OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Artykuł 1. - Postanowienia ogólne i zakres stosowania 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży i dostawy towarów oferowanych przez firmę Do wglądu i pobrania na stronie Definicje stosowane w Ogólnych Warunkach Sprzedaży firmy Holbox Poland Sp. z o.o.,: a. OWS - Ogólne Warunki Sprzedaży. b. Zapytanie oświadczenie potencjalnego Kupującego skierowane do Holbox mające na celu uzyskanie informacji na temat podstawowych warunków umowy, w szczególności oferowanego przez Holbox towaru oraz jego ceny. c. Informacja oświadczenie wiedzy Holbox kierowane na zapytanie Kupującego lub ogólnie, do większej liczby potencjalnych Kupujących, zawierające podstawowe warunki umowy, w szczególności określenie towaru Holbox oraz cenę, stanowiące zaproszenie do zawarcia umowy. d. Zamówienie oświadczenie Kupującego skierowane do Holbox zawierające wolę zawarcia umowy oraz niezbędne elementy umowy sprzedaży, w szczególności: rodzaj towaru i jego ilość. e. Holbox z siedzibą w Gliwicach f. Kupujący każda osoba prawna, osoba fizyczna, a także jednostka organiza cyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która skierowała do Holbox zamówienie i/lub zlecenie dotyczące towarów i usług znajdujących się w ofercie Holbox lub zawarła z firmą Holbox umowę. g. Kupujący pozostający w stałych stosunkach handlowych Kupujący, składający drugie i każde kolejne zlecenie i/lub zamówienie oraz Kupujący zawierający drugą i każdą kolejną umowę z Holbox Ogólne warunki sprzedaży, stanowią integralną część umów sprzedaży i dostawy zawieranych z Holbox i mają do nich zastosowanie, chyba, że strony umowy wyraźnie postanowiły inaczej. Każde odstępstwo od stosowania niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży wymaga zgody Holbox wyrażonej w formie pisemnej.

2 1.4. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z Holbox otrzymanie przezeń Ogólnych warunków sprzedaży przy zawieraniu pierwszej umowy uważa się za ich doręczenie dla wszystkich pozostałych zleceń, zamówień i umów, aż do czasu odwołania ich stosowania OWS stanowią integralną część wszystkich informacji, promocji i/lub umów zawartych z Holbox, chyba, że informacja, promocja i/lub umowa stanowi inaczej. Jakiekolwiek zastrzeżenie, uzupełnienie lub zmiana warunków umowy w stosunku do OWS będzie skuteczne tylko pod warunkiem akceptacji przez Holbox wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności Zmiana warunków umowy lub odrębne ustne uzgodnienia są ważne z chwilą potwierdzenia przez Holbox w formie pisemnej pod rygorem nieważności, i mają zastosowanie wyłącznie do danej transakcji handlowej Obowiązujące u Kupującego warunki (wzorce) umów w zakresie, w jakim zawierają odmienne postanowienia niż OWS, nie są wiążące dla Holbox. W pozostałym zakresie wiążą strony wyłącznie w przypadku ich przyjęcia na piśmie przez Holbox Holbox dopuszcza możliwość zawarcia umowy w innym trybie niż opisany w OWS. W takim przypadku OWS ma zastosowanie do umowy, chyba że strony wyraźnie postanowiły inaczej W przypadku rozbieżności między niniejszymi warunkami ogólnymi a umową lub potwierdzeniem zamówienia obowiązują warunki podane w umowie lub potwierdzeniu zamówienia. Artykuł 2. - Zawarcie umowy i najważniejsze warunki 2.1. Informacje składane są przez Holbox w formie pisemnej (przesyłka pocztowa, faks, mail) każdorazowo na zapytanie Kupującego. Wraz z informacją przedstawiane są Kupującemu Ogólne Warunki Sprzedaży. Sprzedawca może wycofać lub zmodyfikować informację w każdym momencie Złożenie zamówienia przez Kupującego następuje w formie pisemnej (przesyłka pocztowa, faks, mail) Kupujący podpisując umowę lub składając zamówienie w formie pisemnej poświadcza tym samym, iż niniejsze Ogólne warunki sprzedaży zna i akceptuje Do zawarcia umowy dochodzi przez podpisanie umowy lub potwierdzenie zamówienia przez Holbox. Potwierdzenie zamówienia

3 powinno nastąpić w formie pisemnej (przesyłka pocztowa, faks, mail). Artykuł 3. - Towar 3.1. Produkty powinny odpowiadać specyfikacjom uzgodnionym między Holbox i Kupującym w ramach konkretnej umowy lub ogólnym specyfikacjom Holbox. Holbox nie jest odpowiedzialny za inne cechy produktów, niż te, które są opisane w specyfikacji Wymiary pudeł podawane są każdorazowo w następującej kolejności: długość x szerokość x wysokość. Są to wymiary wewnętrzne W przypadku pudeł dopuszczalne jest odchylenie na długości, szerokości i wysokości równe grubości wykończonego materiału w obu kierunkach. Podczas obrabiania/przerabiania jednostronnej tektury falistej długość jest za każdym razem równobieżna do szerokości fali Podane w katalogach, obrazkach czy na rysunkach dane dotyczące wymiarów i wagi oraz inne dane wiążą tylko i wyłącznie wtedy gdy zostały wyraźnie uwzględnione w podpisanej przez strony umowie lub w podpisanym przez Holbox potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Wydane przez Holbox oferty jak również wytworzone i dostarczone rysunki, obliczenia, opisy, modele, narzędzia itd. pozostają własnością Holbox niezależnie od okoliczności, w tym od tego czy zostały one udostępnione odpłatnie Informacje leżące u podstaw metod produkcji i konstrukcji oraz pozostałych spraw stanowią wyłączną własność intelektualną Holbox, również wtedy, gdy zostało za nie pobrane od Kupującego wynagrodzenie Kupujący akceptuje, że informacje zawarte w artykule 3.5 i 3.6, za wyjątkiem przypadków ich wykorzystania na poczet wykonania niniejszej umowy, nie mogą być bez pisemnej zgody Holbox kopiowane, przedstawiane (okazywane), upowszechniane czy udostępniane do dyspozycji osobom trzecim w jakiejkolwiek postaci Wszystkie udzielone przez Holbox porady, obliczenia, ogłoszenia i dane odnośnie wydajności, wyników mających zostać dostarczo nych towarów i/lub mających zostać wykonanych prac nie wiążą i są przez Holbox rozpowszechniane jako informacje niewiążące.

4 3.9. Nieznaczne odchylenia od stosowanych tolerancji i/lub od wymiarów, wydajności, które zostały wyraźnie przez strony uzgodnione czy też od wyników mających zostać wytworzonych czy dostarczonych towarów nie dają Kupującemu podstaw do odroczenia zapłaty należnego wynagrodzenia, rozwiązania umowy, złożenia reklamacji i/lub przyznania jakiegokolwiek odszkodowania Kupujący jest zobowiązany na pierwsze wezwanie Holbox zwrócić rzeczy, o których mowa w artykule 3.5 i 3.6 Kupujący powinien zadbać, aby udzielone rysunki, obliczenia, opisy i modele mogły zostać w każdym czasie bezzwłocznie zwrócone Holbox. Artykuł 4. - Cena i warunki płatności 4.1. Ceny na towary oferowane przez Holbox są cenami netto, podanymi w walucie złote polskie lub Euro i nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT), chyba, że wyraźnie wskazano inaczej Wszelkie inne koszty, mogące wyniknąć w czasie realizacji zamówienia, w tym należne opłaty i podatki oraz inne koszty związane z wykonaniem umowy, w szczególności koszty określone w art. 4.1 oraz np. koszty przepakowania, cięcia, foliowania, przeładunku obowiązujące w czasie realizacji zamówienia obciążają Kupującego, o ile strony nie postanowiły inaczej. Jeśli nie postanowiono inaczej, Kupujący zostanie obciążony kosztami związanymi z przewozem, kosztami znaczków, postoju i deklaracji, podatkami, cłem, itd Ostateczną cenę towaru ustala się w oparciu o ceny obowiązujące w Holbox w dniu zawarcia umowy. Ostateczna cena określana jest każdorazowo w umowie lub potwierdzeniu zamówienia Udzielane przez Holbox rabaty, upusty, bonifikaty itp. wymagają indywidualnych ustaleń na piśmie i są skutecznie udzielone tylko wtedy, gdy ich treść jest jasna i nie budzi wątpliwości W przypadku gdy po zawarciu umowy nastąpi wzrost jednego lub większej ilości czynników mających wpływ na cenę i/lub gdy nastąpi wzrost opłat za prawa wywozowe czy też inne prawa jak również nastąpi wzrost podatków, cła, wzrost wartości kursu wymiany złotego względem zagranicznej waluty za pomocą której Holbox dokonywał zakupu - również wtedy gdy jest to następstwem okoliczności, które można było przewidzieć - wówczas przysługuje Holbox uprawnienie do podwyższenia uzgodnionej

5 wcześniej kwoty. W przypadku, gdy część towarów została już dostarczona, powyższe podwyższenie odnosi się do towarów, które mają jeszcze zostać przez Holbox dostarczone Jeśli nie postanowiono inaczej, zapłata uzgodnionej kwoty następuje według wyboru Holbox przelewem przed odbiorem towaru, gotówką przy odbiorze, lub w innym terminie uzgodnionym między stronami. Brak uzgodnienia terminu zapłaty oznacza, iż wynosi on 30 dni od dokonania odbioru Holbox jest każdorazowo uprawniony w celu zabezpieczenia zapłaty do żądania od Kupującego zabezpieczenia i/lub do dokony wania odbioru towaru za pobraniem (płatnych wyłącznie przy odbiorze), jak również do odroczenia wykonania umowy do czasu złożenia należytego zabezpieczenia żądanego przez Holbox Wszystkie płatności powinny nastąpić gotówką w biurze Holbox lub przelewem na wskazany przez Holbox rachunek bankowy bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń czy rozliczeń ze strony Kupującego lub w inny wskazany przez Holbox sposób W przypadku opóźnienia w płatności Holbox ma prawo naliczyć odsetki ustawowe, poczynając od pierwszego dnia opóźnienia W wypadku zamówienia towaru, a następnie zaniechania odbioru, wycofania się z zamówienia lub jakiegokolwiek innego pojedynczego przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niepieniężnego zobowiązania Kupującego wynikającego z umowy, Holbox ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 15 % wartości brutto całego zamówienia. Wszelkie zaliczki/ zadatki dokonane przez Kupującego dotyczące tego zamówienia zaliczane są na poczet ww. kary umownej. Holbox ma prawo żądać odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych Płatności dokonane przez Kupującego podlegają najpierw zaspokojeniu na poczet wszystkich należności ubocznych tj. odsetek, kosztów a następnie najdawniej wymagalnych faktur również wtedy, gdy poczyniono wzmiankę, że zapłata nastąpiła na poczet później wymagalnej faktury. Artykuł 5. - Odbiór towaru 5.1. Odbiór produktów odbywa się na bazie ex works z siedziby Holbox, magazynu Holbox lub z innego miejsca określonego umową stron (INCOTERMS 2000).

6 5.2. W przypadku braku terminu odbioru w umowie lub Potwierdzeniu zamówienia, Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru niezwłocznie po powiadomieniu o jego dostępności, nie później jednak niż 5 dni Strony mogą uzgodnić inny sposób dostawy aniżeli określony w art. 5.1, przy czym ustala się, że w każdym wypadku dostawa odbywa się na koszt i ryzyko Kupującego. Uzgodnienie innego sposobu dostawy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności W przypadku uzgodnienia, iż Holbox zapewnia dostawę, obowiązują m. in. następujące zasady: - Holbox zapewnia dostawę na wskazany w zamówieniu przez Kupującego adres na terytorium Polski i w terminie określonym w umowie lub Potwierdzeniu zamówienia, - jeżeli nie zostanie ustalony termin dostawy, Holbox dostarczy towar zgodnie ze swoim własnym harmonogramem dostaw, - dostawa odbywa się wedle uznania Holbox i bez gwarancji w zakresie wyboru najszybszego i najtańszego sposobu przesłania towaru, - Holbox ustala sposób, w jaki przesyłka zostanie wysłana oraz sposób opakowania chyba, że Kupujący poinformuje go pisemnie w odpowiednim terminie o innym sposobie wysyłki i opakowania, - Kupujący ponosi koszty produkcji opakowań, pakowania i wysyłki produktów do Kupującego. Holbox nie przyjmuje z powrotem opakowań. - Hobox odpowiada za opóźnienie w dostawie, tylko w przypadku szkody powstałej z winy umyślnej Termin dostarczenia/wykonania podany w ofercie Holbox czy też uzgodniony pomiędzy stronami jest zawsze terminem przybliżonym Termin dostarczenia/wykonania ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od Holbox, np. nieterminowej dostawy przez dostawców Holbox, zdarzenia siły wyższej, nieprzewidywalnych zakłóceń w pracy Holbox (np. brak prądu, opóźnienia transportowe i celne, przeszkody transportowe, w tym blokady dróg, ograniczenia czasowe w ruchu drogowym transportu ciężarowego, niedobory energii elektrycznej, powszechne niedobory materiałowe i surowcowe itp.),

7 5.7. Termin dostarczenia/wykonania jest uzależniony od terminowego ustalonego przez Holbox - dostarczeniu przez Kupującego wszystkich wymaganych przez Holbox informacji i danych oraz na terminowym dostarczeniu zamówionych przez Holbox towarów w celu wywiązania się z umowy. W przypadku, gdy niniejsze towary nie zostaną na czas dostarczone i/lub gdy Kupujący nie dostarczy na czas wymaganych informacji czy danych wówczas termin dostarczenia/wykonania zostanie przedłużony na tyle na ile to konieczne Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w niniejszych warunkach odnośnie przedłużenia terminu dostarczenia/wykonania, niniejszy termin ulega przedłużeniu o czas opóźnienia ze strony Holbox powstały w wyniku nie spełnienia przez Kupującego jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z umowy, według uznania Holbox. Kupujący zobowiązuje się do współdziałania w zakresie wykonania niniejszej umowy Holbox uprawniony jest w celu wykonania niniejszej umowy do dostarczenia towaru częściami, chyba, że zostało to pisemnie wyk luczone lub gdy charakter umowy przemawia przeciwko temu. W przypadku dostaw dokonywanych częściami, dostarczona część uważana jest za samodzielną, co uprawnia Holbox do wystawienia za nią faktury i zobowiązuje Kupującego do jej uregulowania zgodnie z ustaleniami zawartymi w art Przekroczenie terminu wykonania/dostarczenia nie uprawnia Kupującego do żądania od Holbox jakiegokolwiek odszkodowania czy też do rozwiązania umowy i/lub powstrzymania się od innych wynikających z umowy obowiązków. Niedotrzymanie terminu dostawy przez Holbox uprawnia Kupującego do dochodzenia przysługujących mu praw wyłącznie wtedy, jeżeli Holbox pomimo pisemnie uzgodnionego z Kupującym dodatkowego terminu nadal mimo pisemnego wezwania - nie zrealizuje umowy, Od momentu przedstawienia do odbioru Kupującemu lub przewoźnikowi towaru bądź też w przypadku uznania ich za dostarczone, ryzyko za wszelkie szkody bezpośrednie i pośrednie, w tym ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru, przestaje obciążać Holbox i przechodzi na Kupującego. Za dostarczone uważa się towary gotowe do odbioru lub wysłania, jeżeli Kupujący został o tym poinfor mowany, albo gdy nadszedł umówiony termin odbioru lub wysłania.

8 5.12. W przypadku opóźnienia w odbiorze towaru przez Kupującego, ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru przechodzi na Kupującego najpóźniej w momencie, w którym towar powinien być przez Kupującego odebrany. Kupujący może ponadto zostać obciążony kosztami przechowania, z zastrzeżeniem innych, przysługujących Holbox praw W przypadku opóźnienia w odbiorze towaru przez Kupującego, Holbox ma prawo obciążyć Kupującego karą umowną w wysokości 15 % wartości całego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w odbiorze towarów. Holbox przysługuje żądanie dodatko wego odszkodowania, przewyższającego wysokość kary umownej Kupujący powinien zadbać o zapewnienie odpowiedniego ubezpieczenia towarów Ryzyko i koszty szkód w towarze powstałych w wyniku zniszczenia opakowania ponosi Kupujący Przekazanie przez Kupującego Holbox towarów w celu ich przerobienia, naprawy, sprawdzenia lub przekazanie w innym celu do jego dyspozycji, następuje na ryzyko i koszt Kupującego Holbox uprawniony jest do dostarczenia o 10 % więcej lub mniej towaru umownie uzgodnionego Wymienione nadwyżki lub niedobory co do ilości rozliczane są między stronami na podstawie uzgodnionej ceny jednostkowej W przypadku gdy Kupujący dokona zamówienia z zastrzeżeniem utrzymania zapasu magazynowego zamówieniowych towarów oraz odbioru partiami, wówczas zamówienie takie musi zostać odebrane przez Kupującego najpóźniej w ostatnim dniu terminu przewidzianego do odbioru całości zamówienia. Termin odbioru całości zamówienia wynosi najwyżej dwa miesiące i liczony jest począwszy od dnia złożenia zamówienia zawierającego zastrzeżenie zapasu magazynowego i terminu jego odbioru. Za zastrzeżony w zamówieniu czas przechowania towaru, w trakcie którego Kupujący jest uprawniony do jego odbioru partiami, Holbox przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 20 zł + podatek VAT za każdą paletę towarów stanowiących zapas magazynowy. Wyna grodzenie powyższe jest należne Holbox za cały okres zastrzeżonego w zamówieniu przechowania towarów, bez względu na ewentualny wcześniejszy odbiór towarów przez Kupującego. W przypadku, gdy Kupujący nie odbierze swego zamówienia przed upływem terminu odbioru całości zamówienia,

9 wówczas Holbox przysługuje uprawnienie do zniszczenia (lub polecenia zniszczenia) zamówionych towarów bez szczegółowego poinformowania o tym Kupującego. Kosztami zniszczenia zostaje obciążony Kupujący. Holbox wystawi w tym przypadku Kupującemu oddzielną fakturę. Artykuł 6. - Gwarancja 6.1. Z zastrzeżeniem niżej podanych ograniczeń Holbox udziela gwarancji jakości dostarczonych przez siebie towarów oraz jakość użytego do ich wykonania materiału i/lub dostarczonego materiału przez okres jednego miesiąca począwszy od daty wystawienia faktury lub jednego miesiąca od daty dostarczenia jeśli data ta przypada przed datą wystawienia faktury W przypadku uwzględnienia reklamacji, Holbox zobowiązuje się wg własnego uznania wymienić zakupiony towar na wolny od wad lub wadę usunąć. Uwzględnienie reklamacji nie uprawnia Kupującego do rozwiązania umowy lub odstąpienie od niej. Zamiast usunięcia wady Holbox będzie w każdym przypadku miał prawo podjąć decyzję o obniżeniu ceny dostarczonego produktu za zgodą Kupującego Kupujący, który pomimo ujawnionych wad akceptuje towar jako spełniający jego wymagania, może zażądać odpowiedniego obniżenia ceny. Obniżenie ceny wymaga zgody Holbox Gwarancją, o której mowa w artykule 6 nie są objęte w żadnym wypadku wady będące w zupełności lub częściowo następstwem: a) nieprzestrzegania dostarczonych przez Holbox przepisów odnośnie użytkowania dostarczonych towarów; b) normalnego zużycia będącego następstwem prawidłowego użytkowania; c) zastosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa odnośnie charakteru i/lub jakości zastosowanych materiałów lub towarów; d) uzgodnionej z Kupującym zmiany materiałów; e) materiałów, towarów, metod pracy i konstrukcji zastosowanych na wyraźne polecenie i według instrukcji Kupującego jak również w wyniku dostarczonych przez Kupującego materiałów i/lub towarów; f) szkód i/lub ubytków powstałych w wyniku transportu, przewozu i/lub czynności Kupującego.

10 6.5. W przypadku, gdy Kupujący nie spełni jakiegokolwiek swego zobowiązania wynikającego z zawartej z Holbox umowy (czy też umowy z nią związanej) lub spełni je częściowo czy też po terminie wówczas zostaje Holbox zwolniony z obowiązku gwarancyjnego wynikającego z niniejszej umowy W przypadku, gdy Kupujący bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Holbox dokona lub zleci wykonanie w dostarczonych towarach czynności naprawczych lub innych, Holbox zostaje zwolniony z obowiązku gwarancyjnego wynikającego z niniejszej umowy Wykonane przez Holbox kontrole, udzielone porady oraz inne czynności nie podlegają gwarancji Nie uwzględnienie przez Holbox roszczeń Kupującego wynikających z udzielonej gwarancji nie zwalnia Kupującego od przestrzega nia jakichkolwiek obowiązków wynikających z umów zawartych z Holbox Holbox nie udziela gwarancji na kolor papieru i kartonu Kupujący jest zobowiązany do zbadania towaru pod względem ilościowym i jakościowym w zakresie wad nieukrytych (widocznych), natychmiast przy jego odbiorze. Odbiór towarów bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie gwarancji w zakresie wad ilościowych i jakościowych nieukrytych (widocznych) Zgłaszanie reklamacji innych aniżeli określone w art musi nastąpić niezwłocznie po ujawnieniu wady, nie później jednak niż w ciągu 8 dni od jej ujawnienia, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji. Po bezskutecznym upływie wskazanego terminu odpowiedzialność Holbox zostaje wyłączona Reklamacje należy złożyć za pomocą pisma poleconego w przewidzianym terminie Nieznaczne odchylenia jakościowe, dotyczące koloru, twardości, grubości, czystości jak również typu czcionki (liter) i koloru powstałe podczas wykonywanego nadruku na towarach nie uprawniają do złożenia reklamacji Próbki/wzorce zostają ręcznie wykonane i dlatego też mogą występować nieznaczne odchylenia wymiarowe od towarów wykona nych maszynowo na podstawie przedmiotowej próbki/wzorca. Nieznaczne odchylenia między próbkami/wzorcami wykonanymi ręcznie i maszynowo nie uprawniają do złożenia reklamacji Reklamowany przez Kupującego towar winien być dostępny do dyspozycji Holbox w formie możliwej do oględzin i badań. W

11 żadnym przypadku Kupujący, nie może odesłać towaru w sposób nieuzgodniony z Holbox Jeżeli spośród towarów dostarczonych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od towarów wolnych od wad, uprawnienie Kupującego do złożenia reklamacji ogranicza się do towarów wadliwych Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania płatności za zrealizowane dostawy Wytoczenie sprawy sądowej związanej z wadami towaru nie może nastąpić przed wyczerpaniem trybu reklamacyjnego określonego w art Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu rękojmi. Artykuł 7. - Odpowiedzialność i siła wyższa 7.1. Holbox ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego wyłącznie za szkody powstałe z winy umyślnej Holbox. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Holbox zostaje wyłączona. Odpowiedzialność Holbox jest ograniczona do przestrzegania wymienionego w artykule 6 obowiązku gwarancyjnego z wyłączeniem roszczeń z tytułu rękojmi za wady Holbox nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Kupującego w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Holbox. W każdym przypadku odpowiedzialność Holbox jest ograniczona do kwoty wymienionej na fakturze wyłączając podatek VAT Kupujący zwalnia Holbox od wszelkiej odpowiedzialności w zakresie roszczeń osób trzecich dotyczących odszkodowań, odnośnie których odpowiedzialność Holbox względem Kupującego jest na podstawie niniejszych warunków wyłączona lub ograniczona Holbox nie ponosi również odpowiedzialności za naruszenie patentu, licencji i/lub innych praw osób trzecich będące następstwem używania dostarczonych przez Kupującego danych czy też za uszkodzenia lub utratę spowodowane w wyniku dostarczonych przez Kupującego surowców, półfabrykatów, modeli, narzędzi itd. W razie skierowania przeciwko Holbox roszczenia przez osoby trzecie z tytułu, o którym mowa powyżej, Kupujący zobowiązany jest zwrócić Holbox wszelkie poniesione przez Holbox z tego

12 tytułu koszty i wydatki niezbędne dla ochrony jego praw oraz przystąpić do wszelkich postępowań toczących się z powyższych po wodów przeciwko Holbox. Ponadto w przypadku wydania wobec Holbox orzeczeń nakazujących zapłatę lub wykonanie innego świadczenia, Kupujący zobowiązuje się zwolnić Holbox z tego świadczenia. W razie braku powyższego zwolnienia Holbox przysługuje wobec Kupującego roszczenie regresowe obejmujące obok zasądzonego obowiązku świadczenia także wszelkie poniesione przez Holbox koszty uboczne Przez siłę wyższą rozumie się każdą nie zależną od woli Holbox okoliczność - również taką, która była do przewidzenia w trakcie zawierania niniejszej umowy - która uniemożliwia trwale lub przejściowo spełnienie zobowiązania wynikającego z umowy jak również wojnę, zagrożenie wojną, wojnę domową, bunt (rozruch), strajk, trudności transportowe, pożar czy inne ciężkie zakłócenia w zakładzie Holbox lub u jego dostawców i/lub spowodowanych niewykonaniem, nienależytym oraz nieterminowym wypełnieniem przez dostawców Holbox swych zobowiązań względem Holbox W przypadku przeszkody uniemożliwiającej wykonanie zobowiązania wynikającego z zawartej umowy będącej następstwem siły wyższej Holbox uprawniony jest do odroczenia wykonania umowy (częściowo) co nie uprawnia drugiej strony do żądania od Holbox zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu W przypadku, gdy Kupujący nie spełni któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z zawartej umowy czy też z umowy z nią powiązanej lub gdy nie spełni zobowiązania całkowicie lub spełni je po terminie jak również, gdy istnieje wystarczająca podstawa do przyjęcia, że Kupujący nie jest lub nie będzie w stanie spełnić zobowiązań wynikających z umowy względem Holbox, jak również w przypadku upadłości, odroczenia płatności, likwidacji lub częściowego przeniesienia zakładu Kupującego, jak również gdy nastąpi zajęcie obciążające Kupującego, wówczas Holbox jest uprawniony do natychmiastowego i bezzwłocznego odroczenia wykonania każdej z umów na okres do 6 miesięcy lub uprawniony jest do ich całkowitego lub częściowego rozwiązania bez obowiązku zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania. Artykuł 8 - Tajemnice firmy i handlowe

13 Kupujący zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim żadnych tajemnic związanych z Holbox, w szczególności tajemnic hand lowych Holbox, ani żadnych innych informacji poufnych pozyskanych w trakcie lub w związku z negocjowaniem kontraktu lub w związku z wykonywaniem umowy, a także nie wykorzystywać takich tajemnic lub informacji poufnych do celów nie związanych z umową. Artykuł 9 - Zastrzeżenie prawa własności i prawo zatrzymania 9.1. Holbox zastrzega sobie prawo własności towarów do momentu uregulowania przez Kupującego wszystkich zobowiązań wobec Holbox, chyba, że strony postanowią inaczej w formie pisemnej Do czasu uregulowania wszystkich zobowiązań przez Kupującego, Holbox ma prawo do odbioru wszelkich produktów znajdujących się w posiadaniu lub pod kontrolą Kupującego, do których ma tytuł własności, jak również Kupujący upoważnia niniejszym Holbox do wejścia na teren lub do budynku, gdzie produkty te są przechowywane, w celu ich odbioru Do momentu całkowitego uregulowania przez Kupującego zaległych należności wobec Holbox, Kupujący nie jest uprawniony do sprzedaży towaru osobom trzecim, przeniesienia ich własności i/lub ich udostępnienia czy też obciążenia Kupujący zobowiązany jest na czas trwania zastrzeżonego prawa własności dostarczone towary oznaczyć, aby nie było wątpliwości, że właścicielem jest Holbox oraz zobowiązany jest przechowywać je z należytą starannością. Kupujący zobowiązany jest na czas zastrzeżonego prawa własności ubezpieczyć towary od ognia, wybuchu, zalania jak również od kradzieży a polisy tych ubezpieczeń udostępnić do wglądu Holbox na pierwsze wezwanie. Wszelkie roszczenia Kupującego przysługujące względem Ubezpieczyciela wynikające ze spraw wyżej wymienionych ubezpieczeń zostaną przez Kupującego objęte cesją na rzecz Holbox jeśli Holbox wystąpi z takim żądaniem w celu uzyskania większego bezpieczeństwa zaspokojenia roszczeń względem Kupującego W przypadku, gdy zaistnieje sytuacja, o której mowa w artykule 7.7 wówczas przysługuje Holbox uprawnienie do odebrania dostarc zonych towarów, na których zastrzeżone jest prawo własności nie wyłączając koniecznych czynności demontażowych.

14 Kupujący oświadcza, iż zapewni konieczną współpracę z Holbox w tym zakresie Po dokonanym odebraniu towarów, Holbox określa wartość rynkową za odebrane towary, która w żadnym wypadku nie może być wyższa niż pierwotna cena zakupu, pomniejszona o koszty, jakie Holbox poniósł w związku z odebraniem towarów Holbox przysługuje prawo zatrzymania na wszystkich towarach, dokumentach i środkach pieniężnych, które znajdują się lub będą się znajdować w jego posiadaniu z jakiegokolwiek tytułu, na poczet zaspokojenia wszelkich roszczeń Kupującego wobec Holbox. Holbox posiada skuteczne prawo zatrzymania względem każdego, kto żąda wydania towarów, dokumentów i/lub środków pieniężnych. Artykuł 10 - Prawa autorskie Holbox zachowuje wszelkie prawa własności intelektualnej i przemysłowej, przez które należy również rozumieć prawa autorskie do wydanych porad, ofert, dostarczonych rysunków i szkiców, obliczeń, opisów, modeli, projektów, obrazków, środków pomocniczych ta kich jak narzędzia i oprogramowanie, zastosowane rozwiązania techniczne. Przedmioty własności intelektualnej jak też utwory w rozumieniu prawa autorskiego nie mogą być kopiowane i/lub eksploatowane, przedstawiane osobom trzecim i/lub wykorzystane w innym celu niż w celu wykonania niniejszej umowy Holbox zachowuje wszelkie prawa związane z własnością intelektualną i przemysłową, które wynikają ze zleconych do wykonania przez Holbox na rzecz Kupującego prac w ramach zawartej umowy, pod którymi rozumie się również prawa autorskie oraz zachowuje te prawa w każdym przypadku, w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie Kupujący zobowiązany jest do użytkowania dostarczonych przez Holbox towarów wyłącznie na potrzeby własne oraz zobowiązuje się nie przenosić własności nabytych od Holbox towarów na osoby trzecie oraz nie oddawać ich do używania na jakiejkolwiek podstawie prawnej i w jakiejkolwiek formie przez okres 3 lat od dnia odbioru towarów przez Kupującego Kupujący zwalnia Holbox z wszystkich roszczeń mających związek z dostarczonymi przez Kupującego informacjami na poczet wykonania niniejszej umowy.

15 10.5. Kupujący zobowiązuje się pisemnie poinformować Holbox w jak najszybszym możliwym terminie od momentu powzięcia informacji odnośnie jakiegokolwiek użycia lub zamiaru użycia przez osobę trzecią praw należących do Holbox a dotyczących niniejszego zlecenia, którego używanie prowadzi lub może doprowadzić do naruszenia praw Holbox. Artykuł 11 - Właściwość Sądu Stosunki prawne, do których stosujemy niniejsze OWS reguluje wyłącznie prawo polskie. Strony wyłączają stosowanie konwencji Wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r Wszelkie spory mogące wyniknąć pośrednio lub bezpośrednio z niniejszych uregulowań rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Holbox. Holbox zastrzega sobie prawo złożenia powództwa do sądu właściwego dla Kupującego bądź sądu właściwości ogólnej. Artykuł 12 - Postanowienia końcowe Kupujący nie może dokonywać cesji praw wynikających ze stosunków objętych zakresem obowiązywania niniejszych OWS bez zgody Holbox, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności W przypadku nieważności poszczególnych punktów OWS pozostałe postanowienia zachowują moc obowiązującą Kupujący akceptując OWS wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Holbox w celu wykonania zamówienia, jak i w celach marketingowych związanych z jego działalnością Niniejsze OWS zawierają wszystkie uzgodnienia pomiędzy stronami. Niniejsze OWS zastępują wszelkie uprzednie i aktualne negocjacje, zobowiązania i uzgodnienia między stronami, zarówno zawarte na piśmie, jak i ustne, w zakresie produktów, o których mowa w niniejszej umowie W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszych OWS mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

POSTANOWIENIA OGÓLNE: Bochnia, dnia 02 styczeń 2013 roku Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące od dnia 02 styczeń 2013 roku do umów sprzedaży zawieranych pisemnie bądź ustnie z Małgorzatą Lemiowską GOMAR-STAL w Bochni. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. Edycja nr 1 z dnia 01.05.2014 r. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. I. Definicje Nabywca Luxon osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Luxon

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015 UMOWA Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy Nr CSIOZ/ /2015 zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY AREXIM PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY AREXIM PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY AREXIM PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów sprzedaży zawieranych przez Arexim Packaging Sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA nr. /2017 w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Wzór umowy. zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA. Wzór umowy. zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie Pl. Piłsudskiego 9,00-078 Warszawa, wpisanym do rejestru instytucji kultury pod numerem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o. Zakup klejów oferowanych przez Termolan sp. z o.o. odbywa się wyłącznie w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Kleju (OWSK), stanowiące

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina I. Zakres obowiązywania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do Umów sprzedaży i dostawy towarów

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 76/ZP/2012

U M O W A NR 76/ZP/2012 Wzór umowy - Załącznik do siwz U M O W A NR 76/ZP/2012 zawarta w dniu... 2012 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

mimas.pl właściwy partner

mimas.pl właściwy partner e-mail: biuro@ Ogólne Warunki Sprzedaży towarów Mimas Technik obowiązujące od 01.01.2016 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Bodex Daria Jurczyk 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Chłopska 43 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-15/17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych DZI-271-15/17 zawarta w dniu......2017 r. w Krakowie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy

Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy 1. Postanowienia Ogólne 1. O ile nic nie innego nie zostanie ustalone na piśmie pod rygorem nieważności, niniejsze

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY ABAS Electric Adam Osadnik 42-700 Sadów ul. Leśna 5b Tel. +48 660 059 861 e-mail. poczta@abaselectric.com www.abaselectric.com OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY I. DEFINICJE 1. Sprzedający: ABAS Electic

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../2011 -wzór-

UMOWA NR.../2011 -wzór- Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 6/2011 UMOWA NR.../2011 -wzór- Zawarta w dniu...r. w Jaśle pomiędzy: 1. Zespołem Szkół Technicznych im. Bohaterów Września z siedzibą w Jaśle przy ul. Staszica

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR... Pomiędzy Szkołą z siedzibą Szczecin reprezentowaną przez:...

WZÓR UMOWY NR... Pomiędzy Szkołą z siedzibą Szczecin reprezentowaną przez:... Załącznik Nr 3 Zapytania ofertowego Nr WZÓR UMOWY NR... Zawarta w dniu.... roku w Szczecinie Pomiędzy Szkołą z siedzibą Szczecin reprezentowaną przez: zwanego dalej Zamawiającym a... zwanego dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu r.

Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu r. Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu... 2017 r. pomiędzy: Pilchowickim Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o. ul. Główna 52, 44-144 Nieborowice, NIP: 969 153 74 85, zwanym

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów

Ogólne warunki zakupu towarów HANYANG ZAS Sp. z o.o. ul. Warszawska 72 82 300 Elbląg tel. (0-55) 230 77 50 fax (0-55) 230 77 88 www.hanyang-zas.com.pl PN-EN ISO 9001:2008 ISO/TS 16 949 OWZ Rev. 00/2014 06.05.2014 r. Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie. pomiędzy:

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie. pomiędzy: Załącznik nr 5 do siwz UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Domem Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Eugeniusza Romera 21-29

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu zawarta w dniu UMOWA w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nr /2013 na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

OWU OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH

OWU OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH 1. Przedmiot umowy APLISENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Sprzedawca) określa zasady

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie

OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie 1. Przedmiot umowy 1. APLISENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Sprzedawca) określa zasady współpracy handlowej z Kupującym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

... reprezentowanym przez:...

... reprezentowanym przez:... WZÓR UMOWY CZĘŚĆ II Załącznik nr 5b do SIWZ Umowa zawarta w dniu... 2015 roku w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Postanowienia ogólne

UMOWA. Postanowienia ogólne UMOWA zawarta w dniu. 2017r. w Szczecinie pomiędzy: Teatrem Współczesnym w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy Wałach Chrobrego 3, 70-500 Szczecin, REGON 000629910, NIP 851-00-17-63, który reprezentuje

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy i Sprzedaży. dla zamówień realizowanych dla Transsystem Spółka Akcyjna Sp. k. z dnia 12 maja 2017 r.

Ogólne Warunki Dostawy i Sprzedaży. dla zamówień realizowanych dla Transsystem Spółka Akcyjna Sp. k. z dnia 12 maja 2017 r. Ogólne Warunki Dostawy i Sprzedaży dla zamówień realizowanych dla Transsystem Spółka Akcyjna Sp. k. z dnia 12 maja 2017 r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy i Sprzedaży (dalej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. na sukcesywną dostawę środków czystości i artykułów higienicznych na potrzeby WUP w Zielonej Górze

WZÓR UMOWY. na sukcesywną dostawę środków czystości i artykułów higienicznych na potrzeby WUP w Zielonej Górze WZÓR UMOWY na sukcesywną dostawę środków czystości i artykułów higienicznych na potrzeby WUP w Zielonej Górze Zawarta w dniu.. marca 2015 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim - Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy - ogólne warunki zakupów w VWR i dostaw

Zasady współpracy - ogólne warunki zakupów w VWR i dostaw Zasady współpracy - ogólne warunki zakupów w VWR i dostaw Ogólne Warunki Sprzedaży towarów dokonywanej za pośrednictwem Sklepu Internetowego ARTYKUŁ 1 - Definicje a. Kupujący każdy podmiot zamierzający

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw 1. Postanowienia ogólne 1. Ogólne warunki sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez firmę Petech. 2. Ogólne warunki sprzedaży, stanowią

Bardziej szczegółowo

1. Termin realizacji umowy: sukcesywnie od dnia podpisania niniejszej umowy, tj.

1. Termin realizacji umowy: sukcesywnie od dnia podpisania niniejszej umowy, tj. $ 1.! " " # # zawarta w Białymstoku w dniu., % & ' ( ) * & + &, * & + -. pomiędzy $ -, NIP 542-2-84-619, REGON 2333177, reprezentowanym przez Dyrektora, zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, a.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. firmy BALKOP Biuro Handlowe Marek Koper, Piaseczno

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. firmy BALKOP Biuro Handlowe Marek Koper, Piaseczno 1. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY firmy BALKOP Biuro Handlowe Marek Koper, Piaseczno 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 (WZÓR) UMOWA NR.

Załącznik nr 3 (WZÓR) UMOWA NR. Załącznik nr 3 (WZÓR) UMOWA NR. zawarta w dniu.. 2013 r. w Kolbuszowej pomiędzy: Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. 36-100 Kolbuszowa, ul. Janka Bytnara 2 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) została zawarta umowa o następującej treści:

na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) została zawarta umowa o następującej treści: UMOWA nr W dniu. w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 05.11.2015 r. Nr GP-OR.0052.4318.2015

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o.

Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o. Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ogólne warunki sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży na towary i usługi oferowane przez Testo Sp.z o.o. 2. Użyte w dalszej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady współpracy stron w zakresie sprzedaży urządzeń i świadczenia usług oferowanych przez STIM spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-16/17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2017 r. w Krakowie pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr... na zakup i dostawę materiałów budowlanych i hydraulicznych zawarta w dniu.. 2013 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY CZĘŚCI DO WAGONÓW

UMOWA SPRZEDAŻY CZĘŚCI DO WAGONÓW UMOWA SPRZEDAŻY CZĘŚCI DO WAGONÓW zawarta w dniu 30.08.2015r w Zabrzu, pomiędzy: DB Schenker Rail Polska S.A. z siedzibą: ul. Wolności 337, 41-800 Zabrze, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:...

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:... ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie 02-833 Warszawa, ul. Lipińska 2 nr telefonu: (48-22) 599 71 00, nr fax:

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór)

Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór) Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór) zawarta w dniu. 2017r. w Mielcu, pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z siedzibą przy ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, wpisaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) 1.1 1. WPROWADZENIE Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży dotyczą sprzedaży towarów handlowych przez firmę "ALPINA stal Ewa Strześniewska" zwana dalej "Sprzedający", na rzecz

Bardziej szczegółowo

(wzór) reprezentowanym przez:... zwanym dalej Zamawiającym,

(wzór) reprezentowanym przez:... zwanym dalej Zamawiającym, Załącznik nr 1 Umowa nr UK/U/ / (wzór) /2013/EP- zawarta w dniu...06.2013 r. we Wrocławiu pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C.K.Norwida 34, 50-950

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / WM / 2016

UMOWA NR... / WM / 2016 Załącznik Nr 1 UMOWA NR... / WM / 2016 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie, 71-682, ul. M. Golisza

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- UMOWA NR...

-PROJEKT- UMOWA NR... -PROJEKT- UMOWA NR... Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego zawarta w dniu... pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie NIP: 649-16-29-614,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego UMOWA Nr /2014 W dniu.. 2013 roku w Stalowej Woli pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2... OP-IV.272.33.2016.MON UMOWA Załącznik nr 3b do SIWZ Wzór umowy część IV zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych)

Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych) Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA DOSTAWY. Nr ZP. zawarta w dniu roku pomiędzy: Politechniką Gdańską, Wydziałem. z siedzibą w Gdańsku, ul.

WZÓR UMOWA DOSTAWY. Nr ZP. zawarta w dniu roku pomiędzy: Politechniką Gdańską, Wydziałem. z siedzibą w Gdańsku, ul. Załącznik nr 8 do SIWZ Nr postępowania: ZP/383/018/D/010 WZÓR UMOWA DOSTAWY Nr ZP zawarta w dniu...... 2010 roku pomiędzy: Politechniką Gdańską, Wydziałem. z siedzibą w Gdańsku, ul. Narutowicza 11/12 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY P.W. LUMAC Sp. z o.o. w KOWALU

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY P.W. LUMAC Sp. z o.o. w KOWALU OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY P.W. LUMAC Sp. z o.o. w KOWALU 1. Informacje wstępne 1.1 Niniejsze warunki sprzedaży regulują zasady współpracy pomiędzy firmą Lumac Sp. z o.o. Dostawcą Sprzedającym i Odbiorcami

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NEPTUN SP. Z O.O. (OWS)

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NEPTUN SP. Z O.O. (OWS) OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NEPTUN SP. Z O.O. (OWS) 1 Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej OWS) określają zasady zawierania Umów Sprzedaży przez Neptun Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (dalej Neptun Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem)

Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem) Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia)

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Definicje Strony przyjmują następujące znaczenie dla poniższych pojęć pisanych wielką literą, niezależnie od tego czy zostały użyte w liczbie pojedynczej, czy w liczbie mnogiej:

Bardziej szczegółowo

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy Jednostek Miejskich Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 17.09.2014r.

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 031/13. JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr z siedzibą w: Warszawa ul. Banacha 2, NIP: , REGON:

Nr sprawy 031/13. JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr z siedzibą w: Warszawa ul. Banacha 2, NIP: , REGON: UMOWA NR (PROJEKT) na zakup i dostawę urządzeń do ochrony dokumentów i materiałów zawierających informacje niejawne (sejfy) dla instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 2063 zawarta w dniu...2013

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WARUNKI REALIZACJI UMOWY Umowa nr ROPS Projekt umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA Nr. reprezentowanym przez: - zwanym dalej WYKONAWCĄ. Załącznik Nr 3 do zaproszenia z dnia r.

PROJEKT UMOWA Nr. reprezentowanym przez: - zwanym dalej WYKONAWCĄ. Załącznik Nr 3 do zaproszenia z dnia r. PROJEKT UMOWA Nr Załącznik Nr 3 do zaproszenia z dnia 10 04 2017r. Zawarta w dniu.. 2017 roku w Bochni pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bochni 32-700 Bochnia, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

2 Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy.

2 Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY Umowa nr CZĘŚĆ:.. Zawarta w Trzcinicy dnia... roku pomiędzy: Stowarzyszeniem Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy, z siedzibą: 38-207 Trzcinica 79

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. Wzór umowy. Umowa zawarta w dniu 2011 roku, w Poznaniu, pomiędzy:

Załącznik nr 6 do SIWZ. Wzór umowy. Umowa zawarta w dniu 2011 roku, w Poznaniu, pomiędzy: Wzór umowy Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa zawarta w dniu 2011 roku, w Poznaniu, pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

REGON:... NIP:... Zwanym dalej Wykonawcą

REGON:... NIP:... Zwanym dalej Wykonawcą Załącznik Nr 6 do WZ UMOWA - PROJEKT Zawarta w dniu... 2017 r. w Bochni pomiędzy: Zakładem Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32 700 BOCHNIA, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1 Definicje

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1 Definicje OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1 Definicje 1. Sprzedawca - Bobrek sp. z o.o. z siedzibą w Klęku 2. Kupujący przedsiębiorca w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego, który w ramach prowadzonej

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R.. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy-pakiet Nr 1

U M O W A N R.. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy-pakiet Nr 1 Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy-pakiet Nr 1 U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

ALU TRANS SYSTEM Sp. z o.o. 55-040 Kobierzyce ul. Logistyczna 1 Bielany Wrocławskie tel. 071/734-55-25 fax.: 071/734-55-29

ALU TRANS SYSTEM Sp. z o.o. 55-040 Kobierzyce ul. Logistyczna 1 Bielany Wrocławskie tel. 071/734-55-25 fax.: 071/734-55-29 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW ALU TRANS SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Zakres Zastosowania Warunków 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw znajdują zastosowanie do sprzedaży

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 UMOWA../2016. Zawarta w Szczecinie, w dniu..2016r.

Załącznik nr 2 UMOWA../2016. Zawarta w Szczecinie, w dniu..2016r. UMOWA../2016 Zawarta w Szczecinie, w dniu..2016r. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa akordeonu dla Akademii Sztuki w Szczecinie

Bardziej szczegółowo