WDROŻENIE. MODELU WSPÓŁPRACY JST-NGO w 6 gminach powiatu łukowskiego. Opracowanie Agnieszka Wróblewska. e o

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WDROŻENIE. MODELU WSPÓŁPRACY JST-NGO w 6 gminach powiatu łukowskiego. Opracowanie Agnieszka Wróblewska. e o"

Transkrypt

1 WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY JST-NGO w 6 gminach powiatu łukowskiego Opracowanie Agnieszka Wróblewska e o s

2 e o s Publikacja powstała w ramach projektu Razem jesteśmy najsilniejsi wdrożenie modelu współpracy w 6 gminach powiatu łukowskiego, Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. opracowanie: Agnieszka Wróblewska, Fundacja EOS Projekt okładki: Anna Kowalczyk Skład i druk: AZKO Anna Kowalczyk Naklad: 200 szt. Egzemplarz bezpłatny

3 SPIS TREŚCI I BUDOWANIE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 5 1. Diagnoza Lokalnym Indeksem Jakości Współpracy 8 2. Zasady współpracy 8 3. Realizacja w projekcie 10 II ANALIZA RYZYKA lista szans i zagrożeń 12 III PROCES POWOŁANIA GMINNEGO PEŁNOMOCNIKA DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Diagnoza stanu aktywności społecznej Ankieta dla organizacji społecznych Potrzeby organizacji ankieta Diagnoza stanu aktywności społecznej Zasoby gminy udostępnione organizacjom społecznym (formalnym i nieformalnym) i ich wykorzystanie (wypełnia zarządca obiektu) Powołanie pełnomocnika wzór zarządzenia: 28 IV V PROCEDURY POWOŁANIA GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 30 PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA DOKUMENTÓW ORAZ PLANÓW STRATEGICZNYCH DLA GMIN. PROCEDURA Z WYKORZYSTANIEM METODOLOGII PPWOW 37 VI PROCEDURA EWALUACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY NA LATA VII PROCEDURA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 38 VIII STANDARDY WSPÓŁPRACY Z NGO. REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM FORM FINANSOWYCH W GMINIE Standardy współpracy finansowej Zasady realizacji i rozliczania zadań publicznych Katalog wydatków niekwalifikowanych Regulamin zakupu usług Procedura doboru komisji konkursowej Kryteria wyboru ofert Umowa o realizację zadania publicznego Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego 64

4 IX X STANDARDY WSPÓŁPRACY Z NGO REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM FORM NIEFINANSOWYCH W GMINIE Standardy współpracy niefinansowej procedura wykorzystania mienia komunalnego Zasady umieszczania informacji o działaniach rganizacji na stronach Gminy Zasady udzielania patronatów Zasady włączania NGO we współpracę z partnerami samorządu Zasady włączania pracowników samorządowych do realizacji zadania publicznego przez NGO 103 STANDARDY REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Informacje ogólne Zadanie publiczne Standardy zadań publicznych 109 XI PROCEDURA PRZEPROWADZANIA MONITORINGU ZADAŃ PUBLICZNYCH w GMINIE 112 XII PROCEDURA PRZEPROWADZANIA KONTROLI ZADAŃ PUBLICZNYCH W GMINIE 112

5 I BUDOWANIE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Projekt zakładał wdrażanie na poziomie gminy Modelu współpracy jst-ngo opracowanego w MPiPS jako zalecany do wdrażania w samorządach. W projekcie prowadzonym przez Fundację EOS uczestniczyło 6 gmin powiatu łukowskiego, w tym Gmina Krzywda oraz Gmina Adamów, jako partnerzy projektu. W ramach projektu w każdej gminie zostały powołane 10 osobowe zespoły złożone z pracowników jst oraz członków ngo (łącznie w projekcie uczestniczyło 60 osób 20 z jst, 40 z ngo). Każdą gminą opiekował się konsultant, odpowiedzialny za wdrażanie modelu, koordynację działań na poziomie gminy, prowadzenie spotkań, opracowywanie projektów dokumentów. Ponadto w zależności od zadania gmina korzystała z usług doradczych prawnika, eksperta od wdrażania modelu i trenerów przeprowadzających spotkania warsztatowe. W ramach projektu zrealizowano następujące warsztaty i szkolenia: L.p. Tytuł warsztatów/szkoleń Liczba grup szkoleniowych Liczba dni szkoleniowych Liczba godzin 1. Warsztaty partycypacyjne dotyczące procedury 3 grupy 8 dni 24 godziny konsultacji społecznych 2. Warsztaty partycypacyjne dotyczące Strategii 5 grup 15 dni 120 godzin Rozwiązywania Problemów Społecznych 3. Warsztaty partycypacyjne dotyczące Strategii 5 grup 15 dni 120 godzin Rozwoju Gminy/Miasta 4. Warsztaty partycypacyjne dotyczące Strategii 2 grupy 6 dni 48 godzin Rozwoju Turystyki 5. Warsztaty z zakresu opracowania procedury 3 grupy 3 dni 24 godziny tworzenia strategii, programów, planów pozwalającej NGO na zgłaszanie własnych projektów uchwał 6. Warsztaty partycypacyjne tworzące wieloletni 6 grup 12 dni 96 godzin program współpracy JST-NGO 6 grup szkoleniowych, łącznie 96 godzin 7. Warsztaty z zakresu: Rola i zasady funkcjonowania 3 grupy 3 dni 24 godziny ciał dialogu obywatelskiego 8. Szkolenie Outsourcing usług społecznych 3 grupy 3 dni 24 godziny 9. Szkolenie Przygotowanie procedury prowadzenia 3 grupy 6 dni 48 godzin badań ewaluacyjnych zadań publicznych oraz opracowanie procedury przeprowadzania kontroli dla gr. ewaluacyjnej i kontrolującej 10. Szkolenie: Ewaluacja dokumentów strategicznych 3 grupy 3 dni 24 godziny wypracowanie procedur. 11. Szkolenie: Stosowanie klauzul społecznych przy zamówieniach publicznych 3 grupy 3 dni 24 godziny 5

6 WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY JST-NGO W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO 6 L.p. Tytuł warsztatów/szkoleń Liczba grup szkoleniowych Liczba dni szkoleniowych Liczba godzin 12. Szkolenie: Promocja działań organizacji 3 grupy 3 dni 24 godziny pozarządowych w środowisku lokalnym, przygotowanie kampanii 1% 13. Szkolenie: Przygotowanie oferty zadania 3 grupy 3 dni 24 godziny publicznego ŁĄCZNIE: 45 grup 83 dni 624 godzin Ponadto: zrealizowano 144 godziny doradztwa prawnego uczestników projektu W ramach zadania Diagnoza potrzeb w zakresie wdrażania standardów współpracy jst-ngo powstało: 7 diagnoz wstępnych lokalnym indeksem jakości współpracy 7 indywidualnych dla każdej gminy programów wdrażania standardów W ramach zadania Wspólne z ngo przygotowanie dokumentów strategicznych (płaszcz.1, obsz.3) powstało: 6 procedur tworzenia strategii, programów, planów, pozwalającej ngo na zgłaszanie własnych projektów z wykorzystaniem metodologii PPWOW, wszystkie gminy przyjęły procedury zarządzeniem wójta, 6 diagnoz społecznych wykonanych we współpracy z lokalnymi organizacjami wypracowano procedury ewaluacji dokumentów strategicznych, wszystkie gminy przyjęły procedury zarządzeniem wójta opracowano 13 dokumentów Strategicznych, tj. 5 Strategii Rozwoju Gminy, 6 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i 2 Strategie Rozwoju Turystyki opracowano 6 Wieloletnich programów współpracy zrealizowano 6 Kampanii promujących powstałe Strategie W ramach zadania Konsultacje społeczne uwzględniające ngo jako stronę konsultacji (płaszcz.1, obsz.4) powstało: 6 procedur konsultacji społecznych, 5 gmin przyjęło procedury zarządzeniem wójta zrealizowano 6 kampanii promocyjnych dotyczących konsultacji społecznych opracowanych dokumentów strategicznych przeprowadzono konsultacje społeczne wszystkich powstałych w ramach projektu dokumentów strategicznych z wykorzystaniem form innowacyjnych, opracowano i upowszechniono wyniki konsultacji W ramach zadania Opracowanie standardów usług społecznych (płaszcz.2, obsz.1) opracowano: 6 dokumentów standów usług społecznych uwzględniających równy dostęp oraz dostosowanie usług do specyficznych potrzeb grup mniejszościowych i zagrożonych dyskryminacją, ich aktualizacji wraz z procedurą monitoringu

7 BUDOWANIE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI i ewaluacji oraz kontroli, wszystkie gminy przyjęły procedury zarządzeniem wójta przygotowano procedury przeprowadzenia badań ewaluacyjnych zadań publicznych, opracowano procedury przeprowadzenia kontroli, wszystkie gminy przyjęły procedury zarządzeniem wójta przeprowadzono 12 ewaluacji zadań publicznych powstało 12 Raportów ewaluacyjnych W ramach zadań: Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych (płaszcz.2, obsz.1) oraz Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form niefinansowych (płaszcz.2, obsz.2) opracowano: dla każdej z 6 gmin procedury realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych i niefinansowych, wszystkie gminy przyjęły procedury zarządzeniem wójta W ramach zadania Wdrożenie systemu wspierania inicjatyw obywatelskich i ngo (płaszcz.3, obsz.1) opracowano: dla każdej gminy opracowano programy wsparcia merytorycznego NGO w realizacji zadań publicznych dla każdej gminy stworzono internetowe forum wymiany informacji o działaniach jst ngo w każdej gminie powołano Gminnego Pełnomocnika ds. ngo, określono zakres zadań i roczny program pracy w gminie Adamów utworzono ośrodek wspierania ngo i inicjatyw obywatelskich W ramach zadania Wdrożenie zasad inicjatywy lokalnej (płaszcz.3, obsz.1): dla każdej gminy opracowano i upowszechniono zasady inicjatywy lokalnej, 5 gmin uchwaliło zasady inicjatywy lokalnej w każdej gminie przeprowadzono spotkanie informacyjne o inicjatywie lokalnej dla każdej gminy wypracowano procedury określające zasady udzielania przez samorząd pomocy informacyjnej i doradczej dla grup obywatelskich, wszystkie gminy przyjęły procedury zarządzeniem wójta dla każdej gminy opracowano bazę danych inicjatyw lokalnych opracowano i wydano publikację dokumentów obejmujących zasady inicjatyw lokalnych W ramach zadania Wspieranie procesów integracji sektora NGO (płaszcz.3, obsz.2): dla każdej gminy opracowano i zamieszczono na stronach jst ogólnodostępną bazę danych o ngo w każdej gminie zorganizowano gminny piknik ngo 7

8 WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY JST-NGO W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO dla każdej gminy wypracowano procedury powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 5 gmin powołało GRDPP powołano Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Łukowskiego W ramach zadania Badanie końcowe gmin lok. indeksem jakości współpracy (kryterium strateg): dla każdej gminy przeprowadzono końcową diagnozę współpracy Lokalnym Indeksem Jakości Działania opracowano i wydano publikację upowszechniającą wyniki wdrażania modelu w gminach uczestniczących w projekcie W ramach zadania Organizacja powiatowego forum NGO (płaszcz.3, obsz.2): zorganizowano dwa powiatowe fora NGO w Woli Gułowskiej 1. Diagnoza Lokalnym Indeksem Jakości Współpracy Projekt rozpoczął się od diagnozy potrzeb w zakresie wdrażania standardów współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, która skutkowała sporządzeniem indywidualnego dla każdej gminy programu wdrażania standardów modelu. Pod koniec realizacji projektu wykonana została powtórna diagnoza obrazująca progres. Model powstał w ramach projektu systemowego współfinansowanego przez UE w ramach EFS, POKL Działania 5.4, Poddziałania Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy. Realizatorzy i partnerzy projektu: Departament Pożytku Publicznego MPiPS, Związek Miast Polskich, Instytut Spraw Społecznych, Collegium Civitas, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Sieć Organizacji Pozarządowych SPLOT. Model obejmuje 3 płaszczyzny: I Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk publicznych. II Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych. III Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności Zasady współpracy Płaszczyzna I: Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk publicznych. Organizacje pozarządowe powinny zostać zaangażowane w proces tworzenia planów, programów i strategii zaspokajania potrzeb obywateli i rozwiązywania problemów społecznych na jak najwcześniejszym etapie (diagnozowania potrzeb

9 BUDOWANIE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI społecznych, inicjowania tworzenia konkretnych polityk). Zwiększa to szansę na przygotowanie takich polityk lokalnych, które będą bardziej adekwatne do potrzeb i problemów różnych grup mieszkańców. Polityki tworzone w partnerstwie pobudzają zainteresowanie społeczności współudziałem w ich planowaniu i realizacji. Poszczególne działania koncentrują się wokół: Obszar 1: Współpraca samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych przy diagnozowaniu lokalnych problemów i wyzwań. Obszar 2: Wzajemne informowanie się samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach i kierunkach działań. Obszar 3: Współtworzenie przez samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe strategii programów realizacji polityk publicznych oraz rozwiązań instytucjonalnych. Obszar 4: Konsultowanie przez samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe założeń projektów i aktów normatywnych oraz zasad realizacji innych przedsięwzięć. Obszar 5: Współpraca samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych przy wdrażaniu polityk publicznych. Obszar 6: Uczestnictwo organizacji pozarządowych w ocenie realizacji polityk i programów. Działania w obrębie Płaszczyzny I obejmowały: Obszar 1: Wykonanie diagnozy społecznej dla 6 gmin. Obszar 3: Opracowanie procedury tworzenia strategii, programów, planów, pozwalającej ngo na zgłaszanie własnych projektów uchwał. Wykorzystano metodologie PPWOW, modelu jst-ngo. Przeprowadzono warsztaty oraz wypracowano procedurę, która została przyjęta przez wszystkie gminy. Wspólne z ngo przygotowanie dokumentów strategicznych gminy (po 2 dokumenty strategiczne na gminę oraz wieloletnie programy współpracy z ngo). Przeprowadzono partycypacyjne warsztaty strategiczne oraz warsztaty dotyczące programów wieloletnich. Promocja strategii kampania informacyjno promocyjna w gminie. Obszar 4: Przeprowadzono warsztaty dotyczące konsultacji społecznych oraz wypracowano procedurę, która została przyjęta przez wszystkie gminy. Kampania informacyjna poprzedzająca konsultacje społeczne wszystkich dokumentów strategicznych. Przeprowadzenie konsultacji społecznych wszystkich dokumentów strategicznych. Opracowanie i upowszechnienie wyników konsultacji społecznych. Obszar 6: Ewaluacja dokumentów strategicznych wypracowanie procedur warsztaty Płaszczyzna II: Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych Wdrażanie polityk publicznych prezentowanych w drugiej płaszczyźnie odbywa się bezpośrednio poprzez realizację zadań publicznych. Zadania publiczne to dzia- 9

10 WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY JST-NGO W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO łania, które podejmuje administracja samorządowa w ramach ustaw określających zakres ich kompetencji. Głównym argumentem współpracy w tym obszarze jest dążenie do lepszego zaspokajania potrzeb społecznych z wykorzystaniem potencjału partnerów. Obszar 1: Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych. Obszar 2: Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form niefinansowych. Obszar 3: Partnerstwo projektowe w realizacji zadań publicznych Realizacja w projekcie Obszar 1: Opracowanie standardów usług społecznych uwzględniających równy dostęp oraz dostosowanie usług do specyficznych potrzeb grup mniejszościowych i zagrożonych dyskryminacją, ich aktualizacji wraz z procedurą monitoringu i ewaluacji oraz kontroli. Wypracowano procedurę, która została przyjęta przez wszystkie gminy. Outsourcing usług społecznych szkolenie. Stosowanie klauzul społecznych przy zamówieniach publicznych szkolenie. Przygotowanie procedury przeprowadzenia badań ewaluacyjnych zadań publicznych, opracowanie procedury przeprowadzenia kontroli szkolenie grupy ewaluującej i kontrolującej. Wykonanie ewaluacji 2 zadań na każdą gminę dodatkowo usługodawcy zostaną przeszkoleni w zakresie przygotowywania oferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznego. Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych doradztwo dla gmin w zakresie współpracy finansowej. Opracowanie: katalogu kosztów niekwalifikowalnych, regulaminu zakupu usług, wzoru umowy o realizację zadania publicznego, procedury doboru komisji konkursowej (zrównoważony udział przedstawicieli jst i ngo, mechanizmy wyłączania konfliktu interesów), opracowanie kryteriów wyboru ofert, zasad realizacji i rozliczania zadań publicznych, formularza publikacji sprawozdania z realizacji zadań publicznych. Opracowano procedury współpracy finansowej jst-ngo, które zostały przyjęte przez każdą gminę. Obszar 2: Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form niefinansowych doradztwo dla gmin w zakresie współpracy niefinansowej. Opracowanie procedur: wykorzystania mienia komunalnego, zasad umieszczania informacji o działaniach organizacji na stronach gminnych, udzielania patronatów, zasad włączania ngo we współpracę z partnerami samorządu, zasad włączania pracowników samorządowych do realizacji zadania publicznego przez ngo Opracowano procedury współpracy niefinansowej jst-ngo, które zostały przyjęte przez każdą gminę. Płaszczyzna III: Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności Obszar 1: System wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych. Obszar 2: Wspieranie procesów integracji sektora organizacji pozarządowych. Obszar 3: Partnerstwo lokalne.

11 BUDOWANIE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Obszar 1: Wdrożenie systemu wspierania inicjatyw obywatelskich i ngo. Opracowano dla każdej gminy program wsparcia merytorycznego ngo w realizacji zadań publicznych. Stworzono dla każdej z 6 gmin internetowe forum wymiany informacji o działaniach jst ngo. Powołano w każdej gminie gminnego pełnomocnika ds. ngo, określono zakres zadań i roczny program pracy. Utworzono ośrodek wspierania ngo i inicjatyw obywatelskich gmina Adamów. Opracowano i upowszechniono zasady inicjatywy lokalnej obejmujące: uchwałę rady gminy ( tryb i szczegółowe kryteria wyboru wniosków w ramach inicjatywy lokalnej). 5 gmin podjęło uchwałę w sprawie inicjatywy lokalnej. W każdej z 6 gmin przeprowadzono spotkanie informacyjne o inicjatywie lokalnej. Wypracowano procedury określające zasady udzielania przez samorząd pomocy informacyjnej i doradczej dla grup obywatelskich, które zostały przyjęte przez wszystkie gminy. Opracowano bazę danych inicjatyw lokalnych. Przygotowano publikację dokumentu obejmującego zasady inicjatywy lokalnej. Obszar 2: Dla każdej gminy opracowano i zamieszczono na stronach jst ogólnodostępną bazę danych o ngo. W każdej gminie zorganizowano gminny piknik ngo z uwzględnieniem tematyki przeciwdziałania dyskryminacji i promowania równości w tym płci. Przeprowadzono szkolenie z zakresu roli i zasad funkcjonowania ciał dialogu obywatelskiego, roli i zasad funkcjonowania federacji ngo. Powołano Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Łukowskiego. Wypracowano procedury powołania GRDPP, które uchwaliło 5 gmin. Zorganizowano 2 powiatowe fora NGO w Woli Gułowskiej. 11

12 WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY JST-NGO W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO Odpowiedzialny za przeciwdziałanie II ANALIZA RYZYKA LISTA SZANS I ZAGROŻEŃ 12 Związek z celami projektu Sposób przeciwdziałania Poziom ryzyka (poważne, średnie, małe, nieznaczne) Wpływa na podmiot/ wynika z działań podmiotu Ekspert Konsultant gminny Kierownik projektu Opis ryzyka Organizowanie wspólnych spotkań, wskazywanie korzyści ze współpracy, budowanie więzi pomiędzy poszczególnymi członkami zespołów reprezentującymi odrębne sektory poważne Rozszerzenie zakresu i poprawa jakości współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu współpracy poprzez opracowanie standardów i ich wdrożenie oraz podniesienie udziału ngo w tworzeniu prawa lokalnego Podniesienie poziomu wiedzy o uwarunkowaniach i możliwościach wzajemnej współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu wsparcia inicjatyw obywatelskich poprzez opracowanie zasad ich tworzenia i funkcjonowania Podniesienie poziomu wspierania integracji ngo Wpływa na podmiot Brak chęci do współpracy z III sektorem ze strony urzędników gminnych Spotkania w ramach zespołu projektowego, wczesne wykrywanie nieprawidłowości, wsparcie w rozwiązywaniu pojawiających się problemów średnie Rozszerzenie zakresu i poprawa jakości współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu współpracy poprzez opracowanie standardów i ich wdrożenie oraz podniesienie udziału ngo w tworzeniu prawa lokalnego Ekspert Konsultant gminny Kierownik projektu Wynika z działań podmiotu Podniesienie poziomu wiedzy o uwarunkowaniach i możliwościach wzajemnej współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu wsparcia inicjatyw obywatelskich poprzez opracowanie zasad ich tworzenia i funkcjonowania Zakłócenia w pracy konsultantów gminnych, małe zaangażowanie, wypalenie zawodowe, mała odporność na stres, konflikty Podniesienie poziomu wspierania integracji ngo Podniesienie poziomu realizacji zadań publicznych zarówno w formie finansowej, jak i niefinansowej poprzez ich zestandaryzowanie i wdrożenie Ekspert Konsultant gminny Kierownik projektu Wczesna identyfikacja problemów, ustalenie zasad współpracy, poważne Rozszerzenie zakresu i poprawa jakości współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu współpracy poprzez opracowanie standardów i ich Wpływa na podmiot Zła współpraca z sekretarzami gminnymi wdrożenie oraz podniesienie udziału ngo w tworzeniu prawa lokalnego Podniesienie poziomu wiedzy o uwarunkowaniach i możliwościach wzajemnej współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu wsparcia inicjatyw obywatelskich poprzez opracowanie zasad ich tworzenia i funkcjonowania Podniesienie poziomu wspierania integracji ngo Podniesienie poziomu realizacji zadań publicznych zarówno w formie finansowej, jak i niefinansowej poprzez ich zestandaryzowanie i wdrożenie

13 ANALIZA RYZYKA LISTA SZANS I ZAGROŻEŃ Odpowiedzialny za przeciwdziałanie Opis ryzyka Opór Rady Gminy, brak zrozumienia dla podejmowanych działań Niezrozumienie podejmowanych działań przez wójta gminy Brak finansów gminnych na zlecanie zadań publicznych Wpływa na podmiot/ wynika z działań podmiotu Wpływa na podmiot Wpływa na podmiot Wpływa na podmiot Poziom ryzyka (poważne, średnie, małe, nieznaczne) Związek z celami projektu Sposób przeciwdziałania poważne Rozszerzenie zakresu i poprawa jakości współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu współpracy poprzez opracowanie standardów i ich wdrożenie oraz podniesienie udziału ngo w tworzeniu prawa lokalnego Podniesienie poziomu wiedzy o uwarunkowaniach i możliwościach wzajemnej współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu wsparcia inicjatyw obywatelskich poprzez opracowanie zasad ich tworzenia i funkcjonowania Podniesienie poziomu wspierania integracji ngo Podniesienie poziomu realizacji zadań publicznych zarówno w formie finansowej, jak i niefinansowej poprzez ich zestandaryzowanie i wdrożenie średnie Rozszerzenie zakresu i poprawa jakości współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu współpracy poprzez opracowanie standardów i ich wdrożenie oraz podniesienie udziału ngo w tworzeniu prawa lokalnego Podniesienie poziomu wiedzy o uwarunkowaniach i możliwościach wzajemnej współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu wsparcia inicjatyw obywatelskich poprzez opracowanie zasad ich tworzenia i funkcjonowania Podniesienie poziomu wspierania integracji ngo Podniesienie poziomu realizacji zadań publicznych zarówno w formie finansowej, jak i niefinansowej poprzez ich zestandaryzowanie i wdrożenie poważne Rozszerzenie zakresu i poprawa jakości współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu współpracy poprzez opracowanie standardów i ich wdrożenie oraz podniesienie udziału ngo w tworzeniu prawa lokalnego Podniesienie poziomu wiedzy o uwarunkowaniach i możliwościach wzajemnej współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu wsparcia inicjatyw obywatelskich poprzez opracowanie zasad ich tworzenia i funkcjonowania Podniesienie poziomu wspierania integracji ngo Podniesienie poziomu realizacji zadań publicznych zarówno w formie finansowej, jak i niefinansowej poprzez ich zestandaryzowanie i wdrożenie Promocja działań projektowych, wskazywanie korzyści ze współpracy międzysektorowej, zdobywanie alternatywnych źródeł finansowania zdobywanie alternatywnych źródeł finansowania, budowanie współpracy niefinansowej Ekspert Konsultant gminny Kierownik projektu Ekspert Konsultant gminny Kierownik projektu Ekspert Konsultant gminny Kierownik projektu 13

14 WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY JST-NGO W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO Odpowiedzialny za przeciwdziałanie Opis ryzyka Członkowie zespołów pracujący zawodowo nie mają czasu uczestniczyć w szkoleniach, spotkaniach Niska efektywność działań zespołów roboczych (przyczyna: zniechęcenie przy zwiększonej liczbie zadań) Opóźnione przepływy środków powodują zakłócenia w realizacji projektu Wpływa na podmiot/ wynika z działań podmiotu Wpływa na podmiot Wpływa na podmiot Wpływa na podmiot Poziom ryzyka (poważne, średnie, małe, nieznaczne) Związek z celami projektu Sposób przeciwdziałania poważne Rozszerzenie zakresu i poprawa jakości współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu współpracy poprzez opracowanie standardów i ich wdrożenie oraz podniesienie udziału ngo w tworzeniu prawa lokalnego Podniesienie poziomu wiedzy o uwarunkowaniach i możliwościach wzajemnej współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu wsparcia inicjatyw obywatelskich poprzez opracowanie zasad ich tworzenia i funkcjonowania Podniesienie poziomu wspierania integracji ngo Podniesienie poziomu realizacji zadań publicznych zarówno w formie finansowej, jak i niefinansowej poprzez ich zestandaryzowanie i wdrożenie poważne Rozszerzenie zakresu i poprawa jakości współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu współpracy poprzez opracowanie standardów i ich wdrożenie oraz podniesienie udziału ngo w tworzeniu prawa lokalnego Podniesienie poziomu wiedzy o uwarunkowaniach i możliwościach wzajemnej współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu wsparcia inicjatyw obywatelskich poprzez opracowanie zasad ich tworzenia i funkcjonowania Podniesienie poziomu wspierania integracji ngo Podniesienie poziomu realizacji zadań publicznych zarówno w formie finansowej, jak i niefinansowej poprzez ich zestandaryzowanie i wdrożenie średnie Rozszerzenie zakresu i poprawa jakości współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu współpracy poprzez opracowanie standardów i ich wdrożenie oraz podniesienie udziału ngo w tworzeniu prawa lokalnego Podniesienie poziomu wiedzy o uwarunkowaniach i możliwościach wzajemnej współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu wsparcia inicjatyw obywatelskich poprzez opracowanie zasad ich tworzenia i funkcjonowania Podniesienie poziomu wspierania integracji ngo Podniesienie poziomu realizacji zadań publicznych zarówno w formie finansowej, jak i niefinansowej poprzez ich zestandaryzowanie i wdrożenie Dostosowywanie terminów i czasu spotkań do potrzeb i możliwości zespołu, komunikacja e-learningowa Budowanie zespołów tematycznych, dzielenie się zadaniami, Ekspert Konsultant gminny Kierownik projektu Ekspert Konsultant gminny Kierownik projektu Ekspert Konsultant gminny Kierownik projektu 14

15 ANALIZA RYZYKA LISTA SZANS I ZAGROŻEŃ Odpowiedzialny za przeciwdziałanie Opis ryzyka Uciekanie od tematów trudnych, rozwiązań systemowych i długoterminowych Zbyt małe poparcie społeczne dla programu i jego celów/ niska świadomość społeczna w gminie Rok wyborczy, trudność w rzetelnym przedstawianiu stanu współpracy, postępu w realizacji projektu, diagnoz itp. ze względu na możliwość wpływu na wizerunek wójta Wpływa na podmiot/ wynika z działań podmiotu Wpływa na podmiot Wpływa na podmiot Wpływa na podmiot Poziom ryzyka (poważne, średnie, małe, nieznaczne) Związek z celami projektu Sposób przeciwdziałania poważne Rozszerzenie zakresu i poprawa jakości współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu współpracy poprzez opracowanie standardów i ich wdrożenie oraz podniesienie udziału ngo w tworzeniu prawa lokalnego Podniesienie poziomu wiedzy o uwarunkowaniach i możliwościach wzajemnej współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu wsparcia inicjatyw obywatelskich poprzez opracowanie zasad ich tworzenia i funkcjonowania Podniesienie poziomu wspierania integracji ngo Podniesienie poziomu realizacji zadań publicznych zarówno w formie finansowej, jak i niefinansowej poprzez ich zestandaryzowanie i wdrożenie poważne Rozszerzenie zakresu i poprawa jakości współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu współpracy poprzez opracowanie standardów i ich wdrożenie oraz podniesienie udziału ngo w tworzeniu prawa lokalnego Podniesienie poziomu wiedzy o uwarunkowaniach i możliwościach wzajemnej współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu wsparcia inicjatyw obywatelskich poprzez opracowanie zasad ich tworzenia i funkcjonowania Podniesienie poziomu wspierania integracji ngo Podniesienie poziomu realizacji zadań publicznych zarówno w formie finansowej, jak i niefinansowej poprzez ich zestandaryzowanie i wdrożenie poważne Rozszerzenie zakresu i poprawa jakości współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu współpracy poprzez opracowanie standardów i ich wdrożenie oraz podniesienie udziału ngo w tworzeniu prawa lokalnego Podniesienie poziomu wiedzy o uwarunkowaniach i możliwościach wzajemnej współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu wsparcia inicjatyw obywatelskich poprzez opracowanie zasad ich tworzenia i funkcjonowania Podniesienie poziomu wspierania integracji ngo Podniesienie poziomu realizacji zadań publicznych zarówno w formie finansowej, jak i niefinansowej poprzez ich zestandaryzowanie i wdrożenie Wspólne planowanie długoterminowych działań, wskazywanie na korzyści, omawianie tematów trudnych Promocja współpracy międzysektorowej, wskazywanie na korzyści ze współpracy Praca w zespołach, minimalizowanie trudności i Ekspert Konsultant gminny Kierownik projektu Ekspert Konsultant gminny Kierownik projektu Ekspert Konsultant gminny Kierownik projektu 15

16 WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY JST-NGO W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO Odpowiedzialny za przeciwdziałanie Wpływa na podmiot/ wynika z działań podmiotu Wpływa na podmiot Wpływa na podmiot Poziom ryzyka (poważne, średnie, małe, nieznaczne) Związek z celami projektu Sposób przeciwdziałania poważne Rozszerzenie zakresu i poprawa jakości współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu współpracy poprzez opracowanie standardów i ich wdrożenie oraz podniesienie udziału ngo w tworzeniu prawa lokalnego Podniesienie poziomu wiedzy o uwarunkowaniach i możliwościach wzajemnej współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu wsparcia inicjatyw obywatelskich poprzez opracowanie zasad ich tworzenia i funkcjonowania Podniesienie poziomu wspierania integracji ngo Podniesienie poziomu realizacji zadań publicznych zarówno w formie finansowej, jak i niefinansowej poprzez ich zestandaryzowanie i wdrożenie poważne Rozszerzenie zakresu i poprawa jakości współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu współpracy poprzez opracowanie standardów i ich wdrożenie oraz podniesienie udziału ngo w tworzeniu prawa lokalnego Podniesienie poziomu wiedzy o uwarunkowaniach i możliwościach wzajemnej współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu wsparcia inicjatyw obywatelskich poprzez opracowanie zasad ich tworzenia i funkcjonowania Podniesienie poziomu wspierania integracji ngo Podniesienie poziomu realizacji zadań publicznych zarówno w formie finansowej, jak i niefinansowej poprzez ich zestandaryzowanie i wdrożenie Ekspert Konsultant gminny Kierownik projektu Ekspert Konsultant gminny Kierownik projektu 16 Opis ryzyka Brak trwałości rozpoczętych/ zainicjowanych procesów w gminach Niezadawalający/zbyt niski wzrost poziomu aktywności społecznej w gminach

DIAGNOZA STANU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU LOKALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W GMINIE BĘDZINO DIAGNOZA II: maj 2015 r.

DIAGNOZA STANU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU LOKALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W GMINIE BĘDZINO DIAGNOZA II: maj 2015 r. I. WPROWADZENIE DIAGNOZA STANU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU LOKALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W GMINIE BĘDZINO DIAGNOZA II: maj 2015 r. 1. Metodologia pracy W maju 2015 roku na terenie Gminy Będzino przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W GMINIE KLUCZE

DIAGNOZA WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W GMINIE KLUCZE Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych DIAGNOZA WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W GMINIE KLUCZE Badanie przeprowadzone w ramach projektu Konsultacje społeczne Twój głos w

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2014 WYDAWCA Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego 33-300 Nowy Sącz ul.

Bardziej szczegółowo

BARIERY W ROZWOJU WARSZAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

BARIERY W ROZWOJU WARSZAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH BARIERY W ROZWOJU WARSZAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Punkt widzenia kadry organizacji oraz współpracujących z nimi urzędników pod redakcją Witolda Klausa i Aleksandry Winiarskiej Warszawa 2011 Redakcja

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA JORDANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA JORDANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/159/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 03 grudnia 2012 r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA JORDANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2015 Spis treści Wprowadzenie.... 7 1 Charakterystyka projektu.... 9 1.1. Zadania projektowe.... 10 1.2. Charakterystyka uczestników.... 11 1.3. Charakterystyka działań.... 13 1.4. Metodologia

Bardziej szczegółowo

Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 (projekt)

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl OPIS DOBREJ PRAKTYKI Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI nazwa gminy/powiatu POWIAT NOWOSĄDECKI dokładny adres UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 ELBLĄG 2013

RAPORT ROCZNY 2013 ELBLĄG 2013 ELBLĄG 2013 RAPORT ROCZNY 2013 STOWARZYSZENIE ESWIP SIEDZIBA W ELBLĄGU ul. Związku Jaszczurczego 17 82-300 Elbląg tel./faks 55 236 27 16, 55 235 33 88 e-mail: eswip@eswip.pl, www.eswip.pl SIEDZIBA W OLSZTYNIE

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY

XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY 0002.XXXVI.2013 XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY 28 listopada 2013 r. godz. 13.00 Urząd Miasta Tychy Al. Niepodległości 49 sala 102 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 PORZĄDEK DZIENNY SESJI.... 4 PROJEKT UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo

Program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu byłych górników i ich rodzin w gminie Czerwionka-Leszczyny na lata 2010-2014

Program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu byłych górników i ich rodzin w gminie Czerwionka-Leszczyny na lata 2010-2014 Analiza socjologiczna uwarunkowań przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu byłych górników i ich rodzin oraz wypracowanie rekomendacji dla gminnych polityk społecznych Biuro Projektu: Główny Instytut Górnictwa;

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Biuletyn informacyjny NR 3 2015 Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Niniejszy biuletyn wydany został w ramach projektu Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego, realizowanego

Bardziej szczegółowo

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej)

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 18 sierpnia 2015 r, Legionowo Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego 3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego Partnerstwo publiczno-społeczne jest kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której szczególnego znaczenia

Bardziej szczegółowo

Badanie czynników sukcesu sieci działających na terenie woj. śląskiego

Badanie czynników sukcesu sieci działających na terenie woj. śląskiego Badanie czynników sukcesu sieci działających na terenie woj. śląskiego Strona2 Spis treści Wstęp...6 1 Metodologia badania... 9 1.1 Cel i zakres badania... 9 1.2 Metody badawcze... 10 2 Opis wyników...

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2012 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie z wykonania Uchwały Rady Miasta Gdańska nr XVIII/305/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

Projekt Radom siła współpracy

Projekt Radom siła współpracy Projekt Radom siła współpracy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V, Dobre rządzenie, Działanie: 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie: 5.4.2. Rozwój dialogu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRODUKT FINALNY PODRĘCZNIK KUS. www.fim.org.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRODUKT FINALNY PODRĘCZNIK KUS. www.fim.org. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRODUKT FINALNY PODRĘCZNIK KUS www.fim.org.pl Lublin, styczeń 2013 r. Strona2 Spis treści: 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo