Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Szerzyny Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia Typ ogłoszenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Szerzyny Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-07-27. Typ ogłoszenia"

Transkrypt

1 Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Organizacja i przeprowadzenie kursów dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szerzynach, uczestników projektu Twoja szansa - program aktywnej integracji w Gminie Szerzyny. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Priorytet VII Promocja integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Miejscowość Szerzyny Numer ogłoszenia Data zamieszczenia Typ ogłoszenia Ogłoszenie o zamówieniu - usługi Zamieszczanie ogłoszenia obowiązkowe. ZAMAWIAJĄCY Nazwa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szerzynach Adres Szerzyny , Szerzyny, woj. małopolskie Ogólny adres internetowy zamawiającego

2 Telefon wew. 128 Fax wew. 128 Rodzaj zamawiajacego Administracja samorządowa PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Organizacja i przeprowadzenie kursów dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szerzynach, uczestników projektu Twoja szansa - program aktywnej integracji w Gminie Szerzyny. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Priorytet VII Promocja integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Rodzaj zamówienia usługi Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia 1) KURS KELNER-BARMAN Miejsce szkolenia : część teoretyczna: teren Gminy Szerzyny, część praktyczna: teren Gminy Szerzyny lub w odległości nie większej niż 30 km. od Gminy Szerzyny Termin : 15 wrzesień-15 listopad 2011 r. Liczba godzin: 120, w tym 80 godz. praktyki Liczba osób: 2 2) KURS KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII Miejsce szkolenia: część teoretyczna: teren Gminy Szerzyny, część praktyczna: teren Gminy Szerzyny lub w odległości nie większej niż 30 km od Gminy Szerzyny Termin:15 wrzesień-15 listopad 2011 r. Liczba godzin: 120, w tym 80 godzin praktyki Liczba osób: 4 3)KURS NOWOCZESNY SPRZEDAWCA Miejsce szkolenia: teren Gminy Szerzyny Termin:15 wrzesień-15 listopad 2011 r. Liczba godzin: 150, w tym 30 godzin z obsługi kas fiskalnych, 30 godzin z obsługi komputera. Liczba osób: 9 4)KURS NA KSIĘGOWEGO - ASYSTENTA RACHUNKOWOŚCI Miejsce szkolenia: teren Gminy Szerzyny Termin: 15 wrzesień-15 listopad 2011 r. Liczba godzin: 150, w tym 60 godzin zagadnień prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Liczba osób: 2 5) KURS SPAWANIA BLACH I RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI METODĄ MAG 135 Miejsce szkolenia: w odległości nie większej niż 30 km. od Gminy Szerzyny Termin: 15 wrzesień - 15 grudzień 2011 r. Liczba godzin: 145 ( do czasu trwania kursu należy zaliczyć także czas na końcowy egzamin kwalifikacyjny). Liczba osób: 1 6) KURS

3 PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Z PRAWEM JAZDY KAT. B Miejsce szkolenia: I moduł teren Gminy Szerzyny, II moduł : miejsce wskazane przez Wykonawcę, ale w odległości nie większej niż 50 km. od Gminy Szerzyny Termin : 15 wrzesień grudzień 2011 Liczba godzin: 180, w tym : I moduł przedstawiciel handlowy : 60 godzin, II moduł: prawo jazdy kat. B : 30 godzin teorii, 90 godzin praktyki ( 3 osoby po 30 godzin). Liczba osób: 3 Dodatkowe świadczenia dotyczące kursów w zadaniu 1 i 2: 1.W każdym dniu zajęć catering : gorący posiłek w postaci drugiego dania oraz kawa, herbata, woda mineralna, cukier, ciastka ( nie dotyczy II modułu część praktyczna kursu Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B. 2.Pokrycie kosztów badań lekarskich dla uczestników kursu ( jeśli są wymagane). 3.Zapewnienie materiałów szkoleniowych, oznaczonych zgodnie z wytycznymi do oznaczania projektów w ramach PO KL, które przechodzą na własność uczestników kursów ( plus materiały do dokumentacji projektu). 4.Zapewnienie odzieży, obuwia ochronnego dla uczestników projektu w związku z uczestnictwem w kursie ( jeśli wymaga). 5.Każdy kurs kończy się egzaminem, jego koszt ponosi Wykonawca. W przypadku kursu Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B Wykonawca zapewnia i finansuje także pierwszy egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego na prawo jazdy kat. B. 6.Zajęcia prowadzone będą w dni robocze,od poniedziałku do piątku, max. 8 godzin dziennie. 7.Sale szkoleniowe, gdzie będą prowadzone zajęcia muszą spełniać standardy bhp i ppż. 8.Każdy uczestnik kursu, po jego pozytywnym zakończeniu otrzymuje zaświadczenie, świadectwo, certyfikat ( zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami). 9.Kursy będą przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych ( Dz. U. Nr 31, poz. 216). 10.Wykonawca prowadzi: listy obecności z każdego dnia zajęć, dziennik zajęć, rejestr wydanych zaświadczeń. 11.Po zakończonym szkoleniu Wykonawca przesyła Zleceniodawcy kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem: wydanych zaświadczeń, rejestru zaświadczeń, list obecności wraz z listą potwierdzającą odbiór cateringu, dzienników zajęć, protokołów z egzaminu. 12.W przypadku, kiedy zajęcia będą się odbywać poza terenem Gminy Szerzyny Wykonawca każdego dnia zapewni uczestnikom transport z Szerzyn na miejsce realizacji zajęć i z powrotem lub zwróci koszty dojazdu uczestników na zajęcia i z powrotem. 13.W pierwszym i ostatnim dniu zajęć Wykonawca przeprowadza ankietę wśród uczestników kursów, na podstawie których sporządzi raport i dostarczy go Zleceniodawcy. 14.Wykonawca ubezpieczy uczestników kursów w zakresie NW. 15.Określone kursy należy przeprowadzić w ilości godzin oraz zakresie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu, jaki obejmuje kurs, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Liczba osób objętych kursami może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w uzasadnionych przypadkach. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Usługi szkoleniowe Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

4 Tak. Części 2. Nie. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Czas trwania zamówienia lub termin wykonania Zakończenie INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM PROCEDURA Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony Kryteria oceny ofert najniższa cena. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna Nie. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem w siedzibie zamawiającego Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert godz. 09:00 siedziba zamawiającego Termin związania ofertą Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Priorytet VII Promocja integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ 1

5 NAZWA Organizacja i przeprowadzenie kursów: kelner - barman, kucharz małej gastronimii, nowoczesny sprzedawca, księgowy - asystent rachunkowości. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia KURS KELNER-BARMAN Miejsce szkolenia : część teoretyczna: teren Gminy Szerzyny, część praktyczna: teren Gminy Szerzyny lub w odległości nie większej niż 30 km. od Gminy Szerzyny Termin : 15 wrzesień-15 listopad 2011 r. Liczba godzin: 120, w tym 80 godz. praktyki Liczba osób: 2 Minimalny zakres programu: przestrzeganie zasad bhp, ppoż. w sali konsumenckiej i barze. Wykazywanie kultury osobistej i przestrzeganie etyki zawodowej. Wyposażenie i obsługa sprzętu kelnerskiego w części konsumenckiej i ekspedycyjnej. Przygotowanie i obsługa sali konsumenckiej. Noszenie zastawy. Serwowanie potraw. Wydawanie śniadań. Serwowanie napojów bezalkoholowych zimnych i gorących. Organizacja przyjęc okolicznościowych. Przygotowanie baru do pracy i obsługi. Obsługa konsumenta przy barze. Przygotowanie i serwowanie napojów alkoholowych. Przygotowanie coctaili. Sporządzanie wybranych dań garmażeryjnych i barowych. Obsługa konsumenta w barze. Komunikowanie się z konsumentami. Wystawianie rachunków. KURS KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII Miejsce szkolenia: część teoretyczna: teren Gminy Szerzyny, część praktyczna: teren Gminy Szerzyny lub w odległości nie większej niż 30 km od Gminy Szerzyny Termin:15 wrzesień-15 listopad 2011 r. Liczba godzin: 120, w tym 80 godzin praktyki Liczba osób: 4 Minimalny zakres programu: Dobieranie surowców i półproduktów do produkcji w małej gastronomii. Dobieranie, obsługiwanie maszyn, urządzeń i sprzętu w małej gastronomii. Przeprowadzanie obróbki wstępnej surowców i półproduktów w małej gastronomii. Przygotowywanie półproduktów do dalszej obróbki w małej gastronomii. Dokonywanie obróbki termicznej surowców i półproduktów w małej gastronomii. Sporządzanie różnymi technikami i metodami podstawowego asortymentu potraw i napojów w małej gastronomii. Planowanie posiłków i układanie prostego menu w małej gastronomii. Porcjowanie, dekorowanie i ekspedycja potraw w małej gastronomii. Organizowanie i porządkowanie własnego stanowiska pracy w małej gastronomii zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż. Przechowywanie i magazynowanie surowców, półproduktów i wyrobów gotowych w małej gastronomii. Ocenianie jakościowe i ilościowe surowców i półproduktów w małej gastronomii.ocenianie jakościowe i ilościowe wyrobów gotowych małej gastronomii. Praktyczne wykorzystanie umiejętnosci przygotowywania różnorodnych potraw. KURS NOWOCZESNY SPRZEDAWCA Miejsce szkolenia: teren Gminy Szerzyny Termin:15 wrzesień-15 listopad 2011 r. Liczba godzin: 150, w tym 30 godzin z obsługi kas fiskalnych, 30 godzin z obsługi komputera. Liczba osób: 9 Minimalny zakres programu: nowoczesne techniki sprzedaży, profesjonalna obsługa klienta, marketing z elementami reklamy, podstawy towaroznawstwa, BHP w placówkach handlowych, minimum sanitarne i HACCP, organizacja gospodarki magazynowej, obliczenia sklepowe, wypełnianie dokumentacji związanej ze sprzedażą, podstawy obsługi komputera, obsługa kas fiskalnych, fakturowanie, obsługa terminali płatniczych. KURS NA

6 KSIĘGOWEGO - ASYSTENTA RACHUNKOWOŚCI Miejsce szkolenia: teren Gminy Szerzyny Termin: 15 wrzesień-15 listopad 2011 r. Liczba godzin: 150, w tym 60 godzin zagadnień prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Liczba osób: 2 Minimalny zakres tematyczny:: rachunkowość z elementami etyki, podstawy gospodarki finansowej, system podatkowy, rozliczenia z ZUS, rejestrowanie działalności gospodarczej wraz z prawnymi uwarunkowaniami prowadzenia działalności, procedury i opłaty, zasady opracowywania biznes planu, ewidencja działalności gospodarczej, rachunkowość w firmie, prawne aspekty zatrudniania pracowników w firmie, - marketing i reklama własnej firmy, zobowiązania z tytułu podatków oraz formy opodatkowania, rozliczenia US oraz zasady kontroli przedsiębiorców, zasady udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców, pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania rozwoju działalności gospodarczej. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Usługi szkoleniowe Czas trwania lub termin wykonania Zakończenie Kryteria oceny ofert najniższa cena. CZĘŚĆ 2 NAZWA Organizacja i przeprowadzenie kursów: spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135, przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia KURS SPAWANIA BLACH I RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI METODĄ MAG 135 Miejsce szkolenia: w odległości nie większej niż 30 km. od Gminy Szerzyny Termin: 15 wrzesień - 15 grudzień 2011 r. Liczba godzin: 145 ( do czasu trwania kursu należy zaliczyć także czas na końcowy egzamin kwalifikacyjny). Liczba osób: 1 Minimalny zakres programu: program szkolenia musi być zgodny z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach ( W-07/IS-02). Szkolenie i egzaminowanie uczestnika kursu odbędzie się zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach ( W-07/IS-17, W-07/IS-41). Po ukończeniu kursu i zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje książeczkę spawacza i świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza. KURS PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Z PRAWEM JAZDY KAT. B Miejsce szkolenia: I moduł teren Gminy Szerzyny, II moduł : miejsce wskazane przez Wykonawcę, ale w odległości nie większej niż 50 km. od Gminy Szerzyny Termin : 15 wrzesień grudzień 2011 Liczba godzin: 180, w tym

7 : I moduł przedstawiciel handlowy : 60 godzin, II moduł: prawo jazdy kat. B : 30 godzin teorii, 90 godzin praktyki ( 3 osoby po 30 godzin). Liczba osób: 3 Minimalny zakres programu: I moduł- Stosowanie norm obyczajowych, etycznych, estetycznych. Prowadzenie rozmów z klientami. Prowadzenie korespondencji. Pozyskiwanie informacji rynkowych oraz ich interpretacja. Przeprowadzenie analizy sytuacyjnej rynku Przygotowanie sprzedaży. Prowadzenie sprzedaży. Działania po zakończeniu sprzedaży. Prowadzenie sprzedaży sieciowej. II moduł- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów ( Dz. U. z 2005 r., Nr 217, poz. 1843). GODZINA TEORII : 60 minut ( 45 minut zajęć + 15 minut przerwy). GODZINA PRAKTYKI : 75 minut ( 60 minut zajęć + 15 minut przerwy). Przerwy można kumulować. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Usługi szkoleniowe Czas trwania lub termin wykonania Zakończenie Kryteria oceny ofert najniższa cena. English Version Tender offer Name Organizing and conducting training courses for customers Municipal Social Welfare Centre in Szerzynach, your chance of project participants - the program of active inclusion in the Municipality Szerzyny. The project is financed by the European Union under the European Social Fund - Human Capital Operational Programme , Priority VII Promotion of Social Integration, Measure 7.1 Development and promotion of active inclusion, sub-measure Development and dissemination of active integration of social assistance centers

8 Place Szerzyny Advertisement ID Date enlisted Ad Type Contract notice - services Placing an advertisement mandatory. AUTHORITY Name Municipal Social Assistance Centre in Szerzynach Address Szerzyny , Szerzyny, woj. Lesser General address of the customer Web / root_bip / BIP_w_Malopolsce / community / root_szerzyny / Introduction Phone ext. 128 Fax ext. 128 Type of contracting authority Local government administration OBJECT OF THE CONTRACT Title attributed to the contract Organizing and conducting training courses for customers Municipal Social Welfare Centre in Szerzynach, your chance of project participants - the program of active inclusion in the Municipality Szerzyny. The project is financed by the European Union under the European Social Fund - Human Capital Operational Programme , Priority VII Promotion of Social Integration, Measure 7.1 Development and promotion of active inclusion, sub-measure Development and dissemination of active integration of social assistance centers Type of contract Services Determining the object and the size or scope of the contract 1) COURSE Waiter-BARTENDER Place of training: theoretical part: Szerzyny Municipal area, the practical part: Szerzyny Municipal area or within not more than 30 km. from the Municipality Szerzyny Date: 15 September-15 November 2011 Number of hours: 120, including 80 hours. practice Number of persons 2 2) LOW-RATE Chef GASTRONOMY Place of training:

9 theoretical part: Szerzyny Municipal area, the practical part: Szerzyny Municipal area or within not more than 30 km from the Municipality Szerzyny Date: 15 September-15 November 2011 Number of hours : 120, including 80 hours of practical training of persons: 4 3) COURSE MODERN SALES Training Location: Municipal area Szerzyny Date: 15 September-15 November 2011 Number of hours: 150, including 30 hours of operating cash registers, 30 hours computer.number of persons: 9 4) COURSE IN ACCOUNTING - ACCOUNTING ASSISTANT Training Location: Municipal area Szerzyny Date: 15 September-15 November 2011 Number of hours: 150, including 60 hours of issues running your own business. Number of persons: 2 5) METAL WELDING COURSE AND PIPE BY MAG fillet welds 135 Place of training: at a distance of not more than 30 km. from the Municipality Szerzyny Date: 15 September - 15 December 2011 Number of hours: 145 (for the duration of the course should also include time for the final qualifying examination.) Number of persons: 1 6) COURSE SALES CAT DRIVING LAW. B Training Location: I Szerzyny Municipal area module, second module: the place indicated by the Contractor, but no more than 50 km. from the Municipality Szerzyny Date: 15 September December 15, 2011 Number of hours: 180, including: sales representative I module: 60 hours, the second module: Driving license: 30 hours theory and 90 hours of practical training (3 people after 30 hours.) Number of persons: 3 Additional benefits for courses in the task 1 and 2: 1.In each day of class catering: a hot meal in the form of other dishes, coffee, tea, mineral water, sugar, biscuits (not applicable to second module of the practical course of sales representative license category B. 2.Pokrycie medical costs for participants (if required). 3.Zapewnienie training materials, designated in accordance with guidelines for determination of projects within the HC, which become the property of the courses (plus materials for documentation project). 4.Zapewnienie clothing, protective footwear for the project participants in connection with participation in the course (if required). 5.Każdy course ends with an examination of the cost borne by the Contractor. In the case of course a commercial agent with a license category B The Contractor shall ensure and also funds the first exam in the Provincial Traffic Centre on driving license B. 6.Zajęcia will be conducted on weekdays, from Monday to Friday, max. 8 hours per day. 7.Sale training where classes will be conducted must meet safety standards and ppz. 8.Każdy course participant, following its successful completion receives a certificate, a certificate, a certificate (in accordance with applicable regulations in this regard). 9.Kursy will be carried out in accordance with the Decree of the Minister of Education and Science of 3 February 2006 on acquisition and replenishment of general knowledge, professional skills and qualifications in nonschool forms (Journal of Laws No. 31, pos. 216). 10.Wykonawca leads: the attendance of daily activities, daily activities, register of certificates issued 11. After completing training, the Principal Contractor shall send a photocopy certified as true copy: issued certificates, registry, certificates, attendance lists, along with a list of supporting reception catering, teaching logs, minutes of the exam. 12.W case where the classes will be held outside the Municipality Szerzyny Contractor each day will provide participants with transportation from the place of Szerzyn classes and back

10 or reimburse travel expenses of participants to classes and back. 13.W first and last day of class by a survey conducted among participants of the courses on which a report and deliver it to the Client 14. Contractor shall insure the courses in the NW. 15.Określone courses should be carried out in a number of hours, and the theoretical and practical knowledge in the field, which covers the course in accordance with applicable law. The number of persons covered by the rates may increase or decrease when warranted. Common Procurement Vocabulary (CPV) Training Services Can be accepted in part Yes. Part 2 Is it permissible to submit variants No. Duration of the contract or time limit for completion Completion LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL PROCEDURE Type of award open tender Award criteria the lowest price. An electronic auction will be used No. The website address, which is available on terms of reference / root_bip / BIP_w_Malopolsce / community / root_szerzyny / Introduction Specification of the tender can be obtained at the premises of the customer The deadline for submitting requests to participate or tenders pm. 9:00 contracting office The term of the bid Additional information, including the financing of the project / program from the European Union European Social Fund - Human Capital Operational Programme , Priority VII Promotion of Social Integration, Measure 7.1 Development and promotion of active inclusion, sub-measure Development and dissemination of active integration of social assistance centers. INFORMATION CONCERNING THE PARTIAL OFFER PART 1

11 NAME The organization and conduct of courses: waiter - bartender, cook a small gastronimii modern salesman, accountant - accounting assistant. Brief description indicating the size or scope of the contract COURSE Waiter-BARTENDER Place of training: theoretical part: Szerzyny Municipal area, the practical part: Szerzyny Municipal area or within not more than 30 km. from the Municipality Szerzyny Date: 15 September-15 November 2011 Number of hours: 120, including 80 hours. practice Number of people: 2 Minimum program: compliance with safety rules, fire. consumer in the hall and bar. Demonstration of personal culture, and observance of professional ethics. Equipment and hardware support in the consumer waiter and expeditionary. Preparation and handling of consumer hall. Wearing pledges. Serving dishes. Issue breakfast. Serving soft drinks hot and cold. Organization of receptions. Preparation of bar work and service. Support for the consumer at the bar. Preparing and serving alcoholic beverages. Preparation coctaili. Preparation of selected delicatessen and bar meals. Support for the consumer in a bar.communicating with consumers. Billing. Chef SMALL COURSE GASTRONOMY Place of training: theoretical part: Szerzyny Municipal area, the practical part: Szerzyny Municipal area or within not more than 30 km from the Municipality Szerzyny Date: 15 September-15 November 2011 Number of hours: 120, including 80 hours practice Number of people: 4 Minimum program: Matching of raw materials and intermediates for the production of small catering. Matching, operating machinery, appliances and equipment in small catering. Carrying out pre-processing of raw materials and intermediates in a small catering.preparation of intermediates for further processing in a small catering.making the heat treatment of raw materials and intermediates in small catering. Preparation of various techniques and methods of the basic assortment of dishes and drinks in small catering. Planning meals and arranging a simple menu in a small catering. Cutting, decorating and expedition foods in small catering. Organize and manage your own jobs in small catering according to ergonomic principles, occupational health and safety, fire protection. Storage and warehousing of raw materials, intermediates and finished products in small catering. Evaluating qualitative and quantitative raw materials and intermediates in a small qualitative and quantitative gastronomii.ocenianie finished small catering.practical use of various food preparation skills. MODERN COURSE SELLER Training Location: Municipal area Szerzyny Date: 15 September- 15 November 2011 Number of hours: 150, including 30 hours of operating cash registers, 30 hours of computer use. Number of persons: 9 Minimum Programme: modern sales techniques, customer service, marketing with advertising elements, basic commodities, health and safety in retail locations, the minimum sanitary and HACCP, the organization of warehouse management, shop calculations, filling in the documentation relating to sales, basic computer, operation of cash registers, billing, service payment terminals. COURSE IN ACCOUNTING - ACCOUNTING ASSISTANT Training Location: Municipal area Szerzyny Date: 15 September-15 November 2011 Number of hours: 150, including 60 hours of issues running your own business. Number of

12 people: 2 Minimum Subject: Accounting with elements of ethics, basics of financial management, tax system, settlement of social insurance, business registration, along with the legal determinants of business, procedures and fees, the principle of developing a business plan, business records, accounting for company, legal aspects of hiring in a company-marketing and advertising your own business, tax liabilities and a tax settlement and the principles of U.S. business checks, rules on state aid for entrepreneurs to obtain external financing business growth. Common Procurement Vocabulary (CPV) Training Services The duration or time limit for completion Completion Award criteria the lowest price. PART 2 NAME The organization and conduct of courses: sheet and pipe welding fillet welds MAG 135, a sales representative with the right license category B. Brief description indicating the size or scope of the contract WELDING COURSE SHEETS AND PIPES BY MAG fillet welds 135 Place of training: at a distance of not more than 30 km. from the Municipality Szerzyny Date: 15 September - 15 December 2011 Number of hours: 145 (for the duration of the course should also include time for the final qualifying examination.) Number of persons: 1 Minimum program: training program must comply with the guidelines of the Welding Institute in Gliwice (W-07/IS-02). Training and examination of the course participants will be held in accordance with the guidelines of the Welding Institute in Gliwice (W-07/IS-17, W-07/IS-41). After completing the course and passing the final test participant receives a booklet and a certificate of welder welder's qualification examination. COURSE SALES CAT DRIVING LAW. B Training Location: I Szerzyny Municipal area module, second module: the place indicated by the Contractor, but no more than 50 km. from the Municipality Szerzyny Date: 15 September December 15, 2011 Number of hours: 180, including: sales representative I module: 60 hours, the second module: Driving license: 30 hours theory and 90 hours of practical training (3 people after 30 hours.) Number of persons: 3 Minimum Programme: Module I-The use of standards of behavior, ethical, aesthetic. Conducting interviews with customers. Correspondence. Obtaining market information and their interpretation. Conducting situational analysis of market sales preparation. Conducting sales. Activities after the sale. Conducting sales network. II module, according to Minister of Infrastructure Regulation of 27 October 2005 on the training, examination and certification by the vehicle drivers, instructors and examiners (Journal of Laws of 2005, No. 217, pos.

13 1843). THEORY TIME: 60 minutes (45 minutes of classes + 15 minutes break). PRACTICE TIME: 75 minutes (60 minutes of classes + 15 minutes break). Interruptions can be cumulative. Common Procurement Vocabulary (CPV) Training Services The duration or time limit for completion Completion Award criteria the lowest price.

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Poland Tender Szczytno: Usługi szkoleniowe dla skierowanych osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczytnie, realizowane w ramach projektu NOWE PERSPEKTYWY współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender

Oferta przetargu. Poland Tender Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Zakup usług organizacji kursów zawodowych w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Miejscowość Wieliczka Numer ogłoszenia 247738

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kursy: Cieśla budowlany z egzaminem czeladniczym oraz Blacharz - Dekarz - dwie części.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kursy: Cieśla budowlany z egzaminem czeladniczym oraz Blacharz - Dekarz - dwie części. Poland Tender Zamość: Kursy: Cieśla budowlany z egzaminem czeladniczym oraz Blacharz - Dekarz - dwie części Numer ogłoszenia: 29855-2010; data zamieszczenia: 12.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów promocyjnych dla uczestników Projektu pn.: BLIŻEJ GWIAZD na lata 2010-2011.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów promocyjnych dla uczestników Projektu pn.: BLIŻEJ GWIAZD na lata 2010-2011. Poland Tender Stalowa Wola: Dostawa materiałów promocyjnych dla uczestników Projektu pn.: BLIŻEJ GWIAZD na lata 2010-2011 Numer ogłoszenia: 49107-2010; data zamieszczenia: 04.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach środka Pomocy

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poalnd Tenders. Nazwa. Miejscowość. Gniew Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-08-12. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poalnd Tenders. Nazwa. Miejscowość. Gniew Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-08-12. Typ ogłoszenia Poalnd Tenders Oferta przetargu Nazwa Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Gniewie w ramach projektu 5.2.1 Ja tam do urzędu nie chodzę - wolę ich unikać Miejscowość

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Rodzaj zamówienia Usługi. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Rodzaj zamówienia Usługi. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert Organizacja i przeprowadzenie kursów i warsztatów dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach etap III w ramach projektu pt: Czas na zmiany. Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Iwanowice

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zabierzów: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym z terenu gminy Zabierzów. Projekt realizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa 44 Tel. 41/200-17-50; Faks: 41/200-17-60 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/16/2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego Znak sprawy: PCPR.POKL.342.07.2012 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie KURSÓW ZAWODOWYCH w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Poland Tender Sieradz: Przystosowanie budynku Urzędu Miasta Sieradza do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - etap I: remont korytarza II piętra Numer ogłoszenia: 33963-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Zabierzów: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagroŝoną wykluczeniem społecznym z terenu gminy Zabierzów. Projekt realizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE W 2010 R. VOCATIONAL TRAINING IN ENTERPRISES IN POLAND IN 2010

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE W 2010 R. VOCATIONAL TRAINING IN ENTERPRISES IN POLAND IN 2010 Główny Urząd Statystyczny Central Statistical Office Urząd Statystyczny w Gdańsku Statistical Office in Gdańsk 4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE W 2010 R. VOCATIONAL TRAINING IN ENTERPRISES

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 8 2014-04-30 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2013-10-29 14:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl Strzyżewice: Organizacja i przeprowadzenie kursów miękkich w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza do składania oferty cenowej na świadczenie szkolenia będącego przedmiotem zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza do składania oferty cenowej na świadczenie szkolenia będącego przedmiotem zamówienia. Szanowni Państwo! ZAPYTANIE OFERTOWE Olszewo-Borki, dnia 29.04.2014 r. O wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z modułem obsługi kasy fiskalnej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach

Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z modułem obsługi kasy fiskalnej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 1 z 8 2013-09-11 07:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mops.olawa.ig.pl Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2014-06-17 14:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip. 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip.pl Kartuzy: Realizacja szkolenia grupowego pn. Magazynier

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 36 Tel. 41/343-13-54; Faks: 41/343-13-55 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/28/2012

Bardziej szczegółowo

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów

Bardziej szczegółowo