III Kolekcja tematyczna zwycięskich obrazów I Międzynarodowego Konkursu Malarskiego. Modessqe. edycja:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "III Kolekcja tematyczna zwycięskich obrazów I Międzynarodowego Konkursu Malarskiego. Modessqe. edycja:"

Transkrypt

1 III Kolekcja tematyczna zwycięskich obrazów I Międzynarodowego Konkursu Malarskiego III Thematic collection of the Modessqe 1st International Painting Contest winning paintings, subject: PERFECTIONISTS It gives us no less pleasure to present the final thematic collection of the best nine canvases selected out of submitted to the competition from all over the world. We would also like to present a selection of jury comments, bios and artist statements. Modessqe 4 6 M o d e s s q e A r t M a g a z i n e P E R F E K C J O N I Ś C I edycja: P R A C E IIIkolekcji PERFEKCJONIŚCI Z nie mniejszą przyjemnością przedstawiamy ostatnią kolekcję tematyczną dziewięciu najlepszych płócien z tysiąca trzystu pięćdziesięciu prac z całego świata zgłoszonych do konkursu. Prezentujemy wybrane komentarze Jury, biogramy oraz wypowiedzi artystów. R a b a t k a a g a t a k u s I h a t e y o u A n i t a m i k a s P o r t r e t t r u m i e n n y 2 Ł u k a s z p a t e l c z y k Jależęaojciecnigdynachorobowym n i e b y ł M a r t a n a d o l l e Makemyfleshcreep,Freckles P a r a i c L e a h y Marzeniapawełmatyszewski J a ś i M a ł g o s i a s e w e r y n s w a c h a B e z t y t u ł u m o n i k a c h l e b e k

2 JURORZY O III ZWYCIĘSKIEJ KOLEKCJI: Wątpliwa perfekcja relacji międzyludzkich, subwersywny wybór estetyki w stosunku do opisanej patologii w dość otwarty sposób mogłyby łączyć kolejną selekcję prac konkursowych. Wyidealizowane portrety problemów dermatologicznych u Paraic Leachy, perfekcyjny, anestetyczny model nienawiści u Anity Mikas w I hate you, podejrzanie sztuczna rabatka rodem z horrorów u Agaty Kus, autorefleksyjny obraz Ja leżę a ojciec na chorobowym nigdy nie był Marty Nadolle, zakurzony Jaś i Małgosia Seweryna Swachy czy Portret Trumienny 2 Łukasza Patelczyka, wszystkie te prace w różny sposób wykorzystują właściwą malarstwu możliwość ujawnienia intymnej, wypartej społecznie treści z zastosowaniem często paradoksalnie odmiennej konwencji. Dominik Lejman The questionable perfection of the relationships between people and the subversive choice of esthetics in view of the described pathology - obviously bind together the next selection of works taking part in the contest. Idealized portraits of dermatological problems presented by Paraic Leachy; a perfect, unaesthetic model of hatred in I hate you by Anita Mikas; an equivocally artificial flower bed, as if it came from horrors, created by Agata Kus; the self-reflectional painting I Stay in Bed Now and My Father Never Was on Sick Leave by Marta Nadolle; dust-covered Hansel and Gretel by Seweryn Swacha and Coffin Portrait by Łukasz Patelczyk all those works make use of the possibility to unveil the intimate contents rejected by society, often by means of the paradoxically distinct convention. M o d e s s q e A r t M a g a z i n e P E R F E K C J O N I Ś C I 4 9 Trzecia kolekcja jest według mnie najciekawsza, ponieważ jest najbardziej niejednoznaczna. Sztuka nie lubi wielkich tematów i ambitnych zadań czy celów. Jej sens wykluwa się raczej na marginesie, trochę mimochodem, bez zadęcia czy przesadnych ambicji wszystko na temat. Ten zestaw pełen jest wspaniałych obrazów, które się dopełniają, wzmacniają wzajemnie, komentują. To obrazy o doskonałej niedoskonałości: o człowieku. Doskonałej niestabilności. Grzegorz Sztwiertnia In my opinion, the third collection is the most interesting one, because it is really ambiguous. Art does not like great ideas and challenging tasks or objectives. Its meaning reveals rather incidentally, by the way. With no intemperate ambition to stick to the point. This is the set of admirable paintings - they complement each other, sustain, commentate. They tell us about the perfect imperfection: about human being. Perfect instability. To ryzykowna, ambitna kolekcja. Są tu dzieła szokujące. Są tu obrazy, które mogą się śnić po nocach, i to niekoniecznie będą przyjemne sny. Ale nie da się obok nich przejść obojętnie. Wojciech Orliński This collection is risky and ambitious. Some masterpieces included in it are shocking. About some of those paintings you will maybe dream at night and the dreams will not necessarily be nice. But you cannot be indifferent to them.

3 Rabatka / Flower Bed olej na płótnie / oil on canvas / 140 x 200 cm Agata Kus komentarz JURY: Obraz Agaty Kus o gęstej i niepokojącej strukturze prowadzi dwuznaczną grę z widzem, zarówno na poziomie wizualnym, jak i symbolicznym. Odwołując się do konwencji malarstwa naiwnego, powtarza jego manierę formalną i tematyczną. Na obrazie widzimy płachtę gęstej, soczystej, pofałdowanej murawy okolonej różnokolorowymi kępami kwiatów. Forma tej płachty odnosi się do figury łoża i grobu złożenia do grobu. Grobowy nastrój kreowany przez obraz odrzuca widza, wzbudzając jednocześnie (i stopniowo) chorą fascynację. Temat miłości i śmierci (Erosa i Tanatosa) jest w sztuce obecny i popularny od stuleci, a podjęty tu na nowo urzeka bezpretensjonalnością i świeżością (?). Grzegorz Sztwiertnia JURY opinion: Agata Kus painting, with a dense and disturbing structure, plays an ambiguous game with the audience, both on the visual and symbolic level. Referring to the conventions of naïve art, it repeats its formal and thematic mannerism. In the picture we see a thick sheet of lush, undulating grasslands lined with multicolored clusters of flowers. Form of the sheet refers to the figure of a bed and a grave a burial. Gloomy mood created by the image repulses the viewer, at the same time (and gradually) evoking sick fascination. The theme of Love and Death (Eros and Thanatos) has been present and popular in the arts for centuries, and undertaken here again captivates with unpretentiousness and freshness (?). M o d e s s q e A r t M a g a z i n e P E R F E K C J O N I Ś C I 5 1 Agata Kus (1987, Krosno) Doktorantka ASP w Krakowie, gdzie mieszka i pracuje. Absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (dyplom w pracowni prof. Leszka Misiaka, 2012). Zajmuje się malarstwem, tkaniną, rysunkiem, kolażem, tworzeniem obiektów przestrzennych i video. Działa również w grupie Kuku Kuku. Prace Agaty Kus dotykają często bardzo trudnych tematów formowania się tożsamości płciowej, dojrzewania, problemów w leczeniu narcystycznych ran, narodzin i triumfu kobiecości. Tematy te rozładowuje często humorystyczny charakter prac lub ironiczny tekst pojawiający się na obrazach, wydłubany w często jeszcze mokrej farbie. Zainspirowana teoriami psychologicznymi, m.in. Melanie Klein, literaturą, filmem, tekstami piosenek, starymi rodzinnymi fotografiami, Agata Kus skupia się również na ciemnej stronie związków i złożonych uczuć. Wykonane w różnych mediach prace łączy pewien rodzaj cichego protestu, tajemnicy, tęsknoty lub pragnienia. Jej twórczość prezentowana była na wielu wystawach w kraju (m.in. Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, Galeria Zderzak, WRO Media Art Biennale) i za granicą (Paryż, Austria, Niemcy, Włochy). Doctoral student at the Academy of Fine Arts in Kraków, where she lives and works. Graduate in Painting of the Academy of Fine Arts in Kraków (diploma under prof. Leszek Misiak, 2012). She works with paint, fabric, drawing, collage, creating spatial objects and videos. She also performs in the Kuku Kuku group. Works of Agata Kus touch upon the often difficult issues of gender identity formation, maturation, problems of healing narcissistic wounds, birth and triumph of femininity. The charge of these topics is unloaded by the often humorous character of the works, or ironic text appearing in the paintings, often picked in paint while it is still wet. Inspired by the psychological theories of Melanie Klein, among others, literature, film, song lyrics, old family photos, Agata Kus also focuses on the dark side of relationships and complex feelings. Her works use a variety of media, but they all combine a kind of silent protest, mystery, longing or desire. Her works have been shown in numerous exhibitions around the country (MOCAK Museum of Contemporary Art, Zderzak Gallery, WRO Media Art Biennale, among others) and abroad (Paris, Austria, Germany, Italy).

4 I hate you akryl na płótnie / acrylic on canvas / 150 x 100 cm Anita mikas Praca przywołuje obraz idealnie zaprojektowanego miasta oraz perfekcyjnie zaplanowanej przestrzeni fortu Breendonk. Miejsca te, mające chronić, ułatwiać życie przebywającym w nich ludziom, zmieniały swą funkcję na całkowicie odwrotną: zamiast chronić niszczyły. Perfekcyjni ludzie i miejsca nie istnieją, są utopią, do której, mimo świadomości porażki, nadal dążę. The work evokes the image of an ideally designed city and perfectly planned space of Fort Breendonk. These places, although designed to protect, make life easier for their residents, ended up changing their function to the complete opposite: instead of protecting destroyed. Perfect people and places do not exist, they are an utopia I continue to strive for, despite the awareness of defeat. M o d e s s q e A r t M a g a z i n e P E R F E K C J O N I Ś C I 5 3 Anita Mikas (1988, Zduńska Wola) Studentka ostatniego roku studiów magisterskich na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu w Pracowni Malarstwa prof. Wojciecha Łazarczyka oraz studiów podyplomowych w Hochschule für Grafik und Buchkunst w Lipsku w klasie Malarstwa i Grafiki prof. Heriberta C. Ottersbacha. Ponieważ uczy się w dwóch różnych miejscach, postanowiła co pół roku zmieniać kraj zamieszkania. Od dwóch lat semestry letnie spędza w Niemczech, a zimowe w Polsce. Za swoje największe zalety uznaje systematyczność i pracowitość. Jej największą inspiracją jest literatura, w szczególności dzieła W. G. Sebalda, Herty Müller, Thomasa Bernharda oraz Rolanda Barthesa. Final year student of Painting at the University of Arts in Poznań, under prof. Wojciech Łazarczyk and postgraduate studies student at the Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig in the class of Painting and Graphics under Prof. Heribert C. Ottersbach. Because of studying in two different places, decided to semi-annually change the country of residence. For two years she has been spending summer semesters in Germany and winter in Poland. Recognizes systematic approach and diligence as her best qualities. Her biggest inspiration is literature, especially the works of W.G. Sebald, Herta Müller, Thomas Bernhard, and Roland Barthes.

5 Portret trumienny 2 /Coffin Portrait 2 akryl na płótnie / acrylic on canvas / 100 x 80 cm Łukasz patelczyk M o d e s s q e A r t M a g a z i n e P E R F E K C J O N I Ś C I 5 5 Czy dążenie do perfekcji nie jest czasem początkiem problemów? Czy nadmierna doskonałość człowieka nie jest patologiczna, antyhumanistyczna? Czy błędy, które popełniamy, nie czynią z nas ludzi? Malarstwo jest poszukiwaniem, drogą do perfekcji. Wiele prób prowadzi donikąd, jednak czasem zdarza się obraz, który mieści się w ramach, w przedziale do zaakceptowania. Myślę, że jest to droga do perfekcjonizmu. Is the pursuit of perfection not the beginning of problems? Is excessive human perfection not pathological, anti-humanist? Are the mistakes we make not what makes us human? Painting is an exploration, a path to perfection. Many attempts lead nowhere, but sometimes it happens, that a painting falls within the frame, within the range of being acceptable. I think that this is the way to perfectionism. Łukasz Patelczyk (1986, Wejherowo) Obecnie jest rezydentem w pracowni malarskiej w Kolonii Artystów w Gdańsku, gdzie oprócz własnej pracy twórczej prowadzi warsztaty artystyczne w ramach projektu DOM. Tam też miała miejsce jego pierwsza indywidualna wystawa Tytuł to pułapka. W 2012 roku uzyskał dyplom mgr. sztuki na Wydziale Malarstwa w gdańskiej ASP w pracowni prof. Teresy Miszkin. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych, między innymi Still Nature, Opowieści Niesamowite, Last Minute, Envio do Polonia, Witch House Part 999. W 2011 roku otrzymał nagrodę specjalną miesięczne stypendium w Walencji w konkursie Artystyczna Podróż Hestii. Jest również finalistą konkursów Promocje, Świeża Krew, Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne w Pieńkowie. Mieszka i pracuje w Gdańsku. He is currently a resident of the painting studio at the Artists Colony in Gdańsk, where, in addition to their own creative work, he conducts workshops within scope of the DOM project. Also there he held his first individual exhibition The title is a trap. In 2012 he received a Master of Arts degree from the Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in Gdańsk under prof. Teresa Miszkin. He has participated in numerous group exhibitions, including Still Nature, Amazing Stories, Last Minute, Envio do Polonia, Witch House Part 999. In 2011 he was awarded a special prize a monthly scholarship in Valencia from the Artist s Journey Hestia competition. He is also a finalist of Promotions, Fresh Blood, International Art Workshops in Pieńków competitions. Lives and works in Gdańsk.

6 Ja leżę a ojciec nigdy na chorobowym nie był / I Stay in Bed Now and My Father Never Was on Sick Leave / technika własna / mixed media / 70 x 70 cm Marta nadolle Interesuje mnie moje własne otoczenie. W swoich pracach nie wychylam się poza osobiste doświadczenia. Staram się opisywać czas, w jakim żyję. Interesuje mnie emocjonalny aspekt dojrzewania. Pokazuję bliskie mi osoby, zawieszone między dzieciństwem a dorosłością. Opowiadam o doświadczeniach, które towarzyszą kształtującemu się człowiekowi. Dzieciństwo to szczególny czas pełen tajemniczych odkryć i spotkań oko w oko z wielką niewiadomą. Pragnienie dojrzałości idzie w parze z lękiem przed nią. Dzieci coraz szybciej dorastają, a osoby dorosłe nie myślą o przyszłości, żyją dniem dzisiejszym. Być może czują, że coś tracą. Tęsknią za beztroskim dzieciństwem Pragną wygody, jednak codzienne życie nie niesie ze sobą tak wielu oczekiwanych przyjemności. I am interested in my own environment. In my works, I do not go outside of my personal experiences. I try to describe the time in which I live. I am interested in the emotional aspect of adolescence. I portray people, who are close to me, suspended between childhood and adulthood. I talk about human formative experiences. Childhood is a special time full of mysterious discoveries and meeting face to face with the great unknown. The desire for maturity goes hand in hand with the fear of it. Children grow up faster and faster, and adults do not think about the future, they live for today. Perhaps they feel that they are losing something. They yearn for a carefree childhood... They want convenience, but everyday life does not bring so many expected pleasures. M o d e s s q e A r t M a g a z i n e P E R F E K C J O N I Ś C I 5 7 Marta Nadolle (1989, Skwierzyn) Studiowała Malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, a obecnie przygotowuje dyplom w pracowni malarskiej prof. Jarosława Modzelewskiego i pracowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej prof. Mirosława Duchowskiego w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 2008 roku została wyróżniona w Ogólnopolskim konkursie,,artystyczny Indeks Hestii. Bliskie jej media to malarstwo, rysunek, instalacja, fotografia. Stara się nie oddzielać praktyki artystycznej od życia. Inspiruje się działalnością artystyczną dzieci, malarstwem Jeana Dubuffeta, Aleksandra Gierymskiego, fotografią Nan Goldin, pracami Tracey Emin. Bardzo lubi filmy (ogląda czasem po 3 dziennie) i gdy maluje, zamiast muzyki w tle woli mieć włączony film. Szczególnie ceni te Larry Clarka i Todda Solondza. Gdyby nie malarstwo, chciałaby pracować w przedszkolu, bo czasem lepiej rozmawia jej się z dziećmi niż z dorosłymi. Natomiast ma nadzieję, że syndrom Piotrusia Pana ma już za sobą. Po studiach chciałaby wyjechać na rezydencję artystyczną do Berlina. Studied Painting at the Academy of Fine Arts in Gdańsk, and is currently working on a degree in Painting under prof. Jarosław Modzelewski and studio Art in Public Space under prof. Mirosław Duchowski at the Warsaw Academy of Fine Arts. In 2008 she was featured in the Hestia Artistic Index national competition. The media she is particularly close to are: painting, drawing, installation, photography. She tries not to separate the artistic practice from everyday life. Inspired by artistic activities of children, paintings of Jean Dubuffet, Alexander Gierymski, photographs of Nan Goldin, and the work of Tracey Emin. She really likes movies (sometimes watches three a day) and, while painting, rather than listening to music she prefers to have a movie playing in the background. She especially appreciates Larry Clark and Todd Solondz. If not for painting, she would like to work in a kindergarten, because sometimes she prefers talking with children rather than adults. However, she hopes that she has put the Peter Pan syndrome behind her. After graduation she would like to go for artistic residency in Berlin.

7 Make my flesh creep olej na desce / oil on wood / 42 x 50 cm Freckles olej na desce / oil on wood / 42 x 50 cm M o d e s s q e A r t M a g a z i n e P E R F E K C J O N I Ś C I 5 9 Paraic Leahy komentarz JURY: Skromny obraz na sklejce (drugi z dyptyku) przedstawia popiersie kobiety z dziwnym, kaktusowatym wykwitem na twarzy. Precyzja w odtworzeniu detali kontrastuje z surowością podłoża (sklejka), tak jak tytułowe piegi ze zmutowaną formą narośli. W sztuce nie liczy się poprawność i przewidywalność (piegi), ale eksces, wynaturzenie, szok i przekroczenie opakowane w atrakcyjną i uwodzącą formę. Ten obraz ma po trosze to wszystko. Dlatego jest tak dobry. Grzegorz Sztwiertnia JURY opinion: Modest painting on plywood (the second one of the diptych) shows a bust of a woman with a strange, cactus-like rash on her face. Precision in the reconstruction of detail is contrasted with the severity of the substrate (plywood), just like the title Freckles is contrasted with the mutated growths. Accuracy and predictability (freckles) are not what counts in art, but disturbance, perversion, shock and excess packaged in an attractive and seductive form. This image has a bit of everything. That is why it is so good. Paraic Leahy (1985, Limerick, Irlandia) W 2008 roku ukończył z wyróżnieniem Limerick School of Art and Design, gdzie po raz pierwszy użył farby olejnej, co zaowocowało obsesją doskonalenia tej techniki. Później rozwinął również technikę malowania akwarelami. W 2009 roku założył prowadzoną przez artystów galerię Occupy Space (Limerick). Inspiracją do pracy jest dla niego powierzchnia materiału, na którym pracuje, to ona pomaga mu zrozumieć temat. Maluje głównie na surowym drewnie (unprimed wood) oraz kolorowym papierze, które często przechowuje miesiącami, nim powstanie obraz. W tematyce prac preferuje wykorzystanie elementów graficznych. Inspirują go również historyczne obrazy lordów, rodzin królewskich oraz bohaterów wojennych. Laureat nagród: The Ucross Foundation Fellowship Award, Wyoming, USA (2011); North Tipperary Artist Support Scheme (2011, 2012 i 2013 ); Travel and Training Award, Arts Council of Ireland (2011); Claremorris Open Exhibition (2010); Tyrone Gutherie Centre Bursary Award (2010), ma na koncie wiele wystaw indywidualnych. Zawodowo zajmuje się techniczną instalacją wystaw sztuki, utrzymuje się również z malowania. Tworzy w pracowni miejskiej w Limerick, słuchając muzyki instrumentalnej. In 2008, he graduated with distinction from the Limerick School of Art and Design, where the first use of oil paint resulted in an obsession with perfecting this technique. Later, he also developed the technique of watercolor painting. In 2009 he founded artists-run gallery Occupy Space (Limerick). The inspiration for his work comes from the surface of the material on which he works, it helps him understand the subject. He paints mainly on unprimed/ raw wood and colored paper, which he often stores for months before creating a painting. In his work, he favors the use of graphic elements (or representational work). He is also inspired by historical paintings of lords, royal families, and war heroes. Winner of: The Ucross Foundation Fellowship Award, Wyoming, USA (2011), North Tipperary Artist Support Scheme (2011, 2012 & 2013), Travel and Training Award, Arts Council of Ireland (2011), Claremorris Open Exhibition (2010), Tyrone Gutherie Centre Bursary Award (2010), has already held several individual exhibitions. He works on technical installations of art exhibition, also lives off painting. He works at a city studio in Limerick, while listening to instrumental music.

8 Marzenia /Dreams technika własna / mixed media / 62 x 72 x 12 cm Paweł matyszewski Praca jest o wydostawaniu się, realizacji, spełnianiu, konsekwencji. Jest kondensacją powyższego. It s about getting out, realization, fulfillment, consequence. It is a condensation of the mentioned above. M o d e s s q e A r t M a g a z i n e P E R F E K C J O N I Ś C I 6 1 Paweł Matyszewski (1984, Białystok) Zajmuje się malarstwem, tworzy obiekty i instalacje. Mieszka i pracuje w Białymstoku i Knyszynie. Ukończył poznańską ASP na kierunku Malarstwo w pracowni prof. zw. P. C. Kowalskiego. Lubi eksperymentować, więc czasem obrazy stają się bardziej obiektami niż tradycyjnie pojmowanym malarstwem. Interesują go niszowe zachowania człowieka i środowisko wokół niego. Najczęściej porusza się blisko abstrakcji i niedopowiedzenia, pozostawiając widza w roli odkrywcy. Jego pasją jest botanika. Oprócz sztuki zajmuje się doraźnie florystyką i projektowaniem ogrodów. W przyszłości planuje mieć ogród z kolekcją drzew i roślin cieniolubnych. Interesuje go sztuka tworzenia topiarów (roślin formowanych). Kolekcjonuje szkło, głównie z PRL-u, chomikuje też sporo rzeczy, część nich z przeznaczeniem na realizacje artystyczne, np. używaną pościel. W ramach fizycznej odskoczni przerabia i odnawia zniszczone meble. Jeździ też rowerem w zapomniane miejsca Podlasia. Jest stypendystą MKiDN (2012) i dwukrotnym laureatem Biennale Malarstwa Bielska Jesień (w 2009 III nagroda, a w 2011 II nagroda). Zdobywca III nagrody w konkursie Promocje 2010 (Galeria Sztuki w Legnicy) oraz II nagrody Przestrzeń Publiczna-Konteksty (CK Zamek, Poznań, 2010). He paints, creates objects and installations. Lives and works in Białystok and Knyszyn. He graduated from the Poznań Academy of Fine Arts, where he studied Painting under prof. P.C. Kowalski. He likes to experiment, so sometimes his images become more objects than traditionally understood paintings. He is interested in the niche human behavior and the environment around it. Mostly oscillates around abstraction and allusion, leaving the role of explorers to his viewers. Botany is his passion, and in addition art, he also works in floristic and landscaping design. In the future he plans to have a garden with a collection of shady trees and plants. He is interested in the art of topiary (molding plants). Collects glass, mainly from the communist regime, hoards a lot of things, some of them for the purpose of artistic projects, such as used bedding. As part of physical activity, he converts and restores damaged furniture. He rides a bicycle in the forgotten places of Podlasie. He is a Ministry of Culture (2012) scholar, and two-time winner of the Biennial of Painting Bielsko Autumn competition (Third Prize in 2009, and Second Prize in 2011). Winner of the Third Prize in the Promocje 2010 (Gallery of Art in Legnica) and Second Prize Contexts of Public Space (Zamek, Poznań, 2010).

9 Jaś i Małgosia /Hanzel and Gretel olej, kurz i werniks na płótnie / oil, dirt and varnish on canvas / 2 szt. / 2 pcs / 35 x 35 cm Seweryn Swacha komentarz JURY: To bardzo okrutna i przerażająca bajka. Te obrazy doskonale oddają jej nastrój. Wojciech Orliński JURY opinion: It is a very cruel and scary fairytale. These images capture the mood perfectly. Dyptyk Jaś i Małgosia nawiązuje do reguł opatrzonego klasycznego malarstwa. Obrazy są pewnym odniesieniem do renesansowych (idealnych) portretów. Mają charakter ikon. Są rezultatem zmagania się z czymś, co zostało już wielokrotnie opowiedziane, pokazane, po to, aby wskazać na ciągle świeżą jakość tej samej historii, przesłania... aż do perfekcji. Interesuje mnie pewien autyzm wizualności i wadliwej doskonałości niewyczerpanej w swojej symbolice. The Hansel and Gretel diptych refers to the rules of classical painting. There are some references to the Renaissance (ideal) portraits. They have the character of icons. They are the result of struggling with something that has already been repeatedly told, shown just to indicate the enduringly fresh quality of the same story, told... to the perfection. I am interested in a kind of visual autism and flawed perfection, unexhausted in its symbolism. M o d e s s q e A r t M a g a z i n e P E R F E K C J O N I Ś C I 6 3 Seweryn Swacha (1979, Jelenia Góra) Zwany Czarnym Pędzlem i obdarzony wyjątkowo ciężką plamą. Pierwsze świadome dzieła popełnił w wieku 9 lat zainspirowany okładkami zespołów metalowych, a szczególnie Iron Maiden. Zachęcony pozytywnym odbiorem owych prac postanowił kształcić się artystycznie w Cieplicach ( ) oraz w Zielonej Górze ( ). Mniej więcej w tym okresie pod silnym wpływem D. Lyncha, Gargamela i Cylindra Tatusia Muminka w jego obrazach zaczęła dominować czerń, a tematyka prac stała się tyleż mroczna, co niepoważna. Oprócz malarstwa i rysunku zajmuje się także fotografią, kolażem, grafiką manualną i komputerową, rzeźbi również w lipie, którą to technikę (jak sam twierdzi) doprowadził do perfekcji. Radość, wolność, swoboda i szeroko pojęta szczęśliwość postrzegane przez czarne okulary, puszczone w zwolnionym tempie i od tyłu, to główne tematy, które porusza w swoich pracach. Jego ulubieni malarze to Georges de la Tour i Caspar David Friedrich. Za współczesnym malarstwem nie przepada, gdyż przypomina mu projekty banerów reklamowych na płoty (od 2011 roku pracuje w agencji reklamowej). W wolnych chwilach (których, będąc tatą małej Lilianki, prawie nie miewa) maluje obrazy, gra w chicken invaders lub podlewa kwiaty w swoim poznańskim domu. Nicknamed Black Brush and endowed with an extremely heavy stain. The first conscious works he completed at the age of 9, inspired by the covers of heavy metal bands, especially Iron Maiden. Encouraged by the positive reception of these works has decided to educate himself artistically in Cieplice ( ) and Zielona Góra ( ). Around this period, strongly influenced by David Lynch, Gargamel, and Papa Muumi s Top Hat, shades of black began to dominate in his work, and the themes have become as much dark as frivolous. In addition to drawing and painting, he also deals with photography, collage, printmaking manual and computer, and lime wood sculptures in a technique, which he claims to have perfected. Joy, freedom, liberty and happiness broadly defined perceived through black sunglasses, replayed in slow motion and backwards, are the main themes in his work. His favorite painters are Georges de la Tour and Caspar David Friedrich. He does not like contemporary painting, because it reminds him too much of the banner advertisements on fences (he has been working in an advertising agency since 2011). In his spare time (of which he does not have a lot, being a dad of little Lilianka) he paints pictures, plays Chicken Invaders or waters the flowers at his home in Poznań.

10 Bez tytułu /No title gwasz na płótnie / gouache on canvas / 20 x 24 cm Monika chlebek Zewnętrzny przejaw dokładności jest odzwierciedleniem tematu Perfekcjoniści. Dosłownie znaczy dbałość o wygląd. Natomiast to, co niedookreślone, niewidoczne, jest perfekcjonizmem wewnętrznym. Na obrazie widać elegancję. Reszta jest przestrzenią pozwalającą odbiorcy tworzyć własną narrację. Może być połączeniem zdarzeń realnych z wyobrażonymi. The external manifestation of accuracy is a reflection on the subject of Perfectionists. Literally, it means to care about appearance. However, what is vague, invisible, is the inner perfection. The painting shows elegance. The rest is a space, allowing the viewers to create their own narrative. It can be a combination of real events and imaginary ones. M o d e s s q e A r t M a g a z i n e P E R F E K C J O N I Ś C I 6 5 Monika Chlebek (1986, Kraków) Malarstwem zainteresowała się podczas oglądania albumu z twórczością Andrzeja Wróblewskiego. Jego obrazy są dla niej nadal ważne. Malując swoje, słucha audiobooków czytanych przez aktorów. Jej ulubionym jest Następny do raju Hłaski. Ukończyła krakowską ASP bez wyróżnienia. Lubi malować małe obrazki. Nie umie mówić o swoim malarstwie. Najbardziej nie lubi pytania: A co malujesz?. Kiedy była mała, intrygował ją ołtarz Jerzego Nowosielskiego w kościele na Azorach. Teraz inspiruje ją twórczość Louise Bourgeois i Davida Lyncha. W wolnych chwilach szyje ubrania, w których chodzi na wernisaże. Lubi przeglądać, bez końca magazyny o wnętrzach, czytać i wąchać książki, zatapiać dłonie w sierści swojego psa Jaśmina. Chciałaby, żeby doba trwała 48 godzin mogłaby przez 24 spać. Kiedy nie śpi, słucha The Knife. Nie podoba jej się, gdy ktoś zadaje pytanie i nie słucha odpowiedzi. Became interested in painting while viewing an album of works by Andrzej Wróblewski. His paintings are still important to her. While painting, she listens to audio books read by actors. Her favorite is Next to Paradise by Hłasko. She graduated from the Kraków Academy of Fine Arts without distinction. She likes to paint small pictures. She cannot talk about her painting. Most of all hates the question: What do you paint?. When she was little, she became intrigued by Jerzy Nowosielski s altar at a church in Azory. Nowadays, she is inspired by the work of Louise Bourgeois and David Lynch. In her free time she sews clothes, which she then wears to openings. She likes to endlessly browse through interior design magazines, read and smell books, sink hands in the hair of her dog, Jasmine. She would like for the day to last 48 hours, so that she could sleep for 24. When she is awake, she listens to The Knife. She does not like it when someone asks a question and does not listen to the answer.

11 M o d e s s q e A r t M a g a z i n e P E R F E K C J O N I Ś C I

CURATORS NETWORK 04 KRAKÓW

CURATORS NETWORK 04 KRAKÓW CURATORS NETWORK KRAKÓW Project Manager Joanna Osiewicz-Lorenzutti Assistant Coordinator Joanna Gorlach Projekty i skład / Design and typesetting Pilar Rojo Ikonografika / Iconographics Toto Castiglione

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015

KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015 KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015 1 Ryszard Wysokiński Dyrektor Galerii Krakowskiej Manager, Galeria Krakowska shopping centre Sztuka uliczna jest bardzo dynamiczna i zmienna.

Bardziej szczegółowo

ZBROJA WSPÓŁCZESNA MODERN ARMOR

ZBROJA WSPÓŁCZESNA MODERN ARMOR ZBROJA WSPÓŁCZESNA MODERN ARMOR Katalog wystawy Exhibition catalogue Muzeum Zamkowe w Malborku 2013 Związek Polskich Artystów Plastyków Zarząd Główny The Management Board of the Association of Polish Artists

Bardziej szczegółowo

Młode Malarstwo w Gdańsku Dyplomy 2013 Young painters from Gdańsk MFAs in Painting 2013

Młode Malarstwo w Gdańsku Dyplomy 2013 Young painters from Gdańsk MFAs in Painting 2013 Aleksander Bajger / Anna Białecka / Daniel Cybulski Monika Filipek / Marta Grabicka / Anna Jarmołowska Aleksandra Kotarska / Michał Łagowski / Aleksandra Maksjan Joanna Mularska / Krzysztof Nowicki / Wojciech

Bardziej szczegółowo

Polskie Rzemiosło Artystyczne. Polish Handicraft

Polskie Rzemiosło Artystyczne. Polish Handicraft Polskie Rzemiosło Artystyczne Polish Handicraft Każdy stara się otaczać rzeczami pięknymi, wartościowymi i funkcjonalnymi.dlatego dzieła mistrzów rzemiosła są traktowane nie tylko jako wyroby codziennego

Bardziej szczegółowo

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki Dla studentów, projektantów 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki 2 3 We środku Table of Contents Spis treści 6 Organizatorzy: Design Silesia, ASP Katowice, Koło Naukowe Projektowania Graficznego

Bardziej szczegółowo

Profile Recenzentów / Rewievers Profiles

Profile Recenzentów / Rewievers Profiles Profile Recenzentów / Rewievers Profiles BCXSY BCXSY to wspólna inicjatywa projektantów Boaza Cohena i Sayaki Yamamoto. W istniejącej od 2007r. pracowni, zajmują się oni wieloma aspektami pracy twórczej,

Bardziej szczegółowo

MŁODE MALARSTWO W GDAŃSKU DYPLOMY 2009 YOUNG PAINTINGS IN GDAŃSK MASTERS OF ARTS 2009

MŁODE MALARSTWO W GDAŃSKU DYPLOMY 2009 YOUNG PAINTINGS IN GDAŃSK MASTERS OF ARTS 2009 MŁODE MALARSTWO W GDAŃSKU DYPLOMY 2009 YOUNG PAINTINGS IN GDAŃSK MASTERS OF ARTS 2009 Ewelina Baran Ewa Juszkiewicz Agnieszka Kajkowska Ewa Kaletyn Justyna Kuklo Honorata Mar;n Magdalena Mellin Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Twórcze społeczności. Creative Communities

Twórcze społeczności. Creative Communities Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Spis treści Table of contents Współpraca W podróży Zofia Dworakowska

Bardziej szczegółowo

Twórcze społeczności. Creative Communities

Twórcze społeczności. Creative Communities Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Spis treści Table of contents Współpraca W podróży Zofia Dworakowska

Bardziej szczegółowo

The 7 th Vincent s Pocket International Creative Anxiety Workshops. 7. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta

The 7 th Vincent s Pocket International Creative Anxiety Workshops. 7. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta 7. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta Poznań, 5 9 maja 2008 The 7 th Vincent s Pocket International Creative Anxiety Workshops Poznań, 5 9 May 2008 Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Patronat honorowy/ Honorary patrons. Marszałek Województwa Podkarpackiego/ Marshal of the Subcarpathian Voivodeship Władysław Ortyl

Patronat honorowy/ Honorary patrons. Marszałek Województwa Podkarpackiego/ Marshal of the Subcarpathian Voivodeship Władysław Ortyl Patronat honorowy/ Honorary patrons Marszałek Województwa Podkarpackiego/ Marshal of the Subcarpathian Voivodeship Władysław Ortyl Prezydent Miasta Krosna/ President of the Krosno Piotr Przytocki Nagroda/

Bardziej szczegółowo

Radykalne Języki Radical Languages. 7 9.12.2012 Kraków

Radykalne Języki Radical Languages. 7 9.12.2012 Kraków Radykalne Języki Radical Languages 7 9.12.2012 Kraków Nicole Beutler Yann Chateigné Tytelman Sebastian Cichocki Michael Elmgreen & Ingar Dragset Jos de Gruyter & Harald Thys Styrmir Örn Guðmundsson Zhana

Bardziej szczegółowo

20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury. Kulturalny Tarnów

20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury. Kulturalny Tarnów 20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury Kulturalny Tarnów Kulturalny Tarnów Tarnów 2012 20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury Kulturalny Tarnów 20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury Tarnów 2012 Spis treści Redakcja

Bardziej szczegółowo

Tarnów w malarstwie. Tarnów in painting

Tarnów w malarstwie. Tarnów in painting TARNÓW W MALARSTWIE Tarnów w malarstwie Tarnów in painting Tarnów w malarstwie Słowo wstępne Początkowo album ten miał być dodatkiem do całkiem innego przedsięwzięcia, ale w trakcie gromadzenia materiałów,

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW!

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! okladka.indd 1 4/14/08 8:59:11 AM TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! Wydawca/Publisher: Stowarzyszenie Katedra Kultury www.katedrakultury.pl Ksia

Bardziej szczegółowo

50/50/50 BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH. Autorka koncepcji i kurator: Stanisława Zacharko-Łagowska

50/50/50 BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH. Autorka koncepcji i kurator: Stanisława Zacharko-Łagowska BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH 50/50/50 Autorka koncepcji i kurator: Stanisława Zacharko-Łagowska Współkuratorzy: Eulalia Domanowska & Jarosław Pajek Jan Fejkiel Bogusław Gradka Galeria Górna i

Bardziej szczegółowo

22. dokumentart. European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych

22. dokumentart. European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych 1 22. dokumentart European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych Neubrandenburg, GERMANY / Szczecin, POLAND 15 22.10.2013 The project is co-financed by the European

Bardziej szczegółowo

Komentatorki / Women Commentators. Katarzyna Kozyra 10 / 11. Anna Walewska. Introduction / Wprowadzenie 14 / 15

Komentatorki / Women Commentators. Katarzyna Kozyra 10 / 11. Anna Walewska. Introduction / Wprowadzenie 14 / 15 Komentatorki / Women Commentators Katalog / Catalogue Projekt graficzny i realizacja / Graphic design and realisation: Klaudia Polak-Szewczyk, Studio Blok Tłumaczenie / Translated by: Klementyna Dec Redakcja

Bardziej szczegółowo

Inara Wiłkaste. Wierzę w wartości europejskie. magazyn ludzi biznesu. Ewa Ewart. Czesław Czapliński. Janina Ochojska.

Inara Wiłkaste. Wierzę w wartości europejskie. magazyn ludzi biznesu. Ewa Ewart. Czesław Czapliński. Janina Ochojska. magazyn ludzi biznesu Wydanie specjalne 2014 ISSN 2300-0333 Ewa Ewart Musi być istotna historia do opowiedzenia Czesław Czapliński Nie czatuję z aparatem Janina Ochojska Jestem ciekawa świata Jacek Pałkiewicz

Bardziej szczegółowo

LAUREACI PRIZEWINNERS

LAUREACI PRIZEWINNERS Grafikens Hus Grafikens Hus Grafikens Hus jest jedynym muzeum w Szwecji, którego zbiory to w całoêci współczesna grafika artystyczna. Jego WysokoÊç król Karol XVI Gustaw otworzył je w 1966 roku. Grafikens

Bardziej szczegółowo

Miasto stołeczne Warszawa zaprasza na gry miejskie:

Miasto stołeczne Warszawa zaprasza na gry miejskie: 1 Motyw tegorocznej Nocy Muzeów związany jest z dwoma ważnymi wydarzenia obchodzonymi w stolicy Roku Janusza Korczaka i 100-lecia śmierci Bolesława Prusa. Bolesław Prus najbardziej warszawski pisarz autor

Bardziej szczegółowo

#53. Eternal Youth a Little Closer? Wieczna młodość o. 2B News. Wiadomości 2B. Kop do zwyciestwa! Dig for Victory!

#53. Eternal Youth a Little Closer? Wieczna młodość o. 2B News. Wiadomości 2B. Kop do zwyciestwa! Dig for Victory! c z a s o p i s m o b e z p ł a t n e #53 / f r e e WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK / SEPEMBER-OCTOBER Paszport, pieniążek, aparat i niewiele więcej! s.6 Wiadomości 2B s.4 Kop do zwyciestwa! s.10 Wieczna młodość

Bardziej szczegółowo

Journal. Christian Psychology Around The World. The. Focus Country: Poland

Journal. Christian Psychology Around The World. The. Focus Country: Poland The Journal Christian Psychology Around The World Christian psychology is moving world wide The Main Articles: Nature of despair The Role of Religious Trust in Overcoming Conflicts Personal and impersonal

Bardziej szczegółowo

Aleksander Nowak. Georgi Gospodinov. libretto libretto by. opera w dwóch aktach i szesnastu scenach an opera in two acts and sixteen scenes

Aleksander Nowak. Georgi Gospodinov. libretto libretto by. opera w dwóch aktach i szesnastu scenach an opera in two acts and sixteen scenes Aleksander Nowak pod honorowym patronatem Ambasadora Republiki Bułgarii w Polsce Vassiliya Takeva under the honourable auspices of Ambassador of the Republic of Bulgaria in Poland Vassiliy Takev światowa

Bardziej szczegółowo

20 najlepszych projektów z ostatnich pięciu lat

20 najlepszych projektów z ostatnich pięciu lat 28 20 najlepszych projektów z ostatnich pięciu lat The Top 20 Designs from the Past Five Years >Redakcyjny jubileusz zainspirował nas do opracowania przeglądu 20 najlepszych polskich projektów minionego

Bardziej szczegółowo

ZIEMIA RODZINNA MA TERRA ZIEMIA EARTH. Agnieszka Brzeżańska. s. / pp. 6 8. s. / pp. 2 5 JEDNODNIÓWKA MWW 20.2.2015

ZIEMIA RODZINNA MA TERRA ZIEMIA EARTH. Agnieszka Brzeżańska. s. / pp. 6 8. s. / pp. 2 5 JEDNODNIÓWKA MWW 20.2.2015 JEDNODNIÓWKA MWW 20.2.2015 Agnieszka Brzeżańska ZIEMIA RODZINNA s. / pp. 6 8 MA TERRA Bez tytułu (Księżyc) [Untitled (Moon)], 1968, dzięki uprzejmości [courtesy of] Image Science and Analysis Laboratory,

Bardziej szczegółowo

Wszelkie prawa zastrzeżone

Wszelkie prawa zastrzeżone KATALOG / WERSJA ONLINE CATALOG / ONLINE EDITION 09 w w w. w r o c e n t e r. p l Wszelkie prawa zastrzeżone ALL RIGHTS RESERVED 13. BIENNALE SZTUKI MEDIÓW WR0 09 13th MEDIA ART BIENNALE WRO 09 09 wydarzenia

Bardziej szczegółowo