Energetyka Power Engineering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Energetyka Power Engineering"

Transkrypt

1 Energetyka Power Engineering

2 Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Energetyka 6 Power Engineering Generalne wykonawstwo 10 General Contractorship Ochrona środowiska 14 Environmental Protection Remonty i modernizacje 16 Overhauls and Modernization Serwis przemysłowy 18 Industrial Maintenance Diagnostyka i badania techniczne 20 Diagnostics and Technical Inspections Produkcja i remonty transformatorów 22 Manufacturing and Overhauls of Transformers Energetyka wiatrowa 24 Wind Power Engineering Grupa Kapitałowa 26 Capital Group Klienci 32 Clients Ważniejsze projekty zrealizowane w okresie ostatnich lat 34 Major Projects Executed over Last Years Jakość usług 36 Quality of Services Kontakt 40 Contact

3 Polimex-Mostostal SA Polimex-Mostostal SA to firma inżynieryjno-budowlana, aktywna na rynku od 1945 roku, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w War szawie. Spółka opiera swoją działalność generalnego wykonawcy na współpracy ze spółkami własnej Grupy Kapitałowej oraz ze sprawdzonymi w wie lu kontraktach podwykonawcami. Równolegle do działalności w zakresie generalnego wykonawstwa Spółka specjalizuje się w produkcji wyrobów stalowych i krat pomostowych oraz w zabezpieczeniach antykorozyjnych, w tym cynkowaniu ogniowym dla potrzeb różnych branż. Polimex-Mostostal oferuje usługi w zakresie budownictwa, dostaw kompletnych obiektów przemysłowych, linii techno lo gicznych, maszyn i urządzeń oraz części zamiennych, a także serwisu technicznego dla następujących sektorów: energetyki chemii, petrochemii i ochrony środowiska budownictwa drogowego i kolejowego budownictwa przemysłowego i ogólnego Polimex-Mostostal offers services with respect to construction, supply of complete industrial products, process lines, machinery and equipment as well as spare parts, and also technical services for the following sectors: power engineering chemical, petrochemical and environment protection industries road and railway construction industrial and general construction Polimex-Mostostal SA is an engineering and construction company, active in the market since 1945, listed at Warsaw Stock Exchange. The Company has been basing its general contractor activity on cooperation with its own capital group as well as subcontractors verified during the realisation of numerous contracts. In parallel to the activity with respect to general contractorship, the Company specialises in the production of steel products and platform gratings as well as rustproofing, inclusive of hot-dip zinc galvanising for the purposes of various industries, including the road and railway construction industries. Montaż kotła o mocy 960 MW, Elektrownia Niederaussem, Niemcy Boiler erection, 960 MW Power Unit, Niederaussem Power Plant, Germany Montaż wymienników regeneracji wysokoprężnej turbozespołu Tz-9 EC Siekierki, Warszawa, Polska Assembly of high pressure regeneration exchangers of the Tz-9 turbine set, Siekierki Heat and Power Generating Plant, Warsaw, Poland

4 Elektrownia Voerde, Niemcy Voerde Power Plant, Germany 2 3

5 Polimex-Mostostal SA Polimex-Mostostal jest jedną z największych grup budowlanych w Polsce. Należy do liderów sektora budowlanego pod względem: zakresu usług portfela zamówień wielkości przychodów doświadczenia zdobytych referencji Firma jest dobrze rozpoznawalna i aktywna również poza granicami Polski. By uzyskać lepszy dostęp do zagranicznych rynków, Polimex-Mostostal utrzymuje swoją międzynarodową sieć sprzedaży bezpośredniej oraz przez partnerów. Polimex-Mostostal zrealizował: ponad 700 obiektów wybudowanych pod klucz w 60 krajach świata ponad 100 polskich zakładów przemysłowych wyposażonych w no wo czesne technologie i urządzenia produkcyjne sprowadzone z zagranicy Polimex-Mostostal has realised: over 700 structures built in the turn-key system in 60 countries over 100 Polish industrial plants equipped with state-of-the-art technologies and manufacturing equipment imported from abroad Polimex-Mostostal is one of the largest construction groups in Poland. It belongs to the construction industry leaders with respect to: the scope of services the portfolio of contracts the volume of incomes experience references received. The Company is well-recognised and active outside Poland as well. In order to obtain a better access to foreign markets, Polimex-Mostostal maintains its international network of direct sale and sale conducted by agents. Budowa Elektrociepłowni EC1, Bielsko-Biała, Polska EC1, construction of heat and power generating plant in Bielsko-Biała, Poland Wskaźniki układu pomiarowego Tz-7 EC Siekierki, Warszawa, Polska Tz-7 turbine set measuring system gauges, Siekierki Heat and Power Generating Plant, Warsaw, Poland

6 Integralna część kotła fluidalnego w EC1, Bielsko-Biała, Polska Integrated part of circulaited fluid boiler, EC1, Bielsko-Biała, Poland 4 5

7 Energetyka Power Engineering Energetyka to jeden z najbardziej rozwojowych obszarów gospodarki. Rynek nowych inwestycji energetycznych w Polsce szacuje się na wiele miliardów euro rocznie, na przestrzeni lat. Budując swoją strategię na kolejne lata, Polimex-Mostostal uwzględnił perspektywy rysujące się przed tą branżą. Polimex-Mostostal ma w sektorze energetyki duże doświadczenie i silną pozycję generalnego wykonawcy, m.in. dzięki posiadaniu największego na rynku potencjału wykonawczego skonfigurowanego pod inwestycje w energetyce oraz dzięki bardzo dobrym referencjom. Power engineering is one of the most developing areas of economy. The market of new power engineering-related investments in Poland is estimated to be of the value of several billion Euros annually in the years to come. Developing its strategy for the coming years Polimex-Mostostal allowed for the perspectives that this sector of the industry is now facing. In this sector, Polimex-Mostostal has significant experience and a strong position of a general contractor due to, among other things, having the greatest output capacities on the market that have been configured with respect to investments in the power engineering sector, and due to very good references. Szpilki podziałowe kadłuba WP turbiny Tz-7 EC Siekierki, Warszawa, Polska Tz-7 WP turbine casing section arrows, Siekierki Heat and Power Generating Plant, Warsaw, Poland Fabryka Kotłów SEFAKO S.A. Boilers Factory SEFAKO S.A.

8 Elektrownia Opole, Polska Opole Power Plant, Poland 6 7

9 Energetyka Power Engineering Polimex-Mostostal zwiększył potencjał wykonawczy w sektorze energetyki dzięki przeprowadzonej w grudniu 2010 roku fuzji z siedmioma spółkami zależnymi, działającymi w sektorach energetycznym i chemicznym, tj.: Energomontażem-Północ Naftobudową Naftoremontem ZRE Kraków ZRE Lublin EPE-Rybnik ECeRemont Potencjał wykonawczy Polimexu-Mostostalu umożliwia kompleksową realizację największych zadań inwestycyjnych w sektorze energetycznym, ich nadzór i obsługę logistyczną. Liczba pracowników desygnowanych do projektów energetycznych sięga 5 tys. osób. Spółka dysponuje ponadto zatrudniającym kilkuset inżynierów biurem projektowym dla energetyki. Grupa Kapitałowa Polimex-Mostostal oferuje kompleksowe usługi dla energetyki zawodowej, przemysłowej i komunalnej w zakresie: budowy obiektów energetycznych pod klucz montażu bloków energetycznych (bloki na parametry nadkrytyczne) usług projektowych, remontów i modernizacji montażu kotłów energetycznych montażu turbozespołów dostawy i montażu instalacji gospodarki biomasą wykonania pod klucz kompletnych systemów przygotowania, magazynowania i transportu biomasy w obiektach energetycznych specjalistycznych robót montażowych konstrukcji stalowych dostaw konstrukcji stalowych, kotłów The Polimex-Mostostal Capital Group offers complex services for professional, industrial and municipal power engineering, including: construction of power units on turnkey basis assembly of power units (supercritical units) design and engineering services, overhauls and modernization erection of power boilers erection of turbosets supply and assembly of biomass installation, storage and transportation biomass installation on turnkey basis performance and completed preparation, specialized erection works of steel structures supply of steel structures, boilers Polimex-Mostostal has increased its output capacities in the power engineering industry due to the December 2010 merger with seven subsidiary companies operating in the power engineering industry and the chemical industry, namely Energomontaż-Północ Naftobudowa Naftoremont ZRE Kraków ZRE Lublin EPE-Rybnik ECeRemont Polimex-Mostostal s output capacities allow for comprehensive realisation of even the largest investments in the power engineering industry, monitoring and logistic servicing of them. The number of employees assigned to power engineering related projects amounts to 5 thousand people. Moreover, the Company has a power engineering design studio that employs several hundred engineers. Próbny montaż kotła na biomasę, Austria Trial assembly works of biomass boiler, Austria

10 Elektrownia Neurath, Gravenbroich, Niemcy Neurath Power Plant, Gravenbroich, Germany 8 9

11 Generalne wykonawstwo General Contractorship Doświadczeni specjaliści oraz doskonała znajomość branży i obiektów energetycznych pozwala Spółce na kompleksową realizację, w formule generalnego wykonawcy, złożonych organizacyjnie i technicznie inwestycji oraz prac remontowych i modernizacyjnych. Zdobyte doświadczenie pokazuje, że tylko wyspecjalizowane firmy, takie jak Polimex-Mostostal, są przygotowane do realizacji takich przedsięwzięć. Usługi świadczone przez Polimex- -Mostostal cechuje dbałość o jakość, bezpieczeństwo, ochronę środowiska, oraz indywidualne podejście do rozwiązań opracowywanych na potrzeby konkretnych projektów. Zakład Energetyki Z8 oraz Zakład Energomontaż Północ Z7 oferują kompleksowe realizacje projektów energetycznych w systemie pod klucz na terenie Polski i UE, w szczególności dla: elektrociepłowni elektrowni ciepłowni zakładów koksowniczych energetyki rozproszonej ochrony środowiska Z8 Power Engineering Division and Z7 Energomontaż Północ Division offer full completion of turnkey power projects on the territory of Poland and EU, particularly for: combined heat and power plants power plants heat plants coke plants dispersed power generation environmental protection Experienced specialists and excellent knowledge of the power engineering sector and structures enables the Company to comprehensively execute, as a general contractor, organisationally and technically complex investments, repair and modernisation works. The experience gained demonstrates that only specialised companies like Polimex-Mostostal are prepared to realise such undertakings. Services rendered by Polimex-Mostostal are characterised by attention paid to quality, safety, environment protection as well as customised approach to solutions developed for the purposes of specific projects. Bateria koksownicza nr 5, Koksownia Przyjaźń, Polska Coke battery No. 5, Przyjaźń Coke Plant, Poland

12 Wizualizacja 3D bloku gazowo-parowego MWe dla PKN Orlen we Włocławku, Polska Visualisation in 3D format of the combained cycle power plant MWe for PKN Orlen in Włocławek, Poland 10 11

13 Generalne wykonawstwo General Contractorship Polimex-Mostostal oferuje budowę pod klucz bloków elektroenergetycznych wielkiej mocy, na parametry ultranadkrytyczne, we współpracy z partnerami polskimi i zagranicznymi. Spółka oferuje również budowę bloków gazowo-parowych. Polimex-Mostostal rozpoczął proces przygotowawczy do udziału w budowie bloków jądrowych w Polsce, o czym świadczy współpraca z głównymi, światowymi dostawcami technologii jądrowych. Polimex-Mostostal z powodzeniem odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania proekologiczne dla energetyki, dostarczając odpowiednie rozwiązania i realizując obiekty i instalacje. Polimex-Mostostal offers turnkey construction of high capacity power units for supercritical parameters in cooperation with Polish and foreign partners. The Company also offers construction of gas and steam power units. Polimex-Mostostal has commenced preparations for the participation in the construction of nuclear power units in Poland, which is confirmed by the collaboration by the main global nuclear technology providers. Polimex-Mostostal has been successfully responding to the increasing demand for environment-friendly solutions for the power engineering industry by providing adequate solutions and execution structures and systems. Wizualizacja 3D dwóch bloków na parametry nadkrytyczne 900 MWe w Elektrowni Opole, Polska Visualisation in 3D format of two supercritical units 900 MWe in Opole Power Plant, Poland Elektrownia Dibamba, Kamerun Dibamba Power Plant, Cameroon

14 opis Prefabrykacja zdjecia język i montaż polski linera dla zbiornika reaktora w elektrowni jądrowej, Projekt OL3, Finlandia opis Prefabrication zdjęcia języl and angielski assembly of liner for containment vessel OL3, Finland 12 13

15 Ochrona środowiska Environmental Protection Polimex-Mostostal realizuje: Instalacje odsiarczania spalin odazotowania spalin odpylania redukcji tlenków azotu Stacje uzdatniania wody węzły technologiczne demineralizacji wody technologie membranowe urządzenia destylacyjne dekarbonizację flokulację i koagulację filtrację odżelazianie i odmanganowanie Zakłady utylizacji odpadów kotły do spalania odpadów technologie sortowania technologie obróbki biologicznej produkcję energii z biogazu produkcję paliwa z wykorzystaniem odpadów przeróbkę osadów ściekowych suszarnie osadów technologie utylizacji termicznej odpadów W sektorze ochrony środowiska Polimex-Mostostal (Zakład Energetyki Z8, Zakład Energomontaż Północ Z7 i Zakład Chemii i Ochrony Środowiska Z9) realizuje, modernizuje i rozbudowuje: kompletne instalacje odsiarczania spalin, odazotowania spalin, odpylania oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody suszarnie i spalarnie odpadów z instalacjami biogazu In the environmental protection sector, Polimex-Mostostal (Z8 Power Engineering Division, Z7 Energomontaż Północ Division, Z9 Chemistry & Environmental Protection Division) provides, modernizes and develops: complete FGD plants, flue gas denitration plants, dust filtration systems wastewater treatment plants, water treatment plants waste drying and incineration plants with biogas system Polimex-Mostostal realizes: Environmental protection plants flue gas desulphurization plants flue gas denitration plants dust filtration (dedusting) systems selective catalytic reduction systems Water treatment plants water demineralization process systems membrane processes distillation equipment decarbonization flocculation and coagulation filtration iron and manganese removal Waste disposal plant waste incineration boilers sorting processes biological treatment processes production of energy from biogas production of fuel from waste sewage sludge treatment sludge drying plants waste thermal treatment plants Instalacja demineralizacji wody, Stacja Uzdatniania Wody, ZAK SA, Kędzierzyn Koźle, Polska Demi water installation, Water Treatment Plant, ZAK SA, Kędzierzyn Koźle, Poland Instalacja odsiarczania spalin bloku nr 10, Elektrownia Kozienice, Polska Flue gas desulphurization plant for the unit 10, Kozienice Power Plant, Poland

16 Instalacja odazotowania spalin, Elektrownia Cordemais, Francja Flue gas denitration plant, Cordemais Power Plant, France 14 15

17 Remonty i modernizacje Overhauls and Modernization Polimex-Mostostal jest dostawcą kompleksowych usług remontowych i modernizacyjnych dla energetyki zawodowej i przemysłowej. Świadcząc usługi w tym zakresie, wykorzystuje blisko pięćdziesięcioletnie doświadczenie i kompetencje zdobyte w czasie realizacji prac na krajowych obiektach energetycznych i przemysłowych. W ostatnich latach z usług remontowych i modernizacyjnych korzystają również zagraniczne elektrownie i elektrociepłownie. Zakłady Spółki, które świadczą usługi w tym zakresie to: Zakład Energomonaż Północ Z7 Zakład ZREW Z16 Zakład ZRE Lublin Z19 Zakład ZRE Kraków Z20 Zakład EPE Rybnik Z21 Zakład ECeRemont Z22 Remonty i modernizacje: bloków energetycznych kotłów parowych, wodnych i olejowych wraz z urządzeniami pomocniczymi turbin parowych i gazowych wraz z urządzeniami pomocniczymi instalacji ochrony środowiska (IOS, elektrofiltrów) transformatorów o mocy do 160 MVA zbiorników silników elektrycznych niskiego i wysokiego napięcia maszyn i urządzeń przemysłowych produkcja części zamiennych na potrzeby remontów Overhauls and modernization of: power units steam, water and oil boilers together with auxiliary equipment steam and gas turbines together with auxiliary equipment environmental protection plants (FGDP, ESPs) transformers up to 160 MVA power output tanks low and high voltage electric motors industrial machinery and equipment manufacturing spare part for overhauls Polimex-Mostostal is a supplier of complex overhaul and modernization services for professional and industrial power engineering. In providing the services within this scope it uses nearly 50 years of experience and competence gained during the performance of works on domestic power plants. During the last years, the company has also been providing services to foreign power and heat plants. The Company divisions providing services within that scope are the following: Z7 Energomontaż Północ Division Z16 ZREW Division Z19 ZRE Lublin Division Z20 ZRE Krakow Division Z21 EPE Rybnik Division Z22 ECeRemont Division Zbiorczy system kanałów spalin, Elektrownia Połaniec, Polska Common system of f lue gas duets, Połaniec Power Plant, Poland

18 Remont części WP turbiny Tz-7 EC Siekierki, Warszawa, Polska Overhaul of a part of the Tz-7 WP turbine at Siekierki Heat and Power Generating Plant, Warsaw, Poland 16 17

19 Serwis przemysłowy Industrial Maintenance Polimex-Mostostal rozwija sieć zakładów świadczących usługi utrzymania ruchu przedsiębiorstw. Wypracował własne rozwiązania, których wprowadzenie wpływa na wzrost bezpieczeństwa technicznego oraz sprzyja optymalizacji kosztów utrzymania ruchu. Funkcjonowanie oddziałów serwisowych dostosowane jest do indywidualnych wymagań i specyfiki działania każdego klienta. Zakład ZRE Lublin Z19 oraz Zakład ZRE Kraków Z20 wykonują remonty elementów turbin, kotłów oraz urządzeń pomocniczych. Oferta obejmuje m.in. remonty wirników, obróbkę wałów i wirników turbin, regenerację korpusów turbin i łożysk, regenerację komór kotłów i schładzaczy. Ponadto Zakład ZREW Z16, Zakład ZRE Lublin Z19 oraz Zakład ZRE Kraków Z20 produkują części ciśnieniowe kotłów parowych i wodnych, w tym gięte stalowe wyroby rurowe i inne produkty. Serwis przemysłowy, oferowany przez Polimex-Mostostal, oznacza przejęcie odpowiedzialności za utrzymanie stanu technicznego maszyn, urządzeń i linii technologicznych klienta na stałym, parametrycznie określonym poziomie poprzez: diagnostykę (wspieraną przez sieciowy komputerowy system diagnostyczny) monitorowanie stanu maszyn i linii technologicznych przeglądy i konserwacje bieżące naprawy, usuwanie usterek i awarii planowanie i wykonawstwo remontów doradztwo techniczne Industrial maintenance offered by Polimex-Mostostal consists of assuming responsibility for maintaining technical condition of the machinery, equipment and process lines at constant, determined parametrically levels through: diagnostics (supported by network diagnostic computer system) monitoring condition of machines and process lines inspections and maintenance current repairs, removal of defects and failures planning and performing overhauls technical consulting Polimex-Mostostal is developing the network of its branches rendering maintenance services to enterprises. It has developed own solutions, the implementation of which contributes to the increased technical safety and to optimizing operation maintenance costs. The operation of maintenance branches is tailored to individual requirements and specific activities of each customer. ZRE Lublin Z19 and ZRE Kraków Z20 perform overhauls of turbine, boiler and auxiliary equipment elements. Among other things, the offer includes overhauls of rotors, processing of turbine shafts and rotors, regeneration of turbine and bearing casing, regeneration of boiler chambers and desuperheaters. Moreover, Z16 ZREW Division, Z19 ZRE Lublin Division and Z20 ZRE Kraków Division manufacture steam and water boiler pressure parts, including bent products made of steel, and other products. Kompensacja rurociągów wody sieciowej na wyjściu z EC Siekierki, Warszawa, Polska Compensation of system water pipelines at the outlet from Siekierki Heat and Power Generating Plant, Warsaw, Poland

20 Modernizacja kondensatora turbiny Tz-8 EC Siekierki, Warszawa, Polska Modernisation of the Tz-8 turbine condenser, Siekierki Heat and Power Generating Plant, Warsaw, Poland 18 19

21 Diagnostyka i badania techniczne Diagnostics and Technical Inspections Polimex-Mostostal wykonuje badania mające na celu określenie stanu technicznego maszyn i urządzeń, terminu i zakresu niezbędnych prac remontowych, a także żywotności eksploatacyjnej. Usługi wykonywane są przez wyszkolonych pracowników posiadających wszechstronne, wieloletnie doświadczenie i niezbędne uprawnienia kwalifikacyjne, w tym certyfikaty wg EN 473:2000. W ostatnich latach serwisem diagnostycznym objętych było ponad 1500 zespołów maszyn i urządzeń. Laboratorium Polimexu- -Mostostalu posiada uprawnienia UDT. Spółka wykorzystuje najwyższej klasy wyposażenie pomiarowe i badawcze, wielokanałowe komputerowe systemy pomiarowe, diagnostyczne bazy danych, przewoźne stacje badawcze. Klientami są krajowe i zagraniczne firmy energetyczne i przemysłowe. Zakład ZREW Z16 oraz Zakład ZRE Lublin Z19 świadczą usługi w zakresie diagnostyki maszyn. Oferta obejmuje kompleksowe badania stanów dynamicznych, wyważanie dynamiczne wirników w łożyskach własnych i na wyważarkach, optyczne pomiary niwelacyjne linii wałów, laserowe ustawianie maszyn, położenia płaszczyzn podziałowych korpusów, deformacji termicznych. Polimex-Mostostal wykonuje: ekspertyzy stanu technicznego, ekspertyzy materiałowe badania niszczące i nieniszczące pomiary emisji pyłów, gazów i skuteczności odpylania badania termograficzne, pomiary drgań i hałasu wyważanie wirników, pomiary optyczne badania maszyn elektrycznych badania układów regulacji turbin ekspertyzy układów pompowych Polimex-Mostostal performs: technical evaluations, material expertise destructive and non-destructive testing measurements of dust and gas emission and dedusting effectiveness thermographic testing, vibration and noise measurements rotor balancing, optical measurements tests of electrical machines tests of turbine regulation systems expertise of pumping systems Polimex-Mostostal performs evaluations of technical condition of machinery and equipment, scope of necessary repair works as well as operating life. The services are performed by well trained personnel having comprehensive, many years experience and necessary qualification including certificates issued according to EN 473:2000. Over the last few years, diagnostic service covered more than 1500 units. Polimex-Mostostal s labora tory has qualifications of the Office of Technical Inspection (UDT). For the measurement and tests, the Company uses the highest quality equipment, multi-channel measurement computer systems, diagnostic databases, mobile testing stations. Customers are domestic and foreign companies from the power sector and other industries. ZREW Z16 and ZRE Lublin Z19 provide services with respect to machinery diagnostics. The offer includes comprehensive examinations of dynamic states, dynamic balancing of rotors in bearings and on balancing machines, optical levelling measurements of embankment lines, laser machine set, of the location of casing section planes, and of thermal deformations.

22 opis Wirnik zdjecia WP turbiny język polski Tz-7, EC Siekierki, Warszawa, Polska opis Tz-7 HP zdjęcia turbine języl rotor, angielski Siekierki Heat and Power Generating Plant, Warsaw, Poland 20 21

23 Produkcja i remonty transformatorów Manufacturing and Overhauls of Transformers Polimex-Mostostal jest uznanym w kraju i za granicą producentem transformatorów. Realizuje też kompleksowe usługi w zakresie modernizacji i diagnostyki transformatorów dużej i średniej mocy. Kilkudziesięcioletnie doświadczenie, bogate zaplecze techniczno-technologiczne, wysoko wykwalifikowana kadra inżynieryjna oraz wdrożony Zintegrowany System Zarządzania, oparty na normach ISO 9001, ISO oraz ISO 18001, są gwarantem najwyższej jakości produktów i usług oferowanych przez Spółkę. Zakład ZREW Z16 oferuje nowoczesne transformatory mocy projektowane i wykonywane zgodnie ze wszystkim obowiązującymi normami. Do produkcji transformatorów wykorzystywane są materiały i podzespoły pochodzące wyłącznie od najlepszych światowych producentów. Produkcja obejmuje: transformatory mocy dla sieci dystrybucyjnych transformatory blokowe dla elektrowni i elektrociepłowni o mocy do 90 MVA i napięciu do 123 kv transformatory specjalne piecowe i przystosowane do zasilania układów prostownikowych Usługi w zakresie: remontów i modernizacji transformatorów o mocy do 160 MVA zaawansowanej diagnostyki i pomiarów serwisu Manufacturing includes: power transformers for distribution networks unit transformers for Power Plants and Combined Heat and Power Plants, output power up to 90 MVA and voltage up to 123 kv dedicated furnace transformers and transformers designed for energizing rectifying systems Services including: overhauls and modernization of transformers up to 160 MVA power output advanced diagnostics and measurements maintenance Polimex-Mostostal is a nationally and globally renowned manufacturer of transformers. It also renders comprehensive services with respect to modernisation and diagnostics of high and medium power transformers. Many years experience, solid technical and technological base, highly qualified engineering staff and implemented Integrated Management System based on ISO 9001, ISO and ISO standards ensure that the products and services offered by the Company are of the highest quality. Z16 ZREW Division offers moderns power transformers designed and manufactured in compliance with all applicable standards. Materials and components supplied exclusively from the best world s manufacturers are used for manufacturing transformers. Część aktywna transformatora o mocy 16 MVA, Elfeko S.A., Polska Active part of transformer with power of 16 MVA, Elfeko S.A., Poland

24 opis Transformatory zdjecia język o mocy polski 31,5 MVA i 25 MVA, Elektrownia Wiatrowa Tymień, Polska opis Transformers zdjęcia języl with rated angielski power of 31,5 MVA and 25 MVA, Windmill Power Plant Tymień, Poland 22 23

25 Energetyka wiatrowa Wind Power Engineering Polimex-Mostostal jest aktywnie zaangażowany w budowę farm wiatrowych od 2008 roku. Specjalizuje się w tym obszarze Zakład Budownictwa Szczecin Z13. Do 2011 roku Spółka wykonała pięć farm wiatrowych. Dotychczasowe doświadczenie oraz potencjał firmy pozwala podejmować się kompleksowej ich realizacji. Polimex-Mostostal jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Spółka oferuje: realizację farm wiatrowych od etapu projektowania po wykonanie fundamentów, placów i dróg dojazdowych, na dostawie i montażu turbin kończąc usługi w formule Projektuj i Buduj Among other things, the Company offers: execution of wind farms from designing to building foundations, yards and access roads as well as delivery and assembly of turbines services provided in the Design and Build formula Polimex-Mostostal has been actively involved in the development of wind farms since Zakład Budownictwa Szczecin Z13 (the Z13 Construction Division Szczecin) specialises in that area. By 2011, the Company has executed five wind farms. Current experience and potential of the Company enables it to undertake comprehensive realisation of wind farms. Polimex-Mostostal is a member of the Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (Polish Wind Energy Association). Farma wiatrowa w Karnicach koło Białogardu, Polska A wind farm in Karnice near Białogard, Poland

26 opis Farma zdjecia wiatrowa język w Tychowie polski koło Stargardu, Polska opis A wind zdjęcia farm in języl Tychowo angielski near Stargard, Poland 24 25

27 Grupa Kapitałowa Capital Group Polimex-Mostostal realizuje inwestycje we współpracy z firmami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej. Utworzenie grupy firm inżynieryjno-budowlanych, wyspecjalizowanych w komplementarnych branżach, pozwoliło stworzyć szeroką ofertę projektowania, budowy i montażu kompletnych obiektów. Potencjał ludzki to doświadczeni pracownicy, wśród których znajduje się wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska o specjalnościach m.in.: budownictwo, elektryka, mechanika (ze specjalnością energetyka), AKPiA i spawalnictwo. Grupa Kapitałowa posiada również własną bazę sprzętowo- -transportową, którą tworzą wyspecjalizowane jednostki zapewniające wykonywanie większości prac. Kompleksowość oferty jest tym, co wyróżnia Polimex-Mostostal spośród innych podmiotów działających na rynku. Polimex-Mostostal completes the investments in co-operation with the companies belonging to the Capital Group. Setting up a group of engineering and construction companies, specialized in complementary industries, allows offering a wide range of designing, construction and assembly services, including erection of entire plants. Human resources consist of experienced personnel, including highly qualified engineer staff specialized in i.e.: construction, electricity, mechanics (power engineering specialization), Control & Instrumentation and welding. The Capital Group has also its own equipment and transport base consisting of specialized entities ensuring the performance of most works. Polimex-Mostostal is distinguished among other entities operating in the market by complexity of its offer. Wirnik NP turbiny Tz-8, EC Siekierki, Warszawa, Polska Tz-8 LP turbine rotor, Siekierki Heat and Power Generating Plant, Warsaw, Poland Elektrownia Asnaes, Dania Asnaes Power Plant, Denmark

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

Potencjał i doświadczenia RAFAKO S.A. w realizacji kontraktów w systemie pod klucz

Potencjał i doświadczenia RAFAKO S.A. w realizacji kontraktów w systemie pod klucz VIII Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów - od planów do realizacji Zakończyć przetargi i rozpocząć budowę Szczecin - Malmo, 18-21.10.2011 r. Potencjał i doświadczenia RAFAKO S.A.

Bardziej szczegółowo

DBAMY O JAKOŚĆ WE CARE FOR QUALITY

DBAMY O JAKOŚĆ WE CARE FOR QUALITY www.energomontaz.pl www.energomontaz.pl KIM JESTEŚMY WHO WE ARE Energomontaż - Południe S.A. działa od 1952 roku na polskim i światowym rynku budownictwa energetycznego i przemysłowego. Wiodącą działalnością

Bardziej szczegółowo

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES.

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. ZRE Gdańsk S.A. ul. Litewska 14A 80-719 Gdańsk REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. Maciej Kaniecki, PhD Andrzej Łojek, PhD Marusz Hajdarowicz, M.Sc.Eng

Bardziej szczegółowo

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej.

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej. Początki działalności naszej firmy sięgają jeszcze lat czterdziestych minionego stulecia. W ciągu kolejnych dekad, wraz z rozbudową mocy wytwórczych krajowej energetyki i górnictwa, systematycznie rozwijaliśmy

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS

KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS WYDANIE III, MARZEC 2014 ISSUE III, MARCH 2014 INFORMACJE OGÓLNE 3 GENERAL INFORMATION PREZENTACJA WYBRANYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH WYKONANYCH PRZEZ FIRMĘ PATENTUS

Bardziej szczegółowo

40 lat. ALSTAL Grupa Budowlana to jedna z największych firm budowlanych

40 lat. ALSTAL Grupa Budowlana to jedna z największych firm budowlanych Dla Przemysłu ALSTAL Grupa Budowlana to jedna z największych firm budowlanych działających na polskim rynku. Przedsiębiorstwo od 40 lat z powodzeniem realizuje inwestycje z sektora prywatnego i publicznego,

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

REMY Sp. z o. o. Głogów ul. Żukowicka 1 67-231 Żukowice

REMY Sp. z o. o. Głogów ul. Żukowicka 1 67-231 Żukowice REMY Sp. z o. o. Głogów ul. Żukowicka 1 67-231 Żukowice REMY Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo wywodzące się ze struktur KGHM Polska Miedź S.A./ Oddział Huta Miedzi Głogów. Nasze usługi, oparte na doświadczeniu

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALIZM W ENERGETYCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI, KOORDYNACJA BUDOWY ROZRUCHY/NADZORY/POMIARY OPTYMALIZACJE TECHNOLOGIE EKSPLOATACJA

PROFESJONALIZM W ENERGETYCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI, KOORDYNACJA BUDOWY ROZRUCHY/NADZORY/POMIARY OPTYMALIZACJE TECHNOLOGIE EKSPLOATACJA PROFESJONALIZM W ENERGETYCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI, KOORDYNACJA BUDOWY ROZRUCHY/NADZORY/POMIARY OPTYMALIZACJE TECHNOLOGIE EKSPLOATACJA WARTOŚCI FIRMY JAKOŚĆ - Najwyższa jakość usług potwierdzona certyfikatami

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OPRACOWAŃ DOTYCZĄCYCH BUDOWY BLOKÓW GAZOWO - PAROWYCH

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OPRACOWAŃ DOTYCZĄCYCH BUDOWY BLOKÓW GAZOWO - PAROWYCH ENERGOPROJEKT - WARSZAWA SA posiada bogate doświadczenie i dorobek w zakresie wykonywania, w różnych stadiach, opracowań dotyczących zastosowania gazu dla bloków gazowo-parowych i kotłów różnej wielkości.

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z odpadów Wartość dodana

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z odpadów Wartość dodana Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z odpadów Wartość dodana Eddie Johansson Rindi Energi www.rindi.se www.rindi.se Inteligentne miasto potrzbuje zarówno rozwiązań technicznych jak i politycznych!

Bardziej szczegółowo

LISTA REFERENCYJNA REALIZACJE W LATACH OD 2001 DO 2015

LISTA REFERENCYJNA REALIZACJE W LATACH OD 2001 DO 2015 LP OBIEKT PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY ROK 1 ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW MODERNIZACJA INSTALACJI ROZPAŁKOWEJ KOTŁA K-9 ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW S.A. 2001 2 ELEKTROWNIA ŁAZISKA DOSTAWA, MONTAŻ I UDZIAŁ W URUCHOMIENIU

Bardziej szczegółowo

ORYGINALNE ROZWIĄZANIA ZANIA I TECHNOLOGIE DLA ENERGETYKI I PRZEMYSŁU

ORYGINALNE ROZWIĄZANIA ZANIA I TECHNOLOGIE DLA ENERGETYKI I PRZEMYSŁU v ORYGINALNE ROZWIĄZANIA ZANIA I TECHNOLOGIE DLA ENERGETYKI I PRZEMYSŁU ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE SA Energomontaż Południe SA realizuje misję aktywnego i wiarygodnego uczestnika przedsięwzięć inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

GENERALNY WYKONAWCA INSTALACJE Z TWORZYW SZTUCZNYCH WZMACNIANYCH WŁÓKNEM SZKLANYM GENERAL CONTRACTOR GLASS FIBER REINFORCED PLASTIC INSTALLATIONS

GENERALNY WYKONAWCA INSTALACJE Z TWORZYW SZTUCZNYCH WZMACNIANYCH WŁÓKNEM SZKLANYM GENERAL CONTRACTOR GLASS FIBER REINFORCED PLASTIC INSTALLATIONS GENERALNY WYKONAWCA INSTALACJE Z TWORZYW SZTUCZNYCH WZMACNIANYCH WŁÓKNEM SZKLANYM GENERAL CONTRACTOR GLASS FIBER REINFORCED PLASTIC INSTALLATIONS Ponieważ budowanie zaufania oraz trwała relacja z klientem

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Kapitałowej Savex S.A. Legnica 2017 r.

Prezentacja Grupy Kapitałowej Savex S.A. Legnica 2017 r. Prezentacja Grupy Kapitałowej Savex S.A. Legnica 2017 r. Działalność gospodarczą Spółka SAVEX rozpoczęła przystępując do realizacji robót remontowych i modernizacyjnych chłodni kominowej w Elektrowni TURÓW

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

CERTIFICATION CONTACT SECRETARY HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION. The Building Research Institute as:

CERTIFICATION CONTACT SECRETARY HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION. The Building Research Institute as: HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION CERTIFICATION The Building Research Institute as: an accredited and notified body for certification of products conducts certification activities within the scope of certification

Bardziej szczegółowo

REALIZACJE :47:00

REALIZACJE :47:00 REALIZACJE 2015-04-07 23:47:00 Jesteśmy przygotowani do realizacji wszelkich usług w zakresie remontów modernizacji i montaży obiektów energetycznych, takich jak montaż i remonty kotłów wodnych i parowych

Bardziej szczegółowo

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects President of The Board mgr inż. Roman Łój Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki

Bardziej szczegółowo

Budujemy w najbardziej strategicznych sektorach gospodarki. Jarosław Kowszewicz Kraków, I 2015

Budujemy w najbardziej strategicznych sektorach gospodarki. Jarosław Kowszewicz Kraków, I 2015 Budujemy w najbardziej strategicznych sektorach gospodarki Jarosław Kowszewicz Kraków, I 2015 Nasza szara codzienność Wykorzystanie zielonego bezemisyjnego źródła energii w roli elementu szkieletu proekologicznego

Bardziej szczegółowo

TAURON Ciepło S.A. Zakład Wytwarzania Tychy PROJEKT BC50

TAURON Ciepło S.A. Zakład Wytwarzania Tychy PROJEKT BC50 TAURON Ciepło S.A. Zakład Wytwarzania Tychy PROJEKT BC50 wrzesień 2013 www.elbudowa.com.pl Obszary działalności Oddziału Rynek Wytwarzania Energii Inwestycje Remonty i modernizacje Generalne wykonawstwo

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Zamawiający - Elektrownia Połaniec - Grupa GDF Suez Energia Polska

Zamawiający - Elektrownia Połaniec - Grupa GDF Suez Energia Polska Zamawiający - Elektrownia Połaniec - Grupa GDF Suez Energia Polska Realizacja szeregu prac dla potrzeb budowy Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS) dla 4-ch blokó - Wykonanie Studium Wykonalności budowy

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

GRUPA REMAK-ROZRUCH S.A. ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY WYZWANIEM NASZYCH CZASÓW. Nalco Mobotec Polska Sp. z o.o.

GRUPA REMAK-ROZRUCH S.A. ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY WYZWANIEM NASZYCH CZASÓW. Nalco Mobotec Polska Sp. z o.o. GRUPA REMAK-ROZRUCH S.A. ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY WYZWANIEM NASZYCH CZASÓW PLAN PREZENTACJI 1. INFORMACJE OGÓLNE O REMAK-ROZRUCH S.A. 2. ZMIANY W DZIAŁALNOŚCI 3. ROZWÓJ INFORMACJE OGÓLNE O REMAK-ROZRUCH S.A.

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

Nasz sukces opiera się na wiedzy naszych ludzi, ponad 50 latach doświadczeń. Energomontaż-Południe SA has built its corporate position on years

Nasz sukces opiera się na wiedzy naszych ludzi, ponad 50 latach doświadczeń. Energomontaż-Południe SA has built its corporate position on years WSTĘP Introduction Wstęp Energomontaż-Południe SA jest spółką, której dzisiejsza pozycja została zbudowana poprzez wieloletnie doświadczenie i kompetencję. Lata praktyki pozwalają firmie brać udział w

Bardziej szczegółowo

Projekty rekomendowane do wsparcia. PO IiŚ Priorytet IV - Działanie 4.5. Nr konkursu: 3/PO IiŚ/4.5/04/2012

Projekty rekomendowane do wsparcia. PO IiŚ Priorytet IV - Działanie 4.5. Nr konkursu: 3/PO IiŚ/4.5/04/2012 Projekty rekomendowane do wsparcia PO IiŚ Priorytet IV - Działanie 4.5. Nr konkursu: 3/PO IiŚ/4.5/04/2012 Aktualna dostępna alokacja 1 : 168 932 615 L.p. Numer wniosku Nazwa wnioskodawcy Województwo Tytuł

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

Elektrociepłownia Włocławek

Elektrociepłownia Włocławek Wizualizacja 1 Wizualizacja 2 Wizualizacja 3 Wizualizacja 4 Wizualizacja 5 Wizualizacja 6 Nazwa inwestycji Inwestor PKN ORLEN SA Wartość inwestycji ok. 1,4 mld PLN brutto Planowane zakończeni e inwestycji

Bardziej szczegółowo

Drogi i koleje Roads and Railways

Drogi i koleje Roads and Railways Drogi i koleje Roads and Railways Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Drogi i koleje 6 Roads and Railways Bariery drogowe i panele akustyczne 8 Road Barriers and Acoustic

Bardziej szczegółowo

Grupa LINTER - Spółki partnerskie

Grupa LINTER - Spółki partnerskie 1 Grupa LINTER - Spółki partnerskie systemy transportowe, urządzenia do przeróbki minerałów elementy systemów transportowych usługi górnicze Mining usługi górnicze projektowanie handel międzynarodowy BPL

Bardziej szczegółowo

CONTENTS / PRODUCTION & TRADE / ASSEMBLY / AUTHORIZATIONS & CERTIFICATES / SPIS TREŚCI PRODUKCJA I HANDEL MONTAŻ UPRAWNIENIA I CERTYFIKATY

CONTENTS / PRODUCTION & TRADE / ASSEMBLY / AUTHORIZATIONS & CERTIFICATES / SPIS TREŚCI PRODUKCJA I HANDEL MONTAŻ UPRAWNIENIA I CERTYFIKATY CONTENTS / SPIS TREŚCI PRODUCTION & TRADE / ASSEMBLY / PRODUKCJA I HANDEL MONTAŻ AUTHORIZATIONS & CERTIFICATES / CERTYFIKATY UPRAWNIENIA I PRODUCTION & TRADE PRODUKCJA I HANDEL Spiral coil for petrochemical

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Pakiet Usług Serwisowych. > Umowy. > Przeglądy. > Konserwacja WATER TECHNOLOGIES

Pakiet Usług Serwisowych. > Umowy. > Przeglądy. > Konserwacja WATER TECHNOLOGIES Pakiet Usług Serwisowych > Umowy > Przeglądy > Konserwacja WATER TECHNOLOGIES Pakiet Usług Serwisowych Dla zakładów komunalnych Dla branży spożywczej > Produkcja wody mineralnej > Produkcja napojów bezalkoholowych

Bardziej szczegółowo

Obecny status przedsiębiorstwa to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku prywatyzacji w 1990 roku.

Obecny status przedsiębiorstwa to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku prywatyzacji w 1990 roku. HISTORIA Tradycje KOTŁOMONTAŻU sięgają XIX wieku i mają związek z Fabryką Kotłów Parowych Wilhelma Fitznera. W kwietniu 1947 roku zespół byłych pracowników fabryki W. Fitznera założył Spółdzielnię Pracy

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie. tauron.pl

Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie. tauron.pl Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie Moc zainstalowana TAURON Wytwarzanie TAURON Wytwarzanie w liczbach 4 506 MWe 1 274.3 MWt Elektrownia Jaworzno Elektrownia Łagisza Elektrownia Łaziska

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W ENERGETYCE

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W ENERGETYCE Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. we Włocławku Michał Pietraszewski Zygmunt Katolik ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W ENERGETYCE Studium przypadku Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 do połączeń kołnierzowych PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 W bogatej ofercie firmy ASMET obok typowych elementów złącznych znajdują się wyroby śrubowe i inne elementy o niestandardowych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8)

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Name, Affiliation Krzysztof Wojdyga, Marcin Lec, Rafal Laskowski Warsaw University of technology E-mail krzysztof.wojdyga@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Język obcy (2) JZL100400BK. Zarządzanie środowiskiem (3) ISS202006

Język obcy (2) JZL100400BK. Zarządzanie środowiskiem (3) ISS202006 Program studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2/ SIATKA ZAJĘĆ: Studia stacjonarne II-go stopnia (S2M), kierunek Inżynieria Środowiska Specjalność: Klimatyzacja Ogrzewnictwo i Instalacje Sanitarne

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Montaże przemysłowe / Assembly of steel construction

Montaże przemysłowe / Assembly of steel construction Montaże przemysłowe / Assembly of steel construction Relokacje maszyn / Machinery transfer Prace budowlane / Construction works REFERENCJE REFERENCES ABOUT US O NAS We provide various types of comprehensive

Bardziej szczegółowo

ENERGOAPARATURA SA KOMPLEKSOWA OFERTA, DOŚWIADCZENIE, JAKOŚĆ

ENERGOAPARATURA SA KOMPLEKSOWA OFERTA, DOŚWIADCZENIE, JAKOŚĆ ENERGOAPARATURA SA KOMPLEKSOWA OFERTA, DOŚWIADCZENIE, JAKOŚĆ PROFIL FIRMY COMPANY PROFILE Energoaparatura SA jest firmą o ugruntowanej pozycji na rynku specjalistycznych usług budowlano-montażowych. Firma

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie różnych technologii diagnostycznych na potrzeby utrzymania ruchu wybrane zagadnienia

Wykorzystanie różnych technologii diagnostycznych na potrzeby utrzymania ruchu wybrane zagadnienia Wykorzystanie różnych technologii diagnostycznych na potrzeby utrzymania ruchu wybrane zagadnienia Tomasz Gawroński Polimex-Mostostal SA, Zakład ZREW 00-950 Warszawa, ul. Czackiego 15/17 tel.: +48 22 5518170,

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

Polityka remontowa Bloku Gazowo-Parowego w Elektrociepłowni Zielona Góra S.A.

Polityka remontowa Bloku Gazowo-Parowego w Elektrociepłowni Zielona Góra S.A. Polityka remontowa Bloku Gazowo-Parowego w Elektrociepłowni Zielona Góra S.A. Czynniki kształtujące i metody realizacji polityki remontowej. Podstawowe parametry Bloku Gazowo Parowego /BGP/; - Moc elektryczna

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Strategiczne EKOMAT Sp. z o.o. 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 Warsaw Financial Centre XI p.

Doradztwo Strategiczne EKOMAT Sp. z o.o. 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 Warsaw Financial Centre XI p. Doradztwo Strategiczne EKOMAT Sp. z o.o. 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 Warsaw Financial Centre XI p. Kompetencje i osiągnięcia posiada duże doświadczenie w realizacji projektów rozwojowych, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla Główny Inżynier ds. Przygotowania i Efektywności Inwestycji 1 Rynek gazu Realia

Bardziej szczegółowo

Specjalizujemy się w procesach uzdatniania wody dla przemysłu.

Specjalizujemy się w procesach uzdatniania wody dla przemysłu. Specjalizujemy się w procesach uzdatniania wody dla przemysłu. Posiadamy 20 lat doświadczenia. Epuro Polska Industrial Water (EPIW) Dostawca kompletnych systemów i technologii uzdatniania wody. Firmę tworzą:

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Warszawa, 1 grudnia 2011 r.

STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Warszawa, 1 grudnia 2011 r. STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH Zaawansowane technologie pozyskiwania energii Warszawa, 1 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania

Bardziej szczegółowo

20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989

20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989 20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989 Nowa jakość konstrukcji stalowych Konstrukcje specjalne Quinto Sp. z o.o. 41-922 Radzionków, ul. Objazdowa 5-9 tel. +48 32 289 04 15, fax.: +48 32 289 57 82 Dział

Bardziej szczegółowo

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia .4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI na kierunku Technologie

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA - MODERNIZACJA, REMONTY, SERWIS

ENERGETYKA - MODERNIZACJA, REMONTY, SERWIS O FIRMIE PAK SERWIS Sp. z o.o. to ponad 50 lat doświadczeń w prowadzeniu działalności remontowo-montażowej i budowlanej. Spółka powstała na bazie służb remontowych i warsztatów mechanicznych Zespołu Elektrowni

Bardziej szczegółowo

Rozwój kogeneracji gazowej

Rozwój kogeneracji gazowej Rozwój kogeneracji gazowej Strategia Grupy Kapitałowej PGNiG PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Zakłady PGNiG TERMIKA wytwarzają 11 procent produkowanego

Bardziej szczegółowo

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+ Goodman Toruń Logistics Centre Up to 26,000 sqm available for built to suit development regional choices Goodman Toruń Logistics Centre Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice/Toruń, Poland Elastyczna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ?

POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ? POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ? dr Zbigniew Mirkowski Katowice, 29.09.15 Zużycie energii pierwotnej - świat 98 bln $ [10 15 Btu] 49 bln $ 13 bln $ 27 bln $ 7,02 mld 6,12 mld 4,45 mld 5,30

Bardziej szczegółowo

i generalnych wykonawców. Elektrociepłownia - Vilvoorde/Vilvorde De Grootte - Zwevezele Elektrociepłownia - Brugge/Bruges

i generalnych wykonawców. Elektrociepłownia - Vilvoorde/Vilvorde De Grootte - Zwevezele Elektrociepłownia - Brugge/Bruges De Grootte - Zwevezele Elektrociepłownia - Brugge/Bruges Firma ME Construct nv z siedzibą w Bree (Belgia) od lat specjalizuje się w obudowie dachów i ścian, zarówno budynków przemysłowych jak i biurowych.

Bardziej szczegółowo

Wydobycie gazu z podmorskich złóż B4 i B6

Wydobycie gazu z podmorskich złóż B4 i B6 ABEINSA BUSINESS DEVELOPMENT ABENER ENERGÍA S.A. ALSTOM POWER ALSTOM Carbon Capture GmbH ALSTOM (Switzerland) Ltd ANDRITZ ENERGY & ANSALDO ENERGIA S.p.A Budowa Bloku Energetycznego 858 MW w Elektrowni

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZE CHOINKI TYLKO U NAS! THE MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS TREES ONLY FROM US! SPRZEDAŻ HURTOWA WHOLESALE Plantacja Ale Choinki osiąga dużą wydajność dzięki zautomatyzowaniu uprawy, odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I CHEMIA DLA ENERGETYKI

DIAGNOSTYKA I CHEMIA DLA ENERGETYKI XI Forum Dyskusyjne DIAGNOSTYKA I CHEMIA DLA ENERGETYKI Szczyrk, 24 26 maja 2017 r. Organizator: Zakłady Pomiarowo Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Szanowni Państwo, Zakłady Pomiarowo-Badawcze

Bardziej szczegółowo

Current state of biogas production in Poland

Current state of biogas production in Poland Aktualna sytuacja produkcji biogazu w Polsce Current state of biogas production in Poland Magdalena Papajewska Project Development Manager 30-05-2012 Kraków BIOGAS IN POLAND Region of Poland Wastewater

Bardziej szczegółowo

Mechanics and Machine Design 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Mechanics and Machine Design 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2013/2014 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Maszyny i urządzenia spawalnicze Welding Machinery and Equipment Subject

Bardziej szczegółowo

Fortum koncern wspierający realizację lokalnej, zrównowaŝonej polityki energetycznej.

Fortum koncern wspierający realizację lokalnej, zrównowaŝonej polityki energetycznej. Fortum koncern wspierający realizację lokalnej, zrównowaŝonej polityki energetycznej. Fortum wiodący partner energetyczny działa w 12 krajach, głównie na obszarze krajów skandynawskich, nadbałtyckich,

Bardziej szczegółowo

Oferta Ecoenergii Sp. z o.o. w zakresie instalacji redukcji emisji tlenków azotu w kotłach małej i średniej mocy.

Oferta Ecoenergii Sp. z o.o. w zakresie instalacji redukcji emisji tlenków azotu w kotłach małej i średniej mocy. SEMINARIUM Redukcja tlenków azotu metodą SNCR ze spalin w małych i średnich kotłach energetycznych organizowane wspólnie przez Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska Politechniki Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.020.10 PN-EN ISO 14001:2005/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 14001:2004/AC:2009, IDT ISO 14001:2004/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Szukasz technologicznych innowacji? Profesjonalnych rozwiązań? Najlepszych specjalistów z branży?

Szukasz technologicznych innowacji? Profesjonalnych rozwiązań? Najlepszych specjalistów z branży? Szukasz technologicznych innowacji? Profesjonalnych rozwiązań? Najlepszych specjalistów z branży? Grupa Ematech to trzy wyspecjalizowane spółki z wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynierską, bogatym portfolio

Bardziej szczegółowo

Technologie wytwarzania energii elektrycznej dla polskiej elektroenergetyki

Technologie wytwarzania energii elektrycznej dla polskiej elektroenergetyki POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL 2015 Tom 18 Zeszyt 4 29 44 ISSN 1429-6675 Bolesław Zaporowski* Technologie wytwarzania energii elektrycznej dla polskiej elektroenergetyki Streszczenie: W pracy

Bardziej szczegółowo

Budowa kotła na biomasę w Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra

Budowa kotła na biomasę w Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra 2011-11-02 Budowa kotła na biomasę w Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra 27 28 październik 2011 roku PGE GiEK S.A.

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FIRMY. INSTAALMAX Sp. z o. o. www.instaalmax.pl. Ul. Żytnia 65 27-200 Starachowice. Tel: 535-333-401 NIP: 664-213-32-37 REGON: 362-516-938

PREZENTACJA FIRMY. INSTAALMAX Sp. z o. o. www.instaalmax.pl. Ul. Żytnia 65 27-200 Starachowice. Tel: 535-333-401 NIP: 664-213-32-37 REGON: 362-516-938 PREZENTACJA FIRMY INSTAALMAX Sp. z o. o. Ul. Żytnia 65 27-200 Starachowice NIP: 664-213-32-37 REGON: 362-516-938 KRS: 000-057-64-42 Sąd rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Power Machines and Technology. Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) Full-time (full-time / part-time)

Power Machines and Technology. Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) Full-time (full-time / part-time) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Technologia maszyn energetycznych Module name in English Power Machines and Technology Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject

Bardziej szczegółowo

NORMY JAKOŚCIOWE ISO 9001, 17025 i 14001 W TRANSPORCIE KOLEJOWYM. mgr inż. Wojciech Rzepka

NORMY JAKOŚCIOWE ISO 9001, 17025 i 14001 W TRANSPORCIE KOLEJOWYM. mgr inż. Wojciech Rzepka NORMY JAKOŚCIOWE ISO 9001, 17025 i 14001 W TRANSPORCIE KOLEJOWYM mgr inż. Wojciech Rzepka Ciągły dylemat Normy jakościowe w kolejnictwie Dobrowolność czy przymus??? 2 Normy dawniej dziś Umowy międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Automatyczne sterowanie pracą źródła ciepła. Mirosław Loch

Automatyczne sterowanie pracą źródła ciepła. Mirosław Loch Automatyczne sterowanie pracą źródła ciepła Mirosław Loch Biuro Inżynierskie Softechnik Informacje ogólne Biuro Inżynierskie Softechnik Sp. z o.o. S.K.A. działa od roku 2012 Kadra inżynierska ma kilkunastoletnie

Bardziej szczegółowo

shale gas do economics and regulation change at the German-Polish border Pawe Poprawa Polish Geological Institute BSEC, Berlin,

shale gas do economics and regulation change at the German-Polish border Pawe Poprawa Polish Geological Institute BSEC, Berlin, shale gas do economics and regulation change at the German-Polish border Pawe Poprawa Polish Geological Institute BSEC, Berlin, 01.12.20011 North America gas shale basins increase of shale gas supply to

Bardziej szczegółowo

Laboratorium LAB2 MODUŁ DYNAMIKI MIKROTURBIN I MINISIŁOWNI KOGENERACYJNYCH

Laboratorium LAB2 MODUŁ DYNAMIKI MIKROTURBIN I MINISIŁOWNI KOGENERACYJNYCH Laboratorium LAB2 MODUŁ DYNAMIKI MIKROTURBIN I MINISIŁOWNI KOGENERACYJNYCH U1 Badania sprawności energetycznej urządzeń kogeneracyjnych z miniturbiną gazową lub silnikiem spalinowym tłokowym (o spodziewanej

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla automatyki, elektryki oraz IT. V Konferencja Naukowo-Techniczna 14-15 listopada 2012 Licheń pt. Remonty i utrzymanie ruch w energetyce

Rozwiązania dla automatyki, elektryki oraz IT. V Konferencja Naukowo-Techniczna 14-15 listopada 2012 Licheń pt. Remonty i utrzymanie ruch w energetyce Rozwiązania dla automatyki, elektryki oraz IT V Konferencja Naukowo-Techniczna 14-15 listopada 2012 Licheń pt. Remonty i utrzymanie ruch w energetyce Sp. z o.o. Rozwiązania dla automatyki, elektryki oraz

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A.

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. REC 2012 Rynek ciepła - wyzwania dla generacji Waldemar Szulc Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. PGE GiEK S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Jest największym wytwórcą

Bardziej szczegółowo