Nr indeksu w numerze m.in. Real Convergence as the Way to Heal the Eurozone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr indeksu 371319. w numerze m.in. Real Convergence as the Way to Heal the Eurozone"

Transkrypt

1 PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO Rok LXVII Nr 4 (790) Warszawa Kwiecieñ 2014 PL ISSN Nr indeksu w numerze m.in. Real Convergence as the Way to Heal the Eurozone Prawne aspekty zarz¹dzania ryzykiem w dzia³alnoœci geologicznej i górniczej (wybrane zagadnienia) Zakres ujawnienia, a bezstronnoœæ i niezale noœæ arbitra w postêpowaniu arbitra owym Kryteria kwalifikacji op³aty za przejazd odcinkiem p³atnej autostrady jako ceny nieuczciwej glosa do wyroku SN z dnia 13 lipca 2013 r. III SK 44/11 POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE

2 PRZEGLA D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO NR 4 KWIECIEŃ PL ISSN MIESIE CZNIK Redaktor naczelny: Prof. UŁ dr hab. Kazimierz Strzyczkowski (Uniwersytet Łódzki) Sekretarz redakcji: Mariusz Gorzka Rada naukowa: Prof. dr hab. Jan Błeszyński (Uniwersytet Warszawski) Prof. dr nauk prawnych Oleg Gorodow (Państwowy Uniwersytet w Sankt Petersburgu, Rosja) Prof. Heibert Hirte (Uniwersytet w Hamburgu, Niemcy) Dr hab. Robert Jastrzębski (Uniwersytet Warszawski) Prof. dr hab. Peter-Christian Müller-Graff (Uniwersytet w Heidelbergu, Niemcy) Doc. Oleg P. Lichichan (Dyrektor Instytutu Prawa Państwowego Uniwersytetu w Irkucku, Rosja) Prof. dr hab. Karol Sobczak (Szkoła Główna Handlowa) Prof. dr hab. Elżbieta Skowrońska-Bocian (Uniwersytet Warszawski) Dr hab. Marek Szydło (Uniwersytet Wrocławski) Prof. Ruth Taplin (University of Laicester, Wielka Brytania) Dr Ryszard Tupin (Uniwersytet Warszawski) Adres Redakcji Warszawa, ul. Canaletta 4, III piętro, pokój 301 tel. (22) wewn. 352, fax (22) Wydawca Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA Warszawa 84, skr. poczt WARUNKI PUBLIKACJI: PRENUMERATA na 2014 r.:,,ruch,, SA infolinia dla tel. komórkowych +48 (22) zagraniczna: +48 (22) Garmond Press SA Dział Prenumeraty tel. (22) Kolporter SA Departament Dystrybucji Prasy tel. (22) do 75 GLM Sp. z o.o. Dział Dystrybucji Prasy tel. (22) As Press tel. (22) , (22) Poczta Polska SA infolinia Sigma-Not Zakład Kolportażu tel. (22) bok Terminy prenumeraty: do 30 listopada dla prenumeraty realizowanej od 1 stycznia następnego roku; do końca lutego dla prenumeraty realizowanej od II kwartału bieżącego roku; do końca maja dla prenumeraty realizowanej od III kwartału bieżącego roku; do końca sierpnia dla prenumeraty realizowanej od IV kwartału bieżącego roku. Cena prenumeraty: Roczna 624,00 zł Półroczna 312,00 zł Prenumerata u Wydawcy: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA Warszawa, ul. Canaletta 4 Prenumerata roczna 20% rabatu: 499,21 zł Prenumerata półroczna 10% rabatu: 280,79 zł Cena 1 egz. 52,00 zł (w tym 5% VAT) Skład i łamanie: Zdzisław Wasilewski, Warszawa, ul. Resorowa 28, tel Druk: Grafland Andrzej Chmielewski, Warszawa, ul. Olesińska 6/20, tel TREŚĆ NUMERU ARTYKUŁY Alojzy Z. Nowak, University of Warsaw Kazimierz Ryc, University of Warsaw Yochanan Shachmurove, Professor of Economics and Business, The City College, The Graduate School and University Center of the City University of New York Real Convergence as the Way to Heal the Eurozone Realna konwergencja jako sposób leczenia strefy Euro 2 Grzegorz J. Wa siewski, radca prawny Prawne aspekty zarza dzania ryzykiem w działalności geologicznej i górniczej (wybrane zagadnienia) Legal aspects of risk management in geological and mining activity (selected issues) 13 ARBITRAŻ GOSPODARCZY Marcin Asłanowicz, Dział Procesowy i Arbitrażowy, Baker & McKenzie Zakres ujawnienia, a bezstronność i niezależność arbitra w postępowaniu arbitrażowym Extent of disclosure in the light of an arbitrator s impartiality and independence in arbitration 22 GLOSA Małgorzata Sieradzka, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie Kryteria kwalifikacji opłaty za przejazd odcinkiem płatnej autostrady jako ceny nieuczciwej glosa do wyroku SN z dnia 13 lipca 2013 r. III SK 44/11 Criteria for assessing tolls, charged on certain sections of a motorway, as an unfair price a gloss on the judgement of the Supreme Court of 13 July 2013, III SK 44/11 33 Szanowni Czytelnicy i Autorzy Archiwalne artykuły z 2013 r. już dostępne na stronie internetowej naszego pisma. Co miesiąc wraz z nowym numerem PUG-u kolejny numer archiwalny: W najbliższych numerach: Szczególne przypadki odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki jawnej w prawie niemieckim i rosyjskim na tle regulacji polskiej Nowa Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej,,przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego jest czasopismem naukowym punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (7 punktów)

3 Real Convergence as the Way to Heal the Eurozone Realna konwergencja jako sposób leczenia strefy Euro prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, prof. dr hab. Kazimierz Ryc, prof. Yochanan Shachmurove Summary The article discusses the real convergence mechanism of the free market and the challenges and dilemmas of labor market conditions in the EU, as well as sectoral policy issues. The authors propose a deep diagnosis of the EU to ensure its survival, which is desirable and present demands of fundamental changes in Eurozone economic policy. They also point to the role of sectoral policy, including industrial policy. They represent concepts of repair in the EU monetary system operation as well as the issue of economic competitiveness and productivity. In one of the chapters is also formulated the concept of the proper shape of the European community and its priorities. The article also touched on Polish accession to the Eurozone. In conclusion, the authors present the idea of the EU as an implementation strategy to improve competitiveness and accelerate the socio-economic elements. Key words: euro, economic competitiveness, economic policy of Eurozone, sectoral policy, monetary system. Streszczenie Artykuł omawia mechanizm konwergencji i wolnego rynku, wyzwania i dylematy dotyczące warunków na rynku pracy w UE, a także zagadnienia polityki sektorowej. Autorzy postulują głęboką diagnozę uwarunkowań UE, aby zagwarantować jej przetrwanie, które jest pożądane oraz przedstawiają postulaty fundamentalnych zmian w polityce gospodarczej strefy Euro. Wskazują także na rolę polityki sektorowej, w tym polityki przemysłowej. Przedstawiają koncepcje naprawy działania systemu monetarnego Unii a także zagadnienie konkurencyjności w gospodarce i jej wydajności. W jednym z rozdziałów sformułowana jest także koncepcja właściwego kształtu wspólnoty europejskiej i jej priorytetów. W artykule poruszony jest również temat przystąpienia Polski do strefy Euro. W podsumowaniu autorzy przedstawiają pomysł na UE w postaci wdrożenia strategii poprawy konkurencyjności i zwiększenia elementów socjalno-ekonomicznych. Słowa kluczowe: euro, konkurencyjność gospodarki, polityka gospodarcza strefy Euro, polityka sektorowa, system monetarny. 1. Introduction In early October 2013, in France, we witnessed an event of both economic and social nature which has become an object of analyses reaching far beyond the country and affected the entire Eurozone. The President of France, Franois Hollande, came to Florange in Lorraine a town famous for one of the largest steelworks in the world, a place where rich deposits of iron ore and coal create it seems perfect conditions for development of heavy industry. When the company owner, well-known metallurgy mogul Lakshami Mittal, announced two years ago the shutdown of two furnaces of the steelworks, it shocked almost all of political France. The French President responded by nationalizing the industry. Moreover, Hollande and his ministers began to criticize many aspects of globalization and complain about the inefficiency of governments in the Eurozone facing these challenges. The statement expressed by the President did not surprise the French society since the country has a longstanding tradition of state intervention. According to some critics, the active role of state in the economy plays an important role in the creation of nuclear energy, armaments industry, aviation industry, excellent infrastructure or health service. This time, however, the French government lost the battle with the powerful Indian industrialist. When Hollande arrived to Florange, he did admit to the plant employees that Mittal decided to close the plant and nothing could be done about it. Other economists agree that that production in France becomes less and less profitable in many sectors of the economy, mainly due to the higher costs, inflexible labor force, and higher fiscal burdens. Additionally, statistical data reveals that in only five years, the previous regimen lost as many as 350,000 jobs. In fact, the industry shrank so much contributing only 12.5% to French gross domestic product, which is the lowest share among all the Eurozone states (Le Monde, 2013). President Hollande admitted that even a wealthy country such as France that is stumbling under the burden of constantly increasing public debt, was no longer able to proceed with nationalization of a steel plant; an act perceived as critical by foreign investors, including those from the Eurozone. France could not afford the option to indemnify the Indian entrepreneur in case of nationalization. A secret investor who intended to purchase the steelworks for 400 million euros did keep his promise. Several questions and lessons emerged from the Florange case. It is known that Mittal demanded lower salaries and longer working hours. Trade unions rejected these conditions. Regardless which side is right or wrong, it is worthwhile, in the long run, to answer some fundamental questions such as: Is it at all possible to build a healthy base for an economy mainly relying upon a dynamically expanding the service sector? These problems form part of many concerns of the Eurozone states. 2 NR PRZEGLA D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO

4 REAL CONVERGENCE AS THE WAY TO HEAL THE EUROZONE 1. Mechanism of convergence and free market The establishment of a common currency in the Eurozone surged to foster economic growth of less developed countries, mainly those situated in the southern part of Europe. The implementation of the convergence mechanism, on the other hand, emerged from free market. Less developed countries had comparative advantages in the form of lower wages, larger labor force, resources, and lower capitalization. This summed up to quite a beneficial situation: Cheap and unused resources of production factors from the South; Abundance of capital from the northern Eurozone countries; Low interest rates and readily available credit. These factors accelerated the rate of economic growth in less developed countries and, over time, one hope, will lead to equalization of GDP levels throughout the zone. Of course, countries of the wealthy North were also expected to benefit from faster growth of the South. Unfortunately, these hopes have not occurred. The invisible hand of free market has mismanaged investments as additional streams of capital flow has surged. Instead of much desirable convergence, what followed was actually divergence (which still goes on). The economies of the southern states have become uncompetitive in comparison with the northern Europe member states and their global trade partners. This is due in part to higher Euro exchange rates, shaped by the economically sound North, but being too high for them). Several problems affect the shortfall in real convergence: Abundant capital inflow from the North, accompanied by scarce inflow of foreign direct investments; Relatively meager increase of direct trade exchange within the Eurozone; Many investments missing the mark, financed with credit originating from capital inflow, thus causing speculative bubbles, such as in Spain and Ireland; Financing of public debt increase, for example, Greece, Portugal, and Italy; Increasing labor costs in terms of goods and nontradable services, which resulted in the Balassa-Samuelson effect growth of inflation in some cases; The Euro exchange rate became less competitive compared to other trade partners; Open global economy, which is beneficial for the wealthy northern part of the Eurozone, proved disastrous for the South; Southern part of the zone suffered from deindustrialization. The last point above is due to investment, which has been financed by capital inflow from the North, ended up in the South in the non-tradable sector, while the tradable good sector could not compete with the leading manufacturers from the North and the cheap producers from Eastern Europe. Economic problems caused by the process of divergence were disguised under the scope of generally good business practice. However, the recent global crisis unraveled the real scale of the effects on the southern economies. The crisis, which hit in the years of , has shown no recovery despite some symptoms of rebound. The need to bail out the banking system using government funds clearly evidenced the weakness of economy in the southern countries. Public debt has soared, as did the level of indebtedness to creditors from the northern countries. George Soros described the situation that emerged quite brutally, but aptly all the same 1. In his opinion, at the beginning, the European Union was meant to be a voluntary association of equal states, which sacrificed some of their sovereignty for the sake of a common benefit. However, he argues that the crisis of the Eurozone turned into a union of unequal states divided into debtors and creditors where the latter countries have the power to dictate economics policies. The relationship between debtors and creditors reflects the essence of dependence between weak and strong economies. Additionally, high public debt undermines debtors position and lead to cuts is government expenditures. Strong economies like Germany are able to maintain their economies growth by increasing their exports, which compensates for decreased domestic demand in the slowdown period. In addition, debtors suffer from low GDP, increased unemployment, and of debt increase (inter alia in effect of higher interest rates paid in the bond market). 2. Labor market condition in the EU dilemmas and challenges The process of divergence of the Eurozone economies has already happened. However, this may proceed even further, considering that temporary competitive advantages of the northern countries are augmented by high credit cost for governments, businesses, and households alike. The hindrance presented by increasing costs of credit, higher than in the North of the EU, diminished the chances of Southern countries to compete in the Single Market. For how long will debtors remain trapped in this pitfall? Is the economy enlivening, which is probably altering the present situation? It is difficult and troublesome to alleviate tensions occurring nowadays in the labor markets of these countries. Such tensions not only lead to social conflicts and unrest, but also undermine confidence in the sense of hitherto-applied model of European integration. In this context, the analysis of reasons explaining changes in the labor market is an important element in the dispute over the advisability of state intervention in the areas of employment and unemployment. Andrzej Wojtyna believes that... where no immediate labor market compensation occurs, a room opens up for active macroeconomic policy (Wojtyna, 2000, p. 214). This author argues that limited wages flexibility prevents the private sector to react in an appropriate way. Where a government is able to adapt its policy sooner and react to a shock more effectively, then, a room appears for traditional Keynesian stimulation of demand (Wojtyna, 2000, p ). These two opinions aptly reflect the essence of circumstances concerning the present high level of unemployment in Eurozone. PRZEGLA D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO NR

5 REALNA KONWERGENCJA JAKO SPOSÓB LECZENIA STREFY EURO Experts like Janusz Heller and Kamil Kotliński provide interesting studies about the relationship between public finance and the unemployment level (Heller, Kotliński, 2012). They examined 15 Eurozone countries over the period and conclude the following: Firstly, the application of mistaken fiscal policy leading to excessive state indebtedness during the financial distress of resulted in negative consequences for individual Eurozone states. For instance, a group of countries with relatively stable public finance, such as Netherlands, Denmark, Finland and Sweden, which remains beyond the Eurozone, recorded increased unemployment rate in the years The Authors emphasized that public finance stabilization never precludes some forms of fiscal expansion, mainly those focus on retaining low levels of unemployment. However, these countries need enough budgetary reserves to dampen the effects of negative crisis. This enabled them to reduce the scale of increased unemployment. The Authors stated that countries with destabilized public finance reacted in various ways to the crisis. Greece and Portugal could not contain the accelerated increase in their unemployment rate. At the same time, these countries also recorded further deterioration of their destabilized public finance due to the costs of debt incurred. Greece and Portugal suffered from external shocks that show their weaknesses. They could not counteract the negative consequences of the cited externalities. to lend a helping hand in the form of debt cuts or further credit facilitations. 3. The need for a new vision in the area of economic policy A deep diagnosis of the condition of the European Union is necessary in order to guarantee its survival (which is very desirable). Members of the Eurozone need fundamental changes in their economic policy. First, a more pronounced role is needed for sectoral policy, including the industrial policy. In fact, it is only through active sectoral policy, implemented at both the level of the European Commission and the individual national countries, that the process of real convergence in the EU can generate a new stimulus. Instead of being modeled upon old industrial policy, this sectorial policy has to be a brand new sectoral policy relevant to times of integration. Such broadly understood policy is nothing unfamiliar in the Economic and Monetary Union. After all, it concerns the support, given thereby in various forms to such sectors as: Agriculture; Small and medium-sized enterprises start-ups; Infrastructure development; Education and human capital development; Support for a variety of initiatives in the areas of environment protection, culture, art, etc. Table 1. Displays the unemployment rate in the years for some selected EU member states Country Denmark Finland Netherlans Sweden Greece Portugal Belgium Italy S o u r c e: J. Heller, K. Kotliński, Trwała destabilizacja finansów publicznych a stopa bezrobocia w wybranych krajach Unii Europejskiej (Permanent destabilization of public finance and the rate of unemployment in selected European Union states), after: The conclusions from these studies lead to further analyses about the background of unemployment in the Eurozone. According to Grzegorz Tchorek, the factors improving the ability to react and alleviate external shocks include the mobility of production factors and flexibility of prices and wages, although the government fiscal policy nevertheless plays a crucial role (Tchorek, 2011). In his opinion, by applying an overly expansive fiscal policy over the period of relative stabilization, some countries of southern Europe and the Baltic regions depleted their ability to use fiscal policy instruments right at the time when the first external shocks emerged. Some of the answers to the problematic described includes: serious and socially hurtful public expenditure savings, pressure upon the EU partners All these efforts, perhaps, except for the first and the last categories, aimed at supporting or correcting market-based mechanisms. Sectoral policy should fine-trim the operation of market mechanism in individual economy sectors to increase employment rate, foster economy growth, foster specialization and collaboration, and encourage higher equality. Such a policy should also protect the economy from the emergence of speculative bubbles. We do not think these are idealistic utopian solutions. It is possible, indeed necessary, to implement them. Sectoral policy, understood this way, is meant to direct the invisible hand of the market, using the visible hand of the government and with the collaborative hand of other EU member states. The target is real convergence. This can 4 NR PRZEGLA D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO

6 REAL CONVERGENCE AS THE WAY TO HEAL THE EUROZONE be done by targeting these areas which are necessary to stimulate the process of real convergence. Indeed, in the postulate of reverting the hitherto prevailing trend of divergence that we see an essential opportunity for development of the European Union and Eurozone. This, we realize is not going to be an easy task. The crisis in Europe reveals that one has to deal with a serious and aggravating crisis of trust in the European Union, mistrust in both the individual politicians as well as currently existing institutions. This is accompanied by decreasing trust in the idea of European solidarity which has been developed since the end of World War 2 and has provided a milestone for European integration. What looms and strengthens are national egoisms in Eurozone members, hindering further integration. We assert however that there is an opportunity for the European Union to create a new vision based on a sectoral policy in which the visible hand replaces the invisible one. As mentioned above, we know many examples of effective sectoral policy, often under a simple name of industrial policy. The problem is the conditions provided by prevailing neoliberalism and the institutionalization of pre-conditions imposed by the Economic and Monetary Union (EMU) and the World Trade Organization (WTO). According to typical variants of this ideology, the government usually has a dreadful reputation. State authorities are seen as lazy, cynical bureaucrats, afraid of doing anything non-schematic. Sometimes they are corrupt as well. Meanwhile, the opposite side is perceived as hardworking, dedicated entrepreneurs or private employers, and risks takers. The black, evil image of the former ones is false and simplified opposite to the white and innocent image of the latter ones. There are highly competent and reliable officers as well as greedy, egoistic, shortsighted executives, quick to commit fraud, and with the attitude of grab the money and run. First, the Eurozone countries should build quality institutions and fair competition. Second, there is not a single universal or best pattern for capitalism and the role of the government therein. The one regarded as universal is only the model preferred by the International Monetary Fund and by the financial markets. One needs to be aware that it would not be easy to implement a proper sectoral policy within the present institutional system of the Economic and Monetary Union. However, this is crucial, if one advocates for the continuous development of the Eurozone. One must not overlook the trap in which some debtor countries fall into. Resolving only the sovereign government debt, although necessary, is not going to restore or bring about these countries competitiveness. At the same time, long-term unemployment is a social drama, especially for young individuals because it entails fatal consequences like hysteresis, migration, economic instability conditions and cavities in the nation s substance. 4. What is a sectoral policy? In order to improve competitiveness and economic growth, the following conditions are necessary: Promote the small and medium-sized (SME) enterprise sector. A particular emphasis should be given to promote SME market discoveries ; Develop the sector of businesses with prospects to generate high added value, innovative production or enjoying higher probabilities of increasing export; Create new jobs, mainly in the areas of goods and non-traded services, such as health service, child and elderly care, education, etc. These proposals reveal some ideas of indicative planning which rejects strict neoliberal doctrines. To rebuilt their competitiveness, countries of southern Europe need to develop instruments and measures used by emerging markets. This kind of postulate is not easy to implement in light of obligations resulting from membership in the EMU and agreements made under the WTO. Some methods that proved successful for emerging markets simply cannot be duplicated. Instead, this is rather directions, indeed the philosophy for actions which are dictated by the seriousness of the current situation. One needs to be aware that free market-based mechanisms are ineffective in overcoming these problems, at least within a time frame acceptable to the present generation. Today is the time to start testing the European Union institutions, agencies, and the banking system before implementing new sectoral (industrial) policies. It should be remembered that affluent countries do not need to talk about industrial policies. 5. The financial perspective of the present crisis The common currency of the European Union members intended to prevent negative consequences of dissolution of the Bretton Woods system. The common market tolerates the system of liquid exchange rates to improve competitiveness. Countries are eager to adjust their monetary policies to achieve depreciation of their domestic currency and enjoy positive current accounts balance. The system of Bretton Woods and the gold standard became popular thanks to their control of monetary policies. The gold standard excluded the exchange rate-related policies. A country s economy depended upon external balances, which were necessary to retain fixed rates. Difficulties with maintenance of the fixed exchange rates necessitate the implementation of deflation policy whenever a deficit in current counts emerged. Harsh consequences of such a policy unequally affected different social groups. Financial support for countries in the process of adaptation and implementation of monetary policies enabled them to apply solutions for emerging social problems. The relation between money and gold, known as socially rooted liberalism, allows experts to identify hegemony in some countries. Financial support for countries in the process of adaptation and implementation of monetary policies enabled them to apply solutions for emerging social problems. The relation between money and gold, known as socially rooted liberalism, allows experts to identify hegemony in some countries. PRZEGLA D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO NR

7 REALNA KONWERGENCJA JAKO SPOSÓB LECZENIA STREFY EURO The Bretton Woods system did the job in practice. However, it was politically costly. Devaluation was not praiseworthy according to some economists. Additionally, turbulence in the global economy in the 1970 s and the dissolution of the Bretton Woods system brought a gradual revival of flexible exchange rates. In fact, flexible exchange rates seemed attractive options for politicians allowing them to conduct independent national monetary policy. Flexible exchange rates allow politicians to avoid unpopular decisions. Where depreciation of domestic currency occurred, entailing consequences related with inflation, it was easy to blame financial markets and remain clean. Governments influence currency exchange rates by using monetary policies. This intervention creates disagreements between conservatives and liberals who are against the application of monetary policies. What came to the rescue was a theory of rational expectations that justified and decreases the effectiveness of governments intervention in the economy. The fully independent central banks in many developed countries targeted inflation rates and strived for price stability As a consequence, exchange rate policies and external trade balance were as entrusted to marketbased mechanisms. In short, central banks were entrusted to maintain price stability while market mechanism was expected to do the rest. In theory, the system of flexible exchange rates combined with central banks inflation target policy should ensure smooth operation of markets. Reality however, proved otherwise. Neither currencies exchange rates fit the economy fundaments nor did the achievement of inflation target ensure a balance in the economy. The financial crisis of reveals the latter problem. Actually, the flawed nature of flexible exchange rate systems under conditions of globalization and financialization appear earlier. Flexible exchange rates became a barrier to further integration in the European Union and a serious reason to give up national currencies and create the common currency the Euro. Obviously, there were other reasons. They notably included political considerations. Additionally, the strongest currency in the EU the Deutschmark could not have played the beneficial hegemony role in the potential European variant of the Bretton Woods system. In debates held during the stage of deepening globalization, proponents of the introduction of the Euro pointed out many expected benefits to be enjoyed by the entire global economy. The Euro fits perfectly within the concepts of trade liberalization and international cooperation. It also influences the operations of individual national economies. It was not only liberals that could expect the common currency to render more flexible prices and wages. The hope was that adopting the Euro will lead to improved competitiveness achieved through real adaptations of sound economic policies rather than through monetary manipulation undertaken in order to achieve lower exchange rate for domestic currency or through official devaluation. This in fact signified the return to the idea of gold standard and final divorce with socially rooted liberalism to the benefit of pure liberalism. Liberalism of solutions adopted in the EU took the form of the Brussels consensus and fit within liberal ideas of globalization. Free movement of goods, services, and capital, along with benefits brought the rule of financial markets. Financial markets, in line with the liberal doctrine ideology, also enabled these markets to control a number of governments non-rational decisions. The most significant example is the abandonment by many governments instruments of industrial policy and disregard for the role of industry in GDP in favour of services. Today, this error (mainly in Spain, Greece) means millions of people out of work. Now, many governments in the EU understands better the need to rebuild or innovate some neglected sectors of the real economy. All the above-mentioned circumstances have to be recognized as one analyzes the possibility of restoring debtor countries competitive edge. In this context, for the return to sectoral policy to be feasible, a return to Rooseveltian socially-rooted liberalism needs to be possible. 6. Concepts for repairing the Monetary Union s operation One might distinguish two interpretations of the reasons for the crisis of the Monetary Union. First, some governments are irresponsible for allowing an excessive growth of public and/or private sectors indebtedness. Consequences of this indebtedness were painfully exposed by the crisis. As a result, countries ruled by irresponsible politicians lost the confidence of the financial markets. Second, the Euro system has several flaws in its structure and implementation. These flaws remained partly hidden over the period of good business outlooks. This reason lends supportive arguments raised by many skeptics of implementing the Eurozone project in the first place. Many American economists and academic circles in Europe share this opinion (Dornbusch, 2000). Germans and other economists representing the neoliberal economy uphold the interpretation above. The Belgian economist Paul De Grauwe points out that less developed Eurozone countries have no real control over the currency in which they become indebted. This exposes them to uncontrolled inflows or outflows of capital streams, depending on the changing confidence that financial markets regard them. Under such conditions, they are unable to manage their liquidity since they do not control the money supply. This threatens to provoke a financial crisis even where no fundamental reasons are present (De Grauwe, 2005). According to the German interpretation, the remedy to heal the system is to restore trust in the indebted countries through reduction (some may go as far as elimination) of its budgetary deficit, gradual decrease of its public debt, and improvement of competitiveness through reduced production costs. This strategy requires stricter EU surveillance over economic and budgetary policy under the Stability and Growth Pact as well as upon new instruments counteracting macroeconomic disproportions. Germans firmly emphasize introduction of the principle of fiscal discipline, which learning from the past experience should 6 NR PRZEGLA D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO

PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO

PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO Rok LXVI Nr 8 (782) Warszawa Sierpieñ 2013 PL ISSN 0137-5490 Nr indeksu 371319 w numerze m.in. Fundacje korporacyjne organizacje trzeciego sektora czy element struktury

Bardziej szczegółowo

PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO

PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO Rok LXVI Nr 11 (785) Warszawa Listopad 2013 PL ISSN 0137-5490 Nr indeksu 371319 w numerze m.in. Wskazanie/wyznaczenie przechowawcy ksi¹g i dokumentów rozwi¹zanej spó³ki

Bardziej szczegółowo

PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO

PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO Rok LXVI Nr 4 (778) Warszawa Kwiecieñ 2013 PL ISSN 0137-5490 Nr indeksu 371319 w numerze m.in. Przedsiêbiorstwo publiczne wobec prawa równoœci Nowe regu³y zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO

PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO Rok LXVI Nr 7 (781) Warszawa Lipiec 2013 PL ISSN 0137-5490 Nr indeksu 371319 w numerze m.in. Patent europejski o jednolitym skutku. Konsekwencje przyjêcia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO

PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO Rok LXVI Nr 9 (783) Warszawa Wrzesieñ 2013 PL ISSN 0137-5490 Nr indeksu 371319 w numerze m.in. Prawna ochrona z³ó kopalin Samorz¹d gospodarczy w Polsce Podwy szenie

Bardziej szczegółowo

PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO

PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO Rok LXVI Nr 3 (777) Warszawa Marzec 2013 PL ISSN 0137-5490 Nr indeksu 371319 w numerze m.in. Wyk³adnia pojêcia koszt energii elektrycznej na gruncie kszta³towania i

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Iwona Nurzyńska Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2011 Iwona Nurzyńska European

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Informal Support in Ageing Societies

Informal Support in Ageing Societies Informal Support in Ageing Societies The Elderly, the Family and the Welfare State Dependency Ratios Myth and Reality The Elderly as Providers and Recipients Future Challenges Policy Implications 1 Dependency

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds

Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds European Commission Direktorate General for Energy and Transport Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds Seminar on State

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 25 March 2014 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) CLIMA 30 ENV 318 MI 307 IND 117 ENER 142 ECOFIN 305 TRANS 175 COMPET 191 CODEC 893 INST 173 PARLNAT

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Training and certification of Road Safety Experts for the application of Road Safety Audit and Road Safety Inspection

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Agile at Capgemini. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wrocław, 11.10.2011

Agile at Capgemini. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wrocław, 11.10.2011 Agile at Capgemini Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wrocław, 11.10.2011 AGENDA Agile as a strategic direction Examples of Agile Projects Agile Community 2 A strong presence in more than 30 countries Group

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM CHRIS MILNES, HELLENIC ECOTOURISM SOCIETY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 11 / 2012

Raport bieżący nr 11 / 2012 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 11 / 2012 Data sporządzenia: 2012-03-08 Skrócona nazwa emitenta KREDYT INKASO S.A. Temat Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. Podstawa prawna Art. 56

Bardziej szczegółowo

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Polandchallenges in Clinical Trials Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Poland- legislation 1996-2003 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

What and how is decentralized in Poland? Dieu Hang Do Van Aleksandra Milaniuk

What and how is decentralized in Poland? Dieu Hang Do Van Aleksandra Milaniuk What and how is decentralized in Poland? Dieu Hang Do Van Aleksandra Milaniuk Structure and size of local government: 1. Commune (gmina) 2. County (powiat) 3. Voivodeship (województwo) Commune 2 478 County

Bardziej szczegółowo

ETHICS IN COACHING. Axiological foundations supporting changes of consciousness

ETHICS IN COACHING. Axiological foundations supporting changes of consciousness ETHICS IN COACHING Axiological foundations supporting changes of consciousness Lidia D. Czarkowska PhD & Bożena Wujec MA Agenda What coaching is and what is not History of Coachig Ethics in coaching Telic

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Redaktor^, naukowi,.'~*i\*\- ::"?' '"''* --f'.'.';-.-v 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp. '... Część

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2

Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2 Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2 Mariusz Urbański Instytut Psychologii UAM Mariusz.Urbanski@amu.edu.pl Plan: definicja pojęcia wnioskowania wypowiedzi inferencyjne i wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

CLIENT CATEGORISATION POLICY/ POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW

CLIENT CATEGORISATION POLICY/ POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW CLIENT CATEGORISATION POLICY/ POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW TeleTRADE - DJ International Consulting Ltd May 2012 / Maj 2012 2011-2013 TeleTRADE-DJ International Consulting Ltd. 1 Clients of the Company

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia: Fundamenty testowania

Program szkolenia: Fundamenty testowania Program szkolenia: Fundamenty testowania Informacje ogólne Nazwa: Kod: Kategoria: Grupa docelowa: Czas trwania: Forma: Fundamenty testowania Testowanie-fun Testowanie testerzy, test managerowie 2 dni 50%

Bardziej szczegółowo

Meritum Bank Equity Investment

Meritum Bank Equity Investment Meritum Bank Equity Investment Kraj: Polska Numer projektu: 40198 Sektor: Inwestycja kapitalowa Publiczny/Prywatny:: Prywatny Kategoria Środowiskowa: Instytucje Finansowe Data posiedzenia Rady Dyrektorów:

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

raca Polaków w Niemczech

raca Polaków w Niemczech Edward Marek raca Polaków w Niemczech P ółtora wieku emigracji zarobkowej Warszawa 2008 3 Spis treści WPROWADZENIE... 9 Rozdział pierwszy WYCHODŹSTWO ZAROBKOWE POLAKÓW DO NIEMIEC DO ZAKOŃCZENIA I WOJNY

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

Patient Protection in Clinical Trials

Patient Protection in Clinical Trials Patient Protection in Clinical Trials Marek Czarkowski Bioethic Committee Warsaw Chamber of Physicians Factors affecting security and rights of research participants International regulations Domestic

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Start-up! Are you ready?

Start-up! Are you ready? Start-up! Are you ready? Objectives Understand the basic skills/qualities needed to start a company Learn about the start-up phase of several Silicon Valley companies Understand financing models available

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO Meeting Big Data challenges in Leadership with Human-Computer Synergy. Presented by Dr. Morten Middelfart, CTO Big Data Data that exists in such large amounts or in such unstructured form that it is difficult

Bardziej szczegółowo

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających Formy prawne polskich szkoły uzupełniających mec. Agata Dmoch Solicitor Miejsce polskich szkół na mapie organizacji w UK oraz zwierzchnictwo Formy prawne Unincorporated Association (Stowarzyszenie) Charitable

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip)

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Embeded systems Architektura układów PSoC (Cypress) Możliwości bloków cyfrowych i analogowych Narzędzia

Bardziej szczegółowo

COMPUTERISED MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEMS

COMPUTERISED MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEMS COMPUTERISED MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEMS ROBERT KOSTEK University of Technology and Life Sciences Summary The paper presents programs dedicated to computerised maintenance management systems (CMMS).

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny

Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny Aleksander Kędra Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych Komisja Europejska Aleksander.Kedra@ec.europa.eu Przygotowanie wniosku

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo