INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI"

Transkrypt

1 Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout :04 Page 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI Wielofunkcyjny piekarnik wykonany ze stali nierdzewnej, 60 cm model:a MPM-60-BO-30 UWAGA: Niniejsza Instrukcja Obsługi zawiera ważne informacje, w tym informacje o sposobie instalacji i zabezpieczeniach, umożliwiając bezpieczne korzystanie z urządzenia oraz wykorzystanie wszystkich jego możliwości. Prosimy przechowywać instrukcję w bezpiecznym i łatwo dostępnym dla siebie i innych osób miejscu.

2 Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout :04 Page 2 2

3 Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout :04 Page 3 SPIS TREŚCI INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA...4 ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KWESTII BEZPIECZEŃSTWA SPECYFIKACJE...8 PULPIT STEROWNICZY...9 PROGRAMATOR PIEKARNIKA/WYŚWIETLACZ...10 USTA WIANIE I UŻYTKOWANIE PROGRAMATORA/TIMER A PIEKARNIKA...11 WYBÓR RĘCZNEGO TRYBU DZIAŁANIA...11 USTA WIENIE ZEGARA...11 TIMER PIEKARNIKA...11 USTA WIENIE FUNKCJI ODLICZANIE MINUT...11 USTA WIENIE FUNKCJI CZASU TRWANIA...11 USTA WIENIE FUNKCJI ZAKOŃCZENIE PIECZENIA...12 USTA WIENIE FUNKCJI ROZPOCZYNANIA I ZAKAŃCZANIA...13 WYBÓR FUNKCJI I TEMPERATURY WYBÓR FUNKCJI PIEKARNIKA...14 POKRĘTŁO REGULACYJNE TERMOSTATU...15 LAMPKA OPERACYJNA PIEKARNIKA...15 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA OSTRZEŻENIA...16 AKCESORIA...17 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA WYSUWANA TACKA NA TŁUSZCZ...18 WYMIANA ŻARÓWKI PIEKARNIKA...19 INSTALACJA...19 ZŁĄCZA ELEKTRYCZNE...19 INSTALACJA PIEKARNIKA W KUCHENNEJ SZAFCE...20 WYMOGI ODNOŚNIE WENTYLACJI...21 MOJE URZĄDZENIE NIE DZIAŁA POPRAWNIE GŁÓWNE FUNKCJE PIEKARNIKA

4 Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout :04 Page 4 INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA Niniejsze urządzenie posiada oznaczenia zgodnie z Dyrektywą Euro pej ską 2002/96/EC w spra wie zu ży te go sprzę tu elek trycz ne go i elektronicznego (WEEE). Za pew nia jąc pra wi dło we zło mo wa nie ni niej sze go urzą dze nia przy czy nią się Pań stwo do ogra ni cze nia ry zy ka wy stą pie nia ne - ga tyw ne go wpły wu pro duk tu na śro do wi sko i zdro wie lu dzi, któ - re mo gło by za ist nieć w przy pad ku nie wła ści wej uty li za cji urzą dze nia. Sym bol umiesz czo ny na pro duk cie lub na do łą czo nych do nie go do ku men tach ozna - cza, że niniejszy produkt nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Urządzenie, w celu jego złomowania, należy zdać w odpowiednim punkcie utylizacji odpadów w celu recyklingu komponentów elektrycznych i elektronicznych. Urządzenie należy złomować zgodnie z lokalnymi przepisami dot. utylizacji odpadów. Dodatkowe informacje na temat utylizacji, złomowania i recyklingu opisywanego urządzenia można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta, w miejskim przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony. Ma te riał opa ko wa nio wy, któ re go uży wa na sze przed się bior stwo, jest przy ja zny dla środowiska i może zostać powtórnie wykorzystany. Prosimy o utylizację opakowań z troską o środowisko naturalne. 4

5 Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout :04 Page 5 ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Państwa bezpieczeństwo jest sprawą niezmiernie istotną dla naszego przedsiębiorstwa. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem instalacji lub użytkowania urządzenia. Jeżeli nie są Państwo pewni, czy rozumieją Państwo informacje podane w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z Wydziałem ds. Technicznych. Informacje Ogólne Urządzenie zostało zaprojektowane pod kątem jego wykorzystywania w gospodarstwach domowych; może zostać wbudowane w standardową wnękę kuchenną lub inną. WAŻNE: Meble lub inne materiały przylegające bezpośrednio do ścian piekarnika muszą wytrzymywać temperaturę przynajmniej o 85 C wyższą od temperatury w pomieszczeniu Nie któ re wi ny lo we ro dza je me bli ku chen nych lub me ble wy ko na ne z la mi na tu są szczególnie podatne na uszkodzenia bądź odbarwienia pod wpływem ciepła, nawet poniżej wcześniej omawianej temperatury. Za wszel kie uszko dze nia spo wo do wa ne prze kro cze niem ogra ni cze nia tem pe ra tu ro - wego lub umieszczeniem szafek kuchennych bliżej niż 4 mm względem ścianek urządzenia będzie odpowiedzialny użytkownik Użytkowanie w pojazdach wypoczynkowych prosimy zapoznać się z odpowiednimi informacjami podanymi w instrukcji instalacyjnej niniejszego urządzenia. Korzystanie z urządzenia dla jakichkolwiek innych celów lub w innych środowiskach, bez uzy ska nia uprzed niej zgo dy ze stro ny na sze go przed się bior stwa, unie waż nia wszystkie gwarancje oraz wszelkiego rodzaju roszczenia z tytułu odpowiedzialności. Państwa urządzenie jest objęte gwarancją odnośnie defektów elektrycznych bądź mechanicznych, z uwzględnieniem określonych wyłączeń ujętych w Warunkach Gwaran cji. Po wyż szy za pis nie ogra ni cza Pań stwa praw wy ni ka ją cych z re gu la cji prawnych w tym zakresie. Naprawy może wykonywać jedynie Technik Serwisant, lub uprawniony przedstawiciel. 5

6 Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout :04 Page 6 Ostrzeżenia oraz Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Urządzenie jest zgodne z wszystkimi bieżącymi Europejskimi regulacjami w zakresie bezpieczeństwa. Pragniemy podkreślić, że zgodność z w/w regulacjami nie ogranicza faktu, że powierzchnia urządzenia będzie nagrzewać się podczas jego użytkowania i pozostanie gorąca przez dłuższy czas po zaprzestaniu użytkowania. Części dostępne mogą stać się gorące. Bezpieczeństwo Dzieci Zdecydowanie zalecamy, aby niemowlęta i małe dzieci nie były dopuszczane w pobliże urządzenia oraz by nie miały możliwości, w żadnym momencie, dotykać urządzenia. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem. Jeżeli przebywanie najmłodszych członków rodziny w kuchni jest konieczne, prosimy za pew nić od po wied ni nad zór nad dzieć mi przez ca ły ich czas prze by wa nia w kuchni. Bezpieczeństwo Ogólne Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych moż li wo ściach fi zycz nych lub umy sło wych, lub nie po sia da ją cych od po wied - nie go do świad cze nia i wie dzy, chy ba że wzglę dem ta kich osób za pew nio no odpowiedni nadzór lub opiekunowie takich osób wydali odpowiednie instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia. Nie wol no stawiać ciężkich przedmiotów na drzwiach piekarnika i nie wolno opierać się na nich; taka sytuacja może spowodować uszkodzenie zawiasów drzwiczek. Nie wol no zostawiać gorącego oleju lub tłuszczu; ryzyko pożaru. Nie wol no umieszczać foremek bezpośrednio na dnie piekarnika, lub wyściełać go aluminiową folią. Nie wol no do pu ścić do sy tu acji, by złą cza bądź ka ble elek trycz ne mia ły stycz ność z powierzchnią urządzenia, która się nagrzewa. Nie wol no sto so wać urzą dze nia do na grze wa nia po miesz cze nia, w któ rym jest umieszczone lub do suszenia odzieży. 6

7 Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout :04 Page 7 Nie wol no in sta lo wać urzą dze nia w po bli żu za słon lub me bli obi ty mi ma te ria ła mi miękkimi. Nie wol no korzystać z drzwiczek lub uchwytu piekarnika do podnoszenia lub podtrzy my wa nia in nych urzą dzeń/na czyń; ta ka sy tu acja mo że spo wo do wać uszko dze nie urządzenia lub obrażenia użytkownika. Czyszczenie Piekarnik należy regularnie czyścić. Podczas korzystania z urządzenia oraz jego czyszczenia, należy postępować bardzo ostrożnie. Nie używać szorstkich środków czyszczących lub ostrych metalowych przedmiotów do czyszczenia szkła drzwiczek, gdyż mogą porysować powierzchnię, co może doprowadzić do popękania szkła. WAŻNE: Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy odłączyć go od zasilania. INSTALACJA Urzą dze nie win no być za in sta lo wa ne przez od po wied nio wy kwa li fi - kowaną osobę, zgodnie z instrukcjami producenta. Nie bierzemy jakiejkolwiek odpowiedzialności za obrażenia osób bądź uszkodzenia mienia, w wyniku niepoprawnej instalacji urządzenia. Podczas korzystania z urządzenia użytkownik będzie narażony na ciepło, parę wodną i wilgoć. Prosimy o zachowanie ostrożności w celu uniknięcia obrażeń, oraz upewnie nie się, że po miesz cze nie jest od po wied nio wen ty lo wa ne. W przy pad ku, gdy urządzenie będzie wykorzystywane intensywnie, być może konieczna będzie dodatkowa wentylacja. W przypadku wątpliwości dotyczących odpowiedniego poziomu zapewnionej wentylacji prosimy o kontakt z wykwalifikowanym instalatorem. 7

8 Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout :04 Page 8 Deklaracja Zgodności. CE: Urzą dze nie jest zgod ne z ak tu al ny mi dy rek ty wa mi eu ro pej ski mi LVD i EMC oraz dyrektywą RoHS 2002/95/CE.* Producent oświadcza, że piekarnik jest wyprodukowany z certyfikowanych materiałów oraz wymaga, aby urządzenie zostało zainstalowane zgodnie z obowiązującymi standardami w tym zakresie. Z urządzenia może korzystać jedynie osoba odpowiednio przeszkolona, dla celów gospodarstwa domowego. * Dyrektywa RoHS dotyczy ograniczenia stosowania określonych substancji niebezpiecz nych w urzą dze niach elek tro nicz nych i elek trycz nych. Dy rek ty wa za bra nia sprze da ży na ryn ku eu ro pej skim no wych urzą dzeń elek trycz nych i elek tro nicz nych zawierających większe dawki, niż dopuszczone, ołowiu, kadmu, rtęci, sześciowartościo we go chro mu, po li bro mo wa nych bi fe ny li (PBB) i środ ków prze ciw o gnio wych na bazie polibromowanych eterów bifenylowych (PBDE). SPECYFIKACJE Wymiary Wysokość: Szerokość: Głębokość: 590 mm 595 mm 550 mm 7 funkcji Pojemność Piekarnika: 57 litrów Grill z termostatem Wentylator chłodzący 8

9 Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout :04 Page 9 Wentylator chłodzący Styczny wentylator chłodzący jest zamontowany wewnątrz urządzenia, zapewniając sta bil ność tem pe ra tu ry w pie kar ni ku i re du ku jąc tem pe ra tu rę ze wnętrz nych po - wierzch ni pie kar ni ka. Po za prze sta niu ko rzy sta nia z pie kar ni ka, wen ty la tor bę dzie pracował przez pewien czas trwania, do momentu schłodzenia piekarnika. Szczegółowe informacje dotyczące zasilania Napięcie Znamionowe: Vac 50 Hz Złącze Elektryczne: 13 A (dwubiegunowe gniazdo z bezpiecznikiem o odstępie między stykami równym 3mm) Maksymalne Napięcia Wejściowe: <220V 2150W> <230V 2400W> <240V 2550W> V 50/60 Hz W Kabel Zasilający: 3 x 1.5mm² Żarówka w Piekarniku: 25 W/300 C wkręcana PULPIT STEROWNICZY Pulpit sterowniczy siedmio-funkcyjnego piekarnika 1) Pokrętło wyboru funkcji piekarnika 2) Programator piekarnika/timer 3) Pokrętło regulacyjne termostatu 9

10 Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout :04 Page 10 4) Lampka wskaźnika zasilania 5) Lampka wskazująca działanie piekarnika 6) Przycisk odliczanie minut 7) Przy cisk czas trwa nia 8) Przycisk koniec pieczenia 9) Przycisk obsługa ręczna 10) Przycisk minus 11) Przycisk plus PROGRAMATOR PIEKARNIKA/WYŚWIETLACZ TIMER A 12) Symbol funkcji Auto 13) Symbol odliczanie minut 14) Symbol Obsługa ręczna USTA WIANIE I UŻYTKOWANIE PROGRAMATORA/TIMER A PIEKARNIKA Wybór ręcznego trybu działania Po podłączeniu urządzenia do zasilania po raz pierwszy, liczby na wyświetlaczu timer a będą migać. Przed wybraniem funkcji pieczenia lub ustawieniem temperatury należy ustawić urządzenie w tryb obsługi ręcznej. W celu wybrania trybu obsługi ręcznej, należy wcisnąć przycisk obsługa ręczna (9) na pulpicie sterowniczym. Ustawienie zegara Po nastawieniu trybu obsługi ręcznej piekarnika należy również ustawić zegar. Po wybraniu klawisza obsługi ręcznej (9), przyciskami minus (10) i plus (11) należy wyregulować czas, który pojawia się na wyświetlaczu. Po ustawieniu odpowiedniego czasu, należy zaprzestać korzystania z przycisków plus i minus. Po kilku sekundach funkcja czasu zostanie zaprogramowana i użytkownik może korzystać z piekarnika. 10

11 Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout :04 Page 11 Timer piekarnika Z funkcją rozmrażania współpracuje jedynie odliczanie minut. Z w/w funkcją nie będzie współpracować żadne inne z ustawień timer a. USTA WIENIE FUNKCJI ODLICZANIE MINUT Użyt kow nik mo że usta wić od li cza nie mi nut w do wol nym cza sie, nie za leż nie od wyboru funkcji piekarnika. Można ustawić czas trwania w funkcji odliczanie minut, po upływie którego uruchomiony zostanie alarm dźwiękowy. Na le ży wci snąć przy cisk od li cza nie mi nut (6), na wy świe tla czu po ja wi się war - tość Należy ustawić czas trwania za pomocą przycisków minus (10) i plus (11). Gdy na wy świe tla czu po ja wi się po żą da ny czas, któ ry ma zo stać od li czo ny, na le ży za prze stać ko rzy sta nia z przy ci sków plus i mi nus. Sym bol od li cza nie mi nut (13) po - ja wi się na ti me rze wy świe tla cza. Po usta wie niu cza su, któ ry ma zo stać od li czo ny, moż na skró cić lub wy dłu żyć czas za pomocą przycisków plus i minus. Po upływie zadanego czasu uruchomiony zostanie alarm dźwiękowy. Alarm można wyłączyć za pomocą przycisku odliczanie minut. Ważne: Piekarnik będzie kontynuował swoją pracę po wyłączeniu alarmu. Jeżeli zakończono pieczenie, należy przekręcić pokrętła wyboru funkcji i termostatu na 0. USTA WIENIE FUNKCJI OKRESU (CZASU) Funk cja umoż li wia usta wie nie cza su od li cza nia po dob nie do funk cji od li cza nie minut. Różnica polega na tym, że po upływie zadanego czasu piekarnik nie będzie kontynuował swojej pracy. Należy użyć pokrętła termostatu (3) w celu ustawienia żądanej temperatury. Symbol obsługi ręcznej (14) pojawi się na timerze wyświetlacza. Należy użyć pokrętła wyboru funkcji (1) w celu wyboru trybu pieczenia. Następnie, można ustawić funkcję okresu czasu. 11

12 Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout :04 Page 12 Na le ży wci snąć przy cisk czas trwa nia (7), na wy świe tla czu po ja wi się war - tość Na le ży usta wić czas trwa nia, któ ry funk cja okre su cza su ma od li czyć, za pomocą przycisków minus (10) i plus (11). Gdy na wy świe tla czu po ja wi się po żą da ny czas, któ ry ma zo stać od li czo ny, na le ży zaprzestać korzystania z przycisków plus i minus. Odliczanie rozpocznie się natychmiastowo a na timerze wyświetlacza pojawi się słowo AUTO. Po usta wie niu cza su, któ ry ma zo stać od li czo ny, moż na skró cić lub wy dłu żyć czas za pomocą przycisków plus i minus. Po upływie zadanego czasu uruchomiony zostanie alarm dźwiękowy a piekarnik wyłączy się. Wyraz AUTO będzie migać a symbol grzania zniknie. Alarm można wyłączyć za pomocą przycisku czas trwania. Po zakończeniu korzystania z funkcji okresu czasu zachodzi konieczność przywrócenia piekarnika do trybu pracy ręcznej. Należy wcisnąć przycisk obsługi ręcznej ; z wyświetlacza zniknie wyraz AUTO, zamiast tego, pojawi się symbol obsługi ręcznej. Ważne: Jeżeli pokrętło termostatu i wyboru funkcji nie zostanie przestawione do pozycji 0, urządzenie będzie pracować do momentu wybrania przycisku obsługi ręcznej. USTA WIENIE FUNKCJI KONIEC PIECZENIA Funk cja jest po dob na do funk cji okre su cza su. W tym przy pad ku jed nak, użyt - kow nik usta la go dzi nę (czas), o któ rej pie kar nik się wy łą czy. Na le ży usta wić go - dzi nę (czas), o któ rej pie kar nik ma się wy łą czyć. Należy użyć pokrętła termostatu (3) w celu ustawienia żądanej temperatury. Symbol obsługi ręcznej (14) pojawi się na timerze wyświetlacza. Należy użyć pokrętła wyboru funkcji (1) w celu wyboru trybu pieczenia. Na le ży wci snąć przy cisk ko niec pie cze nia (8), na wy świe tla czu po ja wi się war - tość Na le ży usta wić go dzi nę (czas), o któ rej pie kar nik ma prze stać piec, za po - mo cą przy ci sków mi nus (10) i plus (11). Ti mer, w opar ciu o bie żą cą go dzi nę (czas), obliczy czas pieczenia i wskaże go na wyświetlaczu. Gdy ustawiona już zostanie godzina (czas) o której piekarnik ma przestać piec, należy zaprzestać korzystania z przycisków minus (10) i plus (11). Odliczanie rozpocznie się natychmiastowo a na timerze wyświetlacza pojawi się symbol AUTO. Gdy czas jest już ustawiony, za pomocą przycisków plus i minus można go modyfikować. Gdy nadchodzi ustawiona godzina (czas) końca pieczenia, piekarnik się wyłącza i uruchamiany jest alarm dźwiękowy. Wyraz AUTO bę dzie mi gać a sym bol grza nia znik - nie. Alarm można wyłączyć za pomocą przycisku koniec pieczenia. 12

13 Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout :04 Page 13 Po za koń cze niu ko rzy sta nia z funk cji koń ca pie cze nia za cho dzi ko niecz ność przy - wró ce nia pie kar ni ka do try bu pra cy ręcz nej. Na le ży wci snąć przy cisk ob słu gi ręcz - nej ; z wy świe tla cza znik nie wy raz AU TO, za miast te go, po ja wi się sym bol ob słu gi ręcz nej. Waż ne: Je że li po krę tło ter mo sta tu i wy bo ru funk cji nie zo sta nie prze sta wio ne do po zy cji 0, urzą dze nie bę dzie pra co wać do mo men tu wy bra nia przy ci sku ob słu - gi ręcz nej. USTA WIENIE FUNKCJI ROZPOCZYNANIA I ZAKAŃCZANIA Funkcja umożliwia ustawienie czasu, w którym piekarnik się włączy i czasu, w którym się wy łą czy. Należy użyć pokrętła termostatu (3) w celu ustawienia żądanej temperatury. Symbol obsługi ręcznej (14) pojawi się na timerze wyświetlacza. Należy użyć pokrętła wyboru funkcji (1) w celu wyboru trybu pieczenia. Na le ży wci snąć przy cisk czas trwa nia (7), na wy świe tla czu po ja wi się war - tość Na le ży usta wić czas trwa nia, w któ rym pie kar nik ma się włą czyć, za po - mo cą przy ci sków mi nus (10) i plus (11). Na ti me rze wy świe tla cza po ja wi się słowo AUTO. Natychmiastowo należy wcisnąć przycisk koniec pieczenia (8), na wyświetlaczu pojawi się wartość Należy ustawić godzinę (czas), o której piekarnik ma się wyłączyć, za pomocą przycisków minus (10) i plus (11). Pie kar nik ob li czy go dzi nę (czas), o któ rej ma się włą czyć, tak, aby żyw ność by ła przy - gotowywana przez wybrany czas trwania. Piekarnik włączy się automatycznie, zgodnie z ustawionym uprzednio czasem. Gdy nadchodzi ustawiona godzina (czas) końca pieczenia, piekarnik się wyłącza i uruchamiany jest alarm dźwiękowy. Wyraz AUTO bę dzie mi gać a sym bol grza nia znik - nie. Alarm moż na wy łą czyć za po mo cą przy ci sku ko niec pie cze nia lub czas trwania. Po za koń cze niu ko rzy sta nia z funk cji roz po czy na nia i za kań cza nia za cho dzi ko - niczność przywrócenia piekarnika do trybu pracy ręcznej. Należy wcisnąć przycisk obsługi ręcznej ; z wyświetlacza zniknie wyraz AUTO, za miast te go, po ja wi się sym - bol obsługi ręcznej. Ważne: Jeżeli pokrętło termostatu i wyboru funkcji nie zostanie przestawione do pozycji 0, urządzenie będzie pracować do momentu wybrania przycisku obsługi ręcznej. 13

14 Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout :04 Page 14 USTA WIENIE FUNKCJI GOTO WANIA I TEMPERATURY Wybór ręcznego trybu działania Po podłączeniu urządzenia do zasilania po raz pierwszy, liczby na wyświetlaczu timer a będą migać. Przed wybraniem funkcji pieczenia lub ustawieniem temperatury należy ustawić urządzenie w trybie obsługi ręcznej. W celu wybrania trybu obsługi ręcznej, należy wcisnąć przycisk obsługa ręczna (9) na pulpicie sterowniczym. WYBÓR FUNKCJI PIEKARNIKA 0 ~ Na le ży użyć po krę tła wy bo ru funk cji (1) w ce lu wy - bo ru okre ślo ne go try bu pie cze nia. Pie kar nik wy ko na pra cę, któ ra zo sta ła usta wio na za po mo cą wy bo ru funkcji. Wybranie funkcji skutkuje świeceniem wskaźnika zasilania. Użytkownik ma do wyboru siedem funkcji TRYB ROZMRAŻANIA: Wentylator pracuje bez funkcji grzania, redukując czas potrzebny na odmrożenie żywności. Czas konieczny do rozmrożenia żywności będzie zależał od temperatury pokojowej, ilości i rodzaju żywności. Zawsze należy sprawdzić opakowanie żywności pod kątem instrukcji dotyczących odmrażania. PIEKARNIK KONWENCJONALNY (grzanie góra i dół): Metoda pieczenia spraw dza ją ca się w tra dy cyj nym pie cze niu, cie pło do star cza ją dwa ele men ty grzew - cze gór ny i dol ny. Funk cja spraw dza się je dy nie wte dy, gdy żyw ność umiesz czo na jest na pół ce. Wentylator piekarnika: Ciepło generowane przez piekarnik jest rozprowadzane za pomocą wentylatora. Dzięki takiemu rozwiązaniu, proces pieczenia jest szybszy i bardziej ekonomiczny. Wentylator umożliwia przygotowywanie posiłku równocześnie na różnych półkach zapobiegając przenikaniu zapachów i smaków z jednej potrawy do drugiej. MAŁY GRILL: Metoda pieczenia wykorzystująca cześć grzałki górnej, która kieruje strumień gorącego powietrza w kierunku dolnym. Funkcja sprawdza się w przypadku grillowania niewielkich ilości bekonu, mięsa czy przygotowywania tostów itp. 14

15 Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout :04 Page 15 DUŻY GRILL: Metoda pieczenia wykorzystująca całą grzałkę górną, która kieruje strumień gorącego powietrza w kierunku dolnym. Funkcja sprawdza się w przypadku grillowania dużych ilości bekonu, kiełbasek, steków, ryb itp. WEN TYLATOR I GRILL: Metoda pieczenia wykorzystująca górną grzałkę oraz wentylator, zapewniając szybką cyrkulację ciepła. Funkcja sprawdza się w sytuacji, kiedy wy ma ga ne jest szyb kie przy pie cze nie po tra wy lub usu nię cie nad mia ru so ków, ze steków, hamburgerów, niektórych warzyw itp. WEN TYLATOR I GRZAŁKA DOLNA: Metoda pieczenia wykorzystująca dolną grzał kę oraz wen ty la tor, za pew nia jąc szyb ką cyr ku la cję cie pła. Funk cja spraw dza się w sytuacji, gdy konieczna jest sterylizacja i konserwacja słoików. POKRĘTŁO REGULACYJNE TERMOSTATU oc Pokrętło termostatu piekarnika umożliwia ustawienie temperatury piekarnika. Dopuszczalny zakres regulacji temperatury: C. Po krę tło re gu la cyj ne ter mo sta tu na le ży ob ra cać zgodnie z ruchem wskazówek zegara. LAMPKA OPERACYJNA PIEKARNIKA oc Lamp ka wska zu je, że ele men ty grzew cze pie kar ni ka pracują. Lampka zgaśnie, gdy temperatura ustawiona za po mo cą po krę tła ter mo sta tu zo sta nie osią gnię ta. Podczas cyklu pieczenia, lampka na przemian zapala się i ga śnie. Nie na le ży umiesz czać żyw no ści w pie kar ni ku do mo men tu osią gnię cia od po wied niej tem pe ra tu - ry pieczenia. 15

16 Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout :04 Page 16 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA Prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi na opakowaniu żywności, odnoszące się do czasu i temperatury przygotowywania. Po nabraniu doświadczenia doty czą ce go pra cy urzą dze nia, użyt kow nik bę dzie w sta nie sam do bie rać czas i temperaturę pieczenia dopasowane do swoich upodobań. W przypadku korzystania z funkcji wentylatora, należy przestrzegać informacji podanych na opakowaniu żywności odnośnie tego sposobu korzystania z piekarnika. Należy upewnić się, że przed procesem pieczenia żywność została dokładnie rozmrożona, chyba, że na opakowaniu jest wyraźna informacja, że produkt można piec, gdy ten jest jeszcze zamrożony. Należy wstępnie nagrzać piekarnik i nie wkładać żywności do piekarnika do momentu zgaśnięcia lampki operacyjnej. Podczas korzystania z funkcji wentylatora, można nie na grze wać pie kar ni ka; acz kol wiek, na le ży zwięk szyć czas pie cze nia wska za ny na opakowaniu danego produktu żywieniowego o odpowiedni wymiar czasu. Przed rozpoczęciem pieczenia należy sprawdzić, czy z piekarnika usunięto wszystkie zbędne akcesoria. Należy umieścić blachy (półki) do pieczenia w piekarniku pozostawiając między nimi miejsce, co umożliwia cyrkulację powietrza. Drzwicz ki na le ży uchy lać nie znacz nie, w stop niu umoż li wia ją cym ob ser wa cję po - tra wy. Podczas pieczenia świeci lampka piekarnika. OSTRZEŻENIA Podczas korzystania z funkcji grillowania drzwiczki muszą być zamknięte. Nie wol no sto so wać fo lii alu mi nio wej do przy kry wa nia pa tel ki do gril lo wa nia lub owijać nią produktów przeznaczonych do grillowania. Wysoki stopień odbijania (ciepła) fo lii mo że uszko dzić ele ment grzew czy. Nie wolno również wyściełać spodniej części piekarnika folią. Pod czas pie cze nia nie wol no umiesz czać pa tel ni lub in nych na czyń bez po śred nio na spodzie piekarnika. Należy je zawsze umieszczać na dostarczonych blachach. Elementy grzewcze grilla oraz inne elementy wewnętrzne piekarnika podczas pracy stają się bardzo gorące. Należy unikać dotykania ich i zachować ostrożność podczas obchodzenia się z żywnością podczas jej pieczenia. Ważne: Należy zachować ostrożność podczas otwierania drzwiczek; należy unikać kontaktu z gorącymi elementami piekarnika i parą wodną. 16

17 Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout :04 Page 17 Rączka do blachy służy do zmiany pozycji blachy w piekarniku a nie do jej całkowite go wy cią ga nia z pie kar ni ka. Pod czas wy cią ga nia bla chy, na le ży ZA WSZE no sić specjalne rękawice. Rącz ki do bla chy nie na le ży zo sta wiać w pie kar ni ku, kie dy urzą dze nie jest włą - czo ne. Nie wolno stosować urządzeń do czyszczenia parą Ostrzeżenie: Elementy w trakcie użytkowania piekarnika stają się gorące. Podczas korzystania z piekarnika należy nie dopuszczać dzieci w jego pobliże. Nie wol no sto so wać sil nie trą cych środ ków czysz czą cych lub me ta lo wych skro ba - czek do czyszczenia szklanych drzwiczek piekarnika, ponieważ mogą porysować powierzchnię, co może powodować odpryskiwanie szkła. AKCESORIA Piekarnik jest dostarczany wraz z następującymi elementami piekarnika: 1. (A) pół ka 2. (B) bla cha na tłuszcz 1-4 prowadnice boczne Nu mer od 1 do 4 wska zu ją po zy cje, w któ rej można umieścić blachę (półkę) w piekarniku. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA Czyszczenie piekarnika można wykonywać, kiedy piekarnik nie jest gorący. Przed roz po czę ciem czysz cze nia pie kar ni ka na le ży go odłą czyć od sieci zasilania. 17

18 Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout :04 Page 18 Pie kar nik na le ży każ do ra zo wo do kład nie wy czy ścić przed pierw szym uży ciem i po każdym cyklu pracy piekarnika. Przestrzeganie tego zalecenia umożliwia eliminację przypiekania się resztek żywności w piekarniku. Po kilkukrotnym przypieczeniu resz tek żyw no ści, sta ją się one bar dzo trud no usu wal ne. NIE wolno czyścić powierzchni piekarnika za pomocą urządzeń do czyszczenia parą Wnę trze pie kar ni ka na le ży czy ścić cie płą wo dą z my dłem, ko rzy sta jąc z gąb ki lub miękkiej szmatki. Nie wolno stosować środków trących. Wszel kie pla my na spo dzie pie kar ni ka bę dą po chod ny mi żyw no ści, po wsta ły mi na skutek rozbryzgiwania i rozpryskiwania się w trakcie pieczenia. Wyżej wskazany efekt może być spowodowany ustawieniem zbyt wysokiej temperatury lub stosowania zbyt ma łych na czyń. Należy wybierać temperaturę pieczenia i funkcje dobrane do rodzaju żywności, która jest przygotowywana. Należy również upewnić się, że żywność w piekarniku jest umieszczona w naczyniach odpowiedniego rozmiaru, w miarę możliwości przykrytego pokrywką. Zewnętrzne elementy piekarnika należy czyścić ciepłą wodą z mydłem, korzystając z gąb ki lub mięk kiej szmat ki. Nie wol no sto so wać środ ków trą cych. W przypadku korzystania ze specjalnych środków do czyszczenia piekarników, należy upew nić się, że pro du cent środ ka do pusz cza czysz cze nie urzą dze nia, z któ re go użytkownik korzysta. Wszystkie uszkodzenia spowodowane jego czyszczeniem za pomocą nie polecanego przez producenta środka czyszczącego nie będą naprawiane bezpłatnie, nawet w okresie obowiązywania gwarancji. WYSUWALNA BLACHA NA TŁUSZCZ Pań stwa urzą dze nie jest wy po sa żo ne w bla chę na tłuszcz, któ rą na le ży wsu nąć pod grilla. Po zakończeniu korzystania z urządzenia, należy dokładnie umyć blachę. Nie wolno dopuścić do tego, by na blasze nazbierały się duże ilości tłuszczu, ryzyko pożaru. Z S 18

19 Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout :04 Page 19 WYMIANA ŻARÓWKI PIEKARNIKA WAŻ NE: Przed usu nię ciem lub wy mia ną ża rów ki na le ży odłą - czyć piekarnik od zasilania. Usunąć osłonę Należy odkręcić żarówkę kręcąc nią w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara Wymienić żarówkę na żarówkę o parametrach 230V 25 W/300 C Nie stosować żarówki innego rodzaju. Przykręcić osłonę żarówki i przywrócić zasilanie. INSTALACJA Instalacja musi zostać wykonana przez odpowiednio wykwalifi - kowaną osobę, zgodnie z zapisami odpowiednich norm i standardów: Przed pod łą cze niem urzą dze nia na le ży upew nić się, że na pię cie za si la nia wska za ne na Tabliczce Znamionowej koresponduje z napięciem w sieci. OSTRZEŻENIE: URZĄDZENIE MUSI BYĆ UZIEMIONE. Urządzenie winno być podłączone do gniazda z bolcem ochronnym, umieszczonym w łatwo dostępnym miejscu niedaleko piekarnika. Gniazdo musi być dostępne nawet je że li jest umiesz czo ne w obu do wie, w ce lu umoż li wie nia odłą cze nia za si la nia od urządzenia. ZASILANIE SIECIOWE NAPIĘCIE UZIEMIENIE ZERO BRĄZOWY ŻÓŁTY/ZIELONY NIEBIESKI KABEL ZASILAJĄCY 19

20 Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout :04 Page 20 W celu podłączenia kabla zasilającego piekarnik, należy usunąć osłonkę w celu uzyskania dostępu do styczników. Należy wykonać przyłącze, zabezpieczając kabel specjalnym uchwytem i natychmiast nałożyć zespół listw zaciskowych (izolację). Jeżeli zachodzi konieczność zmiany kabla zasilającego piekarnik, przewód uziemiające (żółto-zielony) zawsze musi by 10 mm dłuższy od pozostałych przewodów. Należy zapewnić, ze temperatura kabla zasilającego nie przekracza 50 C. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na nowy kabel pozyskany z wydziału ds. Części Zamiennych. INSTALACJA PIEKARNIKA W KUCHENNEJ SZAFCE 20

21 Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout :04 Page 21 POZYCJONOWANIE URZĄDZENIA Należy upewnić się, że przestrzeń, w której będzie instalowany piekarnik jest w rozmiarach zgodnych z tymi podanymi na rysunku. Piekarnik musi być dopasowany do obudowy, w sposób zapewniający jego prawidłową wentylację, jak opisano w sekcji Wymogi Odnośnie Wentylacji umieszczonej na kolejnej stronie. Należy upewnić się, że tylni panel obudowy meblowej został usunięty. WYMOGI ODNOŚNIE WENTYLACJI Zdjąć tylną osłonę tej części szyna do zdjęcia minimalne wycięcie Przerwa mm między ścianą I tylną półką oraz podstawą szafki Umieścić czoło szuflady podstawa (Rysunek przedstawia wymogi odnośnie wentylacji, które winny być spełnione na etapie instalacji urządzenia w standardowej obudowie kuchennej). 21

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY oferty Praca

OGÓLNE ZASADY oferty Praca I. DEKLARACJA WYDAWCY Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej świad czy kom plek so wą usłu gę Ofer ta Pra ca, po le ga ją cą na za miesz cza - niu ogło szeń re kru ta cyj nych w Ga ze cie Wy bor czej

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Zespó³ autorów pod redakcj¹ dr. hab. in. Zygmunta Suligowskiego Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru Zespół autorów pod redakcją

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY. Informator

PRAWO PRACY. Informator PRAWO PRACY Informator Katarzyna Pietruszyńska PRA WO PRA CY Informator Warszawa 2014 Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Mo ni ka Ko li tow ska -So kół Opracowanie typograficzne

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Solo System dźwiękowy TV

Solo System dźwiękowy TV Solo System dźwiękowy TV Podręcznik użytkownika Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa Wprowadzenie Dziękujemy... 6 Rozpakowywanie... 6 Instalacja systemu Krok 1: Ustaw system... 7 Krok 2: Podłącz

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA

WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA Marek Kosewski WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA Dlaczego porządni ludzie czasem kradną, a złodzieje ujmują się honorem Warszawa 2008 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE CJI,

PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE CJI, PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ WOD ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE INSTRUKCJ UKCJA INSTALA ALACJI CJI, UŻYTK TKOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI 1 UWAGA! Niniejsza instrukcja zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa pl

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa pl Ostrzeżenia ważne dla bezpieczeństwa Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Ponieważ urządzenie zasilane jest prądem elektrycznym, nie można wykluczyć porażenia prądem. Należy zatem przestrzegać następujących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Instrukcja montażu Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Spis treści WSTĘP 1 Przewodnik po instrukcji...2 1.1 Dokumentacja produktu...2 1.2 Powiązane dokumenty...2 1.3 Objaśnienia symboli...2 2 Opis

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0293-0 PL DIGITAL CAMERA FINEPIX Seria SL000 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Domowy Alarm Gazowy DAG-11

Domowy Alarm Gazowy DAG-11 Domowy Alarm Gazowy DAG-11 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Przenośny głośnik bezprzewodowy MD-12

Podręcznik użytkownika Przenośny głośnik bezprzewodowy MD-12 Podręcznik użytkownika Przenośny głośnik bezprzewodowy MD-12 Wydanie 1.1 PL Podręcznik użytkownika Przenośny głośnik bezprzewodowy MD-12 Spis treści Bezpieczeństwo 3 Wprowadzenie 4 Akcesorium informacje

Bardziej szczegółowo

MINISPLIT Floor/Ceiling Modele MCC/MOC-MOH/MOH 35 do 55

MINISPLIT Floor/Ceiling Modele MCC/MOC-MOH/MOH 35 do 55 MINISPLIT Floor/Ceiling Modele MCC/MOC-MOH/MOH 35 do 55 Spis treści 1 - Środki bezpieczeństwa... 2 - Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna... 3 - Specyfikacja techniczna... 4 - Wymiary... 5 - Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do badania liczby opadania typ SWD - automat

Urządzenia do badania liczby opadania typ SWD - automat Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego Sp. z o.o. INSTRUKCJA ORYGINALNA Urządzenia do badania liczby opadania typ SWD - automat ul. Startowa 2, 85-744 BYDGOSZCZ, dział sprzedaży, serwis tel. + 48 52 365

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, lipiec 2009. Stałowarościowy sterownik pompy ciepła

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, lipiec 2009. Stałowarościowy sterownik pompy ciepła R315.12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, lipiec 2009 Stałowarościowy sterownik pompy ciepła Pb COMPIT, ul.wielkoborska 77a, 42-200 Częstochowa, tel./fax (34) 362 88

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

EMDR-10. Sterownik elektroniczny

EMDR-10. Sterownik elektroniczny EMDR-10 Sterownik elektroniczny PolSKI Zawartość opakowania: Sterownik Czujnik temperatury otoczenia Czujnik wilgotności Uchwyty mocujące Naklejka Instrukcja 2 EMDR-10 PolSKI Spis treści Zawartość opakowania...2

Bardziej szczegółowo

Fire Control EN diesel 12 & 24 V

Fire Control EN diesel 12 & 24 V GRUNDFOS INSTRUKCJE Fire Control EN diesel 12 & 24 V Instrukcja montażu i eksploatacji Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility

Bardziej szczegółowo