SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA BUDOWLANA Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI Lubsko ul. Bohaterów 3d Adres budowy : Lubsko ul. Słowackiego dz. nr. 14/6, 14/22

2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa zadania: Specyfikacja techniczna (ST) wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczy budowy wiaty otwartej, wiaty otwartej z grillo-wędzarnią, hali z zapleczem gospodarczym oraz drewnianych pomostów wędkarskich w Lubsko ul. Słowackiego dz.nr. 14/6, 14/22 Zadanie obejmuje również : rozbiórkę istniejącego budynku gospodarczego oraz wykonanie ogrodzenia 1.2. Zakres stosowania ST : Specyfikacja techniczna (ST) wraz z projektem budowlanym i kosztorysem stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji obiektu budowlanego w tym wypadku w/w obiektów budowlanych 1.3. Zakres robót objętych ST: Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla robót budowlanych występujących przy realizacji projektowanego zadania Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, materiały użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową dla zamawiającego i wykonawcy Przekazanie terenu budowy. Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST Zabezpieczenie terenu budowy. Roboty budowlane powinny być prowadzone po zabezpieczeniu obiektu przed dostępem osób postronnych. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów pracujących przy realizacji robót, wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru.

3 Ochrona środowiska. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych a wynikających z nadmiernego hałasu, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem terenu i powietrza pyłami oraz możliwością powstania pożaru. Nie należy palić żadnych materiałów ani śmieci. W tym celu przed rozpoczęciem robót należy na placu ustawić kontener na śmieci i odpady. Należy również wyznaczyć i zabezpieczyć miejsce na gromadzenie gruzu z rozbiórki w przypadku, gdy nie będzie możliwości załadowania go bezpośrednio na środki transportowe Ochrona przeciwpożarowa. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy, w zapleczu i w pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy Materiały szkodliwe dla otoczenia. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe, użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót szkodliwość ich zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej Ochrona własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w trakcie trwania budowy. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.

4 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał inspektora nadzoru Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia, sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej Ochrona i utrzymanie robót. Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez inspektora nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby elementy budowy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru winien rozpocząć roboty te nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia Stosowanie się do prawa i innych przepisów. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez wykonawcę i przedłożone inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

5 2. MATERIAŁY Źródła uzyskania materiałów. Przed zaplanowanym wykorzystaniem materiałów przeznaczonych do robót, wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa : pochodzenia, jakości i certyfikaty. Część konkretnych materiałów, które życzy sobie zamawiający, podane są w Protokóle typowania robót Pozyskiwanie materiałów miejscowych. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom. Materiały nie odpowiadające wymaganiom, zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i nie zapłaceniem Wariantowe stosowanie materiałów. Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania danego rodzaju materiału w wykonanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie wymaganych badań Przechowywanie i składowanie materiałów. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 3. SPRZĘT Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej.

6 Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, nie zostaną dopuszczone do robót. 4. TRANSPORT Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia, spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 5. WYKONYWANIE ROBÓT Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy,za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Roboty powinny być wykonane zgodnie z prawem i sztuką budowlaną. Polecenia inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez wykonawcę w czasie określonym przez inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Zasady kontroli jakości robót. Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Wykonawca dostarczy zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację Pobieranie próbek. Wykonawca będzie przeprowadzać badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.

7 Próbki pobiera się losowo. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 6.3 Certyfikaty i deklaracje. Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polska Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST Dokumenty budowy. (1) Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i zamawiającego. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: - datę przekazania wykonawcy terenu budowy, - datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej, - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, - przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, - uwagi i polecenia inspektora nadzoru, - daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, - zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, - wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, - stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, - zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, - dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, - inne istotne informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy, wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

8 (2) Książka obmiarów Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. (3) Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy, stanowią załączniki do odbioru robót. (4) Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicz się, oprócz wymienionych w pkt (1) (3) następujące dokumenty: - pozwolenie na realizację zadania inwestycyjnego, - protokoły przekazania terenu budowy, - umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, - protokoły odbioru robót, - protokoły z narad i ustaleń, - korespondencję na budowie. (5) Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie zamawiającego. 7. OBMIAR ROBÓT 7.1.Ogólne zasady obmiaru robót. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie Zasady określania ilości robót i materiałów. Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Objętości będą obliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach Urządzenia i sprzęt pomiarowy. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone

9 przez wykonawcę. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania robót Czas przeprowadzenia obmiaru. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1. Rodzaje odbiorów robót. W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu b) odbiorowi częściowemu, c) odbiorowi ostatecznemu, d) odbiorowi pogwarancyjnemu Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy Odbiór częściowy. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego dokonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru Odbiór ostateczny robót. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności wykonawcy i inspektora nadzoru. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.

10 Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 1..dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 2.. szczegółowe specyfikacje techniczne, 3.. recepty i ustalenia technologiczne, 4.. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 5.. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 6.. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 7.. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 8.. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 9.. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu w wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót Odbiór pogwarancyjny. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt 8.4. Odbiór ostateczny robót. 9. PRZEPISY ZWIĄZANE 1. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr 138, poz.1555). 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz.60 z późniejszymi zmianami).

11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. CZĘŚĆ BUDOWLANA 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru budowy wiaty otwartej, wiaty otwartej z grillo-wędzarnią,hali z zapleczem gospodarczym oraz drewnianych pomostów wędkarskich w Lubsko ul. Słowackiego dz. nr. 14/6, 14/22 Zadanie obejmuje również : rozbiórkę istniejącego budynku gospodarczego oraz wykonanie ogrodzenia 1.2. Zakres stosowania. Specyfikacja Techniczna wraz z projektem budowlanym i kosztorysem jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt Zakres robót objętych ST. Roboty, których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę wiaty otwartej, wiaty otwartej z grillo- wędzarnią, hali z zapleczem gospodarczym oraz drewnianych pomostów wędkarskich w Lubsku nr działki 14/6, 14/22 wraz z robotami towarzyszącymi wymienionymi w punkcie nr 1.1 specyfikacji technicznej... Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym i kosztorysem inwestorskim. ST obejmuje podany niżej zakres robót: Roboty przygotowawcze i ziemne. 1 Rozebranie istniejącego budynku gospodarczego oraz ogrodzenia 1. Wywóz materiałów z odzysku w miejsce składowania wskazane przez Zamawiającego na odległość do 5 km w jedną stronę 2. Wywóz gruzu i materiałów odpadowych w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 5 km w jedną stronę 3. Zdjęcie warstwy humusu i złożenie na hałdę. 4. Prace geodezyjne - wytyczenie realizowanych obiektów budowlanych i wykonanie ław drutowych. 5. Wywóz nadmiaru. humusu na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 5 km w jedną stronę. 6. Wykopy pod fundamenty wraz z wywozem gruntu na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 5 km w jedną stronę Fundamenty

12 1. Wykonanie podłoża betonowego pod stopy betonowe /wiaty/ i żelbet. ław. fund. / hala z zapleczem gospodarczym / 2. Wykonanie stóp betonowych oraz płyty żelbetowej pod grillo-wędzarnię /wiaty/ - ław żelbetowych, stopy żelbetowej oraz płyty żelbetowej pod wędzarnię /hala z zapleczem gospodarczym/ - fundamentów żelbetowych przyczółków drewnianych pomostów wędkarskich wraz z wykonaniem zbrojenia wszystkich elementów żelbetowych 3. Wykonanie słupa żelbetowego/ hala z zapleczem gospodarczym/ 4. Wykonanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych /hala z zapleczem / 5. Wykonanie izolacji poziomej fundamentów z folii lub 2 x papa na lepiku 6. Wykonanie izolacji pionowej fundamentów 2 x Abizol R + P w części zaplecza gospodarczego hali izolacja termiczna styropian gr. 5 cm + folia kubełkowa Delta-Drein 7. Obsypanie fundamentów piaskiem wraz z zagęszczeniem Roboty murarskie 1. Wykonanie ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych z gazobetonu M 600 na zaprawie cementowo- wapiennej M 5 lub alternatywnie z Porothermu /hala/ 2. Obudowa słupa żelbetowego z cegły silikatowej lub alternatywa cegła pełna kl 150 na zaprawie cementowej M 8 / hala z zapleczem gospodarczym / 3. Wykonanie elementów grillo-wędzarni oraz wędzarni z cegły silikatowej lub alternatywa cegła pełna klasy 150 na zaprawie cementowo-wapiennej M 5 / wiata, hala z zapleczem gospodarczym / Konstrukcje żelbetowe 1. Wykonanie słupa żelbetowego / podano w robotach fundamentowych / 2. Wykonanie nadproży okiennych i drzwiowych jako wieniec żelbetowy spinający ściany w całość / hala z zapleczem gospodarczym / Konstrukcje drewniane - dach 1. Montaż elementów konstrukcyjnych wiaty otwartej.elementy konstrukcyjne drewniane tj. słupy nośne, płatwie, więżba dachowa,zabezpieczyć przed sinizną przez kąpiele antyseptyczne.zaimpregnować preparatem grzybo i owadochronnym a także uodparniającym drewno na wpływ wody. 2. Montaż elementów konstrukcyjnych więżby dachowej hali z zapleczem gospodarczym.elementy konstrukcyjne drewniane więżby dachowej zabezpieczyć przed sinizną przez kąpiele antyseptyczne. Zaimpregnować preparatem grzybo i owadochronnym a także uodparniającym drewno na wpływ wody. 3. Montaż elementów konstrukcyjnych pomostów drewnianych wędkarskich. Elementy konstrukcyjne drewniane tj. pale,kleszcze,podłużnice, poszycie oraz elementy barier zabezpieczyć przed sinizną przez kąpiele antyseptyczne Zaimpregnować preparatem grzybo i owadochronnym a także uodparniającym drewno na wpływ wody 4. Elementy drewniane zaimpregnować środkiem Fobos M2 do stopnia NRO. 5. Wykonanie pełnego deskowania konstrukcji więżb dachowych, deski gr. 22 mm lub alternatywa płyta OSB gr. 22mm / wiaty otwarte, hala z zapleczem gospodarczym/ 6. Malowanie uzupełniające elementów drewnianych.

13 7. Wykonanie pokrycia dachu, gont bitumiczny kolor bordo /wiaty otwarte, hala z zapleczem gospodarczym / 8. montaż obróbek blacharskich/wiaty otwarte, hala z zapleczem gospodarczym/ 9. montaż rynien i rur spustowych /hala z zapleczem gospodarczym/ 6. Wykonanie kominów ponad dachem z cegły klinkier kl. 350 na zaprawie cem. M8 kolor do uzgodnienia z inwestorem Sufit w części zaplecza gospodarczego hali 1. Montaż płyt FERMACELL lub alternatywa płyta Nida-Gips wodoodporna na ruszcie metalowym mocowana do konstrukcji więżby dachowej 2. Montaż folii paroizolacyjnej. 3. Montaż ocieplenia z wełny mineralnej miekkej grub. 18cm Roboty tynkarskie hali z zapleczem gospodarczym 1. montaż narożników metalowych podtynkowych 2. wykonanie tynków wewnętrznych cem.-wap. kat.iii 3. wykonanie szpachlowania ścian lub gładzi gipsowej /zaplecze gospodarcze hali/ Podłogi i posadzki hali z zapleczem gospodarczym 1. wykonanie podsypki z piasku zagęszczonego ID=0,8 do gruntu nośnego. 2. wykonanie podkładu betonowego pod posadzki z betonu B wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii budowlanej czarnej. 4. wykonanie izolacji cieplnej ze styropianu FS 20 grub. 5cm./w części zaplecza gospodarczego hali / 5. wykonanie posadzki z betonu B-20 grub. 5 cm./w części hali/ 6. wykonanie posadzki z płytek gresowych /zaplecze gospodarcze hali / 7. wykonanie cokolików z płytek Stolarka okienna hali z zapleczem gospodarczym 1. montaż stolarki okiennej plastikowej. Okna otwierane z poziomu podłogi, kolor okien uzgodnić z inwestorem./ w części zaplecza gospodarczego/, wykonanie luksferów w pozostałej części hali 2. obrobienie ościeży narożnikami metalowymi i silikonem wodo i mrozoodpornym. 4. osadzenie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych Stolarka drzwiowa. 1. montaż drzwi zewnętrznych typowych, typ i kolor uzgodnić z Zamawiającym / w części zaplecza gospodarczego hali / 2. montaż wrót stalowych wykonanych na indywidualne zamówienie, typ i kolor uzgodnić z Zamawiającym/ w części hali / Roboty malarskie 1. malowanie ścian wewnętrznych farbą emulsyjną do malowań wew. 3 krotnie 2. impregnacja elementów drewnianych środkiem FOBOS do NRO. 3. malowanie drewnianej podbitki dachu farbą Sadolin 3 krotnie w kolorze uzgodniony z Zamawiającym

14 Elewacja 1. ocieplenie ścian wg systemu Atlas lub równoważnego z grub. styropianu 10cm, kolory wg kolorystyki elewacji uzgodnionej z Zamawiającym./ w części zaplecza gospodarczego hali/, w części pozostałej tynk strukturalny bez ocieplenia 2. cokół zewnętrzny w formie tynku strukturalnego zmywalnego Wentylacja grawitacyjna 1. montaż kratek wentylacyjnych ściennych typu Z o przekroju min. 15 x 15 cm Roboty zewnętrzne, powierzchnie utwardzone, ogrodzenie 1. Pomiary geodezyjne. 2. Zabezpieczenie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas robót ( projekt organizacji ruchu w zakresie wykonawcy) w obrębie wjazdu na teren inwestycji 3. Wykonanie wykopów w miejscach wynikających z dokumentacji technicznej 4. Wykonanie podbudowy z zagęszczonej podsypki piaskowej / wiaty otwarte, podejścia pod pomosty wędkarskie / 5. Wykonanie nawierzchni z kostki Polbruk gr. 6 cm / wiaty otwarte, podejścia pod pomosty wędkarskie/ 6. Wywiezienie nadmiaru ziemi na miejsce wskazane przez Zamawiającego odległość w jedną stronę do 5 km. 7. osadzenie obrzeży trawnikowych na podbudowie betonowej B Wykonanie podjazdów z betonu B-20 pod wrota hali z zapleczem gospodarczym ze spadkiem 6,7 % wraz z wykonaniem podbudowy z zagęszczonej podsypki piaskowej 9. uzupełnienie ziemi z humusu na terenach zielonych. 10. Obsianie trawą skarp i innych terenów zielonych. 11. Wykonanie ogrodzenia z elementów drewnianych, forma i kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym 1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót 1. przekazanie terenu budowy odbędzie się protokólarnie, niezwłocznie po podpisaniu umowy ze wskazaniem miejsca poboru wody i energii oraz miejsca składowania materiałów i sprzętu 2. wykonawca otrzyma 1 egz. dokumentacji projektowej 3. wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową 4. wykonawca odpowiada za właściwe zabezpieczenie terenu budowy 5. wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska tak w czasie wykonywania robót jak i przy usuwaniu materiałów szkodliwych dla środowiska 6. wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy 7. wykonawca zapewni ochronę własności publicznej i prywatnej 8. wykonawca będzie się stosował do polskich norm, instrukcji i przepisów Wykonanie robót Roboty należy prowadzić zgodnie z umową, dokumentacją projektową, harmonogramem robót i poleceniami projektanta, przy zastosowaniu materiałów o

15 wymaganej jakości, potwierdzonej stosownymi certyfikatami, atestami i świadectwami Fundamenty Materiały Fundamenty należy wykonać z betonu B-25 i stali A-III 34GS, A-0 St0S Podłoże betonowe z betonu B-10. Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonane ze składników odpowiadających polskim normom.. Ściany fundamentowe będą wykonane z bloczków betonowych o wytrzymałości 10 MPa na zaprawie cementowej M8. Izolacja pozioma fundamentów 2 warstwy papy na lepiku lub folia Izolacja pionowa lekka ścian dwukrotna warstwa Abizolu. Abizol to materiał o doskonałej przyczepności do materiałów budowlanych. Przeznaczony jest do gruntowania podłoża i wykonywania izolacji przeciwwilgociowych. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych. Izolację pionową z folii kubełkowej Delta-Drein lub równoważnych jak podano wyżej.. Folia ta umieszczona pomiędzy gruntem a zewnętrzną ścianą stanowi skuteczną barierę, która chroni ściany przed szkodliwym działaniem wód podziemnych. Membrana tworzy niezależną strukturalnie warstwę ochrony przed wilgocią, na którą nie mają wpływu takie czynniki jak osiadanie budynku czy wewnątrzstrukturalne ruchy gruntu powodujące uszkodzenia konwencjonalnych systemów ochronnych. Folię zakończyć listwą kończącą montowaną ponad poziomem projektowanego terenu Wykonywanie robót fundamentowych. Wykopy należy zabezpieczać przed opadami, które mogą powodować rozmakanie gruntu. Wody gruntowe z wykopów usuwać za pomocą igłofiltrów. Deskowanie ław fundamentowych wykonywać z tarcz zbijanych z desek gr.25 mm. Tarcze należy usztywnić nakładkami z desek gr.38 mm. Tarcze powinny być podparte rozpórkami ustawionymi między tarczami a ścianą wykopu celem przyjęcia parcia świeżo ułożonej mieszanki betonowej. Świeżo ułożoną mieszankę betonową w fundamentach należy chronić przed wstrząsami przez co najmniej 36 godzin po zakończeniu betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadła poniżej +10 C lub stosować domieszki umożliwiające betonowanie podczas niższych temperatur. Pozostałe części wykopu po wykonanym fundamencie należy zasypać po zakończeniu robót fundamentowych łącznie z wykonaniem przewidzianej w projekcie izolacji. Zasypka powinna być dokonywana warstwami w odwodnionym wykopie. Każda warstwa nasypanego gruntu powinna być ubita Odbiór materiałów. Odbiór materiałów, tj. badanie składników betonu powinno być wykonane przed

16 przystąpieniem do przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie podczas trwania robot betonowych. Mieszanka powinna być dostarczona na budowę z wytwórni betonu, skład mieszanki i jakość zgodna z wymaganiami PN-88/B-06250, PN-86/B i późniejszymi normami.. Beton powinien być wykonany z następujących materiałów: - cementu portlandzkiego, marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien być chroniony przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem, - kruszywa do betonu, które powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia o marce nie niższej niż klasa betonu wymagana projektem, - wody o właściwościach określonych wg PN-B i późniejszych normach. Odbiór stali zbrojeniowej przed jej wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po jej dostarczeniu na budowę. Wymagania jakościowe dla stali: powierzchnie prętów powinny być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań, pręty powinny być proste. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami, dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym certyfikatem na znak bezpieczeństwa oraz certyfikatem zgodności lub deklaracją zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, atest, itp.) Odbiór fundamentów. Odbiór robót fundamentowych powinien obejmować następujące fazy robót : - odbiór podłoża przed wykonaniem fundamentów komisyjny, w tym przydatności gruntów i ich stopnia zagęszczenia oraz warunków gruntowowodnych, - odbiór warstwy wyrównawczej podbetonu oraz warstwy izolacyjnej, - sprawdzenie prawidłowości usytuowania fundamentów w planie poziomu posadowienia, - prawidłowość i dokładność wykonania deskowań, - prawidłowość i dokładność wykonania zbrojenia, - prawidłowość i dokładność wykonania betonowania. Odbiór fundamentów obejmuje odbiór robót ziemnych i podłoża gruntowego. Dopuszczalne odchyłki od projektowanych wymiarów wynoszą: poziom spodu fundamentów ± 50 mm, a wierzchu ± 15 mm, wymiary boczne sprawdzane łatą o długości 2 m dla fundamentów w szalunkach ± 10 mm. Różnica wymiarów odpowiednich długości w rzucie, tzn. boków prostokątów i przekątnych nie może przekraczać 20 mm. Oprócz wymiarów sprawdzić należy sposób przygotowania podłoża, zgodność parametrów gruntu z założonymi w projekcie, klasę betonu. Odbiór izolacji przeciwwilgociowej polega na: - sprawdzeniu ciągłości i szczelności warstwy izolacyjnej oraz dokładności jej połączenia z podkładem, - sprawdzeniu dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, - sprawdzenie warunków przystąpienia do robót izolacyjnych w tym temperatury otoczenia. Sprawdzenie prawidłowości wykonania warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych. Odbiór wzmocnienia fundamentów polega na sprawdzeniu na podstawie oględzin i pomiarów z dokumentacją budowlaną.

17 Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych należy sporządzić protokół Normy, przepisy i opracowania pomocnicze. 1. PN-B Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 2. PN-88/B-3000 Cement portlandzki 3. PN-88/B-3001 Cement portlandzki z dodatkami 4. PN-79/B Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 5. PN-58/C Lepiki asfaltowe. 6. PN-88/H Stal zbrojeniowa Roboty murarskie Materiały. Opisano w punkcie , Wykonywanie robót. Technologia wykonania ścian z cegieł ceramicznych nie wymaga szczegółowego omówienia. Wszystkie prace wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cegła oraz inne materiały układane na zaprawie powinny być wolne od kurzu i zanieczyszczeń. Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości do pionu i sznura. Mury należy wznosić w miarę równomiernie na całej ich długości. Przed ułożeniem zaprawy (spoina pozioma) należy zwilżyć wodą górną powierzchnię cegieł, które zamierzamy wmurować. Dzięki temu wilgoć (potrzebna na uzyskanie przez zaprawę najwyższej wytrzymałości) nie zostanie wchłonięta przez suche cegły. Zaprawa musi mieć konsystencję gęstoplastyczną; nie może być zbyt sucha ani też na tyle wilgotna, aby groziło to jej wyciekaniem. Murowanie polega na równomiernym rozłożeniu zaprawy na powierzchni pod cegły (spoina pozioma) i kolejnym dostawianiu do siebie na styk cegieł. Szczególnie ważne jest, aby dokładnie dopasować kolejne elementy do już wmurowanych, jeszcze przed ich postawieniem na zaprawie. Pod oparcie nadproży, ostatnie dwie warstwy muru wykonać z cegły pełnej klasy 10 MPa na zaprawie cementowej M Odbiór materiałów. Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych, aprobat technicznych i dokumentacji. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, 2. certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.). Na dostarczonych na budowę materiałach sprawdzić typ, klasę, markę, itp.

18 Odbiór robót murowych. Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami wiązania. W szczególności sprawdzeniu podlega: - zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną, - grubość muru, - wymiary otworów drzwiowych i okiennych - pion powierzchni i krawędzi, - poziom warstw cegieł, - grubość spoin i ich wypełnienie, - zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu Normy, przepisy i opracowania pomocnicze. 1. PN-88/B Konstrukcje murowe niezbrojone 2. PN-68/B Roboty murowe z cegły. Wymagania przy odbiorze. 3. PN-88/B Cement portlandzki 4. PN-88/B Cement portlandzki z dodatkami 5. PN-65/B Zaprawy budowlane cementowo-wapienne Konstrukcje żelbetowe Materiały Beton B-25 i stal A-III 34GS, A-0 St0S Wykonywanie konstrukcji żelbetowych Roboty zbrojarskie należy wykonać na podstawie rysunków roboczych. Odstępstwa od rysunków, bez zgody nadzoru autorskiego i zapisu w dzienniku budowy, są niedopuszczalne. Wszelkie czynności związane ze zbrojeniem konstrukcji, jak prostowanie, cięcie, łączenie i wiązanie stali powinny być wykonane zgodnie z aktualną normą i myśl obowiązujących zasad w robotach zbrojarskich. Układanie zbrojenia w deskowaniu jest dozwolone po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jego wykonania. Pręty zbrojeniowe należy układać w taki sposób, aby otulina prętów betonem była zachowana w myśl obowiązujących wymagań normowych. Mieszanka betonowa powinna być dostarczona na budowę z wytwórni betonów gotowa. Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu niżej wymienionych warunków ogólnych: - w czasie betonowania należy obserwować, czy nie następuje utrata kształtu konstrukcji, - w okresie upalnej pogody ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wody, - w czasie deszczu należy chronić mieszankę przed nadmierną ilością wody. Deskowanie powinno być szczelne i zabezpieczone przed wyciekaniem mieszanki betonowej. Musi być wykonane w taki sposób, aby mogło przenosić obciążenia wywołane: - masą własną oraz masą sprzętu do robót budowlanych, - masą układanej mieszanki betonowej - masą zbrojenia konstrukcji. Deskowanie powinno być powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie

19 do betonu. Usunięcie deskowania może nastąpić, gdy beton osiągnie wymaganą projektem wytrzymałość w sposób wykluczający uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych. Pełną wytrzymałość na ściskanie konstrukcja osiągnie po 28 dniach od ułożenia mieszanki betonowej, przy właściwej jej pielęgnacji Odbiór materiałów Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być wykonane ze składników odpowiadających polskim normom. Beton wykonać z niżej wymienionych materiałów: - cementu portlandzkiego marki 35, który powinien być chroniony przed zawilgocenie i zanieczyszczeniem, - kruszywa do betonu, które powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia, - wody o właściwościach określonych w normach państwowych. Powierzchnie prętów zbrojeniowych powinny być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Pręty powinny być proste i nieskorodowane. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do stosowania w budownictwie, którymi są: 1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, 2. certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia ( PN, aprobata techniczna, itp.) Odbiór konstrukcji żelbetowych Odbiór wykonanych elementów żelbetowych powinien obejmować następujące fazy robót: - prawidłowość i dokładność wykonania deskowań, - prawidłowość i dokładność wykonania zbrojenia, - prawidłowość i dokładność wykonania betonowania, - sprawdzenie wytrzymałości i równości konstrukcji. Sprawdzenie należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów Normy, przepisy i opracowania pomocnicze. 1. PN-88/B Cement. Klasyfikacja. 2. PN-88/B Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 3. PN-82/H Stal zbrojeniowa Sufit w części pomieszczenia gospodarczego hali Materiały. W części pomieszczenia gospodarczego hali będzie wykonany sufit z płyty FARMACELL lub alternatywnie z płyt Nida Gips wodoodpornych na ruszcie metalowym mocowanym do konstrukcji więżby dachowej /rozwiązanie systemowe/ Ułatwi zastosowanie odpowiedniego oświetlenia. Pochłania dźwięki i ogranicza hałas. Konstrukcja w/w sufitu lub równoważnego jest lekka a utrzymanie ich jest bardzo łatwe. Sufity spełniają wysokie wymagania w zakresie akustyki, odporności na ogień, odporności na wilgoć, higieny i odporności na uderzenia Wykonywanie robót.

20 Montaż sufitu prowadzić należy ściśle według instrukcji firmy Nida-Gips lub rownoważnej. Zaleca się przycinanie płyt sufitowych ostrym nożem. Sufity powinny być składowane w miejscu instalacji przez 24 godziny przed montażem. Mogą być instalowane w temperaturze od 11 C do 35 C. Utrzymanie temperatury w powyższych granicach jest bardzo ważne. Konsekwencją znacznego spadku temperatury jest wzrost poziomu względnej wilgotności, który może niekorzystnie wpłynąć na stan płyt sufitowych zamontowanych jak i nie zamontowanych Przed ułożeniem izloacji termicznej wykonać ruszt typu Nida-Gips i zamontować siatkę. Przy układaniu izolacji termicznej z wełny mineralnej należy zwrócić uwagę na szczelne układanie płyt by nie powstawały mostki termiczne z powodu rozsunięcia płyt Odbiór materiałów. Folia termokurczliwa, zabezpieczająca palety z towarem nie jest wodoodporna. Magazynować więc należy palety w suchych magazynach. Nieostrożne obchodzenie się lub opuszczenie kartonów na krawędzie może spowodować uszkodzenie produktu. Wszystkie płyty firmy Nida-Gips lub równoważnej posiadają oznakowanie na odwrocie. Ta identyfikacja ułatwia wymianę kilku zniszczonych płyt lub wymianę całego sufitu z zachowaniem tego samego wzoru Odbiór robót. W trakcie odbioru należy zwracać szczególnie uwagę na następujące elementy: - sztywność konstrukcji, - poziom powierzchni i krawędzi, - nadmierne obciążenie konstrukcji, - zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu Roboty tynkarskie i okładziny wewnętrzne Materiały. Zaprawa tynkarska, płytki gresowe, impregnat do podłoży, klej do płytek, fuga, narożniki aluminiowe. listwy plastikowe wykończeniowe. płyty Nida-gips, ruszt metalowy z akcesoriami firmy Nida-Gips Wykonywanie robót. Na wykonanych ścianach murowanych należy wykonać tynki gładkie cementowo-wapienne kat.iii. Tynki wykończyć gładzią gipsową 3-warstwową. Podłoże do ułożeniem tynku powinno być równe, wolne od zanieczyszczeń i suche. Mur ceglany przed tynkowaniem zmyć wodą Płytki gresowe układać po wykonaniu posadzek cementowych, osadzeniu ościeżnic drzwiowych i okiennych, wykonaniu tynków, robót malarskich, robót instalacyjnych bez białego montażu sanitarnego i elektrycznego. Przed zakupem płytek należy uzgodnić wzory z użytkownikiem. Przygotowane płytki należy układać na zaprawie klejowej(zgodnie z zaleceniami producenta). Do spoinowania użyć specjalistyczną zaprawęspoinową. Wszelkie prace związane z wykonywaniem posadzek z płytek gresowych wykonywać w temperaturze powyżej 5 C.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 do projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie stref pożarowych w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20. Kody

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Remont chodników na terenie miasta Milanówka INWESTOR: Gmina Milanówek Przygotowała: Elena Niedźwiecka 1

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI 1. Wymagania ogólne D.M. 00. 00. 00. CPV 93000000-8 2. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D 01.01.01. CPV 45111200-0 3. Wykonanie wykopów D.M. 02.01.01 CPV 45111200-0

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE 1. INFORMACJE OGÓLNE. 1.1. Nazwa zamówienia. Niniejsze Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnoszą się do wykonania i odbioru robót wykończeniowych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego - Wołosate. b. Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR RODZAJ OBIEKTU: Rozbudowa budynku Remizy OSP w Żurowej NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Szerzyny ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 38-246 Szerzyny 521

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Roboty murowe

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Roboty murowe SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * ROBOTY MUROWE 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Podłoża pod posadzki SST 10.1 OBIEKT: Budowa Przedszkola nr 10 na os. Kombatantów 22 w Jarosławiu INWESTOR: Gmina Miejska Jarosław ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: Kładzenie i wykładanie podłóg Kod CPV: 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg 45262321-7 - Wyrównywanie podłóg 45223821-7 - Elementy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY MUROWE - KOMINY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY MUROWE - KOMINY SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY MUROWE - KOMINY 1. WSTĘP Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych dla kominów,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ELEWACJE TYNKOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE UL. CHEMICZNA 9 INOWROCŁAW Inowrocław

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SST 07 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SST 07 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SST 07 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT... 5 5. WYKONANIE ROBÓT... 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 5 7. OBMIAR ROBÓT... 6 8. ODBIÓR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Specyfikacje Techniczne 80 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01-10 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Specyfikacje Techniczne 81 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie naprawy chodnika oraz malowanie ogrodzenia przed wejściem do UP Gdańsk 9, ul. Gościnna 6, 80-009 Gdańsk. Wykonanie naprawy chodnika

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9. Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Załącznik nr 9. Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Załącznik nr 9 Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej Specyfikacja techniczna wymagania ogólne odnosi się

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1. Wstęp

SPIS TREŚCI: 1. Wstęp ST 02.14. 00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - PODŁOGI WRAZ Z POSADZKAMI (POSADZKI JAKO WIERZCHNIE WARSTWY PODŁOGI) CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian CPV

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1. INFORMACJE OGÓLNE. Ogólny zakres zamierzenia. Zamierzenie swoim zakresem obejmuje, wykonanie robót budowlanych w ramach zadania Naprawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ROBOTY IZOLACYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ROBOTY IZOLACYJNE 9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ROBOTY IZOLACYJNE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.07.01 MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.07.01 MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Zamierzenie budowlane: Remont trybun stadionu Adres obiektu budowlanego: Baligród, działka nr 705 Inwestor: Gmina Baligród ul. Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogólne odnoszą się do wymagań wspólnych dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

MOJE BOISKO ORLIK 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W BIAŁACZOWIE

MOJE BOISKO ORLIK 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W BIAŁACZOWIE MOJE BOISKO ORLIK 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W BIAŁACZOWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr 1/B ROBOTY

Bardziej szczegółowo

D CPV BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D CPV BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.03.01 CPV 45233252-0 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

D Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5

D Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5 D-0.0.01 Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5 Spis treści: 1. WSTĘP................... 2 1. WSTĘP................... 2 1.1. PRZEDMIOT SST.................. 2 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST...............

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 0.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Remont nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach gminnych Gminy Mońki.

Remont nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach gminnych Gminy Mońki. Załącznik nr 6 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Remont nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach gminnych Gminy Mońki. Kod CPV 45 23 31 42-6 roboty w zakresie naprawy dróg SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ROBOTY MUROWE ST-02.00

ROBOTY MUROWE ST-02.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MUROWE ST-02.00 ST-02.00 Roboty murowe 2 SPIS ZAWARTOŚCI: 1. WSTĘP.... 3 1.1. Przedmiot SST.... 3 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót;... 3 2. MATERIAŁY....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek Straży Miejskiej w Inowrocławiu ul. Narutowicza 60 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miasto Inowrocław 88-100 Inowrocław ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01.11 USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH 1. WSTĘP... 110 1.1. PRZEDMIOT SST... 110 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST... 110 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST... 110 1.4. OKREŚLENIA

Bardziej szczegółowo

D OBRZEŻA BETONOWE

D OBRZEŻA BETONOWE 1. WSTĘP D.08.03.01. OBRZEŻA BETONOWE Grupa robót: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg. KOD CPV: 45233000-9 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA /a MAŁA ARCHITEKTURA 140 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru małej architektury w ramach remontu ciągu pieszego ul. Jana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01.00 USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH 1.WSTĘP 1.1Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

Załącznik Nr 8b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Załącznik Nr 8b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. na wykonanie Wymiany rynien I rur spustowych dachów ( część I zamówienia) i naprawa ogrodzenia terenu szkoły ( 15 przęseł) i pomalowanie

Bardziej szczegółowo

KONSTAB Konstrukcje budowlane i inżynierskie tel. +48 91 486 88 09 ul. Ku Słońcu 63/8 kom. +48 503 695 931 71-047 Szczecin mail: pepal@wp.

KONSTAB Konstrukcje budowlane i inżynierskie tel. +48 91 486 88 09 ul. Ku Słońcu 63/8 kom. +48 503 695 931 71-047 Szczecin mail: pepal@wp. KONSTAB Konstrukcje budowlane i inżynierskie tel. +48 91 486 88 09 ul. Ku Słońcu 63/8 kom. +48 503 695 931 71-047 Szczecin mail: pepal@wp.pl TEMAT/OBIEKT: Aneks do dokumentacji podstawowej pod nazwą Remont

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

ST (CPV ; CPV ; CPV )

ST (CPV ; CPV ; CPV ) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. ST (CPV 45400000-1; CPV 45320000-3; CPV 45320000-9) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót polegających

Bardziej szczegółowo

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D-0.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST D-0.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Załącznik nr 10 do SIWZ Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Obiekt: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 ROBOTY IZOLACYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 ROBOTY IZOLACYJNE I. ZAŁOŻENIA. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych przy wykonaniu zadania: Zakres stosowania. Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

Opis wykonanych prac. Jm. Ilość. Koszt jedn. Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cem.-wap. m3 25,27

Opis wykonanych prac. Jm. Ilość. Koszt jedn. Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cem.-wap. m3 25,27 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. (CZ. WARSZTATOWA). wyceny. 1. KNR 4-01 0349-02 2. KNR 4-01 0329-03 3. KNR 4-01 0331-07 4. KNR 4-01 0347-09 5. KNR 4-01 0349-03 6. KNR 4-01 0354-04 7. KNR 4-01 0354-05 8. KNR 4-01

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OBRZEŻA elastyczne

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OBRZEŻA elastyczne 1. WSTĘP SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01. OBRZEŻA elastyczne Roboty ujęte w niniejszej SST zgodne są z wspólnym słownikiem zamówień (CPV). KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

D KRAWĘŻNIKI BETONOWE

D KRAWĘŻNIKI BETONOWE D-06.06.00 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 1.WSTĘP 1.1 PRZEDMIOT ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot związanych z ustawieniem krawężników betonowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 3 Specyfikacje techniczne - ST-3 Roboty żelbetowe i betonowe SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 3 ROBOTY ŻELBETOWE I BETONOWE 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 do SIWZ: c) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obrzeża betonowe Park Hadriana w Pabianicach 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OBRZEŻA BETONOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OBRZEŻA BETONOWE OBRZEŻA BETONOWE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w związku z remontem ciągu pieszego ul. Jana Bosko w Pile dz.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE OST SST NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY - ogólna specyfikacja techniczna - szczegółowa specyfikacja techniczna 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3.

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIA Z PŁYT KAMIENNYCH

NAWIERZCHNIA Z PŁYT KAMIENNYCH D 05.03.03 NAWIERZCHNIA Z PŁYT KAMIENNYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z płyt kamiennych.

Bardziej szczegółowo

D KRAWĘŻNIKI BETONOWE

D KRAWĘŻNIKI BETONOWE D.08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE D.08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ułożeniem

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE Znak postępowania: SMP-6-03/2014 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D OBRZEŻA BETONOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D OBRZEŻA BETONOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBRZEŻA BETONOWE STWiORB 1. Wstęp 1.1. Przedmiot STWiORB. Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SST-103/ ,, Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

SST-103/ ,, Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE i MUROWE SST-103/02.03,, Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ STWiORB 1. Wstęp 1.1. Przedmiot STWiORB. Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POSADZKI BETONOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

D SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D-08.03.01 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: REMONT OGRODZENIA DZIAŁKI W Z.S.P. w Złoczewie ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 98-270 Złoczew ul.

Bardziej szczegółowo

D.08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE Specyfikacje Techniczne

D.08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE Specyfikacje Techniczne Specyfikacje Techniczne 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych w ramach prac związanych z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

S ROBOTY MURARSKIE (PRZEMUROWANIA KOMINÓW)

S ROBOTY MURARSKIE (PRZEMUROWANIA KOMINÓW) S 02.00 ROBOTY MURARSKIE (PRZEMUROWANIA KOMINÓW) Zawartość 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe 1.5.

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WE WŁODAWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WE WŁODAWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WE WŁODAWIE Budynki mieszkalne: 1000-lecia PP 3/9 (klatka schodowa nr 5 i 6) 1000-lecia PP 19 Kotlarska

Bardziej szczegółowo

BOISKO SZKOLNE I SKOCZNIA SKOKU W DAL

BOISKO SZKOLNE I SKOCZNIA SKOKU W DAL SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BOISKO SZKOLNE I SKOCZNIA SKOKU W DAL BRANŻA: BUDOWLANA ADRES: Kielno, gm. Szemud, dz. 25/4, 547. INWESTOR: Gmina Szemud, ul. Kartuska 13,

Bardziej szczegółowo

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE B u d o w a : SZPITAL POWIATOWY W RYPINIE O b i e k t : REMONT ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO - II-E PIĘTRO A d r e s : RYPIN Data : 2013-04-04 Str: 1 E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE Poz. 1. KNR 401-0348-02-00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH G M I N A G R Ę B Ó W SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt: Grębów, czerwiec 2007 r. Strona 1 z 5 1. Wstęp. Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 1. WSTĘP 1. 1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ ŻELBETOWYMI PŁYTAMI ODCIĄŻAJĄCYMI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ ŻELBETOWYMI PŁYTAMI ODCIĄŻAJĄCYMI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ ŻELBETOWYMI PŁYTAMI ODCIĄŻAJĄCYMI 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

D OBRZEŻA BETONOWE

D OBRZEŻA BETONOWE D-08.03.01. OBRZEŻA BETONOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Jednostka opracowująca: SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY.... SPRZĘT...5 4. TRANSPORT...5 5. WYKONANIE ROBÓT...5 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE 01-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA IZOLACJI TERMICZNYCH 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA I BADANIA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

D - 10.03.01 NAWIERZCHNIE Z PŁYT AŻUROWYCH

D - 10.03.01 NAWIERZCHNIE Z PŁYT AŻUROWYCH D - 10.03.01 NAWIERZCHNIE Z PŁYT AŻUROWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

D - M WYMAGANIA OGÓLNE

D - M WYMAGANIA OGÓLNE D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w związku z naprawą

Bardziej szczegółowo

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński str/z 1/5 SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Opracowanie Inwestor Temat Lokalizacja Rodzaj robót Nr arch. opracowania Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01 NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

D NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ

D NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ D.08.02.02. NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni chodników z kostki brukowej dla zadania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.0.01 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1 2 Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.0.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

ŚCIEK PREFABRYKOWANY BETONOWY

ŚCIEK PREFABRYKOWANY BETONOWY D.08.05.01. GRA-MAR ŚCIEK PREFABRYKOWANY BETONOWY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, ścieku prefabrykowanego betonowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B.11.01.01 BETON, PŁYTY STROPOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B.11.01.01 BETON, PŁYTY STROPOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BETON, PŁYTY STROPOWE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TEMAT: ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY PIECZYSKA LOKALIZACJA: PIECZYSKA Działka Nr 258/2 GMINA BRZEZINY Pow. KALISZ woj..wielkopolskie INWESTOR: URZĄD GMINY BRZEZINY Pow. KALISZ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 94 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D-10.03.01 Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych 95 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST.

Bardziej szczegółowo

SST Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże.

SST Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże. SZCZEGÓŁÓWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 1.1.1. - Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże. (CPV 45110000-1 - Roboty w rozbiórek obiektów budowlanych) 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV-45262500-6

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV-45262500-6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV-45262500-6 PRZEWODY DYMOWE I WENTYLACYJNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych

Bardziej szczegółowo

Przepusty pod zjazdami Nr D 06.02.01. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Przepusty pod zjazdami Nr D 06.02.01. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Przepusty pod zjazdami Nr D 06.02.01 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania MODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr 3b do SIWZ ROBOTY BUDOWLANE W DOMU STUDENCKIM SPARTAKUS SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zadanie II Remont schodów zewnętrznych Inwestor: AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO we

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 2 Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.03.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : Pawilon I Zakładu Przyrodoleczniczego Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój Sp. z o.o Ul. Uzdrowiskowa 63 ZAKRES ROBÓT : Remont niecki basenu OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZABUDOWY ELEMENTÓW PŁYTAMI GIPSOWO- KARTONOWYMI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZABUDOWY ELEMENTÓW PŁYTAMI GIPSOWO- KARTONOWYMI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZABUDOWY ELEMENTÓW PŁYTAMI GIPSOWO- KARTONOWYMI w Budynku Dydaktyczno-Laboratoryjnym L 1 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków 1 2 Przebudowa mostu drogowego przez rz. Wrzelówkę w km 0+048 drogi powiatowej nr 2604L Wilków-Majdany-Zakrzów-Janiszów w m. Wilków, JNI 01007079. Spis treści I. Część opisowa Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) Obiekt Budynek nr 12/3394 Adres obiektu budowlanego Jednostka Wojskowa 3533 27-600 Sandomierz ul. Mickiewicza 38 Zamawiający 33 WOG

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Remont magazynku i zmywalni w internacie oraz magazynku na mleko w ZSCKR w Okszowie ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów CPV Główny przedmiot 45.00.00.00 7 W tym:

Bardziej szczegółowo

ST (CPV 45400000-1; CPV 45320000-3; CPV 45320000-9)

ST (CPV 45400000-1; CPV 45320000-3; CPV 45320000-9) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. ST (CPV 45400000-1; CPV 45320000-3; CPV 45320000-9) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót polegających

Bardziej szczegółowo