S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W SZCZECINIE NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE UDZIELONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTY TECHNICZNEJ DO SYSTEMU SIMPLE ERP Z USŁUGAMI SERWISOWYMI ZAPEWNIAJĄCYMI PRAWIDŁOWĄ EKSPLOATACJĘ WSZYSTKICH APLIKACJI PROGRAMU NR PN - 16/13 PODSTAWA PRAWNA: USTAWA Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami)

2 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asysty technicznej do systemu SIMPLE ERP z usługami serwisowymi zapewniającymi prawidłową eksploatację wszystkich aplikacji programu, o wymaganiach opisanych szczegółowo w Załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ. II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia od r. do r. III. INFORMACJE O DOPUSZCZENIU DO SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH. ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza składania ofert częściowych. IV. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH. ZAMAWIAJĄCY przewiduje w ogłoszeniu o zamówieniu udzielenie zamówień uzupełniających, na dodatkowe usługi wdrożeniowe i modyfikacje oprogramowania nie objęte opłatą ryczałtową o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej, w treści specyfikacji ustawą ). V. INFORMACJE O DOPUSZCZENIU OFERT WARIANTOWYCH ORAZ WARUNKACH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ. ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. VI. FINANSOWE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 1. Oferowana cena w ofercie ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 2. Rozliczenie usług realizowane będzie w złotych polskich. 3. Termin płatności wynosi 30 dni od daty doręczenia faktury ZAMAWIAJĄCEMU. 4. ZAMAWIAJĄCY dokona zapłaty, w formie przelewu na konto WYKONAWCY wskazane w fakturze. 5. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 6. Za dzień zapłaty przyjmuje się obciążenia konta ZAMAWIAJĄCEGO. VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 1. Oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim. Oferowane ceny winny być wyrażone w złotych polskich. 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu WYKONAWCY. 3. Wszystkie strony oferty a także miejsca, w których WYKONAWCA naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 4. Zawarte w ofercie kopie dokumentów muszą posiadać poświadczenie zgodności z oryginałem. Poświadczenia takiego może dokonać pełnomocny przedstawiciel WYKONAWCY. 5. Każda strona oferty winna być ponumerowana. 6. Oferta powinna zawierać: 6.1. Ofertę cenową w formie wypełnionego, lub opracowanego przez WYKONAWCĘ formularza ofertowego zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SIWZ wraz wypełnionym Załącznikiem Nr 1 do formularza przedstawiającym koszty jednostkowe Uzupełniony załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na nośniku w formacie elektronicznym z prawami do edycji (doc.). 2

3 Uwaga: edytowalną wersję formularza ofertowego wraz z załącznikami ZAMAWIAJĄCY umieścił na stronie internetowej W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WYKONAWCA przedstawia: Oświadczenie (zawarte w treści formularza ofertowego) potwierdzające, że WYKONAWCA: posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie artykułu 24 Prawa zamówień publicznych Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru. Uwaga: dokumenty wskazane w pkt muszą być wystawione w terminie nie wcześniejszym niż 6 miesięcy przed tą datą W celu potwierdzenia posiadania przez WYKONAWCĘ niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ZAMAWIAJĄCY żąda przedstawienia: wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (usługi asysty serwisowej programu SIMPLE.ERP), z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie (referencje). Zamawiający wymaga świadczenia przynajmniej dwóch usług, potwierdzonych referencjami, tym jednej pochodzącej od podmiotu leczniczego ZAMAWIAJĄCY wymaga, aby pracownicy wydelegowani w celu opieki nad zasobami ZAMAWIAJĄCEGO posiadali autoryzowane przeszkolenie w zakresie obsługi programu SIMPLE ERP oraz wiedzę dotyczącą administrowania bazami danych W celu potwierdzenia znajdowania się przez WYKONAWCĘ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, ZAMAWIAJĄCY żąda przedłożenia polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że WYKONAWCA jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min ,00 zł Jeżeli WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt , składa odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Wymóg zawarty w uwadze po punkcie stosuje się odpowiednio. 3

4 6.7. WYKONAWCA, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie wymaganym od WYKONAWCÓW zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach zawartych w ofercie Upoważnienie lub pełnomocnictwo, dla osoby reprezentującej WYKONAWCĘ (o ile uprawnienie to nie wynika z treści dokumentu określonego w pkt ). 7. Dokumenty składające się na ofertę powinny być ułożone w kolejności wymienionej w niniejszej specyfikacji. 8. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego w postępowaniu WYKONAWCÓW wchodzących w skład konsorcjum. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania konsorcjum w tym do dokonywania wszelkich czynności w toku postępowania, w szczególności do korespondencji z ZAMAWIAJĄCYM, składania odbierania wszelkich oświadczeń, w tym oświadczeń woli, wszelkich dokumentów w toku postępowania. Ponadto dokumenty określone w punkcie wymagane są od każdego z podmiotów. Pozostałe dokumenty mogą być złożone wspólnie. 9. Jeżeli WYKONAWCA, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 6.4. polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, ZAMAWIAJĄCY może żądać od WYKONAWCY przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych, o których mowa w pkt Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych pkt , mimo wezwania do ich uzupełnienia w trybie określonym w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych oraz nie zachowanie innych wymogów określonych w specyfikacji spowoduje wykluczenie WYKONAWCY z dalszego postępowania. 11. Każdy WYKONAWCA przedłoży tylko jedną ofertę. WYKONAWCA, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. 12. WYKONAWCA może wprowadzić zmiany, lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem otrzymania, przez ZAMAWIAJĄCEGO, pisemnego powiadomienia o zmianach lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Wycofanie lub zmiana oferty po upływie terminu składania ofert jest niedopuszczalne. VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI. 1. ZAMAWIAJĄCY posiada stronę internetową na której zamieszcza informacje dotyczące zamówienia będącego przedmiotem niniejszej specyfikacji. 2. ZAMAWIAJĄCY posiada adres poczty elektronicznej: oraz faks nr: ZAMAWIAJĄCY dokonuje wyboru elektronicznej drogi przekazywania wniosków, zawiadomień i informacji. Dokumenty wychodzące od ZAMAWIAJĄCEGO będą przekazywane na adres mailowy podany w treści korespondencji otrzymanej przed otwarciem ofert, lub w treści formularza ofertowego. 4. W razie braku informacji o adresie poczty elektronicznej ZAMAWIAJĄCY będzie przekazywał korespondencję na numer faksu, jaki zostanie mu udostępniony w sposób wskazany wyżej w pkt. 3. 4

5 5. Przekazując korespondencję w drodze elektronicznej, lub w drodze faksowej ZAMAWIAJĄCY będzie żądał niezwłocznego potwierdzenia faktu jej otrzymania. 6. W razie braku możliwości przekazania korespondencji w sposób wskazany w pkt. 3 i 4, a także w razie braku żądanego potwierdzenia otrzymania korespondencji przez WYKONAWCĘ zostanie ona wysłana przesyłką pocztową, lub przesyłką kurierską. 7. Do porozumiewania się, w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO, z WYKONAWCAMI są uprawnione następujące osoby: w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Adrian Sikorski, nr tel.: ; w sprawach formalnych dotyczących zamówienia publicznego: Agnieszka Kołodziejska, nr tel.: i IX. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA. 1. WYKONAWCA może zwrócić się, w formie pisemnej, do ZAMAWIAJĄCEGO o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem pkt Jeżeli zapytanie wpłynie do ZAMAWIAJĄCEGO w terminie nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, ZAMAWIAJĄCY udzieli pisemnych wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. 3. Przy udzielaniu odpowiedzi nie zostanie ujawniona nazwa podmiotu zwracającego się z zapytaniem. 4. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, ZAMAWIAJĄCY może zmienić treść specyfikacji. 5. Każda, wprowadzona przez ZAMAWIAJĄCEGO, zmiana stanie się częścią specyfikacji i zostanie doręczona wszystkich WYKONAWCOM, którzy otrzymali specyfikację oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej ZAMAWIAJĄCEGO. Jeżeli zmiana specyfikacji prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, ZAMAWIAJĄCY przekaże zmianę ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych. 6. Jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia lub specyfikacji jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, ZAMAWIAJĄCY przedłuży termin składania ofert i zamieści o tym informację na stronie internetowej. 7. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania ZAMAWIAJĄCEGO będą podlegały nowemu terminowi. X. WADIUM. ZAMAWIAJĄCY nie wymaga wpłaty wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. WYKONAWCA jest związany złożoną ofertą przez okres trzydziestu dni, począwszy od upływu terminu składania ofert. XII. MIEJSCE, TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT. 1. Ofertę należy składać w Kancelarii Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, budynek administracyjny, I piętro, pokój nr 101 w terminie do dnia roku do godz Oferta powinna być umieszczona w zabezpieczonej kopercie zewnętrznej zaopatrzonej w napis: 5

6 PN-16/13 ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTY TECHNICZNEJ DO SYSTEMU SIMPLE ERP Z USŁUGAMI SERWISOWYMI ZAPEWNIAJĄCYMI PRAWIDŁOWĄ EKSPLOATACJĘ WSZYSTKICH APLIKACJI PROGRAMU. 3. W jednej kopercie wewnętrznej należy umieścić wypełniony formularz ofertowy, zgodnie z załączonym wzorem określone w części VII pkt SIWZ, a w drugiej kopercie wewnętrznej dokumenty określone w części VII pkt niniejszej specyfikacji. 4. Wszystkie oferty doręczone ZAMAWIAJĄCEMU po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone WYKONAWCOM. 5. Na żądanie osoby składającej ofertę ZAMAWIAJĄCY potwierdzi pisemnie datę i godzinę oraz numer kolejny nadany ofercie w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego niniejszą SIWZ. XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 1. WYKONAWCA w przedstawionej ofercie winien zaoferować łączną cenę, kompletną, jednoznaczną, która będzie stanowiła sumę cen jednostkowych za cały przedmiot zamówienia. 2. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane ze świadczeniem usługi, w tym: transport, opłaty wynikające z polskiego prawa celnego i podatkowego itp. WYKONAWCA winien uwzględnić w cenie oferty również wszystkie inne koszty jakie poniesie w związku z realizacją przedmiotu przetargu, także nie wymienione w zdaniu poprzedzającym, a które mają wpływ na cenę oferty. Jeżeli WYKONAWCA stosuje w swojej praktyce kupieckiej upusty cenowe, to proponując je ZAMAWIAJĄCEMU w ofercie, musi już uwzględnić je w ostatecznej cenie oferty. XIV. OTWARCIE I ROZPATRZENIE OFERT. 1. Otwarcie ofert nastąpi roku do godz w Sali Konferencyjnej (budynek administracyjny, I piętro, pokój Nr 102). 2. W części jawnej postępowania działająca, w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO, komisja przetargowa: podaje kwotę, jaką ZAMAWIAJĄCY zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; stwierdzi, czy oferty zostały złożone w terminie podanym w specyfikacji; otworzy koperty z ofertami; ogłosi nazwy WYKONAWCÓW, ich adresy i ceny ofertowe. 3. Informacje odczytane po otwarciu ofert zostaną, w tym samym dniu, umieszczone na stronie internetowej oraz przesłane pocztą elektroniczną na adresy mailowe podane przez WYKONAWCÓW, w treści formularza ofertowego. 4. Wybór oferty zostanie dokonany w trybie niejawnym. 5. Jeżeli oferta zostanie odrzucona z powodów, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy, lub uznana za odrzuconą wobec wykluczenia WYKONAWCY ze względów, o których mowa w art. 24 ustawy wszyscy WYKONAWCY zostaną równocześnie zawiadomieni o tym fakcie. Informacja zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne. 6. Przy wyborze oferty będzie stosowane wyłącznie kryterium ustalone w części XV niniejszej specyfikacji. 7. W toku dokonywania oceny ofert ZAMAWIAJĄCY może żądać udzielenia przez WYKONAWCĘ wyjaśnienia dotyczącego treści złożonej oferty. 8. ZAMAWIAJĄCY poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją. Poprawki nie mogą powodować istotnych zmian w treści oferty. O dokonanych poprawkach ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie 6

7 zawiadamia WYKONAWCĘ, którego oferta została poprawiona. Brak zgody WYKONAWCY na dokonanie poprawek w zakresie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją, spowoduje odrzucenie oferty. 9. Zamówienie zostanie udzielone WYKONAWCY, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Prawie zamówień publicznych i w niniejszej specyfikacji oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. 10. Niezwłocznie po dokonanym wyborze ZAMAWIAJĄCY zawiadamia o wyniku jednocześnie wszystkich WYKONAWCÓW uczestniczących w postępowaniu i podaje termin, po którego upływie umowa będzie zawarta oraz ogłasza wyniki na stronie internetowej XV. KRYTERIA OCENY. 1. Przy wyborze oferty ZAMAWIAJĄCY będzie się kierował następującym kryterium: L. P. Kryterium Znaczenie (waga procentowa) 1. cena Wartość kryterium będzie ustalona według następującego wzoru: W k = najniższa cena spośród oferowanych x 20 cena oferty 3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wskutek oceny 20 punktów. 4. Ocena punktowa będzie dokonywana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zaokrągleniem ewentualnej cyfry na trzecim miejscu o wartości od 1 do 5 w dół, a od 6 do 9 w górę. XVI. ZASADY UDOSTĘPNIANIA PROTOKOŁU I ZAŁĄCZNIKÓW. 1. ZAMAWIAJĄCY udostępnia wskazane dokumenty po otrzymaniu pisemnego wniosku. 2. ZAMAWIAJĄCY udostępnia dokumenty niezwłocznie, chyba że naruszyłoby to sprawność toku prac dotyczących badania i oceny ofert. W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY wyznacza miejsce udostępniania dokumentów oraz termin, który nie może być późniejszy od dnia przekazania informacji o wyborze oferty, lub o unieważnieniu postępowania. 3. Udostępnianie dokumentów może mieć miejsce w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO lub może nastąpić poprzez przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną. 4. Kopiowanie jest odpłatne - cena za 1 stronę 0, 65 zł. 5. WYKONAWCA pokrywa także koszty przesyłki. XVII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. W celu usprawnienia procesu przygotowania umowy, WYKONAWCA zobowiązuje się do przekazania ZAMAWIAJĄCEMU, na jego wniosek, edytowalnej wersji załączników do formularza ofertowego. 2. Po upływie terminów wskazanych w art. 94 ust. 1 ustawy albo w warunkach, których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy ZAMAWIAJĄCY wyśle dwa egzemplarze jednostronnie podpisanej umowy na adres WYKONAWCY pocztą, lub przesyłką kurierską. Wysyłka nastąpi z wyprzedzeniem minimum trzech dni roboczych poprzedzających dzień oznaczony w umowie, jako dzień jej zawarcia. 7

8 3. WYKONAWCA w terminie trzech dni roboczych zwróci jeden podpisany egzemplarz umowy. Zwłoka WYKONAWCY w podpisaniu i zwrocie umowy zostanie uznana za odmowę zawarcia umowy, ze skutkami z tego wynikającymi. 4. WYKONAWCY składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za podpisanie umowy. XVIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. ZAMAWIAJĄCY nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XIX. ISTOTNE POSTANOWIENIA WARUNKÓW UMOWY. Projekt umowy zawiera Załącznik Nr 5 do SIWZ. XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ. 1. Warunkiem przysługiwania środków ochrony prawnej jest istnienie interesu w uzyskaniu zamówienia oraz poniesienie lub możliwość poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności ZAMAWIAJĄCEGO, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów, wskazywać żądanie oraz okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. WYKONAWCA ma prawo wnieść odwołanie na opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenie WYKONAWCY z postępowania i odrzucenie oferty WYKONAWCY. Na pozostałe czynności lub zaniechania ZAMAWIAJĄCEGO odwołanie nie przysługuje. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności ZAMAWIAJĄCEGO stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faxem, lub drogą elektroniczną albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane pisemnie. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i wobec treści specyfikacji wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 5. Kopię odwołania należy przesłać ZAMAWIAJĄCEMU przed upływem terminu do wniesienia odwołania, aby mógł on zapoznać się z jego treścią. 6. ZAMAWIAJĄCY nie później niż 2 dni od otrzymania kopii odwołania, przekazuje ją innym WYKONAWCOM uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji, zamieszcza ją również na stronie internetowej, wzywając WYKONAWCÓW do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. 7. WYKONAWCA może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie trzech dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść tej strony. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, przekazując jego kopię ZAMAWIAJĄCEMU oraz WYKONAWCY wnoszącemu odwołanie. 8. Na wyrok oraz postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Szczecinie, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby. 8

9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAWIERA. Załącznik nr 1: szczegółowa wycena przedmiotu zamówienia ceny jednostkowe Załącznik nr 2: wykaz aplikacji objętych usługami serwisowymi oprogramowania SIMPLE.ERP Załącznik nr 3: Oświadczenie o zobowiązaniu się do zachowania poufności Załącznik nr 4: formularz ofertowy Załącznik nr 5: projekt umowy Załącznik nr 6: obowiązki WYKONAWCÓW Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w zakresie realizacji zasad zintegrowanego systemu zarządzania (według norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2005, PN-N 18001:2004, ISO 22000:2005, ISO/IEC 27001:2005). ZATWIERDZAM: Szczecin, dnia r. 9

10 Załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr PN-16/13 Załącznik Nr 1 do umowy Nr PN-16/13 SZCZEGÓŁOWA WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wartość netto - 1 miesiąc 1. Wartość brutto -1 miesiąc Wartość netto - 12 miesięcy VAT Wartość brutto -12 miesięcy Wartość netto - 36 miesięcy Wartość brutto -36 miesięcy Lp. Cennik usług uzupełniających Przedmiot wyceny Minimalna ilość jednorazowego zamówienia 1. Usługa Konsultanta SIMPLE 1 Godzina Jedn. Wartość netto VAT Wartość brutto 2. Usługa Programistyczna (np. wykonanie dodatkowych raportów lub Upgrade) 1 Godzina 3. Dojazd Nie dotyczy Kilometr dnia 2013 r. pieczęcie imienne i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 10

11 Załącznik Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr PN-16/13 Załącznik Nr 2 do umowy Nr PN-16/13 I. WYKAZ APLIKACJI OBJĘTYCH USŁUGAMI SERWISOWYMI OPROGRAMOWANIA SIMPLE ERP L.p. Moduł 1 SIMPLE Finanse i Księgowość 2 SIMPLE Obrót Towarowy 3 SIMPLE Majątek Trwały 4 SIMPLE INFO 5 SIMPLE Personel 6 SIMPLE ERP_INFO Biblioteka funkcji II. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG ORAZ REAKCJA I USUWANIE AWARII PRZEZ SERWIS: Zakres usług: 1) Dostęp do bieżących aktualizacji SIMPLE. 2) Konsultacje w zakresie aplikacji oprogramowania SIMPLE. 3) Bieżący serwis aplikacji oprogramowania Simple - 4 godziny zdalnego dostępu miesięcznie tzw. godziny abonamentowe. Usuwanie awarii przez serwis: 1) Czas reakcji serwisu - średni 2h, ale nie dłużej niż 4h - Czas liczony od momentu zgłoszenia w uzgodniony obustronnie sposób do momentu rozpoczęcia usuwania awarii. 2) Czas usunięcia awarii - max. 48h - liczony od czasu reakcji. 3) Czas obsługi zgłoszenia - 7 dni liczony od czasu reakcji. 4) Czas usunięcia Usterki Programistycznej - max. 30 dni - liczony od czasu reakcji. 5) Termin przystąpienia Serwisu do realizacji usług dodatkowych - 10 dni, czas liczony od momentu powzięcia przez Serwis zlecenia wykonania usługi do momentu przystąpienia Serwisu do jej wykonania. 6) Czas obsługi konsultacji - 10 dni liczony od czasu reakcji. Świadczenie konsultacji w zakresie Oprogramowania Aplikacyjnego. Informacje dodatkowe: 1) Upoważnione osoby do zgłaszania problemów związanych z pracą aplikacji oprogramowania SIMPLE: Wojciech Gądzikiewicz Krzysztof Góra - 2) Po zakończeniu prac serwisowych pracownik WYKONAWCY przesyła, na wyżej podany adres , protokół z opisem wykonanych prac i czasem trwania usługi serwisowej. Podpisany protokół ZAMAWIAJĄCY odsyła WYKONAWCY. 3) Zdalny dostęp do aplikacji oprogramowania SIMPLE pracownicy WYKONAWCY otrzymają po podpisaniu umowy i spełnieniu warunków paragrafu 8 umowy. dnia 2013 r. pieczęcie imienne i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 11

12 Załącznik Nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr PN-16/13 Załącznik Nr 3 do umowy Nr PN-16/13 A. OŚWIADCZENIE O ZOBOWIĄZANIU SIĘ DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI Ja, niżej podpisany.. zamieszkały w przy ul., legitymujący się dowodem osobistym o numerze.., w związku z realizacją zlecenia (umowy) pomiędzy Zachodniopomorskim Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych I Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , posiadającym NIP , Regon a firmą 1. Zobowiązuję się: a. zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie nie podane oficjalnie przez Zachodniopomorskie Centrum Onkologii do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne dotyczące Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii oraz podmiotów pozostających z nim w relacjach faktycznych i prawnych (zwane dalej Informacjami ), uzyskane w związku ze współpracą z Zachodniopomorskim Centrum Onkologii niezależnie od formy uzyskania tych informacji i ich źródła; b. wykorzystywać Informacje jedynie w ramach współpracy z Zachodniopomorskim Centrum Onkologii i w celu realizacji umowy z Zachodniopomorskim Centrum Onkologii; c. nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniać Informacji lub ich części, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne dla realizacji umowy z Zachodniopomorskim Centrum Onkologii. 2. Niniejsze zobowiązanie nie jest ograniczone w czasie i zobowiązuję się do jego przestrzegania zarówno w okresie współpracy z Zachodniopomorskim Centrum Onkologii jak i po jej zakończeniu. 3. Jestem świadomy, że w razie udowodnionego naruszenia niniejszego zobowiązania Zachodniopomorskie Centrum Onkologii będzie domagać się zwrotu poniesionych strat z tego tytułu na zasadach ogólnych w pełnej wysokości. B. OŚWIADCZENIE OSOBY FIZYCZNEJ O ZACHOWANIU W TAJEMNICY DANYCH OSOBOWYCH. W związku z zawarciem pomiędzy: Zachodniopomorskim Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22 zwanym(ą) dalej Administratorem Danych Osobowych (ADO)" a firmą wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 12

13 zwaną dalej Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych przetwarzanych w formie papierowej lub elektronicznej, do których mam/będę miał(a) dostęp w związku z wykonywaniem Umowy, jak również przez czas nieoznaczony po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. Zobowiązuję się do ścisłego przestrzegania warunków umowy, które wiążą się z ochroną danych osobowych przetwarzanych w formie papierowej i elektronicznej, a w szczególności nie będę bez upoważnienia służbowego wykorzystywał(a) danych osobowych ze zbiorów ADO w celach nie związanych z wykonywaniem przedmiotu tej umowy. Zobowiązuję się do właściwego zabezpieczenia wszelkich powierzonych mi w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy nośników oraz dokumentów, na których mogą znajdować się dane osobowe przed dostępem osób trzecich. Stwierdzam, że jest mi znana definicja danych osobowych w rozumieniu art. 6 Ustawy z dnia r., o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz. U. z roku 2002 Nr 101, póz. 926 ze zm.). Przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami oznacza naruszenie warunków Umowy co może narazić na szkody ADO... (podpis pracownika składającego oświadczenie) (podpis Administratora Bezpieczeństwa Informacji przyjmującego oświadczenie) 13

14 Załącznik Nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr PN-16/13 Formularz ofertowy (postępowanie Nr PN-16/13) I. Oznaczenie WYKONAWCY składającego ofertę. (nazwa wykonawcy) (siedziba i adres) (adres do korespondencji) (telefon) (fax) (adres ) (numer NIP) (numer Regon) (imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) II. Treść oferty. Oferujemy świadczenie usług asysty technicznej do systemu SIMPLE ERP z usługami serwisowymi zapewniającymi prawidłową eksploatację wszystkich aplikacji programu w następującej cenie: zł (cena netto) za 3 lata Zł (cena brutto słownie) zł (cena brutto) za 3 lata Termin płatności 30 dni od daty doręczenia faktury VAT. 14

15 III. Oświadczenia. 1. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki wynikające z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych tj.: posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia; posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia / przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia*; znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; nie podlegamy wykluczeniu z niniejszego postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych. 2. Niniejszym oświadczamy, iż zastrzegamy sobie, że informacje zawarte w poniższych oświadczeniach i zaświadczeniach, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa: nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz posiadamy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 5. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach zawartych w projekcie w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Oświadczamy stosownie do treści art.36 ust 3 Prawa zamówień publicznych, że zamierzamy / nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom następującą część zamówienia: *niepotrzebne skreślić 15

16 IV. Załączniki do oferty. Załącznikami do niniejszej oferty jest wypełniony formularz szczegółowego przedmiotu zamówienia, oraz, wskazane poniżej w kolejności chronologicznej, następujące dokumenty wyszczególnione w rozdziale VII pkt. 6 SIWZ: Wszystkie karty niniejszej oferty, łącznie ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane. Cała oferta składa się z... ponumerowanych kart. dnia 2013 r. pieczęcie imienne i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu WYKONAWCY 16

17 Załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr PN-16/13 UMOWA PN- projekt W dniu r. w Szczecinie pomiędzy Zachodniopomorskim Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych I Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , posiadającym NIP , Regon , zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu którego działają : 1) Zbigniew Dudziński Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych 2) Maria Galińska Główny Księgowy a firmą..., ul..., wpisaną do... pod nr..., posiadającą NIP..., Regon..., zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, w imieniu, którego działają: 1)... 2)... została zawarta umowa następującej treści: Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, rozstrzygniętego w dniu... r. ZAMAWIAJĄCY zleca a WYKONAWCA przyjmuje na siebie obowiązek świadczenia usług asysty technicznej do systemu SIMPLE ERP z usługami serwisowymi zapewniającymi prawidłową eksploatację wszystkich aplikacji programu, zgodnie z Załącznikami nr 1 i 2 do Umowy. 2. Miejscem wykonywania usługi jest Zachodniopomorskie Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej Niniejszą umowę strony zawierają na okres od r. do r. 2. Na potrzeby niniejszej umowy strony ustalają następujące definicje pojęć, których wystąpienia w tekście w znaczeniu przypisanym im w niniejszym paragrafie będą wyszczególnione przez ich zapisanie z dużej litery: 1. Autor SIMPLE z siedzibą w Warszawie, w odniesieniu do systemu SIMPLE.ERP. 2. Oprogramowanie Aplikacyjne zbiór oprogramowania komputerowego (Aplikacji) wykonujących swoje procedury w interakcji ze sobą, składających się na produkt chroniony znakiem towarowym o nazwie SIMPLE.ERP, będący w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych utworem, do którego prawa autorskie i majątkowe przysługują Autorowi. 3. Aplikacja program komputerowy będący częścią składową (modułem) Oprogramowania Aplikacyjnego charakteryzujący się spójnym zakresem merytorycznym realizowanych funkcji, wykonujący swoje procedury w interakcji z innymi Aplikacjami wchodzącymi w skład Oprogramowania Aplikacyjnego. 17

18 4. Baza danych SIMPLE.ERP dane będące własnością ZAMAWIAJĄCEGO obsługiwane przez Motor bazy danych, a tworzone przez Oprogramowanie Aplikacyjne. 5. Infrastruktura serwer, stacje robocze połączone siecią wraz z oprogramowaniem systemowym i dodatkowym niezbędnym do pracy Oprogramowania Aplikacyjnego oraz Motoru bazy danych. 6. Błąd Aplikacji oznacza działanie powtarzalne, pojawiające się za każdym razem w tym samym miejscu w Aplikacji i prowadzące w każdym przypadku do otrzymywania błędnych wyników jej działania. 7. Awaria - błąd krytyczny oznacza sytuację, w której nie jest możliwe prawidłowe używanie Oprogramowania Aplikacyjnego z powodu uszkodzenia lub utraty kodu programu, struktur danych lub zawartości bazy danych. 8. Usterka Programistyczna Błąd Aplikacji, mimo identyfikacji, którego, Aplikacja nadal funkcjonuje, natomiast usunięcie, którego wymaga ingerencji Autora. 9. Upgrade aplikacji uaktualnienie obejmujące zmiany zakresu funkcjonalnego Aplikacji oznaczające przynajmniej jedną z poniższych modyfikacji: a) usprawnienia dotychczasowych mechanizmów, b) poszerzenia funkcjonalności zastosowanych mechanizmów, c) dodanie nowych mechanizmów, d) zmiany estetyczne i formalne. 10. Update Aplikacji uaktualnienie nie obwarowane koniecznością dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU nowej dokumentacji, obejmujące zmiany związane z eliminacją zidentyfikowanych błędów poszczególnych Aplikacji, najczęściej nie ingerujące w strukturę bazy danych. W większości przypadków Update wiąże się ze zmianą interfejsu użytkownika lub usprawnieniem działania funkcji lub procesów, natomiast nie wzbogacają Aplikacji o nowe rozwiązania. 11. Serwis Dział WYKONAWCY wyznaczony do świadczenia usług serwisowych dane kontaktowe:. 12. Siła Wyższa wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli i intencji którejkolwiek ze Stron Umowy, w szczególności takie jak: wojna, zamieszki, rewolucja, strajk, trzęsienia ziemi, warunki atmosferyczne, pożary lub inne klęski żywiołowe, wybuchy lub wypadki transportowe. 13. Godziny abonamentowe bieżący serwis aplikacji oprogramowania Simple - 4 godziny zdalnego dostępu miesięcznie, opłacone w ramach comiesięcznego wynagrodzenia Przedmiotem Umowy jest określenie warunków, na jakich WYKONAWCA będzie świadczył usługi serwisowe związane z Oprogramowaniem znajdującym się w posiadaniu ZAMAWIAJĄCEGO oraz usługi związane z aktualizacją Oprogramowania Aplikacyjnego i programów towarzyszących. Usługi serwisowe odbywać się będą na podstawie zgłoszeń przy użyciu faksu, lub w formie pisemnej. 2. Wykaz Oprogramowania Aplikacyjnego objętego usługami przewidzianymi w Umowie określa Załącznik nr 2 do Umowy. 3. WYKONAWCA przyjmuje do wiadomości fakt obowiązywania u ZAMAWIAJĄCEGO zintegrowanego systemu zarządzania oraz zobowiązuje się do przestrzegania zasad w tym zakresie, określonych w Załączniku Nr 4 do Umowy. 4. Cennik usług dodatkowych uwzględnionych w przedmiocie Umowy określa Załącznik nr 1 do Umowy. 18

19 4. 1. Za świadczenie usług składających się na przedmiot Umowy - - ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się w czasie jej trwania, do wypłacania WYKONAWCY wynagrodzenia ustalonego zgodnie z niniejszym paragrafem. 2. Miesięczne zryczałtowane wynagrodzenie WYKONAWCY z tytułu realizacji przedmiotu Umowy wynosi zł netto + 23% VAT, to jest brutto.. zł (słownie:.. złotych). 3. Kwota, o której mowa w ust.2 zostanie powiększona o wartość usług uzupełniających, jeżeli zostaną doraźnie zamówione przez ZAMAWIAJĄCEGO zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy. 4. Po wykonaniu usługi serwisowej WYKONAWCA sporządza protokół. Zaakceptowany przez ZAMAWIAJĄCEGO protokół stanowi podstawę do rozliczania usługi serwisowej. Zaakceptowany protokół wykonania usługi uzupełniającej stanowi podstawę do wystawienia faktury za usługi uzupełniające. 5. ZAMAWIAJĄCY ma prawo do wykorzystania liczby godzin abonamentowych, przekraczającej limit miesięczny. W przypadku przekroczenia limitu trzymiesięcznego narastających godzin abonamentowych WYKONAWCA ma prawo do wystawienia faktury ZAMAWIAJĄCEMU za ponad limitowe usługi serwisowe według stawek za usługi uzupełniające. Niewykorzystane godziny abonamentowe przechodzą na kolejne okresy. Całkowite rozliczenie godzin abonamentowych nastąpi po zakończeniu trwania umowy. 6. Wynagrodzenie WYKONAWCY określone w ust. 3 i 4 płatne będzie za dany miesiąc kalendarzowy z dołu na podstawie faktury VAT wystawionej każdorazowo do 5-go dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym usługa była świadczona. 7. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek WYKONAWCY wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury. 8. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku dłużnika. 9. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności powodujących zwyżkę /zniżkę/ czynników cenotwórczych kształtujących wynagrodzenie niniejszej umowy w stopniu przekraczającym 10%, strony dopuszczają możliwość wcześniejszej zmiany wynagrodzenia. Strona żądająca zmiany zobligowana jest do wykazania podstaw żądania. 10. Strony postanawiają, że wynagrodzenie określone w załączniku, o którym mowa w ust. 2 i 3 będzie ulegać zmianom odpowiednio do wzrostu /zniżki/ podatku VAT. Zmiana obowiązywać będzie z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę podatku. 11. Brak porozumienia stron w zakresie zmiany wynagrodzenia, w warunkach, o których mowa w ustępach poprzedzających, stanowi podstawę do rozwiązania umowy przez stronę zainteresowaną, z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia Osobami uprawnionymi do reprezentowania WYKONAWCY w kwestiach dotyczących postanowień Umowy są. 2. Osobami uprawnionymi do reprezentowania ZAMAWIAJĄCEGO w kwestiach dotyczących postanowień Umowy są. 3. Strony zobowiązują się do pisemnego powiadamiania o zmianach osób odpowiedzialnych za kontakt w sprawach dotyczących Umowy oraz mediów i danych umożliwiających wymianę informacji pomiędzy Stronami. 4. Zmiany, o których mowa w ustępie powyżej będą dokonywane w formie pisemnych powiadomień i nie wymagają zmiany Umowy. 19

20 5. Strony ustalają, że WYKONAWCA wysyłał będzie informacje o wszelkich opublikowanych uaktualnieniach (Upgrade, Update) Oprogramowania aplikacyjnego na adres ZAMAWIAJĄCEGO 6. Adres serwera FTP oraz dane identyfikacyjne zostaną dostarczone ZAMAWIAJĄCEMU na karcie haseł w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy. 7. ZAMAWIAJĄCY przyjmuje do wiadomości, że WYKONAWCA może odmówić świadczenia usług wynikających z Umowy, jeżeli zapotrzebowanie na ich wykonanie zgłaszają osoby nie wykazane w ust ZAMAWIAJĄCY zapewni WYKONAWCY dostęp do wszelkich posiadanych informacji merytorycznie związanych ze świadczeniem usług w ramach Umowy, a uznanych przez Strony za konieczne dla świadczenia tych usług. WYKONAWCA zapewni poufność otrzymanych od ZAMAWIAJĄCEGO informacji zgodnie z postanowieniami 8 ust.2 Umowy. 2. WYKONAWCA zobowiązuje się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru swej działalności, świadczyć usługi ze szczególną starannością wymaganą dla usług tego rodzaju, uwzględniającą specyfikę działalności ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA oświadcza, że posiada, prawo do oferowania na rynku polskim Oprogramowania Aplikacyjnego oraz świadczenia usług objętych Umową a zobowiązania w stosunku do właściciela praw autorskich do Oprogramowania Aplikacyjnego precyzuje odrębne porozumienie pomiędzy WYKONAWCĄ a Autorem. 2. Aplikacje będące przedmiotem Umowy są chronione prawem autorskim wynikającym z przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA zobowiązują się solidarnie do respektowania tego prawa niezależnie od powstałych okoliczności. 3. Aplikacje, o których mowa w Umowie, nie mogą być bez pisemnej zgody WYKONAWCY, dzierżawione, najmowane lub przekazane osobom trzecim do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, podlegać cesji praw, odsprzedawane. 4. ZAMAWIAJĄCY nie może wykonywać samowolnie żadnych zmian w Aplikacjach, jak również zobowiązany jest do ich ochrony przed nieuprawnionym rozpowszechnianiem Niniejsza Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 2. Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w poufności wszelkich informacji pozyskanych w trakcie realizacji Umowy, co do których mogą powziąć podejrzenie, iż są poufnymi informacjami handlowymi lub, że jako takie traktowane są przez drugą stronę. W szczególności za dane takie uznaje się: dane osobowe pacjentów, dane osobowe pracowników ZAMAWIAJĄCEGO, dane finansowe ZAMAWIAJĄCEGO oraz jego kontrahentów. 3. ZAMAWIAJĄCY, jako Administrator Danych Osobowych w rozumieniu art. 7 pkt.4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002.r Nr 101, poz. 926 wraz z późn. zm.) powierza przetwarzanie zbioru danych osobowych i medycznych pacjentów WYKONAWCY. Dane osobowe przetwarzane będą przez WYKONAWCĘ wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy, określonego w 3. Przetwarzanie danych osobowych będzie obejmować czynności, o których mowa w art. 7 pkt. 2 powołanej Ustawy. 20

21 4. WYKONAWCA gwarantuje, że do przetwarzania danych osobowych pochodzących z Oprogramowania Aplikacyjnego dopuszczeni będą wyłącznie pracownicy WYKONAWCY, z zastrzeżeniem w ust WYKONAWCA oświadcza, że dostarczy w terminie 14 dni od dnia obowiązywania niniejszej Umowy, oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Umowy o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych podpisane przez personel WYKONAWCY wyznaczony do realizacji Umowy, w celu wydania jego członkom imiennych upoważnień, zgodnie z art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych. 6. Każdorazowo przy zmianie personelu WYKONAWCY wyznaczonego do realizacji Umowy, WYKONAWCA będzie zobligowany do dostarczenia oświadczeń dla nowo powołanych członków personelu. 7. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do kontroli przetwarzania powierzonych danych osobowych, a w szczególności realizacji obowiązku zabezpieczenia tych danych. ZAMAWIAJĄCY ma prawo realizacji obowiązku kontroli poprzez żądanie od WYKONAWCY udzielenia pisemnych wyjaśnień lub jeżeli okażą się one niewystarczające, poprzez inspekcję lokalizacji, w których przetwarzane są powierzone dane osobowe. 8. WYKONAWCA ma obowiązek zastosować się do wskazań ZAMAWIAJĄCEGO mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień lub poprawę stanu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. 9. Każdorazowo przekazanie danych osobowych zostaje potwierdzane w formie pisemnej, protokołem sporządzonym w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron Strony postanawiają, że WYKONAWCA będzie świadczył usługi stanowiące przedmiot Umowy własnymi siłami, przy udziale Serwisu. 2. W szczególnych wypadkach, po uzyskaniu zgody ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA może powierzyć wykonanie usług stanowiących przedmiot Umowy Autorom. W takiej sytuacji WYKONAWCA za Autorów ponosi odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania Za niedotrzymanie terminów świadczenia usług będących przedmiotem Umowy, a określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, ZAMAWIAJĄCY może naliczyć WYKONAWCY kary umowne: a) w wysokości 1% miesięcznego wynagrodzenia określonego w 4 ust. 2 Umowy za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do terminów wyrażonych w dniach, b) w wysokości 5 miesięcznego wynagrodzenia określonego w 4 ust. 2 Umowy za każdą godzinę zwłoki w odniesieniu do terminów wyrażonych w godzinach. 2. Naliczone kary umowne będą na bieżąco kompensowane z fakturą podlegającą realizacji. 3. WYKONAWCA może naliczyć ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne: w wysokości 2-krotności miesięcznego wynagrodzenia brutto określonego w 4 ust. 2 Umowy, za rozwiązanie Umowy w trybie określonym w 11 ust Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 5. W przypadku niedotrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO terminu płatności, WYKONAWCA ma prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie. 21

22 Każdej ze stron przysługuje prawo wcześniejszego rozwiązania umowy z zachowaniem 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia. 2. Umowa może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO w następujących sytuacjach: a) w przypadku, w którym WYKONAWCA realizuje prace objęte Umową w sposób rażąco nierzetelny lub w inny sposób naruszy rażąco jej postanowienia, b) wydania prawomocnego postanowienia o wszczęciu postępowania upadłościowego WYKONAWCY, połączonego z likwidacją majątku. 3. Umowa może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia przez WYKONAWCĘ w przypadku, jeśli opóźnienie z uiszczaniem miesięcznej płatności, o której mowa w 4 ust. 2 przekroczy 3 miesiące. 4. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy musi zostać złożone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i zawierać będzie szczegółowe uzasadnienie W przypadku, gdy Siła wyższa uniemożliwia wykonanie jakichkolwiek zobowiązań kontraktowych którejkolwiek ze stron Umowy, określony czas zobowiązań umownych będzie przedłużony o czas trwania Siły wyższej oraz odpowiednio o czas trwania jej skutków. 2. W przypadku, gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań umownych w związku z okolicznościami Siły wyższej druga strona musi być o tym poinformowana w formie pisemnej w terminie 3 dni od momentu zaistnienia tej okoliczności. 3. Gdy okoliczności Siły wyższej uniemożliwiają jednej ze Stron Umowy wywiązanie się ze swych zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 14 dni, strony Umowy mogą rozwiązać Umowę w całości lub w części. W przypadku rozwiązania Umowy w taki sposób, jej wykonanie i końcowe rozliczenie musi być uzgodnione i postanowione przez obie Strony Umowy ZAMAWIAJĄCY dopuszcza wprowadzenie nieistotnych zmian do umowy, które będą dla niego korzystne lub będą wynikały z jego możliwości płatniczych, względnie będą dokonane w interesie publicznym albo ważnym interesie ZAMAWIAJĄCEGO oraz zmian wysokości wynagrodzenia w sposób określony w 4 umowy. 2. Zmiany i uzupełnienia umowy pod rygorem nieważności mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksów, podpisanych przez obie strony. 3. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania we właściwym czasie o zdarzeniach mających istotne znaczenie dla realizacji niniejszej umowy. 4. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych z przepisami wykonawczymi. 5. Załącznikami, stanowiącymi integralną część niniejszej Umowy, będą: 1) szczegółowa wycena przedmiotu zamówienia ceny jednostkowe, 2) wykaz aplikacji objętych usługami serwisowymi oprogramowania simple erp, 3) oświadczenie o zobowiązaniu się do zachowania poufności, 4) obowiązki WYKONAWCÓW Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w zakresie realizacji zasad zintegrowanego systemu zarządzania (według norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2005, PN-N 18001:2004, ISO 22000:2005, ISO/IEC 27001:2005) W przypadku zaistnienia spraw spornych strony będą dążyć do ich załatwienia polubownie. 22

23 2. W razie nie dojścia do porozumienia strony poddadzą spór przed sąd powszechny siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 15. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla ZAMAWIAJĄCEGO i jeden dla WYKONAWCY. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA (stempel firmowy i podpisy osób działających w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO, wraz z pieczątkami imiennymi) (stempel firmowy i podpisy osób działających w imieniu WYKONAWCY, wraz z pieczątkami imiennymi) 23

24 Załącznik Nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr PN-9/13 Załącznik Nr 4 do umowy Nr PN-9/13 Obowiązki Wykonawców Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w zakresie realizacji zasad zintegrowanego systemu zarządzania (według norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2005, PN-N 18001:2004, ISO 22000:2005, ISO/IEC 27001:2005) 1. Zasady ogólne Przed przystąpieniem do realizacji umowy WYKONAWCA wyznacza osobę odpowiedzialną za przestrzeganie poniższych zobowiązań WYKONAWCA winien przestrzegać wymagań prawnych wynikających z treści umowy Pracownicy WYKONAWCY, zaangażowani w realizację dostaw powinni zostać przeszkoleni w zakresie obowiązujących aktów prawnych regulujących kwestie objęte zintegrowanym systemem zarządzania. Na żądanie WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY dostarczy rejestr obowiązujących przepisów prawnych WYKONAWCA zobowiązuje się poddać kontroli postępowania w zakresie realizacji zasad zintegrowanego systemu zarządzania na terenie ZAMAWIAJĄCEGO. ZAMAWIAJĄCY upoważnia do prowadzenia kontroli Pełnomocnika ds. Jkości oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy ds. Zarządzania Środowiskowego oraz ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy W przypadku zaistnienia wątpliwości w zakresie sposobu postępowania i braku stosownych uregulowań należy zwrócić się do Pełnomocnika ds. Jakości W razie zlecenia niektórych czynności związanych z dostawą podwykonawcom (np.: powierzenie transportu i doręczenia przedmiotu dostawy przewoźnikowi lub firmie kurierskiej) WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przez podwykonawców zasad określonych niniejszym dokumentem. 2. Obowiązki WYKONAWCY w zakresie zarządzania jakością Zapewnienie właściwej jakości dostarczanych wyrobów medycznych, urządzeń i materiałów zgodnej z: przepisami, normami, deklaracjami oraz próbkami zawartymi w ofercie Udostępnienie ZAMAWIAJĄCEMU atestów, certyfikatów, świadectw dopuszczeń oraz innych wymaganych dokumentów na wszystkie wyroby objęte umową i mogące być przedmiotem zamówień. Bezzwłoczna aktualizacja przekazanych w/w dokumentów w przypadkach utraty ich ważności Udzielanie wyjaśnień pracownikom ZAMAWIAJĄCEGO oraz uzgadnianie dalszego trybu postępowania w przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości przedmiotu dostawy Uczestniczenie w komisyjnym rozpakowaniu przedmiotu dostawy w razie stwierdzenia dostawy w uszkodzonym opakowaniu Bezzwłoczne rozpatrzenie otrzymanej pisemnej (również faxem i pocztą elektroniczną) reklamacji dotyczącej, uszkodzenia, wad jakościowych lub braków ilościowych przedmiotu dostawy. Terminowe udzielenie odpowiedzi na otrzymaną reklamację pisemną. Termin udzielenia odpowiedzi, w przypadku braku odmiennych wskazań, wynosi 7 dni od dnia otrzymania reklamacji Bezzwłoczna, w przypadku uznania zasadności reklamacji wymiana towaru wadliwego, lub uzupełnienie braku ilościowego. 24

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych z zakresu szczepień ochronnych dla pracowników CZG R-XXI wraz z prowadzeniem dokumentacji medycznej. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

W dniu.. r. w Poznaniu pomiędzy:

W dniu.. r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA Nr./../KS/13 wzór W dniu.. r. w Poznaniu pomiędzy: Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 51, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:. -. a Panią/Panem.

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA 03/./2009. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67

UMOWA 03/./2009. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 Załącznik nr 4 wzór umowy sprzęt medyczny jednorazowego użytku ZOZ Busko Zdrój 2009 UMOWA 03/./2009 zawarta w dniu... 2009 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej, 28 100 Busko Zdrój,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Kraków: Dostawa ręczników papierowych Numer ogłoszenia: 24753-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu r.

Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu r. Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu... 2017 r. pomiędzy: Pilchowickim Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o. ul. Główna 52, 44-144 Nieborowice, NIP: 969 153 74 85, zwanym

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... Zawarta w dniu 2010 roku w Brzesku pomiędzy: Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku ul. Piastowska 2 NIP 869-10-35-783 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez UMOWA (wzór) zawarta w dniu.... pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. UMOWA nr - Projekt

Załącznik nr 1 do SIWZ. UMOWA nr - Projekt UMOWA nr - Projekt Załącznik nr 1 do SIWZ zawarta w dniu. r. w Urzędzie Gminy Łaskarzew, ul. Rynek Duży im. Józefa Piłsudskiego 32 pomiędzy: GMINĄ ŁASKARZEW NIP 826-211-73-80 Regon 711582374 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108 Koszalin, 01.07.2015 r. ZS8-21.252.2015.EB Do Wykonawców Z A P Y T A N I E O F E R T O W E I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu r. w Gdańsku, pomiędzy:

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu r. w Gdańsku, pomiędzy: WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu... 20.. r. w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ nr postępowania ZP/ 465/055/U/11 POLITECHNIKĄ GDAŃSKĄ, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gabriela Narutowicza

Bardziej szczegółowo

pracowni przyrodniczej, prowadzonego przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach.

pracowni przyrodniczej, prowadzonego przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu.. 2016 r. w Daleszycach, pomiędzy Gimnazjum im. Jana Pawła II, ul. Sienkiewicza 11b, 26-021 Daleszyce, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM / STRONĄ, reprezentowaną przez.. a...,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Umowa zawarta w dniu. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 100 Skierniewice wpisanym do rejestru Wojewody Łódzkiego oraz do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ANNĘ TREPKA

UMOWA NR ANNĘ TREPKA UMOWA NR Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA ANNĘ TREPKA działającego

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM zawarta w Skawinie, w dniu..r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU 62-035 KÓRNIK, ul. Parkowa 5, tel. 61-8170-033; fax. 61-8170-166; www.idpan.poznan.pl e-mail: idkornik@man.poznan.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR ZP/37/2014/RARR Załącznik nr 9 do siwz Wzór umowy Umowa nr Zawarta w dniu...2014 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU MAZURY GARBATE 19-400 Olecko, Plac Wolności 22 Tel./fax (087) 520 20 59; (087) 520 25 16 www.przystanek.pl rok@przystanek.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia r)

Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia r) Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia 23.11.2017r) W dniu w Radomiu pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o., ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, zarejestrowanymi przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r. Chojnów, 18.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów działający w imieniu Gminy Miejskiej Chojnów zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Płock: Dzierżawa aparatu i zakup odczynników do badań immunohistochemicznych dla Zakładu Patomorfologii Numer ogłoszenia: 32708-2014; data zamieszczenia: 29.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Lp. Asortyment Jedn.

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez UMOWA (wzór) zawarta w dniu.... pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2009 (PROJEKT)

UMOWA NR /2009 (PROJEKT) UMOWA NR /2009 (PROJEKT) zawarta w dniu roku w Radomiu pomiędzy Radomskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Administrator Sp. z o.o. ul. Waryńskiego 16 A 26-600 Radom NIP 796 00 24 084, KRS 0000119241,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia pn. Budowa wiaty

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia pn. Budowa wiaty Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY na wykonanie zamówienia pn. Budowa wiaty Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę: Cena wykonania

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 UMOWA wzór

Załącznik nr 3 UMOWA wzór Załącznik nr 3 UMOWA wzór 1 zawarta w dniu.2008 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej, 28-100 Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 Numer KRS 0000005019 zwanym dalej Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SIWZ sukcesywna dostawa materiałów budowlanych: skrzydła drzwiowe+ościeżnice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Prowadzony z zachowaniem zasad określonych w

Bardziej szczegółowo

1. Termin realizacji umowy: sukcesywnie od dnia podpisania niniejszej umowy, tj.

1. Termin realizacji umowy: sukcesywnie od dnia podpisania niniejszej umowy, tj. $ 1.! " " # # zawarta w Białymstoku w dniu., % & ' ( ) * & + &, * & + -. pomiędzy $ -, NIP 542-2-84-619, REGON 2333177, reprezentowanym przez Dyrektora, zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, a.,

Bardziej szczegółowo

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU 62-035 KÓRNIK, ul. Parkowa 5, tel. 61-8170-033; fax. 61-8170-166; www.idpan.poznan.pl e-mail: idkornik@man.poznan.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

55-095 Mirków, tel. (71) 315 20 50, tel/fax: (71) 315 20 60

55-095 Mirków, tel. (71) 315 20 50, tel/fax: (71) 315 20 60 Długołęka, dnia 30 grudnia 2013 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce ul. Szkolna 40 " a", 55-095 MIRKÓW NIP: 911-13-45-497 tel. i fax.(o71) 315-20 - 60 e-mail: dlugoops@poczta.onet.pl ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Wzór umowy. zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA. Wzór umowy. zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie Pl. Piłsudskiego 9,00-078 Warszawa, wpisanym do rejestru instytucji kultury pod numerem

Bardziej szczegółowo

Umowa o konserwacji nr

Umowa o konserwacji nr Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr... na zakup i dostawę materiałów budowlanych i hydraulicznych zawarta w dniu.. 2013 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków Kraków, dnia 05.12.2013r. DZPiZ 271-324/2013 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę listew przypodłogowych PCV do wykładzin PCV. Numer sprawy 324/ZP/2013

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9. Umowa nr (wzór)

Załącznik nr 9. Umowa nr (wzór) Załącznik nr 9 Umowa nr (wzór) W dniu. r. roku pomiędzy: Teatrem Muzycznym Capitol, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 031/13. JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr z siedzibą w: Warszawa ul. Banacha 2, NIP: , REGON:

Nr sprawy 031/13. JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr z siedzibą w: Warszawa ul. Banacha 2, NIP: , REGON: UMOWA NR (PROJEKT) na zakup i dostawę urządzeń do ochrony dokumentów i materiałów zawierających informacje niejawne (sejfy) dla instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 2063 zawarta w dniu...2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Polski Związek Jeździecki, z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa nr PK_II_7_2016

Istotne postanowienia umowy. Umowa nr PK_II_7_2016 Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy Umowa nr PK_II_7_2016 Zawarta w dniu... 2016 roku w Bydgoszczy pomiędzy : Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Dostawa kruszywa o granulacji 0 63 mm. Nr postępowania 2 / ZP / 2007

Dostawa kruszywa o granulacji 0 63 mm. Nr postępowania 2 / ZP / 2007 Komunalne Gospodarstwo Pomocnicze /KGP/ 98 100 Łask ul. Objazdowa 4 tel. 0...43 675 2648; fax 0...43 675 30 65 NIP 831 154 99 85 Nr konta: Bank PEKAO S.A. I O / Łask 68124032881111000028108043 e- mail:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy:

Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Wzór umowy Egz. nr... Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie 70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47, NIP 851-030-96-92, REGON 810903040, zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr Między Finansującym: z siedzibą w..., ul przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kraj owego Rejestru Sądowego pod nr KRS którego reprezentuje, NIP

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne, cz. I (druk i dostawa broszur zszywanych, Pisma PG, wydruków próbnych)

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne, cz. I (druk i dostawa broszur zszywanych, Pisma PG, wydruków próbnych) WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne, cz. I (druk i dostawa broszur zszywanych, Pisma PG, wydruków próbnych) Załącznik nr 6a do SIWZ nr postępowania ZP/434/055/U/12 Zawarta w dniu... 20.. r. w Gdańsku, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014. zawarta dnia...

UMOWA NR /2014. zawarta dnia... UMOWA NR /2014 zawarta dnia... pomiędzy: Podmiot leczniczy- nr księgi rejestrowej 000000006661 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Położniczo-Operacyjny im św. Elżbiety Sp. z o.o., adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2017. I. Zamawiający oraz Wykonawca występujący w treści niniejszej umowy samodzielnie nazywani są Stroną, występujący łącznie Stronami.

Umowa nr /2017. I. Zamawiający oraz Wykonawca występujący w treści niniejszej umowy samodzielnie nazywani są Stroną, występujący łącznie Stronami. Umowa nr /2017 zawarta w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie (00-608), przy al. Niepodległości 188b, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) UMOWA Nr.

UMOWA (projekt) UMOWA Nr. UMOWA (projekt) UMOWA Nr. z dnia...2015 r. we Wrocławiu, pomiędzy: Powiatem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław posiadającym NIP: 897-16-47-961; REGON: 931-934-816,

Bardziej szczegółowo

...z siedzibą w... przy ul... NIP.; REGON...

...z siedzibą w... przy ul... NIP.; REGON... Znak sprawy: 1/ZP/2012 Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR... /część III zamówienia w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./ /2017 WZÓR

UMOWA NR./ /2017 WZÓR UMOWA NR./ /2017 WZÓR zawarta w dniu... 2017 r. w Katowicach, pomiędzy: Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna, 40 026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / Wzór

UMOWA NR / Wzór załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR / 2013 - Wzór na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, zawarta w Słupku

Bardziej szczegółowo