Energetyka Power Engineering

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Energetyka Power Engineering"

Transkrypt

1 Energetyka Power Engineering

2 Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Energetyka 6 Power Engineering Generalne wykonawstwo 10 General Contractorship Ochrona środowiska 14 Environmental Protection Remonty i modernizacje 16 Overhauls and Modernization Serwis przemysłowy 18 Industrial Maintenance Diagnostyka i badania techniczne 20 Diagnostics and Technical Inspections Produkcja i remonty transformatorów 22 Manufacturing and Overhauls of Transformers Energetyka wiatrowa 24 Wind Power Engineering Grupa Kapitałowa 26 Capital Group Klienci 32 Clients Ważniejsze projekty zrealizowane w okresie ostatnich lat 34 Major Projects Executed over Last Years Jakość usług 36 Quality of Services Kontakt 40 Contact

3 Polimex-Mostostal SA Polimex-Mostostal SA to firma inżynieryjno-budowlana, aktywna na rynku od 1945 roku, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w War szawie. Spółka opiera swoją działalność generalnego wykonawcy na współpracy ze spółkami własnej Grupy Kapitałowej oraz ze sprawdzonymi w wie lu kontraktach podwykonawcami. Równolegle do działalności w zakresie generalnego wykonawstwa Spółka specjalizuje się w produkcji wyrobów stalowych i krat pomostowych oraz w zabezpieczeniach antykorozyjnych, w tym cynkowaniu ogniowym dla potrzeb różnych branż. Polimex-Mostostal oferuje usługi w zakresie budownictwa, dostaw kompletnych obiektów przemysłowych, linii techno lo gicznych, maszyn i urządzeń oraz części zamiennych, a także serwisu technicznego dla następujących sektorów: energetyki chemii, petrochemii i ochrony środowiska budownictwa drogowego i kolejowego budownictwa przemysłowego i ogólnego Polimex-Mostostal offers services with respect to construction, supply of complete industrial products, process lines, machinery and equipment as well as spare parts, and also technical services for the following sectors: power engineering chemical, petrochemical and environment protection industries road and railway construction industrial and general construction Polimex-Mostostal SA is an engineering and construction company, active in the market since 1945, listed at Warsaw Stock Exchange. The Company has been basing its general contractor activity on cooperation with its own capital group as well as subcontractors verified during the realisation of numerous contracts. In parallel to the activity with respect to general contractorship, the Company specialises in the production of steel products and platform gratings as well as rustproofing, inclusive of hot-dip zinc galvanising for the purposes of various industries, including the road and railway construction industries. Montaż kotła o mocy 960 MW, Elektrownia Niederaussem, Niemcy Boiler erection, 960 MW Power Unit, Niederaussem Power Plant, Germany Montaż wymienników regeneracji wysokoprężnej turbozespołu Tz-9 EC Siekierki, Warszawa, Polska Assembly of high pressure regeneration exchangers of the Tz-9 turbine set, Siekierki Heat and Power Generating Plant, Warsaw, Poland

4 Elektrownia Voerde, Niemcy Voerde Power Plant, Germany 2 3

5 Polimex-Mostostal SA Polimex-Mostostal jest jedną z największych grup budowlanych w Polsce. Należy do liderów sektora budowlanego pod względem: zakresu usług portfela zamówień wielkości przychodów doświadczenia zdobytych referencji Firma jest dobrze rozpoznawalna i aktywna również poza granicami Polski. By uzyskać lepszy dostęp do zagranicznych rynków, Polimex-Mostostal utrzymuje swoją międzynarodową sieć sprzedaży bezpośredniej oraz przez partnerów. Polimex-Mostostal zrealizował: ponad 700 obiektów wybudowanych pod klucz w 60 krajach świata ponad 100 polskich zakładów przemysłowych wyposażonych w no wo czesne technologie i urządzenia produkcyjne sprowadzone z zagranicy Polimex-Mostostal has realised: over 700 structures built in the turn-key system in 60 countries over 100 Polish industrial plants equipped with state-of-the-art technologies and manufacturing equipment imported from abroad Polimex-Mostostal is one of the largest construction groups in Poland. It belongs to the construction industry leaders with respect to: the scope of services the portfolio of contracts the volume of incomes experience references received. The Company is well-recognised and active outside Poland as well. In order to obtain a better access to foreign markets, Polimex-Mostostal maintains its international network of direct sale and sale conducted by agents. Budowa Elektrociepłowni EC1, Bielsko-Biała, Polska EC1, construction of heat and power generating plant in Bielsko-Biała, Poland Wskaźniki układu pomiarowego Tz-7 EC Siekierki, Warszawa, Polska Tz-7 turbine set measuring system gauges, Siekierki Heat and Power Generating Plant, Warsaw, Poland

6 Integralna część kotła fluidalnego w EC1, Bielsko-Biała, Polska Integrated part of circulaited fluid boiler, EC1, Bielsko-Biała, Poland 4 5

7 Energetyka Power Engineering Energetyka to jeden z najbardziej rozwojowych obszarów gospodarki. Rynek nowych inwestycji energetycznych w Polsce szacuje się na wiele miliardów euro rocznie, na przestrzeni lat. Budując swoją strategię na kolejne lata, Polimex-Mostostal uwzględnił perspektywy rysujące się przed tą branżą. Polimex-Mostostal ma w sektorze energetyki duże doświadczenie i silną pozycję generalnego wykonawcy, m.in. dzięki posiadaniu największego na rynku potencjału wykonawczego skonfigurowanego pod inwestycje w energetyce oraz dzięki bardzo dobrym referencjom. Power engineering is one of the most developing areas of economy. The market of new power engineering-related investments in Poland is estimated to be of the value of several billion Euros annually in the years to come. Developing its strategy for the coming years Polimex-Mostostal allowed for the perspectives that this sector of the industry is now facing. In this sector, Polimex-Mostostal has significant experience and a strong position of a general contractor due to, among other things, having the greatest output capacities on the market that have been configured with respect to investments in the power engineering sector, and due to very good references. Szpilki podziałowe kadłuba WP turbiny Tz-7 EC Siekierki, Warszawa, Polska Tz-7 WP turbine casing section arrows, Siekierki Heat and Power Generating Plant, Warsaw, Poland Fabryka Kotłów SEFAKO S.A. Boilers Factory SEFAKO S.A.

8 Elektrownia Opole, Polska Opole Power Plant, Poland 6 7

9 Energetyka Power Engineering Polimex-Mostostal zwiększył potencjał wykonawczy w sektorze energetyki dzięki przeprowadzonej w grudniu 2010 roku fuzji z siedmioma spółkami zależnymi, działającymi w sektorach energetycznym i chemicznym, tj.: Energomontażem-Północ Naftobudową Naftoremontem ZRE Kraków ZRE Lublin EPE-Rybnik ECeRemont Potencjał wykonawczy Polimexu-Mostostalu umożliwia kompleksową realizację największych zadań inwestycyjnych w sektorze energetycznym, ich nadzór i obsługę logistyczną. Liczba pracowników desygnowanych do projektów energetycznych sięga 5 tys. osób. Spółka dysponuje ponadto zatrudniającym kilkuset inżynierów biurem projektowym dla energetyki. Grupa Kapitałowa Polimex-Mostostal oferuje kompleksowe usługi dla energetyki zawodowej, przemysłowej i komunalnej w zakresie: budowy obiektów energetycznych pod klucz montażu bloków energetycznych (bloki na parametry nadkrytyczne) usług projektowych, remontów i modernizacji montażu kotłów energetycznych montażu turbozespołów dostawy i montażu instalacji gospodarki biomasą wykonania pod klucz kompletnych systemów przygotowania, magazynowania i transportu biomasy w obiektach energetycznych specjalistycznych robót montażowych konstrukcji stalowych dostaw konstrukcji stalowych, kotłów The Polimex-Mostostal Capital Group offers complex services for professional, industrial and municipal power engineering, including: construction of power units on turnkey basis assembly of power units (supercritical units) design and engineering services, overhauls and modernization erection of power boilers erection of turbosets supply and assembly of biomass installation, storage and transportation biomass installation on turnkey basis performance and completed preparation, specialized erection works of steel structures supply of steel structures, boilers Polimex-Mostostal has increased its output capacities in the power engineering industry due to the December 2010 merger with seven subsidiary companies operating in the power engineering industry and the chemical industry, namely Energomontaż-Północ Naftobudowa Naftoremont ZRE Kraków ZRE Lublin EPE-Rybnik ECeRemont Polimex-Mostostal s output capacities allow for comprehensive realisation of even the largest investments in the power engineering industry, monitoring and logistic servicing of them. The number of employees assigned to power engineering related projects amounts to 5 thousand people. Moreover, the Company has a power engineering design studio that employs several hundred engineers. Próbny montaż kotła na biomasę, Austria Trial assembly works of biomass boiler, Austria

10 Elektrownia Neurath, Gravenbroich, Niemcy Neurath Power Plant, Gravenbroich, Germany 8 9

11 Generalne wykonawstwo General Contractorship Doświadczeni specjaliści oraz doskonała znajomość branży i obiektów energetycznych pozwala Spółce na kompleksową realizację, w formule generalnego wykonawcy, złożonych organizacyjnie i technicznie inwestycji oraz prac remontowych i modernizacyjnych. Zdobyte doświadczenie pokazuje, że tylko wyspecjalizowane firmy, takie jak Polimex-Mostostal, są przygotowane do realizacji takich przedsięwzięć. Usługi świadczone przez Polimex- -Mostostal cechuje dbałość o jakość, bezpieczeństwo, ochronę środowiska, oraz indywidualne podejście do rozwiązań opracowywanych na potrzeby konkretnych projektów. Zakład Energetyki Z8 oraz Zakład Energomontaż Północ Z7 oferują kompleksowe realizacje projektów energetycznych w systemie pod klucz na terenie Polski i UE, w szczególności dla: elektrociepłowni elektrowni ciepłowni zakładów koksowniczych energetyki rozproszonej ochrony środowiska Z8 Power Engineering Division and Z7 Energomontaż Północ Division offer full completion of turnkey power projects on the territory of Poland and EU, particularly for: combined heat and power plants power plants heat plants coke plants dispersed power generation environmental protection Experienced specialists and excellent knowledge of the power engineering sector and structures enables the Company to comprehensively execute, as a general contractor, organisationally and technically complex investments, repair and modernisation works. The experience gained demonstrates that only specialised companies like Polimex-Mostostal are prepared to realise such undertakings. Services rendered by Polimex-Mostostal are characterised by attention paid to quality, safety, environment protection as well as customised approach to solutions developed for the purposes of specific projects. Bateria koksownicza nr 5, Koksownia Przyjaźń, Polska Coke battery No. 5, Przyjaźń Coke Plant, Poland

12 Wizualizacja 3D bloku gazowo-parowego MWe dla PKN Orlen we Włocławku, Polska Visualisation in 3D format of the combained cycle power plant MWe for PKN Orlen in Włocławek, Poland 10 11

13 Generalne wykonawstwo General Contractorship Polimex-Mostostal oferuje budowę pod klucz bloków elektroenergetycznych wielkiej mocy, na parametry ultranadkrytyczne, we współpracy z partnerami polskimi i zagranicznymi. Spółka oferuje również budowę bloków gazowo-parowych. Polimex-Mostostal rozpoczął proces przygotowawczy do udziału w budowie bloków jądrowych w Polsce, o czym świadczy współpraca z głównymi, światowymi dostawcami technologii jądrowych. Polimex-Mostostal z powodzeniem odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania proekologiczne dla energetyki, dostarczając odpowiednie rozwiązania i realizując obiekty i instalacje. Polimex-Mostostal offers turnkey construction of high capacity power units for supercritical parameters in cooperation with Polish and foreign partners. The Company also offers construction of gas and steam power units. Polimex-Mostostal has commenced preparations for the participation in the construction of nuclear power units in Poland, which is confirmed by the collaboration by the main global nuclear technology providers. Polimex-Mostostal has been successfully responding to the increasing demand for environment-friendly solutions for the power engineering industry by providing adequate solutions and execution structures and systems. Wizualizacja 3D dwóch bloków na parametry nadkrytyczne 900 MWe w Elektrowni Opole, Polska Visualisation in 3D format of two supercritical units 900 MWe in Opole Power Plant, Poland Elektrownia Dibamba, Kamerun Dibamba Power Plant, Cameroon

14 opis Prefabrykacja zdjecia język i montaż polski linera dla zbiornika reaktora w elektrowni jądrowej, Projekt OL3, Finlandia opis Prefabrication zdjęcia języl and angielski assembly of liner for containment vessel OL3, Finland 12 13

15 Ochrona środowiska Environmental Protection Polimex-Mostostal realizuje: Instalacje odsiarczania spalin odazotowania spalin odpylania redukcji tlenków azotu Stacje uzdatniania wody węzły technologiczne demineralizacji wody technologie membranowe urządzenia destylacyjne dekarbonizację flokulację i koagulację filtrację odżelazianie i odmanganowanie Zakłady utylizacji odpadów kotły do spalania odpadów technologie sortowania technologie obróbki biologicznej produkcję energii z biogazu produkcję paliwa z wykorzystaniem odpadów przeróbkę osadów ściekowych suszarnie osadów technologie utylizacji termicznej odpadów W sektorze ochrony środowiska Polimex-Mostostal (Zakład Energetyki Z8, Zakład Energomontaż Północ Z7 i Zakład Chemii i Ochrony Środowiska Z9) realizuje, modernizuje i rozbudowuje: kompletne instalacje odsiarczania spalin, odazotowania spalin, odpylania oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody suszarnie i spalarnie odpadów z instalacjami biogazu In the environmental protection sector, Polimex-Mostostal (Z8 Power Engineering Division, Z7 Energomontaż Północ Division, Z9 Chemistry & Environmental Protection Division) provides, modernizes and develops: complete FGD plants, flue gas denitration plants, dust filtration systems wastewater treatment plants, water treatment plants waste drying and incineration plants with biogas system Polimex-Mostostal realizes: Environmental protection plants flue gas desulphurization plants flue gas denitration plants dust filtration (dedusting) systems selective catalytic reduction systems Water treatment plants water demineralization process systems membrane processes distillation equipment decarbonization flocculation and coagulation filtration iron and manganese removal Waste disposal plant waste incineration boilers sorting processes biological treatment processes production of energy from biogas production of fuel from waste sewage sludge treatment sludge drying plants waste thermal treatment plants Instalacja demineralizacji wody, Stacja Uzdatniania Wody, ZAK SA, Kędzierzyn Koźle, Polska Demi water installation, Water Treatment Plant, ZAK SA, Kędzierzyn Koźle, Poland Instalacja odsiarczania spalin bloku nr 10, Elektrownia Kozienice, Polska Flue gas desulphurization plant for the unit 10, Kozienice Power Plant, Poland

16 Instalacja odazotowania spalin, Elektrownia Cordemais, Francja Flue gas denitration plant, Cordemais Power Plant, France 14 15

17 Remonty i modernizacje Overhauls and Modernization Polimex-Mostostal jest dostawcą kompleksowych usług remontowych i modernizacyjnych dla energetyki zawodowej i przemysłowej. Świadcząc usługi w tym zakresie, wykorzystuje blisko pięćdziesięcioletnie doświadczenie i kompetencje zdobyte w czasie realizacji prac na krajowych obiektach energetycznych i przemysłowych. W ostatnich latach z usług remontowych i modernizacyjnych korzystają również zagraniczne elektrownie i elektrociepłownie. Zakłady Spółki, które świadczą usługi w tym zakresie to: Zakład Energomonaż Północ Z7 Zakład ZREW Z16 Zakład ZRE Lublin Z19 Zakład ZRE Kraków Z20 Zakład EPE Rybnik Z21 Zakład ECeRemont Z22 Remonty i modernizacje: bloków energetycznych kotłów parowych, wodnych i olejowych wraz z urządzeniami pomocniczymi turbin parowych i gazowych wraz z urządzeniami pomocniczymi instalacji ochrony środowiska (IOS, elektrofiltrów) transformatorów o mocy do 160 MVA zbiorników silników elektrycznych niskiego i wysokiego napięcia maszyn i urządzeń przemysłowych produkcja części zamiennych na potrzeby remontów Overhauls and modernization of: power units steam, water and oil boilers together with auxiliary equipment steam and gas turbines together with auxiliary equipment environmental protection plants (FGDP, ESPs) transformers up to 160 MVA power output tanks low and high voltage electric motors industrial machinery and equipment manufacturing spare part for overhauls Polimex-Mostostal is a supplier of complex overhaul and modernization services for professional and industrial power engineering. In providing the services within this scope it uses nearly 50 years of experience and competence gained during the performance of works on domestic power plants. During the last years, the company has also been providing services to foreign power and heat plants. The Company divisions providing services within that scope are the following: Z7 Energomontaż Północ Division Z16 ZREW Division Z19 ZRE Lublin Division Z20 ZRE Krakow Division Z21 EPE Rybnik Division Z22 ECeRemont Division Zbiorczy system kanałów spalin, Elektrownia Połaniec, Polska Common system of f lue gas duets, Połaniec Power Plant, Poland

18 Remont części WP turbiny Tz-7 EC Siekierki, Warszawa, Polska Overhaul of a part of the Tz-7 WP turbine at Siekierki Heat and Power Generating Plant, Warsaw, Poland 16 17

19 Serwis przemysłowy Industrial Maintenance Polimex-Mostostal rozwija sieć zakładów świadczących usługi utrzymania ruchu przedsiębiorstw. Wypracował własne rozwiązania, których wprowadzenie wpływa na wzrost bezpieczeństwa technicznego oraz sprzyja optymalizacji kosztów utrzymania ruchu. Funkcjonowanie oddziałów serwisowych dostosowane jest do indywidualnych wymagań i specyfiki działania każdego klienta. Zakład ZRE Lublin Z19 oraz Zakład ZRE Kraków Z20 wykonują remonty elementów turbin, kotłów oraz urządzeń pomocniczych. Oferta obejmuje m.in. remonty wirników, obróbkę wałów i wirników turbin, regenerację korpusów turbin i łożysk, regenerację komór kotłów i schładzaczy. Ponadto Zakład ZREW Z16, Zakład ZRE Lublin Z19 oraz Zakład ZRE Kraków Z20 produkują części ciśnieniowe kotłów parowych i wodnych, w tym gięte stalowe wyroby rurowe i inne produkty. Serwis przemysłowy, oferowany przez Polimex-Mostostal, oznacza przejęcie odpowiedzialności za utrzymanie stanu technicznego maszyn, urządzeń i linii technologicznych klienta na stałym, parametrycznie określonym poziomie poprzez: diagnostykę (wspieraną przez sieciowy komputerowy system diagnostyczny) monitorowanie stanu maszyn i linii technologicznych przeglądy i konserwacje bieżące naprawy, usuwanie usterek i awarii planowanie i wykonawstwo remontów doradztwo techniczne Industrial maintenance offered by Polimex-Mostostal consists of assuming responsibility for maintaining technical condition of the machinery, equipment and process lines at constant, determined parametrically levels through: diagnostics (supported by network diagnostic computer system) monitoring condition of machines and process lines inspections and maintenance current repairs, removal of defects and failures planning and performing overhauls technical consulting Polimex-Mostostal is developing the network of its branches rendering maintenance services to enterprises. It has developed own solutions, the implementation of which contributes to the increased technical safety and to optimizing operation maintenance costs. The operation of maintenance branches is tailored to individual requirements and specific activities of each customer. ZRE Lublin Z19 and ZRE Kraków Z20 perform overhauls of turbine, boiler and auxiliary equipment elements. Among other things, the offer includes overhauls of rotors, processing of turbine shafts and rotors, regeneration of turbine and bearing casing, regeneration of boiler chambers and desuperheaters. Moreover, Z16 ZREW Division, Z19 ZRE Lublin Division and Z20 ZRE Kraków Division manufacture steam and water boiler pressure parts, including bent products made of steel, and other products. Kompensacja rurociągów wody sieciowej na wyjściu z EC Siekierki, Warszawa, Polska Compensation of system water pipelines at the outlet from Siekierki Heat and Power Generating Plant, Warsaw, Poland

20 Modernizacja kondensatora turbiny Tz-8 EC Siekierki, Warszawa, Polska Modernisation of the Tz-8 turbine condenser, Siekierki Heat and Power Generating Plant, Warsaw, Poland 18 19

21 Diagnostyka i badania techniczne Diagnostics and Technical Inspections Polimex-Mostostal wykonuje badania mające na celu określenie stanu technicznego maszyn i urządzeń, terminu i zakresu niezbędnych prac remontowych, a także żywotności eksploatacyjnej. Usługi wykonywane są przez wyszkolonych pracowników posiadających wszechstronne, wieloletnie doświadczenie i niezbędne uprawnienia kwalifikacyjne, w tym certyfikaty wg EN 473:2000. W ostatnich latach serwisem diagnostycznym objętych było ponad 1500 zespołów maszyn i urządzeń. Laboratorium Polimexu- -Mostostalu posiada uprawnienia UDT. Spółka wykorzystuje najwyższej klasy wyposażenie pomiarowe i badawcze, wielokanałowe komputerowe systemy pomiarowe, diagnostyczne bazy danych, przewoźne stacje badawcze. Klientami są krajowe i zagraniczne firmy energetyczne i przemysłowe. Zakład ZREW Z16 oraz Zakład ZRE Lublin Z19 świadczą usługi w zakresie diagnostyki maszyn. Oferta obejmuje kompleksowe badania stanów dynamicznych, wyważanie dynamiczne wirników w łożyskach własnych i na wyważarkach, optyczne pomiary niwelacyjne linii wałów, laserowe ustawianie maszyn, położenia płaszczyzn podziałowych korpusów, deformacji termicznych. Polimex-Mostostal wykonuje: ekspertyzy stanu technicznego, ekspertyzy materiałowe badania niszczące i nieniszczące pomiary emisji pyłów, gazów i skuteczności odpylania badania termograficzne, pomiary drgań i hałasu wyważanie wirników, pomiary optyczne badania maszyn elektrycznych badania układów regulacji turbin ekspertyzy układów pompowych Polimex-Mostostal performs: technical evaluations, material expertise destructive and non-destructive testing measurements of dust and gas emission and dedusting effectiveness thermographic testing, vibration and noise measurements rotor balancing, optical measurements tests of electrical machines tests of turbine regulation systems expertise of pumping systems Polimex-Mostostal performs evaluations of technical condition of machinery and equipment, scope of necessary repair works as well as operating life. The services are performed by well trained personnel having comprehensive, many years experience and necessary qualification including certificates issued according to EN 473:2000. Over the last few years, diagnostic service covered more than 1500 units. Polimex-Mostostal s labora tory has qualifications of the Office of Technical Inspection (UDT). For the measurement and tests, the Company uses the highest quality equipment, multi-channel measurement computer systems, diagnostic databases, mobile testing stations. Customers are domestic and foreign companies from the power sector and other industries. ZREW Z16 and ZRE Lublin Z19 provide services with respect to machinery diagnostics. The offer includes comprehensive examinations of dynamic states, dynamic balancing of rotors in bearings and on balancing machines, optical levelling measurements of embankment lines, laser machine set, of the location of casing section planes, and of thermal deformations.

22 opis Wirnik zdjecia WP turbiny język polski Tz-7, EC Siekierki, Warszawa, Polska opis Tz-7 HP zdjęcia turbine języl rotor, angielski Siekierki Heat and Power Generating Plant, Warsaw, Poland 20 21

23 Produkcja i remonty transformatorów Manufacturing and Overhauls of Transformers Polimex-Mostostal jest uznanym w kraju i za granicą producentem transformatorów. Realizuje też kompleksowe usługi w zakresie modernizacji i diagnostyki transformatorów dużej i średniej mocy. Kilkudziesięcioletnie doświadczenie, bogate zaplecze techniczno-technologiczne, wysoko wykwalifikowana kadra inżynieryjna oraz wdrożony Zintegrowany System Zarządzania, oparty na normach ISO 9001, ISO oraz ISO 18001, są gwarantem najwyższej jakości produktów i usług oferowanych przez Spółkę. Zakład ZREW Z16 oferuje nowoczesne transformatory mocy projektowane i wykonywane zgodnie ze wszystkim obowiązującymi normami. Do produkcji transformatorów wykorzystywane są materiały i podzespoły pochodzące wyłącznie od najlepszych światowych producentów. Produkcja obejmuje: transformatory mocy dla sieci dystrybucyjnych transformatory blokowe dla elektrowni i elektrociepłowni o mocy do 90 MVA i napięciu do 123 kv transformatory specjalne piecowe i przystosowane do zasilania układów prostownikowych Usługi w zakresie: remontów i modernizacji transformatorów o mocy do 160 MVA zaawansowanej diagnostyki i pomiarów serwisu Manufacturing includes: power transformers for distribution networks unit transformers for Power Plants and Combined Heat and Power Plants, output power up to 90 MVA and voltage up to 123 kv dedicated furnace transformers and transformers designed for energizing rectifying systems Services including: overhauls and modernization of transformers up to 160 MVA power output advanced diagnostics and measurements maintenance Polimex-Mostostal is a nationally and globally renowned manufacturer of transformers. It also renders comprehensive services with respect to modernisation and diagnostics of high and medium power transformers. Many years experience, solid technical and technological base, highly qualified engineering staff and implemented Integrated Management System based on ISO 9001, ISO and ISO standards ensure that the products and services offered by the Company are of the highest quality. Z16 ZREW Division offers moderns power transformers designed and manufactured in compliance with all applicable standards. Materials and components supplied exclusively from the best world s manufacturers are used for manufacturing transformers. Część aktywna transformatora o mocy 16 MVA, Elfeko S.A., Polska Active part of transformer with power of 16 MVA, Elfeko S.A., Poland

24 opis Transformatory zdjecia język o mocy polski 31,5 MVA i 25 MVA, Elektrownia Wiatrowa Tymień, Polska opis Transformers zdjęcia języl with rated angielski power of 31,5 MVA and 25 MVA, Windmill Power Plant Tymień, Poland 22 23

25 Energetyka wiatrowa Wind Power Engineering Polimex-Mostostal jest aktywnie zaangażowany w budowę farm wiatrowych od 2008 roku. Specjalizuje się w tym obszarze Zakład Budownictwa Szczecin Z13. Do 2011 roku Spółka wykonała pięć farm wiatrowych. Dotychczasowe doświadczenie oraz potencjał firmy pozwala podejmować się kompleksowej ich realizacji. Polimex-Mostostal jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Spółka oferuje: realizację farm wiatrowych od etapu projektowania po wykonanie fundamentów, placów i dróg dojazdowych, na dostawie i montażu turbin kończąc usługi w formule Projektuj i Buduj Among other things, the Company offers: execution of wind farms from designing to building foundations, yards and access roads as well as delivery and assembly of turbines services provided in the Design and Build formula Polimex-Mostostal has been actively involved in the development of wind farms since Zakład Budownictwa Szczecin Z13 (the Z13 Construction Division Szczecin) specialises in that area. By 2011, the Company has executed five wind farms. Current experience and potential of the Company enables it to undertake comprehensive realisation of wind farms. Polimex-Mostostal is a member of the Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (Polish Wind Energy Association). Farma wiatrowa w Karnicach koło Białogardu, Polska A wind farm in Karnice near Białogard, Poland

26 opis Farma zdjecia wiatrowa język w Tychowie polski koło Stargardu, Polska opis A wind zdjęcia farm in języl Tychowo angielski near Stargard, Poland 24 25

27 Grupa Kapitałowa Capital Group Polimex-Mostostal realizuje inwestycje we współpracy z firmami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej. Utworzenie grupy firm inżynieryjno-budowlanych, wyspecjalizowanych w komplementarnych branżach, pozwoliło stworzyć szeroką ofertę projektowania, budowy i montażu kompletnych obiektów. Potencjał ludzki to doświadczeni pracownicy, wśród których znajduje się wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska o specjalnościach m.in.: budownictwo, elektryka, mechanika (ze specjalnością energetyka), AKPiA i spawalnictwo. Grupa Kapitałowa posiada również własną bazę sprzętowo- -transportową, którą tworzą wyspecjalizowane jednostki zapewniające wykonywanie większości prac. Kompleksowość oferty jest tym, co wyróżnia Polimex-Mostostal spośród innych podmiotów działających na rynku. Polimex-Mostostal completes the investments in co-operation with the companies belonging to the Capital Group. Setting up a group of engineering and construction companies, specialized in complementary industries, allows offering a wide range of designing, construction and assembly services, including erection of entire plants. Human resources consist of experienced personnel, including highly qualified engineer staff specialized in i.e.: construction, electricity, mechanics (power engineering specialization), Control & Instrumentation and welding. The Capital Group has also its own equipment and transport base consisting of specialized entities ensuring the performance of most works. Polimex-Mostostal is distinguished among other entities operating in the market by complexity of its offer. Wirnik NP turbiny Tz-8, EC Siekierki, Warszawa, Polska Tz-8 LP turbine rotor, Siekierki Heat and Power Generating Plant, Warsaw, Poland Elektrownia Asnaes, Dania Asnaes Power Plant, Denmark

Budownictwo ogólne General Construction

Budownictwo ogólne General Construction Budownictwo ogólne General Construction Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta budownictwo ogólne 6 The Offer General Construction Oferta zespoły projektowe 10

Bardziej szczegółowo

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl Produkcja Production Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta produkcja 6 The Offer Production Park maszynowy i stosowane technologie 14 Machinery Park and Technology

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta produkcja 6 The Offer Production Park maszynowy i stosowane technologie 14 Machinery Park and Technology Applied Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

budujemy dla przyszłości We build for the future

budujemy dla przyszłości We build for the future Budujemy dla przyszłości! We build for the future! Tadeusz Rybak, Prezes Zarządu Mostostal Puławy S.A. Grupa Kapitałowa Mostostal Puławy S.A. od blisko 50 lat znajduje się w elitarnym gronie uznanych firm

Bardziej szczegółowo

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 Misja Misją fi rmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

www.polskieklastry.org

www.polskieklastry.org Klaster Metalowy METALIKA Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Według Michaela Portera : Klastry to geograficzna

Bardziej szczegółowo

Fot.: EDF, Vautrin Laurent

Fot.: EDF, Vautrin Laurent Fot.: EDF, Vautrin Laurent Grupa EDF w Polsce The EDF Group in Poland Pracownicy spółek Grupy EDF w Polsce Employees of the EDF Group companies in Poland Słowo wst pu An introductory word Szanowni Paƒstwo!

Bardziej szczegółowo

Badania i Rozwój. Research and Development

Badania i Rozwój. Research and Development Badania i Rozwój Research and Development Badania i Rozwój / Research and Development Spis treści / Table of Contents Mostostal Warszawa S.A. / Mostostal Warszawa S.A. O firmie / About the Company 2 Słowo

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

ALCON Sp. z o.o. ul. Kościelna 13/15 95-050 Konstantynów Łódzki Zarządzający, Dyrektor: Andrzej Boczkowski

ALCON Sp. z o.o. ul. Kościelna 13/15 95-050 Konstantynów Łódzki Zarządzający, Dyrektor: Andrzej Boczkowski 1 ALCON Sp. z o.o. ul. Kościelna 13/15 95-050 Konstantynów Łódzki Zarządzający, Dyrektor: Andrzej Boczkowski Tel./Fax +48 42 211 14 18 +48 42 632 32 94 alcon@alcon.pl www.alcon.pl Narzędziownia odlewni

Bardziej szczegółowo

Termoizolacja i Antykorozja TERBUD Bogdan Jonkwisz Thermal insulation and Anticorrosion TERBUD Bogdan Jonkwisz

Termoizolacja i Antykorozja TERBUD Bogdan Jonkwisz Thermal insulation and Anticorrosion TERBUD Bogdan Jonkwisz Termoizolacja i Antykorozja TERBUD Bogdan Jonkwisz Thermal insulation and Anticorrosion TERBUD Bogdan Jonkwisz Polska / Poland 09-410 Płock, ul. Sikorskiego 6/57 tel./fax: +48 (24) 266 85 06 Polska / Poland

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie pomorskim

Klastry w województwie pomorskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w województwie pomorskim województwo pomorskie / Pomorskie Voivodeship Clusters in the pomeranian voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Dopasowane. rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie. Perfectly fitted. solutions ventilation - air conditioning - heating

Dopasowane. rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie. Perfectly fitted. solutions ventilation - air conditioning - heating Dopasowane rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie Perfectly fitted solutions ventilation - air conditioning - heating 03 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Początek Beginning Historia History

Bardziej szczegółowo

r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t

r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t Elektrownia Skawina S.A. r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t 2 0 0 7 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS Wprowadzenie... 4 Wybrane wskaźniki... 8 Najważniejsze wydarzenia 2007 i 2008 roku aż do zamknięcia

Bardziej szczegółowo

Newsletter. Trudna konkurencja z węglem Krajowe zaplecze techniczne w tej dziedzinie pozwala na to, aby jak najlepiej

Newsletter. Trudna konkurencja z węglem Krajowe zaplecze techniczne w tej dziedzinie pozwala na to, aby jak najlepiej Newsletter Nr 5, listopad 2002 POTENCJAŁ DO ZAGOSPODAROWANIA Udział energii odnawialnej w bilansie paliwowo-energetycznym Polski, który wynosi obecnie ok. 2,5%, ma się zwiększyć trzykrotnie do 2010 r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. W KRAKOWIE al. Jana Pawła II 188 30-969 Kraków +48 12 646 55 33 +48 12 646 55 10 www.mpec.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI INDEX 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej / Letter from the Chairman of the Supervisory Board 07 List Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Automatyka Elektronika Elektrotechnika Mechanika Piece odlewnicze. Automation Electronics Electrotechnical Engineering Mechanics Cast furnaces

Automatyka Elektronika Elektrotechnika Mechanika Piece odlewnicze. Automation Electronics Electrotechnical Engineering Mechanics Cast furnaces Automatyka Elektronika Elektrotechnika Mechanika Piece odlewnicze Automation Electronics Electrotechnical Engineering Mechanics Cast furnaces Firma The Company Firma HITIN powstała w 1992 roku jako następca

Bardziej szczegółowo

2008 R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 E L E K T R O B U D O W A S A

2008 R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 E L E K T R O B U D O W A S A 2008 Raport Roczny Annual Report 2008 ELEKTROBUDOWA SA Cele ELEKTROBUDOWY SA wzmocniç pozycj lidera polskiej elektroenergetyki rozwijaç potencjał w sposób zrównowa ony i stabilny ustawicznie poszerzaç

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland

Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland patron wydania Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland 1 2 3 4 Spis treści Energetyka wiatrowa w Polsce, Europie i na Świecie 04 1 Sytuacja w sektorze energetyki wiatrowej na świecie 05 2 Sytuacja

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Municipal Water Supply and Sewerage Company in Warsaw Joint Stock Company

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Municipal Water Supply and Sewerage Company in Warsaw Joint Stock Company Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Municipal Water Supply and Sewerage Company in Warsaw Joint Stock Company raport roczny annual report 2011 spis treści 2 List

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

Raport Środowiskowy Enviromental Report. ORLEN Capital Group Environmental Report 2013 Production and services

Raport Środowiskowy Enviromental Report. ORLEN Capital Group Environmental Report 2013 Production and services Raport Środowiskowy Enviromental Report ORLEN Capital Group Environmental Report 2013 Production and services 1 Spis treści Table of Contents List Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. Letter from the President

Bardziej szczegółowo

Deklaracja środowiskowa

Deklaracja środowiskowa Deklaracja środowiskowa Environmental Statement OSI Food Solutions Poland 2014 Efektywne zarządzanie środowiskiem stanowi podstawę zrównoważonego rozwoju OSI Europe. Effective environmental management

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY2013 ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY2013 ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 2 List Przewodniczącego 4 Słowo wstępne Zarządu 8 Charakterystyka Spółki 20 Uzdatnianie wody 26 Oczyszczanie ścieków 32 Inwestycje 2013-20 Investments in 2013-20 40 Dla dobra

Bardziej szczegółowo

R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9

R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9 R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9 A n n u a l R e p o r t 2 0 0 9 Tradycja i nowoczesność Blending tradition and innovation R a p o r t R o c z n y 2009 A n n u a l R e p o r t Spis treści Table of Contents

Bardziej szczegółowo