Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Szerzyny Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia Typ ogłoszenia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Szerzyny Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-07-27. Typ ogłoszenia"

Transkrypt

1 Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Organizacja i przeprowadzenie kursów dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szerzynach, uczestników projektu Twoja szansa - program aktywnej integracji w Gminie Szerzyny. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Priorytet VII Promocja integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Miejscowość Szerzyny Numer ogłoszenia Data zamieszczenia Typ ogłoszenia Ogłoszenie o zamówieniu - usługi Zamieszczanie ogłoszenia obowiązkowe. ZAMAWIAJĄCY Nazwa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szerzynach Adres Szerzyny , Szerzyny, woj. małopolskie Ogólny adres internetowy zamawiającego

2 Telefon wew. 128 Fax wew. 128 Rodzaj zamawiajacego Administracja samorządowa PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Organizacja i przeprowadzenie kursów dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szerzynach, uczestników projektu Twoja szansa - program aktywnej integracji w Gminie Szerzyny. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Priorytet VII Promocja integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Rodzaj zamówienia usługi Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia 1) KURS KELNER-BARMAN Miejsce szkolenia : część teoretyczna: teren Gminy Szerzyny, część praktyczna: teren Gminy Szerzyny lub w odległości nie większej niż 30 km. od Gminy Szerzyny Termin : 15 wrzesień-15 listopad 2011 r. Liczba godzin: 120, w tym 80 godz. praktyki Liczba osób: 2 2) KURS KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII Miejsce szkolenia: część teoretyczna: teren Gminy Szerzyny, część praktyczna: teren Gminy Szerzyny lub w odległości nie większej niż 30 km od Gminy Szerzyny Termin:15 wrzesień-15 listopad 2011 r. Liczba godzin: 120, w tym 80 godzin praktyki Liczba osób: 4 3)KURS NOWOCZESNY SPRZEDAWCA Miejsce szkolenia: teren Gminy Szerzyny Termin:15 wrzesień-15 listopad 2011 r. Liczba godzin: 150, w tym 30 godzin z obsługi kas fiskalnych, 30 godzin z obsługi komputera. Liczba osób: 9 4)KURS NA KSIĘGOWEGO - ASYSTENTA RACHUNKOWOŚCI Miejsce szkolenia: teren Gminy Szerzyny Termin: 15 wrzesień-15 listopad 2011 r. Liczba godzin: 150, w tym 60 godzin zagadnień prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Liczba osób: 2 5) KURS SPAWANIA BLACH I RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI METODĄ MAG 135 Miejsce szkolenia: w odległości nie większej niż 30 km. od Gminy Szerzyny Termin: 15 wrzesień - 15 grudzień 2011 r. Liczba godzin: 145 ( do czasu trwania kursu należy zaliczyć także czas na końcowy egzamin kwalifikacyjny). Liczba osób: 1 6) KURS

3 PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Z PRAWEM JAZDY KAT. B Miejsce szkolenia: I moduł teren Gminy Szerzyny, II moduł : miejsce wskazane przez Wykonawcę, ale w odległości nie większej niż 50 km. od Gminy Szerzyny Termin : 15 wrzesień grudzień 2011 Liczba godzin: 180, w tym : I moduł przedstawiciel handlowy : 60 godzin, II moduł: prawo jazdy kat. B : 30 godzin teorii, 90 godzin praktyki ( 3 osoby po 30 godzin). Liczba osób: 3 Dodatkowe świadczenia dotyczące kursów w zadaniu 1 i 2: 1.W każdym dniu zajęć catering : gorący posiłek w postaci drugiego dania oraz kawa, herbata, woda mineralna, cukier, ciastka ( nie dotyczy II modułu część praktyczna kursu Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B. 2.Pokrycie kosztów badań lekarskich dla uczestników kursu ( jeśli są wymagane). 3.Zapewnienie materiałów szkoleniowych, oznaczonych zgodnie z wytycznymi do oznaczania projektów w ramach PO KL, które przechodzą na własność uczestników kursów ( plus materiały do dokumentacji projektu). 4.Zapewnienie odzieży, obuwia ochronnego dla uczestników projektu w związku z uczestnictwem w kursie ( jeśli wymaga). 5.Każdy kurs kończy się egzaminem, jego koszt ponosi Wykonawca. W przypadku kursu Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B Wykonawca zapewnia i finansuje także pierwszy egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego na prawo jazdy kat. B. 6.Zajęcia prowadzone będą w dni robocze,od poniedziałku do piątku, max. 8 godzin dziennie. 7.Sale szkoleniowe, gdzie będą prowadzone zajęcia muszą spełniać standardy bhp i ppż. 8.Każdy uczestnik kursu, po jego pozytywnym zakończeniu otrzymuje zaświadczenie, świadectwo, certyfikat ( zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami). 9.Kursy będą przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych ( Dz. U. Nr 31, poz. 216). 10.Wykonawca prowadzi: listy obecności z każdego dnia zajęć, dziennik zajęć, rejestr wydanych zaświadczeń. 11.Po zakończonym szkoleniu Wykonawca przesyła Zleceniodawcy kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem: wydanych zaświadczeń, rejestru zaświadczeń, list obecności wraz z listą potwierdzającą odbiór cateringu, dzienników zajęć, protokołów z egzaminu. 12.W przypadku, kiedy zajęcia będą się odbywać poza terenem Gminy Szerzyny Wykonawca każdego dnia zapewni uczestnikom transport z Szerzyn na miejsce realizacji zajęć i z powrotem lub zwróci koszty dojazdu uczestników na zajęcia i z powrotem. 13.W pierwszym i ostatnim dniu zajęć Wykonawca przeprowadza ankietę wśród uczestników kursów, na podstawie których sporządzi raport i dostarczy go Zleceniodawcy. 14.Wykonawca ubezpieczy uczestników kursów w zakresie NW. 15.Określone kursy należy przeprowadzić w ilości godzin oraz zakresie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu, jaki obejmuje kurs, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Liczba osób objętych kursami może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w uzasadnionych przypadkach. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Usługi szkoleniowe Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

4 Tak. Części 2. Nie. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Czas trwania zamówienia lub termin wykonania Zakończenie INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM PROCEDURA Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony Kryteria oceny ofert najniższa cena. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna Nie. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem w siedzibie zamawiającego Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert godz. 09:00 siedziba zamawiającego Termin związania ofertą Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Priorytet VII Promocja integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ 1

5 NAZWA Organizacja i przeprowadzenie kursów: kelner - barman, kucharz małej gastronimii, nowoczesny sprzedawca, księgowy - asystent rachunkowości. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia KURS KELNER-BARMAN Miejsce szkolenia : część teoretyczna: teren Gminy Szerzyny, część praktyczna: teren Gminy Szerzyny lub w odległości nie większej niż 30 km. od Gminy Szerzyny Termin : 15 wrzesień-15 listopad 2011 r. Liczba godzin: 120, w tym 80 godz. praktyki Liczba osób: 2 Minimalny zakres programu: przestrzeganie zasad bhp, ppoż. w sali konsumenckiej i barze. Wykazywanie kultury osobistej i przestrzeganie etyki zawodowej. Wyposażenie i obsługa sprzętu kelnerskiego w części konsumenckiej i ekspedycyjnej. Przygotowanie i obsługa sali konsumenckiej. Noszenie zastawy. Serwowanie potraw. Wydawanie śniadań. Serwowanie napojów bezalkoholowych zimnych i gorących. Organizacja przyjęc okolicznościowych. Przygotowanie baru do pracy i obsługi. Obsługa konsumenta przy barze. Przygotowanie i serwowanie napojów alkoholowych. Przygotowanie coctaili. Sporządzanie wybranych dań garmażeryjnych i barowych. Obsługa konsumenta w barze. Komunikowanie się z konsumentami. Wystawianie rachunków. KURS KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII Miejsce szkolenia: część teoretyczna: teren Gminy Szerzyny, część praktyczna: teren Gminy Szerzyny lub w odległości nie większej niż 30 km od Gminy Szerzyny Termin:15 wrzesień-15 listopad 2011 r. Liczba godzin: 120, w tym 80 godzin praktyki Liczba osób: 4 Minimalny zakres programu: Dobieranie surowców i półproduktów do produkcji w małej gastronomii. Dobieranie, obsługiwanie maszyn, urządzeń i sprzętu w małej gastronomii. Przeprowadzanie obróbki wstępnej surowców i półproduktów w małej gastronomii. Przygotowywanie półproduktów do dalszej obróbki w małej gastronomii. Dokonywanie obróbki termicznej surowców i półproduktów w małej gastronomii. Sporządzanie różnymi technikami i metodami podstawowego asortymentu potraw i napojów w małej gastronomii. Planowanie posiłków i układanie prostego menu w małej gastronomii. Porcjowanie, dekorowanie i ekspedycja potraw w małej gastronomii. Organizowanie i porządkowanie własnego stanowiska pracy w małej gastronomii zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż. Przechowywanie i magazynowanie surowców, półproduktów i wyrobów gotowych w małej gastronomii. Ocenianie jakościowe i ilościowe surowców i półproduktów w małej gastronomii.ocenianie jakościowe i ilościowe wyrobów gotowych małej gastronomii. Praktyczne wykorzystanie umiejętnosci przygotowywania różnorodnych potraw. KURS NOWOCZESNY SPRZEDAWCA Miejsce szkolenia: teren Gminy Szerzyny Termin:15 wrzesień-15 listopad 2011 r. Liczba godzin: 150, w tym 30 godzin z obsługi kas fiskalnych, 30 godzin z obsługi komputera. Liczba osób: 9 Minimalny zakres programu: nowoczesne techniki sprzedaży, profesjonalna obsługa klienta, marketing z elementami reklamy, podstawy towaroznawstwa, BHP w placówkach handlowych, minimum sanitarne i HACCP, organizacja gospodarki magazynowej, obliczenia sklepowe, wypełnianie dokumentacji związanej ze sprzedażą, podstawy obsługi komputera, obsługa kas fiskalnych, fakturowanie, obsługa terminali płatniczych. KURS NA

6 KSIĘGOWEGO - ASYSTENTA RACHUNKOWOŚCI Miejsce szkolenia: teren Gminy Szerzyny Termin: 15 wrzesień-15 listopad 2011 r. Liczba godzin: 150, w tym 60 godzin zagadnień prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Liczba osób: 2 Minimalny zakres tematyczny:: rachunkowość z elementami etyki, podstawy gospodarki finansowej, system podatkowy, rozliczenia z ZUS, rejestrowanie działalności gospodarczej wraz z prawnymi uwarunkowaniami prowadzenia działalności, procedury i opłaty, zasady opracowywania biznes planu, ewidencja działalności gospodarczej, rachunkowość w firmie, prawne aspekty zatrudniania pracowników w firmie, - marketing i reklama własnej firmy, zobowiązania z tytułu podatków oraz formy opodatkowania, rozliczenia US oraz zasady kontroli przedsiębiorców, zasady udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców, pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania rozwoju działalności gospodarczej. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Usługi szkoleniowe Czas trwania lub termin wykonania Zakończenie Kryteria oceny ofert najniższa cena. CZĘŚĆ 2 NAZWA Organizacja i przeprowadzenie kursów: spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135, przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia KURS SPAWANIA BLACH I RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI METODĄ MAG 135 Miejsce szkolenia: w odległości nie większej niż 30 km. od Gminy Szerzyny Termin: 15 wrzesień - 15 grudzień 2011 r. Liczba godzin: 145 ( do czasu trwania kursu należy zaliczyć także czas na końcowy egzamin kwalifikacyjny). Liczba osób: 1 Minimalny zakres programu: program szkolenia musi być zgodny z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach ( W-07/IS-02). Szkolenie i egzaminowanie uczestnika kursu odbędzie się zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach ( W-07/IS-17, W-07/IS-41). Po ukończeniu kursu i zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje książeczkę spawacza i świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza. KURS PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Z PRAWEM JAZDY KAT. B Miejsce szkolenia: I moduł teren Gminy Szerzyny, II moduł : miejsce wskazane przez Wykonawcę, ale w odległości nie większej niż 50 km. od Gminy Szerzyny Termin : 15 wrzesień grudzień 2011 Liczba godzin: 180, w tym

7 : I moduł przedstawiciel handlowy : 60 godzin, II moduł: prawo jazdy kat. B : 30 godzin teorii, 90 godzin praktyki ( 3 osoby po 30 godzin). Liczba osób: 3 Minimalny zakres programu: I moduł- Stosowanie norm obyczajowych, etycznych, estetycznych. Prowadzenie rozmów z klientami. Prowadzenie korespondencji. Pozyskiwanie informacji rynkowych oraz ich interpretacja. Przeprowadzenie analizy sytuacyjnej rynku Przygotowanie sprzedaży. Prowadzenie sprzedaży. Działania po zakończeniu sprzedaży. Prowadzenie sprzedaży sieciowej. II moduł- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów ( Dz. U. z 2005 r., Nr 217, poz. 1843). GODZINA TEORII : 60 minut ( 45 minut zajęć + 15 minut przerwy). GODZINA PRAKTYKI : 75 minut ( 60 minut zajęć + 15 minut przerwy). Przerwy można kumulować. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Usługi szkoleniowe Czas trwania lub termin wykonania Zakończenie Kryteria oceny ofert najniższa cena. English Version Tender offer Name Organizing and conducting training courses for customers Municipal Social Welfare Centre in Szerzynach, your chance of project participants - the program of active inclusion in the Municipality Szerzyny. The project is financed by the European Union under the European Social Fund - Human Capital Operational Programme , Priority VII Promotion of Social Integration, Measure 7.1 Development and promotion of active inclusion, sub-measure Development and dissemination of active integration of social assistance centers

8 Place Szerzyny Advertisement ID Date enlisted Ad Type Contract notice - services Placing an advertisement mandatory. AUTHORITY Name Municipal Social Assistance Centre in Szerzynach Address Szerzyny , Szerzyny, woj. Lesser General address of the customer Web / root_bip / BIP_w_Malopolsce / community / root_szerzyny / Introduction Phone ext. 128 Fax ext. 128 Type of contracting authority Local government administration OBJECT OF THE CONTRACT Title attributed to the contract Organizing and conducting training courses for customers Municipal Social Welfare Centre in Szerzynach, your chance of project participants - the program of active inclusion in the Municipality Szerzyny. The project is financed by the European Union under the European Social Fund - Human Capital Operational Programme , Priority VII Promotion of Social Integration, Measure 7.1 Development and promotion of active inclusion, sub-measure Development and dissemination of active integration of social assistance centers Type of contract Services Determining the object and the size or scope of the contract 1) COURSE Waiter-BARTENDER Place of training: theoretical part: Szerzyny Municipal area, the practical part: Szerzyny Municipal area or within not more than 30 km. from the Municipality Szerzyny Date: 15 September-15 November 2011 Number of hours: 120, including 80 hours. practice Number of persons 2 2) LOW-RATE Chef GASTRONOMY Place of training:

9 theoretical part: Szerzyny Municipal area, the practical part: Szerzyny Municipal area or within not more than 30 km from the Municipality Szerzyny Date: 15 September-15 November 2011 Number of hours : 120, including 80 hours of practical training of persons: 4 3) COURSE MODERN SALES Training Location: Municipal area Szerzyny Date: 15 September-15 November 2011 Number of hours: 150, including 30 hours of operating cash registers, 30 hours computer.number of persons: 9 4) COURSE IN ACCOUNTING - ACCOUNTING ASSISTANT Training Location: Municipal area Szerzyny Date: 15 September-15 November 2011 Number of hours: 150, including 60 hours of issues running your own business. Number of persons: 2 5) METAL WELDING COURSE AND PIPE BY MAG fillet welds 135 Place of training: at a distance of not more than 30 km. from the Municipality Szerzyny Date: 15 September - 15 December 2011 Number of hours: 145 (for the duration of the course should also include time for the final qualifying examination.) Number of persons: 1 6) COURSE SALES CAT DRIVING LAW. B Training Location: I Szerzyny Municipal area module, second module: the place indicated by the Contractor, but no more than 50 km. from the Municipality Szerzyny Date: 15 September December 15, 2011 Number of hours: 180, including: sales representative I module: 60 hours, the second module: Driving license: 30 hours theory and 90 hours of practical training (3 people after 30 hours.) Number of persons: 3 Additional benefits for courses in the task 1 and 2: 1.In each day of class catering: a hot meal in the form of other dishes, coffee, tea, mineral water, sugar, biscuits (not applicable to second module of the practical course of sales representative license category B. 2.Pokrycie medical costs for participants (if required). 3.Zapewnienie training materials, designated in accordance with guidelines for determination of projects within the HC, which become the property of the courses (plus materials for documentation project). 4.Zapewnienie clothing, protective footwear for the project participants in connection with participation in the course (if required). 5.Każdy course ends with an examination of the cost borne by the Contractor. In the case of course a commercial agent with a license category B The Contractor shall ensure and also funds the first exam in the Provincial Traffic Centre on driving license B. 6.Zajęcia will be conducted on weekdays, from Monday to Friday, max. 8 hours per day. 7.Sale training where classes will be conducted must meet safety standards and ppz. 8.Każdy course participant, following its successful completion receives a certificate, a certificate, a certificate (in accordance with applicable regulations in this regard). 9.Kursy will be carried out in accordance with the Decree of the Minister of Education and Science of 3 February 2006 on acquisition and replenishment of general knowledge, professional skills and qualifications in nonschool forms (Journal of Laws No. 31, pos. 216). 10.Wykonawca leads: the attendance of daily activities, daily activities, register of certificates issued 11. After completing training, the Principal Contractor shall send a photocopy certified as true copy: issued certificates, registry, certificates, attendance lists, along with a list of supporting reception catering, teaching logs, minutes of the exam. 12.W case where the classes will be held outside the Municipality Szerzyny Contractor each day will provide participants with transportation from the place of Szerzyn classes and back

10 or reimburse travel expenses of participants to classes and back. 13.W first and last day of class by a survey conducted among participants of the courses on which a report and deliver it to the Client 14. Contractor shall insure the courses in the NW. 15.Określone courses should be carried out in a number of hours, and the theoretical and practical knowledge in the field, which covers the course in accordance with applicable law. The number of persons covered by the rates may increase or decrease when warranted. Common Procurement Vocabulary (CPV) Training Services Can be accepted in part Yes. Part 2 Is it permissible to submit variants No. Duration of the contract or time limit for completion Completion LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL PROCEDURE Type of award open tender Award criteria the lowest price. An electronic auction will be used No. The website address, which is available on terms of reference / root_bip / BIP_w_Malopolsce / community / root_szerzyny / Introduction Specification of the tender can be obtained at the premises of the customer The deadline for submitting requests to participate or tenders pm. 9:00 contracting office The term of the bid Additional information, including the financing of the project / program from the European Union European Social Fund - Human Capital Operational Programme , Priority VII Promotion of Social Integration, Measure 7.1 Development and promotion of active inclusion, sub-measure Development and dissemination of active integration of social assistance centers. INFORMATION CONCERNING THE PARTIAL OFFER PART 1

11 NAME The organization and conduct of courses: waiter - bartender, cook a small gastronimii modern salesman, accountant - accounting assistant. Brief description indicating the size or scope of the contract COURSE Waiter-BARTENDER Place of training: theoretical part: Szerzyny Municipal area, the practical part: Szerzyny Municipal area or within not more than 30 km. from the Municipality Szerzyny Date: 15 September-15 November 2011 Number of hours: 120, including 80 hours. practice Number of people: 2 Minimum program: compliance with safety rules, fire. consumer in the hall and bar. Demonstration of personal culture, and observance of professional ethics. Equipment and hardware support in the consumer waiter and expeditionary. Preparation and handling of consumer hall. Wearing pledges. Serving dishes. Issue breakfast. Serving soft drinks hot and cold. Organization of receptions. Preparation of bar work and service. Support for the consumer at the bar. Preparing and serving alcoholic beverages. Preparation coctaili. Preparation of selected delicatessen and bar meals. Support for the consumer in a bar.communicating with consumers. Billing. Chef SMALL COURSE GASTRONOMY Place of training: theoretical part: Szerzyny Municipal area, the practical part: Szerzyny Municipal area or within not more than 30 km from the Municipality Szerzyny Date: 15 September-15 November 2011 Number of hours: 120, including 80 hours practice Number of people: 4 Minimum program: Matching of raw materials and intermediates for the production of small catering. Matching, operating machinery, appliances and equipment in small catering. Carrying out pre-processing of raw materials and intermediates in a small catering.preparation of intermediates for further processing in a small catering.making the heat treatment of raw materials and intermediates in small catering. Preparation of various techniques and methods of the basic assortment of dishes and drinks in small catering. Planning meals and arranging a simple menu in a small catering. Cutting, decorating and expedition foods in small catering. Organize and manage your own jobs in small catering according to ergonomic principles, occupational health and safety, fire protection. Storage and warehousing of raw materials, intermediates and finished products in small catering. Evaluating qualitative and quantitative raw materials and intermediates in a small qualitative and quantitative gastronomii.ocenianie finished small catering.practical use of various food preparation skills. MODERN COURSE SELLER Training Location: Municipal area Szerzyny Date: 15 September- 15 November 2011 Number of hours: 150, including 30 hours of operating cash registers, 30 hours of computer use. Number of persons: 9 Minimum Programme: modern sales techniques, customer service, marketing with advertising elements, basic commodities, health and safety in retail locations, the minimum sanitary and HACCP, the organization of warehouse management, shop calculations, filling in the documentation relating to sales, basic computer, operation of cash registers, billing, service payment terminals. COURSE IN ACCOUNTING - ACCOUNTING ASSISTANT Training Location: Municipal area Szerzyny Date: 15 September-15 November 2011 Number of hours: 150, including 60 hours of issues running your own business. Number of

12 people: 2 Minimum Subject: Accounting with elements of ethics, basics of financial management, tax system, settlement of social insurance, business registration, along with the legal determinants of business, procedures and fees, the principle of developing a business plan, business records, accounting for company, legal aspects of hiring in a company-marketing and advertising your own business, tax liabilities and a tax settlement and the principles of U.S. business checks, rules on state aid for entrepreneurs to obtain external financing business growth. Common Procurement Vocabulary (CPV) Training Services The duration or time limit for completion Completion Award criteria the lowest price. PART 2 NAME The organization and conduct of courses: sheet and pipe welding fillet welds MAG 135, a sales representative with the right license category B. Brief description indicating the size or scope of the contract WELDING COURSE SHEETS AND PIPES BY MAG fillet welds 135 Place of training: at a distance of not more than 30 km. from the Municipality Szerzyny Date: 15 September - 15 December 2011 Number of hours: 145 (for the duration of the course should also include time for the final qualifying examination.) Number of persons: 1 Minimum program: training program must comply with the guidelines of the Welding Institute in Gliwice (W-07/IS-02). Training and examination of the course participants will be held in accordance with the guidelines of the Welding Institute in Gliwice (W-07/IS-17, W-07/IS-41). After completing the course and passing the final test participant receives a booklet and a certificate of welder welder's qualification examination. COURSE SALES CAT DRIVING LAW. B Training Location: I Szerzyny Municipal area module, second module: the place indicated by the Contractor, but no more than 50 km. from the Municipality Szerzyny Date: 15 September December 15, 2011 Number of hours: 180, including: sales representative I module: 60 hours, the second module: Driving license: 30 hours theory and 90 hours of practical training (3 people after 30 hours.) Number of persons: 3 Minimum Programme: Module I-The use of standards of behavior, ethical, aesthetic. Conducting interviews with customers. Correspondence. Obtaining market information and their interpretation. Conducting situational analysis of market sales preparation. Conducting sales. Activities after the sale. Conducting sales network. II module, according to Minister of Infrastructure Regulation of 27 October 2005 on the training, examination and certification by the vehicle drivers, instructors and examiners (Journal of Laws of 2005, No. 217, pos.

13 1843). THEORY TIME: 60 minutes (45 minutes of classes + 15 minutes break). PRACTICE TIME: 75 minutes (60 minutes of classes + 15 minutes break). Interruptions can be cumulative. Common Procurement Vocabulary (CPV) Training Services The duration or time limit for completion Completion Award criteria the lowest price.

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa zakup 99 szt. certyfikatów kwalifikowanych bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz 481 sztuk zestawów zawierających certyfikat kwalifikowany bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

Poland Tenders. Przebudowa budynku OSP Nowym Lublińcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem. Nazwa. Miejscowość.

Poland Tenders. Przebudowa budynku OSP Nowym Lublińcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem. Nazwa. Miejscowość. Poland Tenders Nazwa Przebudowa budynku OSP Nowym Lublińcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem Miejscowość Cieszanów Numer ogłoszenia 154129 Data zamieszczenia 2011-06-01 Typ ogłoszenia Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Free global tenders for Medical Equipment by The Hospital. Charles Jonschera University Of Medical

Free global tenders for Medical Equipment by The Hospital. Charles Jonschera University Of Medical Poland tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa niesterylnego sprzętu medycznego do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 39/11 Miejscowość Poznań Numer ogłoszenia 275645 Data zamieszczenia

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Usługi z zakresu profilaktycznych badań lekarskich funkcjonariuszy i pracowników Izby Celnej we Wrocławiu. Poland Tender.

Oferta przetargu. Usługi z zakresu profilaktycznych badań lekarskich funkcjonariuszy i pracowników Izby Celnej we Wrocławiu. Poland Tender. Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Usługi z zakresu profilaktycznych badań lekarskich funkcjonariuszy i pracowników Izby Celnej we Wrocławiu. Miejscowość Wrocław Numer ogłoszenia 121793 Data zamieszczenia

Bardziej szczegółowo

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Szansa na lepsze jutro program aktywnej integracji w Gminie Lisia Góra.

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Szansa na lepsze jutro program aktywnej integracji w Gminie Lisia Góra. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Szansa na lepsze jutro program aktywnej integracji w Gminie Lisia Góra. Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 306500-2012 z dnia 2012-08-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B i kat. C

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 245560-2014 z dnia 2014-07-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego kat. B dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Protective and safety clothing

Protective and safety clothing Protective and safety clothing Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/41690262.aspx External tender id 364826-2013 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Open

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrakowie, Żyraków 137, 39-204 Żyraków, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrakowie, Żyraków 137, 39-204 Żyraków, woj. 1 z 10 2010-06-02 13:36 Żyraków: Przeprowadzenie kompleksowych szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu pn. Czas na aktywność w gminie Żyraków Numer ogłoszenia: 143199-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Bochnia: Przeprowadzenie specjalistycznych kursów zawodowych sprzedawca oraz kelner - barman w związku z projektem Gastronomia i Hotelarstwo - Twoją szansa na rynku pracy współfinansowanym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Przeprowadzenie szkolenia Kurs małej przedsiębiorczości w ramach projektu Program Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Wolbrom Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Termin składania

Bardziej szczegółowo

Poland Tenders. Zakup wyposażenia na potrzeby modernizowanego pawilonu D nr sprawy EZP-252-14/2011. Nazwa. Miejscowość. Morawica.

Poland Tenders. Zakup wyposażenia na potrzeby modernizowanego pawilonu D nr sprawy EZP-252-14/2011. Nazwa. Miejscowość. Morawica. Poland Tenders Nazwa Zakup wyposażenia na potrzeby modernizowanego pawilonu D nr sprawy EZP-252-14/2011 Miejscowość Morawica Numer ogłoszenia 137510 Data zamieszczenia 2011-06-01 Typ ogłoszenia Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1a do SIWZ FZ.271.1.2013 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja merytoryczna i obsługa techniczno logistyczna usług szkoleniowych (Trening kompetencji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Roźwienica: Czas na aktywność w Gminie Roźwienica Numer ogłoszenia: 123932-2011; data zamieszczenia: 23.05.2011 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r.

Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r. Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r. Wykonawcy Strona Internetowa Tablica Ogłoszeń Dotyczy: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w

Bardziej szczegółowo

Engineering design services

Engineering design services Engineering design services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/32233808.aspx External tender id 147603-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku Załącznik nr. 1 dotyczące procedury rozeznania rynku usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku 1. Przedmiotem niniejszej procedury jest rozeznanie rynku

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A GOPS.271.2.2015 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K O W Z A M Ó W I E N I A Nazwa zamówienia : Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu PO KL Priorytet VII, Działanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek, Roźwienica 1, 37-565 Roźwienica,

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30

Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 godzin zajęć praktycznych, zgodnie z przewidzianymi stosownymi

Bardziej szczegółowo

Promna: Szkolenia zawodowe dla 12 osobowej grupy Uczestników Projektu realizowanego przez GOPS w Promnie w ramach projektu

Promna: Szkolenia zawodowe dla 12 osobowej grupy Uczestników Projektu realizowanego przez GOPS w Promnie w ramach projektu Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.promna.pl Promna: Szkolenia zawodowe dla 12 osobowej grupy Uczestników Projektu

Bardziej szczegółowo

SPAWACZ METODĄ MAG (135)

SPAWACZ METODĄ MAG (135) Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Część I. Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu r.

Część I. Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu r. Część I Projekt Nowe perspektywy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu 04.04.2014r. Magazynier z obsługą

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zadanie I. Kurs obsługi komputera

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zadanie I. Kurs obsługi komputera Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie I. Kurs obsługi komputera I. Kurs dla 16 osób w tym 11 osób usamodzielnianych i 5 osób niepełnosprawnych. Wykonawca w ofercie cenowej poda

Bardziej szczegółowo

Hotel, restaurant and retail trade services

Hotel, restaurant and retail trade services Hotel, restaurant and retail trade services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/31985142.aspx External tender id 161047-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Bardziej szczegółowo

Seminar organisation services

Seminar organisation services Seminar organisation services Info Version 4 Url http://com.mercell.com/permalink/35875791.aspx External tender id 32276-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyska.ohp.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicze Hufce Pracy.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyska.ohp.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicze Hufce Pracy. Kielce: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych organizowanych przez Ośrodki Szkolenia Zawodowego w Chęcinach i Opatowie, w ramach utrzymania rezultatów projektu OHP jako realizator usług rynku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: z 8 2016-03-08 13:37 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.cieszyn.pl Cieszyn: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mopr.piekary.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mopr.piekary.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mopr.piekary.pl Piekary Śląskie: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu Przywrócić wartości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.nowaruda.bip.info.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.nowaruda.bip.info. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.nowaruda.bip.info.pl/ Nowa Ruda: Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch szkoleń zawodowych

Bardziej szczegółowo

PL-Jastrzębie Zdrój: parts of conveyors 2010/S 94-142624 CONTRACT NOTICE - UTILITIES. Supplies

PL-Jastrzębie Zdrój: parts of conveyors 2010/S 94-142624 CONTRACT NOTICE - UTILITIES. Supplies CONTRACTING ENTITY PL-Jastrzębie Zdrój: parts of conveyors 2010/S 94-142624 CONTRACT NOTICE - UTILITIES Supplies NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S) Jastrzębska Spółka Węglowa Zakład Logistyki Materialowej

Bardziej szczegółowo

Hotel, restaurant and retail trade services

Hotel, restaurant and retail trade services Hotel, restaurant and retail trade services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/31984923.aspx External tender id 123125-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Diesel oil. Info. Buyer. Version changes Contract award. Version 3. Publish date 22.12.2011 04:09. Change date 22.12.2011 04:09

Diesel oil. Info. Buyer. Version changes Contract award. Version 3. Publish date 22.12.2011 04:09. Change date 22.12.2011 04:09 Diesel oil Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/30606515.aspx External tender id 398727-2011 Tender type Vertragszuteilung Document type Vergebene Aufträge Procurement procedure Offenes

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kielce: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych: kwalifikacja wstępna przyspieszona do prawa jazdy kat. C oraz spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141) z modułem ręcznego

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kursy: Cieśla budowlany z egzaminem czeladniczym oraz Blacharz - Dekarz - dwie części.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kursy: Cieśla budowlany z egzaminem czeladniczym oraz Blacharz - Dekarz - dwie części. Poland Tender Zamość: Kursy: Cieśla budowlany z egzaminem czeladniczym oraz Blacharz - Dekarz - dwie części Numer ogłoszenia: 29855-2010; data zamieszczenia: 12.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Przedmiot/zagadnienie Zajęcia praktyczne

Liczba godzin Przedmiot/zagadnienie Zajęcia praktyczne Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: 1. Kierowca samochodów ciężarowych kat. C - 16 osób Ogółem Wykłady 1. 1. Podstawa prawna i podstawowe pojęcia. 2. Znaki i sygnały drogowe. 3. Komfort pracy i

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE IM. JANA PAWŁA II W ZIELONEJ GÓRZE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE IM. JANA PAWŁA II W ZIELONEJ GÓRZE Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiatzielonogorski.pl/ Zielona Góra: Kursy zawodowe i umiejętnościowe współfinansowane ze środków

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Administration I. General information

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bukowsko.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bukowsko.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bukowsko.pl Bukowsko: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla uczestników projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcfe.home.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcfe.home.pl Nowy Sącz: PCFE 3421/26/10 Zamówienie na przeprowadzenie szkolenia z języka angielskiego wg TELC w ramach projektu nr WND-POKL 06.01.01-12-011/09 Generacja 45+ atutem firmy - podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgopsud.naszops.pl/bip/zamowienia-publiczne Ustrzyki Dolne: Zorganizowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia, woj. pomorskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia, woj. pomorskie, 1 z 5 2011-11-04 14:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminalinia.com.pl/jednostki-organizacyjne-i-gdk,ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania.html

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Załącznik nr 2 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia dla 10 osób profesjonalnego szkolenia zawodowego (CPV 80530000-8) Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Usługi szkolenia polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń dla osób uczestniczących w projekcie

Bardziej szczegółowo

Wola Krzysztoporska: Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B - 2. Numer ogłoszenia: 166445-2011; data zamieszczenia: 15.06.

Wola Krzysztoporska: Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B - 2. Numer ogłoszenia: 166445-2011; data zamieszczenia: 15.06. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wola Krzysztoporska dnia 15.06.2011 r. Numer sprawy UZP.271.19.2011 Wola Krzysztoporska: Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO KARIERY

AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO KARIERY Brzesko: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku pn. AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO KARIERY współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych

Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I III ) Załącznik nr 1 do SIWZ z dnia 03.10.2012r. Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego Liczba godzin: minimum 72

Bardziej szczegółowo

Travel agency, tour operator and tourist assistance services

Travel agency, tour operator and tourist assistance services Travel agency, tour operator and tourist assistance services Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/31461181.aspx External tender id 91078-2012 Tender type Contract Award Document type Contract

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL. Somianka dnia 29.08.2014r. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL.2014 I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance w związku z realizacją projektu systemowego pt. Wyrównać szanse w ramach Programy Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja społeczna w ramach projektu Ośrodka

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Biłgoraj: Usługa obejmująca organizację i realizację kursów dla Beneficjentów Ostatecznych oraz organizację i realizację szkolenia dla pracowników MOPS Biłgoraj w ramach projektu systemowego Czas na zmianę.

Bardziej szczegółowo

Technical training services

Technical training services Technical training services Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/37865839.aspx Ekstern anbuds ID 276579-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Construction work. Info. Buyer. Version changes Contract award. Version 4. Publish date 7/4/2013 4:10 AM. Change date 7/4/2013 4:10 AM

Construction work. Info. Buyer. Version changes Contract award. Version 4. Publish date 7/4/2013 4:10 AM. Change date 7/4/2013 4:10 AM Construction work Info Version 4 Url http://com.mercell.com/permalink/38127535.aspx External tender id 219333-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL.2013 Długosiodło, dnia 12.07.2013r. I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle w związku z realizacją projektu systemowego pn. Uwierzyć w siebie w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 334200-2013 z dnia 20.08.2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn 1.1.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów grupowych dla klientów

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE CHODEL

EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE CHODEL Chodel, dnia 05.09.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL -03/2013 W związku z realizacją projektu Efektywna Pomoc Społeczna w Gminie Chodel w ramach Priorytetu VII: Promocja Integracji Społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów, woj. 1 z 5 2011-07-21 08:03 Rzeszów: Szkolenie w zakresie: Monter instalacji gazowych z egzaminem czeladniczym + spawanie spoinami czołowymi blach i rur metodą 311 Numer ogłoszenia: 209426-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

2. Wstępny termin szkolenia to: 9 maja 2016 roku. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji szkolenia.

2. Wstępny termin szkolenia to: 9 maja 2016 roku. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji szkolenia. Tuchola, dnia 14.04.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi, Plac Wolności 23, 89 500 Tuchola kieruje zapytanie ofertowe w celu wyboru wykonawcy na realizację szkolenia pn. spawanie

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Strzelce Opolskie Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28.

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Strzelce Opolskie Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Zagospodarowanie terenu zdegradowanego byłego budynku CASINO poprzez utworzenie multipleksu

Bardziej szczegółowo

Software package and information systems

Software package and information systems Software package and information systems Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/30571025.aspx External tender id 5330-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Organizacja i prowadzenie usługi szkolenia Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną

Organizacja i prowadzenie usługi szkolenia Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną ZAP.OPS.2.2014.POKL Tłuszcz, dnia 30.04.2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

Brzesko: Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku pn. AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO

Brzesko: Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku pn. AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO Brzesko: Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku pn. AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO KARIERY współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of education

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 161178-2012 z dnia 2012-05-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Suwałki PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI. Termin składania

Bardziej szczegółowo

POKL.0404.8.2014 Kierownik Zamawiającego ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH DLA 14 OSÓB W TYM: NIELICENCJONOWANY PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA DLA 6 OSÓB; KURS PRAWA JAZDY DLA

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych w ramach projektu systemowego Otwórz się na siebie. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Refuse disposal and treatment

Refuse disposal and treatment Refuse disposal and treatment Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/43834008.aspx External tender id 268505-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kluczbork: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pod nazwą: Nowe kompetencje-nowe życie. Program aktywizacji zawodowej i społecznej osób długotrwale pozostających bez pracy w gminie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mopstomaszow.nbip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mopstomaszow.nbip.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mopstomaszow.nbip.pl Tomaszów Mazowiecki: ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE GRUPOWEGO SZKOLENIA W

Bardziej szczegółowo

handlu 2. Minimum sanitarne - 15 godz. 3. Obsługa kas fiskalnych - 20 godz. 4. Podstawy obsługi

handlu 2. Minimum sanitarne - 15 godz. 3. Obsługa kas fiskalnych - 20 godz. 4. Podstawy obsługi Page 1 of 5 Kazimierza Wielka: Szkolenie zawodowe dla 10 osób bezrobotnych Nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i komputera. Numer ogłoszenia: 143080-2010; data zamieszczenia: 25.05.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Pocztowa 11, 11-400 Kętrzyn Kętrzyn: Kurs i szkolenia zawodowe

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puplipno.pl Lipno: Szkolenie osób bezrobotnych - znak sprawy ON-2521-4/2014 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe o cenę

Zapytanie ofertowe o cenę Somianka dnia 27.07.2011r. Zapytanie ofertowe o cenę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance w związku z realizacją projektu systemowego pt. Wyrównać szanse w ramach Programy Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.up.tarnow.pl Tarnów: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Transport equipment and auxiliary products to transportation

Transport equipment and auxiliary products to transportation Transport equipment and auxiliary products to transportation Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/39672817.aspx External tender id 26747-2014 Tender type Contract Award Document type Contract

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Kędzierzyn-Koźle: Świadczenie usług szkoleniowych w zakresie kursu prawa jazdy kategorii B, C, D dla uczestników projektu Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych Nowe Szanse współfinansowanego

Bardziej szczegółowo