OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Artykuł 1. - Postanowienia ogólne i zakres stosowania 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży i dostawy towarów oferowanych przez firmę Do wglądu i pobrania na stronie Definicje stosowane w Ogólnych Warunkach Sprzedaży firmy Holbox Poland Sp. z o.o.,: a. OWS - Ogólne Warunki Sprzedaży. b. Zapytanie oświadczenie potencjalnego Kupującego skierowane do Holbox mające na celu uzyskanie informacji na temat podstawowych warunków umowy, w szczególności oferowanego przez Holbox towaru oraz jego ceny. c. Informacja oświadczenie wiedzy Holbox kierowane na zapytanie Kupującego lub ogólnie, do większej liczby potencjalnych Kupujących, zawierające podstawowe warunki umowy, w szczególności określenie towaru Holbox oraz cenę, stanowiące zaproszenie do zawarcia umowy. d. Zamówienie oświadczenie Kupującego skierowane do Holbox zawierające wolę zawarcia umowy oraz niezbędne elementy umowy sprzedaży, w szczególności: rodzaj towaru i jego ilość. e. Holbox z siedzibą w Gliwicach f. Kupujący każda osoba prawna, osoba fizyczna, a także jednostka organiza cyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która skierowała do Holbox zamówienie i/lub zlecenie dotyczące towarów i usług znajdujących się w ofercie Holbox lub zawarła z firmą Holbox umowę. g. Kupujący pozostający w stałych stosunkach handlowych Kupujący, składający drugie i każde kolejne zlecenie i/lub zamówienie oraz Kupujący zawierający drugą i każdą kolejną umowę z Holbox Ogólne warunki sprzedaży, stanowią integralną część umów sprzedaży i dostawy zawieranych z Holbox i mają do nich zastosowanie, chyba, że strony umowy wyraźnie postanowiły inaczej. Każde odstępstwo od stosowania niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży wymaga zgody Holbox wyrażonej w formie pisemnej.

2 1.4. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z Holbox otrzymanie przezeń Ogólnych warunków sprzedaży przy zawieraniu pierwszej umowy uważa się za ich doręczenie dla wszystkich pozostałych zleceń, zamówień i umów, aż do czasu odwołania ich stosowania OWS stanowią integralną część wszystkich informacji, promocji i/lub umów zawartych z Holbox, chyba, że informacja, promocja i/lub umowa stanowi inaczej. Jakiekolwiek zastrzeżenie, uzupełnienie lub zmiana warunków umowy w stosunku do OWS będzie skuteczne tylko pod warunkiem akceptacji przez Holbox wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności Zmiana warunków umowy lub odrębne ustne uzgodnienia są ważne z chwilą potwierdzenia przez Holbox w formie pisemnej pod rygorem nieważności, i mają zastosowanie wyłącznie do danej transakcji handlowej Obowiązujące u Kupującego warunki (wzorce) umów w zakresie, w jakim zawierają odmienne postanowienia niż OWS, nie są wiążące dla Holbox. W pozostałym zakresie wiążą strony wyłącznie w przypadku ich przyjęcia na piśmie przez Holbox Holbox dopuszcza możliwość zawarcia umowy w innym trybie niż opisany w OWS. W takim przypadku OWS ma zastosowanie do umowy, chyba że strony wyraźnie postanowiły inaczej W przypadku rozbieżności między niniejszymi warunkami ogólnymi a umową lub potwierdzeniem zamówienia obowiązują warunki podane w umowie lub potwierdzeniu zamówienia. Artykuł 2. - Zawarcie umowy i najważniejsze warunki 2.1. Informacje składane są przez Holbox w formie pisemnej (przesyłka pocztowa, faks, mail) każdorazowo na zapytanie Kupującego. Wraz z informacją przedstawiane są Kupującemu Ogólne Warunki Sprzedaży. Sprzedawca może wycofać lub zmodyfikować informację w każdym momencie Złożenie zamówienia przez Kupującego następuje w formie pisemnej (przesyłka pocztowa, faks, mail) Kupujący podpisując umowę lub składając zamówienie w formie pisemnej poświadcza tym samym, iż niniejsze Ogólne warunki sprzedaży zna i akceptuje Do zawarcia umowy dochodzi przez podpisanie umowy lub potwierdzenie zamówienia przez Holbox. Potwierdzenie zamówienia

3 powinno nastąpić w formie pisemnej (przesyłka pocztowa, faks, mail). Artykuł 3. - Towar 3.1. Produkty powinny odpowiadać specyfikacjom uzgodnionym między Holbox i Kupującym w ramach konkretnej umowy lub ogólnym specyfikacjom Holbox. Holbox nie jest odpowiedzialny za inne cechy produktów, niż te, które są opisane w specyfikacji Wymiary pudeł podawane są każdorazowo w następującej kolejności: długość x szerokość x wysokość. Są to wymiary wewnętrzne W przypadku pudeł dopuszczalne jest odchylenie na długości, szerokości i wysokości równe grubości wykończonego materiału w obu kierunkach. Podczas obrabiania/przerabiania jednostronnej tektury falistej długość jest za każdym razem równobieżna do szerokości fali Podane w katalogach, obrazkach czy na rysunkach dane dotyczące wymiarów i wagi oraz inne dane wiążą tylko i wyłącznie wtedy gdy zostały wyraźnie uwzględnione w podpisanej przez strony umowie lub w podpisanym przez Holbox potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Wydane przez Holbox oferty jak również wytworzone i dostarczone rysunki, obliczenia, opisy, modele, narzędzia itd. pozostają własnością Holbox niezależnie od okoliczności, w tym od tego czy zostały one udostępnione odpłatnie Informacje leżące u podstaw metod produkcji i konstrukcji oraz pozostałych spraw stanowią wyłączną własność intelektualną Holbox, również wtedy, gdy zostało za nie pobrane od Kupującego wynagrodzenie Kupujący akceptuje, że informacje zawarte w artykule 3.5 i 3.6, za wyjątkiem przypadków ich wykorzystania na poczet wykonania niniejszej umowy, nie mogą być bez pisemnej zgody Holbox kopiowane, przedstawiane (okazywane), upowszechniane czy udostępniane do dyspozycji osobom trzecim w jakiejkolwiek postaci Wszystkie udzielone przez Holbox porady, obliczenia, ogłoszenia i dane odnośnie wydajności, wyników mających zostać dostarczo nych towarów i/lub mających zostać wykonanych prac nie wiążą i są przez Holbox rozpowszechniane jako informacje niewiążące.

4 3.9. Nieznaczne odchylenia od stosowanych tolerancji i/lub od wymiarów, wydajności, które zostały wyraźnie przez strony uzgodnione czy też od wyników mających zostać wytworzonych czy dostarczonych towarów nie dają Kupującemu podstaw do odroczenia zapłaty należnego wynagrodzenia, rozwiązania umowy, złożenia reklamacji i/lub przyznania jakiegokolwiek odszkodowania Kupujący jest zobowiązany na pierwsze wezwanie Holbox zwrócić rzeczy, o których mowa w artykule 3.5 i 3.6 Kupujący powinien zadbać, aby udzielone rysunki, obliczenia, opisy i modele mogły zostać w każdym czasie bezzwłocznie zwrócone Holbox. Artykuł 4. - Cena i warunki płatności 4.1. Ceny na towary oferowane przez Holbox są cenami netto, podanymi w walucie złote polskie lub Euro i nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT), chyba, że wyraźnie wskazano inaczej Wszelkie inne koszty, mogące wyniknąć w czasie realizacji zamówienia, w tym należne opłaty i podatki oraz inne koszty związane z wykonaniem umowy, w szczególności koszty określone w art. 4.1 oraz np. koszty przepakowania, cięcia, foliowania, przeładunku obowiązujące w czasie realizacji zamówienia obciążają Kupującego, o ile strony nie postanowiły inaczej. Jeśli nie postanowiono inaczej, Kupujący zostanie obciążony kosztami związanymi z przewozem, kosztami znaczków, postoju i deklaracji, podatkami, cłem, itd Ostateczną cenę towaru ustala się w oparciu o ceny obowiązujące w Holbox w dniu zawarcia umowy. Ostateczna cena określana jest każdorazowo w umowie lub potwierdzeniu zamówienia Udzielane przez Holbox rabaty, upusty, bonifikaty itp. wymagają indywidualnych ustaleń na piśmie i są skutecznie udzielone tylko wtedy, gdy ich treść jest jasna i nie budzi wątpliwości W przypadku gdy po zawarciu umowy nastąpi wzrost jednego lub większej ilości czynników mających wpływ na cenę i/lub gdy nastąpi wzrost opłat za prawa wywozowe czy też inne prawa jak również nastąpi wzrost podatków, cła, wzrost wartości kursu wymiany złotego względem zagranicznej waluty za pomocą której Holbox dokonywał zakupu - również wtedy gdy jest to następstwem okoliczności, które można było przewidzieć - wówczas przysługuje Holbox uprawnienie do podwyższenia uzgodnionej

5 wcześniej kwoty. W przypadku, gdy część towarów została już dostarczona, powyższe podwyższenie odnosi się do towarów, które mają jeszcze zostać przez Holbox dostarczone Jeśli nie postanowiono inaczej, zapłata uzgodnionej kwoty następuje według wyboru Holbox przelewem przed odbiorem towaru, gotówką przy odbiorze, lub w innym terminie uzgodnionym między stronami. Brak uzgodnienia terminu zapłaty oznacza, iż wynosi on 30 dni od dokonania odbioru Holbox jest każdorazowo uprawniony w celu zabezpieczenia zapłaty do żądania od Kupującego zabezpieczenia i/lub do dokony wania odbioru towaru za pobraniem (płatnych wyłącznie przy odbiorze), jak również do odroczenia wykonania umowy do czasu złożenia należytego zabezpieczenia żądanego przez Holbox Wszystkie płatności powinny nastąpić gotówką w biurze Holbox lub przelewem na wskazany przez Holbox rachunek bankowy bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń czy rozliczeń ze strony Kupującego lub w inny wskazany przez Holbox sposób W przypadku opóźnienia w płatności Holbox ma prawo naliczyć odsetki ustawowe, poczynając od pierwszego dnia opóźnienia W wypadku zamówienia towaru, a następnie zaniechania odbioru, wycofania się z zamówienia lub jakiegokolwiek innego pojedynczego przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niepieniężnego zobowiązania Kupującego wynikającego z umowy, Holbox ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 15 % wartości brutto całego zamówienia. Wszelkie zaliczki/ zadatki dokonane przez Kupującego dotyczące tego zamówienia zaliczane są na poczet ww. kary umownej. Holbox ma prawo żądać odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych Płatności dokonane przez Kupującego podlegają najpierw zaspokojeniu na poczet wszystkich należności ubocznych tj. odsetek, kosztów a następnie najdawniej wymagalnych faktur również wtedy, gdy poczyniono wzmiankę, że zapłata nastąpiła na poczet później wymagalnej faktury. Artykuł 5. - Odbiór towaru 5.1. Odbiór produktów odbywa się na bazie ex works z siedziby Holbox, magazynu Holbox lub z innego miejsca określonego umową stron (INCOTERMS 2000).

6 5.2. W przypadku braku terminu odbioru w umowie lub Potwierdzeniu zamówienia, Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru niezwłocznie po powiadomieniu o jego dostępności, nie później jednak niż 5 dni Strony mogą uzgodnić inny sposób dostawy aniżeli określony w art. 5.1, przy czym ustala się, że w każdym wypadku dostawa odbywa się na koszt i ryzyko Kupującego. Uzgodnienie innego sposobu dostawy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności W przypadku uzgodnienia, iż Holbox zapewnia dostawę, obowiązują m. in. następujące zasady: - Holbox zapewnia dostawę na wskazany w zamówieniu przez Kupującego adres na terytorium Polski i w terminie określonym w umowie lub Potwierdzeniu zamówienia, - jeżeli nie zostanie ustalony termin dostawy, Holbox dostarczy towar zgodnie ze swoim własnym harmonogramem dostaw, - dostawa odbywa się wedle uznania Holbox i bez gwarancji w zakresie wyboru najszybszego i najtańszego sposobu przesłania towaru, - Holbox ustala sposób, w jaki przesyłka zostanie wysłana oraz sposób opakowania chyba, że Kupujący poinformuje go pisemnie w odpowiednim terminie o innym sposobie wysyłki i opakowania, - Kupujący ponosi koszty produkcji opakowań, pakowania i wysyłki produktów do Kupującego. Holbox nie przyjmuje z powrotem opakowań. - Hobox odpowiada za opóźnienie w dostawie, tylko w przypadku szkody powstałej z winy umyślnej Termin dostarczenia/wykonania podany w ofercie Holbox czy też uzgodniony pomiędzy stronami jest zawsze terminem przybliżonym Termin dostarczenia/wykonania ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od Holbox, np. nieterminowej dostawy przez dostawców Holbox, zdarzenia siły wyższej, nieprzewidywalnych zakłóceń w pracy Holbox (np. brak prądu, opóźnienia transportowe i celne, przeszkody transportowe, w tym blokady dróg, ograniczenia czasowe w ruchu drogowym transportu ciężarowego, niedobory energii elektrycznej, powszechne niedobory materiałowe i surowcowe itp.),

7 5.7. Termin dostarczenia/wykonania jest uzależniony od terminowego ustalonego przez Holbox - dostarczeniu przez Kupującego wszystkich wymaganych przez Holbox informacji i danych oraz na terminowym dostarczeniu zamówionych przez Holbox towarów w celu wywiązania się z umowy. W przypadku, gdy niniejsze towary nie zostaną na czas dostarczone i/lub gdy Kupujący nie dostarczy na czas wymaganych informacji czy danych wówczas termin dostarczenia/wykonania zostanie przedłużony na tyle na ile to konieczne Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w niniejszych warunkach odnośnie przedłużenia terminu dostarczenia/wykonania, niniejszy termin ulega przedłużeniu o czas opóźnienia ze strony Holbox powstały w wyniku nie spełnienia przez Kupującego jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z umowy, według uznania Holbox. Kupujący zobowiązuje się do współdziałania w zakresie wykonania niniejszej umowy Holbox uprawniony jest w celu wykonania niniejszej umowy do dostarczenia towaru częściami, chyba, że zostało to pisemnie wyk luczone lub gdy charakter umowy przemawia przeciwko temu. W przypadku dostaw dokonywanych częściami, dostarczona część uważana jest za samodzielną, co uprawnia Holbox do wystawienia za nią faktury i zobowiązuje Kupującego do jej uregulowania zgodnie z ustaleniami zawartymi w art Przekroczenie terminu wykonania/dostarczenia nie uprawnia Kupującego do żądania od Holbox jakiegokolwiek odszkodowania czy też do rozwiązania umowy i/lub powstrzymania się od innych wynikających z umowy obowiązków. Niedotrzymanie terminu dostawy przez Holbox uprawnia Kupującego do dochodzenia przysługujących mu praw wyłącznie wtedy, jeżeli Holbox pomimo pisemnie uzgodnionego z Kupującym dodatkowego terminu nadal mimo pisemnego wezwania - nie zrealizuje umowy, Od momentu przedstawienia do odbioru Kupującemu lub przewoźnikowi towaru bądź też w przypadku uznania ich za dostarczone, ryzyko za wszelkie szkody bezpośrednie i pośrednie, w tym ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru, przestaje obciążać Holbox i przechodzi na Kupującego. Za dostarczone uważa się towary gotowe do odbioru lub wysłania, jeżeli Kupujący został o tym poinfor mowany, albo gdy nadszedł umówiony termin odbioru lub wysłania.

8 5.12. W przypadku opóźnienia w odbiorze towaru przez Kupującego, ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru przechodzi na Kupującego najpóźniej w momencie, w którym towar powinien być przez Kupującego odebrany. Kupujący może ponadto zostać obciążony kosztami przechowania, z zastrzeżeniem innych, przysługujących Holbox praw W przypadku opóźnienia w odbiorze towaru przez Kupującego, Holbox ma prawo obciążyć Kupującego karą umowną w wysokości 15 % wartości całego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w odbiorze towarów. Holbox przysługuje żądanie dodatko wego odszkodowania, przewyższającego wysokość kary umownej Kupujący powinien zadbać o zapewnienie odpowiedniego ubezpieczenia towarów Ryzyko i koszty szkód w towarze powstałych w wyniku zniszczenia opakowania ponosi Kupujący Przekazanie przez Kupującego Holbox towarów w celu ich przerobienia, naprawy, sprawdzenia lub przekazanie w innym celu do jego dyspozycji, następuje na ryzyko i koszt Kupującego Holbox uprawniony jest do dostarczenia o 10 % więcej lub mniej towaru umownie uzgodnionego Wymienione nadwyżki lub niedobory co do ilości rozliczane są między stronami na podstawie uzgodnionej ceny jednostkowej W przypadku gdy Kupujący dokona zamówienia z zastrzeżeniem utrzymania zapasu magazynowego zamówieniowych towarów oraz odbioru partiami, wówczas zamówienie takie musi zostać odebrane przez Kupującego najpóźniej w ostatnim dniu terminu przewidzianego do odbioru całości zamówienia. Termin odbioru całości zamówienia wynosi najwyżej dwa miesiące i liczony jest począwszy od dnia złożenia zamówienia zawierającego zastrzeżenie zapasu magazynowego i terminu jego odbioru. Za zastrzeżony w zamówieniu czas przechowania towaru, w trakcie którego Kupujący jest uprawniony do jego odbioru partiami, Holbox przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 20 zł + podatek VAT za każdą paletę towarów stanowiących zapas magazynowy. Wyna grodzenie powyższe jest należne Holbox za cały okres zastrzeżonego w zamówieniu przechowania towarów, bez względu na ewentualny wcześniejszy odbiór towarów przez Kupującego. W przypadku, gdy Kupujący nie odbierze swego zamówienia przed upływem terminu odbioru całości zamówienia,

9 wówczas Holbox przysługuje uprawnienie do zniszczenia (lub polecenia zniszczenia) zamówionych towarów bez szczegółowego poinformowania o tym Kupującego. Kosztami zniszczenia zostaje obciążony Kupujący. Holbox wystawi w tym przypadku Kupującemu oddzielną fakturę. Artykuł 6. - Gwarancja 6.1. Z zastrzeżeniem niżej podanych ograniczeń Holbox udziela gwarancji jakości dostarczonych przez siebie towarów oraz jakość użytego do ich wykonania materiału i/lub dostarczonego materiału przez okres jednego miesiąca począwszy od daty wystawienia faktury lub jednego miesiąca od daty dostarczenia jeśli data ta przypada przed datą wystawienia faktury W przypadku uwzględnienia reklamacji, Holbox zobowiązuje się wg własnego uznania wymienić zakupiony towar na wolny od wad lub wadę usunąć. Uwzględnienie reklamacji nie uprawnia Kupującego do rozwiązania umowy lub odstąpienie od niej. Zamiast usunięcia wady Holbox będzie w każdym przypadku miał prawo podjąć decyzję o obniżeniu ceny dostarczonego produktu za zgodą Kupującego Kupujący, który pomimo ujawnionych wad akceptuje towar jako spełniający jego wymagania, może zażądać odpowiedniego obniżenia ceny. Obniżenie ceny wymaga zgody Holbox Gwarancją, o której mowa w artykule 6 nie są objęte w żadnym wypadku wady będące w zupełności lub częściowo następstwem: a) nieprzestrzegania dostarczonych przez Holbox przepisów odnośnie użytkowania dostarczonych towarów; b) normalnego zużycia będącego następstwem prawidłowego użytkowania; c) zastosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa odnośnie charakteru i/lub jakości zastosowanych materiałów lub towarów; d) uzgodnionej z Kupującym zmiany materiałów; e) materiałów, towarów, metod pracy i konstrukcji zastosowanych na wyraźne polecenie i według instrukcji Kupującego jak również w wyniku dostarczonych przez Kupującego materiałów i/lub towarów; f) szkód i/lub ubytków powstałych w wyniku transportu, przewozu i/lub czynności Kupującego.

10 6.5. W przypadku, gdy Kupujący nie spełni jakiegokolwiek swego zobowiązania wynikającego z zawartej z Holbox umowy (czy też umowy z nią związanej) lub spełni je częściowo czy też po terminie wówczas zostaje Holbox zwolniony z obowiązku gwarancyjnego wynikającego z niniejszej umowy W przypadku, gdy Kupujący bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Holbox dokona lub zleci wykonanie w dostarczonych towarach czynności naprawczych lub innych, Holbox zostaje zwolniony z obowiązku gwarancyjnego wynikającego z niniejszej umowy Wykonane przez Holbox kontrole, udzielone porady oraz inne czynności nie podlegają gwarancji Nie uwzględnienie przez Holbox roszczeń Kupującego wynikających z udzielonej gwarancji nie zwalnia Kupującego od przestrzega nia jakichkolwiek obowiązków wynikających z umów zawartych z Holbox Holbox nie udziela gwarancji na kolor papieru i kartonu Kupujący jest zobowiązany do zbadania towaru pod względem ilościowym i jakościowym w zakresie wad nieukrytych (widocznych), natychmiast przy jego odbiorze. Odbiór towarów bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie gwarancji w zakresie wad ilościowych i jakościowych nieukrytych (widocznych) Zgłaszanie reklamacji innych aniżeli określone w art musi nastąpić niezwłocznie po ujawnieniu wady, nie później jednak niż w ciągu 8 dni od jej ujawnienia, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji. Po bezskutecznym upływie wskazanego terminu odpowiedzialność Holbox zostaje wyłączona Reklamacje należy złożyć za pomocą pisma poleconego w przewidzianym terminie Nieznaczne odchylenia jakościowe, dotyczące koloru, twardości, grubości, czystości jak również typu czcionki (liter) i koloru powstałe podczas wykonywanego nadruku na towarach nie uprawniają do złożenia reklamacji Próbki/wzorce zostają ręcznie wykonane i dlatego też mogą występować nieznaczne odchylenia wymiarowe od towarów wykona nych maszynowo na podstawie przedmiotowej próbki/wzorca. Nieznaczne odchylenia między próbkami/wzorcami wykonanymi ręcznie i maszynowo nie uprawniają do złożenia reklamacji Reklamowany przez Kupującego towar winien być dostępny do dyspozycji Holbox w formie możliwej do oględzin i badań. W

11 żadnym przypadku Kupujący, nie może odesłać towaru w sposób nieuzgodniony z Holbox Jeżeli spośród towarów dostarczonych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od towarów wolnych od wad, uprawnienie Kupującego do złożenia reklamacji ogranicza się do towarów wadliwych Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania płatności za zrealizowane dostawy Wytoczenie sprawy sądowej związanej z wadami towaru nie może nastąpić przed wyczerpaniem trybu reklamacyjnego określonego w art Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu rękojmi. Artykuł 7. - Odpowiedzialność i siła wyższa 7.1. Holbox ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego wyłącznie za szkody powstałe z winy umyślnej Holbox. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Holbox zostaje wyłączona. Odpowiedzialność Holbox jest ograniczona do przestrzegania wymienionego w artykule 6 obowiązku gwarancyjnego z wyłączeniem roszczeń z tytułu rękojmi za wady Holbox nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Kupującego w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Holbox. W każdym przypadku odpowiedzialność Holbox jest ograniczona do kwoty wymienionej na fakturze wyłączając podatek VAT Kupujący zwalnia Holbox od wszelkiej odpowiedzialności w zakresie roszczeń osób trzecich dotyczących odszkodowań, odnośnie których odpowiedzialność Holbox względem Kupującego jest na podstawie niniejszych warunków wyłączona lub ograniczona Holbox nie ponosi również odpowiedzialności za naruszenie patentu, licencji i/lub innych praw osób trzecich będące następstwem używania dostarczonych przez Kupującego danych czy też za uszkodzenia lub utratę spowodowane w wyniku dostarczonych przez Kupującego surowców, półfabrykatów, modeli, narzędzi itd. W razie skierowania przeciwko Holbox roszczenia przez osoby trzecie z tytułu, o którym mowa powyżej, Kupujący zobowiązany jest zwrócić Holbox wszelkie poniesione przez Holbox z tego

12 tytułu koszty i wydatki niezbędne dla ochrony jego praw oraz przystąpić do wszelkich postępowań toczących się z powyższych po wodów przeciwko Holbox. Ponadto w przypadku wydania wobec Holbox orzeczeń nakazujących zapłatę lub wykonanie innego świadczenia, Kupujący zobowiązuje się zwolnić Holbox z tego świadczenia. W razie braku powyższego zwolnienia Holbox przysługuje wobec Kupującego roszczenie regresowe obejmujące obok zasądzonego obowiązku świadczenia także wszelkie poniesione przez Holbox koszty uboczne Przez siłę wyższą rozumie się każdą nie zależną od woli Holbox okoliczność - również taką, która była do przewidzenia w trakcie zawierania niniejszej umowy - która uniemożliwia trwale lub przejściowo spełnienie zobowiązania wynikającego z umowy jak również wojnę, zagrożenie wojną, wojnę domową, bunt (rozruch), strajk, trudności transportowe, pożar czy inne ciężkie zakłócenia w zakładzie Holbox lub u jego dostawców i/lub spowodowanych niewykonaniem, nienależytym oraz nieterminowym wypełnieniem przez dostawców Holbox swych zobowiązań względem Holbox W przypadku przeszkody uniemożliwiającej wykonanie zobowiązania wynikającego z zawartej umowy będącej następstwem siły wyższej Holbox uprawniony jest do odroczenia wykonania umowy (częściowo) co nie uprawnia drugiej strony do żądania od Holbox zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu W przypadku, gdy Kupujący nie spełni któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z zawartej umowy czy też z umowy z nią powiązanej lub gdy nie spełni zobowiązania całkowicie lub spełni je po terminie jak również, gdy istnieje wystarczająca podstawa do przyjęcia, że Kupujący nie jest lub nie będzie w stanie spełnić zobowiązań wynikających z umowy względem Holbox, jak również w przypadku upadłości, odroczenia płatności, likwidacji lub częściowego przeniesienia zakładu Kupującego, jak również gdy nastąpi zajęcie obciążające Kupującego, wówczas Holbox jest uprawniony do natychmiastowego i bezzwłocznego odroczenia wykonania każdej z umów na okres do 6 miesięcy lub uprawniony jest do ich całkowitego lub częściowego rozwiązania bez obowiązku zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania. Artykuł 8 - Tajemnice firmy i handlowe

13 Kupujący zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim żadnych tajemnic związanych z Holbox, w szczególności tajemnic hand lowych Holbox, ani żadnych innych informacji poufnych pozyskanych w trakcie lub w związku z negocjowaniem kontraktu lub w związku z wykonywaniem umowy, a także nie wykorzystywać takich tajemnic lub informacji poufnych do celów nie związanych z umową. Artykuł 9 - Zastrzeżenie prawa własności i prawo zatrzymania 9.1. Holbox zastrzega sobie prawo własności towarów do momentu uregulowania przez Kupującego wszystkich zobowiązań wobec Holbox, chyba, że strony postanowią inaczej w formie pisemnej Do czasu uregulowania wszystkich zobowiązań przez Kupującego, Holbox ma prawo do odbioru wszelkich produktów znajdujących się w posiadaniu lub pod kontrolą Kupującego, do których ma tytuł własności, jak również Kupujący upoważnia niniejszym Holbox do wejścia na teren lub do budynku, gdzie produkty te są przechowywane, w celu ich odbioru Do momentu całkowitego uregulowania przez Kupującego zaległych należności wobec Holbox, Kupujący nie jest uprawniony do sprzedaży towaru osobom trzecim, przeniesienia ich własności i/lub ich udostępnienia czy też obciążenia Kupujący zobowiązany jest na czas trwania zastrzeżonego prawa własności dostarczone towary oznaczyć, aby nie było wątpliwości, że właścicielem jest Holbox oraz zobowiązany jest przechowywać je z należytą starannością. Kupujący zobowiązany jest na czas zastrzeżonego prawa własności ubezpieczyć towary od ognia, wybuchu, zalania jak również od kradzieży a polisy tych ubezpieczeń udostępnić do wglądu Holbox na pierwsze wezwanie. Wszelkie roszczenia Kupującego przysługujące względem Ubezpieczyciela wynikające ze spraw wyżej wymienionych ubezpieczeń zostaną przez Kupującego objęte cesją na rzecz Holbox jeśli Holbox wystąpi z takim żądaniem w celu uzyskania większego bezpieczeństwa zaspokojenia roszczeń względem Kupującego W przypadku, gdy zaistnieje sytuacja, o której mowa w artykule 7.7 wówczas przysługuje Holbox uprawnienie do odebrania dostarc zonych towarów, na których zastrzeżone jest prawo własności nie wyłączając koniecznych czynności demontażowych.

14 Kupujący oświadcza, iż zapewni konieczną współpracę z Holbox w tym zakresie Po dokonanym odebraniu towarów, Holbox określa wartość rynkową za odebrane towary, która w żadnym wypadku nie może być wyższa niż pierwotna cena zakupu, pomniejszona o koszty, jakie Holbox poniósł w związku z odebraniem towarów Holbox przysługuje prawo zatrzymania na wszystkich towarach, dokumentach i środkach pieniężnych, które znajdują się lub będą się znajdować w jego posiadaniu z jakiegokolwiek tytułu, na poczet zaspokojenia wszelkich roszczeń Kupującego wobec Holbox. Holbox posiada skuteczne prawo zatrzymania względem każdego, kto żąda wydania towarów, dokumentów i/lub środków pieniężnych. Artykuł 10 - Prawa autorskie Holbox zachowuje wszelkie prawa własności intelektualnej i przemysłowej, przez które należy również rozumieć prawa autorskie do wydanych porad, ofert, dostarczonych rysunków i szkiców, obliczeń, opisów, modeli, projektów, obrazków, środków pomocniczych ta kich jak narzędzia i oprogramowanie, zastosowane rozwiązania techniczne. Przedmioty własności intelektualnej jak też utwory w rozumieniu prawa autorskiego nie mogą być kopiowane i/lub eksploatowane, przedstawiane osobom trzecim i/lub wykorzystane w innym celu niż w celu wykonania niniejszej umowy Holbox zachowuje wszelkie prawa związane z własnością intelektualną i przemysłową, które wynikają ze zleconych do wykonania przez Holbox na rzecz Kupującego prac w ramach zawartej umowy, pod którymi rozumie się również prawa autorskie oraz zachowuje te prawa w każdym przypadku, w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie Kupujący zobowiązany jest do użytkowania dostarczonych przez Holbox towarów wyłącznie na potrzeby własne oraz zobowiązuje się nie przenosić własności nabytych od Holbox towarów na osoby trzecie oraz nie oddawać ich do używania na jakiejkolwiek podstawie prawnej i w jakiejkolwiek formie przez okres 3 lat od dnia odbioru towarów przez Kupującego Kupujący zwalnia Holbox z wszystkich roszczeń mających związek z dostarczonymi przez Kupującego informacjami na poczet wykonania niniejszej umowy.

15 10.5. Kupujący zobowiązuje się pisemnie poinformować Holbox w jak najszybszym możliwym terminie od momentu powzięcia informacji odnośnie jakiegokolwiek użycia lub zamiaru użycia przez osobę trzecią praw należących do Holbox a dotyczących niniejszego zlecenia, którego używanie prowadzi lub może doprowadzić do naruszenia praw Holbox. Artykuł 11 - Właściwość Sądu Stosunki prawne, do których stosujemy niniejsze OWS reguluje wyłącznie prawo polskie. Strony wyłączają stosowanie konwencji Wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r Wszelkie spory mogące wyniknąć pośrednio lub bezpośrednio z niniejszych uregulowań rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Holbox. Holbox zastrzega sobie prawo złożenia powództwa do sądu właściwego dla Kupującego bądź sądu właściwości ogólnej. Artykuł 12 - Postanowienia końcowe Kupujący nie może dokonywać cesji praw wynikających ze stosunków objętych zakresem obowiązywania niniejszych OWS bez zgody Holbox, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności W przypadku nieważności poszczególnych punktów OWS pozostałe postanowienia zachowują moc obowiązującą Kupujący akceptując OWS wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Holbox w celu wykonania zamówienia, jak i w celach marketingowych związanych z jego działalnością Niniejsze OWS zawierają wszystkie uzgodnienia pomiędzy stronami. Niniejsze OWS zastępują wszelkie uprzednie i aktualne negocjacje, zobowiązania i uzgodnienia między stronami, zarówno zawarte na piśmie, jak i ustne, w zakresie produktów, o których mowa w niniejszej umowie W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszych OWS mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach A. Postanowienia ogólne: I. Zawarcie umowy: 1. Niniejsze ogólne warunki dostawy stosuje się do umów dostawy i sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Handlowe dla umów zawieranych z Konsumentami (zwane dalej Warunkami ) określają zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Zasady i Warunki Sprzedaży

Ogólne Zasady i Warunki Sprzedaży SFS intec Sp. z o.o. ul. Torowa 6 61-315 Poznań 1. Postanowienia ogólne i zakres umowy 1.1 Niniejsze zasady, zwane dalej WARUNKAMI SPRZEDAŻY, mają zastosowanie do wszystkich umów i transakcji sprzedaży

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Niniejsze ogólne warunki sprzedaży są integralną częścią wszystkich ofert, jak również stanowią, wraz z zamówieniem i załączonymi dokumentami, integralną część umowy zawartej między

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

Standardowe warunki zakupu

Standardowe warunki zakupu Standardowe warunki zakupu Polska 1. Przedmiot i zakres 1.1 Niniejsze warunki zakupu ( Warunki standardowe ) dotyczą każdego zlecenia zakupu ( Zlecenie zakupu ) produktów ( Produkty ) lub usług ( Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

Królewskie Stowarzyszenie Handlowe Cebulek Kwiatowych i Szkółkarstwa (ANTHOS) OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW

Królewskie Stowarzyszenie Handlowe Cebulek Kwiatowych i Szkółkarstwa (ANTHOS) OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW Królewskie Stowarzyszenie Handlowe Cebulek Kwiatowych i Szkółkarstwa (ANTHOS) OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW 1. Zastosowanie 1.1. Niniejsze warunki mają zastosowanie wyłącznie odnośnie umów, w przypadku

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW. Wersja zaktualizowana dnia 30/07/2012 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych pomiędzy spółkami grupy kapitałowej Lhoist w

Bardziej szczegółowo

Kraj Sprzedający - Polska Warunki Dostaw sprzedaż towarów

Kraj Sprzedający - Polska Warunki Dostaw sprzedaż towarów Page 1 of 5 1. Zakres 1.1. Niniejsze warunki ogólne sprzedaży towarów ( Warunki ) obowiązują dla sprzedaży przez (oraz każdej spółki należącej do Grupy lub Podmiotów Stowarzyszonych, zwanej dalej ) produktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION. 1.Przedmiot regulaminu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION. 1.Przedmiot regulaminu REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za pośrednictwem sklepu internetowego EURO FASHION dostępnego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU GRUPY ADM NA DZIEŃ 1 LIPIEC 2014

WARUNKI ZAKUPU GRUPY ADM NA DZIEŃ 1 LIPIEC 2014 WARUNKI ZAKUPU GRUPY ADM NA DZIEŃ 1 LIPIEC 2014 CZĘŚĆ 1 WARUNKI OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu odnoszą się do wszelkich umów zawartych pomiędzy jedną ze spółek Archer Daniels Midland Group określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za pośrednictwem sklepu internetowego RANAILS dostępnego pod adresem:

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NATIONAL INSTRUMENTS POLAND, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NATIONAL INSTRUMENTS POLAND, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NATIONAL INSTRUMENTS POLAND, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (włączając w to wszelkie inne warunki NI, o których mowa w niniejszych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej zwana ONHOLIDAYS ) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo