Forma prowadzenia studiów: Adresat studiów: Warunki ukończenia studiów: Wymagania wstępne dla kandydatów, zasady rekrutacji:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Forma prowadzenia studiów: Adresat studiów: Warunki ukończenia studiów: Wymagania wstępne dla kandydatów, zasady rekrutacji:"

Transkrypt

1 Wrocław, dnia 1 czerwca 2014r. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe Prawa Karnego Skarbowego w roku akademickim 2014/2015 Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Prawa Karnego Skarbowego Forma prowadzenia studiów: Dwusemestralne studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym (soboty oraz niedziele), Kierownik:, prof. nadzw. UWr Adresat studiów: - pracownicy finansowych organów postępowania przygotowawczego w sprawach karnych skarbowych (urzędów kontroli skarbowej, urzędów i izb skarbowych, urzędów i izb celnych, Służby Celnej). - pracownicy niefinansowych organów tego postępowania (Straży Granicznej, Policji, Żandarmerii Wojskowej). - sędziowie wydziałów karnych sądów rejonowych, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych. - absolwenci administracji i innych nieprawniczych kierunków studiów (najczęściej humanistycznych), przy czym w znacznej części studiów pierwszego stopnia, którzy noszą się z zamiarem poszukiwania pracy, a ukończenie studiów podyplomowych traktują jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy. Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, Zasady odpłatności: 3900 zł (trzy tysiące dziewięćset złotych) za dwa semestry, płatne zgodnie z postanowieniami umowy o świadczeniu usług edukacyjnych; nie jest przewidziana opłata rekrutacyjna, Warunki ukończenia studiów: Uzyskanie zaliczeń na ocenę z przedmiotów określonych w programie studiów, obrona pracy dyplomowej (uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej i zdanie egzaminu końcowego) oraz terminowe wniesienie wymaganej opłaty za studia. Wymagania wstępne dla kandydatów, zasady rekrutacji: Od 9 czerwca 2014 r. do 26 września 2014 r. Zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych (Uchwała Nr 56/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie Regulaminu studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskiem) na studia podyplomowe może być przyjęta osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (dowolnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych).

2 Kandydaci na studia podyplomowe powinni wypełnić formularz rejestracyjny ON-LINE na stronie (podanie o przyjecie) oraz złożyć w miejscu wskazanym przez jednostkę organizacyjną prowadzącą studia (Sekcja Obsługi Studiów Doktoranckich i Innych Form Kształcenia) następujące dokumenty: 1. podanie o przyjecie na studia podyplomowe adresowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego (formularz rejestracyjny on-line), 2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopie dyplomu poświadczone przez jednostkę przyjmującą dokumenty, 3. umowę o warunkach wnoszenia opłaty za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych (wzór umowy do pobrania ze strony internetowej), 4. kserokopie dowodu osobistego, 5. dwie fotografie o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane imieniem i nazwiskiem, 6. w przypadku studiów finansowanych z grantów - kopie innych dokumentów określonych w umowie o finansowanie studiów podyplomowych. Kierownik studiów podyplomowych podejmuje decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe, określając wysokość opłaty za studia i termin zawarcia umowy, bądź o nieprzyjęciu, wskazując powody nieprzyjęcia. Uczelnia zawiera ze słuchaczem studiów podyplomowych umowę w formie pisemnej dotyczącą świadczenia usług edukacyjnych. Sposób współdziałania z interesariuszami zewnętrznymi: W ramach przygotowań do otwarcia Studiów Podyplomowych Prawa Karnego Skarbowego zostały przeprowadzone pisemne konsultacje z interesariuszami zewnętrznymi. Odpowiednie pisma uzupełnione o zakładany plan studiów zostały skierowane do: 1) Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu, 2) Izby Skarbowej we Wrocławiu, 3) Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Pozytywne opinie wymienionych interesariuszy zewnętrznych o tworzonych studiach podyplomowych i ich programie w załączeniu. Ogólne cele kształcenia, przewidywane możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia: Celem Studiów Podyplomowych Prawa Karnego Skarbowego jest przekazanie wiedzy z zakresu prawa karnego skarbowego, postępowania w sprawach karnych skarbowych, organizacji i kompetencji finansowych i niefinansowych organów tego postępowania, prawa karnego wykonawczego oraz prawa finansowego. Ma ono służyć przede wszystkim uzupełnieniu i pogłębieniu wiedzy oraz podniesieniu kwalifikacji praktyków zajmujących się zawodowo prawem karnym skarbowym. Ponadto celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu wyspecjalizowanej dziedziny prawa karnego, jaką jest prawo karne skarbowe, praktykom wymiaru sprawiedliwości i organów pomocy prawnej. Z wiedzy zdobytej na tych studiach mogą skorzystać także osoby zajmujące się dziedzinami prawa z pogranicza prawa karnego skarbowego, takimi jak: prawo finansowe, prawo gospodarcze, prawo administracyjne.

3 Program studiów obejmuje 150 godzin z 12 przedmiotów. Wykłady poprowadzi 24 wybitnych specjalistów z zakresu prawa karnego skarbowego i prawa finansowego. Są to pracownicy naukowodydaktyczni Uniwersytetu Wrocławskiego, a także Uniwersytetu Śląskiego i innych uczelni oraz przedstawiciele praktyki, jak sędziowie, pracownicy organów finansowych, audytorzy, biegli sądowi, radcy prawni i adwokaci. Program studiów uzyskał pozytywną opinię Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu, Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu oraz Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. PROGRAM STUDIÓW Ramowy program Studiów Podyplomowych Prawa Karnego Skarbowego w roku akad. 2014/2015 Studia Podyplomowe Prawa Karnego Skarbowego są prowadzone w formie studiów niestacjonarnym i trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się na organizowanych raz w miesiącu zjazdach sobotnio-niedzielnych. Program Studiów Podyplomowych Prawa Karnego Skarbowego obejmuje 150 godzin, w tym 122 godziny wykładów, 18 godzin ćwiczeń i 10 godzin warsztatów (74 godziny w I semestrze i 76 godzin w II semestrze). Na program składa się 12 przedmiotów, po 6 w każdym semestrze. Ogólna liczba punktów ECTS dla tych studiów wynosi 60 (po 30 punktów w każdym semestrze). Semestr I 74 godziny Nazwa przedmiotu Lp. Forma Wstęp do prawa karnego skarbowego zajęć Zasady odpowiedzialności za Wykład/ przestępstwa i wykroczenia ćwiczenia skarbowe Podstawy prawa finansowego Przestępstwa i wykroczenia podatkowe i dewizowe Liczba godzin Forma zaliczenia Wykład 8 Zaliczenie Zaliczenie 8 Wykład 23 Zaliczenie 6 Punkty Prowadzący zajęcia ECTS Zaliczający dr hab. J. / prof. dr hab. W. Gromski/ prof. dr hab. K. Complak dr hab. J. / prof. dr hab. J. Giezek/ prof. dr hab. M. Bojarski prof. dr hab. W. Miemiec/ prof. dr hab. A. Ćwiąkała- Małys/ sędzia M. Olejnik/ prof. dr hab. W. Czyżowicz/ dr M. Kopyściański/ dr hab. G. Skowronek Wykład 12 Zaliczenie 6 prof. dr hab. L. Wilk prof. dr hab. Wiesława Miemiec prof. dr hab. Leszek Wilk 5 Przestępstwa i wykroczenia celne i hazardowe Wykład 12 Zaliczenie 6 dr hab. G. Skowronek dr hab. Grzegorz Skowronek 6 Seminarium dyplomowe (cz. I) Warsztat 4 Zaliczenie 2 dr hab. J.

4 Semestr II 76 godzin Lp. Nazwa przedmiotu Zasady karania w sprawach karnych skarbowych Wykonywanie kar i środków karnych Postępowanie w sprawach karnych skarbowych Organy postępowania przygotowawczego Prawo karne skarbowe w praktyce Seminarium dyplomowe (cz. II) Forma zajęć Wykład/ ćwiczenia Liczba godzin Forma zaliczenia 12+7 Zaliczenie 8 Punkty Prowadzący zajęcia ECTS Zaliczający Wykład 6 Zaliczenie 2 prof. dr hab. T. Kalisz Wykład/ ćwiczenia 7 Obrona pracy dyplomowe, Zaliczenie 8 Wykład 17 Zaliczenie 5 Wykład 11 Zaliczenie 5 Warsztat 6 Zaliczenie 2 dr hab. J. Ocena pracy dyplomowej i egzamin końcowy (ustny) - - dr hab. J. / dr hab. J. Zagrodnik/ dr K. Łucarz/ dr A. Płońska prof. dr hab. Tomasz Kalisz prof. dr hab. J. Skorupka/ dr hab. J. Zagrodnik/ prof. prof. dr hab. Jerzy dr hab. R. Jaworski/ prof. Skorupka dr hab. J. Giezek/ prof. dr hab. M. Sadowski dyrektor J. Kubiak/ kom. skarb. R. Babijew/ dr hab. dr hab. Jarosław G. Skowronek/ dr hab. J. Zagrodnik Zagrodnik sędzia Z. Pachowicz/ dr K. Liżyńska/ prof. dr hab. M. Szostak/ dr hab. J. Zaliczenia i obrona pracy dyplomowej W ramach studiów słuchacze powinni uzyskać zaliczenia na ocenę z 12 przedmiotów (po 6 w każdym semestrze) i obronić pracę dyplomową (uzyskać pozytywną ocenę pracy dyplomowej i zdać egzamin końcowy) na koniec II semestru. Formę zaliczenia przedmiotu podaje na początku każdego semestru wykładowca wyznaczony do zaliczenia przedmiotu. Zakres pracy dyplomowej i zakres egzaminu końcowego określa kierownik studiów na początku I semestru.

5 Szczegółowy program Studiów Podyplomowych Prawa Karnego Skarbowego w roku akad. 2014/2015 i kadra wykładowców SEMESTR I - 74 godziny Przedmiot I: Wstęp do prawa karnego skarbowego (8h) 1. Źródła, zakres i historia polskiego prawa karnego skarbowego (2h) 2. Ekonomiczny charakter i funkcje prawa karnego skarbowego (3h) Prof. dr hab. Włodzimierz Gromski, Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, Katedra Teorii i Filozofii Prawa 3. Prawo karne skarbowe w konstytucjonaliźmie światowym aspekty porównawcze (3h), Prof. dr hab. Krystian Complak, Katedra Prawa Konstytucyjnego Przedmiot II: Zasady odpowiedzialności w sprawach karnych skarbowych (10+5h) 1.Zdolność do odpowiedzialności karnej skarbowej (2+1h) 2. Strona podmiotowa przestępstw i wykroczeń skarbowych (2+1h) Prof. dr hab. Jacek Giezek, Katedra Prawa Karnego Materialnego, Adwokat 3. Etapy i formy popełnienia przestępstw i wykroczeń skarbowych (2h) Prof. dr hab. Marek Bojarski, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, Kierownik Katedry Prawa o Wykroczeniach i Karnego Skarbowego 4. Problemy kwalifikacyjne jedności i wielości czynów w prawie karnym skarbowym (3+2h) Prof. dr hab. Jacek Giezek, Katedra Prawa Karnego Materialnego, Adwokat 5. Kryteria rozgraniczenia przestępstw i wykroczeń skarbowych (1+1h) Przedmiot III: Podstawy prawa finansowego (23h) 1. Podstawy prawa podatkowego (4h) Prof. dr hab. Wiesława Miemiec, Prodziekan ds. Finansowych WPAE, Kierownik Katedry Prawa Finansowego 2. Wybrane problemy rachunkowości w kontekście przestępczości podatkowej (3h) Prof. dr hab. Anna Ćwiąkała-Małys, Kierownik Zakładu Zarządzania Finansami, Doradca podatkowy, Audytor 3. Bieżące problemy orzecznictwa podatkowego (4h) Sędzia Marek Olejnik, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

6 4. Podstawy prawa celnego (4h) Prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz, Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie, Kierownik Katedry Międzynarodowej Współpracy Celnej 5. Podstawy prawa dewizowego (4h) Dr Marek Kopyściański, Katedra Prawa Finansowego, Radca prawny 6. Podstawy prawa hazardowego (4h) Dr hab. Grzegorz Skowronek, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Izba Celna w Przemyślu Przedmiot IV: Przestępstwa i wykroczenia podatkowe i dewizowe (12h) 1. Ustawowa charakterystyka przestępstw i wykroczeń podatkowych (6h) Prof. dr hab. Leszek Wilk, Katedra Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu Śląskiego 2. Ustawowa charakterystyka przestępstw i wykroczeń dewizowych (6h) Prof. dr hab. Leszek Wilk, Katedra Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu Śląskiego Przedmiot V: Przestępstwa i wykroczenia celne i hazardowe (12h) 1. Ustawowa charakterystyka przestępstw i wykroczeń celnych (6h) Dr hab. Grzegorz Skowronek, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Izba Celna w Przemyślu 2. Ustawowa charakterystyka przestępstw i wykroczeń hazardowych (6h) Dr hab. Grzegorz Skowronek, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Izba Celna w Przemyślu Przedmiot VI: Seminarium dyplomowe (cz. I) (4h) SEMESTR II 76 godzin Przedmiot I: Zasady karania w sprawach karnych skarbowych (12+7h) 1. Zaniechanie ukarania jako środek polityki karnej w prawie karnymskarbowym (2+2h) Dr hab. Janusz, Kierownik SPPKS, Katedra Prawa o Wykroczeniach i Karnego Skarbowego 2. Ustawowy priorytet kary grzywny w prawie karnym skarbowym.odpowiedzialność posiłkowa (1+1h), 3. Przepadek przedmiotów i przepadek korzyści majątkowej. Zabezpieczenie

7 majątkowe. Interwencja (3+2h), Dr hab. Jarosław Zagrodnik, Katedra Prawa Karnego Procesowego Uniwersytetu Śląskiego 4. Środki karne o charakterze prewencyjno-represyjnym w kodeksie karnym skarbowym (2h) Dr Katarzyna Łucarz, Katedra Prawa o Wykroczeniach i Karnego Skarbowego 5. Nadzwyczajne obostrzenie kary w kodeksie karnym skarbowym (1+1h) 6. Przedawnienie karalności i zatarcie skazania w prawie karnym skarbowym (1+1h) 7. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za przestępstwa skarbowe (2h) Dr Anna Płońska, Katedra Prawa o Wykroczeniach i Karnego Skarbowego Przedmiot II: Wykonywanie kar i środków karnych (6h) 1. Wykonywanie kar za przestępstwa i wykroczenia skarbowe (2h) Prof. dr hab. Tomasz Kalisz, Kierownik Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych, Kierownik Katedry Prawa Karnego Wykonawczego 2. Wykonywanie środków karnych za przestępstwa i wykroczenia skarbowe (2h) Prof. dr hab. Tomasz Kalisz, Kierownik Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych, Kierownik Katedry Prawa Karnego Wykonawczego 3. Środki probacyjne. Przedawnienie wykonania kary i środka karnego (2h) Prof. dr hab. Tomasz Kalisz, Kierownik Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych, Kierownik Katedry Prawa Karnego Wykonawczego Przedmiot III: Postępowanie w sprawach karnych skarbowych (11+6h) 1. Czynności procesowe w postępowaniu karnym skarbowym (2+2h) Prof. dr hab. Jerzy Skorupka, Kierownik Katedry Postępowania Karnego, sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu 2. Czynności pozaprocesowe w postępowaniu karnym skarbowym (2+1h) Prof. dr hab. Jerzy Skorupka, Kierownik Katedry Postępowania Karnego, sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu 3. Rola prokuratora w sprawach karnych skarbowych (1+1h) Prof. dr hab. Jerzy Skorupka, Kierownik Katedry Postępowania Karnego, sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu 4. Rola pełnomocnika w prawie karnym skarbowym (1+1h) Dr hab. Jarosław Zagrodnik, Katedra Prawa Karnego Procesowego Uniwersytetu Śląskiego 5. Biegły w sprawach karnych skarbowych (1+1h) Prof. dr hab. Ryszard Jaworski, Kierownik Katedry Kryminalistyki, Biegły sądowy 6. Rola adwokata w sprawach karnych skarbowych (2h) Prof. dr hab. Jacek Giezek, Katedra Prawa Karnego Materialnego, Adwokat 7. Rola radcy prawnego w sprawach karnych skarbowych (2h) Prof. dr hab. Mirosław Sadowski, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych,

8 Radca prawny Przedmiot IV: Organy postępowania przygotowawczego (17) 1. Zadania urzędu kontroli skarbowej w sprawach karnych skarbowych (4h) Jarosław Kubiak, Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu 2. Zadania izby skarbowej i urzędu skarbowego w sprawach karnych skarbowych (4h) Robert Babijew, Izba Skarbowa we Wrocławiu 3. Zadania izby celnej i urzędu celnego w sprawach karnychskarbowych (4h) Dr hab. Grzegorz Skowronek, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Izba Celna w Przemyślu 4. Zadania niefinansowych organów postępowania przygotowawczego (5h) Dr hab. Jarosław Zagrodnik, Katedra Prawa Karnego Procesowego Uniwersytetu Śląskiego Przedmiot V: Prawo karne skarbowe w praktyce (11h) 1. Przegląd orzecznictwa sądowego w sprawach karnych skarbowych (4h) Sędzia Zdzisław Pachowicz, Sąd Apelacyjny we Wrocław 2. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe w orzecznictwie sądu rejonowego (2h) Dr Katarzyna Liżyńska, Katedra Prawa o Wykroczeniach i Karnego Skarbowego, sędzia Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej 3. Wykrywalność przestępstw skarbowych (3h) Prof. dr hab. Maciej Szostak, Katedra Kryminalistyki 4. Przegląd nowelizacji kodeksu karnego skarbowego (2h) 5. Przedmiot VI: Seminarium dyplomowe (cz. II) (6h) 6. Obrona pracy dyplomowej (ocena pracy dyplomowej i egzamin końcowy)

Rok akademicki 2008/2009. Studia Podyplomowe Rachunkowości i Rewizji Finansowej

Rok akademicki 2008/2009. Studia Podyplomowe Rachunkowości i Rewizji Finansowej Oferta edukacyjna (Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego) Rok akademicki 2008/2009 Studia Podyplomowe

Bardziej szczegółowo

PRAWA I ADMINISTRACJI

PRAWA I ADMINISTRACJI INFORMATOR studiów podyplomowych tryby studiów programy studiów terminy WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI dokumenty kontakty ilości miejsc płatności KONTAKT Z WYDZIAŁEM Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa

Bardziej szczegółowo

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości Informator dla kandydatów na I rok studiów 2012/2013 wiele możliwości jeden Uniwersytet INFORMACJE OGÓLNE 1 2INFORMACJE OGLÓNE Masz pytania? Biuro ds. Rekrutacji e-mail: rekrutacja@univ.szczecin.pl tel.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008 Wrocław 2007 Słowo wstępne Kształcenie ustawicznie staje się coraz powszechniej nieodłącznym elementem edukacji naszego społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.33.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TEKST UJEDNOLICONY UCHWAŁA NR 34/2009 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 23 kwietnia 2009 r.

TEKST UJEDNOLICONY UCHWAŁA NR 34/2009 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 23 kwietnia 2009 r. TEKST UJEDNOLICONY UCHWAŁA NR 34/2009 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad organizowania, finansowania i rozliczania odpłatnych form kształcenia oraz zasad ustalania

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Wrocław, 2012 S P I S T R E Ś C I 1. Przepisy ogólne... 3 2. Stopnie i formy studiów... 3 3. Dyplomy i tytuły zawodowe..... 4 4. Organizacja roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r.

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. Projekt Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 8 ust. 7, art. 8a i

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.05.23 14:26:26 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE, KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE I SZKOLENIA

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE, KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE I SZKOLENIA załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UG nr 77/14 UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Zarządzania Nazwa Studiów Podyplomowych Podyplomowe studia menedżerskie dla kadry kierowniczej jednostek wymiaru sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ Załącznik do uchwały Nr 13/2011-2015 Senatu ALMAMER Szkoły Wyższej z dnia 14 grudnia 2011 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ WARSZAWA 2011

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04 1. Opis kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku studiów prawo studia stacjonarne jednolite magisterskie oraz studia niestacjonarne jednolite magisterskie profil ogólnoakademicki Symbol kierunkowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/61 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 637, 993, 1778. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe prowadzone w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

Studia Podyplomowe prowadzone w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu Studia Podyplomowe prowadzone w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu 1. Studium podyplomowe z zakresu żywienia człowieka i technologii żywności Specjalność: Dietetyka i Planowanie Żywienia Kierownik:

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA Nazwa szkoły wyższej: Uniwersytet Szczeciński powołany na mocy Ustawy z dnia 1 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz.190).

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku DO-0130/12/2012 Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY, INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH 2011/2012 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW Opracowanie i

Bardziej szczegółowo

Prawo i Życie. Vademecum studenta. Pytania i odpowiedzi. Poradnik dla każdego

Prawo i Życie. Vademecum studenta. Pytania i odpowiedzi. Poradnik dla każdego Prawo i Życie Poradnik dla każdego nr 194 (2064) www.gazetaprawna.pl Vademecum studenta A Dział I Prawa i obowiązki Statut i regulamin Statut uczelni i regulamin studiów to swego rodzaju konstytucja studenta.

Bardziej szczegółowo

Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej

Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej Nazwa: Rodzaj: Charakterystyka: Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej Studia podyplomowe realizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE 2015/2016 Informator Studia Podyplomowe 2015/2016 Warszawa 2015 Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci We współczesnym świecie wiedza jest siłą napędową rozwoju społeczeństw.

Bardziej szczegółowo