Na dobry pocz tek...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na dobry pocz tek..."

Transkrypt

1

2 Na dobry pocz tek... Jeste my uczniami II Liceum Ogólnokszta cego przy Zespole Szkó Nr 2 im. 9 Pu ku Strzelców Konnych w Grajewie. W sk ad naszego zespo u wchodz : - Katarzyna Anna Nowakowska - Adrianna Modzelewska - Piotr Winnicki - Karol Ki li ski Bierzemy udzia w II ogólnopolskiej edycji programu Uczniowie z klas organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazet Wyborcz. Naszym opiekunem jest Pani Zofia Piotrowska. Jest to drugi numer kwartalnika Bene-Regesz wydany przez nasz zespó. Nie jeste my jednak pierwszym zespo em bior cym udzia w tym programie. Gazetka Bene-Regesz jest kontynuacj tego, co zacz li nasi poprzednicy, którzy ju uzyskali tytu Uczniów z klas za przygotowanie i wystawienie kilku spektakli teatralnych w mie cie i województwie. Starali my si, aby artyku y zawarte w gazetce zainteresowa y ka dego czytelnika. Chcieli my umie ci w nich przydatne i zarazem ciekawe informacje. Mamy nadziej, e Wam si spodoba. yczymy mi ej lektury Nasz adres: Zespó Szkó Nr 2 im. 9. Pu ku Strzelców Konnych w Grajewie, ul. Wojska Polskiego 84, Grajewo. Grupa Bene- Regesz, z greckiego Synowie gromu.

3 Rozmowa z ksi dzem Tomaszem Wilg proboszczem parafii Ojca Pio w Grajewie o ojcu Pio, pomara czach i brodzie Prosz ksi dza, prosz opowiedzie o powstaniu parafii. Jak to si sta o, e jest to parafia w nie pod wezwaniem o. Pio? Czy by a to inicjatywa ksi dza proboszcza czy mo e prze onych, którzy zdecydowali o powstaniu parafii? By to pomys moich prze onych, tak jak to, e tutaj jestem. Potrzeba powstania nowej parafii, szczególnie dla ludzi starszych, chorych, by a bardzo wielka. Szukano miejsca. Zosta wybrany budynek po obku. Dlatego te od pocz tku mówiono, e dzie to parafia Dzieci tka Jezus. Powoli zacz em si do tego przyzwyczaja i du o o tym rozmy la em. Dekret ksi dza biskupa zachwia tym wszystkim, do czego si przygotowywa em. Powstanie parafia wi tego ojca Pio. S ysza em o nim. S ysza em o tym dziwnym zakonniku, nosz cym stygmaty, przez którego aska Pana Boga si rozlewa a i przez którego dzia y si cuda. Ale nie spodziewa em si, e tak bardzo jestem z nim zwi zany. Jednak nie przez to, e by przy mnie, e spotka em si z nim. Czy móg by ksi dz opowiedzie o roli o. Pio w ksi dza yciu? W którym momencie swojego ycia zetkn si ksi dz z t postaci? Nad osob ojca Pio zacz em zastanawia si biej dopiero, gdy zosta em proboszczem tej parafii. Wcze niej oczywi cie zna em t posta. Czyta em ksi ki o jego yciu, ale nie zwraca em uwagi na dat, która w jaki sposób mnie w to wszystko w cza. Ojciec Pio by dla mnie osob odleg, tym bardziej, e urodzi em si cztery miesi ce po jego mierci. A wi c nie mog em go zna w sposób ludzki. Natomiast ju przed seminarium s ysza em o nim, spotka em si z jego wizerunkiem. Fascynowa y mnie cuda zwi zane z jego osob. Przed wi ceniami zastanawia em si nad tekstem, który umieszcz na obrazku. Umie ci em owa w. Paw a z listu do Galatów Nie daj Bo e bym mia si chlubi z czego innego, jak tylko z krzy a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. By y to owa bardzo wa ne dla mnie i s takie do dzisiaj. wi cenia kap skie przyj em 25 maja 1996 roku. Tego dnia w 1887 r. urodzi si Franciszek Forgione (ojciec Pio). Antyfona na wej cie we Mszy w. o wi tym o. Pio brzmi Nie daj Bo e bym mia si chlubi z czego innego, jak tylko z krzy a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Kiedy zacz em odprawi Msze w. o ojcu Pio, zrozumia em, e te dwie rzeczy zwi zane s z moimi wi ceniami. Kiedy rozpocz a si praca w parafii, kilka razy w czasie modlitwy w Ko ciele poczu em blisk obecno ojca Pio. Wiemy przecie, e tam gdzie pojawia si ojciec Pio, pojawia si przepi kny zapach. O tym mo emy przeczyta w wielu ród ach. Kiedy podczas odprawiania Mszy w., stoj c przy o tarzu, poczu em zapach- pi kny zapach fio ków i innych kwiatów. Rozgl dam si przy o tarzu ukradkiem, czy stoj tu gdzie kwiaty? Nie. Dla mnie by to realny wymiar, e ojciec Pio by obok, bardzo blisko, nape niaj c mnie szczególn ask i pokojem. Czyli oprócz takich zbie no ci, jak daty, odczuwa ksi dz równie sam obecno ojca Pio? Dok adnie. I to po wielokro, w wielu przypadkach. Tym bardziej teraz, kiedy przychodzi mi w pewnych momentach toczy podobne walki, jakie toczy ojciec Pio. I to te nie ze wzgl du na to, e ja chc, tylko ze wzgl du na to, e ludzie przychodz i prosz o pomoc. Prosz o pomoc w konkretnych sytuacjach yciowych, gdzie nie ma wyja nienia naturalnego na wydarzenia w ich yciu. W momencie kiedy rozpoczyna si modlitwa, kiedy razem z grup zaczynam si modli, kiedy wr cz przyzywam ojca Pio, prosz, by stan razem z nami i razem z nami si modli, wtedy niezwyk e rzeczy dokonuj si w tych ludziach- ile pokoju i pewnych uwolnie si dokonuje Jestem przekonany, e to w nie przez jego obecno, e jest z nami, e razem z nami si modli.

4 O. Pio znany by ze swojego ogromnego poczucia humoru. Lubi opowiada dowcipy, anegdoty, udziela spontanicznych, artobliwych odpowiedzi. Czy ksi dz s dzi, e ka dy wi ty powinien by u miechni ty? A jakim ksi dz jest duchownym? Weso ym, czy raczej srogim i surowym? Kto swego czasu powiedzia bardzo wa rzecz smutny wi ty, to aden wi ty. wi ty ma by weso y. Smutkiem nic nie mo emy uczyni. Trzeba widzie zy u ojca Pio, widzieli je zakonnicy, którzy przychodzili na modlitw i kl kali w tym miejscu, gdzie on kl cza wcze niej. Ile wody tam by o, ile ez Aby temu zapobiec, ojciec Pio na modlitwie rozk ada chust, eby zy sp ywa y na ni i eby móg j potem zabra. A jednocze nie okazywa wielk rado w relacjach z cz owiekiem. Przed Bogiem dostrzega swoj ma, swoj grzeszno, ale w relacjach z cz owiekiem dawa wiele rado ci. Ja osobi cie mog o sobie powiedzie, e lubi piewa, lubi ta czy, lubi zapach pomara czy. Przecie wiara ma nie rado, niesie wiele rado ci. Otwarcie na Ducha wi tego, otwarcie na jego dary, zawsze b dzie nios o rado. W 2006r. pewien w oski tygodnik katolicki przeprowadzi ankiet na temat popularno ci wi tych. Pokaza a ona, e o. Pio przewy sza popularno ci wszystkich znanych wi tych. Czy my li ksi dz, e je eli podobna ankieta zosta aby przeprowadzona w Polsce, to o. Pio równie zaj by najwy sz lokat? Niestety, s dz, e nie. W Polsce ojciec Pio jest ma o znany. Nale y wi cej o nim mówi, eby ludzie mogli go lepiej poznawa i lgn do niego. Gdyby my zastanawiali si nad popularno ci kandydatów na tarze, dzisiaj z pewno ci wygra by Jan Pawe II. I w Polsce i we W oszech. Natomiast co do wi tych to my, e w Polsce wi ksze szanse mia aby np. w. Jadwiga. Prowadzi ksi dz liczne akcje spo eczne na rzecz ubogich i potrzebuj cych. O. Pio bardzo troszczy si o innych ludzi, dzi ki niemu powsta Dom Ulgi w Cierpieniu. Czy ksi dzu równie marz si dzia ania na tak du skal? Nie wiem. Jakie dzie o Pan Bóg przygotowuje tu dla mnie? Nie wiem. S ucham, modl si, ale nie wiem. Dla ojca Pio Dom Ulgi w Cierpieniu by bardzo wa ny, gdy w okolicy nie by o szpitali i ludzie umierali. Czy ja potrafi odkry znaki czasu, czy potrafi odkry to, co tu w tym momencie jest potrzebne? Nie wiem. Jak w kilku s owach zach ci by ksi dz m odych do zapoznania si z sylwetk o. Pio i okre li, jak mog skorzysta na tej znajomo ci? Je li chcia bym powiedzie krótko: zobaczcie, ile rado ci mo e da walka o swoj wi to, mo e czasami nawet wbrew opinii ludzkiej. Jak zapewne ksi dz wie, ojciec Pio od najm odszych lat powtarza, e chce wst pi do zakonu, zakonnicy nosz brody. Czy broda ksi dza to przypadek? w którym Nie mog powiedzie, e jest to przypadek. To jest po cz ci ch przeciwstawienia si opinii ludzkiej. Kiedy powsta a parafia, gdzie na stronie internetowej przeczyta em: jaki ten nasz proboszcz podobny do ojca Pio. Chcia em udowodni, e nie jestem podobny, wi c zapu ci em brod. Ale okazuje si, e tym bardziej ludzie dostrzegaj podobie stwo. Ja osobi cie nie wiedz adnego. Czy nie podobni? Bardzo dzi kujemy ksi dzu za rozmow i po wi cony czas. Wywiad przeprowadzi y: Katarzyna Nowakowska i Adrianna Modzelewska, kl. II H, ZS Nr 2 w Grajewie

5 Moje spotkanie z Ojcem Pio Rok temu w marcu mia am mo liwo popracowania w Niemczech. By a to praca fizycznasprz tanie restauracji i hotelu. Oba lokale sta y od dwóch lat nieu ywane, wi c sporo by o pracy w doprowadzeniu ich do stanu ponownie u ytecznego. Pracowa am tam przez 3 tyg., ka dego dnia rednio oko o 10 godz. Robi am to bardzo solidnie, bo lubi widzie efekt mojej pracy. Przesili am. W nocy rami dr twia o i mia am silne bóle d oni. Wydawa o mi si, e ona wybuchnie z bólu. Wstawa am po 4 razy, staraj c sie w jaki sposób temu zaradzi. Pomaga o jedynie sch odzenie r ki zimn wod, niestety na krótko. Rano budzi am si z bólem r ki i nie wyobra am sobie kolejnego dnia. Na Wielkanoc wróci am do Polski. R ka dr twia a mi w nocy i nadal mocno bola a. Wybra am si do ortopedy. Stwierdzi tzw. zespó cie ni nadgarstka, czyli e nerw uciskany jest przez opuchni te wi zad a. Dosta am tabletki. Po 2 tyg. r ka ju nie bola a, ale nadal dr twia a w nocy, a w dzie czu am dr twienie palców i os abienie d oni. Lekarz stwierdzi, e nadal jest le i e najprawdopodobniej czeka mnie operacja nadgarstka. Skierowa mnie do Bia egostoku na dok adne zbadanie nerwu tzw. prostego. Wykonanie badania odwleka o si w czasie z powodu wci trwaj cych strajków lekarzy. Moja przyjació ka Zosia zaproponowa a mi przyjazd do niej, do Grajewa 25 maja i uczestniczenie w obchodach 120 urodzin O. Pio. Bardzo chcia am zobaczy przedstawienie przygotowane pod jej kierownictwem. Wspominam je do dzi. Ch opcy grali przekonuj co i przyznam, ze przybli yli mi posta O. Pio. Jego s owa, przytaczane w czasie gry przemówi y do mnie i obudzi y we mnie wiar w sens i si modlitwy, obudzi y tez nadzieje na uzdrowienie mojej r ki: ``To, co niemo liwe, pewne jest- oto sekret wiary. Za wstawiennictwem O. Pio, jeszcze za jego ycia, ale i po mierci dokonywa o si wiele uzdrowie. Przed przedstawieniem modli my sie z Zosi podczas mszy i wymieni my si intencjami. Jedna z nich by o uzdrowienie mojej r ki. M odzieniec, który gra O. Pio, podczas przedstawienia trzyma w r ku zielony, drewniany ró aniec. Pomy la am: ``Jaki adny, czy O. Pio modli si na takim w nie ró cu?`` Wieczorem dosta am od Zosi w prezencie taki sam ró aniec, by o to mile. Zach cona do modlitwy z wi ksz si i wiar modli am si na tym pi knym ró cu, przypominaj cym mi O. Pio, prosz c Go o uzdrowienie r ki. Odmawia am te nowopoznan modlitw O.Pio i Nowenn. By y one w gazetce. Na pocz tku czerwca strajki w s bie zdrowia usta y i mog am wykona badanie. Pani stwierdzi a, e jest le i e ona nie widzi szansy na popraw i e jej zdaniem operacja jest nieunikniona. Inna lekarka stwierdzi a, e istnieje niewielka szansa na popraw. Wysz am troch niepocieszona. Tu obok szpitala w kiosku, w miejscu gdzie le czasopisma, rzuci a mi si w oczy fotografia O. Pio. By a to ok adka ksi ki biograficznej o nim. Odebra am to jako znak, e on jest, e czuwa i ebym zaufa a mu, e r ka dzie uzdrowiona. Doda o mi to wiary, uspokoi o. Mia am pokaza wynik badania memu ortopedzie, ale tato odst pi mi kolejk u dobrego neurochirurga w Bia ymstoku. Lekarz obejrza wynik badania i powiedzia, e nie b dzie operacji, bo r ka ma du e szanse powrotu do zdrowia. By am szcz liwa! Moja ka wróci a z czasem do normy. Czy to nie jest zas uga O.Pio i modlitwy o jego wstawiennictwo? Ja wierz, e tak. Nieprzypadkowo ``zaprosi `` mnie na swoje 120 urodziny``. Obdarowa mnie te prezentem, bo tak si sk ada, e to by o kilka dni po moich urodzinach. Jestem teraz w trakcie czytania jego biografii. Posta O.Pio staje mi si coraz bli sza. To jest wielki, wi ty cz owiek. Warto go pozna. Równie papie Jan Pawe II, wówczas jako biskup Krakowa, prosi go o modlitw o uzdrowienie Jego znajomych. Obie osoby zosta y uzdrowione. T ju zdrow r z przyjemno ci i wdzi czno ci to napisa am. Chwa a Bogu i dzi kuj O. Pio! Zosi te oraz m odzie y zaanga owanej w przedstawienie o O.Pio. Agnieszka A.

6 Peregrynacje grajewskiego Scyzoryka wg Miros awy Adamskiej(praca nagrodzona w konkursie krasomówczym w 2003 r.) Dawno, dawno temu, gdy na wiecie nie by o ani nas, ani naszych rodziców, przez pot ny, g sty las, w którym ros y pot ne, wysokie a do nieba drzewa, w drowali nikomu nie znani ludzie. W dzie polowali na zwierz ta lub zapuszczali sieci w jeziora, a noc na suchym wzniesieniu rozpalali ognisko, piekli mi so z upolowanej zwierzyny i czekali do rana. ( ) Po kilku dniach wyczerpani trudami w drówki doszli do ma ego jeziora Grajwy. Woda jeziora by a b kitna jak niebo, brzegi poro ni te dr osik, pachn cym tatarakiem i trzcin, sk d dochodzi o kumkanie ab. W drowcy rozejrzeli si po okolicy i postanowili zatrzyma si na zawsze. Wybrali miejsce najdogodniejsze- las dostarcza im drewna na opa i budulca na pierwsze prymitywne domki, które wynurza y si jakby spod ziemi nad agodnym brzegiem Grajwy. yj c na tej przyjaznej ziemi, dali pocz tek nowej osadzie, któr nazwano Grajewo, wywodz c miano od jeziora Grajwy, herbem za sta si wilk na tle trzech strzelistych sosen. ( ) W ci gu kilku wieków osada przeobrazi a si w licz ce kilkaset domów murowanych i tyle drewnianych miasto. Grajewianie widzieli swe miasto pi knym, wi c sprowadzili utalentowanych, ale zarazem bardzo drogich cie li i innych rzemie lników z W och, Anglii i Prus. Przy ka dym z nich postawili miejscowego ch opaka, aby uczy si nowego fachu. I tak ju mi dzy dwiema wielkimi wojnami mieli w asnych budowniczych: cie li, murarzy, stolarzy, kowali, tkaczy i innych. W Grajewie yli te nie mniej utalentowani kucharze, wi c powsta o wiele drobnych restauracji, goszcz cych przyjezdnych i miejscow mietank towarzysk. ( ) Cz sto s ycha tam by o g ne piewy i huczn muzyk, przy której pewnego razu wraz ze swymi przyjació mi, poszli w tan z nadobnymi damami Józef Pi sudski i Ignacy Mo cicki. Wyczerpani biesiad do bia ego rana legli w obj ciach morfeusza w jednym z wysokiej klasy grajewskich hoteli. Gdy s ce wzesz o wysoko ponad horyzont, dostojni go cie udali si do miejscowego golibrody na od wie aj cy kompres. A trzeba Wam wiedzie, e by tylko jeden z pi ciu ciesz cych si s aw w ród tubylców- mistrz brzytwy. Upi kszeni, ale jeszcze nie kontenci z wygl du, skorzystali z us ug pralni, by równie stroje uczyni szykownymi. Uznawszy, e wygl d jest ju wystarczaj co imponuj cy, utrwalili go na czarno- bia ej fotografii ku satysfakcji potomnych. Wie gminna niesie, i ta cenna pami tka pozostawa a do drugiej wielkiej wojny w zbiorach miejscowego proboszcza. ( ) Od dawien dawna- m drzy, sprytni i przedsi biorczy grajewianie nazywani byli przez zawistnych i nie znaj cych dziejów i do wiadcze mieszka ców tej ziemi- Scyzorykami. Musicie bowiem wiedzie, e to trudy ycia zmusi y grajewian do drobnego przemytu towarów. Przemycane dobra przenosili w brezentowych lub skórzanych plecakach na szelkach. Gdy czujny wzrok celnika wypatrzy w ród g stwy krzewów i zaro li przemykaj cego z wypchanym plecakiem przemytnika, ten w desperacji chwyta scyzoryk, otwiera go, ostrzem przecina szelki i uwalnia si od kompromituj cego go baga u. Mija y tygodnie, miesi ce, a nawet lata, w których trwa rozwój Grajewa, a ycie p yn o w doli i niedoli. Dzi m odzi ludzie nie chc tu osiada. Nie widz szans na lepsze ycie. Z e przeczucia trapi mieszka ców, e upadek b dzie post powa miasto zupe nie opustoszeje. By mo e jeszcze kiedy, kiedy? nie wiem, zjawi si pi kny ch opiec i pi kna dziewczyna z harf, których po czy wielka mi. Gdy noc nastanie, on usi dzie przy niej i szepnie: Graj Ewo... I wnet wszystko na wiecie zaja nieje, zakwitnie, zapachnie, za piewa, a ciep o i rado polej si z kitnego nieba. I wnet wróc tu acze do tych pól malowanych, zieleniej cych agodno ci, by us ysze rozmowy gwarne, czasem miechy basowe, p acze niemowl t u piersi matek. Tak nam dopomó Bóg. Na wieki wieków Amen.

7 Okolica tajemniczych trz sawisk, bagien zaro ni tych trzcin i szuwarami, topielisk i moczarowych lasów to mój dom. Rozleg e ki, gdzie wszystko si chwieje, ugina i przede wszystkim przestrasza sw tajemniczo ci. Biebrza to male ka kropka na mapie, nad któr nikt nigdy si nie zastanawia. A mo e warto? Jak wie niesie, w nie w tym miejscu, znanym kiedy jako uroczysko Klimkowo, czarownice, upiory i czarty miewa y swoje schadzki. Dzisiaj, gdy zag biam si w histori tych terenów, wcale mnie to nie dziwi. Cowieczorne g ste mg y od wieków rozbudza y wyobra ni mieszkaj cych tu ludzi. By mo e w nie w ród tych per owych mgie zrodzi y si legendy, które przetrwa y do dzi. Biebrza le y na mineralnej wyspie, jedynej w tych okolicach. By o to idealne miejsce na Sabaty czarownic. Jak g osi legenda, na uroczysku Klimkowo w noc wi toja sk odbywa si doroczny Wielki Sabat. Zlatywa y si tu czarownice i czarty z ca ej Europy. Mo liwe, e to pozosta ci po wierzeniach S owian i Ja wingów, którzy, cho ma o znani, odcisn li pi tno swoich tradycji na naszej kulturze. Najprawdopodobniej w nie takie korzenie ma pi kna, acz niezwykle smutna legenda o mi ci. Biebrza ski Park Narodowy Opiewa ona tragiczne uczucie tutejszej dziewczyny do nieznajomego odzie ca. Owa panna mia a z ote w osy splecione w warkocze, oczy -jeden z 23 parków narodowych na jak gwiazdy i liczne rumie ce. O przecudnej urodzie dziewczyny terenie Polski, utworzony w 1993 r. Najwi kszy w Polsce, o powierzchni ponad ha. W 1995 r. wpisany na list obszarów wodno - b otnych o wie nios a szeroko, liczni m odzie cy przybywali w konkury, lecz aden nie zdoby jej serca. Zniech ceni odje ali, utraciwszy wiar w mi. I tak dzie po dniu, miesi c po miesi cu i rok po roku zimna, pozbawiona uczu dziewczyna ama a ludzkie serca. W ko cu zosta a sama jak palec, yj c w samotno ci, z któr nie mog a si pogodzi. mi dzynarodowym znaczeniu Jednak pewnego dnia jej los si odmieni. Podczas sobótkowej nocy, gdy chronionych Konwencj Ramsar. wed ug zwyczaju puszcza a wianki na wodzie, spotka a pi knego nieznajomego, w którym zakocha a si od pierwszego wejrzenia. On, widz c przede wszystkim niespotykan urod panny, równie obdarzy j uczuciem. Widywali si w tajemnicy przed wszystkimi. Ka de spotkanie odbywa o si w innym ustronnym miejscu. M odzieniec za ka dym razem odchodzi, by wróci dopiero po kilku dniach. Zostawia j z pal cym p omieniem w sercu i rozdzieraj cym bólem oczekiwania na nast pne spotkanie. Dziewczyna nie wiedzia a, co mog oznacza te nag e odej cia i niespodziewane powroty. Nadchodzi a kolejna noc wi toja ska, najlepsza okazja do odprawienia czarów. Nieszcz liwa panna postanowi a po czy si z ukochanym na wieki odwo uj c si do arkanów magii. Sk d mog a wiedzie, e inna zrobi to samo? Zgubne by y czary dla owego m odzie ca. Opu ci y go zmys y, rozdar a si jego dusza. Zniewolony zakl ciem kocha je obie, lecz nie móg by z adn. Zrozpaczona dziewczyna, widz c swój b d, szuka a ratunku wsz dzie, lecz nikt nie móg przyj jej z pomoc. Nie widz c sensu w dalszym yciu, rzuci a si w zimne odm ty przep ywaj cej nieopodal rzeki, nad któr kiedy po czy y si ich serca. Tak ko czy si ta smutna historia. Pono w czasie pe ni ksi yca, stoj c nad wod, mo na us ysze dziwne odg osy wydobywaj ce si z g bin: kto mówi w obcym j zyku, czasem g no nawo uje lub rozczulaj co piewa. To z pewno ci zab kana dusza nieszcz liwej dziewczyny przyzywa ukochanego.

8 Od tamtego czasu min y lata i wieki. Zegarmistrz wiat a obróci wskazówki na kosmicznej tarczy wiata. Ludzie w pocie czo a karczowali lasy, a na ich miejsce wznosili domy si gaj ce nieba. Równie uroczysko Klimkowo, zamieszka e dotychczas tylko przez zwierz ta i ptaki, zacz o si zaludnia. W 1951 r. z bagiennych terenów wy oni a si pierwsza osada. Na wniosek Departamentu Wodno- Melioracyjnego Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych utworzono Instytut Do wiadczalny i powo ano pierwszego dyrektora in. Jana Bystronia, wielkiego entuzjast uprawy torfowisk. Ludziom, którzy postanowili si tu osiedli, o si ci ko. Przez ca y czas dawa y zna o sobie demony osaczaj c sw szata sk moc strudzonych osadników. Nic si nie uk ada o, nic nie by o tak, jak by powinno. Budowa zak adu w ród grz zawiska to przecie i cie herkulesowe zadanie. Trzeba by o wykarczowa ponad trzysta hektarów bagiennego lasu. Co wi cej, trudno by o ustali cicieli dzia ek zaj tych przez Zak ad, gdy po wojnie nie uporz dkowano jeszcze geodezyjnej dokumentacji, a granice kilkusethektarowego gospodarstwa wyznaczono nie tylko na gruntach pa stwowych, ale i prywatnych. Wielu ch opów pragn o ukry swój stan posiadania, by nie straci ukochanej ziemi- ywicielki rodziny. Do dyrektora Bystronia nap ywa y listy z pogró kami. Jedna z nich zosta a spe niona. Pewnej nocy sp on a stodo a ze zbiorami Zak adu. Na tym jednak nie koniec. Na kach pojawili si ch opi z kosami, wid ami i dokumentami w asno ci ziemi demonstruj c swój sprzeciw wobec bezprawnego ograbienia ludzi z ich w asno ci. W konsekwencji oko o 40 hektarów zwrócono w cicielom. W dolinie Biebrzy s 283 gatunki ptaków, w tym ponad 180 l gowych. Na siedzib dyrekcji wybrano dom mieszkaj cych tu sióstr Nied wiedzkich. One jako jedyne w ród miejscowej ludno ci zacz y okazywa przychylno prowadzonym tu pracom. Pierwsze lody zosta y prze amane. Wreszcie dziwne i niewyja nione do dzi zdarzenia zbli y do siebie ludzi. W starciu z Mocami Ciemno ci nikt nie da za wygran, wiara i wytrwa zwyci y. Z e duchy odesz y precz, a piecz nad osad przej y dobre bóstwa s owia skie. Ichtiofauna Biebrzy liczy 36 gatunków ryb. Jest tu 5 gatunków gadów i 12 p azów. 53 gatunki ro lin podlegaj ochronie ca kowitej i 13 ochronie cz ciowej. 45 gatunków tu wyst puj cych znalaz o si na "Czerwonej li cie ro lin naczyniowych zagro onych w Polsce". Jest jesie. ki staj si szmaragdowozielone, drzewa zaczynaj przybiera wszystkie mo liwe odcienie z ota i czerwieni. Mg a utrzymuje si prawie przez ca y dzie, by gdy tylko s ce z y sw rozpromienion g ow do snu, przybra na sile i sta si bardziej nieprzeniknion ni kiedykolwiek. Odlatuj urawie ze swym nieporównywalnym do niczego krzykiem. Odlatuj bociany klekocz c: wrócimy tu na wiosn! Cudownie jest mieszka w takim miejscu, gdzie jest si cz ci przyrody, jej nieodzownym ogniwem. Cz owiek jest przecie potrzebny przyrodzie, nie tylko po to, by j chroni, ale tak e, by j podziwia. Dobrze jest mie tak ma ojczyzn jak moja, bo Ma e ojczyzny wzbogacaj ojczyzn wielk i wzbogacaj te olbrzymi symfoni wiata. Byliby my w nim zagubieni gdyby nie ten klucz, który zabieramy z domu. Ma e ojczyzny ucz w wielkich ojczyznach, w wiecie. Trzeba mie wiadomo swego regionu, swej w asnej kultury, swej inno ci; one warunkuj to samo. (ks. Janusz Pasierb) Katarzyna Anna Nowakowska, kl. II LO przy ZS Nr 2 w Grajewie

9 Mistrzowska Akademia Mi ci to lataj cy uniwersytet, który pomaga z czeladników mi ci stawa si mistrzami. Czujcie si zaproszeni do udzia u w tych zmaganiach i spotkaniach w ca ej Polsce! Mira Jankowska, Rektor MAM Na stronie znajdziesz nagrania audio i video: Kobieta + M czyzna, czyli jak stworzy udany zwi zek K + M, czyli singiel szuka singielki K + M, czyli czego pragn m czy ni K + M, czyli czego pragn kobiety K + M, czyli jak uzdrowi mi K + M, czyli jak pokocha te ciow / synow K + M, czyli mi, pieni dze, sukces Od ponad dwunastu lat, w promieniu stu kilometrów od Warszawy, na cz stotliwo ci 96,5 fm nadaje Radio Józef. Wielu z Was dopiero z tego artyku u dowie si o istnieniu takiej stacji. S jednak w ród nas i tacy, którzy zagl daj na lub by niedzielny wieczór sp dzi w towarzystwie Ksi dza Piotra Pawlukiewicza oraz Paw a Krzemi skiego- prowadz cych jeden z najpopularniejszych programów stacji KATECHIZM POR CZNY. Audycja zas uguje na szczególn uwag ludzi m odych, szukaj cych odpowiedzi na nurtuj ce pytania, czekaj cych na to, a kto wska e im drog, któr bezpiecznie mogliby pod. Prowadz cy nie podporz dkowuj rozmowy tylko i wy cznie retoryce Ko cio a. Cz stokro w druj w odleg e zakamarki ludzkiej psychiki, poruszaj niebezpieczne tematy. Na antenie cz sto s ycha miech, czasem prowadz cy popadaj w chwil zadumy, dziel si w asnymi do wiadczeniami z tysi cami nieznajomych s uchaczy. A jednak ci nieznajomi cz sto przestaj by tylko bezimiennymi postaciami zza drugiej strony odbiornika. Staj si bohaterami kolejnych spotka antenowych. Dzi ki zaufaniu, jakim obdarzaj redaktorów Radia Józef, s w stanie podzieli si najskrytszymi problemami. Ka dy cz owiek szukaj cy w swym yciu odpowiedzi na wa ne pytania, powinien przynajmniej raz ws ucha si w tre prowadzonych na antenie rozmów, by mo e w nie dzi ki takim dobrym duszom jak Ksi dz Piotr i Pan Pawe, odnajd t w ciw cie. Zach camy do odwiedzenia fal sielskich anielskich- kto wie, mo e w nie to radio stanie si waszym ulubionym radiem? Karol Ki li ski, Piotr Winnicki, kl.ii LO, Zespó Szkó Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie

10 LEKTURY NIE TYLKO DO PODUSZKI Zastanawiali cie si kiedy nad tym, czym w a ciwie jest wolno? I czym ró ni si ona od samowoli? Je li ktokolwiek z Was zadawa sobie podobne pytania, znajdzie na nie odpowiedzi w ksi ce Z m odzie spokojnie o wolno ci. Jest ona doskona lektur, godn polecenia dla wszystkich, szczególnie dla m odzie y. Jej autorem jest ks. Piotr Pawlukiewicz. Je li kto uwa a, e ksi ka napisana przez ksi dza jest nieciekawa, odejdzie od tej my li po przeczytaniu u tw oru ks. Pawlukiewicza. Ksi ka ta zawiera bardzo warto ciowe tre ci. Autor wyja nia pewne aspekty ycia pos uguj c si przyk adami m odych ludzi. Bo s takie drzwi, które mo na omija, ale s takie, które koniecznie trzeba otworzy Genialna definicja wolno ci: jad, gdzie chc, ale tam, gdzie jest droga, a nie przepa. Napisana jest bardzo zrozumia ym j zykiem. Pomimo e powsta a kilkana cie lat temu nadal jest aktualna i mo na znale w niej co, co dotyczy nas samych. Adrianna Modzelewska, kl. II LO przy ZS Nr 2 w Grajewie Tabletki z krzy ykiem - lekarstwo dobre na wszystko! Czy kiedykolwiek widzieli cie w ko ciele znudzonych ludzi? Po pierwsze nawet najgorliwszego katolika spotka kiedy moment, gdy nie b dzie umia powstrzyma opadaj cych powiek. Po drugie, mimo ogromu pyta i w tpliwo ci, cz sto boimy si pyta o to w co wierzymy. By mo e dlatego Szymon Ho ownia postanowi napisa ksi k, która zainteresuje nie tylko poszukuj cego odpowiedzi na trudne pytania w przyst pnej formie, ale tak e i tych, którzy s dz, e od wiary wieje nud. Styl Szymona Ho owni sprawia, e ksi k czyta si wietnie. J zyk jest prosty, ton czasem artobliwy, czasem mocno ironiczny, ale wida, e autor, nim przela my li na papier, solidnie si napracowa i zapozna si ze spor list lektur (czego dowodem jest obszerna bibliografia zamieszczana po ka dym rozdziale). "Tabletki..." podzielone s na cztery cz ci. "Tabletki o s awnych ludziach" przedstawiaj starotestamentowych proroków, wymiguj cych si od Bo ego powo ania, w. Józefa, który nie wie, co ma my le o ci y Maryi, a nawet wspomina o Harrym Potterze, który niekoniecznie jest satanist. "Tabletki fundamentalne" t umacz umi owanie staro ytnych do wina i poruszaj temat poczucia humoru u Szefa. "Tabletki oko onaukowe" spodobaj si mi o nikom seansów spirytystycznych i ogl dania przez teleskop pozosta o ci po Wielkim Wybuchu, za te "po miertne" przypadn do gustu tym, którzy nie mog spa po nocach, zastanawiaj c si, czy w niebie b dzie nudno i czy spotkaj tam swoich znajomych. Katarzyna Anna Nowakowska, kl. II LO przy ZS Nr 2 w Grajewie

11 Najlepsi maklerzy gie dowi w Polsce Dla wielu uczniów szkó ponadgimnazjalnych 11 stycznia 2008 roku, to najzwyklejszy pi tek, k, jednak dla grupki m odych ludzi z naszej szko y by to dzie tryumfu. O kim mowa? O szkolnej dru ynie "SECOND LIFE", w sk ad której wchodz : Bartosz Pawe czyk, Micha Makowski oraz Mariusz Iwanczewski. W nie 11 stycznia wyprzedzili ponad trzy tysi ce dru yn z ca ej Polski, ale tak e S owacji, Ukrainy i Litwy w drodze o laur zwyci zców w VI edycji Szkolnej Internetowej Gry Gie dowej. I miejsce w Polsce w SiGG: Bartosz Pawe czyk, Micha Makowski, Mariusz Iwanczewski Na co dzie niczym nie wyró niaj cy si specjalnie liceali ci, zacz li swoj przygod z gie ca kiem niewinnie. Jak? Pewnego dnia na drzwiach sekretariatu w Zespole Szkó Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie zauwa yli plakat informuj cy o rozpoczynaj cych si rozgrywkach. Postanowili zobaczy, jak to jest, kiedy inwestuje si na gie dzie. Do konkursu dru yn zg osi nauczyciel Pan Tomasz Cebeli ski. Tak oto rozpocz a si trwaj ca 3 miesi ce przygoda z Gie Papierów Warto ciowych, pomna aniem gotówki, inwestowaniem w akcje, ledzeniem kursów, spadków i wzrostów notowa. Na start dostali, tak jak i inne dru yny - kwot 100 tys. PLN. Nie ukrywaj, e przez te 3 miesi ce byli grubo pod kresk, trac c rodki i odzyskuj c je innym razem. Podczas rywalizacji przez wiele godzin ledzili strony takie jak:bankier.pl, czy money.pl - strony, z porad których korzystaj do wiadczeni ekonomi ci, ksi gowi czy chocia by przedsi biorcy. Co im da o zwyci stwo? - Wygranie w SiGGu da o nam wielk satysfakcj. Nasza ci ka praca nie posz a na marne. Zyskali my tak e troszk popularno ci ( miech). Na pytanie, co radz tym wszystkim, którzy chcieliby pój w ich lady odpowiadaj : Jedyne, co mo emy im doradzi, to eby si nie poddawali i walczyli do ko ca. By to nasz drugi udzia w SiGGu i na tym na pewno si nie sko czy. Nasi szkolni "maklerzy gie dowi" b dumnie reprezentowa miasto oraz ca szkoln spo eczno podczas gali wr czenia nagród w Pa acu Prezydenckim. Wzorem lat ubieg ych nasi koledzy otrzymaj indeksy na presti ow uczelni SGH w Warszawie - czego im szczerze gratulujemy. Gratulacje sk adamy te opiekunowi grupy, Panu Tomaszowi Cebeli skiemu, który wspiera swych wychowanków i pomaga w realizacji celu. Karol Ki li ski, Piotr Winnicki, kl. II LO, Zespó Szkó Nr 2 w Grajewie

OWOCE MODLITWY Cz. 1. wiadectwa o doznanych askach za przyczyn Czcigodnego S ugi Bo ego Ojca Stanis awa Papczy skiego. Wst p

OWOCE MODLITWY Cz. 1. wiadectwa o doznanych askach za przyczyn Czcigodnego S ugi Bo ego Ojca Stanis awa Papczy skiego. Wst p OWOCE MODLITWY Cz. 1 wiadectwa o doznanych askach za przyczyn Czcigodnego S ugi Bo ego Ojca Stanis awa Papczy skiego "Uzdrawiajcie chorych - wskrzeszajcie umar ych" (Mt 10,8) Wst p Czcigodny S uga Bo y

Bardziej szczegółowo

Joe Vitale. (przek ad: Joanna Piec, Pawe Sowa)

Joe Vitale. (przek ad: Joanna Piec, Pawe Sowa) Joe Vitale Najwi kszy w Historii Sekret Robienia Pieni dzy! (przek ad: Joanna Piec, Pawe Sowa) Spis Tre ci Przedmowa Do Wydania Polskiego... 4 Moc Dawania...7 Najwi kszy w Historii Sekret Robienia Pieni

Bardziej szczegółowo

OWOCE MODLITWY Cz. 2. Wst p

OWOCE MODLITWY Cz. 2. Wst p OWOCE MODLITWY Cz. 2 wiadectwa o doznanych askach za przyczyn Czcigodnego S ugi Bo ego Ojca Stanis awa Papczy skiego Wst p Obchodzili my niedawno 300. rocznic mierci Czcigodnego S ugi Bo ego Ojca Stanis

Bardziej szczegółowo

ZJAZD MODERATORÓW I KSIĘŻY OPIEKUNÓW W ZAKOPANEM-OLCZY

ZJAZD MODERATORÓW I KSIĘŻY OPIEKUNÓW W ZAKOPANEM-OLCZY ZJAZD MODERATORÓW I KSIĘŻY OPIEKUNÓW W ZAKOPANEM-OLCZY DOROCZNA PIELGRZYMKA APOSTOLATU MARYJNEGO NA JASNĄ GÓRĘ Pielgrzymi z diecezji gliwickiej Olcza Sala konferencyjna Chór z Lublińca W refektarzu Ks.

Bardziej szczegółowo

Z królestwem Bo ym dzieje si tak, jak gdyby kto nasienie wrzuci w ziemi Mk 4, 26

Z królestwem Bo ym dzieje si tak, jak gdyby kto nasienie wrzuci w ziemi Mk 4, 26 Góra Przemienienia nr 25 (149) 18 czerwca 2006r. Z królestwem Bo ym dzieje si tak, jak gdyby kto nasienie wrzuci w ziemi Mk 4, 26 2 Zbierzcie pozosta e u omki... Ziarnko gorczycy Ka dy z nas wie, jak wygl

Bardziej szczegółowo

LISTOPAD GRUDZIE. Niepokalana 5/2011 3 ND PN WT R CZ PT SB. Zaduszny. Wszystkich. Chrystusa Króla. Ofiarowanie NMP. NMP Cudownego Medalika

LISTOPAD GRUDZIE. Niepokalana 5/2011 3 ND PN WT R CZ PT SB. Zaduszny. Wszystkich. Chrystusa Króla. Ofiarowanie NMP. NMP Cudownego Medalika Wszystkich wi tych Chrystusa Króla Ofiarowanie NMP Dzie Zaduszny LISTOPAD ND PN WT R CZ PT SB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 NMP Cudownego Medalika wi

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

ród em ró ca jest Pismo wi te Ró aniec Powstanie ró Nazwa

ród em ró ca jest Pismo wi te Ró aniec Powstanie ró Nazwa ród em ró ca jest Pismo wi te Ró aniec jest modlitw ewangeliczn, bowiem w Pi mie wi tym znajdujemy jego korzenie. G ówna cz Zdrowa Maryjo przytacza przecie pozdrowienie archanio a Gabriela ze Zwiastowania

Bardziej szczegółowo

Superskuteczne strategie opanowania języków obcych. Twój prywatny coach

Superskuteczne strategie opanowania języków obcych. Twój prywatny coach Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Kto we Mnie wierzy, ma ycie wieczne. Jam jest chleb ycia

Kto we Mnie wierzy, ma ycie wieczne. Jam jest chleb ycia 1 Góra Przemienienia nr 33 (157) 13 lipca 2006r. Kto we Mnie wierzy, ma ycie wieczne. Jam jest chleb ycia J 6, 47-48 Mk 4, 26 2 Zbierzcie pozosta e u omki... Pokarm na drog Prorok Eliasz, ukazany w dzisiejszym

Bardziej szczegółowo

NOWENNA DO NAJ WI TSZEJ RODZINY I NABOflE STWO ADORACYJNE W INTENCJACH RODZIN PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA WI TEJ RODZINY. do u ytku wewn trznego

NOWENNA DO NAJ WI TSZEJ RODZINY I NABOflE STWO ADORACYJNE W INTENCJACH RODZIN PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA WI TEJ RODZINY. do u ytku wewn trznego NOWENNA DO NAJ WI TSZEJ RODZINY I NABOflE STWO ADORACYJNE W INTENCJACH RODZIN PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA WI TEJ RODZINY W ODZI-Retkini do u ytku wewn trznego NOWENNA DO NAJ WI TSZEJ RODZINY I NABOflE STWO

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Prowincji Polskiej Stowarzyszenia Misji Afryka skich. W tym numerze:

Biuletyn Prowincji Polskiej Stowarzyszenia Misji Afryka skich. W tym numerze: W tym numerze: Numer 36, czerwiec - sierpień 2010 wi cenia Diakonatu: dk. Przemys aw Niedzwiedzki, SMA dk. Adam Fijo ek, SMA Listy misjonarzy: Ks. Arkadiusz Nowak, SMA Ks. Grzegorz Kucharski, SMA Z ycia

Bardziej szczegółowo

Zaufanie 2.0. Jak wywierać wpływ, zdobyć lojalność klientów i kreować markę

Zaufanie 2.0. Jak wywierać wpływ, zdobyć lojalność klientów i kreować markę IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Nie biegnij za szybko przez ycie, bo najlepsze rzeczy zdarzaj si nam wtedy, gdy si ich najmniej spodziewamy

Nie biegnij za szybko przez ycie, bo najlepsze rzeczy zdarzaj si nam wtedy, gdy si ich najmniej spodziewamy Tylko 1 z!!! MARZEC 2008 31 MARCA W tym numerze: Czy trud Atlasa jest kar? 10 W tym numerze: Witamy Was ponownie:)!!! 2 Wczorajszy KLON inny ni dzisiaj??? 3 Co powie Dyrekcja??? 4 Zapomniana historia Ojców

Bardziej szczegółowo

Cz owiek zawierzenia Biografia duchowa Ojca Stanis awa Papczy skiego Wst p

Cz owiek zawierzenia Biografia duchowa Ojca Stanis awa Papczy skiego Wst p Cz owiek zawierzenia Biografia duchowa Ojca Stanis awa Papczy skiego Wst p Na ycie ka dego cz owieka mo na spojrze z daleka : zapozna si z g ównymi datami i histori dzie przeze dokonanych, przybli y sobie

Bardziej szczegółowo

Poznali my Donalda...

Poznali my Donalda... KLON grudzie Cena: 1 z Poznali my Donalda... Wi cej str. 2 Pomó cie Micha kowi! Str. 7 Kto rz dzi chórem? Czytaj str. 6 Wolno dla Ukrainy Czytaj str. 8 Jaki jest naprawd Arek Ku? Wi cej str. 5 Pojedynek

Bardziej szczegółowo

Wspomnienia Antoniaków. Wspomnienia Antoniaków

Wspomnienia Antoniaków. Wspomnienia Antoniaków Wspomnienia Antoniaków 1 Spis tre ci 1. S owo Arcybiskupa Bronis awa D browskiego FDP (z 1 listopada 1996 r.) - s. 3 2. List ks. Stefana Batorego FDP z 5 lipca 1995 r. - s. 4 3. List ks. Stefana Batorego

Bardziej szczegółowo

Kto by si sta powodem grzechu dla jednego z tych ma ych, którzy wierz, temu by oby lepiej uwi za kamie m y ski u szyi i wrzuci go w morze.

Kto by si sta powodem grzechu dla jednego z tych ma ych, którzy wierz, temu by oby lepiej uwi za kamie m y ski u szyi i wrzuci go w morze. 1 Góra Przemienienia nr 40 (164) 1 pa dziernikaia 2006r. Kto by si sta powodem grzechu dla jednego z tych ma ych, którzy wierz, temu by oby lepiej uwi za kamie m y ski u szyi i wrzuci go w morze. GÓRA

Bardziej szczegółowo

Sporz dzony w XVIII wieku przez Ojca Kazimierza Wyszy skiego, by ego prze o onego generalnego tego Zgromadzenia

Sporz dzony w XVIII wieku przez Ojca Kazimierza Wyszy skiego, by ego prze o onego generalnego tego Zgromadzenia YWOT CZCIGODNEGO S UGI BO EGO O. STANIS AWA OD JEZUSA MARYI PAPCZY SKIEGO Który Zgromadzenie Zakonników Marianów Niepokalanego Pocz cia Naj wi tszej Maryi Panny, pod Regu Dziesi ciu Cnót Tej e Najchwalebniejszej

Bardziej szczegółowo

Wyrzuca im brak wiary i upór, e nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwsta ego. Mk 16, 14

Wyrzuca im brak wiary i upór, e nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwsta ego. Mk 16, 14 1 Góra Przemienienia nr 44 (168) 29 pa dziernika 2006r. Wyrzuca im brak wiary i upór, e nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwsta ego. Mk 16, 14 GÓRA PRZEMIENIENIA 44 (168) 29 pa dziernika 2006

Bardziej szczegółowo

Czy ja u ywam elu?! wywiad z liderem Comy str. 22

Czy ja u ywam elu?! wywiad z liderem Comy str. 22 ISSN 1732-9302 Miesi cznik Kulturalny Studentów Politechniki Warszawskiej NUMER PA DZIERNIK 2008 Historie mi osno-kuchenne str. 6 Czy ja u ywam elu?! wywiad z liderem Comy str. 22 + STUDENCI + Wstêpniak

Bardziej szczegółowo

AlphaFemale. Wydanie II rozszerzone

AlphaFemale. Wydanie II rozszerzone Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog ksiazek AlphaFemale. Wydanie II rozszerzone Autor: Mateusz Grzesiak ISBN: 978-83-246-2736-3 Format: 140 208, stron: 176 Nowości Bestesllery Zamów drukowany

Bardziej szczegółowo

168-GODZINNY TYDZIEŃ. ŻYJ W PEŁNI 24/7

168-GODZINNY TYDZIEŃ. ŻYJ W PEŁNI 24/7 IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Nigdy Ci nie zapomnimy!

Nigdy Ci nie zapomnimy! Marzec, Kwiecie, Maj Nigdy Ci nie zapomnimy! Czytaj str. 2 i 3 Cena 1z Dzieci maj dzieci! Czytaj str. 10 Nie zjemy ciep ych bu eczek! Czy Arek Ku nas ok ama? Str.9 Z odziejom mówimy: nie! Katolik wicemistrzem

Bardziej szczegółowo

Więcej przeczytają Państwo na stronach 8-9.

Więcej przeczytają Państwo na stronach 8-9. Fot. Jerzy Karczewski Temat miesiąca: Demony Puszczy Białowieskiej W sejmie w dalszym ciągu trwają prace nad projektem zmian w ustawie o ochronie przyrody. 12 kwietnia odbyło się posiedzenie podkomisji

Bardziej szczegółowo

W numerze: Szko y podsumowa y rok pracy Prymicje w Polance Woda omin gmin

W numerze: Szko y podsumowa y rok pracy Prymicje w Polance Woda omin gmin Nr 2 (50) kwiecie -czerwiec 2010 r. CENA 3 z W numerze: Szko y podsumowa y rok pracy Prymicje w Polance Woda omin gmin PIERWSZA KOMUNIA W. W PARAFII NIEPOKALANEGO SERCA NMP Pierwsza omunia wi ta jest wielkim

Bardziej szczegółowo

15 lat Nadarzy skiego O rodka Kultury

15 lat Nadarzy skiego O rodka Kultury 15 lat Nadarzy skiego O rodka Kultury M ochów Nadarzyn arz Parole Urzut Woli ica Rozalin Pi tnastolecie Nadarzy skiego O rodka Kultury to fantastyczna okazja do podzi kowa. To, co osi gn NOK w ci gu 15

Bardziej szczegółowo

z kultur miasto O kulturze polski, matematyka, angielski, francuski, biologia, fizyka na najwi kszych bia ostockich uczelniach podróżników

z kultur miasto O kulturze polski, matematyka, angielski, francuski, biologia, fizyka na najwi kszych bia ostockich uczelniach podróżników P O D L A S K A G A Z E T A M A T U R Z Y S T Ó W 2 / 2 0 1 1 ISSN: 2082-5331 www.eureka.podlasie.pl SPRAWD, CO DZIEJE SI na najwi kszych bia ostockich uczelniach Białystok: miasto podróżników ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami

Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog ksiazek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

SEN O BOGACTWIE. 7 KŁAMSTW, KTÓRE NISZCZĄ TWÓJ SUKCES

SEN O BOGACTWIE. 7 KŁAMSTW, KTÓRE NISZCZĄ TWÓJ SUKCES IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo