Zarządzenie Nr 15/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 15/2012"

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 15/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Miasta w Jedlinie-Zdroju Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz ze zmianami), art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz 3 i 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój wprowadza: POLITYKĘ BEZPIECZEŃSTWA Rozdział I Postanowienia ogólne Wdrożenie Polityki bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta ma na celu zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych, w tym danych przetwarzanych w Systemie informatycznym i poza nim, poprzez wykonanie obowiązków wynikających z Ustawy i Rozporządzenia. 2. W związku z tym, że w zbiorach Administratora danych przetwarzane są między innymi dane wrażliwe, a System informatyczny posiada szerokopasmowe połączenie z siecią Internet, niniejsza Polityka bezpieczeństwa służy zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych w rozumieniu 6 Rozporządzenia. Niniejszy dokument opisuje niezbędny do uzyskania wysokiego poziomu bezpieczeństwa, zbiór procedur i zasad dotyczących Przetwarzania danych osobowych oraz ich zabezpieczenia.

2 2.1. Polityka bezpieczeństwa dotyczy przetwarzania danych osobowych bez względu na sposób i formę przetwarzania (w formie elektronicznej i/lub papierowej np. w ewidencjach, rejestrach, księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych, w Systemie informatycznym). 2. Procedury i zasady określone w niniejszym dokumencie stosuje się do Osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, zarówno zatrudnionych w Urzędzie Miasta jak i innych, np. stażystów, praktykantów, serwisantów oraz innych zleceniobiorców wykonujących prace w siedzibie Urzędu. 3. Procedury i zasady przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju zostały określone w zarządzeniu Nr 13/2011 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie wdrożenia Polityki bezpieczeństwa regulującej zasady ochrony danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju oraz zarządzeniu Nr 14/2011 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie wdrożenia Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju Polityka bezpieczeństwa określa w szczególności następujące zagadnienia: 1) wykaz budynków i pomieszczeń tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe; 2) wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania danych osobowych; 3) opis struktury zbiorów danych osobowych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych dotyczących danych osobowych i powiązania między nimi; 4) sposób przepływu danych w Systemie informatycznym, 5) środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia poufności danych, integralności danych oraz rozliczalności przetwarzanych danych osobowych. 2. Polityka bezpieczeństwa określa również tryb postępowania, w przypadku gdy: 1) stwierdzono naruszenie zabezpieczenia danych osobowych, w tym przetwarzanych w Systemie informatycznym; 2) stan urządzeń, zawartość zbioru danych osobowych, ujawnione metody pracy, sposób działania programu lub jakość pracy w sieci informatycznej mogą wskazywać na naruszenie zabezpieczeń przetwarzanych danych. 3. Ilekroć w Polityce bezpieczeństwa jest mowa o: 1) Ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami),

3 2) Rozporządzeniu rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100, poz. 1024), 3) Instrukcji należy przez to rozumieć Instrukcję zarządzania Systemem informatycznym Urząd Miasta, 4) Polityce bezpieczeństwa należy przez to rozumieć niniejszą Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta, 5) Urzędzie Miasta rozumie się przez to Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, 6) Kierowniku komórki organizacyjnej - należy przez to rozumieć Zastępcę Burmistrza Miasta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich i Ogólnoorganizacyjnych, 7) Komórkach organizacyjnych - należy przez to rozumieć referaty, samodzielne stanowiska i biura Urzędu Miasta, 8) Administratorze danych rozumie się przez to Administratora danych osobowych w Urzędzie Miasta reprezentowanego przez Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój, 9) Administratorze bezpieczeństwa rozumie się przez to osobę, której Administrator danych powierzył pełnienie obowiązków Administratora bezpieczeństwa informacji, 10) Administratorze systemu rozumie się przez to pracownika Urzędu Miasta zatrudnionego na stanowisku informatyka, 11) Danych osobowych rozumie się przez to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, 12) Haśle rozumie się przez to ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie Użytkownikowi, 13) Identyfikatorze rozumie się przez to ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, jednoznacznie identyfikujący Osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym, 14) Integralności danych rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że dane osobowe nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany, 15) Osobie upoważnionej do przetwarzania danych osobowych rozumie się przez to osobę, która upoważniona została do Przetwarzania danych osobowych przez Administratora danych, 16) Poufności danych rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że dane nie są

4 udostępniane nieupoważnionym podmiotom, 17) Przetwarzaniu danych osobowych rozumie się przez to wykonywanie jakichkolwiek operacji na danych osobowych, takich jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza tych operacji, które są wykonywane w systemach informatycznych, 18) Rozliczalności rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że działania podmiotu mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko temu podmiotowi, 19) Serwisancie rozumie się przez to firmę lub pracownika firmy zajmującej się sprzedażą, instalacją, naprawą i konserwacją sprzętu komputerowego i oprogramowania, 20) Systemie informatycznym rozumie się przez to sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dane eksploatowane w zespole współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych. W systemie tym pracuje co najmniej jeden komputer centralny i system ten tworzy sieć teleinformatyczną Administratora danych, 21) Uwierzytelnianiu rozumie się przez to działanie, którego celem jest weryfikacja deklarowanej tożsamości podmiotu, 22) Użytkowniku rozumie się przez to osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym, której nadano identyfikator i przyznano hasło, 23) Zabezpieczeniu systemu informatycznego należy przez to rozumieć wdrożenie i eksploatację przez Administratora danych i Administratora bezpieczeństwa odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, które mają na celu zabezpieczenie zasobów oraz ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem oraz zniszczeniem przez osobę trzecią. Rozdział II Organizacja przetwarzania danych osobowych 4. Administrator danych reprezentowany przez Burmistrza Miasta realizuje zadania w zakresie ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza: 1) zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a w szczególności zabezpiecza wejścia do pomieszczeń należących do obszaru przetwarzania danych osobowych,

5 2) podejmuje decyzje o celach i środkach Przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem przede wszystkim zmian w obowiązującym prawie oraz w organizacji Administratora danych, a także technik zabezpieczenia danych osobowych, 3) upoważnia poszczególne osoby do Przetwarzania danych osobowych w określonym zakresie, zgodnym z indywidualnym zakresem obowiązków służbowych i odpowiedzialności, 4) prowadzi ewidencję osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych, wzór ewidencji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Polityki bezpieczeństwa, 5) wyznacza Administratora bezpieczeństwa oraz określa zakres jego zadań i czynności, 6) wyznacza Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich i Ogólnoorganizacyjnych do prowadzenia ewidencji Osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz pozostałej dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych, 7) upoważnia Sekretarza Miasta, by we współpracy z Administratorem systemu zapewnił Użytkownikom odpowiednie stanowiska pracy m.in. sprzęt komputerowy umożliwiający bezpieczne przetwarzanie danych i meble zapewniające bezpieczeństwo dokumentacji, 8) sprawuje kontrolę nad tym, jakie dane osobowe zostały wprowadzone do poszczególnych systemów, służących do Przetwarzania danych osobowych, 9) podejmuje odpowiednie działania w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia procedur bezpiecznego Przetwarzania danych osobowych. 5. Administrator bezpieczeństwa realizuje zadania w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza: 1) określa stosowne środki fizyczne, a także organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i sprawuje nadzór nad ich wdrożeniem, 2) sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem systemu zabezpieczeń, 3) prowadzi oraz aktualizuje dokumentację opisującą sposób Przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę Przetwarzanych danych osobowych, 4) podejmuje odpowiednie działania w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, w tym przetwarzanych w Systemie informatycznym i niezwłocznie informuje o tym fakcie Administratora danych, 5) prowadzi szczegółową dokumentację naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych 6) przygotowuje materiały szkoleniowe z zakresu ochrony danych osobowych i prowadzi szkolenia Osób upoważnianych do przetwarzania danych osobowych, w tym Użytkowników,

6 7) wyznacza, w porozumieniu z Administratorem danych oraz Sekretarzem Miasta, swojego zastępcę na czas nieobecności (urlop, choroba), 8) nadzoruje likwidację kopii bezpieczeństwa i innych elektronicznych nośników danych zawierających dane osobowe, 9) kontroluje zmianę Haseł dostępu do systemów służących do Przetwarzania danych osobowych, 10) nadzoruje i kontroluje System informatyczny, sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w Systemie informatycznym. 6. Administrator systemu realizuje zadania w zakresie zarządzania i bieżącego nadzoru nad Systemem informatycznym, w tym zwłaszcza: 1) zarządza Systemem informatycznym, w którym przetwarzane są dane osobowe, 2) przeciwdziała dostępowi do Systemu informatycznego osobom nieuprawnionym, 3) na wniosek Kierownika komórki organizacyjnej, w której dany Użytkownik pracuje, przydziela każdemu Użytkownikowi Identyfikator oraz pierwotne Hasło do Systemu informatycznego oraz dokonuje ewentualnych modyfikacji uprawnień, a także usuwa konta Użytkowników, 4) nadzoruje działanie mechanizmów Uwierzytelniania Użytkowników oraz dostępu do Systemu informatycznego, 5) wyrejestrowuje Użytkowników z Systemu informatycznego na polecenie Administratora danych lub Kierownika komórki organizacyjnej, w której dany Użytkownik pracuje, 6) zmienia w poszczególnych stacjach roboczych Hasła dostępu, ujawniając je wyłącznie danemu Użytkownikowi oraz Administratorowi danych, 7) w sytuacji stwierdzenia naruszenia Zabezpieczeń systemu informatycznego informuje Administratora bezpieczeństwa o naruszeniu i współdziała z nim przy usuwaniu skutków naruszenia, 8) sprawuje nadzór nad wykonywaniem napraw, konserwacją oraz likwidacją urządzeń komputerowych oraz magnetycznych i optycznych nośników danych, na których zapisane są dane osobowe, nad wykonywaniem kopii zapasowych, ich przechowywaniem oraz okresowym sprawdzaniem pod kątem ich dalszej przydatności do odtwarzania danych w przypadku awarii Systemu informatycznego, 9) dokonuje przeglądów i konserwacji Systemu informatycznego, 10) podejmuje działania służące zapewnieniu niezawodności zasilania komputerów i innych urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych oraz zapewnieniu bezpiecznej wymiany danych w sieci wewnętrznej i bezpiecznej teletransmisji,

7 11) nadzoruje aktualność i działanie oprogramowania antywirusowego. 7. Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Ogólnoorganizacyjnych (OEL) realizuje następujące zadania w zakresie ochrony danych osobowych: 1) prowadzi ewidencję Osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, 2) pełni nadzór nad przestrzeganiem w Urzędzie Miasta przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, 3) nadzoruje udostępnianie danych osobowych przez Referat OEL osobom, których dane dotyczą oraz odbiorcom danych i innym upoważnionym podmiotom, 4) współpracuje z kierownikami pozostałych komórek organizacyjnych w przygotowywaniu wniosków zgłoszeń rejestracyjnych i aktualizacyjnych zbiorów danych oraz prowadzi inną korespondencję z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, 5) zatwierdza wzory dokumentów (odpowiednie klauzule w dokumentach) dotyczących ochrony danych osobowych, przygotowywane przez komórki organizacyjne Urzędu. 8. Kierownicy komórek organizacyjnych wykonują następujące zadania w zakresie ochrony danych osobowych: 1) występują z wnioskiem do Administratora danych o nadanie podległemu pracownikowi upoważnienia do Przetwarzania danych osobowych, wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Instrukcji, 2) występują z wnioskiem ustnym do Administratora systemu o nadanie Identyfikatora i przyznanie Hasła Osobie upoważnionej do przetwarzania danych osobowych, 3) występują z wnioskiem o cofnięcie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych i/lub wyrejestrowanie Użytkownika z Systemu informatycznego, 4) nadzorują udostępnianie danych osobowych osobom, których dane dotyczą oraz odbiorcom danych i innym upoważnionym podmiotom, 5) przygotowują we współpracy z Kierownikiem OEL wnioski zgłoszeń rejestracyjnych i aktualizacyjnych zbiorów danych. 9. Osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych jest zobowiązana przestrzegać następujących zasad: 1) dane osobowe należy przetwarzać wyłącznie w zakresie ustalonym przez Administratora danych w upoważnieniu oraz w indywidualnym zakresie obowiązków służbowych i odpowiedzialności, jedynie w celu wykonywania tych obowiązków. Zakres dostępu do danych przypisany jest do niepowtarzalnego Identyfikatora Użytkownika, niezbędnego do rozpoczęcia pracy w Systemie informatycznym,

8 2) należy zachować tajemnicę danych osobowych oraz przestrzegać procedur ich bezpiecznego przetwarzania, przede wszystkim dokonywać zmiany Hasła dostępu do zbioru danych osobowych nie rzadziej niż co 30 dni. Przestrzeganie tajemnicy danych osobowych obowiązuje przez cały okres zatrudnienia, a także po rozwiązaniu stosunku pracy lub odwołaniu z pełnionej funkcji, 3) należy zapoznać się z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony danych osobowych oraz postanowieniami niniejszej Polityki bezpieczeństwa i Instrukcji oraz złożyć oświadczenie potwierdzające ten fakt, 4) stosować określone przez Administratora danych oraz Administratora bezpieczeństwa procedury oraz wytyczne mające na celu zgodne z prawem Przetwarzanie danych osobowych, 5) korzystać z Systemu informatycznego w sposób zgodny ze wskazówkami zawartymi w instrukcjach obsługi urządzeń wchodzących w skład Systemu informatycznego, oprogramowania i nośników, 6) zabezpieczać dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym Administrator danych, Administrator bezpieczeństwa, Administrator systemu, Kierownicy komórek organizacyjnych, auditorzy wewnętrzni mają prawo wglądu do danych osobowych przetwarzanych w formie elektronicznej i/lub papierowej z uwagi na wykonywane czynności służbowe. 2. Pracownicy Urzędu Miasta przetwarzający dane osobowe, w tym dane w Systemie informatycznym są obowiązani do dołożenia szczególnej staranności w celu ochrony interesu osób, których te dane dotyczą, a w szczególności przestrzegać zasad, aby dane osobowe były: 1) przetwarzane zgodnie z prawem; 2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetworzeniu niezgodnemu z tymi celami; 3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów w jakich są przetwarzane; 4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, jednak w czasie nie dłuższym niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 11. Obowiązek przestrzegania tajemnicy danych osobowych dotyczy wszystkich pracowników, którzy mają dostęp do informacji o charakterze Danych osobowych Przetwarzać dane osobowe może jedynie Osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych, w tym Użytkownik Systemu informatycznego, a w czasie jej nieobecności osoba pełniąca zastępstwo, posiadająca upoważnienie wydane przez Administratora danych.

9 2. Użytkownicy Systemu informatycznego zostali wyposażeni w indywidualne Identyfikatory i Hasła. Szczegółowe procedury nadawania, rejestrowania i wyrejestrowywania użytkowników systemów zostały określone w Instrukcji W przypadku utworzenia nowego zbioru danych osobowych, wynikającego z obowiązków nałożonych przepisami Ustawy lub nowymi zadaniami, Kierownik komórki organizacyjnej lub pracownik na samodzielnym stanowisku pracy jest zobowiązany do przedłożenia Kierownikowi OEL projektu wniosku o zgłoszeniu zbioru danych Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych. 2. W przypadku wprowadzenia zmian w istniejących zbiorach danych osobowych, osoby, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zobowiązane są przygotować projekt wniosku o zgłoszeniu zmian w zbiorze danych, nie później niż w ciągu 10 dni od daty dokonania modyfikacji w zbiorze danych. 3. Wnioski o utworzenie nowego zbioru danych osobowych oraz wnioski o zgłoszeniu zmian w zbiorach już istniejących przesyła się Generalnemu Inspektorowi Danych w formie elektronicznej i papierowej w terminie do 30 dni od dnia dokonania zmiany w zbiorze danych Informacje jednostkowe, wykazy, wydruki imienne, zestawienia zbiorcze bądź inne dane ze zbiorów danych osobowych, w tym z Systemu informatycznego zawierające dane osobowe mogą być wykonywane wyłącznie na pisemny umotywowany wniosek, chyba że przepisy powszechnie obowiązujące stanowią inaczej. 2. Wniosek powinien zawierać informacje, które umożliwiają wyszukanie w zbiorze danych osobowych, wskazują zakres i przeznaczenie tych danych Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzanych danych, które jej dotyczą. 2. Dane osobowe będące w posiadaniu Urzędu nie będą przetwarzane dla celów marketingowych. Rozdział III Infrastruktura przetwarzania danych osobowych 16. Tabela Nr 1 przedstawia wykaz budynków i pomieszczeń wchodzących w skład obszaru przetwarzania danych osobowych.

10 Tab. nr 1. Adres: Wykaz budynków i pomieszczeń wchodzących w skład obszaru przetwarzania danych osobowych Urząd Miasta ul. Poznańska 2, Jedlina-Zdrój Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Poznańska 11, Jedlina-Zdrój Pomieszczenia: Piwnica: - pokój 5A i B - Referat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji, - pokój 5C - Referat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji, - pokój 5D - Kasa Urzędu, Parter: - pokój 2 - Referat Finansów i Budżetu, - pokój 3 - Referat Spraw Obywatelskich i Ogólnoorganizacyjnych (Ewidencja Ludności) i Urząd Stanu Cywilnego, - pokój 4 - Biuro Obsługi Klienta, - pokój 4 a - Samodzielne stanowisko ds. Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Obsługi Urzędu, - pokój 5 - Referat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji, I piętro: - pokój 6 - Sekretarz Miasta, - pokój 6 - Sekretariat (Kadry), - pokój 7 - Samodzielne stanowisko ds. Mienia Gminy, Obrotu Nieruchomościami i Rolnictwa, - pokój 9 - Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Miasta, II piętro: serwerownia, Archiwum Urzędu i Archiwum USC II piętro: pokój Tabela Nr 2 przedstawia Wykaz zbiorów danych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych, zlokalizowanych w Urzędzie Miasta oraz Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju. Zbiory 1 do 10 są przetwarzane w Systemie informatycznym, natomiast zbiór nr 12 w systemie informatycznym Ośrodka Pomocy Społecznej. Tab. nr 2. L.p. Zbiór danych Dostawca oprogramowania/programy zastosowane do przetwarzania 1. Ewidencja ludności Radix/System Ewidencji Ludności ELUD Urząd Stanu Cywilnego w Jedlinie-Zdroju Podatki (System naliczania podatków POGRUN i system windykacji należności WIP) 4. Czynsze Info Spółka /Czynsze Biuro Komplex Service/Elektroniczny System Obsługi Urzędów Stanu Cywilnego esousc Radix /System Naliczania Podatków od Gruntów i Nieruchomości POGRUN+ i System Windykacji Opłat i Podatków WIP+ 5. Dowody osobiste System Obsługi Obywatela /Dowody osobiste Miejsce przetwarzania danych Parter, pokój 3 - Ewidencja Ludności i Urząd Stanu Cywilnego Parter, pokój 3 - Ewidencja Ludności i Urząd Stanu Cywilnego Parter, pokój 2 - Referat Finansów i Budżetu Parter, pokój 2 - Referat Finansów i Budżetu Parter, pokój 3 - Ewidencja Ludności i Urząd Stanu Cywilnego 6. Gminna Informacja Oświatowa Centrum Informatyczne Edukacji /SIO I piętro, pokój 6 - Pokój

11 Rejestr właścicieli nieruchomości Ewidencja zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych. Wykaz najemców i dzierżawców nieruchomości gminnych Mieszkaniowy zasób Gminy Jedlina- Zdrój 10. Kadry i Płace L.p. Zbiór danych Arkusz kalkulacyjny MS Office Arkusz kalkulacyjny MS Office Arkusz kalkulacyjny MS Office Radix /System Kadry + i System Płace + Programy zastosowane do przetwarzania / Nazwa zasobu 11. Stypendia i zasiłki szkolne Arkusz kalkulacyjny i edytor tekstu MS Office Sekretarza Miasta I piętro, pokój 5 Referat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji II piętro, pokój 7 Samodzielne stanowisko ds. Mienia Gminy, Obrotu Nieruchomościami i Rolnictwa I piętro, pokój 5 - Referat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji - I piętro, pokój 6 - Referat Spraw Obywatelskich i Ogólnoorganizacyjnych (Kadry) - Parter, pokój 2 - Referat Finansów i Budżetu (Płace), - Piwnica, pokój 4a - Samodzielne stanowisko ds. Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Obsługi Urzędu Kadry pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Miejsce przetwarzania danych Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie- Zdroju, ul. Poznańska 11 Rozdział IV Struktura zbiorów danych i sposób przepływu danych w systemie informatycznym System informatyczny obsługiwany jest przez jeden serwer sprzętowy zlokalizowany w serwerowi na drugim piętrze budynku Urzędu Miasta. System jest połączony z Internetem poprzez sprzętowy Firewall oraz translację adresów NAT. W Systemie informatycznym przetwarzane są dane ze wszystkich zbiorów danych osobowych Administratora danych. 2. Bazy danych, które przetwarzane są za pomocą programów RADIX obsługiwane są przez Server SQL. Są one powiązane między sobą relacjami tworząc na poziomie serwera zbiór relacyjnych baz danych. Relacje nie są bezpośrednio widoczne przez Użytkowników lecz umożliwiają łączenie tabel i przekazywanie danych zgodnie z zakresem przetwarzanych w danym zbiorze danych osobowych.

12 3. Pozostałe bazy danych, które przetwarzane są za pomocą arkuszy kalkulacyjnych MS Office lub korzystające z magazynów sieciowych udostępniane są poprzez Serwer plików Active Directory, nie są powiązane ze sobą żadnymi relacjami. 19. W budynku Urzędu Miasta występują następujące zbiory danych osobowych: 1) Ewidencja ludności: a) zbiór prowadzony w formie elektronicznej oraz papierowej. System ewidencji ludności ELUD+ jest przeznaczony do prowadzenia lokalnej bazy danych mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Jedlina-Zdrój, mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy ponad trzy miesiące oraz byłych mieszkańców, którzy byli zameldowani na pobyt stały lub czasowy. b) zakres przetwarzanych w zbiorze danych o osobach obejmuje: imiona i nazwiska, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, serię i numer dowodu osobistego, płeć, nazwisko: z poprzedniego małżeństwa, rodowe, obywatelstwo, nazwisko rodowe: ojca, matki, numery ewidencyjne PESEL, ojca, matki, współmałżonka, stan cywilny, wystawcę, datę i numer aktu: urodzenia, małżeństwa, zgonu, stosunek do powszechnego obowiązku obrony (stopień wojskowy, numer i wystawca wojskowego dokumentu tożsamości), adresy zameldowania. 2) Urząd Stanu Cywilnego w Jedlinie-Zdroju: a) zbiór prowadzony w formie elektronicznej oraz papierowej. Elektroniczny System Obsługi Urzędów Stanu Cywilnego esousc jest to system służący do obsługi bazy danych aktów stanu cywilnego. System realizuje swoje zadania poprzez możliwość wprowadzania projektów aktów, ich edycję oraz zatwierdzanie, wydruki aktów oraz prowadzenie elektronicznych ksiąg bieżących oraz archiwalnych, b) zakres danych systemu esousc obejmuje między innymi: nazwiska i imiona, imiona rodziców, data i czas urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, nazwisko rodowe współmałżonka, nazwisko rodowe matki i ojca kobiety, nazwisko rodowe matki i ojca mężczyzny, płeć, nazwisko i imię: ojca, matki, współmałżonka, data i numer aktu: urodzenia, małżeństwa, zgonu, nazwisko: panieńskie, z poprzedniego małżeństwa, rodowe, przynależność wyznaniową, orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. 3) Podatki (System naliczania podatków POGRUN i system windykacji należności WIP: a) zbiór prowadzony w formie elektronicznej oraz papierowej. Obsługa bazy danych realizowana jest za pomocą Systemu Naliczania Podatków od Gruntów i Nieruchomości

13 POGRUN+ oraz Systemu Windykacji Opłat i Podatków WIP+. Systemy te współpracują na zasadzie relacyjnych baz danych i umożliwiają rejestrowanie płatników, naliczanie podatków, drukowanie decyzji i zaświadczeń, tworzenie zestawień i analiz a także prowadzenie księgowości podatkowej i związanej z nią ewidencji podatników oraz kontrolę terminowości wpłat. b) zakres przetwarzanych w zbiorze danych o osobach obejmuje: nazwiska i imiona, imiona rodziców, datę urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, Numer Identyfikacji Podatkowej, numer księgi wieczystej, położenie nieruchomości (adres). 4) Czynsze: a) zbiór prowadzony w formie elektronicznej oraz papierowej. Obsługa bazy danych jest realizowana za pomocą programu Czynsze dostarczonego przez firmę Info-Spółka. Podstawowe funkcje programu to prowadzenie kartoteki wymiarowej zawierającej dane potrzebne do naliczeń, wyszukiwanie oraz przeglądanie kartoteki, naliczanie czynszów i opłat, drukowanie rachunków oraz sporządzanie wykazów i zestawień. b) zakres przetwarzanych w zbiorze danych o osobach obejmuje: nazwiska i imiona, adres zamieszkania, Numer Identyfikacji Podatkowej. 5) Dowody osobiste: a) zbiór prowadzony w formie elektronicznej oraz papierowej. Baza danych obsługiwana przez program SOO dostarczony przez Centrum Personalizacji Dokumentów (CPD) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Program pozwala na rejestrację wniosków o wydanie dowodu osobistego i przesłanie ich metodą teletransmisji do CPD. b) zakres przetwarzanych w zbiorze danych o osobach obejmuje: nazwiska i imiona, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, seria i numer dowodu osobistego, nazwisko rodowe, nazwisko rodowe matki, nr aktu urodzenia, nr aktu małżeństwa, płeć, wizerunek, rysopis, (wzrost, kolor oczu, znaki szczególne), inny posiadany dokument tożsamości. 6) Gminna Informacja Oświatowa: a) zbiór prowadzony w formie elektronicznej. Informacje zawarte w bazie danych dotyczą: bazy, infrastruktury i wyposażenia dydaktycznego w każdej placówce oświatowej w gminie, kadry pedagogicznej z podziałem na stopień awansu zawodowego, stażu pracy i specjalizacji nauczycieli, ilości uczniów z podziałem na ilość oddziałów, płeć, ilość, a także wysokości stypendiów, pomocy rzeczowej, wyprawki itp., wypadków uczniów, wysokości wynagrodzeń nauczycieli,

14 b) zakres przetwarzanych w zbiorze danych o osobach obejmuje: datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, stanowisko (funkcja), płeć, wynagrodzenie. 7) Rejestr właścicieli nieruchomości Ewidencja zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych: a) zbiór prowadzony w formie elektronicznej. Rejestr właścicieli nieruchomości Ewidencja zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych jest to baza danych obsługiwana przez arkusz kalkulacyjny programu Microsoft Office. b) zakres przetwarzanych w zbiorze danych o osobach obejmuje: imiona i nazwiska, adres zamieszkania lub pobytu. 8) Wykaz najemców i dzierżawców nieruchomości gminnych: a) zbiór prowadzony w formie elektronicznej oraz papierowej. Zbiór zawiera wykaz najemców i dzierżawców nieruchomości gminnych, takich jak ogrody przydomowe, garaże, komórki, lokale użytkowe. Baza danych jest prowadzona w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Office. b) zakres przetwarzanych w zbiorze danych o osobach obejmuje: imiona i nazwiska, adres zamieszkania lub pobytu. 9) Mieszkaniowy zasób Gminy Jedlina-Zdrój: a) zbiór prowadzony w formie elektronicznej oraz papierowej. Zbiór zawiera wykaz osób zajmujących lokale należące do mieszkaniowego zasobu gminy. Baza danych jest prowadzona w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Office. b) zakres przetwarzanych w zbiorze danych o osobach obejmuje: imiona i nazwiska, adres zamieszkania lub pobytu. 10) Kadry i płace: a) zbiór prowadzony w formie elektronicznej oraz papierowej, zawiera dane osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój. Zbiór przetwarzany za pomocą programów dostarczonych przez firmę Radix Płace+ oraz Kadry+. b) zakres przetwarzanych w zbiorze danych o osobach obejmuje między innymi: imiona i nazwiska, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, numer identyfikacji podatkowej NIP, okres i formę zatrudnienia, dane dotyczące wynagrodzenia, ewidencję czasu pracy i nieobecności, dane ubezpieczeniowe ZUS.

PROCEDURA Strona/Stron 1/34

PROCEDURA Strona/Stron 1/34 PROCEDURA Strona/Stron 1/34 Centrum Wodne Laguna w Gryfinie Zasad realizacji przetwarzania danych osobowych oraz stosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 39/2015 z dnia 8 czerwca 2015r. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki Opracowała: Małgorzata Rutkowska Referent ds. odpadów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SPÓŁDZIELNI PRACY SPECJALISTÓW RENTGENOLOGÓW

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SPÓŁDZIELNI PRACY SPECJALISTÓW RENTGENOLOGÓW ZATWIERDZAM.. (data i podpis Administratora Danych) INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SPÓŁDZIELNI PRACY SPECJALISTÓW RENTGENOLOGÓW 1 Spis treści Cel i zakres stosowania instrukcji... 3 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA organizacji przetwarzania danych osobowych w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu

INSTRUKCJA organizacji przetwarzania danych osobowych w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu INSTRUKCJA organizacji przetwarzania danych osobowych w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r.

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r. Polityka Bezpieczeństwa w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka Białystok, maj 2012 r. SPIS TREŚCI 1. Terminologia i skróty 4 2. Wstęp 5 3. Cele Polityki Bezpieczeństwa 6 4. Zakres Polityki Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI nr 7 im. CZESŁAWA MIŁOSZA w RYBNIKU wydana dnia 01.01.2015r. przez DYREKTORA SZKOŁY ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kęty

Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kęty Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kęty Sporządził: data Sprawdził: data Zatwierdził: data Wymagania normy PN ISO/IEC 27001:2007 Jacek Jarosz ABI 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA WRAZ Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ART N MEDIA FUJARSKA S.K.A. Z SIEDZIBĄ W WOJKOWICACH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA WRAZ Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ART N MEDIA FUJARSKA S.K.A. Z SIEDZIBĄ W WOJKOWICACH Spis treści: POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA WRAZ Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ART N MEDIA FUJARSKA S.K.A. Z SIEDZIBĄ W WOJKOWICACH Polityka bezpieczeństwa: I. Postanowienia ogólne. II. Wykaz

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) według normy PN-ISO/IEC 27001:2013

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) według normy PN-ISO/IEC 27001:2013 Załącznik do Zarządzenia Nr R/0210/137/13 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) według normy PN-ISO/IEC 27001:2013 ZATWIERDZIŁ JM REKTOR dr hab. prof. nadzw. Roman Drozd.. /podpis na oryginale/

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2012 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 30 marca 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2012 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 30 marca 2012 roku ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2012 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie ustanowienia Polityki Bezpieczeństwa Informacji, Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym i Instrukcji Zasad

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9/11 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 21 marca 2011 r.

Zarządzenie Nr 9/11 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 21 marca 2011 r. Zarządzenie Nr 9/11 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie ustalenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych

Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza Pieczęć firmowa: Opracował: Data: Zatwierdził: Data: Ryszard Gołębiowski B. Wężyk ABI

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dla podmiotów wdrażających realizujących zadania delegowane w ramach PROW na lata 2014-2020

Zalecenia dla podmiotów wdrażających realizujących zadania delegowane w ramach PROW na lata 2014-2020 Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa Zalecenia dla podmiotów wdrażających realizujących zadania delegowane w ramach PROW na lata 2014-2020 Warszawa, kwiecień 2015 r. Strona 2 z 20 Spis treści: SŁOWNIK

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM ZESPOŁU EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM ZESPOŁU EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH Załącznik nr 2 Do Zarządzenia nr 9/2011 INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM ZESPOŁU EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH Podstawa prawna: - rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA. Rozdział 2. Deklaracja intencji, cele i zakres polityki bezpieczeństwa.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA. Rozdział 2. Deklaracja intencji, cele i zakres polityki bezpieczeństwa. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 22 z dn.2.07.2008 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Rozdział 2. Deklaracja intencji, cele i zakres polityki bezpieczeństwa. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa ochrony i przetwarzania danych osobowych wraz z instrukcją zarządzania systemem informatycznym

Polityka bezpieczeństwa ochrony i przetwarzania danych osobowych wraz z instrukcją zarządzania systemem informatycznym Polityka bezpieczeństwa ochrony i przetwarzania danych osobowych wraz z instrukcją zarządzania systemem informatycznym w Indywidualnej Specjalistycznej Praktyce Lekarskiej Piotr Wiśniewski wydana w dniu

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności wraz z instrukcją

Polityka prywatności wraz z instrukcją Profitta sp. z o.o. Polityka prywatności wraz z instrukcją Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.1997 Nr 133 poz. 883 ze zm.) oraz Rozdziału VIII ust. 2 Regulaminu Partnera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 40/2008 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH SPIS TREŚCI 1. Definicje...

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI 2012 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI SŁUŻĄCYMI DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załączniki nr 1-6 do zarządzenia nr8/2012/2013 Dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

1) bezpieczeństwa informacji uwzględniającą normę ISO/IEC 27002, 2) systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji uwzględniającego model PDCA

1) bezpieczeństwa informacji uwzględniającą normę ISO/IEC 27002, 2) systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji uwzględniającego model PDCA Załącznik nr 6 do wzoru umowy ekst ujednolicony BEZPIECZEŃSWO INFORMACJI W ARIMR wprowadzone zarządzeniem Nr 40/2008 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 12 czerwca 2008 r.

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów

Bardziej szczegółowo

ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych

ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O DZIENNIK URZĘDOWY Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 8 / 2 0 1 5 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach

Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2012 z dnia 02.01.2012 r. Dyrektora Instytutu Spawalnictwa Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Instytucie Spawalnictwa

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych wraz z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych wraz z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2014 Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku z dnia 17 czerwca 2014 r. Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych wraz z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCIE SPAWALNICTWA W GLIWICACH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCIE SPAWALNICTWA W GLIWICACH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2012 z dnia 02.01.2012 r. Dyrektora Instytutu Spawalnictwa POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCIE SPAWALNICTWA W GLIWICACH Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662. Przepisy

Bardziej szczegółowo