Statut Fundacji o nazwie ZWIASTUN. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Statut Fundacji o nazwie ZWIASTUN. Rozdział I. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Statut Fundacji o nazwie ZWIASTUN Rozdział I. Postanowienia ogólne Fundacja pod nazwą Zwiastun, zwana w dalszej części statutu Fundacją ustanowiona przez Henryka Wadowskiego, Ilonę Wójtowicz i Adama Słanie zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Wojciecha Michalewicza w dniu 13 listopada 2012r. w Katowicach i aktem notarialnym z dnia 26 marca 2013r. sporządzonym w Katowicach przez notariusza Wojciecha Michalewicza zmieniającego brzmienie paragrafu 2 działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz postanowień statutu. 2. Fundacja jest apolityczna. 3. Czas trwania fundacji jest nieograniczony. Fundacja ma osobowość prawną Fundacja posługuje się pieczątką z nazwą Fundacji. 2. Fundacja używa znaku graficznego odróżniającego ją od innych tego typu jednostek. Siedzibą fundacji są Bobrowniki Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Śląska i Zagłębia, jak również poza granicami - z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych. 2. W związku z prowadzoną działalnością Fundacja może nawiązywać kontakty międzynarodowe z poszanowaniem norm prawa międzynarodowego, praw obowiązujących w RP i praw ojczystych kontrahentów zagranicznych. 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. 4. Nazwa Fundacji w języku angielskim jest przetłumaczona, jako Foundation harbringer 5. Fundacja posiada prawo powoływania ośrodków, biur, oddziałów, filii, zakładów, spółek przystępować do spółek w kraju i zagranicą. 6. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą 6. Fundacja może ustanawiać odznaki, stypenida, puchary, medale honorowe i wyróżnienia przyznawać je także z nagrodami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, lub realizacji celów fundacji.

2 Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 7. Celami fundacji są: 1. Działania zmierzające do uproszczenia procedur zmierzających do wydania decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych 2. Propagowanie idei zbiórek publicznych jako narzędzia przyczyniającego się do wzrostu zaangażowania społeczeństwa w sprawy publiczne 3. Działania zmierzające do kreowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego 4. Działania zmierzające do tego, aby obiekty fizjograficzne i jednostki osadnicze miały nazwy, z którymi identyfikuje się społeczność lokalna 5. Promowanie i upowszechnianie nowoczesnych technik i technologii informacyjnych 6. Promowanie idei współpracy i kooperacji pomiędzy zespoloną administracją rządową w województwie, a jednostkami samorządu terytorialnego 7. Promowanie Internetu jako środka komunikowania się petenta (klienta) z administracją 8. Dostarczanie społeczeństwu informacji o mniejszościach etnicznych mające skutkować wzrostem tolerancji 9. Wspieranie działań zmierzających do zagwarantowania społeczeństwu dostępu do bezpiecznych usług oferowanych poprzez Internet 10. Promowanie idei inwestycji w dziedzinie informatyki 11. Kreowanie postawy zaangażowania w sprawy publiczne i działalność samorządową, 12. Informowanie społeczeństwa o wydarzeniach społecznych, gospodarczych, religijnych, politycznych, 13. Wspieranie i propagowanie rozwoju samorządności lokalnej i organizacji pozarządowych, 14. Poznawanie i upowszechnianie historii, stosunków społeczno-gospodarczych i folkloru, ze szczególnym uwzględnieniem wielokulturowych regionów Polski i Europy, a także ich dokumentowanie, 15. Ochronę wartości kulturowych i przyrodniczych charakterystycznych dla każdego regionu, 16. Działania na rzecz edukacji i rozwoju intelektualnego dzieci, młodzieży i dorosłych, 17. Ochronę środowiska naturalnego, 18. Rozwój kultury, 19. Rozwój form aktywnego spędzania czasu turystyki, sportu i rekreacji, 20. Wspieranie wolności i niezależności mass mediów, rozumianych jako środki społecznego komunikowania, 21. Działanie na rzecz integracji wspólnot i społeczności lokalnych i międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem grup społecznych zróżnicowanych ze względu na kulturę, narodowość, język, światopogląd. 22. Upowszechnianie, wspieranie i promowanie idei mass mediów lokalnych.

3 8. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 1. współpracę ze: środkami masowego przekazu, szkołami i uczelniami, bibliotekami, muzeami, placówkami badawczymi, władzami samorządów lokalnych, stowarzyszeniami i innymi jednostkami w zakresie celów Fundacji, 2. organizowanie: pokazów, wystaw, seminariów, odczytów, prelekcji, szkoleń, debat publicznych, konsultacji społecznych, imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych, 3. produkowanie i/lub wydawanie: prasy, książek, programów telewizyjnych i radiowych, portali internetowych, multimediów, także w wersji elektronicznej, 4. nadawanie programów telewizyjnych i radiowych, 5. prowadzenie badań społecznych, organizowanie sondaży i ankiet, 6. prowadzenie kampanii społecznych, w szczególności promujących postawę rozwoju człowieka przez pogłębianie wiedzy na temat różnych dziedzin życia, 7. udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i intelektualnej inicjatywom społecznym podejmowanym w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, 8. wspieranie inicjatyw zbieżnych z celami Fundacji, w tym gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych służących organizowaniu, finansowaniu i wspieraniu inicjatyw Fundacji oraz inicjatyw i przedsięwzięć, o których mowa w pkt. 7, a w szczególności pozyskiwanie grantów państwowych i europejskich, 9. wszelkie inne dopuszczone prawem formy działalności służące realizacji celów Fundacji. Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 9. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski o wartości 2.300,00 zł obejmujący rzeczy ruchome i gotówkę, wniesiony przez fundatorów w następujących częściach : 1. Henryk Wadowski wnosi na rzecz Fundacji aparat fotograficzny marki Nikon D70 o wartości 1.300,00 zł, oraz drukarkę Canon ip4600 o wartości 300,00 zł, a także gotówkę w kwocie 250,00 zł 2. Ilona Wójtowicz wnosi na rzecz Fundacji gotówkę w kwocie 250,00 zł 3. Adam Słania wnosi na rzecz Fundacji gotówkę w kwocie 200,00 zł Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się powyżej wskazaną drukarkę Canon ip4600 o wartości 300,00 zł, oraz kwotę pieniężną w wysokości 700,00 zł 10. Dochody fundacji pochodzić mogą w szczególności z: a) darowizn, spadków, zapisów; b) dotacji i subwencji oraz grantów; c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; d) dochodów z majątku Fundacji. e) odsetek bankowych f) inne wpływy, w tym dochodów z akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego i innych dochodów z instrumentów finansowych g) działalności gospodarczej określonej w polskiej klasyfikacji działalności jako:

4 1. PKD Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 2. PKD Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 3. PKD Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 4. PKD Z Działalność portali internetowych 5. PKD Z Działalność agencji informacyjnych 6. PKD Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji 7. PKD Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej 8. PKD Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej 9. PKD Z Nadawanie programów radiofonicznych 10. PKD Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych 11. PKD Z Działalność związana z projekcją filmów 12. PKD Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 13. PKD Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 14. PKD Z Działalność fotograficzna 15. PKD Z Badanie rynku i opinii publicznej 16. PKD C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 17. PKD Z Wydawanie książek 18. PKD Z Wydawanie gazet 19. PKD Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 20. PKD Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 21. PKD Z Pozostała działalność wydawnicza 22. PKD Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte tylko do realizacji celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej. 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa zarząd Fundacji. 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia zarząd może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku, ale z dobrodziejstwem inwentarza. 13. Dochody fundacji przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji. Rozdział IV. Władze Fundacji

5 Władzami Fundacji są: a) Rada Fundacji b) Zarząd Fundacji 2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży. Rada Fundacji Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. 2. Rada Fundacji składa się maksymalnie z pięciu członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. 3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje Fundatorzy będącymi członkami Rady Fundacji 4. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy, którzy pełnią swoją funkcję dożywotnio. 5. Fundator, który nie jest członkiem Rady Fundacji, może w każdej chwili wstąpić w poczet członków Rady Fundacji. W sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym Fundator obejmuje członkostwo w Radzie Fundacji w pierwszym możliwym terminie wyznaczonym końcem kadencji, bądź rezygnacją innego z członków. 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji. 7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, śmierci członka Rady lub utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej. 8. Rada wybiera spośród członków Rady Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. W razie niemożności sprawowania funkcji przez Przewodniczącego Rady, jego funkcję obejmuje najstarszy wiekiem członek Rady Fundacji Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku. 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie. 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 4. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem. 5. Posiedzenie Rady prowadzi Przewodniczący. 6. Posiedzenie Rady może być zwoływane w trybie nadzwyczajnym przez każdego z fundatorów, który będzie pełnił funkcję Przewodniczącego na zebraniu zwołanym w trybie nadzwyczajnym. 7. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym na wniosek Zarządu 8. Nadzwyczajne posiedzenie Rady zwołuje się zwołuje się nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wniosku przez Zarząd

6 9. W posiedzeniu Rady bierze udział Prezes Zarządu, bądź inny upoważniony przez niego członek Zarządu. Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady może nakazać stawiennictwo wszystkich członków Zarządu. 17. Do zadań Rady należy w szczególności: 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu. 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia. 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji. 5. Dokonywanie podziału zysku lub ustalenie sposobu pokrycia strat powstałych w wyniku działalności fundacji. 6. Zatwierdzanie regulaminu działania zarządu fundacji. 7. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania przez fundację kredytów i pożyczek. 8. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji. 9. Nadzór nad działalnością Fundacji. 10. Dokonywanie zmian w statucie Fundacji. 11. Uchwalanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji. 12. Podjęci uchwały o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej 13. Rada Fundacji udziela wybranej przez siebie osobie pełnomocnictwa do reprezentowania Fundacji w sporze między Fundacją, a członkiem zarządu, oraz do zawierania umów cywilnoprawnych i umów o pracę pomiędzy Fundacją, a członkiem Zarządu. 14. Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów. 18. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji. 2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. Zarząd Fundacji Zarząd Fundacji składa się z jednej do pięciu osób powoływanych przez Radę na pięcioletnia kadencję. 2. Pierwszy Zarząd Fundacji jest powoływany przez Fundatorów. 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 4. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu. 5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów. 6. Członkostwo w zarządzie ustaje na skutek: złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji albo śmierci członka zarządu, bądź odwołania

7 7. Członek Zarządu Fundacji z tytułu członkostwa w organie może otrzymywać wynagrodzenie Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji b) realizacja celów statutowych, c) uchwalanie regulaminów, d) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, e) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji, f) zarząd prowadzi, bądź zleca do prowadzenia rachunkowość i księgi zgodne z obowiązującymi przepisami finansowymi g) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów, h) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, i) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inna fundacją oraz likwidacji Fundacji. 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. 5. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną- o posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy jego członkowie. 6. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji. 8. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji. Sposób Reprezentacji W przypadku powołania jednoosobowego Zarządu oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes Zarządu 2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu działających łącznie, z zastrzeżeniem ust. 3, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. 3. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w związku z zaciąganiem zobowiązań majątkowych do 5000 (pięć tysięcy) złotych oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu. Rozdział V. Postanowienia końcowe Zmiana Statutu

8 Zmian w statucie Fundacji dokonują członkowie Rady Fundacji będącymi Fundatorami zwykłą większością głosów. 23. W razie śmierci fundatora, pełniącego funkcję stałego członka Rady Fundacji jego miejsce zajmie osoba wskazana w testamencie. W razie braku rozrządzenia testamentowego spadkobiercy wskażą wśród siebie osobę, która zajmie miejsce zmarłego, obejmując jego wszystkie prawa i obowiązki. Połączenie z inną fundacją Fundacja może się połączyć z inną fundacją. 2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. Likwidacja Fundacji Fundacja ulega likwidacji w szczególności gdy osiągnie cele, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji powiadamia właściwe organy Państwa. 3. Decyzję o likwidacji podejmują członkowie Rady Fundacji będący Fundatorami zwykłą większością głosów. 4. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji. 5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP fundacji i stowarzyszeń o zbliżonych celach statutowych.

STATUT ŚLĄSKIEJ FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNYCH. Postanowienia ogólne 1.

STATUT ŚLĄSKIEJ FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNYCH. Postanowienia ogólne 1. STATUT ŚLĄSKIEJ FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNYCH Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwą Śląska Fundacja Inicjatyw Społecznych, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Roberta Gierka Barbarę Dąbrowską

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazw Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Tomasza i Karolin Elbanowskich, zwanych dalej Fundatorami,

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Nowoczesna RP. I. Postanowienia Ogólne

Statut Fundacji Nowoczesna RP. I. Postanowienia Ogólne Statut Fundacji Nowoczesna RP I. Postanowienia Ogólne 1 1. FUNDACJA Nowoczesna RP, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Ryszarda Petru, zwanego dalej Fundatorem, na mocy oświadczenia sporządzonego

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ

STATUT FUNDACJI NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ STATUT FUNDACJI NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą FUNDACJA NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą: FUNDACJA POMOCY KOBIETOM EUROHELP, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Joannę Kmiecik zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji KULCZYK FOUNDATION

STATUT Fundacji KULCZYK FOUNDATION STATUT Fundacji KULCZYK FOUNDATION I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą KULCZYK FOUNDATION, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest przez Grażynę Kulczyk, Jana Kulczyka i Dominikę Kulczyk-Lubomirską

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Fundamenty Rozwoju. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Fundamenty Rozwoju. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Fundamenty Rozwoju Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Fundamenty Rozwoju, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Czas Lokalny Postanowienia ogólne 1. Fundacja Czas Lokalny, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej Dalków, 19.04.2012 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Nazwa fundacji to Fundacja Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej, zwana dalej Fundacją. Fundacja

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI INSTYTUT LUDWIGA VON MISESA. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI INSTYTUT LUDWIGA VON MISESA. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI INSTYTUT LUDWIGA VON MISESA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa (zwana dalej Fundacją ) ustanowiona przez Fundatora Mateusza Karola

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Re:Akcji Artystycznych FREA-art

STATUT Fundacji Re:Akcji Artystycznych FREA-art STATUT Fundacji Re:Akcji Artystycznych FREA-art Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Fundacja Re:Akcji Artystycznych FREA-art, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Annę Kobielę zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI GIESCHE. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI GIESCHE. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI GIESCHE Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Giesche, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez: Mariusza Lachowicza Rafała Wyszyńskiego Zenona Nowaka 1 zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. 2 Fundacja posiada osobowość prawną od chwili wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. -

STATUT FUNDACJI. 2 Fundacja posiada osobowość prawną od chwili wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. - STATUT FUNDACJI Postanowienia ogólne 1 Stawający, mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o Fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 1991r., nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) ustanawia

Bardziej szczegółowo

FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIEBIORCZOŚCI W KOSZALINIE

FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIEBIORCZOŚCI W KOSZALINIE S T A T U T FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIEBIORCZOŚCI W KOSZALINIE Załącznik Nr 1do Uchwały Nr 21/V/2008 Zarządu Fundacji CIP z dnia 07.05.2008r. STATUT Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z domu, zwana dalej Fundacją, działa

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności

Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności Preambuła Powstanie Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności związane było z realizowanym w Gdańsku, jako jednym z pięciu

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ANIMATORNIA

STATUT FUNDACJI ANIMATORNIA STATUT FUNDACJI ANIMATORNIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Animatornia, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Agatę Pakieła zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Class Ladies tekst jednolity z dnia 26.03.2015 Strona 1

Statut Fundacji Class Ladies tekst jednolity z dnia 26.03.2015 Strona 1 STATUT FUNDACJI CLASS LADIES /tekst jednolity/ ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Class Ladies, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest przez: a) Darię Domaradzką-Guzik, b)

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Inicjatyw Menedżerskich" ustanowiona przez Pawła Prokopa zamieszkałego w Lublinie, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT MAZOWIECKIEJ FUNDACJI RODZIN ZASTĘPCZYCH (tekst jednolity z dnia 5 marca 2011 r.) I. Postanowienia ogólne

STATUT MAZOWIECKIEJ FUNDACJI RODZIN ZASTĘPCZYCH (tekst jednolity z dnia 5 marca 2011 r.) I. Postanowienia ogólne ODPIS STATUT MAZOWIECKIEJ FUNDACJI RODZIN ZASTĘPCZYCH (tekst jednolity z dnia 5 marca 2011 r.) I. Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja nosi nazwę Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych i zwana jest dalej

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia STATUT STOWARZYSZENIA Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie o nazwie Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia",

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI PIŁKARSTWA POLSKIEGO

STATUT FUNDACJI PIŁKARSTWA POLSKIEGO STATUT FUNDACJI PIŁKARSTWA POLSKIEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Piłkarstwa Polskiego, zwana w dalszej treści Statutu Fundacją ustanowiona przez Polski Związek Piłki Nożnej zwany w dalszej

Bardziej szczegółowo

STATUT. AMP ACTIVE Fundacja wspierająca rozwój osób niepełnosprawnych. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. AMP ACTIVE Fundacja wspierająca rozwój osób niepełnosprawnych. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT AMP ACTIVE Fundacja wspierająca rozwój osób niepełnosprawnych Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą AMP ACTIVE Fundacja wspierająca rozwój osób niepełnosprawnych zwana dalej Fundacją,

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Lepszy Świat zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi

Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi TEKST JEDNOLITY Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi Fundacja, której nadano statut, została ustanowiona przez Naše Finančné Družstvo zwaną dalej także Fundatorem,

Bardziej szczegółowo

Fundacja "Centrum Rozwoju Medycyny"

Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny STATUT FUNDACJI CENTRUM ROZWOJU MEDYCYNY Rozdział l Postanowienia ogólne 1 Fundacja CENTRUM ROZWOJU MEDYCYNY (dalej: Fundacja) powołana została Aktem Ustanowienia Fundacji sporządzonym w formie aktu notarialnego

Bardziej szczegółowo

4. Właściwym ministrem jest Minister zgodny z aktualnymi przepisami prawa polskiego 5.

4. Właściwym ministrem jest Minister zgodny z aktualnymi przepisami prawa polskiego 5. STATUT FUNDACJI KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Komunikacji Społecznej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Jarosław Bajdowski, Rafał Bartlet, Wojtek Cieślak,

Bardziej szczegółowo

Statut stowarzyszenia pod nazwą LUBELSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW CYDRU. z siedzibą w Mikołajówce, gmina Urzędów

Statut stowarzyszenia pod nazwą LUBELSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW CYDRU. z siedzibą w Mikołajówce, gmina Urzędów Statut stowarzyszenia pod nazwą LUBELSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW CYDRU z siedzibą w Mikołajówce, gmina Urzędów 1. Stowarzyszenie pod nazwą LUBELSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW CYDRU, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO

STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne:

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie KOPEX GROUP Chcemy pomóc (w dalszych postanowieniach statutu zwane jest

Bardziej szczegółowo