Funkcje znaku towarowego wobec praktyki merchandisingu [w:] A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc (red.), Spory o Własności Intelektualną, Warszawa 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Funkcje znaku towarowego wobec praktyki merchandisingu [w:] A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc (red.), Spory o Własności Intelektualną, Warszawa 2013"

Transkrypt

1 Doktoranci dra hab. Pawła Podreckiego: Mgr Maciej Hulicki Mgr Piotr Jantos Mgr inż. Maciej Karpiński Mgr Magdalena Krawczyk Mgr Michał Olszowski Mgr Paweł Tobiczyk Mgr Joanna Uchańska Mgr Katarzyna Wiese Mgr Maciej Hulicki Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Do jego zainteresowań naukowych należą prawo własności intelektualnej i prawo konkurencji. Od 2011 r. realizuje międzynarodowy projekt badawczy nt. obiektywizacji nieoczywistości wynalazków - FSTP. Najważniejsze publikacje: Funkcje znaku towarowego wobec praktyki merchandisingu [w:] A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc (red.), Spory o Własności Intelektualną, Warszawa 2013 Pojęcie poinformowanego użytkownika w świetle praktyki i orzecznictwa unijnego, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, nr 2 (112) Private enforcement as a tool against cartels in the construction market the European perspective, RICS COBRA 2013 Conference proceedings The idea of an "inventive concept" as a basis of patent eligibility considerations in the jurisprudence of the Supreme Court of the United States Patenting of genes - essence of the problem Kontakt: Mgr Maciej Hulicki PhD candidate at the Faculty of Law and Administration of Jagiellonian University. His scientific interests include IP law and competition law. Since 2011 he works within an international research project on objectification of inventions non-obviousness FSTP. Significant publications: Funkcje znaku towarowego wobec praktyki merchandisingu [w:] A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc (red.), Spory o Własności Intelektualną, Warszawa 2013 Pojęcie poinformowanego użytkownika w świetle praktyki i orzecznictwa unijnego, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, nr 2 (112) Private enforcement as a tool against cartels in the construction market the European

2 perspective, RICS COBRA 2013 Conference proceedings The idea of an "inventive concept" as a basis of patent eligibility considerations in the jurisprudence of the Supreme Court of the United States Patenting of genes - essence of the problem Contact: mgr inż. Maciej Karpiński W 2007 r. uzyskał tytuł inżyniera broniąc pracy pt. Analiza możliwości wykorzystania SbSI do wytworzenia holograficznych pamięci pod kierunkiem dr inż. Piotra Duka ( Elektronika i telekomunikacja, Politechnika Śląska). W 2010 r. uzyskał tytuł magistra broniąc pracy pt. Analiza możliwości wykorzystania nanomateriałów ferroelektrycznych do magazynowania gazów pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Mariana Nowaka ( Elektronika i telekomunikacja, Politechnika Śląska). W 2011 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu komercjalizacji nauki i technologii Manager Innowacyjności (University of Texas at Austin wraz z Uniwersytetem Łódzkim). Student niestacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Planowany temat pracy doktorskiej: Teoria ekwiwalentów, a zakres ochrony prawnej wynikającej z zastrzeżeń patentowych i ich wykładni. W kręgu jego zainteresowań leży prawo własności przemysłowej oraz prawo autorskie. Publikacje o charakterze dydaktycznym i popularnonaukowym: Przegląd pojęć-własność intelektualna, styczeń 2010, wydawca: Technopark Gliwice Własność intelektualna a student, styczeń 2011, wydawca: Technopark Gliwice Logo, pomysł, wizerunek - sposoby zabezpieczania, lipiec 2013, wydawca: Poznański Park Naukowo-Technologiczny Języki obce: angielski, rosyjski Kontakt: lub mgr Magdalena Krawczyk Studentka stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aplikantka adwokacka w Krakowskiej Izbie Adwokackiej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2013). Laureatka XI. edycji konkursu na najlepszą rozprawę habilitacyjną, doktorską, magisterską, studencką z zakresu ochrony własności intelektualnej ogłoszonego przez Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, nagrodzona za pracę magisterską pt. Licencja przymusowa jako rodzaj ograniczenia własności intelektualnej w analizie prawnoporównawczej prawa własności przemysłowej i prawa konkurencji przygotowaną pod kierunkiem dra hab. Pawła Podreckiego. Absolwentka The International Business and Trade Law Program organizowanego przez The Columbus School of Law at The Catholic University of America, Washington, D.C. Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej oraz prawie cywilnym, bada praktyczne aspekty prawa ochrony konkurencji w innych dziedzinach prawa. Laureatka stypendium Rektora UJ dla najlepszych studentów w latach Członek senior Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ. Doktorantka była organizatorką oraz czynnie

3 uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych z zakresu dziedzin prawa stanowiących przedmiot jej zainteresowań. Języki obce: angielski, niemiecki Najważniejsze publikacje: Jak szukać żeby nie zbłądzić? Warunki ochrony wspólnotowego znaku towarowego przed nieuczciwą reklamą kontekstową. (w:) Prawo własności intelektualnej wyzwania współczesności; ISBN Ocena postępów we wdrażaniu projektów integrujących systemy krajowych urzędów patentowych, realizowanych w ramach IP Cooperate & Converge (w:) Zasada terytorializmu praw własności intelektualnej a wspólny rynek Unii Europejskiej; ISBN Ochrona dorobku intelektualnego w zakresie piśmiennictwa w obliczu niekontrolowanego obrotu dziełami w sieci (w:) Polskie prawo cywilne wobec wyzwań współczesności; ISBN Prawne granice krytyki osób wykonujących działalność publiczną (w:) Otwarte usta. Wolność słowa i mediów w przestrzeni publicznej; ISBN Where Fire and Water Mix: the Rules of Transparency and Confidentiality in Modern Arbitration (w:) Quo Vadis, Arbitrażu? / Quo Vadis, Arbitration?; ISBN Wybrane problemy nowego prawa gospodarki odpadami w świetle prawa konkurencji (w:) Nowe prawo gospodarki odpadami; ISBN Years of the Single Market Achievements and Challenges (w:) In Short But to the Point Comments on EU Law; ISBN Kontakt: Magdalena Krawczyk, Master of Laws Ms. Krawczyk is a student of doctoral studies, PhD candidate, at the Intellectual Property Law Institute of the Jagiellonian University and an Advocate s Trainee at the Cracow Bar Association. She is also a graduate of the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University (2013). The XI contest laureate for the best habilitation, doctoral, and master s degree thesis in the field of intellectual property protection, announced by the President of the Polish Patent Office, awarded for a thesis entitled A Compulsory License as a Form of Intellectual Property Restrictions in a Comparative Legal Analysis of Industrial Property Law and Competition Law prepared under the direction of dr hab. Pawel Podrecki. A graduate of The International Business and Trade Law Program organized by The Columbus School of Law at The Catholic University of America, Washington, D.C. Ms. Krawczyk specializes in industrial property law and civil law; as well as examines competition law and its practical aspects and applications in the many different areas of the law. Ms. Krawczyk was an annual laureate of the Jagiellonian University Rector s scholarship for the top students in the years She is a Senior Member of the Jagiellonian University Society of Law Library Listeners (Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego). Ms. Krawczyk was the coordinator and actively participated in many scientific conferences in the areas of her legal interest of her PhD studies.

4 Languages: English, German Significant publications: Jak szukać żeby nie zbłądzić? Warunki ochrony wspólnotowego znaku towarowego przed nieuczciwą reklamą kontekstową. (in:) Prawo własności intelektualnej wyzwania współczesności; ISBN Ocena postępów we wdrażaniu projektów integrujących systemy krajowych urzędów patentowych, realizowanych w ramach IP Cooperate & Converge (in:) Zasada terytorializmu praw własności intelektualnej a wspólny rynek Unii Europejskiej; ISBN Ochrona dorobku intelektualnego w zakresie piśmiennictwa w obliczu niekontrolowanego obrotu dziełami w sieci (in:) Polskie prawo cywilne wobec wyzwań współczesności; ISBN Prawne granice krytyki osób wykonujących działalność publiczną (in:) Otwarte usta. Wolność słowa i mediów w przestrzeni publicznej; ISBN Where Fire and Water Mix: the Rules of Transparency and Confidentiality in Modern Arbitration (in:) Quo Vadis, Arbitrażu? / Quo Vadis, Arbitration?; ISBN Wybrane problemy nowego prawa gospodarki odpadami w świetle prawa konkurencji (in:) Nowe prawo gospodarki odpadami; ISBN Years of the Single Market Achievements and Challenges (in:) In Short But to the Point Comments on EU Law; ISBN Contact: mgr lic. Piotr Jantos Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, aplikant radcowski, ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2010) oraz prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (2011), gdzie uzyskał stopień licencjata prawa kanonicznego (kościelny stopień naukowy pomiędzy magisterium a doktoratem). W 2011 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, od 2012 r. wpisany na listę adwokatów kościelnych przy Sądzie Metropolitalnym w Krakowie. Jest współtwórcą czasopisma Polish Private Law, które od 2014 roku będzie wydawane pod patronatem Polskiej Akademii Nauk. Przygotowuje pracę doktorską dotyczącą zagadnień związanych z wyczerpaniem prawa do rozpowszechniania oprogramowania komputerowego w świetle prawa Unii Europejskiej. Jego zainteresowania naukowe obejmują prawo internetu, prawo kanoniczne, a także prawo Unii Europejskiej. mgr lic. Piotr Jantos PhD student at the Faculty of Law and Administration of Jagiellonian University and a trainee legal advisor. He graduated from Maria Curie-Skłodowska University where he earned a degree in law (2010) and from John Paul II Catholic University of Lublin having earned a licentiate in

5 canon law (2011). In 2011 he also finished postgraduate studies in European Union law at the Jagiellonian University in Cracow. From 2012 Mr. Jantos has been a canon lawyer registered with the Metropolitan Tribunal of Cracow. He is a co-founder of Polish Private Law periodical published under the auspices of the Polish Academy of Sciences since He is currently working on his doctoral dissertation about the exhaustion of the distribution right doctrine applied to computer software distribution in the European Union law. His academic interests include Internet law, canon law and European Union law. mgr lic. Michał Olszowski Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, aplikant radcowski. W 2010 roku ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zaś w 2011 roku ukończył prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, gdzie uzyskał stopień licencjata prawa kanonicznego (kościelny stopień naukowy pomiędzy magisterium a doktoratem). W 2011 roku ukończył również Informatykę na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Od 2012 roku wpisany na listę adwokatów kościelnych przy Sądzie Metropolitalnym w Krakowie. Współtwórca czasopisma Polish Private Law, które przy współpracy z Polską Akademią Nauk będzie wydawane od 2014 roku. Do jego zainteresowań należy prawo nowych technologii oraz prawo kanoniczne. Obecnie przygotowuje pracę doktorską dotyczącą prawnoautorskiej ochrony kodu źródłowego programów komputerowych. mgr lic. Michał Olszowski PhD student at the Faculty of Law and Administration of Jagiellonian University and a trainee legal advisor. In 2010 he earned a degree in law from Maria Curie-Skłodowska University in Lublin and in 2011 he earned a licentiate in canon law from John Paul II Catholic University of Lublin. In 2011 he also graduated from Maria Curie-Skłodowska University with a degree in computer science. From 2012 Mr. Olszowski has been a canon lawyer registered with the Metropolitan Tribunal of Cracow. He is a co-founder of Polish Private Law periodical published under the auspices of the Polish Academy of Sciences since His interests include canon law and legal issues in new technologies. Currently he is working on his doctoral dissertation about copyrights protection for computer programs source code. mgr Joanna Uchańska Doktorantka studiów stacjonarnych w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz członek Międzynarodowego Projektu Badawczego FSTP / IES. Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie prawa konkurencji w Polskiej Akademii Nauk (2013). Aplikantka adwokacka (od 2013). Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim (2012). Laureatka nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w X edycji konkursu na najlepszą rozprawę habilitacyjną, doktorską, magisterską, studencką z zakresu ochrony własności intelektualnej ogłoszony przez Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej za pracę magisterską pt. Ochrona bioróżnorodności a ochrona patentowa. Zagadnienia wybrane. Absolwentka WIPO University of Dubrovnik Summer School on Intellectual Property (2012). Zajmuje się prawem własności przemysłowej, prawem cywilnym oraz prawem ochrony konkurencji, a także prowadzi badania w przedmiocie prawa i life science. Nadto, prowadzi zajęcia w przedmiocie własności intelektualnej, w szczególności związanych z gałęzią nauk przyrodniczych, głównie biotechnologią, na studiach licencjackich, magisterskich oraz studiach podyplomowych Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce (2011/2012). Członek Ośrodka Międzynarodowego Prawa

6 Humanitarnego i Praw Człowieka UJ (od 2010). Absolwentka Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UJ, Sekcji Praw Człowieka (2009/2010). Uczestniczyła lub była organizatorską licznych konferencji i szkoleń o randze krajowej i międzynarodowej. Autorka kilkunastu publikacji o tematyce prawa własności intelektualnej, prawa cywilnego oraz prawa międzynarodowego publicznego i unijnego. Najważniejsze publikacje: How Inventive Is Innovation? The Need For Precisely Measuring The Inventive Step Of An Invention (w:) Contractual system and Recodification of the Civil Code pod red. S. Ficová, L. Fogaš, M. Števček; Collection of Papers from the International Academic Conference Bratislava Legal Forum 2013, Bratysława 2013, ISBN , s Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa według Jerome Benthama jako przyczynek do dyskusji o interesie publicznego i jego znaczeniu dla aksjologii prawa patentowego i konkurencji, Studia Prawnicze/Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 2013, z 3 (195), ISSN Ochrona patentowa produktów leczniczych polska perspektywa, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 4(48)/2013, ss , ISSN Objective, precise and formal assessment of (non)obviousness in the light of selected US and European patent decisions, z P. Podreckim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2013, Nr 4 (122), Wolters Kluwer Polska, ISSN s Glosa do wyroku Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie z 5 III 2012, 45/11/PA, Glosa, Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach, Wolters Kluwer Polska, s Bioróżnorodność a ochrona patentowa, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 2/2013, ss Operacje na organizmach modyfikowanych genetycznie a ochrona prawnokarna, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Polska Akademia Umiejętności, Rok XVII: 2013, z. 1, ss The Quality of Patents on Biotech Inventions: the International Cooperation on the Nonobviousness standards, z Ż. Pacud (w:) The Interaction of National Legal Systems: Convergence or Divergence, Vilnius 2013, s , ISBN Operacje na GMO a ochrona prawnokarna, e-czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, 6/2013, ss.26 Relacje ochrony sui generis różnorodności biologicznej do ochrony patentowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2013, Nr 1 (119), Wolters Kluwer Polska, s Materialnoprawne podstawy adopcji zagranicznej, z A. Wziętal, Iustitia. Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich 2012, Nr 4(10), s Z problematyki prawa własności intelektualnej prawo do informacji jako nietypowa postać

7 zabezpieczenia dochodzonych roszczeń (w:) Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości I, D. Gil, I. Butryn, A. Jakieła, Kamil M. Woźniak (red.), Lublin 2012,, s Wiedza o IP przede wszystkim (w:) Kwartalnik Urzędu Patentowego RP 2012 Nr 2(11) Kobieta w Prawie, z K. Kowalczewską (red.), Kraków 2012 Prawa kobiet w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy w prawie międzynarodowym i europejskim zagadnienia systemowe, z K. Kowalczewską (w:) Ochrona praw człowieka w wymiarze regionalnym, M. Marcinko (red), Kraków 2012 Cywilnoprawna odpowiedzialność osób wykonujących działalność regulowaną, a obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na podstawie przykładów zawodu architekta, maklera papierów wartościowych i psychologa (w:) Odpowiedzialność cywilna, M. Kostwiński, Ł. Korporowicz (red.), Łódź 2012 Uznanie dziecka według przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w świetle regulacji prawa prywatnego międzynarodowego (w:) Przegląd prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2012 Realizacja prawa do samostanowienia na przykładzie secesji Republiki Południowego Sudanu (w:) Przez Pryzmat Praw Człowieka, Afryka Północna, 1/2013, Kraków luty 2012, 2013 Rola znaków towarowych w prowadzeniu działalności sportowej (w:) Prawo sportowe i turystyczne między regulacją a deregulacją, M. Kaliński, M. Koszowski (red.), Kraków 2011 Prawa człowieka, wraz z B. Kochaniewicz, Jan B. Owsiński (w:) Prawo międzynarodowe publiczne w świetle praktyki sądów i organów krajowych i międzynarodowych studium wybranych stanów faktycznych, Kraków/Warszawa 2011 Swobodny przepływ dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej projekt harmonizacji w świetle obowiązujących przepisów (w:) Międzynarodowe aspekty prawa administracyjnego, N. Godula, A. Puczko (red.), Kraków 2011 Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług związanych z umową timesharingu (w:) Prywatnoprawne aspekty działalności gospodarczej w prawie polskim i europejskim, K. Brzeziński (red.), Kraków 2011 Języki obce: angielski, niemiecki i rosyjski. Kontakt: Joanna Uchańska, Master of Laws Ph.D. candidate at the Intellectual Property Law Institute of the Jagiellonian University and a member of the FSTP/IES International Scientific Group. Polish Academy of Science Postgraduate Studies on Competition Law (2013). Trainee attorney (since 2013). A graduate from the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University (2012). A Winner of the award presented by the Minister of Agriculture and Rural Development in the 10th edition of the competition for the best post-doctoral, doctoral, master's or student thesis on the protection of intellectual property, held by the President of the Polish Patent Office, for her

8 master's thesis entitled: "Protection of biodiversity and patent protection. Selected issues." WIPO graduate University of Dubrovnik Summer School on Intellectual Property (2012). She deals with intellectual property law, civil law and competition protection law, and carries our research into law and life sciences. Moreover, she conducts many lectures on IP, especially connected with life science, mainly biotechnology, for undergraduated (first-cycle), graduated (second-cycle) and postgraduated programmes of studies. For her excellent learning achievements, she was awarded a scholarship by the Ministry of Science and Higher Education (2011/2012). A member of the International Humanitarian Law and Human Rights Centre at the Jagiellonian University (since 2010). Involved with the Legal Clinic, Human Rights Section, at the Jagiellonian University (2009/2010). She participated in or organized numerous domestic and international conferences and trainings. She authored more than a dozen publications on intellectual property law, civil law, as well as public international and Community law. Significant publications: How Inventive Is Innovation? The Need For Precisely Measuring The Inventive Step Of An Invention (w:) Contractual system and Recodification of the Civil Code pod red. S. Ficová, L. Fogaš, M. Števček; Collection of Papers from the International Academic Conference Bratislava Legal Forum 2013, Bratysława 2013, ISBN , s Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa według Jerome Benthama jako przyczynek do dyskusji o interesie publicznego i jego znaczeniu dla aksjologii prawa patentowego i konkurencji, Studia Prawnicze/Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 2013, z 3 (195), ISSN Ochrona patentowa produktów leczniczych polska perspektywa, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 4(48)/2013, ss , ISSN Objective, precise and formal assessment of (non)obviousness in the light of selected US and European patent decisions, z P. Podreckim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2013, Nr 4 (122), Wolters Kluwer Polska, ISSN s Glosa do wyroku Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie z 5 III 2012, 45/11/PA, Glosa, Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach, Wolters Kluwer Polska, s Bioróżnorodność a ochrona patentowa, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 2/2013, ss Operacje na organizmach modyfikowanych genetycznie a ochrona prawnokarna, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Polska Akademia Umiejętności, Rok XVII: 2013, z. 1, ss The Quality of Patents on Biotech Inventions: the International Cooperation on the Nonobviousness standards, z Ż. Pacud (w:) The Interaction of National Legal Systems: Convergence or Divergence, Vilnius 2013, s , ISBN Operacje na GMO a ochrona prawno karna, e-czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, 6/2013, ss.26

9 Relacje ochrony sui generis różnorodności biologicznej do ochrony patentowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2013, Nr 1 (119), Wolters Kluwer Polska, s Materialnoprawne podstawy adopcji zagranicznej, z A. Wziętal, Iustitia. Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich 2012, Nr 4(10), s Z problematyki prawa własności intelektualnej prawo do informacji jako nietypowa postać zabezpieczenia dochodzonych roszczeń (w:) Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości I, D. Gil, I. Butryn, A. Jakieła, Kamil M. Woźniak (red.), Lublin 2012,, s Wiedza o IP przede wszystkim (w:) Kwartalnik Urzędu Patentowego RP 2012 Nr 2(11) Kobieta w Prawie, z K. Kowalczewską (red.), Kraków 2012 Prawa kobiet w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy w prawie międzynarodowym i europejskim zagadnienia systemowe, z K. Kowalczewską (w:) Ochrona praw człowieka w wymiarze regionalnym, M. Marcinko (red), Kraków 2012 Cywilnoprawna odpowiedzialność osób wykonujących działalność regulowaną, a obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na podstawie przykładów zawodu architekta, maklera papierów wartościowych i psychologa (w:) Odpowiedzialność cywilna, M. Kostwiński, Ł. Korporowicz (red.), Łódź 2012 Uznanie dziecka według przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w świetle regulacji prawa prywatnego międzynarodowego (w:) Przegląd prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2012 Realizacja prawa do samostanowienia na przykładzie secesji Republiki Południowego Sudanu (w:) Przez Pryzmat Praw Człowieka, Afryka Północna, 1/2013, Kraków luty 2012, 2013 Rola znaków towarowych w prowadzeniu działalności sportowej (w:) Prawo sportowe i turystyczne między regulacją a deregulacją, M. Kaliński, M. Koszowski (red.), Kraków 2011 Prawa człowieka, wraz z B. Kochaniewicz, Jan B. Owsiński (w:) Prawo międzynarodowe publiczne w świetle praktyki sądów i organów krajowych i międzynarodowych studium wybranych stanów faktycznych, Kraków/Warszawa 2011 Swobodny przepływ dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej projekt harmonizacji w świetle obowiązujących przepisów (w:) Międzynarodowe aspekty prawa administracyjnego, N. Godula, A. Puczko (red.), Kraków 2011 Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług związanych z umową timesharingu (w:) Prywatnoprawne aspekty działalności gospodarczej w prawie polskim i europejskim, K. Brzeziński (red.), Kraków 2011 Languages: English, German, Russian Contact:

10 mgr Katarzyna Wiese Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2012), uczestniczka studiów LL.M na Uniwersytecie w Heidelbergu (2013), doktorantka w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej UJ (od 2013), aplikantka radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie (od 2014), laureatka drugiej nagrody w konkursie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na najlepszą pracę magisterską z zakresu ochrony konkurencji. Jej główny obszar zainteresowania to polskie i europejskie prawo ochrony konkurencji, w szczególności jego aspekty proceduralne. Włada biegle językiem niemieckim i angielskim. mgr Katarzyna Wiese Graduate of the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University (2012), participant of LL.M studies of the University of Heidelberg (2013), PhD candidate on the Chair of the Intellectual Property Law (2013), legal trainee of the Chamber of the Legal Counsels in Cracow (2014), the second prizewinner of the Polish Competition Authority for her master thesis. Her main field of interest covers Polish and European competition law, especially the procedural issues. She speaks German and English fluently.

NIELEGALNY OBRÓT TOWARAMI I PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ILLICIT TRADE IN GOODS AND INTELLECTUAL PROPERTY (IP) CRIME

NIELEGALNY OBRÓT TOWARAMI I PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ILLICIT TRADE IN GOODS AND INTELLECTUAL PROPERTY (IP) CRIME OSU- III - 461-1/2014 NIELEGALNY OBRÓT TOWARAMI I PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PROGRAM SZKOLENIA DLA PROKURATORÓW WSPÓŁORGANIZOWANEGO PRZEZ KRAJOWĄ SZKOŁĘ SĄDOWNICTWA I PROKURATURY ORAZ

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Redaktorzy

Słowo wstępne. Redaktorzy Słowo wstępne Profesor Jerzy Rajski urodził się 18.3.1933 r. w Kaliszu, skąd w 1936 r. wraz z rodzicami przeniósł się do Warszawy. Lata okupacji uniemożliwiły mu uczęszczanie do szkoły podstawowej, w latach

Bardziej szczegółowo

A U T O R E F E R A T

A U T O R E F E R A T A U T O R E F E R A T Imię i nazwisko: dr Przemysław Polański Spis treści: POSIADANE DYPLOMY I STOPNIE NAUKOWE:... 2 INFORMACJE O DOTYCHCZASOWYM ZATRUDNIENIU:... 2 WSKAZANIE OSIĄGNIĘCIA WYNIKAJĄCEGO Z

Bardziej szczegółowo

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years VII Polish Outsourcing Forum Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years September 20th 2012, Hyatt Hotel, Warsaw Organizer: Main Partners: www.roadshowpolska.pl Powitanie / Welcome It is

Bardziej szczegółowo

Słowo. Szanowni Państwo,

Słowo. Szanowni Państwo, Słowo WstępNE Szanowni Państwo, Jest mi niezmiernie miło, że mogę powitać Państwa na IV Małopolskich Targach. Pięćdziesięciu pięciu tegorocznych wystawców targów, głównie firm, ale też instytucji badawczych

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa NIP: 952-207-86-26 REGON: 142075516 KRS: 0000340559 tel. 22 891 07 37 biuro@republikanie.org FUNDACJA W INTERNECIE: http//www.republikanie.org/

Bardziej szczegółowo

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy - konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa PANELIŚCI JACEK BĄK Rechtsanwalt (niemiecki

Bardziej szczegółowo

TOŻSAMOŚĆ LOKALNA CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA

TOŻSAMOŚĆ LOKALNA CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA TOŻSAMOŚĆ LOKALNA CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA ROLA RZEŹBY W OTWARTEJ PRZESTRZENI I SZTUKI KRAJOBRAZU W KSZTAŁTOWANIU TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 14 15 maja 2014 r. LOCAL IDENTITY CONTINUITY AND

Bardziej szczegółowo

prawo europejskie w praktyce

prawo europejskie w praktyce prawo europejskie w praktyce Kurs specjalistyczny kształcenia ustawicznego prawników Kurs realizowany jest w ramach projektu Odpowiedź na wyzwania gospodarki opartej na wiedzy: nowy program nauczania w

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Druk + skład: Agencja Reklamowa STUDIO L Sp. j. studio@studiol.pl www.studiol.pl tel. 12 444 13 51 / 52

Wydawca: Druk + skład: Agencja Reklamowa STUDIO L Sp. j. studio@studiol.pl www.studiol.pl tel. 12 444 13 51 / 52 Wydawca: Biuro Monitorowania i Zarządzania RSI Departament Gospodarki i Społeczeństwa Informacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków imalopolska@umwm.pl tel./fax:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Projekt raportu: Michał Pacułt

SPIS TREŚCI. Projekt raportu: Michał Pacułt 1 SPIS TREŚCI Wydarzenia... 3 Allerhand Summits - Polskie Kongresy Prawa... 4 Wykłady, seminaria, szkolenia... 12 Zmiany w prawie dzięki zaangażowaniu Eksperów IA... 14 Aktywność Przedstawicieli IA...

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA informacja promocja 7-8 listopada 2012 r., Westin Hotel, Warszawa Tradycja w nowej odsłonie Zagadnienia: XVI Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EuroPower PATRONAT HONOROWY (plany inwestycyjne, konsolidacja

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Corporate Social Responsibility and Women`s Entrepreneurship around the Mare Balticum

Corporate Social Responsibility and Women`s Entrepreneurship around the Mare Balticum Zaproszenie na Ósmą Konferencję Hanzeatycką Corporate Social Responsibility and Women`s Entrepreneurship around the Mare Balticum w dniach 6 + 7 czerwca 2013 r. w HAMBURGU Powitanie PARLAMENT HANZEATYCKI

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

STAFFAN HERRSTRÖM, AMBASADOR SZWECJI W POLSCE _

STAFFAN HERRSTRÖM, AMBASADOR SZWECJI W POLSCE _ STAFFAN HERRSTRÖM, AMBASADOR SZWECJI W POLSCE _ Kilka lat temu ktoś z krewnych, podobnie jak moi najbliżsi miłośnik muzyki, pokazał mi serwis Spotify. Przyznam, że wtedy pozostawałem w tyle, jeśli chodzi

Bardziej szczegółowo

PRACE BADAWCZE I INFORMACYJNE

PRACE BADAWCZE I INFORMACYJNE Spis treści Od redaktor naczelnej Zeszytów Naukowych Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka... 5 Foreword by the Genral Editor of the Journal of Social

Bardziej szczegółowo

Dzień Informacyjny Europejskiego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie fotoniki

Dzień Informacyjny Europejskiego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie fotoniki Dzień Informacyjny Europejskiego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie fotoniki materiały konferencyjne Warszawa, 17 maja 2013 r. Information Day on European Public-Private Partnership in Photonics

Bardziej szczegółowo

XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e. 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s. K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011

XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e. 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s. K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011 XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011 A n n o u n c e m e n t n o 2 June 14-18, 2011 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

TARGOWY KATALOG. maja 2014 MAŁOPOLSKIE TARGI INNOWACJI. w ramach MAŁOPOLSKIEGO FESTIWALU INNOWACJI 26-31. Mały Rynek 29.05.2014.

TARGOWY KATALOG. maja 2014 MAŁOPOLSKIE TARGI INNOWACJI. w ramach MAŁOPOLSKIEGO FESTIWALU INNOWACJI 26-31. Mały Rynek 29.05.2014. KATALOG TARGOWY MAŁOPOLSKIE TARGI INNOWACJI Mały Rynek 29.05.2014 w ramach MAŁOPOLSKIEGO FESTIWALU INNOWACJI 26-31 maja 2014 Firmy PATRONAT HONOROWY Minister Gospodarki Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Usługi nowy obszar dla wzornictwa

Usługi nowy obszar dla wzornictwa Międzynarodowa Konferencja ZSZ Usługi nowy obszar dla wzornictwa 14 grudnia 2011 r., Warszawa Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o., ul. Świętojerska 5/7 Organizator: Instytut Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU XI MIEDZYNARODOWY, KONGRES MBA FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU 15 17 maja 2015 roku Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ul. Rakowicka 27 1 Szanowni Państwo, PATRONI

Bardziej szczegółowo

Studia społeczne i polityczne. Social and Political Studies. Warsaw, Poland

Studia społeczne i polityczne. Social and Political Studies. Warsaw, Poland Studia społeczne i polityczne Social and Political Studies Warsaw, Poland 2 Słowo od Rektora Collegium Civitas jest uczelnią wyższą, która powstała w 1997 roku z inicjatywy profesorów Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

WYDAWCA. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2011. REDAKTOR NACZELNY I PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO Mirosław Stec

WYDAWCA. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2011. REDAKTOR NACZELNY I PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO Mirosław Stec WYDAWCA Kancelaria Prezesa Rady Ministrów REDAKTOR NACZELNY I PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO Mirosław Stec KOMITET REDAKCYJNY Marek Bojarski, Maciej Kaliński, Dariusz Kijowski, Elżbieta Kornberger-Sokołowska,

Bardziej szczegółowo

YMPOZJUM FINANSOWANIE INNOWACJI I MONETYZACJA PATENTÓW KRAKÓW. Uniwersytet Jagielloński

YMPOZJUM FINANSOWANIE INNOWACJI I MONETYZACJA PATENTÓW KRAKÓW. Uniwersytet Jagielloński YMPOZJUM FINANSOWANIE INNOWACJI I MONETYZACJA PATENTÓW 6 7 września 2012 Jak efektywnie funkcjonować w czasie światowego kryzysu ekonomicznego? Uniwersytet Jagielloński Collegium Novum, Gołębia 24 Honorowy

Bardziej szczegółowo

PRAWA GWIAZD WSCHODZĄCYCH. 26 września. Zobacz, kto zdobył tytuł. Prawnicy liderzy jutra 2014. Wyniki konkursu. w tygodniku Prawnik

PRAWA GWIAZD WSCHODZĄCYCH. 26 września. Zobacz, kto zdobył tytuł. Prawnicy liderzy jutra 2014. Wyniki konkursu. w tygodniku Prawnik Piątek niedziela 26 28 września 2014 SCHODZĄCYCH GIAZD PRAA Prawnicy liderzy jutra 2014 Zobacz, kto zdobył tytuł. yniki konkursu 26 września w tygodniku Prawnik Organizatorzy: Patronat honorowy: SHUTTERSTOCK

Bardziej szczegółowo

The ICCO Central & Eastern European Summit

The ICCO Central & Eastern European Summit Lou Capozzi President International Communications Consultancy Organisation ORGANIZATORZY: Mamy do czynienia z bardzo ekscytujàcym okresem wzrostu PR i rozwoju tej bran y w regionie. Kongres b dzie doskona

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA TECHNOLOGICZNA STREFA DESIGNERÓW. centrum targowe Międzynarodowych Targów Szczecińskich

GIEŁDA TECHNOLOGICZNA STREFA DESIGNERÓW. centrum targowe Międzynarodowych Targów Szczecińskich GIEŁDA TECHNOLOGICZNA STREFA DESIGNERÓW 1 Szczecin, 1.10.2010 centrum targowe Międzynarodowych Targów Szczecińskich 19. Targi Wykończenia i Wyposażenia Wnętrz WSZYSTKO DLA DOMU to prezentacje artykułów

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI W POLSCE W 2010 R. HUMAN CAPITAL IN POLAND IN 2010

KAPITAŁ LUDZKI W POLSCE W 2010 R. HUMAN CAPITAL IN POLAND IN 2010 Główny Urząd Statystyczny Central Statistical Office Urząd Statystyczny w Gdańsku Statistical Office in Gdańsk KAPITAŁ LUDZKI W POLSCE W 2010 R. HUMAN CAPITAL IN POLAND IN 2010 STUDIA I ANALIZY STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności Klaster Innowacji w Agrobiznesie: Bezpieczeństwo żywności najnowsze światowe standardy bezpieczeństwa w produkcji, przetwórstwie, pakowaniu oraz logistyce. Wyzwania związane z eksportem. Cluster of Innovation

Bardziej szczegółowo