Prezentacja mundurków szkolnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezentacja mundurków szkolnych"

Transkrypt

1

2 Prezentacja mundurków szkolnych SP nr 1 Osiek klasa Vc Marzena Jurecka, Kamil Dusik Gimnazjum Osiek klasa IIIe Aleksandra Noga, Łukasz Pyza SP nr 2 Osiek klasa II Wojtek Mrzygłód, Sandra Bies, Daniel Klęczar, Angelika Klęczar ZSP Głębowice klasa IV Michał Szałajko, Karolina Siwek, Jarosław Nowak, Aleksandra Kramarczyk Podzi kowanie od Zespo u Osieczanie Chór Osieczanie sk ada serdeczne podzi kowania za to, e dzi ki hojno ci i szczodro ci w a cicieli rmy AKSAM Pa stwa Beaty i Adama Kl czarów, mo liwy jest dalszy rozwój naszego chóru, a zakupione nag o nienie przyczyni si do tego, e nasza publiczno b dzie nas lepiej s ysze. Hojno Pa stwa Kl czarów traktujemy jako wyraz dobroci, cieszymy si, e s w ród nas ludzie, którym nie jest oboj tny los miejscowych organizacji. Dzi kujemy. 2

3 ECHA GMINNE Mundurki szkolne Zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Edukacji Narodowej w szko ach podstawowych i gimnazjach zosta y wprowadzone jednakowe umundurowania dla uczniów. Przeci tne mundurkowe ceny oscyluj w Ma opolsce poni ej 50 z. Zespó Szkolno- Przedszkolny w Osieku Nr 1: wzór mundurka zosta wybrany w drodze g osowania przez przedstawicieli uczniów i rodziców danych klas w obu szko ach, czyli w Szkole Podstawowej i Gimnazjum. Na zdj ciu uczniowie klasy Vc SP Marzenka Jurecka i Kamil Dusik. Aleksandra Noga i ukasz Pyza klasy III e z gimnazjum. Mundurki b d uzupe nione w logo szko y, oraz w indywidualne naszywki na zasadach okre lonych w statucie szko y. To wszystko z czasem, a na razie oliwkowa bluza z bawe ny ma o brudz cej si, z d ugim r kawem na mankiecie, ozdobiona dwiema kieszonkami zapinanymi na patki, zapinana na guziki z ma ym wyk adanym ko nierzem. Cena mundurka bez uzupe nie 53z. Fason mundurków dla dziewcz t i ch opców jest taki sam. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Osieku, na zdj ciu uczniowie z klasy drugiej od lewej Wojciech Mrzyg ód, Sandra Bies, Daniel Kl czar i Angelika Kl czar, mundurki to bawe niane szyte bezr kawniki w dwóch fasonach, dla dziewczynek w formie fartuszka z paskiem, dla ch opców bluza z kieszeniami i ko nierzykiem. Kolor mundurka oliwkowy, dla ch opców i dla dziewczynek taki sam, cena mundurka 50z. Zespó Szkolno-Przedszkolny w G bowicach, mundurki prezentuj uczniowie z klasy IV od lewej: Micha Sza ajko, Karolina Siwek, Jaros aw Nowak i Aleksandra Kramarczyk. Dyrektor Urszula Babi ska mówi, e zró nicowali mundurki, dla dziewczynek s fartuszki niebieskie z krótkim r kawem i z kapuz obszyte lamówkami w innym kolorze, dla ch opców kolor nieco ja niejszy niebieski, bluza z krótkim r kawem z kieszeniami i kolorowym ko nierzykiem. Cena mundurka w G bowicach wynosi 30z. Rodziny, które nie spe niaj wymogów dochodu na jedn osob w kwocie netto 351 z, skorzysta y z rz dowego programu do nansowania zakupu mundurków i podr czników we wszystkich szko ach na terenie Gminy, informuje dyrektor Krystyna Czerny. Gazeta wszystkim mundurkowiczom yczy w nowym roku szkolny samych pi tek i szóstek, a tylko gdzieniegdzie czwórek. Rozalia wiertnia Jeste my w trakcie budowy Budowa chodników we wsi to bardzo wa na sprawa dla wszystkich mieszka ców, gdy wi e si przede wszystkim z bezpiecze stwem pieszych, zw aszcza dzieci id cych do szko y. Wszystko wskazuje na to, e przed zim b dziemy mie w centrum Osieka nowy, kolejny odcinek chodnika d ugo ci 567m od wjazdu do OSP do ulicy Ogrodowej, mówi wójt Jerzy Mieszczak. Obecnie trwa jego intensywna budowa. Przez jaki czas b d jeszcze utrudnienia w komunikacji na odcinku budowy, ale powoli wszystko zmierza do ko ca. Mam nadzieje, e w przysz ym roku wykonamy kolejny odcinek chodnika przy ulicy G ównej, aby poczucie bezpiecze stwa pieszych znacznie zwi kszy. R.. XI SESJA 27 WRZE NIA Po stwierdzeniu prawomocno ci obrad i przyj ciu protokó u z ostatniej sesji przewodnicz cy Rady Gminy Jerzy Czerny odda g os wójtowi Jerzemu Mieszczakowi. Wójt zda sprawozdanie ze swej pracy od ostatniej sesji. Do najwa niejszych prowadzonych spraw nale y: *Rozpocz ta budowa kolektora kanalizacyjnego, do pod czenia jest 87 posiad o ci ( projekt zak ada 44 posesje) i tak poda am w ostatnim wydaniu gazety. Budow kanalizacji nadzoruje inspektor nadzoru Tadeusz W grzyn pracownik wodoci gów i kanalizacji z O wi cimia. Na dzie sesji wykonano g ówny kolektor kanalizacyjny od p. Kubiczka do ulicy Browarnej, aktualnie s wykonywane dwa przewierty, jeden na ul. Browarnej, drugi pod posesj p. Kubiczka. Pod czono ju domy pa stwa Kl czar Marii, Biesa Jana, Blarowskiego, Gregorczyków, Matejków, Wojtalów, Zadorów i Franca. *W zarz dzie Dróg Powiatowych w O wi cimiu rozstrzygni to przetarg na budow chodnika przy ul. G ównej, wygra a rma STAN- BRUK Jana Stankiewicza z O wi cimia.w chwili obecnej trwa jego intensywna budowa. *5 sierpnia wspólnie z Gmin Polanka Wielka zorganizowali my wy cig kolarski o Puchar Wójta Gminy Polanka Wielka z lotn premi w Osieku. W przysz ym roku wy cig organizowany b dzie w Osieku. *Rozpocz li my kolejne rozmowy z panem Chor skim w sprawie herbu i agi Osieka. Po d ugich debatach, wspólnie z radnymi dokonali my wyboru. Pismo w sprawie zatwierdzenia herbu, agi i baneru wys ali my 31 sierpnia do MSWiA do Warszawy. Decyzja powinna przyj ko cem listopada tego roku. Pisz na ten temat na stronie 7. * Podpisali my porozumienie z ks. proboszczem B. W drzykiem w sprawie umowy najmu sali gimnastycznej. Czynsz w wysoko ci 1403 z za wynajem 270m2 powierzchni u ytkowej p aci b dziemy comiesi cznie. Media, ka da ze stron umowy p aci b dzie od- Wydaj : Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku. Nak ad 1100 szt. Redaguje Kolegium w sk adzie: Rozalia wiertnia - red. naczelny, Artur Kwa niak - red. Projekt ok adki- Adam Borkowski, Ma gorzata Boba - sekretarz redakcji Zdj cia- Rozalia wiertnia Dzia sportowy- Magdalena Jasi ska, Stanis aw Kusak. Echa szkolne - Anna Kacorzyk, Alina Handzlik, Magdalena Kramarczyk, Bogumi a Handzlik, Ewa Studzi ska Korekta - Maria Zi ba Adres redakcji: Osiek, ul. G ówna 125, tel.: , Konto BS O wi cim Dy ury redakcyjne: wtorek - godz Og oszenia przyjmowane s codziennie w Gminnej Bibliotece Publicznej - I pi tro. Zapraszamy na stron internetow : Nie zamówionych materia ów Redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo do ich skracania. Za tre listów i jako zdj prezentowanych nie odpowiadamy. 33

4 SPOTKANIA dzielnie. * Przeprowadzili my nast pne spotkanie z kolejnym projektantem na kompleks sportowy przy lesie karoli skim z p. Janem Janikiem. Jego propozycja jest dla gminy korzystniejsza i wynosi z, jest ni sza o z ani eli za poprzedni projekt i pozwolenie na budow od Dariusza Obstarczyka z rmy KONS- PRO. Obecny termin oddania projektu to kwiecie 2008r. *Dokonali my zakupu i monta u dwóch bramek pi karskich na boisko sportowe przy SP nr1. dodatkowo zakupili my maszynk do posypywania linii boiska, kwota zakupu wynios a z z dowozem. *23 sierpnia 2007r. PKS Wadowice wymówi nam umow na dowóz dzieci z azów do szko y w G bowicach. Po spotkaniu z dyrektorem PKS jego s u by poda y, e aby bilet móg by rentowny musi kosztowa 62 z. miesi cznie przy 28 uczniach korzystaj cych z przejazdu. Po rozeznaniu sprawy i spotkaniu si z rodzicami dowo onych dzieci okaza o si, e do darmowego przejazdu, zgodnie z ustaw o systemie o wiaty upowa nionych jest tylko 6 uczniów, a nie 28. W wyniku negocjacji ustalili my, e tych sze cioro b dzie dowo onych do szko y przez rodziców, do czasu uruchomienia na trasie azy-g bowice regularnego przejazdu. Ze swej strony b dziemy si star dopomóc przewo nikowi Stefaniakowi w uruchomieniu regularnych przewozów na trasie Andrychów- Giera towice- azy- G bowice- Osiek- O wi cim. *5 wrze nia bra em udzia w forum wójtów w Krakowie, tematem forum by a Odnowa i rozwój wsi,przedstawiona przez dyrektora Masnego. Podstawowym warunkiem do przyj cia wniosku jest posiadanie w gminie Planu Odnowy Miejscowo ci, w przypadku gospodarki wodno- ciekowej. B dzie mo liwo do nansowania przydomowych oczyszczalni cieków. Program ten obwarowany jest jeszcze innymi wymogami i dotyczy tylko gmin poni ej 5 tys. Spotkania w starostwie Na 5 wrze nia starosta o wi cimski Józef Ka a zaprosi so tysów powiatu. Spotkanie zdominowa y tematy remontów dróg powiatowych, strategii powiatu na lata i wyst pienia radnego powiatowego powiatu o wi cimskiego Zbigniewa Starca na sesji Rady Powiatu w dniu 25 lipca 2007r., podczas którego okre li remonty dróg powiatowych w gminach wiejskich jako drugorz dne. Wszyscy obecni na spotkaniu so tysi, z o yli na r ce starosty podpisany sprzeciw wobec tego wyst pienia, w uzasadnieniu którego napisano mi dzy innymi: Uwa amy, e drogi te nie mog by traktowane jako drugorz dne, a troska o nie powinna znale wyra ne odzwierciedlenie w zapisach strategii naszego powiatu. Wa nym momentem spotkania by o wyst pienie Grzegorza Kl czara, so tysa so ectwa G bowice w gminie Osiek. So tys przedstawi stanowisko Rady So eckiej G bowic wobec wypowiedzi Zbigniewa Starca, przewodnicz cego Klubu PiS Rady Powiatu w O wi cimiu, opublikowanej na amach Gazety Krakowskiej i Dziennika Zachodniego, a dotycz ce remontu drogi powiatowej biegn cej z O wi cimia przez Polank Wielk i przez G bowice do Wadowic. So tys wraz z Rad nie kryli oburzenia nad sformu owaniami na temat swojej wsi, a wypowiedzi w artyku ach mijaj si z prawd i s, co najmniej ironiczne. Uwa aj, e radny PiS powinien inaczej patrze na sprawy powiatu, a zw aszcza na drog powiatow biegn c przez G bowice, która jest najkrótszym traktem biegn cym z O wi cimia do Wadowic. R.. Szkolenia dyrektorów Na zaproszenie Samorz du Gminnego i dyrektor Zespo u Szkolno Przedszkolnego Nr 1 w Osieku Krystyny Czerny, 25 wrze nia odby a si Powiatowa Konferencja Dyrektorów szkó i Przedszkoli pod patronatem Kuratorium O wiaty w Wadowicach i O wi cimiu. Wszystkich zebranych powita wójt Jerzy Mieszczak, nie kry zadowolenia, e to w a nie Osiek mo e go ci tak wa nych ludzi, a by a ponad setka zaproszonych dyrektorów. Najwa niejszym tematem szkolenia by o bezpiecze stwo dzieci i m odzie y podczas zaj organizowanych w szkole i poza jej terenem. Wyk adowca szkolenia starszy inspektor Kuratorium O wiaty w Krakowie Jadwiga Czerwienka omówi a zmiany w programie o wiatowym, organizacje i plan pracy nadzoru pedagogicznego w bie- cym roku szkolnym, zaprezentowa a program autorski dopuszczony przez MEN Dziecko bezpieczne w swoim rodowisku, przedstawi a uwagi do awansu nauczycieli i zapozna a dyrektorów z nowym systemem oceniania i klasy kowania uczniów w wietle nowych przepisów prawa o wiatowego. Zaproszeni na szkolenie dyrektorzy zwiedzili obie szko y, sal gimnastyczn oraz przyszkolne boisko. Takie spotkania, to wspania a promocja naszej gminy. R.. Remonty dróg powiatowych 29 sierpnia 2007 r. na podstawie umowy zawartej pomi dzy Zarz dem Dróg Powiatowych a Powiatowym Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, na terenie powiatu remontowanych jest kilka przepustów pod drogami powiatowymi. Zadanie to nosi nazw : Remont przepustów na drogach powiatowych wraz z odtworzeniem rowów na wlocie i wylocie w ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego gmin. Prace prowadzone s mi dzy innymi na skrzy owaniu ulicy Beskidzkiej z ulic Czarny Las w Osieku, gdzie remontowany jest przepust 400 mm. Zakres robót obejmuje rozbiórk starego przepustu, po o enie nowych rur elbetowych typu VIPRO 400mm, budow cianek czo owych, wykonanie studzienki, obudowanie p ytkami chodnikowymi wlotu i wylotu przepustu, oraz odtworzenie zniszczonej nak adki asfaltobetonowej. Zadanie wykonuje rma STAN- BRUK z O wi cimia. Ca e zadanie jest nansowane przez Powiatowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. 44

5 UROCZYSTO CI Ile to pracy i modlitwy w upraw roli w o y trzeba, eby mie na stole wie y bochen chleba Do ynki wiejskie, G bowice wrze nia do ynki rozpocz y si korowodem dzi kczynnym, który wyruszy od budynku WDK do ko cio a pw. Matki Bo ej Szkaplerznej, gdzie msz wi t za plony odprawi ks. proboszcz Krzysztof B achut. Podczas mszy po wi ci chleb - symbol ycia, pracy, wysi ku, chleb który u wi ca i podnosi godno ludzkiej pracy. Po wi ci wieniec uwity z k osów zbó i kwiatów. W homilii podkre li ci k i mudn prac ludzi na roli, yczy rolnikom i ich rodzinom zdrowia, wszelkiej pomy lno ci i pogody ducha. Opraw muzyczn podczas mszy wi tej zapewni chór Wrzos pod kierunkiem Leszka Górkiewicza, piewaj c mi dzy innymi redniowieczn polsk pie Gaude, Mater Polonia ( Raduj si, Matko Polsko ). Po mszy w. korowód do ynkowy i mieszka cy wsi, przy d wi kach orkiestry d tej, pod dyrekcj Adama Sali przemaszerowali na plac przy Domu Kultury. Sylwia Kawczak- g ówny koordynator imprezy powita a wszystkich zebranych rolników i ich rodziny. Po przedstawieniu zaproszonych go ci, wójt Jerzy Mieszczak podzi kowa wszystkim rolnikom ycz c im szcz cia, zdrowia, pomy lno ci i udanych plonów w nast pnych latach. yczenia z o yli te starosta Józef Ka a i przewodnicz cy Rady Gminy Jerzy Czerny. Przedstawicielki KGW wr czy y so tysowi wsi Grzegorzowi Kl czarowi wieniec jako nieod czn cz do ynkowych uroczysto ci i bochen chleba z tegorocznej m ki. Panie z Ko a Gospody Wiejskich tradycyjnie na t okazj wykona y pi kny wieniec do ynkowy, a swoj obecno ci podkre li y znaczenie udzia u kobiet w yciu wsi. Chór Wrzos, jak co roku, nie zapomnia o przy piewkach i yczeniach dla rolników. Na scenie plenerowej cz artystyczn rozpocz y dzieci z Zespo u Szkolno- Przedszkolnego w G bowicach. Pi kne widowisko artystyczne w oprawie muzyki, ta ca, wierszy i piewu otrzyma o gromkie brawa. W rytm ta ców wspó czesnych wprowadzi uczestników do ynek, zespó taneczny kierowany przez Joann Kobiel. W mi dzyczasie koncertowa a orkiestra d ta pod dyrekcj Adama Sali, zagrali mi dzy innymi: utwory koncertowe, a z muzyki klasycznej Pie niewolników z opery Verdiego. Organizatorami tegorocznych do ynek wiejskich w G bowicach byli: Ko o Gospody Wiejskich, Chór Wrzos i Ochotnicza Stra Po arna z G bowic. Do ynki zwie czy a zabawa wiejska, do ta ca przygrywa a, kapela SAMDAY, uczestnicy bawili si do pó nych godzin nocnych. Rozalia wiertnia Powiatowe do ynki w Przeciszowie Cho z tygodniowym opó nieniem, 16 wrze nia wi towano w Przeciszowie. S oneczna pogoda, po ulewnych deszczach, towarzyszy a Powiatowym Do ynkom. Gospodarzem do ynek by starosta o wi cimski Józef Ka a. Na wi to rolniczych plonów zaprosi Samorz dowców wszystkich 9 gmin powiatu, wskazuj c tym samym na wspólnot w obr bie powiatu. Do ynkowy chleb odebrali nie tylko gospodarze do ynek, ale wszyscy zaproszeni samorz dowcy, którzy z o yli rolnikom yczenia i podzi kowania. Niedzielne wi to w Przeciszowie umila mi dzy innymi chór Osieczanie, piewali pi knie ( na zdj ciu). Na estradzie jak to w do ynki dominowa y ludowe przy- piewki zespo ów ludowych z ca ego powiatu. Hitem by wyst p kabaretu Paka, podobnie jak w Osieku podczas uroczysto ci do ynkowych. R.. mieszka ców. Skorzysta z tego programu mog G bowice,osiek natomiast mo e sk ada wnioski do Ma opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. * Zosta rozstrzygni ty przetarg na przebudow mostu na ulicy Wi niowej. Koszt po przetargu wynosi z. Termin realizacji zadania 30 listopad 2007r. *rozpocz li my monta s upków z tablicami ulic w Osieku i na Pleba skiej w G bowicach. *Poszerzyli my zakres remontu rowów w G bowicach o ulic Pleba sk i ulic Stawow w Osieku. *25 wrze nia zorganizowali my wspólnie z dyrektor Krystyn Czerny Powiatow Konferencj Dyrektorów Szkó i Przedszkoli pod patronatem Kuratorium O wiaty w Wadowicach i w O wi cimiu(wi cej na stronie 4). * Rozpocz li my rozmowy z Agencj Rynku Rolnego w sprawie dostawy mleka i przetworów mlecznych dla wszystkich dzieci szkó podstawowych i przedszkoli. Przewodnicz cy powita przyby ych na sesj go ci: Beat Sadowsk prezesa ZNP w Osieku, Mari Kufel kierownika GOPS w Osieku,so tysa G bowic Grzegorza Kl czara i przewodnicz cego Rady Powiatu Andrzeja Kacorzyka. Nast pnie Rada podj a uchwa y sprawie: *przyj cia strategii rozwoju Gminy Osiek w powiecie o wi cimskim na lata , *przyj cia planu rozwoju lokalnego Gminy Osiek w powiecie o wi cimskim na lata , * udzielenia pomocy dla powiatu o wi cimskiego na remont dróg powiatowych biegn cych przez Gmin Osiek( do kwoty 370 tys. z. ) *zmiany statutu Gminy Osiek, chodzi o zmian wykazu jednostek organizacyjnych *regulaminu okre laj cego niektóre sk adniki wynagrodzenia nauczycieli, w tym miejscu prezes Sadowska podzi kowa a Radzie za regulacj wynagrodze nauczycielskich. * rodków nansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotn nauczycieli zatrudnionych w szko ach, dla których organem prowadz cym jest Gmina Osiek, korzystaj cych z opieki zdrowotnej i okre lenia rodzajów wiadcze przyznanych w ramach tej pomocy, oraz warunków i sposobu ich przyznawania, *ustalenia najni szego wynagrodzenia zasadniczego i warto ci jednego punktu dla pracowników nie b d cych 5 5

6 ORGANIZACJE nauczycielami, zatrudnionych w szko- ach, przedszkolach i zespo ach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gmin Osiek, oraz dla Gminnego O rodka Pomocy Spo ecznej w Osieku, *ustalenia najni szego wynagrodzenia zasadniczego i warto ci jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Zak adzie Gospodarki Komunalnej w Osieku, * w sprawie zmiany uchwa y Nr- VIII/63/2007 Rady Gminy z dnia 25 kwietnia 2007r, *wyboru awników s dowych. W tajnym g osowaniu zosta y wybrane :Mitoraj Lucyna 13 g osów, Nowak Joanna Beata 13 g osów i Trela Danuta Maria 13 g osów. Panie zosta y wybrane na awników s dowych do S du Rejonowego w O wi cimiu wydzia Cywilny i Karny, nie by o kandydata na wydzia do s du pracy. *zmiany uchwa y Nr XXVIII/194/2006 Rady Gminy z dnia 21 czerwca Zmiana dotyczy zapisu w regulaminie utrzymania czysto ci i porz du w Gminie. *zmiany planu bud etu gminy na 2007r. Plan dochodów bud etu gminy po dokonanych zmianach wyniesie ,29 z, a plan wydatków po zmianach ,29 z. Ró nica mi dzy dochodami, a wydatkami w kwocie ,-z pokryta zostanie przychodami z wolnych rodków i nadwy ki na rachunku bie cym z rozlicze kredytów i po yczek z lat ubieg ych. Wszystkie uchwa y zosta y przyj te jednomy lnie. Z kolei g os zabra przewodnicz cy Rady Powiatu Andrzej Kacorzyk. Zapozna radnych z obradami ostatniej powiatowej sesji. Tematyka po wi cona by a zdrowiu mieszka ców powiatu, radni powiatowi przeanalizowali problem osób niepe nosprawnych i opiek d ugoterminow nad osobami ci ko chorymi. Na sesji prezentowana by a te, powiedzia Przewodnicz cy Strategia Powiatu O wi cimskiego. Prezentowana by a w obecno ci zaproszonych burmistrzów i wójtów gmin, wa n osob spotkania by cz onek zarz du wojewódzkiego Marek Sowa. Przedstawi wieloletni plan inwestycyjny województwa ma opolskiego na lata Interpelacje i zapytania radnych: *Wójt poinformowa radnych, e kapelmistrz orkiestry g bowskiej Adam Sala zwróci si z pro b do Urz du o do - Wakacje w KGW Osiek Nasze panie nie marnowa y czasu podczas wakacji. Zorganizowa y dwie wycieczki, jedn nad jezioro Ro nowskie, drug do Cz stochowy. Wiadomym jest, e zespó Osieczanie sk ada si z cz onki KGW. Praca jednych i drugich czy si nierozerwalnie ze sob. Od niedawna do Zespo u dosz a kapela czterech m odych, uzdolnionych dziewcz t graj cych na instrumentach, a s to solistka Magdalena B azenek, ecistka Iwona Naglik, skrzypaczki Marta urek i Paulina Wysogl d. W wakacyjnym okresie Zespó u wietni siedem uroczysto ci. Bra udzia w Przegl dzie Regionalnych Zespo ów Kó Gospody Wiejskich w Brennej, a w czerwcu w Powiatowym Przegl dzie Chórów i Zespo ów Tanecznych w Grojcu. Zaj li tam II miejsce z nagrod 400z. W czerwcu swoim kolegom stra akom u wietnili uroczysto jubileuszow 110 lat, piewa y jak si patrzy. W sierpniu zespó za piewa na po egnalnej mszy w. ksi dza Marka Kami skiego, który odszed na para do Czechowic- Dziedzic. Dostali my zaproszenie do Grajewa w pobli u Wieliczki na do ynki, mówi przewodnicz ca Teresa Luranc. Nie opu cili my do ynek w swojej rodzinnej wsi. Pierwszy raz za piewali my hymn Osieka, bardzo si podoba. Dla wszystkich cz onki i nie tylko, KGW zorganizowa o jesienne pieczenie kie basek. Wakacje w KGW G bowice Lato w 2007r. ob towa o w KGW w G bowicach w wyjazdy wczasowowycieczkowe. Pod koniec czerwca cz onkinie wyjecha y z zaprzyja nionym Ko em z Roczyn ko o Andrychowa do Jaros awca nad morze. Pogoda dopisa a, wi c za ywa y k pieli morskiej. Potem nie czekaj c d ugo w lipcu pojecha y na dwudniow wycieczk na S owacj. W sierpniu nie przerywaj c dobrej passy wycieczkowej wybra y si w Pieniny, pop ywa y statkiem po Zalewie Czorszty skim, stamt d do Szczawnicy aby wyjecha dwuosobow kolejk krzese kow na Palenic. Tam zachwyca y si pi knym krajobrazem pieni skim i wypi y pyszn kaw w schronisku GRO. Samym ko cem sierpnia bra y udzia w konkursie stroików do ynkowych w kategorii kompozycje. Zaj y trzy pierwsze miejsca, nagrod rzeczow by garnek aroodporny z termostatem. Razem z OSP i Chórem Wrzos zorganizowa y do ynki wiejskie, a potem wzi y udzia w do ynkach diecezjalnych w Rajczy. W po owie wrze nia uczestniczy y w Rodzinnym Pikniku z Powiatem zorganizowanym przez starost wadowickiego Teres Kramarczyk. Podczas pikniku bra y udzia w konkursie sa atkowym, zdoby y puchar za II miejsce. Podsumowaniem wakacyjnych woja y by wyjazd do Narodowej Opery W gierskiej w Budapeszcie na oper Wesele Figara Wolfganga Amadeusa Mozarta. R.. Dobre bo nasze D ugoletnia cz onkini KGW Wies awa Górkiewicz w G bowicach poleca mazurek Stefania. Produkty: 5 paczek herbatników, 1litr mleka,1 szklanka cukru, 1 margaryna, 1 szklanka grysiku, 2 y ki kakao, 2 y ki kokosu, ró ne bakalie Wykonanie; Mleko zagotowa z cukrem i margaryn, powoli sypa grysik, mieszaj c a zg stnieje. Potem dodawa kakao, kokos, bakalie. Na u o one na brytfance herbatniki wyla ugotowan mas, rozci gn równomiernie, wy o y pozosta e herbatniki i zala dowolnie albo polew kakaow albo lukrem. Smacznego. 66

7 POZNAJMY SI Ks. Grzegorz Majda Pogodny, u miechni ty, yczliwy ludziom, to nasz nowy wikary ks. Grzegorz Majda. Pochodzi z Czernichowa ko o ywca z para i Matki Bo ej Cz stochowskiej. W rodzinie jest najstarszy, ma dwie m odsze siostry i brata. Uko czy Papiesk Akademi Teologiczn w Krakowie. Obroni prac magistersk na temat Wp ywu narkotyków na stwierdzenie niewa no ci sakramentu ma e stwa, by a to praca z prawa kanonicznego. wi cenia kap a skie otrzyma 2 czerwca w Katedrze wi tego Miko aja w Bielsku- Bia ej z r k ks. biskup Tadeusza Rakoczego. Msz w. prymicyjn ks. Grzegorz odprawi 17 czerwca w rodzinnej para i. Roczny sta diako ski odbywa w para i Matki Boskiej Ró a cowej w Zab ociu pod piecz wspania ego ks. Wies awa Bajgera, uczy tam religii w przedszkolu i szkole podstawowej. 25 sierpnia zosta wikarym w naszej para i, b dzie zajmowa si s u b liturgiczn i schol. W gimnazjum uczy religii klasy pierwsze i drugie. Ksi dz proboszcz pokaza mu tereny para i i zapozna z wa niejszymi urz dami na terenie gminy, z którymi b dzie wspó pracowa. Swoj pos ug duszpastersk i katechetyczn, jak sam wyzna,oddaje w r ce Maryji Matce kap anów. Para anie i EO ycz ks. Grzegorzowi zdrowia, du o si do pracy, wytrwa o ci i cierpliwo ci w szkole, yczliwego s owa i wszystkiego dobrego. Nowe insygnia Dotychczasowy herb, który mamy nie mo e d u ej pozosta, nie spe nia bowiem wytycznych heraldyki, czyli nauki o herbach. Stary herb przedstawia dwóch walcz cych ze sob o nierzy w strojach z ró nych epok, ubiory postaci nie s zgodne z tamtejszym okresem. Wizerunek dotychczasowego herbu ma zwi zek z piecz ci datowan na koniec XVIII wieku. W a ciwie zosta stworzony jako logo wsi, bez uwzgl dnienia zasad heraldycznych, a te musz by stosowane ustawowo. Prace nad nowym wizerunkiem herbu trwaj ju kilkana cie miesi cy. D ugo zastanawiali my si nad wyborem w a ciwego projektu herbu dla naszej gminy, by o wiele propozycji, ale wzór nowych insygniów, czyli herbu, agi, piecz ci i sztandaru gminy zaproponowa heraldyk z Uniwersytetu Jagiello skiego, W odzimierz Chor ski. Po wst pnym zaopiniowaniu przez Rad Gminy, zwrócili my si, mówi wójt Jerzy Mieszczak o zatwierdzenie nowego herbu do Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Spraw Wewn trznych i Administracji w Warszawie. My limy, e komisja wyda pozytywn opini, a potem ju tylko zlecimy wykonanie zaprojektowanych insygniów. Pilnie zatrudni piekarza- ciastowego Praca na 2 zmiany od 6.00 do i do Wynagrodzenie od 1600 z netto/miesi c Tel Zator CZ CI ZAMIENNE POLAR, ZELMER, ARDO MPM PRODUKT, MASTERCOOK, AMICA, WHIRLPOOL, BOSCH INDESIT, ARISTON I INNE Rozalia wiertnia Anna MIODO SKA WIEPRZ 47 tel ró nych cz ci 3 km od centrum Wieprza w stron Andrychowa NISKIE CENY! nansowanie w kwocie 10 tys. z na zakup nowych ubiorów dla orkiestry. Ze swojej strony orkiestra deklaruje te 10 tys. z.( ca o zakupu to kwota 20 tys. z.) *Radni nie wyrazili sprzeciwu, jedynie -Henryk Kramarczyk wyrazi opinie, dlaczego nie s nansowa ca o ci zakupu. -Józef Kubajczyk: uwa am, e skoro prosz o 10 tys. z. to tyle nale y im da. *So tys Grzegorz Kl czar poprosi eby w przysz orocznym bud ecie uj pieni dze na wymian drzwi i now elewacj w budynku WDK w G bowicach. *Wójt poinformowa, e zwróci si do niego starosta Józef Ka a z pismem o do- nansowanie remontu pawilonu anestezjologii i intensywnej terapii Szpitala Powiatowego w kwocie 7 z od jednego mieszka ca.w przypadku naszej gminy by aby to kwota 56 tys. z., któr mo na by wp aci w dwóch kolejnych latach. *Po rozmowie z radnymi wójt postanowi zaczeka z odpowiedzi do starosty, zorientujemy si, jak inne gminy powiatu podejd do tego tematu. *Jerzy Czerny: Przygotowujemy si do uroczystych obchodów 11 listopada, b dzie msza intencyjna i uroczysta akademia przygotowana przez uczniów SP Nr 1 w Osieku. *El bieta Kl czar: zwróci a si z zapytaniem, czy jest mo liwo sprawdzenia, w jakich warunkach ucz si nasze dzieci. *Odpowiada przewodnicz cy: oczywi- cie, ustal z dyrektorami szkó termin, a komisja do spraw o wiaty dokona kontroli szkó, sprawdzi, w jakich warunkach ucz si nasze dzieci, najlepiej w godzinach popo udniowych, dobrze eby do komisji przy czy a si komisja inwentaryzacyjna. *Henryk Kramarczyk : jest remontowany most na ulicy Browarnej, konieczny by by równie remont serpentyny. *Odpowiada wójt: remont serpentyny zostanie przeprowadzonyw trzecim etapie przebudowy tej drogi. *Henryk Kramarczyk: Co ucich o o budowie basenu, czy wiadomo co w tej sprawie. *Odpowiada wójt: W tej sprawie spotkam si z potencjonalnym inwesrtorem 2 pa dziernika 2007r. *Ewa Czerw: czy inspektor nadzoru p. Tadeusz W grzyn jest tylko do kanalizacji. *Odpowiada wójt: tak, Tadeusz W grzyn jest tylko od kanalizacji, do innych inwestycji od 1 pa dziernika w miejsce Mariana Skrzypca zostanie zatrudniony na pó etatu Marian Jankowski. *Ewa Czerw: z ankiet wynika, e nasza 7 7

8 ECHA GMINNE m odzie nie ma alternatywy sp dzania wolnego czasu. *Odpowiada wójt: 1 stycznia przejmiemy lokal LOK, odremontujemy go, przeka emy Stowarzyszeniu Inicjatyw M odzie owych, b d tam mie zaj cia z teatru, zabawy, pomoc w nauce, b dzie to z korzy ci dla m odzie y. *Jerzy Kwa niak : chodzi o posypanie poboczy na drogach powiatowych. *Odpowiada wójt: ju dzisiaj uzupe niane s pobocza przez ZDP w O wi cimiu. *Henryk Kramarczyk; co z drog na Bugaj, do tej pory nie ma nawiezionych kamieni. *Odpowiada wójt; z tej drogi korzystaj wy cznie mieszka cy Grojca, rozmawia em ze so tysem Grojca Krzysztofem Wolakiem o wspólnej naprawie tej drogi, pozosta o bez echa. *Grzegorz Kl czar: prosi o poszerzenie parkingu przed koscio em i remont dziur na ulicy Kulturowej, pyta co z ulic Modrzewiow w G bowicach, drog graniczn z gmin Wieprz. *Odpowiada wójt: Kulturow b dziemy remontowa, droga graniczna mia a by obmierzona przez wójta Wieprza Ma gorzat Chrapek, na razie w tym temacie nie robi si nic. *Józef Kubajczyk: prosi wójta o interwencj w telekomunikacji z powodu obwi ni tych drutów telefonicznych, prosi eby to przerobili na kabel ziemny. Na tym obrady sesji zako czono. Rozalia wiertnia Podzi kowanie Organizatorzy Dni Osieka dzi kuj sponsorom Barbarze i Janowi Sobeckim za ufundowanie g ównej nagrody. Sprostowanie Pisz c sprawozdanie na zako czenie roku szkolnego pomin am nazwisko Kawczak Barbary z klasy VI c ze redni ocen 5,2, tym samym nie ukaza o si w EO Wychowawczyni M.G. Nowe Studium uwarunkowa dla Gminy Osiek Gospodarowanie przestrzeni nale y do kompetencji Gminy. Reguluj je dwa dokumenty: Studium Uwarunkowa i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy oraz Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Studium okre la w sposób ogólny planowany sposób zagospodarowania ca ego terytorium Gminy, zawiera informacje o spo eczno ci lokalnej, gospodarce, rodowisku naturalnym, po- o eniu przeznaczonych pod zabudow obszarów, przebiegu g ównych szlaków komunikacyjnych, terenów chronionych, itp. Studium uchwalane jest uchwa Rady Gminy, nie posiada jednak rangi przepisu prawa miejscowego, stanowi jedynie podstaw i poprzedza opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotem Studium s tre ci: * zwi zane ze stanem istniej cym, czyli diagnoza aktualnej sytuacji spo eczno gospodarczej jednostki osadniczej i uwarunkowa jej rozwoju * okre laj ce kierunki rozwoju przestrzennego i zasady polityki przestrzennej gminy. Wychodz c naprzeciw potrzebom spo eczno ci lokalnej oraz d eniom do rozwoju gospodarczego gminy Rada Gminy Osiek podj a uchwa o przyst pieniu do sporz dzania Studium Uwarunkowa i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru w granicach administracyjnych Gminy Osiek. Dokument ten opracowywany b dzie mi dzy innymi w oparciu o ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. W wietle art. 10 ust. 2 przedmiotowej ustawy w studium okre lone zostan w szczególno ci: 1) kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów; 2) kierunki i wska niki dotycz ce zagospodarowania oraz u ytkowania terenów, w tym tereny wy czone spod zabudowy; 3) obszary oraz zasady ochrony rodowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk; 4) obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej; 5) kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 6) obszary, na których rozmieszczone b d inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym; 7) obszary, na których rozmieszczone b d inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa; 8) obszary, dla których obowi zkowe jest sporz dzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odr bnych, w tym obszary wymagaj ce przeprowadzenia scale i podzia u nieruchomo ci, 9) obszary, dla których gmina zamierza sporz dzi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagaj ce zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i le nych na cele nierolnicze i niele ne; 10) kierunki i zasady kszta towania rolniczej i le nej przestrzeni produkcyjnej; 11) obszary nara one na niebezpiecze stwo powodzi i osuwania si mas ziemnych; 12) obszary wymagaj ce przekszta ce, rehabilitacji lub rekultywacji; 15) inne obszary problemowe, w zale no ci od uwarunkowa i potrzeb zagospodarowania wyst puj cych w gminie. Przygotowanie studium jest czasoch onne, co wynika g ównie z procedur administracyjnych narzuconych ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W chwili obecnej prowadzony jest wst pny etap prac polegaj cy na wdro- eniu procedury prawnej, uzupe niaj cej inwentaryzacji urbanistycznej terenu Gminy oraz przyjmowaniu wniosków zainteresowanych osób w sprawie zmiany przeznaczenia terenów. Wnioski nale y sk ada na pi mie w Urz dzie Gminy w Osieku ul. G ówna 125, pokój nr 11, w terminie do dnia 26 pa dziernika 2007 r. Wniosek powinien zawiera nazwisko, imi, nazw i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomo- ci, której dotyczy. Do wniosku nale y do czy kopi mapy ewidencyjnej w skali 1:2880 oraz wypis z rejestru gruntów b d odpis z ksi gi wieczystej dla przedmiotowej nieruchomo ci. Szczegó owe informacje w tym zakresie udzielane s równie pod nr telefonu 033/ w. 11 Wnioski te b d baz do analizy i tworzenia nowych obszarów zabudowy na terenie naszej Gminy. Zako czenie prac nad Studium oraz jego uchwalenie planuje si w pa dzierniku 2008 r. Halina Pyza 88

9 wiadczenia Rodzinne Zgodnie z ustaw o wiadczeniach rodzinnych sprawa wniosku o wiadczenia rodzinne na nowy okres zasi kowy od r. do r., oraz wyp ata wiadcze za miesi c wrzesie 2007 r. ma nast pi w terminie: -do roku w przypadku, gdy osoba ubiegaj ca si o wiadczenia rodzinne na nowy okres zasi kowy z o y wniosek wraz z dokumentami do dnia do roku w przypadku, gdy osoba ubiegaj ca si o wiadczenia rodzinne na nowy okres zasi kowy z o y wniosek wraz z dokumentami w okresie od do Pracownicy GOPS w Osieku dok adaj jednak wszelkich stara, aby jak najwi cej osób mog o otrzyma wiadczenia rodzinne za miesi c wrzesie ju we wrze niu. Jest to mo liwe równie dzi ki sta ystkom skierowanym przez Urz d Pracy w O wi cimiu. Do zasi ku rodzinnego i dodatków uprawnione s rodziny, których miesi czny dochód w przeliczeniu na osob za 2006 rok nie przekracza kwoty 504 z netto lub 583 z, gdy w rodzinie jest dziecko niepe nosprawne. W przypadku uzyskania przez cz onka rodziny dochodu po roku, z którego dochody stanowi podstaw do ustalania prawa do wiadcze rodzinnych, do dochodu rodziny dodaje si miesi czn kwot dochodu uzyskanego przez cz onka rodziny. Je eli w poprzednim okresie zasi kowym rodzina mia a prawo do zasi ku rodzinnego, a w obecnym okresie zasi kowym miesi czny dochód rodziny przekracza kwot do 48 z to rodzina mo e otrzyma zasi ek rodzinny pod warunkiem jednak, e w poprzednim okresie zasi kowym nie by o przekroczenia dochodu. Jest mo liwo pomniejszenia dochodu rodziny o dochód utracony np. z powodu utraty zatrudnienia. Przypominamy o konieczno ci informowania GOPS o ka dej zmianie w sytuacji nansowej i rodzinnej, co pozwoli unikn zwrotu nienale nie pobranych wiadcze. Wysoko zasi ku rodzinnego zale y od wieku dziecka: * 48 z miesi cznie na dziecko do 5 roku ycia * 64 z na dziecko pomi dzy 5 a 18 rokiem ycia * 68 z na dziecko powy ej 18 roku ycia, nie d u ej ni do uko czenia 24 roku ycia. Do zasi ku rodzinnego przys uguj dodatki z tytu u: ECHA GOPS-U * urodzenia dziecka w wysoko ci z jednorazowo *opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w wysoko ci 400 z miesi cznie * samotnego wychowywania dziecka w wysoko ci 170 z miesi cznie lub, gdy dziecko legitymuje si orzeczeniem o niepe nosprawno ci 250 z * wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w wysoko ci 80 z miesi cznie * kszta cenia i rehabilitacji dziecka niepe nosprawnego ( do uko czenia przez dziecko 5 roku ycia 60 z miesi cznie, powy ej 5 roku ycia 80 z miesi cznie) * rozpocz cia roku szkolnego 100 z jednorazowo * podj cia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na dojazdy 50 z miesi cznie, na zamieszkanie w internacie 90 z miesi cznie) Oprócz zasi ków rodzinnych i dodatków GOPS w Osieku wyp aca równie : * jednorazow zapomog z tytu u urodzenia si dziecka * wiadczenia piel gnacyjne * zasi ek piel gnacyjny * zaliczk alimentacyjn Dodatkowe informacje mo na uzyska pod numerem tel. GOPS w Osieku 033/ , 033/ Maria Kufel Ju staro ytni Egipcjanie Nie opar am si pokusie, eby nie napisa o mojej imienniczce. Ró a to najpi kniejszy z krzewów rosn cych dziko i tych uprawianych w naszych ogródkach. Ju staro ytni Egipcjanie docenili zapach i olejki ró ane, które stosowali do nacierania skóry w celach zdrowotnych i kosmetycznych. Z cienkich, czepnych, kolczastych i p o cych si p dów dzikich ró roznosi si intensywny zapach wabi cy mi o ników bia ych, ró owych i czerwonych kwiatów. Z pa skiego sto u ró owatych kwiatów korzystaj owady zwabione zapachem i kolorem, ale i ludzie, bowiem z p atków ró otrzymuje si wspomniany olejek ró any wykorzystywany w kosmetyce. Owoce dzikiej ró y zawieraj ce znaczne ilo ci witaminy C, doskonale nadaj si na przetwory i soki, zw aszcza te o zapachu jab kowym. Powszechnie uprawiane ró e ogrodowe zwane szlachetnymi to hybrydy dzikich ró. Ogromna, stale wzrastaj ca ilo odmian jest dzielona na rasy i grupy. Nowoczesne odmiany ró kwietnikowych, pn cych i parkowych maj kwiaty adniejsze, wi ksze od dawnych ró, maj o wiele wi ksz skal barw, kwitn d u ej i ob ciej. Odmiany ró szlachetnych rozmna a si przez oczkowanie lub szczepienie na podk adach g ównie z dzikiej ró y. Niektóre gatunki s odporne na mrozy i dobrze znosz susz, rosn nawet na piaskach. mia o mo na z ró zrobi wokó domu pi kny, dekoracyjny i inny ni wszystkie ywop ot. Rozrastaj c si, stworz zwarte zabezpieczenie terenu. Zapis nutowy hymnu osieckiego 99

10 INFORMACJE Nowe studia podyplomowe w PWSZ w O wi cimiu *Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w O wi cimiu rozpoczyna nabór na studia podyplomowe o specjalno ci Zarz dzanie i organizacja pomocy spo ecznej. Program obejmuje 305 godzin dydaktycznych, w tym 80 godzin wicze. Rozpocz cie studiów na prze omie pa dziernika i listopada 2007r ( w momencie zebrania si grupy wiczeniowej). Osoby zainteresowane proszone s o odwiedzenie strony internetowej (zak adka studia podyplomowe) lub bezpo redni kontakt w uczelni przy ulicy Kolbego 8, w sekretariacie pok.213, tel. 033/ , e-meil: pwsz-oswiecim.pl. *Wójt Gminy Osiek przypomina, e ustawowy termin sk adania wniosków o wymian ksi eczkowych dowodów osobistych tj. 31 grudnia 2007r nie uleg zmianie i winien by bezwzgl dnie zachowany. Wyd u enie przez MSWiA do 31 marca 2008r. czasu w którym ksi eczkowe dowody osobiste b d mog y po wiadczy to samo i obywatelstwo polskie, nie jest to same z przesuni ciem terminu wymiany tych dowodów. Pozwoli jednak na za atwienie ró nych spraw wymagaj cych potwierdzenie to samo ci dowodem osobistym do czasu otrzymania nowego tj. do 31 marca 2008 r. *Przewodnicz cy Rady Gminy lub Zast pca Przewodnicz cego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w biurze Nr 30 Urz du Gminy w Osieku w ka dy wtorek w godzinach 15:30-16:30 tel *Obwieszczenie wójta Gminy Osiek z 24 wrze nia 2007r. o przyst pieniu do sporz dzania studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek. Na podstawie art.11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r Nr 80 poz.717 z pó niejszymi zmianami) zawiadamiam o podj ciu przez rad Gminy Osiek uchwa y Nr/75/2007 z dnia 27 lipca 2007 r. o przyst pieniu do sporz dzenia Studium Uwarunkowa i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Osiek w granicach administracyjnych. Zainteresowani mog sk ada wnioski dotycz ce studium. Wnioski nale y sk ada na pi mie w Urz dzie Gminy w Osieku, ul. G ówna 125, do 26 pa dziernika 2007 r. Wniosek powinien zawiera nazwisko, imi, nazw adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku, oraz oznaczenie nieruchomo ci, której dotyczy. *W sprawie rejestracji przedpoborowych - m czyzn urodzonych w 1989 r. W okresie od 16 do17 pa dziernika 2007r. zostanie przeprowadzona rejestracja przedpoborowych. Rejestracja odb dzie si w sali WDK ul. G ówna 125, wi cej na stronie internetowej urz du Gminy i na obwieszczeniach na tablicach og osze. *Gminny Zak ad Gospodarki Komunalnej w Osieku informuje, e posiada beczk asenizacyjn, w zwi zku z czym istnieje mo liwo zlecenia wywozu nieczysto ci p ynnych z przydomowych szamb po bardzo atrakcyjnej cenie. W celu ustalenia terminu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 033/ w godzinach od 7:00do 15:00 od poniedzia ku do pi tku. Podpisane: Kierownik Zak adu *Na 11 listopada wójt Jerzy Mieszczak, przewodnicz cy Rady Gminy Jerzy Czerny i ks. proboszcz Bogus aw W drzyk zapraszaj mieszka ców Gminy na intencyjn msz w. o godz. 15:00 w ko ciele pw. w. Andrzeja Aposto a w Osieku z okazji Dnia Zwyci stwa ( 11 listopada 1918r), przemarsz i uroczyst akademi w Sali WDK w Osieku. *Od 1 pa dziernika tzw. podatek Religi za leczenie o ar wypadków drogowych p aci b dzie ubezpieczyciel ze sk adek na OC. 1 pa dziernika odby a si uroczysta inauguracja roku akademickiego na polskich uczelniach, tysi ce studentów od piewa o Gaudeamus. Bilet miesi czny zakupiony w PKSiS O wi cim S.A. na wszystkie linie komunikacyjne do O wi cimia uprawnia do poruszania si komunikacj PKS na terenie ca ego miasta O wi cim. Uczniowie i studenci po okazaniu legitymacji ucznia/studenta maj prawo do 30% zni ki na zakup biletu jednorazowego w komunikacji PKSiS O wi cim S.A. Og oszenie drobne Kupi grunt rolny do 0,5 ha na terenie Gminy Osiek. Tel. (033) lub Redakcja EO prosi o składanie zamówień na reklamy do kalendarza na 2008r. 10

11 Nowy rok szkolny w Gminie Do szko y, do szko y, by zd y na czas. Krystyna Czerny, 3 wrze nia, w dniu rozpocz cia nowego roku szkolnego odebra a z r k wójta Jerzego Mieszczaka nominacj na stanowisko dyrektora Zespo u Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Osieku. Wr czaj c nominacj wójt zwróci si do m odzie y i nauczycieli ycz c im wszystkim wiele rado ci, sukcesów i jak najlepszych wyników w nowym roku szkolnym. Obowi zki wice dyrektora Gimnazjum podj a Wanda Nikliborc, Szko y Podstawowej Nr 1 Renata Chmielnik i Przedszkola Publicznego Wiktoria Pawlica dokumenty przed u aj ce kadencj otrzyma y od dyrektor Krystyny Czerny na lata 2007 do Przypomnijmy: Krystyna Czerny przez 20 lat pracowa a jako nauczyciel j zyka polskiego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Osieku, w 2004 r. wygra a konkurs na dyrektora Szko y Podstawowej Nr 1, a w tym roku ponownie wygra a konkurs tym razem na dyrektora Zespo u Szkolno-Przedszkolnego w Osieku Nr 1. yczymy nowej dyrektor si do pracy i wielu sukcesów zawodowych. Schemat zarz dzania o wiat w gminie Osiek 2007/2008r. Osiek Zespó Szkolno- Przedszkolny Nr1: dyrektor: Krystyna Czerny wicedyrektor ds. Gimnazjum: Wanda Nikliborc wicedyrektor ds. SP Nr 1 w Osieku: Renata Chmielnik wicedyrektor ds. Przedszkola Publicznego w Osieku : Wiktoria Pawlica G bowice Zespó Szkolno-Przedszkolny; dyrektor: Urszula Babi ska Nauczyciele Gimnazjum w Osieku Wanda Nikliborc wicedyrektor Gimnazjum, naucz. Biologii, Anna Bloch naucz. j zyka angielskiego, wych kl. II b, Jan Bulkiewicz naucz. wych. zycznego, wych. Kl. II a, Bo ena Cybula naucz. matematyki, Dorota Dorywalska naucz. chemii, Agnieszka Frazik naucz. j z. niemieckiego, wych. kl. III d, Agnieszka Godo naucz. matematyki, wych. kl. I a, Izabela Iwanicka naucz. naucz. indywidualnego, Magdalena Jasi ska naucz. wych. zycznego, wych. kl. II e, Ewelina Ko cielny naucz. j z. angielskiego, zast pstwo wych. w kl. III d, Nina Kramarczyk-Kwas naucz. geogra- i, wych. kl. II d, Henryk Kuczmierczyk naucz. informatyki, Ewa Lasatowicz pedagog szkolny, Ks. Grzegorz Majda naucz. religii, Marian Matkowski naucz. matematyki, Edmund Mieszczak naucz. wych. zycznego, Ewa Mrozik naucz. naucz. indywidualnego, Ewa Nakonieczna naucz. informatyki i techniki, Gra yna Paj k naucz. historii, wych kl. I d, Urszula Pa ka naucz. j z. angielskiego, wych. kl. III c, Anna Prochowska-Dziedzic naucz. biologii, wych. kl. I b, Andrzej Razowski naucz. zyki, Rafa Sporysz naucz. wos.wych. kl. III e, Bernadetta Stawowczyk Zemanek naucz. muzyki i plastyki, wych. kl III a, Dorota Stelmach naucz. bibliotekarz, Jacek Stoch naucz historii i wos, Magdalena Stolarczyk naucz. j z. niemieckiego, wych. kl. II d, Jadwiga Sza ajko naucz. j z. polskiego, wych. kl. I c, Bogus awa Twaróg naucz. j z. polskiego, Ks. Bogus aw W drzyk naucz. religii, Anna Woszczyna naucz. j z. polskiego, Ewelina Wybraniec naucz. matematyki, wych. kl. III b, Maria Zi ba naucz. j z. polskiego, Monika Górowicz naucz. matematyki zast pstwo, wych. w kl. III b, Beata Niemiec naucz j z. niemieckiego, Przedszkole Publiczne w Osieku Wiktoria Pawlica wicedyrektor ds. Przedszkola naucz. przedszkola, Ma gorzata Matlak naucz. przedszkola odz. I, Teresa Depta naucz. przedszkola oddz. I, Urszula Zajas naucz. przedszkola oddz. II, Sabina Domasik naucz. przedszkola oddz. II, Aleksandra Gawe naucz. przedszkola oddz. III, Renata mudka naucz. przedszkola oddz. III, Jolanta Majda naucz. przedszkola oddz. IV, 11 ZARZ DZANIE O WIAT Ma gorzata Sikora naucz. przedszkola oddz. IV, Beata Gurdek naucz. przedszkola oddz. IV, Anna Ha atek naucz. przedszkola oddz. V, Wiktoria Pawlica naucz. przedszkola oddz. V, Barbara Bies naucz oddz. VI zerówka SP Nr 2, Nauczyciele SP nr1 w Osieku Renata Chmielnik wicedyrektor ds. SP Nr 1 naucz. matematyki i informatyki, s. Katarzyna Drozdowska naucz. religii, Marzena Gunia naucz. j z. angielskiego, wych. kl.vi c, Ma gorzata Gwó d naucz. j z. polskiego, wych. kl. IV b, Alina Handzlik naucz. zintegrowane, wych. kl. III b, Ewa Jekie ek wychowawca wietlicy, Mariusz Jezierski naucz. wych. zycznego, s. Ewa Jó wik naucz. religii, Anna Kacorzyk naucz. zintegrowane, wych. kl. II b, Beata Karcz naucz. zintegrowane, przyroda, wych. kl. II Anna Kl czar naucz. logopeda, Justyna K ys naucz. plastyki, techniki, wych. kl. VI b, Barbara Kramarczyk naucz. zintegrowane, wych.kl. I b, El bieta Kraus pedagog, Irena Krucza a naucz. zintegrowane, wych. kl. III a, Katarzyna Matlak naucz. zintegrowane, wych.kl. I a, Zbigniew Mazgaj naucz. przyrody, wych. kl. VI a, Ewa Mrozik naucz. j z. polskiego, wych. kl. V a, Monika Rycerz naucz. historii, wych.kl. V c, Magdalena Sienicka naucz. matematyki, wych. kl. IV c, Krystyna Szostak naucz. informatyki i muzyki, Danuta Wiktor naucz. bibliotekarz, Aleksandra Piasecka naucz. wych. zycznego, wych. kl. IV a, Monika Czerw naucz. j z. angielskiego, Anna Dziedzic naucz. przyrody, Magdalena Stolarczyk naucz. j z. niemieckiego, Mirela Szymonek naucz. matematyki, Marian Matkowski naucz. matematyki, wych. kl. V b, Maria Zi ba naucz. j z. polskiego.

12 ECHA GMINNE Szko a Podstawowa Nr 2 w Osieku Roman Ru ka dyrektor SP Nr 2 naucz. muzyki, Agata P onka naucz. zintegrowane, wych. kl. I, Joanna Zygmunt naucz. zintegrowane, wych. kl. II, Jolanta urek naucz. zintegrowane, wych. kl. III, Magdalena Kramarczyk nucz. j zyka polskiego, wych. kl. IV, Marzena Borkowska naucz. historii, wych. zycz. Wych. kl. V, Anna Kasperczyk naucz. j zyka angielskiego, wych. kl. VI a, Barbara Zi ciak naucz. matematyki, wych. kl. VI b, Magdalena Stolarczyk naucz. j zyka niemieckiego, Anna K yczek naucz. przyrody zast pstwo za, Monik Fojcik urlop macierzy ski, Ewa Kozie naucz. techniki i bibliotekarz, Beata Sadowska pedagog, Ks. Stanis aw Czernek naucz. religii Zespó Szkolno-Przedszkolny w G bowicach Urszula Babi ska dyrektor Zespo u Szkolno-Przedszkolnego w G bowicach naucz. j. polskiego, Bo ena Wandor naucz. zintegrowane i informatyki, wych kl. I, Lucyna Kolasa naucz. zintegrowane, wych. kl. II, Bogumi a Handzlik naucz. zintegrowane, wych. kl. III, Lidia Mo dawska naucz. przyrody i bibliotekarz, wych. kl. IV, Bo ena lesak naucz. plastyki i wych. zycz.,wych. kl. VI, Ewa Studzi ska naucz. j. polskiego, historii i bibliotekarz, wych. kl. IV, Pawe Mazgaj naucz. matematyki, Magdalena Krucza a naucz. wietlicy, Monika Luranc pedagog, Jaros aw Cieciak naucz. muzyki, Katarzyna Kubie naucz. j. niemieckiego, Anna Kl czar naucz. logopeda, Maria Lach naucz. gimnastyki korekcyjnej, Tomasz Biela naucz. j. angielskiego, Ks. Krzysztof B achut naucz. religii, Przedszkole w G bowicach. Maria Lach naucz. przedszkola, oddzia O, Magdalena B bacz naucz. przedszkola, grupa 3 do 5 lat, Ma gorzata Licha ska naucz. przedszkola, oddzia O i grupa 3do 5 lat Analiza o wiadcze maj tkowych. Podstawa prawna z dnia 8 marca 1990roku o samorz dzie gminnym Dz, U. z 2001r Nr142.poz.1591 z pó niejszym zmianami nakazuje z o enie pracownikom Samorz du Gminnego, wydaj cych decyzje urz dnicze o wiadcze maj tkowych, natomiast wójt ma nakaz o wiadczenia te sprawdzi do 30 pa dziernika i przedstawi analiz Radzie. Wójt Jerzy Mieszczak na sesji 27 wrze nia przedstawi analiz tych o wiadcze i stwierdzi, e wszystkie zosta y z o one w terminie, by o kilka uchybie mi dzy innymi, nie wykazanie posiadania domu, mieszkania, dzia ek czy zarobków. Tak sam analiz o wiadcze maj tkowych z kolei radnych Rady Gminy Osiek, ale bardziej szczegó ow przedstawi przewodnicz cy Rady Gminy Jerzy Czerny. Je li chodzi o o wiadczenia radnych, tam uchybie by o wi cej. Do sze ciu o wiadcze nie by o adnych uwag, w trzech przypadkach nie ma podanego dochodu z diety radnego, w jednym przypadku zamiast rocznego dochodu podany jest dochód miesi czny, jedno o wiadczenie jest w ogóle nieczytelne, a w dwóch nie ma w ogóle podanego adnego dochodu, s jeszcze przypadki nie podania, czy zasoby nansowe s wspó w asno ci czy maj tek jest odr bny. Po zako czeniu sesji przewodnicz cy spotka si z poszczególnymi radnymi celem wyja nienia nie cis o ci w o wiadczeniach maj tkowych. R.. Przestroga dla trucicieli Ka dy z nas kupuje opakowane produkty, a z opakowaniami ró nie post pujemy. Niektórzy segreguj, inni wrzucaj do kosza, albo wyrzucaj do lasu lub nad rzek, jeszcze inni spalaj w domowych piecach. Je li chcesz wyj na spacer lub posiedzie w przydomowym ogródku, lub przewietrzy mieszkanie, to wiesz, o czym mówi. Zamiast oddycha rze kim powietrzem musimy szybko ucieka do domu, bo wsz dzie unosi si smrodliwy dym, a pisz o tym, dlatego, bo zbli a si okres grzewczy, a my znamy przecie swoj wie. Dym ze spalonych w domowych piecach opakowa i butelek plastikowych, niestety, ale jest bardzo truj cy, nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo. Jest szkodliwy dla wszystkich, nie tylko dla s siadów, ale dla ciebie te, zw aszcza dla twoich dzieci. Dym i py, tak e popió, który osiada i który wysypujesz w niew a ciwym miejscu przetrwa pokolenia i pokolenia b dzie podtruwa. Nie b d wymienia substancji truj cych emitowanych przez kominy do atmosfery, przypomn tylko, e jest to prawie ca a tablica Mendelejewa, a w wi kszo ci s to substancje rakotwórcze. Dla oszcz dnych i tych, co nie lubi siebie, swoich rodzin, nie kochaj dzieci i nie lubi s siadów, przytocz argument ekonomiczny. Po pierwsze, leku na nowotwór jeszcze nie wynaleziono, a leczenie jest bardzo kosztowne, po drugie spalane w piecach mieci powoduj osadzanie si tak zwanej sadzy mokrej w przewodach kominowych. Bardzo trudno j usun, a jej nadmiar mo e spowodowa zapalenie si przewodu kominowego i mo e by nawet przyczyn po aru. Nikt nas nie zwolni z segregacji mieci i dobrze jest o tym pami ta, a oszcz dno 55 gr. na worku naprawd nikogo nie wzbogaci. Prosz Pa stwa, prosz pomy le, zanim wrzucicie butelk plastykow do pieca, albo opakowanie po mleku, czy woreczki. Zwracam si z pro b do Zarz du GS i sprzedawców o mo liwo pakowania towaru do toreb i opakowa papierowych, by by to bardzo dobry przyk ad dbania o ekologi, a tym samym o zdrowie wszystkich mieszka ców. O rodek szkolenia Kierowców NAUKA JAZDY BLACK Krzysztof Czarny Osiek, ul. Przecznica 120A KURSY KIEROWCÓW na kat. B Z A P E W N I A M Y: *Atrakcyjn cen kursu *Kompleksowe przygotowanie do egzaminu pa stwowego *Mi atmosfer i bezstresow nauk jazdy *Jazd w mie cie egzaminacyjnym Tychy lub Bielsko *Mo liwo wp at w ratach ( od 1 do 12 rat ) *Plac manewrowy i wyk ady *Krótki czas trwania kursu * Materia y do nauki GRATIS! *Lekarz- GRATIS! *Uczniowie zni ka! Informacja tel.: lub Serdecznie zapraszamy 12

13 ECHA DLA ROLNIKÓW Wa ne informacje dla rolników * Wytwarzaj cych produkty rolne (uprawy, zbiór, przechowywanie, transport, przetwarzanie lub ich wprowadzanie na rynek) * Wytwarzaj cych, przechowuj cych pasze, w tym mieszanki paszowe wprowadzaj cych na rynek * Wytwarzaj cych, przechowuj cych pasze, w tym mieszanki paszowe dla zwierz t wprowadzonych do obrotu lub wprowadzaj cych je do obrotu. * Prowadzonych transport, przechowywanie lub prze adunek produktu rolnych lub pasz, w tym mieszanek paszowych. W zwi zku z up ywaj cym z dniem 31 grudnia 2007 roku terminem z o enia obowi zkowego o wiadczenia przez podmioty (rolników)produkuj ce materia y paszowe i pasze zgodnie z art.18 ust. 3 Rozporz dzenia Nr 183/2005 parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005r. ustanawiaj cego wymagania dotycz ce higieny pasz, Powiatowy Lekarz Weterynarii w O wi cimiu informuje, e w/w o wiadczenia nale y sk ada w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w O wi cimiu przy ul. Nideckiego 26 (osiedle B onie) codziennie w godzinach Druki o wiadcze mo na pobra w siedzibie: * Powiatowy Inspektorat Weterynarii w O wi cimiu (adres powy ej) * ODR (ul. Wyspia skiego 10, O wi cim) * ARiMR (ul. Wyspia skiego 10, O wi cim) * Poszczególnych urz dów gminy * So tysów Pobierz o wiadczenie z witryny Urz du Gminy Deratyzacja W celu utrzymania nale ytej higieny na terenie gminy powiadamia si wszystkich administratorów, w a cicieli i u ytkowników domów mieszkalnych i innych budynków instytucji itp. o nakazie przeprowadzenia akcji odszczurzania w terminie 20 pa dziernika do 20 listopada br. Odszczurzanie winno by przeprowadzone w nast puj cy sposób : Do odszczurzania nale y zu y trutk gryzoniobójcz dost pn w handlu wg podanych norm: 1/ na ka de 100 m powierzchni u ytkowej lokalu g 2/ w gospodarstwach rolnych do 1 ha g KOMUNIKAT Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Ro lin i Nasiennictwa w Krakowie w sprawie wyst powania na terytorium województwa ma opolskiego zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej (Diabrotica virgifera Le Conte) UWAGA PRODUCENCI KUKURYDZY! W zwi zku z wyst powaniem na terenie województwa ma opolskiego szkodnika kwarantannowego zachodniej kukurydzanej stonki korzeniowej (Diabrotica virgifera Le Conte) zgodnie z aktualnie obowi zuj cymi przepisami tj: * ustaw o ochronie ro lin z 18 grudnia 2003 roku (Dz. U. z 2004r. Nr 11, poz. 94, ze zm.) * rozporz dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2007r. w sprawie wprowadzenia na cz terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nakazów i zakazów w zwi zku ze szczególnym zagro eniem ro lin przez zachodnia kukurydziana stonk korzeniow (Dz. U. Nr 74 poz. 489) informuje o zaobserwowanym wyst pieniu lub podejrzeniu wyst pieniu zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej, zgodnie z art. 7 ust. 1 cytowanej wy ej ustawy nale y niezw ocznie przekaza do w a ciwego miejscowo wojewódzkiego inspektora ochrony ro lin i nasiennictwa, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. PRZY UPRAWIE KUKURYDZY, NAKAZUJE SI : 1) stosowanie zmianowania dopuszczaj cego upraw kukurydzy tylko raz w okresie trzech kolejnych sezonów uprawnych albo 2) dwa razy w okresie trzech kolejnych sezonów uprawnych, je eli w czasie, co najmniej jednego sezonu uprawnego, w którym jest ona uprawiana: - zostan zastosowane zabiegi przy u yciu rodków ochrony ro lin zwalczaj cych owady doros e zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej albo - zostanie ona wysiana po dniu 1 lipca; 3) niszczenie samosiewów kukurydzy, 4) wykonanie g bokiej orki jesiennej po zako czeniu ka dego sezonu jej uprawy, po uprzednim dok adnym rozdrobnieniu resztek po niwnych, 5) czyszczenie maszyn u ywanych na gruntach, na których jest ona uprawiana, z ziemi i resztek ro lin, przed przemieszczeniem ich poza obszar strefy zasiedlenia albo strefy ryzyka; ZAKAZUJE SI : 1) przemieszczania wie ych ro lin kukurydzy oraz ich cz ci, w ka dym sezonie jej uprawy, przed dniem 15 pa dziernika, 2) przemieszczania gleby lub innego pod o a uprawnego pochodz cego z gruntów, na których jest uprawiana kukurydza. Informacje na temat biologii, wyst powania, szkodliwo ci i zwalczania szkodnika mo na uzyska na stronie internetowej pod adresem Wojewódzki Inspektor Andrzej Nowak 3/ w gospodarstwach rolnych powy ej 1 ha g * Do dnia rozpocz cia odszczurzania nale- y zaopatrzy si w trutk. * Oczy ci z odpadków i mieci podwórza, mietniki, piwnice i strychy, zabezpieczy artyku y spo ywcze i karm dla zwierz t, aby nie by y dost pne dla szczurów oraz uniemo liwi szczurom dost p do wody. * Wy o y trutk wg pouczenia do czonego do ka dego opakowania w miejscach, gdzie szczury pojawiaj si, a w szczególno ci na podwórzach, mietnikach, strychach, piwnicach, ust pach, budynkach gospodarczych itp. umieszczaj c ostrze- enie UWAGA TRUCIZNA uzupe niaj c j w miar zu ycia. * W czasie wy o enia trutki uniemo liwi dost p, zw aszcza dzieciom do miejsc, w którym wy o ono trutki, za zwierz ta domowe trzyma w tym czasie w zamkni ciu oraz zabezpieczy trutk przed dost pem ptactwa. * W czasie wy o enia trutki zbiera codziennie pad e szczury i przypadkowo zatrute zwierz ta domowe i spali je lub zakopa na g boko ci 1 m w odleg o ci 20 m od róde wody do picia, przy czym nale y u ywa odzie y ochronnej (r kawice), jak i nie wolno spo ywa mi sa zatrutych zwierz t. * W dniu 20 listopada 2007 r. zebra wszystkie pad e szczury i przypadkowo zatrute zwierz ta oraz trutki i nast pnie spali je lub zakopa w sposób okre lony powy ej. WÓJT GMINY OSIEK JERZY MIESZCZAK 13

14 Z HISTORI WSI Tajemnice Beskidu Ma ego i nie tylko. Piek o nad Ruhland - udane l dowanie w Osieku. To co napisz nie jest naj wie sz wiadomo ci, bowiem pisa a o tym zdarzeniu Gazeta Krakowska i Nowiny Andrychowskie. Powo uj c si na autora artyku u i badacza tamtych lat, Zbigniewa Kubienia z Nowin Andrychowskich, który pisa, e oko o po udnia 23 marca 1945roku nad Osiekiem pojawi si wielki samolot. Lecia wolno, nisko i niepewnie, wida by o, e ma problemy z lotem i przygotowuje si do awaryjnego l dowania. Samolot osiad w przysió ku Osieka nazywaj cym si Folwark Karolina (obecnie ulica Karolina). Dawniej na miejscu obecnych domów by y pola uprawne, ki i zagajniki, oraz du e zabudowania folwarczne, które zachowa y si do dzi. L dowanie uszkodzonego olbrzymiego ameryka skiego bombowca by o wprost perfekcyjne. Samolot przyziemi na szczycie niewielkiego wzniesienia bez wysuni tego podwozia, zary brzuchem kad uba w mi kkie pole zieleniej cego si yta i przechyli si na prawe skrzyd o. Po lewej stronie samolotu rozci ga y si zagajniki lasu karoli skiego, na wprost widnia y du e zabudowania folwarczne. Zaciekawieni niezwyk ym wydarzeniem mieszka cy Osieka zacz li ostro nie podchodzi do samolotu. Jego pok ad, bez po piechu opu ci a za oga sk adaj ca si z 10 lotników. Na mieszka cach Osieka wielkie wra enie zrobi y wietnie skrojone mundury, które doskonale le a y na przystojnych Amerykanach, a tak e ciemna karnacja jednego z cz onków za ogi. Nowiny Andrychowskie pisz, e wzmianka która zosta a zamieszczona w Echa Osieka o tym, e rzekomo jeden z lotników by czarny, to wg. autora nie by o prawd, poniewa czarnoskórzy podlegali w owych czasach segregacji rasowej i na ci kich bombowcach nie latali. Chodzi o tu o lotnika o ciemnej karnacji, który by Latynosem, a tacy byli w ameryka skich za ogach bombowców. Kiedy emocje opad y, lotnicy wynie li z samolotu pude ka z czekolad i innymi produktami ywno ciowymi, zacz li cz stowa g stniej cy t um Osieczan. Niestety nikt z przyby ych nie potra si porozumie z go mi, którzy spadli z nieba. Wreszcie kto przypomnia sobie, e we wsi jest cz owiek, który kilka lat sp dzi w Stanach. By to Jan Jurczyk przydomek Krakowiak. Wreszcie Amerykanie dowiedzieli si, gdzie wyl dowali, a Osieczanie dlaczego wyl dowali. Amerykanów o ywi a wie, e wyl dowali w Karolinie, wszak nazwa ta by a bliska ich sercu. Podobno jeden z cz onków za ogi pochodzi w a nie z tego stanu. Po pewnym czasie do unieruchomionego samolotu przybiegli o nierze rosyjscy, którzy pa li konie w okolicy lasu karoli skiego. Porównanie wygl du o nierzy obydwu armii by o pora aj ce i do dzi si o tym w Osieku pami ta. Po kilku godzinach z po udnia nadlecia o kilka rosyjskich (niektórzy twierdz, e by o ich 10), lekkich samolotów - najprawdopodobniej typu PO - 2 i wyl dowa o w polach nieopodal ameryka skiej Lataj cej Fortecy. Tu czeka na rozwi zanie zagadka - sk d przylecia y sowieckie samoloty po ameryka skich lotników? By o to z du ym przybli eniem e z Czajek ko o K t (ameryka scy lotnicy raportowali, e wyl dowali w K tach lub obok K t). Lotnisko na Czajkach s u y o Armii Czerwonej w 1945 r. i prawdopodobnie stacjonowa y tam lekkie maszyny. Lotnicy ameryka scy wsiedli do archaicznych rosyjskich samolotów, wystartowali i... tyle ich widzieli podekscytowani mieszka cy Osieka. A co dalej dzia o si z opuszczon fortec? o nierze rosyjscy naci li ga zi i m odych drzew w lesie karoli skim i sprawnie zamaskowali du y samolot. Przy niecodziennym obiekcie postawili wojskowy posterunek. Po oko o dwóch tygodniach rosyjskich o nierzy podmieni a milicja obywatelska. Wart pe niono do pocz tku czerwca 1945 r. Rozpocz o si stopniowe szabrowanie samolotu. Na wsi panowa a bieda, a wi c wszystko si przydawa o, samolot by ogromny - by o wi c co z niego odzyskiwa. Najcenniejsz rzecz by materia ze spadochronów, które pozostawi a za oga. Podobno niejedna elegantka z Osieka nosi a bluzk czy sukienk uszyt z tego w a nie nietypowego materia u (dopisek od redakcji: materia em tym by czysty jedwab, a wi c nie nietypowy, tylko bardzo cenny materia, nawet dzi ). Z aluminiowych rurek, których setki metrów mie ci y si w samolocie robiono ch odnice do produkcji bimbru, ze zbiorników ci nieniowych wykonywano wiadra, a gumowe zbiorniki paliwa znajduj ce si na skrzyd ach s u y y do wyrobu zelówek do butów. Resztki benzyny jako cenne paliwo do zapalniczek. Po kilku tygodniach niewiele zosta o z dumnej, pi knej i gro nej fortecy. Pod koniec lipca 1945 r. przy samolocie pojawi a si rosyjska ekipa techniczna. Rosjanie zdemontowali ogromne silniki samolotu. Kad ub rozerwano adunkami wybuchowymi. Pozosta o ci wywieziono, na stacj kolejow do K t, a stamt d kolej do O wi cimia. W czasie wojny to w O wi cimiu znajdowa a si najwi ksza w Polsce sk adnica lotniczego z omu, który zwo ono z ca ej po udniowej Polski. A co si dalej dzia o z dzieln za og Lataj cej Fortecy z Osieka, o tym w nast pnym odcinku. Wi niowa Spisa a R.. Na pocz tku wrze nia rozstrzygni to przetarg na przebudow mostu na ulicy Wi niowej. Wykonawc zosta a rma DROG- BUD ze Spytkowic, a ca y koszt przebudowy b dzie kosztowa z. Przebudowa mostu obejmie poszerzenie jezdni do 6 metrów, uregulowanie dna potoku pod mostem i na jego wlocie i wylocie, monta barierek mostowych i po o enie na cz ci remontowanej nowej nak adki asfaltobetonowej. Obecny most jest w ski i niebezpieczny, konieczno ci od wielu lat by o stosowanie si do znaku pierwsze stwa przejazdu. Dwa samochody osobowe nie maj mo liwo ci jednoczesnego przejechania obok siebie, a wi ksze ci arówki czy kombajn w ogóle nie mia y przejazdu. Mam nadziej, mówi wójt Jerzy Mieszczak, e ko cem listopada uci liwo ci te nie b d mia y miejsca. R.. 14

15 K CIK POETYCKI K cik poetycki Kazimierz Kl czar Pragnienie raju Chocia stopy ziemi dotykaj dusza w ob okach w druje my li po niebie fruwaj dusza w przestworzach szybuje Szuka drogi do ziemskiego bycia której tu znale nie mo e pragnie patrze do odkrycia gdzie znajduje si szcz cia z o e Frunie ku niebu wysoko by zajrze w niebios bramy by otworzy je szeroko zobaczy nasz kraj kochany Przenie go na ziemskie pado y by i tu yli ludzie szcz liwi gdzie nie b d ich gn bi ycia mozo y b d u miechni ci, mili i yczliwi Rafa Kasperek Dra Ty draniu, spójrz w lustro, dlaczego wokó ciebie tak pusto. W yciu tak wiele widzia e, No wiem, musisz tylko-oby, oby, odezwij si tylko do drugiej po owy. Ona lepsza, Prawdziwsza. Ty ju j kiedy znalaz e, lecz dlaczego j tak tanio sprzeda e. Mówi do ciebie dra, lecz zawsze to s owo z bólem przechodzi przez krta. Tak, cierpienie to ci poró ni o. Jan Kramarczyk Jesie (fragment wiersza) Szukam s ów, które by pi kno jesieni oddawa y, i w najpi kniejsze, o niej wiersze si uk ada y. B dz my lami po zaoranych polach, zagajnikach i ich po ó k ych li ciach. Po lasach, pagórkach, dolinach i pi knych urwiskach, nagle co mnie ol ni o, by zebra dla ciebie te pi kno ci. Helena Cieciak To nic To nic, e odlecia y bociany, e ranek jest nieudany. Niech nie boli mnie g owa, e min a ycia po owa. Minie jesie i zima, tego nikt nie zatrzyma, Przedwio nie nowe nastanie, wiosenne ptasie piewanie. Na pewno ptaki przylec, moje smutki odlec. To przecie nic, e opadaj znów li cie. Nie szkodzi te, e jest jako mgli cie. Ju nie boli mnie g owa, zosta a mi ycia po owa. Miesi ce Wrzesie Łacińska nazwa (september), nazwę swą wywodzi od masowo kwitnących w tym miesiącu wrzosów. W tym miesiącu dojrzewają owoce kasztana, buka, brzozy i jarzębiny. Jeszcze kilka lat temu można było zobaczyć snujący się dym ognisk nad polami jako znak rozpoczynających się wykopów ziemniaków. Pieczone w ognisku ziemniaki, to specjał jedyny w swoim rodzaju. 8 września Matki Boskiej Siewnej, która błogosławi trudowi rolnika. Wrzesień to czas odlotów ptasich, których klucze rysują się wysoko na niebie. Miesiąc ten kojarzy się z tragicznym wrześniem 1939r. kiedy nasz kraj stał się celem napaści dwóch wrogów, niemieckiego i sowieckiego. Z wrześniem związanych jest bardzo dużo przysłów: Siać po św. Michale (29) to już trochę niedbale. Pa dziernik Łacińska nazwa( oktober), w gwarze ludowej miesiąc ten nosił nazwę pościernik od Bo po ścierni pług rżnąc skibę, rolę czerni. Rolnicy wróżyli w październiku zimę ze sposobu, w jaki opadały liście. Jeśli brzoza spuściła swe listki wokół pnia, wnioskowano, że będą wielkie mrozy, bo otula się przed nimi. Od 1978 r. październik ma dla Polaków szczególny wymiar, bowiem 16 października na rzymską stolicę Świętego Piotra został wyniesiony nasz rodak Karol Wojtyła. W październiku 1473 r. zmarł św. Jan Kanty profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, słynął z wielkiego miłosierdzia, jego grób znajduje się w kościele św. Anny w Krakowie. Bawimy si razem 1.PERŁÓWKA a. biżuteria z pereł b. gatunek kaszy jęczmiennej c. motyl o kolorowych skrzydłach 2.PROFIT a. twarz widziana z boku b. zapowiedź c. zysk, dochód, korzyść 3.RADARZYSTA a. sposób zaradzenia czemuś b. zajmujący się urządzeniami nawigacyjnymi c. nauka badająca podziemne wody lub minerały 4. RIPOSTA a. szybka, dowcipna odpowiedź b. biały haft o dzierganych ażurowych motywach c. potrawa z Włoch z ugotowanego ryżu 5. SAMARYTANKA a. kobieta miłosierna, opiekująca się chorymi b. taniec towarzyski c. samiczka ptaka np. zięby 6.TESTATOR a. zapis testamentowy b. np. przyrząd do sprawdzania banknotów. c. osoba sporządzająca testament 7. TYGIEL a. czasopismo wydawane raz w tygodniu b. naczynie żaroodporne ze szkła c. tyczka sporych rozmiarów 8. UNIKAT a. ruch, manewr, dla uniknięcia czegoś b. Studiować na uniwerku c. coś niezmiernie rzadko spotykanego 9. WINIARZ a. producent win b. dłużnik np. pieniędzy c. mężczyzna który obsługuje windę 10. ZGRYWUS a. wyglądać ładnie, zgrabnie b. prawidłowy zgryz c. osoba lubiąca się wygłupiać ODPOWIEDZI: 1b, 2c, 3b, 4a, 5a, 6c, 7b, 8c, 9a, 10c, Gratulacje 15

16 NARKOTYKI Temat tabu - narkotyki Do napisania tego artyku u sk oni y mnie ostatnie doniesienia o zlikwidowanej przez policj hodowli konopi indyjskiej na terenie Osieka. Nie b d moralizowa, uwa am, e od tego s rodzice i opiekunowie, przedstawi tylko kilka sposobów na rozpoznanie. Najpierw odpowiem na pytanie Co to takiego narkotyk? Ka da substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego dzia aj ca na o rodkowy uk ad nerwowy, okre lana w wykazie stanowi cym za cznik do ustawy z dnia 24 kwietnia1997 r. o przeciwdzia aniu narkomanii ( Dz. U. z dnia 14 lipca 1997r Nr75 poz.468). Substancje, których przyjmowanie powoduje po jakim okresie u ywania uzale nienie zyczne np.: mor na, amfetamina, marihuana, haszysz, wszystkie substancje psychotropowe, stymulanty, depresanty, halucynogenne i antypsychotyki. Jak rozpozna, czy moje dziecko BIERZE? Najcz stszymi powodami si gania po narkotyki s : * ciekawo * presja kolegów * aspirowanie do doros o ci * niezadowolenie z siebie i swojego ycia * kon ikty i napi cia wewn trzne * problemy w szkole i w domu * robienie na przekór doros ym * brak atrakcyjnych sposobów sp dzania wolnego czasu Na co rodzice lub opiekunowie powinni zwróci uwag : Zwró uwag na zachowanie Twojego dziecka. Powinny zaniepokoi Ci wszelkie radykalne zmiany, a zw aszcza: * hu tawka nastrojów * nadmierny apetyt lub jego brak * porzucenie dotychczasowych zainteresowa * k opoty w szkole w nauce i zachowaniu * izolowanie si od domowników i dotychczasowych kolegów * zamykanie si w pokoju i niech do rozmów * zamykanie swojego pokoju, czego przedtem nie by o * cz ste wietrzenie pokoju * u ywanie kadzide ek i od wie aczy powietrza * wypowiedzi pozytywne o dobroczynnym wp ywie narkotyków * zmiana grona przyjació, zw aszcza na starszych od siebie 16 * krótkie rozmowy telefoniczne, prowadzone pó s ówkami * amanie zasad istniej cych w domu, bunt, arogancja * k amstwa, wynoszenie cennych rzeczy z domu * k opoty z koncentracj * zmiany w porach spania * nowy styl ubierania * szybkie wychudzenie lub nag y wzrost wagi * przekrwienie oczu * niewyra na mowa * s odkawa wo ubra lub oddechu * lady po uk uciach Dzieci w pierwszej fazie uzale nienia staraj si maskowa. Ukrywaj narkotyki i ich za ywanie. Zdradzaj je jednak oczy, one powiedz wiele, najcz ciej renice s bardzo rozszerzone lub bardzo zw one, pojawia si zawienie i zaczerwienienie. Narkotyczne mity W grupach m odzie y kr legendy, e mi kkie narkotyki: (marihuana, haszysz), nie szkodz, nie s adnym zagro eniem dla zdrowia, nie uzale niaj, a prawdziwa wiedza i opami tanie najcz ciej przychodz za pó no. Najcz ciej mówi si, e marihuana to nieszkodliwy narkotyk. Wprawdzie nikt jeszcze nie umar wypalaj c papieros z marihuany, ale jest ona najcz ciej pierwszym narkotykiem w karierze narkomana. Ponadto, po d u szym czasie palenia upo ledza koncentracj, pogarsza pami, powoduje uszkodzenie komórek rozrodczych. Amfetamina to te nieszkodliwy narkotyk wed ug legendy Amfetamina, to twardy narkotyk, (prowadzi do silnego uzale nienia) to rodek podnosz cy samopoczucie, stymuluje uk ad nerwowy. Tylko na kilka godzin cz owiek staje si inteligentniejszy, bardziej atrakcyjny, ale po paru godzinach przychodzi zm czenie i z y nastrój. Je li znów si gniesz po kolejn porcj narkotyku, szybko dochodzi do przyzwyczajenia i dawka przestaje dzia a, si gasz po jeszcze mocniejsze. My lisz, e je eli wszyscy to robi, to widocznie nie jest to takie z e. LSD, mo e dobry ale na chwil i bardzo ryzykowny sposób, co ujawni twoja wiadomo, jak poradzi sobie twoja psychika po sko czonym odlocie. A s bezpieczniejsze odloty np: medytacja, treningi twórczo ci, grupy rozwojowe, uprawianie sportu, malowanie, gra na instrumencie, itd. Wi kszo narkomanów uwa a, e Je eli wezm tylko raz to si nic nie stanie B D Zawsze mo e by o ten raz za du o. W podawanych do ylnie ten pierwszy raz mo e sko czy si mierci po przedawkowaniu albo zara enie wirusem HIV. Je eli spokój uzyska e po pierwszym razie, jest du e prawdopodobie stwo, e si gniesz po raz kolejny. Pami taj: tam gdzie narkotyk, tam nie mo na mówi o silnej woli. Odpowiedz sobie: Czego szukasz w narkotyku? Na to pytanie postaraj si odpowiedzie sobie sam. Dowiesz si wi cej i tam znajdziesz porad : *O rodek Interwencji Kryzysowej O wi cim ul. Tysi clecia ( ko ció w. Maksymiliana) Poniedzia ek- pi tek tel. 033/ *Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii O wi cim pl. w. Maksymiliana M czennika 2 Tel. 033/ *Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii Andrychów Ul. Metalowców 10 Je eli potrzebujesz kontaktu z lekarzem, chcesz si dowiedzie o mo liwo ci leczenia, kontaktuj si : *Interwencja Toksykologiczna w Sytuacjach nag ych (czynna ca dob ) tel 012/ Kraków *Oczywi cie Pogotowie Ratunkowe i miejscowi lekarze. Nie wstyd si, je li masz k opoty z narkotykami, zawsze masz zapewnion pe n dyskrecj. R.

17 Wie ci z powiatu, X 2007 ECHA POWIATU Wybory Przedterminowe wybory parlamentarne zak óci y ycie tak e wielu radnym powiatu. A pi ciu z nich b dzie si ubiega o mandat pos a. Przed nimi kampania i nerwowe oczekiwanie na wyniki. Rada powiatu od pocz tku swojego istnienia by a miejscem rozpoczynania aktywno ci samorz dowej a tak e rz dowej. Jednym z najbardziej spektakularnych przyk adów jest powo- anie w dniu 24 sierpnia b.r. radnego obecnej kadencji, Grzegorza Go dyni na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia. Jest to du e wyró nienie i docenienie dzia alno ci Grzegorza Go dyni, który b d c odpowiedzialnym mi dzy innymi za sprawy s u by zdrowia, przez osiem lat pe ni w naszym powiecie funkcj wicestarosta. Warto te wspomnie, e radnymi powiatu byli w poprzednich kadencjach: pos owie - Beata Szyd o i Janusz Chwierut, obecna burmistrz Brzeszcz Teresa Jankowska, prezydent O wi cimia Janusz Marsza ek, wójt gminy Osiek Jerzy Mieszczak. Do rady wybierani byli (cho mandatu nie przyj li) burmistrzowie Che mka (Andrzej Saternus) i K t (Roman Olejarz). Inwestycje w gminie Ruszy y inwestycje na powiatowych drogach w gminie Osiek. Szczególnie mo e cieszy fakt ju bardzo bliskiej przebudowy skrzy owania ul. G ównej i ul. Karolina w Osieku na rondo. Powinno to zdecydowanie poprawi komfort jazdy oraz bezpiecze stwo kierowców i pieszych. Do tych ostatnich nale przede wszystkim dzieci i m odzie z przedszkola, szko y podstawowej i gimnazjum oraz ich rodzice i nauczyciele. Nale y jednak podkre li, e nawet najbardziej nowoczesny i bezpieczny uk ad komunikacyjny nie zabezpieczy przed brawur oraz brakiem rozwagi i wyobra ni. Jak e cz sto przez to skrzy owanie, gdzie obowi zuje obecnie ograniczenie pr dko ci do 40 km na godzin mkn niczym Robert Kubica niektórzy motocykli ci i kierowcy samochodów. XIII sesja rady Ostatnia sesja rady powiatu 19 wrze nia by a po wi cona analizie stanu opieki zdrowotnej oraz prezentacji projektu strategii w powiecie. Go ciem radnych by mi dzy innymi Marek Sowa, cz onek Zarz du Województwa Ma opolskiego. Marek Sowa przedstawi ogólne za o enia podzia u funduszy unijnych w naszym województwie ze szczególnym uwzgl dnieniem programów prozdrowotnych. Odpowiadaj c na pytania wymieni tak e planowane projekty w zwi zku z Euro Te inwestycje nie obejm jednak powiatu o wi cimskiego i gminy Osiek a skupi si w mie cie Krakowie. B d dotyczy g ównie infrastruktury drogowej wokó lotniska oraz portu lotniczego w Balicach. Inn wa n kwesti omawian przez rad by o dalsze funkcjonowanie Zak adu Opieku czo-leczniczego w Grojcu. Dyrektor Zak adu z o y Radzie propozycj przekszta cenia placówki w spó k pracownicz, co wed ug niego, pozwoli na pe ne samo nansowanie si tej jednostki. Szczególnym go ciem ostatniej sesji by August Kowalczyk, prezes Fundacji Pomnik Hospicjum Miastu O wi cim. Kowalczyk, który jako wi zie obozu Auschwitz, uratowany zosta dzi ki pomocy mieszka ców terenu przyobozowego ( przebra si za dziewczyn ), od wielu lat stara si o wybudowanie hospicjum maj cego by swoistym pomnikiem wdzi czno ci dla miejscowej ludno ci za jej postaw i pomoc w czasie II wojny wiatowej. Powtarza cz sto, e bardzo chcia by sp aci ten swój d ug wdzi czno ci. Podczas tej samej sesji starosta Józef Ka a zaprezentowa projekt strategii rozwoju powiatu o wi cimskiego do roku Najwa niejsze jej za o enia przedstawi w nast pnym numerze Echa Osieka. Andrzej Kacorzyk Zmniejszy o si bezrobocie Jak podaj agencje prasowe w ostatnich miesi cach spad o w Polsce bezrobocie do 12 procent. Nie inaczej jest w powiecie o wi cimskim. Bezrobocie spad o do w porównaniu do roku 2005 z 9316 osób tj. 14,1% do 7734,11,3% na koniec grudnia 2006 r. Najwi cej bezrobotnych pozostaje w samym O wi cimiu, nast pnie w gminie K ty, potem w gminie Brzeszcze, w gminie Osiek wynosi na koniec czerwca 254 osoby. Z tej ogólnej liczby bezrobotnych na terenie gminy Osiek w wieku od 18 lat do 44, czyli w szczytowym okresie wieku produkcyjnego, charakteryzuj cym si najwi ksz potencjonaln aktywno ci zawodow pozostaje bez pracy 190 osób. W starszych grupach wiekowych bezrobocie jest znacznie ni sze i tak, w grupie wiekowej pomi dzy rokiem ycia bez pracy jest 50 osób, nast pny przedzia wiekowy to lat, bez pracy jest 13 osób i powy ej 59 lat 1 osoba. Wida wyra n prawid owo, e im m odszy wiek tym wi ksze bezrobocie. Spo ród wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych najwi cej bezrobotnych jest z wykszta ceniem zawodowym bo a 104 osoby, policealnym 54, te które uko czy y tylko szko podstawow to 56 osoby, rednie ogólnokszta c ce 34 osoby i legitymuj cych si dyplomem wy szej uczelni 6 osób. Dobr prognoz dla gminy Osiek jest to, e tylko 25 bezrobotnych pozostaje bez pracy krócej ni 1 miesi c. W celu przeciwdzia aniu bezrobocia Powiatowy Urz d Pracy w O wi cimiu realizuje programy aktywizacji bezrobotnych. Do najbardziej popularnych nale sta e absolwenckie, oraz przygotowanie zawodowe i szkolenia. Z gminy Osiek w takich szkoleniach w pierwszym pó roczu tego roku udzia wzi o 9 osób. W sta ach - 7 osób, w przygotowaniu zawodowym te 7 osób i w szkoleniach wzi o udzia 9 osób. Kolejn form aktywizacji s roboty publiczne oraz prace spo ecznie u yteczne. W pierwszym pó roczu prace publiczne wykonywa o 9 osób, a spo ecznie u yteczne 4 osoby. Ca kowity koszt tego zadania dla 4 osób zamkn si kwot 2.755z 52gr dla prac spo ecznie u ytecznych, z tego 60% pokrywa Powiatowy Urz d Pracy w O wi cimiu, gmina Osiek dop aca 40 procent ca o ci, dane ( do ko ca wrze nia). Prace publiczne w gminie Osiek kosztowa y Urz d Pracy do ko ca czerwca tego roku z 03gr a po 30 czerwca z 62 gr dla 9 osób. Opracowa a R.. 17

18 WSPOMNIENIE Dzie Wszystkich wi tych i Dzie Zaduszny to dwa ró ne wi ta. Pierwsze obchodzone jest 1 listopada, to uroczysto tych, którzy jak wyja niaj teolodzy s zbawieni i ciesz si yciem wiecznym. Drugie jest dniem modlitw za ludzi zmar ych, którzy oczekuj na ostateczne spotkanie z Bogiem. Zaduszki Kiedy w ten dzie pal si smutne, dr ce wiate ka (symbole nie miertelno ci duszy), powracamy pami ci do zmar ych, tych z rodziny, s siadów, znajomych. Wspomnienia o ywaj w p omykach listopadowego wieczoru i tocz wielki milcz cy dialog z naszymi my lami. Ci, o których my limy s zawsze od nas m drzejsi o swoj mier. Zdaj si kr y po ród naszych postaci tak, jak kiedy kr yli niewidzialnie i bezszelestnie w ród innych ludzi, innych pokole. Bo Zaduszki zawsze by y wi tem owego przenikania, czy te wi zi dwóch wiatów: ywego i tego zmar ych. Dzie Zaduszny jest wspomnieniem zmar ych potrzebuj cych jeszcze oczyszczenia, które mog uzyska przez modlitw wiernych i Ko cio a. Jest to dzie nabo e stw i mod ów w intencji wszystkich zmar ych, a zw aszcza dusz odbywaj cych jeszcze pokut czy cow. Temu celowi s u m.in. o ary sk adane w ko cio ach i na cmentarzach na tzw. wypominki za naszych najbli szych zmar ych, by ca y Ko ció modli si za ich zbawienie. W ko cio ach odczytuje si w tym dniu z ambon lub o tarza imiona zmar ych wskazanych na kartkach i odmawia zwyczajowe modlitwy ku czci zmar ych. Tego dnia sk adamy na grobach kwiaty, wie ce, zapalmy wieczki, znicze i inne ozdoby maj ce by symbolem pami ci o zmar ych. Zaduszki dawniej Nasi przodkowie wierzyli nawet, e wówczas ci, którzy odeszli, odwiedzaj swoje domy, e s uchaj nabo e stw odprawianych w ten dzie. Dawne zwyczaje towarzysz ce mierci, a wi c i pogrzeby zawiera y w sobie pewne elementy wiadcz ce o wierze, e zmarli nie ró ni si od nas zbytnio. Czym e jednak dla cz owieka wierz cego w S d Boski, ycie wieczne i cia zmartwychwstanie by a mier. By a wypraw w nie ca kiem odgadnione i pojmowane, ale przecie wypraw w wiat wolny, lepszy, wspanialszy i sprawiedliwszy, wypraw przygotowan, oczekiwan i naturaln. Ludzie dawniej traktowali mier zwyczajnie, jak urodziny, zabawy m odo ci, o enek czy staro. W istocie nie widzieli w niej niczego, co nale a oby ukrywa, zak amywa. Przytocz kilka modlitw piewanych przez którego z bardziej szanowanych gospodarzy podczas konduktu na cmentarz: Najdro szy s siedzie co jest umar y! Teraz ci egnamy, w tym tu zgromadzeniu, bo ju posede mizerny c owiece ku boskiemu przeznaceniu. Teraz i ty zegnas pieknie zone bardzo strapion i dziatek osieroconych grono. Teraz si zegnas z tymi nasymi domami i t drog, co tyle chadza zyj cy mi dzy nami. Po egzekwiach wyruszano na cmentarz i tam nast powa y ostatnie ceremonie. Trumn grzebano przodem na wschód, a wszyscy obecni na cmentarzu rzucali na trumn grudki ziemi. Stypa, któr nazywano Bo ym obiadem, lub pocz stunkiem, ko czy a ten dzie modlitw, p aczów i markotnych pogadywa. Wed ug rytua u ko cielnego Zaduszki by y praktyk benedykty sk zaprowadzon przez w. Odilona na pocz tku XI wieku. Rozalia wiertnia Wspomnienie *5 wrze nia min a 10 rocznica mierci b ogos awionej Matki Teresy z Kalkuty- zakonnicy i misjonarki, która po- wi ci a ycie s u eniu najbiedniejszym z biednych w tym wschodnioindyjskim mie cie. Matka Teresa zmar a 5 wrze nia 1997roku w wieku 87 lat. *8 wrze nia w katedrze w Modenie odby y si uroczysto ci pogrzebowe wielkiego tenora, a zarazem dobroczy cy i niezwyk ego cz owieka Luciano Pavarottiego. Niezwykle wzruszaj cym momentem ceremonii by o odtworzenie nagrania wspólnego wyst pu Luciano Pavarottiego i jego ojca Fernando, piekarza i ko cielnego chórzysty w tej samej katedrze w Modenie. *11 wrze nia min a 6 rocznica ataku za pomoc uprowadzonych samolotów na Word Trade Center w Nowym Jorku. Zgin y 2752 osoby w tym 5 Polaków. 11 wrze nia zmieni si ca y wiat, w tym dniu rozpocz a si wojna z terroryzmem, która trwa do dzi. *17 wrze nia min a 68 rocznica sowieckiej agresji na Polsk. Cmentarz wojenny w Katyniu nawiedzi y Rodziny Katy skie, które modli y si nad grobami swoich najbli szych. 100 lat temu w Osieku W roku 1907 doko czono reszt robót budowy ko cio a, jak posadzk i inne pomniejsze roboty. Wstawiono dwa o tarze: du y i boczny M. B. Ró a cowej, które wykona rze biarz pan Stanis aw Jarz bek z K t, wszystkie gury w o tarzach s sprowadzone z Tyrolu, tylko rze b M.B. Ró a cowej wykona rze biarz leziak naturalista z Milówki. 18 Gdy budowa zosta a uko czona, nast pi a upragniona i z t sknot oczekiwana chwila po wi cenia i wprowadzenia si do niego, co nast pi o 6 pa dziernika 1907 roku w odpust M. B. Ró a cowej. Uroczystego aktu po wi cenia nowego ko cio a i przeprowadzenia w uroczystej procesyi P. Jezusa ze starego do nowego ko cio a dokona Przewielebny Ksi dz Kanonik Krupi ski z Krakowa przy licznym udziale duchowie stwa i ludno ci miejscowej i z okolicznych wsi. Pierwsz uroczyst sum odprawi tutejszy rodak Ks. Józef Gros urodzony 1875 roku. W tym e roku sfundowano zegar wie owy, rmy Mi sowicz Krosno kosztem po ow gmina a po ow ks. proboszcz ze sk adek. Fragment Kroniki opisu Osieka opracowanej i odpisanej dla para i i dla gminy Osiek wykonanej przez Jana Niemca w pa dzierniku 1947

19 KRONIKA POLICYJNA Kronika policyjna *W Witkowicach 19 sierpnia 2007r. na ul. Zielonej pó godziny po pó nocy dosz o do wypadku drogowego, w którym kieruj cy motorowerem marki Simson potr ci pieszego (nietrze wego) 38-letniego mieszka ca Witkowic, a nast pnie zbieg z miejsca wypadku. Z relacji wiadków wynika o, i Simsonem jecha o dwóch m czyzn. Na podstawie przeprowadzonych przez Policj czynno ci ustalono podejrzanych: 26 letniego mieszka ca Witkowic i 27- letniego mieszka ca Osieka. Obaj byli w stanie nietrze wym-odpowiednio 2,79 i 1,42 promila. M czyzn zatrzymano i umieszczono w Policyjnych pomieszczeniach dla zatrzymanych. Spraw prowadzi KPP w O wi cimiu. *Wypadek drogowy w Grojcu. 22 sierpnia 2007r. o godzinie 15:50 w Grojcu na ulicy Beskidzkiej dosz o do wypadku drogowego, w którym kieruj cy samochodem marki Fiat Uno 22- letni mieszkaniec Por by Wielkiej, jad c od strony K t, na uku drogi zjecha na przeciwleg y pas i zderzy si czo owo z samochodem marki Daewoo Matiz, którym kierowa a 35- letnia mieszkanka Osieka. Za samochodem Daewoo jecha 32- letni motocyklista, mieszkaniec Tresnej, który, aby unikn najechania na pojazdy wywróci si na jezdni. W wyniku zderzenia ogólnych obra e cia a doznali kieruj cy samochodem marki Fiat Uno, oraz kieruj ca i pasa erka samochodu Daewoo Matiz- pozostali oni na leczeniu szpitalnym. Motocyklista natomiast dozna niegro nych pot ucze, po opatrzeniu zosta zwolniony do domu. *11 wrze nia o godz.14:40 w K tach w obecno ci i pod nieuwag mia o nie prawdopodobne niemal zdarzenie. Z odziej przez otwarte okno kabiny poruszaj cego si w korku samochodu dokona kradzie y portfela z zawarto ci. upem zuchwa ego przest pcy pad dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny, 350 z, oraz karta bankomatowa. Zdarzenie mia o miejsce na ulicy Ko ciuszki, a o ar by mieszkaniec Osieka. *12 wrze nia mieszkaniec Osieka (lat 53) w stanie zamroczenia alkoholowego znalaz si w K tach na ul. Góry Pó nocne, podczas uje d ania roweru. Walk pijanego rowerzysty (2,91) promila z grawitacj i rowerem dostrzegli policjanci KP K ty, którzy zatrzymali zab kanego mieszka ca Osieka. Wida z tego, e jak si ma 53 lata i jest si mieszka cem Osieka to te mo na popa - najpierw w stan niewyobra alnej g upoty, a potem w stan kompletnego zamroczenia alkoholowego. Ten smutny stan rzeczy powoduje, e poruszanie si po drogach innych u ytkowników, musi by naznaczone szczególn ostro no ci, poniewa nieodpowiedzialni drogowi przest pcy stale czuj si uprawnieni do picia i korzystania z dróg publicznych. *Mo e szuka pieni dzy, mo e nie móg uzyska satysfakcjonuj cego wyniku na automacie do gier. Zniszczy ostatecznie drogi sprz t dla zabawy. 13 wrze nia 2007r. o godz. 17:00 w Osieku na ul. G ównej, policjanci KPP w O wi cimiu zatrzymali 30 letniego mieszka ca Osieka, który dokona zniszczenia automatu do gier. Straty oko o 20 tys. z otych. *17 wrze nia 2007r. godz. 11:00 O wi cim ul. Olszewskiego 30 letni mieszkaniec Osieka zniewa y s ownie oraz u ywa gró b bezprawnych wobec funkcjonariuszy Stra y Miejskiej, w celu zmuszenia ich do zaniechania czynno ci prawnej. Stra nicy interweniowali wobec m czyzny w zwi zku z faktem, i spo ywa on alkohol w miejscu publicznym. *21 wrze nia 2007r. oko o godz. 11:00 w Osieku na ulicy G ównej Policjanci zatrzymali czterech m czyzn posiadaj cych przy sobie rodki odurzaj ce w postaci wie o zerwanych grzybków halucynogennych. Jak ustalono m czy ni wracali z Grojca, gdzie na jednej z k nazbierali 135 w/w grzybków. W ród zatrzymanych by 23 letni mieszkaniec Osieka, oraz 3 mieszka ców Bielan 18, 21, 24 letni. Jeszcze tego samego dnia oko o godz. 13:00 w pobli u w/w ki zatrzymano kolejn osob 17 letniego mieszka ca O wi cimia, przy którym znaleziono 78 sztuk grzybków halucynogennych. *30 wrze nia 2007r. godz.01:55 Grojec ul.beskidzka, kieruj cy samochodem Fiat Punto 23 letni mieszkaniec Woli, potr ci dwie osoby siedzace na kraw niku parkingu przy stacji paliw, a nast pnie odjecha z miejsca zdarzenia. Pokrzywdzeni to 24- letni mieszkaniec Osieka, który dozna z amania nogi, oraz 17- letnia mieszkanka Grojca, która dozna a pot ucze. Aktualnie KPP w O wi cimiu prowadzi czynno ci zmierzaj ce do uj cia sprawcy potr cenia. Oprac. M.B Prace na Górnym Latem zwrócili my si, informuje wójt Jerzy Mieszczak o dotacje unijne do Ministerstwa Edukacji Narodowej i otrzymali my kwot z. Nie jest to zadawalaj ca kwota, ale do tej kwoty gmina do o y z i rozpoczniemy remont starego budynku szko y. Najpierw wymienimy wszystkie okna. Nast pnie przyst pimy do wykonania nowej elewacji na starym budynku szko- y, cznie z wykonaniem elewacji na budowanej sali gimnastycznej. Tak aby po czy nowy budynek szko y ze starym i sal gimnastyczn w jedn ca o. We wrze niu przysz ego roku planujemy otworzy przedszkole na Górnym Osieku z dwoma oddzia ami. Obecnie jest problem z przyj ciem wszystkich dzieci do przedszkola, (w tym roku zabrak o miejsca dla 18 dzieci), a tak cz dzieci mog aby by przyj ta do nowo otwartego. W planach jest te powo anie Zespo u Szkolno Przedszkolnego Nr 2 na Górnym Osieku. Wtedy zupe nie znik yby niedomówienia je li chodzi o Zerówk, czy nale y do Przedszkola Publicznego nr 1 w Osieku czy do Szko y Podstawowej Nr 2. Planujemy jeszcze otworzy w starym budynku szkolnym punkt Biblioteki Publicznej. Tym samym powsta oby ma e Centrum Kultury na drugim ko cu wsi. 19

20 ZESPÓ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 1 W OSIEKU Echa SP 1 Osiek JASNA GÓRA W pi tek, 28 wrze nia uczniowie klas trzecich, którzy w maju pierwszy raz przyj li Komuni wi t, wyjechali z pielgrzymk dzi kczynn do Cz stochowy. Wyjazd zorganizowali rodzice z siostrami zakonnymi - s. Katarzyn i s. Ew, wychowawcami. Duchow opiek obj pielgrzymów ksi dz proboszcz Bogus aw W drzyk. W Sanktuarium Matki Bo ej na Jasnej Górze uczestniczyli w Mszy wi tej, celebrowanej przez ksi dza proboszcza. Msza by a odprawiana w Kaplicy Matki Bo ej Jasnogórskiej, miejscu Eucharystii, modlitwy, sakramentu pojednania i duchowych prze y, której tajemnic i sercem jest Cudowny Wizerunek, obraz który przedstawia Naj wi tsz Maryj Pann z Dzieci tkiem Jezu. Po mszy na- st pi a ceremonia zas oni cia Cudownego Obrazu srebrn zas on. Zobaczyli zakrysti, której sklepienia dekoruj freski, a ciany boczne zdobi obrazy z ycia pustelników. Wa ami Jasnej Góry przeszli drog krzy ow, zatrzymali si przy pomniku wiernego jasnogórskiego Pielgrzyma Ojca wi tego Jana Paw a II, by powróci do Kaplicy na ceremoni ods oni cia Cudownego Wizerunku Matki Bo ej, pomodli si, przedstawiaj c Matce Bo ej swe intencje. Ojciec wi ty Jan Pawe II wielokrotnie przybywa z pielgrzymk jako student, ksi dz, duszpasterz m odzie y akademickiej, biskup. Papie - Polak Jan Pawe II przyby do Maryjnego Sanktuarium 4 czerwca 1979 roku. W Akcie Zawierzenia odda Jasnogórskiej Matce Ko ció Powszechny Matko! Jestem ca y Twój i wszystko, co moje, jest Twoim. O arowa z ot ró papiesk, która jest w O tarzu Matki Bo ej. Wraca do Cz stochowskiej Pani zawsze, gdy przybywa do Ojczyzny. Mali pielgrzymi z opiekunami zwiedzali skarbiec, gdzie gromadzone s dary, zwane wotami, eksponaty o wielkiej warto ci artystycznej lub o walorach pami tkowych, uczuciowych, ka dy zawiera cz stk ludzkiego ycia cierpienia, rado ci, doznanych ask. Byli w muzeum, arsenale, na wie y Cz stochowa po egna a nas deszczem. lubowanie klas pierwszych 10 pa dziernika odby a si wa na i podnios a uroczysto : lubowanie i pasowanie pierwszaków na uczniów naszej szko y. W obecno ci pani dyrektor, wychowawców, rodziców i starszych kolegów uczniowie prezentowali inscenizacje, piewali piosenki. Tego dnia uczennice ze starszych klas zamieni y si we wró ki i go ci y pierwszaków w swoich królestwach. Dzieci zosta y poddane czterem próbom. Z wielkim zaanga owaniem przyst pi y do pracy. wietnie wykona y zadania i w nagrod otrzyma y od wró ek rozumy. Po programie artystycznym nast pi o uroczyste lubowanie, a nast pnie ka - 20 de dziecko zosta o pasowane na ucznia wielkim o ówkiem oraz otrzyma o pami tkowy akt lubowania. Uczniowie z godno ci przyj li dokument i zapewnili, i sprostaj przyrzeczeniom, które uroczy cie z o yli. Na zako czenie odby si s odki pocz stunek, a pierwszaki otrzyma y od swoich rodziców ro ki ob to ci. Dla wszystkich by y to niezapomniane chwile rado ci i wzruszenia. yczymy pierwszakom samych sukcesów!!! AHAK 5 lat DH Drogowskaz 28 wrze nia zosta am zaproszona na harcersk zbiórk z okazji 5 rocznicy powstania 20 dru yny harcerskiej Drogowskaz. Dwa lata temu harcerze spotykali si w szkole, potem w sali obok OSP, ale zostali z powrotem zaproszeni do szko y. Spotyka b d si w czwartki o godzinie w sali nr 27. Ostatnia zbiórka by a wyj tkowo uroczysta z tortem w roli g ównej, na którym dumnie tkwi o 5 wieczek. By harcerski kr g, ognisko, zabawy, piosenki i oczywi cie wspomnienia. Te ostatnie dotyczy y zlotu skautów w Anglii w sierpniu tego roku, sk d otrzyma am zreszt kartk z pozdrowieniami. 100 lat temu Robert Baden Powell powo a do ycia ruch skautowy. W zlocie uczestniczyli harcerze ze 155 krajów. By tam tak e nasz dru ynowy Piotr i kilka innych osób z hufca O wi cim. Na pi tkowym spotkaniu nie zabrak o te wspomnie i zdj z 5 lat dzia alno- ci dru yny w Osieku. Troch szkoda, e ruch ten nie jest powszechniejszy, ale mam nadziej, e na zbiórki do szko y przychodzi b dzie coraz wi cej harcerzy. Nowelizacja Ustawy o systemie o wiaty doda a dyrektorowi zadanie stwarzania w szkole warunków do dzia- ania wolontariuszy stowarzysze, a w szczególno ci organizacji harcerskich. Od ubieg ego roku harcerze maj w naszej szkole swoj gazetk. My l, e b dzie ona pe na og osze, a harcerze b d bra udzia w yciu szko y. Czuwaj! Krystyna Czerny Dyrektor Zespo u Szkolno Przedszkolnego Nr 1 w Osieku

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm); 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r.

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/283 /2014 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 26 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/283 /2014 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 26 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIII/283 /2014 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brzeźnica Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Rodziców Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich, zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę

Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę Podstawy prawne Zasady przyjęć do gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 zostały przygotowane w oparciu o zapisy: ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE ul. Kraszewskiego 36 tel/fax (0-12) 427-32-61 30-110 Kraków (0-12) 427-38-19 e-mail: krakow@rio.gov.pl (0-12) 422-59-73 WK-613-102/13 Kraków, 2014-01-29 Pan Karol

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku O-KRS-490-1/16 Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zielonkach Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 267/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.02.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA. z dnia 29 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA. z dnia 29 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: ustalenia zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich.

Regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich. Regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich. Podstawą regulaminu wynagradzania stanowią przepisy: 1. art. 39 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola samorządowego prowadzonych przez Gminę Tyszowce

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący.

1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący. REGULAMIN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W KOŁCZEWIE 1 1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący. 2 1. O dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska

Bardziej szczegółowo

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z Zasady rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego (rok urodzenia 2010 i 2011) i pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Pogórzu im kontradmirała Xawerego Czernickiego w roku szkolnym 2016/2017 I. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku.

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku. Zarządzenie Nr 6 / 2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu z dnia 1 listopada 2012 w sprawie wprowadzania Procedury wynajmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku w sprawie zasad rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli doraźnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piekoszowie w dniu 24 listopada 2010 r.

Protokół z kontroli doraźnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piekoszowie w dniu 24 listopada 2010 r. Protokół z kontroli doraźnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piekoszowie w dniu 24 listopada 2010 r. I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r.

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r. UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Tułowice dla wybitnie uzdolnionych uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE Projekt z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XI/103/2016 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XI/103/2016 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XI/103/2016 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015 Zarządzenie nr 6/2014 Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego z dnia 27 lutego 2014r w sprawie: regulaminu rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY Projekt z dnia 17 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2586 POROZUMIENIE w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów, Zbór

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 17/2013/2014 z dnia 26 lutego 2014r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 17/2013/2014 z dnia 26 lutego 2014r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 17/2013/2014 z dnia 26 lutego 2014r. Regulamin przyjmowania dzieci do oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU Za cznik do regulaminu naboru uczestników projektu,,internet w Twoim zasi gu WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU,,Internet w Twoim zasi gu przeciwdzia anie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim Dane

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY PRZYJĘCIA UCZNIA DO TRZYLETNIEGO (Z MOŻLIWOŚCIĄ ROCZNEGO WYDŁUŻENIA) XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO SPECJALNEGO

PROCEDURY PRZYJĘCIA UCZNIA DO TRZYLETNIEGO (Z MOŻLIWOŚCIĄ ROCZNEGO WYDŁUŻENIA) XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO SPECJALNEGO PROCEDURY PRZYJĘCIA UCZNIA DO TRZYLETNIEGO (Z MOŻLIWOŚCIĄ ROCZNEGO WYDŁUŻENIA) XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO SPECJALNEGO PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM PN. CENTRUM AUTYZMU I CAŁOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH 1 Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) wprowadza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015

im. Powstańców Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim na rok szkolny 2014/2015 I.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Jemielno z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalenia zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Załącznik do Zarządzenia Nr 1./2014 Dyrektora Przedszkola nr 2 z dnia 20.02. 2014r. PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 11-12-10 zm. Dz.U.2011.254.1526 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia.

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia. PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Nadarzyn z dnia. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W RZGOWIE

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W RZGOWIE STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W RZGOWIE I. WSTĘP Statut został opracowany na podstawie: - Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) - Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

Ewelina Chmielewicz ZASIŁEK RODZINNY

Ewelina Chmielewicz ZASIŁEK RODZINNY Ewelina Chmielewicz ZASIŁEK RODZINNY Komu przysługuje zasiłek rodzinny? Przysługuje on: rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, który wystąpił z wnioskiem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie. Wystąpienie pokontrolne. Kraków, dnia maja 2011 r. Pan Ryszard Ścigała Prezydent Miasta Tarnowa

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie. Wystąpienie pokontrolne. Kraków, dnia maja 2011 r. Pan Ryszard Ścigała Prezydent Miasta Tarnowa NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie Kraków, dnia maja 2011 r. Pan Ryszard Ścigała Prezydent Miasta Tarnowa ul. Mickiewicza 2 33-100 Tarnów P/10/074 LKR-4101-22-03/2010/2011 Wystąpienie pokontrolne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku.

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. w sprawie wystąpienia, do Ministra Administracji i Cyfryzacji, z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Sosnowiec na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE O ZADANIACH Z ZAKRESU WIADCZE RODZINNYCH ZREALIZOWANYCH

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE O ZADANIACH Z ZAKRESU WIADCZE RODZINNYCH ZREALIZOWANYCH Wojewoda/Gmina ) SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE O ZADANIACH Z ZAKRESU WIADCZE RODZINNYCH ZREALIZOWANYCH ZE RODKÓW BUD ETU PA STWA ORAZ BUD ETÓW GMIN ) za II kwarta r. A. Wydatki na wiadczenia rodzinne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE O ZADANIACH Z ZAKRESU WIADCZE RODZINNYCH ZREALIZOWANYCH

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE O ZADANIACH Z ZAKRESU WIADCZE RODZINNYCH ZREALIZOWANYCH Wojewoda/Gmina ) SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE O ZADANIACH Z ZAKRESU WIADCZE RODZINNYCH ZREALIZOWANYCH ZE RODKÓW BUD ETU PA STWA ORAZ BUD ETÓW GMIN ) I za kwarta r. A. Wydatki na wiadczenia rodzinne

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia maja 2011 r. LBY-4101-25-07/2010 P/10/074 Pani Iwona Musiał Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Pamięci Obrońców Niepodległości w Sipiorach WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców 1. Na podstawie art.53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 121 /16 Wójta Gminy Suwałki z dnia 7 marca 2016 roku

Z a r z ą d z e n i e Nr 121 /16 Wójta Gminy Suwałki z dnia 7 marca 2016 roku Z a r z ą d z e n i e Nr 121 /16 Wójta Gminy Suwałki z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2016. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kaliszu Pomorskim z dnia 25 stycznia 2016 roku

Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kaliszu Pomorskim z dnia 25 stycznia 2016 roku Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kaliszu Pomorskim w sprawie regulaminu okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników administracji zatrudnionych na stanowiskach urzędowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017 1 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1809 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/228/2008 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

UCHWAŁA NR XXV/228/2008 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO UCHWAŁA NR XXV/228/2008 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielania stypendiów naukowych, twórczych i artystycznych dla uczniów z terenu Województwa Lubuskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8 Zarządzenie nr 143 z dnia 27 listopada 2012 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie zasad wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez nauczycieli akademickich Na podstawie 27 ust

Bardziej szczegółowo