S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY: ADAPTACJA PODDASZA BUDYNKU GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI PRZY Ul. 3 MAJA 6 ZATWIERDZAM SIWZ Kościerzyna, dnia 8 września 2010 r.

2 1. Zamawiający. Starostwo Powiatowe w Kościerzynie ul. 3 Maja 9c Kościerzyna tel. (058) , fax. (058) Numer postępowania. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem O-IZP /10. Wykonawcy, we wszelkich kontaktach z Zamawiającym, powinni się powoływać na powyższy znak sprawy. 3. Tryb postępowania Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 4 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), z zachowaniem zasad określonych w szczególności w: ustawie z dnia 29 stycznia 4 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 9 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817) rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 9 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 224, poz. 1796). 4. Wyjaśnienia Ilekroć w niniejszej specyfikacji zamówienia będzie mowa bez bliższego określenia o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 4 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Ilekroć w niniejszej specyfikacji będzie mowa bez bliższego określenia o specyfikacji lub użyty zostanie skrót SIWZ, należy przez to rozumieć specyfikację istotnych warunków zamówienia Ilekroć w niniejszej specyfikacji zastosowane jest pojęcie Wykonawca, należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego Nie przewiduje się zwoływania zebrań Wykonawców Wyjaśnienia treści SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ustawy Z zastrzeżeniem pkt 4.7. odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ składane pisemnie lub faksem, w trybie art. 27 ustawy, udzielane będą niezwłocznie Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

3 w zakresie merytorycznym Jacek Kmieciak Naczelnik Wydziału Gospodarczego; w zakresie proceduralnym Piotr Toczek Kierownik Biura Inwestycji i Zamówień Publicznych i Katarzyna Wysiecka-Szamocka Główny specjalista ds. zamówień publicznych. 5. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Adaptacja poddasza budynku Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. 3 Maja Szczegółowy zakres prac został określony w dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 1 oraz kosztorysie nakładczym (przedmiarze robót) stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ Zamawiający wymaga aby prace budowlane nie stwarzały nadmiernej uciążliwości dla pracy Urzędu Starostwa Powiatowego, a główne roboty budowlane wykonywane były poza godzinami pracy Urzędu Kod ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): główny przedmiot: 5.5. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 6. Termin realizacji zamówienia roboty budowlane roboty remontowe i renowacyjne roboty budowlane w zakresie budynków roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Termin zakończenia realizacji zamówienia: 10 grudnia 2010 r. 7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Oferty należy składać w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9c, Kościerzyna Biurze Komunikacji Społecznej - pok. nr 2, do do godz Przy składaniu oferty przesyłką poleconą, jako termin złożenia będzie liczona nie data stempla pocztowego, lecz data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego r. o godz. 9 00, pok. nr Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda do publicznej wiadomości kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Otwarcie ofert jest jawne podczas otwarcia ofert Zamawiający poda do publicznej wiadomości nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach Wykonawca może wprowadzać zmiany, do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem "ZMIANA OFERTY", 7.7. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem WYCOFANIE OFERTY.

4 7.8. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone nie otwarte, niezwłocznie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrana do realizacji zamówienia o terminie podpisania umowy. 8. Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, w tym że Zamawiający może tylko raz, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgodny na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 60 dni. 9. Wadium Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100) Wadium może być wniesione w jednej z następujących form: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 0 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 7 r. Nr 42, poz. 257 ze zm.) Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Kościerzynie: W tytule przelewu Wykonawca wskazuje: wadium w przetargu na adaptację poddasza budynku Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. 3 Maja Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu przelewu należy dokonać tak, aby wadium znalazło się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia r. do godz O skutecznym wniesieniu wadium w pieniądzu, w kwocie określonej w pkt SIWZ, decyduje uznanie kwoty wadium przez rachunek bankowy Zamawiającego, a nie fakt zamieszczenia ksera czy oryginału przelewu w ofercie Wadium zostanie zwrócone Wykonawcom w trybie i na zasadach określonych w art. 46 ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana od zawarcia umowy, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do specyfikacji, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami oraz może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

5 10. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto zaokrąglonego do 100 zł w górę Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tymże zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 0r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form wymienionych w pkt , z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia na zasadach określonych w art. 151 ustawy. 11. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymogom ustawy, SIWZ oraz która w oparciu o podane kryteria wyboru zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria: cena oferty (X) ogółem - 100%, cena oferty najniższej X = x 100 pkt x 100% cena oferty badanej 12. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy oraz spełniają warunki dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

6 posiadania wiedzy i doświadczenia Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, o wartości nie mniejszej niż złotych każda dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej Warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca posiada na podstawowym rachunku bankowym środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż złotych Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 13, na zasadzie spełnia/nie spełnia Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 13. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz pisemnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 1 do formularza oferty, w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert W przypadku polegania Wykonawcy na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest on przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do formularza oferty,

7 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, jeżeli ofertę składa podmiot zbiorowy, w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2 r. Nr 197, poz ze zm.) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się do przepisów 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 9 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817) Wykonawca jest zobowiązany złożyć wypełniony formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji Wykonawca złoży wraz z ofertą dokument potwierdzający umocowanie do składania w imieniu Wykonawcy oferty oraz do podpisywania w imieniu Wykonawcy umowy (o ile nie wynika to z dokumentów rejestracyjnych) Jeżeli ofertę składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy do niej dołączyć stosowne pełnomocnictwo Wykonawca złoży wraz z ofertą kosztorys ofertowy wykonany w oparciu o kosztorys nakładczy (przedmiar robót) stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom Wykonawca złoży dowód wniesienia wadium. 14. Opis sposobu przygotowania oferty Ofertę należy przygotować zgodnie z wymogami SIWZ Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzejrzystych kopertach zabezpieczonych przed otwarciem, nieuszkodzonych gwarantujących zachowanie poufności jej treści do terminu otwarcia Koperta zewnętrzna powinna zawierać adres Zamawiającego oraz następujący opis: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ADAPTACJĘ PODDASZA BUDYNKU GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI PRZY UL. 3 MAJA 6 NIE OTWIERAĆ DO DNIA r. DO GODZ Koperta wewnętrzna powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy wraz z pieczątką

8 firmową oraz następujący opis: OFERTA NA ADAPTACJĘ PODDASZA BUDYNKU GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI PRZY Ul. 3 MAJA Integralną część oferty stanowią wszystkie wymagane załączniki Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Wszystkie dokumenty wchodzące w skład oferty powinny być dołączone do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz opieczętowane i zaparafowane przez osobę upoważnioną do składania w imieniu Wykonawcy oświadczeń, w tym powodujących powstanie zobowiązań majątkowych Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy je przedkładać wraz z tłumaczeniem na język polski Wszystkie strony oferty należy ponumerować Ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert. 15. Opis sposobu obliczenia ceny Wykonawca podaje w ofercie jedną cenę zamówienia. Cena musi zostać podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Cenę oferty należy policzyć przy zachowaniu następujących założeń: cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikającą wprost z zakresu robót budowlanych, oraz inne koszty wynikające z realizacji zadania, bez których wykonanie zadania byłoby niemożliwe, w tym również podatek VAT, nie dopuszcza się stosowania upustów do ceny ogólnej oferty, Wykonawca przy określaniu ceny ofertowej winien uwzględnić wymogi dot. opisu przedmiotu zamówienia wynikające ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacji projektowej stanowiących załączniki do SIWZ Zamawiający nie przewiduje możliwości waloryzacji ceny Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto. 16. Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający, na zasadach określonych w art. 92 ustawy, zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrana do realizacji zamówienia o terminie podpisania umowy Warunki umowy na wykonanie zamówienia oraz zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego określono w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane sposób określony w art. 27 ust. 2 tj. faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 16.4., jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 17. Inne postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9 17.1. Warunki umowy na wykonanie zamówienia oraz zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego określono w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Oferty złożone po terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu, będą zwracane Wykonawcom niezwłocznie W celu przeprowadzenia postępowania przetargowego Kierownik Zamawiającego powoła Komisję przetargową, która dokona wszystkich czynności związanych z oceną spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badaniem i oceną ofert W toku postępowania Komisja przetargowa w szczególności przedstawi Kierownikowi Zamawiającego propozycje wykluczenia Wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, a także w zakresie, o którym mowa w pkt niniejszej specyfikacji, wystąpi z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zajdzie jedna z okoliczności przewidzianych w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli zajdą okoliczności przewidziane w art. 89 lub art. 24 ust 4 ustawy Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 18. Środki ochrony prawnej Odwołanie Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego Szczegółowe zasady oraz tryb wnoszenia środków ochrony prawnej reguluje dział VI ustawy. 19. Integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowią następujące załączniki: Nr 1 dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, Nr 2 kosztorys nakładczy (przedmiar robót), Nr 3 formularz ofertowy, Nr 4 projekt umowy na realizację zamówienia.

10 Załącznik Nr 1 Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

11 1 STAROSTWO POWIATOWE W KOŚCIERZYNIE Kościerzyna ul. 3-go maja Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Roboty remontowe i renowacyjne Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Adaptacja poddasza budynku Starostwa Powiatowego w Kościerzynie Opracował: Marzec Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Adaptacja poddasza budynku Starostwa Powiatowego

12 2 CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Wstęp Przedmiot. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z adaptacją poddasza na cele biurowe budynku Starostwa Powiatowego w Kościerzynie Zakres stosowania specyfikacji. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych specyfikacją. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót budowlanych ustalonych z inwestorem. Zakres robót określają n/w szczegółowe specyfikacje techniczne: - Roboty w zakresie budowy ścianek z płyt gipsowo-kartonowych - Roboty tynkarsko-malarskie - Roboty wykończeniowe - Roboty dekarsko blacharskie - Roboty z zakresu instalacji budowlanych 1.4. Określenia podstawowe. Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji zgodne są z Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót i odpowiednimi przepisami, aprobatami i atestami Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania zgodnego ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego Zabezpieczenie terenu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robót, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Adaptacja poddasza budynku Starostwa Powiatowego

13 3 W okresie wykonywania robót wykonawca będzie: - podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikać będzie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy Materiały szkodliwe dla otoczenia Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami Przechowywanie i składowanie materiałów. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru Materiały nieodpowiadające wymaganiom Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 2. Sprzęt Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji budowy i SST. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy ( jakości robót ) zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 3. Transport Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych dojazdach do terenu budowy oraz na terenie budowy.. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Adaptacja poddasza budynku Starostwa Powiatowego

14 4 4. Wykonywanie robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją i SST. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji i SST oraz wskazanych normach państwowych i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca. 5. Kontrola jakości robót Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonywaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobrania próbek, badań materiałów robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji, SST i normami oraz wytycznymi.wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi wykonawca. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju badania, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów i zapewniona mu będzie wszelka pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiałów celu dokonania kontroli jakości. 6. Certyfikaty i deklaracje. Inspektor nadzoru inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: a. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, b. techniczne deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: - Polską Normą lub - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a dla każdej partii dostarczonych materiałów wykonawca będzie posiadać w/w dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone. 7. Dokumenty budowy Dziennik budowy dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenia dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Adaptacja poddasza budynku Starostwa Powiatowego

15 5 gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą technika w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Dołączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy - kierownika budowy i inspektora nadzoru Dokumenty laboratoryjne dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, kontrolne wyniki badań. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione na każde życzenia Inspektora nadzoru inwestorskiego Pozostałe dokumenty budowy: - umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, - protokoły odbioru robót, - protokoły z narad i ustaleń, - korespondencję na budowie Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane przez wykonawcę na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek dokumentów budowy spowoduje konieczność jego odtworzenia w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie zamawiającego Odbiór robót. W zależności od ustaleń odpowiednich SST roboty podlegają następującym etapom odbioru: - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, - odbiorowi częściowemu - odbiorowi wstępnemu, - odbiorowi końcowemu. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Adaptacja poddasza budynku Starostwa Powiatowego

16 6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY ŚCIANEK Z PŁYT GIPSOWO- KARTONOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścian gipsowo-kartonowych Zakres stosowania ST. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt Zakres robót objętych ST. Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ścianek gipsowo-kartonowych Określenia podstawowe. Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera Wymogi formalne. Montaż oraz wykonawstwo ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm Warunki organizacyjne. Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz z projektemv V. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 2. Materiały 2.1. Zastosowane materiały.. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Adaptacja poddasza budynku Starostwa Powiatowego

17 7 Zastosowanym materiałem są płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm, w I gatunku, na stelażu stalowym. Typ profilu 100, 75, przy ściankach o wys. 2,5 m i niższych 50. Kształtowniki stalowe dla konstrukcji ścianek działowych produkowane są z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm. Dla ścianek działowych w pomieszczeniach suchych zastosowano płyty GK (karton jasny, ). Dla ścianek działowych w pomieszczeniach wilgotnych zastosowano płyty gipsowo-kartonowe GKI, wodoodporne, (karton zielony,).okładziny ścian i sufitów wykonywać również na konstrukcji stalowej 3.Sprzęt Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 4. Transport Płyty pakowane są w formie stosów układanych poziomo na podkładkach dystansowych. Pierwsza i ostatnia płyta stanowią opakowanie stosu. Każdy z pakietów jest zafoliowany i spięty dla usztywnienia taśmą stalową. Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej poziomej posadzce. Wysokość składowania do pięciu pakietów, układanych jeden na drugim. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami. 5. Wykonanie robót 5.1. Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostały opisane polską normą branżową nr BN-86/ Opis ogólny. Ścianę budowaną systemu ścian z płyt gipsowo-kartonowych stanowi samonośna konstrukcja zespolona, powstała na skutek trwałego połączenia lekkiego rusztu stalowego z obustronną okładziną, wykonaną z płyt gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany jest z kształtowników U przytwierdzonych do podłogi i istniejącego stropu oraz z ustawionych pionowo kształtowników C. Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1 m2 ściany wynosi od 1,7 do 2,8 kg (w zależności od wymiarów poprzecznych zastosowanych profili). Kształtowniki U mocowane są do podłogi i stropu przy pomocy gwoździ wstrzeliwanych lub rozporowych kołków wbijanych. Rozstaw między elementami mocującymi wynosi ok. 800 mm. Dla polepszenia właściwości akustycznych przegrody, pod profile U podkłada się taśmę głuszącą z tworzywa spienionego. Pomiędzy zamocowane do stropu i podłogi profile U wstawiane są słupki z profili C. Rozstawia się je dokładnie co 600 mm (w szczególnych przypadkach co 400 mm). Profile C nie są trwale łączone z profilami U. Obustronne, zewnętrzne pokrycie ścianki wykonuje się z płyt gipsowo-kartonowych (o min. gr. 12,5 mm) nakładanych jedno- lub dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi p. poż. decydują o rodzaju zastosowanej płyty. Długości mocowanych płyt należy dobierać do wysokości pomieszczenia. Mocowanie płyt do rusztu odbywa się przy pomocy samo nawiercających się blacho wkrętów. Pionowe spoiny między płytami wypełnia się gipsem szpachlowym. Położenie taśmy zbrojącej na połączeniach między płytami zabezpiecza je podczas późniejszej eksploatacji przed pęknięciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytków uzyskuje się jednolitą gładką powierzchnię pod malowanie lub okładanie płytkami ceramicznymi. Dla poprawienia parametrów akustycznych wnętrze ścianki można wypełnić wełną mineralną. W zależności od rodzaju zastosowanego kształtownika można wznosić ścianki o gr. 75, 100, 125 i 150 mm i maksymalnej wysokości od 2,75 do 6,0 m. 6. Kontrola jakości Sprawdzenie powierzchni płyty GK i GKI (I gatunku):. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Adaptacja poddasza budynku Starostwa Powiatowego

18 8 płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi, bez pęknięć karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu rwał się nie powodując odklejania się od rdzenia sprawdzenie wymiarów odchyłki: grubość (I gatunek) 12,5 ±0,5 mm szerokość (I gatunek) dla 1 ±3 mm długość (I gatunek) ±10 mm sprawdzenie spoinowania i szpachlowania spoina winna licować się z powierzchnią sąsiadujących płyt, w obrębie spoiny karton nie może być uszkodzony sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków, należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu prostopadłych kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte są w poniższej tabeli: odchylenie powierzchni odchylenia powierzchni i krawędzi od suchego tynku od kierunku płaszczyzny i pionowego poziomego odchylenia krawędzi od linii prostej nie większe niż 2 mm i nie większe niż nie większe niż w liczbie nie większej 1,5 mm/1 m i ogółem 2 mm/1 m i ogółem niż nie więcej niż 3 mm nie więcej niż 3 mm 2 na całej długości łaty w pomieszczeniach na całej powierzchni kontrolnej o dł. 2 m do ograniczonej 3,5 m wysokości, oraz ścianami, belkami, nie więcej niż 4 mm itp. w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji nie większe niż 2 mm 7. Obmiar robót Jednostką obmiarową ścianek gipsowo-kartonowych jest 1 m2. Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 8. Odbiór robót 8.1. Odbiór elementów i akcesoriów. Przed rozpoczęciem montażu elementów należy odbioru pod względem poziomu i pionu elementów budynku, do których mocowane będą elementy ścianek gipsowo-kartonowych. Dostarczone na budowę elementy ścian działowych powinny być odebrane pod względem kompletności dostawy, zgodności typów płyt, elementów rusztu oraz akcesoriów pod względem ich stanu technicznego. Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Norma PN-B Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze Odbiór końcowy. Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.:. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Adaptacja poddasza budynku Starostwa Powiatowego

19 9 atestację dostarczonych elementów, zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie ±2 mm, przesunięcie w poziomie ±3 mm), sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płyt, sprawdzenie wichrowatości powierzchni. Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 9. Podstawa płatności Ścianki działowe gipsowo-kartonowe płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: zakup materiałów i akcesoriów, dostarczenie do magazynu na placu budowy, składowanie, sortowanie, przegląd płyt i akcesoriów, dowiezienie z magazynu na placu budowy do miejsca wbudowania, wytrasowanie miejsc montażu, zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych do stropów i podłóg przez przystrzelenie kołkami stalowymi, zamocowanie słupków z kształtowników profilowanych do listew poziomych, przykręcenie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów, przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego, szpachlowanie połączeń spoin taśmą (tylko do warstw wierzchnich), szpachlowanie i cyklinowanie wykończające, uporządkowanie miejsca wykonywania prac. 10. Przepisy związane Polska Norma Branżowa nr BN-86/ Aprobata Techniczna ITB wyrobów.. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Adaptacja poddasza budynku Starostwa Powiatowego

20 10 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOTY TYNKARSKO-MALARSKIE 1.1. Grupy, klasy i kategorie robót. Grupa Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. Klasa Tynkowanie Roboty malarskie. Kategorie Nakładanie powierzchni kryjących Roboty malarskie 1.2. Materiały do malowania: Do malowania wnętrz budynków mogą być stosowane: farby dyspersyjne, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81914:2, farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-811:2. farby na spoiwach : - mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej do zarobienia wodą, - mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych Kontrola materiałów Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w p. 1.1, Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: - czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią norma lub aprobatą techniczną, - termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, - wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 2.0 Sprzęt Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych. 3.0 Transport Farby powinny być pakowane zgodnie z PN :1996 w bębny lekkie lub wiadra. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Adaptacja poddasza budynku Starostwa Powiatowego

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA: REMONT POMIESZCZEŃ NR 213, 214, 216 WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO OBIEKT: BUDYNEK NR 7 ADRES: GDYNIA, UL. INŻ. JANA ŚMIDOWICZA

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Termomodernizacja budynku gimnazjum w Dobrzycy wraz z modernizacją źródła ciepła 63-330 Dobrzyca, ul. Szkolna 4, dz. nr 1646 CPV: 45453000-7 Roboty remontowe

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.12.2015 Zielona Góra, 16.03.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych ul.postepu 17a,Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie : Remont kotłowni olejowej i instalacji c.o. i c. w. u. w budynku Z.P.O. w Kamieniu oraz remont instalacji c.o. zasilającej przedszkole

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU NAD REALIZACJĄ BUDOWY SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Centrum Kształcenia Sportowego 70-424 Szczecin, ul. Mazurska 40 mazurska@cks.szczecin.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji 3 pasażerskich wagonów kolejowych ZATWIERDZAM:.. Warszawa 2015 rok 1

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne dotyczące wykonania prac REMONTU CZYTELNI W BUDYNKU GŁÓWNYM ZESPOŁU SZKÓŁ W LUABWIE

Specyfikacje Techniczne dotyczące wykonania prac REMONTU CZYTELNI W BUDYNKU GŁÓWNYM ZESPOŁU SZKÓŁ W LUABWIE Specyfikacje Techniczne dotyczące wykonania prac REMONTU CZYTELNI W BUDYNKU GŁÓWNYM ZESPOŁU SZKÓŁ W LUABWIE Adres: ul. GDAŃSKA 25 14 260 LUBAWA Inwestor: Zespół Szkół w Lubawie ul. Gdańska 25 14-260 Lubawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony roboty budowlane

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony roboty budowlane SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony roboty budowlane Budowa przejść dla płazów pod drogą powiatową Nr 1934B Piątnica - Drozdowo-Wizna" I. Zamawiający: 1. Pełna nazwa zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Remont toalet wraz z wymianą instalacji wod.-kan. w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ul. Kostrogaj 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 2 Wstęp 1. Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na: Nr sprawy. 2012 / OPK / HALA / 1 OZORKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. 95-035 Ozorków, ul. Żwirki 30, Tel. (+48 42) 277 14 00, Faks (+48 42) 277 14 01 opk@opkspzoo.eu, www.opkspzoo.eu Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov. Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 17.03.2014 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od wartości kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 36 Tel. (041) 343-13-54; Fax: (041) 343-13-55 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/34/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo