Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Olsztyn: Urządzenia komputerowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Olsztyn: Urządzenia komputerowe"

Transkrypt

1 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: PL-Olsztyn: Urządzenia komputerowe 2011/S OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego ul. Natalii Żarskiej 2 Kontaktowy: Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego Do wiadomości: Regina Bylińska Olsztyn POLSKA Tel Faks Adresy internetowe Ogólny adres instytucji zamawiającej Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI Inne wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna, jednostka budżetowa nie posiadająca osobowości prawnej Edukacja Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) II.1.2) II.1.3) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń, oprogramowania, budowa sieci komputerowej i dedykowanej instalacji elektrycznej oraz wdrożenie zintegrowanego systemu bibliotecznego w zakresie niezbędnym do realizacji Projektu e-pedagogiczne Centrum Informacji Edukacyjnej Warmii i Mazur. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług Dostawy Główne miejsce realizacji dostawy Biblioteki pedagogiczne w Województwie Warmińsko-Mazurskim. Kod NUTS PL62 Ogłoszenie dotyczy 1/11

2 2/11 II.1.4) II.1.5) Zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów) 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy, usługi i roboty budowlane w zakresie niezbędnym do realizacji Projektu e-pedagogiczne Centrum Informacji Edukacyjnej Warmii i Mazur, obejmujące: 1). Dostawę sprzętu i oprogramowania. 2). Wykonanie usług obejmujących rozlokowanie, instalację, konfigurację, uruchomienie dostarczonego sprzętu i oprogramowania. 3). Dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu bibliotecznego wraz ze szkoleniem w zakresie obsługi i serwisowaniem. 4). Budowę sieci komputerowej i dedykowanej instalacji elektrycznej wraz z serwerownią. 5). Ubezpieczenie dostarczonego sprzętu i urządzeń. 2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje 22 biblioteki pedagogiczne województwa warmińskomazurskiego, w tym: Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną w Olsztynie i jej 11 filii oraz Warmińsko- Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną w Elblągu i jej 9 filii. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: (1). Budowę sieci komputerowej logicznej oraz dedykowanej dla sprzętu komputerowego sieci elektrycznej w budynku W-MBP w Olsztynie wraz z serwerownią, w tym montaż szafy dystrybucyjnej i urządzeń aktywnych. (2). Budowę sieci komputerowej logicznej oraz dedykowanej dla sprzętu komputerowego sieci elektrycznej w 11 filiach W-MBP w Olsztynie i 9 filiach W-MBP w Elblągu. (3). Dostawę zintegrowanego systemu bibliotecznego wraz z udzieleniem licencji, instalacją, wdrożeniem, szkoleniem i serwisowaniem dla W-MBP w Olsztynie i 11 podległych jej filii. (4). Dostawę oprogramowania: System operacyjny Windows Ultimate lub równoważny - 91 szt., Program antywirusowy Typ A - 60 szt., Program antywirusowy Typ B - 91 szt., Pakiet biurowy Microsoft Office Professional 2010 lub równoważny szt., Adobe Flash CS5 lub równoważny - 6 szt., Corel DRAW Graphics Suite X5 lub równoważny Typ A - 1 szt., Corel DRAW Graphics Suite X5 lub równoważny Typ B - 5 szt., Camtasia Studio lub równoważny - 5 szt., Microsoft Windows Serwer 2008 R2 lub równoważny - 1 szt., Microsoft SQL Serwer 2008 R2-10 szt., Vegas Movie Studio 10 lub równoważny - 1 szt., Adobe Photoshop CS5 lub równoważny - 4 szt, Paint Shop Pro Photo X3 Ultimate PL lub równoważny - 11 szt., Ulead Video Studio lub równoważny - 2 szt. (5). Dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu komputerowego i peryferyjnego: Komputer przenośny (laptop) Typ A - 20 szt., Komputer przenośny (laptop) Typ B - 22 szt., Akcesoria do laptopów - pilot do prezentacji - 2 szt., Zestaw komputerowy Typ A - 66 szt., Zestaw komputerowy Typ B - 43 szt., Zestaw komputerowy Typ C - 14 szt., Serwer Typ A - 1 szt., 2/11

3 3/11 Serwer Typ B - 1 szt., Serwer Typ C - 1 szt., Serwer Typ D - 9 szt., Serwer Typ E - 3 szt., Autoloader - 1 szt., Zasilacz awaryjny serwera (UPS) - 1 szt., Szafa serwerowa - 1 szt., Konsola LCD - 1 szt., Firewall Typ A - 1 szt., Firewall Typ B - 11 szt., Przełącznik sieciowy (switch) Typ A - 1 szt., Przełącznik sieciowy (switch) Typ B - 4 szt., Bezprzewodowy punkt dostępowy - 10 szt. (6). Dostawa urządzeń biurowych i pomocy dydaktycznych: Czytnik kodów kreskowych - 29 szt., Drukarka Typ A - 13 szt., Drukarka Typ B - 13 szt., Drukarka Typ C - 8 szt., Drukarka Typ D - 3 szt., Skaner wielkoformatowy - 2 szt., Urządzenie wielofunkcyjne Typ A - 2 szt., Urządzenie wielofunkcyjne Typ B - 10 szt., Kamera - 1 szt., Nagrywarka zewnętrzna - 14 szt., Karty biblioteczne szt., Aparat fotograficzny Typ A - 1 szt., Aparat fotograficzny Typ B - 11 szt., Aparat fotograficzny Typ C - 1 szt., Aparat fotograficzny Typ D - 9 szt., Dyktafon - 1 szt., Nagłośnienie - 2 szt., Klimatyzacja - 1 szt., Wizualizer - 1 szt., Tablica interaktywna - 3 szt., Torba na laptopa - 31 szt., Listwa zasilająca - 17 szt., Projektor multimedialny Typ A - 7 szt., Projektor multimedialny Typ B - 10 szt., Ekran projekcyjny Typ A - 1 szt., Ekran projekcyjny Typ B - 16 szt., Ekran projekcyjny Typ C - 1 szt. (7). Dostawę urządzeń i oprogramowania dla osób niepełnosprawnych: Program WindowEyes Professional lub równoważny - 1 szt., Syntezator mowy IVONA pakiet rehabilitacyjny lub równoważny - 7 szt., Program powiększający ZoomText Magnifier lub równoważny - 1 szt., 3/11

4 4/11 II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.3) powiększalnik stacjonarny - 1 szt., Ekran dotykowy na monitor - 1 szt., Klawiatura powiększona - 2 szt., Ramka z otworami do klawiatury dla osób niepełnosprawnych - 1 szt., Myszka powiększona - 2 szt., Head Pointer - 1 szt. (8). Ubezpieczenie sprzętu i urządzeń na okres 2 lat od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , , , , , , , Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) Podział na części Dopuszcza się składanie ofert wariantowych WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA Całkowita wielkość lub zakres Wartość przedmiotowego zamówienia przekracza równowartość kwoty EUR. Opcje CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI Okres w dniach 110 (od udzielenia zamówienia): SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1.1) III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) Wymagane wadia i gwarancje Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: ,00 PLN. Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących 1. Rozliczanie przedmiotu zamówienia będzie następowało w sposób etapowy, fakturami częściowymi i fakturą końcową, przy czym łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 60 % wartości zamówienia. 2. Podstawę wystawienia faktury stanowi załączony do faktury oryginał protokołu częściowego lub końcowego wykonania przedmiotu umowy bez wad, potwierdzony przez Strony. 3. Wynagrodzenie za wykonanie dostaw, usług, robót budowlanych będzie płatne na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia WARUNKI UDZIAŁU Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego 4/11

5 5/11 Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający wymaga od Wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne złożenia: 1. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 2. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zakresie wynikającym z art. 24 ust. 1 Pzp. 3. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; odpis (zaświadczenie) musi zawierać aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawcy, którzy dokonali zmian w zakresie organów zarządzających, które nie są uwidocznione w dokumencie rejestrowym, winni złożyć dokumenty potwierdzające powołanie nowych osób w skład organu zarządzającego (np. uchwała w sprawie powołania określonej osoby) - dla uwiarygodnienia podpisu na ofercie, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o których mowa wyżej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionym nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 5/11

6 6/11 siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionym nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, gdy osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - w odniesieniu do podmiotów zbiorowych; jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6/11

7 7/11 III.2.2) III.2.3) Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Dla potwierdzenia zdolności ekonomicznej i finansowej Zamawiający wymaga złożenia: 1. Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości min PLN, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; w przypadku polegania na zdolnościach finansowych innych podmiotów Wykonawca dołączy (w formie oryginału) w szczególności pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji środków finansowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polegać będzie na zdolnościach finansowych innych podmiotów, wymagane jest przedłożenie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, w którym dany podmiot posiada rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową dotyczącą tych podmiotów, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert, jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, wymaganych przez Zamawiającego j.w., może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (zgodnie z art. 26 ust. 2 c ustawy Pzp). Wykonawca przedstawiając wraz z ofertą inny dokument, o którym mowa powyżej, winien wskazać uzasadnioną przyczynę braku możliwości przedstawienia dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego. 2. Opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na łączną sumę ubezpieczenia nie niższą niż PLN. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunki sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał co najmniej, że: (1) posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż PLN. Polisa musi być ważna co najmniej do dnia ustalonego na zakończenie wykonania zamówienia, (2) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową albo łącznie środki finansowe i zdolność kredytową w kwocie minimum PLN. Uwaga: Wartości podane w walutach innych niż PLN zostaną przeliczone na PLN według podawanych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących kursów średnich walut obcych na dzień wystawienia dokumentu potwierdzającego spełnienie niniejszego warunku. Zdolność techniczna Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest do złożenia: 1. Wykazu zamówień w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu zamówienia, dat wykonania i odbiorców, w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, Wykonawca dołączy (w formie oryginału) w szczególności pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 7/11

8 8/11 niezbędnych zasobów z zakresu wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2. Dokumentów potwierdzających, że dostawy lub usługi, o których mowa wyżej zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 3. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w przypadku polegania na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innego podmiotu, Wykonawca dołączy (w formie oryginału) pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów osobowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał co najmniej, że: 1. wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż PLN brutto, którego przedmiotem była dostawa sprzętu komputerowego, dostawa i wdrożenie systemu bibliotecznego, obejmujące również szkolenia użytkowników oraz konwersję danych bibliograficznych z uprzednio używanego systemu do dostarczanego przez Wykonawcę systemu bibliotecznego, wykonaną dla minimum 25 baz danych, Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał co najmniej, że dysponuje: (1) 1 osobą - Kierownik Projektu, o następujących kwalifikacjach: (a) kierowanie co najmniej jednym wdrożeniem oferowanego systemu, którego wartość wynosiła min PLN brutto, (b) min. 5 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, (c) posiadanie ważnego certyfikatu Prince 2 na poziomie Foundation lub równoważnego, (d) wykształcenie wyższe bibliotekarskie. (2) 1 osobą - Specjalista ds. programowania, o następujących kwalifikacjach: (a) min. 5 letnie doświadczenie w zakresie kierowania procesem wytwarzania oprogramowania dla bibliotek, (b) min. 5 letnie doświadczenie w kierowaniu projektami polegającymi na migracji baz danych z co najmniej 5 różnych systemów bibliotecznych, potwierdzone udziałem w co najmniej 1 projekcie, którego przedmiotem była konwersja min. 25 baz danych z uprzednio używanego przez Zamawiającego do dostarczonego przez Wykonawcę systemu bibliotecznego, (c) min. 5 letnie doświadczenie w pracy z formatem MARC21, (d) min. 5 letnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania opartego o relacyjne bazy danych, (e) posiadanie ważnego certyfikatu Prince 2 na poziomie Foundation lub równoważnego, (f) wykształcenie wyższe informatyczne. (3) 1 osobą Specjalista analityk, o następujących kwalifikacjach: (a) min. 5 letnie doświadczenie jako analityk w konwertowaniu baz danych z co najmniej 5 różnych systemów bibliotecznych, potwierdzone udziałem w co najmniej 1 projekcie, którego przedmiotem była konwersja min. 25 baz danych z uprzednio używanego przez Zamawiającego do dostarczonego przez Wykonawcę systemu bibliotecznego, (b) min. 5 letnie doświadczenie w pracy z formatem MARC21, (c) wykształcenie wyższe bibliotekarskie. 8/11

9 9/11 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) (4) 1 osobą - Specjalista ds. wdrożeń i szkoleń, o następujących kwalifikacjach: (a) min. 5 letnie doświadczenie w zakresie wdrażania oferowanego systemu bibliotecznego, potwierdzone udziałem w co najmniej 1 projekcie, którego przedmiotem było wdrożenie oferowanego systemu dla minimum 40 operatorów (bibliotekarzy) i minimum 100 użytkowników zewnętrznych (czytelników), (b) min. 5 letnie doświadczenie w pracy z formatem MARC21, (c) posiadanie ważnego certyfikatu Prince 2 na poziomie Foundation lub równoważnego, (d) wykształcenie wyższe bibliotekarskie. (5) 1 osobą - Specjalista ds. wdrożeń i szkoleń, o następujących kwalifikacjach: (a) min. 5 letnie doświadczenie w zakresie wdrażania oferowanego systemu bibliotecznego, potwierdzone udziałem w co najmniej 1 projekcie, którego przedmiotem było wdrożenie oferowanego systemu dla minimum 40 operatorów (bibliotekarzy) i minimum 100 użytkowników zewnętrznych (czytelników), (b) min. 5 letnie doświadczenie w pracy z formatem MARC21, (c) wykształcenie wyższe bibliotekarskie. (6) 2 osobami - Specjalista inżynier systemowy (lub specjalista ds. instalacji oprogramowania), o następujących kwalifikacjach: (a) min. 3 letnie doświadczenie w zakresie instalacji i konfiguracji oferowanego systemu bibliotecznego, potwierdzone udziałem w co najmniej 1 projekcie, którego przedmiotem było wdrożenie oferowanego systemu dla minimum 50 operatorów (bibliotekarzy) i minimum 100 użytkowników zewnętrznych (czytelników), (b) wykształcenie wyższe. (7) 1 osobą - Specjalista ds. zarządzania jakością, o następujących kwalifikacjach: (a) min. 5 letnie doświadczenie w zakresie nadzoru nad przebiegiem procesu projektowania, tworzenia, wdrażania i serwisu systemów informatycznych zgodnie z normą ISO 9001:2008 lub równoważną, potwierdzone udziałem w co najmniej 1 projekcie, którego przedmiotem było wdrożenie oferowanego systemu dla minimum 50 operatorów (bibliotekarzy) i minimum 100 użytkowników zewnętrznych (czytelników), (b) posiadanie ważnego certyfikatu Prince 2 na poziomie Foundation lub równoważnego, (c) wykształcenie wyższe. Uwaga: Wartości podane w walutach innych niż PLN zostaną przeliczone na PLN według podawanych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących kursów średnich walut obcych na dzień ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zamówienia zastrzeżone SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) Rodzaj procedury Otwarta Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Kryteria udzielenia zamówienia 9/11

10 10/11 IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Najniższa cena Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą ZP/W-MBP/1/2011/WND-RPWM /10 Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów :00 Dokumenty odpłatne Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :30 Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert) Warunki otwarcia ofert Data: :00 Miejsce Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, ul. Natalii Żarskiej Olsztyn, pok Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ VI.2) VI.3) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH Tak odniesienie do projektów i/lub programów: Projekt: e-pedagogiczne Centrum Informacji Edukacyjnej Warmii i Mazur dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Warmia i Mazury na lata INFORMACJE DODATKOWE 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia - art. 23 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 2. Wykonawca dokona wizji lokalnej placówek bibliotecznych, a także zdobędzie na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Wizja lokalna musi odbyć się za wiedzą Zamawiającego. Na dowód spełnienia niniejszego wymogu Zamawiający wystawi potwierdzenie. Wizji lokalnej może dokonać osoba legitymująca się upoważnieniem podpisanym przez uprawomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 10/11

11 11/11 VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) VI.5) Potwierdzenie musi być dołączone do oferty. Zgodność podpisu na upoważnieniu Zamawiający sprawdzi na etapie oceny złożonych ofert. 3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna na stronie internetowej Zamawiającego od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. PROCEDURY ODWOŁAWCZE Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a Warszawa POLSKA Tel Internet: Faks Składanie odwołań Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a Warszawa POLSKA Tel Internet: Faks DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: /11

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Miejscowość: Olsztyn Kod pocztowy:

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Miejscowość: Olsztyn Kod pocztowy: 1/ 22 ENOTICES_bibliotekaolsztyn 21/07/2011- ID:2011-102148 Formularz standardowy 2 PL w zakresie zbędnym do realizacji Projektu e-pedagogiczne UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170748-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania 2011/S 104-170748 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:308051-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, tworzenia

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:251113-2011:text:pl:html PL-Katowice: Usługi wdrażania oprogramowania 2011/S 151-251113 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

PL-Kobyłka: Usługi instalowania urządzeń radiowych 2012/S 59-096258. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Kobyłka: Usługi instalowania urządzeń radiowych 2012/S 59-096258. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96258-2012:text:pl:html PL-Kobyłka: Usługi instalowania urządzeń radiowych 2012/S 59-096258 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:274408-2011:text:pl:html PL-Nowy Sącz: Pakiety oprogramowania do zarządzania dokumentami 2011/S 166-274408 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:153738-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Urządzenia komputerowe 2015/S 099-179175. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Zabrze: Urządzenia komputerowe 2015/S 099-179175. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy Polska-Zabrze: Urządzenia komputerowe 2015/S 099-179175 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Śląskie Centrum Chorób

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:77049-2010:text:pl:html PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212691-2011:text:pl:html PL-Katowice: Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 2011/S 128-212691 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:133610-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 033-053273. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Białystok: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 033-053273. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:53273-2014:text:pl:html Polska-Białystok: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 033-053273 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Bydgoszcz: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 187-308185. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Bydgoszcz: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 187-308185. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:308185-2012:text:pl:html PL-Bydgoszcz: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 187-308185 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370901-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Maków Mazowiecki: Oprogramowanie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Maków Mazowiecki: Oprogramowanie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy PL-Maków Mazowiecki: Oprogramowanie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Miasto Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 6, Do wiadomości Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:380875-2013:text:pl:html Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie transportu drogowego 2013/S 234-406294. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie transportu drogowego 2013/S 234-406294. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:406294-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie transportu drogowego 2013/S 234-406294 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268690-2012:text:pl:html PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 217-354210

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 217-354210 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:354210-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Serwery 2011/S 217-354210 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226318-2011:text:pl:html PL-Katowice: Papier ze znakiem wodnym 2011/S 136-226318 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 2012/S 135-225142. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Katowice: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 2012/S 135-225142. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:225142-2012:text:pl:html PL-Katowice: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 2012/S 135-225142 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi edukacyjne i szkoleniowe 2012/S 20-032486. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi edukacyjne i szkoleniowe 2012/S 20-032486. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe PL-Warszawa: Usługi edukacyjne i szkoleniowe 2012/S 20-032486 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Główny Urząd Geodezji

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi przesyłu danych

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi przesyłu danych 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:176591-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2010/S 117-176591 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240870-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Produkcja filmów informacyjnych 2011/S 145-240870 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:288567-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo