Przedszkole czas zacząć

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedszkole czas zacząć"

Transkrypt

1 RRPSiK ZpiK PK Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia opracowana na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz.U z 2013r., poz. 907 z póź.m.) na Przedszkole czas zacząć współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Tytuł projektu: Przedszkole czas zacząć Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości poniżej euro dla dostaw i usług... Zatwierdzam Koźminek, 8 lipca 2015 r. 1

2 I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Koźminek ul. Kosciuszki Koźminek NIP: tel ; fax Strona www: Godziny urzędowania : II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA - PODSTAWA PRAWNA 1.Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 2.Do postępowania przetargowego mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz 907 ze zmianami) zwanej dalej ustawą oraz przepisy określone w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014r., poz.121 z późn.zm.) III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Nazwa nadana zamówieniu: Przedszkole czas zacząć 2. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie pomieszczeń i wyposażenia a w szczególności: zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, zabawek, montaż, mebli i wyposażenia sal, kuchni, szatni, toalet oraz zakup i dostawa sprzętu RTV, AGD, ICT w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu edukacji dzieci w oddziałach przedszkolnych. Wykaz rzeczowy - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów i wymagań technicznych oraz funkcjonalnych zawarty został : 2.1 Dla części I: Organizacja placu zaabw przy Szkole Podstawowej w Moskurni w załączniku Nr 6.1 SIWZ 2.2 Dla części II: Organizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasiniei w załączniku Nr 6.2 SIWZ 2.3 Dla części III: Dostosowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Moskurni - w załączniku Nr 6.3 SIWZ 2.4 Dla części IV: Dostosowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie - w załączniku Nr 6.4 SIWZ 2.5 Dla częsci V: Wyposażenie do Szkoły Podstawowej w Moskurni - w załaczniku nr 6.5 SIWZ 2.6.Dla częsci VI: Wyposażenie do Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie w 2

3 załączniku nr 6.6 SIWZ Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z ww. załącznikami na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5.1 do SIWZ dla I,II, III, IV oraz załącznik 5.2 do SIWZ dla V i VI. cz. zamówienia 3. Przedmiot zamówienia podzielony został na następujące części zamówienia (zadania): I część zamówienia Organizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Moskurni. 1.1.Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą: wyposażenia placu zabaw w tym: hustawka pojedyńcza, bujak motorek, karuzela z kierownicą, bujak konik, bujak kompas, kładka sprawnościowa, chata trapera. Wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki użytkowania posiadające certyfikaty bezpieczeństwa. 1.2.Rodzaj oraz ilości materiałów wraz z wymaganymi minimalnymi parametrami zawarte są w załączniku nr 6.1do SIWZ. 1.3.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały oraz zrealizować przedmiot zamówienia według załącznika 6.1do SIWZ. Wspólny Słownik zamówień (CPV): Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw II część zamówienia Organizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie 1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje zakup piaskownicy sześciokątnej z siedziskiem oraz ławek miejskich grubych. Wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki użytkowania posiadające certyfikaty bezpieczeństwa. 1.2.Rodzaj oraz ilości materiałów wraz z wymaganymi minimalnymi parametrami zawarte są w załączniku nr 6.2 do SIWZ. 1.3.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały oraz zrealizować przedmiot zamówienia według załącznika 6.2 do SIWZ. Wspólny Słownik zamówień (CPV): Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw III część zamówienia - Dostosowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Moskurni. 1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą podestu dzieciecego, dozownika mydła w płynie oraz półeczki na kubeczki. 1.2.Rodzaj oraz ilości materiałów wraz z wymaganymi minimalnymi parametrami zawarte są w załączniku nr 6.3 do SIWZ. 1.3.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały oraz zrealizować przedmiot zamówienia według załącznika 6.3 do SIWZ. Wspólny Słownik zamówień (CPV): Meble łazienkowe 3

4 Artykuły łazienkowe i kuchenne IV część zamówienia Dostosowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie 1. 1 Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę sprzętu i mebli w tym m.in.: syfona umywalkowy, umywalka prostokatna, uchwyty do papieru, bateria umywalkowa, lustro, dozownik szklany mydła w płynie, suszarka do rąk, miska ustępowa, kosz, blat pod umywalki nastawne, podest Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów i wymagań technicznych oraz funkcjonalnych zawarty został w załączniku nr 6.4 do SIWZ 1.3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały i sprzęt według załącznika 6.4 do SIWZ. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Różne meble i wyposażenie Automatyczne zasobniki na ręczniki papierowe Aparaty do suszenia rąk Meble łazienkowe Lustra Artykuły łazienkowe i kuchenne Umywalki Miski klozetowe V częśc zamówienia Wyposażenie do Szkoły Podstawowej w Moskurni. 1.1 Przedmiot zamówienia obejmuję zakup i dostawę sprzetu, mebli oraz urzadzeń ICT w tym m.in.: odkurzacz, termos stalowy z przyciskiem 1,5 L, zestaw 17 kolorowe regały, regał niski z regałami, zakup sprzetu ICT notebook Samsung, projektor multimedialny, uchwyt sufitowy do projektora, ekran projekcyjny, drukarka kolorowa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów i wymagań technicznych oraz funkcjonalnych zawarty został w załączniku nr 6.5 do SIWZ 1.3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt ICT i pozostałe wyposażenie według załącznika 6.5 do SIWZ. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Pomoce dydaktyczne Meble szkolne Meble przedszkolne Zabawki Różne meble i wyposażenie Automatyczne zasobniki na ręczniki papierowe Aparaty do suszenia rąk Meble łazienkowe Lustra Artykuły łazienkowe i kuchenne Umywalki Miski klozetowe 4

5 Sprzęt elektroniczny Urządzenia komputerowe VI część zamówienia Wyposażenie do Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie 1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę sprzętu, mebli oraz urzadzeń ICT w tym m.in.: odkurzacz Karcher, pralka Amica, wózek sprzątający, szafy do przechowywania naczyń z okapem, zlewozmywak granitowy dwukomorowy z baterią i dozownikiem, lodówka pod zabudowę Whirpool, kuchenka elektryczna Amica, zmywarka z wyparzarką Whirpool, mikrofalówka Zelmer, patelnia srednica 28 i 20 cm, talerze komplet obiadowy, leżak przedszkolny, poduszki, zabawki i pomoce dydaktyczne, zakup sprzętu ICT lelewizor LED Blaupunkt, laptop Lenovo, radio z CD Philips, projektor multimedialny, zakup sprzętu audiowizualnego zestaw nagłaśniający mobilny, zestaw multimedialny InterWrite (tablica dotykowa), urządzenie wielofunkcyjne Toshiba, 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów i wymagań technicznych oraz funkcjonalnych zawarty został w załączniku nr 6.6 do SIWZ 1.3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt ICT według załącznika 6.6 do SIWZ Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Pomoce dydaktyczne Meble szkolne Meble przedszkolne Zabawki Różne meble i wyposażenie Automatyczne zasobniki na ręczniki papierowe Aparaty do suszenia rąk Meble łazienkowe Lustra Artykuły łazienkowe i kuchenne Umywalki Miski klozetowe Sprzęt elektroniczny Urządzenia komputerowe Chłodziarki Odkurzacze Chłodziarko zamrażarki 4. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie zadania, na kilka zadań, bądź na jedno zadanie. Każda część zamówienia będzie oceniana oddzielnie. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą dla poszczególnej części. 5. Urządzenia mają być fabrycznie nowe i objęte gwarancją, w tym również wniesienie sprzętu do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca musi skalkulować w cenie oferty również koszty transportu, montażu i 5

6 dostawy do wskazanej siedziby jednostki organizacyjnej Zamawiającego. Wskazane w SIWZ nazwy własne, typy, modele, symbole itp. mają jedynie charakter wzorcowy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 6. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy). Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania sprzętu i usług o nie gorszych parametrach technicznych i konfiguracjach niż przedstawione w SIWZ. 7. Wszystkie oferowane towary powinny posiadać wszelkie wymagane przepisami świadectwa, certyfikaty, atesty i inne dokumenty poświadczające dopuszczanie do stosowania w obiektach przedszkolnych. 8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania - w okresie objętym gwarancją od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru wyposażenia następujących usług gwarancyjnych: - napraw uszkodzeń wyposażenia spowodowanych wadami technicznymi, technologicznymi i materiałowymi; przy wykorzystaniu nowych, nieużywanych części i podzespołów; - testowania poprawności pracy wyposażenie po wykonaniu naprawy; - telefonicznej pomocy przy rozwiązywaniu problemów dotyczących wyposażenia. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług gwarancyjnych wg. poniższych zasad: - usługi gwarancyjne będą świadczone w miejscu użytkowania wyposażenia, jeśli jednak naprawa wyposażenia w tym miejscu okaże się niemożliwa, Wykonawca może wykonać naprawę w innym miejscu, przy czym koszt transportu wyposażenia ponosi wówczas Wykonawca. Termin usunięcia usługi gwarancyjnej do 14 dni od daty zgłoszenia. Usługi gwarancyjne będą świadczone na podstawie zgłoszeń Zamawiającego lub Dyrektora poszczególnych placówek. 9. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania usług towarzyszących dostawie tj. wszelkich prac przygotowawczych, transportu, rozładunku na własny koszt i ryzyko, wniesienia do wskazanych przez dyrektora pomieszczeń szkolnych a także montażu. 10. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia: a/ fabrycznie nowy, nieużywany, w pełni sprawny, bez wad, gotowy do użycia, b/ posiadający aktualne atesty, certyfikaty lub inne równoważne dokumenty, potwierdzający bezpieczeństwo w użytkowaniu przez dzieci edukacji przedszkolnej oraz zgodność z wymaganiami polskich i europejskich norm, c/oryginalnie pakowany przez producenta w opakowania jednostkowe lub zbiorcze, Wykonawca zapewni takie opakowanie przedmiotu zamówienia, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy. 11 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 6

7 13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy. 15. Zamawiający nie określa w opisie zamówienia wymagań określonych w art. 29 ust. 4 ustawy. 16. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej na podstawie art. 99 ustawy. 17. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom. Informacji należy udzielić na formularzu ofertowym. W przypadku, gdy Wykonawca nie powierza Podwykonawcom, należy zamieścić informację nie dotyczy. Brak oświadczenia Wykonawcy na formularzu ofertowym oznacza rezygnację z powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia Podwykonawcom. IV.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wszystkie części zamówienia muszą zostać wykonane w terminie maksymalnie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, z tym, że Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do realizacji przedmiotu umowy nie później niż w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. V.OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW Opis warunków udziału w postępowaniu: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj:. 1)Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku Zamawiający nie wymaga uprawnień. 2) Posiadania wiedzy i doświadczenia Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku Zamawiający nie wymaga szczegółowych warunków w tym zakresie 3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku Zamawiający nie wymaga szczegółowych warunków w tym zakresie 4) Sytuacja ekonomiczna i finansowa. 7

8 Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. Zamawiający nie wymaga szczegółowych warunków w tym zakresie 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 3.W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny oraz dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także sytuacja ekonomiczna i finansowa, natomiast każdy z wykonawców musi potwierdzić posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. 4.W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia każdy z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp. Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda złożenia przez wykonawcę: 1) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy Pzp - wg. zał. nr W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy, Wykonawca załącza do oferty: 1) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wg. załącznika nr 3; Dokument ten muszą złożyć wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie/potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 8

9 lub zaświadczenie/potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 3) Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg zał. nr 4 Zgodnie z art.26 ust 2b Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokumenty, o których mowa w rozdziale VI są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Oferta wspólna. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielnie niniejszego zamówienia. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób: Partnerzy muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1)Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów. 2)Każdy z Partnerów musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp i spełniać warunek, o którym mowa w pkt. V.1.1 SIWZ. Pozostałe warunki i wymagania mogą zostać spełnione łącznie przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 3) Dokumenty wymienione w rozdziale VI oraz Formularz Ofertowy (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ), powinny dotyczyć łącznie wszystkich Partnerów i powinny być podpisane przez ich upełnomocnionych przedstawicieli lub przez Pełnomocnika; 4) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: pkt. VI SIWZ 9

10 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1)Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem z zastrzeżeniem, że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 2)Wyjaśnienie treści SIWZ są formułowane na piśmie, na wniosek (zapytanie) Wykonawcy nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, chyba,że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie połowy wyznaczonego terminu na składanie ofert. 3)Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania oraz na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 4)W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępnił SIWZ. W przypadku gdy zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 1. Mariusz Drozdowski, tel

11 2.Godziny w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: Strona www: fax Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. VIII. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium IX. Termin związania ofertą 1. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. X. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Na ofertę składają się oświadczenia i dokumenty określone w rozdz. VI ust. 1, 2, 3, SIWZ oraz: 1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru wg załącznika nr 1 do SIWZ wraz z odpowiednim wykazem rzeczowym szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dotyczącym danej części zamówienia Załącznik 6.1 do 6.6; 2) w przypadku ustanowienia pełnomocnika - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy 2. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 1) Każdy z Wykonawców składających ofertę wspólnie zobligowany jest do złożenia dokumentów wymienionych w rozdz. VI ust. 2 i 5. 2) Dokumenty wymienione w rozdz. VI ust. 1 oraz w rodz. X ust. 1 pkt 1), są składane przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3) Poza dokumentami wymienionymi w pkt 1) i 2) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa celem ustalenia: - Wykonawcy - pełnomocnika uprawnionego do występowania w imieniu grupy wykonawców, - Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby). Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść 11

12 pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Zapisy dotyczące uwag odnośnie formy składanych dokumentów oraz dokumentów wymaganych od Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą stosuje się odpowiednio. 3. Uwagi dotyczące przygotowania oferty. 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski. 2) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 3) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 4) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. 5) Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez zobowiązane osoby. 6) Dokumenty powinny być sporządzone ściśle z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy wykonawcy należy na załączniku wpisać: nie dotyczy. 7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwość dekompletacji zawartości oferty oraz wszystkie strony oferty wraz załącznikami powinny być ponumerowane. 9) Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnianiu od chwili ich otwarcia. 10) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji zawartych w ofertach: nazwy (firmy) i adresu wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca powinien załączyć do oferty. W przeciwnym razie cała 12

13 oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania. Wykonawca winien umieścić ofertę w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie Koperta winna być zaadresowana następująco: Gmina Koźminek ul. Kościuszki Koźminek oraz powinna być oznakowana następującym tekstem: Oferta na Przedszkole czas zacząć - część I, II, III, IV, V, VI zamówienia (odpowiednie wpisać) nie otwierać przed dniem 17 lipca 2015 godz. 10:15., oraz opatrzy kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że nastąpi to przed wyznaczonym przez Zamawiającego ostatecznym terminem składania ofert. Koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem zmiana lub wycofanie. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu. 11) Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Miejsce i termin składania ofert: Miejsce: Urząd Gminy Koźminek ul. Kościuszki Koźminek, pok. Nr 12 - sekretariat w terminie do 17 lipca 2015 do godz Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia odwołania. 2. Miejsce i termin otwarcia ofert: Miejsce: Urząd Gminy Koźminek ul. Kościuszki Koźminek, pok. nr 34 sala narad Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 17 lipca 2015r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego, Sala Narad (I piętro). 3. Otwarcie ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i terminu wykonania zamówienia, zawarte w poszczególnych ofertach. Informacje, o których powyżej mowa Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 1. Cena oferty to cena brutto, musi być podana w PLN cyfrowo. 2. Cena podana w formularzu ofertowym powinna obejmować wszystkie koszty i składniki jakie trzeba będzie zapłacić za przedmiot zamówienia (zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszego zamówienia). 13

14 3. Cenę ryczałtową oferty należy podać w PLN i wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy, dla danej części przedmiotu zamówienia, uwzględniając doświadczenie i wiedzę zawodową Wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, licencje, cła, podatki, serwis gwarancyjny, koszt transportu do Zamawiającego, oraz rabaty, opusty itp., których Wykonawca zamierza udzielić. 4. Wykaz rzeczowy- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia należy dołączyć do oferty Załączniki 6.1 do Cenę należy liczyć w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku Cena oferty określona przez Wykonawcę jest wiążąca na czas realizacji umowy i nie będzie podlegać zmianom. 6. Nie przewiduje się waloryzacji ceny, przy czym wyliczona cena będzie ceną ryczałtową za całość przedmiotu zamówienia. 7. Nie przewiduje się przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy, a płatność nastąpi zgodnie z zapisem umowy i oferta Wykonawcy w terminie do 30 dni od odebrania zamówienia i podpisania protokołu odbioru oraz doręczenia faktur w rozbiciu na poszczególne oddziały przedszkolne i wyszczególnieniem wszystkich elementów przedmiotu zamówienia. 8. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne przelewem z rachunku Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 9. Miejscem płatności jest Bank Zamawiającego. 10. Wymienione wartości w ofercie należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z 5 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towaru i usług (Dz. U nr 68, poz. 360). XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. Komisja Przetargowa dokona oceny poszczególnych ofert w zakresie spełnienia wymogów formalnych a następnie przystąpi do oceny poszczególnych ofert. Oferty rozpatrywane będą oddzielnie dla każdej części zamówienia. 1. Kryteria oceny ofert : Cena 90 %. Termin wykonania zamówienia 10%, 2. Sposób oceny ofert. 2.1 W kryterium Cena : Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 90 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej wg wzoru : [(Cn/Cof.b.) x 100] x 0,90 = C gdzie : Cn - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych, Cof.b. - cena oferty badanej nieodrzuconej, 14

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby Gminy Miejskiej Iława prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 62-800 Kalisz, ulica Nowy Świat 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie: Dostawa tablic interaktywnych i komputerów w ramach projektu pn.: Budowa i modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7/OSP/11 GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha 50 96-513 Nowa Sucha SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: USŁUGA DOBROWOLNEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo