ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH"

Transkrypt

1 ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ST-E-01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE I OŚWIETLENIA TERENU Kod CPV Instalowanie rozdzielni elektrycznych Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej Roboty w zakresie opraw elektrycznych ST-T-01 SYSTEM ibms Kod CPV Instalowanie systemów alarmowych i anten ST-T-02 SYSTEM CCTV Kod CPV Instalowanie alarmów włamaniowych ST-T-03 SYSTEM NAGŁOŚNIENIA OGÓLNEGO Kod CPV Instalowanie pożarowych systemów alarmowych ST-T-04 SYSTEM SYGNALIZACJI ALARMU POŻARU Kod CPV Instalowanie pożarowych systemów alarmowych ST-T-05 SYSTEM ESOK Kod CPV Instalowanie systemów alarmowych i anten ST-T-06 SYSTEM POMIARU CZASU Kod CPV Instalowanie systemów alarmowych i anten ST-T-07 TELEINFORMATYCZNA SIEĆ STRUKTURALNA I TELEFONICZNA Kod CPV Instalowanie okablowania komputerowego ST-T-08 SYSTEM AV Kod CPV Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego ST-TE-01 KANALIZACJA TELETECHNICZNA Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

2 ST-E-01 Kod CPV Instalowanie rozdzielni elektrycznych Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej Roboty w zakresie opraw elektrycznych INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE I OŚWIETLENIA TERENU 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji elektrycznych wyszczególnionych poniżej przy budowie budynku pływalni wielozadaniowej UWM w Olsztynie. Instalacja transformatora Instalacja rozdzielni SN-15kV Instalacja rozdzielni nn-0,4kv Instalacja oświetlenia podstawowego Instalacja oświetlenia awaryjnego Instalacja oświetlenia iluminacyjnego i oświetlenia terenu Instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia Instalacja linii zasilających WLZ Instalacja zasilania urządzeń wentylacji i klimatyzacji, wpustów dachowych oraz węzła cieplnego Instalacja zasilania windy niepełnosprawnych Instalacja zasilania urządzeń technologi basenowej Instalacja wyrównawcza Instalacja ochrony przeciwporażeniowej Instalacja odgromowa 1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych ST Roboty których dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę instalacji elektrycznej w wymienionych obiektach zgodnie z punktem 1.1. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót. montaż projektowanych rozdzielnic, opraw oświetleniowych, osprzętu i przewodów elektrycznych Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 2. MATERIAŁY Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST Wymagania ogólne. Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera Budowlanego Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów (i urządzeń) równoważnych, zawierających ich parametry techniczne oraz przedstawić niezbędne obliczenia dla urządzeń które będą stosowane jako zamienniki (obwody odbiorcze rozdzielni elektrycznych, oświetlenie podstawowe i awaryjne itp.).

3 2.1. Instalacje PŁYWALNIA WIELOZADANIOWA UWM OLSZTYN UL.TUWIMA Do budowy instalacji elektrycznej stosuje się następujące materiały podstawowe : Kable elektroenergetyczne - typu YKY z żyłami miedzianymi, w izolacji polwinitowej na napięcie 1 kv, Dla żyły neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla żyły ochronnej kombinacja barw żółto-zielonej. Na powłoce kabli winno znajdować się oznakowanie producenta, metraż, napięcie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Ponadto należy dołączyć atest fabryczny do każdej partii zlokalizowanej na bębnie. Przewody kabelkowe - typu YDY, LIYCY, YLY, LgY z żyłami miedzianymi, w izolacji polwinitowej na napięcie 750 V. Dla żyły neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla żyły ochronnej kombinacją barw żółto-zielonej. Na powłoce przewodów kabelkowych winno znajdować się oznakowanie producenta, metraż, napięcie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Osprzęt rozdzielczy całość osprzęty rozdzielczego na napięcie do 1 kv winna być przystosowana do montażu na euroszynie, posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Obudowy tablic rozdzielczych winny posiadać stopień szczelności IP 56. Oprawy oświetleniowe - winny być wyposażone w żarowe, metalohalogenowe, halogenowe lub fluorescencyjne źródła światła odbłyśnik oraz klosz szczelny zapewniający stopień szczelności IP 44, IP65. Mocowanie opraw do sufitu lub zwieszakowe oraz na korytkach. Oprawy zasilane z centralnych baterii winny być wyposażone w elektroniczne układy zapłonnikowe, mieć moduły adresowalne współpracujące z centralną baterią oraz oznakowanie żółtym paskiem o szerokości 2 cm. Oprawy oświetleniowe winny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. słupy i maszty oświetleniowe Słupy i maszty oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Dla oświetlenia zastosowano typowe słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane umożliwiające zawieszenie opraw na wysokości. Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw i wysięgników oraz parcia wiatru dal II i III strefy wiatrowej, zgodnie z PN-7/E Każdy słup powinien posiadać w swej górnej części odpowiedniej średnicy rurę stalową dla zamocowania wysięgnika rurowego i osłony stożkowej. W dolnej części słupy powinny posiadać jedną lub dwie wnęki zamykane drzwiczkami. Wnęka lub wnęki powinny być przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadającej zabezpieczenie i cztery zaciski do podłączenia dwóch żył kabla. Elementy powinny być proste granicach dopuszczających odchyłek podanych w dokumentacji projektowej i PN-90/B Spoiny nie mogą wykazywać pęknięć, a otwory na elementy łączące nie powinny mieć podniesionych krawędzi. Składowanie słupów i masztów oświetleniowych na placu budowy, powinno być na wyrównanym podłożu w pozycji pionowej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego. Dopuszcza się oprawy inne spełniające wymagania techniczne i eksploatacyjne. rura osłonowa kabla pod przejściami przez drogi i w miejscach skrzyżowaniami z instalacjami typ DVK75 firmy AROT roboty ziemne związane z ułożeniem kabli. Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/ folia należy ją stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią kalandrowaną niebieską z uplastycznionego PCW o grubości 0,4-0,6 mm gat. 1. Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie większa niż 20 cm. Folia powinna spełniać wymogi BN-68/ Aparatura Dopuszcza się zastosowanie aparatury różnych firm pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji technicznej z zastrzeżeniem że w przypadku stosowania zamienników wymagane jest aby cały osprzęt pochodził od jednego producenta na daną kategorię instalacji. Wyszczególnienie wszystkich zastosowanych urządzeń w zestawieniach materiałów dokumentacji projektowej 2.3. Źródła uzyskania materiałów Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań. Inspektor maże dopuścić tylko te materiały, które posiadają; certyfikat na znak bezpieczeństwa określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

4 deklaracji zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są certyfikacją określoną, które spełniają wymogi ST Materiały nie odpowiadające wymaganiom Materiały te zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem Przechowywanie i składowanie materiałów Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli Inżyniera. 3. SPRZĘT Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Wykonawca dostarczy dla Inżyniera kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami tj.: - żurawia samochodowego - samochodu liniowego z platformą i balkonem - wiertnic na podwoziu samochodowym ze świdrem Ø 70 cm - spawarki transformatorowej do 500 A - zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70m3/h - ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do Ø 15 cm - samochód dostawczy o nośności do 0,9 Mg - elektronarzędzia ręczne - przyrządy pomiarowe do prób i badań pomontażowych. 4. TRANSPORT Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. - samochodu skrzyniowego - przyczepy dłużycowej - samochodu specjalnego liniowego z platformą i balkonem - samochodu dostawczego - przyczepy do przewożenia kabli. 5. WYKONANIE ROBÓT Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzyniera uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalne występujące przy produkcji i przy badaniu materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważną kwestię.

5 Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca Wymagania ogólne i szczegółowe dotyczące projektowanych instalacji elektrycznych wnętrzowych i oświetlenia terenu Wstęp Bez względu na rodzaj inst. i sposób ich montażu, należy przeprowadzić następujące roboty podstawowe: trasowanie montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów przejścia przez ściany i stropy montaż sprzętu i osprzętu łączenie przewodów podejścia do odbiorników przyłączanie odbiorników ochrona przed porażeniem ochrona antykorozyjna Trasowanie Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 1. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji. 2. Przy układaniu przewodów na uchwytach: odległości między uchwytami dla przewodów kabelkowych nie powinny być większe niż 0,5 m. Rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości między nimi ze względów estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowałysię w pobliżu sprzętu i osprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodów między uchwytami nie były widoczne 3. Przy układaniu przewodów na specjalnie utworzonych podłożach: - na przygotowanej trasie należy mocować do konstrukcji budowlanych podłoża specjalne (korytka, wsporniki i.t.p.); mocowanie to wykonuje się zgodnie z projektem i odpowiednimi instrukcjami, - po sprawdzeniu jakości mocowań oraz ich zgodności z projektem i instruk cjami montażu - na podłożach tych należy układać przewody kabelkowe; w zależności od wymagań określonych w projekcie, rodzaju przewodów kabelkowych oraz kierunku trasy (poziomego, pionowego ) mogą one być układane "luzem" lub mocowane Przejścia przez ściany i stropy 1. Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany stropy i.t.p. muszą być chronione przed uszkodzeniami. 2. Przejścia wymienione wyżej należy wykonywać w przepustach rurowych. 3. Obwody instalacji elektrycznych przechodzących przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury stalowe, z tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka i.t.p. 4. Wprzypadku stosowania specjalnie utworzonych podłoży (korytka, drabinki) przejścia te muszą być dostosowane do wymiarów podłoży. Zaleca się, aby w takich przypadkach otwory do przejść były wykonywane przy robotach budowlanych.do podłoży tych można mocować sprzęt i osprzęt, zawsze jednak zgodnie z pkt Wszystkie przejścia przez strefy pożarowe muszą być uszczelnione masą niepalną o wymaganej odporności ogniowej Montaż sprzętu i osprzętu

6 1. Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. 2. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze przykręcane do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych Łączenie przewodów 1. W instalacjach elektr. wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 2. W przypadku gdy odbiorniki elektr. mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, sposób przyłączenia należy uzgodnić z projektantem. 3. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 4. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody orodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. 5. W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. 6. Długość odizolowanej żyły powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 7. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych Podejścia do odbiorników 1. Podejścia instalacji elektr. do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 2. Podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnią podłogi. Rury muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 3. Podejścia zwieszakowe stosować dla odbiorników zasilanych od góry. Podejścia zwieszakowe należy wykonać jako sztywne lub elastyczne, w zależności od warunków technologicznych. 4. Do odbiorników zamocowanych na ścianach podejścia należy wykonać przewodami ułożonymi na tych ścianach Instalowanie pojedynczych aparatów i odbiorników. 1. Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie. a) aparaty i odbiorniki należy mocować zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji montażowej wytwórcy. b) oprócz wymagań z pkt. a należy przestrzegać następujących warunków: - jeżeli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, należy ją uprzednio umocować zgodnie z projektem, - odbiornik lub aparat należy mocować śrubami lub wkrętami do kołków rozporowych - śruby należy umieszczać we wszystkich otworach maszyny lub aparatu słu- żących do mocowania, - odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie może przekraczać 5º,jeżeli instrukcja wytwórcy nie podaje inaczej, - oś napędu ręcznego aparatu powinna znajdować się na wysokości umożliwiającej wygodne i bezpieczne przestawienie napędu z poziomu obsługi; zaleca się aby krańcowe położenia napędu znajdowały się na wysokości od 0,5 do 1,5 m, - jeżeli przed montażem odbiornika lub aparatu, mocowanych bezpośrednio na podłożu, warstwa wykończeniowa nie została położona, należy w otwory służące do umieszczania kotew włożyć kołki wystające o kilka centymetrów ponad przewidywany poziom warstwy wykończeniowej, a urządzenia mocować po stwardnieniu warstwy wykończeniowej i wyjęciu kołków. 2. Wprowadzanie przewodów do odbiorników i aparatów stałych - Zewnętrzne warstwy ochronne przyłączonych przewodów wolno usuwać tylko z tych części przewodu, które po połączeniu będą niedostępne - w przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub odbiornik jest wyposażony w dławik, należy uszczelnić przewód jak dla instalacji w wykonaniu szczelnym - przewody odbiorników stałych nie powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny powinien mieć większy nadmiar długości niż przewody robocze 3. Łączniki należy mocować zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 9.1 i 9.2. wg PN - 71/E oraz instrukcją montażową wytwórcy. 4. Łączniki należy montować na wysokości umożliwiającej :

7 - bezpieczne sterowanie napędem ręcznym, bezpieczny dostęp do aparatu, - obserwację oraz obsługę elementów sygnalizujących stan łącznika, jeżeli to jest wymagane 5. Przyłączanie do zacisków łącznika (przełącznika, sterownika )należy wykonać zgodnie ze schematem połączeń. W łącznikach jednoprzerwowych przewody zasilające należy przyłączyć od strony zacisków nieruchomych. 6. Łączniki krzywkowe : - położenie dźwigni łącznika należy wyregulować w ten sposób, aby łączył on obwód elektryczny zgodnie z programem, - rolka dżwigni powinna obracać się swobodnie; w razie potrzeby należy pokryć ją smarem - przy montażu wyłącznika należy założyć uszczelki i dokręcić pokrywę obudowy Instalowanie opraw oświetleniowych Oprawy oświetlenia wewnętrznego instalować zgodnie z rozmieszczeniem na rzutach o parametrach technicznych opraw nie gorszych niż przyjęto w projekcie. Obliczenia parametrów oświetlenia wykonano przy pomocy oprogramowania Dialux 4.5. Oprawy zostały zatwierdzone przez architekta i wszelkie zmiany muszą być dokonane w uzgodnieniu z architektem oraz zatwierdzone przez projektanta branży elektrycznej na podstawie parametrów technicznych i dokonanych każdorazowo obliczeń dla wszystkich wprowadzanych zmian przy założeniu równoważności i zgodności parametrów technicznych zamienników w stosunku do projektowanych Wykonanie oświetlenia terenu Wykonanie wykopów pod trasy kablowe i fundamenty słupów oświetleniowych Układanie i montaż kabli obwodów oświetleniowych, kable YKY wraz z zasypaniem rowów kablowych Montaż i ustawianie z obsypaniem gruntem rodzimym fundamentów pod słupy oświetleniowe Montaż słupów i opraw oświetleniowych Kontrola poprawności montażu Stawianie zmontowanych słupów Pomiary i badania oświetlenia terenu Sprawdzenie poprawności montażu Geodezyjne sprawdzenie: - pionowania słupów - kąta nachylenia opraw Pomiary oświetlenia, obejmujące: - natężenie oświetlenia - badanie równomierności oświetlenia - badanie cienistości - badanie tętnienia światła - badanie olśnienia Pomiar rezystancji izolacji obwodów elektrycznych Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i ciągłości przewodu ochronnego Pomiar napięć i sprawdzenie ich spadku Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m. Maszt oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomocą fundamentu, służąca do zamocowania opraw oświetleniowych na wysokości powyżej 16 m. Wysięgnik- element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą. Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną Kabel -przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią. Ustój - rodzaj fundamentu dla słupów oświetleniowych Fundament -konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania masztu lub szafy oświetleniowej w pozycji pracy. Szafa oświetleniowa - urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje oświetleniowe.

8 Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. Wykonawca zobowiązany jest do wytyczenia geodezyjnego punktów fundamentów rzędnych posadowienia fundamentów pod słupy oświetleniowe oraz trasy i projektowane rzędne terenu kablowej linii zasilającej oprawy oświetlenia zewnętrznego oraz obwodu ręcznego sterowania oświetleniem. Wytyczenie, o którym mowa wyżej musi wykonać geodeta posiadający odpowiednie uprawnienia. Wykonawca posadowi w wyznaczonych punktach fundamenty słupów oświetleniowych na głębokości 120 cm poniżej namierzonej rzędnej dla danego fundamentu. Kable obwodów oświetleniowych należy układać wzdłuż wytyczonej trasy kablowej w wykopie o szerokości 40 cm i głębokości 70 cm liczonej od projektowanej rzędnej terenu, przestrzegając postanowień PN-76/E Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Na dno wykopu należy nasypać warstwę piasku o równomiernej grubości 10 cm. Na wykonanej podsypce należy ułożyć kabel YKYżo o odpowiedniej średnicy dla danego obwodu oraz bednarkę stalową FeZn 25x4. Ułożony kabel i bednarkę należy przysypać warstwą piasku o równomiernej grubości 10 cm. Następnie należy nasypać warstwę, o równomiernej grubości, gruntu rodzimego, oczyszczonego z kamieni, gruzu i kruszywa frakcji większej niż 5 mm. Na warstwie tej należy ułożyć folię ochronną o szerokości 30 cm, koloru niebieskiego. Wykop zasypać do wysokości rzędnej projektowanej i zagęścić powierzchniowo. Słupy oświetleniowe zmontować przed postawieniem. Przed postawieniem zamontować również oprawy oświetleniowe z wstawionym źródłem światła. Do stawiania słupów użyć dźwigu o minimalnym wysięgu 15m. Po ustawieniu słupów i podłączeniu kabli zasilających wykonać badania sprawdzające Przyłączanie odbiorników 1. Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. 2. Przyłączenia sztywne wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi. Wykonać je dla odbiorników stałych, przymocowanych do podłoża i nie ulegających żadnym przesunięciom. 3. Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji np.przez założenie tulejek izolacyjnych. 4. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiorniów muszą być chronione. 5. Żyła przewodu powinna być pozbawiona izolacji tylko na długości niezbędnej do prawidłowego połączenia z zaciskiem. Nie należy pozostawiać nadmiaru długości gołej żyły przed lub za zaciskiem. 6. Długość żył wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umożliwiać przyłączenie ich do dowolnego zacisku. 7. Końce żył przewodów wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych, należy izolować i unieruchomić. 8. Na żyły należy założyć oznaczniki wykonane z materiału izolacyjnego; na oznacznikach umieścić symbole żył zgodnie ze schematem. Oznaczniki nakładać na lekki wcisk, aby nie mogły zsunąć się lub spaść pod własnym ciężarem Ochrona przepięciowa W celu ochrony instalacji elektrycznych i teletechnicznych przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi zastosowane będą ograniczniki przepięć. W rozdzielnicy głównej RGnn 0,4kV przewody zasilające fazowe (pod napięciem) oraz przewód neutralny będą połączone z urządzeniem piorunochronnym poprzez główną szynę wyrównawczą, za pomocą ograniczników przepięć I klasy badań, przewody PE bezpośrednio. W rozdzielnicach lokalnych zastosowane będą ograniczniki przepięć II klasy. Ograniczniki przepięć III klasy będą zastosowane dla konkretnych urządzeń technologicznych wymagających takiej ochrony. W obiekcie zastosowane będą ograniczniki przepięć o następujących parametrach: ograniczniki I klasy napięciowy poziom ochrony (1,2/50) <4kV znamionowy prąd udarowy układu (10/350) 100kA ograniczniki II klasy napięciowy poziom ochrony <1,5kV znamionowy prąd (8/20) 15kA ograniczniki III klasy napięciowy poziom ochrony <1,0kV znamionowy prąd (8/20) 5kA

9 W celu zapewnienia właściwego współdziałania układu ograniczników klasy I i II należy pomiędzy tymi układami zachować wymagane odległości (dotyczy to podrozdzielnic zlokalizowanych w pomieszczeniu rozdzielni głównej). Zgodnie z PN-IEC :1999, znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane urządzeń pracujących w obiekcie powinno być nie mniejsze niż podane w w/w normie: Kategoria IV urządzeń (rozdzielnice główne) 6kV Kategoria III urządzeń (rozdzielnice lokalne i obwody odbiorcze) 4 kv Kategoria II urządzeń (odbiorniki przyłączone do instalacji stałej) 2,5 kv Kategoria I urządzeń (urządzenia chronione specjalnie) 1,5 kv Ochrona przeciwporażeniowa 1. Przewody sieci ochronnej i uziemiające przyłączone do stałych urządzeń elektrycznych lub nieruchomych przedmiotów metalowych należy układać w sposób stały. 2. Układanie i łączenie izolowanych przewodów wielożyłowych, w których jedna z żył spełnia funkcje przewodu ochronnego, należy wykonać wg. wymagań podanych w pkt a ponadto a)połączenia śrubowe należy wykonać śrubami o średnicy co najmniej 10 mm ze stali odpornej na korozję lub odpowiednio przed nią zabezpieczonych, b) połączenia śrubowe należy wykonać w taki sposób, aby ponad nakrętkę wystawały co najmniej dwa zwoje gwintu śruby; nakrętkę należy odpowiednio mocno dokręcić i zabezpieczyć podkładką sprężystą przed samoczynnym rozlużnianiem, c)powierzchnie stykowe połączeń śrubowych należy przed dokręceniem oczyścić i pokryć wazeliną bezkwasową. 3. Zaciski ochronne należy wykonać następująco: a) zacisk ochronny powinien być na stałe przymocowany do chronionych urządzeń i maszyn elektr. bądż innych przedmiotów objętych dodatkową ochroną przeciwporażeniową, b) zacisk ochronny powinien być trwale oznaczony oraz różnić się barwą kontrastującą z barwą urządzenia, do którego jest przymocowany, c) zaciski ochronne powinny spełniać wymagania podane w pkt Oznakowania barwne należy wykonywać wg "PN - 81/E Urządzenia elektroenergetyczne. Oznaczenie barwami przewodów gołych oraz izolacji żył ochronnych i zerowych w przewodach i kablach." w następujący sposób: a) przewód neutralny oraz przewód uziemiający uziemienia roboczego oznakować barwą jasnoniebieską b) przewody ochronne - oznakować kombinacją barwy zielonej i żółtej. Oznakowanie to realizować przez naniesienie przylegających do siebie zielonożółtych pasków o szerokości od 15 do 100 mm każdy. Izolacja żył powinna być zabarwiona tak, aby na końcach przewodu na długości 15 mm jedna z barw pokrywała co najmniej 30%, lecz nie więcej niż 70%powierzchni, a druga pokrywała pozostałą część powierzchni przewodu, c) kombinacja barw zielonej i żółtej nie może być stosowana do innych celów poza wyróżnianiem przewodu pełniącego funkcję przewodu ochronnego, d)dopuszcza się stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku nie-możności zabarwienia przewodów. 5. Montaż urządzeń i aparatów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej a) Wszystkie stałe urządzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporaże-niowej należy umocować i przyłączyć na stałe. Aparaty dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy umocować za pomocą śrub lub wkrętów do tablic rozdzielczych lub płyt montażowych. b) Przyłączenia przewodów ochronnych i roboczych do właściwych obwodów aparatów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać wyłącznie poprzez zaciski łączeniowe tych aparatów. c) Przewody ochronne w sieci, w której zastosowano wyłączniki przeciwpora-żeniowe różnicowo-prądowe, należy izolować jak przewody robcze.przewodów roboczych nie wolno uziemiać za wyłącznikiem ani łączyć z przewodem ochronnym za lub przed wyłącznikiem. d) Gniazda wtyczkowe instalacji na napięcie obniżone ochronne powinny się różnić od gniazd wtyczkowych na nie obniżone napięcie robocze tak, aby wtyczki przyrządów ruchomych na napięcie obniżone nie pasowały do gniazd na napięcie nie obniżone. 6. Próby montażowe a) Po wykonaniu instalacji i urządzeń ochrony przeciwporażeniowej powinna być przeprowadzona próba montażowa, tj.: -oględziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej wraz z urządzeniami i aparatami wchodzącymi w jej skład, - pomiary rezystancji uziemień, b) Na podstawie oględzin wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwpo-rażeniowej należy sprawdzić, czy została ona wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną i niniejszymi wymaganiami. W szczególności należy sprawdzić : - prawidłowość połączeń i przebiegu tras przewodów ochronnych,

10 - rodzaje i wymiary poprzeczne przewodów ochronnych oraz jakość wykonanych połączeń i przyłączeń, - oznakowanie barwne przewodów ochronnych, - prawidłowość umocowań urządzeń i aparatów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej oraz ich połączeń z instalacją Urządzenia piorunochronne 1. Zwody poziome nieizolowane a) Pręty przeznaczone na zwody powinny być przed montażem wyprostowane za pomocą wstępnego naprężenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego. b) Sztuczne zwody piorunochronne należy mocować na stałe przy użyciu od-powiednich wsporników odstępowych. c) Zwody poziome nieizolowane powinny być układane przy zachowaniu na-stępujących odstępów od powierzchni dachu : - co najmniej 2 cm na dachach o pokryciach niepalnych i trudno zapalnych, - co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z materiałów łatwo zapalnych. Nad szczelinami dylatacyjnymi należy sto-sować kompensację. d) Do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgod-nie z normami. e) Przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dacho-wego po ich zamontowaniu należy uszczelnić miejsca zainstalowania lepi-kiem w przypadku pokrycia papą, a przy pokryciach blachą - przez oblutowanie. f) Łączenie zwodów należy wykonać jako spawane Połączenia wyrównawcze W pomieszczeniu rozdzielnicy głównej 0,4kV RGnn i całej części podbasenia należy wykonać główną szynę wyrównywania potencjałów i przyłączyć do niej instalacje wprowadzane do budynku tj. wod-kan, co, woda, wszystkie masy metalowe w łazienkach i natryskach, kanały wentylacyjne, urządzenia technologiczne, instalacje wod-kan i co, instalacje wody basenowej, instalacje wewnątrz budynku (ich przewody ochronne PE), metalowe obudowy urządzeń, metalowe konstrukcje, drabinki kablowe, sieć połączeń wyrównawczych i szyny PE rozdzielnic 0,4kV. W części podbasenia wszystkie połączenia z główną szyną wyrównawczą wykonać za pomocą linki LYżo10mm2, natomiast w pozostałej części budynku wyrównawcze połączenia lokalne wykonać linką LYżo6mm Montaż rozdzielnic nn-0,4kv. Montaż rozdzielnic wykonać zgodnie z PN-92/E-05009/51. Rozdzielnice główną RGnn należy wykonać jako szafe wolnostojącą wg odpowiednich rysunków. Rozdzielnice główną należy wykonać w obudowach metalowych o stopniu ochrony IP56. Mocowanie rozdzielnicy głównej RGnn przyściennej kotwami do podłoża. Rozdzielnice TE-3,5.02 należy wykonać jako natynkowe natomiast w pozostałej części budynku podtynkowe wg odpowiednich rysunków. Wysokość mocowania rozdzielnic piętrowych -górna krawędź rozdzielnicy na wys. maksimum 200cm. UWAGA! Rozdzielnie wykonać w klasie szczelności nie gorszej niż IP56 dla całego obiektu Montaż rozdzielnicy SN-15kV. Rozdzielnica SN powninna być w wykonaniu i mieć parametry nie gorsze niż podane poniżej: Napięcie znamionowe (napięcie pracy) Znamionowy poziom izolacji (napięcie o częstotliwości sieciowej 50 Hz) Znamionowy poziom izolacji (napięcie udarowe) Prąd znamionowy Odporość na wewnętrzny łuk elektryczny Znamionowy prąd cieplny 1-sekundowy 17,5 kv (15 kv) 38 kv 95 kv 630 A 12,5 ka / 0,7 s (od strony czołowej) 16 ka

11 Znamionowy prąd szczytowy (udarowy) Zewnętrzny stopień ochrony Wewnętrzny stopień ochrony (przy otwartych drzwiach do przedziału kablowego) Napięcie sterowania obwodów pomocniczych 40 ka IP30 IP V AC Konstrukcja pól rozdzielnicy jest wykonana z galwanizowanej, cienkiej blachy stalowej, pokrytej warstwą żywicy (malowanie proszkowe) Pole 1 FS Moduł zabezpieczający transformatorowy Wymiary: (szer. wys. gł.): mm Wyposażenie standardowe: - Trójpozycyjny rozłącznik w izolacji SF6 z mechanizmem roboczym magazynującym energię typu 3D - Uziemnik w izolacji powietrznej umieszczony poniżej bezpieczników (sprzęgnięty mechanicznie z trójpozycyjnym rozłącznikiem) - Podstawa dla bezpieczników wybijakowych średniego napięcia - Blokada kluczykowa (uziemnik zamknięty) - Okno podglądowe - Trójfazowy izolowany system szyn - Wprowadzenie kablowe - Szyna uziemiająca - Schemat jednokreskowy z ruchomym wskaźnikiem pokazującym położenie trójpozycyjnego rozłącznika - Wskaźnik obecności napięcia - Wskaźnik zadziałania bezpiecznika - Panel dolny Akcesoria zawarte w cenie: - Wyzwalacz otwierający (tylko dla mechanizmu 3D) - TPSA Styki pomocnicze rozłącznika 3D (2CO) - TPSA Komplet bezpieczników 24 kv 20A Pole 2, 3 (SM) Moduł liniowy z rozłącznikiem - podziałka 375mm Wymiary: (szer. wys. gł.): mm Wyposażenie standardowe: - Trójpozycyjny rozłącznik w izolacji SF6 wyposażony w mechanizm roboczy z punktem martwym typu LT (1) - Okno podglądowe - Trójfazowy izolowany system szyn - Szyna uziemiająca - Wprowadzenie kablowe - Schemat jednokreskowy z ruchomym wskaźnikiem pokazującym położenie trójpozycyjnego rozłącznika - Wskaźnik obecności napięcia - Panel dolny Akcesoria zawarte w cenie: - Blokada kluczykowa (uziemnik otwarty) - TPSA Montaż transformatora SN/nn.

12 Transformator w budynku basenu powinien cechować się parametrami nie gorszymi niż: Wartość nominalna mocy uzwojenia pierwotnego/uzwojenia wtórnego Wartość nominalna napięcia uzwojenia pierwotnego/uzwojenia wtórnego 250 kva/ 250 kva 15 kv/0,4 kv Regulacja napięcia po stronie pierwotnej ± 2 x 2,5% Grupa połączeń Znamionowy poziom izolacji uzwojenia pierwotnego/uzwojenia wtórnego Materiał uzwojenia pierwotnego/uzwojenia wtórnego Straty jałowe Po Dyn5 17,5 kv/1,1 kv aluminium/aluminium 1150 W Prąd jałowy Io 1,90% Straty obciążeniowe Pk (przy temperaturze 75ºC) 3500 W Napięcie zwarcia Uk (przy temperaturze 75º) 6,0% Poziom dźwięku Lpa (1m) 55 db Maksymalna temperatura otoczenia 40º Temperaturowa klasa izolacji uzwojenia pierwotnego/wtórnego Przyrost temperatury uzwojenia pierwotnego/uzwojenia wtórnego Klasy: Środowiskowa, Klimatyczna i Odporności na ogień Długość x szerokość x wysokość Ciężar całkowity Odległość między kółkami jezdnymi F/F 100/100 K E2 - C2 - F x 760 x 1340 mm 1050 kg 670 mm Próby montażowe 1. Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzeniatzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych badań i pomiarów (prac regulacyjno - pomiarowych ) i próbnym uruchomieniem ( "bieg luzem" ) poszczególnych przewodów, instalacji, urządzeń, maszyn itp. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. 2. Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku robót ( budowy ) ; stanowią one m.in. podstawę odbioru robót oraz podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac rozruchowych. 3. Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje : a) pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony zasilania; pomiarów należy dokonać induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji mierzona między badaną fazą, a pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym lub uziemiającym nie może być mniejsza od : - 0,25 M dla instalacji 220 V, - 0,50 M dla instalacji 380 V,

13 b) pomiar rezystancji izolacji odbiorników; rezystancja izolacji silników, grzejników itp. mierzona induktorem 500 V nie może być mniejsza od 1 M, c) pomiary obwodów ochrony przeciwporażeniowej oraz sprawdzenie działania 4. Z prób montażowych należy sporządzić protokół. 5. Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić, czy : - punkty świetlne są załączane zgodnie z założonym programem, - w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do właściwych zacisków, - silniki obracają się we właściwym kierunku Koordynacja robót elektrycznych z innyni robotami 1. Koordynacja robót budowlano - montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, począwszy od projektowania, a skończywszy na rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. Koordynacją należy objąć również projekty organizacji budowy i robót, ogólne harmonogramy budowy oraz fazę realizacji ( wykonawstwa ) inwestycji. Wykonywanie robót koordynować bieżąco z kierownikiem budowy przedstawicielem generalnego wykonawcy i kierownikami robót poszczególnych rodzajów. 2. Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów i powinien być tak uzgodniony, aby zapewniał prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a równocześnie umożliwiał technicznie i ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych (w tym i elektrycznych). Ogólny harmonogram budowy powinien stanowić podstawę do opracowania szczegółowych harmonogramów robót elektrycznych. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Zasady kontroli jakości robót Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości robót budowlano-montażowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inżyniera i powinno zawierać: - zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów, urządzeń: a) jakość materiałów, wyrobów, elementów określa się na podstawie - dokumentów załączonych do dostawy, - oględzin zewnętrznych b) sprawdzenie certyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności. Kontrola jakości powinna obejmować: sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją techniczną i niniejszą ST sprawdzenie wykonania robot zanikających potwierdzone protokołami odbiorów częściowych i wpisami do dziennika budowy, a w szczególności: sposobu ułożenia przewodów ułożenia kabli ułożenia i połączeń uziomu otokowego sprawdzenie jakości opraw i źródeł światła gatunek dostarczonych towarów (gatunek I), jednolitość wzoru sprawdzenie wszystkich urządzeń podłączonych do instalacji elektrycznej sprawdzenie dokumentacji końcowej odbiorczej, która musi zawiera co najmniej (dostarcza wykonawca robót) Oświadczenie kierownika robót elektrycznych o wykonaniu prac zgodnie dokumentacją i przepisami Dokumentacja powykonawcza Wpisy do dziennika budowy o robotach zanikowych DTR urządzeń dostarczanych fabrycznie Certyfikaty, deklaracje zgodności i dopuszczenia na zastosowane materiały i urządzenia Instrukcje obsługi instalacji elektrycznej Protokoły pomiarowe:

14 Instalacja odgromowa Rozdzielnie Izolacja przewodów Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej - impedancja pętli zwarcia Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej - pomiar czasu zadziałania wyłączników różnicowe prądowych Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej - pomiar prądu zadziałania wyłączników różnicowe prądowych Badanie wyłączników różnicowe prądowych Wszystkie urządzenia powinny posiadać oznaczenia umożliwiające ich identyfikację. Rozdzielnie powinny być opisane w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie obwodu. Wszystkich czynności kontroli jakości materiałów i robót dokonuje się komisyjnie. Wyniki czynności kontrolnych i sprawdzających jakość materiałów i robót zapisuje się w odpowiednich protokołach lub w dzienniku budowy. Do protokołów załącza się odpowiednie dokumenty: zaświadczenia o jakości, raporty i wyniki badań, wyniki pomiarów, certyfikaty, deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i inne. Dokumenty te przechowuje się do odbioru końcowego budowy Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera Raporty z badań Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów a wynikami badań jak najszybciej Badania prowadzone przez Inżyniera Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów Odbiór częściowy Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów i armatury. Dziennik Budowy. Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi ułożenia przewodów przed zatynkowaniem ułożenia przewodów przed ułożeniem stropów podwieszanych ułożenia uziomu otokowego prawidłowości ułożenia przewodów. Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w pkt 6.0. Wyniki z badań przeprowadzonych powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy Odbiór końcowy Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: dokumenty jak przy odbiorze częściowym protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych

15 ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym dobór przewodów do obciążalności prądowe) i spadku napięcia dobór i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych istnienie i prawidłową lokalizację urządzeń odłączających i łączących dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych umieszczenie schematów, tabsc ostrzegawczych itp oznaczenia odwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp. poprawności połączeń przewodów dostępu do urządzeń umożliwiającego poprawną obsługę i konserwację Należy przeprowadzić niżej wymienione próby Ciągłości przewodów ochronnych w tym połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych Rezystancji izolacji Ochrony przez separację obwodów Rezystancji podłóg i ścian Samoczynnego wyłączenia zasilania Wytrzymałości elektrycznej Działania Skutków działania ciepła Spadku napięcia. świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, armatury i urządzeń instrukcje obsługi. Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia prawidłowość i zgodność z Dokumentacją Projektową wbudowania urządzeń i armatury. 7. OBMIAR ROBÓT Jednostki obmiarów robót ; m. (metr) dla układania kabli i uziemienia szt. dla wykonanych i odebranych rozdzielnic nn i SN. szt. dla transformatora kpl. dla osprzętu elektroinstalacyjnego (łączniki, gniazda, puszki i.t.p.), szt. dla sprawdzenia i pomiaru obwodu elektrycznego kpl (komplet) dla montażu opraw oświetleniowych szt. dla słupów i wysięgników z oprawami 8. ODBIÓR ROBÓT Odbiór robót zgodnie z Warunkami Ogólnymi ST PODSTAWA PŁATNOŚCI Cena za wykonanie robót objemuje: prace przygotowawcze trasowanie montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów przejścia przez ściany i stropy układanie kabli i montaż szynoprzewodów zakup dostawa i montaż rozdzielnic nn i SN zakup dostawa i montaż transformatora zakup, dostawa i montaż sprzętu i osprzętu

16 zakup, dostawa i montaż opraw oświetleniowych łączenie przewodów układanie kabli z podsypką i obsypką wraz z folią ostrzegawczą montaż słupów i wysięgników z oprawami podejścia do odbiorników przyłączanie odbiorników ochrona przed porażeniem ochrona antykorozyjna pomiary i testy Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 10.1 Normy PN 84/E Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym PN 86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych PN 92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporażeniowa PN 92/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed prądem przetężeniowym PN 92/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami PN 92/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego PN 92/E-05009/537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia PN 92/E-05009/537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne PN 92/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze PN-80/B Energetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. PN-68/B Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań przy odbiorze. PN-88/B Beton zwykły PN-86/B Kruszywa mineralne do betonu PN-85/B Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. PN-88/B Cement portlandzki PN-90/B Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-88/B Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. PN-80/C Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. BN-80/ Kit minowy. BN-68/ Folia kalandrowana techniczna z uplastycznonego polichorku winylu suspensyjnego. BN-87/ Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. BN-83/ Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. BN-72/ Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne Inne dokumenty Dokumentację wykonano w oparciu o Wytyczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa: SITP WP- 01:2006, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej pismo nr BZ-IV- 0242/26/2006 z dnia 27 września 2006r. i zalecone do stosowania jako opracowanie stanowiące zbiór wymagań poszczególnych norm i przepisów dotyczących oświetlenia awaryjnego, które może być wykorzystywane zarówno przez projektantów oświetlenia awaryjnego, jak również przez osoby uczestniczące w odbiorach tych instalacji i systemów. Wytyczne zostały oparte na następujących przepisach, normach i innych publikacjach: 1. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz U. Nr 75 poz, 690 z późn. zmianami). 2. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. Nr 80 poz. 563) 3. PN EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne 4. PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 5. Wytycznych MLAR- (wzorcowe wytyczne konferencji ministrów budownictwa odnośnie wymagań dotyczących technicznych aspektów ochrony przeciwpożarowej instalacji elektrycznych.) uwzględniającej wymagania Parlamentu

17 Europejskiego zawartych w wytycznych 98/24/EG rady z dnia zmienione poprzez wytyczne 98/48/EG z dnia (Abl. EG Nr. L 217 S.18). 6. PN-EN :2004/AC Oprawy oświetleniowe- Część 2-22: Wymagania szczegółowe- Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego 7. PN-IEC 60364:1999 (norma wieloczęściowa) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 8. PN-EN :2005 Światło i oświetlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych. Część 1: Pomiar i format pliku 9. PN-EN :2005 Światło i oświetlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych. Część 2: Prezentacja danych dla miejsc pracy wewn¹trz i na zewn¹trz budynku 10. PN-EN :2004 Światło i oświetlenie- Oświetlenie miejsc pracy- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach 11. PN-EN 50171:2002 (U): Niezależne systemy zasilania 12. PN-EN :2002 (U): Wymagania bezpieczeństwa i instalowania baterii wtórnych- Część 2: Baterie stacjonarne 13. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 14. PN-EN 61347:2005 (norma wieloczęściowa) Urz¹dzenia do lamp- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące stateczników elektronicznych zasilanych prądem stałym, do oświetlenia awaryjnego 15. PN-EN :2004 Symbole graficzne stosowane w schematach- Część 11: Architektoniczne i topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych 16. PN-N :1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych 17. PN-N-01255:1992 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.

18 ST-T-01 Kod CPV Instalowanie systemów alarmowych i anten SYSTEM IBMS 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych, uruchomienie i konfiguracja systemu zarządzania infrastrukturą budynkową (ibms) przewidzianego do wykonania w ramach robót budowlanych przy budowie budynku pływalni wielozadaniowej UWM w Olsztynie. Instalacja oprzewodowania i urządzeń systemu zarządzania infrastrukturą budynkową ibms powinna być wykonana zgodnie z projektem technicznym, przedmiarami robót, specyfikacją materiałową oraz warunkami zawartymi w SIWZ. 1.2 Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót instalacyjnych, uruchomienia i konfiguracji systemu zarządzania infrastrukturą budynkową ibms Przeznaczenie instalacji ibms System zarządzania infrastrukturą budynkową ibms ma wspomóc i podnieść efektywność pracy personelu obsługi obiektu oraz użytkowników zbiorów bibliotecznych: w zakresie bezpieczeństwa ludzi i mienia, w zakresie efektywnego zarządzania zainstalowanymi systemami na obiekcie, w zakresie oszczędnego gospodarowania energią na obiekcie Opis systemu System składa się z serwera oprogramowania ibms zbierającego dane z rozproszonych po obiekcie systemów teletechnicznych i sterowników peryferyjnych zainstalowanych w celu monitorowania i sterowania istotnych dla użytkownika parametrów. Oprócz oprogramowania serwera na głównym komputerze monitoringu ibms zainstalowane zostanie oprogramowanie stacji operatorskiej pozwalającej na wizualizację gromadzonych informacji oraz zarządzanie nimi. System ibms umożliwi graficzną prezentację stanów następujących systemów: - systemu automatycznej sygnalizacji pożaru - systemu monitoringu wizyjnego CCTV - system central wentylacyjnych - system urządzeń technologii basenowej - system sterowania oświetleniem hali basenowej i holu głównego - system oświetlenia zewnętrznego i iluminacji budynku - system monitorowania wybranych parametrów rozdzielni głownej RGnn - system sterowania pracą sali konferencyjnej 1.5 Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową systemu zarządzania infrastrukturą budynkową ibms. System zaprojektowano w oparciu o: Rzuty budowlane budynku. Schematy instalacji elektrycznej obiektu Schematy instalacji systemw teletechnicznych Obowiązujące normy i przepisy

19 Wszystkie roboty instalacyjne oraz uruchomieniowe związane z wykonaniem systemu ibms należy wykonać w oparciu o dokumentacje projektową oraz aktualnie obowiązujące normy i przepisy. Przed uruchomieniem systemu zarządzania infrastrukturą budynkową ibms należy wykonać niezbędne pomiary elektryczne instalacji zasilającej oraz sygnałowej. 1.6 Charakterystyka elementów objętych ST określenia podstawowe. BMS Building Management System - System zarządzania infrastrukturą budynkową stanowiący zespół urządzeń i oprogramowanie realizujący integrację z systemami infrastruktury budynkowej w celu reagowanie w sposób elastyczny na zmieniające się sytuacje eksploatacyjne i awaryjne w zależności od rodzaju zakłócenia (zagrożenia) i miejsca jego powstania. Monitoring BMS funkcja systemu BMS polegająca na monitorowaniu działania zintegrowanych systemów oraz na wykrywanie niesprawności, ich usuwanie, a także modyfikacji i nadzór nad tymi instalacjami. Zarządzanie Zespół funkcji systemu zapewniający w efektywny i ekonomiczny sposób zapewnia sterowanie, kontrolę, analizę, monitorowanie i zarządzanie wszystkimi instalacjami, tak w pojedynczych budynkach, jak i w dużych kompleksach obiektów rozmieszczonych na rozległym obszarze. Baza danych systemu BMS zebrane rekordy ze stanów poszczególnych systemów, protokoły alarmów oraz inne zdarzenia z systemów bezpieczeństwa i systemów techniki budynkowej, w celu opracowania ich w jednolitą i spójną informację ze wszystkimi niezbędnymi wskazówkami łącznie z wykonanymi sterowaniami. Stacja operatorska stacja komputerowa zawierająca oprogramowanie interfejsu operatora zapewniające dynamiczny dostęp do wyświetlanych danych systemowych oraz zarządzania i modyfikowania sposobu działania za pomocą hierarchicznie powiązanych grafik. Dostęp operatora do poszczególnych punktów systemu jest kontrolowany przez przypisane mu uprawnienia (np. możliwość potwierdzania alarmów, zmiany wartości nastaw, dostęp do innych programów lub zmian konfiguracji systemu). Infrastruktura komunikacyjna - magistrala zapewniająca dwustronną łączność pomiędzy integrowanymi urządzeniami i systemami, a nadrzędnym centrum. Magistrala musi rozumieć komunikaty każdego podłączonego do niej urządzenia/systemu i potrafić przekazać mu odpowiednie polecenia sterowania. Interfejs komunikacyjny (gateway) wyposażenie magistrali, za pomocą którego następuje przesłanie danych z magistrali do stanowiska nadzorowania. Interfejs ten może być podłączony do serwera i/lub stacji roboczej za pomocą złącza RS232 lub Ethernet. Możliwe jest również przejście na sieci TCP/IP. Karty interfejsowe karty posiadające własne mikroprocesory oraz zabezpieczenia i służące do komunikacji z interfejsami współpracujących central, meldowania o zagrożeniu oraz do przekazywania meldunków przez magistralę do stanowiska kierowania. Protokołowanie zapisywanie informacji o wszystkich zdarzeniach, czyli alarmy, meldunki, ręczne przełączenia itd. do protokołu meldunków na dysku twardym stacji ibms wraz z datą, godziną, rodzajem meldunku, uruchomionym czujnikiem oraz wszystkimi działaniami obsługi. Zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa ludziom funkcje systemu ibms polegające na uniezależnieniu obsługiwanego budynku / obiektu od zewnętrznych warunków atmosferycznych, dostosowaniu oświetlenia i ogrzewania do indywidualnych preferencji użytkowników, a także sprawna ewakuacja osób w przypadku zagrożenia. Z komfortem pracy związane są także warunki techniczne stanowiska pracy. Systemy bezpieczeństwa System automatycznej sygnalizacji pożaru (SASP), system kontroli dostępu (SKD), system włamania i napadu (SWiN), system monitoringu wizyjnego (CCTV), dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO), system oddymiania i napowietrzania obiektu. System kontroli dostępu SKD (ACC) - Centrala kontroli dostępu jest jednostką mikroprocesorową zbierającą informacje z sensorów i wysterowującą odpowiednie wyjścia w zależności od wprowadzonego programu. Może ona działać samodzielnie (Stand Alone) lub w sieci komunikując się z jednostką nadrzędną komputerem. W pamięci centrali znajduje się baza danych określająca dostępność poszczególnych przejść dla odpowiednich numerów kart. Baza danych

20 tworzona jest w jednostce nadrzędnej (komputerze) i przesyłana siecią do centralek. Każda modyfikacja bazy danych jest natychmiast uaktualniana w centralach. Oprogramowanie systemowe Oprogramowanie dające możliwość ustalenia sposobu pracy każdego elementu systemu. Można również uzależnić wykonywanie powierzonych zadań od czasu (nadawanie spotów reklamowych o określonej godzinie lub automatyczna zmiana rodzaju muzyki w zależności od pory dnia). Adresowalne urządzenia wykonawcze - budowane są w postaci przekaźników sterowanych z centralki lub czujek i zasilanych za pośrednictwem linii dozorowych ze stykami umożliwiającymi podłączenia zasilania zewnętrznego. Służą one do sterowania wybranymi urządzeniami pożarowymi (oddymiającymi, gaśniczymi, ewakuacyjnymi). Ich zadziałanie następuje z chwilą otrzymania sygnału z centralki sygnalizacji pożarowej. Monitoring - zbieranie przy pomocy łączy telekomunikacyjnych i radiowych, informacji o stanie niezależnych, oddalonych instalacji alarmowych, przez centrum monitoringu w celu podjęcia działań interwencyjnych w wypadku odebrania sygnału alarmu. Tor transmisji - fizyczne połączenie znajdujące się na zewnątrz obudowy centrali, służące do transmisji informacji i/lub zasilania pomiędzy centralą a innymi częściami systemu sygnalizacji pożarowej. Urządzenie zasilające; zasilacz - część składowa systemu alarmowego, która dostarcza energię o określonych parametrach do centrali i innych części składowych systemu, zasilanych przez centralę. CPU - to określenie głównego procesora w danym systemie komputerowym (komputerze) zajmującego się przetwarzaniem i wykonywaniem instrukcji zapisanych w oprogramowaniu. CPU dzieli się na część odpowiedzialną za wykonywanie programów oraz na część zajmującą się operacjami na danych. Układ wejść/wyjść cyfrowych wejścia/wyjścia cyfrowe są podstawowymi blokami wyjściowymi sterowników PLC. Do nich docierają sygnały w postaci "0" lub "1" z np. przycisków sterowniczych, czujników itp. Na podstawie tych sygnałów sterownik PLC steruje wg zawartego w nim algorytmu pozostałymi elementami poprzez wyjścia cyfrowe lub wyjścia analogowe. Układ wejść/wyjść analogowych Przyjęte standardy to: ma, ma, V Wejścia analogowe służą do pomiarów m.in.: temperatury, ciśnienia, przepływu, obrotów, itp. Pomiary te odbywają się poprzez zamianę wartości np. temperatury na sygnał analogowy o wartości np V. Sygnały te są przetwarzane w sterowniku PLC i sterownik reaguje wg ustalonego algorytmu poprzez wysterowanie odpowiednich wyjść cyfrowych lub analogowych Czujnik - element układu automatyki lub pomiaru przetwarzający wartość odczytywanej wielkości na inną wielkość przetwarzaną dalej w układzie automatyki lub pomiaru. W urządzeniach spotykamy szereg rodzajów czujników wykrywających ruch, położenie, ciśnienie, media, wielkości elektryczne i nieelektryczne. Regulator jeden z elementów składających się na obwód regulacji. Zadanie regulatora polega na odpowiednim dobraniu informacji wysyłanej do obiektu regulowanego, tak aby obiekt regulowany zachowywał się w pożądany sposób (wartość zadana). Regulator czerpie informacje o zachowaniu obiektu regulowanego ze sprzężenia zwrotnego.regulator służy do poprawy niekorzystnych cech obiektu regulowanego. Regulator może np. poprawić dynamikę obiektu regulowanego (slinik będzie szybciej osiągał żądaną prędkość). Błędne użycie może prowadzić do naruszenia stabilności obiektu. Kable sterownicze wyroby składające się z jednej lub większej liczby żył izolowanych, zaopatrzone w powłokę oraz ewentualnie w zależności od warunków układania i eksploatacji w osłonę i pancerz. Kable przystosowane są do układania bezpośrednio w ziemi, wodzie lub kanałach podziemnych, albo też do zawieszenia w powietrzu. Przewody sygnałowe wyroby składające się z jednego lub kilku skręconych drutów albo jednej większej liczby żył izolowanych bez powłoki, lub w zależności od warunków, w których mają być zastosowane zaopatrzone w powłokę niemetalową. 1.7 Opis funkcyjny systemu ibms

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT dla budowy oświetlenia ulicy Nowej w Niemodlinie, na odcinku od istniejącego słupa nr 713 do ulicy Daszyńskiego. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania : Przebudowa drogi gminnej dobudowa oświetlenia ulicznego wymiana słupów. Inwestor : Gmina Proszków. Lokalizacja : Winów ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI GŁÓWNEJ na terenie WOC W MAŁASZEWICZACH MAŁYCH (SzO Małaszewicze 17)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI GŁÓWNEJ na terenie WOC W MAŁASZEWICZACH MAŁYCH (SzO Małaszewicze 17) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI GŁÓWNEJ na terenie WOC W MAŁASZEWICZACH MAŁYCH (SzO Małaszewicze 17) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH W ALTANIE DO CELÓW EDUKACYJNYCH W ŻDŻARACH GM ŁUKÓW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH W ALTANIE DO CELÓW EDUKACYJNYCH W ŻDŻARACH GM ŁUKÓW SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH W ALTANIE DO CELÓW EDUKACYJNYCH W ŻDŻARACH GM ŁUKÓW ST- E.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE, ZASILAJĄCE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA SŁUPA LINII NAPOWIETRZNEJ

PRZEBUDOWA SŁUPA LINII NAPOWIETRZNEJ SPECYFIKACJE TECHNICZNE PRZEBUDOWA SŁUPA LINII NAPOWIETRZNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA. Przebudowa słupa linii napowietrznej nn przy ul. Pszczyńskiej w Suszcu, Gmina Suszec. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST.6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA KOD GŁÓWNY CPV 45310000-3 s t r o n a1 z 5 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E-00.00.02 PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2882D, UL. BYSTRZYCKA, W GRANICACH ADMINISTRACCYJNYCH M. WAŁBRZYCH 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

Zespół garaży i wiata na terenie bazy PGM w Polkowicach Etap 3 Wiata na sól drogową. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Zespół garaży i wiata na terenie bazy PGM w Polkowicach Etap 3 Wiata na sól drogową. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 1. Wstęp ROBOTY ELEKTRYCZNE Strona 1 / Stron 6 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wewnętrznej instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: - OŚWIETLENIE DROGOWE - Adres budowy: Dębnica Kaszubska ul. Piaskowa dz.nr 225/1 Stadium dokumentacji: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Inwestor: Gmina Dębnica Kaszubska

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH Nazwa i adres obiektu: Wymiana instalacji elektrycznej zasilającej dźwig w budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 3 przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych gminnych - Zielona 53/2 - Grobla 14/8 - Śląska 9/8 - Przemysłowa 23/5 - Śląska 40/2 - Waryńskiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.5.1. Dokumentacja. 3. 1.5.2. Ochrona przeciwpożarowa. 3. 1.5.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 3

Spis treści. 1.5.1. Dokumentacja. 3. 1.5.2. Ochrona przeciwpożarowa. 3. 1.5.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 3 Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 2 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 2 1.2. Zakres Specyfikacji. 2 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 2 1.4. Określenia podstawowe. 2 1.5. Ogólne wymagania 3 1.5.1.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC...

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC... Spis treści 1. OPIS...3 2. ZAKRES PRAC...3 3. MATERIAŁY I URZADZENIA...4 4. SPRZĘT...4 5. TRANSPORT...4 6. WYKONANIE ROBÓT...5 7.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT...6 8. ODBIÓR ROBÓT...7 9. PŁATNOSCI...7 001 Instalacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE CPV - 45310000 1.0 WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Wykonania i Odbioru Robót BUDOWA SAMOCHODOWEJ MYJNI- 3- STANOWISKOWEJ PRZY UL. PSTROWSKIEGO 28B WKTS W OLSZTYNIE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Wykonania i Odbioru Robót BUDOWA SAMOCHODOWEJ MYJNI- 3- STANOWISKOWEJ PRZY UL. PSTROWSKIEGO 28B WKTS W OLSZTYNIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Wykonania i Odbioru Robót Nazwa zadania: BUDOWA SAMOCHODOWEJ MYJNI- 3- STANOWISKOWEJ PRZY UL. PSTROWSKIEGO 28B WKTS W OLSZTYNIE Nazwa i kod CPV: Roboty branży elektrycznej: CPV

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) REMONT I WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU NR.22 KOMPLES 1964 ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR. 247 DZIAŁKA NR 754/2 OŚWIETLENIA ALEJEK PARKOWYCH WZDŁUŻ ULICY PARADNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Remont ogrodzenia oraz remont nawierzchni przy Gimnazjum nr 1 w Żywcu, branża elektryczna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Remont ogrodzenia oraz remont nawierzchni przy Gimnazjum nr 1 w Żywcu, branża elektryczna SPECYFIKACJA TECHNICZNA Remont ogrodzenia oraz remont nawierzchni przy Gimnazjum nr 1 w Żywcu, branża elektryczna 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-0.10. INSTALACJA ODGROMOWA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-0.10. INSTALACJA ODGROMOWA ST 0.10. Instalacja odgromowa 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-0.10. INSTALACJA ODGROMOWA ST 0.10. Instalacja odgromowa 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. MATERIAŁY...3 3. SPRZĘT...4 4. TRANSPORT...4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

zaproponować materiały innej marki, posiadające te same charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera. 1.2 Sprzęt, Narzędz

zaproponować materiały innej marki, posiadające te same charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera. 1.2 Sprzęt, Narzędz 1. WYMAGANIA WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ST zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi standardami, normami obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROTMEL Usługi Projektowe 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepury 67/46 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KLASYFIKACJA wg CPV DZIAŁ 45000000-7 GRUPA ROBÓT 45200000-9 45300000-0 KLASY ROBÓT 45230000-8

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) REMONT I WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w PAWILONIE GIMNAZJUM ZESPOŁU SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZABEZPIECZENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZABEZPIECZENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.03.01 ZABEZPIECZENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE ST KOD GŁÓWNY CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE ST KOD GŁÓWNY CPV 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE ST 04-01 KOD GŁÓWNY CPV 45214220-8 2 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA ZADANIE PN. MODERNIZACJA CIĄGU ULIC: HEYKEGO, SZKOLNA, MAJKOWSKIEGO, ROGALI, SAWICKIEJ, DERDOWSKIEGO, ABRAHAMA, LIPOWA STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE magazynowo garażowego Kraśnik ul. Głęboka obręb 11-Podlesie, działka nr ew. 1624. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 4 4. TRANSPORT... 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST ROBOTY ELEKTRYCZNE- PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW Kod CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST ROBOTY ELEKTRYCZNE- PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW Kod CPV Specyfikacje Techniczne ST 07.00 Roboty elektryczne przepompownie ścieków 98 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST - 07.00 ROBOTY ELEKTRYCZNE- PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW Kod CPV 45315300-1 Specyfikacje Techniczne ST 07.00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR : POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W KATOWICACH RADIO KATOWICE S.A. 40-036 KATOWICE UL. JULIUSZA LIGONIA 29 NAZWA I ADRES OBIEKTU: BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ WARSZAWA AL. SZUCHA 25. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (STWiOR) Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia INSTALACJA ELEKTRYCZNA REMONTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. grudzień, 2012r OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE ARCHITEKTONICZNE CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM.FRYDERYKA CHOPINA W PILE, Ul. WALKI MŁODYCH 1, Piła

OŚWIETLENIE ARCHITEKTONICZNE CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM.FRYDERYKA CHOPINA W PILE, Ul. WALKI MŁODYCH 1, Piła ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. STRONA TYTUŁOWA 2. OPIS TECHNICZNY 2.1 Podstawa opracowania 2.2 Przedmiar i zakres rzeczowy projektu 2.3 Stan Istniejący 2.4 Opis rozwiązań projektowych 2.4.1 Zasilanie opraw oświetlenia

Bardziej szczegółowo

S T W i O R B Nr. 4 - Instalacja elektryczna i odgromowa. S T W i O R B INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA

S T W i O R B Nr. 4 - Instalacja elektryczna i odgromowa. S T W i O R B INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT S T W i O R B INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA Budowa budynku szaletów w miejscowości Majdan obręb Żubracze gmina - Cisna, powiat leski, woj. podkarpackie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA MGR INŻ. JAROSŁAW CELBAN UL. SŁOWACKIEGO 13B/1 84-300 LĘBORK SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALA CJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ANEKS NR 1 DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Nr.3/E Instalacje elektroenergetyczne - Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST wykonania i odbioru robót budowlanych ROBOTY ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST wykonania i odbioru robót budowlanych ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST wykonania i odbioru robót budowlanych ROBOTY ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNĘTRZNE BUDYNKU CPV 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nr klasyfikacji robót CPV : 4531 0000-3 Temat : Remont instalacji oświetleniowej sal lekcyjnych nr 17, 18, 24, 36 i 38 Gimnazjum z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5.1 5.2 6 7 8 9 10 11 12 Część opisowa Przedmiot i zakres opracowania Podstawa opracowania Zasilanie Rozdzielnica 0,4kV Wytyczne układania wewnętrznej instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ST-E1

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ST-E1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ST-E1 Kody CPV: 45311200-2 45315700-5 45314300-4 453112310-3 Obiekt: WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W JELENIEJ GÓRZE Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ KAMIEŃ - PRUSINA INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ KAMIEŃ - PRUSINA INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TEMAT: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ KAMIEŃ - PRUSINA INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA Grupa klasa, kategoria robót wg wspólnego słownika

Bardziej szczegółowo

Nr Podstawa Opis Jm Ilość. Wytyczenie i inwentaryzacja instalacji podlegajacych ewidencji - odcinek ponad 500m

Nr Podstawa Opis Jm Ilość. Wytyczenie i inwentaryzacja instalacji podlegajacych ewidencji - odcinek ponad 500m Nr Podstawa Opis Jm Ilość PRZEDMIAR Element Linie NN. WYIND /50/2 () 2 KNR 20/70/2 (2) 3 KNR 20/70/5 (2) 4 KNR 50/30/ 5 KNR 50/30/2 6 KNR 50/303/ 7 KNR 50/4/2 8 KNR 50/4/3 9 KNR 50/4/ 0 KNR 50/03/4 ()

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH OBIEKT : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, PŁOŃSK, UL. GRUNWALDZKA 67A BUDOWA WIATROŁAPU I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH BRANŻA: ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE Stadium dokumentacji: branża opracował SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE mgr inż. Piotr Labus E/01/04/2017 S.S.T. Przebudowa budynku przedszkola w Tułowicach ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski, Paweł Danilczuk 82-300 Elbląg, ul. Płk. Dąbka 85/II/9 NIP 5783019247, REGON 280315382 Tel. 513 076 009, 506 961 101 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa obiektu budowlanego:

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie terenu i zasilanie przepompowni

Oświetlenie terenu i zasilanie przepompowni SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Klasa 45.23 45231400-9 SST-E-01 Oświetlenie terenu i zasilanie przepompowni 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: Rozbudowa z przebudową budynku gospodarczego stodoły na wiatę jako centrum wypoczynku,rekreacji i edukacji z małą architekturą, zjazdem i parkingami.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 1. DANE OGÓLNE...3 2. PRZEDMIOT PROJEKTU...3 2.1. ZAKRES PROJEKTU...3 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3. STAN PROJEKTOWANY...5 3.1. ZASILANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO...5 3.2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Budowa budynku sali gimnastycznej w Nowej Białej, Dz. nr 700/1, ul. Cicha, Nowa Biała. DZIAŁY: - Instalacja elektroenergetyczna podstawowa kod CPV

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB POLANICA-ZDRÓJ, LIPIEC 2012R. 1 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kobylinie l. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SST -015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SST -015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SST -015 TEMAT: Przebudowa lokali mieszkalnych ul. Urbanowicza 13 w Dęblinie Instalacje elektryczne OBIEKT: Budynek wielorodzinny ADRES:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja OPIS TECHNICZNY Część opisowa: 1. Przedmiot i zakres opracowania....2 2. Podstawa opracowania...2 3. Zakres opracowania....2 4. Ogólne dane elektroenergetyczne....3 5. Zasilanie....3 5.1. Linie kablowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. dla zadania pn. Budowa sportowej hali środowiskowej w m. Wólka, gmina Strzałkowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. dla zadania pn. Budowa sportowej hali środowiskowej w m. Wólka, gmina Strzałkowo SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla zadania pn. Budowa sportowej hali środowiskowej w m. Wólka, gmina Strzałkowo SST E 01 SST E 01.00.00 - ROBOTY ELEKTRYCZNE 1.0 Wstęp 1.1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W TŁUSZCZU PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WARUNKI SZCZEGÓŁOWE ST

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WARUNKI SZCZEGÓŁOWE ST Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe REMIS Mieczysław Szczygieł 86-200 Chełmno ul. Śliwowa 21, telefon 0-56 676 03 24 kom. 603 091 392 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zawartość opracowania: Spis treści: 1. RYSUNKI... 2 2.WSTĘP... 2 2.1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 2.2 Podstawy opracowania... 2 2.3 Projekty związane z opracowaniem...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia SPIS TREŚCI I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia II. Opis techniczny. III. Obliczenia techniczne Rysunki: Plan sytuacyjny nr 1 Schemat strukturalny zasilania nr 2 1 II. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-Archiwum-Piwnica ROBOTY ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-Archiwum-Piwnica ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-Archiwum-Piwnica ROBOTY ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNĘTRZNE BUDYNKU CPV: 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, CPV

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT projektu technicznego instalacji Oświetlenia boiska sportowego wielofunkcyjnego z bieżnią Inwestor: Adres Inwestora: Adres Inwestycji: Gmina Miasto Tomaszów

Bardziej szczegółowo

Nr tematu : Nr tomu : 11-017 IV

Nr tematu : Nr tomu : 11-017 IV Nr tematu : Nr tomu : 11-017 IV Jednostka projektowa : Temat / obiekt / część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH MODERNIZOWANEGO I PRZEBUDOWYWANEGO BUDYNKU OŚRODKA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO WZDŁUŻ ULICY Zdrojowej POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI Ciechocinek INWESTOR : GMINA MIEJSKA Ciechocinek 87-720 Ciechocinek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH (opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego Str. 2

2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego Str. 2 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego Str. 2 Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane, oświadczam że projekt budowlany: Instalacji elektrycznych w hydroforowni zlokalizowanej w

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ (SST-02) BUDYNEK PRZEDSZKOLA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ (SST-02) BUDYNEK PRZEDSZKOLA OBIEKT : SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ (SST-02) ADRES: BUDYNEK PRZEDSZKOLA DRZEWICA DZ. NR EWID. 36/3, UL. STAWOWA 58 OBRĘB EWID. MIASTO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Montaż słupów oświetlenia ulicznego. 2. Montaż wysięgników i opraw oświetlenia Obiekt: Linia niskiego napięcia oświetlenia ulicznego W Hrubieszowie ul. Ludna+ Prosta,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Kod CPV 45311100-1 Wymiana instalacji odgromowej w budynku ZGK w Bobrownikach przy ul.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Kod CPV 45311100-1 Wymiana instalacji odgromowej w budynku ZGK w Bobrownikach przy ul. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV 45311100-1 Wymiana instalacji odgromowej w budynku ZGK w Bobrownikach przy ul.sienkiewicza 121B 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA E.06. INSTALACJA ODGROMOWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA WARUNKÓW TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA WARUNKÓW TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH DOSTOSOWANIE BUDYNKU REKTORATU AM DO WYMOGÓW OCHRONY POŻAROWEJ Łódź, ul. Kościuszki 4 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1 Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH 1. l Część ogólna 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem ST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 06 ZASILENIE ELEKTROENERGETYCZNE I OŚWIETLENIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 06 ZASILENIE ELEKTROENERGETYCZNE I OŚWIETLENIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 06 ZASILENIE ELEKTROENERGETYCZNE I OŚWIETLENIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW INWOD Inżynieria Środowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory. Waldemar Łągiewka;

Bardziej szczegółowo

Część elektryczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Część elektryczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Opis techniczny...3 1. Temat Opracowania...3 2. Podstawa Opracowania...3 3. Stan istniejący...3 4. Roboty projektowane...3 4.1. Zakres opracowania...3 4.2. Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

2.2 Materiały elektryczne Przy budowie instalacji elektrycznych należy stosować materiały elektryczne zgodnie z dokumentacją projektową.

2.2 Materiały elektryczne Przy budowie instalacji elektrycznych należy stosować materiały elektryczne zgodnie z dokumentacją projektową. Opracowanie zawiera: 1. WSTĘP... 3 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej... 3 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej... 3 1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną... 3 1.4 Określenia

Bardziej szczegółowo

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/ Chorzów

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/ Chorzów HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów INWESTYCJA: Montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku Muzeum w Sosnowcu, ul. Chemiczna 12 INWESTOR: Muzeum w Sosnowcu 41-205 Sosnowiec,

Bardziej szczegółowo

3. Zestawienie podstawowych materiałów. Rysunki 1 Projekt zagospodarowania terenu oświetlenie zewnętrzne

3. Zestawienie podstawowych materiałów. Rysunki 1 Projekt zagospodarowania terenu oświetlenie zewnętrzne SPIS TREŚCI 1. Dane wyjściowe do projektowania 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1 Zasilanie 2.2 Sieć kablowa oświetlenia terenu 2.3 Ochrona

Bardziej szczegółowo

BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45310000-3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH INWESTOR : MIASTO POZNAŃ 61-841 Poznań, Pl. Kolegiacki

Bardziej szczegółowo

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK.

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK. SPIS TREŚCI 1. Spis treści. 2. Opis techniczny. 3. Obliczenia techniczne. 4. Rysunki: E1. Rzut kotłowni instalacja elektryczna. E2. Rzut dachu - instalacja odgromowa. E3. Technologia kotłowni instalacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budynek tlenowni wraz z fundamentem zewnetrznym na zbiornik tlenu - Instalacje Elektryczne

Przedmiar robót. Budynek tlenowni wraz z fundamentem zewnetrznym na zbiornik tlenu - Instalacje Elektryczne Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o. ul. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 13b/6, 70-526 Szczecin Przedmiar robót Strona 2/5

Bardziej szczegółowo

S.S.T. - 4 Instalacyjne roboty elektryczne (CPV )

S.S.T. - 4 Instalacyjne roboty elektryczne (CPV ) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Remont mieszkania w budynku przy ul. Wojska Polskiego 29/18 i Dworcowa 89/7 w Bydgoszczy Lipiec 2011r. S.S.T. - 4 Instalacyjne roboty elektryczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zadanie inwestycyjne: Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami wzdłuż ulicy Strupiechowskiej w miejscowości Goszczyn, gmina Goszczyn SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa przyłącza

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Specyfikacja techniczna ST - 05.02.01.00 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU ST 05.02.01.01 Montaż koryt i kabli ST 05.02.01.02 Montaż urządzeń ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa 1. Dokumenty formalno prawne 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta 1.2 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa projektanta. 1.3 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 1.4 Zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE projekty indywidualne i gotowe, proj. zagospodarowania działki, kierowanie budowami, kosztorysy, certyfikaty energetyczne budynków ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA E-1 instalacje elektryczne wewnętrzne -branża elektryczna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA E-1 instalacje elektryczne wewnętrzne -branża elektryczna SPECYFIKACJA TECHNICZNA E-1 instalacje elektryczne wewnętrzne -branża elektryczna TEMAT: Termomodernizacja budynku Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku przy ul. Kopernika 3 INWESTOR: Miejskie

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy drodze Wojewódzkiej dz nr 1099/1 w m. Szówsko ul Lubelska

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy drodze Wojewódzkiej dz nr 1099/1 w m. Szówsko ul Lubelska SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy drodze Wojewódzkiej dz nr 1099/1 w m. Szówsko ul Lubelska Opracowanie: Firma JS ENERGO Janusz Sęk 37-500 Jarosław ul Pełkińska

Bardziej szczegółowo

3.1 Dobór przekroju kabli. 3.2 Obliczenia skuteczności środków ochrony porażeniowej. 3.3 Obliczenia spadków napięć.

3.1 Dobór przekroju kabli. 3.2 Obliczenia skuteczności środków ochrony porażeniowej. 3.3 Obliczenia spadków napięć. 1. Wstęp. SPIS TREŚCI 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Zakres opracowania 2. Opis techniczny. 2.1 Zasilanie oświetlenia drogi lokalnej ul Dworcowej Górnej w 2.2 Dobór słupów i opraw

Bardziej szczegółowo

SST-03. Wojewódzka Stacja sanitarno-epidemiologiczna we Wrocławiu Ul. M. Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław

SST-03. Wojewódzka Stacja sanitarno-epidemiologiczna we Wrocławiu Ul. M. Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-03 Dla projektu przebudowy pokoi biurowych na pomieszczenia laboratoryjne na drugim piętrze w budynku Wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PB Oświetlenia przebudowanego odcinka ulicy Cmentarnej w Kostrzynie n/odrą - zawartość opracowania I. Opis techniczny : 1. Część ogólna. 2. Opis robót. II Rysunki : Schemat oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG Ι. ZAKRES PROJEKTU Projekt obejmuje: 1. Rozbudowa rozdzielni głównej RG; 2. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody oświetleniowe; 3. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazdowe;

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30 Projekt techniczny Zakład Aktywizacji Zawodowej 11-500 Giżycko ul. 1-go Maja 30 BIURO PROJEKTOWE mgr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE W SALI GIMNASTYCZNEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE W SALI GIMNASTYCZNEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE W SALI GIMNASTYCZNEJ Opracował: mgr inż. Gerard Mainka 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

projekt budowlano-wykonawczy linii kablowej oświetlenia drogowego skrzyżowania dróg łącznej długość l = 0,039km. Odgałęzienie zabezpieczyć wkładką DO1 10AgL w słupie 1/3. Poszczególne obwody należy zabezpieczyć

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZASILANIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA INSTALACJE 230/400V

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZASILANIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA INSTALACJE 230/400V SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZASILANIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA INSTALACJE 230/400V Zakres prac zgodny z katalogiem CPV CPV: 45310000-3 Roboty

Bardziej szczegółowo