Funkcje znaku towarowego wobec praktyki merchandisingu [w:] A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc (red.), Spory o Własności Intelektualną, Warszawa 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Funkcje znaku towarowego wobec praktyki merchandisingu [w:] A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc (red.), Spory o Własności Intelektualną, Warszawa 2013"

Transkrypt

1 Doktoranci dra hab. Pawła Podreckiego: Mgr Maciej Hulicki Mgr Piotr Jantos Mgr inż. Maciej Karpiński Mgr Magdalena Krawczyk Mgr Michał Olszowski Mgr Paweł Tobiczyk Mgr Joanna Uchańska Mgr Katarzyna Wiese Mgr Maciej Hulicki Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Do jego zainteresowań naukowych należą prawo własności intelektualnej i prawo konkurencji. Od 2011 r. realizuje międzynarodowy projekt badawczy nt. obiektywizacji nieoczywistości wynalazków - FSTP. Najważniejsze publikacje: Funkcje znaku towarowego wobec praktyki merchandisingu [w:] A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc (red.), Spory o Własności Intelektualną, Warszawa 2013 Pojęcie poinformowanego użytkownika w świetle praktyki i orzecznictwa unijnego, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, nr 2 (112) Private enforcement as a tool against cartels in the construction market the European perspective, RICS COBRA 2013 Conference proceedings The idea of an "inventive concept" as a basis of patent eligibility considerations in the jurisprudence of the Supreme Court of the United States Patenting of genes - essence of the problem Kontakt: Mgr Maciej Hulicki PhD candidate at the Faculty of Law and Administration of Jagiellonian University. His scientific interests include IP law and competition law. Since 2011 he works within an international research project on objectification of inventions non-obviousness FSTP. Significant publications: Funkcje znaku towarowego wobec praktyki merchandisingu [w:] A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc (red.), Spory o Własności Intelektualną, Warszawa 2013 Pojęcie poinformowanego użytkownika w świetle praktyki i orzecznictwa unijnego, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, nr 2 (112) Private enforcement as a tool against cartels in the construction market the European

2 perspective, RICS COBRA 2013 Conference proceedings The idea of an "inventive concept" as a basis of patent eligibility considerations in the jurisprudence of the Supreme Court of the United States Patenting of genes - essence of the problem Contact: mgr inż. Maciej Karpiński W 2007 r. uzyskał tytuł inżyniera broniąc pracy pt. Analiza możliwości wykorzystania SbSI do wytworzenia holograficznych pamięci pod kierunkiem dr inż. Piotra Duka ( Elektronika i telekomunikacja, Politechnika Śląska). W 2010 r. uzyskał tytuł magistra broniąc pracy pt. Analiza możliwości wykorzystania nanomateriałów ferroelektrycznych do magazynowania gazów pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Mariana Nowaka ( Elektronika i telekomunikacja, Politechnika Śląska). W 2011 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu komercjalizacji nauki i technologii Manager Innowacyjności (University of Texas at Austin wraz z Uniwersytetem Łódzkim). Student niestacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Planowany temat pracy doktorskiej: Teoria ekwiwalentów, a zakres ochrony prawnej wynikającej z zastrzeżeń patentowych i ich wykładni. W kręgu jego zainteresowań leży prawo własności przemysłowej oraz prawo autorskie. Publikacje o charakterze dydaktycznym i popularnonaukowym: Przegląd pojęć-własność intelektualna, styczeń 2010, wydawca: Technopark Gliwice Własność intelektualna a student, styczeń 2011, wydawca: Technopark Gliwice Logo, pomysł, wizerunek - sposoby zabezpieczania, lipiec 2013, wydawca: Poznański Park Naukowo-Technologiczny Języki obce: angielski, rosyjski Kontakt: lub mgr Magdalena Krawczyk Studentka stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aplikantka adwokacka w Krakowskiej Izbie Adwokackiej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2013). Laureatka XI. edycji konkursu na najlepszą rozprawę habilitacyjną, doktorską, magisterską, studencką z zakresu ochrony własności intelektualnej ogłoszonego przez Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, nagrodzona za pracę magisterską pt. Licencja przymusowa jako rodzaj ograniczenia własności intelektualnej w analizie prawnoporównawczej prawa własności przemysłowej i prawa konkurencji przygotowaną pod kierunkiem dra hab. Pawła Podreckiego. Absolwentka The International Business and Trade Law Program organizowanego przez The Columbus School of Law at The Catholic University of America, Washington, D.C. Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej oraz prawie cywilnym, bada praktyczne aspekty prawa ochrony konkurencji w innych dziedzinach prawa. Laureatka stypendium Rektora UJ dla najlepszych studentów w latach Członek senior Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ. Doktorantka była organizatorką oraz czynnie

3 uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych z zakresu dziedzin prawa stanowiących przedmiot jej zainteresowań. Języki obce: angielski, niemiecki Najważniejsze publikacje: Jak szukać żeby nie zbłądzić? Warunki ochrony wspólnotowego znaku towarowego przed nieuczciwą reklamą kontekstową. (w:) Prawo własności intelektualnej wyzwania współczesności; ISBN Ocena postępów we wdrażaniu projektów integrujących systemy krajowych urzędów patentowych, realizowanych w ramach IP Cooperate & Converge (w:) Zasada terytorializmu praw własności intelektualnej a wspólny rynek Unii Europejskiej; ISBN Ochrona dorobku intelektualnego w zakresie piśmiennictwa w obliczu niekontrolowanego obrotu dziełami w sieci (w:) Polskie prawo cywilne wobec wyzwań współczesności; ISBN Prawne granice krytyki osób wykonujących działalność publiczną (w:) Otwarte usta. Wolność słowa i mediów w przestrzeni publicznej; ISBN Where Fire and Water Mix: the Rules of Transparency and Confidentiality in Modern Arbitration (w:) Quo Vadis, Arbitrażu? / Quo Vadis, Arbitration?; ISBN Wybrane problemy nowego prawa gospodarki odpadami w świetle prawa konkurencji (w:) Nowe prawo gospodarki odpadami; ISBN Years of the Single Market Achievements and Challenges (w:) In Short But to the Point Comments on EU Law; ISBN Kontakt: Magdalena Krawczyk, Master of Laws Ms. Krawczyk is a student of doctoral studies, PhD candidate, at the Intellectual Property Law Institute of the Jagiellonian University and an Advocate s Trainee at the Cracow Bar Association. She is also a graduate of the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University (2013). The XI contest laureate for the best habilitation, doctoral, and master s degree thesis in the field of intellectual property protection, announced by the President of the Polish Patent Office, awarded for a thesis entitled A Compulsory License as a Form of Intellectual Property Restrictions in a Comparative Legal Analysis of Industrial Property Law and Competition Law prepared under the direction of dr hab. Pawel Podrecki. A graduate of The International Business and Trade Law Program organized by The Columbus School of Law at The Catholic University of America, Washington, D.C. Ms. Krawczyk specializes in industrial property law and civil law; as well as examines competition law and its practical aspects and applications in the many different areas of the law. Ms. Krawczyk was an annual laureate of the Jagiellonian University Rector s scholarship for the top students in the years She is a Senior Member of the Jagiellonian University Society of Law Library Listeners (Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego). Ms. Krawczyk was the coordinator and actively participated in many scientific conferences in the areas of her legal interest of her PhD studies.

4 Languages: English, German Significant publications: Jak szukać żeby nie zbłądzić? Warunki ochrony wspólnotowego znaku towarowego przed nieuczciwą reklamą kontekstową. (in:) Prawo własności intelektualnej wyzwania współczesności; ISBN Ocena postępów we wdrażaniu projektów integrujących systemy krajowych urzędów patentowych, realizowanych w ramach IP Cooperate & Converge (in:) Zasada terytorializmu praw własności intelektualnej a wspólny rynek Unii Europejskiej; ISBN Ochrona dorobku intelektualnego w zakresie piśmiennictwa w obliczu niekontrolowanego obrotu dziełami w sieci (in:) Polskie prawo cywilne wobec wyzwań współczesności; ISBN Prawne granice krytyki osób wykonujących działalność publiczną (in:) Otwarte usta. Wolność słowa i mediów w przestrzeni publicznej; ISBN Where Fire and Water Mix: the Rules of Transparency and Confidentiality in Modern Arbitration (in:) Quo Vadis, Arbitrażu? / Quo Vadis, Arbitration?; ISBN Wybrane problemy nowego prawa gospodarki odpadami w świetle prawa konkurencji (in:) Nowe prawo gospodarki odpadami; ISBN Years of the Single Market Achievements and Challenges (in:) In Short But to the Point Comments on EU Law; ISBN Contact: mgr lic. Piotr Jantos Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, aplikant radcowski, ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2010) oraz prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (2011), gdzie uzyskał stopień licencjata prawa kanonicznego (kościelny stopień naukowy pomiędzy magisterium a doktoratem). W 2011 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, od 2012 r. wpisany na listę adwokatów kościelnych przy Sądzie Metropolitalnym w Krakowie. Jest współtwórcą czasopisma Polish Private Law, które od 2014 roku będzie wydawane pod patronatem Polskiej Akademii Nauk. Przygotowuje pracę doktorską dotyczącą zagadnień związanych z wyczerpaniem prawa do rozpowszechniania oprogramowania komputerowego w świetle prawa Unii Europejskiej. Jego zainteresowania naukowe obejmują prawo internetu, prawo kanoniczne, a także prawo Unii Europejskiej. mgr lic. Piotr Jantos PhD student at the Faculty of Law and Administration of Jagiellonian University and a trainee legal advisor. He graduated from Maria Curie-Skłodowska University where he earned a degree in law (2010) and from John Paul II Catholic University of Lublin having earned a licentiate in

5 canon law (2011). In 2011 he also finished postgraduate studies in European Union law at the Jagiellonian University in Cracow. From 2012 Mr. Jantos has been a canon lawyer registered with the Metropolitan Tribunal of Cracow. He is a co-founder of Polish Private Law periodical published under the auspices of the Polish Academy of Sciences since He is currently working on his doctoral dissertation about the exhaustion of the distribution right doctrine applied to computer software distribution in the European Union law. His academic interests include Internet law, canon law and European Union law. mgr lic. Michał Olszowski Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, aplikant radcowski. W 2010 roku ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zaś w 2011 roku ukończył prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, gdzie uzyskał stopień licencjata prawa kanonicznego (kościelny stopień naukowy pomiędzy magisterium a doktoratem). W 2011 roku ukończył również Informatykę na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Od 2012 roku wpisany na listę adwokatów kościelnych przy Sądzie Metropolitalnym w Krakowie. Współtwórca czasopisma Polish Private Law, które przy współpracy z Polską Akademią Nauk będzie wydawane od 2014 roku. Do jego zainteresowań należy prawo nowych technologii oraz prawo kanoniczne. Obecnie przygotowuje pracę doktorską dotyczącą prawnoautorskiej ochrony kodu źródłowego programów komputerowych. mgr lic. Michał Olszowski PhD student at the Faculty of Law and Administration of Jagiellonian University and a trainee legal advisor. In 2010 he earned a degree in law from Maria Curie-Skłodowska University in Lublin and in 2011 he earned a licentiate in canon law from John Paul II Catholic University of Lublin. In 2011 he also graduated from Maria Curie-Skłodowska University with a degree in computer science. From 2012 Mr. Olszowski has been a canon lawyer registered with the Metropolitan Tribunal of Cracow. He is a co-founder of Polish Private Law periodical published under the auspices of the Polish Academy of Sciences since His interests include canon law and legal issues in new technologies. Currently he is working on his doctoral dissertation about copyrights protection for computer programs source code. mgr Joanna Uchańska Doktorantka studiów stacjonarnych w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz członek Międzynarodowego Projektu Badawczego FSTP / IES. Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie prawa konkurencji w Polskiej Akademii Nauk (2013). Aplikantka adwokacka (od 2013). Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim (2012). Laureatka nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w X edycji konkursu na najlepszą rozprawę habilitacyjną, doktorską, magisterską, studencką z zakresu ochrony własności intelektualnej ogłoszony przez Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej za pracę magisterską pt. Ochrona bioróżnorodności a ochrona patentowa. Zagadnienia wybrane. Absolwentka WIPO University of Dubrovnik Summer School on Intellectual Property (2012). Zajmuje się prawem własności przemysłowej, prawem cywilnym oraz prawem ochrony konkurencji, a także prowadzi badania w przedmiocie prawa i life science. Nadto, prowadzi zajęcia w przedmiocie własności intelektualnej, w szczególności związanych z gałęzią nauk przyrodniczych, głównie biotechnologią, na studiach licencjackich, magisterskich oraz studiach podyplomowych Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce (2011/2012). Członek Ośrodka Międzynarodowego Prawa

6 Humanitarnego i Praw Człowieka UJ (od 2010). Absolwentka Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UJ, Sekcji Praw Człowieka (2009/2010). Uczestniczyła lub była organizatorską licznych konferencji i szkoleń o randze krajowej i międzynarodowej. Autorka kilkunastu publikacji o tematyce prawa własności intelektualnej, prawa cywilnego oraz prawa międzynarodowego publicznego i unijnego. Najważniejsze publikacje: How Inventive Is Innovation? The Need For Precisely Measuring The Inventive Step Of An Invention (w:) Contractual system and Recodification of the Civil Code pod red. S. Ficová, L. Fogaš, M. Števček; Collection of Papers from the International Academic Conference Bratislava Legal Forum 2013, Bratysława 2013, ISBN , s Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa według Jerome Benthama jako przyczynek do dyskusji o interesie publicznego i jego znaczeniu dla aksjologii prawa patentowego i konkurencji, Studia Prawnicze/Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 2013, z 3 (195), ISSN Ochrona patentowa produktów leczniczych polska perspektywa, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 4(48)/2013, ss , ISSN Objective, precise and formal assessment of (non)obviousness in the light of selected US and European patent decisions, z P. Podreckim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2013, Nr 4 (122), Wolters Kluwer Polska, ISSN s Glosa do wyroku Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie z 5 III 2012, 45/11/PA, Glosa, Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach, Wolters Kluwer Polska, s Bioróżnorodność a ochrona patentowa, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 2/2013, ss Operacje na organizmach modyfikowanych genetycznie a ochrona prawnokarna, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Polska Akademia Umiejętności, Rok XVII: 2013, z. 1, ss The Quality of Patents on Biotech Inventions: the International Cooperation on the Nonobviousness standards, z Ż. Pacud (w:) The Interaction of National Legal Systems: Convergence or Divergence, Vilnius 2013, s , ISBN Operacje na GMO a ochrona prawnokarna, e-czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, 6/2013, ss.26 Relacje ochrony sui generis różnorodności biologicznej do ochrony patentowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2013, Nr 1 (119), Wolters Kluwer Polska, s Materialnoprawne podstawy adopcji zagranicznej, z A. Wziętal, Iustitia. Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich 2012, Nr 4(10), s Z problematyki prawa własności intelektualnej prawo do informacji jako nietypowa postać

7 zabezpieczenia dochodzonych roszczeń (w:) Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości I, D. Gil, I. Butryn, A. Jakieła, Kamil M. Woźniak (red.), Lublin 2012,, s Wiedza o IP przede wszystkim (w:) Kwartalnik Urzędu Patentowego RP 2012 Nr 2(11) Kobieta w Prawie, z K. Kowalczewską (red.), Kraków 2012 Prawa kobiet w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy w prawie międzynarodowym i europejskim zagadnienia systemowe, z K. Kowalczewską (w:) Ochrona praw człowieka w wymiarze regionalnym, M. Marcinko (red), Kraków 2012 Cywilnoprawna odpowiedzialność osób wykonujących działalność regulowaną, a obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na podstawie przykładów zawodu architekta, maklera papierów wartościowych i psychologa (w:) Odpowiedzialność cywilna, M. Kostwiński, Ł. Korporowicz (red.), Łódź 2012 Uznanie dziecka według przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w świetle regulacji prawa prywatnego międzynarodowego (w:) Przegląd prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2012 Realizacja prawa do samostanowienia na przykładzie secesji Republiki Południowego Sudanu (w:) Przez Pryzmat Praw Człowieka, Afryka Północna, 1/2013, Kraków luty 2012, 2013 Rola znaków towarowych w prowadzeniu działalności sportowej (w:) Prawo sportowe i turystyczne między regulacją a deregulacją, M. Kaliński, M. Koszowski (red.), Kraków 2011 Prawa człowieka, wraz z B. Kochaniewicz, Jan B. Owsiński (w:) Prawo międzynarodowe publiczne w świetle praktyki sądów i organów krajowych i międzynarodowych studium wybranych stanów faktycznych, Kraków/Warszawa 2011 Swobodny przepływ dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej projekt harmonizacji w świetle obowiązujących przepisów (w:) Międzynarodowe aspekty prawa administracyjnego, N. Godula, A. Puczko (red.), Kraków 2011 Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług związanych z umową timesharingu (w:) Prywatnoprawne aspekty działalności gospodarczej w prawie polskim i europejskim, K. Brzeziński (red.), Kraków 2011 Języki obce: angielski, niemiecki i rosyjski. Kontakt: Joanna Uchańska, Master of Laws Ph.D. candidate at the Intellectual Property Law Institute of the Jagiellonian University and a member of the FSTP/IES International Scientific Group. Polish Academy of Science Postgraduate Studies on Competition Law (2013). Trainee attorney (since 2013). A graduate from the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University (2012). A Winner of the award presented by the Minister of Agriculture and Rural Development in the 10th edition of the competition for the best post-doctoral, doctoral, master's or student thesis on the protection of intellectual property, held by the President of the Polish Patent Office, for her

8 master's thesis entitled: "Protection of biodiversity and patent protection. Selected issues." WIPO graduate University of Dubrovnik Summer School on Intellectual Property (2012). She deals with intellectual property law, civil law and competition protection law, and carries our research into law and life sciences. Moreover, she conducts many lectures on IP, especially connected with life science, mainly biotechnology, for undergraduated (first-cycle), graduated (second-cycle) and postgraduated programmes of studies. For her excellent learning achievements, she was awarded a scholarship by the Ministry of Science and Higher Education (2011/2012). A member of the International Humanitarian Law and Human Rights Centre at the Jagiellonian University (since 2010). Involved with the Legal Clinic, Human Rights Section, at the Jagiellonian University (2009/2010). She participated in or organized numerous domestic and international conferences and trainings. She authored more than a dozen publications on intellectual property law, civil law, as well as public international and Community law. Significant publications: How Inventive Is Innovation? The Need For Precisely Measuring The Inventive Step Of An Invention (w:) Contractual system and Recodification of the Civil Code pod red. S. Ficová, L. Fogaš, M. Števček; Collection of Papers from the International Academic Conference Bratislava Legal Forum 2013, Bratysława 2013, ISBN , s Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa według Jerome Benthama jako przyczynek do dyskusji o interesie publicznego i jego znaczeniu dla aksjologii prawa patentowego i konkurencji, Studia Prawnicze/Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 2013, z 3 (195), ISSN Ochrona patentowa produktów leczniczych polska perspektywa, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 4(48)/2013, ss , ISSN Objective, precise and formal assessment of (non)obviousness in the light of selected US and European patent decisions, z P. Podreckim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2013, Nr 4 (122), Wolters Kluwer Polska, ISSN s Glosa do wyroku Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie z 5 III 2012, 45/11/PA, Glosa, Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach, Wolters Kluwer Polska, s Bioróżnorodność a ochrona patentowa, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 2/2013, ss Operacje na organizmach modyfikowanych genetycznie a ochrona prawnokarna, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Polska Akademia Umiejętności, Rok XVII: 2013, z. 1, ss The Quality of Patents on Biotech Inventions: the International Cooperation on the Nonobviousness standards, z Ż. Pacud (w:) The Interaction of National Legal Systems: Convergence or Divergence, Vilnius 2013, s , ISBN Operacje na GMO a ochrona prawno karna, e-czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, 6/2013, ss.26

9 Relacje ochrony sui generis różnorodności biologicznej do ochrony patentowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2013, Nr 1 (119), Wolters Kluwer Polska, s Materialnoprawne podstawy adopcji zagranicznej, z A. Wziętal, Iustitia. Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich 2012, Nr 4(10), s Z problematyki prawa własności intelektualnej prawo do informacji jako nietypowa postać zabezpieczenia dochodzonych roszczeń (w:) Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości I, D. Gil, I. Butryn, A. Jakieła, Kamil M. Woźniak (red.), Lublin 2012,, s Wiedza o IP przede wszystkim (w:) Kwartalnik Urzędu Patentowego RP 2012 Nr 2(11) Kobieta w Prawie, z K. Kowalczewską (red.), Kraków 2012 Prawa kobiet w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy w prawie międzynarodowym i europejskim zagadnienia systemowe, z K. Kowalczewską (w:) Ochrona praw człowieka w wymiarze regionalnym, M. Marcinko (red), Kraków 2012 Cywilnoprawna odpowiedzialność osób wykonujących działalność regulowaną, a obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na podstawie przykładów zawodu architekta, maklera papierów wartościowych i psychologa (w:) Odpowiedzialność cywilna, M. Kostwiński, Ł. Korporowicz (red.), Łódź 2012 Uznanie dziecka według przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w świetle regulacji prawa prywatnego międzynarodowego (w:) Przegląd prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2012 Realizacja prawa do samostanowienia na przykładzie secesji Republiki Południowego Sudanu (w:) Przez Pryzmat Praw Człowieka, Afryka Północna, 1/2013, Kraków luty 2012, 2013 Rola znaków towarowych w prowadzeniu działalności sportowej (w:) Prawo sportowe i turystyczne między regulacją a deregulacją, M. Kaliński, M. Koszowski (red.), Kraków 2011 Prawa człowieka, wraz z B. Kochaniewicz, Jan B. Owsiński (w:) Prawo międzynarodowe publiczne w świetle praktyki sądów i organów krajowych i międzynarodowych studium wybranych stanów faktycznych, Kraków/Warszawa 2011 Swobodny przepływ dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej projekt harmonizacji w świetle obowiązujących przepisów (w:) Międzynarodowe aspekty prawa administracyjnego, N. Godula, A. Puczko (red.), Kraków 2011 Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług związanych z umową timesharingu (w:) Prywatnoprawne aspekty działalności gospodarczej w prawie polskim i europejskim, K. Brzeziński (red.), Kraków 2011 Languages: English, German, Russian Contact:

10 mgr Katarzyna Wiese Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2012), uczestniczka studiów LL.M na Uniwersytecie w Heidelbergu (2013), doktorantka w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej UJ (od 2013), aplikantka radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie (od 2014), laureatka drugiej nagrody w konkursie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na najlepszą pracę magisterską z zakresu ochrony konkurencji. Jej główny obszar zainteresowania to polskie i europejskie prawo ochrony konkurencji, w szczególności jego aspekty proceduralne. Włada biegle językiem niemieckim i angielskim. mgr Katarzyna Wiese Graduate of the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University (2012), participant of LL.M studies of the University of Heidelberg (2013), PhD candidate on the Chair of the Intellectual Property Law (2013), legal trainee of the Chamber of the Legal Counsels in Cracow (2014), the second prizewinner of the Polish Competition Authority for her master thesis. Her main field of interest covers Polish and European competition law, especially the procedural issues. She speaks German and English fluently.

Spis tre ści kwartalnika Przegląd Legislacyjny nr 1(95)/2016

Spis tre ści kwartalnika Przegląd Legislacyjny nr 1(95)/2016 Spis tre ści kwartalnika Przegląd Legislacyjny nr 1(95)/2016 ARTYKUŁY Andrzej Malinowski (Uniwersytet Warszawski) Informacja o nieobowiązywaniu przepisu..................................... 9 Magdalena

Bardziej szczegółowo

Spis tre ści kwar tal ni ka Prze gląd Le gi sla cyj ny nr 3(81)/2012

Spis tre ści kwar tal ni ka Prze gląd Le gi sla cyj ny nr 3(81)/2012 Spis tre ści kwar tal ni ka Prze gląd Le gi sla cyj ny nr 3(81)/2012 Artykuły Bartłomiej Opaliński (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie) Wykonywanie prawa inicjatywy ustawodawczej przez Prezydenta RP z perspektywy

Bardziej szczegółowo

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM ARBITRAŻU I MEDIACJI PRZY IZBIE PRZEMYSŁOWO HANDLOWEJ W KRAKOWIE

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM ARBITRAŻU I MEDIACJI PRZY IZBIE PRZEMYSŁOWO HANDLOWEJ W KRAKOWIE Lp. Imię i Nazwisko Kwalifikacje Specjalizacje Dane kontaktowe 1 r. pr. dr Wiktor Czabaj 2 adw. Grzegorz Górecki 3 adw. Małgorzata Kożuch Radca Prawny, doktor nauk prawnych, wykładowca w Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie: dr Paweł Litwiński Instytut Allerhanda, Kancelaria Prawna Barta Litwiński Ekspert Komisji Europejskiej. 13 czerwca 2014, godz.

Prowadzenie: dr Paweł Litwiński Instytut Allerhanda, Kancelaria Prawna Barta Litwiński Ekspert Komisji Europejskiej. 13 czerwca 2014, godz. SZKOLENIE: Zasady ochrony danych osobowych w instytucjach finansowych oraz danych osobowych kadrowo płacowych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki firm outsourcingowych Prowadzenie: dr Paweł Litwiński

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com).

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Dr Marta Andruszkiewicz doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii Prawa i Filozofii Prawa na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 5/2015 z 10 lutego 2015 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 5/2015 z 10 lutego 2015 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 5/2015 z 10 lutego 2015 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących stron tytułowych rozpraw doktorskich, oświadczeń doktorantów o autorskim charakterze

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Igor B. Nestoruk BIOGRAM

Igor B. Nestoruk BIOGRAM BIOGRAM 1975 ur. Człuchów (Polska) 1994-1999 studia magisterskie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji [Magister prawa (mgr)] 1997 stypendium Rektoratu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2014 Poznań, 18 stycznia 2014 www.irosforum.pl

Bardziej szczegółowo

e-mail: m.jablonski@uksw.edu.pl Urodzenie: 26.08.1976 r.

e-mail: m.jablonski@uksw.edu.pl Urodzenie: 26.08.1976 r. MACIEJ JABŁOŃSKI e-mail: m.jablonski@uksw.edu.pl Urodzenie: 26.08.1976 r. Pełnione funkcje: Prezes Zarząd Portu Morskiego Darłowo, Prezes Aukcji Rybna w Ustce, Wiceminister Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Prosimy o udzielenie informacji w następującym zakresie:

Prosimy o udzielenie informacji w następującym zakresie: Helsińska Fundacja Praw Człowieka ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa www.hfhr.pl INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwa ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa www.inpris.pl Fundacja Panoptykon ul. Orzechowska 4/4,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO KCSC 1410-92/07 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO Sądowa współpraca w sprawach cywilnych ZałoŜenia programowe W obecnej sytuacji charakteryzującej się masową migracją osób rola dobrej

Bardziej szczegółowo

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE Poznań, 17 maja 2013 r. Polskie koordynacje w 7PR Zawód manager projektów badawczych Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl At present, the University consists of four faculties: the Faculty of Civil and Environmental Engineering the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science the Faculty of Mechatronics

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO KCSC 1410-90/07 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO Sądowa współpraca w sprawach cywilnych ZałoŜenia programowe W obecnej sytuacji charakteryzującej się masową migracją osób rola dobrej

Bardziej szczegółowo

Résumé. Department of Psychology, Raffles College of Higher Education, Singapore Stanowisko: Psychology Lecturer marzec 2009 obecnie

Résumé. Department of Psychology, Raffles College of Higher Education, Singapore Stanowisko: Psychology Lecturer marzec 2009 obecnie Résumé Imię i nazwisko: Dariusz Piotr Skowroński Data urodzenia: 23 marca 1971 r. Kontakt: Email: Skype: dariusz.sko@gmail.com dariuszs1971 Zatrudnienie Department of Psychology, Raffles College of Higher

Bardziej szczegółowo

Spis tre ści kwartalnika Przegląd Legislacyjny nr 1(87)/2014

Spis tre ści kwartalnika Przegląd Legislacyjny nr 1(87)/2014 Spis tre ści kwartalnika Przegląd Legislacyjny nr 1(87)/2014 ARTYKUŁY Grzegorz Wierczyński (Uniwersytet Gdański) Problemy z ujednolicaniem tekstu ustawy na przykładzie kodyfikacji cywilnych... 9 Katarzyna

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

Prawo i praktyka. 14 kwietnia 2010r. Warsztaty. Centrum Konferencyjne, Rondo ONZ 1, Warszawa www.agens.com.pl/msw

Prawo i praktyka. 14 kwietnia 2010r. Warsztaty. Centrum Konferencyjne, Rondo ONZ 1, Warszawa www.agens.com.pl/msw Krzysztof Czyżewski Wspólnik, Kancelaria Leśnodorski, Prawo i praktyka Warsztaty Maciej Kubiak Aplikant, Kancelaria Leśnodorski, 14 kwietnia 2010r. Wiktor Rainka Aplikant, Kancelaria Leśnodorski, Centrum

Bardziej szczegółowo

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty:

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Józef M. Fiszer 1) Zadania i perspektywy Unii Europejskiej w wielobiegunowym świecie; The Future of European Union New forms of internal

Bardziej szczegółowo

Dorobek naukowy. A) Dorobek naukowy przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego

Dorobek naukowy. A) Dorobek naukowy przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego Poznań, 3 września 2013 r. Dr hab Tomasz Sójka Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Dorobek naukowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016 PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII Technologie informacyjne - 23 godz. 1. Podpisy elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach Ladislav Cabada Paulina Drab Tomasz G. Grosse Patryk Kołodyński Aleksandra Kułaga Aleksandra Kusztal

Noty o autorach Ladislav Cabada Paulina Drab Tomasz G. Grosse Patryk Kołodyński Aleksandra Kułaga Aleksandra Kusztal Noty o autorach Ladislav Cabada profesor nauk politycznych na Metropolitní univerzita Praha. W roku akademickim 2016/2017 International Chair na Narodowym Uniwersytecie Służby Publicznej (Nemzeti Köszolgálati

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla Członków Śląskiego Klastra Ekologicznego

Szkolenie dla Członków Śląskiego Klastra Ekologicznego Szkolenie dla Członków Śląskiego Klastra Ekologicznego OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, TARNSFER INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH. ZASADY KOMERCJALIZACJI I FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Termin: 18 19

Bardziej szczegółowo

WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18

WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18 WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18 Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ogłasza K O N K U R S na stanowisko adiunkta w Katedrze Higieny Żywienia Człowieka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII. Sylwetki wykładowców

Studia Podyplomowe PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII. Sylwetki wykładowców UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Prawa i Administracji Studia Podyplomowe PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII Sylwetki wykładowców adw. prof. UG, dr hab. Maciej Barczewski Profesor Wydziału

Bardziej szczegółowo

WYDAWCA. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2011. REDAKTOR NACZELNY I PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO Mirosław Stec

WYDAWCA. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2011. REDAKTOR NACZELNY I PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO Mirosław Stec WYDAWCA Kancelaria Prezesa Rady Ministrów REDAKTOR NACZELNY I PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO Mirosław Stec KOMITET REDAKCYJNY Marek Bojarski, Maciej Kaliński, Dariusz Kijowski, Elżbieta Kornberger-Sokołowska,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL

CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL Tytuł: Prawne aspekty funkcjonowania sklepów i platform internetowych w świetle zmian w prawach konsumenta Organizator: Centrum Szkoleniowe Partner merytoryczny: Kancelaria Prawnicza PATRIMONIUM Termin:

Bardziej szczegółowo

WYDAWCA. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2010. REDAKTOR NACZELNY I PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO Marek Zubik

WYDAWCA. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2010. REDAKTOR NACZELNY I PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO Marek Zubik WYDAWCA Kancelaria Prezesa Rady Ministrów REDAKTOR NACZELNY I PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO Marek Zubik KOMITET REDAKCYJNY Marek Bojarski, Maciej Kaliński, Dariusz Kijowski, Elżbieta Kornberger-Sokołowska,

Bardziej szczegółowo

Semestr I-VIII. Sposób zaliczenia

Semestr I-VIII. Sposób zaliczenia Uchwała nr 88/IV/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie planu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Programy Stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Programy Stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta Programy Stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta Andrzej Dakowski Executive Director POLISH-U.S. FULBRIGHT COMMISSION a.dakowski@fulbright.edu.pl www.fulbright.edu.pl Historia Programu Fulbrighta

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH SĄDÓW OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH SĄDÓW OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH KCSC 1410 01 / 08 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH SĄDÓW OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA SĄDOWA W SPRAWACH GOSPODARCZYCH. ZałoŜenia programowe Celem szkolenia jest umoŝliwienie

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 stycznia 2013 roku

Zarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 stycznia 2013 roku DO-0130/2/2013 Zarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie: wysokości opłat dla cudzoziemców innych niż obowiązujące obywateli, za, drugiego, trzeciego, studia i studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONFERENCJI NAUKOWYCH:

WYKAZ KONFERENCJI NAUKOWYCH: Załącznik nr 8 WYKAZ KONFERENCJI NAUKOWYCH: 1. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Status prawny komornika sądowego w Polsce. Egzekucja sądowa świadczeń pieniężnych (wybrane problemy), (organizator Rada

Bardziej szczegółowo

www.korporacyjnie.pl październik, Warszawa

www.korporacyjnie.pl październik, Warszawa www.korporacyjnie.pl październik, Warszawa Korporacyjnie.pl to jeden z najlepszych blogów prawniczych w Polsce według portalu Polski Prawnik. Korporacyjnie.pl tworzą praktycy i akademicy. Na Korporacyjnie.pl

Bardziej szczegółowo

Nr 1(3)/2013 Rok wyd. III Cena 27,30 zł (w tym 5% VAT) ISSN 2083-4330

Nr 1(3)/2013 Rok wyd. III Cena 27,30 zł (w tym 5% VAT) ISSN 2083-4330 CZASOPISMO PRAWNICZE WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I PRAWA IM. HELENY CHODKOWSKIEJ W WARSZAWIE Nr 1(3)/2013 Rok wyd. III Cena 27,30 zł (w tym 5% VAT) ISSN 2083-4330 Redaktor naczelny: Waldemar J. Wołpiuk

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów (Description of individual course units)

UNIWERSYTET RZESZOWSKI OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów (Description of individual course units) UNIWERSYTET RZESZOWSKI OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS KIERUNEK STUDIÓW - PRAWO STACJONARNE STOPIEŃ EDUKACJI JEDNOLITE MAGISTERSKIE Opis poszczególnych przedmiotów (Description of individual course units) II.

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Styczeń 2015 issn 2391-5781 nr 4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Aktualności, Orzecznictwo, Studia przypadków, Opracowania Organizacja ochrony danych po nowelizacji Nowe zadania i pozycja ABI w organizacji Ułatwienia

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Programy szkoleniowe Znak sprawy: ADOP-9301-01-POKL. 04.01.01-00-129/11-17/2014 PROGRAMY SZKOLENIOWE Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Cel szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY MIASTO: OPOLE STANOWISKO: STARSZY WYKŁADOWCA W INSTYTUCIE NAUK PEDAGOGICZNYCH DYSCYPLINA NAUKOWA: Z DZIEDZINY

Bardziej szczegółowo

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: -

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - MKARCH PROJEKTY PROJECTS KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - KONECZNEGO RESIDENTIAL BUILDING

Bardziej szczegółowo

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych Wydział Finansów i Ubezpieczeń Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Naukowe CV Imię i Nazwisko: Tytuł/stopień naukowy: E-mail: Halina Buk Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach/contributors

Noty o autorach/contributors Noty o autorach/contributors Áàõûò Áàáàøåâíà ÀÁÈËÊÀÑÛÌÎÂÀ docent w Katedrze Jêzyka Rosyjskiego Kazachskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego im. Satpajewa. (bahit.babashevna@mail.ru) Bakhit Babashevna

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ochrona Własności Intelektualnej Intellectual property protection Kierunek: Rodzaj przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: studia I stopnia Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA NIESTACJONARNE EUROPEISTYKA I STOPNIA ROK AKAD. 2009/200 Nazwa przedmiotu: Ochrona własności Punkty ECTS: 2 intelektualnej Kod przedmiotu: 0700-EN-OWI Język przedmiotu: polski

Bardziej szczegółowo

Rozwój i ochrona polskiego potencjału naukowego w kontekście nowych instrumentów i inicjatyw Urzędu Patentowego RP

Rozwój i ochrona polskiego potencjału naukowego w kontekście nowych instrumentów i inicjatyw Urzędu Patentowego RP Rozwój i ochrona polskiego potencjału naukowego w kontekście nowych instrumentów i inicjatyw Urzędu Patentowego RP dr Alicja Adamczak prezes Urzędu Patentowego RP Spotkanie Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I

Spis treści. Część I Spis treści Wyniki konkursu Przeglądu Prawa Konstytucyjnego na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa konstytucyjnego i systemów politycznych w roku akademickim 2010/2011 9 Część I ARTYKUŁY Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Program HOMING PLUS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Program HOMING PLUS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Program HMING PLUS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Synthesis of diverse carbohydrate building blocks, derived from hyaluronic acid, as scaffolds for drug delivery Katarzyna M. Koroniak Wydział Chemii

Bardziej szczegółowo

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 14

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 14 Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 14 Acta Universitatis Wratislaviensis No 3554 Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 14 Pod redakcją Marcina Winiarskiego

Bardziej szczegółowo

Po czym poznać lidera? roczne brytyjski czterech

Po czym poznać lidera? roczne brytyjski czterech Po czym poznać lidera? Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University we współpracy z brytyjskim partnerem, Oxford Brookes University (Oxford, Wielka Brytania), już od września 2011 roku uruchamia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ dr Anna Drapińska Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Marketingu WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ A. PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA Prace publikowane Artykuły naukowe

Bardziej szczegółowo

DAMAGES FOR VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS - domestic, comparative and international perspectives. 22-23 October 2015. International Conference

DAMAGES FOR VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS - domestic, comparative and international perspectives. 22-23 October 2015. International Conference ORGANIZERS International Conference DAMAGES FOR VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS - domestic, comparative and international perspectives 22-23 October 2015 Faculty of Law and Administration University of Gdańsk

Bardziej szczegółowo

STANISŁAW KĘPIŃSKI (1867 1908) AND HIS PAPERS IN THE FIELD OF DIFFERENTIAL EQUATIONS

STANISŁAW KĘPIŃSKI (1867 1908) AND HIS PAPERS IN THE FIELD OF DIFFERENTIAL EQUATIONS TECHNICAL TRANSACTIONS FUNDAMENTAL SCIENCES CZASOPISMO TECHNICZNE NAUKI PODSTAWOWE -NP/015 JAN KOROŃSKI* STANISŁAW KĘPIŃSKI (1867 1908) AND HIS PAPERS IN THE FIELD OF DIFFERENTIAL EQUATIONS STANISŁAW KĘPIŃSKI

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

21 22 października 2015r. Centrum Konferencyjne Golden Floor Warszawa

21 22 października 2015r. Centrum Konferencyjne Golden Floor Warszawa 21 22 października 2015r. Ochrona danych osobowych w grupach kapitałowych aspekty prawne Najnowsze zmiany dotyczące ochrony danych osobowych Wymagana dokumentacja z zakresu danych osobowych w grupie kapitałowej

Bardziej szczegółowo

1. Przebieg kariery naukowej

1. Przebieg kariery naukowej Curriculum Vitae mgr Maciej Gnela ADRES Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków Biuro: +48 (12) 293 57 31/ 75 54 Fax: +48 (12) 293

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk społecznych - psychologia,

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk społecznych - psychologia, FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: MIASTO: STANOWISKO: DZIEDZINA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny Toruń asystent dziedzina nauk społecznych - psychologia, DATA OGŁOSZENIA:

Bardziej szczegółowo

serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców oraz zamawiających.

serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców oraz zamawiających. POLSKA IZBA FIRM SZKOLENIOWYCH oraz KANCELARIA SADKOWSKI I WSPÓLNICY w ramach AKADEMII PRAWA PIFS serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWA. organizowana z okazji 40-lecia kształcenia na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

KONFERENCJA NAUKOWA. organizowana z okazji 40-lecia kształcenia na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu KONFERENCJA NAUKOWA organizowana z okazji 40-lecia kształcenia na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu KSZTAŁCENIE KADR DLA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ I REKREACJI STAN

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni

Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Program szkolenia Prawne aspekty funkcjonowania uczelni Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom zagadnień związanych z praktycznymi elementami prawa niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Programy Stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Programy Stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta Programy Stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta Centrum Informacji o Studiach w USA, Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta http://www.fulbright.edu.pl ola.augustyniak@fulbright.edu.pl HISTORIA

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013 OPEN ACCESS LIBRARY SOWA Scientific International Journal of the World Academy of Materials and Manufacturing Engineering publishing scientific monographs in Polish or in English only Published since 1998

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 015/016 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

mgr Michał Goszczyński

mgr Michał Goszczyński mgr Michał Goszczyński Czy studia w USA to tylko Harvard? Nie! Szkolnictwo wyższe w USA to system ponad 4000 Uczelni słynących z: Jakości Mnogości wyboru Zróżnicowania (również kulturowego) Wartości Elastyczności

Bardziej szczegółowo

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW.

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. AUTOREFERAT O PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ, OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWO-BADAWCZYCH, DYDAKTYCZNYCH, W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADR I ORGANIZACYJNYCH Przebieg pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA STACJONARNE PRAWO ROK AKAD. 009/00 Nazwa przedmiotu: Prawo ochrony Punkty ECTS: 6 własności intelektualnej Kod przedmiotu: 0700-PS5-POW Język przedmiotu: polski Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW DOKTORANCKICH Z FIZYKI I ASTRONOMII DZIEDZINA / NAUKI FIZYCZNE DYSCYPLINA / FIZYKA lub ASTRONOMIA

PLAN STUDIÓW DOKTORANCKICH Z FIZYKI I ASTRONOMII DZIEDZINA / NAUKI FIZYCZNE DYSCYPLINA / FIZYKA lub ASTRONOMIA PLAN STUDIÓW DOKTORANCKICH Z FIZYKI I ASTRONOMII DZIEDZINA / NAUKI FIZYCZNE DYSCYPLINA / FIZYKA lub ASTRONOMIA STUDIA STACJONARNE - rekrutacja 2013/2014 Lp. Nazwa przedmiotu Ogólne Rozkład zajęć w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego: Uchwała nr 87/IV/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie programu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA ZARYS PRAWA USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA DOROTA KARCZEWSKA, MONIKA NAMYSŁOWSKA, TADEUSZ SKOCZNY (red.) ZARYS PRAWA Ustawa o prawach konsumenta Polecamy nasze publikacje z tej tematyki: K. Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

Studenci Students. w tym of which. kobiety

Studenci Students. w tym of which. kobiety STUDIÓW STUDIES OGÓ EM TOTAL 1995/96... 41020 23699 13176 4804 3144 2000/01... 81139 44901 24090 11851 8019... 93931 51724 24148 14620 9689 UNIWERSYTET ÓDZKI UNIVERSITY OF ÓD RAZEM...1995/96 Administracja...

Bardziej szczegółowo

Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków. WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO w roku 2009

Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków. WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO w roku 2009 Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Rzeszów, 16.10.2013 WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO w roku 2009 1. Tchórzewska-Cieślak B., Boryczko K.: Analiza eksploatacji sieci wodociągowej miasta Mielca

Bardziej szczegółowo

Dörthe Hagenguth. Oferta stypendialna DAAD dla Polaków w roku akademickim 2015/2016

Dörthe Hagenguth. Oferta stypendialna DAAD dla Polaków w roku akademickim 2015/2016 Dörthe Hagenguth Oferta stypendialna DAAD dla Polaków w roku akademickim 2015/2016 1 Oferta stypendialna DAAD dla Polaków DAAD DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) jest wspólną organizacją niemieckich

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM dr Alicja Adamczak Prezes Urzędu Patentowego RP posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich Łódź, 21-23 maja 2015 r. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Bardziej szczegółowo

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Projekt współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy INWESTYCJE SAMORZĄD ROZWÓJ SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁPRACY OPEN-NET S.A. A KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Starostwo

Bardziej szczegółowo

1. Zbigniew Lasocik, Niekaralność ofiar handlu ludźmi - wstępna diagnoza problemu, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, Warszawa, 2013.

1. Zbigniew Lasocik, Niekaralność ofiar handlu ludźmi - wstępna diagnoza problemu, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, Warszawa, 2013. Źródło: http://www.handelludzmi.eu/hl/baza-wiedzy/osrodek-badan-handlu-lu/6405,publikacje-osrodka-badan-handlu-ludzmi-uw.ht ml Wygenerowano: Sobota, 23 lipca 2016, 23:53 A A A Publikacje Ośrodka Badań

Bardziej szczegółowo

Semestr I-VIII. Sposób zaliczenia. 1.1 Metodologia nauk prawnych wykład I-II egzamin 30 godz. kontaktowych+30 godz.

Semestr I-VIII. Sposób zaliczenia. 1.1 Metodologia nauk prawnych wykład I-II egzamin 30 godz. kontaktowych+30 godz. Uchwała nr 211 l /IX/2012 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie planu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ARTYKUŁ Y. Traktowanie i ochrona prawna zwierząt w Polsce... 9

SPIS TREŚCI ARTYKUŁ Y. Traktowanie i ochrona prawna zwierząt w Polsce... 9 SPIS TREŚCI ARTYKUŁ Y Prof. dr hab. Karol Sł a w i k, Uczelnia Łazarskiego Traktowanie i ochrona prawna zwierząt w Polsce................... 9 Dr Danuta Tarnowska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Kreator innowacyjności

Kreator innowacyjności Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Lp. Rodzaj programu Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy Data rozpoczęcia projektu Data zakończenia projektu Całkowita wartość projektu w zł Wartość dofinansowania projektu

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Autorami podręcznika są pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego oraz Katedry Prawa

Bardziej szczegółowo

1. Uznanie dziecka w prawie prywatnym międzynarodowym. Wrocław 1990 Ossolineum ss. 205, bibliogr.

1. Uznanie dziecka w prawie prywatnym międzynarodowym. Wrocław 1990 Ossolineum ss. 205, bibliogr. Spis prac naukowych opublikowanych w latach 1980-2012 Monografie: 1. Uznanie dziecka w prawie prywatnym międzynarodowym. Wrocław 1990 Ossolineum ss. 205, bibliogr. Artykuły naukowe: 1. Posiadanie stanu

Bardziej szczegółowo

Studia doktoranckie: nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - kontekst międzynarodowy (europejski)

Studia doktoranckie: nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - kontekst międzynarodowy (europejski) Studia doktoranckie: nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - kontekst międzynarodowy (europejski) Andrzej Kraśniewski Politechnika Warszawska ekspert boloński Seminarium Bolońskie

Bardziej szczegółowo

Ogólna Prezentacja Kancelarii

Ogólna Prezentacja Kancelarii Ogólna Prezentacja Kancelarii Kim jesteśmy? Jesteśmy niezależną kancelarią prawną specjalizującą się w doradztwie dla klientów biznesowych oraz klientów indywidualnych w zakresie umów kredytowych. Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

510 Contributors. of Cracow, Poland.

510 Contributors. of Cracow, Poland. Autorzy tomu BŁASZCZYK Piotr, dr hab., profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierownik Katedry Dydaktyki i Podstaw Matematyki, Instytut Matematyki UP. E-mail: pb@up.krakow.pl BOŻEK Hubert, doktorant

Bardziej szczegółowo

ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA MATERIAŁ INFORMACYJNY OPRACOWANY PRZEZ WYDZIAŁ UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA POLSKI ENIC-NARIC Warszawa, 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane 2011/2012 ogłoszone Na podstawie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane 2011/2012 ogłoszone Na podstawie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę uczelni, które od nowego roku akademickiego będą realizować program kierunków zamawianych - strategicznych dla gospodarczego rozwoju Polski. W tym

Bardziej szczegółowo

21 maja 2014. VI konferencja z cyklu Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości

21 maja 2014. VI konferencja z cyklu Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości VI konferencja z cyklu Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości Zinformatyzowane postępowanie wieczystoksięgowe nowym narzędziem w pracy prawnika 21 maja 2014 Pałac Lubomirskich, Warszawa patronat patronat

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu jednolitej ochrony patentowej w Europie Warszawa, 23 czerwca 2014 r.

Wprowadzenie do systemu jednolitej ochrony patentowej w Europie Warszawa, 23 czerwca 2014 r. K Z O.O. Wprowadzenie do systemu jednolitej ochrony patentowej w Europie Warszawa, 23 czerwca 2014 r. ANCELARIA PATENTOWA SP. Polska nie jest uczestnikiem systemu jednolitej ochrony patentowej w Europie.

Bardziej szczegółowo

FIZYKA. na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej ROZWIŃ SWÓJ POTECJAŁ!

FIZYKA. na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej ROZWIŃ SWÓJ POTECJAŁ! FIZYKA na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej ROZWIŃ SWÓJ POTECJAŁ! O kierunku FIZYKA Studia licencjackie 3-letnie ( uniwersyteckie ) zapewniają: Bardzo dobre ogólne przygotowanie

Bardziej szczegółowo

dr Grzegorz Adam Skrobotowicz

dr Grzegorz Adam Skrobotowicz dr Grzegorz Adam Skrobotowicz Specjalność: prawo karne Adres e-mail: grzegorz.skrobotowicz@kul.pl Strona WWW: http://pracownik.kul.pl/gskrobotowicz/zyciorys Wykształcenie: 2012 r. Uzyskanie stopnia naukowego

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo