przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej Euro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 Euro"

Transkrypt

1 Nr sprawy: SOT/1/2007 Katowice, dnia 4 lipca 2007 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej Euro 1. Informacje ogólne Tryb zamówienia: Zamawiający: przetarg nieograniczony Śląska Organizacja Turystyczna Adres zamawiającego: ul. Mickiewicza 29, Katowice, woj. śląskie Tel.: Faks: Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.), dalej zwana pzp. 2. Opis przedmiotu zamówienia CPV: Oprogramowanie baz danych Przedmiotem zamówienia jest Cyfrowy System Informacji Turystycznej (CSIT) dla województwa śląskiego w czterech wersjach językowych (polski, angielski, niemiecki, rosyjski). Od Wykonawcy oczekuje się zaprojektowania i dostarczenia następujących elementów systemu CSIT: 1) cyfrowej bazy danych, o określonej w załączniku nr 1, 1A i 1B strukturze (spójnej ze strukturą projektu ISIT Polskiej Organizacji Turystycznej baza obiektowa ZODB) wraz z migracją, weryfikacją i aktualizacją dotychczasowych danych z bazy danych portalu gosilesia.pl, 2) projektu i wykonania portalu wraz z systemem CMS opartego o ww. bazę danych, 3) internetowego systemu wymiany informacji extranet, służącego do komunikacji między podmiotami zajmującymi się turystyką w województwie śląskim, 4) multisites i dynamicznej wymiany danych pomiędzy CSIT a bazami danych innych portali turystycznych w województwie śląskim (do 20 portali), 5) interaktywnej mapy regionu, modułu informacyjnego (aktualności), kalendarza wydarzeń, informatora regionalnego i kulturalnego, 6) wirtualnego spaceru po najciekawszych miejscach regionu, 7) modułu banerowego, 8) modułu ankietowego, 9) zapewnienie platformy hostingowej na co najmniej 1 rok, 10) dokumentacji i szkolenia dotyczącego obsługi administracyjnej i klienckiej CSIT-u i extranetu, 11) serwisu platformy/systemu (aktualizacje, bezpieczeństwo, łaty). Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SOT/1/2007 strona 1

2 Szczegółowe wymagania Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki: nr 1, 1A i 1B do niniejszej SIWZ. Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcy gwarancji na dostarczoną platformę hostingową oraz cały system CSIT. Oferty częściowe. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty wariantowe. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamówienia uzupełniające. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. Podwykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia. 3. Miejsce realizacji zamówienia Województwo Śląskie 4. Termin realizacji zamówienia Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 15 listopada 2007r. 5. Informacje dotyczące warunków składania ofert Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 6. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego dla Wykonawców. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie pzp. w art. 38. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują wyłącznie pisemnie. Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 8.00 do pod numerem telefaxu lub osobiście w siedzibie Zamawiającego. Pytania i prośby o wyjaśnienia uważa się za złożone w terminie jeśli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu składania ofert i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: Agnieszka Sikorska, Adam Zaczkowski Tel. 032/ ; Faks: 032/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SOT/1/2007 strona 2

3 7. Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna swój bieg wraz z upływem terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 pzp, tj.: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Szczegółowe wymagania dotyczące Wykonawców: Wykonawca, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał usługi w postaci co najmniej trzech turystycznych portali internetowych zawierających system zarządzania treścią (CMS), interaktywną mapę z modułami umożliwiającymi zarządzanie informacją na interaktywnej mapie, wirtualny spacer zawierający zdjęcia panoramiczne z możliwością zarządzania spacerem, z czego minimum jeden portal dotyczył promocji regionu w skali województwa, oraz minimum jeden był sporządzony w obcojęzycznej wersji. Na potwierdzenie należytego wykonania każdej z tych usług Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć co najmniej po jednej referencji na każdą z usług. Wykonawca powinien dysponować przynajmniej dwoma programistami komputerowymi oraz minimum jednym grafikiem komputerowym, posiadającymi minimum dwuletnie doświadczenie w pracy na ww. stanowiskach. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie treści złożonych oświadczeń i dokumentów. 9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy obowiązani są załączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty: a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp; zawarte w formularzu ofertowym, - załącznik nr 2 do SIWZ. b) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SOT/1/2007 strona 3

4 c) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług w postaci co najmniej trzech turystycznych portali internetowych zawierających system zarządzania treścią (CMS), interaktywną mapę z modułami umożliwiającymi zarządzanie informacją na interaktywnej mapie, wirtualny spacer zawierający zdjęcia panoramiczne z możliwością zarządzania spacerem, z czego minimum jeden portal dotyczył promocji regionu w skali województwa, oraz minimum jeden był sporządzony w obcojęzycznej wersji, wraz z referencjami potwierdzającymi należyte wykonanie każdej z tych usług. Wykaz należy sporządzić wg wzoru stanowiącego - załącznik nr 3 do SIWZ; d) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, jako programiści (2 osoby) oraz graficy komputerowi (1 osoba), z minimum 2 letnim doświadczeniem, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - załącznik nr 4 do SIWZ. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Odpowiednie pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dokumenty, o których mowa w pkt 9.a)-b) składają indywidualnie, to znaczy każdy osobno. Pozostałe dokumenty powinno złożyć tylu Wykonawców ile będzie koniecznych dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 10. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 11. Opis sposobu przygotowywania ofert. 1. Wymagania podstawowe. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ, sporządzoną na druku FORMULARZ ORERTOWY, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ lub w zgodzie z nim. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SOT/1/2007 strona 4

5 z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną przez Wykonawcę kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione. 2. Forma oferty. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną zapewniającą pełną czytelność jej treści i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie w sposób czytelny. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Wykonawcę w uprzednio wpisany przez niego tekst muszą być parafowane i datowane. 3. Zawartość oferty. Kompletna oferta musi zawierać: a) Formularz Oferty, wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pzp - załącznik nr 2 do SIWZ b) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 9 SIWZ, sporządzone wg wzorów stanowiących załączniki do SIWZ, c) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SOT/1/2007 strona 5

6 Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić określonych części oferty jako informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 3. Składanie ofert. Ofertę należy złożyć w zamkniętych dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) oznakowanych w sposób następujący: Śląska Organizacja Turystyczna ul. Mickiewicza Katowice oferta w przetargu nieograniczonym na Cyfrowy System Informacji Turystycznej (CSIT) dla województwa śląskiego w czterech wersjach językowych (polski, angielski, niemiecki, rosyjski) nie otwierać przed : r. godz Koperty powinny być zapieczętowane w sposób gwarantujący zachowanie poufności ich treści oraz zabezpieczający ich nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Dodatkowo koperta wewnętrzna musi zawierać oznaczenie (nazwę, adres) Wykonawcy. 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego w pok w terminie do dnia r. do godziny Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w pok w dniu r o godz Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek. 13. Wycofanie oferty lub jej zmiany Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, dodatkowo z dopiskiem ZMIANA. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie zmian) z napisem na zewnętrznej kopercie WYCOFANIE. Koperty oznaczone napisem WYCOFANIE będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SOT/1/2007 strona 6

7 Koperty oznaczone dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. 14. Sposób obliczenia ceny oferty Ceną oferty jest kwota podana w Formularzu Ofertowym. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty wykonania zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Cena musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w złotych polskich, cyfrowo i słownie. Cena musi być podana w wysokości brutto (liczbowo i słownie) oraz w wysokości netto i podatek VAT. Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy. 15. Ocena ofert. 1. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, a ich oferty nie podlegają odrzuceniu, Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: l.p. Opis kryteriów oceny Znaczenie 1. Cena 100 % 2. Zamawiający porówna i oceni oferty w następujący sposób: 3. Ocena w kryterium Cena nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt, według wzoru matematycznego: Najniższa cena ofertowa C = x 100 pkt x 100% Cena oferty badanej Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, tj. uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium cena. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Informacje, o których mowa powyżej w ppkt. a) zostaną zamieszczone również na stronie internetowej Zamawiającego (www.silesia-sot.pl) oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego, niezwłocznie po dokonaniu wyboru. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SOT/1/2007 strona 7

8 16. Umowa. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z Istotnymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik nr 5 do SIWZ. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu podpisania umowy. 2. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. f) wekslu z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej. 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: GETIN BANK S.A. II o/katowice Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 2 pzp. 6. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 pzp. 7. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 30% kwoty zabezpieczenia Zamawiający zatrzyma na pokrycie roszczeń gwarancji jakości i zwróci w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SOT/1/2007 strona 8

9 18. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca zostanie powiadomiony o dokładnym terminie podpisania umowy co najmniej na dwa dni przed tym terminem, lub krócej za jego zgodą. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 pzp. 19. Protesty, odwołania i skarga do sądu Wykonawcom, którzy uznają, że ich interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp. przysługuje protest. Protest wnosi się do Zamawiającego na zasadach określonych w dziale VI pzp. Załączniki do SIWZ: 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Proponowana struktura kategorii bazy danych obiektów w informatorze - załącznik nr 1A do SIWZ 3) Proponowana charakterystyka opisu obiektów w poszczególnych kategoriach informatora załącznik nr 1B do SIWZ 4) Formularz Ofertowy wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pzp - załącznik nr 2 do SIWZ 5) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług w postaci co najmniej trzech turystycznych portali internetowych zawierających system zarządzania treścią (CMS), interaktywną mapę z modułami umożliwiającymi zarządzanie informacją na interaktywnej mapie, wirtualny spacer zawierający zdjęcia panoramiczne z możliwością zarządzania spacerem, z czego minimum jeden portal dotyczył promocji regionu w skali województwa, oraz minimum jeden był sporządzony w obcojęzycznej wersji, wraz z referencjami potwierdzającymi należyte wykonanie każdej z tych usług. Wykaz należy sporządzić wg wzoru stanowiącego - załącznik nr 3 do SIWZ. 6) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, jako programiści (2 osoby) oraz graficy komputerowi (1 osoba), z minimum 2 letnim doświadczeniem, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - załącznik nr 4 do SIWZ. 7) Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 5 do SIWZ Katowice, dnia 04 lipca 2007r. Podpis Zamawiającego: Marian Ormaniec Prezes ŚOT Roman Bargieł Wiceprezes ŚOT Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SOT/1/2007 strona 9

10 ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SOT/1/2007 Przedmiotem zamówienia jest Cyfrowy System Informacji Turystycznej (CSIT) dla województwa śląskiego w czterech wersjach językowych (polski, angielski, niemiecki, rosyjski). Od Wykonawcy oczekuje się zaprojektowania i dostarczenia następujących elementów systemu CSIT: 1) cyfrowej bazy danych, o określonej szczegółowo w załączniku nr 1A i 1B strukturze (spójnej ze strukturą projektu ISIT Polskiej Organizacji Turystycznej baza obiektowa ZODB) wraz z migracją, weryfikacją i aktualizacją dotychczasowych danych z bazy danych portalu gosilesia.pl, 2) projektu i wykonania portalu wraz z systemem CMS opartego o ww. bazę danych, 3) internetowego systemu wymiany informacji extranet, służącego do komunikacji między podmiotami zajmującymi się turystyką w województwie śląskim, 4) multisites i dynamicznej wymiany danych pomiędzy CSIT a bazami danych innych portali turystycznych w województwie śląskim (do 20 portali), 5) interaktywnej mapy regionu, modułu informacyjnego (aktualności), kalendarza wydarzeń, informatora regionalnego i kulturalnego, 6) wirtualnego spaceru po najciekawszych miejscach regionu, 7) modułu banerowego, 8) modułu ankietowego, 9) zapewnienie platformy hostingowej na co najmniej 1 rok, 10) dokumentacji i szkolenia dotyczącego obsługi administracyjnej i klienckiej CSIT-u i extranetu, 11) serwisu platformy/systemu (aktualizacje, bezpieczeństwo, łaty). 1) Wymagania dotyczące bazy danych: Spis wymaganych kategorii (działów) w załączniku nr 1A - Typy_obiektów.xls; Spis inicjalnej wartości odpowiednich pól w bazie w załączniku nr 1B - Wartości_pol.doc; Baza musi umożliwiać dodawanie nowych kategorii/pól/wartości pól; Wykonawca, przy współpracy z Zamawiającym powinien przenieść istniejące dane w sposób umożliwiający jak największe pokrycie nowej struktury pól i kategorii, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SOT/1/2007 strona 10

11 Baza danych poprzez zewnętrzne mechanizmy musi umożliwiać automatyczny i półautomatyczny import i eksport danych w określonym formacie. Baza musi umożliwiać definiowany co do zakresu i rodzaju eksport danych w dostarczonym przez Zamawiającego formacie (preferowany XML). Baza musi posiadać zewnętrzne interfejsy (dostępne w sieci, np. jako skrypty) umożliwiające autoryzowany dostęp do wybranych danych, a także zasilanie bazy w nowe dane, dostarczane z zewnętrznych systemów. Nowe dane powinny mieć status do akceptacji. Wymagany jest mechanizm umożliwiający łatwe weryfikowanie i potwierdzanie/modyfikowanie/usuwanie danych do akceptacji przez upoważnione osoby, możliwość przenoszenia obiektów w ramach stworzonej struktury, baza informacyjna powinna być zintegrowana z Internetowym Systemem Informacji Turystycznej posiadanym przez Polską Organizację Turystyczną (POT). Wprowadzenie informacji do bazy powinno automatycznie aktualizować informacje w ISIT POT, możliwość czasowego ukrywania punktów, wpisów do bazy, możliwość lokalizowania obiektów opisywanych w bazie na interaktywnej mapie regionu, możliwość zmiany lokalizacji punktu, obiektu na mapie, możliwość usunięcia jedynie lokalizacji, baza powinna prowadzić dokładną statystykę liczby wyświetleń oraz kliknięć każdego obiektu w bazie oraz na mapie regionu z uwzględnieniem zestawień zbiorczych (poszczególne grupy sumarycznie, najwięcej wyświetleń, podział statystyk w okresach miesięcznych) powinna umożliwiać monitorowanie zainteresowań internautów, baza powinna umożliwiać śledzenie historii poszczególnych punktów oraz operacji edycyjnych (daty dodania, edycji z podaniem osoby edytującej) zgodnie z przydzielonymi uprawnieniami. 2) Założenia systemu CMS: Wielojęzyczność portalu (obsługa wersji językowych) każda informacja w bazie i każdy element strony (np. tagi ALT obrazków) powinien posiadać swoje wersje językowe. Możliwość łatwego tworzenia (i administrowania) wersji tematycznych portalu. Wersja tematyczna to kontent bazy przefiltrowany pod względem konkretnej kategorii lub lokalizacji. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SOT/1/2007 strona 11

12 Intuicyjność (system nawigacji ułatwiający szybkie dotarcie do informacji, grupowanie jej według cech podobnych, łatwe dodarcie/wskazywanie innych przydatnych informacji związanych z zapytaniem) dotarcie do dowolnego miejsca portalu ma zająć nie więcej niż 4 kliknięcia. System grup/użytkowników z możliwością definiowania ról i uprawnień do funkcji i modułów. Mechanizm logowania (treści i funkcje dostępne tylko dla osób zarejestrowanych w serwisie np. tworzenie portalu społeczności lub budowanie grupy stałych odbiorców, funkcjonalność ta pozwoli również w sposób kontrolowany przeprowadzać konkursy, ankiety, etc.). Edytor treści typu WYSIWIG z menadżerem plików i grafik umożliwiający zarządzanie treścią bez znajomości podstaw języków opisowych. Tworzenie dynamicznie drzewiastej struktury serwisu z dowolną ilością zagłębień. Możliwość zdefiniowania cyklu życia dokumentu określonego typu (ramy czasowe publikacji, przenoszenie do archiwum). Możliwość udostępniania modułów społecznościowych, dyskusyjnych, komentarzy, opinii gdzie każdy może tworzyć wpisy (np. fora dyskusyjne), Ocenianie (rating) przez użytkowników opublikowanych wpisów oraz możliwość nadawania kategorii (tagi) poszczególnym wpisom, Należy oddzielić w bazie dane informacyjne od wyniku aktywności użytkowników (np. komentarzy), Biblioteka obrazów zbiór fotografii możliwy do wykorzystania przez wszystkich użytkowników CMS z możliwością wzbogacania jej przez wszystkie poziomy administracyjne i katalogowania. Wyszukiwarka wewnętrzna serwisu i wyszukiwarka bazy danych katalogu informacyjnego. Galeria zdjęć z cechami web 2.0. Wysyłanie pocztówek elektronicznych. Newsletter tworzenie i mechanizmy subskrypcji z kategoryzacją zainteresowań subskrybentów. Moduł Twój Plan Podróży umożliwiający zebranie w formie przydatnej do wydruku informacje o wybranych miejscach. Obsługa kanałów RSS. Moduł sond i ankiet. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SOT/1/2007 strona 12

13 Obsługa różnego rodzaju formularzy. Live chat komunikator internetowy, pokój rozmów w ramach serwisu WWW. Optymalizacja pod kątem pozycjonowania serwisu (m.in. przyjazne adresy, dynamiczne definiowane tytuły, etc.). Przygotowanie systemu pod kątem niepełnosprawnych internatów (wymagania Section 508 i WAI). Wykonawca powinien posiadać wszystkie prawa autorskie do proponowanych rozwiązań informatycznych oraz możliwość modyfikacji i rozbudowy systemu CSIT w przyszłości. 3) EXTRANET System wspierający zarządzanie jednostkami IT, wewnętrzny obieg informacji i usług. Dostęp do systemu posiadają tylko upoważnione osoby/podmioty i mogą w jego obszarze np.: 1) przekazywać sobie informacje, dokumenty, 2) korzystać z systemu przypomnień, 3) prowadzić wspólny kalendarz spotkań, wydarzeń. 4) Multisites i dynamiczna wymiana danych System CSIT umożliwiać powinien prowadzenie samodzielnych serwisów WWW przez punkty IT i centra IT. System umożliwiać powinien wybór własnego layoutu o zestaw przykładowych skórek i dostosowanie wybranych elementów wyglądu. Powinien zapewniać przepływ danych w całej strukturze regionalnej informacji turystycznej, od wprowadzenia informacji/danych w jednostce IT po publikację w serwisie/katalogu regionalnym i możliwość przesłania do systemu ogólnopolskiego ISIT POT. Dane wprowadzane w serwisach lokalnych są automatycznie wykorzystywane w bazie regionalnej. Wprowadzanie danych w portalu regionalnym będzie zasilało dane w systemie CSIT po weryfikacji poprawności przez administratora lub redaktora CSIT. System CSIT powinien dodatkowo umożliwiać dynamiczną wymianę danych z innymi portalami m.in.: wymianę danych z istniejącymi turystycznymi portalami regionalnymi w województwie (do 20 portali), umożliwić samodzielne pobieranie danych o zasobach regionu do portali instytucji turystycznych w regionie, aktualizować bazę ISIT Polskiej Organizacji Turystycznej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SOT/1/2007 strona 13

14 5) Interaktywna mapa regionu, moduł informacyjny (aktualności), kalendarz wydarzeń, informator regionalny i kulturalny. 1) Interaktywna mapa: mapa powinna być wykonana w technice, która umożliwia prezentowanie jej w dowolnej skali bez straty jakości, dokonywanie płynnego lub skokowego skalowania, generalizację prezentowanych informacji na mapie w zależności od stopnia powiększenia, wyszukiwania miejsc i obiektów z podglądem miejsca lokalizacji i zaznaczania jej za pomocą ikony, możliwość wyszukiwania grup obiektów prezentowanych na mapie wg ich kategorii, opisywania obiektów i miejsc na mapie za pomocą opisu tekstowego oraz grafiki i zdjęć, zdjęć panoramicznych, plików multimedialnych, samodzielną publikację warstw informacyjnych w dowolnym podziale, samodzielne dodawanie/usuwanie lokalizacji obiektów połączonych z bazą informacyjną regionu, samodzielną zmianę ikon oznaczających punkty na mapie, samodzielną zmianę lokalizacji, mapa powinna umożliwiać dobór prezentowanych elementów przez internautę. Sam powinien decydować jaka dokładność i jakie elementy będą widoczne na mapie, możliwość dokonywania wydruków powiększonego obrazu, internauta może generować z mapy kod, który po wklejeniu do dowolnej strony internetowej lub a przenosi do interaktywnej mapy regionu i wskazuje wybrane miejsce na jego terenie, w ustalonej przez administratora skali, mapa posiadać powinna mechanizm pozwalający komunikować się internautom z administratorem mapy, sugerować nowe lokalizacje na mapie. Informacje wpisane przez internautę powinny być przygotowane do zatwierdzenia lub odrzucenia przez administratora. Po zgłoszeniu przez internautę nowej propozycji administrator lub osoba odpowiedzialna powinna otrzymać dodatkowo a informacyjnego, mechanizmy mapy powinny umożliwiać jej rozbudowę w przyszłości o dodatkowe funkcje (lokalizacje GPS, pobieranie informacji na telefon komórkowy), aktualny plan regionu stanowiący podstawę do stworzenia systemu zostanie dostarczony przez Zamawiającego na etapie tworzenia strony, tworzenie mapy będzie nadzorowane przez Zamawiającego. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SOT/1/2007 strona 14

15 2) Moduł informacyjny Jest uzupełnieniem interaktywnej mapy regionu. Przechowywane w nim informacje dotyczą lokalizowanych na planie obiektów (np. podmioty gospodarcze i instytucje społeczne, kulturalne, zabytki, atrakcje oraz obiekty użyteczności publicznej). Zmiana opisu obiektu w informatorze powoduje automatycznie uaktualnienie tej treści prezentowanej na interaktywnej mapie. W tworzeniu informatora i jego aktualizacji powinni mieć udział użytkownicy serwisu (internauci opcja dodaj obiekt). Dobrany zestaw narzędzi musi pozwalać na m.in. na: Swobodną budowę struktury informatora (tworzenie i usuwanie kategorii i podkategorii), Zarządzanie obiektami (dodawanie, usuwanie i edycja zasobów, obiektów i instytucji), Zatwierdzanie wpisów (proponowanych przez internautów dodaj obiekt), Analizę danych statystycznych (odzwierciedlających zainteresowanie poszczególnymi kategoriami zasobów na podstawie okresowej liczby wyświetleń). Internauta musi mieć możliwość wyszukiwania informacji wg. słów kluczowych oraz filtrowania danych wg działów i kategorii informatora (gastronomia, noclegi, itp.). Po znalezieniu szukanego obiektu internauta może zobaczyć jego lokalizację na mapie. 3.) Kalendarz wydarzeń, informator regionalny i kulturalny. Moduł umożliwiać powinien umieszczenie na stronie internetowej kalendarza, który po kliknięciu wybranego dnia miesiąca prezentować będzie wszystkie wydarzenia kulturalne odbywające się w tym dniu. Baza umożliwiać powinna także przeszukiwanie wg dowolnej kombinacji wyznaczonych kryteriów, np.: wybrana data, określony okres, rodzaj wydarzenia (np.: kulturalna, sportowa, wystawa, koncert, itp.), określone miejsce, obszar (np.: miasto, region, subregion), organizator. Po wyszukaniu interesujących internautę imprez powinien on mieć możliwość zapisania wyników w pliku (PDF) w postaci broszury lub wydrukowania jej. Moduł umożliwiać powinien administratorowi przydzielenie haseł dostępu instytucjom współpracującym oraz zweryfikowanym organizatorom imprez kulturalnych. Po przydzieleniu hasła dostępu powinna istnieć możliwość samodzielnego wprowadzania informacji o wydarzeniach przez upoważnione instytucje w ustalonym zakresie, jak np.: miejsce, rodzaj imprezy (z możliwością wyboru, lista edytowana przez administratora): Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SOT/1/2007 strona 15

16 organizator imprezy, adres imprezy, telefon, , strona WWW, data rozpoczęcia, data zakończenia, opis. zdjęcia 6) Wirtualny spacer po najciekawszych miejscach regionu. Cechy wirtualnej wycieczki po regionie: wirtualna wędrówka powinna obejmować najciekawsze miejsca regionu i uzgodnione z Zamawiającym atrakcje turystyczne (łącznie 30 scen panoramicznych). Wykonawca wykona odpowiednie do tego zdjęcia oraz przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie wszystkie prawa autorskie do nich. prezentowane miejsca powinny być pokazywane panoramicznie (360 stopni pion X 360 stopni poziom lub tylko poziom 360 stopni w zależności od rodzaju miejsca) z możliwością sterowania widokiem przez internautę (obrót, przybliżanie, oddalanie widoku), miejsca powinny być połączone z sobą i umożliwiać internaucie przechodzenie pomiędzy prezentowanymi scenami, internauta powinien mieć możliwość wyboru spisu miejsc i atrakcji, jakie może zobaczyć w regionie z uwzględnieniem ich lokalizacji na interaktywnej mapie, pokazywane miejsca powinny być opisywane dodatkowym tekstem i galeriami, do spaceru powinien być dołączony program umożliwiający samodzielne zarządzanie spacerem przez Zamawiającego: - zmiana opisów pod panoramami, - możliwość samodzielnego dodawania galerii fotograficznych do prezentowanego miejsca, - możliwość dołączenia do opisu interaktywnego planu szczegółowego z możliwością oznaczenia lokalizacji wykonanego zdjęcia panoramicznego. Dołączona mapa powinna umożliwiać samodzielne dobranie skali powiększenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SOT/1/2007 strona 16

17 planu oraz wybranie lokalizacji panoramy. Na planie powinien pojawiać się nawigator prezentujący kierunek patrzenia. - możliwość samodzielnego ustalania kolejności prezentowanych panoram, - możliwość ukrywania panoram na liście w przypadku wykonania kilku w tym samym miejscu, - samodzielne ustalanie, od jakiego miejsca panorama ma się pokazywać internaucie, - możliwość samodzielnego łączenia panoram aktywnymi punktami w spacer i zmiany tych połączeń, - możliwość łączenia panoram w grupy np. zabytki, obiekty turystyczne itp. - możliwość samodzielnego wskazania lokalizacji panoramy na planie miasta z prezentacją kierunku patrzenia. 7) Moduł banerowy System banerowy powinien posiadać mechanizmy: umożliwiający samodzielne zarządzanie publikowanymi w portalu banerami informacyjnymi oraz kontrolowaną publikację wg ustalonych przez administratora lub redaktorów regionalnych kryteriów, możliwość ustalenia terminu wyświetlania banera (od dnia do dnia), możliwość ustalenia godziny wyświetlania banera (od godziny do godziny), ustawienia częstotliwości wybierania banera w jednostce czasu, umożliwiających ustalenia długość wyświetlania - standard - np. 30 sekund ustawienia losowe - po załadowaniu strony banery wyświetlają się losowo z wybranych grup. Wykonawca dostarczy statystyki systemu: terminy, godziny, liczba wyświetleń, liczba kliknięć, łączny czas wyświetlania, statystyka wyświetleń banerów. 8) Moduł ankietowy System ankiet powinien posiadać mechanizmy: umożliwiający samodzielne publikowanie ankiet i pozyskiwanie opinii internautów, samodzielnego wprowadzania przez redaktorów za pomocą formularza zapytania ankietowego, oraz definiowania proponowanych odpowiedzi, możliwość aktywacji (prezentacji) ankiety w wybranym miejscu systemu w ustalonym okresie, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SOT/1/2007 strona 17

18 możliwość zapoznania się przez internautę z procentowymi wynikami odpowiedzi innych użytkowników, ponadto system ankiet musi posiadać dwupoziomowe zabezpieczenie uniemożliwiające wielokrotne oddawanie głosów poprzez sprawdzanie adresu IP oraz za pomocą mechanizmu cookies, umożliwiające redaktorowi dostęp do liczbowych wyników na zadawane pytania, umożliwiające usuwanie i przenoszenie ankiet do archiwum. 9) Platforma hostingowa Platforma hostingowa umożliwiająca korzystanie z wymienionych funkcji i narzędzi administracyjnych: Usługi główne: Nieograniczona ilość domen Nieograniczona ilość subdomen Utrzymanie serwerów DNS Anonimowe serwery DNS Nieograniczona ilość baz danych (MySQL, PostgreSQL) Własny adres IP Usługi pocztowe: Nieograniczona ilość kont pocztowych Serwery poczty we własnej domenie (POP3, SMTP, IMAP) Konto Default (catch-all) w domenie i każdej subdomenie System antywirusowy Inteligentny system antyspamowy Autoryzacja SMTP - antyoszust Powiadomienia o poczcie na telefon komórkowy Nieograniczona ilość aliasów pocztowych Nieograniczona ilość autoresponderów Nieograniczona ilość kont z opcją Forward - przekazywanie poczty na inne konta Nieograniczona ilość list pocztowych Usługi FTP: Nieograniczona ilość kont FTP Konto Shell (dostęp przez SSH) Anonimowy FTP Dostęp do: SSH CGI PHP Perl Python WAP Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SOT/1/2007 strona 18

19 SSI Kompilatory: C, C++ CRON Własne strony błędów Narzędzia: Administracja domenami i konfiguracja platformy Administracja subdomenami i konfiguracja serwera Administracja usługami pocztowymi / odbiór poczty przez www Graficzne statystyki oglądalności stron Bezpieczeństwo: Emulacja serwera fizycznego Codzienna kopia bezpieczeństwa Pełne logi serwera SSL dla usług pocztowych SSL dla usług WWW SSL dla usług FTP Katalogi na hasło System firewall Wykonawca zobowiązany jest udostępnić platformę internetową o przepustowości umożliwiającej bezproblemową realizację projektu z minimalnym transferem miesięcznym 100 GB oraz przestrzeni dyskowej minimum 20 GB z możliwością powiększenia tych parametrów. 10) Dokumentacja i szkolenie dotyczące obsługi administracyjnej i klienckiej CSIT-u i Extranetu Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć papierową dokumentację systemu zawierającą opis struktury bazy danych, używanych w systemie modułów, sposobów interakcji między nimi i instrukcję obsługi systemu od strony użytkownika i administratora (CMS-u i extranetu). Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić co najmniej 3 szkolenia: dla głównego administratora systemu, pokazujące na żywym systemie proces backupowania bazy/systemu i całkowitego odzyskiwania/reinstalacji systemu w przypadku symulowanej awarii, dla administratora portalu, pokazujące jak posługiwać się portalem od strony administracyjnej, łącznie z konfiguracją grup/użytkowników, dodawaniem kategorii, autoryzacją danych pochodzących z zewnętrznych źródeł, wyborem zakresu informacji i sposobów autoryzacji do automatycznego i ręcznego eksportu informacji do źródeł zewnętrznych, codzienną administracją serwisu, obsługą interakcji z użytkownikami portalu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SOT/1/2007 strona 19

20 dla administratora extranetu, pokazujące sposób administrowania systemem, konfiguracji użytkowników i zarządzania zawartością. 11) Inne kryteria Wykonawca zobowiązuje się do dopuszczenia Zamawiającego do procesu projektowania wyglądu i funkcjonalności portalu i zobowiązuje się brać pod uwagę uwagi Zamawiającego i/lub wynajętych przez niego specjalistycznych firm badających użyteczność i dostępność portalu. Wykonawca powinien uwzględniać uwagi dotyczące wyglądu i cech funkcjonalnych serwisu w przeciągu pierwszych 3 miesięcy użytkowania i dostosowywać wygląd portalu do uwag Zamawiającego [o ile nie wymaga to całkowitego przebudowania koncepcji portalu i mieści się w zakresie dobrze rozumianych poprawek, a nie rozbudowy portalu o nową, nieistniejącą w tej specyfikacji funkcjonalność]. Wykonawca usuwa w tym okresie bezpłatnie wychwycone błędy i wady systemu, a także dokonuje możliwych optymalizacji działania systemu. Portal ma służyć szeroko rozumianym użytkownikom sieci, i ich konstruktywne uwagi w pierwszym, testowym okresie wprowadzenia portalu, powinny zostać wzięte pod uwagę w celu stworzenia optymalnego CSIT-u. \ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SOT/1/2007 strona 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Fine Performance Sp. z o. o. S t r o n a 1 Warszawa dnia. 20.08.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu informatycznego CMS

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV

Wspólny słownik zamówień CPV Wspólny słownik zamówień CPV 09.13.41.00-8 Szczegółowe warunki dostaw : Paliwo należy dostarczyć własnym transportem do Miejskiej Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Ostrowcu Św. ul. Samsonowicza 2 Ciepłownia

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, dnia 04.03.2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego, prowadzonego w trybie przetargu odrębnego nieograniczonego w oparciu o wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE Zamawiający: Schronisko dla Nieletnich, Dominów 81C, 20-388 Lublin 6,

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaroty, 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9

I. ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaroty, 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9 OGŁOSZENIE Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty w Olsztynie ogłasza pierwszy etap przetargu na wybór Wykonawcy zamówienia pn. Zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

od roku do roku NIE NIE Renata Mikołajczak - Dyrektor Techniczny Zbigniew Gąsior Kierownik Działu Elektroautomatyki 60 dni

od roku do roku NIE NIE Renata Mikołajczak - Dyrektor Techniczny Zbigniew Gąsior Kierownik Działu Elektroautomatyki 60 dni 1. Zamawiający: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. H. Sienkiewicza 91 powiat: Ostrowiec Świętokrzyski województwo: Świętokrzyskie Telefon:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-11-08 15:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego Numer

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PK06/10

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PK06/10 Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PK06/10 Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Adamczyka 10 ; 47-400 Racibórz Tel: (032) 415 35 77 Faks: (032) 419 07 17 http:www.pk-raciborz.pl OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego Akademii Muzycznej w Katowicach o nazwie: Zorganizowanie wycieczki zagranicznej Oznaczenie postępowania: ZP/AM/2/2012 Pełna nazwa Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj. 1 z 5 2014-06-09 14:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ Warszawa: Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dn. 22 kwietnia 2013 r. Miejscowość, data

Lublin, dn. 22 kwietnia 2013 r. Miejscowość, data Zamawiający: Stowarzyszenie Równych Szans BONA FIDES ul. Niecała 4/5a, 20-080 Lublin NIP 9462387914 REGON 432663772 KRS 0000168509 e-mail: bonafides@op.pl Lublin, dn. 22 kwietnia 2013 r. Miejscowość, data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa samochodu osobowego dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP- 271-59/15

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81 przetarg inny niż zamówienia publiczne Nasz znak: DE/SZP/064/ 140 /2015 22.06.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Czerwonak: Sadzenie drzew i krzewów, niwelacja terenu, na terenie zieleni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na usługi: RĘCZNEGO I MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA MIASTA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na usługi: RĘCZNEGO I MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA MIASTA MI/GOS/7062/341/II/ 2 /10 I. Informacje ogólne. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługi: RĘCZNEGO I MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA MIASTA 1.Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony 2.Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Polski Związek Jeździecki, z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. MontaŜ dźwigu osobowego oraz likwidacja starego bunkra na opał, wykonanie dojazdu dla niepełnosprawnych, przebudowa pomieszczeń - wykonanie nowych toalet w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Pięcioletni przegląd dróg wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl 1 z 5 2013-03-01 13:37 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl Kraków: Zaprojektowanie, zaprogramowanie i uruchomienie portalu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła w Skaryszewie,

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła w Skaryszewie, ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Nazwa i adres zamawiającego Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła w Skaryszewie, Adres: 26-640 Skaryszew, ul. Mickiewicza 1 2. Opis przedmiotu przetargu 2.1.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU

WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU ogłoszonego na dzień 15.04.2016 r CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach Os. Korfantego PU- 11 44-240 Żory 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 Numer sprawy: ZP ZBS PAN/01/2009 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę oligonukleotydów SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia tekst jednolity

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia tekst jednolity Warszawa, dnia 16 czerwca 2016 r. Znak sprawy: ZAMPUB/PRZETARG/2016/01 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia tekst jednolity 1. Informacje ogólne. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony. Nazwa zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO Zn. spr. ZG-2717-13/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Nadleśnictwo Karnieszewice Adres: 76-004 Sianów, Trawica 8A Regon: 330044097 NIP 669-050-50-33 Tel./fax:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga:

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 25-645 Kielce, ul. Piekoszowska 390 tel.: (41) 346-12-44, fax: (41) 346-03-73 e-mail: pgo_kielce@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Przytkowice 30 sierpnia 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE Energy 2000 Technico M.A. Goczał spółka jawna z siedzibą w Przytkowicach przystępuje do realizowania projektu Budowa innowacyjnego Parku Rozrywki połączenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE (SWO) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE (SWO) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WOJSKOWE ZAKŁADY MECHANICZNE SPÓŁKA AKCYJNA ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie Polska Tel.: (32) 228 57 51 Fax: (32) 228 12 52 www.wzms.pl e-mail: wzms@wzms.pl SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 1 Znak sprawy...po 225 6 /2015 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: DOSTAWA ARTYKUŁÓW CZYSTOŚCIOWYCH Tryb: Zapytanie ofertowe Informacja prawna: Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Organizacja międzynarodowej konferencji Zakopane Conference on Nuclear Physics

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego i sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 18/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarsko,

Bardziej szczegółowo

zawodoznawczej dla 41 uczestników dla grupy Technik hotelarz/technik hotelarstwa w terminie 9-12 września

zawodoznawczej dla 41 uczestników dla grupy Technik hotelarz/technik hotelarstwa w terminie 9-12 września 1 z 6 2015-07-17 09:02 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/pl/urzad/zamowienia/zamowienia-publiczne/ Szczecin: Usługa zorganizowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Jedwabno: Dostarczenie ciepła do budynku Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 Łódź: Wykonanie zastępcze usunięcia nielegalnie magazynowanych odpadów, pozostałych po zakończonej działalności ERATECH S.A., w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 141 Numer ogłoszenia: 265487-2010; data

Bardziej szczegółowo

Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.3.2015, 2015/S 54-094136)

Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.3.2015, 2015/S 54-094136) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:140745-2015:text:pl:html Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745 Jednostka Wojskowa 4224 Wałcz, ul. Ciasna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.php Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę fortepianu wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO Na wykonanie pomiarów ochrony katodowej 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Zamawiającym jest: 1.1. Adres korespondencyjny Nazwa: 32 Baza Lotnictwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. I. Termin realizacji: od miesiąca od podpisania umowy do r 2 Opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA. I. Termin realizacji: od miesiąca od podpisania umowy do r 2 Opis przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na wykonanie prac remontowych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej GWARKÓW w Gliwicach. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa regałów i krzeseł dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP-271-58/15

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na ochronę fizyczną budynku zamku oświęcimskiego wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Gminy Piątnica z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątnicy Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert :

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert : Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Ubocze, dnia 2014-10-09 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania-Partnerstwo Izerskie Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski NIP 616-152-81-17 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/1/48/2014 Wrocław, dnia 26 listopada 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011 Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Zgodnie z art. 36 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm., dalej p.z.p.) 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO 1. Postępowanie będzie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Usługi poligraficzne OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Usługi poligraficzne OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Usługi poligraficzne OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Dostawa czterech, fabrycznie nowych samochodów bez wad i uszkodzeń. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dostawa czterech, fabrycznie nowych samochodów bez wad i uszkodzeń. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa czterech, fabrycznie nowych samochodów bez wad i uszkodzeń. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo