REGULAMIN Udostępniania amatorskich materiałów filmowych Moje TV

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN Udostępniania amatorskich materiałów filmowych Moje TV"

Transkrypt

1 REGULAMIN Udostępniania amatorskich materiałów filmowych Moje TV Załącznik Nr 1 do REGULAMINU USŁUGI STREFA KIBICA Niniejszy Regulamin Udostępniania amatorskich materiałów filmowych LechTV Online Moje TV (dalej Regulamin) został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu LechTV Online Moje TV stanowiącego część Usługi Strefa Kibica znajdującego się pod adresem internetowym Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Dostawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują zasady opisane w Regulaminie Usługi Strefa Kibica. I. Definicje Dostawca usługi - KKS Lech Poznań Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Bułgarska 5/7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem , posiadająca kapitał zakładowy w wysokości ,00 zł, pokryty w całości internetowa usługa elektroniczna, służąca do przesyłania wiadomości tekstowych oraz plików utwór audiowizualny - plik w formacie (avi, mpg, mpeg, mov, wma, 3gp) o wielkości nie przekraczającej 3 Mb, zawierający materiały fotograficzne i audiowizualne, dokumentujące wszelkie wydarzenia związane z Lechem Poznań w szczególności mecze. Autor każda osoba, która prawidłowo wypełni formularz Oświadczenie autora i prześle go do Dostawcy wraz z załączonym utworem audiowizualnym, do którego jest właścicielem majątkowych i niemajątkowych praw autorskich. W przypadku osób poniżej osiemnastego roku życia, wymagana jest zgoda opiekuna prawnego. II. Postanowienia Ogólne 1. Przedmiotem działalności jest usługa LechTV Online Moje TV (dalej również Usługa) polegająca na umożliwieniu Autorom zamieszczania amatorskich materiałów filmowych (utwory audiowizualne) w LechTV Online Moje TV na stronie internetowej (dalej również strona internetowa) oraz udostępniania Użytkownikom wszystkich utworów audiowizualnych zamieszczonych na stronie internetowej. 2. Nazwa Usługi, jej koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie podlegają ochronie prawnej.

2 3. Materiałów umieszczonych w ramach LechTV Online dostępne są tylko dla Użytkowników. III. Zamieszczanie utworów audiowizualnych na stronie LechTV Online 1. Zamieścić Utwór audiowizualny w LechTV Online Moje TV może każda osoba, która: a) jest właścicielem praw autorskich nadesłanego Utworu audiowizualnego, b) wypełni prawidłowo oświadczenie umieszczone na stronie internetowej c) prześle oświadczenie wraz z Utworem audiowizualnym na adres 2. Każdy Autor może zamieścić w LechTV Online Moje TV dowolną liczbę utworów audiowizualnych. 3. Autor wysyłając utwór audiowizualny do Dostawcy usługi wyraża zgodę na zamieszczenie utworów audiowizualnych w LechTV Online Moje TV ; 4. Filmy nadesłane przez Autorów spełniające warunki niniejszego regulaminu zostaną umieszczone na stronie internetowej i udostępnione innym Użytkownikom na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 5. Autor wysyłając utwór audiowizualny do Dostawcy usługi zobowiązuje się w szczególności do: a) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Dostawcy oraz innych Osób, b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych osób, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych osobach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu, c) podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Dostawcy, Użytkowników i innych Osób. 6. Autor oświadcza, że utwory audiowizualne i dane osobowe, umieszczane przez niego w LechTV Online Moje TV, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Autor oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych Osób.

3 7. Autor, umieszczając utwór audiowizualny w LechTV Online Moje TV oraz podane w nim dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników. Autor zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Dostawcy w przypadku jego nieodpłatnego wykorzystania i kopiowania w celach związanych z działalnością LechTV Online Moje TV, jak również ich usunięcia. 8. Osoba, która wysłała do Dostawcy utwór audiowizualny zwalnia Dostawcę od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z faktem, że w dacie zamieszczenia Utworu audiowizualnego w LechTV Online Moje TV autorskie prawa majątkowe lub prawo do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z Utworu audiowizualnego nie będą przysługiwać tej osobie w zakresie, w jakim następuje ich przeniesienie na podstawie niniejszego punktu lub autor nie posiada zgody osób trzecich będących postaciami pierwszoplanowymi na wykorzystanie ich wizerunku. 9. Dostawca zastrzega sobie prawo do usunięcia utworu audiowizualnego zamieszczonego przez Autora, którego działania uzna za szkodliwe dla LechTV Online Moje TV bądź Użytkowników, lub innych osób które łamią którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu. 10. Dostawca zabrania używania słów powszechnie uznawanych za obelżywe lub wulgarne. 11. Dostawca zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości zamieszczenia w LechTV Online Moje TV Utworu audiowizualnego jeżeli jego treść narusza dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub Dostawcy, rozpowszechnia treści o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszając zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, informacje naruszające godność ludzką, raniące przekonania religijne lub polityczne, dyskryminujące ze względu na rasę, płeć lub narodowość, mogące zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich, mogące sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska, nawołujących do wojen i terroryzmu lub innych łamiących prawo polskie lub prawa autorskie osób trzecich. Od decyzji Organizatora nie ma odwołania. 12. Dostawca zastrzega również uprawnienie do odrzucania lub usuwania ze strony LechTV Online Moje TV utworów audiowizualnych jeżeli naruszą one postanowienia niniejszego Regulaminu.

4 IV. Odpowiedzialność 1. Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu LechTV Online Moje TV wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na kontach Użytkowników. 2. Autor zobowiązuje się wypełniać formularz Oświadczenie autora zgodnie z prawdą i oświadcza, że wszelkie treści tam podane, w tym dane osobowe, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. W przypadku powzięcia przez Dostawcę wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Autora danych w formularzu Oświadczenie autora, uzyskuje on uprawnienie do wezwania Autora do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych, a po bezskutecznym zawezwaniu Autora odmówić zamieszczenia utworu audiowizualnego w LechTV Online Moje TV albo usunięcia już zamieszczonego utworu audiowizualnego z LechTV Online Moje TV. 3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji LechTV Online Moje TV, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni. 4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane przez Autorów.. Treści umieszczane przez Autorów nie są poglądami i opiniami twórców LechTV Online Moje TV. Dostawca zastrzega sobie jednak prawo do: nie publikowania, redagowania bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszający zasady współżycia społecznego. Autor zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Dostawcy bądź innych Osób, których prawo zostanie naruszone. 5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania LechTV Online Moje TV. 6. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem utworu audiowizualnego lub osobistego wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Autor, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby

5 V. Przepisy końcowe 1. Regulamin będzie udostępniony na stronie internetowej oraz na życzenie, wszystkim osobom w siedzibie Organizatora. 2. Prawo do składania reklamacji przysługuje tylko Użytkownikom. Reklamacje należy złożyć w formie pisemnej na adres Dostawcy, z dopiskiem na kopercie "LechTV Online Moje TV. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, login Użytkownika adres , z którego zostało wysłane zgłoszenie, jak również opis podstaw reklamacji i czytelny podpis. 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Dostawcę w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Użytkownik zostanie powiadomiony pisemnie. Decyzja Dostawcy jest ostateczna. W przypadku wyczerpania środków reklamacji, spory będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 4. Każda osoba, która uzna, iż zamieszczony w LechTV Online Moje TV utwór audiowizualny narusza jej prawa, ma prawo zwrócić się do Dostawcy z wnioskiem o usunięcie utworu audiowizualnego wskazując podstawę swych twierdzeń. Dostawca w ciągu 24h zawiesi dostęp do zakwestionowanego Utworu audiowizualnego i skontaktuje się z Autorem utworu audiowizualnego z żądaniem udzielenia wyjaśnień. Brak wyjaśnień oznacza obowiązek Dostawcy do usunięcia zakwestionowanego Utworu audiowizualnego. Brak możliwości kontaktu z Autorem spowodowany podaniem nieprawdziwych danych w formularzu Oświadczenie autora jest jednoznaczne ze złamaniem Regulaminu i automatycznym usunięciem utworu audiowizualnego. 5. W przypadku uzyskania wiarygodnych wyjaśnień ze strony Autora zakwestionowanego Utworu audiowizualnego, Dostawca przedstawi je osobie wnioskującej usunięcie Utworu audiowizualnego. W przypadku nie dającego się rozstrzygnąć sporu Dostawca trwale usunie zakwestionowany Utwór audiowizualny.

1. Wstęp. 2. Czym jest serwis internetowy www.ioze.pl? 3. Definicje

1. Wstęp. 2. Czym jest serwis internetowy www.ioze.pl? 3. Definicje 1. Wstęp Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu ORIS

Regulamin Portalu ORIS Regulamin Portalu ORIS Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania platformy komunikacyjnej (serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu program-mentor.pl

Regulamin serwisu program-mentor.pl Regulamin serwisu program-mentor.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Portali internetowych TIME S.A.

Regulamin korzystania z Portali internetowych TIME S.A. Regulamin korzystania z Portali internetowych TIME S.A. Definicje: TIME S.A. TIME Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie kampanii 1% podatku dla podopiecznych Fundacji Pociechom. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin współpracy w zakresie kampanii 1% podatku dla podopiecznych Fundacji Pociechom. 1 Postanowienia ogólne Regulamin współpracy w zakresie kampanii 1% podatku dla podopiecznych Fundacji Pociechom 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram. 1 Wstęp

Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram. 1 Wstęp Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego www.budogram.pl, w tym jego wersji mobilnej, udostępnionego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO WWW.POLITYCZNIE.PL ORAZ POLITYKA OCHRONY PRAW AUTORSKICH

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO WWW.POLITYCZNIE.PL ORAZ POLITYKA OCHRONY PRAW AUTORSKICH REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO WWW.POLITYCZNIE.PL ORAZ POLITYKA OCHRONY PRAW AUTORSKICH I. DEFINICJE 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH W RAMACH PORTALU PLUSC

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH W RAMACH PORTALU PLUSC REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH W RAMACH PORTALU PLUSC I. Informacje ogólne 1. Portal PLUSC oferuje bezpłatną i unikalną w kraju e-usługę ZDARZENIE skierowaną do ogółu odbiorców. Dostarcza

Bardziej szczegółowo

2. Serwis SportFolio.pl, domena oraz wszelkie jego zasoby w całości należą do ATRIUM MEDIA, REGON: 142658100

2. Serwis SportFolio.pl, domena oraz wszelkie jego zasoby w całości należą do ATRIUM MEDIA, REGON: 142658100 I. Postanowienia początkowe 1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania serwisu społecznościowego SportFolio.pl. Regulamin ten został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium

Bardziej szczegółowo

2 Definicje pojęć zawartych w regulaminie

2 Definicje pojęć zawartych w regulaminie 1 Preambuła Niniejszy Regulamin opracowano w zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa. Regulamin definiuje warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu Playarena.pl.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO AKTORZY POLSCY www.aktorzypolscy.pl

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO AKTORZY POLSCY www.aktorzypolscy.pl REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO AKTORZY POLSCY www.aktorzypolscy.pl SPIS TREŚCI: Art. 1. WSTĘP Art. 2. DEFINICJE Art. 3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU Art. 4. UCZESTNICTWO W SERWISIE i RODZAJE

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego bohaterdomu.pl

Regulamin serwisu internetowego bohaterdomu.pl Definicje Regulamin serwisu internetowego bohaterdomu.pl 1. Leroy Merlin Polska: Leroy Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 72, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNEST www.interne.st. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU INTERNEST www.interne.st. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU INTERNEST www.interne.st 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, ustala zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę INTERNEST Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia wstępne

1 Postanowienia wstępne REGULAMIN PORTALU TWOJABIBLIA.PL 1 Postanowienia wstępne 1. Portal TwojaBiblia.pl jest udostępniany przez Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Adres e-mail Użytkownika Awaria Hasło Komentarz Konto Użytkownika (Konto, profil) Nazwa Użytkownika (login) Rejestracja

I. Definicje. Adres e-mail Użytkownika Awaria Hasło Komentarz Konto Użytkownika (Konto, profil) Nazwa Użytkownika (login) Rejestracja I. Definicje. 1.1. Ilekroć w Regulaminie występują poniższe pojęcia, należy je zrozumieć w następujący sposób: 1.1.1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usług określonych w niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.PRZEPISY.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.PRZEPISY.PL REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.PRZEPISY.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy (dalej:,,regulamin ) określa zasady korzystania z portalu internetowego pod adresem www.przepisy.pl (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu Internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN vod-player.pl obowiązuje od dnia 01 marca 2015 roku

REGULAMIN vod-player.pl obowiązuje od dnia 01 marca 2015 roku REGULAMIN vod-player.pl obowiązuje od dnia 01 marca 2015 roku 1. DEFINICJE 1.1. SERWIS Serwis jest to zespół środków technicznych wraz z oprogramowaniem Usługodawcy służące do przekazu treści audiowizualnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną dla portalu internetowego o nazwie Internetowy Serwis Filmowy FILMFORUM.PL.

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną dla portalu internetowego o nazwie Internetowy Serwis Filmowy FILMFORUM.PL. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną dla portalu internetowego o nazwie Internetowy Serwis Filmowy FILMFORUM.PL 1 Słownik pojęć W rozumieniu niniejszego regulaminu niżej wymienione pojęcia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Witryna grupa powiązanych ze sobą, w celu poszerzenia funkcjonalności, stron internetowych;

Witryna grupa powiązanych ze sobą, w celu poszerzenia funkcjonalności, stron internetowych; Regulamin 1. Postanowienia ogólne Postanowienia określone w niniejszym Regulaminie określają zakres i warunki korzystania z Usług przez Usługodawcę, który zamawiając Usługi oświadcza, że akceptuje go w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTBOOK Z DNIA 02.11.2009

REGULAMIN DOTBOOK Z DNIA 02.11.2009 I. Postanowienia ogólne Artykuł 1. Wstęp REGULAMIN DOTBOOK Z DNIA 02.11.2009 Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisów internetowych administrowanych przez TIME S.A. Definicje

Regulamin korzystania z serwisów internetowych administrowanych przez TIME S.A. Definicje Regulamin korzystania z serwisów internetowych administrowanych przez TIME S.A. 1 Definicje 1. TIME S.A. TIME Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, zarejestrowana w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU Copyfight.pl 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU Copyfight.pl 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU Copyfight.pl 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa sposób korzystania ze strony internetowej www.copyfight.pl przez Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych. 2. Strona internetowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Rezumey.pl

Regulamin serwisu Rezumey.pl Regulamin serwisu Rezumey.pl 1. Definicje 2. Zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną 3. Zakres odpowiedzialności 4. Rejestracja i Konto 5. Dane osobowe 6. Korzystanie z usług Rezumey.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU jak-naprawic.info POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SERWISU jak-naprawic.info POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU jak-naprawic.info POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Definicje: a. Regulamin niniejszy regulamin b. Usługodawca Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ekspertów i Blogerów Streetcom

Regulamin Ekspertów i Blogerów Streetcom Regulamin Ekspertów i Blogerów Streetcom I. Postanowienia ogólne 1 Definicje pojęć 1. Administrator Danych Osobowych - Streetcom Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu Holly Model Look

Regulamin portalu Holly Model Look Regulamin portalu Holly Model Look I. Definicje: Centrum Filmowym ATV- Centrum Filmowym ATV Jerzy Dworczyk z siedzibą ul. Piotrkowska 68 lok.32, 90-105 Łódź wpisany do ewidencji działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo