ANALIZA ZAŁOŻEŃ KONSTRUKCYJNYCH SEZONOWEGO ZASOBNIKA ENERGII SŁONECZNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA ZAŁOŻEŃ KONSTRUKCYJNYCH SEZONOWEGO ZASOBNIKA ENERGII SŁONECZNEJ"

Transkrypt

1 ANALIZA ZAŁOŻEŃ KONSTRUKCYJNYCH SEZONOWEGO ZASOBNIKA ENERGII SŁONECZNEJ Autorzy: Jarosław Milewski, Marcin Wołowicz, Wojciech Bujalski ( Rynek Energii nr 5/2013) Słowa kluczowe: sezonowe magazynowanie ciepła, energia słoneczna Streszczenie. W artykule przedstawiono analizę teoretyczną sezonowego zasobnika energii cieplnej pozyskanej ze Słońca (ang. Seasonal Thermal Energy Storage STES) do pokrywania zapotrzebowania na ciepło zespołu czterech budynków. Zasobnik umieszczony jest w ziemi i podłączony do paneli słonecznych oraz sieci ciepłowniczej łączącej poszczególne budynki. Analizie poddano kilka wybranych przypadków w celu określenia możliwie optymalnych parametrów konstrukcyjnych całego układu STES (objętość zasobnika i powierzchnia kolektorów słonecznych). W wyniku przeprowadzonych analiz wynika, iż zastosowanie STES-a pozwala zaspokoić potrzeby grzewcze w zakresie % w zależności od zastosowanego rozwiązania konstrukcyjnego. 1 WPROWADZENIE Rosnące ceny paliw oraz zwiększające się zużycie energii elektrycznej dają impuls do poszukiwania coraz bardziej wydajnych sposobów pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej. Energia na ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową stanowi jedną trzecią zużywanej energii w krajach uprzemysłowionych takich jak Polska. Zmniejszenie zużycia paliw kopalnych i redukcja emisji zanieczyszczeń mogą być osiągnięte poprzez wykorzystanie technologii wykorzystujących energię słoneczną. W przypadku energii elektrycznej, energia słoneczna może być wykorzystywana bezpośrednio (ogniwa fotowoltaiczne) lub pośrednio poprzez wykorzystanie biopaliw [3, 35] np. za pomocą technologii ogniw paliwowych [9, 12, 18, 23, 29] umożliwiających uzyskiwanie bardzo wysokich sprawności poprzez bezpośrednią przemianę energii chemicznej w prąd elektryczny. Rys. 1. Ideowy schemat połączeń występujących w układzie STES [33]

2 Magazynowanie energii słonecznej do celów grzewczych wydaje się uzasadnione dla przypadków w których ilość energii cieplnej ze słońca na cele grzewcze przekracza 20%. Rys. 2. Koncepcja monachijskiego układu STES zawierającego pompę ciepła, współpracującego z siecią ciepłowniczą [32] Zagadnienia związane z sezonowym magazynowaniem energii słonecznej w zasobniku gruntowym analizowane były w [31], analizie poddano takie parametry jak pojemność cieplna zasobnika czy wilgotność gleby. Obliczenia dotyczyły ruchu ciepła i wody, przy czym przyjęto maksymalną temperaturę wody na poziomie 90 C. W oparciu o przeprowadzone obliczenia zaprojektowano układ o pojemności 174 kw th, za pomocą zbiornika wodnego o objętości 15,000 m 3 składający się ze 140 pionowych rurowych wymienników ciepła o głębokości 30 m. Zasobnik ciepła w postaci skały został zaproponowany w [14]. W oparciu o model matematyczny, oszacowano pojemność cieplną takiego zasobnika oraz wysokość strat ciepła na poziomie 10 20% w jednym cyklu. Rozmiar zasobnika został oszacowany w zakresie m głębokości, a czynnikiem odbierającym ciepło był propan. Model służące do obliczeń układów STES przedstawiono w [16, 40 43], modele te wykorzystano do symulacji długoterminowej pracy układu wyposażonego w sferyczny lub pół-sferyczny zasobnik ciepła pod kątem jego zastosowania zarówno do celów grzewczych jak i chłodniczych. Wyniki dowodzą, iż nie ma podstaw do instalacji kolektorów słonecznych o powierzchni większej niż 60 m 2 /budynek w klimacie podobnym do tureckiego. Autorzy wykonali podobne obliczenia dla zasobnika o kształcie walcowym [15], który daje minimalnie lepszy stopień wykorzystania energii słonecznej. Optymalny dobór elementów takich jak: kocioł kondensacyjny, sprężarkowa i absorpcyjna pompa ciepła, układ kogeneracyjny zasilający 100 dobrze izolowanych termicznie budynków przedstawiono w [21]. Wyniki obliczeń porównano z rozwiązaniem z kotłem kondensacyjnym i energią elektryczną pobieraną z sieci, wykazując znaczne korzyści wraz ze wzrostem nakładów inwestycyjnych. Uzyskano 80% udział energii słonecznej w pokryciu zapotrzebowania na ciepło, co oznacza mniejsze zużycie paliw kopalnych oraz 40% udział produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. W [26] przedstawiono wyniki symulacji słonecznego systemu ciepłowniczego dla 90 budynków o powierzchni 100 m 2 każdy. Wykazano, iż 3,000 m 2 kolektorów słonecznych zamontowanych na dachach oraz gruntowy otworowy (ang. borehole) zasobnik ciepła (60,000 m 3 ) są w stanie pokryć 60% zapotrzebowania na ciepło.

3 W publikacji [27] przedstawiono symulację centralnego słonecznego systemu ciepłowniczego, który pokrywa 50% zapotrzebowania na ciepło. Poza globalnymi wskaźnikami (np. udział energii słonecznej w całym bilansie), badaniom należy także poddać zmiany zachodzące podczas pracy układu. Praca układu zawierająca sezonowy zasobnik ciepła jest stosunkowo trudnym zagadnieniem od strony strategii sterowania w związku z dużą niepewnością zarówno od strony ilości gromadzonej energii słonecznej jak i zmiennych obciążeń podczas sezonu grzewczego. Wydaje się, iż powinny tutaj znaleźć szerokie zastosowanie algorytmy oparte o sztuczną inteligencję, które które sprawdziły się w podobnych zastosowaniach jak np. [2, 5]. Zagadnienia związane z poprawą wybranych charakterystyk układów STES były przedmiotem odrębnych analiz. W pracy [39], badano efektywność cieplną i zagadnienia ekonomiczne dla trzech różnych rodzajów centralnego słonecznego układu ciepłowniczego w warunkach tureckich, w wyniku których otrzymano szacunkowy zwrot kosztów inwestycji po 19 latach, przy czym dla przypadku w którym 100% potrzeb ciepłowniczych byłoby pokryte energią słoneczną okres ten wydłuża się do 40 lat [34]. Publikacja [45] zawiera wyniki symulacji stosunkowo dużego układu STES w warunkach chińskich, składającego się z 1,000 m 2 kolektorów słonecznych podłączonych do zasobnika o objętości 90,000 m 3, przy czym przyjęto stosunkowo niską temperaturę zimnej części 30 C. Stosunkowo dobry przegląd technologii układów STES można znaleźć w [30], gdzie rozważano różne warianty, w tym nawet bardzo egzotyczne. Wyniki symulacji długoterminowej pracy zasobnika ciepła (5 lat) znajdują się w pracy [36], które zostały uzyskane przy wykorzystaniu najbardziej popularnego programu (TRNSYS) stosowanego do obliczeń układów STES (m. inn. [8, 37]), poza tym programem stosowane są także inne narzędzia obliczeniowe [6]. Rys. 3. Cztery rozwiązania konstrukcyjne dla sezonowych zasobników ciepła [22] Odrębnym zagadnieniem jest współpraca układu STES z występującą siecią ciepłowniczą zasilaną przez elektrociepłownie zawodowe [1, 17, 38] (patrz rys. 2), mogącym wpływać na ich zdolności produkcyjne w sezonie zimowym. Główną motywacją do powstania tego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, na ile uzasadnione jest stawianie tego typu instalacji do zasilania w ciepło istniejących budynków o złych parametrach izolacyjnych w warunkach polskich. Przyjętym celem byłoby uzyskanie

4 ok. 60% pokrycia zapotrzebowania w energię cieplna przy umiarkowanych kosztach i wymiarach całej instalacji. Występuje kilka rozwiązań technicznych dotyczących zasobnika ciepła stosowanego w układach STES (patrz rys. 3): stalowy zbiornik z ciepłą wodą (ang. ank thermal energy storage TTES): kwh/m 3, gruntowy izolowany zbiornik na ciepłą wodę (ang. pit thermal energy storage PTES): kwh/m 3 [44], gruntowy otworowy zasobnik (ang. borehole thermal energy storage BTES): kwh/m 3 [10, 11, 26], gruntowy zasobnik wykorzystujący wody gruntowe (ang. aquifer thermal energy storage ATES): kwh/m 3 [20, 28], zasobniki z wkładem podlegającym reakcjom termochemicznym: kwh/m 3 [7, 19, 24, 25], zasobniki z wkładem zmieniającym stan skupienia (ang. phase change material storage PCM) [13]. Typowy zakres temperatur przy jakich pracuje układ STES to 70/35 C, efektywność magazynowania ciepła znacznie rośnie (20 40%) przy prowadzeniu tak aby utrzymać stratyfikację wewnątrz zbiornika. Z drugiej strony termoklina w dłuższym horyzoncie czasowym poszerza się, wiec utrzymanie pełnej stratyfikacji jest zagadnieniem trudnym do technicznej realizacji. Z przestawionego przeglądu literatury wynika, iż optymalny stosunek objętości zbiornika do powierzchni kolektorów (V/A) wynosi 2 m (m 3 /m 2 ) [21]. 2. ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE Poniżej przedstawiono wybrane wskaźniki używane do oceny jakościowej i ilościowej układów STES. Należy zauważyć, iż posługujemy się tutaj głównie absolutnymi wartościami ciepła gromadzonego (a nie przepływami tego ciepła w czasie) z powodu różnic występujących w różnych okresach kiedy ciepło jest gromadzone i wykorzystywane, co daje duże różnice w strumieniach jakie tutaj występują. Parametry procesowe są zmienne w czasie, jak np. ciepło właściwe czy temperatura na wlocie do zasobnika. Warunki jakie panują w zasobniku zmieniają się w czasie pod wpływem pracy układu sterującego. W celu określenia pełnych charakterystyk tych zmian, wymagany jest odpowiedni model dynamiczny całej instalacji. Sprawność z jaką STES magazynuje ciepło może być określona na dwa sposoby: Qheating I = (1) Q solar Qheating II = (2) Q Sun

5 gdzie: Q heating ilość ciepła odebranego ze STES-a; Q solar ilość ciepła wyprodukowanego przez kolektory słoneczne; Q Sun teoretyczna ilość ciepła dostarczonego przez słońce. Pierwsza definicja odzwierciedla ilość ciepła odebranego z zasobnika w stosunku do ciepła dostarczonego przez kolektory słoneczne, średnio wartości w jakich się ta sprawność zawiera to 50 70% (tle z dostarczonego do zasobnika ciepła jest później z niego odbierane w sezonie grzewczym). Druga definicja odnosi się do całkowitej energii jaką teoretycznie dostarcza słońce, a wartość sprawności wg tej definicji wynosi ok. 6%. Kolejnym parametrem określającym jakość układu STES jest tzw. cykliczność (ang. Cycle Number CN): Qheating CN = (3) Q stored gdzie: Q stored ilość ciepła zmagazynowanego w układzie STES. Najczęściej parametr ten wynosi ok. 1.5 co oznacza, iż zasobnik jest wykorzystywany częściej niż raz w roku, tj. dostarcza sumarycznie więcej ciepła niż jest w stanie pomieścić w jednym cyklu. Przy założeniu idealnej stratyfikacji, ilość ciepła zmagazynowanego w zasobniku określona jest za pomocą następującej zależności: Q stored = V c T T (4) store gdzie: V store pojemność zasobnika, ρ gęstość, c ciepło właściwe, T temperatura. water water max min Można też spotkać definicję określającą udział energii słonecznej (ang. solar fraction) w potrzebach grzewczych obiektu: solar = (5) Q Q totalheating Wartość tego współczynnika zawiera się w zakresie 30 70% i ma bezpośredni wpływ na wielkość zasobnika ciepła w stosunku do budynków do jakich jest podłączony. Posługiwanie się definicją sprawności zgodnie z równaniem 1 nie zawsze przynosi reprezentatywne wartości z powodu występowania równolegle dodatkowych urządzeń grzewczych zasilanych np. prądem elektrycznym (pompa ciepła) czy też kotła grzewczego zasilanego paliwem. Z tego powodu, bardziej miarodajne jest posługiwaniem równaniem 6, które bierze pod uwagę dodatkowe urządzenia: Qtotalheating STES =, (6) E COP Q Q elc f solar

6 gdzie: E elc - energia elektryczna pobierana przez pompę ciepła, Q f - energia dostarczona w paliwie do kotła grzewczego, COP- wydajność pompy ciepła. Rys. 4. Główne elementy układu do sezonowego magazynowania energii słonecznej, tj. zasobnik na ciepłą wodę, kolektrory słoneczne, oraz cztery budynki podłączone do układu W ten sposób można ocenić rzeczywistą ilość dostarczonej energii w stosunku do potrzeb grzewczych obiektu. Strumień ciepła jaki dociera do ziemi ze słońca dla szerokości geograficznej Polski jest stosunkowo mały, na poziomie 130 W/m 2 średniorocznie. Ilość ciepła jaką produkują kolektory słoneczne zależy od kilku czynników (dzień roku, godzina w domu, temperatura otoczenia,...), średnio można przyjąć, iż kolektory słoneczne są w stanie dostarczyć kw/m 2 /a. W oparciu o dane literaturowe dotyczące pracy tego typu układów w innych krajach przyjęto, iż średnia ilość ciepła produkowanego przez kolektory słoneczne wynosi 300 kw/m 2 /a.

7 Rys. 5. Zużycie gazu ziemnego w latach przez kompleks budynków poddany analizie 3. SEZONOWY MAGAZYN ENERGII SŁONECZNEJ - DOBÓR PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNYCH Analiza dotyczy czterech istniejących budynków (patrz rys. 4). W oparciu o dane z faktur, oszacowane zużycie gazu ziemnego (rys. 5), zużycie gazu zostało przeliczone na średniomiesięczne zapotrzebowanie w ciepło tych budynków. Analizie poddano pięć różnych wariantów w których: całe zapotrzebowanie na ciepło jest pokrywane prze układ STES, 70% energii cieplnej pochodzi z kolektorów słonecznych, ograniczono wysokość zasobnika ciepła do 3 m wysokości, powierzchnia kolektorów słonecznych jest równa powierzchni dachów budynków (3800 m 2 ), ze względów finansowych powierzchnia kolektorów słonecznych została ograniczona do 2000 m 2. Rys. 6. Potrzeby grzewcze i ciepło generowane przez kolektory słoneczne w wariancie w którym 100% zapotrzebowania na ciepło pochodzi z energii słonecznej (obszar pomiędzy liniami definiuje wielkość zasobnika ciepła)

8 Dla wszystkich tych wariantów, określono podstawowe wskaźniki jak również czas pracy zasobnika w poszczególnych trybach. Teoretycznie, odpowiednio duża powierzchnia kolektorów słonecznych pozwoli na pełne pokrycie zapotrzebowania na ciepło, nie mniej jednak latem kolektory te będą generowały bardzo dużo nadmiarowego ciepła, które należy zgromadzić na sezon grzewczy. Rys. 7. Średniomiesięczna produkcja i konsumpcja ciepła dla wariantu, w którym 70% ciepła jest pokrywane przez energię słoneczną W celu pokrycia całego zapotrzebowania na ciepło budynków, potrzbna powierzchnia kolektorów słonecznych wynosi 8900 m 2 (kwadrat o boku 95 Pl). Na rys. 6 przedstawiono zapotrzebowanie na ciepło budynków oraz odpowiadającą ilość ciepła uzyskiwaną z kolektorów słonecznych o powierzchni 8900 m 2 obszar pomiędzy tymi krzywymi określa wielkość magazynu ciepła jaki należy tutaj zastosować. W celu zgromadzenia tej ilości ciepła, zbiornik na ciepłą wodę ma szacunkową pojemność m 3 (przyjmując średnicę zbiornika ϕ = 50 m, daje to jego wysokość 13 m 4 piętrowy budynek). Stosunek pojemności zbiornika do powierzchni kolektorów (V/A) wynosi tutaj 2,8 m (literaturowo optymalna wartość to 2 m). Wariant ten zatem charakteryzuje się olbrzymią powierzchnią kolektorów w stosunku do powierzchni zajmowanej przez budynki oraz nieproporcjonalnie dużym zasobnikiem ciepła wszystko to razem daje bardzo duże koszty inwestycyjne takiego rozwiązania. W rzeczywistych warunkach występuje wiele ograniczeń natury technicznej i ekonomicznej co do wielkości zarówno kolektorów słonecznych jak i zasobnika ciepła. Jako pierwsze rozważono ograniczenie związane z objętością zbiornika, którego średnica jest określona poprzez miejsce gdzie zbiornik ma stanąć, a wysokość przyjęto na poziomie do 3 m. Powierzchnia kolektorów jest ograniczona powierzchnią dachów na jakich mają być one zainstalowane bądź kosztami inwestycyjnymi, które pozwalają na montaż tylko 2000 m 2 kolektorów. Natomiast wskaźnikiem sukcesu jest ilość ciepła pokryta przez energię słoneczną na poziomie 70%.

9 Rys. 8. Ilości zużywanego ciepła i odpowiadająca im generacja przez kolektory słoneczne dla przypadku 3 m wysokości zasobnika ciepła Przy tym założeniu wymagana powierzchnia kolektorów słonecznych to 6300 m 2 (kwadrat o boku m), a pojemność zbiornika wynosi m 3 (V/A na poziomie 2 m). Przy ograniczonej średnicy zbiornika (ϕ = 50 m), daje to jego wysokość 7 m (3 piętrowy budynek) nadal znacznie ponad ograniczenie stawiane przez wody gruntowe 3 m. Rys. 9. Krzywe zapotrzebowania na ciepło oraz ilość produkowanej energii cieplnej przez kolektory słoneczne umieszczone na dachach budynków (3800 m 2 ) Z założenia ograniczenia w postaci wysokości (głębokości zakopania) zasobnika ciepła 3 m (średnic ϕ = 50 m) wychodzi wynik w postaci powierzchni kolektorów 4700 m 2 (70 70 m) i objętości zasobnika na

10 poziomie 5700 m 3 (V/A = 1,2). W takim przypadku energia słoneczna pokrywa tylko 53% zapotrzebowania na ciepło budynków. Rys.10. Ilości ciepła dostarczanego przez kolektory słoneczne i ciepła zużywanego na potrzeby grzewcze przy założeniu powierzchni kolektorów na poziomie 2000 m 2 Czwarty przypadek poddany analizie dotyczy ograniczenia w postaci powierzchni dostępnej pod instalację kolektorów słonecznych równą powierzchni dachów budynków do jakich układ ma zostać zastosowany, która wynosi 3800 m 2 (60 60 m). Przy takim rozwiązaniu, zbiornik na wodę ma objętość 2500 m 3 (ϕ = 50 m) daje wysokość zbiornika na poziomie 1,3 m), V/A = 0,7. Sumarycznie daje się pokryć za pomocą energii uzyskiwanej ze słońca ok. 42% zapotrzebowania budynków. Rys.11. Szacunkowe koszty inwestycyjne zasobników ciepła do sezonowego magazynowania energii. BTES otworowy gruntowy zasobnik ciepła, ATES zasobnik ciepła wykorzystujący wody gruntowe [22]

11 Ostatni analizowany przypadek dotyczy ograniczenia związanego z dostępnym budżetem na instalacje kolektorów słonecznych, pozwalającym na pokrycie powierzchni o rozmiarze 2000 m 2. Przy takich założeniach, moc cieplna kolektorów nigdy nie przekracza zapotrzebowania na ciepło budynków, wobec czego nie jest potrzebny sezonowy zasobnik. Kolektory generują ok MWh energii w ciągu całego roku kalendarzowego, co daje 22% zapotrzebowania budynków. 4. DYSKUSJA OTRZYMANYCH WYNIKÓW Analizie poddano pięć różnych wariantów konstrukcyjnych sezonowego magazynu energii cieplnej. Startując od przypadku w którym energia słoneczna zapewnia 100% pokrycie potrzeb na ciepło, a kończąc na ograniczeniach związanych z kosztami, czy możliwościami technicznymi. Do pełnego pokrycia zapotrzebowania na ciepło przez energię pochodzącą ze słońca, należy zastosować kolektory słoneczne o olbrzymiej powierzchni oraz gigantyczny zbiornik na wodę. Zmniejszenie ilości energii dostarczanej ze słońca do poziomu 70% potrzeb, daje dwukrotne zmniejszenie pojemności zbiornika i 30% spadek powierzchni kolektorów. Z drugiej jednak strony rosną jednostkowe koszty budowy zbiornika o 24%. Rys. 12. Graficzne zestawienie powierzchni kolektorów słonecznych i objętości zasobników dla analizowanych przypadków W tabeli 1 przedstawiono główne parametry dla analizowanych przypadków. Wraz ze spadającym udziałem energii słonecznej w bilansie ciepłowniczym układu, objętość zasobnika ciepła spada znacznie szybciej niż powierzchnia zajmowana przez kolektory (rys. 13). Wartość współczynnika V/A uznana za optymalną (2,0 m) osiagana jest dla przypadku w którym udział ciepła ze słońca wynosi 70%. Wydaje się, iż budowa układu STES dla przyjętych założeń charakteryzuje się bardzo dużymi kosztami inwestycyjnymi, na poziomie 100 EUR/m 3.

12 Tablica 1 Dane zbiorcze dla analizowanych przypadków Parametr\Przypadek 100% solar fraction 70% solar fraction Wysokość zbiornika 3 m Kolektory słoneczne o powierzchni dachów budynków Powierzchnia kolektorów 8,900 6, ,000 słonecznych, m 2 Objętość zbiornika, m 3 25,300 12,800 5, Współczynnik V/A, m ,7 Szacunkowe koszty inwestycyjne dla zasobnika, EUR/m 3 Udział energii słonecznej w pokryciu zapotrzebowania na ciepło budynków, % Kolektory słoneczne o powierzchni 2000 m2 W oparciu o przeprowadzoną analizę, wydaje się iż najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest trzeci z analizowanych przypadków, tj.3 metrowa wysokość zasobnika ciepła. W dalszej kolejności zostaną przeprowadzone szczegółowe symulacje pracy takiego układu w oparciu o modele dynamiczne, co może wymusić dalsze modyfikacje układu. Rys. 13. Szacunkowe jednostkowe koszty inwestycyjne zasobnika ciepła oraz osiągalny udział energii słonecznej 5. WNIOSKI Wykonano wstępną analizę głównych parametrów konstrukcyjnych układu STES dla wybranych warunków w Polsce. Pod uwagę wzięto cztery istniejące budynki charakteryzujące się bardzo złymi parametrami izolacyjnymi, które jak się wydaje, nie są najlepszą demonstracją do zastosowania tej techno-

13 logii. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę zarówno aspekty techniczne jak i ekonomiczne, określono najbardziej optymalną konfigurację, na którą składa się trzymetrowy zbiornik na wodę o pojemności 5700 m 3, umieszczony w ziemi. Zbiornik ten jest nagrzewany za pomocą paneli słonecznych o całkowitej powierzchni 4700 m 2, co w cyklu rocznym pozwala na pokrycie 53% energii zużywanej na cele grzewcze. Podziękowania Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/B/ST8/ LITERATURA [1] Bartela L., Kotowicz J. : Influence of membrane CO 2 separation process on the effectiveness of supercritical combined heat and power plant. Rynek Energii 2011, no 6 (97), [2] Bozorgmehri, S., Hamedi M. : Modeling and optimization of anode-supported solid oxide fuel cells on cell parameters via artificial neural network and genetic algorithm. Fuel Cells, 12(1), 11 23, [3] Budzianowski W.: Sustainable biogas energy in Poland: Prospects and challenges. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16(1), , [4] Chabane F., Moummi N., Benramache S. : Experimental analysis on thermal performance of a solar air collector with longitudinal fins in a region of Biskra, Algeria, Journal of Power Technologies, 93(1), 52 58, [5] Chaichana K., Patcharavorachot Y., Chutichai B., Saebea D., Assabumrungrat S., Arpornwichanop A.: Neural network hybrid model of a direct internal reforming solid oxide fuel cell. International Journal of Hydrogen Energy, 37(3), , [6] Çomakl K., Çakr U., Kaya M., Bakirci K.: The relation of collector and storage tank size in solar heating systems. Energy Conversion and Management, 63, , [7] Cuypers R., Maraz, N. Eversdijk J., Finck C., Henquet E., Oversloot H., v. Spijker H., de Geus A.: Development of a seasonal thermochemical storage system. Energy Procedia, 30, , [8] de Guadalfajara, M., Lozano M. A., Serra L. M.: Evaluation of the potential of large solar heating plants in Spain. Energy Procedia, 30, , [9] De Lorenzo, G.P. Fragiacomo: Electrical and electrical-thermal power plants with molten carbonate fuel cell/gas turbine-integrated systems. International Journal of Energy Research, 36(2), , [10] Diersch H.-J., Bauer D., Heidemann W., Rühaak W., Schätzl P.: Finite element modeling of borehole heat exchanger systems: Part 1. fundamentals. Computers & Geosciences, 37(8), , [11] Diersch H.-J., Bauer D., Heidemann W., Rühaak W., Schätzl P.: Finite element modeling of borehole heat exchanger systems: Part 2. numerical simulation. Computers & Geosciences, 37(8), , 2011.

14 [12] Discepoli G., Cinti G., Desideri U., Penchini D., Proietti S.: Carbon capture with molten carbonate fuel cells: Experimental tests and fuel cell performance assessment. International Journal of Greenhouse Gas Control, 9, , [13] Fan J., Furbo S., Andersen E., Chen Z., Perers B., Dannemand M.: Thermal behavior of a heat exchanger module for seasonal heat storage. Energy Procedia, 30, , [14] Hellström G., Larson S.: Seasonal thermal energy storage the hydrock concept. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 60(2), , [15] Inalli M.: Design parameters for a solar heating system with an underground cylindrical tank. Energy, 23(12), , [16] Inalli M., Unsal M., Tanyildizi V.: A computational model of a domestic solar heating system with underground spherical thermal storage. Energy, 22(12), , [17] Janusz-Szymańska K.: Economic efficiency of an IGCC system integreted with CCS installation. Rynek Energii 2012, no 5(102), [18] Jeong H., Cho S., Kim D., Pyun H., Ha D., Han C., Kang M., Jeong M., Lee S.: A heuristic method of variable selection based on principal component analysis and factor analysis for monitoring in a 300 kw MCFC power plant. International Journal of Hydrogen Energy, 37(15), 11,394 11,400, [19] Kerskes H., Mette B., Bertsch F., Asenbeck S., Drück H.: Chemical energy storage using reversible solid/gas-reactions (CWS) results of the research project. Energy Procedia, 30, , [20] Kim J., Lee, Y. Yoon W. S., Jeon J. S., Koo M.-H., Keehm Y.: Numerical modeling of aquifer thermal energy storage system. Energy, 35(12), , [21] Lindenberger D., Bruckner T., Groscurth H.-M., Kümmel R.: Optimization of solar district heating systems: seasonal storage, heat pumps, and cogeneration. Energy, 25(7), , [22] Mangold D.: Seasonal storage a german success story. Sun & Wind Energy, 1, 48 58, [23] Marzooghi H., Raoofat M., Dehghani M., Elahi G.: Dynamic modeling of solid oxide fuel cell stack based on local linear model tree algorithm. International Journal of Hydrogen Energy, 37(5), , [24] Mette B., Kerskes H., Drück H.: Concepts of long-term thermochemical energy storage for solar thermal applications selected examples. Energy Procedia, 30, , [25] Miche B., Mazet N., Mauran S., Stitou D., Xu J.: Thermochemical process for seasonal storage of solar energy: Characterization and modeling of a high density reactive bed. Energy, [26] Nordell B., Hellström G.: High temperature solar heated seasonal storage system for low temperature heating of buildings. Solar Energy, 69(6), , [27] Pahud D.: Central solar heating plants with seasonal duct storage and short-term water storage: design guidelines obtained by dynamic system simulations. Solar Energy, 69(6), , [28] Paksoy H., O. Andersson, S. Abaci, H. Evliya, and B. Turgut, Heating and cooling of a hospital using solar energy coupled with seasonal thermal energy storage in an aquifer, Renewable Energy, 19(1), , [29] Pianko-Oprych P., Jaworski Z.: Numerical modelling of the micro-tubular solid oxide fuel cell stacks. Przemysl Chemiczny, 91(9), , 2012.

15 [30] Pinel P., Cruickshank C., Beausoleil-Morrison I., Wills A.: A review of available methods for seasonal storage of solar thermal energy in residential applications. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15(7), , [31] Reuss M., Beck M., Müller J.: Design of a seasonal thermal energy storage in the ground. Solar Energy, 59(4), , [32] Schmidt T., Mangold D.: New steps in seasonal thermal energy storage in germany, Tech. rep., Solites - Steinbeis Research Institute for Solar and Sustainable Thermal Energy Systems, [33] Schmidt T., Nussbicker J.: Monitoring results from german central solar heating plants with seasonal storage, in Solar World Congress, ISES, pp. 1 6, [34] Simons A., Firth S. K.: Life-cycle assessment of a 100% solar fraction thermal supply to a european apartment building using water-based sensible heat storage. Energy and Buildings, 43(6), , [35] Sobolewski A., Bartela L., Skorek-Osikowska A., Iluk T.: Comparison of the economic efficiency of CHP plants integrated with gazela generator. Rynek Energii 2012, no 5(102), [36] Sweet M., and J. McLeskey: Numerical simulation of underground seasonal solar thermal energy storage (sstes) for a single family dwelling using trnsys, Solar Energy, [37] Sweet M. L., McLeskey J. T. Jr: Numerical simulation of underground seasonal solar thermal energy storage (SSTES) for a single family dwelling using TRNSYS. Solar Energy, 86(1), , [38] Tveit T.-M., Savola T., Gebremedhin A., Fogelholm C.-J.: Multi-period minlp model for optimising operation and structural changes to CHP plants in district heating networks with long-term thermal storage: Energy Conversion and Management, 50(3), , [39] Ucar A., Inalli M.: Thermal and economic comparisons of solar heating systems with seasonal storage used in building heating. Renewable Energy, 33(12), , [40] Yumrutaş R., Ünsal M.: Analysis of solar aided heat pump systems with seasonal thermal energy storage in surface tanks. Energy, 25(12), , [41] Yumrutaş R., Ünsal M.: A computational model of a heat pump system with a hemispherical surface tank as the ground heat source. Energy, 25(4), , [42] Yumrutaş R., Ünsal M.: Modeling of a space cooling system with underground storage. Applied Thermal Engineering, 25(2), , [43] Yumrutaş R., Kanoğlu M., Bolatturk A., Bedir M. Ş.: Computational model for a ground coupled space cooling system with an underground energy storage tank. Energy and Buildings, 37(4), , [44] Zhang H.-F., Ge X.-S., Ye H.: Modeling of a space heating and cooling system with seasonal energy storage. Energy, 32(1), 51 58, [45] Zhao J., Chen Y., Lu S.: Simulation study on operating modes of seasonal underground thermal energy storage, in Proceedings of ISES World Congress 2007 (Vol. I Vol. V), pp , Springer, 2009.

16 ANALYSIS OF ARCHITECTURE ASSUMPTIONS FOR SEASONAL THERMAL ENERGY STORAGE Key words: seasonal heat storage, solar energy Summary. This paper presents a theoretical analysis of the seasonal storage of heat gained from the sun (called Seasonal Thermal Energy Storage---STES) to cover the heat demand team of four buildings. The tank is placed in the ground and connected to the solar panels and heat network connecting the various buildings. We analyzed a number of selected cases in order to determine the possible optimal design parameters of the entire system STES (tank volume and collector area). The analyzes show that the use of STES can satisfy the heating needs in % depending on the applied design solution. Jarosław Milewski, doktor nauk technicznych, wykładowca na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Autor i współautor ponad 100 publikacji i 3 patentów. Główne aspekty jego działalności naukowej to zagadnienia modelowania matematycznego urządzeń energetycznych zarówno tych klasycznych jak i uznawanych za przyszłościowe (np. ogniw paliwowych). E- mail: Marcin Wołowicz, doktorant na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Autor i współautor 10 publikacji z zakresu energetyki konwencjonalnej i jądrowej, ogniw paliwowych oraz odnawialnych źródeł energii. Były wieloletni członek oraz prezes Koła Naukowego Energetyków PW. Laureat I nagrody na najlepszą pracę magisterską z zakresu atomistyki obronioną w latach Wojciech Bujalski, dr inż., adiunkt na Politechnice Warszawskiej, autor wielu prac z dziedziny modelowania matematycznego systemów energo-technologicznych, zagadnień optymalizacji ruchowej instalacji energetycznych.

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Mieszkalny Rodzaj budynku jednorodzinny Właściciel/Inwestor

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ PRACY POMPY CIEPŁA WSPÓŁPRACUJĄCEJ Z WYMIENNIKAMI GRUNTOWYMI

EFEKTYWNOŚĆ PRACY POMPY CIEPŁA WSPÓŁPRACUJĄCEJ Z WYMIENNIKAMI GRUNTOWYMI Inżynieria Rolnicza 6(104)/2008 EFEKTYWNOŚĆ PRACY POMPY CIEPŁA WSPÓŁPRACUJĄCEJ Z WYMIENNIKAMI GRUNTOWYMI Sławomir Kurpaska, Hubert Latała Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy

Bardziej szczegółowo

Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne

Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne Poniższy przykład ilustruje w jaki sposób można przeprowadzić analizę technicznoekonomiczną zastosowania w budynku jednorodzinnym systemu grzewczego opartego o konwencjonalne źródło ciepła - kocioł gazowy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA ZUŻYCIA I KOSZTÓW ENERGII DLA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO W SŁUBICACH I FRANKFURCIE NAD ODRĄ

ANALIZA PORÓWNAWCZA ZUŻYCIA I KOSZTÓW ENERGII DLA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO W SŁUBICACH I FRANKFURCIE NAD ODRĄ HENRYK KWAPISZ *1 ANALIZA PORÓWNAWCZA ZUŻYCIA I KOSZTÓW ENERGII DLA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO W SŁUBICACH I FRANKFURCIE NAD ODRĄ COMPARATIVE ANALYSIS OF ENERGY CONSUMPTION AND COSTS FOR SINGLE FAMILY HOUSE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EKONOMICZNA INSTALACJI SOLARNEJ WYKONANEJ W BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWYM O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 795 m 2

ANALIZA EKONOMICZNA INSTALACJI SOLARNEJ WYKONANEJ W BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWYM O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 795 m 2 Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym Jacek NAWROT Politechnika Częstochowska ANALIZA EKONOMICZNA INSTALACJI SOLARNEJ WYKONANEJ W BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWYM O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 795

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technika grzewcza

Innowacyjna technika grzewcza Innowacyjna technika grzewcza analiza ekonomiczna 2015 pompy ciepła mikrokogeneracja kondensacja instalacje solarne fotowoltaika ogniwa paliwowe Łukasz Sajewicz Viessmann sp. z o. o. 1. Struktura zużycia

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie energii na potrzeby ogrzewania/chłodzenia - przykłady rozwiązań

Magazynowanie energii na potrzeby ogrzewania/chłodzenia - przykłady rozwiązań Magazynowanie energii na potrzeby ogrzewania/chłodzenia - przykłady rozwiązań dr hab. inż. Brunon J. Grochal, prof. IMP PAN/prof. WSB Instytut Maszyn Przepływowych PAN mgr inż. Tomasz Mania PSPC/NEXUM

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KLIMATYZACJI BUDYNKÓW ZASILANE ENERGIĄ PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO

SYSTEMY KLIMATYZACJI BUDYNKÓW ZASILANE ENERGIĄ PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO MICHAŁ TURSKI SYSTEMY KLIMATYZACJI BUDYNKÓW ZASILANE ENERGIĄ PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO Promotor: Dr hab. inż. ROBERT SEKRET, Prof. PCz Częstochowa 2010 1 Populacja światowa i zapotrzebowanie na energię

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do wybranych narzędzi i modeli do zrównoważonego planowania energetycznego na poziomie lokalnym: REAM i SEC-BENCH

Wprowadzenie do wybranych narzędzi i modeli do zrównoważonego planowania energetycznego na poziomie lokalnym: REAM i SEC-BENCH Wprowadzenie do wybranych narzędzi i modeli do zrównoważonego planowania energetycznego na poziomie lokalnym: REAM i SEC-BENCH Endre Ottosen, NEPAS Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych

Bardziej szczegółowo

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia.

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia. Pompy ciepła Zasada działania pompy ciepła polega na pozyskiwaniu ciepła ze środowiska ( wody, gruntu i powietrza) i przekazywaniu go do odbiorcy jako ciepło grzewcze. Ciepło pobrane z otoczenia sprężane

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji. nzeb. dr inż. Adrian Trząski

Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji. nzeb. dr inż. Adrian Trząski Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji w budynkach nzeb dr inż. Adrian Trząski Kryterium - zapotrzebowanie na energię pierwotną Wymagania nzeb WT 2013 ogrzewanie i cwu Wymagania nzeb WT 2013 chłodzenie Wymagania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNI OPALANYCH GAZEM ZIEMNYM PO WPROWADZENIU ŚWIADECTW POCHODZENIA Z WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNI OPALANYCH GAZEM ZIEMNYM PO WPROWADZENIU ŚWIADECTW POCHODZENIA Z WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI ANALIZA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNI OPALANYCH GAZEM ZIEMNYM PO WPROWADZENIU ŚWIADECTW POCHODZENIA Z WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI Autor: Bolesław Zaporowski ( Rynek Energii nr 6/2007) Słowa

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła 25.3.2014

Pompy ciepła 25.3.2014 Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego prof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski Wykład 6: Pompy ciepła 25.3.2014 1 Pompy ciepła / chłodziarki Obieg termodynamiczny lewobieżny Pompa ciepła odwracalnie

Bardziej szczegółowo

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku dr inż. Adrian Trząski MURATOR 2015, JAKOŚĆ BUDYNKU: ENERGIA * KLIMAT * KOMFORT Warszawa 4-5 Listopada 2015 Charakterystyka energetyczna budynku

Bardziej szczegółowo

Instalacje z kolektorami pozyskującymi energię promieniowania słonecznego (instalacje słoneczne)

Instalacje z kolektorami pozyskującymi energię promieniowania słonecznego (instalacje słoneczne) Czyste powietrze - odnawialne źródła energii (OZE) w Wyszkowie 80% dofinansowania na kolektory słoneczne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej dla istniejących budynków jednorodzinnych Instalacje z kolektorami

Bardziej szczegółowo

Energetyczna ocena efektywności pracy elektrociepłowni gazowo-parowej z organicznym układem binarnym

Energetyczna ocena efektywności pracy elektrociepłowni gazowo-parowej z organicznym układem binarnym tom XLI(2011), nr 1, 59 64 Władysław Nowak AleksandraBorsukiewicz-Gozdur Roksana Mazurek Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Katedra Techniki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

- stosunek kosztów eksploatacji (Coraz droższe paliwa kopalne/ coraz tańsze pompy ciepła)

- stosunek kosztów eksploatacji (Coraz droższe paliwa kopalne/ coraz tańsze pompy ciepła) Czy pod względem ekonomicznym uzasadnione jest stosowanie w systemach grzewczych w Polsce sprężarkowej pompy ciepła w systemie monowalentnym czy biwalentnym? Andrzej Domian, Michał Zakrzewski Pompy ciepła,

Bardziej szczegółowo

PRACA ZINTEGROWANEGO UKŁADU GRZEWCZO- CHŁODZĄCEGO W BUDYNKU ENERGOOSZCZĘDNYM I PASYWNYM

PRACA ZINTEGROWANEGO UKŁADU GRZEWCZO- CHŁODZĄCEGO W BUDYNKU ENERGOOSZCZĘDNYM I PASYWNYM Budynek energooszczędny, budynek pasywny, układ zintegrowany grzewczo- chłodzący Grzegorz KRZYŻANIAK* PRACA ZINTEGROWANEGO UKŁADU GRZEWCZO- CHŁODZĄCEGO W BUDYNKU ENERGOOSZCZĘDNYM I PASYWNYM Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju energetyki słonecznej cieplnej

Perspektywy rozwoju energetyki słonecznej cieplnej Perspektywy rozwoju energetyki słonecznej cieplnej DOROTA CHWIEDUK Instytut Techniki Cieplnej WydziałMechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechnika Warszawska POLEKO 2.11.2010 Poznań Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Hydro Kit LG jest elementem kompleksowych rozwiązań w zakresie klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, który

Bardziej szczegółowo

Ź ródła ciepła i energii elektrycznej

Ź ródła ciepła i energii elektrycznej Ź ródła ciepła i energii elektrycznej Ogrzewanie budynku pompą ciepła współpracującą z wodnym akumulatorem ciepła Heating of a house with a heat pump cooperative with a water heat accumulator Katarzyna

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2 dni- 1 dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ POMPY CIEPŁA WSPÓŁPRACUJĄCEJ W UKŁADZIE HYBRYDOWYM Z KOLEKTORAMI SŁONECZNYMI

EFEKTYWNOŚĆ POMPY CIEPŁA WSPÓŁPRACUJĄCEJ W UKŁADZIE HYBRYDOWYM Z KOLEKTORAMI SŁONECZNYMI Inżynieria Rolnicza 6(104)/2008 EFEKTYWNOŚĆ POMPY CIEPŁA WSPÓŁPRACUJĄCEJ W UKŁADZIE HYBRYDOWYM Z KOLEKTORAMI SŁONECZNYMI Sławomir Kurpaska, Hubert Latała Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Przy montażu należy uwzględnić wszystkie elementy krajobrazu które mogą powodować zacienienie instalacji

Przy montażu należy uwzględnić wszystkie elementy krajobrazu które mogą powodować zacienienie instalacji Czy kolektorami słonecznymi można ogrzewać dom? Sama instalacja solarna nie jest w stanie samodzielnie zapewnić ogrzewania budynku. Kolektory słoneczne, w naszej szerokości geograficznej, głównie wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ENERGETYCZNA DOLNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA POMPY GRZEWCZEJ PRZY OGRZEWANIU TUNELU FOLIOWEGO

ANALIZA ENERGETYCZNA DOLNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA POMPY GRZEWCZEJ PRZY OGRZEWANIU TUNELU FOLIOWEGO Inżynieria Rolnicza 9(97)/2007 ANALIZA ENERGETYCZNA DOLNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA POMPY GRZEWCZEJ PRZY OGRZEWANIU TUNELU FOLIOWEGO Sławomir Kurpaska Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Akademia Rolnicza

Bardziej szczegółowo

38-200 Jasło, ul. Floriaoska 121 Tel./fax: 13 446 39 02 www.argus.jaslo.pl. Ekologiczne i ekonomiczne aspekty zastosowania pomp ciepła

38-200 Jasło, ul. Floriaoska 121 Tel./fax: 13 446 39 02 www.argus.jaslo.pl. Ekologiczne i ekonomiczne aspekty zastosowania pomp ciepła 38-200 Jasło, ul. Floriaoska 121 Tel./fax: 13 446 39 02 www.argus.jaslo.pl Ekologiczne i ekonomiczne aspekty zastosowania pomp ciepła Plan prezentacji: Zasada działania pomp ciepła Ekologiczne aspekty

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła - układy hybrydowe

Pompy ciepła - układy hybrydowe Pompy ciepła - układy hybrydowe dr hab. inż. Brunon J. Grochal, prof. IMP PAN / prof. WSG Bydgoszczy Instytut Maszyn Przepływowych PAN Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła mgr inż. Tomasz Mania

Bardziej szczegółowo

Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl

Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl SYSTEM GRZEWCZY A JAKOŚĆ ENERGETYCZNA BUDNKU Zapotrzebowanie na ciepło dla tego samego budynku ogrzewanego

Bardziej szczegółowo

Analiza NPV dla wybranych rozwiązań inwestycyjnych podmiotów społecznych

Analiza NPV dla wybranych rozwiązań inwestycyjnych podmiotów społecznych Analiza NPV dla wybranych rozwiązań inwestycyjnych podmiotów społecznych Autor: Marcin Cholewa Kraków 2015 1 Wstęp Przedmiotem opracowanie jest analiza ekonomiczna opłacalności wdrożenia w wybranych budynkach

Bardziej szczegółowo

Wykres zapotrzebowania na ciepło w ciągu roku

Wykres zapotrzebowania na ciepło w ciągu roku Wykres zapotrzebowania na ciepło w ciągu roku Istnieje kilka koncepcji, dla krótkoterminowego i długoterminowego przechowywania ciepła oraz aplikacji jak można wykorzystywać grunt do podziemnego magazynowania

Bardziej szczegółowo

AUDYT NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO

AUDYT NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO Wytyczne do audytu wykonano w ramach projektu Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią i ochrony klimatu Ziemi dzięki wsparciu udzielonemu

Bardziej szczegółowo

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych - wprowadzenie, najważniejsze zmiany Adam Ujma Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska 10. Dni Oszczędzania Energii Wrocław 21-22.10.2014

Bardziej szczegółowo

OCENA POTRZEB CIEPLNYCH BUDYNKU NA PODSTAWIE MONITORINGU DOSTARCZANEJ ENERGII

OCENA POTRZEB CIEPLNYCH BUDYNKU NA PODSTAWIE MONITORINGU DOSTARCZANEJ ENERGII Krzysztof KASPERKIEWICZ Instytut Techniki Budowlanej OCENA POTRZEB CIEPLNYCH BUDYNKU NA PODSTAWIE MONITORINGU DOSTARCZANEJ ENERGII Rzeczywiste zużycie ciepła do ogrzewania budynków mieszkalnych zwykle

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie efektywności energetycznej i ekonomicznej skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej przez zastosowanie zasobnika ciepła

Zwiększenie efektywności energetycznej i ekonomicznej skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej przez zastosowanie zasobnika ciepła Zwiększenie efektywności energetycznej i ekonomicznej skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej przez zastosowanie zasobnika ciepła Wojciech KOSTOWSKI, Jacek KALINA, Janusz SKOREK Zakład Termodynamiki

Bardziej szczegółowo

Układy wentylacyjne i klimatyzacyjne i ich ocena

Układy wentylacyjne i klimatyzacyjne i ich ocena Układy wentylacyjne i klimatyzacyjne i ich ocena Efektywność energetyczna Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Styczeń 2009 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

Combined Heat and Power KOGENERACJA. PRZEGLĄD TECHNOLOGII i WYTYCZNE ZASTOSOWANIA

Combined Heat and Power KOGENERACJA. PRZEGLĄD TECHNOLOGII i WYTYCZNE ZASTOSOWANIA Combined Heat and Power KOGENERACJA PRZEGLĄD TECHNOLOGII i WYTYCZNE ZASTOSOWANIA Grupa ENER G Kogeneracja energii cieplnej i elektrycznej Efektywne wytwarzanie lokalnie ENERGII ELEKTRYCZNEJ i CIEPLNEJ

Bardziej szczegółowo

Zmiany prawne w latach 2014-2021 odnośnie do efektywności energetycznej budynków. Budynki o niemal zerowym zużyciu energii. Mgr inż.

Zmiany prawne w latach 2014-2021 odnośnie do efektywności energetycznej budynków. Budynki o niemal zerowym zużyciu energii. Mgr inż. Zmiany prawne w latach 2014-2021 odnośnie do efektywności energetycznej budynków. Budynki o niemal zerowym zużyciu energii Mgr inż. Maciej Muzyczuk Podstawa prawna Ustawa Prawo budowlane 7 lipca 1994,

Bardziej szczegółowo

Rynek&urządzeń&grzewczych&w&Polsce& wobec&nowych&wymogów&ekologicznych& i&wymogów&etykietowania&energetycznego&

Rynek&urządzeń&grzewczych&w&Polsce& wobec&nowych&wymogów&ekologicznych& i&wymogów&etykietowania&energetycznego& Rynek&urządzeń&grzewczych&w&Polsce& wobec&nowych&wymogów&ekologicznych& i&wymogów&etykietowania&energetycznego& Przygotował:& Adolf&Mirowski,&Paweł&Lachman& 09&października&2013,&Poznań& Zużycie energii

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Dr inż. Radosław Górzeński Proszę ustosunkować się do instalacji solarowej z możliwością w okresach nadmiaru energii, magazynowania jej we współpracy z instalacją geotermalną. Jakie rodzaje instalacji

Bardziej szczegółowo

Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych

Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych Projektowanie instalacji solarnych I. S t o s o w a n i e k o l e k t o r ó w w b u d o w n i c t w i e 1. r o d z a j e s y s

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie pojemności cieplnej dużych systemów dystrybucji energii

Wykorzystanie pojemności cieplnej dużych systemów dystrybucji energii Wykorzystanie pojemności cieplnej dużych systemów dystrybucji energii Leszek Pająk, Antoni Barbacki pajak.leszek@gmail.com AGH Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Różnorodne zastosowania powietrznych pomp ciepła Daikin Altherma

Różnorodne zastosowania powietrznych pomp ciepła Daikin Altherma o Perfect C mfort Różnorodne zastosowania powietrznych pomp ciepła Daikin Altherma Erwin Szczurek Niniejsza prezentacja otrzymała: DYPLOM Za prezentację najlepszej referencji OZE o Perfect C mfort 1 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO W WYNIKU PLANOWANEJ BUDOWY KOTŁOWNI NA BIOMASĘ PRZY BUDYNKU GIMNAZJUM W KROŚNIEWICACH WRAZ Z MONTAŻEM KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Szacowanie SCOP na podstawie wytycznych VDI 4650 cz. 1 i cz.2 Kalkulator SCOP na www.portpc.pl

Szacowanie SCOP na podstawie wytycznych VDI 4650 cz. 1 i cz.2 Kalkulator SCOP na www.portpc.pl Szacowanie SCOP na podstawie wytycznych VDI 4650 cz. 1 i cz.2 Kalkulator SCOP na www.portpc.pl Mgr inż. Paweł Lachman Dr inż. Marian Rubik 17 października 2013, Warszawa Wytyczne VDI 4650 ark. 1(marzec

Bardziej szczegółowo

Solarne budownictwo w Polsce i na Świecie

Solarne budownictwo w Polsce i na Świecie Magdalena NEMŚ Politechnika Wrocławska Solarne budownictwo w Polsce i na Świecie Aby zmniejszyć zapotrzebowanie na energię z paliw konwencjonalnych w budynkach użyteczności prywatnej i publicznej coraz

Bardziej szczegółowo

Integracja PV z innymi systemami dom plus energetyczny

Integracja PV z innymi systemami dom plus energetyczny Bielsko Biała, 25.09.2015 Łukasz Sajewicz 2015 Viessmann Werke Integracja PV z innymi systemami dom plus energetyczny Integracja PV z innymi systemami dom plus energetyczny Fakty dotyczące instalacji PV

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie ciepła Nowe technologie poprawy efektywności

Magazynowanie ciepła Nowe technologie poprawy efektywności Magazynowanie ciepła Nowe technologie poprawy efektywności I Konferencja Rynku Urządzeń Grzewczych MTP Instalacje 2012 Poznań 24.04.2012 Roland Krause roland.krause@spiug.pl 782/756-700 Wyzwanie dla przyszłości

Bardziej szczegółowo

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Artykuł 6 Dyrektywy KE/91/2002 o charakterystyce energetycznej budynków wprowadza obowiązek promowania przez kraje członkowskie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE. Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl. Gliwice, 28 czerwca 2011 r.

Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE. Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl. Gliwice, 28 czerwca 2011 r. Politechnika Śląska Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl Gliwice, 28 czerwca

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Inteligentny dom plus-energetyczny. Ryszard Mocha Marta Mastalerska Michał Zakrzewski

Inteligentny dom plus-energetyczny. Ryszard Mocha Marta Mastalerska Michał Zakrzewski Inteligentny dom plus-energetyczny Ryszard Mocha Marta Mastalerska Michał Zakrzewski Dyrektywa 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków 40% energii zużywanej w UE wykorzystywana jest

Bardziej szczegółowo

Data Center. XXI wieku. Zbigniew Szkaradnik. meetit Katowice luty 2013

Data Center. XXI wieku. Zbigniew Szkaradnik. meetit Katowice luty 2013 Data Center XXI wieku Zbigniew Szkaradnik meetit Katowice luty 2013 Agenda Data center co się kryje pod tą nazwą? 2009 Syracuse University Green Data Center PUE i inne definicje Nowa generacja data center

Bardziej szczegółowo

Rozproszone źródła energii: perspektywy, potencjał, korzyści Prosumenckie mikroinstalacje OZE i budownictwo energooszczędne Senat RP, 01.04.2014 r.

Rozproszone źródła energii: perspektywy, potencjał, korzyści Prosumenckie mikroinstalacje OZE i budownictwo energooszczędne Senat RP, 01.04.2014 r. Rozproszone źródła energii: perspektywy, potencjał, korzyści Prosumenckie mikroinstalacje OZE i budownictwo energooszczędne Senat RP, 01.04.2014 r. Bank promuje elektroniczny obieg dokumentów, który chroni

Bardziej szczegółowo

OCENA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ WYMIENNIKA GRUNTOWEGO POMPY CIEPŁA W DWÓCH RÓŻNYCH KONFIGURACJACH 1

OCENA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ WYMIENNIKA GRUNTOWEGO POMPY CIEPŁA W DWÓCH RÓŻNYCH KONFIGURACJACH 1 Inżynieria Rolnicza 6(131)/2011 OCENA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ WYMIENNIKA GRUNTOWEGO POMPY CIEPŁA W DWÓCH RÓŻNYCH KONFIGURACJACH 1 Kazimierz Rutkowski Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Budownictwo komunalne w Białymstoku

Budownictwo komunalne w Białymstoku Budownictwo komunalne w Białymstoku 1 Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku jest jednostką budżetową Gminy Białystok, gospodarującą majątkiem gminnym, między innymi budynkami i lokalami mieszkalnymi.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja obiektów demonstracyjnych w Hiszpanii i w Polsce

Prezentacja obiektów demonstracyjnych w Hiszpanii i w Polsce Prezentacja obiektów demonstracyjnych w Hiszpanii i w Polsce PROJEKT EINSTEIN: Inteligentne systemy energetyczne i magazynowanie energii na przykładzie budynków szpitalnych (STES) Projekt Einstein 22-23

Bardziej szczegółowo

Solarne wspomaganie ogrzewania domu

Solarne wspomaganie ogrzewania domu Solarne wspomaganie ogrzewania domu Koszty ogrzewania domu stanowią największe obciążenie budżetu domowego. W zależności od standardu energetycznego budynku mogą one stanowić przeciętnie od 60 do 80% całkowitych

Bardziej szczegółowo

12. FOTOWOLTAIKA IMMERGAS EFEKTYWNE WYTWARZANIE PRĄDU I CIEPŁA

12. FOTOWOLTAIKA IMMERGAS EFEKTYWNE WYTWARZANIE PRĄDU I CIEPŁA 12. FOTOWOLTAIKA IMMERGAS EFEKTYWNE WYTWARZANIE PRĄDU I CIEPŁA 266 www.immergas.com.pl FOTOWOLTAIKA IMMERGAS NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE 12. Nowoczesna fotowoltaika Immergas - efektywne wytwarzanie prądu

Bardziej szczegółowo

Laboratorium ogniw paliwowych i produkcji wodoru

Laboratorium ogniw paliwowych i produkcji wodoru Instrukcja System ogniw paliwowych typu PEM, opr. M. Michalski, J. Długosz; Wrocław 2014-12-03, str. 1 Laboratorium ogniw paliwowych i produkcji wodoru System ogniw paliwowych typu PEM Instrukcja System

Bardziej szczegółowo

Zestaw fotowoltaiczny on-grid (podłączony do sieci)

Zestaw fotowoltaiczny on-grid (podłączony do sieci) Zestaw fotowoltaiczny on-grid (podłączony do sieci) Oferujemy zestawy fotowoltaiczne w skład których wchodzą: moduły fotowoltaiczne polikrystaliczne lub monokrystaliczne, inwerter, system montażowy, okablowanie,

Bardziej szczegółowo

Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej

Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej Mgr inŝ. Witold Płatek Stowarzyszenie NiezaleŜnych Wytwórców Energii Skojarzonej / Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o. Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej

Bardziej szczegółowo

METODYCZNE ASPEKTY ANALIZY ZAGADNIEŃ ENERGETYCZNYCH POMPY CIEPŁA WSPÓŁPRACUJĄCEJ Z WYMIENNIKAMI PIONOWYMI

METODYCZNE ASPEKTY ANALIZY ZAGADNIEŃ ENERGETYCZNYCH POMPY CIEPŁA WSPÓŁPRACUJĄCEJ Z WYMIENNIKAMI PIONOWYMI Inżynieria Rolnicza 5(123)/2010 METODYCZNE ASPEKTY ANALIZY ZAGADNIEŃ ENERGETYCZNYCH POMPY CIEPŁA WSPÓŁPRACUJĄCEJ Z WYMIENNIKAMI PIONOWYMI Sławomir Kurpaska Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki,

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ Z SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM I SYSTEMEM CIEPŁOWNICZYM MIASTA OPOLA

WSPÓŁPRACA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ Z SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM I SYSTEMEM CIEPŁOWNICZYM MIASTA OPOLA WSPÓŁPRACA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ Z SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM I SYSTEMEM CIEPŁOWNICZYM MIASTA OPOLA MODERNIZACJE LIKWIDACJA DO 1998 ROKU PONAD 500 KOTŁOWNI LOKALNYCH BUDOWA NOWYCH I WYMIANA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej

1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej 1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej Jednostkowe zużycie ciepłej wody użytkowej dla obiektu Szpitala * Lp. dm 3 /j. o. x dobę m 3 /j.o. x miesiąc

Bardziej szczegółowo

Konferencja Podsumowująca projekt Energetyczny Portal Innowacyjny Cz-Pl (EPI)

Konferencja Podsumowująca projekt Energetyczny Portal Innowacyjny Cz-Pl (EPI) Konferencja Podsumowująca projekt Energetyczny Portal Innowacyjny Cz-Pl (EPI) Wrocław, 21 październik 2014 Podstawowe definicje System ogrzewczego na c.o. i c.w.u. to system lub systemy techniczne zapewniający

Bardziej szczegółowo

II Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła Czas na aktywne wsparcie pomp ciepła

II Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła Czas na aktywne wsparcie pomp ciepła II Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła Czas na aktywne wsparcie pomp ciepła 17 października 2013, Warszawa Pompy ciepła wobec nowych wymogów ekoprojektu, wymogów etykietowania

Bardziej szczegółowo

Produkcja ciepła i prądu z biogazu jako alternatywa dla lokalnych ciepłowni. mgr inż. Grzegorz Drabik

Produkcja ciepła i prądu z biogazu jako alternatywa dla lokalnych ciepłowni. mgr inż. Grzegorz Drabik Produkcja ciepła i prądu z biogazu jako alternatywa dla lokalnych ciepłowni mgr inż. Grzegorz Drabik Plan prezentacji O firmie Technologia Wybrane realizacje Ciepłownia gazowa a elektrociepłownia gazowa

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA

MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA WSTĘP Rośnie nasza świadomość ekologiczna, coraz bardziej jesteśmy przekonani, że zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna fotowoltaika Immergas - efektywne wytwarzanie prądu i ciepła

Nowoczesna fotowoltaika Immergas - efektywne wytwarzanie prądu i ciepła Nowoczesna fotowoltaika Immergas - efektywne wytwarzanie prądu i ciepła Fotowoltaika, technologia umożliwiająca przemianę światła słonecznego bezpośrednio na energię elektryczną, jest jednym z najszybciej

Bardziej szczegółowo

Systemy hybrydowe PVT

Systemy hybrydowe PVT Systemy hybrydowe Pompa ciepła kolektory słoneczne PVT System 1 równoległy (powszechnie oferowany przez producentów pomp ciepła i/lub kolektorów słonecznych takich jak Viessmann, Vaillant, Nibe, Bosch,

Bardziej szczegółowo

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1]

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1] Zyski ciepła Wprowadzone zyski ciepła na poziomie całego budynku mogą być takie same dla lokali, jednak najczęściej tak nie jest. Czasami występuje konieczność określania zysków ciepła na poziomie lokalu,

Bardziej szczegółowo

Dobór kolektorów słonecznych na basenie w Białej k/prudnika

Dobór kolektorów słonecznych na basenie w Białej k/prudnika Dobór kolektorów słonecznych na basenie w Białej k/prudnika Wykonał: Arkadiusz Okruta www.enis.pl Czerwiec 2010 1 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Celem niniejszego opracowania jest poprawa jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach Toruń, 22 kwietnia 2008 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Zrównoważona polityka energetyczna Długotrwały rozwój przy utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Ryszard Tokarski Prezes Zarządu Spółki EKOPLUS Kraków. Kraków, 14 stycznia 2010

Ryszard Tokarski Prezes Zarządu Spółki EKOPLUS Kraków. Kraków, 14 stycznia 2010 Ryszard Tokarski Prezes Zarządu Spółki EKOPLUS Kraków Kraków, 14 stycznia 2010 3 Ciepło sieciowe z kogeneracji Efektywny energetycznie produkt spełniający oczekiwania klientów 4 Ekoplus Sp. z o.o. Naszym

Bardziej szczegółowo

Wpływ osłon przeciwsłonecznych na efektywność energetyczną budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego wydziału Chemii. Przemysław Stępień

Wpływ osłon przeciwsłonecznych na efektywność energetyczną budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego wydziału Chemii. Przemysław Stępień Wpływ osłon przeciwsłonecznych na efektywność energetyczną budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego wydziału Chemii Przemysław Stępień Wizualizacje projektowanego budynku Przyjęte rozwiązania projektowe Dane

Bardziej szczegółowo

Możliwości konwersji energii słonecznej do energii cieplnej w warunkach polskich

Możliwości konwersji energii słonecznej do energii cieplnej w warunkach polskich Czysta energia Czyste środowisko 2008 MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII JANUSZ MAGIERA, ANETA GŁUSZEK Możliwości konwersji energii słonecznej do energii cieplnej w warunkach polskich STRESZCZENIE:

Bardziej szczegółowo

Wysoka sezonowa efektywność energetyczna

Wysoka sezonowa efektywność energetyczna NOWE URZĄDZENIA VRF EP-YLM Wysoka sezonowa efektywność energetyczna Pierwszy na świecie płaskorurowy (płaskokanałowy) wymiennik ciepła z aluminium Moc grzewcza dostępna także podczas Informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Turboekspandery w układach redukcji ciśnienia gazu

Turboekspandery w układach redukcji ciśnienia gazu Turboekspandery w układach redukcji ciśnienia gazu Politechnika Warszawska Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych Dr hab. inż. Maciej Chaczykowski Prof. dr hab. inż. Andrzej J. Osiadacz Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Doświadczalny minisystem energetyczny (PV+VAWT) Budowa, wstępna eksploatacja i napotkane problemy

Doświadczalny minisystem energetyczny (PV+VAWT) Budowa, wstępna eksploatacja i napotkane problemy Grzegorz Bałuka IASE Sp. z o.o. Doświadczalny minisystem energetyczny (PV+VAWT) Budowa, wstępna eksploatacja i napotkane problemy ENERGYREGION - Efektywny rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej w połączeniu

Bardziej szczegółowo

W kręgu naszych zainteresowań jest:

W kręgu naszych zainteresowań jest: DOLNE ŹRÓDŁA CIEPŁA W kręgu naszych zainteresowań jest: pozyskiwanie ciepła z gruntu, pozyskiwanie ciepła z powietrza zewnętrznego, pozyskiwanie ciepła z wód podziemnych, pozyskiwanie ciepła z wód powierzchniowych.

Bardziej szczegółowo

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Artykuł 6 Dyrektywy KE/91/2002 o charakterystyce energetycznej budynków wprowadza obowiązek promowania przez kraje członkowskie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Symulacja działania instalacji z pompą ciepła za pomocą WP-OPT Program komputerowy firmy WPsoft GbR, Web: www.wp-opt.pl, e-mail: info@wp-opt.

Symulacja działania instalacji z pompą ciepła za pomocą WP-OPT Program komputerowy firmy WPsoft GbR, Web: www.wp-opt.pl, e-mail: info@wp-opt. Symulacja działania instalacji z pompą ciepła za pomocą WP-OPT Program komputerowy firmy WPsoft GbR, Web: www.wp-opt.pl, e-mail: info@wp-opt.pl Utworzone przez: Jan Kowalski w dniu: 2011-01-01 Projekt:

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracy dyplomowej

Informacja o pracy dyplomowej Informacja o pracy dyplomowej 1. Nazwisko i Imię: Duda Dawid adres e-mail: Duda.Dawid1@wp.pl 2. Kierunek studiów: Mechanika I Budowa Maszyn 3. Rodzaj studiów: inżynierskie 4. Specjalnośd: Systemy, Maszyny

Bardziej szczegółowo

ANALIZA UWARUNKOWAŃ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH BUDOWY GAZOWYCH UKŁADÓW KOGENERACYJNYCH MAŁEJ MOCY W POLSCE. Janusz SKOREK

ANALIZA UWARUNKOWAŃ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH BUDOWY GAZOWYCH UKŁADÓW KOGENERACYJNYCH MAŁEJ MOCY W POLSCE. Janusz SKOREK Seminarium Naukowo-Techniczne WSPÓŁCZSN PROBLMY ROZWOJU TCHNOLOGII GAZU ANALIZA UWARUNKOWAŃ TCHNICZNO-KONOMICZNYCH BUDOWY GAZOWYCH UKŁADÓW KOGNRACYJNYCH MAŁJ MOCY W POLSC Janusz SKORK Instytut Techniki

Bardziej szczegółowo

ul. 28 Czerwca 1956 r., 398, Poznań tel. (61) , fax (061) ,

ul. 28 Czerwca 1956 r., 398, Poznań tel. (61) , fax (061) , Poznań, dn. 22 lipca 2013r. Charakterystyka wydajności cieplnej gruntu dla inwestycji w Szarocinie k. Kamiennej Góry na podstawie danych literaturowych oraz wykonanych robót geologicznych. Wykonawca: MDW

Bardziej szczegółowo

Ciepło z OZE źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe w Polsce

Ciepło z OZE źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe w Polsce Ciepło z OZE źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe w Polsce Janusz Starościk PREZES ZARZĄDU SPIUG Konferencja: Ciepło ze źródeł odnawialnych - stan obecny i perspektywy rozwoju, Warszawa, Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 26 SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE - ZASADA DZIAŁANIA, METODA DOBORU NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Przekazywana moc Czynnik

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.1 Rozwój Infrastruktury do Produkcji Energii ze Źródeł Energii

Działanie 4.1 Rozwój Infrastruktury do Produkcji Energii ze Źródeł Energii Działanie 4.1 Rozwój Infrastruktury do Produkcji Energii ze Źródeł Energii -Panele fotowoltaiczne -Kolektory słoneczne -Pompy ciepła Gmina Nieborów 21-22 kwietnia 2016r. PANEL FOTOWOLTAICZNY JAK TO DZIAŁA?

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa MECHANIK 7/2014 Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa WYZNACZENIE CHARAKTERYSTYK EKSPLOATACYJNYCH SIŁOWNI TURBINOWEJ Z REAKTOREM WYSOKOTEMPERATUROWYM W ZMIENNYCH

Bardziej szczegółowo

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Zamieszkania zbiorowego CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20A, 05-500 Piaseczno NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Modernizacja gminnych systemów grzewczych z wykorzystaniem OŹE Przygotował: Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny Mszczonów Miasto Mszczonów leży w województwie mazowieckim, 60 km na południowy- zachód od Warszawy.

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT. najważniejsze informacje o Programie dla mieszkańców Józefowa. Opracowali: Bartłomiej Asztemborski Ryszard Wnuk

PROSUMENT. najważniejsze informacje o Programie dla mieszkańców Józefowa. Opracowali: Bartłomiej Asztemborski Ryszard Wnuk PROSUMENT najważniejsze informacje o Programie dla mieszkańców Józefowa Opracowali: Bartłomiej Asztemborski Ryszard Wnuk Grudzień 2014 Urząd Miasta Józefów wychodząc naprzeciw wyzwaniom związanym ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Gruntowa Pompa Ciepła Bezpośredniego Odparowania DXW

Gruntowa Pompa Ciepła Bezpośredniego Odparowania DXW Gruntowa Pompa Ciepła Bezpośredniego Odparowania DXW Direct Expansion Earth Coupled Heat Pump DXW Pompe a Chaleur Geotermique a Evaporation Directe DXW MODEL ZH3 DXW65 Wydajność grzewcza Pobór mocy elektrycznej

Bardziej szczegółowo

BADANIA MODELOWE OGNIW SŁONECZNYCH

BADANIA MODELOWE OGNIW SŁONECZNYCH POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 70 Electrical Engineering 2012 Bartosz CERAN* BADANIA MODELOWE OGNIW SŁONECZNYCH W artykule przedstawiono model matematyczny modułu fotowoltaicznego.

Bardziej szczegółowo

niezawodność i elegancja Szybka i łatwa realizacja

niezawodność i elegancja Szybka i łatwa realizacja niezawodność i elegancja Pompy ciepła zdobywają coraz szersze zastosowanie dla potrzeb ogrzewania domów jednorodzinnych i innych budynków małokubaturowych. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologicznie

Bardziej szczegółowo

Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE)

Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE) Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE) Opiekun

Bardziej szczegółowo