WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO"

Transkrypt

1 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz D LUMEN TECHNIK MAZEK TYC SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [PO.IX NS-REJ.KRS/12485/14/139] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. 3D LUMEN TECHNIK MAZEK TYC SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOL- SKIE powiat M. KALISZ gmina M. KALISZ miejscowość KALISZ 2. miejscowość KALISZ ulica AL. WOJSKA POLSKIEGO nr domu 13 kod pocztowy poczta KALISZ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R R. - ZMIENIONO: 5 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MAZEK 2. MACIEJ MARIAN NIE 8. NIE 2 1. TYC 2. PRZEMYSŁAW ADAM TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTO- WAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. MAZEK 2. MACIEJ MARIAN TYC 2. PRZEMYSŁAW ADAM Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZ- NEGO PROJEKTOWANIA Z PRODUKCJA I OBRÓBKA POZOSTAŁEGO SZKŁA, WŁĄCZAJĄC SZKŁO TECHNICZNE Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW META- LOWYCH Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMU- NIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Poz BŁĘKITNA SIEĆ APA E. TATER- CZYŃSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIA- STO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [PO.VIII NS-REJ.KRS/17577/14/76] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. BŁĘKITNA SIEĆ APA E. TATERCZYŃSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POL- SKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica FALISTA nr domu 4 A nr lokalu 5 N kod pocztowy poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA ZAWARTA W DNIU R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BIERNAT 2. JACEK TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. CYROŃSKA 2. WŁA- DYSŁAWA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. MALSKA 2. DOROTA NIE 8. NIE 4 1. MAZUREK 2. WIKTOR TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 5 1. NOWAK 2. DANUTA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 6 1. ŚLO- TAŁA 2. HENR YKA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 7 1. PLEWA 2. WIKTOR TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 8 1. TATERCZYŃSKA 2. ELŻ- BIETA NIE 8. NIE 9 1. JĘDRZEJ- CZAK 2. ALEKSANDRA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE MULCZYŃSKI 2. MAREK NIE 8. NIE DEREWLANKO 2. ZYTA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE KASPRZYK 2. GRAŻYNA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE SOBIERAJ 2. MARIA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE WILA- MOWSKA 2. INGA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. WSPÓLNIK SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. BIERNAT 2. JACEK Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEU- TYCZNYCH I MEDYCZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYRO- BÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSME- TYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRA- GANAMI I TARGOWISKAMI DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM REKLAMA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANI- ZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH Poz FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA WIŚNIEWSCY SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [BI.XII NS-REJ.KRS/6625/14/692] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA WIŚNIEWSCY SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat ZAMBROWSKI gmina ZAMBRÓW miejscowość ZAMBRÓW 2. miejscowość ZAMBRÓW ulica PODEDWORNEGO nr domu 14 kod pocztowy poczta ZAMBRÓW kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KACZYŃSKA WIŚNIEWSKA 2. MONIKA IWONA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. WIŚNIEWSKI 2. ROBERT TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE ALBO JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KACZYŃSKA WIŚNIEWSKA 2. MONIKA IWONA WIŚNIEWSKI 2. ROBERT Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności LEŚNIC- TWO I POZYSKIWANIE DREWNA WYDOBY- WANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNAT- NEGO (LIGNITU) POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PRODUKCJA NAPOJÓW PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PRODUKCJA ODZIEŻY PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWA- NYCH DO WYPLATANIA PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU POLIGRA- FIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI WYTWARZANIE I PRZETWA- RZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZ- NYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH PRODUKCJA METALI PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄ- CZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ PRO- DUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRO- NICZNYCH I OPTYCZNYCH PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUK- CJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA PRODUKCJA POJAZ- DÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI PRODUK- CJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW NAPRAWA, KON- SERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄ- DZEŃ WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLI- MATYZACYJNYCH POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPA- DAMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOW- LANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMO- CHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHO- DOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZE- NIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMO- CHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZY- NOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPO- MAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA ZAKWATERO- WANIE DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ 141

2 FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELE- WIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZ- NYCH NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓL- NODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWA- NIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZ- TWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM BADA- NIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZ- NEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFE- SJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWA- NIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGA- JĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR- CZEJ NAPRAWA I KONSERWACJA KOM- PUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO POZOSTAŁA INDYWIDU- ALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Poz HERRING FISH ANDRZEJ ŚLASKI SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJO- NOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [SZ.XIII NS-REJ.KRS/9065/14/583] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. HERRING FISH ANDRZEJ ŚLASKI SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHOD- NIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN 2. miejscowość SZCZECIN ulica WYZWOLENIA nr domu 75 nr lokalu 69 kod pocztowy poczta SZCZE- CIN kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej Rub. 4. Informacje o umowie LIPCA 2014 R. Rub CZAS NIEOZNA- CZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KUBACKI 2. RYSZARD STEFAN NIE 8. NIE 2 1. ŚLASKI 2. ANDRZEJ KAZIMIERZ NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KUBACKI 2. RYSZARD STEFAN ŚLASKI 2. ANDRZEJ KAZIMIERZ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW Z SPRZE- DAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄ- CZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH Z POZOSTAŁA SPRZE- DAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI Poz LUKSDAR Ł. JASIUWIAN Ł. WOJTKO- WIAK SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJO- NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNA- NIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [PO.IX NS-REJ.KRS/14876/14/765] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. LUKSDAR Ł. JASIUWIAN Ł. WOJTKOWIAK SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina MOSINA miejscowość KROSNO 2. miejscowość KROSNO ulica POGODNA nr domu 4 kod pocztowy poczta MOSINA kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej - Adres strony internetowej Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI ZAWARTA W DNIU R. Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. JASIU- WIAN 2. ŁUKASZ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. WOJTKOWIAK 2. ŁUKASZ NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY ZE WPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. JASIU- WIAN 2. ŁUKASZ WOJTKOWIAK 2. ŁUKASZ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKU- ŁÓW SKÓRZANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWA- RÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMO- WEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA Z SPRZE- DAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEK- STYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRA- GANAMI I TARGOWISKAMI Z DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANS- PORT LĄDOWY B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY Poz MAXI SZKŁO WYSOGLĄD SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA KRA- KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [KR.XII NS-REJ.KRS/13086/14/207] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. MAXI SZKŁO WYSOGLĄD SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OŚWIĘCIMSKI gmina OŚWIĘCIM miejscowość OŚWIĘCIM 2. miejscowość OŚWIĘ- CIM ulica ZABORSKA nr domu 20 kod pocztowy poczta OŚWIĘCIM kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie ROKU Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WYSOGLĄD 2. WOJCIECH ARKADIUSZ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. WYSOGLĄD 2. GRZEGORZ RAFAŁ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. WYSOGLĄD 2. PAWEŁ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 4 1. MAJKOWSKA 2. AGNIESZKA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWA- NIA SPÓŁKI JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIEL- NIE. DECYZJE DOTYCZĄCE CZYNNOŚCI PRZE- KRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU SPÓŁKĄ PODEJMOWANE SĄ W FORMIE UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ WIĘKSZOŚĆ WSPÓLNIKÓW. DO CZYNNOŚCI TAKICH NALEŻY W SZCZEGÓL- NOŚCI ZACIĄGANIE W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIA- ZAŃ O WARTOŚCI WYŻSZEJ ANIŻELI ZŁO- TYCH. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. WYSOGLĄD 2. WOJCIECH ARKADIUSZ WYSOGLĄD 2. GRZEGORZ RAFAŁ WYSOGLĄD 2. PAWEŁ MAJKOWSKA 2. AGNIESZKA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRO- DUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO Z KSZTAŁ- TOWANIE I OBRÓBKA SZKŁA PŁASKIEGO Z PRODUKCJA I OBRÓBKA POZOSTAŁEGO SZKŁA, WŁĄCZAJĄC SZKŁO TECHNICZNE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWY- WANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLE- NIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANE Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Z TRANS- PORT DROGOWY TOWARÓW Z WYNA- JEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Poz NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDRO- WOTNEJ ANDRZEJ PROSZEWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [OP.VIII NS-REJ.KRS/7352/14/220] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ANDRZEJ PROSZEWSKI SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OLESKI gmina OLESNO miejscowość OLESNO 2. miejscowość OLESNO ulica PIELOKA nr domu 14 kod pocztowy poczta OLESNO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. SPÓŁKA JAWNA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁ- CENIA-NA PODSTAWIE PRZEPISU ART KSH- SPÓŁKI CYWILNEJ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ANDRZEJ PROSZEWSKI SPÓŁKA CYWILNA A.PROSZEWSKI B.TYHUB- CZAK-PROSZEWSKA A.SIKORSKA, UCHWAŁĄ Z DN R. WSPÓLNICY PRZEKSZTAŁCO- NEJ SPÓŁKI CYWILNEJ: 1. ANDRZEJ PROSZEW- SKI, PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODAR- CZĄ POD FIRMĄ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ANDRZEJ PROSZEWSKI SPÓŁKA CYWILNA NIP: , REGON: , 2. BARBARA TRYHUBCZAK-PROSZEWSKA, PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ANDRZEJ PROSZEWSKI SPÓŁKA CYWILNA BARBARA TRYHUBCZAK-PROSZEW- SKANIP: , REGON: , 3. ALEKSANDRA SIKORSKA, PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ANDRZEJ PROSZEWSKI SPÓŁKA CYWILNA ALEKSANDRA SIKORSKA NIP: , 142

3 REGON: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMAJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR- CZEJ Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PROSZEWSKI 2. ANDRZEJ STANISŁAW TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. TRYHUBCZAK PROSZEWSKA 2. BARBARA ANNA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. SIKORSKA 2. ALEKSANDRA BAR- BARA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. PROSZEWSKI 2. ANDRZEJ STANISŁAW TRY- HUBCZAK PROSZEWSKA 2. BARBARA ANNA SIKORSKA 2. ALEKSANDRA BARBARA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁA- SNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z PRAK- TYKA LEKARSKA OGÓLNA Z PRAK- TYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Poz ODLEWNIA ŻELIWA STALIWA I METALI KOLOROWYCH ZUB SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA- -ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [KR.XII NS-REJ.KRS/12557/14/79] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. ODLEWNIA ŻELIWA STALIWA I METALI KOLO- ROWYCH ZUB SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OLKUSKI gmina OLKUSZ miejscowość OSIEK 2. miejscowość OSIEK ulica ZIMNODOLSKA nr domu 42 kod pocztowy poczta OLKUSZ kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej NIAZUB.COM.PL - Adres strony internetowej Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MIĘ- DZIK 2. ANNA GRAŻYNA NIE 8. NIE 2 1. ZUB 2. ANDRZEJ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. ZUB 2. URSZULA MARIA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 4 1. ZUB 2. GRZEGORZ WOJCIECH TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. PRAWO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE ANDRZEJOWI ZUB I GRZE- GORZOWI ZUB. POZOSTALI WSPÓLNICY POZBA- WIENI SĄ PRAWA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ZUB 2. ANDRZEJ ZUB 2. GRZEGORZ WOJCIECH Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z ODLEWNICTWO ŻELIWA Z ODLEW- NICTWO STALIWA Z ODLEWNICTWO METALI LEKKICH A ODLEWNICTWO MIEDZI I STOPÓW MIEDZI Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMEN- TÓW METALOWYCH Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZ- NEGO I GRZEJNEGO Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA ODPADÓW I ZŁOMU Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNI- CZYCH I TECHNICZNYCH c) Spółki partnerskie Poz GRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ŚRODOWISKOWO-RODZINNYCH G.DYDZIŃSKA, E.SZEWALJE, B.SZOSTAK I PARTNE- RZY. KRS SĄD REJONOWY W OLSZ- TYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [OL.VIII NS-REJ.KRS/8265/14/714] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA PARTNER- SKA 2. REGON NIP GRU- POWA PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ŚRODOWISKOWO-RODZINNYCH G.DYDZIŃSKA, E.SZEWALJE, B.SZOSTAK I PARTNERZY 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat LIDZBARSKI gmina LIDZBARK WARMIŃSKI miejscowość LIDZBARK WARMIŃSKI 2. miejscowość LIDZBARK WARMIŃSKI ulica 11-TEGO LISTO- PADA nr domu 15 kod pocztowy poczta LIDZ- BARK WARMIŃSKI kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej Rub. 4. Informacje o umowie R. UCHWAŁĄ NR 3/2014 Z DNIA R. ZMIENIONO 6 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. W TRY- BIE ART KSH PRZEKSZTAŁCONO SPÓŁKĘ CYWILNĄ GRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ŚRODOWISKOWO-RODZINNYCH SPÓŁKA CYWILNA W SPÓŁKĘ PARTNERSKĄ GRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻ- NYCH ŚRODOWISKOWO-RODZINNYCH G.DY- DZIŃSKA, E.SZEWALJE, B.SZOSTAK I PARTNERZY -ZGODNIE Z UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA R. REP. A NR 2595/2014 Rub. 7. Dane partnerów 1 1. DOBRZENIECKA 2. AGATA ANITA NIE 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. DYDZIŃSKA 2. GRAŻYNA NIE 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. GASPERO- WICZ 2. BARBARA MARIA NIE 5. NIE 8. NIE 4 1. KMIECIAK 2. TERESA ZOFIA NIE 5. NIE 8. NIE 5 1. SIDORKIE- WICZ 2. BOŻENA NIE 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 6 1. SZEWALJE 2. ELŻBIETA DOROTA NIE 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 7 1. KOWALEWSKA 2. IRENA NIE 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 8 1. PRZYBYSZ 2. KRY- STYNA ELŻBIETA NIE 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9 1. SZOSTAK 2. BEATA TERESA NIE 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE WITEK 2. MAŁGORZATA EWA NIE 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. PARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. REPREZENTACJA DWUOSOBOWA PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu 1 1. DYDZIŃSKA 2. GRAŻYNA SZEWALJE 2. ELŻ- BIETA DOROTA SZOSTAK 2. BEATA TERESA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Poz KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH CERTUS TOPÓR GEBEL TOPÓR-PIÓRKO SPÓŁKA PARTNERSKA. KRS SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA [GL.X NS-REJ.KRS/10133/14/287] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA PART- NERSKA 3. KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH CERTUS TOPÓR GEBEL TOPÓR-PIÓRKO SPÓŁKA PARTNERSKA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat RACIBORSKI gmina RACIBÓRZ miejscowość RACIBÓRZ 2. miejscowość RACIBÓRZ ulica STASZICA nr domu 21 nr lokalu 8 kod pocztowy poczta RACIBÓRZ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R R. - DODANO: 2 UST. 7, ZMIENIONO: 4 UST. 4; 5; 7 UST. 2 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane partnerów 1 1. TOPÓR 2. ELŻBIETA NIE 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. GEBEL 2. MICHAŁ NIE 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. TOPÓR PIÓRKO 2. MARTA NIE 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) PREZES ZARZĄDU ORAZ KAŻDY Z CZŁON- KÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO DO ZACIĄGA- NIA ZOBOWIĄZAŃ W WYSOKOŚCI DO KWOTY , 00; -ZŁ 2) PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH WSPÓL- NIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu 1 1. TOPÓR 2. ELŻBIETA GEBEL 2. MICHAŁ TOPÓR PIÓRKO 2. MARTA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA d) Spółki komandytowe Poz ARCHICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - JAGODNO 5 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJO- NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO- CŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WR.VI NS-REJ.KRS/10790/14/616] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. ARCHICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - JAGODNO 5 SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOL- NOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WRO- CŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica LISKEGO nr domu 7 kod pocztowy poczta WROCŁAW kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej - Adres strony internetowej PL Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ URSZULA GNIEWEK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. OŁAWSKA 9, REPERTORIUM A NR 4505/2014. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ ARCHICOM SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - JAGODNO 5 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Z SIE- DZIBĄ WE WROCŁAWIU (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁ- CANA) ZE SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ, KTÓRA BĘDZIE PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ POD FIRMĄ ARCHI- COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ - JAGODNO 5 SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU (SPÓŁKA PRZE- KSZTAŁCONA). WSPÓLNIKAMI W SPÓŁCE PRZE- KSZTAŁCONEJ BĘDĄ DOTYCHCZASOWI WSPÓL- NICY TJ.: ARCHICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPACE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGRO- MADZENIA Z DN R. SPÓŁKI POD FIRMĄ ARCHICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ - JAGODNO 5 SPÓŁKA KOMANDY- TOWO-AKCYJNA W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ, OBJĘTA PROTOKOŁEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA URSZULĘ GNIEWEK, PROWA- DZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ WE WROCŁA- WIU, PRZY UL. OŁAWSKIEJ NR 9, REPERTORIUM A NR 4501/2014. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. ARCHICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 143

4 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - JAGODNO 5 - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2. REJESTR KRS Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ARCHI- COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ NIE 2 1. SPACE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ ARCHICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁA- WIU, DZIAŁAJĄCA PRZEZ SWYCH PRAWIDŁOWO UMOCOWANYCH REPREZENTANTÓW. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ARCHICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZE- NIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPE- CJALISTYCZNE WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRA- NIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH PRZE- TWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁAL- NOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMA- CZENIAMI Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUN- KOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRE- SIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR- CZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z DZIA- ŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZY- SKIWANIEM PRACOWNIKÓW REKLAMA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPO- MAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EME- RYTALNE POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUN- DUSZÓW EMERYTALNYCH BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPO- SAŻENIA SANITARNEGO SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYRO- BÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLE- POWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE Z WYNA- JEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK DZIAŁALNOŚĆ WYDAW- NICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA SPRZĄTANIE OBIEKTÓW DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO Z WYNA- JEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄ- DZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJO- NALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH Poz FD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [CZ.XVII NS-REJ.KRS/5875/14/428] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. FD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. CZĘSTOCHOWA gmina M. CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA 2. miejscowość CZĘSTOCHOWA ulica MEHOFFERA nr domu 77 kod pocztowy poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ DOMINIKA STEC-CEKIERA, KANCE- LARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, REPERTO- RIUM A NR 2615/2014 Rub CZAS NIEOZNA- CZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ŻURAWIECKA 2. MARTYNA LUCYNA NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 2 1. ŻURAWIECKI 2. ZDZI- SŁAW STANISŁAW TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 3 1. FD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE FD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ W CZĘSTOCHOWIE. UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI FD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W CZĘSTOCHOWIE JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU PROGRESS M&T SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, TJ.: PREZES ZARZĄDU - ZDZISŁAW ŻURAWIECKI PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. FD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRO- DUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYRO- BÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMO- CHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PRO- WADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA NAPRAWA I KONSER- WACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO Poz KONCEPT WS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [PO.VIII NS-REJ.KRS/18379/14/747] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDY- TOWA 3. KONCEPT WS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica KARPIA nr domu 21 A kod pocztowy poczta POZNAŃ kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTA- RIALNY SPORZĄDZONY W DNIU R., REP. A NR 6464/2014, PRZEZ NOTARIUSZA MIKO- ŁAJA SIENNICKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU OS. NA MURAWIE 12, SPROSTO- WANY W DNIU R., REP. A NR 7094/2014 W ZAKRESIE 18 PKT. 2 UMOWY SPÓŁKI Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. DNIA 11 CZERWCA 2014 R. ZOSTAŁY PODJĘTE UCHWAŁY NR 1, 3, 4, 5 I 6 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KONCEPT WS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA TEJ SPÓŁKI W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ POD FIRMĄ KONCEPT WS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY- TOWA. ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI UCHWAŁY NR 1 WSZYSCY WSPÓLNICY WYRAZILI ZGODĘ NA PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI W SPÓŁKĘ POD FIRMĄ KONCEPT WS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU R., REP. A NR 6464/2014, PRZEZ NOTARIUSZA MIKOŁAJA SIENNICKIEGO, KANCELARIA NOTA- RIALNA W POZNANIU, SPROSTOWANY W DNIU R., REP. A NR 7094/2014. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. KONCEPT WS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2. REJESTR KRS Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KONCEPT WS SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KWS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 3 1. SZEBIOTKO 2. WŁADYSŁAW NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ 11. 1,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMEN- TÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOM- PLEMENTARIUSZ. W PRZYPADKU, GDY W SPÓŁCE JEST KILKU KOMPLEMENTARIUSZY, PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI, KTÓREMU UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW POWIERZONE ZOSTAŁO PROWA- DZENIE SPRAW SPÓŁKI, Z WYŁĄCZENIEM POZO- STAŁYCH KOMPLEMENTARIUSZY. PRub. Dane 144

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki:

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: 7.1 Przedmiotem działania Spółki jest: 1. produkcja wyrobów tartacznych PKD 16.10.Z, 2. produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna PKD

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. W 5 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Bardziej szczegółowo

W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki:

W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki: W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki: 1. Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej

Bardziej szczegółowo

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1/PKD02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, 2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów

Bardziej szczegółowo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Katowice Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Ilość wspólników: 2 (osoby fizyczne) 5 000,00 zł (pięć tysięcy) Brak

Bardziej szczegółowo

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Tymochowicz & Stonoga spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Poz. 72083. TYMOCHOWICZ & STONOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu.

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu. Raport bieżący nr 13/2017 Uchwalone zmiany w Statucie Spółki Zarząd Indykpol S.A. informuje, że uchwałą Nr 7/05/2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 maja 2017 r. zmieniło Statut Spółki przez

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdaoski/Instytut Gospodarki WSIiZ Przedsięwzięcie środków Unii Europejskiej współfinansowane w ramach ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: Wskazanie zmiany Statutu przyjętej na podstawie Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 26 maja 2015 roku: Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.07.2014 godz. 15:35:34 Numer KRS: 0000516181

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.07.2014 godz. 15:35:34 Numer KRS: 0000516181 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.07.2014 godz. 15:35:34 Numer KRS: 0000516181 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.:

Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.: Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.: 7. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność oznaczona w polskiej klasyfikacji działalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki Poniżej

Bardziej szczegółowo

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji!

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! W 2012 roku zarejestrowano w KRS 31 377 podmiotów. Jest to wzrost o 26% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku i wzrost o 35% w stosunku

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI data/nr zgłoszenia 2013-08-07/ KH 627E KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM (imię i nazwisko, tel., mail, fax) 1. Kontakt do: Kancelaria Liderio Sp. z o.o. tel. 691 054 330 lub 22/433-76-20,

Bardziej szczegółowo

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki:

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki: Numer raportu: RB 109-W/2015 Data sporządzenia: 2015-12-29 Temat raportu: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. na dzień 26 stycznia 2016 roku Treść raportu: Zarząd Centrum

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Dane z wpisu w rejestrze REGON Informacja prawna: Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz.591, z późn. zm.) od

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.03.2013 godz. 13:01:55 Numer KRS: 0000407847

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.03.2013 godz. 13:01:55 Numer KRS: 0000407847 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.03.2013 godz. 13:01:55 Numer KRS: 0000407847 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Było: Art. 6. Przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

4 kwietnia :41:34 główne pkd opis Rekordy

4 kwietnia :41:34 główne pkd opis Rekordy ilość firm wg PKD 4 kwietnia 2014 08:41:34 główne pkd opis Rekordy e-mail Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 16 4 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu:

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/2012 2 Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: 18.11.Z Drukowanie gazet 18.12.Z Pozostałe drukowanie 18.13.Z - Działalność usługowa

Bardziej szczegółowo

Najwięcej nowych rejestracji dotyczy spółek z o.o. 74,92%, spółek komandytowych 7,67% oraz spółek jawnych -5,84%.

Najwięcej nowych rejestracji dotyczy spółek z o.o. 74,92%, spółek komandytowych 7,67% oraz spółek jawnych -5,84%. REKORDOWA LICZBA REJESTRACJI NOWYCH FIRM W KRS W 2012 R. W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku zarejestrowano w KRS 23 015 podmiotów. Jest to wzrost o 25% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2015 godz. 20:18:27 Numer KRS: 0000173863

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2015 godz. 20:18:27 Numer KRS: 0000173863 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.12.2015 godz. 20:18:27 Numer KRS: 0000173863 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych NOWI INWESTORZY ZAGRANICZNI W POLSCE W 2012 ROKU W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku zarejestrowano w KRS 2578 firm z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to spadek o 6% w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo

POLIMEX-MOSTOSTAL SA Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki

POLIMEX-MOSTOSTAL SA Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki 2015-02-05 16:02 POLIMEX-MOSTOSTAL SA Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki Raport bieżący z plikiem 26/2015 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z dnia 28-07-2015 1 Stawający: Radosław Rabiański, PESEL 72122203052, adres: Polska, 31-216 Kraków, ul. Ludwika Solskiego 3, numer lokalu 1, oświadcza, że

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.03.2013 godz. 12:58:57 Numer KRS: 0000278344

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.03.2013 godz. 12:58:57 Numer KRS: 0000278344 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.03.2013 godz. 12:58:57 Numer KRS: 0000278344 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2014 godz. 13:26:21 Numer KRS: 0000331475

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2014 godz. 13:26:21 Numer KRS: 0000331475 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.11.2014 godz. 13:26:21 Numer KRS: 0000331475 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r. Załącznik nr 3: do Planu Połączenia MOJ S.A. ( Spółka Przejmująca) z Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia Osowiec sp. z o.o. ( Spółka Przejmowana) z dnia 27 maja2013 r. Projekt zmian Statutu MOJ S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku.

Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku. Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku. 1. Na podstawie uchwały nr 17 ZWZ Prymus S.A. zmienia się 6 Statutu Spółki. Obowiązujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:01:12 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:01:12 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.10.2013 godz. 14:01:12 Numer KRS: 0000333763 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.09.2014 godz. 12:26:00 Numer KRS: 0000363343

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.09.2014 godz. 12:26:00 Numer KRS: 0000363343 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.09.2014 godz. 12:26:00 Numer KRS: 0000363343 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:35:49 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:35:49 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.07.2016 godz. 23:35:49 Numer KRS: 0000354537 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn 120 000 nowych firm założonych w 2012 roku powstało z udziałem kobiet. 4 na 10 nowych firm zakładają kobiety. Kobiety w coraz większym stopniu przejmują tradycyjne męskie zajęcia. Przykładem takich działań

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariusza Tomasika.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariusza Tomasika. UCHWAŁA NR 1 Akcjonariuszy w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:08:34 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:08:34 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.04.2016 godz. 04:08:34 Numer KRS: 0000371771 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:52:18 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:52:18 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.01.2017 godz. 23:52:18 Numer KRS: 0000415681 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS

3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS 3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS Przedmiotem działalności Spółki z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 1. PKD 13.1 Przygotowanie i przędzenie włókien

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Postępowania restrukturyzacyjne I kwartał 2017 r.

Postępowania restrukturyzacyjne I kwartał 2017 r. Postępowania restrukturyzacyjne I kwartał 207 r. Ustawą z dnia 5 maja 205 r. Prawo restrukturyzacyjne wprowadzono nowy typ postępowania, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:32:55 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:32:55 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.08.2017 godz. 13:32:55 Numer KRS: 0000525887 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.02.2014 godz. 11:47:59 Numer KRS: 0000487962

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.02.2014 godz. 11:47:59 Numer KRS: 0000487962 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.02.2014 godz. 11:47:59 Numer KRS: 0000487962 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.02.2014 godz. 11:17:30 Numer KRS: 0000458900

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.02.2014 godz. 11:17:30 Numer KRS: 0000458900 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.02.2014 godz. 11:17:30 Numer KRS: 0000458900 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INDEKS INDEKS. BRE GOLD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (załącznik nr 9) [BMSiG-9316/2013] - s. 181, poz. 16549.

INDEKS INDEKS. BRE GOLD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (załącznik nr 9) [BMSiG-9316/2013] - s. 181, poz. 16549. MSIG 228/2013 (4345) A M A Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy (załącznik nr 15) [BMSiG-10328/2013] - s. 265, poz. 16555. Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:02:41 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:02:41 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.10.2015 godz. 21:02:41 Numer KRS: 0000093468 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A.

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. Zarząd TESGAS S.A. (Spółka) w dniu 5 września 2012 roku, powziął informację, że Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem działalności Spółki jest:

Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (PKD 01.13.Z); 2) działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.04.2014 godz. 14:35:36 Numer KRS: 0000506719

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.04.2014 godz. 14:35:36 Numer KRS: 0000506719 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.04.2014 godz. 14:35:36 Numer KRS: 0000506719 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. 1 2 Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.12.2013 godz. 14:09:32 Numer KRS: 0000443669

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.12.2013 godz. 14:09:32 Numer KRS: 0000443669 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.12.2013 godz. 14:09:32 Numer KRS: 0000443669 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim.

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. Proponowana zmiana: 3.Siedziba Spółki mieści się w Chorzowie, w województwie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2015 godz. 15:10:14 Numer KRS: 0000368815

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2015 godz. 15:10:14 Numer KRS: 0000368815 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.02.2015 godz. 15:10:14 Numer KRS: 0000368815 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:01:57 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 00:01:57 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.12.2016 godz. 00:01:57 Numer KRS: 0000523681 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.11.2013 godz. 08:53:56 Numer KRS: 0000219638

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.11.2013 godz. 08:53:56 Numer KRS: 0000219638 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.11.2013 godz. 08:53:56 Numer KRS: 0000219638 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.07.2014 godz. 14:19:32 Numer KRS: 0000359224

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.07.2014 godz. 14:19:32 Numer KRS: 0000359224 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.07.2014 godz. 14:19:32 Numer KRS: 0000359224 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:19:04 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:19:04 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.12.2016 godz. 08:19:04 Numer KRS: 0000478144 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.10.2015 godz. 09:35:24 Numer KRS: 0000004607

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.10.2015 godz. 09:35:24 Numer KRS: 0000004607 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.10.2015 godz. 09:35:24 Numer KRS: 0000004607 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

6) Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia (PKD 25.7), )

6) Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia (PKD 25.7), ) Uchwała Nr 1 Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:10:29 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:10:29 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.08.2017 godz. 20:10:29 Numer KRS: 0000520373 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.10.2015 godz. 05:49:32 Numer KRS: 0000486593

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.10.2015 godz. 05:49:32 Numer KRS: 0000486593 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.10.2015 godz. 05:49:32 Numer KRS: 0000486593 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki oraz sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki oraz sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki Raporty bieżące Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki oraz sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki 2016.12.01 Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 1.12.2016

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 14:25:12 Numer KRS: 0000183243

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 14:25:12 Numer KRS: 0000183243 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.07.2013 godz. 14:25:12 Numer KRS: 0000183243 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

:44. ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zamierzona zmiana Statutu Spółki. Raport bieżący 25/2014

:44. ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zamierzona zmiana Statutu Spółki. Raport bieżący 25/2014 2014-06-03 07:44 ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zamierzona zmiana Statutu Spółki Raport bieżący 25/2014 Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie (dalej "Spółka"), niniejszym informuje,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.11.2013 godz. 15:42:29 Numer KRS: 0000483497

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.11.2013 godz. 15:42:29 Numer KRS: 0000483497 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.11.2013 godz. 15:42:29 Numer KRS: 0000483497 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r. R021692 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:03:29 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:03:29 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.12.2016 godz. 11:03:29 Numer KRS: 0000507684 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.04.2015 godz. 10:12:45 Numer KRS: 0000340843

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.04.2015 godz. 10:12:45 Numer KRS: 0000340843 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.04.2015 godz. 10:12:45 Numer KRS: 0000340843 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:58:34 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:58:34 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.08.2015 godz. 19:58:34 Numer KRS: 0000390894 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:46:20 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:46:20 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.01.2017 godz. 10:46:20 Numer KRS: 0000473301 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.01.2015 godz. 14:40:43 Numer KRS: 0000183406

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.01.2015 godz. 14:40:43 Numer KRS: 0000183406 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.01.2015 godz. 14:40:43 Numer KRS: 0000183406 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI data/nr zgłoszenia 2013-08-27/ KH 813 1. Kontakt do: KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM (imię i nazwisko, tel., mail, fax) Kancelaria LIDERIO Sp. z o.o. tel. 691 054 330 lub 22/433-76-20,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.05.2014 godz. 01:10:08 Numer KRS: 0000440193

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.05.2014 godz. 01:10:08 Numer KRS: 0000440193 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 31.05.2014 godz. 01:10:08 Numer KRS: 0000440193 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.03.2013 godz. 10:54:52 Numer KRS: 0000453410

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.03.2013 godz. 10:54:52 Numer KRS: 0000453410 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.03.2013 godz. 10:54:52 Numer KRS: 0000453410 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.05.2016 godz. 07:35:14 Numer KRS: 0000103454

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.05.2016 godz. 07:35:14 Numer KRS: 0000103454 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.05.2016 godz. 07:35:14 Numer KRS: 0000103454 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2012 godz. 14:18:40 Numer KRS: 0000347417

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2012 godz. 14:18:40 Numer KRS: 0000347417 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.11.2012 godz. 14:18:40 Numer KRS: 0000347417 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:10:05 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:10:05 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.09.2016 godz. 15:10:05 Numer KRS: 0000483725 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.05.2016 godz. 13:54:33 Numer KRS: 0000341506

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.05.2016 godz. 13:54:33 Numer KRS: 0000341506 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.05.2016 godz. 13:54:33 Numer KRS: 0000341506 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany w Statucie Z.Ch. Police S.A.:

Proponowane zmiany w Statucie Z.Ch. Police S.A.: Proponowane zmiany w Statucie Z.Ch. Police S.A.: 1) 6 o dotychczasowej treści: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. 24,12 produkcja barwników i pigmentów, 2. 24,13 produkcja chemikaliów nieorganicznych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:19:48 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:19:48 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.11.2014 godz. 11:19:48 Numer KRS: 0000014313 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO

INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO 1. Zamiana treści Statutu Spółki w związku z rozszerzeniem przedmiotu działalności:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:50:44 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:50:44 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.01.2017 godz. 14:50:44 Numer KRS: 0000450075 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:03:34 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:03:34 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.12.2016 godz. 10:03:34 Numer KRS: 0000095039 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy porządek obrad:

Szczegółowy porządek obrad: Szczegółowy porządek obrad: 1. Otwarcie obrad ; 2. Wybór przewodniczącego ; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5. Przyjęcie porządku

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:25:53 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:25:53 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.01.2017 godz. 05:25:53 Numer KRS: 0000486962 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2013 godz. 13:25:37 Numer KRS: 0000064357

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2013 godz. 13:25:37 Numer KRS: 0000064357 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.01.2013 godz. 13:25:37 Numer KRS: 0000064357 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.10.2013 godz. 13:15:32 Numer KRS: 0000283676

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.10.2013 godz. 13:15:32 Numer KRS: 0000283676 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 31.10.2013 godz. 13:15:32 Numer KRS: 0000283676 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI Informacja dotycząca zmian w Statucie spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie Zgodnie z art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej przedstawiono zestawienie obejmujące dotychczas obowiązujące

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:49:44 Numer KRS: 0000264346

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:49:44 Numer KRS: 0000264346 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:49:44 Numer KRS: 0000264346 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:52:31 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:52:31 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.01.2013 godz. 09:52:31 Numer KRS: 0000442861 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:15:01 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:15:01 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.12.2016 godz. 05:15:01 Numer KRS: 0000520675 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo