WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO"

Transkrypt

1 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz D LUMEN TECHNIK MAZEK TYC SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [PO.IX NS-REJ.KRS/12485/14/139] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. 3D LUMEN TECHNIK MAZEK TYC SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOL- SKIE powiat M. KALISZ gmina M. KALISZ miejscowość KALISZ 2. miejscowość KALISZ ulica AL. WOJSKA POLSKIEGO nr domu 13 kod pocztowy poczta KALISZ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R R. - ZMIENIONO: 5 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MAZEK 2. MACIEJ MARIAN NIE 8. NIE 2 1. TYC 2. PRZEMYSŁAW ADAM TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTO- WAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. MAZEK 2. MACIEJ MARIAN TYC 2. PRZEMYSŁAW ADAM Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZ- NEGO PROJEKTOWANIA Z PRODUKCJA I OBRÓBKA POZOSTAŁEGO SZKŁA, WŁĄCZAJĄC SZKŁO TECHNICZNE Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW META- LOWYCH Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMU- NIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Poz BŁĘKITNA SIEĆ APA E. TATER- CZYŃSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIA- STO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [PO.VIII NS-REJ.KRS/17577/14/76] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. BŁĘKITNA SIEĆ APA E. TATERCZYŃSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POL- SKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica FALISTA nr domu 4 A nr lokalu 5 N kod pocztowy poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA ZAWARTA W DNIU R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BIERNAT 2. JACEK TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. CYROŃSKA 2. WŁA- DYSŁAWA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. MALSKA 2. DOROTA NIE 8. NIE 4 1. MAZUREK 2. WIKTOR TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 5 1. NOWAK 2. DANUTA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 6 1. ŚLO- TAŁA 2. HENR YKA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 7 1. PLEWA 2. WIKTOR TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 8 1. TATERCZYŃSKA 2. ELŻ- BIETA NIE 8. NIE 9 1. JĘDRZEJ- CZAK 2. ALEKSANDRA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE MULCZYŃSKI 2. MAREK NIE 8. NIE DEREWLANKO 2. ZYTA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE KASPRZYK 2. GRAŻYNA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE SOBIERAJ 2. MARIA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE WILA- MOWSKA 2. INGA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. WSPÓLNIK SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. BIERNAT 2. JACEK Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEU- TYCZNYCH I MEDYCZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYRO- BÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSME- TYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRA- GANAMI I TARGOWISKAMI DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM REKLAMA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANI- ZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH Poz FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA WIŚNIEWSCY SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [BI.XII NS-REJ.KRS/6625/14/692] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA WIŚNIEWSCY SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat ZAMBROWSKI gmina ZAMBRÓW miejscowość ZAMBRÓW 2. miejscowość ZAMBRÓW ulica PODEDWORNEGO nr domu 14 kod pocztowy poczta ZAMBRÓW kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KACZYŃSKA WIŚNIEWSKA 2. MONIKA IWONA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. WIŚNIEWSKI 2. ROBERT TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE ALBO JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KACZYŃSKA WIŚNIEWSKA 2. MONIKA IWONA WIŚNIEWSKI 2. ROBERT Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności LEŚNIC- TWO I POZYSKIWANIE DREWNA WYDOBY- WANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNAT- NEGO (LIGNITU) POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PRODUKCJA NAPOJÓW PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PRODUKCJA ODZIEŻY PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWA- NYCH DO WYPLATANIA PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU POLIGRA- FIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI WYTWARZANIE I PRZETWA- RZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZ- NYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH PRODUKCJA METALI PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄ- CZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ PRO- DUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRO- NICZNYCH I OPTYCZNYCH PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUK- CJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA PRODUKCJA POJAZ- DÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI PRODUK- CJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW NAPRAWA, KON- SERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄ- DZEŃ WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLI- MATYZACYJNYCH POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPA- DAMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOW- LANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMO- CHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHO- DOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZE- NIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMO- CHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZY- NOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPO- MAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA ZAKWATERO- WANIE DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ 141

2 FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELE- WIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZ- NYCH NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓL- NODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWA- NIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZ- TWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM BADA- NIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZ- NEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFE- SJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWA- NIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGA- JĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR- CZEJ NAPRAWA I KONSERWACJA KOM- PUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO POZOSTAŁA INDYWIDU- ALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Poz HERRING FISH ANDRZEJ ŚLASKI SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJO- NOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [SZ.XIII NS-REJ.KRS/9065/14/583] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. HERRING FISH ANDRZEJ ŚLASKI SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHOD- NIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN 2. miejscowość SZCZECIN ulica WYZWOLENIA nr domu 75 nr lokalu 69 kod pocztowy poczta SZCZE- CIN kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej Rub. 4. Informacje o umowie LIPCA 2014 R. Rub CZAS NIEOZNA- CZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KUBACKI 2. RYSZARD STEFAN NIE 8. NIE 2 1. ŚLASKI 2. ANDRZEJ KAZIMIERZ NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KUBACKI 2. RYSZARD STEFAN ŚLASKI 2. ANDRZEJ KAZIMIERZ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW Z SPRZE- DAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄ- CZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH Z POZOSTAŁA SPRZE- DAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI Poz LUKSDAR Ł. JASIUWIAN Ł. WOJTKO- WIAK SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJO- NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNA- NIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [PO.IX NS-REJ.KRS/14876/14/765] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. LUKSDAR Ł. JASIUWIAN Ł. WOJTKOWIAK SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina MOSINA miejscowość KROSNO 2. miejscowość KROSNO ulica POGODNA nr domu 4 kod pocztowy poczta MOSINA kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej - Adres strony internetowej Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI ZAWARTA W DNIU R. Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. JASIU- WIAN 2. ŁUKASZ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. WOJTKOWIAK 2. ŁUKASZ NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY ZE WPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. JASIU- WIAN 2. ŁUKASZ WOJTKOWIAK 2. ŁUKASZ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKU- ŁÓW SKÓRZANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWA- RÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMO- WEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA Z SPRZE- DAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEK- STYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRA- GANAMI I TARGOWISKAMI Z DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANS- PORT LĄDOWY B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY Poz MAXI SZKŁO WYSOGLĄD SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA KRA- KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [KR.XII NS-REJ.KRS/13086/14/207] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. MAXI SZKŁO WYSOGLĄD SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OŚWIĘCIMSKI gmina OŚWIĘCIM miejscowość OŚWIĘCIM 2. miejscowość OŚWIĘ- CIM ulica ZABORSKA nr domu 20 kod pocztowy poczta OŚWIĘCIM kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie ROKU Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WYSOGLĄD 2. WOJCIECH ARKADIUSZ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. WYSOGLĄD 2. GRZEGORZ RAFAŁ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. WYSOGLĄD 2. PAWEŁ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 4 1. MAJKOWSKA 2. AGNIESZKA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWA- NIA SPÓŁKI JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIEL- NIE. DECYZJE DOTYCZĄCE CZYNNOŚCI PRZE- KRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU SPÓŁKĄ PODEJMOWANE SĄ W FORMIE UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ WIĘKSZOŚĆ WSPÓLNIKÓW. DO CZYNNOŚCI TAKICH NALEŻY W SZCZEGÓL- NOŚCI ZACIĄGANIE W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIA- ZAŃ O WARTOŚCI WYŻSZEJ ANIŻELI ZŁO- TYCH. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. WYSOGLĄD 2. WOJCIECH ARKADIUSZ WYSOGLĄD 2. GRZEGORZ RAFAŁ WYSOGLĄD 2. PAWEŁ MAJKOWSKA 2. AGNIESZKA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRO- DUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO Z KSZTAŁ- TOWANIE I OBRÓBKA SZKŁA PŁASKIEGO Z PRODUKCJA I OBRÓBKA POZOSTAŁEGO SZKŁA, WŁĄCZAJĄC SZKŁO TECHNICZNE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWY- WANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLE- NIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANE Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Z TRANS- PORT DROGOWY TOWARÓW Z WYNA- JEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Poz NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDRO- WOTNEJ ANDRZEJ PROSZEWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [OP.VIII NS-REJ.KRS/7352/14/220] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ANDRZEJ PROSZEWSKI SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OLESKI gmina OLESNO miejscowość OLESNO 2. miejscowość OLESNO ulica PIELOKA nr domu 14 kod pocztowy poczta OLESNO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. SPÓŁKA JAWNA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁ- CENIA-NA PODSTAWIE PRZEPISU ART KSH- SPÓŁKI CYWILNEJ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ANDRZEJ PROSZEWSKI SPÓŁKA CYWILNA A.PROSZEWSKI B.TYHUB- CZAK-PROSZEWSKA A.SIKORSKA, UCHWAŁĄ Z DN R. WSPÓLNICY PRZEKSZTAŁCO- NEJ SPÓŁKI CYWILNEJ: 1. ANDRZEJ PROSZEW- SKI, PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODAR- CZĄ POD FIRMĄ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ANDRZEJ PROSZEWSKI SPÓŁKA CYWILNA NIP: , REGON: , 2. BARBARA TRYHUBCZAK-PROSZEWSKA, PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ANDRZEJ PROSZEWSKI SPÓŁKA CYWILNA BARBARA TRYHUBCZAK-PROSZEW- SKANIP: , REGON: , 3. ALEKSANDRA SIKORSKA, PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ANDRZEJ PROSZEWSKI SPÓŁKA CYWILNA ALEKSANDRA SIKORSKA NIP: , 142

3 REGON: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMAJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR- CZEJ Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PROSZEWSKI 2. ANDRZEJ STANISŁAW TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. TRYHUBCZAK PROSZEWSKA 2. BARBARA ANNA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. SIKORSKA 2. ALEKSANDRA BAR- BARA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. PROSZEWSKI 2. ANDRZEJ STANISŁAW TRY- HUBCZAK PROSZEWSKA 2. BARBARA ANNA SIKORSKA 2. ALEKSANDRA BARBARA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁA- SNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z PRAK- TYKA LEKARSKA OGÓLNA Z PRAK- TYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Poz ODLEWNIA ŻELIWA STALIWA I METALI KOLOROWYCH ZUB SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA- -ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [KR.XII NS-REJ.KRS/12557/14/79] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. ODLEWNIA ŻELIWA STALIWA I METALI KOLO- ROWYCH ZUB SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OLKUSKI gmina OLKUSZ miejscowość OSIEK 2. miejscowość OSIEK ulica ZIMNODOLSKA nr domu 42 kod pocztowy poczta OLKUSZ kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej NIAZUB.COM.PL - Adres strony internetowej Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MIĘ- DZIK 2. ANNA GRAŻYNA NIE 8. NIE 2 1. ZUB 2. ANDRZEJ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. ZUB 2. URSZULA MARIA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 4 1. ZUB 2. GRZEGORZ WOJCIECH TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. PRAWO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE ANDRZEJOWI ZUB I GRZE- GORZOWI ZUB. POZOSTALI WSPÓLNICY POZBA- WIENI SĄ PRAWA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ZUB 2. ANDRZEJ ZUB 2. GRZEGORZ WOJCIECH Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z ODLEWNICTWO ŻELIWA Z ODLEW- NICTWO STALIWA Z ODLEWNICTWO METALI LEKKICH A ODLEWNICTWO MIEDZI I STOPÓW MIEDZI Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMEN- TÓW METALOWYCH Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZ- NEGO I GRZEJNEGO Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA ODPADÓW I ZŁOMU Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNI- CZYCH I TECHNICZNYCH c) Spółki partnerskie Poz GRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ŚRODOWISKOWO-RODZINNYCH G.DYDZIŃSKA, E.SZEWALJE, B.SZOSTAK I PARTNE- RZY. KRS SĄD REJONOWY W OLSZ- TYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [OL.VIII NS-REJ.KRS/8265/14/714] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA PARTNER- SKA 2. REGON NIP GRU- POWA PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ŚRODOWISKOWO-RODZINNYCH G.DYDZIŃSKA, E.SZEWALJE, B.SZOSTAK I PARTNERZY 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat LIDZBARSKI gmina LIDZBARK WARMIŃSKI miejscowość LIDZBARK WARMIŃSKI 2. miejscowość LIDZBARK WARMIŃSKI ulica 11-TEGO LISTO- PADA nr domu 15 kod pocztowy poczta LIDZ- BARK WARMIŃSKI kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej Rub. 4. Informacje o umowie R. UCHWAŁĄ NR 3/2014 Z DNIA R. ZMIENIONO 6 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. W TRY- BIE ART KSH PRZEKSZTAŁCONO SPÓŁKĘ CYWILNĄ GRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ŚRODOWISKOWO-RODZINNYCH SPÓŁKA CYWILNA W SPÓŁKĘ PARTNERSKĄ GRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻ- NYCH ŚRODOWISKOWO-RODZINNYCH G.DY- DZIŃSKA, E.SZEWALJE, B.SZOSTAK I PARTNERZY -ZGODNIE Z UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA R. REP. A NR 2595/2014 Rub. 7. Dane partnerów 1 1. DOBRZENIECKA 2. AGATA ANITA NIE 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. DYDZIŃSKA 2. GRAŻYNA NIE 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. GASPERO- WICZ 2. BARBARA MARIA NIE 5. NIE 8. NIE 4 1. KMIECIAK 2. TERESA ZOFIA NIE 5. NIE 8. NIE 5 1. SIDORKIE- WICZ 2. BOŻENA NIE 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 6 1. SZEWALJE 2. ELŻBIETA DOROTA NIE 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 7 1. KOWALEWSKA 2. IRENA NIE 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 8 1. PRZYBYSZ 2. KRY- STYNA ELŻBIETA NIE 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9 1. SZOSTAK 2. BEATA TERESA NIE 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE WITEK 2. MAŁGORZATA EWA NIE 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. PARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. REPREZENTACJA DWUOSOBOWA PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu 1 1. DYDZIŃSKA 2. GRAŻYNA SZEWALJE 2. ELŻ- BIETA DOROTA SZOSTAK 2. BEATA TERESA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Poz KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH CERTUS TOPÓR GEBEL TOPÓR-PIÓRKO SPÓŁKA PARTNERSKA. KRS SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA [GL.X NS-REJ.KRS/10133/14/287] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA PART- NERSKA 3. KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH CERTUS TOPÓR GEBEL TOPÓR-PIÓRKO SPÓŁKA PARTNERSKA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat RACIBORSKI gmina RACIBÓRZ miejscowość RACIBÓRZ 2. miejscowość RACIBÓRZ ulica STASZICA nr domu 21 nr lokalu 8 kod pocztowy poczta RACIBÓRZ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R R. - DODANO: 2 UST. 7, ZMIENIONO: 4 UST. 4; 5; 7 UST. 2 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane partnerów 1 1. TOPÓR 2. ELŻBIETA NIE 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. GEBEL 2. MICHAŁ NIE 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. TOPÓR PIÓRKO 2. MARTA NIE 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) PREZES ZARZĄDU ORAZ KAŻDY Z CZŁON- KÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO DO ZACIĄGA- NIA ZOBOWIĄZAŃ W WYSOKOŚCI DO KWOTY , 00; -ZŁ 2) PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH WSPÓL- NIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu 1 1. TOPÓR 2. ELŻBIETA GEBEL 2. MICHAŁ TOPÓR PIÓRKO 2. MARTA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA d) Spółki komandytowe Poz ARCHICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - JAGODNO 5 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJO- NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO- CŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WR.VI NS-REJ.KRS/10790/14/616] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. ARCHICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - JAGODNO 5 SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOL- NOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WRO- CŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica LISKEGO nr domu 7 kod pocztowy poczta WROCŁAW kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej - Adres strony internetowej PL Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ URSZULA GNIEWEK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. OŁAWSKA 9, REPERTORIUM A NR 4505/2014. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ ARCHICOM SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - JAGODNO 5 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Z SIE- DZIBĄ WE WROCŁAWIU (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁ- CANA) ZE SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ, KTÓRA BĘDZIE PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ POD FIRMĄ ARCHI- COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ - JAGODNO 5 SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU (SPÓŁKA PRZE- KSZTAŁCONA). WSPÓLNIKAMI W SPÓŁCE PRZE- KSZTAŁCONEJ BĘDĄ DOTYCHCZASOWI WSPÓL- NICY TJ.: ARCHICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPACE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGRO- MADZENIA Z DN R. SPÓŁKI POD FIRMĄ ARCHICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ - JAGODNO 5 SPÓŁKA KOMANDY- TOWO-AKCYJNA W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ, OBJĘTA PROTOKOŁEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA URSZULĘ GNIEWEK, PROWA- DZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ WE WROCŁA- WIU, PRZY UL. OŁAWSKIEJ NR 9, REPERTORIUM A NR 4501/2014. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. ARCHICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 143

4 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - JAGODNO 5 - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2. REJESTR KRS Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ARCHI- COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ NIE 2 1. SPACE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ ARCHICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁA- WIU, DZIAŁAJĄCA PRZEZ SWYCH PRAWIDŁOWO UMOCOWANYCH REPREZENTANTÓW. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ARCHICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZE- NIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPE- CJALISTYCZNE WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRA- NIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH PRZE- TWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁAL- NOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMA- CZENIAMI Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUN- KOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRE- SIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR- CZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z DZIA- ŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZY- SKIWANIEM PRACOWNIKÓW REKLAMA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPO- MAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EME- RYTALNE POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUN- DUSZÓW EMERYTALNYCH BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPO- SAŻENIA SANITARNEGO SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYRO- BÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLE- POWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE Z WYNA- JEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK DZIAŁALNOŚĆ WYDAW- NICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA SPRZĄTANIE OBIEKTÓW DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO Z WYNA- JEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄ- DZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJO- NALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH Poz FD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [CZ.XVII NS-REJ.KRS/5875/14/428] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. FD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. CZĘSTOCHOWA gmina M. CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA 2. miejscowość CZĘSTOCHOWA ulica MEHOFFERA nr domu 77 kod pocztowy poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ DOMINIKA STEC-CEKIERA, KANCE- LARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, REPERTO- RIUM A NR 2615/2014 Rub CZAS NIEOZNA- CZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ŻURAWIECKA 2. MARTYNA LUCYNA NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 2 1. ŻURAWIECKI 2. ZDZI- SŁAW STANISŁAW TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 3 1. FD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE FD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ W CZĘSTOCHOWIE. UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI FD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W CZĘSTOCHOWIE JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU PROGRESS M&T SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, TJ.: PREZES ZARZĄDU - ZDZISŁAW ŻURAWIECKI PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. FD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRO- DUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYRO- BÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMO- CHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PRO- WADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA NAPRAWA I KONSER- WACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO Poz KONCEPT WS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [PO.VIII NS-REJ.KRS/18379/14/747] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDY- TOWA 3. KONCEPT WS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica KARPIA nr domu 21 A kod pocztowy poczta POZNAŃ kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTA- RIALNY SPORZĄDZONY W DNIU R., REP. A NR 6464/2014, PRZEZ NOTARIUSZA MIKO- ŁAJA SIENNICKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU OS. NA MURAWIE 12, SPROSTO- WANY W DNIU R., REP. A NR 7094/2014 W ZAKRESIE 18 PKT. 2 UMOWY SPÓŁKI Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. DNIA 11 CZERWCA 2014 R. ZOSTAŁY PODJĘTE UCHWAŁY NR 1, 3, 4, 5 I 6 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KONCEPT WS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA TEJ SPÓŁKI W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ POD FIRMĄ KONCEPT WS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY- TOWA. ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI UCHWAŁY NR 1 WSZYSCY WSPÓLNICY WYRAZILI ZGODĘ NA PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI W SPÓŁKĘ POD FIRMĄ KONCEPT WS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU R., REP. A NR 6464/2014, PRZEZ NOTARIUSZA MIKOŁAJA SIENNICKIEGO, KANCELARIA NOTA- RIALNA W POZNANIU, SPROSTOWANY W DNIU R., REP. A NR 7094/2014. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. KONCEPT WS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2. REJESTR KRS Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KONCEPT WS SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KWS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 3 1. SZEBIOTKO 2. WŁADYSŁAW NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ 11. 1,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMEN- TÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOM- PLEMENTARIUSZ. W PRZYPADKU, GDY W SPÓŁCE JEST KILKU KOMPLEMENTARIUSZY, PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI, KTÓREMU UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW POWIERZONE ZOSTAŁO PROWA- DZENIE SPRAW SPÓŁKI, Z WYŁĄCZENIEM POZO- STAŁYCH KOMPLEMENTARIUSZY. PRub. Dane 144

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 9798. AMEX STATIONERY SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROPERTIES SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000494191. SĄD REJO- NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA- KOWIE, XI WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 93510. ADEX IRENA MŁODAWSKA, DANIEL KURPIELA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000463490. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR- do rejestru: 23.05.2013. [OP.VIII NS-REJ.KRS/4767/13/734]

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 65188. ALFA MANAGEMENT COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AM SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000505579. SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII SĄDOWEGO, wpis

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 82037. DOBRA GOŁDYŚ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000508018. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO,

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 177/2014 (4556) 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 225408. EDC POTEREK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000522603. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODAR- rejestru: 08.09.2014. [WA.XIV

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 201/2014 (4580) 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 265675. BONJOUR WIOLETTA IMBER, BEATA DRABIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000524743. SĄD SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- 09.10.2014. [WA.XII NS-REJ.KRS/55217/14/733]

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 40271. INBRAS SARBINOWSCY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000454647. SĄD REJONOWY W BYD- GOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- 13.03.2013. [BY.XIII NS-REJ.KRS/1941/13/675] Dz. 1.

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 52522. RAMED ARTYKUŁY MEDYCZNO-REHA- BILITACYJNE ROBERT MICHNIEWICZ, AGNIESZKA SADOWSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000456710. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA- KOWIE,

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 43783. APPLECORE DOJNIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000501480. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: 12.03.2014. [WA.XIII NS-REJ.KRS/9660/14/184]

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 85243. AMPOZ BB Ł.BIEDERMANN W.BŁA- SIAK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000462135. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- 14.05.2013. [PO.IX

Bardziej szczegółowo

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009632_241_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009632_241_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 241/2010 (3599) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 222749. AUTO-PARTNER ANTONI JARO- SŁAWSKI

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 123463. BEZPOL HVL RYSZARD OPAŁKA, ADAM BIT, MICHAŁ TORBUS - SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000425887. SĄD REJONOWY W CZĘSTO- CHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- 03.07.2012. [CZ.XVII

Bardziej szczegółowo

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_201_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_201_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 201/2009 (3304) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 183510. APTEKA ŚWIĘTEGO WINCENTEGO

Bardziej szczegółowo

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009696_33_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009696_33_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 33/2006 (2378) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 18701. BIURO PROJEKTOWO-INŻYNIERSKIE

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.11

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241 Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.11.2013 godz. 10:03:26 Numer KRS: 0000446599

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.11.2013 godz. 10:03:26 Numer KRS: 0000446599 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.11.2013 godz. 10:03:26 Numer KRS: 0000446599 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.06.2014 godz. 11:44:20 Numer KRS: 0000444377

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.06.2014 godz. 11:44:20 Numer KRS: 0000444377 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.06.2014 godz. 11:44:20 Numer KRS: 0000444377 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100 Strona 1 z 12 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INDEKS MSIG 259/2013 (4376) A K INDEKS

INDEKS MSIG 259/2013 (4376) A K INDEKS MSIG 259/2013 (4376) A K A A.J.P. MARCHAND ŚLEPOWROŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Gorzowie Wielkopolskim [BMSiG-18791/2013] - s. 19, poz. 18575. ANTBUD - Antczak Krzysztof prowadzący

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.09.2014 godz. 08:54:30 Numer KRS: 0000444377

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.09.2014 godz. 08:54:30 Numer KRS: 0000444377 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.09.2014 godz. 08:54:30 Numer KRS: 0000444377 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC W RAMACH DZIAŁANIA TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PROW 2007-2013: 01.61.Z 01.62.Z 01.63.Z 01.64.Z 01.70.Z

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Dane z wpisu w rejestrze REGON Informacja prawna: Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz.591, z późn. zm.) od

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.05.2014 godz. 11:31:00 Numer KRS: 0000508019

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.05.2014 godz. 11:31:00 Numer KRS: 0000508019 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.05.2014 godz. 11:31:00 Numer KRS: 0000508019 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI-tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Spółka działa pod firmą CD PROJEKT Spółka Akcyjna i może używać skrótu CD PROJEKT S.A.

STATUT SPÓŁKI-tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Spółka działa pod firmą CD PROJEKT Spółka Akcyjna i może używać skrótu CD PROJEKT S.A. STATUT SPÓŁKI-tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firmą CD PROJEKT Spółka Akcyjna i może używać skrótu CD PROJEKT S.A. Siedzibą Spółki jest Warszawa. 2. 3. Spółka działa na obszarze

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI-tekst jednolity I. POSTA OWIE IA OGÓL E. 1. Spółka działa pod firmą OPTIMUS Spółka Akcyjna i może używać skrótu OPTIMUS SA.

STATUT SPÓŁKI-tekst jednolity I. POSTA OWIE IA OGÓL E. 1. Spółka działa pod firmą OPTIMUS Spółka Akcyjna i może używać skrótu OPTIMUS SA. STATUT SPÓŁKI-tekst jednolity I. POSTA OWIE IA OGÓL E 1. Spółka działa pod firmą OPTIMUS Spółka Akcyjna i może używać skrótu OPTIMUS SA. Siedzibą Spółki jest Warszawa. 2. 3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do EDG - stan na 23.11.2011 r.

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do EDG - stan na 23.11.2011 r. Wykaz przedsiębiorców wpisanych do EDG - stan na 23.11.2011 r. Górki 11 prowadzona w niewyspecjalizowanych 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych 74.90.Z

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.10.2014 godz. 21:22:50 Numer KRS: 0000410304

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.10.2014 godz. 21:22:50 Numer KRS: 0000410304 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.10.2014 godz. 21:22:50 Numer KRS: 0000410304 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA. 1. Firma 1. Spółka będzie działać pod firmą: Europejski Fundusz Energii Spółka

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA. 1. Firma 1. Spółka będzie działać pod firmą: Europejski Fundusz Energii Spółka STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA 1. Firma 1. Spółka będzie działać pod firmą: Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna. -------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI HORTICO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity z dnia 18.08.2014 r.)

STATUT SPÓŁKI HORTICO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity z dnia 18.08.2014 r.) STATUT SPÓŁKI HORTICO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity z dnia 18.08.2014 r.) 1 1. Firma Spółki brzmi: HORTICO Spółka Akcyjna.-------------------------------------- 2. Spółka może używać skrótu HORTICO S.A.,

Bardziej szczegółowo