SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia r. Prawo Zamówień Publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zm.),w skrócie pzp, w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia nie przekracza euro. I. Zamawiający Izba Celna w Poznaniu, ul. Krańcowa 28, Poznań godziny pracy adres strony internetowej NIP: REGON: II. Opis przedmiotu zamówienia 1.Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia z zakresu architektury zorientowanej na usługi dla 30 osób w grupach nie większych niż 15 osobowe oraz przeprowadzenie egzaminu oceniającego stopień przyswojenia wiedzy. 2.Szkolenie dla każdej z grup będzie trwało 3 dni i odbędzie się w dniach roboczych tzn. od poniedziałku do piątku. Każdy dzień szkoleniowy będzie trwał 8 godzin zegarowych (w tym godzinna przerwa obiadowa oraz dwie przerwy kawowe). 3.Egzamin odbędzie się w ostatnim dniu szkolenia w formie pisemnej. Uczestnicy szkolenia, którzy zaliczą egzamin z wynikiem pozytywnym otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu i zdanie egzaminu, uczestnicy szkolenia, którzy nie zdadzą egzaminu otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 4.Uczestnikami szkolenia będą pracownicy i funkcjonariusze administracji celnej. 5.Słownik skrótów używanych na potrzeby niniejszego opracowania: SOA Service Oriented Architecture architektura zorientowana na usługi, SOA Governace zarządzanie i utrzymanie usług na wymaganym poziomie, BPM Business Process Management zarządzanie procesami biznesowymi, BPMN Business Process Modeling Notation notacja służąca do opisywania procesów biznesowych, BPEL Business Process Execution Language język definiowania procesów biznesowych, ESB Enterprise Service Bus korporacyjna szyna usług, EAI Enterprise Application Integration korporacyjna integracja aplikacji, B2B Business to business określenie powiązania pomiędzy partnerami biznesowymi,

2 B2B Gateway - Business to business Gateway bramka komunikacyjna występująca w relacji pomiędzy partnerami biznesowymi, BAM Business Activity Monitoring monitorowanie aktywności biznesowej, EDA Event Driven Architecture architektura zorientowana na zdarzenia, CEP Complex Event Processing kompleksowa obsługa zdarzeń w procesie. 6.Szkolenie musi obejmować następujące zagadnienia: a)wprowadzenie do SOA. Co to jest architektura. Czym jest SOA i dlaczego może być ważna dla organizacji. Czym są systemy rozproszone. Jakie są sposoby organizacji SOA. b)soa a inne metody integracji aplikacji wady, zalety. c)techniczne oraz biznesowe komponenty SOA. d)usługi i ich typy. Czym są usługi i jak usługi są związane z SOA. Jakie typy usług możemy wyróżnić w SOA. e)idea integracji systemów informatycznych. Korzyści oraz zagrożenia wynikające z integracji systemów informatycznych. f)stabilność rozwiązań SOA identyfikacja potencjalnych zagrożeń, wskazanie rozwiązań architektonicznych minimalizujących problemy wynikające z niestabilności. g)integracja systemów informatycznych - rekomendowane praktyki architektoniczne. h)bpm biznesowy fundament SOA Wprowadzenie do modelowania procesów biznesowych jako czynnika definiującego procesy w kontekście usług organizacji lub usługi w kontekście procesów. Orkiestracja i choreografia, BPMN i BPEL. i)esb techniczny fundament SOA. jako podstawa infrastruktury do efektywnej współpracy. j)najistotniejsze pojęcia związane z integracją: middleware, szyna integracyjna, EAI, ESB, SOA, SOA Governace, B2B, BPM, BAM. k)platforma integracyjna (definicja, architektura, model logiczny, kanały, adaptery, transformacje, routing) platforma zorientowana na usługi (SOA), platforma zorientowana na przetwarzanie komunikatów (EDA, CEP), platforma zorientowana na komunikację z partnerami biznesowymi (B2B Gateway), platforma zorientowana na przetwarzanie procesów (BPM). l)orkiestracja i choreografia usług. m)przegląd technologii i rozwiązań SOA (np.: BEA, JBoss, IBM, Open Source, itp.). Zalety i wady każdego z rozwiązań wynikające z doświadczeń wdrożeniowych. Najlepsze rozwiązania, typowe błędy implementacyjne, implikacje wynikające z potencjalnych ograniczeń i możliwości wdrażanych rozwiązań. n)soa w kontekście organizacji zmiany i podejścia Jak SOA wpływa na organizację, jej podejście do zmian. Jak podejść do działania na różnych poziomach w organizacji. o)wzorce w projektowaniu architektur korporacyjnych. Rodzaje wzorców architektury i zakres ich stosowania. p)soa a zarządzanie architekturą korporacyjną. q)cykl życia usług od pomysłu do wycofania. Omówienie cyklu życia usługi w dwóch etapach - od potrzeby do implementacji i od działania do wycofania.

3 r)wydajność i bezpieczeństwo w rozwiązaniach opartych o SOA. Omówienie wpływu wydajności na projektowanie rozwiązań SOA. Podstawowe problemy dotyczące bezpieczeństwa w kontekście SOA. s)budowanie SOA modele, testy i technologie. Omówienie aspektów związanych z modelowaniem, testowaniem SOA. Opis wybranych technologii wspierających SOA. t)zarządzanie SOA. Problemy stojące przed tymi, którzy już SOA mają i muszą nią zarządzać. (SOA Governance). Wykonawca nie powinien preferować konkretnych dostawców rozwiązań SOA (zapewnienie neutralności w zakresie dostępnych na rynku rozwiązań). 6.Szkolenie musi być przeprowadzone w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na przeprowadzenie szkolenia przez osoby nieposługujące się językiem polskim. 7.Wymagania dotyczące miejsca szkolenia i noclegów: a) sale szkoleniowe muszą być zlokalizowane na terenie miasta Poznania, miejsca noclegowe muszą być zlokalizowane na terenie miasta Poznania bądź powiatu poznańskiego. Sale szkoleniowe nie muszą znajdować się w obiekcie hotelowym w którym wykonawca zapewnia nocleg, jednak miejsce szkoleń (sale szkoleniowe) i lokalizacja noclegów muszą znajdować się w odległości umożliwiającej dojazd komunikacją miejską w czasie nieprzekraczającym 30 minut. Zamawiający dopuszcza także możliwość, że hotel będzie zlokalizowany na terenie powiatu poznańskiego, jednak czas dojazdu komunikacją miejską z hotelu do sali szkoleniowej (zlokalizowanej na trenie miasta Poznania) nie przekroczy 30 minut. b)wykonawca zarezerwuje i pokryje koszty noclegu dla 26 osób w pokojach 1-osobowych z łazienką w hotelu o standardzie co najmniej 3 gwiazdkowym. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nocleg na cały czas trwania szkolenia, łącznie z nocą poprzedzającą dzień rozpoczęcia szkolenia, c)w obiekcie hotelowym, w którym wykonawca zapewni noclegi dla uczestników szkolenia nie mogą być prowadzone prace remontowo budowlane (przez cały okres trwania szkolenia), d)wymagania dotyczące sal szkoleniowych: Sale szkoleniowe muszą być klimatyzowane i wentylowane, z możliwością regulacji natężenia oświetlenia. Stoły oraz krzesła dostosowane odpowiednio do liczby uczestników spotkania. Sale muszą być wyposażone w niezbędny sprzęt multimedialny. 8.Wykonawca zapewni: a)bezpłatne miejsca parkingowe w hotelu dla uczestników szkolenia, przez cały czas trwania szkolenia, b)bezpłatną szatnię oraz toalety w bezpośrednim sąsiedztwie sali szkoleniowej, c)obsługę gastronomiczna szkoleń, w tym: - śniadania i kolacje w formie bufetu w restauracji hotelowej dla osób korzystających z

4 noclegu (łącznie trzy śniadania i dwie kolacje - począwszy od śniadania pierwszego dnia szkolenia a zakończywszy śniadaniem w ostatnim dniu szkolenia) - obiady dla wszystkich uczestników szkoleń, podane w wydzielonym pomieszczeniu, odrębnym od sali, w której prowadzone jest szkolenie, składające się z: zupy i drugiego dania na ciepło, surówki, napojów zimnych (woda gazowana, niegazowania, dwa rodzaje soków). Wykonawca każdego dnia przedstawi uczestnikom szkolenia do wyboru dwie propozycje drugiego dania (jedno dania mięsne i jedno wegetariańskie). - całodniowy serwis kawowy dla wszystkich uczestników szkolenia zawierający: gorącą kawę, gorącą wodę w termosach, herbatę w torebkach, mleko lub śmietankę, cytrynę, cukier, wodę gazowaną i niegazowaną w ilości minimalnie 1 l/osoba/dzień, dwa rodzaje soków, minimum trzy rodzaje kruchych ciastek serwis kawowy musi znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie sali szkoleniowej, 9.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Rozpatrywane będą tylko oferty obejmujące całość zamówienia. 10. Kod przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: usługi szkolenia specjalistycznego usługi hotelarskie usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 11. Wykonawca w ciągu 10 dni od dnia podpisania umowy uzgodni z Zamawiającym harmonogram szkolenia, zakres i formę egzaminu oraz przedstawi materiały szkoleniowe. Materiały szkoleniowe muszą być w języku polskim, w formie zarówno papierowej jak i elektronicznej (na płytach CD). Wykonawca przekaże materiały szkoleniowe każdemu uczestnikowi w dniu rozpoczęcia szkolenia. 12. Wykonawca przygotuje listy obecności i zadba każdego dnia szkolenia o ich podpisanie przez uczestników oraz przeprowadzi w ostatnim dniu szkolenia ankietę oceniające szkolenie. Wzór ankiety zostanie przygotowany przez Zmawiającego. III. Termin realizacji zamówienia: Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r. IV. Kryteria wyboru oferty: cena - 100%. 1.Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena. 2.Rozpatrywana będzie cena brutto za wykonanie całości zamówienia. 3.W kryterium cena ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: najniższa cena spośród ocenianych ofert K = liczba punktów rozpatrywanej oferty = x 100 pkt

5 cena oferty ocenianej 4.Wartość kryterium K będzie obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5.Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. V.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: A. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pzp. W zakresie: dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - wykonawcy, którzy przy realizacji zamówienia w zakresie przeprowadzenia szkolenia dysponują wykładowcą/trenerem, który w ciągu ostatnich trzech lat od upływu terminu składania ofert przeprowadził co najmniej dwa szkolenia z zakresu architektury SOA, każde trwające co najmniej dwa dni dla grupy liczącej minimum 10 osób. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy pzp wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. B. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 pzp. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczeń wykonawcy i dokumentów określonych w pkt VI siwz. VI. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawców: A. OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCÓW W CELU POŚWIADCZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA: 1.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1). 2.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pzp (załącznik nr 1) B.DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW W CELU POŚWIADCZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU : Wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia w zakresie przeprowadzenia szkolenia wraz z informacją na temat ich doświadczenia w realizacji co najmniej dwóch

6 zrealizowanych w ciągu trzech od upływu terminu składania ofert szkoleń z zakresu architektury SOA, trwające co najmniej dwa dni dla grupy liczącej minimum 10 osób każde załącznik nr 2. c. INNE DOKUMENTY: 1.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wymagane w celu potwierdzenia, że osoba podpisująca ofertę jest uprawniona do reprezentowania wykonawcy. 2.Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału bądź odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1.oświadczenie o braku podstaw do odrzucenia składa każdy z wykonawców oddzielnie, 2.do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. VII. Istotne postanowienia umowy. 1.Cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym w szczególności koszty wynajmu sal szkoleniowych, noclegów, obsługi gastronomicznej i technicznej, materiałów szkoleniowych oraz opłaty i podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). 2.Wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie do 21 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z uzgodnionym harmonogramem szkolenia, oryginalnymi listami obecności oraz wypełnionymi ankietami oceniającymi szkolenie. Faktura może zostać wystawiona po przeprowadzeniu wszystkich szkoleń. 3.W przypadku niewykonania zamówienia w terminie do r., Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wartości umowy brutto określonej w... za każdy dzień zwłoki w realizacji umowy. 4.W przypadku niezrealizowania zamówienia do dnia r. Zamawiający naliczy jednorazową karę umowną w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy brutto określonej w... i jednocześnie z tym dniem nastąpi rozwiązanie umowy. 5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania należnych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. VIII. Sposób przygotowania oferty. 1.Oferta winna być przygotowana w języku polskim, w formie pisemnej, na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana

7 przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. 2.Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będą formularzom określonym przez Zamawiającego. 3.Każda karta oferty wraz z załącznikami powinna być ponumerowana a ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty. 4.Składane zaświadczenia i oświadczenia muszą być oryginalnymi dokumentami lub kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę. Upoważniona osoba jest to osoba wskazana w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadająca pełnomocnictwo załączone do oferty. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik to pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną. 5.Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału bądź odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza. 6.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zawierającej wszystkie wymagane dokumenty ofertowe. Koperta powinna być dostarczona do Zamawiającego na adres: Izba Celna w Poznaniu, ul. Krańcowa 28, Poznań i opatrzona w widocznym miejscu napisem: Oferta przetarg nieograniczony na szkolenie z SOA - nie otwierać przed r.. IX. Termin, miejsce składania i otwarcia ofert. 1.Oferty należy składać do dnia r. do godz. 9:00 w Biurze Podawczym Izby Celnej w Poznaniu, ul. Krańcowa Oferty zostaną otwarte w dniu r. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego - pok.305. X. Termin związania ofertą. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert. XI. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy. 1.W toku postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI pzp. 2. Zgodnie z art. 180 ust. 1 pzp odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Ze względu na wartość przedmiotowego zamówienia odwołanie przysługuje wyłącznie wobec

8 czynności: a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, c) odrzucenia oferty odwołującego. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane faksem lub droga elektroniczną, albo 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień siwz wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 9.Jeżeli Zamawiający nie prześle wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 10. Zgodnie z postanowieniami art. 180 ust 5 pzp odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu na wniesienie odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą poczty elektronicznej lub faksu. XII. Sposób porozumiewania się. Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami drogą elektroniczną lub drogą faksową. Oznacza to, że wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą pocztą elektroniczną lub faksem. Wymienione dokumenty oraz informacje należy kierować na adres poczty elektronicznej: lub pod nr faksu , Zgodnie z art. 27 ust. 3 pzp zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

9 XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przed zawarciem umowy wykonawca zobowiązany jest do wskazania osób, które będą podpisywały umowę. XIV. Informacje końcowe. 1.Zamawiający będzie udzielał wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ust.1. pzp. 2.Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 3.Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców. 4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5.Zamawiający nie przeprowadzi aukcji elektronicznej i nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych. 6.Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są: 1)w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia Paweł Roszkowski tel. /61/ , fax (61) , , 2)w sprawach dotyczących procedury postępowania Joanna Nochowicz tel. /61/ , faks (61) , , adres poczty elektronicznej: Poznań, dnia r. Z up. Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu Z-ca Dyrektora Marek Pospieski /podpis na oryginale/ Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są usługi szkolenia z zakresu architektury zorientowanej na usługi przedstawiamy ofertę naszej firmy:

10 1.Nazwa wykonawcy: Siedziba wykonawcy:......województwo... Tel... Faks... adres poczty elektronicznej... 3.Osoba do kontaktu:...tel... Oświadczam, że firma, którą reprezentuję: a) spełnia warunki udziału w postępowaniu, b) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Za wykonanie całości zamówienia proponuję cenę brutto:... zł brutto słownie... zł brutto / pieczęć i podpis wykonawcy/ Miejsce szkolenia 1 grupa... Miejsce noclegów 1 grupa... Miejsce szkolenia 2 grupa... Miejsce noclegów 2 grupa...* 4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. 5. Oferta składa się z... kolejno ponumerowanych kart.

11 * jeżeli wykonawca planuje przeprowadzenie szkolenia w podziale na więcej niż dwie grupy zobowiązany jest wskazać miejsce szkolenia i noclegu dla każdej z grup / pieczęć i podpis wykonawcy/

12 Załącznik nr 2 Wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia w zakresie przeprowadzenia szkolenia wraz z informacją na temat ich doświadczenia w realizacji w okresie ostatnich trzech lat od daty składania ofert co najmniej dwóch szkoleń z zakresu architektury SOA - zgodnie z punktem VI.B siwz Grupa I: Imię i nazwisko wykładowcy/trenera Opis doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresu architektury SOA (krótki opis przeprowadzonego szkolenia temat szkolenia, liczba dni, ilość uczestników, termin szkolenia) Informacja o o podstawie dysponowania wykładowcą Grupa II: Imię i nazwisko wykładowcy/trenera Opis doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresu architektury SOA (krótki opis przeprowadzonego szkolenia temat szkolenia, liczba dni, ilość uczestników, termin szkolenia) Informacja o o podstawie dysponowania wykładowcą * jeżeli wykonawca planuje przeprowadzenie szkolenia w podziale na więcej niż dwie grupy zobowiązany jest wypełnić przedstawioną powyżej tabelę dla każdej z grup / pieczęć i podpis wykonawcy/

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: narada szkoleniowa dla Prezesów, Sędziów Wizytatorów, Dyrektora i Zastępcy, Kierowników i Zastępców Oddziałów i Wydziałów, pracowników

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania 48/BAF-VI/UE/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup usług konferencyjnych i restauracyjnych na potrzeby organizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ, dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-27/KB/14 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający Prowadzący postępowanie Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódź e mail: zp.info@lodzkie.pl Regon 472057626 Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień

Bardziej szczegółowo

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Ogrodowa 7/33 00-893 Warszawa. Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Ogrodowa 7/33 00-893 Warszawa. Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług organizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 18.06.2015 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Postępowanie znak: ZP.271.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ryn, dnia 16.06.2010 roku Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 11-520 Ryn, ul. Świerczewskiego 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przedmiotu zamówienia: PRZEPROWADZENIE I ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiającym jest: Galeria Arsenał w Białymstoku 15-222 Białystok, ul. Adama Mickiewicza 2 tel. (+48 85) 744 76 42 faks (+48 85) 742 85 60 Podstawa prawna: Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO Znak: ZP- 341/16 /2010 Zamawiający: Gmina Mircze 22-530 Mircze; ul. Kryłowska 20 tel. (84) 6519004, (84) 6519015, fax (84) 6519015 strona internetowa: www.mircze.biuletyn.net e-mail: gmina@mircze.pl S

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 2 Remont drogi gminnej Lubzina - Na Wodklik w miejscowości Lubzina na długości 235 m w km 1+000 do 1+235. GKIM. 271. 9.

Zadanie Nr 2 Remont drogi gminnej Lubzina - Na Wodklik w miejscowości Lubzina na długości 235 m w km 1+000 do 1+235. GKIM. 271. 9. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej w tekście SIWZ) na wykonanie zamówienia p.n.,,wykonanie remontu infrastruktury drogowej, gdzie zastosowano podział zadań.'' CPV 45-23-31-42-6 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Oznaczenie sprawy: ZP/4/WSI/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Wartość

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AZP-2611-46/14

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AZP-2611-46/14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AZP-2611-46/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w związku

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska etap 2 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zamawiający: Filharmonia im. Witolda

Bardziej szczegółowo