MONITORING DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITORING DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH"

Transkrypt

1 MONITORING DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SPRAWOZDANIE ZA GRUDZIEŃ 2014 POZIOM KRAJOWY METODOLOGIA I PRZEBIEG DZIAŁAŃ MONITORINGOWYCH PROWADZONYCH NA POZIOMIE KRAJOWYM: W tym punkcie osoby monitorujące w ramach CSRG opisują metody, które wykorzystały prowadząc monitoring w tym miesiącu (np. analiza stron www, rozmowy telefoniczne, korespondencja owa). WYNIKI DZIAŁAŃ MONITORINGOWYCH PROWADZONYCH NA POZIOMIE KRAJOWYM: W tym miejscu należy wskazać efekty przeprowadzonych działań monitoringowych opis dokumentów, które analizowano; spostrzeżenia, które są efektem przeprowadzonych działań, itp. WNIOSKI Z DZIAŁAŃ MONITORINGOWYCH PROWADZONYCH NA POZIOMIE KRAJOWYM: Ta część powinna zawierać wnioski z monitoringu. W tym miejscu należy przedstawić także sugestie działań, które powinny zostać podjęte przez Zachodniopomorską Federację Pozarządowych w najbliższym czasie. POZIOM REGIONALNY METODOLOGIA I PRZEBIEG DZIAŁAŃ MONITORINGOWYCH PROWADZONYCH NA POZIOMIE REGIONALNYM: W tym punkcie osoby monitorujące w ramach CSRG opisują metody, które wykorzystały prowadząc monitoring w tym miesiącu (np. analiza stron www, rozmowy telefoniczne, korespondencja owa). W związku z tym, że podzieliliśmy województwo proponuję, aby każda z osób pisała swoją część oddzielnie wskazując obszar, którego dotyczy opis. WYNIKI DZIAŁAŃ MONITORINGOWYCH PROWADZONYCH NA POZIOMIE REGIONALNYM: W tym miejscu należy wskazać efekty przeprowadzonych działań monitoringowych opis dokumentów, które analizowano; spostrzeżenia, które są efektem przeprowadzonych działań, itp. WNIOSKI Z DZIAŁAŃ MONITORINGOWYCH PROWADZONYCH NA POZIOMIE REGIONALNYM: Ta część powinna zawierać wnioski z monitoringu. W tym miejscu należy przedstawić także sugestie działań, które powinny zostać podjęte przez Zachodniopomorską Federację Pozarządowych w najbliższym czasie.

2 POZIOM LOKALNY METODOLOGIA I PRZEBIEG DZIAŁAŃ MONITORINGOWYCH PROWADZONYCH NA POZIOMIE LOKALNYM (GMINY I POWIATY): W tym punkcie osoby monitorujące w ramach PP oraz POLITES opisują metody, które wykorzystały prowadząc monitoring w tym miesiącu (np. analiza stron www, rozmowy telefoniczne, korespondencja owa). Stowarzyszenie POLITES W ramach realizacji działań monitoringowych kontynuowane było w miesiącu grudniu 2014, na części obszaru 1, sprawdzenie informacji nt. tworzenia i konsultowania programów współpracy gmin i powiatów z organizacjami pozarządowymi na rok Podjęte zostały działania dotyczące monitoringu funkcjonowania na obszarze uchwał dotyczących realizacji inicjatywy lokalnej na terenie wszystkich gmin obszaru 1. Analiza stanu prac nad ich tworzeniem została przeprowadzona poprzez przegląd stron internetowych i Biuletynów Informacji Publicznej gmin i powiatów oraz częściowo w oparciu o odpowiedzi na przesyłane wnioski o udostępnienie informacji publicznej skierowane do gmin. Dodatkowo, monitorowano realizację wdrożenia programów unijnych na lata i ich oddziaływania na poziom lokalny przez wybory do komitetów monitorujących dane programy. Analizie poddane zostały dokumenty: Uchwała o inicjatywie lokalnej na terenie Gminy Kozielice Uchwała o inicjatywie lokalnej na terenie Gminy Gryfino Do ww. dokumentów stworzone zostały stanowiska Federacji co do ich treści i obowiązywania. Dodatkowo, Federacja podjęła następujące działania dot. monitoringu współpracy JST-NGO: przesłano pismo do Prezydenta Miasta Szczecin dot. funkcjonowania Federacji z prośbą o spotkanie, przesłano wnioski do TVP Szczecin i Radio Szczecin o zwiększenie uczestnictwa przedstawicieli NGO w prowadzonych programach, skierowano prośbę do Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński dot. spotkania w sprawie uchwały o inicjatywie lokalnej (uchwała nieprawidłowa). PRACOWNIA POZARZĄDOWA 1. Do 63 JST Wysłano prośbę / wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie prowadzonej współpracy na linii JST-NGO w obszarach objętych działaniami monitorującymi tj. (badane obszary współpracy to m.in.: Pełnomocnik/Program współpracy (roczny i wieloletni) /otwarte konkursy ofert / Pozakonkursowy tryb składania ofert art. 19a UDPPiW/ Inicjatywa lokalna / Uchwały dot. konsultacji z NGO i RDPP / RDPP / Uchwała o zasobach samorządu i ich udostępnianiu dla NGO / Wysokość budżetu samorządu przeznaczana na realizację zadań publicznych przez NGO w 2013r i 2014r. i in./).

3 Uzyskano 33 odpowiedzi zwrotne, które posłużyły do dalszej analizy. Monitorowano wybrane strony samorządów oraz zapoznano się z informacjami zamieszczonymi w BIP. 2. Na podstawie otrzymanych informacji zwrotnych aktualizowano bazę danych JST w odniesieniu do badanych obszarów w 63 Samorządach z Obszaru 1 WZP 3. Kontynuowano prace związane z monitoringiem i dostępnością aktów prawa miejscowego w Gminie miejsko-wiejskiej Człopa. WYNIKI DZIAŁAŃ MONITORINGOWYCH PROWADZONYCH NA POZIOMIE (GMINY, POWIATY, W TYM LGD, LGR, ZIT): LOKALNYM W tym miejscu należy wskazać efekty przeprowadzonych działań monitoringowych opis dokumentów, które analizowano; spostrzeżenia, które są efektem przeprowadzonych działań, itp. Stowarzyszenie POLITES Z przeprowadzonej analizy dokumentów i informacji zamieszczonych na stronach internetowych Urzędów oraz Biuletynów Informacji Publicznej z obszaru 1 wynika, że do grudnia 2014 roku badane jednostki przyjęły uchwały o programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok W ramach wysłanych w miesiącu październiku 2014 roku wniosków o udostępnienie informacji publicznej w zakresie informacji dotyczącej współpracy JST z NGO, podjęto kolejne (ponawianie) działania zmierzające do otrzymania wnioskowanej odpowiedzi poprzez ponowienie wniosku o informację publiczną z powołaniem podstawy prawnej jako warunkującej osadzenie wniosku w przepisach (art. 61 Konstytucji RP). Jednocześnie i równolegle badano funkcjonowanie uchwał o realizację inicjatyw lokalnych obserwacja na podstawie Biuletynów Informacji Publicznej JST. PRACOWNIA POZARZĄDOWA 1. Przeanalizowano 33 wnioski otrzymane od samorządów. Otrzymane informacje zestawiono w tabeli zbiorczej celem dokonania porównania. 2. Z zebranych informacji wynika m.in.: 2 samorządy nie mają uchwalonego rocznego programu współpracy (Człopa, Gościno) jeden samorząd (Powiat koszaliński) uchwalił wieloletni program współpracy na terenie Obszaru 2 WZP działają 2 RDPP (Koszalin, Powiat białogardzki) 5 (15%) samorządów nie posiada uchwały dotyczącej zasad i trybu konsultacji aktów prawa miejscowego dot. sfer działalności pożytku publicznego z NGO lub RDPP 24 (73%) samorządów nie posiada dokumentu dotyczącego realizacji inicjatywy lokalnej 25 (76%) samorządów nie posiada aktu prawnego regulującego zasady dostępu i korzystania z lokali z zasobów komunalnych dla NGO

4 W kolejnym miesiącu ponowimy wysyłkę z prośbę o udostępnienie informacji w zakresie prowadzonej współpracy JST-NGO w obszarach objętych działaniami monitorującymi do samorządów, od których nie uzyskał informacji zwrotnej. Zapoznamy się z dokumentami opracowanymi przez samorządy poprzez zweryfikowanie otrzymanych informacji o strony www samorządu WNIOSKI Z DZIAŁAŃ MONITORINGOWYCH PROWADZONYCH NA POZIOMIE LOKALNYM (GMINY I POWIATY, W TYM LGD, LGR, ZIT): Ta część powinna zawierać wnioski z monitoringu. W tym miejscu należy przedstawić także sugestie działań, które powinny zostać podjęte przez Zachodniopomorską Federację Pozarządowych w najbliższym czasie. Stowarzyszenie POLITES Wnioski z przeprowadzonych działań: Wniosek Wniosek ponowiony: Współpraca w zakresie udostępnienia informacji publicznej przez JST stoi na stosunkowo niskim poziomie. Terminowość (maksymalny okres 14 dni o przesłania wniosku) odpowiedzi nie jest mocną stroną samorządu pomimo wniosku o informację prostą wymagającą często odpowiedzi tak lub nie. Uchwały o inicjatywie lokalnej stoją bardzo często w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa. Wprowadzane są formularze wniosków o realizację inicjatywy lokalnej co przeczy idei ustawodawcy. Rekomendacja dla Federacji Prowadzenie działań rozwijających współpracę z JST w zakresie informacji publicznej. Federacja powinna podjąć działania zmierzające do zmiany nastawienia wobec wnioskowanych informacji bez znaczenia jakich. Organizacje pozarządowe mogą wnioskować o informacje związane z ich bieżącą działalnością a ich nieotrzymanie lub opóźnienie w otrzymaniu może powodować nieufność lub niezrozumienie działań Gminy wobec organizacji, z którymi Gmina deklaruje współpracę na zasadzie przejrzystości i partnerstwa (zakresy obowiązujące w programach współpracy). Federacja podjęła działania sprawdzające funkcjonowanie uchwały na obszarze 1 z następującymi wynikami: - na 72 JST 13 jednostek posiada uchwałę o realizacji inicjatywy lokalnej (bez względu na treść) co stanowi jedynie 18,05% wszystkich JST obszaru 1 - na 72 JST jedynie 2 gminy posiadają poprawne względem formalnym uchwały o realizację inicjatywy (gmina Stargard Szczeciński oraz gmina Goleniów)

5 - na 72 JST 11 jednostek posiada błędnie uchwalony dokument dotyczący inicjatywy lokalnej co stanowi 84,61% przyjętych uchwał - na 11 błędnych uchwał 4 posiada wniosek o realizację inicjatywy lokalnej (niezgodność z wyrokiem SA/Wr 570/11) Federacja winna podjąć działania zmierzające do eliminacji wadliwych zapisów oraz wystosować pisma/ wnioski o przyjęcie mechanizmu inicjatywy lokalnej. PRACOWNIA POZARZĄDOWA Gmina Gościno WNIOSKI z monitoringu: Z przeprowadzonej analizy wynika, że gmina Gościno, nie ma uchwalonego programu współpracy. Skontaktowano się z przedstawicielem samorządu oraz zapoznano ze stroną internetową w celu dokonania pogłębionej weryfikacji. Jako argument nie sporządzania programu współpracy podano niezasadność stosowania zapisów zawartych w Ustawie o dzielności pożytku publicznego w przypadku przydzielania dofinansowania wyłącznie klubom sportowym. Gmina bazuje na zapisach ustawy o sporcie i na podstawie Uchwały nr VI/33/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 marca 2011 r. ogłasza konkursy. Na stronie www samorządu nie znaleziono wykazu organizacji pozarządowych, znaleziono jedynie informację o Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Gościno "Ala i As". W budżecie gminy nie zabezpiecza się kwoty na działalność organizacji pozarządowych. ZALECENIA dla ZFP: Podjęcie działań poprzez pracę lobbysty służące poinformowaniu oraz w ostateczności opracowaniu dokumentu rocznego programu współpracy. Gmina miejsko-wiejska w Człopie: Dokonano analizy informacji dotyczących tworzenia i konsultowania programów współpracy Samorządu z NGO na 2014r i na 2015r. Dokonano analizy uchwały dotyczącej zasad i trybu konsultacji aktów prawa miejscowego dot. sfer działalności pożytku publicznego z NGO.

6 WNIOSKI z monitoringu: 26 XI 2013r ogłoszono Zarządzenie Burmistrza o konsultacji PW na 2014r. z NGO Konsultacje trwały od 4 XII-17 XII 2013r, niezgodnie z terminem wskazanym w UDPPiW; Nie opublikowano informacji/sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji oraz nie wiadomo czy uchwalono PW na 2014r. 4 XI 2014r ogłoszono ponownie Zarządzenie Burmistrza o konsultacjach PW na 2015r z NGO, konsultacje trwały XI 2014r, nie opublikowano informacji/sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji oraz nie wiadomo czy uchwalono PW na 2015r. Z informacji bezpośrednich od pełnomocnika uzyskano informacje, iż wyniki z przeprowadzonych konsultacji PW na 2015r zostaną załączone do projektu uchwały Rady na sesję grudniową 2014r. Jednakże po weryfikacji dwóch posiedzeń Rady w grudniu 2014r- nie odnaleziono raportu z przeprowadzonych konsultacji PW na 2015r. Również uzyskany link od Pełnomocnika onsultacje_program_wspa_a_pracy_poa_ytek.pdf jest nie możliwy do zweryfikowania. PW na 2015r nie jest znany ZALECENIA ZFP: 1. Kontakt z Burmistrzem i osobą odpowiedzialną za współpracę JST NGO w zakresie przestrzegania zapisów i terminów UDPPiW; oraz dostępności informacji publicznych. 1 Obszar 1 obejmuje powiaty (oraz gminy funkcjonujące w ramach powiatu): choszczeński, goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki, m. Świnoujście, m. Szczecin. 2 Obszar 2 obejmuje powiaty (oraz gminy funkcjonujące w ramach powiatu): białogardzki, drawski, kamieński, kołobrzeski, koszaliński, łobeski, sławieński, szczecinecki, świdwiński, wałecki, m. Koszalin

Raport dotyczący współpracy wybranych jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji działań na rzecz edukacji

Raport dotyczący współpracy wybranych jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji działań na rzecz edukacji Raport dotyczący współpracy wybranych jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji działań na rzecz edukacji Raport powstał w ramach programu Samorząd wspierający

Bardziej szczegółowo

Standardy współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami inicjatyw społecznych

Standardy współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami inicjatyw społecznych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 130/2015 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 25 czerwca 2015 r. Standardy współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami inicjatyw społecznych

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Program Współpracy Powiatu Olsztyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2011-2015

Wieloletni Program Współpracy Powiatu Olsztyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VII/94/2011 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 8 września 2011 r. Wieloletni Program Współpracy Powiatu Olsztyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2011-2015 Preambuła W demokratycznym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 333/XLV//2014 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 października 2014 roku

UCHWAŁA NR 333/XLV//2014 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 października 2014 roku UCHWAŁA NR 333/XLV//2014 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 października 2014 roku w sprawie: przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego i wolontariatu,

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA TORUNIA WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I INFORMACJI

URZĄD MIASTA TORUNIA WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I INFORMACJI URZĄD MIASTA TORUNIA WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I INFORMACJI Raport z konsultacji społecznych dotyczących Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi na lata

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z TESTOWANIA PRODUKTU FINALNEGO MODELU KONTRAKTOWANIA USŁUG SPOŁECZNYCH

RAPORT Z TESTOWANIA PRODUKTU FINALNEGO MODELU KONTRAKTOWANIA USŁUG SPOŁECZNYCH RAPORT Z TESTOWANIA PRODUKTU FINALNEGO MODELU KONTRAKTOWANIA USŁUG SPOŁECZNYCH SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 INFORMACJE O PROJEKCIE... 5 MONITORING FAZY TESTOWANIA GŁÓWNE ZAŁOŻENIA... 6 Charakterystyka grup użytkowników

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BRUSY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY BRUSY NA ROK 2014. Wstęp Konstytucyjna zasada pomocniczości

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKTUALNEGO STANU POMOCY SPOŁECZNEJ NA RZECZ OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

CHARAKTERYSTYKA AKTUALNEGO STANU POMOCY SPOŁECZNEJ NA RZECZ OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej CHARAKTERYSTYKA AKTUALNEGO STANU POMOCY SPOŁECZNEJ NA RZECZ OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Szczecin 2011 Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA KUTNO

PREZYDENT MIASTA KUTNO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr../2014 Prezydenta Miasta Kutno z dnia..2014r. PREZYDENT MIASTA KUTNO Procedura zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym dla Miasta Kutno. Kutno 2014 r. Spis

Bardziej szczegółowo

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2014 WYDAWCA Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego 33-300 Nowy Sącz ul.

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Rozdział I Postanowienia ogólne

Wstęp. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały XXXIV/456/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 października 2013 r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu funduszu korkowego w Rybniku

Raport z monitoringu funduszu korkowego w Rybniku Raport z monitoringu funduszu korkowego w Rybniku Anna Rozkosz, Janusz Piechoczek Monitoring został zorganizowany przez Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich w ramach projektu Mocna Straż

Bardziej szczegółowo

Anna Borowiec, Barbara Gajewska, Grzegorz Pacut

Anna Borowiec, Barbara Gajewska, Grzegorz Pacut Raport z monitoringu sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, programu współpracy Gminy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU I SKUTECZNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2012 R.

ANALIZA STANU I SKUTECZNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2012 R. Zatwierdzam: Wojewoda Zachodniopomorski ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH ANALIZA STANU I SKUTECZNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2012

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA JORDANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA JORDANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/159/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 03 grudnia 2012 r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA JORDANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Miasta Bochnia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Program współpracy Gminy Miasta Bochnia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 Program współpracy Gminy Miasta Bochnia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 Wstęp Program Współpracy Gminy Miasta Bochnia z organizacjami

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. raport z powtórnego badania Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy w Suwałkach

Ocena jakości współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. raport z powtórnego badania Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy w Suwałkach Ocena jakości współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi raport z powtórnego badania Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy w Suwałkach Suwałki, czerwiec 2015 Autor: Agnieszka Maszkowska Socjolog,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XCII/581/2014 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 października 2014 roku.

Uchwała Nr XCII/581/2014 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 października 2014 roku. Uchwała Nr XCII/581/2014 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 października 2014 roku. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

promulgacja prawa w postaci elektronicznej

promulgacja prawa w postaci elektronicznej KAP-4101-03-00/2012 Nr ewid. 11/2013/P12/017/KAP Informacja o wynikach kontroli promulgacja prawa w postaci elektronicznej marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność

Bardziej szczegółowo

Agata Wiśniewska, Aneta Czarnocka

Agata Wiśniewska, Aneta Czarnocka Agata Wiśniewska, Aneta Czarnocka Raport z monitoringu działalności przedstawicieli organizacji pozarządowych w Komitetach Monitorujących w okresie programowania 2007-2013 (wrzesień 2007 - grudzień 2008

Bardziej szczegółowo

STANDARDY REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

STANDARDY REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE FUNDACJA EOS STANDARDY REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE PROCEDURA MONITORINGU ZADAŃ PUBLICZNYCH PROCEDURA KONTROLI ZADAŃ PUBLICZNYCH PROCEDURA EWALUACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Magdalena

Bardziej szczegółowo

Projekt uchwały Nr.. Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 2015 r.

Projekt uchwały Nr.. Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 2015 r. Projekt uchwały Nr.. Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Jerzmanowice- Przeginia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 listopada 2011 r.

Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 listopada 2011 r. Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 listopada 2011 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DĄBROWA GÓRNICZA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku. PROJEKT przekazany do ostatniej fazy konsultacji społecznych

Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku. PROJEKT przekazany do ostatniej fazy konsultacji społecznych Załącznik nr do uchwały nr./15 Rady Miasta Torunia z dnia. 2015 r. Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku PROJEKT przekazany do ostatniej fazy konsultacji społecznych

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA TERESPOL EDYCJA: A KSIĘGA JAKOŚCI URZĘDU MIASTA TERESPOL. Edycja A

URZĄD MIASTA TERESPOL EDYCJA: A KSIĘGA JAKOŚCI URZĘDU MIASTA TERESPOL. Edycja A URZĄD MIST TERESPOL KSIĘG JKOŚCI EDYCJ: STRON: 1 KSIĘG JKOŚCI URZĘDU MIST TERESPOL Edycja Egzemplarz Nr 1 URZĄD MIST TERESPOL KSIĘG JKOŚCI EDYCJ: STRON: 2 IMIĘ I NZWISKO PODPIS OPRCOWŁ: ZTWIERDZIŁ: PEŁNOMOCNIK

Bardziej szczegółowo

Standardy Rad Działalności Pożytku Publicznego

Standardy Rad Działalności Pożytku Publicznego Standardy Rad Działalności Pożytku Publicznego Zawartość WSTĘP...3 Misja RDPP...4 GMINA...6 Standard tworzenia rady działalności pożytku publicznego...6 Standard komunikacji...11 Standard funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

MODEL WSPÓŁPRACY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W JELENIEJ GÓRZE

MODEL WSPÓŁPRACY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W JELENIEJ GÓRZE MODEL WSPÓŁPRACY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W JELENIEJ GÓRZE CZĘŚĆ I Raport z diagnozy stanu współpracy jednostek samorządy terytorialnego i organizacji pozarządowych w Jeleniej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA DARŁOWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA DARŁOWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R Załącznik do Zarządzenia Nr 0151/PO/2019/2010 Burmistrza Miasta Darłowo z dnia 22 października 2010 roku ---projekt--- PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA DARŁOWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI

Bardziej szczegółowo

Monitoring dostępności infrastruktury publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnością w gminie wiejskiej Oława

Monitoring dostępności infrastruktury publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnością w gminie wiejskiej Oława Monitoring dostępności infrastruktury publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnością w gminie wiejskiej Oława Monitoring dostępności infrastruktury publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnością został

Bardziej szczegółowo