III Kolekcja tematyczna zwycięskich obrazów I Międzynarodowego Konkursu Malarskiego. Modessqe. edycja:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "III Kolekcja tematyczna zwycięskich obrazów I Międzynarodowego Konkursu Malarskiego. Modessqe. edycja:"

Transkrypt

1 III Kolekcja tematyczna zwycięskich obrazów I Międzynarodowego Konkursu Malarskiego III Thematic collection of the Modessqe 1st International Painting Contest winning paintings, subject: PERFECTIONISTS It gives us no less pleasure to present the final thematic collection of the best nine canvases selected out of submitted to the competition from all over the world. We would also like to present a selection of jury comments, bios and artist statements. Modessqe 4 6 M o d e s s q e A r t M a g a z i n e P E R F E K C J O N I Ś C I edycja: P R A C E IIIkolekcji PERFEKCJONIŚCI Z nie mniejszą przyjemnością przedstawiamy ostatnią kolekcję tematyczną dziewięciu najlepszych płócien z tysiąca trzystu pięćdziesięciu prac z całego świata zgłoszonych do konkursu. Prezentujemy wybrane komentarze Jury, biogramy oraz wypowiedzi artystów. R a b a t k a a g a t a k u s I h a t e y o u A n i t a m i k a s P o r t r e t t r u m i e n n y 2 Ł u k a s z p a t e l c z y k Jależęaojciecnigdynachorobowym n i e b y ł M a r t a n a d o l l e Makemyfleshcreep,Freckles P a r a i c L e a h y Marzeniapawełmatyszewski J a ś i M a ł g o s i a s e w e r y n s w a c h a B e z t y t u ł u m o n i k a c h l e b e k

2 JURORZY O III ZWYCIĘSKIEJ KOLEKCJI: Wątpliwa perfekcja relacji międzyludzkich, subwersywny wybór estetyki w stosunku do opisanej patologii w dość otwarty sposób mogłyby łączyć kolejną selekcję prac konkursowych. Wyidealizowane portrety problemów dermatologicznych u Paraic Leachy, perfekcyjny, anestetyczny model nienawiści u Anity Mikas w I hate you, podejrzanie sztuczna rabatka rodem z horrorów u Agaty Kus, autorefleksyjny obraz Ja leżę a ojciec na chorobowym nigdy nie był Marty Nadolle, zakurzony Jaś i Małgosia Seweryna Swachy czy Portret Trumienny 2 Łukasza Patelczyka, wszystkie te prace w różny sposób wykorzystują właściwą malarstwu możliwość ujawnienia intymnej, wypartej społecznie treści z zastosowaniem często paradoksalnie odmiennej konwencji. Dominik Lejman The questionable perfection of the relationships between people and the subversive choice of esthetics in view of the described pathology - obviously bind together the next selection of works taking part in the contest. Idealized portraits of dermatological problems presented by Paraic Leachy; a perfect, unaesthetic model of hatred in I hate you by Anita Mikas; an equivocally artificial flower bed, as if it came from horrors, created by Agata Kus; the self-reflectional painting I Stay in Bed Now and My Father Never Was on Sick Leave by Marta Nadolle; dust-covered Hansel and Gretel by Seweryn Swacha and Coffin Portrait by Łukasz Patelczyk all those works make use of the possibility to unveil the intimate contents rejected by society, often by means of the paradoxically distinct convention. M o d e s s q e A r t M a g a z i n e P E R F E K C J O N I Ś C I 4 9 Trzecia kolekcja jest według mnie najciekawsza, ponieważ jest najbardziej niejednoznaczna. Sztuka nie lubi wielkich tematów i ambitnych zadań czy celów. Jej sens wykluwa się raczej na marginesie, trochę mimochodem, bez zadęcia czy przesadnych ambicji wszystko na temat. Ten zestaw pełen jest wspaniałych obrazów, które się dopełniają, wzmacniają wzajemnie, komentują. To obrazy o doskonałej niedoskonałości: o człowieku. Doskonałej niestabilności. Grzegorz Sztwiertnia In my opinion, the third collection is the most interesting one, because it is really ambiguous. Art does not like great ideas and challenging tasks or objectives. Its meaning reveals rather incidentally, by the way. With no intemperate ambition to stick to the point. This is the set of admirable paintings - they complement each other, sustain, commentate. They tell us about the perfect imperfection: about human being. Perfect instability. To ryzykowna, ambitna kolekcja. Są tu dzieła szokujące. Są tu obrazy, które mogą się śnić po nocach, i to niekoniecznie będą przyjemne sny. Ale nie da się obok nich przejść obojętnie. Wojciech Orliński This collection is risky and ambitious. Some masterpieces included in it are shocking. About some of those paintings you will maybe dream at night and the dreams will not necessarily be nice. But you cannot be indifferent to them.

3 Rabatka / Flower Bed olej na płótnie / oil on canvas / 140 x 200 cm Agata Kus komentarz JURY: Obraz Agaty Kus o gęstej i niepokojącej strukturze prowadzi dwuznaczną grę z widzem, zarówno na poziomie wizualnym, jak i symbolicznym. Odwołując się do konwencji malarstwa naiwnego, powtarza jego manierę formalną i tematyczną. Na obrazie widzimy płachtę gęstej, soczystej, pofałdowanej murawy okolonej różnokolorowymi kępami kwiatów. Forma tej płachty odnosi się do figury łoża i grobu złożenia do grobu. Grobowy nastrój kreowany przez obraz odrzuca widza, wzbudzając jednocześnie (i stopniowo) chorą fascynację. Temat miłości i śmierci (Erosa i Tanatosa) jest w sztuce obecny i popularny od stuleci, a podjęty tu na nowo urzeka bezpretensjonalnością i świeżością (?). Grzegorz Sztwiertnia JURY opinion: Agata Kus painting, with a dense and disturbing structure, plays an ambiguous game with the audience, both on the visual and symbolic level. Referring to the conventions of naïve art, it repeats its formal and thematic mannerism. In the picture we see a thick sheet of lush, undulating grasslands lined with multicolored clusters of flowers. Form of the sheet refers to the figure of a bed and a grave a burial. Gloomy mood created by the image repulses the viewer, at the same time (and gradually) evoking sick fascination. The theme of Love and Death (Eros and Thanatos) has been present and popular in the arts for centuries, and undertaken here again captivates with unpretentiousness and freshness (?). M o d e s s q e A r t M a g a z i n e P E R F E K C J O N I Ś C I 5 1 Agata Kus (1987, Krosno) Doktorantka ASP w Krakowie, gdzie mieszka i pracuje. Absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (dyplom w pracowni prof. Leszka Misiaka, 2012). Zajmuje się malarstwem, tkaniną, rysunkiem, kolażem, tworzeniem obiektów przestrzennych i video. Działa również w grupie Kuku Kuku. Prace Agaty Kus dotykają często bardzo trudnych tematów formowania się tożsamości płciowej, dojrzewania, problemów w leczeniu narcystycznych ran, narodzin i triumfu kobiecości. Tematy te rozładowuje często humorystyczny charakter prac lub ironiczny tekst pojawiający się na obrazach, wydłubany w często jeszcze mokrej farbie. Zainspirowana teoriami psychologicznymi, m.in. Melanie Klein, literaturą, filmem, tekstami piosenek, starymi rodzinnymi fotografiami, Agata Kus skupia się również na ciemnej stronie związków i złożonych uczuć. Wykonane w różnych mediach prace łączy pewien rodzaj cichego protestu, tajemnicy, tęsknoty lub pragnienia. Jej twórczość prezentowana była na wielu wystawach w kraju (m.in. Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, Galeria Zderzak, WRO Media Art Biennale) i za granicą (Paryż, Austria, Niemcy, Włochy). Doctoral student at the Academy of Fine Arts in Kraków, where she lives and works. Graduate in Painting of the Academy of Fine Arts in Kraków (diploma under prof. Leszek Misiak, 2012). She works with paint, fabric, drawing, collage, creating spatial objects and videos. She also performs in the Kuku Kuku group. Works of Agata Kus touch upon the often difficult issues of gender identity formation, maturation, problems of healing narcissistic wounds, birth and triumph of femininity. The charge of these topics is unloaded by the often humorous character of the works, or ironic text appearing in the paintings, often picked in paint while it is still wet. Inspired by the psychological theories of Melanie Klein, among others, literature, film, song lyrics, old family photos, Agata Kus also focuses on the dark side of relationships and complex feelings. Her works use a variety of media, but they all combine a kind of silent protest, mystery, longing or desire. Her works have been shown in numerous exhibitions around the country (MOCAK Museum of Contemporary Art, Zderzak Gallery, WRO Media Art Biennale, among others) and abroad (Paris, Austria, Germany, Italy).

4 I hate you akryl na płótnie / acrylic on canvas / 150 x 100 cm Anita mikas Praca przywołuje obraz idealnie zaprojektowanego miasta oraz perfekcyjnie zaplanowanej przestrzeni fortu Breendonk. Miejsca te, mające chronić, ułatwiać życie przebywającym w nich ludziom, zmieniały swą funkcję na całkowicie odwrotną: zamiast chronić niszczyły. Perfekcyjni ludzie i miejsca nie istnieją, są utopią, do której, mimo świadomości porażki, nadal dążę. The work evokes the image of an ideally designed city and perfectly planned space of Fort Breendonk. These places, although designed to protect, make life easier for their residents, ended up changing their function to the complete opposite: instead of protecting destroyed. Perfect people and places do not exist, they are an utopia I continue to strive for, despite the awareness of defeat. M o d e s s q e A r t M a g a z i n e P E R F E K C J O N I Ś C I 5 3 Anita Mikas (1988, Zduńska Wola) Studentka ostatniego roku studiów magisterskich na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu w Pracowni Malarstwa prof. Wojciecha Łazarczyka oraz studiów podyplomowych w Hochschule für Grafik und Buchkunst w Lipsku w klasie Malarstwa i Grafiki prof. Heriberta C. Ottersbacha. Ponieważ uczy się w dwóch różnych miejscach, postanowiła co pół roku zmieniać kraj zamieszkania. Od dwóch lat semestry letnie spędza w Niemczech, a zimowe w Polsce. Za swoje największe zalety uznaje systematyczność i pracowitość. Jej największą inspiracją jest literatura, w szczególności dzieła W. G. Sebalda, Herty Müller, Thomasa Bernharda oraz Rolanda Barthesa. Final year student of Painting at the University of Arts in Poznań, under prof. Wojciech Łazarczyk and postgraduate studies student at the Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig in the class of Painting and Graphics under Prof. Heribert C. Ottersbach. Because of studying in two different places, decided to semi-annually change the country of residence. For two years she has been spending summer semesters in Germany and winter in Poland. Recognizes systematic approach and diligence as her best qualities. Her biggest inspiration is literature, especially the works of W.G. Sebald, Herta Müller, Thomas Bernhard, and Roland Barthes.

5 Portret trumienny 2 /Coffin Portrait 2 akryl na płótnie / acrylic on canvas / 100 x 80 cm Łukasz patelczyk M o d e s s q e A r t M a g a z i n e P E R F E K C J O N I Ś C I 5 5 Czy dążenie do perfekcji nie jest czasem początkiem problemów? Czy nadmierna doskonałość człowieka nie jest patologiczna, antyhumanistyczna? Czy błędy, które popełniamy, nie czynią z nas ludzi? Malarstwo jest poszukiwaniem, drogą do perfekcji. Wiele prób prowadzi donikąd, jednak czasem zdarza się obraz, który mieści się w ramach, w przedziale do zaakceptowania. Myślę, że jest to droga do perfekcjonizmu. Is the pursuit of perfection not the beginning of problems? Is excessive human perfection not pathological, anti-humanist? Are the mistakes we make not what makes us human? Painting is an exploration, a path to perfection. Many attempts lead nowhere, but sometimes it happens, that a painting falls within the frame, within the range of being acceptable. I think that this is the way to perfectionism. Łukasz Patelczyk (1986, Wejherowo) Obecnie jest rezydentem w pracowni malarskiej w Kolonii Artystów w Gdańsku, gdzie oprócz własnej pracy twórczej prowadzi warsztaty artystyczne w ramach projektu DOM. Tam też miała miejsce jego pierwsza indywidualna wystawa Tytuł to pułapka. W 2012 roku uzyskał dyplom mgr. sztuki na Wydziale Malarstwa w gdańskiej ASP w pracowni prof. Teresy Miszkin. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych, między innymi Still Nature, Opowieści Niesamowite, Last Minute, Envio do Polonia, Witch House Part 999. W 2011 roku otrzymał nagrodę specjalną miesięczne stypendium w Walencji w konkursie Artystyczna Podróż Hestii. Jest również finalistą konkursów Promocje, Świeża Krew, Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne w Pieńkowie. Mieszka i pracuje w Gdańsku. He is currently a resident of the painting studio at the Artists Colony in Gdańsk, where, in addition to their own creative work, he conducts workshops within scope of the DOM project. Also there he held his first individual exhibition The title is a trap. In 2012 he received a Master of Arts degree from the Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in Gdańsk under prof. Teresa Miszkin. He has participated in numerous group exhibitions, including Still Nature, Amazing Stories, Last Minute, Envio do Polonia, Witch House Part 999. In 2011 he was awarded a special prize a monthly scholarship in Valencia from the Artist s Journey Hestia competition. He is also a finalist of Promotions, Fresh Blood, International Art Workshops in Pieńków competitions. Lives and works in Gdańsk.

6 Ja leżę a ojciec nigdy na chorobowym nie był / I Stay in Bed Now and My Father Never Was on Sick Leave / technika własna / mixed media / 70 x 70 cm Marta nadolle Interesuje mnie moje własne otoczenie. W swoich pracach nie wychylam się poza osobiste doświadczenia. Staram się opisywać czas, w jakim żyję. Interesuje mnie emocjonalny aspekt dojrzewania. Pokazuję bliskie mi osoby, zawieszone między dzieciństwem a dorosłością. Opowiadam o doświadczeniach, które towarzyszą kształtującemu się człowiekowi. Dzieciństwo to szczególny czas pełen tajemniczych odkryć i spotkań oko w oko z wielką niewiadomą. Pragnienie dojrzałości idzie w parze z lękiem przed nią. Dzieci coraz szybciej dorastają, a osoby dorosłe nie myślą o przyszłości, żyją dniem dzisiejszym. Być może czują, że coś tracą. Tęsknią za beztroskim dzieciństwem Pragną wygody, jednak codzienne życie nie niesie ze sobą tak wielu oczekiwanych przyjemności. I am interested in my own environment. In my works, I do not go outside of my personal experiences. I try to describe the time in which I live. I am interested in the emotional aspect of adolescence. I portray people, who are close to me, suspended between childhood and adulthood. I talk about human formative experiences. Childhood is a special time full of mysterious discoveries and meeting face to face with the great unknown. The desire for maturity goes hand in hand with the fear of it. Children grow up faster and faster, and adults do not think about the future, they live for today. Perhaps they feel that they are losing something. They yearn for a carefree childhood... They want convenience, but everyday life does not bring so many expected pleasures. M o d e s s q e A r t M a g a z i n e P E R F E K C J O N I Ś C I 5 7 Marta Nadolle (1989, Skwierzyn) Studiowała Malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, a obecnie przygotowuje dyplom w pracowni malarskiej prof. Jarosława Modzelewskiego i pracowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej prof. Mirosława Duchowskiego w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 2008 roku została wyróżniona w Ogólnopolskim konkursie,,artystyczny Indeks Hestii. Bliskie jej media to malarstwo, rysunek, instalacja, fotografia. Stara się nie oddzielać praktyki artystycznej od życia. Inspiruje się działalnością artystyczną dzieci, malarstwem Jeana Dubuffeta, Aleksandra Gierymskiego, fotografią Nan Goldin, pracami Tracey Emin. Bardzo lubi filmy (ogląda czasem po 3 dziennie) i gdy maluje, zamiast muzyki w tle woli mieć włączony film. Szczególnie ceni te Larry Clarka i Todda Solondza. Gdyby nie malarstwo, chciałaby pracować w przedszkolu, bo czasem lepiej rozmawia jej się z dziećmi niż z dorosłymi. Natomiast ma nadzieję, że syndrom Piotrusia Pana ma już za sobą. Po studiach chciałaby wyjechać na rezydencję artystyczną do Berlina. Studied Painting at the Academy of Fine Arts in Gdańsk, and is currently working on a degree in Painting under prof. Jarosław Modzelewski and studio Art in Public Space under prof. Mirosław Duchowski at the Warsaw Academy of Fine Arts. In 2008 she was featured in the Hestia Artistic Index national competition. The media she is particularly close to are: painting, drawing, installation, photography. She tries not to separate the artistic practice from everyday life. Inspired by artistic activities of children, paintings of Jean Dubuffet, Alexander Gierymski, photographs of Nan Goldin, and the work of Tracey Emin. She really likes movies (sometimes watches three a day) and, while painting, rather than listening to music she prefers to have a movie playing in the background. She especially appreciates Larry Clark and Todd Solondz. If not for painting, she would like to work in a kindergarten, because sometimes she prefers talking with children rather than adults. However, she hopes that she has put the Peter Pan syndrome behind her. After graduation she would like to go for artistic residency in Berlin.

7 Make my flesh creep olej na desce / oil on wood / 42 x 50 cm Freckles olej na desce / oil on wood / 42 x 50 cm M o d e s s q e A r t M a g a z i n e P E R F E K C J O N I Ś C I 5 9 Paraic Leahy komentarz JURY: Skromny obraz na sklejce (drugi z dyptyku) przedstawia popiersie kobiety z dziwnym, kaktusowatym wykwitem na twarzy. Precyzja w odtworzeniu detali kontrastuje z surowością podłoża (sklejka), tak jak tytułowe piegi ze zmutowaną formą narośli. W sztuce nie liczy się poprawność i przewidywalność (piegi), ale eksces, wynaturzenie, szok i przekroczenie opakowane w atrakcyjną i uwodzącą formę. Ten obraz ma po trosze to wszystko. Dlatego jest tak dobry. Grzegorz Sztwiertnia JURY opinion: Modest painting on plywood (the second one of the diptych) shows a bust of a woman with a strange, cactus-like rash on her face. Precision in the reconstruction of detail is contrasted with the severity of the substrate (plywood), just like the title Freckles is contrasted with the mutated growths. Accuracy and predictability (freckles) are not what counts in art, but disturbance, perversion, shock and excess packaged in an attractive and seductive form. This image has a bit of everything. That is why it is so good. Paraic Leahy (1985, Limerick, Irlandia) W 2008 roku ukończył z wyróżnieniem Limerick School of Art and Design, gdzie po raz pierwszy użył farby olejnej, co zaowocowało obsesją doskonalenia tej techniki. Później rozwinął również technikę malowania akwarelami. W 2009 roku założył prowadzoną przez artystów galerię Occupy Space (Limerick). Inspiracją do pracy jest dla niego powierzchnia materiału, na którym pracuje, to ona pomaga mu zrozumieć temat. Maluje głównie na surowym drewnie (unprimed wood) oraz kolorowym papierze, które często przechowuje miesiącami, nim powstanie obraz. W tematyce prac preferuje wykorzystanie elementów graficznych. Inspirują go również historyczne obrazy lordów, rodzin królewskich oraz bohaterów wojennych. Laureat nagród: The Ucross Foundation Fellowship Award, Wyoming, USA (2011); North Tipperary Artist Support Scheme (2011, 2012 i 2013 ); Travel and Training Award, Arts Council of Ireland (2011); Claremorris Open Exhibition (2010); Tyrone Gutherie Centre Bursary Award (2010), ma na koncie wiele wystaw indywidualnych. Zawodowo zajmuje się techniczną instalacją wystaw sztuki, utrzymuje się również z malowania. Tworzy w pracowni miejskiej w Limerick, słuchając muzyki instrumentalnej. In 2008, he graduated with distinction from the Limerick School of Art and Design, where the first use of oil paint resulted in an obsession with perfecting this technique. Later, he also developed the technique of watercolor painting. In 2009 he founded artists-run gallery Occupy Space (Limerick). The inspiration for his work comes from the surface of the material on which he works, it helps him understand the subject. He paints mainly on unprimed/ raw wood and colored paper, which he often stores for months before creating a painting. In his work, he favors the use of graphic elements (or representational work). He is also inspired by historical paintings of lords, royal families, and war heroes. Winner of: The Ucross Foundation Fellowship Award, Wyoming, USA (2011), North Tipperary Artist Support Scheme (2011, 2012 & 2013), Travel and Training Award, Arts Council of Ireland (2011), Claremorris Open Exhibition (2010), Tyrone Gutherie Centre Bursary Award (2010), has already held several individual exhibitions. He works on technical installations of art exhibition, also lives off painting. He works at a city studio in Limerick, while listening to instrumental music.

8 Marzenia /Dreams technika własna / mixed media / 62 x 72 x 12 cm Paweł matyszewski Praca jest o wydostawaniu się, realizacji, spełnianiu, konsekwencji. Jest kondensacją powyższego. It s about getting out, realization, fulfillment, consequence. It is a condensation of the mentioned above. M o d e s s q e A r t M a g a z i n e P E R F E K C J O N I Ś C I 6 1 Paweł Matyszewski (1984, Białystok) Zajmuje się malarstwem, tworzy obiekty i instalacje. Mieszka i pracuje w Białymstoku i Knyszynie. Ukończył poznańską ASP na kierunku Malarstwo w pracowni prof. zw. P. C. Kowalskiego. Lubi eksperymentować, więc czasem obrazy stają się bardziej obiektami niż tradycyjnie pojmowanym malarstwem. Interesują go niszowe zachowania człowieka i środowisko wokół niego. Najczęściej porusza się blisko abstrakcji i niedopowiedzenia, pozostawiając widza w roli odkrywcy. Jego pasją jest botanika. Oprócz sztuki zajmuje się doraźnie florystyką i projektowaniem ogrodów. W przyszłości planuje mieć ogród z kolekcją drzew i roślin cieniolubnych. Interesuje go sztuka tworzenia topiarów (roślin formowanych). Kolekcjonuje szkło, głównie z PRL-u, chomikuje też sporo rzeczy, część nich z przeznaczeniem na realizacje artystyczne, np. używaną pościel. W ramach fizycznej odskoczni przerabia i odnawia zniszczone meble. Jeździ też rowerem w zapomniane miejsca Podlasia. Jest stypendystą MKiDN (2012) i dwukrotnym laureatem Biennale Malarstwa Bielska Jesień (w 2009 III nagroda, a w 2011 II nagroda). Zdobywca III nagrody w konkursie Promocje 2010 (Galeria Sztuki w Legnicy) oraz II nagrody Przestrzeń Publiczna-Konteksty (CK Zamek, Poznań, 2010). He paints, creates objects and installations. Lives and works in Białystok and Knyszyn. He graduated from the Poznań Academy of Fine Arts, where he studied Painting under prof. P.C. Kowalski. He likes to experiment, so sometimes his images become more objects than traditionally understood paintings. He is interested in the niche human behavior and the environment around it. Mostly oscillates around abstraction and allusion, leaving the role of explorers to his viewers. Botany is his passion, and in addition art, he also works in floristic and landscaping design. In the future he plans to have a garden with a collection of shady trees and plants. He is interested in the art of topiary (molding plants). Collects glass, mainly from the communist regime, hoards a lot of things, some of them for the purpose of artistic projects, such as used bedding. As part of physical activity, he converts and restores damaged furniture. He rides a bicycle in the forgotten places of Podlasie. He is a Ministry of Culture (2012) scholar, and two-time winner of the Biennial of Painting Bielsko Autumn competition (Third Prize in 2009, and Second Prize in 2011). Winner of the Third Prize in the Promocje 2010 (Gallery of Art in Legnica) and Second Prize Contexts of Public Space (Zamek, Poznań, 2010).

9 Jaś i Małgosia /Hanzel and Gretel olej, kurz i werniks na płótnie / oil, dirt and varnish on canvas / 2 szt. / 2 pcs / 35 x 35 cm Seweryn Swacha komentarz JURY: To bardzo okrutna i przerażająca bajka. Te obrazy doskonale oddają jej nastrój. Wojciech Orliński JURY opinion: It is a very cruel and scary fairytale. These images capture the mood perfectly. Dyptyk Jaś i Małgosia nawiązuje do reguł opatrzonego klasycznego malarstwa. Obrazy są pewnym odniesieniem do renesansowych (idealnych) portretów. Mają charakter ikon. Są rezultatem zmagania się z czymś, co zostało już wielokrotnie opowiedziane, pokazane, po to, aby wskazać na ciągle świeżą jakość tej samej historii, przesłania... aż do perfekcji. Interesuje mnie pewien autyzm wizualności i wadliwej doskonałości niewyczerpanej w swojej symbolice. The Hansel and Gretel diptych refers to the rules of classical painting. There are some references to the Renaissance (ideal) portraits. They have the character of icons. They are the result of struggling with something that has already been repeatedly told, shown just to indicate the enduringly fresh quality of the same story, told... to the perfection. I am interested in a kind of visual autism and flawed perfection, unexhausted in its symbolism. M o d e s s q e A r t M a g a z i n e P E R F E K C J O N I Ś C I 6 3 Seweryn Swacha (1979, Jelenia Góra) Zwany Czarnym Pędzlem i obdarzony wyjątkowo ciężką plamą. Pierwsze świadome dzieła popełnił w wieku 9 lat zainspirowany okładkami zespołów metalowych, a szczególnie Iron Maiden. Zachęcony pozytywnym odbiorem owych prac postanowił kształcić się artystycznie w Cieplicach ( ) oraz w Zielonej Górze ( ). Mniej więcej w tym okresie pod silnym wpływem D. Lyncha, Gargamela i Cylindra Tatusia Muminka w jego obrazach zaczęła dominować czerń, a tematyka prac stała się tyleż mroczna, co niepoważna. Oprócz malarstwa i rysunku zajmuje się także fotografią, kolażem, grafiką manualną i komputerową, rzeźbi również w lipie, którą to technikę (jak sam twierdzi) doprowadził do perfekcji. Radość, wolność, swoboda i szeroko pojęta szczęśliwość postrzegane przez czarne okulary, puszczone w zwolnionym tempie i od tyłu, to główne tematy, które porusza w swoich pracach. Jego ulubieni malarze to Georges de la Tour i Caspar David Friedrich. Za współczesnym malarstwem nie przepada, gdyż przypomina mu projekty banerów reklamowych na płoty (od 2011 roku pracuje w agencji reklamowej). W wolnych chwilach (których, będąc tatą małej Lilianki, prawie nie miewa) maluje obrazy, gra w chicken invaders lub podlewa kwiaty w swoim poznańskim domu. Nicknamed Black Brush and endowed with an extremely heavy stain. The first conscious works he completed at the age of 9, inspired by the covers of heavy metal bands, especially Iron Maiden. Encouraged by the positive reception of these works has decided to educate himself artistically in Cieplice ( ) and Zielona Góra ( ). Around this period, strongly influenced by David Lynch, Gargamel, and Papa Muumi s Top Hat, shades of black began to dominate in his work, and the themes have become as much dark as frivolous. In addition to drawing and painting, he also deals with photography, collage, printmaking manual and computer, and lime wood sculptures in a technique, which he claims to have perfected. Joy, freedom, liberty and happiness broadly defined perceived through black sunglasses, replayed in slow motion and backwards, are the main themes in his work. His favorite painters are Georges de la Tour and Caspar David Friedrich. He does not like contemporary painting, because it reminds him too much of the banner advertisements on fences (he has been working in an advertising agency since 2011). In his spare time (of which he does not have a lot, being a dad of little Lilianka) he paints pictures, plays Chicken Invaders or waters the flowers at his home in Poznań.

10 Bez tytułu /No title gwasz na płótnie / gouache on canvas / 20 x 24 cm Monika chlebek Zewnętrzny przejaw dokładności jest odzwierciedleniem tematu Perfekcjoniści. Dosłownie znaczy dbałość o wygląd. Natomiast to, co niedookreślone, niewidoczne, jest perfekcjonizmem wewnętrznym. Na obrazie widać elegancję. Reszta jest przestrzenią pozwalającą odbiorcy tworzyć własną narrację. Może być połączeniem zdarzeń realnych z wyobrażonymi. The external manifestation of accuracy is a reflection on the subject of Perfectionists. Literally, it means to care about appearance. However, what is vague, invisible, is the inner perfection. The painting shows elegance. The rest is a space, allowing the viewers to create their own narrative. It can be a combination of real events and imaginary ones. M o d e s s q e A r t M a g a z i n e P E R F E K C J O N I Ś C I 6 5 Monika Chlebek (1986, Kraków) Malarstwem zainteresowała się podczas oglądania albumu z twórczością Andrzeja Wróblewskiego. Jego obrazy są dla niej nadal ważne. Malując swoje, słucha audiobooków czytanych przez aktorów. Jej ulubionym jest Następny do raju Hłaski. Ukończyła krakowską ASP bez wyróżnienia. Lubi malować małe obrazki. Nie umie mówić o swoim malarstwie. Najbardziej nie lubi pytania: A co malujesz?. Kiedy była mała, intrygował ją ołtarz Jerzego Nowosielskiego w kościele na Azorach. Teraz inspiruje ją twórczość Louise Bourgeois i Davida Lyncha. W wolnych chwilach szyje ubrania, w których chodzi na wernisaże. Lubi przeglądać, bez końca magazyny o wnętrzach, czytać i wąchać książki, zatapiać dłonie w sierści swojego psa Jaśmina. Chciałaby, żeby doba trwała 48 godzin mogłaby przez 24 spać. Kiedy nie śpi, słucha The Knife. Nie podoba jej się, gdy ktoś zadaje pytanie i nie słucha odpowiedzi. Became interested in painting while viewing an album of works by Andrzej Wróblewski. His paintings are still important to her. While painting, she listens to audio books read by actors. Her favorite is Next to Paradise by Hłasko. She graduated from the Kraków Academy of Fine Arts without distinction. She likes to paint small pictures. She cannot talk about her painting. Most of all hates the question: What do you paint?. When she was little, she became intrigued by Jerzy Nowosielski s altar at a church in Azory. Nowadays, she is inspired by the work of Louise Bourgeois and David Lynch. In her free time she sews clothes, which she then wears to openings. She likes to endlessly browse through interior design magazines, read and smell books, sink hands in the hair of her dog, Jasmine. She would like for the day to last 48 hours, so that she could sleep for 24. When she is awake, she listens to The Knife. She does not like it when someone asks a question and does not listen to the answer.

11 M o d e s s q e A r t M a g a z i n e P E R F E K C J O N I Ś C I

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk Ewa Juszkiewicz / bio EWA JUSZKIEWICZ Born on 3 September 1984 in Gdańsk. Lives and works in Cracow. Engaged in painting, drawing and animation art. Co-founder of vj-collective AAA Tanie Wizualki. Education

Bardziej szczegółowo

MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015

MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015 MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015 PAINTING January - March 2015 COLLIERS OFFICE GALLERY Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą inicjatywą Colliers Office Gallery, która ma na celu promowanie młodych

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley pis treści chool... p. y things... p. ports... p. y home... p. 8 y family... p. 0 nimals... p. Free-time activities... p. 8 Food... p. Virginia vans Jenny ooley łownictwo ZZW chool like aths and nglish

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s dimensions: 38.5 x 28.5 cm technique: 12 black and white silver gelatin fiber prints made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN Each portfolio is numbered and signed

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS Mateusz Szczypiński / bio MATEUSZ SZCZYPIŃSKI Born in 1984 in Piekary Śląskie, lives ans works in Cracow. Mateusz Szczypiński, author of collages and oil paintings, serves anew the patterns that have already

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zadania egzaminacyjne Rozmowa wstępna (rozgrzewka językowa) Zadanie 1 rozmowa sterowana Zadanie 2 ilustracja + 3 pytania Zadanie

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture /lokalna FILIP BERENDT photography and sculpture Filip Berendt studied at the Department of Graphic Art in the Academy of Fine Arts in Łódź, at the Department of Photography in the Academy of Fine Arts

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4 Academic year 2014/2015 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Sculpture and Intermedia Long-cycle Master s degree studies (5 years) The Faculty of Sculpture is divided into two fields of study: Sculpture

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SHEMAT PUNKTOWANIA KWIEIEŃ 2014 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie proste,

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2015 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2015 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH. PORTRETY i SYTUACJE

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH. PORTRETY i SYTUACJE BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH PORTRETY i SYTUACJE PAPIEROSY. ZMĘCZONE TWARZE akryl na płótnie, 150 x 120 cm WAŻNIEJSZE WYSTAWY INDYWIDUALNE: 2012 Figuracja malarstwo. Galeria Ether, Warszawa. 2010

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1)

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2013 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo

1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski.

1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski. 1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski 2 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski Copyright bywojciech Malinowski & Grafika, fotografie i projekt okładki: Wojciech Malinowski ISBN 978-83-62480-48-7

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

Zofia Nierodzińska. portfolio

Zofia Nierodzińska. portfolio Zofia Nierodzińska portfolio Zofia Nierodzińska ur. 11.04.1985 w Łomży, absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie, od 2005 do 2010 roku studentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

name / imię surname / nazwisko e-mail phone number / telefon PORTFOLIO KAROLINA BANACHOWICZ banachowicz.karolina@gmail.com +48 507 662 459

name / imię surname / nazwisko e-mail phone number / telefon PORTFOLIO KAROLINA BANACHOWICZ banachowicz.karolina@gmail.com +48 507 662 459 name / imię surname / nazwisko e-mail phone number / telefon PORTFOLIO KAROLINA BANACHOWICZ banachowicz.karolina@gmail.com +48 507 662 459 performance art SZTUKA PERFORMANCE video art SZTUKA VIDEO photography

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

SCENE 1. Mummy: Grandma s very sick today. Please take it to her now. Be good - and don t stop in the big, dark, wood!

SCENE 1. Mummy: Grandma s very sick today. Please take it to her now. Be good - and don t stop in the big, dark, wood! Scenariusz językowego przedstawienia teatralnego,,czerwony Kapturek połączonego z lekcją języka angielskiego,, Little Red Riding Hood by the Brothers Grimm (June 2013 ) Narrator 1 (a bird): SCENE 1 This

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House

Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House The Jan Matejko House a Branch of the National Museum in Krakow and the oldest biographical museum

Bardziej szczegółowo

Azorro. Wojciech Bąkowski. Wunderteam. Rodzina / Family,, 2004, 9 15. Film mówiony 3 / Spoken Movie 3 2008, 9 41. Przyczepa / RV,, 2005, 11 16

Azorro. Wojciech Bąkowski. Wunderteam. Rodzina / Family,, 2004, 9 15. Film mówiony 3 / Spoken Movie 3 2008, 9 41. Przyczepa / RV,, 2005, 11 16 13 18 września / 13th-18th September Czy kolor jest ważnym elementem pracy? / Is colour an important element In an artwork? Azorro Rodzina / Family,, 2004, 9 15 Wojciech Bąkowski Film mówiony 3 / Spoken

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Muzeum Czartoryskich; Questions of foreigners visiting The Princes Czartoryski Museum

Pytania cudzoziemców zwiedzających Muzeum Czartoryskich; Questions of foreigners visiting The Princes Czartoryski Museum Pytania cudzoziemców zwiedzających Muzeum Czartoryskich; Questions of foreigners visiting The Princes Czartoryski Museum Muzeum Książąt Czartoryskich to jest oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie, będącego

Bardziej szczegółowo

27 października 2015r. NEWS FROM IH KATOWICE. In this Newsletter: English Vocabulary box: Halloween

27 października 2015r. NEWS FROM IH KATOWICE. In this Newsletter: English Vocabulary box: Halloween 27 października 2015r. NEWS FROM IH KATOWICE In this Newsletter: English Vocabulary box: Halloween Co się wydarzyło? Relacja z Halloween Kids' Club Nowa tablica nauczycieli Wirtualny Sekretariat Super

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu, w zadaniach 1.1. 1.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A lub B. 1.1. Chłopiec dzwoni do

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Montessori na całe życie: zadziwiające obszary rozwoju Montessori for Life: The Amazing Planes of Development. Paul Epstein, Ph.D.

Montessori na całe życie: zadziwiające obszary rozwoju Montessori for Life: The Amazing Planes of Development. Paul Epstein, Ph.D. Montessori na całe życie: zadziwiające obszary rozwoju Montessori for Life: The Amazing Planes of Development Paul Epstein, Ph.D. Kwiecień 2012 Zadziwiające obszary rozwoju The Amazing Planes of Development

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Przemysław Walaszek whiteblue

Przemysław Walaszek whiteblue Na co dzień pracuję w jednej z olsztyńskich pracowni architektoniczno urbanistycznych. Zajmuję się projektowaniem i przygotowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Grafikę natomiast

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE 1) SIMPLE PRESENT (Czas teraźniejszy prosty) CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE informujemy o czyimś zwyczaju, przyzwyczajeniu czynności powtarzające się, rutynowe plan lekcji, rozkłady jazdy + czasownik zwykły

Bardziej szczegółowo

WALDEMAR MARIAN KUCZMA

WALDEMAR MARIAN KUCZMA WALDEMAR MARIAN KUCZMA malarstwo / painting Grand Prix Srebrny Czworokąt 2009 Grand Prix Silver Quadrangle 2009 Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu National Museum of the Przemysl District In

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i umiejętności językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom PP ponadpodstawowy

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

MATURA SPEAKING TESTS. Modules 1 4. Egzamin maturalny z języka angielskiego Wersja dla zdającego. Zestaw 1. 3 minuty. Zadanie 1. Zadanie 3.

MATURA SPEAKING TESTS. Modules 1 4. Egzamin maturalny z języka angielskiego Wersja dla zdającego. Zestaw 1. 3 minuty. Zadanie 1. Zadanie 3. MATURA SPEAKING TESTS Modules 4 Życie rodzinne i towarzyskie Człowiek, Sport Zakupy i usługi, Żywienie Wersja dla zdającego minuty Razem z przyjacielem/przyjaciółką organizujesz wspólne przyjęcie urodzinowe.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ. 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów.

REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ. 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów. REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ I. Cele Konkursu: 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów. 2. Propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenki. 3.

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ ĆWICZENIOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

MATERIAŁ ĆWICZENIOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Materiał ćwiczeniowy zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia diagnozy. Materiał ćwiczeniowy chroniony jest prawem autorskim. Materiału nie należy powielać ani udostępniać w żadnej innej

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Po powtórce zaczynamy naukę kolejnych 10-15 nowych słów i wyrażeń, po czym zostawiamy je w przegródce numer 1. Systematyczność

Po powtórce zaczynamy naukę kolejnych 10-15 nowych słów i wyrażeń, po czym zostawiamy je w przegródce numer 1. Systematyczność Fiszki, metoda powtórkowa. System pięciu przegródek Pierwszego dnia nauki możemy zacząć od przyswojenia 10-15 nowych słówek. Wkładamy je wtedy do przegródki numer 1. Kolejnego dnia zaczynamy od powtórki

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dagmara Szonert-Rzepecka PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Łódź - 2005 Redakcja i korekta techniczna: Jadwiga Poczyczyńska Skład i łamanie tekstu: Barbara Lebioda Projekt okładki: Barbara Świętochowska Copyright

Bardziej szczegółowo

Paweł Althamer Film, 2005, 1 47. Jacek Malinowski. Wunderteam. HalfAWomen. Przyczepa / RV

Paweł Althamer Film, 2005, 1 47. Jacek Malinowski. Wunderteam. HalfAWomen. Przyczepa / RV 16-21 sierpnia / 16th-21st August Czy praca opowiada (prawdziwą) historię? / Does the artwork tell (a true) story? Paweł Althamer Film, 2005, 1 47 Jacek Malinowski HalfAWomen 2000, 12 50 Wunderteam Przyczepa

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

My favourite film is Legally Blonde. It s a comedy. The story is about Elle Woods - a blond girl. She s rich, confident and friendly.

My favourite film is Legally Blonde. It s a comedy. The story is about Elle Woods - a blond girl. She s rich, confident and friendly. My favourite film is Legally Blonde. It s a comedy. The story is about Elle Woods - a blond girl. She s rich, confident and friendly. She s beautiful and happy about her life. She suffers shock when her

Bardziej szczegółowo

Start-up! Are you ready?

Start-up! Are you ready? Start-up! Are you ready? Objectives Understand the basic skills/qualities needed to start a company Learn about the start-up phase of several Silicon Valley companies Understand financing models available

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Poziom podstawowy Język angielski Język angielski. Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. Which person L (Liz) J (Jim) 1.1. thinks that a particular TV series is very

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Czasy gramatyczne FRAGMENT. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik

A n g i e l s k i. Czasy gramatyczne FRAGMENT. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik A n g i e l s k i Czasy gramatyczne FRAGMENT Podręcznik z ćwiczeniami Dorota Guzik Autor: Dorota Guzik Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe Theatre Company Realizacja i opracowanie

Bardziej szczegółowo

2014-10-22 LESSON 20. Poziom A1.2. WWW AUDIO ONLINE VERSION. At a kiosk. - Przy kiosku.

2014-10-22 LESSON 20. Poziom A1.2. WWW AUDIO ONLINE VERSION. At a kiosk. - Przy kiosku. 2014-10-22 LESSON 20 Poziom A1.2. WWW AUDIO ONLINE VERSION At a kiosk. - Przy kiosku. Test 20.1. Make questions and answers. Use the time expressions such as always, often, sometimes, usually, seldom,

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Estimation and planing Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Story points Story points C D B A E Story points C D 100 B A E Story points C D 2 x 100 100 B A E Story points C D 2 x 100 100

Bardziej szczegółowo

St. Valentine s Day. Kilka faktów o Walentynkach. Początki Walentynek

St. Valentine s Day. Kilka faktów o Walentynkach. Początki Walentynek St. Valentine s Day Walentynki to święto wszystkich zakochanych w tradycji angloamerykańskiej przypadające na 14 dzień lutego. Na zajęciach wszyscy uczniowie obejrzeli film o rówieśnikach z Anglii przygotowujących

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum. Poziom podstawowy

Gimnazjum. Poziom podstawowy Diagnoza szkolna Gimnazjum. Poziom podstawowy Klasa 1. Grupa A Test na koniec roku szkolnego Imię Nazwisko Klasa 01 Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Angielskie idiomy zestaw 2 BEZPŁATNY FRAGMENT

Angielskie idiomy zestaw 2 BEZPŁATNY FRAGMENT English Mobile Flashcards Angielskie idiomy zestaw 2 BEZPŁATNY FRAGMENT Ewelina Zinkiewicz, Sławomir Zdunek FOCUS ENGLISH SCHOOL s.c. Ewelina Zinkiewicz, Sławomir Zdunek 10-448 Olsztyn, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MJA-P1_7P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO STYCZEŃ ROK 2009 dla osób niesłyszących POZIOM

Bardziej szczegółowo

UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : 55 mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci

UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : 55 mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci IP/8/899 Bruksela, dnia 9 grudnia 8 r. UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci Od dnia stycznia 9 r. UE będzie miała nowy program Bezpieczny

Bardziej szczegółowo