REGULAMIN. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy ROZDZIAŁ I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy ROZDZIAŁ I"

Transkrypt

1 REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin opracowany jest na podstawie: 1 1. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm.), 2. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2012r. poz. 457 z póżn. zm.), 3. rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z , str. 1) 4. ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), 5. ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. nr 220, poz z późn. zm.), 6. kodeksu postępowania administracyjnego, 7. kodeksu cywilny, 8. kodeksu postępowania cywilnego. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o: 2 1. Urzędzie - należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy, 2. Dyrektorze należy rozumieć Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy, 3. Ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 4. Rozporządzeniu należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej, 5. Bezrobotnym oznacza to osobę spełniającą przesłanki art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy, 6. Absolwencie CIS oznacza to absolwenta centrum integracji społecznej, o którym mowa w art. 2 pkt 1a ustawy z dnia 13 czerwca 2003r.o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011r. Nr 43, poz. 225 i nr 205, poz. 1211), 7. Absolwencie KIS oznacza to absolwenta klubu integracji społecznej, o którym mowa w art. 2 pkt 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011r. Nr 43, poz. 225 i nr 205, poz. 1211), 8. Przeciętnym wynagrodzeniu należy przez to rozumieć przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa

2 Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 9. Komisji - oznacza to Komisję ds. Instrumentów Rynku Pracy powołaną przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy, 10. Regulaminie oznacza to Regulamin w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnicy, 11. Umowie oznacza to umowę o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (umowa o dofinansowanie) zawartą pomiędzy Powiatem Oleśnickim reprezentowanym przez Starostę Powiatu Oleśnickiego w imieniu, którego na podstawie udzielonego upoważnienia działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy a bezrobotnym, absolwentem CIS lub absolwentem KIS, 12. Wniosku należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS, 13. Kwalifikacje zawodowe oznacza to kwalifikacje do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczone dyplomem, świadectwem, lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu, 14. Doświadczenie zawodowe oznacza to doświadczenie uzyskane w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, co najmniej 6 miesięcy Starosta, z upoważnienia, którego działa Dyrektor, może przyznać ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej zwane dalej dofinansowaniem, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności w wysokości określonej w umowie, jednak nie wyższej niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. 2. Środki, o których mowa w ust. 1 stanowią pomoc de minimis w rozumieniu aktualnie obowiązujących aktów prawnych. Wartość przyznanej pomocy zostanie określona w zaświadczeniu o pomocy de minimis wydanym w dniu zawarcia umowy o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. 3. Dyrektor każdorazowo określa dodatkowo kryteria oceny wniosków, jeżeli będą one wynikać z wytycznych dot. realizowanych programów Środki, o których mowa w 3 ust. 1 Regulaminu nie mogą być przyznane bezrobotnemu, jeżeli: 1) w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku: a) odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie oraz udziału w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy, b) przerwał z własnej winy szkolenie, staż, realizację indywidualnego planu działania, udział w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy, wykonywanie prac społecznie użytecznych lub inną formę pomocy określoną w ustawie, c) po skierowaniu nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie, 2

3 2. Środki, o których mowa w 3 ust. 1 Regulaminu mogą być przyznane bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS jeżeli: 1) nie otrzymał dotychczas bezzwrotnych środków z Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, 2) nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania zakończył działalność gospodarczą w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, 3) nie był w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2012r. poz. 768 z późn. zm.), 4) zobowiązał się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania, 5) nie podejmie zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, 6) nie złożył wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na złożenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, 7) złożył wniosek kompletny i prawidłowo sporządzony. 3. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 2, Powiatowy Urząd Pracy może żądać złożenia dodatkowych dokumentów. 1. Środki na podjęcie działalności gospodarczej, o których mowa w 3 ust. 1, nie mogą być przeznaczone na: 5 1) opłaty eksploatacyjne (prąd, woda, telefon, czynsz, dzierżawa, paliwo itp.), opłaty administracyjne, rejestracyjne, składki ZUS, wynagrodzenia pracowników wraz z podatkami), 2) koszty podłączenia wszelkich mediów (np. linii telefonicznych, internetu) oraz koszty abonamentów, 3) ubezpieczenia, podatki, akcyzę, 4) wycenę rzeczoznawcy majątkowego, 5) zakup środków od współmałżonka, krewnych w linii prostej, rodzeństwa ani powinowatych w linii prostej lub osób, z którymi wnioskodawca pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, 6) koszty budowy, remontu lokali i budynków, 7) zakup samochodów, 8) towar handlowy w kwocie przewyższającej 30% przyznanej dotacji, 9) reklamę w kwocie przewyższającej 15% przyznanej dotacji, 10) handel obwoźny, 11) handel przez Internet, 12) finansowanie umów leasingu, kredytowych i pożyczkowych, 13) koszty przesyłki i dostawy, transportu, przygotowania, pakowania, 3

4 Ponadto środków nie udziela się gdy: 14) gdy współmałżonek bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS prowadzi działalność gospodarczą w tym samym zakresie o jaki wnioskuje bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS, 15) gdy bezrobotny, absolwent CIS, lub absolwent KIS wskazuje jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej adres, pod którym jest już prowadzona działalność gospodarcza w zakresie o jaki wnioskuje (decyduje przedmiot działalności gospodarczej wg PKD), 16) gdy bezrobotny, absolwent CIS, lub absolwent KIS wnioskuje o przejęcie działalności gospodarczej od innego podmiotu. Przez przejęcie działalności gospodarczej rozumie się sytuację, w której nastąpi odkupienie środków trwałych i obrotowych od podmiotu, o którym mowa powyżej oraz prowadzenie działalności o tym samym profilu i w tym samym miejscu. 2. Wydatkowanie przyznanych środków, o których mowa w 3 ust. 1 Regulaminu dokumentowane będzie na podstawie faktur, rachunków, umów kupna - sprzedaży lub innych dokumentów potwierdzających wiarygodność wydatków po uzyskaniu akceptacji Komisji. Dokumenty wymienione wyżej powinny zawierać następujące dane: - dane sprzedawcy oraz dane nabywcy, - datę wystawienia dokumentu, - datę sprzedaży (datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi), - nazwa (rodzaj) zakupionego towaru lub usługi, - forma i termin zapłaty. Nie zostaną uwzględnione w rozliczeniu wydatki dokumentowane w formie paragonów fiskalnych oraz faktur uproszczonych. 3. W przypadku zakupu towarów na podstawie umowy kupna-sprzedaży, cena zakupu nie może być niższa niż kwota 1000 zł. Od zawartej umowy kupna-sprzedaży Strony umowy zobowiązane są odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych. W przypadku wątpliwości Urzędu dotyczących wartości rzeczy zakupionej w ramach umowy cywilnoprawnej Urząd może zażądać dokonania wyceny rzeczoznawcy majątkowego, której koszt poniesie bezrobotny. 4. W ramach przyznanych środków, o których mowa w 3 ust. 1 Regulaminu, nie zostaną rozliczone towary i usługi zakupione w formie współwłasności. W przypadku zakupów realizowanych za pośrednictwem osób trzecich (płatność przez system PayU, PayPal, itp.) wymagane jest dostarczenie potwierdzenia informacji (od sprzedawcy) o zapłacie za zakupiony towar/usługę z podaniem daty zapłaty. 5. Za poniesienie wydatku uznaje się dzień dokonania zapłaty tj. dokonania przelewu, zapłaty gotówką, płatność kartą płatniczą. ROZDZIAŁ II TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW 7 1. Informacje dotyczące terminu naboru, rozpatrzenia i realizacji wniosków zamieszczane są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy, na tablicach ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz w filiach. 4

5 2. Bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS zamierzający podjąć działalność gospodarczą składa w Urzędzie wniosek o przyznanie z FP jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na druku Powiatowego Urzędu Pracy z odpowiednimi załącznikami. 3. Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne i prawidłowo wypełnione wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku. 4. Do wniosku bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS zobowiązany jest dołączyć informacje o otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis w następującym zakresie: 1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności bezrobotnego i zamierzonej do prowadzenia przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, 8 1. Wnioski, o których mowa w 7 ust. 2 rozpatrywane są i opiniowane przez Komisję ds. Instrumentów Rynku Pracy powołaną przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy. 2. Prace Komisji są oparte na zasadach: jawności, równego traktowania bezrobotnych, absolwentów CIS lub absolwentów KIS wnioskujących o przyznanie środków, bezstronności i pisemności postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wiedzą i doświadczeniem osób wchodzących w skład Komisji. 3. Przy rozpatrywaniu wniosków Komisja w szczególności bierze pod uwagę następujące kryteria: 1) zgodność posiadanych przez bezrobotnego kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego z rodzajem planowanej działalności gospodarczej, 2) rodzaj działalności gospodarczej, 3) zasadność zakupów, 4) osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji ( ), 5) okres pozostawania w ewidencji osób bezrobotnych, 6) miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (np. lokal). 4. Informacja o kryteriach wymienionych w ust. 3, jest jawna i podana do powszechnej informacji na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy, na tablicach ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz filiach. 5. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Komisję, Urząd może zweryfikować dane zawarte we wniosku oraz dokonać oględzin lokalu w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza poprzez przeprowadzenie wizyty monitorującej. W przypadku podania we wniosku nieprawdziwych informacji lub stwierdzenia innych nieprawidłowości Dyrektor odmawia uwzględnienia wniosku. 5

6 6. O uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku Dyrektor Urzędu powiadamia bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS pisemnie w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów. 7. W przypadku nieuwzględnienia wniosku, pismo o którym mowa w ust. 6, zawiera również uzasadnienie odmowy. 8. W przypadku dużej ilości wniosków i ograniczonej ilości środków na ten cel, preferowane będą wnioski składane przez bezrobotnych, dla których Urząd jest właściwy ze względu na miejsce zarejestrowania jako osoba bezrobotna oraz absolwentów CIS lub absolwentów KIS z terenu powiatu oleśnickiego oraz tych, którzy wskażą miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie powiatu oleśnickiego, a także które w opinii Komisji w najwyższym stopniu spełniają kryteria wymienione w ust Wnioski osób bezrobotnych, absolwentów CIS lub absolwentów KIS posiadających zaległości w ZUS i Urzędzie Skarbowym z tytułu prowadzonej w przeszłości działalności gospodarczej, będą rozpatrzone odmownie przez Dyrektora Urzędu. ROZDZIAŁ III PODSTAWOWE POSTANOWIENIA UMOWY 9 1. Umowa o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej powinna zawierać w szczególności, zobowiązanie bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS do: 1) prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy: do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego, 2) wydatkowania otrzymanych środków zgodnie z przeznaczeniem w okresie wskazanym w umowie, tj. od dnia zawarcia umowy do 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej, 3) złożenia rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków w terminie określonym w umowie, nieprzekraczającym dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej, 4) zwrotu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania do zwrotu, otrzymanych środków wraz z odsetkami, jeżeli prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszone zostały inne warunki umowy, 5) zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania, w terminie: a) określonym w umowie o dofinansowanie, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia złożenia przez bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, b) 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS w przypadku, gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu. 6

7 Za moment dokonania zwrotu środków uznaje się dzień wpływu tych środków na konto Urzędu, 6) zwrotu środków otrzymanych, a niewykorzystanych przez bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS na konto Urzędu w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Za moment dokonania zwrotu uznaje się dzień wpływu tych środków na konto Urzędu. 2. W rozliczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 bezrobotny zobowiązany jest wykazać kwoty wydatków z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Rozliczenie zawiera informacje czy bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS przysługuje prawo do zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego podatku naliczonego, dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej dotacji. 3. Umowa o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz jej zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Zawarcie umowy uzależnione jest od odpowiedniego zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków. Termin złożenia zabezpieczenia zwrotu dofinansowania określa Dyrektor. 5. W trakcie realizacji umowy, upoważnieni przez Dyrektora pracownicy przeprowadzają wizyty monitorujące mające na celu ocenę prawidłowości wykonania Umowy. 6. W przypadku śmierci bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS w okresie od dnia zawarcia umowy do upływu 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, urząd dochodzi zwrotu wypłaconego dofinansowania w wysokości proporcjonalnej do okresu nieprowadzenia tej działalności. Od kwoty podlegającej zwrotowi nie nalicza się odsetek ustawowych. ROZDZIAŁ IV ZABEZPIECZENIE PRAWIDŁOWEGO WYKORZYSTANIA PRZYZNANYCH ŚRODKÓW Dopuszczalne formy zabezpieczenia środków, to: 1) poręczenie, 2) weksel z poręczeniem wekslowym (aval), 3) gwarancja bankowa, 4) zastaw na prawach lub rzeczach, 5) blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym, 6) akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika, 2. Do ustanowienia prawnego zabezpieczenia zwrotu środków na podjecie działalności gospodarczej wymagana jest zgoda współmałżonka złożona na piśmie w obecności pracownika Urzędu (nie dotyczy sytuacji, w której małżonkowie mają rozdzielność majątkową) W przypadku zabezpieczenia, o którym mowa w 10 ust. 1 pkt 1 Regulaminu, wymagane jest udzielenie poręczenia zgodnie z przepisami prawa cywilnego, przez co najmniej dwóch 7

8 poręczycieli, będących osobami fizycznymi, którzy osiągają wynagrodzenie lub dochód na poziomie co najmniej zł brutto każdy. 2. W przypadku zabezpieczenia, o którym mowa w 10 ust. 1 pkt 2 Regulaminu, bez względu na kwotę przyznanych środków wymagane jest udzielenie poręczenia przez osobę fizyczną, która osiąga wynagrodzenie lub dochód na poziomie co najmniej zł brutto lub dwie osoby fizyczne, które osiągają wynagrodzenie lub dochód na poziomie co najmniej zł brutto każdy. 3. Poręczycielem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, może być osoba fizyczna: 1) pozostająca w stosunku pracy z pracodawcą niebędącym w stanie likwidacji lub upadłości, zatrudniona na czas nieokreślony, lub określony nie krótszy niż 2 lata licząc od dnia podpisania umowy przez bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS, niebędąca w okresie wypowiedzenia, wobec której nie są ustanowione zajęcia sądowe lub administracyjne, 2) prowadząca działalność gospodarczą, która to działalność nie jest w stanie likwidacji lub upadłości, a osoba prowadząca w/w działalność nie posiada zaległości w ZUS i Urzędzie Skarbowym z tytułu jej prowadzenia, 3) osoba posiadająca prawo do emerytury lub renty stałej. 4. Poręczycielem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, nie może być: 1) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - rozliczająca się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej oraz w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, 2) współmałżonek bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS, 3) osoba, która udzieliła już poręczenia na niezakończone umowy dotyczące uzyskania środków będących w dyspozycji Urzędu (dotacje, refundacje), 4) osoba, której aktualne zobowiązania finansowe pomniejszają wynagrodzenie lub dochód poniżej kwoty 600 zł. 5. Poręczyciele oraz poręczyciele wekslowi, są zobowiązani przed podpisaniem umowy, dostarczyć: 1) Poręczyciele oraz poręczyciele wekslowi, o których mowa w ust. 3 pkt 1: a) oświadczenie o dochodach, udzielonych poręczeniach i aktualnych zobowiązaniach finansowych z określeniem miesięcznej spłaty zadłużenia (sporządzone na druku Urzędu), b) zaświadczenie z zakładu pracy o uzyskiwanych dochodach średnio miesięczny dochód z 3 ostatnich miesięcy (sporządzone na druku Urzędu lub wg wzoru zakładu). Zaświadczenie winno być sporządzone nie wcześniej niż w ostatnich 30 dniach przed podpisaniem umowy, 2) Poręczyciele oraz poręczyciele wekslowi, o których mowa w ust. 3 pkt 2: a) oświadczenie o dochodach miesięcznych, udzielonych poręczeniach i aktualnych zobowiązaniach finansowych z określeniem miesięcznej spłaty zadłużenia (sporządzone na druku Urzędu), b) zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłatach wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy z bezrobotnym, c) dokument potwierdzający wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) w formie wydruku ze strony internetowej, d) kserokopia deklaracji PIT za ubiegły rok, 8

9 3) Poręczyciele oraz poręczyciele wekslowi, o których mowa w ust 3 pkt 3: a) oświadczenie o dochodach, udzielonych poręczeniach i aktualnych zobowiązaniach finansowych z określeniem miesięcznej spłaty zadłużenia (sporządzone na druku Urzędu) b) decyzję nadania emerytury/renty, c) dokument potwierdzający wpływ środków na konto bankowe poręczyciela lub osobisty odbiór świadczenia. 6. W przypadku ustanowienia zabezpieczeń, o których mowa w 10 ust. 1 pkt 1-6 Regulaminu suma wynikająca z zabezpieczeń musi zapewniać zwrot w wysokości przyznanych środków wraz z odsetkami. 7. W przypadku zabezpieczeń, o których mowa w 10 ust. 1 pkt 3 i pkt 5 wysokość środków pieniężnych zablokowanych lub gwarantowanych przez bank będzie podwyższona o 30% kwoty przyznanej, a termin na który zostanie ustanowione zabezpieczenie nie może być krótszy niż 2 lata, licząc od dnia podpisania umowy. 8. W przypadku zabezpieczeń o których mowa w 10 ust. 1 pkt 6 kwota podlegająca egzekucji na podstawie złożonego oświadczenia będzie podwyższona o 50% kwoty przyznanej. W przypadku wyboru tej formy zabezpieczenia przez bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS, jej akceptacja przez Dyrektora uzależniona będzie od przedstawionych przez bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS dokumentów potwierdzających wielkość i stan majątku, z którego może być prowadzona egzekucja. 9. W przypadku zabezpieczeń o których mowa w 10 ust. 1 pkt 4 wartość praw lub rzeczy będących przedmiotem zastawu będzie przekraczać o 30 % kwotę przyznaną, z uwzględnieniem spadku wartości przedmiotu zastawu w okresie obowiązywania tej formy zabezpieczenia. W przypadku rzeczy ruchomych ich wartość liczona będzie na podstawie wyceny rzeczoznawcy, którą bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS dokona na własny koszt. W przypadku wyboru tej formy zabezpieczenia jej akceptacja przez Dyrektora uzależniona będzie od przedstawionych przez bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS dokumentów dotyczących praw lub rzeczy, które miałyby być przedmiotem zastawu. 9. Zabezpieczenie w postaci poręczenia lub weksla z poręczeniem wekslowym wymaga dodatkowo akceptacji małżonków poręczycieli złożonych na piśmie w obecności pracownika Urzędu (nie dotyczy sytuacji, w której małżonkowie mają rozdzielność majątkową). 10. W przypadku niespełnienia przez poręczycieli wymogów określonych niniejszym regulaminem lub zaproponowania przez wnioskodawcę innej formy zabezpieczenia, ostateczną decyzję w sprawie wyboru formy zabezpieczenia, w tym ilości poręczycieli podejmuje Dyrektor uwzględniając adekwatność formy zabezpieczenia pod kątem możliwości wyegzekwowania ewentualnych nienależnych świadczeń. ROZDZIAŁ V POSTANOWIENIA KOŃCOWE Zmian niniejszego Regulaminu dokonuje Dyrektor Urzędu. 2. Regulamin i wszelkie zmiany regulaminu są ogłaszane i zamieszczane na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie urzędu i w filiach. 9

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 15/01/2016

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 15/01/2016 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych z dnia 23 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Zmieniony

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Zmieniony Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 2007-10-29 Zmieniony 2016-01-21 Starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ (1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ (1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. 1 z 6 2014-07-01 13:46 Wydruk z 2014.07.01 Dz.U.2012.456 - Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych. Wersja 2014.06.30 do... Dz.U.2012.456 2014.06.30

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 639 wersja obowiązująca od 2015-05-12 do 2021-06-30 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r. LexPolonica nr 3851654. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2012.456 (R) Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia Załącznik do Zarządzenia Zasady przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w 2013r. I. Podstawa prawna: Zaopiniowane

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 maja 2015 r. Poz. 639 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Kryteria udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy

Kryteria udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy Kryteria udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach są udzielane

Bardziej szczegółowo

Źródło: http://www.praca.swidnica.pl/pl/dla-bezrobotnych-i-p/caz-nasze-uslugi/srodki-na-podjecie-dzi/7886,srodki-na-podjecie-dzialal

Źródło: http://www.praca.swidnica.pl/pl/dla-bezrobotnych-i-p/caz-nasze-uslugi/srodki-na-podjecie-dzi/7886,srodki-na-podjecie-dzialal Źródło: http://www.praca.swidnica.pl/pl/dla-bezrobotnych-i-p/caz-nasze-uslugi/srodki-na-podjecie-dzi/7886,srodki-na-podjecie-dzialal nosci-gospodarczej.html Wygenerowano: Wtorek, 21 czerwca 2016, 18:23

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr... do zarządzenia nr... z dnia... Dyrektora PUP w Białobrzegach REGULAMIN w sprawie przyznawania ze środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego środków na podjęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CIS LUB ABSOLWENTOWI KIS ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

ZASADY PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CIS LUB ABSOLWENTOWI KIS ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. ZASADY PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CIS LUB ABSOLWENTOWI KIS ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. 1. Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przyznane bezrobotnemu, absolwentowi

Bardziej szczegółowo

II. KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CIS LUB ABSOLWENTOWI KIS JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

II. KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CIS LUB ABSOLWENTOWI KIS JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Kryteria przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności przez

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

WNIOSEK. o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej ... miejscowość, data WNIOSEK Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej na zasadach określonych w: - art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.645 z późn.zm.).

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.645 z późn.zm.). REGULAMIN I KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRZEZ STAROSTĘ KĘDZIERZYŃSKO - KOZIELSKIEGO JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Podstawa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/2015 REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kazimierzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zwoleniu

REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zwoleniu POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Ludowa 7, 26-700 Zwoleń, tel./ fax (0-48 676) 35 35; tel. (0-48 676) 27 94 REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Lębork, 2014 r. Strona 1

Lębork, 2014 r. Strona 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2014 Dyrektora PUP w Lęborku z dnia 08.07.2014r. K R Y T E R I A PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, ABSOLWENTOWI KLUBU INTEGRACJI

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozpatrywania i przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (dofinansowania) przez bezrobotnych

Regulamin rozpatrywania i przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (dofinansowania) przez bezrobotnych Regulamin rozpatrywania i przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (dofinansowania) przez bezrobotnych I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa tryb postępowania i warunki

Bardziej szczegółowo

wykorzystaniu środków zgodnie z przeznaczeniem,

wykorzystaniu środków zgodnie z przeznaczeniem, WARUNKI I ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W TYM KOSZTÓW POMOCY PRAWNEJ, KONSULTACJI I DORADZTWA DOTYCZĄCYCH TEJ DZIAŁALNOŚCI 1. Dyrektor PUP działając z

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 1. Środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznawane bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS stanowią pomoc

Bardziej szczegółowo

Lębork, 2017 r. Strona 1

Lębork, 2017 r. Strona 1 Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2017 Dyrektora PUP w Lęborku z dnia 14.02.2017r. K R Y T E R I A PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, ABSOLWENTOWI KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GRUDZIĄDZU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GRUDZIĄDZU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu z dnia 28 czerwca 2013 roku REGULAMIN PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej ... Uwaga! miejscowość, data Wnioski niekompletne lub wypełnione nieczytelnie nie będą rozpatrywane. Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN W SPRAWIE PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z DNIA 09.05.2012r. DZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN W SPRAWIE PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z DNIA 09.05.2012r. DZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN W SPRAWIE PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z DNIA 09.05.2012r. DZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN W SPRAWIE PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z DNIA 02.02.2015r. DZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN W SPRAWIE PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z DNIA 02.02.2015r. DZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN W SPRAWIE PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z DNIA 02.02.2015r. DZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne REGULAMIN w sprawie przyznania bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS, środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej ... miejscowość, data Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Osi Priorytetowej VII Działania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA UBIEGANIA SIĘ I PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ STAROSTĘ LESKIEGO

KRYTERIA UBIEGANIA SIĘ I PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ STAROSTĘ LESKIEGO KRYTERIA UBIEGANIA SIĘ I PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ STAROSTĘ LESKIEGO 1. O środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą ubiegać się osoby bezrobotne,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr. do Zarządzenia nr.. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie z dnia...r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Przyznane bezrobotnemu, absolwentowi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - w szczególności uregulowane są w: 1) Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kazimierzy Wielkiej Rozdział

Bardziej szczegółowo

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Podstawa prawna: Art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/2014 DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PSZCZYNIE. z dnia 9 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/2014 DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PSZCZYNIE. z dnia 9 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 25/2014 DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PSZCZYNIE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

( pieczęć firmowa pracodawcy ) ( miejscowość i data)

( pieczęć firmowa pracodawcy ) ( miejscowość i data) 1 2 .... ( pieczęć firmowa pracodawcy ) ( miejscowość i data) OŚWIADCZENIE PRACODAWCY (załącznik do wniosku o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej) Świadomy,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 Dokonywanie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Dz.U.2015.1041

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA

ZASADY I WARUNKI PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA R E G U L A M I N przyznawania bezrobotnym, absolwentom CIS lub KIS dofinansowania kosztów podjęcia działalności gospodarczej PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach działającego w imieniu Starosty Słubickiego WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna: 1. art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały nr 12/I/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 07.12.2015 r. R E G U L A M I N w sprawie przyznawania przez Starostę Strzeleckiego osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2012 poz. 457 wersja obowiązująca od 2014-06-30 do 2021-06-30 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POWIATOWY URZĄD PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 47 400 Racibórz, ul. Klasztorna 6 tel.:+48 32 415 45 50 faks: +48 32 414 04 98 e-mail: kara@praca.gov.pl; sekretariat@pup-raciborz.pl www.pup-raciborz.pl;

Bardziej szczegółowo

Dokonywanie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia sta...

Dokonywanie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia sta... Page 1 of 7 Wydruk z 2014.07.01 Dz.U.2012.457 - Dokonywanie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawanie środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN W SPRAWIE PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŚWIĘTOCHŁOWICACH Z DNIA 04.08.2011r. ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania jednorazowo środków z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego na podjęcie działalności gospodarczej

Zasady przyznawania jednorazowo środków z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego na podjęcie działalności gospodarczej Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie Zasady przyznawania jednorazowo środków z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego na podjęcie działalności gospodarczej Krasnystaw, luty 2015 rok Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin jest opracowany na podstawie niżej wymienionych aktów prawnych: 1.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Ilekroć w niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POWIATOWY URZĄD PRACY W RYKACH rok

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POWIATOWY URZĄD PRACY W RYKACH rok REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POWIATOWY URZĄD PRACY W RYKACH 2016 rok 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.Regulamin określa warunki i tryb przyznawania przez Starostę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin jest opracowany na podstawie niżej wymienionych aktów prawnych: 1)

Bardziej szczegółowo

ZASADY OKREŚLAJĄCE PRZYZNANIE OSOBIE BEZROBOTNEJ JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROCINIE

ZASADY OKREŚLAJĄCE PRZYZNANIE OSOBIE BEZROBOTNEJ JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROCINIE ZASADY OKREŚLAJĄCE PRZYZNANIE OSOBIE BEZROBOTNEJ JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROCINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Pomoc, o której mowa

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania przeznaczonych na zakup towarów i usług. Pozycja nr 1: nazwa zakupu uzasadnienie

Uzasadnienie wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania przeznaczonych na zakup towarów i usług. Pozycja nr 1: nazwa zakupu uzasadnienie Załącznik nr 4 do wniosku o przyznanie dofinansowania ( dotacji) na podjęcie działalności gospodarczej Uzasadnienie wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania przeznaczonych na zakup towarów i usług

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I Postanowienia ogólne.

DZIAŁ I Postanowienia ogólne. REGULAMIN W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU DOKONYWANIA Z FUNDUSZU PRACY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO Z DNIA 20.01.2016r. DZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 17/09/2014

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 17/09/2014 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2014 Dyrektora PUP w Brzegu z dnia 23 stycznia 2014r. REGULAMIN w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy. I. Podstawa prawna

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy. I. Podstawa prawna REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy I. Podstawa prawna 1 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN w sprawie przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czarnkowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin jest opracowany na podstawie niżej wymienionych aktów prawnych: 1)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25.01.2017r. W SPRAWIE PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CIS, ABSOLWENTOWI KIS

Bardziej szczegółowo

I. Podstawa prawna. II. Postanowienia ogólne

I. Podstawa prawna. II. Postanowienia ogólne KRYTERIA przyznawania bezrobotnym, absolwentom Centrum Integracji Społecznej lub absolwentom Klubu Integracji Społecznej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej I. Podstawa prawna 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu w sprawie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej. Rozdział I Postanowienia Ogólne

Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu w sprawie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej. Rozdział I Postanowienia Ogólne Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu w sprawie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o: 1) ustawie -

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA I REALIZACJI BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA (tekst jednolity)

ZASADY PRZYZNAWANIA I REALIZACJI BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA (tekst jednolity) POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU =============================================================== ZASADY PRZYZNAWANIA I REALIZACJI BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1) Urzędzie oznacza to Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju;

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1) Urzędzie oznacza to Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju; REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - DOFINANSOWANIA. Opracowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - DOFINANSOWANIA. Opracowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - DOFINANSOWANIA Opracowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej Rawa Mazowiecka, styczeń 2013r. 1 I. Podstawa prawna: POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin jest opracowany na podstawie niżej wymienionych aktów prawnych: 1)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

WNIOSEK o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej ... miejscowość, data Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej na zasadach określonych w: - art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 15 Dyrektora PUP w Rykach z dnia 09.06.2008 r. REGULAMIN

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 15 Dyrektora PUP w Rykach z dnia 09.06.2008 r. REGULAMIN Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 15 Dyrektora PUP w Rykach z dnia 09.06.2008 r. REGULAMIN w sprawie przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r. Dz.U.2012.457 2014.06.30 zm. Dz.U.2014.846 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 55-200 Oława ul. 3-go Maja 1 Tel.(071) 3139-035, 3139-630

POWIATOWY URZĄD PRACY 55-200 Oława ul. 3-go Maja 1 Tel.(071) 3139-035, 3139-630 URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 55-200 Oława ul. 3-go Maja 1 Tel.(071) 3139-035, 3139-630 REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Tryb składania i rozpatrywania wniosków 4 5 Podstawowe postanowienia umowy 6 7

Tryb składania i rozpatrywania wniosków 4 5 Podstawowe postanowienia umowy 6 7 REGULAMIN PRZYZNANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ, ABSOLWENTOWI CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, ABSOLWENTOWI KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM NA POKRYCIE KOSZTÓW POMOCY

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 24/2007 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA Kartuzy, październik 2007

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. UDZIELANIA Z FUNDUSZU PRACY i EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN. UDZIELANIA Z FUNDUSZU PRACY i EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REGULAMIN UDZIELANIA Z FUNDUSZU PRACY i EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZUJĄCY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GRÓJCU Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 2 lipca 2015 r.

Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 2 lipca 2015 r. Poz. 1041 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu

Bardziej szczegółowo

Dotacja z Urzędu Pracy jako źródła pozyskania kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Opracowanie: Mgr Agnieszka Ingielewicz-Kornacka

Dotacja z Urzędu Pracy jako źródła pozyskania kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Opracowanie: Mgr Agnieszka Ingielewicz-Kornacka Dotacja z Urzędu Pracy jako źródła pozyskania kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej Opracowanie: Mgr Agnieszka Ingielewicz-Kornacka podstawowe warunki ubiegania się o dotację z Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 1041 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 5/2015 z dnia 30.01.2015r Dyrektora PUP w Międzychodzie REGULAMIN przyznawania bezrobotnym, absolwentom CIS lub KIS środków na podjęcie działalności gospodarczej 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środkóww kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia)

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środkóww kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ... /miejscowość, data/... /nazwisko i imię bezrobotnego/.... /adres zamieszkania, telefon/... NIP nazwa Banku i nr konta POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 55-200 Oława ul. 3-go Maja 1 Tel.(071) 3139-035, 3139-630

POWIATOWY URZĄD PRACY 55-200 Oława ul. 3-go Maja 1 Tel.(071) 3139-035, 3139-630 URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 55-200 Oława ul. 3-go Maja 1 Tel.(071) 3139-035, 3139-630 REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujący w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujący w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujący w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN w sprawie zwrotu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, przyznania osobie niepełnosprawnej środków na

Bardziej szczegółowo

5. Dokument określający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona działalność gospodarcza.

5. Dokument określający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona działalność gospodarcza. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach PO KL, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wpieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3.

Bardziej szczegółowo

Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zasady ogólne

Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zasady ogólne Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zasady ogólne Podstawa prawna:art.46 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA UBIEGANIA SIĘ I PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ STAROSTĘ BIESZCZADZKIEGO

KRYTERIA UBIEGANIA SIĘ I PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ STAROSTĘ BIESZCZADZKIEGO KRYTERIA UBIEGANIA SIĘ I PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ STAROSTĘ BIESZCZADZKIEGO 1. O środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą ubiegać się : 1) wyłącznie

Bardziej szczegółowo

4. Kwota wnioskowanego dofinansowania:... oraz Symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)...

4. Kwota wnioskowanego dofinansowania:... oraz Symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)... . (miejscowość, data) Nr wniosku:... POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ WNIOSEK o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego na podstawie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Krośnie Odrzańskim. Regulamin

POWIATOWY URZĄD PRACY w Krośnie Odrzańskim. Regulamin POWIATOWY URZĄD PRACY w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10 B, 66-600 Krosno Odrzańskie, tel. centrala: +68 383 0313 fax: +68 383 0320; e-mail: zikr@praca.gov.pl Regulamin w sprawie przyznawania bezrobotnemu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - DOFINANSOWANIA. Opracowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - DOFINANSOWANIA. Opracowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - DOFINANSOWANIA Opracowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej Rawa Mazowiecka, styczeń 2016r. 1 I. Podstawa prawna: POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Formy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim z przedsiębiorcami w zakresie doposażenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej

Formy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim z przedsiębiorcami w zakresie doposażenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej Formy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim z przedsiębiorcami w zakresie doposażenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej Podstawowe formy i instrumenty wspierania przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu. ZASADY UDZIELANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ ALBO NA WNIESIENIE WKŁADU DO SPÓLDZIELNI SOCJALNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W WIELICZCE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i

Bardziej szczegółowo

ZASADY. przyznawania bezrobotnym jednorazowo środków. na podjęcie działalności gospodarczej zwanych dalej dofinansowaniem

ZASADY. przyznawania bezrobotnym jednorazowo środków. na podjęcie działalności gospodarczej zwanych dalej dofinansowaniem ZASADY przyznawania bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej zwanych dalej dofinansowaniem Postanowienia ogólne 1 Dofinansowanie, o którym mowa wyżej udzielana jest na podstawie:

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016

MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016 MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016 Podstawowe formy i instrumenty wspierania przedsiębiorców i osób bezrobotnych realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie

Bardziej szczegółowo

Nr. Wniosku (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ul.

Nr. Wniosku (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ul. Wsparcie dla aktywnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Węgrów, dnia... Nr. Wniosku (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2012 Dyrektora Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie REGULAMIN w sprawie przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN przyznawania bezrobotnym, absolwentom CIS lub KIS środków na podjęcie działalności gospodarczej 1. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1) Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do zarządzenia nr: 7/2010 z dnia 17.03.2010r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śl. R E G U L A M I N w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu

Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu w sprawie przyznawania osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Kryteria w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach

Bardziej szczegółowo

Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach są udzielane na podstawie :

Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach są udzielane na podstawie : Kryteria udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnego z Funduszu Pracy Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej. Załącznik do zarządzenia Nr 6/2015 z dnia 13.04.2015 r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śl. REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego

Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego Podstawa prawna: Art. 26e Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZWROTU PRACODAWCY KOSZTÓW WYPOSAŻENIA

ZASADY ZWROTU PRACODAWCY KOSZTÓW WYPOSAŻENIA Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl ZASADY ZWROTU PRACODAWCY KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (załącznik nr 1 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo