Na dobry pocz tek...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na dobry pocz tek..."

Transkrypt

1

2 Na dobry pocz tek... Jeste my uczniami II Liceum Ogólnokszta cego przy Zespole Szkó Nr 2 im. 9 Pu ku Strzelców Konnych w Grajewie. W sk ad naszego zespo u wchodz : - Katarzyna Anna Nowakowska - Adrianna Modzelewska - Piotr Winnicki - Karol Ki li ski Bierzemy udzia w II ogólnopolskiej edycji programu Uczniowie z klas organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazet Wyborcz. Naszym opiekunem jest Pani Zofia Piotrowska. Jest to drugi numer kwartalnika Bene-Regesz wydany przez nasz zespó. Nie jeste my jednak pierwszym zespo em bior cym udzia w tym programie. Gazetka Bene-Regesz jest kontynuacj tego, co zacz li nasi poprzednicy, którzy ju uzyskali tytu Uczniów z klas za przygotowanie i wystawienie kilku spektakli teatralnych w mie cie i województwie. Starali my si, aby artyku y zawarte w gazetce zainteresowa y ka dego czytelnika. Chcieli my umie ci w nich przydatne i zarazem ciekawe informacje. Mamy nadziej, e Wam si spodoba. yczymy mi ej lektury Nasz adres: Zespó Szkó Nr 2 im. 9. Pu ku Strzelców Konnych w Grajewie, ul. Wojska Polskiego 84, Grajewo. Grupa Bene- Regesz, z greckiego Synowie gromu.

3 Rozmowa z ksi dzem Tomaszem Wilg proboszczem parafii Ojca Pio w Grajewie o ojcu Pio, pomara czach i brodzie Prosz ksi dza, prosz opowiedzie o powstaniu parafii. Jak to si sta o, e jest to parafia w nie pod wezwaniem o. Pio? Czy by a to inicjatywa ksi dza proboszcza czy mo e prze onych, którzy zdecydowali o powstaniu parafii? By to pomys moich prze onych, tak jak to, e tutaj jestem. Potrzeba powstania nowej parafii, szczególnie dla ludzi starszych, chorych, by a bardzo wielka. Szukano miejsca. Zosta wybrany budynek po obku. Dlatego te od pocz tku mówiono, e dzie to parafia Dzieci tka Jezus. Powoli zacz em si do tego przyzwyczaja i du o o tym rozmy la em. Dekret ksi dza biskupa zachwia tym wszystkim, do czego si przygotowywa em. Powstanie parafia wi tego ojca Pio. S ysza em o nim. S ysza em o tym dziwnym zakonniku, nosz cym stygmaty, przez którego aska Pana Boga si rozlewa a i przez którego dzia y si cuda. Ale nie spodziewa em si, e tak bardzo jestem z nim zwi zany. Jednak nie przez to, e by przy mnie, e spotka em si z nim. Czy móg by ksi dz opowiedzie o roli o. Pio w ksi dza yciu? W którym momencie swojego ycia zetkn si ksi dz z t postaci? Nad osob ojca Pio zacz em zastanawia si biej dopiero, gdy zosta em proboszczem tej parafii. Wcze niej oczywi cie zna em t posta. Czyta em ksi ki o jego yciu, ale nie zwraca em uwagi na dat, która w jaki sposób mnie w to wszystko w cza. Ojciec Pio by dla mnie osob odleg, tym bardziej, e urodzi em si cztery miesi ce po jego mierci. A wi c nie mog em go zna w sposób ludzki. Natomiast ju przed seminarium s ysza em o nim, spotka em si z jego wizerunkiem. Fascynowa y mnie cuda zwi zane z jego osob. Przed wi ceniami zastanawia em si nad tekstem, który umieszcz na obrazku. Umie ci em owa w. Paw a z listu do Galatów Nie daj Bo e bym mia si chlubi z czego innego, jak tylko z krzy a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. By y to owa bardzo wa ne dla mnie i s takie do dzisiaj. wi cenia kap skie przyj em 25 maja 1996 roku. Tego dnia w 1887 r. urodzi si Franciszek Forgione (ojciec Pio). Antyfona na wej cie we Mszy w. o wi tym o. Pio brzmi Nie daj Bo e bym mia si chlubi z czego innego, jak tylko z krzy a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Kiedy zacz em odprawi Msze w. o ojcu Pio, zrozumia em, e te dwie rzeczy zwi zane s z moimi wi ceniami. Kiedy rozpocz a si praca w parafii, kilka razy w czasie modlitwy w Ko ciele poczu em blisk obecno ojca Pio. Wiemy przecie, e tam gdzie pojawia si ojciec Pio, pojawia si przepi kny zapach. O tym mo emy przeczyta w wielu ród ach. Kiedy podczas odprawiania Mszy w., stoj c przy o tarzu, poczu em zapach- pi kny zapach fio ków i innych kwiatów. Rozgl dam si przy o tarzu ukradkiem, czy stoj tu gdzie kwiaty? Nie. Dla mnie by to realny wymiar, e ojciec Pio by obok, bardzo blisko, nape niaj c mnie szczególn ask i pokojem. Czyli oprócz takich zbie no ci, jak daty, odczuwa ksi dz równie sam obecno ojca Pio? Dok adnie. I to po wielokro, w wielu przypadkach. Tym bardziej teraz, kiedy przychodzi mi w pewnych momentach toczy podobne walki, jakie toczy ojciec Pio. I to te nie ze wzgl du na to, e ja chc, tylko ze wzgl du na to, e ludzie przychodz i prosz o pomoc. Prosz o pomoc w konkretnych sytuacjach yciowych, gdzie nie ma wyja nienia naturalnego na wydarzenia w ich yciu. W momencie kiedy rozpoczyna si modlitwa, kiedy razem z grup zaczynam si modli, kiedy wr cz przyzywam ojca Pio, prosz, by stan razem z nami i razem z nami si modli, wtedy niezwyk e rzeczy dokonuj si w tych ludziach- ile pokoju i pewnych uwolnie si dokonuje Jestem przekonany, e to w nie przez jego obecno, e jest z nami, e razem z nami si modli.

4 O. Pio znany by ze swojego ogromnego poczucia humoru. Lubi opowiada dowcipy, anegdoty, udziela spontanicznych, artobliwych odpowiedzi. Czy ksi dz s dzi, e ka dy wi ty powinien by u miechni ty? A jakim ksi dz jest duchownym? Weso ym, czy raczej srogim i surowym? Kto swego czasu powiedzia bardzo wa rzecz smutny wi ty, to aden wi ty. wi ty ma by weso y. Smutkiem nic nie mo emy uczyni. Trzeba widzie zy u ojca Pio, widzieli je zakonnicy, którzy przychodzili na modlitw i kl kali w tym miejscu, gdzie on kl cza wcze niej. Ile wody tam by o, ile ez Aby temu zapobiec, ojciec Pio na modlitwie rozk ada chust, eby zy sp ywa y na ni i eby móg j potem zabra. A jednocze nie okazywa wielk rado w relacjach z cz owiekiem. Przed Bogiem dostrzega swoj ma, swoj grzeszno, ale w relacjach z cz owiekiem dawa wiele rado ci. Ja osobi cie mog o sobie powiedzie, e lubi piewa, lubi ta czy, lubi zapach pomara czy. Przecie wiara ma nie rado, niesie wiele rado ci. Otwarcie na Ducha wi tego, otwarcie na jego dary, zawsze b dzie nios o rado. W 2006r. pewien w oski tygodnik katolicki przeprowadzi ankiet na temat popularno ci wi tych. Pokaza a ona, e o. Pio przewy sza popularno ci wszystkich znanych wi tych. Czy my li ksi dz, e je eli podobna ankieta zosta aby przeprowadzona w Polsce, to o. Pio równie zaj by najwy sz lokat? Niestety, s dz, e nie. W Polsce ojciec Pio jest ma o znany. Nale y wi cej o nim mówi, eby ludzie mogli go lepiej poznawa i lgn do niego. Gdyby my zastanawiali si nad popularno ci kandydatów na tarze, dzisiaj z pewno ci wygra by Jan Pawe II. I w Polsce i we W oszech. Natomiast co do wi tych to my, e w Polsce wi ksze szanse mia aby np. w. Jadwiga. Prowadzi ksi dz liczne akcje spo eczne na rzecz ubogich i potrzebuj cych. O. Pio bardzo troszczy si o innych ludzi, dzi ki niemu powsta Dom Ulgi w Cierpieniu. Czy ksi dzu równie marz si dzia ania na tak du skal? Nie wiem. Jakie dzie o Pan Bóg przygotowuje tu dla mnie? Nie wiem. S ucham, modl si, ale nie wiem. Dla ojca Pio Dom Ulgi w Cierpieniu by bardzo wa ny, gdy w okolicy nie by o szpitali i ludzie umierali. Czy ja potrafi odkry znaki czasu, czy potrafi odkry to, co tu w tym momencie jest potrzebne? Nie wiem. Jak w kilku s owach zach ci by ksi dz m odych do zapoznania si z sylwetk o. Pio i okre li, jak mog skorzysta na tej znajomo ci? Je li chcia bym powiedzie krótko: zobaczcie, ile rado ci mo e da walka o swoj wi to, mo e czasami nawet wbrew opinii ludzkiej. Jak zapewne ksi dz wie, ojciec Pio od najm odszych lat powtarza, e chce wst pi do zakonu, zakonnicy nosz brody. Czy broda ksi dza to przypadek? w którym Nie mog powiedzie, e jest to przypadek. To jest po cz ci ch przeciwstawienia si opinii ludzkiej. Kiedy powsta a parafia, gdzie na stronie internetowej przeczyta em: jaki ten nasz proboszcz podobny do ojca Pio. Chcia em udowodni, e nie jestem podobny, wi c zapu ci em brod. Ale okazuje si, e tym bardziej ludzie dostrzegaj podobie stwo. Ja osobi cie nie wiedz adnego. Czy nie podobni? Bardzo dzi kujemy ksi dzu za rozmow i po wi cony czas. Wywiad przeprowadzi y: Katarzyna Nowakowska i Adrianna Modzelewska, kl. II H, ZS Nr 2 w Grajewie

5 Moje spotkanie z Ojcem Pio Rok temu w marcu mia am mo liwo popracowania w Niemczech. By a to praca fizycznasprz tanie restauracji i hotelu. Oba lokale sta y od dwóch lat nieu ywane, wi c sporo by o pracy w doprowadzeniu ich do stanu ponownie u ytecznego. Pracowa am tam przez 3 tyg., ka dego dnia rednio oko o 10 godz. Robi am to bardzo solidnie, bo lubi widzie efekt mojej pracy. Przesili am. W nocy rami dr twia o i mia am silne bóle d oni. Wydawa o mi si, e ona wybuchnie z bólu. Wstawa am po 4 razy, staraj c sie w jaki sposób temu zaradzi. Pomaga o jedynie sch odzenie r ki zimn wod, niestety na krótko. Rano budzi am si z bólem r ki i nie wyobra am sobie kolejnego dnia. Na Wielkanoc wróci am do Polski. R ka dr twia a mi w nocy i nadal mocno bola a. Wybra am si do ortopedy. Stwierdzi tzw. zespó cie ni nadgarstka, czyli e nerw uciskany jest przez opuchni te wi zad a. Dosta am tabletki. Po 2 tyg. r ka ju nie bola a, ale nadal dr twia a w nocy, a w dzie czu am dr twienie palców i os abienie d oni. Lekarz stwierdzi, e nadal jest le i e najprawdopodobniej czeka mnie operacja nadgarstka. Skierowa mnie do Bia egostoku na dok adne zbadanie nerwu tzw. prostego. Wykonanie badania odwleka o si w czasie z powodu wci trwaj cych strajków lekarzy. Moja przyjació ka Zosia zaproponowa a mi przyjazd do niej, do Grajewa 25 maja i uczestniczenie w obchodach 120 urodzin O. Pio. Bardzo chcia am zobaczy przedstawienie przygotowane pod jej kierownictwem. Wspominam je do dzi. Ch opcy grali przekonuj co i przyznam, ze przybli yli mi posta O. Pio. Jego s owa, przytaczane w czasie gry przemówi y do mnie i obudzi y we mnie wiar w sens i si modlitwy, obudzi y tez nadzieje na uzdrowienie mojej r ki: ``To, co niemo liwe, pewne jest- oto sekret wiary. Za wstawiennictwem O. Pio, jeszcze za jego ycia, ale i po mierci dokonywa o si wiele uzdrowie. Przed przedstawieniem modli my sie z Zosi podczas mszy i wymieni my si intencjami. Jedna z nich by o uzdrowienie mojej r ki. M odzieniec, który gra O. Pio, podczas przedstawienia trzyma w r ku zielony, drewniany ró aniec. Pomy la am: ``Jaki adny, czy O. Pio modli si na takim w nie ró cu?`` Wieczorem dosta am od Zosi w prezencie taki sam ró aniec, by o to mile. Zach cona do modlitwy z wi ksz si i wiar modli am si na tym pi knym ró cu, przypominaj cym mi O. Pio, prosz c Go o uzdrowienie r ki. Odmawia am te nowopoznan modlitw O.Pio i Nowenn. By y one w gazetce. Na pocz tku czerwca strajki w s bie zdrowia usta y i mog am wykona badanie. Pani stwierdzi a, e jest le i e ona nie widzi szansy na popraw i e jej zdaniem operacja jest nieunikniona. Inna lekarka stwierdzi a, e istnieje niewielka szansa na popraw. Wysz am troch niepocieszona. Tu obok szpitala w kiosku, w miejscu gdzie le czasopisma, rzuci a mi si w oczy fotografia O. Pio. By a to ok adka ksi ki biograficznej o nim. Odebra am to jako znak, e on jest, e czuwa i ebym zaufa a mu, e r ka dzie uzdrowiona. Doda o mi to wiary, uspokoi o. Mia am pokaza wynik badania memu ortopedzie, ale tato odst pi mi kolejk u dobrego neurochirurga w Bia ymstoku. Lekarz obejrza wynik badania i powiedzia, e nie b dzie operacji, bo r ka ma du e szanse powrotu do zdrowia. By am szcz liwa! Moja ka wróci a z czasem do normy. Czy to nie jest zas uga O.Pio i modlitwy o jego wstawiennictwo? Ja wierz, e tak. Nieprzypadkowo ``zaprosi `` mnie na swoje 120 urodziny``. Obdarowa mnie te prezentem, bo tak si sk ada, e to by o kilka dni po moich urodzinach. Jestem teraz w trakcie czytania jego biografii. Posta O.Pio staje mi si coraz bli sza. To jest wielki, wi ty cz owiek. Warto go pozna. Równie papie Jan Pawe II, wówczas jako biskup Krakowa, prosi go o modlitw o uzdrowienie Jego znajomych. Obie osoby zosta y uzdrowione. T ju zdrow r z przyjemno ci i wdzi czno ci to napisa am. Chwa a Bogu i dzi kuj O. Pio! Zosi te oraz m odzie y zaanga owanej w przedstawienie o O.Pio. Agnieszka A.

6 Peregrynacje grajewskiego Scyzoryka wg Miros awy Adamskiej(praca nagrodzona w konkursie krasomówczym w 2003 r.) Dawno, dawno temu, gdy na wiecie nie by o ani nas, ani naszych rodziców, przez pot ny, g sty las, w którym ros y pot ne, wysokie a do nieba drzewa, w drowali nikomu nie znani ludzie. W dzie polowali na zwierz ta lub zapuszczali sieci w jeziora, a noc na suchym wzniesieniu rozpalali ognisko, piekli mi so z upolowanej zwierzyny i czekali do rana. ( ) Po kilku dniach wyczerpani trudami w drówki doszli do ma ego jeziora Grajwy. Woda jeziora by a b kitna jak niebo, brzegi poro ni te dr osik, pachn cym tatarakiem i trzcin, sk d dochodzi o kumkanie ab. W drowcy rozejrzeli si po okolicy i postanowili zatrzyma si na zawsze. Wybrali miejsce najdogodniejsze- las dostarcza im drewna na opa i budulca na pierwsze prymitywne domki, które wynurza y si jakby spod ziemi nad agodnym brzegiem Grajwy. yj c na tej przyjaznej ziemi, dali pocz tek nowej osadzie, któr nazwano Grajewo, wywodz c miano od jeziora Grajwy, herbem za sta si wilk na tle trzech strzelistych sosen. ( ) W ci gu kilku wieków osada przeobrazi a si w licz ce kilkaset domów murowanych i tyle drewnianych miasto. Grajewianie widzieli swe miasto pi knym, wi c sprowadzili utalentowanych, ale zarazem bardzo drogich cie li i innych rzemie lników z W och, Anglii i Prus. Przy ka dym z nich postawili miejscowego ch opaka, aby uczy si nowego fachu. I tak ju mi dzy dwiema wielkimi wojnami mieli w asnych budowniczych: cie li, murarzy, stolarzy, kowali, tkaczy i innych. W Grajewie yli te nie mniej utalentowani kucharze, wi c powsta o wiele drobnych restauracji, goszcz cych przyjezdnych i miejscow mietank towarzysk. ( ) Cz sto s ycha tam by o g ne piewy i huczn muzyk, przy której pewnego razu wraz ze swymi przyjació mi, poszli w tan z nadobnymi damami Józef Pi sudski i Ignacy Mo cicki. Wyczerpani biesiad do bia ego rana legli w obj ciach morfeusza w jednym z wysokiej klasy grajewskich hoteli. Gdy s ce wzesz o wysoko ponad horyzont, dostojni go cie udali si do miejscowego golibrody na od wie aj cy kompres. A trzeba Wam wiedzie, e by tylko jeden z pi ciu ciesz cych si s aw w ród tubylców- mistrz brzytwy. Upi kszeni, ale jeszcze nie kontenci z wygl du, skorzystali z us ug pralni, by równie stroje uczyni szykownymi. Uznawszy, e wygl d jest ju wystarczaj co imponuj cy, utrwalili go na czarno- bia ej fotografii ku satysfakcji potomnych. Wie gminna niesie, i ta cenna pami tka pozostawa a do drugiej wielkiej wojny w zbiorach miejscowego proboszcza. ( ) Od dawien dawna- m drzy, sprytni i przedsi biorczy grajewianie nazywani byli przez zawistnych i nie znaj cych dziejów i do wiadcze mieszka ców tej ziemi- Scyzorykami. Musicie bowiem wiedzie, e to trudy ycia zmusi y grajewian do drobnego przemytu towarów. Przemycane dobra przenosili w brezentowych lub skórzanych plecakach na szelkach. Gdy czujny wzrok celnika wypatrzy w ród g stwy krzewów i zaro li przemykaj cego z wypchanym plecakiem przemytnika, ten w desperacji chwyta scyzoryk, otwiera go, ostrzem przecina szelki i uwalnia si od kompromituj cego go baga u. Mija y tygodnie, miesi ce, a nawet lata, w których trwa rozwój Grajewa, a ycie p yn o w doli i niedoli. Dzi m odzi ludzie nie chc tu osiada. Nie widz szans na lepsze ycie. Z e przeczucia trapi mieszka ców, e upadek b dzie post powa miasto zupe nie opustoszeje. By mo e jeszcze kiedy, kiedy? nie wiem, zjawi si pi kny ch opiec i pi kna dziewczyna z harf, których po czy wielka mi. Gdy noc nastanie, on usi dzie przy niej i szepnie: Graj Ewo... I wnet wszystko na wiecie zaja nieje, zakwitnie, zapachnie, za piewa, a ciep o i rado polej si z kitnego nieba. I wnet wróc tu acze do tych pól malowanych, zieleniej cych agodno ci, by us ysze rozmowy gwarne, czasem miechy basowe, p acze niemowl t u piersi matek. Tak nam dopomó Bóg. Na wieki wieków Amen.

7 Okolica tajemniczych trz sawisk, bagien zaro ni tych trzcin i szuwarami, topielisk i moczarowych lasów to mój dom. Rozleg e ki, gdzie wszystko si chwieje, ugina i przede wszystkim przestrasza sw tajemniczo ci. Biebrza to male ka kropka na mapie, nad któr nikt nigdy si nie zastanawia. A mo e warto? Jak wie niesie, w nie w tym miejscu, znanym kiedy jako uroczysko Klimkowo, czarownice, upiory i czarty miewa y swoje schadzki. Dzisiaj, gdy zag biam si w histori tych terenów, wcale mnie to nie dziwi. Cowieczorne g ste mg y od wieków rozbudza y wyobra ni mieszkaj cych tu ludzi. By mo e w nie w ród tych per owych mgie zrodzi y si legendy, które przetrwa y do dzi. Biebrza le y na mineralnej wyspie, jedynej w tych okolicach. By o to idealne miejsce na Sabaty czarownic. Jak g osi legenda, na uroczysku Klimkowo w noc wi toja sk odbywa si doroczny Wielki Sabat. Zlatywa y si tu czarownice i czarty z ca ej Europy. Mo liwe, e to pozosta ci po wierzeniach S owian i Ja wingów, którzy, cho ma o znani, odcisn li pi tno swoich tradycji na naszej kulturze. Najprawdopodobniej w nie takie korzenie ma pi kna, acz niezwykle smutna legenda o mi ci. Biebrza ski Park Narodowy Opiewa ona tragiczne uczucie tutejszej dziewczyny do nieznajomego odzie ca. Owa panna mia a z ote w osy splecione w warkocze, oczy -jeden z 23 parków narodowych na jak gwiazdy i liczne rumie ce. O przecudnej urodzie dziewczyny terenie Polski, utworzony w 1993 r. Najwi kszy w Polsce, o powierzchni ponad ha. W 1995 r. wpisany na list obszarów wodno - b otnych o wie nios a szeroko, liczni m odzie cy przybywali w konkury, lecz aden nie zdoby jej serca. Zniech ceni odje ali, utraciwszy wiar w mi. I tak dzie po dniu, miesi c po miesi cu i rok po roku zimna, pozbawiona uczu dziewczyna ama a ludzkie serca. W ko cu zosta a sama jak palec, yj c w samotno ci, z któr nie mog a si pogodzi. mi dzynarodowym znaczeniu Jednak pewnego dnia jej los si odmieni. Podczas sobótkowej nocy, gdy chronionych Konwencj Ramsar. wed ug zwyczaju puszcza a wianki na wodzie, spotka a pi knego nieznajomego, w którym zakocha a si od pierwszego wejrzenia. On, widz c przede wszystkim niespotykan urod panny, równie obdarzy j uczuciem. Widywali si w tajemnicy przed wszystkimi. Ka de spotkanie odbywa o si w innym ustronnym miejscu. M odzieniec za ka dym razem odchodzi, by wróci dopiero po kilku dniach. Zostawia j z pal cym p omieniem w sercu i rozdzieraj cym bólem oczekiwania na nast pne spotkanie. Dziewczyna nie wiedzia a, co mog oznacza te nag e odej cia i niespodziewane powroty. Nadchodzi a kolejna noc wi toja ska, najlepsza okazja do odprawienia czarów. Nieszcz liwa panna postanowi a po czy si z ukochanym na wieki odwo uj c si do arkanów magii. Sk d mog a wiedzie, e inna zrobi to samo? Zgubne by y czary dla owego m odzie ca. Opu ci y go zmys y, rozdar a si jego dusza. Zniewolony zakl ciem kocha je obie, lecz nie móg by z adn. Zrozpaczona dziewczyna, widz c swój b d, szuka a ratunku wsz dzie, lecz nikt nie móg przyj jej z pomoc. Nie widz c sensu w dalszym yciu, rzuci a si w zimne odm ty przep ywaj cej nieopodal rzeki, nad któr kiedy po czy y si ich serca. Tak ko czy si ta smutna historia. Pono w czasie pe ni ksi yca, stoj c nad wod, mo na us ysze dziwne odg osy wydobywaj ce si z g bin: kto mówi w obcym j zyku, czasem g no nawo uje lub rozczulaj co piewa. To z pewno ci zab kana dusza nieszcz liwej dziewczyny przyzywa ukochanego.

8 Od tamtego czasu min y lata i wieki. Zegarmistrz wiat a obróci wskazówki na kosmicznej tarczy wiata. Ludzie w pocie czo a karczowali lasy, a na ich miejsce wznosili domy si gaj ce nieba. Równie uroczysko Klimkowo, zamieszka e dotychczas tylko przez zwierz ta i ptaki, zacz o si zaludnia. W 1951 r. z bagiennych terenów wy oni a si pierwsza osada. Na wniosek Departamentu Wodno- Melioracyjnego Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych utworzono Instytut Do wiadczalny i powo ano pierwszego dyrektora in. Jana Bystronia, wielkiego entuzjast uprawy torfowisk. Ludziom, którzy postanowili si tu osiedli, o si ci ko. Przez ca y czas dawa y zna o sobie demony osaczaj c sw szata sk moc strudzonych osadników. Nic si nie uk ada o, nic nie by o tak, jak by powinno. Budowa zak adu w ród grz zawiska to przecie i cie herkulesowe zadanie. Trzeba by o wykarczowa ponad trzysta hektarów bagiennego lasu. Co wi cej, trudno by o ustali cicieli dzia ek zaj tych przez Zak ad, gdy po wojnie nie uporz dkowano jeszcze geodezyjnej dokumentacji, a granice kilkusethektarowego gospodarstwa wyznaczono nie tylko na gruntach pa stwowych, ale i prywatnych. Wielu ch opów pragn o ukry swój stan posiadania, by nie straci ukochanej ziemi- ywicielki rodziny. Do dyrektora Bystronia nap ywa y listy z pogró kami. Jedna z nich zosta a spe niona. Pewnej nocy sp on a stodo a ze zbiorami Zak adu. Na tym jednak nie koniec. Na kach pojawili si ch opi z kosami, wid ami i dokumentami w asno ci ziemi demonstruj c swój sprzeciw wobec bezprawnego ograbienia ludzi z ich w asno ci. W konsekwencji oko o 40 hektarów zwrócono w cicielom. W dolinie Biebrzy s 283 gatunki ptaków, w tym ponad 180 l gowych. Na siedzib dyrekcji wybrano dom mieszkaj cych tu sióstr Nied wiedzkich. One jako jedyne w ród miejscowej ludno ci zacz y okazywa przychylno prowadzonym tu pracom. Pierwsze lody zosta y prze amane. Wreszcie dziwne i niewyja nione do dzi zdarzenia zbli y do siebie ludzi. W starciu z Mocami Ciemno ci nikt nie da za wygran, wiara i wytrwa zwyci y. Z e duchy odesz y precz, a piecz nad osad przej y dobre bóstwa s owia skie. Ichtiofauna Biebrzy liczy 36 gatunków ryb. Jest tu 5 gatunków gadów i 12 p azów. 53 gatunki ro lin podlegaj ochronie ca kowitej i 13 ochronie cz ciowej. 45 gatunków tu wyst puj cych znalaz o si na "Czerwonej li cie ro lin naczyniowych zagro onych w Polsce". Jest jesie. ki staj si szmaragdowozielone, drzewa zaczynaj przybiera wszystkie mo liwe odcienie z ota i czerwieni. Mg a utrzymuje si prawie przez ca y dzie, by gdy tylko s ce z y sw rozpromienion g ow do snu, przybra na sile i sta si bardziej nieprzeniknion ni kiedykolwiek. Odlatuj urawie ze swym nieporównywalnym do niczego krzykiem. Odlatuj bociany klekocz c: wrócimy tu na wiosn! Cudownie jest mieszka w takim miejscu, gdzie jest si cz ci przyrody, jej nieodzownym ogniwem. Cz owiek jest przecie potrzebny przyrodzie, nie tylko po to, by j chroni, ale tak e, by j podziwia. Dobrze jest mie tak ma ojczyzn jak moja, bo Ma e ojczyzny wzbogacaj ojczyzn wielk i wzbogacaj te olbrzymi symfoni wiata. Byliby my w nim zagubieni gdyby nie ten klucz, który zabieramy z domu. Ma e ojczyzny ucz w wielkich ojczyznach, w wiecie. Trzeba mie wiadomo swego regionu, swej w asnej kultury, swej inno ci; one warunkuj to samo. (ks. Janusz Pasierb) Katarzyna Anna Nowakowska, kl. II LO przy ZS Nr 2 w Grajewie

9 Mistrzowska Akademia Mi ci to lataj cy uniwersytet, który pomaga z czeladników mi ci stawa si mistrzami. Czujcie si zaproszeni do udzia u w tych zmaganiach i spotkaniach w ca ej Polsce! Mira Jankowska, Rektor MAM Na stronie znajdziesz nagrania audio i video: Kobieta + M czyzna, czyli jak stworzy udany zwi zek K + M, czyli singiel szuka singielki K + M, czyli czego pragn m czy ni K + M, czyli czego pragn kobiety K + M, czyli jak uzdrowi mi K + M, czyli jak pokocha te ciow / synow K + M, czyli mi, pieni dze, sukces Od ponad dwunastu lat, w promieniu stu kilometrów od Warszawy, na cz stotliwo ci 96,5 fm nadaje Radio Józef. Wielu z Was dopiero z tego artyku u dowie si o istnieniu takiej stacji. S jednak w ród nas i tacy, którzy zagl daj na lub by niedzielny wieczór sp dzi w towarzystwie Ksi dza Piotra Pawlukiewicza oraz Paw a Krzemi skiego- prowadz cych jeden z najpopularniejszych programów stacji KATECHIZM POR CZNY. Audycja zas uguje na szczególn uwag ludzi m odych, szukaj cych odpowiedzi na nurtuj ce pytania, czekaj cych na to, a kto wska e im drog, któr bezpiecznie mogliby pod. Prowadz cy nie podporz dkowuj rozmowy tylko i wy cznie retoryce Ko cio a. Cz stokro w druj w odleg e zakamarki ludzkiej psychiki, poruszaj niebezpieczne tematy. Na antenie cz sto s ycha miech, czasem prowadz cy popadaj w chwil zadumy, dziel si w asnymi do wiadczeniami z tysi cami nieznajomych s uchaczy. A jednak ci nieznajomi cz sto przestaj by tylko bezimiennymi postaciami zza drugiej strony odbiornika. Staj si bohaterami kolejnych spotka antenowych. Dzi ki zaufaniu, jakim obdarzaj redaktorów Radia Józef, s w stanie podzieli si najskrytszymi problemami. Ka dy cz owiek szukaj cy w swym yciu odpowiedzi na wa ne pytania, powinien przynajmniej raz ws ucha si w tre prowadzonych na antenie rozmów, by mo e w nie dzi ki takim dobrym duszom jak Ksi dz Piotr i Pan Pawe, odnajd t w ciw cie. Zach camy do odwiedzenia fal sielskich anielskich- kto wie, mo e w nie to radio stanie si waszym ulubionym radiem? Karol Ki li ski, Piotr Winnicki, kl.ii LO, Zespó Szkó Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

10 LEKTURY NIE TYLKO DO PODUSZKI Zastanawiali cie si kiedy nad tym, czym w a ciwie jest wolno? I czym ró ni si ona od samowoli? Je li ktokolwiek z Was zadawa sobie podobne pytania, znajdzie na nie odpowiedzi w ksi ce Z m odzie spokojnie o wolno ci. Jest ona doskona lektur, godn polecenia dla wszystkich, szczególnie dla m odzie y. Jej autorem jest ks. Piotr Pawlukiewicz. Je li kto uwa a, e ksi ka napisana przez ksi dza jest nieciekawa, odejdzie od tej my li po przeczytaniu u tw oru ks. Pawlukiewicza. Ksi ka ta zawiera bardzo warto ciowe tre ci. Autor wyja nia pewne aspekty ycia pos uguj c si przyk adami m odych ludzi. Bo s takie drzwi, które mo na omija, ale s takie, które koniecznie trzeba otworzy Genialna definicja wolno ci: jad, gdzie chc, ale tam, gdzie jest droga, a nie przepa. Napisana jest bardzo zrozumia ym j zykiem. Pomimo e powsta a kilkana cie lat temu nadal jest aktualna i mo na znale w niej co, co dotyczy nas samych. Adrianna Modzelewska, kl. II LO przy ZS Nr 2 w Grajewie Tabletki z krzy ykiem - lekarstwo dobre na wszystko! Czy kiedykolwiek widzieli cie w ko ciele znudzonych ludzi? Po pierwsze nawet najgorliwszego katolika spotka kiedy moment, gdy nie b dzie umia powstrzyma opadaj cych powiek. Po drugie, mimo ogromu pyta i w tpliwo ci, cz sto boimy si pyta o to w co wierzymy. By mo e dlatego Szymon Ho ownia postanowi napisa ksi k, która zainteresuje nie tylko poszukuj cego odpowiedzi na trudne pytania w przyst pnej formie, ale tak e i tych, którzy s dz, e od wiary wieje nud. Styl Szymona Ho owni sprawia, e ksi k czyta si wietnie. J zyk jest prosty, ton czasem artobliwy, czasem mocno ironiczny, ale wida, e autor, nim przela my li na papier, solidnie si napracowa i zapozna si ze spor list lektur (czego dowodem jest obszerna bibliografia zamieszczana po ka dym rozdziale). "Tabletki..." podzielone s na cztery cz ci. "Tabletki o s awnych ludziach" przedstawiaj starotestamentowych proroków, wymiguj cych si od Bo ego powo ania, w. Józefa, który nie wie, co ma my le o ci y Maryi, a nawet wspomina o Harrym Potterze, który niekoniecznie jest satanist. "Tabletki fundamentalne" t umacz umi owanie staro ytnych do wina i poruszaj temat poczucia humoru u Szefa. "Tabletki oko onaukowe" spodobaj si mi o nikom seansów spirytystycznych i ogl dania przez teleskop pozosta o ci po Wielkim Wybuchu, za te "po miertne" przypadn do gustu tym, którzy nie mog spa po nocach, zastanawiaj c si, czy w niebie b dzie nudno i czy spotkaj tam swoich znajomych. Katarzyna Anna Nowakowska, kl. II LO przy ZS Nr 2 w Grajewie

11 Najlepsi maklerzy gie dowi w Polsce Dla wielu uczniów szkó ponadgimnazjalnych 11 stycznia 2008 roku, to najzwyklejszy pi tek, k, jednak dla grupki m odych ludzi z naszej szko y by to dzie tryumfu. O kim mowa? O szkolnej dru ynie "SECOND LIFE", w sk ad której wchodz : Bartosz Pawe czyk, Micha Makowski oraz Mariusz Iwanczewski. W nie 11 stycznia wyprzedzili ponad trzy tysi ce dru yn z ca ej Polski, ale tak e S owacji, Ukrainy i Litwy w drodze o laur zwyci zców w VI edycji Szkolnej Internetowej Gry Gie dowej. I miejsce w Polsce w SiGG: Bartosz Pawe czyk, Micha Makowski, Mariusz Iwanczewski Na co dzie niczym nie wyró niaj cy si specjalnie liceali ci, zacz li swoj przygod z gie ca kiem niewinnie. Jak? Pewnego dnia na drzwiach sekretariatu w Zespole Szkó Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie zauwa yli plakat informuj cy o rozpoczynaj cych si rozgrywkach. Postanowili zobaczy, jak to jest, kiedy inwestuje si na gie dzie. Do konkursu dru yn zg osi nauczyciel Pan Tomasz Cebeli ski. Tak oto rozpocz a si trwaj ca 3 miesi ce przygoda z Gie Papierów Warto ciowych, pomna aniem gotówki, inwestowaniem w akcje, ledzeniem kursów, spadków i wzrostów notowa. Na start dostali, tak jak i inne dru yny - kwot 100 tys. PLN. Nie ukrywaj, e przez te 3 miesi ce byli grubo pod kresk, trac c rodki i odzyskuj c je innym razem. Podczas rywalizacji przez wiele godzin ledzili strony takie jak:bankier.pl, czy money.pl - strony, z porad których korzystaj do wiadczeni ekonomi ci, ksi gowi czy chocia by przedsi biorcy. Co im da o zwyci stwo? - Wygranie w SiGGu da o nam wielk satysfakcj. Nasza ci ka praca nie posz a na marne. Zyskali my tak e troszk popularno ci ( miech). Na pytanie, co radz tym wszystkim, którzy chcieliby pój w ich lady odpowiadaj : Jedyne, co mo emy im doradzi, to eby si nie poddawali i walczyli do ko ca. By to nasz drugi udzia w SiGGu i na tym na pewno si nie sko czy. Nasi szkolni "maklerzy gie dowi" b dumnie reprezentowa miasto oraz ca szkoln spo eczno podczas gali wr czenia nagród w Pa acu Prezydenckim. Wzorem lat ubieg ych nasi koledzy otrzymaj indeksy na presti ow uczelni SGH w Warszawie - czego im szczerze gratulujemy. Gratulacje sk adamy te opiekunowi grupy, Panu Tomaszowi Cebeli skiemu, który wspiera swych wychowanków i pomaga w realizacji celu. Karol Ki li ski, Piotr Winnicki, kl. II LO, Zespó Szkó Nr 2 w Grajewie

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego 1 / 5 Moc Ducha Świętego to miłość! Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego to temat rekolekcji Rycerstwa św. Michała Archanioła, które odbyły się w dniach 13-14 grudnia 2013r. w Rycerce Górnej. Rekolekcje prowadził

Bardziej szczegółowo

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń 1. Chwyć tę dłoń 1. Czy rozmawia z tobą dziś i czy głos twój zna Czy w ciemnościach nocy daje pewność dnia Czy odwiedza czasem cię w toku zajęć twych Czy dłoń Jego leczy czy usuwa grzech Ref. Chwyć tę

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:...

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Kwestionariusz AQ Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Poniżej znajduje lista stwierdzeń. Proszę przeczytać każde stwierdzenie bardzo dokładnie i zaznaczyć, w jakim stopniu

Bardziej szczegółowo

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Obozy Zdobywców Biegunów to cykl wyjazdów na letnie i zimowe obozy rekreacyjne, których celem jest wspieranie aktywności dzieci niepełnosprawnych ruchowo, przewlekle

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH 1 Szczegółowe przepisy wykonawcze na rok akadem. 2010/11 wprowadzające w życie Zarządzenie Rektora PWT we Wrocławiu w sprawie nauczania języków obcych na PWT we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r. 1.

Bardziej szczegółowo

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!!

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! GAZETKA SZKOLNA Szkoła Podstawowa Im Mikołaja Kopernika Chorzelów 316 Chorzelów http://www.spchorzelow.pl/ Numer 1 WRZESIEŃ 2009 WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! CO WARTO PRZECZYTAĆ W GAZETCE?

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc dziecku w n auc u e

Jak pomóc dziecku w n auc u e Jak pomóc dziecku w nauce O jakości uczenia i wychowania dzieci decydują: nauczyciele, sami uczniowie i rodzice. Każdy z nich jest tak samo ważny. Jaka jest rola rodziców? Bez ich aktywności edukacja dziecka

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo

CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ

CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ ????? CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ Odpowiadaliście już na pytanie, co to jest zabytek i dzieło sztuki (KONTEKSTY, możecie jeszcze raz posłuchać informacji o zabytku w naszej szafie dźwiękowej). Nauczyliście się

Bardziej szczegółowo

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010 Nowennę za zmarłych można odprawiad w dowolnym czasie w celu uproszenia jakiejś łaski przez pośrednictwo zmarłych cierpiących w czyśdcu. Można ją odprawid po śmierci bliskiej nam osoby albo przed rocznicą

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

Tischner KS. JÓZEF. Opracowanie Wojciech Bonowicz

Tischner KS. JÓZEF. Opracowanie Wojciech Bonowicz Tischner KS. JÓZEF Tischner KS. JÓZEF Opracowanie Wojciech Bonowicz Wydawnictwo Znak Kraków 2010 KAZANIE PIERWSZE o tym, za kogo umarł Pan Jezus KSIĄDZ JÓZEF: Dzieci kochane! Wysłuchaliśmy przed chwilą

Bardziej szczegółowo

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu.

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu. W zmaganiach konkursowych wzięli udział: Patrycja Kępka, Sebastian Wlizło i Łukasz Magier - uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, którzy udostępnili swoje wiersze: Nadzieja Patrycja Kępka Płacz

Bardziej szczegółowo

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew.

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew. PIOTR I KORNELIUSZ Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48 Tekst pamięciowy: Ew. Marka 16,15 Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię Zastosowanie: *

Bardziej szczegółowo

Narodziny Pana Jezusa

Narodziny Pana Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Narodziny Pana Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: M. Maillot Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Przekaż swoją opinię Unii Europejskiej! Projekt dofinansowany w ramach programu Europa dla Obywateli Unii Europejskiej POWITANIE Dlaczego dobrze, że tu jestem?

Bardziej szczegółowo

czyli dlaczego warto rozwijać pozytywne uczucia i emocje?

czyli dlaczego warto rozwijać pozytywne uczucia i emocje? Konspekt zajęć Temat : W trosce o radosną naturę człowieka czyli dlaczego warto rozwijać pozytywne uczucia i emocje? Cele : - budzenie i umacnianie pozytywnego obrazu samego siebie, - dbałość o wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Kolorowe przytulanki

Kolorowe przytulanki Innowacja pedagogiczna. Kolorowe przytulanki Autorki : mgr Małgorzata Drozdek mgr Wioletta Szypowska Założenia ogólne: Każdy rodzaj kontaktu ze sztuką rozwija i kształtuje osobowość człowieka. Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Temat: Św. Bernadetta Soubirous.

Temat: Św. Bernadetta Soubirous. Kazanie ze spotkania młodych 11 października 2014r. Temat: Św. Bernadetta Soubirous. Wiara otwiera nam drogę do Bożej rodziny, tworząc duchową rodzinę. "Błogosławione łono które Cię nosiło". Pan Jezus

Bardziej szczegółowo

KATECHEZA DL SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY I III

KATECHEZA DL SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY I III s. Agata Trzaska KATECHEZA DL SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY I III TEMAT: Powołanie do życia konsekrowanego co to takiego? ZAŁOŻENIA EDUKACYJNE 1. Cele katechetyczne wymagania ogólne Uczeń uświadamia sobie kim

Bardziej szczegółowo

Nawigacja podwodna. Nurkowanie głębokie

Nawigacja podwodna. Nurkowanie głębokie Kurs Advanced Open Water Diver dedykowany jest dla młodzieży od 15 roku życia. Podczas szkolenia wprowadzimy Was do podwodnego Świata i nauczymy zaawansowanych umiejętności. Kurs bazuje na tym czego nauczyłeś

Bardziej szczegółowo

O żorskiej młodzieży w Wielkim Mieście

O żorskiej młodzieży w Wielkim Mieście O żorskiej młodzieży w Wielkim Mieście Był 21 maj kiedy uczniowie klas szóstych stawili się przed świtem pod sklepem DYWYTA, by rozpocząć podróż do słonecznej Warszawy. Pomimo wczesnej pory każdy miał

Bardziej szczegółowo

PORADNIK NOWEGO SŁUCHACZA CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK W KWIDZYNIE

PORADNIK NOWEGO SŁUCHACZA CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK W KWIDZYNIE PORADNIK NOWEGO SŁUCHACZA CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK W KWIDZYNIE MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KWIDZYNIE ul. Hallera 5 Rysunek 1 - Trasa sekretariat-szkoła Rysunek 2 -

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Wróżki Pani Wiosny. Występują: WRÓŻKA I WRÓŻKA II WRÓŻKA III WRÓŻKA IV WRÓŻKA V. Pacynki: MIŚ PTASZEK ZAJĄCZEK. (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka

Wróżki Pani Wiosny. Występują: WRÓŻKA I WRÓŻKA II WRÓŻKA III WRÓŻKA IV WRÓŻKA V. Pacynki: MIŚ PTASZEK ZAJĄCZEK. (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka Wróżki Pani Wiosny Występują: I II V Pacynki: PTASZEK ZAJĄCZEK (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka WRÓŻKA Jak świat wielki, no i stary, wszystkie dzieci lubią czary. Wszystkie dzieci lubią baśnie, a więc

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku.

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku. Zarządzenie Nr 6 / 2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu z dnia 1 listopada 2012 w sprawie wprowadzania Procedury wynajmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkolne Koło Caritas w roku szkolnym 2015/2016 liczy 28 wolontariuszy, którzy z wielkim zaangażowaniem i oddaniem włączają się w prace naszego Koła. 18 września 2015 r. ognisko SKC

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Narzeczeni. ******************* 3. Najlepszym podarunkiem dla kobiety są diamenciki, a dla nowożeńców -banknociki *******************

Narzeczeni. ******************* 3. Najlepszym podarunkiem dla kobiety są diamenciki, a dla nowożeńców -banknociki ******************* 1. Gościom nisko się kłaniamy, na wesele zapraszamy, będą tańce, pląsy, bale i jedzenia stosy całe, więc się Nasi Mili stawcie, o prezenty się nie martwcie, by nie stawiać ich na stercie, niechaj zmieszczą

Bardziej szczegółowo

Rady dla kąpiących się. Kąp się tylko w wyznaczonych miejscach. Wchodź do wody wyłącznie pod opieką rodziców lub innych dorosłych opiekunów.

Rady dla kąpiących się. Kąp się tylko w wyznaczonych miejscach. Wchodź do wody wyłącznie pod opieką rodziców lub innych dorosłych opiekunów. Jak bezpiecznie spędzić wakacje? Nakazy i zakazy Rady dla kąpiących się Kąp się tylko w wyznaczonych miejscach. Wchodź do wody wyłącznie pod opieką rodziców lub innych dorosłych opiekunów. Pamiętaj! Skoki

Bardziej szczegółowo

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie Witaj. Interesuje Cię udział w projekcie Trener w rolach głównych. Zapraszamy więc do prześledzenia dokumentu, który pozwoli Ci znaleźć odpowiedź na pytanie, czy możesz wziąć w nim udział. Tym samym znajdziesz

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów.

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów. Ogółem w szkoleniach wzięły udział 92 osoby, które wypełniły krótką ankietę mającą na celu poznanie ich opinii dotyczących formy szkolenia, osób prowadzących, a także przydatności przekazywanych informacji.

Bardziej szczegółowo

Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ CZERWONY KAPTUREK

Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ CZERWONY KAPTUREK Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ CZERWONY KAPTUREK Występują: Czerwony Kapturek, Mama, Babcia, Wilk, Pinokio oraz dzieci; Scena I W tle makieta domu, płotek, kwiaty przed domem. Na scenę

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

Gazetka Szkolna Listopad 2014 Szkoła Podstawowa w Zarzeczu Numer 1

Gazetka Szkolna Listopad 2014 Szkoła Podstawowa w Zarzeczu Numer 1 Szkolne Nowinki Gazetka Szkolna Listopad 2014 Szkoła Podstawowa w Zarzeczu Numer 1 Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer Szkolnej Gazetki pod tytułem Szkolne Nowinki. Jest on wynikiem

Bardziej szczegółowo

śywa BIBLIOTEKA 13 15.06.2008 - PODSUMOWANIE Ilość wypoŝyczeń poszczególnych tytułów

śywa BIBLIOTEKA 13 15.06.2008 - PODSUMOWANIE Ilość wypoŝyczeń poszczególnych tytułów Ogółem ilość uczestników: 115 Ilość kobiet: 66 Ilość męŝczyzn: 47 Średnia wieku: 25 śywa BIBLIOTEKA 13 15.06.2008 - PODSUMOWANIE Ilość wypoŝyczeń poszczególnych tytułów Ilość wypoŝyczeń czytelnika Ilość

Bardziej szczegółowo

MĘSKIE KOBIETY I KOBIECY MĘŻCZYŹNI WEDŁUG www.mkontakt.pl

MĘSKIE KOBIETY I KOBIECY MĘŻCZYŹNI WEDŁUG www.mkontakt.pl MĘSKIE KOBIETY I KOBIECY MĘŻCZYŹNI WEDŁUG www.mkontakt.pl Dystrybucja i ograniczenia: Serwis www. - jako wydawca - zezwala na darmowe rozpowszechnianie tej treśći. Zabronione jest jednakże jego przetwarzanie,

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla twojej rodziny

Pomoc dla twojej rodziny 1 Pomoc dla twojej rodziny przewodnik po przyjaznym i oferującym wsparcie programie organizacji Home-Start www.home-start.org.uk Darmowy numer telefonu: 0800 068 63 68 2 Każdy czasami potrzebuje odrobiny

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA III Ocena dopuszczająca -Wie, dlaczego należy odprawiać I piątki miesiąca. -Wie, że słowo Boże głoszone

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK Data wpływu do szkoły Pieczęć szkoły Nazwisko i Imię wnioskodawcy (pełnoletniego ucznia lub rodzica) Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) DOCHÓD (wypełnia ZJO) na 1 os. w rodzinie ŚREDNIA OCEN (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Na dzisiejszych warsztatach Animacji dokończyliśmy nasze filmy.

Na dzisiejszych warsztatach Animacji dokończyliśmy nasze filmy. Dziennik Elizy 07.04.2014 Dzisiaj na warsztatach plastycznych tworzyliśmy makiety oraz bohaterów filmu. Oglądaliśmy filmy, które powstały w poprzednich edycjach Opolskich Lamek. Bardzo mi się podobało

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Żałoba po śmierci osoby bliskiej, która zginęła w wyniku morderstwa lub zabójstwa

Żałoba po śmierci osoby bliskiej, która zginęła w wyniku morderstwa lub zabójstwa Żałoba po śmierci osoby bliskiej, która zginęła w wyniku morderstwa lub zabójstwa Żałoba Śmierć bliskiej osoby to dramatyczne wydarzenie. Nagła śmierć w wyniku morderstwa lub zabójstwa wywołuje szczególny

Bardziej szczegółowo

50. rocznica urodzin ks. Andrzeja Sowińskiego

50. rocznica urodzin ks. Andrzeja Sowińskiego GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE Numer 7 (113) Mierzeszyn, 15 marca 2014 r. ISSN 2082-0089 Rok 5 UROCZYSTOŚĆ 110. ROCZNICY MSZY ŚWIĘTEJ PRYMICYJNEJ KS. JANA PAWŁA AELTERMANNA POD

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481 1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę Adres: Henryka Sienkiewicza 40 44-203 Rybnik Daty i godziny otwarcia: 13 i 14 grudnia 2014 roku (sobota i niedziela) w godzinach od 8:00 do 20:00. Kontakt:

Bardziej szczegółowo

NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3

NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 Miejskie Przedszkole Nr 18 w Puławach ul. Norwida 32 A NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 / styczeń - luty 2009 / Czytanie dziecku alternatywą dla masowej kultury mediów. Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na

Bardziej szczegółowo

MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE. Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020

MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE. Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020 MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Publicznym Gimnazjum Nr1 w Połańcu w roku szkolnym 2012/2013

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Publicznym Gimnazjum Nr1 w Połańcu w roku szkolnym 2012/2013 Wewnątrz System Doradztwa Zawodowego w Publicznym Gimnazjum Nr1 w Połańcu w roku m 2012/2013 Główny cel WSDZ: Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia ponadgimnazjalnego.

Bardziej szczegółowo

Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok

Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok Rośnie popularność składania deklaracji przez internet, systematycznie przybywa osób zarabiających za granicą, a ulga na dzieci jest

Bardziej szczegółowo

wyniki oglądalności 0,38 0,33 0,19 0,16 -13% -41% -16% Dane: NAM, za okres styczeń-grudzień dla wszystkich prezentowanych lat, grupa A16-49

wyniki oglądalności 0,38 0,33 0,19 0,16 -13% -41% -16% Dane: NAM, za okres styczeń-grudzień dla wszystkich prezentowanych lat, grupa A16-49 wiosna 2016 Polsat JimJam POLSAT JimJam to kanał przeznaczony dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat oraz ich rodziców i opiekunów. Stacja prezentuje bezpieczne, inspirujące i angażujące programy, które wspomagają

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Nr.10. W tym numerze to psy są zwierzątkami numeru!!! A kto został jasnowidzem? Przeczytajcie!

Nr.10. W tym numerze to psy są zwierzątkami numeru!!! A kto został jasnowidzem? Przeczytajcie! Nr.10 W tym numerze to psy są zwierzątkami numeru!!! A kto został jasnowidzem? Przeczytajcie! Spis treści Str.2 Spis treści Str.3 Przedmowa Str.4 Zwierzątko numeru- pies Str.5 Co nowego w świecie? Str.6

Bardziej szczegółowo

Jakie piosenki są według Ciebie ponadczasowe, według Twoich rodziców/ dziadków?

Jakie piosenki są według Ciebie ponadczasowe, według Twoich rodziców/ dziadków? Kiedy, w jakich sytuacjach najczęściej słuchasz muzyki? W jakich sytuacjach muzyki słuchają Twoi Jakie piosenki są według Ciebie ponadczasowe, a jakie według Twoich rodziców/ Na jakim koncercie byłeś po

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

1. wybór poziomu odkrywania odpowiedniego dla uczniów i wybór kompetencji kluczowych;

1. wybór poziomu odkrywania odpowiedniego dla uczniów i wybór kompetencji kluczowych; Odkrywaj, eksperymentuj dociekaj ROBIĘ I ROZUMIEM. Słyszę i zapominam, Widzę i pamiętam, Robię i rozumiem - Konfucjusz 1. wybór poziomu odkrywania odpowiedniego dla uczniów i wybór kompetencji kluczowych;

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/20. aktualnymi dokumentami

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/20. aktualnymi dokumentami Nazwisko i Imię wnioskodawcy Data wpływu do szkoły DOCHÓD (wypełnia ZJO) m-czny na 1 os. w rodzinie Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/20

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja Chillout w pracy Wypoczęty pracownik to dobry pracownik. Ciężko z tym stwierdzeniem się nie zgodzić, ale czy możliwy jest relaks w pracy? Jak dzięki aranżacji biura sprawić frajdę pracownikom? W każdej

Bardziej szczegółowo

czyli rymowanki logopedyczne dla dzieci

czyli rymowanki logopedyczne dla dzieci Marta Galewska-Kustra, Elżbieta i Witold Szwajkowscy czyli rymowanki logopedyczne dla dzieci ilustracje Joanna Kłos NaSza KSięGarNia Copyright by Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 2014 Text by Marta

Bardziej szczegółowo

OBECNOŚĆ I OSTĘPNOŚĆ RODZICA DAJE DZIECKU ODWAGĘ STAWIANIE GRANIC BUDUJE JEGO SIŁĘ

OBECNOŚĆ I OSTĘPNOŚĆ RODZICA DAJE DZIECKU ODWAGĘ STAWIANIE GRANIC BUDUJE JEGO SIŁĘ OBECNOŚĆ I OSTĘPNOŚĆ RODZICA DAJE DZIECKU ODWAGĘ Z. Freud: STAWIANIE GRANIC BUDUJE JEGO SIŁĘ Źródłem energii człowieka jest jego instynktowny pęd do przyjemności. Ta podstawowa żądza natychmiastowego zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku DZIECI I ICH PRAWA Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku i jakiejkolwiek dyskryminacji, niezaleŝnie od koloru skóry, płci, języka, jakim się posługuje, urodzenia oraz religii. Zostały one

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Leon Festinger Henry W. Riecken Stanley Schachter. Gdy. proroctwo. zawodzi. Koniec świata, który nie nastapił. Małgorzata Hołda.

Leon Festinger Henry W. Riecken Stanley Schachter. Gdy. proroctwo. zawodzi. Koniec świata, który nie nastapił. Małgorzata Hołda. Leon Festinger Henry W. Riecken Stanley Schachter Gdy proroctwo zawodzi Koniec świata, który nie nastapił przełoż yła Małgorzata Hołda Wydawnictwo WAM Przedmowa Wyobraź sobie przez chwilę, że grupa osób

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA INSPEKTORÓW DS. REJESTRACJI

INSTRUKCJA DLA INSPEKTORÓW DS. REJESTRACJI Katowice, dnia 13 sierpnia 2008r. INSTRUKCJA DLA INSPEKTORÓW DS. REJESTRACJI Wskazane dokumenty w kaŝdym punkcie uwzględniają pełnomocnictwo udzielone przez upowaŝnione osoby. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe będzie

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

Tekst 1. Narzeczeni i Rodzice

Tekst 1. Narzeczeni i Rodzice Tekst 1 Pełna szczerych chęci i ochoty... oraz Bogu ducha winien... ogarnięci nieodparcie wzniosłymi ideałami życia małżeńskiego oraz gwoli skrócenia niebezpiecznie przedłużającego się okresu narzeczeństwa,

Bardziej szczegółowo

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: ***

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: *** *** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: Niniejszy materiał możesz dowolnie wykorzystywać. Możesz rozdawać go na swoim blogu, liście adresowej, gdzie tylko chcesz za darmo lub możesz go dołączyć, jako

Bardziej szczegółowo

================================================

================================================ Barbara Jańczuk Święta i uroczystości październikowe.1 Moja modlitwa różańcowa......2 Rok Eucharystii..3 Wydarzenia z życia świętych......5 Pośmiejmy się....6 ================================================

Bardziej szczegółowo

Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego

Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego Zmiany w systemie oświaty Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego Sulejówek 06.02.2014 r. Zmiany w systemie oświaty Zmiana w art. 3: Jeśli w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo