FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. Pan /Pani* Ulica, nr lokalu. Miasto, kod pocztowy. Kontakt Kontakt telefoniczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. Pan /Pani* Ulica, nr lokalu. Miasto, kod pocztowy. Kontakt e-mail: Kontakt telefoniczny"

Transkrypt

1 Akcjonariusz (osoba fizyczna): FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Pan /Pani* IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA (PASZPORTU) NR PESEL AKCJONARIUSZA NR NIP AKCJONARIUSZA ILOŚĆ AKCJI Adres zamieszkania Akcjonariusza: Ulica, nr lokalu Miasto, kod pocztowy Kontakt Kontakt telefoniczny Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna): NAZWA PODMIOTU NR KRS / NR REJESTRU* NR NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS) ILOŚĆ AKCJI Adres Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej): Ulica, nr lokalu Miasto, kod pocztowy Kontakt Kontakt telefoniczny 1

2 Ustanawia pełnomocnikiem: Pana /Panią* IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA NR PESEL PEŁNOMOCNIKA NR DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI PEŁNOMOCNIKA (DOWÓD OSOBISTY, PASZPORT) Adres zamieszkania Pełnomocnika: Ulica, nr lokalu Miasto, kod pocztowy Kontakt Kontakt telefoniczny do reprezentowania Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. z siedzibą w Katowicach, które zostało zwołane na dzień 10 stycznia 2012r. Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw w trakcie wyżej wskazanego walnego zgromadzenia Spółki wynikających z akcji. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia walnego zgromadzenia. Pełnomocnik może/nie może* ustanawiać dalszych pełnomocników. Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/według poniższej instrukcji*: ZAŁĄCZNIKI - PROJEKTY UCHWAŁ: PROJEKT UCHWAŁY NR 1 Uchwała Nr 1 Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna ( Spółka ) w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana... 2

3 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z.. akcji, które stanowią.. % kapitału UZASADNIENIE Konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z treści art ksh,. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcę wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Jest on odpowiedzialny (art ksh) za przebieg Walnego Zgromadzenia, podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia do głosowania, udziela głosu, podaje treść uchwał do głosowania, a także stwierdza po głosowaniu czy zostały podjęte. Bez wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie nie jest władne do podejmowania skutecznych uchwał. PROJEKT UCHWAŁY NR 2 Uchwała Nr 2 Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna ( Spółka ) w sprawie przyjęcia porządku obrad 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Zmiana w składzie Rady Nadzorczej i podjęcie w związku z tym stosownej uchwały. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 7 Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 20 Statutu Spółki. 9. Zamknięcie Zgromadzenia. 3

4 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z.. akcji, które stanowią.. % kapitału UZASADNIENIE Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie zgodnie z treścią art ksh może skutecznie głosować tylko co do uchwał objętych porządkiem obrad chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z uczestniczących nie zgłosił sprzeciwu co do głosowania ponad przedmiot porządku obrad. W spółkach publicznych stuprocentowa obecność kapitału zakładowego przy rozdrobnieniu kapitału w praktyce jest niemożliwa zatem przyjęcie porządku obrad wyznacza ramy Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i skuteczność podejmowania uchwał w tym przedmiocie. PROJEKT UCHWAŁY NR 3 Uchwała Nr 3 Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS SA ( Spółka ) w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. wybiera komisję skrutacyjną w składzie: a) ; b) ; c). 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z.. akcji, które stanowią.. % kapitału 4

5 UZASADNIENIE Powołanie Komisji Skrutacyjnej jest czynnością czysto techniczną. PROJEKT UCHWAŁY NR 4 Uchwała Nr 4 Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS SA ( Spółka ) w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej VIII kadencji 1 1. Działając na podstawie przepisu art k.s.h. oraz 16 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana Grzegorza Kubicę. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dla Pana Grzegorza Kubicy wynagrodzenie miesięczne z tytułu uczestniczenia w Radzie Nadzorczej w wysokości złotych (słownie: złotych) brutto. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z.. akcji, które stanowią.. % kapitału UZASADNIENIE Zgodnie z art k.s.h. oraz 16 ust. 3 Statutu Spółki w kompetencji Walnego Zgromadzenia należy powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej. Poszerzenie składu Rady Nadzorczej ma na celu zwiększenie nadzoru nad działalnością Spółki. 5

6 PROJEKT UCHWAŁY NR 5 Uchwała Nr 5 Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS SA ( Spółka ) w sprawie zmiany 7 Statutu Spółki 1 Działając na podstawie przepisu art k.s.h. oraz art. 416 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Zmienia się 7 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: 7 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Produkcja wyrobów formowanych na zimno (PKD Z), 2) Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1), 3) Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD Z), 4) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD Z), 5) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.6), 6) Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia (PKD 25.7), 7) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9), 8) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD Z), 9) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD Z), 10) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD Z), 11) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD Z), 12) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD Z), 13) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD Z), 14) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.2), 15) Odzysk surowców (PKD 38.3), 16) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD Z), 17) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD Z), 18) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD Z), 19) Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1), 20) Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2), 21) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9), 22) Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1), 23) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2), 24) Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3), 25) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9), 26) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD Z), 27) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD Z), 28) Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD Z), 29) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD Z), 30) Transport drogowy towarów (PKD Z), 6

7 31) Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.1), 32) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD Z), 33) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD Z), 34) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0), 35) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD Z), 36) Działalność holdingów finansowych (PKD Z), 37) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.9), 38) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD Z), 39) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD Z), 40) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3), 41) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD Z), 42) Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1), 43) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD B), 44) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD Z), 45) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1), 46) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD Z), 47) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD Z), 48) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD Z), 49) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD Z), 50) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD Z), 51) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD Z), 52) Sprzątanie obiektów (PKD 81.2), 53) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD Z), 54) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD B), 55) Działalność wspomagająca edukację (PKD Z), 56) Działalność archiwów (PKD B), 57) Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (PKD Z), 58) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1). 2. Działalność, dla wykonywania której wymagane jest uzyskanie koncesji, zezwoleń lub spełnienie innych wymogów przewidzianych prawem, wykonywana będzie po ich uzyskaniu lub spełnieniu. 3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki będzie mogła zostać dokonana bez dokonywania wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. W takim przypadku zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych, uchwała o zmianie przedmiotu działalności Spółki powinna być podjęta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem dokonanej zmiany. W głosowaniu jawnym, imiennym oddano ważne głosy z.. akcji, które stanowią.. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano., głosów za oddano, głosów 7

8 UZASADNIENIE Określony w Statucie Spółki przedmiot działalności Spółki wymaga zaktualizowania i dostosowania do obowiązujących przepisów o statystyce, to jest do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U ze zm.). PROJEKT UCHWAŁY NR 6 Uchwała Nr 6 Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS SA ( Spółka ) w sprawie zmiany 20 Statutu Spółki 1 Działając na podstawie przepisu art k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: I. Zmienia się 20 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: Rada Nadzorcza uchwala swój Regulamin określający szczegółowy tryb działania Rady. 2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem dokonanej zmiany. W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z.. akcji, które stanowią.. % kapitału UZASADNIENIE Zmiana 20 Statutu spowodowana jest koniecznością sprostowania błędu, który został popełniony przy uchwalaniu zmian w Statucie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu r. 8

9 Obowiązkowe załączniki do formularza dla Akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną: - KRS - decyzja o nadaniu numeru NIP( jeśli nie jest ujawniony w KRS) Obowiązkowe załączniki do formularza dla Akcjonariusza będącego osobą fizyczną: - kopia dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport) Data i Podpis Akcjonariusza lub osób reprezentujących Akcjonariusza * Niepotrzebne skreślić ** Sposób głosowania poprzez zaznaczenie przez Akcjonariusza odpowiedniej rubryki znakiem X. ***Akcjonariusz proszony jest o wypełnienie pozycji Liczba Akcji w Instrukcji, w przypadku głosowania przez Pełnomocnika z innej ilości Akcji niż wskazana w niniejszym Formularzu na stronie pierwszej. 9

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Formuła8 S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAM Grupa Kapitałowa S.A.

Tytuł: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAM Grupa Kapitałowa S.A. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A Raport nr 39/2011 Tytuł: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAM Grupa Kapitałowa S.A. Data: 14:10, 19.08.2011r. Zarząd

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie, zwołanym na dzień 8 sierpnia 2013 r. Stosowanie niniejszego

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A.

STATUT SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A. STATUT SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Spółka powstała w drodze przekształcenia VISTAL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni w spółkę akcyjną. -------------------------

Bardziej szczegółowo

Firma siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki

Firma siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki Załącznik do Uchwały Nr 148 ZWZ Budimex S.A. z dnia 17 czerwca 2009 r. Statut Spółki Budimex S.A. (Tekst jednolity). Firma siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki 1 Firma Spółki brzmi: Budimex

Bardziej szczegółowo

Statut TORPOL Spółki Akcyjnej. Firma, siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki

Statut TORPOL Spółki Akcyjnej. Firma, siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki Statut TORPOL Spółki Akcyjnej Firma, siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki 1 Firma Spółki brzmi: TORPOL Spółka Akcyjna. Spółka może używać następującego skrótu firmy: TORPOL S.A. oraz wyróżniającego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy porządek obrad:

Szczegółowy porządek obrad: Szczegółowy porządek obrad: 1. Otwarcie obrad ; 2. Wybór przewodniczącego ; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5. Przyjęcie porządku

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 27 / 2013

Raport bieżący nr 27 / 2013 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 27 / 2013 Data sporządzenia: 2013-08-14 Skrócona nazwa emitenta MOJ S.A. Temat Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INSTRUKCJI WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ INSTRUKCJI WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Załącznik nr 10 do Ogłoszenia Zarządu TAURON Polska Energia S.A. o zwołaniu Spółki FORMULARZ INSTRUKCJI WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PRYMUS S.A. Z SIEDZIBĄ W TYCHACH

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PRYMUS S.A. Z SIEDZIBĄ W TYCHACH OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PRYMUS S.A. Z SIEDZIBĄ W TYCHACH Zarząd PRYMUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tychach przy ul. Turyńskiej 101, wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Statut Asseco Poland S.A.

Statut Asseco Poland S.A. Statut Asseco Poland S.A. 1 Firma 1. Spółka działa pod firmą Asseco Poland Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej firmy o brzmieniu: Asseco Poland S.A. 3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 01 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 8 GRUDNIA 2011 ROKU

UCHWAŁA NR 01 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 8 GRUDNIA 2011 ROKU UCHWAŁA NR 01 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 8 GRUDNIA 2011 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI Informacja dotycząca zmian w Statucie spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie Zgodnie z art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej przedstawiono zestawienie obejmujące dotychczas obowiązujące

Bardziej szczegółowo

STATUT SZAR SPÓŁKI AKCYJNEJ W CZĘSTOCHOWIE

STATUT SZAR SPÓŁKI AKCYJNEJ W CZĘSTOCHOWIE STATUT SZAR SPÓŁKI AKCYJNEJ W CZĘSTOCHOWIE (tekst jednolity na dzień 11.07.2011 r.) 1 1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: SZAR Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy:

Bardziej szczegółowo

STATUT PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA I. FIRMA, SIEDZIBA

STATUT PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA I. FIRMA, SIEDZIBA STATUT PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA I. FIRMA, SIEDZIBA 1 W celu dalszego wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej założyciele podejmują uchwałę o przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ NEUCA tekst jednolity po zm. z dnia 15.04.2014r. I. Postanowienia ogólne

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ NEUCA tekst jednolity po zm. z dnia 15.04.2014r. I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1 Firma Spółki brzmi: NEUCA spółka akcyjna. Siedzibą Spółki jest miasto Toruń. 2 3 1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą na zasadach określonych w

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad i projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam S.A. zwołane na dzień 26 listopada 2013 r.

Porządek obrad i projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam S.A. zwołane na dzień 26 listopada 2013 r. Porządek obrad i projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam S.A. zwołane na dzień 26 listopada 2013 r. Zarząd wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku UCHWAŁA NUMER 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany w tekście jednolitego Statutu Spółki Modecom S.A. Poniżej został zamieszczony projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki

Planowane zmiany w tekście jednolitego Statutu Spółki Modecom S.A. Poniżej został zamieszczony projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki Planowane zmiany w tekście jednolitego Statutu Spółki Modecom S.A. Dotychczasowe brzmienie 2 Statutu Spółki: 1. Siedzibą spółki jest Ołtarzew 2 Proponowane nowe brzmienie 2 Statutu Spółki: 1. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity statutu spółki sporządzony na dzień 12.03.2015 roku

Tekst jednolity statutu spółki sporządzony na dzień 12.03.2015 roku Tekst jednolity statutu spółki sporządzony na dzień 12.03.2015 roku (zmiany Statutu po NWZ ELKOP S.A. dnia 30.10.2014 r. kontynuowanym po przerwie w dniu 28.11.2014 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

STATUT BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA Tekst ujednolicony Statutu, z uwzględnieniem zmian wpisanych w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KRAKODLEW

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KRAKODLEW STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KRAKODLEW ZE ZMIANAMI Z DNIA 22.06.2012 r. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KRAKODLEW PO ZMIANACH Z DNIA 22.06.2012 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Firma Spółki brzmi: Krakodlew Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku. z dnia 18 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku. z dnia 18 listopada 2013 r. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ATLANTA POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU W DNIU 18 LISTOPADA 2013 ROKU Zarząd, działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia I DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA Zarząd Asseco South Eastern Europe Spółka Akcyjna ( Spółka ) na podstawie art. 399 1 Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

I. PORZĄDEK OBRAD. Warszawa, dnia 08 czerwca 2011 roku

I. PORZĄDEK OBRAD. Warszawa, dnia 08 czerwca 2011 roku Warszawa, dnia 08 czerwca 2011 roku W związku z wnioskami akcjonariuszy Spółki, złożonymi w trybie art. 401 1 ustawy kodeks spółek handlowych, dotyczącymi dokonania zmian porządku obrad Zwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Pemug Spółka Akcyjna z siedzibą Katowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Tekst jednolity Statutu Pemug Spółka Akcyjna z siedzibą Katowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity Statutu Pemug Spółka Akcyjna z siedzibą Katowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą PEMUG Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy PEMUG S. A. 1. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA Działając zgodnie z art. 399 1 kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki Akcyjnej PIECOBIOGAZ S.A.

Statut Spółki Akcyjnej PIECOBIOGAZ S.A. Statut Spółki Akcyjnej PIECOBIOGAZ S.A. [uwzględniający zmiany powzięte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 6 stycznia 2009 roku] 1 Firma Spółka działać będzie pod firmą "PIECOBIOGAZ"

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI TOYA S.A. Tekst jednolity

STATUT SPÓŁKI TOYA S.A. Tekst jednolity STATUT SPÓŁKI TOYA S.A. Tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: TOYA Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu: TOYA S.A., odpowiednika tego skrótu w językach obcych oraz używać

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. 1 2 Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Bardziej szczegółowo