REGULAMIN "Konkurs Wianki 2011 SMS"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN "Konkurs Wianki 2011 SMS""

Transkrypt

1 REGULAMIN "Konkurs Wianki 2011 SMS" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu "Wianki 2011 SMS" (dalej "Konkurs") jest INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie Os. Teatralne 9A, Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS , NIP , o kapitale zakładowym w wysokości zł (słownie: pięć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote i 00/100)(opłacony w całości) (dalej "Organizator"). Partnerem Konkursu "Wianki 2011 SMS" (dalej "Konkurs") jest Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą w Krakowie ul. Olszańska 7, Kraków, wpisane instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod nr III/4 z 1997 roku, NIP (dalej "Partner"). 2. Konkurs trwa od godziny 00:00:01 dnia 20 czerwca 2011 r. do godziny 23:59:59 dnia 26 czerwca 2011r. 3. Konkurs prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.). 5. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronach internetowych i 6. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osób, które w najkrótszym czasie (na warunkach regulaminu) nadeślą poprawne odpowiedzi na pytanie konkursowe na warunkach Regulaminu. 2 Uczestnicy Konkursu 1. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników, współpracowników Organizatora i Partnera oraz członków ich rodzin. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla użytkowników sieci Orange, T Mobile, Plus GSM i Play. 2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu. 3. Wysłanie przez uczestnika wiadomości SMS jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. 4. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i Partnera oraz na stronie internetowej portalu i 3 Zasady Konkursu 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od godziny 00:00:01 dnia 20 czerwca 2011 r. do godziny 23:59:59 dnia 26 czerwca 2011 r. wysłać wiadomość SMS zgłoszenie pod numer 7271 o treści WIANKI. 2. Po otrzymaniu wiadomości SMS zgłoszenia, System odsyła do uczestnika wiadomość SMS zawierającą pytanie konkursowe. 3. Zadaniem uczestnika jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi w jak najkrótszym czasie poprzez przesłanie wiadomości SMS na numer 7271, o treści TAK lub NIE. Czas liczony jest od momentu wysłania wiadomości SMS do Uczestnika do momentu zarejestrowania odpowiedzi w systemie teleinformatycznym.

2 4. Za prawidłowe zgłoszenie Organizator uznaje zgłoszenia do konkursu, w których czas wykonania zadania konkursowego lub udzielenia odpowiedzi na pytania konkursowe wynosi powyżej 15 sekund. 5. Każdy uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy. Z jednego numeru telefonu może wysyłać wiadomości SMS tylko jeden uczestnik. 6. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane w sposób, który nie pozwolą zidentyfikować uczestnika jako abonenta numeru telefonu, z którego wysłano wiadomość SMS, nie biorą udziału w Konkursie. 7. Koszt wysłania każdej wiadomości SMS na numer 7271 wynosi 2 zł netto (2,46 zł brutto). 4 Nagrody 1. Fundatorem nagród jest Organizator konkursu. 2. Nagrodą w Konkursie jest: a) 1 (słownie: jeden) skuter Zipp Vega 125 o wartości 3500 zł brutto Nagroda Główna b) 10 (słownie: dziesięć) zestawów gadżetów (kubki, smycze, balony etc.) c) 5 (słownie: pięć) zestawów od Gazety Wyborczej (Spacerownik (wydanie książkowe) + kubek + koszulka) d) 5 (słownie: pięć) bonów na pizzę w dowolnym lokalu Telepizzy w całej Polsce e) 7 (słownie: siedem) zestawów gadżetów od INTERIA.PL( płyty, książki, piłki plażowe) f) 5 (słownie: pięć) podwójnych wejściówek do MOCAK, ważne do r. g) 6 (słownie: sześć) podwójnych wejściówek do wszystkich oddziałów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (12 oddziałów m.in. Podziemia Rynku i Fabryka Schindlera) ważnych do r. h) 1 (słownie: jeden) weekend w Krakowie dla dwóch osób obejmujący zakwaterowanie w Hotelu pod Wawelem od godziny w sobotę wraz z obiadem i kolacją, nocleg oraz śniadanie w niedzielę (wykwaterowanie do godziny 12.00) do wykorzystania w dowolny weekend w terminie do r, z tym zastrzeżeniem, że rezerwacja winna być dokonana na co najmniej 14 dni przed przyjazdem. 3. Laureatem Konkursu zostanie 23 (słownie: dwadzieścia trzy) uczestników: a. Zwycięzcą nagrody określonej w 4 pkt.2 lit. a zostanie 1 (słownie: jeden) uczestnik, który przesłał odpowiedz na pytanie konkursowe w jak najkrótszym czasie, z zastrzeżeniem określonym w 3 pkt.4.. b. Zwycięzcą nagrody określonej w 4 pkt.2 lit.h i lit. e będzie kolejny 1(słownie: jeden) uczestnik, którego odpowiedz została odnotowana wg rankingu na pozycjach 2 c. Zwycięzcami nagród określonych w 4 pkt.2 lit.b i lit.d będzie kolejnych 5 (słownie: pięciu) uczestników, których odpowiedz została odnotowana wg rankingu jako, 3, 4, 5,6 i 7.

3 d. Zwycięzcami nagród określonych w 4 pkt.2 lit.b i lit.f będzie kolejnych 5 (słownie: pięciu)uczestników, których odpowiedz została odnotowana wg rankingu jako 8, 9, 10, 11 i 12. e. Zwycięzcami nagród określonych w 4 pkt.2 lit.c będzie kolejnych 5 (słownie: pięć) uczestników, których odpowiedz została odnotowana wg rankingu na pozycjach f. Zwycięzcami nagród określonych w 4 pkt.2 lit.g i lit. e będzie kolejnych 6 (słownie: sześciu) uczestników, których odpowiedz została odnotowana wg rankingu na pozycjach Uczestnik ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody, o których mowa powyżej. 5. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną. 6. Wyłonienie laureata będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora nie później niż 7 dni po zakończeniu Konkursu. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana w tym celu przez Organizatora. 7. Wyłonienie Laureatów polega na sprawdzeniu informacji zawartych w systemie informatycznym Organizatora przy udziale członków Komisji Konkursowej z czego zostanie spisany protokół Komisji. 8. Komisja Konkursowa składająca się z trzech pracowników Organizatora. Zadaniem Komisji będzie w szczególności: a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, b. wyłonienie zwycięzców Konkursu, c. stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem, d. rozpatrywanie reklamacji Uczestników. 9. Laureat zostanie poinformowany o uzyskaniu prawa do nagrody telefonicznie pod numer telefonu komórkowego, z którego laureat wysłał wiadomość SMS. 10. Prawo do nagrody głównej może być realizowane po uprzedniej zapłacie przez Laureata zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie, w wysokości 10% wartości nagrody, Laureat na podstawie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zobowiązany wówczas będzie wpłacić Organizatorowi, jako fundatorowi i płatnikowi podatku dochodowego, odpowiednią kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem Nagrody Głównej. 11. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest przesłanie mailem przez laureata danych, umożliwiających identyfikację laureata obejmujących: imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium RP oraz numer telefonu komórkowego podany w temacie maila w terminie do 03 lipca 2011 r.do godziny 23: Uczestnik przesyła swoje dane osobowe na adres wskazany w wiadomości SMS informującej o wygranej tj. na adres 12. W przypadku braku odpowiedzi na wiadomość SMS otrzymaną od Organizatora w terminie, o którym mowa powyżej, lub odmowy wskazania danych umożliwiających identyfikację uczestnika lub podania niepełnych danych, a także przypadku wybrania osoby, która jest już zwycięzcą w, nagrody przypadają na rzecz Organizatora. 13. Laureat nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osoby trzecie. Laureat ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

4 14. Organizator Konkursu zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany, dotyczące realizacji prawa do nagrody, które wyniknęły z przyczyn niezależnych lub wystąpiły po wskazaniu przez zwycięzcę Konkursu terminu realizacji nagrody. 15. Organizator Konkursu zobowiązuje się do wysłania nagród laureatom Konkursu najpóźniej do 20 lipca 2011 r. 16. Nagroda główna, o której mowa w 4 pkt.2 lit. a zostanie przekazana zwycięzcy w siedzibie INTERIA.PL os. Teatralne 9A, Kraków, w terminie wskazanym przez INTERIA.PL, jednak nie nastąpi to później niż do 31 sierpnia 2011 r. Warunkiem odbioru Nagrody Głównej jest podpisanie przez Laureata dokumentów stwierdzających przekazanie Nagrody Głównej oraz zaplata podatku o którym mowa w pkt Regulaminu. 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród rzeczowych. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do producentów. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za końcowy efekt oraz jakość wykonania usługi stanowiącej nagrodę główną. 18. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów związanych z dojazdem laureata konkursu do siedziby Organizatora jak również transportem nagrody głównej z siedziby Organizatora do miejsca docelowych. Wszelkie koszty w tym związane laureat ponosi we własnym zakresie. 19. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników jest Organizator. 20. Organizator informuje, iż nagrody mogą różnić się od tego jakie przedstawione zostały na konkursowej stronie internetowej (dotyczy głownie koloru). 21. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych jedynie w celu przekazania nagród. 22. Wyniki Konkursu, w tym imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania laureatów Konkursu wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez Organizatora na stronach 23. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych laureat ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub żądania usunięcia. Po zakończeniu procesu przetwarzania danych osobowych laureatów dane te zostaną poddane procesowi anonimizacji. 5 Reklamacje 1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji wysłanej po upływie powyższego terminu. 2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora INTERIA.PL. os. Teatralne 9a, Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację. 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5 4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. 5. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. 7. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 6 Postanowienia końcowe 1. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad: a) stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach, w szczególności wiadomości SMS nie będą wysyłane z komputera lub z aplikacji komputerowych podłączonych do telefonu komórkowego. b) niewykorzystywania usług dodanych do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez operatora, Organizatora lub twórców usług dodanych, w tym do celów komercyjnych i politycznych. 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników. 3. Organizator nie ma obowiązku weryfikacji danych wskazanych przez osobę biorąca w udział w Konkursie z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego zostało wykonane połączenie. 4. Organizator zastrzega, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek nieprawidłowości w przesyłaniu wiadomości SMS (w szczególności, wysyłanie wiadomości SMS za pomocą aplikacji umożliwiających automatyczne ich wysyłanie), Organizator ma prawo anulować wiadomości SMS, które zostały przesłane w taki sposób i wykluczyć Uczestnika z Konkursu. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych (w tym SMS owych) określonych w niniejszym Regulaminie, jak również za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione.

REGULAMIN KONKURSU BRYLANTOWA SILESIA

REGULAMIN KONKURSU BRYLANTOWA SILESIA Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU BRYLANTOWA SILESIA 1. Organizatorem Konkursu BRYLANTOWA SILESIA (dalej Konkurs ) jest Nowe Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Chorzowska 109a, wpisane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji profitowej Piraci z Karaibów 3 na DVD obowiązuje od 19 listopada 2007 roku

Regulamin Akcji profitowej Piraci z Karaibów 3 na DVD obowiązuje od 19 listopada 2007 roku Regulamin Akcji profitowej Piraci z Karaibów 3 na DVD obowiązuje od 19 listopada 2007 roku I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji Piraci z Karaibów 3 na DVD (zwanej w dalszej części niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu smartdom Powiedz to wspak (dalej zwanego Konkursem jest M2.0 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Karwińskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz

REGULAMIN KONKURSU Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz REGULAMIN KONKURSU Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz I. Organizator Konkursu 1. Konkurs Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz, zwany dalej Konkursem organizowany jest przez BRE Bank SA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Forex Media Cup "

REGULAMIN KONKURSU Forex Media Cup REGULAMIN KONKURSU "Forex Media Cup " 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: (a) Konkursie należy przez to rozumieć Konkurs Forex Media Cup, organizowany na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Para na parę

REGULAMIN KONKURSU Para na parę REGULAMIN KONKURSU Para na parę 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki konkursu pt. Para na parę (dalej zwanego Konkursem ) rozgrywanego na antenie stacji Radia WAWA zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Data ostatniej aktualizacji: 14 marca 2013 1.Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu przeprowadzanego przy pomocy aplikacji HBO Playjest Fx Entertainment

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1.

REGULAMIN KONKURSU Narodowy Test Kierowców zwany dalej: Regulaminem [Organizator] 1. REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1. 1. Organizatorem Konkursu jest Spółka Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla konsumentów dokonujących zakupu fabrycznie nowych Produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SUBARU XV NA TYDZIEŃ. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu SUBARU XV NA TYDZIEŃ. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu SUBARU XV NA TYDZIEŃ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie SUBARU XV NA TYDZIEŃ (zwanym dalej "Konkursem").

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i

3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i Regulamin Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs dla uczestników Programu SERVICE PRO. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej również: Regulaminem ) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Konkurs eko-nielogiczny,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo