INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI"

Transkrypt

1 Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout :04 Page 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI Wielofunkcyjny piekarnik wykonany ze stali nierdzewnej, 60 cm model:a MPM-60-BO-30 UWAGA: Niniejsza Instrukcja Obsługi zawiera ważne informacje, w tym informacje o sposobie instalacji i zabezpieczeniach, umożliwiając bezpieczne korzystanie z urządzenia oraz wykorzystanie wszystkich jego możliwości. Prosimy przechowywać instrukcję w bezpiecznym i łatwo dostępnym dla siebie i innych osób miejscu.

2 Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout :04 Page 2 2

3 Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout :04 Page 3 SPIS TREŚCI INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA...4 ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KWESTII BEZPIECZEŃSTWA SPECYFIKACJE...8 PULPIT STEROWNICZY...9 PROGRAMATOR PIEKARNIKA/WYŚWIETLACZ...10 USTA WIANIE I UŻYTKOWANIE PROGRAMATORA/TIMER A PIEKARNIKA...11 WYBÓR RĘCZNEGO TRYBU DZIAŁANIA...11 USTA WIENIE ZEGARA...11 TIMER PIEKARNIKA...11 USTA WIENIE FUNKCJI ODLICZANIE MINUT...11 USTA WIENIE FUNKCJI CZASU TRWANIA...11 USTA WIENIE FUNKCJI ZAKOŃCZENIE PIECZENIA...12 USTA WIENIE FUNKCJI ROZPOCZYNANIA I ZAKAŃCZANIA...13 WYBÓR FUNKCJI I TEMPERATURY WYBÓR FUNKCJI PIEKARNIKA...14 POKRĘTŁO REGULACYJNE TERMOSTATU...15 LAMPKA OPERACYJNA PIEKARNIKA...15 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA OSTRZEŻENIA...16 AKCESORIA...17 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA WYSUWANA TACKA NA TŁUSZCZ...18 WYMIANA ŻARÓWKI PIEKARNIKA...19 INSTALACJA...19 ZŁĄCZA ELEKTRYCZNE...19 INSTALACJA PIEKARNIKA W KUCHENNEJ SZAFCE...20 WYMOGI ODNOŚNIE WENTYLACJI...21 MOJE URZĄDZENIE NIE DZIAŁA POPRAWNIE GŁÓWNE FUNKCJE PIEKARNIKA

4 Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout :04 Page 4 INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA Niniejsze urządzenie posiada oznaczenia zgodnie z Dyrektywą Euro pej ską 2002/96/EC w spra wie zu ży te go sprzę tu elek trycz ne go i elektronicznego (WEEE). Za pew nia jąc pra wi dło we zło mo wa nie ni niej sze go urzą dze nia przy czy nią się Pań stwo do ogra ni cze nia ry zy ka wy stą pie nia ne - ga tyw ne go wpły wu pro duk tu na śro do wi sko i zdro wie lu dzi, któ - re mo gło by za ist nieć w przy pad ku nie wła ści wej uty li za cji urzą dze nia. Sym bol umiesz czo ny na pro duk cie lub na do łą czo nych do nie go do ku men tach ozna - cza, że niniejszy produkt nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Urządzenie, w celu jego złomowania, należy zdać w odpowiednim punkcie utylizacji odpadów w celu recyklingu komponentów elektrycznych i elektronicznych. Urządzenie należy złomować zgodnie z lokalnymi przepisami dot. utylizacji odpadów. Dodatkowe informacje na temat utylizacji, złomowania i recyklingu opisywanego urządzenia można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta, w miejskim przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony. Ma te riał opa ko wa nio wy, któ re go uży wa na sze przed się bior stwo, jest przy ja zny dla środowiska i może zostać powtórnie wykorzystany. Prosimy o utylizację opakowań z troską o środowisko naturalne. 4

5 Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout :04 Page 5 ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Państwa bezpieczeństwo jest sprawą niezmiernie istotną dla naszego przedsiębiorstwa. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem instalacji lub użytkowania urządzenia. Jeżeli nie są Państwo pewni, czy rozumieją Państwo informacje podane w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z Wydziałem ds. Technicznych. Informacje Ogólne Urządzenie zostało zaprojektowane pod kątem jego wykorzystywania w gospodarstwach domowych; może zostać wbudowane w standardową wnękę kuchenną lub inną. WAŻNE: Meble lub inne materiały przylegające bezpośrednio do ścian piekarnika muszą wytrzymywać temperaturę przynajmniej o 85 C wyższą od temperatury w pomieszczeniu Nie któ re wi ny lo we ro dza je me bli ku chen nych lub me ble wy ko na ne z la mi na tu są szczególnie podatne na uszkodzenia bądź odbarwienia pod wpływem ciepła, nawet poniżej wcześniej omawianej temperatury. Za wszel kie uszko dze nia spo wo do wa ne prze kro cze niem ogra ni cze nia tem pe ra tu ro - wego lub umieszczeniem szafek kuchennych bliżej niż 4 mm względem ścianek urządzenia będzie odpowiedzialny użytkownik Użytkowanie w pojazdach wypoczynkowych prosimy zapoznać się z odpowiednimi informacjami podanymi w instrukcji instalacyjnej niniejszego urządzenia. Korzystanie z urządzenia dla jakichkolwiek innych celów lub w innych środowiskach, bez uzy ska nia uprzed niej zgo dy ze stro ny na sze go przed się bior stwa, unie waż nia wszystkie gwarancje oraz wszelkiego rodzaju roszczenia z tytułu odpowiedzialności. Państwa urządzenie jest objęte gwarancją odnośnie defektów elektrycznych bądź mechanicznych, z uwzględnieniem określonych wyłączeń ujętych w Warunkach Gwaran cji. Po wyż szy za pis nie ogra ni cza Pań stwa praw wy ni ka ją cych z re gu la cji prawnych w tym zakresie. Naprawy może wykonywać jedynie Technik Serwisant, lub uprawniony przedstawiciel. 5

6 Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout :04 Page 6 Ostrzeżenia oraz Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Urządzenie jest zgodne z wszystkimi bieżącymi Europejskimi regulacjami w zakresie bezpieczeństwa. Pragniemy podkreślić, że zgodność z w/w regulacjami nie ogranicza faktu, że powierzchnia urządzenia będzie nagrzewać się podczas jego użytkowania i pozostanie gorąca przez dłuższy czas po zaprzestaniu użytkowania. Części dostępne mogą stać się gorące. Bezpieczeństwo Dzieci Zdecydowanie zalecamy, aby niemowlęta i małe dzieci nie były dopuszczane w pobliże urządzenia oraz by nie miały możliwości, w żadnym momencie, dotykać urządzenia. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem. Jeżeli przebywanie najmłodszych członków rodziny w kuchni jest konieczne, prosimy za pew nić od po wied ni nad zór nad dzieć mi przez ca ły ich czas prze by wa nia w kuchni. Bezpieczeństwo Ogólne Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych moż li wo ściach fi zycz nych lub umy sło wych, lub nie po sia da ją cych od po wied - nie go do świad cze nia i wie dzy, chy ba że wzglę dem ta kich osób za pew nio no odpowiedni nadzór lub opiekunowie takich osób wydali odpowiednie instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia. Nie wol no stawiać ciężkich przedmiotów na drzwiach piekarnika i nie wolno opierać się na nich; taka sytuacja może spowodować uszkodzenie zawiasów drzwiczek. Nie wol no zostawiać gorącego oleju lub tłuszczu; ryzyko pożaru. Nie wol no umieszczać foremek bezpośrednio na dnie piekarnika, lub wyściełać go aluminiową folią. Nie wol no do pu ścić do sy tu acji, by złą cza bądź ka ble elek trycz ne mia ły stycz ność z powierzchnią urządzenia, która się nagrzewa. Nie wol no sto so wać urzą dze nia do na grze wa nia po miesz cze nia, w któ rym jest umieszczone lub do suszenia odzieży. 6

7 Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout :04 Page 7 Nie wol no in sta lo wać urzą dze nia w po bli żu za słon lub me bli obi ty mi ma te ria ła mi miękkimi. Nie wol no korzystać z drzwiczek lub uchwytu piekarnika do podnoszenia lub podtrzy my wa nia in nych urzą dzeń/na czyń; ta ka sy tu acja mo że spo wo do wać uszko dze nie urządzenia lub obrażenia użytkownika. Czyszczenie Piekarnik należy regularnie czyścić. Podczas korzystania z urządzenia oraz jego czyszczenia, należy postępować bardzo ostrożnie. Nie używać szorstkich środków czyszczących lub ostrych metalowych przedmiotów do czyszczenia szkła drzwiczek, gdyż mogą porysować powierzchnię, co może doprowadzić do popękania szkła. WAŻNE: Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy odłączyć go od zasilania. INSTALACJA Urzą dze nie win no być za in sta lo wa ne przez od po wied nio wy kwa li fi - kowaną osobę, zgodnie z instrukcjami producenta. Nie bierzemy jakiejkolwiek odpowiedzialności za obrażenia osób bądź uszkodzenia mienia, w wyniku niepoprawnej instalacji urządzenia. Podczas korzystania z urządzenia użytkownik będzie narażony na ciepło, parę wodną i wilgoć. Prosimy o zachowanie ostrożności w celu uniknięcia obrażeń, oraz upewnie nie się, że po miesz cze nie jest od po wied nio wen ty lo wa ne. W przy pad ku, gdy urządzenie będzie wykorzystywane intensywnie, być może konieczna będzie dodatkowa wentylacja. W przypadku wątpliwości dotyczących odpowiedniego poziomu zapewnionej wentylacji prosimy o kontakt z wykwalifikowanym instalatorem. 7

8 Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout :04 Page 8 Deklaracja Zgodności. CE: Urzą dze nie jest zgod ne z ak tu al ny mi dy rek ty wa mi eu ro pej ski mi LVD i EMC oraz dyrektywą RoHS 2002/95/CE.* Producent oświadcza, że piekarnik jest wyprodukowany z certyfikowanych materiałów oraz wymaga, aby urządzenie zostało zainstalowane zgodnie z obowiązującymi standardami w tym zakresie. Z urządzenia może korzystać jedynie osoba odpowiednio przeszkolona, dla celów gospodarstwa domowego. * Dyrektywa RoHS dotyczy ograniczenia stosowania określonych substancji niebezpiecz nych w urzą dze niach elek tro nicz nych i elek trycz nych. Dy rek ty wa za bra nia sprze da ży na ryn ku eu ro pej skim no wych urzą dzeń elek trycz nych i elek tro nicz nych zawierających większe dawki, niż dopuszczone, ołowiu, kadmu, rtęci, sześciowartościo we go chro mu, po li bro mo wa nych bi fe ny li (PBB) i środ ków prze ciw o gnio wych na bazie polibromowanych eterów bifenylowych (PBDE). SPECYFIKACJE Wymiary Wysokość: Szerokość: Głębokość: 590 mm 595 mm 550 mm 7 funkcji Pojemność Piekarnika: 57 litrów Grill z termostatem Wentylator chłodzący 8

9 Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout :04 Page 9 Wentylator chłodzący Styczny wentylator chłodzący jest zamontowany wewnątrz urządzenia, zapewniając sta bil ność tem pe ra tu ry w pie kar ni ku i re du ku jąc tem pe ra tu rę ze wnętrz nych po - wierzch ni pie kar ni ka. Po za prze sta niu ko rzy sta nia z pie kar ni ka, wen ty la tor bę dzie pracował przez pewien czas trwania, do momentu schłodzenia piekarnika. Szczegółowe informacje dotyczące zasilania Napięcie Znamionowe: Vac 50 Hz Złącze Elektryczne: 13 A (dwubiegunowe gniazdo z bezpiecznikiem o odstępie między stykami równym 3mm) Maksymalne Napięcia Wejściowe: <220V 2150W> <230V 2400W> <240V 2550W> V 50/60 Hz W Kabel Zasilający: 3 x 1.5mm² Żarówka w Piekarniku: 25 W/300 C wkręcana PULPIT STEROWNICZY Pulpit sterowniczy siedmio-funkcyjnego piekarnika 1) Pokrętło wyboru funkcji piekarnika 2) Programator piekarnika/timer 3) Pokrętło regulacyjne termostatu 9

10 Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout :04 Page 10 4) Lampka wskaźnika zasilania 5) Lampka wskazująca działanie piekarnika 6) Przycisk odliczanie minut 7) Przy cisk czas trwa nia 8) Przycisk koniec pieczenia 9) Przycisk obsługa ręczna 10) Przycisk minus 11) Przycisk plus PROGRAMATOR PIEKARNIKA/WYŚWIETLACZ TIMER A 12) Symbol funkcji Auto 13) Symbol odliczanie minut 14) Symbol Obsługa ręczna USTA WIANIE I UŻYTKOWANIE PROGRAMATORA/TIMER A PIEKARNIKA Wybór ręcznego trybu działania Po podłączeniu urządzenia do zasilania po raz pierwszy, liczby na wyświetlaczu timer a będą migać. Przed wybraniem funkcji pieczenia lub ustawieniem temperatury należy ustawić urządzenie w tryb obsługi ręcznej. W celu wybrania trybu obsługi ręcznej, należy wcisnąć przycisk obsługa ręczna (9) na pulpicie sterowniczym. Ustawienie zegara Po nastawieniu trybu obsługi ręcznej piekarnika należy również ustawić zegar. Po wybraniu klawisza obsługi ręcznej (9), przyciskami minus (10) i plus (11) należy wyregulować czas, który pojawia się na wyświetlaczu. Po ustawieniu odpowiedniego czasu, należy zaprzestać korzystania z przycisków plus i minus. Po kilku sekundach funkcja czasu zostanie zaprogramowana i użytkownik może korzystać z piekarnika. 10

11 Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout :04 Page 11 Timer piekarnika Z funkcją rozmrażania współpracuje jedynie odliczanie minut. Z w/w funkcją nie będzie współpracować żadne inne z ustawień timer a. USTA WIENIE FUNKCJI ODLICZANIE MINUT Użyt kow nik mo że usta wić od li cza nie mi nut w do wol nym cza sie, nie za leż nie od wyboru funkcji piekarnika. Można ustawić czas trwania w funkcji odliczanie minut, po upływie którego uruchomiony zostanie alarm dźwiękowy. Na le ży wci snąć przy cisk od li cza nie mi nut (6), na wy świe tla czu po ja wi się war - tość Należy ustawić czas trwania za pomocą przycisków minus (10) i plus (11). Gdy na wy świe tla czu po ja wi się po żą da ny czas, któ ry ma zo stać od li czo ny, na le ży za prze stać ko rzy sta nia z przy ci sków plus i mi nus. Sym bol od li cza nie mi nut (13) po - ja wi się na ti me rze wy świe tla cza. Po usta wie niu cza su, któ ry ma zo stać od li czo ny, moż na skró cić lub wy dłu żyć czas za pomocą przycisków plus i minus. Po upływie zadanego czasu uruchomiony zostanie alarm dźwiękowy. Alarm można wyłączyć za pomocą przycisku odliczanie minut. Ważne: Piekarnik będzie kontynuował swoją pracę po wyłączeniu alarmu. Jeżeli zakończono pieczenie, należy przekręcić pokrętła wyboru funkcji i termostatu na 0. USTA WIENIE FUNKCJI OKRESU (CZASU) Funk cja umoż li wia usta wie nie cza su od li cza nia po dob nie do funk cji od li cza nie minut. Różnica polega na tym, że po upływie zadanego czasu piekarnik nie będzie kontynuował swojej pracy. Należy użyć pokrętła termostatu (3) w celu ustawienia żądanej temperatury. Symbol obsługi ręcznej (14) pojawi się na timerze wyświetlacza. Należy użyć pokrętła wyboru funkcji (1) w celu wyboru trybu pieczenia. Następnie, można ustawić funkcję okresu czasu. 11

12 Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout :04 Page 12 Na le ży wci snąć przy cisk czas trwa nia (7), na wy świe tla czu po ja wi się war - tość Na le ży usta wić czas trwa nia, któ ry funk cja okre su cza su ma od li czyć, za pomocą przycisków minus (10) i plus (11). Gdy na wy świe tla czu po ja wi się po żą da ny czas, któ ry ma zo stać od li czo ny, na le ży zaprzestać korzystania z przycisków plus i minus. Odliczanie rozpocznie się natychmiastowo a na timerze wyświetlacza pojawi się słowo AUTO. Po usta wie niu cza su, któ ry ma zo stać od li czo ny, moż na skró cić lub wy dłu żyć czas za pomocą przycisków plus i minus. Po upływie zadanego czasu uruchomiony zostanie alarm dźwiękowy a piekarnik wyłączy się. Wyraz AUTO będzie migać a symbol grzania zniknie. Alarm można wyłączyć za pomocą przycisku czas trwania. Po zakończeniu korzystania z funkcji okresu czasu zachodzi konieczność przywrócenia piekarnika do trybu pracy ręcznej. Należy wcisnąć przycisk obsługi ręcznej ; z wyświetlacza zniknie wyraz AUTO, zamiast tego, pojawi się symbol obsługi ręcznej. Ważne: Jeżeli pokrętło termostatu i wyboru funkcji nie zostanie przestawione do pozycji 0, urządzenie będzie pracować do momentu wybrania przycisku obsługi ręcznej. USTA WIENIE FUNKCJI KONIEC PIECZENIA Funk cja jest po dob na do funk cji okre su cza su. W tym przy pad ku jed nak, użyt - kow nik usta la go dzi nę (czas), o któ rej pie kar nik się wy łą czy. Na le ży usta wić go - dzi nę (czas), o któ rej pie kar nik ma się wy łą czyć. Należy użyć pokrętła termostatu (3) w celu ustawienia żądanej temperatury. Symbol obsługi ręcznej (14) pojawi się na timerze wyświetlacza. Należy użyć pokrętła wyboru funkcji (1) w celu wyboru trybu pieczenia. Na le ży wci snąć przy cisk ko niec pie cze nia (8), na wy świe tla czu po ja wi się war - tość Na le ży usta wić go dzi nę (czas), o któ rej pie kar nik ma prze stać piec, za po - mo cą przy ci sków mi nus (10) i plus (11). Ti mer, w opar ciu o bie żą cą go dzi nę (czas), obliczy czas pieczenia i wskaże go na wyświetlaczu. Gdy ustawiona już zostanie godzina (czas) o której piekarnik ma przestać piec, należy zaprzestać korzystania z przycisków minus (10) i plus (11). Odliczanie rozpocznie się natychmiastowo a na timerze wyświetlacza pojawi się symbol AUTO. Gdy czas jest już ustawiony, za pomocą przycisków plus i minus można go modyfikować. Gdy nadchodzi ustawiona godzina (czas) końca pieczenia, piekarnik się wyłącza i uruchamiany jest alarm dźwiękowy. Wyraz AUTO bę dzie mi gać a sym bol grza nia znik - nie. Alarm można wyłączyć za pomocą przycisku koniec pieczenia. 12

13 Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout :04 Page 13 Po za koń cze niu ko rzy sta nia z funk cji koń ca pie cze nia za cho dzi ko niecz ność przy - wró ce nia pie kar ni ka do try bu pra cy ręcz nej. Na le ży wci snąć przy cisk ob słu gi ręcz - nej ; z wy świe tla cza znik nie wy raz AU TO, za miast te go, po ja wi się sym bol ob słu gi ręcz nej. Waż ne: Je że li po krę tło ter mo sta tu i wy bo ru funk cji nie zo sta nie prze sta wio ne do po zy cji 0, urzą dze nie bę dzie pra co wać do mo men tu wy bra nia przy ci sku ob słu - gi ręcz nej. USTA WIENIE FUNKCJI ROZPOCZYNANIA I ZAKAŃCZANIA Funkcja umożliwia ustawienie czasu, w którym piekarnik się włączy i czasu, w którym się wy łą czy. Należy użyć pokrętła termostatu (3) w celu ustawienia żądanej temperatury. Symbol obsługi ręcznej (14) pojawi się na timerze wyświetlacza. Należy użyć pokrętła wyboru funkcji (1) w celu wyboru trybu pieczenia. Na le ży wci snąć przy cisk czas trwa nia (7), na wy świe tla czu po ja wi się war - tość Na le ży usta wić czas trwa nia, w któ rym pie kar nik ma się włą czyć, za po - mo cą przy ci sków mi nus (10) i plus (11). Na ti me rze wy świe tla cza po ja wi się słowo AUTO. Natychmiastowo należy wcisnąć przycisk koniec pieczenia (8), na wyświetlaczu pojawi się wartość Należy ustawić godzinę (czas), o której piekarnik ma się wyłączyć, za pomocą przycisków minus (10) i plus (11). Pie kar nik ob li czy go dzi nę (czas), o któ rej ma się włą czyć, tak, aby żyw ność by ła przy - gotowywana przez wybrany czas trwania. Piekarnik włączy się automatycznie, zgodnie z ustawionym uprzednio czasem. Gdy nadchodzi ustawiona godzina (czas) końca pieczenia, piekarnik się wyłącza i uruchamiany jest alarm dźwiękowy. Wyraz AUTO bę dzie mi gać a sym bol grza nia znik - nie. Alarm moż na wy łą czyć za po mo cą przy ci sku ko niec pie cze nia lub czas trwania. Po za koń cze niu ko rzy sta nia z funk cji roz po czy na nia i za kań cza nia za cho dzi ko - niczność przywrócenia piekarnika do trybu pracy ręcznej. Należy wcisnąć przycisk obsługi ręcznej ; z wyświetlacza zniknie wyraz AUTO, za miast te go, po ja wi się sym - bol obsługi ręcznej. Ważne: Jeżeli pokrętło termostatu i wyboru funkcji nie zostanie przestawione do pozycji 0, urządzenie będzie pracować do momentu wybrania przycisku obsługi ręcznej. 13

14 Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout :04 Page 14 USTA WIENIE FUNKCJI GOTO WANIA I TEMPERATURY Wybór ręcznego trybu działania Po podłączeniu urządzenia do zasilania po raz pierwszy, liczby na wyświetlaczu timer a będą migać. Przed wybraniem funkcji pieczenia lub ustawieniem temperatury należy ustawić urządzenie w trybie obsługi ręcznej. W celu wybrania trybu obsługi ręcznej, należy wcisnąć przycisk obsługa ręczna (9) na pulpicie sterowniczym. WYBÓR FUNKCJI PIEKARNIKA 0 ~ Na le ży użyć po krę tła wy bo ru funk cji (1) w ce lu wy - bo ru okre ślo ne go try bu pie cze nia. Pie kar nik wy ko na pra cę, któ ra zo sta ła usta wio na za po mo cą wy bo ru funkcji. Wybranie funkcji skutkuje świeceniem wskaźnika zasilania. Użytkownik ma do wyboru siedem funkcji TRYB ROZMRAŻANIA: Wentylator pracuje bez funkcji grzania, redukując czas potrzebny na odmrożenie żywności. Czas konieczny do rozmrożenia żywności będzie zależał od temperatury pokojowej, ilości i rodzaju żywności. Zawsze należy sprawdzić opakowanie żywności pod kątem instrukcji dotyczących odmrażania. PIEKARNIK KONWENCJONALNY (grzanie góra i dół): Metoda pieczenia spraw dza ją ca się w tra dy cyj nym pie cze niu, cie pło do star cza ją dwa ele men ty grzew - cze gór ny i dol ny. Funk cja spraw dza się je dy nie wte dy, gdy żyw ność umiesz czo na jest na pół ce. Wentylator piekarnika: Ciepło generowane przez piekarnik jest rozprowadzane za pomocą wentylatora. Dzięki takiemu rozwiązaniu, proces pieczenia jest szybszy i bardziej ekonomiczny. Wentylator umożliwia przygotowywanie posiłku równocześnie na różnych półkach zapobiegając przenikaniu zapachów i smaków z jednej potrawy do drugiej. MAŁY GRILL: Metoda pieczenia wykorzystująca cześć grzałki górnej, która kieruje strumień gorącego powietrza w kierunku dolnym. Funkcja sprawdza się w przypadku grillowania niewielkich ilości bekonu, mięsa czy przygotowywania tostów itp. 14

15 Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout :04 Page 15 DUŻY GRILL: Metoda pieczenia wykorzystująca całą grzałkę górną, która kieruje strumień gorącego powietrza w kierunku dolnym. Funkcja sprawdza się w przypadku grillowania dużych ilości bekonu, kiełbasek, steków, ryb itp. WEN TYLATOR I GRILL: Metoda pieczenia wykorzystująca górną grzałkę oraz wentylator, zapewniając szybką cyrkulację ciepła. Funkcja sprawdza się w sytuacji, kiedy wy ma ga ne jest szyb kie przy pie cze nie po tra wy lub usu nię cie nad mia ru so ków, ze steków, hamburgerów, niektórych warzyw itp. WEN TYLATOR I GRZAŁKA DOLNA: Metoda pieczenia wykorzystująca dolną grzał kę oraz wen ty la tor, za pew nia jąc szyb ką cyr ku la cję cie pła. Funk cja spraw dza się w sytuacji, gdy konieczna jest sterylizacja i konserwacja słoików. POKRĘTŁO REGULACYJNE TERMOSTATU oc Pokrętło termostatu piekarnika umożliwia ustawienie temperatury piekarnika. Dopuszczalny zakres regulacji temperatury: C. Po krę tło re gu la cyj ne ter mo sta tu na le ży ob ra cać zgodnie z ruchem wskazówek zegara. LAMPKA OPERACYJNA PIEKARNIKA oc Lamp ka wska zu je, że ele men ty grzew cze pie kar ni ka pracują. Lampka zgaśnie, gdy temperatura ustawiona za po mo cą po krę tła ter mo sta tu zo sta nie osią gnię ta. Podczas cyklu pieczenia, lampka na przemian zapala się i ga śnie. Nie na le ży umiesz czać żyw no ści w pie kar ni ku do mo men tu osią gnię cia od po wied niej tem pe ra tu - ry pieczenia. 15

16 Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout :04 Page 16 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA Prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi na opakowaniu żywności, odnoszące się do czasu i temperatury przygotowywania. Po nabraniu doświadczenia doty czą ce go pra cy urzą dze nia, użyt kow nik bę dzie w sta nie sam do bie rać czas i temperaturę pieczenia dopasowane do swoich upodobań. W przypadku korzystania z funkcji wentylatora, należy przestrzegać informacji podanych na opakowaniu żywności odnośnie tego sposobu korzystania z piekarnika. Należy upewnić się, że przed procesem pieczenia żywność została dokładnie rozmrożona, chyba, że na opakowaniu jest wyraźna informacja, że produkt można piec, gdy ten jest jeszcze zamrożony. Należy wstępnie nagrzać piekarnik i nie wkładać żywności do piekarnika do momentu zgaśnięcia lampki operacyjnej. Podczas korzystania z funkcji wentylatora, można nie na grze wać pie kar ni ka; acz kol wiek, na le ży zwięk szyć czas pie cze nia wska za ny na opakowaniu danego produktu żywieniowego o odpowiedni wymiar czasu. Przed rozpoczęciem pieczenia należy sprawdzić, czy z piekarnika usunięto wszystkie zbędne akcesoria. Należy umieścić blachy (półki) do pieczenia w piekarniku pozostawiając między nimi miejsce, co umożliwia cyrkulację powietrza. Drzwicz ki na le ży uchy lać nie znacz nie, w stop niu umoż li wia ją cym ob ser wa cję po - tra wy. Podczas pieczenia świeci lampka piekarnika. OSTRZEŻENIA Podczas korzystania z funkcji grillowania drzwiczki muszą być zamknięte. Nie wol no sto so wać fo lii alu mi nio wej do przy kry wa nia pa tel ki do gril lo wa nia lub owijać nią produktów przeznaczonych do grillowania. Wysoki stopień odbijania (ciepła) fo lii mo że uszko dzić ele ment grzew czy. Nie wolno również wyściełać spodniej części piekarnika folią. Pod czas pie cze nia nie wol no umiesz czać pa tel ni lub in nych na czyń bez po śred nio na spodzie piekarnika. Należy je zawsze umieszczać na dostarczonych blachach. Elementy grzewcze grilla oraz inne elementy wewnętrzne piekarnika podczas pracy stają się bardzo gorące. Należy unikać dotykania ich i zachować ostrożność podczas obchodzenia się z żywnością podczas jej pieczenia. Ważne: Należy zachować ostrożność podczas otwierania drzwiczek; należy unikać kontaktu z gorącymi elementami piekarnika i parą wodną. 16

17 Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout :04 Page 17 Rączka do blachy służy do zmiany pozycji blachy w piekarniku a nie do jej całkowite go wy cią ga nia z pie kar ni ka. Pod czas wy cią ga nia bla chy, na le ży ZA WSZE no sić specjalne rękawice. Rącz ki do bla chy nie na le ży zo sta wiać w pie kar ni ku, kie dy urzą dze nie jest włą - czo ne. Nie wolno stosować urządzeń do czyszczenia parą Ostrzeżenie: Elementy w trakcie użytkowania piekarnika stają się gorące. Podczas korzystania z piekarnika należy nie dopuszczać dzieci w jego pobliże. Nie wol no sto so wać sil nie trą cych środ ków czysz czą cych lub me ta lo wych skro ba - czek do czyszczenia szklanych drzwiczek piekarnika, ponieważ mogą porysować powierzchnię, co może powodować odpryskiwanie szkła. AKCESORIA Piekarnik jest dostarczany wraz z następującymi elementami piekarnika: 1. (A) pół ka 2. (B) bla cha na tłuszcz 1-4 prowadnice boczne Nu mer od 1 do 4 wska zu ją po zy cje, w któ rej można umieścić blachę (półkę) w piekarniku. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA Czyszczenie piekarnika można wykonywać, kiedy piekarnik nie jest gorący. Przed roz po czę ciem czysz cze nia pie kar ni ka na le ży go odłą czyć od sieci zasilania. 17

18 Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout :04 Page 18 Pie kar nik na le ży każ do ra zo wo do kład nie wy czy ścić przed pierw szym uży ciem i po każdym cyklu pracy piekarnika. Przestrzeganie tego zalecenia umożliwia eliminację przypiekania się resztek żywności w piekarniku. Po kilkukrotnym przypieczeniu resz tek żyw no ści, sta ją się one bar dzo trud no usu wal ne. NIE wolno czyścić powierzchni piekarnika za pomocą urządzeń do czyszczenia parą Wnę trze pie kar ni ka na le ży czy ścić cie płą wo dą z my dłem, ko rzy sta jąc z gąb ki lub miękkiej szmatki. Nie wolno stosować środków trących. Wszel kie pla my na spo dzie pie kar ni ka bę dą po chod ny mi żyw no ści, po wsta ły mi na skutek rozbryzgiwania i rozpryskiwania się w trakcie pieczenia. Wyżej wskazany efekt może być spowodowany ustawieniem zbyt wysokiej temperatury lub stosowania zbyt ma łych na czyń. Należy wybierać temperaturę pieczenia i funkcje dobrane do rodzaju żywności, która jest przygotowywana. Należy również upewnić się, że żywność w piekarniku jest umieszczona w naczyniach odpowiedniego rozmiaru, w miarę możliwości przykrytego pokrywką. Zewnętrzne elementy piekarnika należy czyścić ciepłą wodą z mydłem, korzystając z gąb ki lub mięk kiej szmat ki. Nie wol no sto so wać środ ków trą cych. W przypadku korzystania ze specjalnych środków do czyszczenia piekarników, należy upew nić się, że pro du cent środ ka do pusz cza czysz cze nie urzą dze nia, z któ re go użytkownik korzysta. Wszystkie uszkodzenia spowodowane jego czyszczeniem za pomocą nie polecanego przez producenta środka czyszczącego nie będą naprawiane bezpłatnie, nawet w okresie obowiązywania gwarancji. WYSUWALNA BLACHA NA TŁUSZCZ Pań stwa urzą dze nie jest wy po sa żo ne w bla chę na tłuszcz, któ rą na le ży wsu nąć pod grilla. Po zakończeniu korzystania z urządzenia, należy dokładnie umyć blachę. Nie wolno dopuścić do tego, by na blasze nazbierały się duże ilości tłuszczu, ryzyko pożaru. Z S 18

19 Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout :04 Page 19 WYMIANA ŻARÓWKI PIEKARNIKA WAŻ NE: Przed usu nię ciem lub wy mia ną ża rów ki na le ży odłą - czyć piekarnik od zasilania. Usunąć osłonę Należy odkręcić żarówkę kręcąc nią w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara Wymienić żarówkę na żarówkę o parametrach 230V 25 W/300 C Nie stosować żarówki innego rodzaju. Przykręcić osłonę żarówki i przywrócić zasilanie. INSTALACJA Instalacja musi zostać wykonana przez odpowiednio wykwalifi - kowaną osobę, zgodnie z zapisami odpowiednich norm i standardów: Przed pod łą cze niem urzą dze nia na le ży upew nić się, że na pię cie za si la nia wska za ne na Tabliczce Znamionowej koresponduje z napięciem w sieci. OSTRZEŻENIE: URZĄDZENIE MUSI BYĆ UZIEMIONE. Urządzenie winno być podłączone do gniazda z bolcem ochronnym, umieszczonym w łatwo dostępnym miejscu niedaleko piekarnika. Gniazdo musi być dostępne nawet je że li jest umiesz czo ne w obu do wie, w ce lu umoż li wie nia odłą cze nia za si la nia od urządzenia. ZASILANIE SIECIOWE NAPIĘCIE UZIEMIENIE ZERO BRĄZOWY ŻÓŁTY/ZIELONY NIEBIESKI KABEL ZASILAJĄCY 19

20 Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout :04 Page 20 W celu podłączenia kabla zasilającego piekarnik, należy usunąć osłonkę w celu uzyskania dostępu do styczników. Należy wykonać przyłącze, zabezpieczając kabel specjalnym uchwytem i natychmiast nałożyć zespół listw zaciskowych (izolację). Jeżeli zachodzi konieczność zmiany kabla zasilającego piekarnik, przewód uziemiające (żółto-zielony) zawsze musi by 10 mm dłuższy od pozostałych przewodów. Należy zapewnić, ze temperatura kabla zasilającego nie przekracza 50 C. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na nowy kabel pozyskany z wydziału ds. Części Zamiennych. INSTALACJA PIEKARNIKA W KUCHENNEJ SZAFCE 20

21 Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout :04 Page 21 POZYCJONOWANIE URZĄDZENIA Należy upewnić się, że przestrzeń, w której będzie instalowany piekarnik jest w rozmiarach zgodnych z tymi podanymi na rysunku. Piekarnik musi być dopasowany do obudowy, w sposób zapewniający jego prawidłową wentylację, jak opisano w sekcji Wymogi Odnośnie Wentylacji umieszczonej na kolejnej stronie. Należy upewnić się, że tylni panel obudowy meblowej został usunięty. WYMOGI ODNOŚNIE WENTYLACJI Zdjąć tylną osłonę tej części szyna do zdjęcia minimalne wycięcie Przerwa mm między ścianą I tylną półką oraz podstawą szafki Umieścić czoło szuflady podstawa (Rysunek przedstawia wymogi odnośnie wentylacji, które winny być spełnione na etapie instalacji urządzenia w standardowej obudowie kuchennej). 21

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TOSTER MODEL: KT-212

INSTRUKCJA OBSŁUGI TOSTER MODEL: KT-212 INSTRUKCJA OBSŁUGI TOSTER MODEL: KT-212 OPIEKANIE: 1. Podłącz toster do źródła prądu. 2. Ustaw pokrętło regulacji opiekania pieczywa w żądanej pozycji (2). 3. Włóż pieczywo przeznaczone do opiekania, a

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNY PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY

ELEKTRYCZNY PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY ELEKTRYCZNY PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY EPS2.P ! Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia Gwarantowana Renta Kapitałowa Ogólne warunki ubezpieczenia OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA GWARANTOWANEJ RENTY KAPITAŁOWEJ GRK/R/4/2007 1. DE FI NI CJE Ile kroć w ni niej szych ogól nych wa run kach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. v_1_01

Instrukcja obsługi. v_1_01 Instrukcja obsługi v 0 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWR-2000W OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej. UWAGA! Zabrania się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z TERMOOBIEGIEM MODEL: KT-H34/T

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z TERMOOBIEGIEM MODEL: KT-H34/T INSTRUKCJA OBSŁUGI PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z TERMOOBIEGIEM MODEL: KT-H34/T CZYSZCZENIE I KONSERWACJA: 1. Całe urządzenie należy dokładnie umyć po każdym użyciu, aby zapobiec gromadzeniu się tłuszczu i nieprzyjemnych

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNY PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY EPJ.P

ELEKTRYCZNY PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY EPJ.P ELEKTRYCZNY PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY EPJ.P EPJ.P...u Zużyty produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny. Zdemontowane, urządzenie należy dostarczyć do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B wersja. www.grawerton.pl infolinia: 080 88 99 27 serwis@grawerton.pl / 6 Zastosowanie Prasa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A Przedstawiciel na Polskę: DOM BIANCO Sp. z o.o., Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn k/warszawy, tel.: 0 22 720 11 99 Spis treści: 1. Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Pojemniki niestandardowe

Pojemniki niestandardowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki niestandardowe 236 Pojemniki specjalnego przeznaczenia Pojemniki specjalnego przeznaczenia 237 Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta Po jem ni ki spe

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNY PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY

ELEKTRYCZNY PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY ELEKTRYCZNY PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY Zużyty produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny. Zdemontowane, urządzenie należy dostarczyć do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Śmierci lub Kalectwa

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

TR93IBL. victoria. Kuchnia wolnostojąca z płytą indukcyjną, szerokość 90 cm, 3 piekarniki elektryczne

TR93IBL. victoria. Kuchnia wolnostojąca z płytą indukcyjną, szerokość 90 cm, 3 piekarniki elektryczne Kuchnia wolnostojąca z płytą indukcyjną, szerokość 90 cm, 3 piekarniki elektryczne EAN13: 8017709196790 ESTETYKA / STEROWANIE Czarny Sterowanie za pomocą chromowanych pokręteł Chromowane uchwyty drzwi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA

KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA Prosimy dokładnie przeczytać informacje zamieszczone poniżej. Zawierają one ważne zalecenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

SF4603MCNR Nowość. Functions. Wersje. Dolce Stil Novo

SF4603MCNR Nowość. Functions. Wersje. Dolce Stil Novo SF4603MCNR Nowość Piekarnik elektryczny z funkcją mikrofali, wysokość: 45 cm, czarno-biały wyświetlacz TFT EasyGuide, czyszczenie parowe, zawiasy Silent Close, pojemność netto: 40 l EAN13: 8017709217891

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

XP010, XP010P, XP020, XP020P, XP200, XP300

XP010, XP010P, XP020, XP020P, XP200, XP300 GRILL CERAMICZNY SERIA XP INSTRUKCJA OBSŁUGI XP010, XP010P, XP020, XP020P, XP200, XP300 Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Poniższe informacje dotyczą instalacji, obsługi oraz konserwacji urządzenia.

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788) Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788) Zawartość zestawu zegar ścienny zasilacz kabel AV pilot zdalnego sterowania z baterią elementy montażowe (kołek i śruba) instrukcja obsługa. INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

SF170X. Functions. evolution. Piekarnik elektryczny z czyszczeniem parowym, wysokość: 60 cm, klasa A

SF170X. Functions. evolution. Piekarnik elektryczny z czyszczeniem parowym, wysokość: 60 cm, klasa A Piekarnik elektryczny z czyszczeniem parowym, wysokość: 60 cm, klasa A EAN13: 8017709164669 WZORNICTWO / OBSŁUGA Polerowana stal nierdzewna Powłoka zapobiegająca powstawaniu odcisków palców Sterowanie

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi EL 9/ 15 / 22 Przed pierwszym uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja powinna znajdować się w bezpiecznym, łatwo dostępnym

Bardziej szczegółowo

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 2 Przydatne pojęcia Czas pra cy to czas, w któ rym po zo sta jesz w dys - pozycji

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Przejściówka przeciwprzepięciowa

Przejściówka przeciwprzepięciowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka przeciwprzepięciowa Nr produktu: 611503 Strona 1 z 7 Spis treści WSTĘP... 2 ZAKRES DOSTAWY... 2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

S45VCX2. classica. Piekarnik elektryczny z funkcją gotowania na parze, wysokość 45 cm, 10 funkcji (5 z parą), 3 poziomy pieczenia

S45VCX2. classica. Piekarnik elektryczny z funkcją gotowania na parze, wysokość 45 cm, 10 funkcji (5 z parą), 3 poziomy pieczenia Piekarnik elektryczny z funkcją gotowania na parze, wysokość 45 cm, 10 funkcji (5 z parą), 3 poziomy pieczenia EAN13: 8017709168872 ESTETYKA / STEROWANIE Stal nierdzewna Powłoka zapobiegająca powstawaniu

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 158/2015

TECH. Deklaracja zgodności nr 158/2015 ST-361 Instrukcja obsługi ST-361 TECH Deklaracja zgodności nr 158/2015 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Składki OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA SKŁAD KI US/J/3/2007 Ni niej sze ogól ne wa run ki ubez pie cze nia sto su je się wy

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Toster ze stali nierdzewnej 1300 W

Toster ze stali nierdzewnej 1300 W Toster ze stali nierdzewnej 1300 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup tostera ze stali nierdzewnej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO HAIER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO MODEL NR: HHB-18 Przed użyciem piekarnika prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. OPIS ELEMENTÓW: f g e d c b a a. Lampka sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

SE995XT-7. classica OUTLET. EAN13: ESTETYKA / STEROWANIE Stal nierdzewna Display: LED. Pokrętła

SE995XT-7. classica OUTLET. EAN13: ESTETYKA / STEROWANIE Stal nierdzewna Display: LED. Pokrętła OUTLET EAN13: 8017709107727 ESTETYKA / STEROWANIE Stal nierdzewna Display: LED Pokrętła FUNKCJE / OPCJE / TEMPERATURY 10 funkcji Inne funkcje: toaster Programator elektroniczny: zegar, opóźniony start,

Bardziej szczegółowo

Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem

Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

SFT805PO. coloniale. Piekarnik elektryczny, wysokość 60 cm 9 funkcji Czyszczenie parowe

SFT805PO. coloniale. Piekarnik elektryczny, wysokość 60 cm 9 funkcji Czyszczenie parowe Piekarnik elektryczny, wysokość 60 cm 9 funkcji Czyszczenie parowe EAN13: 8017709172039 ESTETYKA / STEROWANIE Kremowy Pokrętła z mosiądzu Programator analogowy, zegar FUNKCJE / OPCJE / TEMPERATURY 9 funkcji

Bardziej szczegółowo

Trójwymiarowy zegar Lunartec

Trójwymiarowy zegar Lunartec Trójwymiarowy zegar Lunartec Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup trójwymiarowego zegara Lunartec (NX5704). Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

SF855RA. coloniale. Piekarnik elektryczny, wysokość 60 cm, 11 funkcji, czyszczenie parowe

SF855RA. coloniale. Piekarnik elektryczny, wysokość 60 cm, 11 funkcji, czyszczenie parowe SF855RA coloniale Piekarnik elektryczny, wysokość 60 cm, 11 funkcji, czyszczenie parowe EAN13: 8017709185442 ESTETYKA / STEROWANIE Miedź Miedziane pokrętła Programator analogowy, zegar FUNKCJE / OPCJE

Bardziej szczegółowo

Elektryczny Przepływowy Podgrzewacz Wody PPH2 KDH2 KDH. Instrukcja montażu i obsługi

Elektryczny Przepływowy Podgrzewacz Wody PPH2 KDH2 KDH. Instrukcja montażu i obsługi Elektryczny Przepływowy Podgrzewacz Wody PPH2 KDH KDH2 Instrukcja montażu i obsługi Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej,

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi T-8280

Instrukcja obsługi T-8280 Instrukcja obsługi T-8280 Spis treści Gwarancja...2 Opis urządzenia...3 Dane techniczne...3 Wymagania dotyczące środowiska pracy i ochrony...4 Zawartość opakowania:...5 UWAGA!!...5 Instrukcje bezpieczeństwa...6

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie posadzki betonowej

Wykonanie posadzki betonowej Wykonanie posadzki betonowej Gładź betonowa grubości 8-10 cm powinna być zbrojona siatką stalową. NARZĘDZIA I MATERIAŁY poziomnica miarka deski grubości 27 mm linijka deski grubości 12 mm, służące do wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

Piec do pizzy Rosenstein&Sohne

Piec do pizzy Rosenstein&Sohne Piec do pizzy Rosenstein&Sohne Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup pieca do pizzy Rosenstein&Sohne. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

SF9800PRO Nowość. Functions. coloniale

SF9800PRO Nowość. Functions. coloniale SF9800PRO Nowość Piekarnik elektryczny z czyszczeniem parowym, szerokość 90 cm, wysokość 48 cm, 9 funkcji pieczenia, pojemność netto: 77 l EAN13: 8017709200183 ESTETYKA / STEROWANIE Kremowy Sterowanie

Bardziej szczegółowo

SC45VC2. linea. Piekarnik elektryczny z funkcją gotowania na parze, wysokość 45 cm, 10 funkcji (5 z parą), 3 poziomy pieczenia

SC45VC2. linea. Piekarnik elektryczny z funkcją gotowania na parze, wysokość 45 cm, 10 funkcji (5 z parą), 3 poziomy pieczenia Piekarnik elektryczny z funkcją gotowania na parze, wysokość 45 cm, 10 funkcji (5 z parą), 3 poziomy pieczenia EAN13: 8017709168865 ESTETYKA / STEROWANIE Srebrne szkło Stopsol + stal nierdzewna Podświetlane

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNY BUT OGRZEWAJĄCY MODEL: KT-5704

ELEKTRYCZNY BUT OGRZEWAJĄCY MODEL: KT-5704 Instrukcja obsługi ELEKTRYCZNY BUT OGRZEWAJĄCY MODEL: KT-5704 ELEKTRYCZNY BUT OGRZEWAJĄCY KT-5704 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup naszego produktu. Uprzejmie prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW. Instrukcja montażu i obsługi. Termowentylator. Nr zamówienia: hl185-d_ba

HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW. Instrukcja montażu i obsługi. Termowentylator. Nr zamówienia: hl185-d_ba HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW Instrukcja montażu i obsługi Termowentylator Nr zamówienia: hl185-d_ba 1 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa EN-6 2 Dane techniczne EN-6 3 Instalacja EN-6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA. Piekarnik MF-580ATCX

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA. Piekarnik MF-580ATCX INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Piekarnik MF-580ATCX PL SPIS TREŚCI 1/ OPIS URZĄDZENIA PREZENTACJA PIEKARNIKA...3 PANEL STEROWANIA...4 WYŚWIETLACZ...5 2/ OBSŁUGA URZĄDZENIA USTAWIANIE ORAZ REGULACJA GODZINY...6

Bardziej szczegółowo

Jonizator antystatyczny

Jonizator antystatyczny Jonizator antystatyczny Jonizator DJ-04 Jonizator DJ-05 INSTRUKCJA OBSŁUGI IMMU-48-03-05-17-PL www.radwag.pl MAJ 2017 2 Spis treści 1. UWAGI OGÓLNE 4 2. DANE TECHNICZNE 4 3. PODSTAWOWE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

CPF9GMOR Nowość. Portofino. Kuchnia wolnostojąca, szerokość: 90 cm, klasa A+, piekarnik z czyszczeniem parowym, wyświetlacz LCD, zawiasy Silent Close

CPF9GMOR Nowość. Portofino. Kuchnia wolnostojąca, szerokość: 90 cm, klasa A+, piekarnik z czyszczeniem parowym, wyświetlacz LCD, zawiasy Silent Close CPF9GMOR Nowość Kuchnia wolnostojąca, szerokość: 90 cm, klasa A+, piekarnik z czyszczeniem parowym, wyświetlacz LCD, zawiasy Silent Close EAN13: 8017709225735 PŁYTA KUCHENNA 6 palników gazowych: - lewy

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Instrukcja obsługi (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Zasady bezpieczeństwa Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Elektryczny siekacz / rozdrabniacz do warzyw

Elektryczny siekacz / rozdrabniacz do warzyw Elektryczny siekacz / rozdrabniacz do warzyw Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup elektrycznego siekacza / rozdrabniacza do warzyw. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

TR4110RW1. victoria. Kuchnia wolnostojąca z płytą gazową, szerokość 110 cm, 3 piekarniki elektryczne, 1 szuflada do przechowywania naczyń kuchennych

TR4110RW1. victoria. Kuchnia wolnostojąca z płytą gazową, szerokość 110 cm, 3 piekarniki elektryczne, 1 szuflada do przechowywania naczyń kuchennych Kuchnia wolnostojąca z płytą gazową, szerokość 110 cm, 3 piekarniki elektryczne, 1 szuflada do przechowywania naczyń kuchennych EAN13: 8017709190361 ESTETYKA / STEROWANIE Czerwone wino Sterowanie za pomocą

Bardziej szczegółowo

TR4110P1. victoria. Kuchnia wolnostojąca z płytą gazową, szerokość 110 cm, 3 piekarniki elektryczne, 1 szuflada do przechowywania naczyń kuchennych

TR4110P1. victoria. Kuchnia wolnostojąca z płytą gazową, szerokość 110 cm, 3 piekarniki elektryczne, 1 szuflada do przechowywania naczyń kuchennych Kuchnia wolnostojąca z płytą gazową, szerokość 110 cm, 3 piekarniki elektryczne, 1 szuflada do przechowywania naczyń kuchennych EAN13: 8017709176655 ESTETYKA / STEROWANIE Kremowy Sterowanie za pomocą chromowanych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Rozdział Blokada nadgarstka PODSTAWY Blo ka da nad garst ka po le ga na znie czu le niu trzech ner wów: pro mie nio we go, po środ ko we go oraz łok cio we go. 1. Nerw łok cio wy ma ga łąz kę czu cio wą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP www.kernau.com 2 Parametry techniczne Wydajność Napięcie znamionowe Moc ogólna Moc żarówek Wylot powietrza 520m³/h 230V-50Hz 180 W 2x35W (Max

Bardziej szczegółowo

A4-8. classic. Kuchnia wolnostojąca, szerokość 120 cm EAN13: ESTETYKA I STEROWANIE

A4-8. classic. Kuchnia wolnostojąca, szerokość 120 cm EAN13: ESTETYKA I STEROWANIE A4-8 classic Kuchnia wolnostojąca, szerokość 120 cm EAN13: 8017709153878 ESTETYKA I STEROWANIE Stal nierdzewna Wyświetlacz: VFT Pokrętła Dolna szuflada PŁYTA GRZEJNA Automatyczny zapłon Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

A3-7. classic. Kuchnia wolnostojąca, szerokość 120 cm

A3-7. classic. Kuchnia wolnostojąca, szerokość 120 cm A3-7 classic Kuchnia wolnostojąca, szerokość 120 cm EAN13: 8017709162375 ESTETYKA I STEROWANIE Stal nierdzewna Wyświetlacz: VFT Pokrętła Dolna szuflada PŁYTA GRZEJNA Automatyczny zapłon Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

GRILL CERAMICZNY (płyta ryflowana i gładka) INSTRUKCJA OBSŁUGI

GRILL CERAMICZNY (płyta ryflowana i gładka) INSTRUKCJA OBSŁUGI STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa tel. 022 517 15 75; fax 022 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com GRILL CERAMICZNY (płyta ryflowana i gładka) INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Kostkarka do lodu. Szanowny Kliencie,

Kostkarka do lodu. Szanowny Kliencie, Kostkarka do lodu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kostkarki do lodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

SF850APZ. coloniale. Piekarnik elektryczny z funkcją Pizza, wysokość 60 cm 6 funkcji Emalia łatwoczyszcząca Ever Clean

SF850APZ. coloniale. Piekarnik elektryczny z funkcją Pizza, wysokość 60 cm 6 funkcji Emalia łatwoczyszcząca Ever Clean Piekarnik elektryczny z funkcją Pizza, wysokość 60 cm 6 funkcji Emalia łatwoczyszcząca Ever Clean EAN13: 8017709173111 ESTETYKA / STEROWANIE Antracyt Srebrne pokrętła Programator analogowy, zegar FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU MOBILNE PROMIENNIKI ELEKTRYCZNE. typu REM/RET

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU MOBILNE PROMIENNIKI ELEKTRYCZNE. typu REM/RET www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU MOBILNE PROMIENNIKI ELEKTRYCZNE typu REM/RET Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt marki ECO CALORIA!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona

Bardziej szczegółowo

ozna cza bez pie czeń stwo osób; in te gral ność sa mo cho du; ozna cza ochro nę śro do wi ska.

ozna cza bez pie czeń stwo osób; in te gral ność sa mo cho du; ozna cza ochro nę śro do wi ska. F I A T P U N T O I N S T R U K C J A O B S U G I Sza now ni Pań stwo, Gra tu lu je my i dzię ku je my za wy bór sa mo cho du Fia ta Pun to. Opra co wa li śmy tę in struk cję, aby ście po zna li szcze

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny z kamerą HD

Zegar ścienny z kamerą HD Zegar ścienny z kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara ściennego z kamerą HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL

ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL UWAGA! Przed uruchomieniem nagrzewnicy dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi. 1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA. Dla własnego bezpieczeństwa zaleca się zachowanie

Bardziej szczegółowo

SF381XPZ. classica. Piekarnik elektryczny z funkcją Pizza, wysokość 60 cm 6 funkcji 5 poziomów pieczenia

SF381XPZ. classica. Piekarnik elektryczny z funkcją Pizza, wysokość 60 cm 6 funkcji 5 poziomów pieczenia Piekarnik elektryczny z funkcją Pizza, wysokość 60 cm 6 funkcji 5 poziomów pieczenia EAN13: 8017709165802 ESTETYKA / STEROWANIE Stal nierdzewna Powłoka zapobiegająca powstawaniu odcisków palców Srebrne

Bardziej szczegółowo

Kuchenka elektryczna z grillem HEN6650 firmy Bosch

Kuchenka elektryczna z grillem HEN6650 firmy Bosch Kuchenka elektryczna z grillem HEN6650 firmy Bosch Widok z góry Widok z tyłu ścianki bocznej blachy podstawowej Ścianka boczna piekarnika Uziemienie ścianki bocznej PE a PE A1 A30 A80 A81 A82 B1 E12 E13

Bardziej szczegółowo