ostatni wtorek miesiàca o godz na pierwszym kanale radia stacjonarnego z Wileƒskiego Studia Radiowego. Program finansuje Samorzàd m. Wilna. Sponsorzy: Dziennik Kurier Wileƒski V Ø Teleradio kompanija Hansa V Ø Tatulos programa

10 Wtorek, 16 stycznia 2007 r. SPRZEDA Firma sprzedaje w dobrym stanie Mercedes Benz 500 SE, 1985 r. pr., (automat, ABS, klimatyzacja, airbag, elektroniczna regulacja siedzeƒ i okien, audio aparatura, BRC gaz). Cena 8700 Lt. Vilnius, tel Sprzedam MB 230 (2.0 siln r., TA do 2008 roku, ubezpieczenie). Tel Sprzedam kraw niki drogowe. Vilnius, tel (wieczorem), Sprzedam dobrà krow. Tel (wieczorem od 19), Sprzedam okna oszklone, plandek dla samochodu, glazurowane p ytki dla pod ogi, Êcian, rozmiar 200x150, 150x150, tanio. Tel Sprzedam wa, p yty heblarki, Êpiwory, kanistry, baczki metalowe, pó osie dla przyczepy, automatyka gazowa. Tel W imieniu Diamonds International Corporation D. I. C. a. s., producenta i dystrybutora oryginalnej luksusowej bi uterii oraz hurtowni drogich kamieni www. dic. as poszukuj przedstawicieli i partnerów do wspó pracy na terenie Litwy. Oferty kierowaç do (Zam. 1165) Stabilnie prosperujàca spó ka UAB varos broliai zatrudni sprzàtaczki oraz dozorców. DoÊwiadczenie nie jest wymagane. atrakcyjne Proponujemy wynagrodzenie, gwarancje socjalne. Czekamy: Vilnius, Paneri 34, tel , (Zam. 1022) OG OSZENIA Wykwalifikowani lekarze aparatem Bemer leczà choroby kr gos upa, stawów, naczyƒ krwionoênych, korygujà przemian materii w organizmie. Tel , (Zam. 1164) 11 Sprzedam dom w okolicach Trok (2 p., 192 m2) z zabudowaniem gospodarczym, ziemià (4 ha), bez poêredników. adne miejsce, 200 m od jeziora Galvò. Troki, tel , KUPNO Las. Kupujemy, konsultujemy, wywozimy. Pomoc w realizacji lasu lub wymiana na europejskie i amerykaƒskie auta. Vilnius, tel (Zam. 1130) Jak si bawiç, to si bawiç Zapraszamy m odzie szkolnà na dyskotek karnawa owà w piàtek, 26 stycznia o godz do Domu Kultury Polskiej w Wilnie Cena wejêciówki: 8 Lt Zapraszamy US UGI Niedrogo przewozimy adunki i meble, materia y budowlane i in,. Us ugi adowaczy. Pracujemy bez dni wolnych. Tel PRACA Potrzebujemy osoby do doglàdania starszej kobiety. Tel Polskie przedszkole Raktelis zatrudni wychowawczyni. Tel Autoserwis w sàsiedztwie dzielnicy Pilaitò poszukuje specjalistów naprawy nadwozi oraz lakierników samochodów. Tel

11 12 A PROPOS... Konkurs,,Dziewczyna,,Kuriera Wileƒskiego Miss Polka Litwy 2007 Imi, nazwisko: El bieta Kaszyƒska Wiek: 16 lat Mieszka: w Wilnie O sobie: Jestem weso à, energicznà, odpowiedzialnà, pe nà zapa u i uwielbiajàcà zabawy nastolatkà Niemcy coraz cz Êciej palà papierosy z przemytu Cena kusi klienta Co czwarty wypalony w grudniu ubieg ego roku w Niemczech papieros pochodzi z przemytu. W skali ca ego roku udzia nieoclonych papierosów wzrós do 19,9 proc. Przyczynà coraz cz stszego si gania przez mieszkaƒców Niemiec po papierosy bez banderoli sà przeprowadzone w minionych latach podwy ki cen na niemieckie wyroby tytoniowe oraz otwarcie granicy z krajami w Europie Wschodniej, gdzie papierosy sà o po ow taƒsze ni w Niemczech. Wyniki badaƒ opierajà si na kontroli pustych opakowaƒ po papierosach w ponad 20 punktach zbierania odpadów na terenie Niemiec. Udzia nieoclonych papierosów by szczególnie wysoki na wschodnich terenach przygranicznych. W bawarskim Hof przy granicy z Czechami wynosi 62,5 procent, w graniczàcej z Polskà wschodniej Brandenburgii 65,5 procent. Niemieccy celnicy przechwycili w Êrod ponad milion sztuk papierosów przemycanych z Polski. Nielegalny towar ukryty by w ma ej ci arówce przewo àcej piecyki do ogrzewania wody. Inf. agencyjne Konkurs,,Dziewczyna,,Kuriera Miss Polka Litw y 2007 Prosimy o wype nienie kuponu i do àczenie go do zdj cia Imi... Nazwisko... Data urodzenia... Adres, telefon... O sobie Zg oszenia do udzia u w konkursie sà przyjmowane do 20 stycznia 2007 roku na adres redakcji lub pocztà elektroniczà: Romantyk gustowa w prostych potrawach Kuchnia wed ug Puszkina W muzeum Aleksandra Puszkina w rosyjskiej miejscowoêci Bo dino powstanie restauracja, gdzie serwowane b dà ulubione dania poety. Kuchnia wed ug Puszkina b dzie jednak niewyszukana uprzedza dyrektor placówki Jurij ulin. Jak si okazuje, rosyjski romantyk gustowa w prostych potrawach. W menu restauracji znajdà si pieczone ziemniaki, kiszone jab ka, mielone kotlety ze szpinakiem i szczawiem, a wêród deserów konfitury z agrestu. Wykwintne uczty, opisane przez Puszkina w poemacie Eugeniusz Oniegin, by y bardzo dalekie od jego w asnych gustów kulinarnych podsumowuje dyrektor muzeum. Proces sàdowy UÊmiechnij si Jest pan oskar ony o to, e uderzy pan poszkodowanego dwa razy w twarz. Czy chce pan coê dodaç? Nie, Wysoki Sàdzie, myêl, e mu to wystarczy. *** Anestezjolog do pacjenta le àcego na stole operacyjnym: Pan ma t operacj prywatnie czy przez kas chorych? Przez kas chorych... Aaaa, kotki dwa, szarobure... Puszkin gustowa w prostych potrawach Fot. archiwum Przesàdni Chiƒczycy Szcz Êliwe dzieci urodzone w Roku Âwini Chiƒscy demografowie przewidujà, e w 2007 roku w Chinach na Êwiat mo e przyjêç nawet o 30 procent wi cej dzieci ni w latach poprzednich. Wielki boom nie ma jednak nic wspólnego z bogaceniem si chiƒskiego spo eczeƒstwa. Powodem ch ci posiadania dziecka akurat teraz jest zbli ajàcy si Rok Âwini. Zgodnie z chiƒskim kalendarzem ksi ycowym, Rok Âwini rozpocznie si w po owie lutego. Wed ug wierzeƒ Chiƒczyków, którzy sà narodem niezwykle przesàdnym, dzieci urodzone w Roku Drzewo, które przewiduje......szcz Êliwe numery na loterii Mieszkaƒcy Tajlandii t umnie zje d ajà si do miejscowoêci Koh Sireh, gdzie znajduje si niezwyk e drzewo bananowca zdolne do przewidywania szcz Êliwych numerów na loterii. Marzàcy o wysokich wygranych hazardziêci wcierajà w pieƒ drzewa mieszanin proszku i wody, po czym doszukujà si na korze kszta tów liczb. Wiele osób, które twierdzà, e dzi ki tej nietypowej technice wygra y na loterii, powraca do drzewa, aby z o yç mu ho d. Âwini czeka w przysz oêci szcz Êcie i dostatnie ycie. Nadchodzàcy Rok Âwini zdarza si raz na 12 lat. Wiele par, w zwiàzku z tym, czeka o z podj ciem decyzji o posiadaniu dziecka a do 2007 roku. Szanghajskie media alarmujà jednak, e chiƒskie przesàdy nie tylko wp ynà na wy demograficzny. Gazeta Shanghai Daily opisuje przypadek jednej ze szkó Êrednich w Szanghaju, gdzie w zaawansowanej cià y sà ju 4 nauczycielki, a jak napisano kolejnych 6 te stara si o potomstwo w nadchodzàcym roku. W jednym z w gierskich ogrodów zoologicznych zaprezentowano nowego cz onka rodziny m odà wydr Fot. EPA-ELTA Wtorek, 16 stycznia 2007 r. Pogoda Synoptycy p r z e w i d u j à s t o p n i o w e ustanie wichury, która mocno si rozszala a podczas weekendu. DziÊ miejscami przelotne opady, przewa nie deszczu. W nocy miejscami go oledê. Wiatry po udniowo-zachodnie w porywach do 18 m/sek. W nocy od -1 do 4 stopni, w dzieƒ 3-8 stopni ciep a. W Êrod w nocy miejscami, w dzieƒ w wi kszoêci rejonów niewielkie opady. W nocy 0-5 stopni ciep a, w dzieƒ 2-7 stopni. Kalendarium * Wtorek (16.01) jest 16 dniem 2007 roku. Do koƒca 2007 roku pozosta o 349 dni. * Znak Zodiaku Kozioro ec. * Imieniny: Bernarda, Marcelego, W odzimierza. * Wschód S oƒca 08.34, zachód D ugoêç dnia 7 godz. 50 min. * Ksi yc. Ostatnia kwadra od 11 stycznia 1867 urodzi si Wikientij Wieriesajew (zm. 1945), pisarz rosyjski, lekarz zmar Arturo Toscanini (ur. 1867), dyrygent w oski o Êwiatowej s awie. Kurs walut Bank Litewski Oficjalny kurs na 16 stycznia 2007 r. Relacja lita do walut obcych Nazwa waluty Lt/za jedn. walut. Euro 3,4528 Dolar amerykaƒski 2,6681 Dolar australijski 2, rubli bia oruskich 1,2456 Dolar kanadyjski 2,2839 Frank szwajcarski 2, koron czeskich 1, koron duƒskich 4, koron estoƒskich 2,2067 Funt szterling 5, forintów w gierskich 1, islandzkich koron 3, japoƒskich jenów 2, juani chiƒskich 3,4237 at otewski 4, mo dawskich lei 2, koron norweskich 4, z otych polskich 8, rubli rosyjskich 10, koron szwedzkich 3,8076 Lira turecka 1, griwn ukraiƒskich 5, koron s owackich 9,9113

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 I WSTĘP Konkurs TURNIEJ KLAS ma na celu mobilizację uczniów naszej szkoły do efektywnej nauki, do aktywnego uczestniczenia w życiu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Integracyjne Warsztaty Artystyczne

Integracyjne Warsztaty Artystyczne I Przykład Integracyjne Warsztaty Artystyczne IWA pod taką skróconą nazwą kryje się organizacja Integracyjnych Warsztatów Artystycznych Już pięć razy zorganizowaliśmy cykl warsztatów artystycznych dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Ogłoszenie o pracę Stanowisko Email Telefon Fax Data składania 2016-05-13 Data wygaśnięcia 2016-05-13 Tagi Województwo Powiat Gmina Miasto Ulica Numer budynku 17 referendarz w Departamencie Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 45/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 maja 2012 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa Polskiego Związku Firm Deweloperskich przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!!

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!! Dbam o swoje piersi 15 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Jest to dobra okazja by pomyśleć o profilaktyce raka piersi i rozpocząć regularne samobadanie piersi oraz udać

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Opinie Polaków na temat zniesienie granic wewnętrznych w UE w rok po wejściu Polski do strefy Schengen

Opinie Polaków na temat zniesienie granic wewnętrznych w UE w rok po wejściu Polski do strefy Schengen Opinie Polaków na temat zniesienie granic wewnętrznych w UE w rok po wejściu Polski do strefy Schengen TNS OBOP dla Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce grudzień 2008 Ośrodek Badania Opinii Publicznej

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. 2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada.

REGULAMIN RADY RODZICÓW. 2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada. REGULAMIN RADY RODZICÓW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu. 1. Jeśli w czasie kadencji

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY 18 czerwca 2012, godz. 18.00, WARSZTAT (pl. Konstytucji 4) Prezydium KDS ds. ds. Kultury reprezentowały

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY Z dnia 2006r. Projekt Druk nr 176 w sprawie: zarządzenia wyborów do Rady Kolonii Ząbkowska. Na podstawie 6 ust. 1, 7 i 8 Załącznika nr 2 do Statutu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Zainteresowanie Konkursem Chopinowskim NR 154/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Zainteresowanie Konkursem Chopinowskim NR 154/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 154/2015 ISSN 2353-5822 Zainteresowanie Konkursem Chopinowskim Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą. Wykorzystanie fragmentów oraz danych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne Tekst jednolity z dnia 10.10.2013 r. Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Lokalnej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Załącznik do Zarządzenia Nr 1./2014 Dyrektora Przedszkola nr 2 z dnia 20.02. 2014r. PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH 1 Szczegółowe przepisy wykonawcze na rok akadem. 2010/11 wprowadzające w życie Zarządzenie Rektora PWT we Wrocławiu w sprawie nauczania języków obcych na PWT we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Przekaż swoją opinię Unii Europejskiej! Projekt dofinansowany w ramach programu Europa dla Obywateli Unii Europejskiej POWITANIE Dlaczego dobrze, że tu jestem?

Bardziej szczegółowo

1 Konkurs ogłasza Rektor na wniosek dyrektora jednostki organizacyjnej Uczelni. Złożony wniosek musi spełniać wymogi Statutu PPWSZ w Nowym Targu.

1 Konkurs ogłasza Rektor na wniosek dyrektora jednostki organizacyjnej Uczelni. Złożony wniosek musi spełniać wymogi Statutu PPWSZ w Nowym Targu. Załącznik do Zarządzenia nr 23/2013 Rektora PPWSZ w Nowym Targu z dnia 6 września 2013 r. Regulamin pracy komisji konkursowej na stanowiska nauczycieli akademickich w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r.

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r. UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Tułowice dla wybitnie uzdolnionych uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO STOWARZYSZENIA RZEMIOSŁO PRZYSZŁOŚCI odbytego w Spale w dniu 11 kwietnia 2013 r.

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO STOWARZYSZENIA RZEMIOSŁO PRZYSZŁOŚCI odbytego w Spale w dniu 11 kwietnia 2013 r. PROTOKÓŁ Z odbytego w Spale w dniu 11 kwietnia 2013 r. W dniu 11 kwietnia 2013 r. w Spale odbyło się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia. W zebraniu udział wzięło 18 osób, które były obecne osobiście

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2016 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

KWIECIEŃ 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ KWIECIEŃ 2008 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/386/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 25 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/386/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 25 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/386/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Góry Kalwarii dla uczniów/studentów szczególnie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII Żniwa Piwa 2014. 1.1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią") prowadzona jest pod nazwą Żniwa Piwa 2014

REGULAMIN LOTERII Żniwa Piwa 2014. 1.1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią) prowadzona jest pod nazwą Żniwa Piwa 2014 REGULAMIN LOTERII Żniwa Piwa 2014 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA LOTERII 1.1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią") prowadzona jest pod nazwą Żniwa Piwa 2014 1.2. Organizatorem Loterii jest: Carlsberg

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU - NOWA JA

REGULAMIN PROGRAMU - NOWA JA REGULAMIN PROGRAMU - NOWA JA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Programu Nowa Ja, zwany dalej Programem, jest Klub Sportowy Centrum Sp. z o.o. al. Róż 5, 41-300 Dąbrowa Górnicza NIP: 629-241- 26-51

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

Ujednolicenie zasad udzielania zwolnień z zajęć szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Bergen (Bergensstandarden).

Ujednolicenie zasad udzielania zwolnień z zajęć szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Bergen (Bergensstandarden). Przetłumaczono przez Biuro Tłumaczeń przy Gminie Bergen, strona 1/6 GMINA BERGEN Wydział Urzędu Miejskiego d/s Szkół i Przedszkoli OKÓLNIK Okólnik nr: 28/2013 Data: 25 września 2013 Numer sprawy: 201300138-28

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135 10543 Poz. 1518 1518 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawieraç wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Załącznik Nr 3 do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/75/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 21 maja 2015 r.

UCHWAŁA Nr VIII/75/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 21 maja 2015 r. UCHWAŁA Nr VIII/75/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych dla uczniów gimnazjum w Mieście i Gminie Margonin Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ Zał. 1 do Regulaminu Świetlicy PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej: 1. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo