KONFERENCJA PRASOWA. Marka Sawickiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONFERENCJA PRASOWA. Marka Sawickiego"

Transkrypt

1 KONFERENCJA PRASOWA Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego Warszawa, 20 maja 2014

2 TEMATY Wizyta w Chinach, Singapurze i Korei Zwiększenie towarowości gospodarstw rolnych Wnioski o płatności bezpośrednie 2014

3 Wizyta w Chinach, Singapurze i Korei maja SINGAPUR Khaw Boon Wan, Minister Rozwoju Narodowego Tan Poh Hong, Przewodniczący Singapurskiej Agencji ds. Żywności i Weterynarii Kwee Liong Keng, Ambasador Singapuru importerzy polskich produktów do Singapuru SZANGHAJ wystawcy na targach SIAL China w Szanghaju przedstawiciele Komisji ds. Rolnictwa Szanghaju uczestnicy konferencji prasowej programu Europejskie Mięso SEUL Lee Dong phil, Minister Rolnictwa, Żywności i Spraw Wiejskich Korei Yong Ho Park, Komisarz Agencji Kwarantanny i Inspekcji Zwierząt, Roślin i Produktów z Morza goście Dnia Narodowego, organizowanego przez Ambasadę RP w Seulu, połączonego z promocją polskich produktów rolnospożywczych PEKIN Zhi Shuping, Minister Generalny Urzędu Nadzoru nad Jakością, Inspekcji i Kwarantanny Chińskiej Republiki Ludowej (AQSIQ), Yu Kangzhen, Wiceminister Rolnictwa ChRL (odpowiedzialnym za kwestie weterynaryjne w MR) uczestnicy seminarium dot. bezpieczeństwa żywności w Ambasadzie RP w Pekinie, (przedstawiciele OIE, Delegaturty KE w Pekinie, Ministerstwa Rolnictwa ChRL, AQSIQ, CNCA, przedstawiciele importerów polskich prod. rol.-spoż.)

4 Wizyta w Chinach, Singapurze i Korei maja Cel wizyty: ponowne otwarcie rynków azjatyckich dla polskiej wieprzowiny Decyzje po 82. Sesji Generalnej Światowej Organizacji ds. Zdrowia Zwierząt (OIE), która odbędzie się w Paryżu maja 2014 r.

5 Jeszcze w maju 2014 podpisanie Memorandum o Porozumieniu między MRiRW a AQSIQ o współpracy w obszarze jakości zdrowotnej i bezpieczeństwa zdrowotnego mięsa oraz Protokołu między MRiRW a AQSIQ w sprawie kwarantanny i wymagań weterynaryjnych do. skór bydlęcych, owczych i kozich, eksportowanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do Chińskiej Republiki Ludowej.

6 Zwiększenie towarowości gospodarstw rolnych cel główny PROW budżet 4,5 mld euro

7 Zwiększenie towarowości gospodarstw rolnych Działania PROW ukierunkowane na wzrost konkurencyjności oraz zwiększenie towarowości gospodarstw rolnych: Modernizacja gospodarstw rolnych Restrukturyzacja małych gospodarstw Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa Premie dla młodych rolników Tworzenie grup i organizacji producentów w sektorze rolnym i leśnym Przetwórstwo i marketing produktów rolnych Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich (Targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów i usług) Działania wspomagające konkurencyjność i produkcję towarową gospodarstw rolnych (Transfer wiedzy i działalność informacyjna, usługi doradcze, Współpraca )

8 Zwiększenie towarowości gospodarstw rolnych Modernizacja gospodarstw rolnych Beneficjenci - rolnik lub grupa rolników (min. 2 rolników tworzących grupę) Zakres wsparcia: rozwój produkcji prosiąt rozwój produkcji mleka krowiego rozwój produkcji bydła mięsnego operacje dotyczące racjonalizacji technologii produkcji, wprowadzenia innowacji, zmiany profilu produkcji, zwiększenia skali produkcji, poprawy jakości produkcji lub zwiększenia wartości dodanej produktu BUDŻET: mln euro WYSOKOŚĆ WSPARCIA: - do 900 tys. zł - rozwój produkcji prosiąt - do 500 tys. zł - budynki inwentarskie, magazyny paszowe - do 200 tys. zł pozostałe operacje

9 Zwiększenie towarowości gospodarstw rolnych Restrukturyzacja małych gospodarstw Beneficjenci - rolnik będący osobą fizyczną ubezpieczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, prowadzącą wyłącznie działalność rolniczą Rodzaj wsparcia premia do 60 tys. zł (wypłacana w 2 ratach 80%/20%) Warunki dostępu gospodarstwo o wielkości ekonomicznej do 6 tys. euro biznesplan dotyczy restrukturyzacji gospodarstwa, w wyniku której wielkość ekonomiczna gospodarstwa wzrośnie BUDŻET: 750 mln euro

10 Zwiększenie towarowości gospodarstw rolnych Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa Beneficjenci - rolnik będący osobą fizyczną Rodzaj wsparcia - wypłacane jednorazowo 120% sumy rocznych płatności, do otrzymania których beneficjent kwalifikuje się w ramach systemu dla małych gospodarstw za okres: od roku przekazania gospodarstwa do 2020 włącznie Warunki dostępu - pomoc może być przyznana rolnikowi, który: w roku poprzedzającym złożenie wniosku kwalifikował się do uczestniczenia w systemie dla małych gospodarstw trwale przekaże swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi Gospodarstwo przejmujące grunty: posiada lub osiągnie, po przejęciu gruntów, co najmniej wielkość odpowiadającą: średniej wielkości gospodarstwa w Polsce średniej wielkości gospodarstwa w danym województwie (jeśli średnia powierzchnia gospodarstw w danym województwie jest większa niż średnia wielkość gospodarstwa w Polsce) BUDŻET: 130 mln euro

11 Zwiększenie towarowości gospodarstw rolnych Premie dla młodych rolników Beneficjent osoba, która nie ukończyła 40 roku życia posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub uzupełni wykształcenie w ciągu 36 m-cy do dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem, czyli: do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący lub prowadzi gospodarstwo rolne jako kierujący nie dłużej niż 12 miesięcy w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Warunki wsparcia przedłożenie biznesplanu (rozwój działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie) powierzchnia UR w gospodarstwie równa min. średniej krajowej, a w województwach o niższej średniej min. średniej wojewódzkiej; nie więcej niż 300 ha min 70% ww. minimalnej powierzchni UR stanowi własność beneficjenta lub dzierżawę od Skarbu Państwa lub JST wielkość ekonomiczna gospodarstwa od 10 do 100 tys. euro BUDŻET: 585 mln euro WYSOKOŚĆ WSPARCIA: do 100 tys. zł (w dwóch ratach 80 % i 20 %)

12 Zwiększenie towarowości gospodarstw rolnych Tworzenie grup i organizacji producentów w sektorze rolnym i leśnym Beneficjenci grupy i organizacje producentów (utworzone po 1 stycznia 2014 roku) działające jako przedsiębiorcy, składające się z osób fizycznych, a w przypadku organizacji również osób prawnych, działające jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo Warunki wsparcia - o wsparcie ubiegać się może: grupa/organizacja łącząca producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami: grupy producentów/wstępnie uznanej grupy producentów/organizacji producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po dniu 1 maja 2004 r. ww. podmioty powinny przedłożyć biznesplan i zadeklarować jego realizację w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia Wsparcia nie przewiduje się na tworzenie grup i organizacji producentów w kategorii produktu: drób żywy (bez względu na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe (świeże, chłodzone, mrożone) BUDŻET: 353 mln euro WYSOKOŚĆ WSPARCIA: - do 100 tys. euro / rok (w zależności od wartości przychodów netto grupy lub organizacji 10% / 8% / 6%/ 5% / 4% w kolejnych latach funkcjonowania) w okresie 5-letnim

13 Zwiększenie towarowości gospodarstw rolnych Przetwórstwo i marketing produktów rolnych Beneficjenci osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej: zarejestrowana działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, lub rolnik, domownik, małżonek rolnika podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie (dotyczy rolników rozpoczynających działalność gospodarczą przetwórstwo) Warunki wsparcia zdolność do realizacji i utrzymania planowanego przedsięwzięcia deklaracja zaopatrywania się (po zakończeniu realizacji operacji) w min. 50% całkowitej ilości surowców do produkcji na podstawie umów min.3-letnich: zawieranych z rolnikami; grupami, organizacjami producentów; związkami grup, zrzeszeniami organizacji producentów; podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne umowy zawierają mechanizm ustalania cen WYSOKOŚĆ WSPARCIA: BUDŻET: 693 mln euro - od 100 tys. do 3 mln dla jednego beneficjenta (do 15 mln zł dla związków grup/zrzeszeń organizacji prod.) - od 10 do 100 tys. zł dla rolników

14 Zwiększenie towarowości gospodarstw rolnych Targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów i usług Beneficjenci gmina/związek gmin powiat/ związek powiatów Warunki wsparcia Operacja realizowana w miejscowości liczącej nie więcej niż 200 tys. mieszkańców ogólnodostępna, niekomercyjna spójna z dokumentem planistycznym gminy lub lokalną strategią rozwoju gminy, lub planem rozwoju miejscowości BUDŻET: 75 mln euro WYSOKOŚĆ WSPARCIA: - do 1 mln zł. zł /beneficjenta/okres realizacji PROW

15 Wnioski o płatności bezpośrednie 2014* rodzaj płatności liczba złożonych wniosków w porównaniu do 2013 r. PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE (JPO) ,2% ONW ,3% ROLNOŚRODOWISKOWE ,6% * stan na 16 maja 2014 r.

16 Wnioski o płatności bezpośrednie kampania 2013 rodzaj płatności liczba złożonych wniosków zrealizowane płatności % rolników, którzy otrzymali płatności PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE (JPO) 1,356 mln 13,733 mld zł 98,5% ONW 729,5 tys. 1,352 mld zł 98,4% ROLNOŚRODOWISKOWE 120,2 tys. 1,428 mld zł 95% * stan na 16 maja 2014 r.

17 Płatności krajowe 582 mln zł PLAN FINASOWY NA ROK mln zł 53 mln zł dopłaty do kredytów inwestycyjnych dopłaty do kredytów klęskowych 82 mln zł 49 mln zł 3 mln zł utylizacja finansowanie zalesiania gruntów rolnych realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji spłaty kredytów bankowych WYPŁACONE ŚRODKI 131,4 mln zł

18 Młody rolnik trwa nabór Ułatwianie startu młodym rolnikom nowy nabór dostępne środki 796,47 mln zł umożliwią przyznanie pomocy prawie 8 tys. beneficjentów

19

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej (M06) Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej Poddziałania Premie dla młodych rolników ułatwianie wejścia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podstawy prawne na poziomie UE Rozporządzenie Rady 1698/2005 z 20 września

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20

Wsparcie przedsiębiorczości w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20 Wsparcie przedsiębiorczości w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20 Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Konferencja Regionalna w Krakowie, 10.02.2015 r. Pogram

Bardziej szczegółowo

PROW 2014-2020 Wspieranie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach programu

PROW 2014-2020 Wspieranie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach programu Konferencja makrorgionalna: Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Grzegorz Cetner CDR w Brwinowie, Oddział w Poznaniu PROW 2014-2020 Wspieranie przedsiębiorczości na obszarach

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Pomoc dla małych gospodarstw rolnych w Polsce w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, sierpień 2013 rok. 1 I. Wstęp W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia finansowego działalności gospodarstw edukacyjnych na terenach wiejskich

Możliwości wsparcia finansowego działalności gospodarstw edukacyjnych na terenach wiejskich Możliwości wsparcia finansowego działalności gospodarstw edukacyjnych na terenach wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 982 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania,

Bardziej szczegółowo

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (dotacje, pożyczki niskoprocentowe, mikropożyczki, kredyty,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Inwestora instrumenty wsparcia. Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Biuro Obsługi Inwestora

Przewodnik Inwestora instrumenty wsparcia. Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Biuro Obsługi Inwestora Przewodnik Inwestora instrumenty wsparcia Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Biuro Obsługi Inwestora Miejskie Ulgi Podatkowe: W 2007 roku Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego uchwaliła akt prawny (uchwała

Bardziej szczegółowo

PORADNIK LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE DLA BENEFICJENTA. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PORADNIK LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE DLA BENEFICJENTA. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PORADNIK DLA BENEFICJENTA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE Działanie 41 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 007-01 Spis treści Podejście LEADER... Różnicowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Beneficjenta. Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Lokalnej Grupy Działania. Między Wisłą a Kampinosem

Podręcznik Beneficjenta. Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Lokalnej Grupy Działania. Między Wisłą a Kampinosem Podręcznik Beneficjenta Lokalnej Grupy Działania Między Wisłą a Kampinosem Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary

Bardziej szczegółowo

a) rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania projektów, w tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami;

a) rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania projektów, w tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami; Nowy LEADER w nowej perspektywie PROW W ramach PROW 2014-2020 kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Poniżej kompendium wiedzy przybliżające podstawowe pojęcia, cele działania, rodzaje i zakresy

Bardziej szczegółowo

Promocja tworzenia grup producentów rolnych

Promocja tworzenia grup producentów rolnych MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Promocja tworzenia grup producentów rolnych Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lutego 2015 r. Poz. 187 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 27 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 6 lutego 2015 r. Poz. 187 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 27 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 lutego 2015 r. Poz. 187 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje Fundusze Unijne Pomysłów na biznes może być wiele. Tak samo dotacji unijnych. W Banku BPH pomożemy znaleźć odpowiedni fundusz unijny, przygotować niezbędną dokumentację i udzielimy kredytu na planowaną

Bardziej szczegółowo

Białystok, grudzień 2011 roku

Białystok, grudzień 2011 roku Białystok, grudzień 2011 roku Autorzy: Agnieszka Turbak, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Bogdan Hanas, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Anna Bakierska, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Marzena Polińska-Tkaczuk,

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy

Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy Załącznik nr 1 do uchwały nr 21 Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy 1. Ułatwianie Definicja rozpoczęcia prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR

Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Część I Autorzy: mgr Michał

Bardziej szczegółowo

Grupy Producenckie KROK PO KROKU Kodeks dobrych praktyk

Grupy Producenckie KROK PO KROKU Kodeks dobrych praktyk Grupy Producenckie KROK PO KROKU Kodeks dobrych praktyk Publikacja powstała na potrzeby projektu Grupy producenckie i skuteczne doradztwo rolnicze szansą dla rozwoju Prowincji Szirak, dofinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE ŚRODA Z FUNDUSZAMI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE ŚRODA Z FUNDUSZAMI ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Rzeszów, 01.04.2015 r. ŚRODA Z FUNDUSZAMI 1. Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK AGENCJA RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK Opracowano w Departamencie Programowania i Sprawozdawczości Warszawa

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 7 marca 2007 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 7 marca 2007 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający:

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający: Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4 Raport Końcowy Zamawiający: MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wspólna 30 00-930 Warszawa KONSORCJUM PROJEKTOWE: Instytut

Bardziej szczegółowo

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Odnawialne źródła energii nie są w stanie rozwijać się szybko

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przeznaczenie kredytu

Rozdział I Przeznaczenie kredytu Warunki i zasady udzielania kredytów na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia - Symbol nmr - kredyty, o których mowa w 10 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Spis treści 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie... 2 1.1. Ochrona atmosfery... 2 1.1.1 Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki. Przykłady zrealizowanych projektów STR. X

Dobre praktyki. Przykłady zrealizowanych projektów STR. X Prace nad kształtem WPR po roku 2013 STR. VIII Dobre praktyki. Przykłady zrealizowanych projektów STR. X Tabelaryczne dane o realizacji PROW na lata 2007-2013 STR. XI Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo