I ju po feriach... PRALNIA CHEMICZNA TANIO TERMINOWO Pranie chemiczne: UBEZPIECZENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I ju po feriach... PRALNIA CHEMICZNA TANIO TERMINOWO Pranie chemiczne: UBEZPIECZENIA"

Transkrypt

1 WSZYSTKO DLA DROBIU I GO BI kukurydza, pszenica, otr by... mieszanki dla drobiu, specjalistyczne mieszanki i od ywki mineralne dla go bi czynne w godz soboty w godz tel UBEZPIECZENIA T. J. RACCY ul. Pi sudskiego 34 Stare Babice Zapisy dzieci do Przedszkola w Starych Babicach na rok szkolny 2003/2004 odbywajà si w MARCU Karty zg oszeƒ dzieci wydawane sà od 1 marca 2003 r. w kancelarii przedszkola. Wype nione karty nale y sk adaç do 31 marca 2003 r. w dyrekcji placówki. tel Komunikacja (OC/AC/NW) Pakiety Majàtkowe Urzàd Gminy Stare Babice (ogieƒ, kradzie ) otwarte: 9 15 /oprócz Êrody i soboty/ tel ; dom Fundusze Emerytalne tel. kom Si ownia Sprint zaprasza na: çwiczenia rekreacyjne i odchudzajàce, bilard, hydromasa, do sauny, i na aerobik dla paƒ. ZAPRASZAMY! Borz cin Ma y ul. Kosmowska Zaborów tel tel. kom , , PRANIE WYK ADZIN, VERTICALI I TAPICERKI Stacja Kontroli Pojazdów w Zaborowie zaprasza pn. pt.: sobota: Zaborów ul. Sto eczna 151 tel.: NR 2 (75) ISSN MIESI CZNIK GMINNY LUTY 2003 PRALNIA CHEMICZNA TANIO TERMINOWO Pranie chemiczne: odzie y, sukien Êlubnych, ubraƒ roboczych, fartuchów, zas on, kocy, dywanów. Wykonujemy badania techniczne motocykli i motorowerów, pojazdów samochodowych o DMC do 3,5 t, ciàgników rolniczych i przyczep, a tak e pojazdów przystosowanych do zasilania gazem. OTWARTE: pn. pt sobota ul. Warszawska 238; Babice Latchorzew Tel.: (0 22) ZAPRASZAM Jan Drzewiƒski I ju po feriach...

2 W numerze: Ok adka Tej zimy Êniegu w gminie nam nie brakuje. Cieszà si z niego i duzi i mali... 2 Rozpoczyna si post. Podpatrzone na rynku... Nasz nowy konkurs. Przysy ajcie dowcipy! WieÊci z sàdu. Z Gminy Z urz dów Z terenu 3 Czy znowu nas zaleje? Rozmowa z Wies awem Skalskim, prezesem Gminnej Spó ki Wodnej. Pose niepokorny... Gabriel Janowski spotka si z mieszkaƒcami gminy. 4 Co dajà ustawy o grupach producenckich. 5 Moja gmina w Unii Europejskiej. Mieszkaƒcy naszej gminy 6 Jak si chce to mo na wszystko rozmowa z so tysem Józefem Koz owskim. Czy b dzie nowa poczta? 7 Byç poetà ludzie wiersze piszà. Temat miesiàca 8-9 Polska kraj naszych marzeƒ i snów. W Gimnazjum w Koczargach rozmawialismy z repatriantami. Bezpieczna gmina 10 Za Êlisko i za szybko Mercedes na s upie. I sta a si ciemnoêç... Par s ów o kolczykowaniu. 11 Listy do redakcji. Kolejna placówka TPD? Og oszenia 12 Kiedy wy àczà pràd? Nowe prawo energetyczne. Szklanka mleka dla ka dego ucznia. 13 Og oszenia ró ne. SzeÊciolatki do zerówki.. Zdrowie Kultura Sport 14 To by bal o tym jak Êwi towano dzieƒ dziadków w Borz cinie. Nie tylko dla bobasów. 15 Amatorzy przed okr gówkà. Kolejne zwyci stwo sportowców z Borz cina. Te ferie nie by y nudne. 16 Og oszenia W Gazecie Babickiej og aszaç si warto! WYBORY LEGALNE PROTEST ODRZUCONY! Mimo, e ju po feriach, dzieci nadal wykorzystujà ka dà okazj by pobawiç si na Êniegu. Trudno si dziwiç, dawno nie mieliêmy tak pi knej zimy jak w tym roku. Na rynku Starych Babic, tu przy przystanku powsta a malownicza Êniegowa minigórka. Ciekawe, jak d ugo si utrzyma... 5 marca Ârodà Popielcowà rozpoczyna si okres Wielkiego Postu. Przez 40 dni b dziemy przygotowywaç si do Zmartwychwstania Paƒskiego. Jest to czas szczególnego wyrzeczenia, aktów mi osierdzia wobec bliênich, a jednoczeênie g bszego ws uchania si w S owo Bo e. Warto przeanalizowaç Je w swoim yciu. S u à temu rekolekcje, które rozpocznà si w naszej parafii 23 marca. W dni powszednie nabo eƒstwa dla doros ych odb dà si o godz. 12 i 18, a dla dzieci o 8:30 i 10. Zapraszam równie w niedziele o godz. 7:45, o 9:30 (Msza Âw. z naukà dla dzieci i rodziców), Na rozprawie w dniu 3 lutego br. Sàd Okr gowy w Warszawie oddali protest wyborczy z o ony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP. Przypominamy, e protest dotyczy uniewa nienia wyborów samorzàdowych w naszej gminie, o czym pisaliêmy w nr 13/2002 Gazety Babickiej. Zarzut dotyczy dopisania do list wyborczych 1020 osób. Sàd oddali protest jako bezzasadny, nie znajdujàc potwierdzenia w faktycznych zdarzeniach. Podpatrzone obiektywem... Zapraszam na rekolekcje! o 11:30 i 18. Rekolekcje dla m odzie y szkó gimnazjalnych organizowane b dà 18,19 i 20 marca w godzinach przedpo udniowych. Zach cam wszystkich do pobo nego prze ycia tego okresu, aby sta si duchowym przygotowaniem do zmartwychwstania Pana Jezusa. W czasie Wielkiego Postu zapraszam równie do udzia u w nabo eƒstwie Drogi Krzy owej, w ka dy piàtek o 17 i o 19:30. 11kwietnia procesja Drogi Krzy owej przejdzie ulicami St. Babic. Ks. pra at Jan Szubka MÓJ ULUBIONY DOWCIP! A dla czego w waszej gazecie nie ma kawa ów? zapyta mnie znajomy, nie lubicie si poêmiaç? RzeczywiÊcie, mo e jesteêmy nazbyt powa ni. Proponujemy zatem Czytelnikom nowy konkurs zabaw. Przysy ajcie kawa y, które podobajà si Wam (tylko przyzwoite), a nasze jury wybierze najlepsze z nich. Autorzy opublikowanych dowcipów otrzymajà od redakcji nagrody. Zapraszamy, ludzie z poczuciem humoru yjà ponoç d u ej i na pewno weselej. Gazeta Babicka - miesi cznik Gminy Stare Babice Adres redakcji: Stare Babice, ul. Rynek 32, tel , fax ; Redaktor naczelny: Marcin ada. Sekretarz redakcji: Janina Tomczyk Kolegium Programowe: Artur Dominiak, Pawe Piotrowski, Tomasz Por bski, Joanna Regulska, Ma gorzata Siekierska, Jolanta St pniak, Jan ychliƒski NUMER KONTA: SBO Warszawa o/stare Babice Sk ad i druk: Zak ad Poligraficzny UNIGRAF, tel./fax (22) , Blizne Jasiƒskiego, ul. eromskiego 1. POSE NIEPOKORNY... Pod koniec lutego br. Urzàd Gminy w Starych Babicach odwiedzi pose Gabriel Janowski lider partii politycznej Przymierze dla Polski. Sala konferencyjna by a wype niona po brzegi. Zebrani mogli dowiedzieç si dlaczego pose jest przeciwnikiem Unii Europejskiej, co by o przyczynà rozstania z Ligà Polskich Rodzin i jakie sà powody jego negatywnej oceny prac rzàdu. Argumentów tych nie przytaczamy z obawy przed procesem o znies awienie, który niechybnie wytoczy yby nam osoby, o których mówi pose. WÊród spraw, które zwróci y naszà uwag igodnych nale ytego poparcia, znalaz y si m.in.: potrzeba zorganizowania rolników w silnych zwiàzkach, z którymi b dà liczyli si politycy i zach ta dla m odzie y do szerszej dzia alnoêci politycznej w obronie interesów Polski. Gabriel Janowski, mimo licznych s ów krytycznych dotyczàcych aktywnoêci obywatelskiej rodaków, jest pe en optymizmu. JeÊli zaczniemy dzia aç razem mo emy wiele dobrego uczyniç dla Polski. Jeszcze jest czas, by nie dopuêciç do wyprzeda y tego, co zosta o z majàtku narodowego powiedzia. Wostatnim czasie (w pa dzierniku ub. r.) pose Janowski okupowa mównic sejmowà, doprowadzajàc do nag oênienia sprawy STOEN-u, wczeêniej zas ynà jako gorliwy obroƒca polskiego cukru. Mimo e od egnuje si od porównania z Rejtanem, pomijajàc fakty historyczne, metody jakimi pos uguje si dowodzàc swoich racji nasuwajà jednoznaczne skojarzenia. Gabriel Janowski jest jednà z barwniejszych postaci naszej sceny poli- Z GMINY Z URZ DÓW Z TERENU CZY ZNOWU NAS ZALEJE? P o ubieg orocznych obfitych opadach deszczu i podtopieniach kilkudziesi ciu posesji w naszej gminie, wiele osób zastanawia si, jak b dzie w tym roku. Czy w przypadku mokrej wiosny system melioracyjny zdo a odpowiednio odprowadziç wod? zapytaliêmy WIES AWA SKALSKIEGO prezesa Gminnej Spó ki Wodnej. Obecny stan urzàdzeƒ melioracyjnych i ogrom zaniedbaƒ z lat poprzednich mo e przysparzaç mieszkaƒcom wielu problemów. Nasze k opoty zacz y si przed kilku laty, gdy Walne Zgromadzenie dopuêci o do oddzielenia si pewnych miejscowoêci od Spó ki i zezwoli o im na wykonywanie konserwacji i drobnych napraw urzàdzeƒ melioracyjnych we w asnym zakresie. W rezultacie ludzie nie p acili sk adek i przez 5-6 lat nic w tych miejscowoêciach nie robiono. So tysi, którzy mieli pilnowaç realizacji okreêlonych zadaƒ, równie nie wywiàzali si ze swoich zobowiàzaƒ. Decyzjà Walnego Zgromadzenia kilka lat temu przywrócono miejscowoêciom, o których mówi, cz onkostwo w spó ce wodnej. Zaleg oêci z poprzednich lat i niewielkie wp aty finansowe z pozosta ych miejscowoêci doprowadzi y do zapaêci ca ego systemu. W sytuacji, gdy koszt czyszczenia 1 m rowu waha si w granicach 2 z, my przywracajàc dro noêç g ównych cieków wodnych musieliêmy p aciç ponad 6 z /m. Przez kilka lat w wielu miejscach, gdzie kiedyê by y czyste rowy, poros y drzewa i pojawi y si góry Êmieci. Kiedy rozpocznà si prace nad przywracaniem sprawnoêci systemu? OczywiÊcie na wiosn, gdy tylko si ociepli, dokonamy przeglàdu wszystkich urzàdzeƒ i rozpoczniemy prac w rejonach najbardziej zagro onych. KiedyÊ, jeszcze w strukturze Rejonowego Zwiàzku Spó ek Wodnych, umowa przewidywa a coroczne czyszczenie 50% wszystkich rowów melioracyjnych w gminie. Poniewa nasta y nowe czasy, cz Êç w aêcicieli dzia ek, posesji i gruntów rolnych stwierdzi a, e nie b dzie p aciç sk adek i w efekcie zabrak o pieni dzy nawet na ten zakres robót. W ubieg ym roku zamiast spodziewanych 103 tys. z uda o si zebraç jedynie 68 tys. z. W kwietniu ub. roku oddzieliliêmy si od Rejonowego Zwiàzku Spó ek Wodnych w Pruszkowie. Tak postanowi o Walne Zgromadzenie delegatów Spó ki. Dzi ki tej decyzji uzyskaliêmy pe nà kontrol nad Êrodkami finansowymi i teraz mo emy byç pewni, e trafià one rzeczywiêcie na konserwacj urzàdzeƒ melioracyjnych. Stawki sk adek przyj te wbr. wynoszà 40 z od ha gruntów rolnych i 80 z od dzia ek pozarolniczych. Stawki te wywo a y protesty wielu osób uczestniczàcych w posiedzeniu delegatów Spó ki. Tak, ale wynika y one w du ej mierze z niezrozumienia systemu naliczania op at. W przypadku gospodarstw rolnych p aci si bowiem sk adk nie od wszystkich posiadanych ha, tylko od powierzchni bezpoêrednio zmeliorowanej. Rowy i sàczki majà okreêlony zasi g oddzia ywania zale ny od rodzaju gruntu. Dysponujemy mapami, gdzie naniesione sà zasi gi dzia ania urzàdzeƒ melioracyjnych. Wszystkie dane mo na zatem zweryfikowaç. Które rejony gminy sà najbardziej zagro one podtopieniami? Wi kszoêç terenów w gminie St. Babice ma wysoki poziom wód gruntowych. JeÊli chodzi o urzàdzenia melioracyjne, to najgorsza sytuacja jest w Klaudynie, w Zielonkach i zachodniej cz Êci Babic. dokoƒczenie na str. 4 tycznej. Potrafi przez d ugi czas skupiç na sobie uwag wszystkich s uchaczy zebranych w sali konferencyjnej. Wydawa o si równie, e ich onieêmiela. Nikt bowiem nie zapyta o sprawy dotyczàce wsi i rolnictwa, nikt równie nie porusza tematu Unii Europejskiej. Jedyne pytania jakie pad y z sali dotyczy y ewentualnej wojny z Irakiem i przysz o- Êci naszej m odzie y. Na zakoƒczenie spotkania Pose rozdawa autografy. m. 2 GAZETA BABICKA nr 2 (75) GAZETA BABICKA nr 2 (75) 3

3 Z GMINY Z URZ DÓW Z TERENU Z GMINY Z URZ DÓW Z TERENU CZY ZNOWU NAS ZALEJE? dokoƒczenie ze str. 3 Z y jest równie stan urzàdzeƒ w Wojcieszynie. Du o jest do zrobienia w kwestii poprawy przepustów, wylotów i naprawy zbieraczy. W ubieg ym roku rozpocz liêmy dzia alnoêç przy zerowym stanie konta. Pewne fundusze pojawi y si dopiero pod koniec roku, kiedy ju nie mo na by o prowadziç robót. Jednak jakieê prace by y w 2002 r. wykonywane? Tak, ale by y to roboty og oszone w przetargach organizowanych przez Urzàd Gminy. Z racji zrzutu wody z oczyszczalni Êcieków do rowu Z-7, Gmina przejmuje cz Êç naszych zadaƒ i konserwuje pewnà iloêç rowów. Czy równie w tym roku mo emy obawiaç si podtopieƒ gospodarstw? Tak katastrofalnych opadów jak w ubieg ym roku nie by aby w stanie odprowadziç adna instalacja melioracyjna. W ciàgu paru godzin spad o tyle deszczu, ile pada normalnie przez pó roku. Przypomnijmy sobie, co dzia o si wtedy w Warszawie, gdy obfitych opadów deszczu nie by a w stanie odebraç nawet kanalizacja burzowa, a my w gminie mamy do czynienia z odwodnieniem gruntów, a nie z bezpoêrednim odprowadzeniem wody. OczywiÊcie, im sprawniejszy b dzie nasz system melioracyjny, tym szybciej woda zzalanych terenów odp ynie do rowów. Aby go jednak usprawniç musimy mieç pieniàdze. Do tej pory wp yn o do nas jedynie 67% ubieg orocznych sk adek, a sà jeszcze zaleg oêci si gajàce 2000 r. W jaki sposób b dà Êciàgane sk adki? Wystawimy nowe wezwania do N a terenach od Starych Babic poprzez O arów Maz., Leszno, B onie skupieni sà jedni z najlepszych producentów warzyw gruntowych w Polsce. Do nich g ównie adresowany by wyk ad dotyczàcy grup producentów rolnych, zorganizowany 19 lutego br. przez w adze gminne wspólnie z Wojewódzkim OÊrodkiem Doradztwa Rolniczego. Spotkanie prowadzi Zbigniew Piper g ówny specjalista ds. ogrodnictwa w WODR. Zainteresowanie by o umiarkowane przyby o ponad 20 osób. Wprawdzie na naszym terenie nie funkcjonuje adna grupa, która mog aby ubiegaç si o pomoc finansowà, ale mo e warto Walne zgromadzenie delegatów Gminej Spó ki Wodnej zap aty, a do osób uporczywie uchylajàcych si od uiszczenia nale noêci b dziemy wysy aç komornika. JednoczeÊnie musimy poszukiwaç Êrodków finansowych wsz dzie tam, gdzie jest to mo liwe. Nawet w Zarzàdzie Dróg Wojewódzkich. Przecie woda sp ywajàca z jezdni do rowów trafia nast pnie do naszych instalacji melioracyjnych. Drogowcy powinni zatem partycypowaç w kosztach ich utrzymania. Przy braku Êrodków finansowych trudno mówiç o budowie nowego systemu melioracji. Ciekawe jest jednak, ile obecny system wytrzyma, nawet zak adajàc, e zostanie odêwie ony? Sà w Polsce takie systemy, które pami tajà jeszcze czasy carskie. Budowano je kiedyê z solidnych rurek ceramicznych i przetrwa y nawet w dobrej kondycji do naszych czasów. Ârednio, ywotnoêç systemu zak ada si jednak na 50 lat. Instalacje w naszej gminie pochodzà z lat 60 i 70- tych. Istniejà tak e nowsze, z lat 80-tych, w rejonie Borz cina. Koszty budowy nowego systemu sà ogromne, mo emy je szacowaç na conajmniej 30 z /m, dlatego te tak wa ne jest, aby jak najd u ej uda o nam si zachowaç to, co ju posiadamy. Krà à plotki, e wzbogaci si Pan na prezesostwie spó ki wodnej? Ciesz si zatem, e mog je zdementowaç. Jestem prezesem spo ecznie i nie pobieram z tej pracy adnych profitów, a utrzymuj si prowadzàc gospodarstwo rolne. Jedynà osobà zatrudnionà w Urz dzie Gminy w zwiàzku z pracà w spó ce wodnej jest Micha Tar owski inspektor ds. melioracji. Jest to osoba tzw. pierwszego kontaktu i do niego trzeba si zwracaç we wszystkich sprawach zwiàzanych z dzia aniem Gminnej Spó ki Wodnej. m mgr in. Micha Tar owski CO DAJÑ USTAWY O GRUPACH PRODUCENCKICH? pomyêleç, aby takà grup stworzyç. Na spotkaniu mo na by o dowiedzieç si o korzyêciach finansowych, jakie przynoszà ustawy o grupach producenckich oraz jakie warunki nale y spe niç, aby takà grup stworzyç. Najwa niejszà sprawà jest to, e grup producentów rolnych, która chce skorzystaç z pomocy finansowej ze Êrodków publicznych mogà tworzyç osoby fizyczne czyli rolnicy. Nie ma w niej miejsca na osoby prawne, które cz sto znajdujà si w dotychczas funkcjonujàcych spó dzielniach czy zrzeszeniach. Nie oznacza to, e taka grupa nie ma szans na skorzystanie z pomocy przewidzianej w ustawie. Nale y jednak zmieniç jej statut i dostosowaç do wymagaƒ ustawowych. Jakà pomoc mo emy uzyskaç rejestrujàc grup producentów rolnych? Ustawa o grupach producentów rolnych i ich zwiàzkach (Dz.U. nr 88 z dn r. poz. 983) przewiduje 3 formy udzielania pomocy dla zarejestrowanych grup: 1. na rozpocz cie dzia alnoêci administracyjnej i za o enie firmy pomoc przewidziana jest w okresie pierwszych 5 lat 2. preferencyjne, niskooprocentowane kredyty, takie jak dla m odych rolników 3. mo liwoêç uzyskania zwolnieƒ podatkowych od nieruchomoêci wybudowanych i zmodernizowanych w grupie producentów rolnych w okresie pierwszych 5 lat od momentu rejestracji. Szczególnie atrakcyjnà formà pomocy sà zdaniem p. Zbigniewa Pipera preferencyjne MOJA GMINA W UNII EUROPEJSKIEJ pod takim has em rusza program promujàcy integracj Polski z Unià Europejskà po àczony z aktywizacjà zawodowà absolwentów. W ramach realizacji programu, 1 marca br. w Starych Babicach rozpoczyna dzia alnoêç gminny oêrodek informacji europejskiej. W obliczu zbli ajàcego si referendum, rzàd chce zintensyfikowaç kampani informacyjnà na temat przysz ego cz onkostwa Polski w Unii i zmobilizowaç wyborców do udzia u w g osowaniu. Gminne oêrodki wzmocnià te dzia ania na szczeblu lokalnym. W ka dym z nich, w okresie od 1 marca do 30 czerwca, zostanà zatrudnione 2 osoby, które b dà informowaç lokalne spo ecznoêci o warunkach przystàpienia do Unii iodpowiadaç na pytania zainteresowanych. Oferta zosta a skierowana do wszystkich bezrobotnych posiadajàcych status absolwenta czyli osób obj tych programem Pierwsza praca. Skorzysta z niej oko o 5 tysi cy absolwentów. Pracownicy gminnych oêrodków muszà mieç ukoƒczone studia o kierunku humanistycznym posiadaç tytu magistra lub licencjata. Powinni równie wykazaç si znajomoêcià komputera i internetu oraz ogólnà wiedzà o Unii. Ich umiej tnoêci poszerzà jeszcze szkolenia sk adajàce si z dwóch cz Êci: merytorycznej obejmujàcej zagadnienia podstaw instytucjonalno prawnych Unii oraz wyniki naszych negocjacji oraz metodologicznej dotyczàcej sposobu prowadzenia punktu kredyty przewidziane dla grup producentów rolnych. W konfrontacji z Unià Europejskà musimy myêleç o zakupie urzàdzeƒ s u àcych przygotowaniu p odów rolnych do sprzeda y (ch odzenie, sortowanie, pakowanie). Kredyt mo e okazaç si jedynà mo liwoêcià zakupu tych bardzo kosztownych urzàdzeƒ. Druga ustawa o organizacji rynku owoców i warzyw (Dz.U. nr 3 z dn r. poz. 19) przewiduje pomoc dla: grup uznanych, które osiàgajà rocznie sprzeda nie ni szà ni 100 tys. euro grup wst pnie uznanych o sprzeda y rocznej min. 50 tys. euro. Ustawa przewiduje pomoc dla grup uznanych na wsparcie tzw. funduszu operacyjnego, z którego finansowany jest program dzia ania. Grupa wst pnie uznana otrzymuje pomoc na rejestracj i wyposa enie w Êrodki techniczne. informacji i rozmowy z petentem. Absolwenci zostanà tak e wyposa eni w informatory i broszury. Wszystko to stwarza realnà szans, e gminne oêrodki stanà si miejscem rzetelnej informacji i odpowiedzi na nasze unijne wàtpliwoêci. Babicki oêrodek otrzyma lokalizacj w Urz dzie Gminy. Jego pracownicy b dà prowadziç kampani informacyjnà na temat integracji organizujàc spotkania w urz dzie i jednostkach gminnych (szko- y, klub sportowy). B dà pracowaç równie wterenie uczestniczàc w zebraniach wiejskich i spotykajàc si z rolnikami wspólnie zpracownikiem WODR. Niezb dnà oka e si zapewne wspó praca z biurem powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wojcieszynie. Informacje na temat wszystkich dzia aƒ b dà zamieszczane w naszej gazecie. Ministerialny program potrwa do 30 czerwca br., bowiem do tego czasu ministerstwo finansuje sta zatrudnionych absolwentów z rezerwy Funduszu Pracy. Ale pracownicy oêrodków, które zakoƒczà wtedy swojà dzia alnoêç, po 3 miesiàcach grzebania w unijnych przepisach mogà staç si poszukiwanymi specjalistami. JeÊli bowiem w referendum powiemy tak, dopiero wtedy wiedza o Unii b dzie w cenie i wielu sta ystów z gminnych oêrodków otrzyma swojà szans. jot Drugà formà pomocy dla grup uznanych jest wyp ata rekompensat z tytu u wycofywania ze sprzeda y owoców i warzyw wybranych gatunków. Ten nowy na polskim rynku instrument jest popularny w UE, ale jego znaczenie zmniejsza si. Wszystkie wymienione Êrodki pomocy, zwyjàtkiem rekompensat, sà ju dost pne. Nale y przy tym podkreêliç, e Êrodowiska ogrodnicze w UE mogà otrzymaç pomoc wy àcznie za poêrednictwem grup. W krajach takich jak Francja, Belgia, Holandia, Dania oko o 80% rynku opanowa y grupy producenckie. Jest to naturalna odpowiedê na stworzenie sieci super i hipermarketów. To prosta relacja, którà wymusi o ycie. Nawet du e gospodarstwa nie by y w stanie sprostaç ogromnym zamówieniom du ych sieci handlowych i zapewniç ciàg oêç dostaw. Rolnicy musieli szukaç pomocy u sàsiadów i w ten UNIA EUROPEJSKA paƒstw 3,2 mln km 2 powierzchni 375 mln mieszkaƒców 23% Êwiatowej produkcji przemys owej 20% Êwiatowego eksportu 34% Êwiatowych rezerw walutowych PA STWA CZ ONKOWSKIE: Niemcy Francja W. Brytania W ochy Hiszpania Belgia Grecja Holandia Portugalia Dania Szwecja Austria Finlandia Irlandia Luksemburg PA STWA KANDYDUJÑCE: Polska Rumunia Czechy W gry Bu garia S owacja Litwa otwa S owenia Estonia Cypr Malta Turcja sposób powstawa y grupy. W skali ca ego naszego kraju jest zaledwie ok. 30 grup, które zarejestrowa y si u wojewodów. Sà du o s absze, ni te w UE tam Êredni obrót wynosi ok. 9 mln euro. W woj. mazowieckim, w myêl przepisów pierwszej ustawy, zarejestrowa y si dotychczas tylko 3 grupy. Nasi rolnicy nie czujà na razie potrzeby àczenia si w grupy. Jednak to, e w okolicach Warszawy wi kszoêç producentów nie ma k opotów ze sprzeda à, jest czynnikiem usypiajàcym uwa a Z. Piper. Z chwilà wejêcia do Unii sytuacja zacznie si zmieniaç. Mo e wtedy znaleêç si taƒszy dostawca owoców i warzyw, np. z Holandii. OÊrodki Doradztwa Rolniczego starajà si przekazaç maksimum wiedzy na temat mo liwoêci tworzenia grup producentów rolnych. Podj cie decyzji nale y do rolników. jot 4 GAZETA BABICKA nr 2 (75) GAZETA BABICKA nr 2 (75) 5

4 MIESZKA CY NASZEJ GMINY Co s ychaç Panie So tysie? S o tysem zosta w burzliwych okolicznoêciach. W wyborach w 1974 r. Józef Koz owski obecny so tys Blizne Jasiƒskiego zwyci y ogromnà przewagà g osów. Mimo to, zanim objà so tysowanie up yn o jeszcze troch czasu pe nego zaskakujàcych wydarzeƒ. To by y zupe nie inne realia ni obecnie wspomina p. Józef. Urz dujàca wówczas so tys by a osobà ma o operatywnà i ugodowà. We wsi rzàdzi de facto miejscowy radny. JeÊli coê uda o si za atwiç sz o na konto radnego, za niepowodzenia baty zbiera a so tysowa. Koz owski zapowiedzia : Jak ja zostan so tysem, te rzàdy si skoƒczà. S owa te sta y si przys owiowym kijem w mrowisko. Gdy po wyborach uda si do urz du gminy w celu dope nienia formalnoêci, nikt nie chcia z nim rozmawiaç naczelnik by bardzo zaj ty, pozostali urz dnicy niekompetentni lub nieupowa nieni do rozmowy. Czeka tak d ugo, a zosta przyj ty. Zbyto go jednak stwierdzeniem, e jakieê dokumenty nie sà jeszcze gotowe. Mia czekaç, a zostanie wezwany. Zatwierdzenie wyborów przeciàgano, próbujàc zmieniç ich wynik. Zbierano podpisy przeciwko Koz owskiemu. Gdy to nie przynios o oczekiwanego rezultatu, uknuto prymitywnà intryg. Próbowano oskar yç go, e napad na so tysowà chcàc zabraç jej pieniàdze. Koz owski mia byç aresztowany w dniu poprzedzajàcym zebranie wyborcze. Zapobieg temu znajomy milicjant ostrzegajàc, aby w tym dniu nie nocowa w domu. Dalszy rozwój wypadków p. Józef uprzedzi udajàc si ze skargà do powiatowych w adz partyjnych w Pruszkowie.Zarzàdzono ponowne wybory. Dotychczasowa so tys zakoƒczy a swoje urz dowanie przy 32 g osach poparcia, a jej nast pcà zosta Józef Koz owski, uzyskujàc 123 g osy. Swoje pierwsze dzia ania nowy so tys skierowa na uporzàdkowanie numeracji domów. Do tej pory numery nadawane by y w kolejno- Êci budowania. Efekt mo na sobie wyobraziç. Bez pomocy mieszkaƒców nikomu obcemu nie uda o si odnaleêç odpowiedniego adresu. So tys spowodowa, e dzia ki zosta y ponumerowane w kolejnoêci. Nadano równie nazwy wszystkim ulicom. Potem rozpocz to budow dróg i ulic. Powsta wtedy pierwszy odcinek ulicy Hubala Dobrzaƒskiego, którà trzy lata temu przed u ono a do Babic. By a to wtedy jedna z dwóch dróg utwardzonych w ca ym so ectwie. Nast pne powsta y dopiero za kadencji obecnego wójta. Uda o si tak e za o yç oêwietlenie na ulicy, którà ludzie chodzili do przystanku. Ka dà spraw trzeba by o w tamtych latach forsowaç pisaç dziesiàtki podaƒ, wydeptywaç Êcie ki do w adz gminnych i powiatowych. Propaganda sia a si jak dzikie zbo e wspomina p. Józef, ale gdy so tys wychodzi z konkretnà propozycjà zrobienia czegoê, wszystkimi si ami starano si pozbawiç go ch ci do dzia ania. Jednak so tysa Koz owskiego nie atwo by o odwieêç od raz powzi tych postanowieƒ. Gdy czegoê si podjà, zrobi wszystko, aby to zrealizowaç. Tak by o z gazociàgiem. Trzy razy zawiàzywali komitet powo any do jego budowy. Dwóm pierwszym nic nie uda o si zrobiç, wi c so tys wzià spraw w swoje r ce. I chocia naczelnik gminy powiedzia mu, e nie kiwnie w tej sprawie palcem, bo mu gaz niepotrzebny, nie zniech ci si. Szuka poparcia u samego genera a Jaruzelskiego. ObmyÊli ca y plan dzia ania, eby napisany przez niego w tej sprawie list dotar do ràk ówczesnego premiera. W tym celu znalaz dojêcie do kierowcy genera a i poprosi, aby wr czy list swojemu pryncypa owi przed jakimê wyjazdem, aby ten mia czas go przeczytaç. Plan powiód si. Nast pnego dnia w gminie odebrano telefon z Rady Paƒstwa z poleceniem rozpocz cia gazyfikacji. Naczelnik nie stawia ju oporów. Inwestycja ruszy a, a mieszkaƒcy majà gaz do dziê. Tamte wydarzenia nale à ju jednak do minionej epoki. Nowa w adza samorzàdowa bez specjalnych nacisków podj a kolejnà inwestycj budow kanalizacji. Ma jà teraz ok. 30% mieszkaƒców. Iwestycja kontynuowana jest w miar mo liwoêci finansowych gminy. Wodociàg jest natomiast JAK SI CHCE, TO MO NA WSZYSTKO CZY B DZIE NOWA POCZTA? Prawdopodobnie ju na wiosn br. ruszy budowa obiektu, w którym b dzie mie- Êci a si poczta. Inwestorem jest Spó dzielnia Handlowo Us ugowa w Starych Babicach w aêciciel terenu. Nowy budynek ma stanàç na placu przy ul. Rynek 11, gdzie urzàd pocztowy funkcjonuje od 1995 r. Nie musimy wi c zmieniaç swoich przyzwyczajeƒ co do lokalizacji poczty. Z ulgà natomiast przyjmà zapewne mieszkaƒcy popraw warunków lokalowych ju w ca ej wsi. Brakuje jeszcze chodników, przyda oby si utwardziç pozosta e drogi. So tys Koz owski powierzonà mu przed prawie trzydziestoma laty funkcj sprawuje do dziê. Mimo swoich siedemdziesi ciu kilku lat pan Józef nadal jest pe en energii i ch ci do nowych dzia aƒ. Zamierza jeszcze wybudowaç dla mieszkaƒców swojej wsi Dom Spokojnej StaroÊci. Gotowy i klarowny schemat dzia ania ma ju w g owie. Gdy tylko koêció, którego budow teraz pilotuje b dzie mia sklepienie, ruszy sprawa domu dla emerytów i rencistów. Pan Józef ocenia, e b dzie to mo liwe za ok. 3 lata. Marzy mu si tak e poczta i oêrodek zdrowia, aby mieszkaƒcy nie musieli jeêdziç a do Babic. Przyda aby si te w pobli u apteka ijakiê sklep. Chcia by, aby wszystko to skupione by o wokó nowobudowanego koêcio a. Powsta oby w ten sposób we wsi ma e centrum przydatne w za atwianiu codziennych spraw. Problemem ostatnich dni sta a si dla mieszkaƒców planowana od 1 marca br. likwidacja autobusu 149. Utworzono wprawdzie nowà lini 310, ale autobusy b dà kursowaç tylko w dni powszednie. So tys wspólnie zmieszkaƒcami zamierzajà pisaç petycj w tej sprawie. JeÊli tylko si i zdrowia nie zabraknie, panu Józefowi uda si zapewne zrealizowaç tak e i te zamierzenia. Janina Tomczyk urz du. Wszyscy wiemy w jakim standardzie korzystaliêmy do tej pory z us ug pocztowych. Jaka b dzie nowa poczta? Jak poinformowa a nas v-ce prezes Spó dzielni Handlowo-Us ugowej Halina Bagnicka, b dzie to obiekt parterowy z u ytkowym poddaszem. Poczta ma dzier awiç ca y parter budynku o powierzchni 280 m 2. Przestronna sala operacyjna, na której do obs ugi klientów zaplanowano cztery okienka, zajmie 50 m 2. Na poddaszu znajdzie miejsce administracja Spó dzielni oraz b dà do wynaj cia lokale biurowe. Projekt ma byç gotowy na 28 marca br. Mieszkaƒcy zyskajà kilka nowych miejsc pracy. W nowym urz dzie znajdzie zatrudnienie 20 osób. Dla pracowników przewidziano bogate zaplecze socjalne, m.in. pokój dla listonoszy, pokój Êniadaƒ, szatni. B dzie tak e miejsce na magazyn druków, magazyn podr czny, pokój komputerowy, a nawet ma e archiwum. Z niecierpliwoêcià czekamy na realizacj inwestycji, o jej post pach b dziemy Paƒstwa na bie àco informowaç. jot Weso e jest ycie staruszka Senior to ma klawe ycie. Nic nie robi, a fors ma nie wierzycie? Pytacie gdzie trzyma w skarpecie, ale ona ma dziury, jak w bud ecie. Wsz dzie ma zni ki, przywileje imi e uczucie, e z pracy, to ju go nikt nie wyleje. Pozycj w yciu mia jeêli okciami si przez nie pcha, a teraz nikt go nie prosi, nikt nie zaprasza nikt nie dostrzega, nikt nie przeprasza. Je bardzo ma o, Êpi jeszcze mniej, ciuchy po dzieciach dodziera, reszt w lumpeksach dobiera. Po ytku z niego jest co niemiara, Dzieci pilnuje, pierze, gotuje i domowników to nie kosztuje a bud et domowy jak e ratuje. A wi c dziateczki, kochajcie babcie, kochajcie dziadków od ich domowych prac Ko odko nie bierze podatków. Mora z tego jest jeden weso e jest ycie staruszka gdzie stàpnie zakwita mu cierniowa ycia dró ka Chodzi mi o to, aby j zyk gi tki powiedzia wszystko, co pomyêli g owa... J. S owacki Byç poetà, byç poetà... Czy poetà jest si zawsze, czy tylko bywa nim si czasami? A mo e do stanu umys u, w którym Êwiat postrzegamy inaczej ni inni, trzeba po prostu dojrzeç? Trzeba coê prze yç, co nas zainspiruje i zmusi do pisania? DziÊ na te pytania nie znajdziemy odpowiedzi. A mo e w àczà si do tych rozwa aƒ Czytelnicy? Zapraszamy! Sà w naszej gminie ludzie, którzy cenià pi kno polskiej mowy. Piszà wiersze z wielu powodów: aby wyraziç swoje uczucia, rozterki lub z ró nych innych okazji, czasami nawet rocznicowych. Seniorem naszych gminnych poetów jest Tadeusz ychliƒski, znany doskonale nie tylko Babickim Sàsiadkom, ale i okolicznym mieszkaƒcom. Pan Tadeusz jest równie zdobywcà I nagrody w konkursie poetyckim Gazety Babickiej (czerwiec 2002 r.). DziÊ przedstawiamy kolejnych twórców. Ale zacznijmy od ich utworów. Jumi Pami tasz? Jak cicho pada deszcz gdy szliêmy razem trzymajàc si za r ce. Jak wolno zapada zmierzch gdy patrzyliêmy sobie w oczy. Jak wczesny by dzieƒ gdy szliêmy si spotkaç Jak smutny by ksi yc gdy musieliêmy si rozstaç Jak szybko p yn y dni gdy razem byliêmy My. Mi oêç trzeciego wieku Mi oêç ludzi dojrza ych jest jak babie lato, nieco spóêniona, ale zawsze ciep a, uduchowiona. Mi oêç bardzo doros a w pe nej ycia krasie czasami z seksu wyzwolona a ile wzruszeƒ z sobà niesie. Uczucie nieziemskie, wiek nie odgrywa tu roli cz owiek bez mi oêci jest w codziennoêci niewoli. aweczka w parku pod drzewem stojàca, nieraz ich widzia a przytulonych trzymajàcych si za r ce. M odzi o nich mówià chyba zwariowali, ale oni b dà ci sami, zawsze dla siebie wspaniali. MIESZKA CY NASZEJ GMINY Do... Gdy myêl o tym co by o oczy zachodzà mi mg à Wspominam cz sto te chwile raz z dobrych, raz ze z ych stron. Nie wróc do przesz oêci nie wrócà tamte dni Postaram si yç w codziennoêci i szcz Êcie w sobie tliç. Pod tym ciekawym pseudonimem ukrywa si równie interesujàca m oda osoba. Justyna Michlewicz mieszka w Koczargach Nowych. Jest uczennicà jednego w warszawskich liceów. Wiersze pisze od roku. G ównym tematem jej twórczoêci jest mi oêç. Nic zatem dziwnego, e ulubione dzie o literackie Justyny to Romeo i Julia. Podobajà nam si Twoje utwory, Justyno. MyÊl, e warto, abyê pisa a dalej. Doskonale operujesz subtelnym nastrojem delikatnej materii uczuç. Brawo! Leokadia Szczeciƒska-Michalak Jumi Pani Leokadia pochodzi z Lubiczowa i mimo e obecnie mieszka w Warszawie, nadal jest zwiàzana z naszà gminà mieszkajà tu jej rodzice. KiedyÊ pracowa a w spó dzielni ogrodniczej. Teraz jest ju na emeryturze i dzia a aktywnie w klubie seniora Górce. Ostatnio pojawi a si równie na spotkaniu naszych seniorów w St. Babicach, gdzie zaprezentowa a cz Êç swojej twórczoêci. Mimo e wiersze pisze od kilku miesi cy, to jest ju ich du o, bo powstajà prawie codziennie. Leokadia Szczeciƒska- Michalak jest tak e studentkà. Wraz z m - em ucz szcza na zaj cia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W jej twórczoêci pojawiajà si tematy zwiàzane zarówno ze z otym wiekiem, jak i z przyrodà, a tak e porami roku. Jest równie mi oêç, jak widzimy zatem nie tylko m odoêç ma swoje prawa. Gratulujemy Pani pomys owoêci i yczymy weny twórczej do pisania nast pnych utworów. Poezja jako hobby mo e przynieêç radoêç zarówno Pani, jak i s uchaczom, zw aszcza gdy pisana jest z humorem i refleksjà dotyczàcà codziennych dni. W Szkole Podstawowej w Borz cinie dzia a ko o recytatorskie, w którym dzieci majà kontakt z pi knem j zyka i tworzà pierwsze utworki poetyckie. Czym skorupka za m odu nasiàknie... 6 GAZETA BABICKA nr 2 (75) GAZETA BABICKA nr 2 (75) 7

5 Rodzina Gliwiƒskich Józefa i Zygfryd Karpiƒscy w rozmowie z naszà reporterkà Janinà Tomczyk Stanis aw Wysocki (z prawej) dzi kuje w-ce staroêcie Paw owi Kanclerzowi za mieszkanie w O arowie Alesja i Jerzy Gliwiƒscy najm odsze pokolenie ju w Polsce Zsy ki Polaków w g àb Rosji rozpocz y si ju w XVII wieku i sà zwiàzane ze wszystkimi tragicznymi wydarzeniami w naszej ojczyênie. Poczynajàc od Konfederatów Barskich, poprzez uczestników Powstania KoÊciuszkowskiego, o nierzy napoleoƒskich, Filomatów, Filaretów i uczestników wielkich powstaƒ narodowych listopadowego i styczniowego, setki tysi cy naszych rodaków zes ano na Sybir i Kaukaz. Równie Marsza ek Polski Józef Pi sudski zmuszony by poznaç uroki Syberii. Okrutny terror dotknà rzesze Polaków zamieszkujàcych wschodnie tereny dawnej Rzeczypospolitej. Ma o kto wie, e Maryna Pieçko sprawna sowiecka machina potrafi a w ciàgu jednej nocy z9 na 10 lutego 1940 r. deportowaç a 220 tys. osób! Ten tragiczny rekord, pierwszej wywózki na tak masowà skal pobito ju w kwietniu 1940 roku. Jednà z ostatnich masowych represji w stosunku do ludnoêci polskiej by o zes anie o nierzy AK podczas wyzwalania Polski przez Armi Czerwonà i kilka lat po wojnie... W pi knej auli Gimnazjum w Koczargach Nowych odby o si spotkanie repatriantów, którzy mieszkajà w naszym powiecie. 20 lutego by dla nich wa nà datà. 29 osób z terenów Kazachstanu, Bia orusi i innych miejsc zsy- ek i pobytu Polaków w dawnym ZSRR mog o si wreszcie poznaç i porozmawiaç z w adzami samorzàdowymi. Inicjatorem tego spotkania by Jan ychliƒski starosta powiatu warszawskiego zachodniego. Ludzie ci tworzà pewnà wspólnot powiedzia. Pochodzà z tego samego kraju i wszyscy mieli w swych rodzinach tragiczne doêwiadczenia. Przez d ugie lata uda o im si na obczyênie ocaliç polskoêç i przekazaç mi- oêç do ojczyzny nast pnym pokoleniom. Chcia- em, aby odczuli, e pami tamy o nich. Byç mo- e spotkanie to stworzy pewnà tradycj, którà b dziemy kontynuowaç w nast pnych latach powiedzia starosta ychliƒski. Kiedy nasi dziadkowie dotarli do Kazachstanu nie by o tam nic, nie mieliêmy adnych warunków, aby przetrwaç zim. Ludzie prze- yli tylko dzi ki pomocy Kazachów, którzy pomogli nam budowaç ziemianki. MiejscowoÊç nie mia a nawet nazwy, oznaczona by a tylko jako kropka 1, lub kropka 2 mówi Alesja Gliwiƒska. Jak si póêniej okaza o, takich kropek na mapie ZSRR by o 2400! Nie mieli- Êmy adnych informacji, ani o tym, e z armià Andersa wysz y tysiàce Polaków, ani o tym e umar Stalin... Si à zrobiono z nas obywateli Sojuza i nie pozwalano wyjechaç. A wracaç ju dawno chcieli nasi przodkowie. Kto ma ojczyzn, ten jej przewa nie nie ceni, a kto jej nie ma, ten marzy o niej i Êni... Tam zawsze byliêmy obcy, chocia urodzili- Êmy si w Kazachstanie, tu te nie wszyscy nas akceptujà. Mówià ta Rosjanka, ci Ruscy... przez pierwszy miesiàc nie mogliêmy si z tym pogodziç. Pomogli dobrzy ludzie i zostaliêmy. Rodzin Pani Józefy Karpiƒskiej wywieziono z rodzinnego Kamieƒca Podolskiego gdy mia a 5 lat. Matka nie wytrzyma a 40-to stopniowych mrozów panujàcych w Kazachstanie. Zmar a w wieku 36 lat. Ma a Józia prze y a dzi ki opiece babci i pozosta ych zes aƒców. DziÊ Pani Józefa niech tnie wspomina tamte czasy w oku kr ci si za. yli w nieludzkich warunkach i tylko wzajemne wsparcie pomog o im prze yç. Mieszkali w ziemiankach po kilkanaêcie osób. eby nie zamarznàç, spali przytuleni, ogrzewajàc si nawzajem ciep em swoich cia. Dzielili si wszystkim co mieli, ka dym kawa kiem chleba. Niedo ywieni, pozbawieni witamin, zapadali na ró ne choroby. Okrutna cynga powodowa a wypadanie z bów, zo otucha atakowa a skór g owy tworzàc na niej jeden wielki, sw dzàcy strup. Nie by o gdzie szukaç pomocy nawet do sàsiedniej wsi konieczna Andrzej G bski skrzypce i Grzegorz Gorczyca - akompaniament, uêwietnili spotkanie muzykà klasycznà Redaktor Cezary Jagie o przedstawi wstrzàsajàce dane dotyczàce losów Polaków na Wschodzie by a przepustka. Leczyli si czym mogli, jak potrafili. To cud, e prze yli. Ich sytuacja poprawi a si po Êmierci Stalina. W dawnym ZSRR byli na równych prawach z innymi obywatelami. Mieli prac, dzieci otrzyma y wykszta cenie. Gdy Zwiàzek rozpad si, rdzenni mieszkaƒcy Kazachstanu zacz li dyskryminowaç dawnych przymusowych przybyszów. Wypominali, e stojà na nie swojej ziemi. Wymiana pieni dzy pozbawi a ich oszcz dnoêci. Przez lata pracy od o- yli prawie na dwa samochody, teraz mogli kupiç za to bochenek chleba. Do Polski Pani Józefa wraz z m em, dwoma synami i ich rodzinami przyjechali trzy lata temu w nadziei, e w kraju przodków odnajdà swoje miejsce. Bola o, gdy po przyjeêdzie poczuli nie yczliwe przyj cie i us yszeli pretensje, po co tu przyjechali. Teraz ju mniej to prze ywajà, przywykli, e nie sà oczekiwanymi goêçmi. Muszà uczyç si yç w nowych warunkach, bo nie majà ju do czego wracaç. Marzà, aby mieç prac, którà im przed wyjazdem gwarantowano. Jako Êwiadectwo lat sp dzonych na obczyênie pozosta Êpiewny akcent i wtràcane do rozmowy mi kkie s owa. Serce stwardnia o, ale jeszcze tli si w nim nadzieja, e dzieciom i wnukom b dzie lepiej... Maryna Pieçko przyjecha a z Bia orusi. Mieszka am w okolicach Lidy, tam kiedyê by- a Polska i nadal mieszka sporo Polaków. Moi rodzice majà gospodarstwo i chcà pozostaç. Ja jednak postanowi am przyjechaç do Polski. Przed rokiem przyj am obywatelstwo i nie wyobra am sobie ju ycia gdzie indziej. Aktualnie jestem studentkà prawa i szukam w asnego mieszkania. Mo e byç równie wspólnie z jakàê starszà osobà, którà mog si opiekowaç. Teraz mieszkam go- Êcinnie w St. Babicach. W adze gminy udzieli y mi pomocy finansowej, za którà jestem bardzo wdzi czna... Starosta Jan ychliƒski stworzy nowà, pi knà tradycj w naszej gminie Jakiej pomocy oczekujà repatrianci? Najcz Êciej proszà o prac. Wszyscy mieszkajà w dosyç dobrych warunkach. W O arowie w adze gminy przekaza y nawet repatriantom zupe nie nowe i wyposa one mieszkanie. Zamieszka a w nim rodzina Wysockich. Taka sytuacja, jak w 4 osobowej rodzinie Gliwiƒskich, gdzie pracujà 3 osoby, nie zdarza si cz sto. Przewa nie ca a rodzina utrzymuje si z emerytury dziadków, b ogos awiàc ich za to. Repatrianci rozumiejà naszà sytuacj. Cz sto ich sàsiedzi miejscowi równie nie majà pracy. Tylko dlaczego urz dnik w ambasadzie w Kazachstanie obiecywa im, e wpolsce na pewno dostanà prac? Do wyjazdu przygotowywali si wiele lat. Procedury ustalania pochodzenia trwa y nieraz ponad 4 lata. Zostawili tam dorobek wielu lat pracy. Teraz ju tu sà, wreszcie u siebie, tylko czy majà perspektywy na przysz oêç? Zdaniem Anny Raszkiewicz kierownika Powiatowego Urz du Pracy mo na z pewnà dozà optymizmu patrzeç w przysz oêç. W powiecie warszawskim zachodnim realizowany jest program Szansa Ma on na celu wspieranie ponownego zatrudnienia pracownika z restrukturyzowanych przedsi biorstw, g ownie Tele-Foniki Kable S.A. i Zak adów Mechaniczno Precyzyjnych Mera B onie. Beneficjentami programu sà wszyscy mieszkaƒcy powiatu. Jest wi c te nadzieja dla repatriantów. W specjalnej strefie ekonomicznej w O arowie Mazowieckim powstanà z czasem nowe miejsca pracy wiele osób znajdzie tam zatrudnienie. WczeÊniej b dà organizowane szkolenia bezrobotnych pod potrzeby przedsi biorców. Anna Raszkiewicz doradza wszystkim aktywnoêç, sta y kontakt z Urz dem Pracy, wiele bowiem b dzie si dzia o. Ka demu zabiegajàcemu o prac postaramy si przyjêç z pomocà mówi. Repatriantów spróbujemy umieêciç na subsydiowanych miejscach pracy. tekst: M. ada, J. Tomczyk, fot. M. ada

6 BEZPIECZNA GMINA BEZPIECZNA GMINA ZA ÂLISKO I ZA SZYBKO...czyli coê o dwóch szybkoêciach W po owie lutego na granicy naszej gminy, w Macierzyszu, nowy Mercedes wpad na s up energetyczny. Uderzenie by o tak silne, e spowodowa o nie tylko zniszczenie samochodu, ale i betonowego s upa. Kabina kierowcy zosta a jednak nienaruszona. Jak si dowiedzieliêmy, powodem wypadku by o przekroczenie ograniczenia szybkoêci do 40 km/h, które znajduje si w tym miejscu. Wypadku mo na by o zapewne uniknàç. B dà konni? Wszystko wskazuje na to, e wreszcie powstanie jednostka policji konnej w naszej gminie. O zamiarze tym informowali- Êmy ju Czytelników, przedstawiajàc insp. Jacka Pi kowskiego nowego komendanta KPP w St. Babicach. Teraz ju sprawa ta zaczyna si konkretyzowaç. Jak dowiedzieliêmy si nieoficjalnie, policyjne konie mogà byç ulokowane w pobli u Stanicy Huculskiej w Koczargach. Rozmowy jednak nadal trwajà i rozwa a si równie inne lokalizacje. Jednostka konna b dzie zatem w naszej gminie na sta e, a nie jak pierwotnie zak adano goêcinnie. Oprócz pracy patrolowej zajmie si równie propagowaniem jeêdziectwa wêród m odzie y, a nawet hipoterapià. A kcja kolczykowania byd a prowadzona przez ARiMR wkroczy- a ju na tereny naszej gminy. Ka da krowa otrzyma dwa kolczyki ze swoim numerem oraz dokumenty, w których znajdzie si m.in. jej wiek i dane dotyczàce pochodzenia. Papiery budzà zdziwienie, a nawet niech ç wielu rolników. Po co to wszystko i kto to b dzie wype nia? pytajà. Ca e szcz Êcie, e druki wype niajà lekarze weterynarii. Podobnie mieszane odczucia budzà plastikowe kolczyki, które wydajà si byç nietrwa e i wyraênie przeszkadzajà zwierz ciu. OdwiedziliÊmy gospodarstwo Józefa Âwiàtka w Borz cinie Du ym. Akcja kolczykowania krów w jego oborze przeprowadzona zosta a przez lek. weterynarii Agnieszk Czarneckà i odby a si bardzo sprawnie. Przek uwanie uszu wcale zwierzàt nie bola o. Trwa o dos ownie kilka sekund. Wydaje si jednak, e kolczyki mogà byç za du e i askoczà niektóre krowy w uszy. Mog si za o- yç powiedzia Pan Józef, e za dwa tygodnie krowy ju je zerwà, kiedyê równie mia- y kolczyki, a dziê nie ma po nich nawet Êladu. Tego dnia drogi by y bardzo Êliskie, a mimo to szybkoêç Mercedesa musia- a byç du a. Niniejszà foto przestrog dedykujemy wszystkim rajdowcom amatorom, którzy bezgranicznie ufajà w moc i doskona oêç technicznà swoich pojazdów. Na uwag w tej historii zas uguje jeszcze jeden fakt. Ju nast pnego dnia pracownicy Zak adu Energetycznego W-wa Teren S.A. wymienili uszkodzony s up. Tej szybkoêci dzia ania serdecznie gratulujemy! I sta a si ciemnoêç lutego w Budach Zaborowskich skradziono znaczny odcinek linii energetycznej, znajdujàcy si mi dzy dwoma s upami. Linia by a pod napi ciem, jednak z odziejom wcale to nie przeszkadza o. Âwiadek tego zdarzenia opowiada, e nagle w jego domu zgas o Êwiat o. Po sprawdzeniu korków wyszed na zewnàtrz, by zobaczyç czy Êwieci si u sàsiadów. Wtedy w aênie zauwa y cztery postacie z latarkami majstrujàce coê przy przewodach. Wola jednak nie ryzykowaç bezpoêredniego spotkania ze z odziejami... Policja w St. Babicach ma nowy numer! tel ZKOLCZYKAMI BEZPIECZNIEJ Po co ta ca a akcja? Potrzebna jest, aby system IACS, który w przysz oêci byç mo e zaowocuje dop atami do produkcji mlecznej, móg zaczàç dzia aç. Dokumenty b dà potrzebne przy wszystkich transakcjach zwiàzanych ze zwierz tami. Bez nich legalnie nie b dzie mo na kupiç ani sprzedaç zwierz cia. Akcja powinna wp ynàç równie na popraw bezpieczeƒstwa zwierzàt i ograniczyç kradzie e byd a, którego bez papierów nie b dzie mo na sprzedaç. Przyda si równie w przypadku ewentualnych ognisk choroby BSE. Zwierz ta atwiej da si zlokalizowaç i dotrzeç do stada ich pochodzenia. A kolczyki, mimo, e spe niajà europejskie normy wydajà nam si jakimê reliktem przesz oêci. W XXI wieku, w paƒstwie europejskim nie powinny wielkoêcià przekraczaç monety dwudziestogroszowej, a kod Listy do redakcji Z zaniepokojeniem przeczyta am publikacj, która ukaza a si pod koniec stycznia br. w Gazecie Wyborczej (Sto ecznej) pt. Droga bez powrotu. Dotyczy ona linii autobusowej 113, przebiegajàcej m. in. przez tereny Blizne Jasiƒskiego poinformowa a nas Czytelniczka. Czy protesty pracowników sàdu spowodujà, e autobus ten zmieni tras i nie b dzie jecha przez tereny naszej gminy? DotarliÊmy do artyku u, o którym wspomnia a nasza Czytelniczka. RzeczywiÊcie, ju sam tytu jak i treêç sugerujà, e z sàdu przy ul. Kocjana wróciç do Warszawy nie mo na. Zupe nie jak byêmy mieszkali na Biegunie Pó nocnym! KtoÊ relacjonuje, e 40 minut czeka na autobus, którego wcale nie by o, zamiast przeczytaç rozk ad jazdy i pojechaç kilka ulic dalej, aby dostaç si do Warszawy. Autobus po przejechaniu przez ulice Blizne Jasiƒskiego i Blizne aszczyƒskiego wraca przecie na p tl przy ul. Górczewskiej. Powrót zatem jest, ale innà trasà co wyjaênia nawet sam autor publikacji w Sto ecznej samemu sobie tym sposobem przeczàc. Nie dziwi nas to jednak, bowiem Wyborcza celuje w sprzecznych informacjach, czego dowodem jest chocia by podanie nieprawdziwych danych dotyczàcych wyborów w naszej gminie. Dla uspokojenia wszystkich zainteresowanych podajemy, e trasa autobusu 113 nie w nich zawarty powinien byç dost pny za pomocà specjalnych, komputerowych czytników. I tak zapewne kiedyê b dzie, po przeprowadzeniu kolejnej, darmowej akcji. Za którà oficjalnie nikt nie p aci, bo przecie pieniàdze pochodzà z bud etu, na który p acimy my wszyscy. Kolczyki z gwarancjà? Jak dowiedzieliêmy si w centrali ARiMR w Warszawie-wykonawca kolczyków gwarantuje, e w ciàgu 12 miesi cy nie spadnà one z uszu zwierz cia. Je eli tak si stanie z winy kolczykujàcego, wykonawca zobowiàzany jest za o yç nowe kolczyki w ramach r kojmi. ARiMR ze swej strony gwarantuje najwy szà jakoêç dostarczonych kolczyków i kolczykownic. Mo e zatem nasze obawy i Pana Józefa z Borz cina oka à si bezpodstawne? Weterynarze i zootechnicy zajmujàcy si kolczykowaniem byd a majà pe ne r ce roboty. Nie tylko kolczykujà, ale muszà jeszcze wype niaç formularze, dostarczyç posiadaczowi byd a Ksi g Rejestracji Stada Byd a oraz formularze systemowe. Muszà równie przekazywaç do Biura Powiatowego Agencji wype nione formularze i scalone pliki elektroniczne z danymi z akcji. W ca ym kraju dzia a ponad 300 biur powiatowych ARiMR. Informacje, które pozyskujà w terenie przekazywane sà za pomocà specjalnych programów komputerowych do centralnej bazy danych. m zmieni si. Jak poinformowa a nas rzecznik ZTM Beata Bielawska od 1 marca do sàdu przy ul. Kocjana b dzie skierowana dodatkowa linia autobusowa 310. Pod sàdem powstanie przystanek, z którego wszyscy zainteresowani bez nara ania si na niepotrzebne stresy b dà mogli wróciç tà samà trasà, którà przyjechali do Warszawy. System mieszany czy uproszczony? Czy móg bym dowiedzieç si, jaki jest ostateczny wynik negocjacji? Ile w aêciwie rolnicy dostanà dop at do hektara? zapyta nas rolnik z Borz cina. Dosyç obszernie pisaliêmy o tym w poprzednim numerze Gazety Babickiej, jednak od tamtego czasu pojawi o si w mediach wiele ró nych informacji, które zamiast wyjaêniç, zagmatwa y jeszcze spraw. Odpowiedzi na to pytanie udzieli wicepremier, minister rolnictwa Jaros aw Kalinowski w Sygna ach Dnia. Dop aty b dà przys ugiwa y do ka dego ha u ytków rolnych, niezale nie od rodzaju produkcji 25, 30, 35%. Pozosta a cz Êç (z filaru II, z naszych w asnych Êrodków) àcznie w pierwszym roku 30% na ka dy ha produkcji zbo owej i u ytków zielonych. Wst pne wyliczenia wskazujà, e 1 cz Êç dop at wyniesie oko o 160 z /ha, a 2 cz Êç blisko 500 z /ha. W2 cz Êci nie b dzie wspieraç si finansowo tych upraw, których nie wspiera UE. Wy àczeniu z dop at podlegajà: ziemniaki, buraki, warzywa i owoce. Dop atami zostanà obj ci wszyscy rolnicy, posiadajàcy u ytki powy ej 1 ha, którzy z o à wniosek. B dzie on bardzo prosty, rolnik umieêci tam dane dotyczàce powierzchni u ytków rolnych, powierzchni upraw zbo owych i u ytków zielonych. Zdaniem Wicepremiera, system jest dobry dla polskiego rolnictwa i pozwoli nam wykorzystaç wszystkie Êrodki, które przyznano Polsce w ramach negocjacji. Nieporozumienia i za- arte dyskusje, dotyczàce naszych negocjacji, wzi y si stàd, e w Kopenhadze poziom dotacji uda o si podnieêç z 25 do 60%, a nie ustalono tam, jak bedà one rozdysponowane. Nasi partnerzy w Brukseli zauwa yli, e niektóre polskie produkty przy 60% poziomie dop at stanà si zbyt konkurencyjne na rynku unijnym i postanowili broniç swoich interesów. Zdaniem Jaros awa Kalinowskiego, warunki, które wynegocjowaliêmy dajà szans polskiemu rolnictwu. Pierwsze 2-3 lata nie b dà jednak atwe, natomiast gdy ju b dziemy w Unii i znajdziemy si pod rygorami wspólnej polityki rolnej, to b dziemy mieli takà sytuacj, jak wszyscy inni rolnicy. Ponad 50% Êrodków z bud etu Unii kierowanych jest na obszary wiejskie i do rolnictwa, co Êwiadczy o randze, jakà w UE przywiàzuje si do tego sektora gospodarki powiedzia wicepremier Kalinowski. TPD w Babicach? 21 stycznia w budynku Zespo u Szkolno Przedszkolnego w Borz cinie Du ym odby o si zebranie sprawozdawczo wyborcze gminnego oddzia u Towarzystwa Przyjació Dzieci. Dyskutowano na nim m.in. potrzeb za o enia dodatkowego ogniska opiekuƒczo wychowawczego w St. Babicach. W rezultacie postanowiono, e Zarzàd gminnego TPD wystàpi do oddzia u mazowieckiego TPD o Êrodki na p ace dla wychowawców nowej placówki. Dotychczasowa placówka w Borz cinie, dzia ajàc przez 4 lata wypracowa a dobre metody dzia ania, które warto propagowaç w innych miejscach. Czy znajdà si na to fundusze zobaczymy. Na razie warto za to trzymaç kciuki. Podczas spotkania przedstawiono tak e sprawozdanie z dzia- alnoêci za minione 4 lata i przyj to plan pracy na rok NowoÊcià w tegorocznej dzia alnoêci Ogniska Ârodowiskowego TPD b dà comiesi czne spotkania z rodzicami wychowanków. Przewodniczàcà gminnego oddzia u TPD zosta a ponownie Pani Jolanta St pniak zast pca wójta gminy. 10 GAZETA BABICKA nr 2 (75) GAZETA BABICKA nr 2 (75) 11

7 OG OSZENIA OG OSZENIA Kiedy wy àczà pràd? Nowe prawo energetyczne bardziej liberalne dla d u ników Z ak ad Energetyczny Warszawa Teren S.A. informuje, e od 1 stycznia 2003 r. obowiàzujà nowe przepisy dotyczàce wstrzymania dostaw energii elektrycznej w przypadku, kiedy odbiorca zwleka z zap atà co najmniej miesiàc po up ywie terminu p atnoêci. WÊwietle nowych przepisów, wstrzymanie dostaw energii elektrycznej w sytuacji nieuregulowania przez odbiorc nale noêci za energi elektrycznà mo e nastàpiç dopiero po up ywie 30 dni od przekroczenia terminu p atnoêci wskazanego w wystawionej odbiorcy fakturze. Odbiorca musi otrzymaç wezwanie do zap aty na piêmie, które powinno zawieraç obligatoryjnie: dodatkowy 14-dniowy termin do zap aty zaleg ych i bie àcych nale noêci, powiadomienie o mo liwoêci wstrzymania przez ZEW-T S.A. dostaw energii elektrycznej i wypowiedzenia umowy w przypadku nieuregulowania nale noêci we wskazanym, dodatkowym terminie do zap aty. Wy ej wymienione warunki muszà byç spe nione àcznie. Nale y przy tym pami taç, e wstrzymanie dostaw mo e nastàpiç nie wczeêniej ni 7 dni po up ywie terminu p atnoêci, okreêlonym w wystawionym wezwaniu do zap aty. Zdaniem Zak adu Energetycznego Warszawa Teren S.A., zmiana w prawie nie jest korzystna dla przedsi biorstwa energetycznego. Zapis, który mówi o tym, e Zak ad Energetyczny mo e wstrzymaç dostaw energii elektrycznej, je eli odbiorca zwleka z zap atà co najmniej miesiàc, oznacza w praktyce, e przez doêç d ugi czas Zak ad musi dostarczaç towar, nie otrzymujàc zap aty. Taka sytuacja, mo e stwarzaç zagro enie p ynnoêci finansowej Spó ki. Ponadto, przed u enie okresu na pokrycie nale noêci zmniejsza szans na odzyskanie d ugu od firm, które sà o krok od upad oêci. Straty mogà byç bardzo du e, gdy w ciàgu miesiàca zad u enie mo e wzrosnàç nawet o kilkadziesiàt tysi cy z otych. Ze wzgl dów ekonomicznych Zak ad nie mo e pozwoliç sobie na kredytowanie tych odbiorców, którzy nie p acà w terminie. Sà oczywiêcie wyjàtki, a ka da sprawa jest wnikliwie analizowana. W grupie podmiotów, które najcz - Êciej zalegajà z zap atà, znajdujà si mi dzy innymi szko y i szpitale mówi Joanna Walczyƒska rzecznik prasowy Zak adu Energetycznego Warszawa Teren S.A. Z oczywistych wzgl dów spo ecznych w takiej sytuacji staramy si nie odcinaç dostawy energii. Samo odci cie pràdu jest oczywiêcie ucià liwe dla odbiorcy, zw aszcza w przypadku firm produkcyjnych. Warto jednak e zwróciç uwag na fakt, i jest to sytuacja niekorzystna równie dla samego Zak adu, poniewa oznacza zmniejszenie szans na odzyskanie pieni dzy i mo e si wiàzaç z utratà klienta. Nowy zapis w ustawie konkretyzuje czas, po którym przedsi biorstwo energetyczne mo e wstrzymaç dostaw energii. Przed nowelizacjà ustawy klient, który nie uregulowa w terminie p atnoêci, otrzymywa od Zak adu pisemne wezwanie do zap aty, w którym okreêlony by termin na uregulowanie zaleg oêci. JeÊli do tego terminu d u nik nie zap aci, Zak ad Energetyczny móg wy àczyç pràd. Ca a procedura trwa a oko o 2-3 tygodni. W tej chwili wszystko mo e si przed u yç nawet do 2 miesi cy, podczas których Zak ad b dzie musia dostarczaç pràd i ponosiç wszelkie zwiàzane z tym koszty, czyli de facto kredytowaç odbiorc, który nie p aci. Za wznowienie dostawy energii elektrycznej odbiorca musi wnieêç dodatkowà op at, która zgodnie z obowiàzujàcà taryfà wynosi 80 z dla odbiorców niskiego napi cia i 120 z dla odbiorców zasilanych z linii Êredniego napi cia. m W dniu 12 marca (Êroda) o godz odb dzie si spotkanie z panem dr Marianem Brzóskà (z Komitetu Integracji Europejskiej) temat: aktualne warunki integracji z UE (po negocjacjach) organizator Wójt Gminy Stare Babice i Doradztwo Rolnicze. ZEBRANIE W OSP STARE BABICE w Jednostce Ochotniczej Stra y Po arnej w Starych Babicach odby o si walne zebranie sprawozdawcze, na którym podsumowano dzia alnoêç stra y w ubieg ym roku. Przedstawiono sprawozdanie ogólne, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, po których udzielono absolutorium Zarzàdowi OSP za okres sprawozdawczy. Miniony rok pod wzgl dem wyjazdów do akcji by o wiele bardziej pracowity od roku Stra babicka zanotowa a 157 interwencji, co plasuje jednostk na czwartym miejscu w powiecie Warszawskim Zachodnim (w powiecie dzia ajà 23 jednostki OSP). Podczas zebrania odby si uroczysty akt wr czenia odznaczeƒ paƒstwowych i zwiàzkowych dla zas u onych stra aków z Babic. Na zebraniu obecni byli: przewodniczàcy Rady Gminy Maciej Gàsowski, Prezes Zarzàdu Powiatowego Andrzej Wasilewski, ks. Krzysztof Dowalski, radny z Latchorzewa Waldemar Szelenbaum, by y radny Pawe Piotrowski oraz delegacje zaprzyjaênionych OSP z Borz cina, Izabelina i Lasek. Wszyscy z zaproszonych goêci w goràcych s owach uznania wyra ali si o spo ecznej pracy babickich stra aków yczàc im jak najmniejszej iloêci wyjazdów do akcji oraz szcz Êliwych powrotów. PREZES OSP STARE BABICE MIROS AW LISIECKI Angielski profesjonalnie dla dzieci i m odzie y. Przygotowujemy do First Certificate i do matury. Oferujemy nowoczesne metody nauczania i podr czniki. Przyst pne ceny! tel FIRMA WIKBUD poleca: szafy wn kowe, zabudowy, garderoby, us ugi remontowo budowlane. P ATNOÂCI RÓWNIE NA RATY ; TELEFON ZAUFANIA w gminie Stare Babice Dla rodzin i osób z problemem alkoholowym punkt konsultacyjno informacyjny czynny: czwartek w godz , sobota Gminna Komisja Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych dy ur telefoniczny w ka dà trzecià Êrod miesiàca w godz Punkt Konsultacyjno Informacyjny dla osób z przemocà w rodzinie, czynny: wtorek w godz , sobota w godz , w pozosta e dni Grupa wsparcia Rodzina bez przemocy spotyka si w ka dà sobot w godz Telefon do osoby prowadzàcej: czynny ca à dob. Zapraszamy do rozmowy w naszej siedzibie dawna szko a podstawowa w Blizne Jasiƒskiego ul. Kopernika marca otwarcie NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ZIELONKI k/babic ul. Bia ej Góry 17 - profesjonalna kadra - basen na miejscu - nauka j zyków tel kom SZKLANKA MLEKA DLA KA DEGO UCZNIA R ada Szko y w Starych Babicach postanowi a przy àczyç si do ogólnopolskiej akcji Pijcie mleko. JednoczeÊnie, obserwujàc ycie szkolne nauczyciele zauwa yli, e nie wszystkie dzieci przynoszà ze sobà drugie Êniadanie. Zdarza si, e uczniowie przychodzà do szko y na ósmà rano i nie jedzà nic do obiadu, tj. do Przyczyny sà ró ne zabiegani rodzice nie majàcy czasu, aby przygotowaç dziecku Êniadanie, trudna sytuacja materialna lub zwyk e zapomnienie. Nie trzeba natomiast nikomu wyjaêniaç, jak funkcjonuje g odne dziecko przez pi ç godzin lekcyjnych. Aby takim sytuacjom zapobiec, postanowiono w szkole przygotowaç dzieciom drugie Êniadanie sk adajàce si ze szklanki mleka i bu eczki. Ka de dziecko, które z jakichê powodów nie zabra o ze sobà kanapki, b dzie mog o pójêç na sto ówk i skorzystaç ze szkolnego pocz stunku. Nie b dzie adnych list, wywiadów Êrodowiskowych ani pytaƒ dlaczego?. Takie szkolne pogotowie Êniadaniowe. Problem w tym, e Êniadania finansowane sà z funduszu Rady Szko y, który niestety nie jest zbyt du y. Rada zwraca si wi c z proêbà apelem do w aêcicieli piekarni, mleczarni, sklepów spo ywczych oraz instytucji i osób prywatnych o przy àczenie si do akcji. Szkolnà inicjatyw od poczàtku wspiera piekarnia Dàbrowscy, której nale à si podzi kowania. Potrzeby sà jednak du o wi ksze, z radoêcià wi c b dà powitani nowi sponsorzy. Wszyscy zainteresowani proszeni sà o zg aszanie si do sekretariatu szko y od poniedzia ku do piàtku w godz ; tel SZEÂCIOLATKI OBOWIÑZKOWO W ZERÓWCE SZKOLNEJ LUB PRZEDSZKOLNEJ Od 1 wrzeênia 2003 roku wszystkie szeêciolatki, równie znaszej gminy, zostanà obj te obowiàzkowà edukacjà zgodnie ze zmianami w ustawie o systemie oêwiaty. Rodzice b dà mogli wybraç dla swojego dziecka zerówk w przedszkolu lub szkole. Zapisy rozpoczynajà si ju w marcu. W przedszkolu jest ograniczona liczba miejsc (jeden oddzia zerówki ), natomiast pozosta e szeêciolatki przyjmowane b dà do zerówek szkolnych. Pobyt w ka dej zerówce, jeêli trwa nie d u ej ni 5 godzin (tyle przewiduje podstawowy program), jest bezp atny dla rodziców, zaê finansowany przez Samorzàd Gminy w Starych Babicach. JeÊli chcemy, aby dziecko ucz szcza o do grupy zerowej w przedszkolu d u ej ni 5 godzin, to rodzice wnoszà nast pujàce op aty: op ata sta a za pobyt 140 z, op ata za wy ywienie i inne dobrowolne. Przed pójêciem do szko y, dzieci w zerówkach nauczà si samodzielnoêci, wspó dzia ania w grupie, nabiorà wiary w siebie, osiàgnà dojrza oêç szkolnà. Sk adajà si na nià konkretne umiej tnoêci takie jak: mówienie, czytanie, przygotowanie do pisania, rozumienie prostych operacji matematycznych i szeroko rozumiana aktywnoêç artystyczna. Ukoƒczenie zerówki nie jest jednoznaczne z obowiàzkiem rozpocz cia nauki w szkole podstawowej. JeÊli badania na dojrza oêç szkolnà (wykonane przez psychologa z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Bliznem Jasiƒskiego) wyka à, e dziecko nie dorównuje rozwojem rówieênikom lub ma inne problemy, to rodzice mogà rozwa yç powtórzenie zerówki i podjàç ostatecznà decyzj o pos aniu dziecka do szko y. Rodzice szeêciolatka b dà musieli przypilnowaç, aby ich pociecha regularnie ucz szcza a na zaj cia. Nie dope nienie tego obowiàzku wià e si z konsekwencjami wobec rodziców lub opiekunów od pouczenia po skierowanie sprawy do sàdu. Nauczyciele w I klasie szko y podstawowej b dà oczekiwaç od dzieci umiej tnoêci skupienia uwagi, wypowiadania si, odpowiadania na pytania, reagowania na polecenia i zakazy. Klasa wczesnoszkolna umo liwi wyrównanie ró nic edukacyjnych dzieci poprzez nauk i zabaw bez nieprzyjemnych konsekwencji póêniej. UWAGA! Obowiàzkowa zerówka obejmuje wszystkie dzieci, które koƒczà szeêç lat w 2003 roku. Rodziców tych dzieci zapraszamy do przedszkola lub szko y w marcu b.r. Bo enna Pyç 12 GAZETA BABICKA nr 2 (75) GAZETA BABICKA nr 2 (75) 13

8 ZDROWIE URZ DU, KULTURA Z TERENU SPORT TO BY B BAL! B abcie i dziadkowie z naszej gminy obchodzili w tym roku swoje Êwi to przy oryginalny sposób spotkali si 25 stycznia w re- w Borz cinie. Dziadkowie obdarowani w tak muzyce, na parkiecie, a nawet... na scenie. Zaproszenia na bal otrzymali od wnuków, mizie stra ackiej. Niecodzienna dekoracja którzy do àczyli je do corocznych laurek tego pomieszczenia i wierszyków z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci uzna y, e to wspania y prezent. Wreszcie one mogà zaprosiç gdzieê babcie i to z dziadkami. Zainteresowanie biletami przesz o naj- Êmielsze oczekiwania organizatorów. T mi à uroczystoêç zorganizowali nauczyciele Zespo u Szkolno Przedszkolnego wzbudzi a ich niek amany zachwyt. Zamiast najcz Êciej spotykanej w takich miejscach kolorowej krepiny, oczy cieszy y papierowe ozdoby wykonane metodà origami. Spotkanie rozpocz o si wyst pem s awnego ju chóru z Borz cina. Uczniowie Êpiewali i recytowali. Cz Êç arty- Nie tylko dla Bobasów Ma y elegant Tegoroczna wiosna i lato w modzie dzieci cej b dà charakteryzowaç si du à iloêcià zdobieƒ, nab yszczeƒ, fr dzelków i ró norodnych ornamentów. M odym damom bez obaw mo na zasugerowaç àczenie stylów: delikatna bawe niana sukieneczka wdrobne wzorki dobrze wypadnie w towarzystwie d insowej kurteczki. Niebieski, turkusowy, ososiowy czy czerwony to kolory, które z pewnoêcià spodobajà si niejednej dziewczynce w tym sezonie. U ch opców nadal b dzie dominowaç stylistyka skate-owska oraz strój m odego bejsbolisty. Kolory w modzie ch opi cej ograniczono do granatu, ciemnych odcieni niebieskiego, kilku tonacji bràzu i be- u. Hitem sà spodnie 2 w 1, czyli takie, które po odpi ciu nogawek zamkiem b yskawicznym stajà si szortami. Mamy, które szukajà czegoê modnego dla niemowlaków mogà wybieraç w delikatnych pastelowych kolorach ze s odkimi motywami kwiatków, motylków oraz zajàczków. Zawsze jednak nale y zwracaç uwag na bezpieczeƒstwo malucha zapi cia, napy, guziki powinny byç dobrze przymocowane do ubrania, aby dziecko nie mog o ich oderwaç i po knàç. Posi ek malucha Cz sto zastanawiamy si, jaki posi ek podaç dziecku, gotowy produkowany przemys owo czy wykonany w asnor cznie w domu? DziÊ namawiamy Paƒstwa do serwowania dziecku gotowych posi ków przygotowanych przez renomowanà firm. Dla dzieci powy ej 12 miesiàca ycia polecamy nowe dania firmy Gerber Taaki du y (dost pne w 250 g s oikach, w pi ciu smakach cena 3,80 z za sztuk ). Dania te utrzymujà wymagane standardy energetyczne i od ywcze. Ich sk ad i receptury sà uzgadniane z lekarzami pediatrami. ZawartoÊç bia ka, t uszczów i w glowodanów jest stale kontrolowana, a surowce z których posi ek przygotowano spe niajà wysokie normy jakoêci. Mo e si przydaç Co zrobiç, aby nasz maluch nie brudzi si popijajàc ulubiony soczek? Warto zafundowaç mu tzw. kubek stycznà uêwietni równie wyst p Babickich Sàsiadek. Na scenie móg stanàç ka dy, kto mia ochot coê zaêpiewaç czy opowiedzieç i jak to cz sto bywa, ch tnych nie brakowa o, a e towarzystwo by o Êwietnie dobrane, co chwila wybucha y salwy Êmiechu. Nie zabrak o oczywiêcie dobrej muzyki, a parkiet te nie Êwieci pustkami, bo Bernard OloÊ i jego przyjaciele grali tak, e nogi same rwa y si do taƒca. Zabawa trwa a do póêna, zosta y mi e wspomnienia i szybko pojawi y si propozycje, e mo e by tak jeszcze raz... Ewa Czajczyƒska-Mastalerz niekapek. Jego specjalna konstrukcja powoduje, e nawet po przechyleniu kubka p yn si nie wylewa. Napój pije si przez specjalny ustnik. W sprzeda y jest kilka modeli kubków, w ró nych cenach i wymiarach. Od 9 do 20 z. Ich producentami sà Cannon, Avent i Gerber. NowoÊci Niedawno na rynku pojawi a si nowa seria smoczków uspokajajàcych o nazwie Rose&Blue firmy NUK. Tak jak mówi ich angielska nazwa, wyst pujà w kolorach ró owym i b kitnym. Do wyboru mamy smoczki kauczukowe i silikonowe dla dzieci w wieku 0 6 i 6 18 miesi cy. Dodatkowo oferta wyrobów z tej grupy zostanie niebawem wzbogacona o grzechotki, gryzaki, Êliniaki i okrycia kàpielowe. Przyjdê do nas! Pierwszych 5 osób, które przyjdà do sklepu Paulinka w St. Babicach (ul. Hubala Dobrzaƒskiego 42/44) z tym wydaniem Gazety Babickiej i zrobià u nas zakupy za min. 40 z otrzyma prezenty: kubek niekapek lub smoczek Rose&Blue. Zapraszamy! Paulina Drzewiƒska KOLEJNE ZWYCI STWO SPORTOWCÓW Z BORZ CINA U czniowie podstawówki z Borz cina odnieêli kolejne w tym roku szkolnym zwyci stwo. Tym razem w ich ulubionej dyscyplinie sportu w tenisie sto owym. 20 stycznia w hali sportowej Zespo u Szkolno Przedszkolnego w Borz cinie Du ym odby si Gminny Turniej. Przy sto ach stan y dru yny dziewczàt i ch opców, reprezentujàce szko y podstawowe naszej gminy. Zwyci zcami zostali: Micha LeÊniewski z klasy Vb, Miros aw Sotomski z klasy VIa oraz Karolina Schamlewska z klasy Vb i Wioletta Kujawa z klasy VIa, którzy reprezentowali Borz cin Du y. Tym samym, obie dru- yny zakwalifikowa y si do rozgrywek na szczeblu powiatowym. 22 stycznia szko a w Borz cinie goêci a zawodników Powiatowego Turnieju Tenisa Sto owego. Gmin O arów Mazowiecki, w obu kategoriach dziewczàt i ch opców, reprezentowa a szko a podstawowa z O arowa. Gmin omianki reprezentowali ch opcy z Dziekanowa Le- Ênego i dziewcz ta z Dziekanowa Polskiego. Reprezentanci naszej gminy to zawodnicy z Borz cina. Turniej zosta przeprowadzony na bardzo wysokim poziomie. Wszystkie dru yny zaprezentowa- y Êwietnie opanowanà technik gry. WÊród ch opców zwyci stwo odniós zespó z Borz cina, awansujàc do Mi dzypowiatowego Turnieju Tenisa Sto owego. Drugie miejsce zaj li ch opcy z O arowa, trzecie zawodnicy z Dziekanowa LeÊnego. WÊród zawodniczek najlepsze okaza y si dziewczyny z O arowa, drugie miejsce wywalczy zespó z Dziekanowa Polskiego. Zawodniczki z Borz cina uplasowa y si na trzecim miejscu. Zawodnicy i nauczyciele, którzy FERIE NIE BY Y NUDNE a przynajmniej nie w babickiej gminie Atrakcji nie brakowa o. Wszystkie dzia ajàce na terenie naszej gminy szko y zadba y o organizacj czasu uczniom, którzy nie mogli skorzystaç z zimowych wyjazdów. Przygotowano dla nich wiele ciekawych wycieczek i zaj ç. Kino, basen, kr gielnia i wyprawy do warszawskich centrów zabaw to nie jedyne rozrywki, z których skorzystali nasi milusiƒscy. Hitami równymi Haremu Potterowi czy Dwóm Wie om okaza y si odwiedziny jednostki wojskowej i Polskiego Radia. Dla uczniów z Borz cina ju sama przeja d ka bryczkami konnymi do jednostki w Mariewie by a du à frajdà dzieciaki mia y namiastk kuligu. Na miejscu o nierze powitali ich goràcà herbatà, prezentowali sprz t wojskowy i organizowali zabawy. ZDROWIE KULTURA SPORT Amatorzy przed okr gówkà! Szko a w Starych Babicach przygotowa a natomiast dla swoich podopiecznych zwiedzanie radia. Uczniowie odkrywali sekrety nagrywania programów radiowych, zapoznajàc si z pracà redaktorów, spikerów i realizatorów od kuchni. Dla m odzie y z gimnazjum w Nowych Koczargach zorganizowano kurs taƒca towarzyskiego. Szkoda tylko, e p eç m ska nie dopisa a istnieje obawa, e dziewcz ta b dà prowadziç nie tylko w nauce, lecz równie w taƒcu... W dniach wolnych od zorganizowanych wyjazdów na basen czy do kina, otworem sta y szkolne podwoje. Mózgowcy mogli tu korzystaç z pracowni komputerowych, sportowcy mieli okazj wy yç si na salach gimnastycznych. W Borz cinie zakoƒczy si kolejny turniej halowej pi ki no nej w kategorii open, organizowany przez Uczniowski Klub Sportowy. WÊród 12 dru yn zwyci y Koste Alu- Plast z Warszawy przed Zielonkami I i dru ynà z Babic. Czwarte miejsce zdoby Autorex z Warszawy, a piàte zawodnicy z Borz cina. Sensacjà turnieju jest zwyci stwo amatorskiej dru yny Koste Alu-Plast z Zielonkami I, której zawodnicy grajà w lidze okr gowej. Có, pi ka jest okràg a... jak mawia trener Kazimierz Górski. W sporcie wszystko mo e si zdarzyç. UKS z Borz cina organizuje ju od 4 lat turnieje halowej pi ki no nej. Majà one charakter otwarty. Zg osiç mogà si zatem wszystkie dru yny, które tego chcà. Niezale nie od wieku, umiej tnoêci i miejsca zamieszkania. Zespo y liczà po 10 osób, ale w hali gra tylko 5 zawodników. Pozostali to rezerwowi. Mecz trwa 15 minut. Kazimierz Mazurkiewicz i Jerzy Ploch cz onkowie Zarzàdu UKS, z którymi mia em okazj rozmawiaç, twierdzà, e dru yny w tegorocznym turnieju reprezentowa y wysoki poziom. Gra by a czysta, bez fauli i tylko trzeba sobie yczyç abyêmy podobne zasady fair play mogli obserwowaç na krajowych boiskach. Podzi kowania za zorganizowanie tej imprezy nale à si wszystkim cz onkom zarzàdu UKS, a szczególnie Stanis awowi Szczepaƒskiemu, który przygotowa darmowà zup dla zawodników i oczywiêcie prezesowi UKS, koordynujàcemu wszystkie dzia ania klubu Tomaszowi Por bskiemu. m. przygotowali sportowców, otrzymali gratulacje medale, puchary i pamiàtkowe dyplomy. Tenis sto owy jest jednà z ulubionych dyscyplin sportowych uczniów z Borz cina. Rakietka i pi eczka sta y si podstawowym wyposa eniem niemal ka dego ucznia z klas IV VI. Cz sto zdarza si, e któreê z dzieci zapomina podr cznika czy zeszytu, ale jeêli chodzi o rakietk... to zawsze znajdzie si ona w tornistrze. Uczniowie ka dà przerw sp dzajà przy ustawionych na korytarzach sto ach. Wielu z nich przychodzi do szko y przed lekcjami i zostaje po zaj ciach tylko po to, by troch d u ej pograç. Zaj cia pozalekcyjne po- Êwi cone tenisowi sto owemu cieszà si ogromnà i nies abnàcà od lat popularnoêcià. Ta dyscyplina sportu wpisa a si ju w tradycj naszej podstawówki. Dzieci jà uwielbiajà, a nauczyciele cierpliwie uczà, jak pos ugiwaç si rakietkà. Z wielkim oddaniem ju od 25-u lat m odych sportowców trenuje Jerzy Ploch i jego m odszy sta em kolega Jacek LeÊniewski. Ewa Czajczyƒska-Mastalerz Organizowano rozgrywki w koszykówk, pi k no nà, dwa ognie, tenisa sto owego, a do komputerów mia y dost p nawet maluchy z najm odszych klas. Na czas sp dzany poza domem dzieciakom zapewniono ciep e posi ki. Wszyscy a owali, e zorganizowane przyjemnoêci trwa y tylko jeden feryjny tydzieƒ. Drugi dzieciaki musia y zagospodarowaç sobie same, a ich pomys y, jak wiadomo, nie zawsze bywajà najszcz Êliwsze. Przyda aby si mo liwoêç sp dzenia ca ych ferii pod okiem szkolnych pedagogów. O powodzeniu zimowej akcji najlepiej Êwiadczy frekwencja. W Borz cinie w feriach organizowanych w szkole udzia wzi o 130 dzieci, w Starych Babicach 145, a w Nowych Koczargach 173 osoby. Ferie min y szybko, wra enia pozostanà zapewne na d u ej. jot 14 GAZETA BABICKA nr 2 (75) GAZETA BABICKA nr 2 (75) 15

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2006 nr 1/126 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Banki spó dzielcze, nale àce do Spó dzielczej Grupy Bankowej, zosta y wyró nione w ramach VII

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 BÑDèMY SOBIE YCZLIWI I SERDECZNI. ÂWI TA BO EGO NARODZENIA SÑ ZNAKOMITÑ OKAZJÑ, ABY ZAPOMNIEå O ALACH I URAZACH. Z Ó MY SOBIE YCZENIA,

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Patrz str. 24 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) Pijana mama odpowie za porzucenie dziecka Wyrodna matka

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Jana Paw a II. Srebrne CCC Polkowice. str. 8-9. Wydawnictwo bezp atne

Kanonizacja Jana Paw a II. Srebrne CCC Polkowice. str. 8-9. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 30 04 2014 Numer: 9/429 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Historia jednego, niezwyk ego listu. str. 7 Majówka w Polkowicach zapowiada si atrakcyjnie.

Bardziej szczegółowo

Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny

Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny Informacje Rady Powiatu, Zarzàdu Powiatu i Komisji Sta ych Rady Powiatu w Rypinie XV Bal RadoÊci Orszak Trzech Króli Komendant Powiatowy Paƒstwowej Stra y

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak twoja gazeta w internecie: www.nasza-wielkopolska.pl MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Marzec 2001 NR 26 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Marzec 2007 nr 120 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Turawa i port lotniczy

Turawa i port lotniczy NR 14 (237) 20.10-9.11 ROK 2010 (XXII) NAJSTARSZA GAZETA W OPOLU I OKOLICY Turawa i port lotniczy W 2006, gdy obecne wojewódzkie w adze samorzàdowe Opolszczyzny rozpoczyna y kadencj, by y wielkie plany.

Bardziej szczegółowo

20-lecie firmy KLION : Nie szukaliêmy atwej drogi

20-lecie firmy KLION : Nie szukaliêmy atwej drogi W Y D A N I E M A G A Z Y N O W E SOBOTA 30 CZERWCA PONIEDZIA EK 2 LIPCA 2007 r. www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 123 (15673) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM)

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, marzec-kwiecieƒ 2006 nr 2/127 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 W Jeleniej Górze odby o si spotkanie prezesów zarzàdów banków spó dzielczych Zakoƒczy a si

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Warszawa, 2005 INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s.

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s. GMINA RAWICZ Co z budow drogi na Hazach? s. 10 Radny z promilami za kierownic s. 5 OG OSZENIE Nr 12 (536) ISSN 1641-4802 25 marca 2011 e-mail: redakcja@zycie-rawicza.pl Cena 2,80 z (w tym 8 % VAT) Panika

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM)

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) W YDANIE MAGAZYNOW E SOBOTA PONIEDZIA EK 8 10 KWIETNIA 2006 r. DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) Profanacja kaplicy Ostrobramskiej i koêcio

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Silna pozycja Polski w Unii Europejskiej fundamentem polskiej polityki zagranicznej Platforma Obywatelska Poznaƒ 17 maja 2007 r. EPP-ED Pose Jacek Saryusz-Wolski

Bardziej szczegółowo

- pogorszenie stanu bezpiecze stwa

- pogorszenie stanu bezpiecze stwa 9 MIEJSKA GÓRKA Nauczyciele przeciwko propozycji burmistrza POMYS PRZEKAZANIA SZKÓ I PRZEDSZKOLI STOWARZYSZENIU, AUTORSTWA KAROLA SKRZYPCZAKA USTAWI JEGO SAMEGO ORAZ NAUCZYCIELI I CZ RODZICÓW PO DWÓCH

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 R E K L A M A CZ STOCHOWY Nr 111 (164) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zapraszamy na czat!

Bardziej szczegółowo

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna VI Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze Fot. Anna Wackowska Relacja z Forum na str. 20. SGH NA RYNKU SPIS TREÂCI Witaj szko o AKTUALNOÂCI Witaj szko

Bardziej szczegółowo

Zmiana w nowelizacji s. 5 W odowo po linczu s. 16 Alfabet mafii s. 35

Zmiana w nowelizacji s. 5 W odowo po linczu s. 16 Alfabet mafii s. 35 Zmiana w nowelizacji s. 5 W odowo po linczu s. 16 Alfabet mafii s. 35 nr 2 (11), luty 2006 r. cena 3 z (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl POLICJA 997 luty 2006 r, 3 S u ba Sier ant

Bardziej szczegółowo

6 Przedsi biorczoêç Wielkopolan

6 Przedsi biorczoêç Wielkopolan W numerze 1 Z ostatniej chwili 2 O nas... Rozbiór Wielkopolski 3 List z kancelarii Premiera 5 Ruch Regionalny Wielkopolan - Deklaracja 6 Deklaracja gospodarcza 7 Prawda po trzy z ote od ebka 8 OÊwiadczenia

Bardziej szczegółowo

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl Wielka Brytania Koniec wakacji Rozmowa z Grzegorzem Baszczyƒskim Rainbow Tours wchodzi na gie d za funta 5 6 Prezentacja 16 Planner 2007 Informacja Turystyczna

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Spo eczny

Europejski Fundusz Spo eczny BIULETYN INFORMACYJNY Departament Zarzàdzania EFS Europejski Fundusz Spo eczny SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PAèDZIERNIK/LISTOPAD NR 4/2006 S owo

Bardziej szczegółowo

prezydent Bronis aw Komorowski wraz z aktorkà Danutà Szaflarskà ods onili rzeêb Haliny Miko ajskiej cz onkini Komitetu Obrony Robotników,

prezydent Bronis aw Komorowski wraz z aktorkà Danutà Szaflarskà ods onili rzeêb Haliny Miko ajskiej cz onkini Komitetu Obrony Robotników, b Frontem do ekonomika b Bezp atne czipowanie zwierzàt b Wiecha przy Krasiƒskiego b NASZA 8 czerwca 2012 Nr 11 (128) BEZP ATNY DWUTYGODNIK ISSN 1896-5245 Rok VIII WolnoÊç wpisana w ulice Warszawy Zamawianie

Bardziej szczegółowo