STUDIA PODYPLOMOWE ROK AKADEMICKI 2007/2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDIA PODYPLOMOWE ROK AKADEMICKI 2007/2008"

Transkrypt

1 STUDIA PODYPLOMOWE ROK AKADEMICKI 2007/2008 WYDZIAŁ ELEKTRONIKI i INFORMATYKI ul. Śniadeckich Koszalin tel. (094) fax. (094) ZAMIEJSCOWY OŚRODEK DYDAKTYCZNY w CHOJNICACH ul. Świętopełka Chojnice tel./fax. (052) Istnieje moŝliwość zorganizowania zajęć dydaktycznych w obiektach Akademii Pomorskiej w Słupsku Informacje: tel. (094) ZAOCZNE PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE dla nauczycieli "INFORMATYKA, TECHNIKA I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W SZKOLE" Przeznaczone są wyłącznie dla osób posiadających ukończone studia wyŝsze i wykonujących zawód nauczyciela lub posiadających udokumentowane kwalifikacje do jego wykonywania. PODSTAWA PROGRAMOWA Studia spełniają wymagania określone przez: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu) z dnia 7 września 2004 r. W sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 22 września 2004 r.) Program studiów jest nastawiony na wskazanie nauczycielom oświaty-praktykom uczestniczącym w zajęciach studium obszarów zastosowań informatyki i technologii informacyjnych w ich pracy zawodowej bez względu na specjalność przedmiotową. Przygotowuje takŝe do praktycznego wykonywania wszelkich czynności technicznych i programowych związanych ze stosowaniem technik komputerowych i technologii informacyjnych w współczesnej szkole. Realizacja programu studiów jest dostosowana do wymagań procedur awansu zawodowego nauczycieli oświaty i moŝe stanowić waŝne uzupełnienie kwalifikacji, ułatwiając lub nawet umoŝliwiając pomyślne przeprowadzenie procedur awansu zawodowego do stopnia nauczyciela dyplomowanego włącznie. Studia obejmują m.in.: metodykę prowadzenia przedmiotów zgodnie z wybraną specjalnością, złoŝone zastosowania MS Office, elementy architektury komputerów, systemy operacyjne i sieci oraz języki ( w tym - JAVA), protokoły komunikacyjne, programowanie obiektowe, relacyjne bazy danych (ORACLE), witryny i portale internetowe, elementy grafiki komputerowej, planowanie i prowadzenie projektów informatycznych, komunikację interpersonalną, narzędzia ORACLE - CASE. Studia przygotowują do prowadzenia przedmiotu informatyka oraz dodatkowo w zaleŝności od wybranej specjalności takŝe przedmiotu technologie informacyjne lub przedmiotu technika.

2 PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA NAUCZYCIELI "INFORMATYKA, TECHNIKA I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W SZKOLE " Przedmioty w sem. I Algorytmika i elementy metod numerycznych Przedmioty w sem. II Programowanie obiektowe Komputery i urządzenia zewnętrzne Protokoły komunikacyjne. Programowanie dla Programowanie komputerów sieci Witryny i portale internetowe Zastosowania dydaktyczne programów narzędziowych Internetowy dostęp do baz danych (ORACLE) Elementy statystyki Komputerowe symulacje i demonstracje Systemy operacyjne i oprogramowanie uŝytkowe Metodyka nauczania informatyki Strategia i praktyka pracy w Internecie Grafika komputerowa Podstawy SQL relacyjnych baz danych Zarządzanie małą siecią lokalną Komputerowe przygotowanie pomocy dydaktycznych Przedmioty w sem. III Specjalność: Technologie informacyjne Przedmioty w sem. III Specjalność: Technika Podstawy konstrukcji technicznych Zastosowania komputerów w procesie dydaktycznym Komputerowe techniki edycji i składu Automatyka, elektrotechnika i elektronika cyfrowa

3 Komunikacja w społeczeństwie informacyjnym Technika cieplna i chłodnicza bezpośredniego Multimedia w edukacji otoczenia człowieka Koordynacja technologii informacyjnej w szkole Edukacja techniczna w szkole Inteligencja obliczeniowa Komputerowy zapis konstrukcji mechanicznych, elektrycznych i budowlanych wizualizacje Materiałoznawstwo i technologie Czas trwania: 3 semestry -350 godzin Zasady naboru: kolejność zgłoszeń Terminy zgłoszeń: I - do 30 września, II - do 1 marca Opłaty: 4680,00 zł jednorazowa opłata za całe studia Słuchacze mogą regulować płatności w całości, lub ratach Informacje dodatkowe: Zajęcia organizowane są w Koszalinie, Chojnicach Opłaty naleŝy wnosić na konto: Wydział Elektroniki i Informatyki KB S. A. I O/Koszalin Opłaty słuchaczy są ewidencjonowane na podstawie dowodów wpłat lub kserokopii dowodów wpłat, które kaŝdorazowo po dokonaniu wpłaty naleŝy koniecznie dostarczyć do dziekanatu, celem sporządzenia kopii. Ostateczne zaksięgowanie danej wpłaty następuje po wpłynięciu jej na konto Politechniki Koszalińskiej Dowody wpłat naleŝy przechowywać przez cały okres Studiów. W przypadku wystąpienia nadpłaty (np. na skutek przekazania stypendium przez sponsora), będzie ona zaliczona na poczet przyszłych wpłat. Zwrot słuchaczowi nadpłaconej sumy odbywa się jednorazowo, po ukończeniu przez niego Studiów, zbilansowaniu i zaksięgowaniu wszystkich wpłat.

4 STUDIA PODYPLOMOWE "ZASTOSOWANIA INFORMATYKI " Studia podyplomowe ogólnodostępne. Skierowane głównie do osób posiadających wykształcenie ekonomiczne, zarządcze i prawnicze, takŝe do inŝynierów. Program studium jest nastawiony na wskazanie słuchaczom obszarów zastosowań informatyki i technologii informacyjnych w ich pracy zawodowej bez względu na specjalność. Przygotowuje takŝe do praktycznego wykonywania wszelkich czynności technicznych i programowych związanych ze stosowaniem technik komputerowych i technologii informacyjnych w przedsiębiorstwie. Studia obejmują m.in.: złoŝone zastosowania MS Office, elementy architektury komputerów, systemy operacyjne i sieci oraz języki ( w tym - JAVA), protokoły komunikacyjne, programowanie obiektowe, relacyjne bazy danych (ORACLE), witryny i portale internetowe, elementy grafiki komputerowej, planowanie i prowadzenie projektów informatycznych, komunikację interpersonalną, narzędzia ORACLE - CASE. PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "ZASTOSOWANIA INFORMATYKI " Przedmioty w sem. I Algorytmika i elementy metod numerycznych Przedmioty w sem. II Programowanie obiektowe Komputery i urządzenia zewnętrzne Protokoły komunikacyjne. Programowanie dla Programowanie komputerów sieci Elementy statystyki Witryny i portale internetowe Internetowy dostęp do baz danych (ORACLE) Systemy operacyjne i oprogramowanie uŝytkowe Komputerowe symulacje i demonstracje Strategia i praktyka pracy w Internecie Grafika komputerowa Podstawy SQL relacyjnych baz danych Zarządzanie małą siecią lokalną

5 Czas trwania: 2 semestry Zasady naboru: kolejność zgłoszeń Terminy zgłoszeń: I - do 30 września, II - do 1 marca Opłaty: 2900 zł jednorazowa opłata za całe studia Słuchacze mogą regulować płatności w całości, lub ratach Informacje dodatkowe: Zajęcia organizowane są w Koszalinie, Chojnicach Opłaty naleŝy wnosić na konto: Wydział Elektroniki i Informatyki KB S. A. I O/Koszalin Opłaty słuchaczy są ewidencjonowane na podstawie dowodów wpłat lub kserokopii dowodów wpłat, które kaŝdorazowo po dokonaniu wpłaty naleŝy koniecznie dostarczyć do dziekanatu, celem sporządzenia kopii. Ostateczne zaksięgowanie danej wpłaty następuje po wpłynięciu jej na konto Politechniki Koszalińskiej. Dowody wpłat naleŝy przechowywać przez cały okres Studiów. W przypadku wystąpienia nadpłaty (np. na skutek przekazania stypendium przez sponsora), będzie ona zaliczona na poczet przyszłych wpłat. Zwrot słuchaczowi nadpłaconej sumy odbywa się jednorazowo, po ukończeniu przez niego Studiów, zbilansowaniu i zaksięgowaniu wszystkich wpłat.

6 STUDIA PODYPLOMOWE "Sieciowe systemy bazodanowe MICROSOFT - Projektowanie, programowanie i zarządzanie" Organizator studiów podyplomowych, Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej posiada zgodę firmy MICROSOFT na szkolenie w ramach prowadzonej działalności dydaktycznej szkoły wyŝszej (MSDN Academic Alliance). Studia podyplomowe przygotowują do egzaminów na certyfikat "Microsoft Certified Database Administrator" (MCDBA). Certyfikat "Microsoft Certified Database Administrator" (MCDBA) wymaga zdania czterech egzaminów prowadzonych przez ośrodki egzaminacyjne MICROSOFT. Uwaga! Absolwenci studiów informatycznych! Studia podyplomowe "Sieciowe systemy bazodanowe MICROSOFTR - Projektowanie, programowanie i zarządzanie" przeznaczone są dla informatyków posiadających zawodowe wykształcenie wyŝsze. Mają one charakter wąsko specjalizujący w obrębie produktów jednej wybranej firmy wytwarzającej oprogramowanie (Microsoft) i w wybranym zakresie produktów tej firmy - w zakresie systemów zarządzania bazami danych. Uwaga! Absolwenci studiów innych niŝ informatyczne! Studia podyplomowe "Sieciowe systemy bazodanowe MICROSOFTR - Programowanie i zarządzanie" są takŝe dostępne dla osób z wyŝszym wykształceniem nieposiadających tytułu zawodowego licencjata informatyki czy inŝyniera informatyki. Dla osób tych studia podyplomowe "Sieciowe systemy bazodanowe MICROSOFTR - Projektowanie, programowanie i zarządzanie" są uwarunkowane ukończeniem studiów podyplomowych "Zastosowania informatyki". Przewiduje się moŝliwość dopuszczenia do studiów podyplomowych "Sieciowe systemy bazodanowe MICROSOFTR - Projektowanie, programowanie i zarządzanie" osób z wyŝszym wykształceniem, nieposiadających określonych wyŝej kwalifikacji informatycznych lecz posiadających umiejętności praktyczne stwierdzone na podstawie trzech odpłatnych egzaminów z zakresu przedmiotów studiów podyplomowych "Zastosowania informatyki". Uwaga! Studenci wszystkich kierunków kształcenia! Pojedyncze cykle kursów składających się na studia podyplomowe "Zastosowania informatyki" oraz "Sieciowe systemy bazodanowe MICROSOFTR Programowanie i zarządzanie" są takŝe dostępne jako kursy doskonalenia zawodowego przekraczające standard kształcenia, dla studentów nie niŝej niŝ szóstego semestru studiów licencjackich lub inŝynierskich. Słuchacz studiów podyplomowych moŝe ubiegać się o nieodpłatne zaliczenie kursów odbytych przed przyjęciem na studia podyplomowe, do realizacji studiów podyplomowych. Plany studiów Kursy przedmiotowe organizowane w formie siedmiogodzinnych (7*45min. z przerwami) zintegrowanych przedsięwzięć dydaktycznych zwanych dalej dniami a obejmujących zarówno formy podające w postaci wykładu pokazu jak i formy praktyczne ćwiczenia. Ćwiczenia prowadzone w pracowniach z jednoosobowym dostępem do stanowiska komputerowego z zainstalowanym oprogramowaniem wykorzystywanym w ramach kursu przedmiotowego. W kaŝdym semestrze organizator studiów przewiduje jeden dzień pracowni otwartej polegającej na całodziennym (7 godzin lekcyjnych) udostępnieniu słuchaczom do pracy własnej i zaliczeń, pracowni komputerowej wraz z oprogramowaniem dydaktycznym, przy konsultacyjnej obecności nauczycieli prowadzących przedmioty semestru.

7 SEMESTR 1 PODSTAWY PROGRAMOWANIA I BAZY DANYCH MICROSOFT Podstawy programowania w C#. - 5 dni. Przedmiot do wyboru zamiennie z przedmiotem Podstawy programowania w Visual Basic.NET. Zawiera kurs 2124 Programowanie w C#. Kurs 2124 jest jednym ze składników przygotowania do egzaminu Projektowanie i wdraŝanie aplikacji sieciowych przy pomocy Microsoft Visual C# TM.NET oraz Microsoft Visual Studio.NET lub Projektowanie i wdraŝanie aplikacji opartych na systemie Windows przy uŝyciu Microsoft Visual C# TM.NET oraz Microsoft Visual Studio.NET. Egzaminy i stanowią fragment puli (patrz: egzaminy swobodnego wyboru ), z której wybiera się 1 egzamin do swobodnego wyboru. Podstawy programowania w Visual Basic.NET 5 dni. Przedmiot do wyboru zamiennie z przedmiotem Podstawy programowania w C#. Zawiera kurs 2373 Programowanie w Microsoft Visual Basic.NET. Kurs 2373 jest jednym ze składników przygotowania do egzaminu Projektowanie i wdraŝanie aplikacji sieciowych przy pomocy Microsoft Visual Basic.NET oraz Microsoft Visual Studio.NET lub Projektowanie i wdraŝanie aplikacji opartych na systemie Windows przy uŝyciu Microsoft Visual Basic.NET oraz Microsoft Visual Studio.NET. Egzaminy i stanowią fragment puli (patrz: egzaminy swobodnego wyboru ), z której wybiera się 1 egzamin do swobodnego wyboru. Podstawy relacyjnych baz danych (SQL) 2 dni. Kurs obligatoryjny. Zawiera kurs 2071 Zapytania Microsoft SQL Server 2000 z transakcjami SQL. Kurs 2071 jest kursem wstępnym i wraz z późniejszym kursem 2073 przygotowuje do obligatoryjnego egzaminu Projektowanie i wdraŝanie baz danych w Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition Zarządzanie i obsługa środowiska Microsoft Windows Server dni. Przedmiot do wyboru zamiennie z przedmiotem WdraŜanie, zarządzanie i obsługa infrastruktury sieciowej Microsoft Windows Server 2003 Zawiera kurs 2274 Zarządzanie środowiska Microsoft Windows Server 2003 i kurs 2275 Obsługa środowiska Microsoft Windows Server Kursy 2274 i 2275 przygotowują do egzaminu Zarządzanie i obsługa środowiska Microsoft Windows Server 2003 Egzamin Zarządzanie i obsługa środowiska Microsoft Windows Server 2003 wraz z egzaminem WdraŜanie, zarządzanie i obsługa infrastruktury sieciowej Microsoft Windows Server 2003 stanowią pulę do wyboru jednego z egzaminów sieciowych WdraŜanie, zarządzanie i obsługa infrastruktury sieciowej Microsoft Windows Server dni. Przedmiot do wyboru zamiennie z przedmiotem Zarządzanie i obsługa środowiska Microsoft Windows Server 2003 Zawiera kurs 2276 WdraŜanie infrastruktury sieciowej Microsoft Windows Server 2003: hosty sieciowe - 2 dni i kurs 2277 WdraŜanie, zarządzanie i utrzymywanie infrastruktury sieciowej Microsoft Windows Server 2003 : usługi sieciowe - 5 dni. Kursy 2274 i 2275 przygotowują do egzaminu WdraŜanie, zarządzanie i obsługa infrastruktury sieciowej Microsoft Windows Server 2003 Egzamin Zarządzanie i obsługa środowiska Microsoft Windows Server 2003 wraz z egzaminem WdraŜanie, zarządzanie i obsługa infrastruktury sieciowej Microsoft Windows Server 2003 stanowią pulę do wyboru jednego z egzaminów sieciowych

8 SEMESTR 2 SYSTEMY BAZODANOWE Administracja Microsoft SQL Server dni. Przedmiot obowiązkowy Zawiera kurs 2072 Administrowanie bazą danych Microsoft SQL Server Kurs 2072 przygotowuje do egzaminu obligatoryjnego Programowanie Microsoft SQL Server dni. Przedmiot obowiązkowy Zawiera kurs 2073 Programowanie baz danych w Microsoft SQL Server Kurs 2073 przygotowuje do egzaminu obligatoryjnego Programowanie z wykorzystaniem ADO.NET -3 dni Przedmiot obowiązkowy Zawiera kurs 2389 Programowanie w ADO.NET przygotowujący: wraz z kursem 2310 Projektowanie aplikacji sieciowych Microsoft ASP.NET za pomocą Visual Studio.NET oraz z kursem 2124 Programowanie w C# do egzaminu swobodnego wyboru wraz z kursem 2555 Rozbudowa aplikacji Microsoft.NET dla Windows (Visual C#.NET) oraz z kursem 2124 Programowanie w C# do egzaminu swobodnego wyboru wraz z kursem 2310 Projektowanie aplikacji sieciowych Microsoft ASP.NET za pomocą Visual Studio.NET oraz z kursem 2373 Programowanie w Microsoft Visual Basic.NET do egzaminu swobodnego wyboru wraz z kursem 2565 Projektowanie aplikacji Microsoft. NET dla systemu Windows (Visual Basic.NET) oraz z kursem 2373 Programowanie w Microsoft Visual Basic.NET do egzaminu swobodnego wyboru wraz z kursem 2524 Projektowanie serwisów sieciowych XML przy uŝyciu ASP.NET oraz kursem 2557 Tworzenie aplikacji COM+ przy uŝyciu Microsoft.NET Enterprise Services do egzaminów i SEMESTR 3 APLIKACJE INTERNETOWE Projektowanie aplikacji. NET dla systemu Windows 3 dni Do wyboru zamiennie z przedmiotem Projektowanie XML Web Services z wykorzystaniem ASP.NET Przedmiot dostępny dla uczestników przedmiotu Podstawy programowania w Visual Basic.NET w semestrze pierwszym. Zawiera kurs 2565 Projektowanie aplikacji Microsoft.NET dla systemu Windows (Visual Basic.NET) przygotowujacy wraz z kursami 2373 Programowanie w Microsoft Visual Basic.NET oraz 2389 Programowanie w ADO.NET do egzaminu swobodnego wyboru Projektowanie aplikacji internetowych na platformie.net 5 dni. Do wyboru zamiennie z przedmiotem Projektowanie XML Web Services z wykorzystaniem ASP.NET Przedmiot dostępny zarówno dla uczestników przedmiotu Podstawy programowania w Visual Basic.NET w semestrze pierwszym jak i dla uczestników przedmiotu Podstawy programowania w C#. w semestrze pierwszym. Zawiera kurs 2310 Projektowanie aplikacji sieciowych Microsoft.NET dla systemu Windows (Visual Basic.NET) przygotowujacy wraz z kursami 2373 Programowanie w Microsoft Visual Basic.NET oraz 2389

9 Programowanie w ADO.NET do egzaminu swobodnego wyboru lub z kursami 2124 Programowanie w C# i 2389 Programowanie w ADO.NET do egzaminu swobodnego wyboru Projektowanie XML Web Services z wykorzystaniem ASP.NET 8 dni. Do wyboru zamiennie z przedmiotem Projektowanie aplikacji internetowych na platformie.net Przedmiot dostępny dla uczestników przedmiotu Podstawy programowania w Visual Basic.NET w semestrze pierwszym. Zawiera kurs 2524 Tworzenie usług sieciowych XML przy uŝyciu Microsoft ASP.NET oraz kurs 2557 Tworzenie aplikacji COM+ przy uŝyciu Microsoft. NET Enterprise Services przygotowujące wraz z kursem 2389 Programowanie w Microsoft ADO.NET do egzaminu swobodnego wyboru oraz Projektowanie aplikacji systemu Windows na platformie.net -5 dni. Przedmiot dostępny dla uczestników przedmiotu Podstawy programowania w C#. w semestrze pierwszym. Zawiera kurs 2555 Rozbudowa aplikacji Microsoft.NET dla Windows (Visual C#.NET), przygotowujący wraz z kursem 2124 Programowanie w C# oraz z kursem 2389 Programowanie w ADO.NET do egzaminu swobodnego wyboru Certyfikat "Microsoft Certified Database Administrator" (MCDBA) wymaga zdania czterech egzaminów prowadzonych przez ośrodki egzaminacyjne MICROSOFT nie pozostające w związku z organizatorem studiów podyplomowych. Egzamin obligatoryjny - Administracja SQL Server Egzamin obligatoryjny - Projektowanie SQL Server Egzamin sieciowy Jeden z dwóch "egzaminów sieciowych" - Zarządzanie i obsługa środowiska Microsoft Windows Server 2003 Egzamin sieciowy - WdraŜanie, zarządzanie i obsługa infrastruktury sieciowej Microsoft Windows Server 2003 Egzamin swobodnego wyboru Jeden z sześciu "egzaminów swobodnego wyboru" -Projektowanie i wdraŝanie aplikacji sieciowych przy pomocy Microsoft Visual BasicR.NET oraz Microsoft Visual StudioR.NET Egzamin swobodnego wyboru Projektowanie i wdraŝanie aplikacji opartych na systemie Windows przy uŝyciu Microsoft Visual Basic.NET oraz Microsoft Visual Studio.NET Egzamin swobodnego wyboru Projektowanie i wdraŝanie aplikacji sieciowych przy pomocy Microsoft Visual C#TM.NET oraz Microsoft Visual Studio.NET Egzamin swobodnego wyboru

10 Projektowanie i wdraŝanie aplikacji opartych na systemie Windows przy uŝyciu Microsoft Visual C#TM.NET oraz Microsoft Visual Studio.NET Egzamin swobodnego wyboru Projektowanie usług sieciowych XML i komponentów serwerowych przy uŝyciu Microsoft Visual Basic. NET oraz Microsoft. Net Framework Egzamin swobodnego wyboru Projektowanie usług sieciowych XML i komponentów serwerowych przy uŝyciu Microsoft Visual C# oraz Microsoft.Net Framework Czas trwania: 3 semestry Zasady naboru: kolejność zgłoszeń Terminy zgłoszeń: I - do 30 września, II - do 1 marca Opłaty: 5400 zł jednorazowa opłata za całe studia Słuchacze mogą regulować płatności w całości, lub ratach Informacje dodatkowe: Zajęcia organizowane są w Koszalinie, Chojnicach Opłaty naleŝy wnosić na konto: Wydział Elektroniki i Informatyki KB S. A. I O/Koszalin Opłaty słuchaczy są ewidencjonowane na podstawie dowodów wpłat lub kserokopii dowodów wpłat, które kaŝdorazowo po dokonaniu wpłaty naleŝy koniecznie dostarczyć do dziekanatu, celem sporządzenia kopii. Ostateczne zaksięgowanie danej wpłaty następuje po wpłynięciu jej na konto Politechniki Koszalińskiej Dowody wpłat naleŝy przechowywać przez cały okres Studiów. W przypadku wystąpienia nadpłaty (np. na skutek przekazania stypendium przez sponsora), będzie ona zaliczona na poczet przyszłych wpłat. Zwrot słuchaczowi nadpłaconej sumy odbywa się jednorazowo, po ukończeniu przez niego Studiów, zbilansowaniu i zaksięgowaniu wszystkich wpłat. Warunki rekrutacji na wszystkie studia podyplomowe Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe winni złoŝyć następujące dokumenty: 1. podanie o przyjęcie na studia, 2. kwestionariusz osobowy, pobierz 3. dyplom ukończenia studiów wyŝszych (odpis dyplomu) 4. 2 zdjęcia (37 x 52 mm) Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złoŝenie wymaganych dokumentów oraz uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

Wy ż s za S z ko ł a Zarządza n i a i M a r ke t i n g u w S o c h a c ze w i e

Wy ż s za S z ko ł a Zarządza n i a i M a r ke t i n g u w S o c h a c ze w i e Wy ż s za S z ko ł a Zarządza n i a i M a r ke t i n g u w S o c h a c ze w i e I n f o r m a t o r d l a k a n d y d a t ó w w w w. w s z i m - s o c h a c z e w. e d u. p l Kierunek ZARZĄDZANIE Sylwetka

Bardziej szczegółowo

edycja 16 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 16 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 16.05.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Technologie internetowe edycja 16 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 organizowanego

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁINFORMATYKIiZARZĄDZANIA StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: KrystynaFryc inż.urszulalaskowska mgrmarzenasegeth mgrinż.andrzejłubiech PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008

Bardziej szczegółowo

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia. STUDIA PODYPLOMOWE Nauczanie Języka Angielskiego Dzieci w Wieku Wczesnoszkolnym 1. Trzysemestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe 385 godzin 2. Dwusemestralne doskonalące studia podyplomowe 270 godzin

Bardziej szczegółowo

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków:

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków: O UCZELNI WŁADZE Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest Uczelnią o wieloletniej tradycji. Powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej w lipcu 1995 roku i zarejestrowana pod numerem

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) ul. Różana 17a 61-577 Poznań tel. (48) (061) 834 59 00 uczelnia@wskiz.poznan.pl www.wskiz.edu PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wiadomości ogólne Poznań, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Studia. Wyższa Szkoła Biznesu. www.wsb.edu.pl/cieszyn. Studiuj w Cieszynie! za darmo. Wydział Zamiejscowy w Cieszynie

Studia. Wyższa Szkoła Biznesu. www.wsb.edu.pl/cieszyn. Studiuj w Cieszynie! za darmo. Wydział Zamiejscowy w Cieszynie Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zamiejscowy w Cieszynie studia inżynierskie oraz licencjackie: Logistyka i transport Inżynier jakości Zarządzanie BHP Grafika komputerowa Sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i ich aplikacje

Bazy danych i ich aplikacje ORAZ ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W STUDIACH PODYPLOMOWYCH Celem Studiów jest praktyczne zapoznanie słuchaczy z podstawowymi technikami tworzenia i administrowania bazami oraz systemami informacyjnymi. W trakcie

Bardziej szczegółowo

projekt współfinansowany przez Unie Europejską

projekt współfinansowany przez Unie Europejską projekt współfinansowany przez Unie Europejską PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ Instytucja wdrażająca - Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu SPIS TREŚCI: I. Realizacja projektu I.1. Główne cele projektu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Olsztyn 1 Spis WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT...6 STUDIA PODYPLOMOWE PRODUKCJA I MARKETING PASZ PRZEMYSŁOWYCH...7 WYDZIAŁ BIOLOGII...8 STUDIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIII

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIII INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I stopnia.

STUDIA STACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I stopnia. STUDIA STACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I stopnia. STUDIA NIESTACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI -

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2008/2009. Studia Podyplomowe Rachunkowości i Rewizji Finansowej

Rok akademicki 2008/2009. Studia Podyplomowe Rachunkowości i Rewizji Finansowej Oferta edukacyjna (Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego) Rok akademicki 2008/2009 Studia Podyplomowe

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA

STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA Kraków 2009 Rekrutację na prezentowane kierunki prowadzi WYDZIAŁ ROZWOJU REGIONALNEGO w Dębicy UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Krakowie Dębica 39-200 ul. Kościuszki 32

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli OGÓLNE ZAŁOŻENIA STUDIÓW 2 Cel 2 Uczestnicy 2 Program studiów 2 Organizacja studiów 2 Uwagi 3 RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 4 PODSTAWY DZIAŁANIA I OBSŁUGI KOMPUTERA

Bardziej szczegółowo

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED UMOWA NR... Załącznik nr 7 do SIWZ W dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1/8, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551: zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające)

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające) Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające) kierunek Informatyka specjalności: Systemy i Sieci Komputerowe Zastosowania

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE O UCZELNI... 3 2 STUDIA W PJWSTK... 11 3. Zasady rekrutacji... 14 Program nauczania... 16 Specjalizacje... 21 Opis specjalizacji...

1 INFORMACJE O UCZELNI... 3 2 STUDIA W PJWSTK... 11 3. Zasady rekrutacji... 14 Program nauczania... 16 Specjalizacje... 21 Opis specjalizacji... SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE O UCZELNI... 3 2 STUDIA W PJWSTK... 11 3 INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE... 12 Zasady rekrutacji... 14 Program nauczania... 16 Specjalizacje... 21 Opis specjalizacji... 22 4 INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: Zasady Rekrutacji Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: 1. ankieta osobowa kandydata oraz podanie (formularze ankiety oraz podania zamieszczone są na stronie

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Szkolenia: Sylwetki prowadzących:...

Spis treści: Szkolenia: Sylwetki prowadzących:... IT Akademia IT Akademia Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki to oferta otwartych wykładów, szkoleń, seminariów oraz warsztatów skierowanych do osób zainteresowanych pogłębieniem i poszerzeniem swojej

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne Informator ECTS 2012 Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne 1 Spis treści Efekty kształcenia... 5 Koncepcja kształcenia... 3 Zasady, warunki i tryb rekrutacji... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK STUDIÓW: Zarządzanie Warszawa, 14 czerwca 2010 r. SPIS TREŚCI A. UWAGI WSTĘPNE... 3 B. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA... 3

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo