SOLUGEN ANTIGUM SOLUGEN ANTIGUM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SOLUGEN ANTIGUM 312045 - SOLUGEN ANTIGUM"

Transkrypt

1 Stránka č. 1 z 5 Karta charakterystyki substancji SOLUGEN ANTIGUM Środek do usuwania gumy do żucia 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU ORAZ PRZEDSIĘBIORSTWA Kod produktu i nazwa handlowa: Uso previsto: Dane wytwórcy/dostawcy: SOLUGEN ANTIGUM Środek do usuwania gumy do żucia SUMINISTROS CIENTÍFICOS TÉCNICOS, S.A.U. (SUCITESA) C/ Comadrán 39, nave A6 - P.I. Can Salvatella Barberà del Vallés (Barcelona) España (Spain) - Tel Fax Telefon dyżurny: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ - Właściwości fizykochemiczne: Zagrożenia dla zdrowia: Zagrożenia dla środowiska: Środek bardzo łatwopalny Podrażnia oczy Wdychanie oparów może powodować senność lub zawroty głowy Wdychanie oparów może powodować senność lub zawroty głowy 3. SKŁAD PREPARATU I INFORMACJA O SKŁADNIKACH Substancja/Preparat: Składniki niebezpieczne zawarte w produkcie: Nazwa chemiczna Nr CAS % Nr WE Symbole Zwroty R Ethyl acetate > F, Xi R Dimethyl ether > F+ R12 Limonene Xi, N R /53 4. SZA POMOC Dział informacji Krajowego Instytutu Toksykologii: Symptomy i skutki: Wdychanie: Spożycie: Kontakt ze skórą: Kontakt z oczami: Środki pierwszej pomocy: Ogólne: Wdychanie: Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu Służb Medycznych Informacji Toksykologicznej w Hiszpanii: Produkt w aerozolu. Długotrwałe narażenie może wywołać podrażnienie, kaszel, duszności, zawroty i bóle głowy, obniżenie odporności centralnego systemu nerwowego oraz stan odurzenia narkotycznego. Produkt w aerozolu. Niskie prawdopodobieństwo zatrucia pokarmowego. Produkt w aerozolu. W wyniku przedłużającego się lub powtarzającego się narażenie może wystąpić podrażnienie i zapalenie skóry. Produkt w aerozolu. Kontakt z oczami może spowodować ich podrażnienie. W przypadku wątpliwości lub gdy objawy nie ustępują skonsultować z lekarzem. W żadnym wypadku nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Umieścić poszkodowanego poza strefą skażenia, zapewnić dopływ świeżego powietrza.

2 Stránka č. 2 z 5 Spożycie: Kontakt ze skórą: Při kontaktu s pokožkou: Kontakt z oczami: W przypadku połknięcia, wypłukać usta wodą. Nie wywoływać wymiotów. Zwrócić się po fachową pomoc lekarską. Nie podawać mleka ani tłuszczu. Zjąć skażoną lub spryskaną odzież i zmyć skórę wodą. Przemywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU Zalecane środki gaśnicze: Nieodpowiednie środki gaśnicze: Szczególne zagrożenia w czasie pożaru / wybuchu: Specjalne wyposażenie ochronne służb strażackich i ratowniczych : Zalecenia: Piana, dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, rozproszone prądy wody W przypadku pożaru dopuszcza się wszelkie dostępne środki gaśnicze. Wysoce łatwopalny. Groźba wybuchu pojemników (aeaozolu) w wyniku wzrostu temperatury Odzież ochronna do chemikaliów. Niezależny aparat do oddychania. Nie dopuścić, aby środki gaśnicze przedostały się do kanalizacji i cieków 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA Indywidualne środki ostrożności: Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: Metody oczyszczania/usuwania: Stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej (por. punkt 8) Por. punkt 12 Stosować się do przepisów bezpieczeństwa zawartych w punktach 7 i 8. Zatamować i zebrać wyciek za pomocą materiałów pochłaniających (ziemia, piasek i inne minerały absorpcyjne) i umieścić w odpowiednim zbiorniku do późniejszego usunięcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami miejscowymi. Nie dopuszczać do przedostania się do kanalizacji lub wód powierzchniowych, jeśli to nastąpi zawiadomić odpowiednie władze zgodnie z przepisami miejscowymi. 7. POSTĘPOWANIE PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE Postępowanie z preparatem: Unikać kontaktu preparatu z oczami i skórą Magazynowanie: Magazynowanie zgodnie z miejscowymi przepisami. Magazynowanie zbiorników w temp. 5 do 35ºC w suchym miejscu o dobrej wentylacji, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego Zapewnić odpowiednią rotację produktów. Najstarsze powinny zostać zużyte w pierwszej kolejności. Przestrzegać 30- miesięcznego okresu przechowywania produktów, stanowiącego termin ważności przyjęty w odniesieniu do normalnych warunków składowania. Zapewnić odpowiednią rotację produktów. Najstarsze powinny zostać zużyte w pierwszej kolejności. Przestrzegać 30-miesięcznego okresu przechowywania produktów, stanowiącego termin ważności przyjęty w odniesieniu do normalnych warunków składowania. Usos específicos: Wyłącznie dla specjalistycznego użytku. 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Wartości graniczne narażenia w miejscu pracy: Nazwa chemiczna VLA-ED (Kontakt dzienny) Graniczne wartosci narazenia VLA-EC (Krótkotrwaly kontakt) Ethyl acetate 400 ppm-1460 mg/m3 Not established Dimethyl ether 1000 ppm-1920 mg/m3 Not established Limonene Not established Not established Środki ochrony indywidualnej: Ochrona układu oddechowego: Ochrona rąk: Ochrona oczu: Ochrona skóry: Zabezpieczyć dłonie nieprzemakalnymi rękawicami. Zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi. Stosować odpowiednie ubranie ochronne Wymagane jest potwierdzenie złożone przez osobę odpowiedzialną za stan miejsca pracy. Środki kontroli inżynieryjnej: Por. punkt WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE Fizyczny stan skupienia: Preparat w aerozolu

3 Stránka č. 3 z 5 Barwa: Zapach: Lepkość: Gęstość: ph: Rozpuszczalność w wodzie: Temperatura zapłonu: % Procent stężenia substancji czynnej: 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ Stabilność: Warunki, których należy unikać: Materiały, których należy unikać: Niebezpieczne produkty rozpadu: Stabilny w trakcie normalnego użytkowania i zalecanego magazynowania Trzymać z dala od środków silnie utleniających, materiałów o wysokim ph i produktów łatwopalnych Unikać wysokich temperatur, otwartego ognia i innych źródeł ciepła i zapłonu. Wydzielanie tlenków węgla (CO i CO2) 11. INFORMACJA TOKSYKOLOGICZNA Skutki narażenia: Wdychanie: Por. punkt 4 Spożycie: Por. punkt 4 Kontakt ze skórą: Por. punkt 4 Kontakt z oczami: Por. punkt 4 Egyéb hatások: Uczulenie: Narkoza: Działanie rakotwórcze: Działanie mutagenne: Zaburzenia rozrodczości: 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE Ekotoksyczność: Stanowi potencjalne zagrożenie dla środowiska, szczególnie dla organizmów wodnych. Mobilność: Nieznane Trwałość i biodegradowalność: Nieznane Potencjalna biokumulacja: Nieznane Inne szkodliwe skutki: Nieznane 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI Metody usuwania odpadów: Postępowanie z odpadami i zabrudzonymi opakowaniami zgodnie z obowiązującymi przepisami. 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORCTU Numer ONZ: UN 1950 Grupa opakowania: --- Transport drogowy - ADR Etykieta zagrożenia: Inne informacje: Transport morski - IMDG Etykieta zagrożenia: 2102 Inne informacje: - Łatwopalny gaz Nie stosuje się do następujących opakowań: Opakowanie wewnętrzne o pojemności 1 l / opakowanie zewnętrzne o łącznej pojemności 30 Kg

4 Stránka č. 4 z 5 Transport powietrzny - ICAO/IATA Etykieta zagrożenia: Inne informacje: - Łatwopalny gaz 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE UREGULOWAŃ PRAWNYCH Klasyfikacja i etykietowanie wg. przepisów UE Zgodnie z Dyrektywami CE odnoszacymi sie do klasyfikacji, typu opakowania i etykietowania substancji i preparatów niebezpiecznych. Symbole i napisy ostrzegawcze: Klasyfikacja: Środek bardzo łatwopalny (F+) Środek drażniący (Xi) Brak klasyfikacji Zwroty R: R12 Środek bardzo łatwopalny R36 Podrażnia oczy R67 Wdychanie oparów może powodować senność lub zawroty głowy Szkodliwy dla organizmów wodnych, może mieć negatywne długoterminowe skutki w R52/53 środowisku wodnym. Zwroty S: S2 Chronić przed dziećmi. S24 Unikać kontaktu ze skórą S36/37 Założyć odpowiednie rękawice i strój ochronny S23/1 Nie wdychać rozpylonej cieczy S51 Stosować wyłącznie w miejscach o dobrej wentylacji Inne zwroty: Zawartość: Symbole bezpiecznego użytkowania Nie połykać PROFESJONALNY PRODUKT DO UŻYTKU PRZEMYSŁOWEGO Nie rozpylać w kierunku ognia ani żarzących się substancji. Przechowywać z dala od wszelkich źródeł ognia. Nie palić w pobliżu. Pojemnik pod ciśnieniem. Chronić przed promieniowaniem słonecznym i temperaturą powyżej 50 C. Nie dziurawić ani nie wrzucać do ognia, nawet po zużyciu. Zawiera Limonene. Może wywołać reakcję alergiczną A.I.S.E. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu dokładnie przemyć oczy wodą. Nie połykać. W razie połknięcia skontaktować się z lekarzem. 16. INNE INFORMACJE Przepisy dotyczące detergentów: Treść zgodna z ROZPORZADZENIEM (WE) nr 648/2004 w sprawie detergentów:

5 Stránka č. 5 z 5 Przepisy dotyczące biocydów: Przepisy dotyczące kosmetyków: Przepisy dotyczące areozoli: Rejestr produktów dopuszczonych do obrotu: Inne: Odpowiedni dla zastosowania R.S.I. : /B /CAT. Wyprodukowano w U.E. Użytkownik jest odpowiedzialny za podjęcie wszelkich dostępnych działań związanych z wpływem produktu na zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko naturalne. Jego obowiązkiem jest zapewnienie w czasie magazynowania, transportu i stosowania produktu odpowiednich środków, urządzeń, personelu i procedur zgodnych z obowiązującym ustawodawstwem. Powyższe informacje zostały opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej. Producent nie bierze odpowiedzialności za warunki użytkowania produktu, które nie znajdują się pod jego kontrolą. Zabrania się stosowania produktu do innych celów, niż wymienione w punkcie 1 niniejszej karty. Użytkownik jest zobowiązany do zagwarantowania optymalnych warunków użytkowania produktu zgodnie z przewidzianym dla niego zastosowaniem. W razie zaistnienia takiej potrzeby, należy przeprowadzić odpowiednie próby wstępne. Suministros Científicos Técnicos, S.A.U. zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieodpowiedniego użytkowania produktu. Nasz Dział Techniczny rozpatrzy wszelkie pytania natury technicznej. Obowiązująca wersja tego dokumentu dostępna jest wyłącznie na stronie internetowej W celu uniknięcia dystrybucji przestarzałych wersji, zaleca się nie zapisywać kopii albo sprawdzić najpierw, czy dokument nie uległ modyfikacji. Dokument : 04LAB004 Grupa : 9008 Data emisj : 18/02/2008 Wersja : 1 Kod : Suministros Científicos Técnicos, S.A.U. C/Comadrán 39, nave A6 - P.I. Can Salvatella Barberà del Vallés (Barcelona) - España (Spain) - Tel Fax

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie)

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie) 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa produktu: CarboPor Reibeputz 10 ; 15 ; 20; 30 Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Tynk fasadowy Synthesa Chemie GmbH Dirnbergerstraße

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

HYDRANAL-Coulomat AG-H

HYDRANAL-Coulomat AG-H sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO MOC - OBRZUTKA CEMENTOWA Strona 1 z 6

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO MOC - OBRZUTKA CEMENTOWA Strona 1 z 6 Strona 1 z 6 1. Identyfikacja substancji/preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa: Zastosowanie: Producent: Wydział udzielający informacji: Zaprawa przeznaczona jest do maszynowego lub ręcznego wykonywania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s tw a

S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s tw a [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa strona: 1/8 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 2111, 2112, 2115 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r.

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r. Karta charakterystyki Strona 1 z 11 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: SIARCZAN MIEDZI PIĘCIOWODNY TECHNICZNY Nazwa

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/7 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 700332 103159 100205 Numer według CAS: 1303-96-4 Numer WE: 215-540-4

Bardziej szczegółowo

+48 25 675 15 00 (w czasie godzin pracy, tj. od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku)

+48 25 675 15 00 (w czasie godzin pracy, tj. od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku) INFORMACJA BHP DLA STYROPIANU ZAWIERAJĄCEGO SUBSTANCJĘ ZMNIEJSZAJĄCĄ PALNOŚĆ Styropian (EPS) zawierający substancję zmniejszającą palność Data pierwszego wydania: Styczeń 2009 r. Korekta (nr i data): -

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Numer artykułu: 209333 Opis: Tabletka kalibracyjna Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna praca z rozpuszczalnikami Praktyki bezpiecznej pracy poradnik

Bezpieczna praca z rozpuszczalnikami Praktyki bezpiecznej pracy poradnik Bezpieczna praca z rozpuszczalnikami Praktyki bezpiecznej pracy poradnik Dokument ten został przetłumaczony i zaadoptowany za zgodą Health and Safety Executive (HSE), z oryginału opublikowanego przez ww.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie) Identyfikacja substancji/preparatu oraz firmy/przedsiębiorstwa

ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie) Identyfikacja substancji/preparatu oraz firmy/przedsiębiorstwa ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie) SECTION 1 Identyfikacja substancji/preparatu oraz firmy/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer arkusza danych: 603068 Nazwa produktu:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY SPRZĘT LABORATORYJNY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, REGULAMIN PRACOWNI, WARUNKI ZALICZENIA

PODSTAWOWY SPRZĘT LABORATORYJNY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, REGULAMIN PRACOWNI, WARUNKI ZALICZENIA 1 PODSTAWOWY SPRZĘT LABORATORYJNY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, REGULAMIN PRACOWNI, WARUNKI ZALICZENIA CEL ĆWICZENIA Zapoznanie studenta z zasadami pracy i zagrożeniami jakie mogą wystąpić na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BHP DLA STYROPIANU ZAWIERAJĄCEGO SUBSTANCJĘ ZMNIEJSZAJĄCĄ PALNOŚD

INFORMACJA BHP DLA STYROPIANU ZAWIERAJĄCEGO SUBSTANCJĘ ZMNIEJSZAJĄCĄ PALNOŚD INFORMACJA BHP DLA STYROPIANU ZAWIERAJĄCEGO SUBSTANCJĘ ZMNIEJSZAJĄCĄ PALNOŚD Styropian (EPS), zawierający substancję zmniejszającą palnośd Data pierwszego wydania: Styczeo 2009 Korekta (nr i data) : ----------------

Bardziej szczegółowo

Data aktualizacji: 08.09.2011 r.

Data aktualizacji: 08.09.2011 r. Sek cj a 1: I d en t yfika c j a s u b st an cj i / m i es za n i n y i id e n tyf i ka cj a p rze d si ę b i o rs twa 11 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: PASTA OŁOWIOWA Nazwa chemiczna: odpady powstające

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA. z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1)

Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA. z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222, z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Podczas produkcji kompozytów, wszystkie komponenty powinny być stosowane prawidłowo by uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko oraz ludzkie zdrowie.

Podczas produkcji kompozytów, wszystkie komponenty powinny być stosowane prawidłowo by uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko oraz ludzkie zdrowie. Podczas produkcji kompozytów, wszystkie komponenty powinny być stosowane prawidłowo by uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko oraz ludzkie zdrowie. Najważniejszym monomerem nienasyconych żywic poliestrowych

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ

ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ URZĄD GMINY RUDZINIEC ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ www.rudziniec.pl e-mail: gmina@rudziniec.pl RUDZINIEC 2011 Opracował: Inspektor ds. Obrony Cywilnej Szanowny Czytelniku

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń

Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń Starostwo Powiatowe w Kluczborku Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń Kluczbork, 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Instrukcja montażu Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Spis treści WSTĘP 1 Przewodnik po instrukcji...2 1.1 Dokumentacja produktu...2 1.2 Powiązane dokumenty...2 1.3 Objaśnienia symboli...2 2 Opis

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Spis treści WSTĘP... 3 1. Warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PORADNIK ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ LUDNOŚCI NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ

PORADNIK ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ LUDNOŚCI NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ GMINA CZERWIEŃSK PORADNIK ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ LUDNOŚCI NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ CZERWIEŃSK 2014 r. Rodzaje alarmów i sygnały alarmowe określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy,

Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy, Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy, W dzisiejszym świecie trudno poruszać się bez dobrej, rzetelnej informacji. Dotyczy to również prowadzenia gospodarstwa rolnego. W nowej perspektywie finansowej na lata

Bardziej szczegółowo

TOMIGAN FORTE 102,5 SE

TOMIGAN FORTE 102,5 SE 1 Posiadacz zezwolenia: ADAMA Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel.: +48 22 395 66 60, infolinia: +48 22 395 66 66, fax +48 22 395 66 67, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com Podmioty

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE ERGONOMIA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY OPRACOWAŁ: DARIUSZ SCZANIECKI LITERATURA: - BHP w praktyce Bogdan Rączkowski Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA Na etapie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej NAWET NAJLEPSZY SPRZĘT NIE ZASTĄPI UMIEJĘTNOŚCI! Każdy ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy Od naszej reakcji na wypadek

Bardziej szczegółowo

I. CONCEPT STONE DRIP CAP - WYMAGANIA I WARUNKI MONTAŻU

I. CONCEPT STONE DRIP CAP - WYMAGANIA I WARUNKI MONTAŻU CONCEPT STONE WSZYSTKIE KOMPONENTY: WYMAGANIA I WARUNKI NAKŁADANIA ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM OPISEM JEST NIEZBĘDNE DLA PRAWIDŁOWEGO ZASTOSOWANIA, PRZYGOTOWANIA ORAZ NAŁOŻENIA POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW.

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, akumulatorów, samochodowych, opon

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, akumulatorów, samochodowych, opon INFORMACJA Z KONTROLI PRAWID OWOŒCI WPROWADZANIA DO OBROTU I OZNAKOWANIA P YNÓW DO SPRYSKIWACZY SZYB SAMOCHODOWYCH, AKUMULATORÓW SAMOCHODOWYCH, OPON ORAZ CZÊŒCI I PRZEDMIOTÓW WYPOSA ENIA PODLEGAJ CYCH

Bardziej szczegółowo