WDROŻENIE. MODELU WSPÓŁPRACY JST-NGO w 6 gminach powiatu łukowskiego. Opracowanie Agnieszka Wróblewska. e o

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WDROŻENIE. MODELU WSPÓŁPRACY JST-NGO w 6 gminach powiatu łukowskiego. Opracowanie Agnieszka Wróblewska. e o"

Transkrypt

1 WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY JST-NGO w 6 gminach powiatu łukowskiego Opracowanie Agnieszka Wróblewska e o s

2 e o s Publikacja powstała w ramach projektu Razem jesteśmy najsilniejsi wdrożenie modelu współpracy w 6 gminach powiatu łukowskiego, Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. opracowanie: Agnieszka Wróblewska, Fundacja EOS Projekt okładki: Anna Kowalczyk Skład i druk: AZKO Anna Kowalczyk Naklad: 200 szt. Egzemplarz bezpłatny

3 SPIS TREŚCI I BUDOWANIE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 5 1. Diagnoza Lokalnym Indeksem Jakości Współpracy 8 2. Zasady współpracy 8 3. Realizacja w projekcie 10 II ANALIZA RYZYKA lista szans i zagrożeń 12 III PROCES POWOŁANIA GMINNEGO PEŁNOMOCNIKA DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Diagnoza stanu aktywności społecznej Ankieta dla organizacji społecznych Potrzeby organizacji ankieta Diagnoza stanu aktywności społecznej Zasoby gminy udostępnione organizacjom społecznym (formalnym i nieformalnym) i ich wykorzystanie (wypełnia zarządca obiektu) Powołanie pełnomocnika wzór zarządzenia: 28 IV V PROCEDURY POWOŁANIA GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 30 PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA DOKUMENTÓW ORAZ PLANÓW STRATEGICZNYCH DLA GMIN. PROCEDURA Z WYKORZYSTANIEM METODOLOGII PPWOW 37 VI PROCEDURA EWALUACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY NA LATA VII PROCEDURA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 38 VIII STANDARDY WSPÓŁPRACY Z NGO. REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM FORM FINANSOWYCH W GMINIE Standardy współpracy finansowej Zasady realizacji i rozliczania zadań publicznych Katalog wydatków niekwalifikowanych Regulamin zakupu usług Procedura doboru komisji konkursowej Kryteria wyboru ofert Umowa o realizację zadania publicznego Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego 64

4 IX X STANDARDY WSPÓŁPRACY Z NGO REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM FORM NIEFINANSOWYCH W GMINIE Standardy współpracy niefinansowej procedura wykorzystania mienia komunalnego Zasady umieszczania informacji o działaniach rganizacji na stronach Gminy Zasady udzielania patronatów Zasady włączania NGO we współpracę z partnerami samorządu Zasady włączania pracowników samorządowych do realizacji zadania publicznego przez NGO 103 STANDARDY REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Informacje ogólne Zadanie publiczne Standardy zadań publicznych 109 XI PROCEDURA PRZEPROWADZANIA MONITORINGU ZADAŃ PUBLICZNYCH w GMINIE 112 XII PROCEDURA PRZEPROWADZANIA KONTROLI ZADAŃ PUBLICZNYCH W GMINIE 112

5 I BUDOWANIE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Projekt zakładał wdrażanie na poziomie gminy Modelu współpracy jst-ngo opracowanego w MPiPS jako zalecany do wdrażania w samorządach. W projekcie prowadzonym przez Fundację EOS uczestniczyło 6 gmin powiatu łukowskiego, w tym Gmina Krzywda oraz Gmina Adamów, jako partnerzy projektu. W ramach projektu w każdej gminie zostały powołane 10 osobowe zespoły złożone z pracowników jst oraz członków ngo (łącznie w projekcie uczestniczyło 60 osób 20 z jst, 40 z ngo). Każdą gminą opiekował się konsultant, odpowiedzialny za wdrażanie modelu, koordynację działań na poziomie gminy, prowadzenie spotkań, opracowywanie projektów dokumentów. Ponadto w zależności od zadania gmina korzystała z usług doradczych prawnika, eksperta od wdrażania modelu i trenerów przeprowadzających spotkania warsztatowe. W ramach projektu zrealizowano następujące warsztaty i szkolenia: L.p. Tytuł warsztatów/szkoleń Liczba grup szkoleniowych Liczba dni szkoleniowych Liczba godzin 1. Warsztaty partycypacyjne dotyczące procedury 3 grupy 8 dni 24 godziny konsultacji społecznych 2. Warsztaty partycypacyjne dotyczące Strategii 5 grup 15 dni 120 godzin Rozwiązywania Problemów Społecznych 3. Warsztaty partycypacyjne dotyczące Strategii 5 grup 15 dni 120 godzin Rozwoju Gminy/Miasta 4. Warsztaty partycypacyjne dotyczące Strategii 2 grupy 6 dni 48 godzin Rozwoju Turystyki 5. Warsztaty z zakresu opracowania procedury 3 grupy 3 dni 24 godziny tworzenia strategii, programów, planów pozwalającej NGO na zgłaszanie własnych projektów uchwał 6. Warsztaty partycypacyjne tworzące wieloletni 6 grup 12 dni 96 godzin program współpracy JST-NGO 6 grup szkoleniowych, łącznie 96 godzin 7. Warsztaty z zakresu: Rola i zasady funkcjonowania 3 grupy 3 dni 24 godziny ciał dialogu obywatelskiego 8. Szkolenie Outsourcing usług społecznych 3 grupy 3 dni 24 godziny 9. Szkolenie Przygotowanie procedury prowadzenia 3 grupy 6 dni 48 godzin badań ewaluacyjnych zadań publicznych oraz opracowanie procedury przeprowadzania kontroli dla gr. ewaluacyjnej i kontrolującej 10. Szkolenie: Ewaluacja dokumentów strategicznych 3 grupy 3 dni 24 godziny wypracowanie procedur. 11. Szkolenie: Stosowanie klauzul społecznych przy zamówieniach publicznych 3 grupy 3 dni 24 godziny 5

6 WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY JST-NGO W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO 6 L.p. Tytuł warsztatów/szkoleń Liczba grup szkoleniowych Liczba dni szkoleniowych Liczba godzin 12. Szkolenie: Promocja działań organizacji 3 grupy 3 dni 24 godziny pozarządowych w środowisku lokalnym, przygotowanie kampanii 1% 13. Szkolenie: Przygotowanie oferty zadania 3 grupy 3 dni 24 godziny publicznego ŁĄCZNIE: 45 grup 83 dni 624 godzin Ponadto: zrealizowano 144 godziny doradztwa prawnego uczestników projektu W ramach zadania Diagnoza potrzeb w zakresie wdrażania standardów współpracy jst-ngo powstało: 7 diagnoz wstępnych lokalnym indeksem jakości współpracy 7 indywidualnych dla każdej gminy programów wdrażania standardów W ramach zadania Wspólne z ngo przygotowanie dokumentów strategicznych (płaszcz.1, obsz.3) powstało: 6 procedur tworzenia strategii, programów, planów, pozwalającej ngo na zgłaszanie własnych projektów z wykorzystaniem metodologii PPWOW, wszystkie gminy przyjęły procedury zarządzeniem wójta, 6 diagnoz społecznych wykonanych we współpracy z lokalnymi organizacjami wypracowano procedury ewaluacji dokumentów strategicznych, wszystkie gminy przyjęły procedury zarządzeniem wójta opracowano 13 dokumentów Strategicznych, tj. 5 Strategii Rozwoju Gminy, 6 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i 2 Strategie Rozwoju Turystyki opracowano 6 Wieloletnich programów współpracy zrealizowano 6 Kampanii promujących powstałe Strategie W ramach zadania Konsultacje społeczne uwzględniające ngo jako stronę konsultacji (płaszcz.1, obsz.4) powstało: 6 procedur konsultacji społecznych, 5 gmin przyjęło procedury zarządzeniem wójta zrealizowano 6 kampanii promocyjnych dotyczących konsultacji społecznych opracowanych dokumentów strategicznych przeprowadzono konsultacje społeczne wszystkich powstałych w ramach projektu dokumentów strategicznych z wykorzystaniem form innowacyjnych, opracowano i upowszechniono wyniki konsultacji W ramach zadania Opracowanie standardów usług społecznych (płaszcz.2, obsz.1) opracowano: 6 dokumentów standów usług społecznych uwzględniających równy dostęp oraz dostosowanie usług do specyficznych potrzeb grup mniejszościowych i zagrożonych dyskryminacją, ich aktualizacji wraz z procedurą monitoringu

7 BUDOWANIE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI i ewaluacji oraz kontroli, wszystkie gminy przyjęły procedury zarządzeniem wójta przygotowano procedury przeprowadzenia badań ewaluacyjnych zadań publicznych, opracowano procedury przeprowadzenia kontroli, wszystkie gminy przyjęły procedury zarządzeniem wójta przeprowadzono 12 ewaluacji zadań publicznych powstało 12 Raportów ewaluacyjnych W ramach zadań: Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych (płaszcz.2, obsz.1) oraz Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form niefinansowych (płaszcz.2, obsz.2) opracowano: dla każdej z 6 gmin procedury realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych i niefinansowych, wszystkie gminy przyjęły procedury zarządzeniem wójta W ramach zadania Wdrożenie systemu wspierania inicjatyw obywatelskich i ngo (płaszcz.3, obsz.1) opracowano: dla każdej gminy opracowano programy wsparcia merytorycznego NGO w realizacji zadań publicznych dla każdej gminy stworzono internetowe forum wymiany informacji o działaniach jst ngo w każdej gminie powołano Gminnego Pełnomocnika ds. ngo, określono zakres zadań i roczny program pracy w gminie Adamów utworzono ośrodek wspierania ngo i inicjatyw obywatelskich W ramach zadania Wdrożenie zasad inicjatywy lokalnej (płaszcz.3, obsz.1): dla każdej gminy opracowano i upowszechniono zasady inicjatywy lokalnej, 5 gmin uchwaliło zasady inicjatywy lokalnej w każdej gminie przeprowadzono spotkanie informacyjne o inicjatywie lokalnej dla każdej gminy wypracowano procedury określające zasady udzielania przez samorząd pomocy informacyjnej i doradczej dla grup obywatelskich, wszystkie gminy przyjęły procedury zarządzeniem wójta dla każdej gminy opracowano bazę danych inicjatyw lokalnych opracowano i wydano publikację dokumentów obejmujących zasady inicjatyw lokalnych W ramach zadania Wspieranie procesów integracji sektora NGO (płaszcz.3, obsz.2): dla każdej gminy opracowano i zamieszczono na stronach jst ogólnodostępną bazę danych o ngo w każdej gminie zorganizowano gminny piknik ngo 7

8 WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY JST-NGO W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO dla każdej gminy wypracowano procedury powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 5 gmin powołało GRDPP powołano Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Łukowskiego W ramach zadania Badanie końcowe gmin lok. indeksem jakości współpracy (kryterium strateg): dla każdej gminy przeprowadzono końcową diagnozę współpracy Lokalnym Indeksem Jakości Działania opracowano i wydano publikację upowszechniającą wyniki wdrażania modelu w gminach uczestniczących w projekcie W ramach zadania Organizacja powiatowego forum NGO (płaszcz.3, obsz.2): zorganizowano dwa powiatowe fora NGO w Woli Gułowskiej 1. Diagnoza Lokalnym Indeksem Jakości Współpracy Projekt rozpoczął się od diagnozy potrzeb w zakresie wdrażania standardów współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, która skutkowała sporządzeniem indywidualnego dla każdej gminy programu wdrażania standardów modelu. Pod koniec realizacji projektu wykonana została powtórna diagnoza obrazująca progres. Model powstał w ramach projektu systemowego współfinansowanego przez UE w ramach EFS, POKL Działania 5.4, Poddziałania Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy. Realizatorzy i partnerzy projektu: Departament Pożytku Publicznego MPiPS, Związek Miast Polskich, Instytut Spraw Społecznych, Collegium Civitas, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Sieć Organizacji Pozarządowych SPLOT. Model obejmuje 3 płaszczyzny: I Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk publicznych. II Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych. III Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności Zasady współpracy Płaszczyzna I: Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk publicznych. Organizacje pozarządowe powinny zostać zaangażowane w proces tworzenia planów, programów i strategii zaspokajania potrzeb obywateli i rozwiązywania problemów społecznych na jak najwcześniejszym etapie (diagnozowania potrzeb

9 BUDOWANIE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI społecznych, inicjowania tworzenia konkretnych polityk). Zwiększa to szansę na przygotowanie takich polityk lokalnych, które będą bardziej adekwatne do potrzeb i problemów różnych grup mieszkańców. Polityki tworzone w partnerstwie pobudzają zainteresowanie społeczności współudziałem w ich planowaniu i realizacji. Poszczególne działania koncentrują się wokół: Obszar 1: Współpraca samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych przy diagnozowaniu lokalnych problemów i wyzwań. Obszar 2: Wzajemne informowanie się samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach i kierunkach działań. Obszar 3: Współtworzenie przez samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe strategii programów realizacji polityk publicznych oraz rozwiązań instytucjonalnych. Obszar 4: Konsultowanie przez samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe założeń projektów i aktów normatywnych oraz zasad realizacji innych przedsięwzięć. Obszar 5: Współpraca samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych przy wdrażaniu polityk publicznych. Obszar 6: Uczestnictwo organizacji pozarządowych w ocenie realizacji polityk i programów. Działania w obrębie Płaszczyzny I obejmowały: Obszar 1: Wykonanie diagnozy społecznej dla 6 gmin. Obszar 3: Opracowanie procedury tworzenia strategii, programów, planów, pozwalającej ngo na zgłaszanie własnych projektów uchwał. Wykorzystano metodologie PPWOW, modelu jst-ngo. Przeprowadzono warsztaty oraz wypracowano procedurę, która została przyjęta przez wszystkie gminy. Wspólne z ngo przygotowanie dokumentów strategicznych gminy (po 2 dokumenty strategiczne na gminę oraz wieloletnie programy współpracy z ngo). Przeprowadzono partycypacyjne warsztaty strategiczne oraz warsztaty dotyczące programów wieloletnich. Promocja strategii kampania informacyjno promocyjna w gminie. Obszar 4: Przeprowadzono warsztaty dotyczące konsultacji społecznych oraz wypracowano procedurę, która została przyjęta przez wszystkie gminy. Kampania informacyjna poprzedzająca konsultacje społeczne wszystkich dokumentów strategicznych. Przeprowadzenie konsultacji społecznych wszystkich dokumentów strategicznych. Opracowanie i upowszechnienie wyników konsultacji społecznych. Obszar 6: Ewaluacja dokumentów strategicznych wypracowanie procedur warsztaty Płaszczyzna II: Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych Wdrażanie polityk publicznych prezentowanych w drugiej płaszczyźnie odbywa się bezpośrednio poprzez realizację zadań publicznych. Zadania publiczne to dzia- 9

10 WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY JST-NGO W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO łania, które podejmuje administracja samorządowa w ramach ustaw określających zakres ich kompetencji. Głównym argumentem współpracy w tym obszarze jest dążenie do lepszego zaspokajania potrzeb społecznych z wykorzystaniem potencjału partnerów. Obszar 1: Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych. Obszar 2: Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form niefinansowych. Obszar 3: Partnerstwo projektowe w realizacji zadań publicznych Realizacja w projekcie Obszar 1: Opracowanie standardów usług społecznych uwzględniających równy dostęp oraz dostosowanie usług do specyficznych potrzeb grup mniejszościowych i zagrożonych dyskryminacją, ich aktualizacji wraz z procedurą monitoringu i ewaluacji oraz kontroli. Wypracowano procedurę, która została przyjęta przez wszystkie gminy. Outsourcing usług społecznych szkolenie. Stosowanie klauzul społecznych przy zamówieniach publicznych szkolenie. Przygotowanie procedury przeprowadzenia badań ewaluacyjnych zadań publicznych, opracowanie procedury przeprowadzenia kontroli szkolenie grupy ewaluującej i kontrolującej. Wykonanie ewaluacji 2 zadań na każdą gminę dodatkowo usługodawcy zostaną przeszkoleni w zakresie przygotowywania oferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznego. Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych doradztwo dla gmin w zakresie współpracy finansowej. Opracowanie: katalogu kosztów niekwalifikowalnych, regulaminu zakupu usług, wzoru umowy o realizację zadania publicznego, procedury doboru komisji konkursowej (zrównoważony udział przedstawicieli jst i ngo, mechanizmy wyłączania konfliktu interesów), opracowanie kryteriów wyboru ofert, zasad realizacji i rozliczania zadań publicznych, formularza publikacji sprawozdania z realizacji zadań publicznych. Opracowano procedury współpracy finansowej jst-ngo, które zostały przyjęte przez każdą gminę. Obszar 2: Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form niefinansowych doradztwo dla gmin w zakresie współpracy niefinansowej. Opracowanie procedur: wykorzystania mienia komunalnego, zasad umieszczania informacji o działaniach organizacji na stronach gminnych, udzielania patronatów, zasad włączania ngo we współpracę z partnerami samorządu, zasad włączania pracowników samorządowych do realizacji zadania publicznego przez ngo Opracowano procedury współpracy niefinansowej jst-ngo, które zostały przyjęte przez każdą gminę. Płaszczyzna III: Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności Obszar 1: System wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych. Obszar 2: Wspieranie procesów integracji sektora organizacji pozarządowych. Obszar 3: Partnerstwo lokalne.

11 BUDOWANIE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Obszar 1: Wdrożenie systemu wspierania inicjatyw obywatelskich i ngo. Opracowano dla każdej gminy program wsparcia merytorycznego ngo w realizacji zadań publicznych. Stworzono dla każdej z 6 gmin internetowe forum wymiany informacji o działaniach jst ngo. Powołano w każdej gminie gminnego pełnomocnika ds. ngo, określono zakres zadań i roczny program pracy. Utworzono ośrodek wspierania ngo i inicjatyw obywatelskich gmina Adamów. Opracowano i upowszechniono zasady inicjatywy lokalnej obejmujące: uchwałę rady gminy ( tryb i szczegółowe kryteria wyboru wniosków w ramach inicjatywy lokalnej). 5 gmin podjęło uchwałę w sprawie inicjatywy lokalnej. W każdej z 6 gmin przeprowadzono spotkanie informacyjne o inicjatywie lokalnej. Wypracowano procedury określające zasady udzielania przez samorząd pomocy informacyjnej i doradczej dla grup obywatelskich, które zostały przyjęte przez wszystkie gminy. Opracowano bazę danych inicjatyw lokalnych. Przygotowano publikację dokumentu obejmującego zasady inicjatywy lokalnej. Obszar 2: Dla każdej gminy opracowano i zamieszczono na stronach jst ogólnodostępną bazę danych o ngo. W każdej gminie zorganizowano gminny piknik ngo z uwzględnieniem tematyki przeciwdziałania dyskryminacji i promowania równości w tym płci. Przeprowadzono szkolenie z zakresu roli i zasad funkcjonowania ciał dialogu obywatelskiego, roli i zasad funkcjonowania federacji ngo. Powołano Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Łukowskiego. Wypracowano procedury powołania GRDPP, które uchwaliło 5 gmin. Zorganizowano 2 powiatowe fora NGO w Woli Gułowskiej. 11

12 WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY JST-NGO W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO Odpowiedzialny za przeciwdziałanie II ANALIZA RYZYKA LISTA SZANS I ZAGROŻEŃ 12 Związek z celami projektu Sposób przeciwdziałania Poziom ryzyka (poważne, średnie, małe, nieznaczne) Wpływa na podmiot/ wynika z działań podmiotu Ekspert Konsultant gminny Kierownik projektu Opis ryzyka Organizowanie wspólnych spotkań, wskazywanie korzyści ze współpracy, budowanie więzi pomiędzy poszczególnymi członkami zespołów reprezentującymi odrębne sektory poważne Rozszerzenie zakresu i poprawa jakości współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu współpracy poprzez opracowanie standardów i ich wdrożenie oraz podniesienie udziału ngo w tworzeniu prawa lokalnego Podniesienie poziomu wiedzy o uwarunkowaniach i możliwościach wzajemnej współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu wsparcia inicjatyw obywatelskich poprzez opracowanie zasad ich tworzenia i funkcjonowania Podniesienie poziomu wspierania integracji ngo Wpływa na podmiot Brak chęci do współpracy z III sektorem ze strony urzędników gminnych Spotkania w ramach zespołu projektowego, wczesne wykrywanie nieprawidłowości, wsparcie w rozwiązywaniu pojawiających się problemów średnie Rozszerzenie zakresu i poprawa jakości współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu współpracy poprzez opracowanie standardów i ich wdrożenie oraz podniesienie udziału ngo w tworzeniu prawa lokalnego Ekspert Konsultant gminny Kierownik projektu Wynika z działań podmiotu Podniesienie poziomu wiedzy o uwarunkowaniach i możliwościach wzajemnej współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu wsparcia inicjatyw obywatelskich poprzez opracowanie zasad ich tworzenia i funkcjonowania Zakłócenia w pracy konsultantów gminnych, małe zaangażowanie, wypalenie zawodowe, mała odporność na stres, konflikty Podniesienie poziomu wspierania integracji ngo Podniesienie poziomu realizacji zadań publicznych zarówno w formie finansowej, jak i niefinansowej poprzez ich zestandaryzowanie i wdrożenie Ekspert Konsultant gminny Kierownik projektu Wczesna identyfikacja problemów, ustalenie zasad współpracy, poważne Rozszerzenie zakresu i poprawa jakości współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu współpracy poprzez opracowanie standardów i ich Wpływa na podmiot Zła współpraca z sekretarzami gminnymi wdrożenie oraz podniesienie udziału ngo w tworzeniu prawa lokalnego Podniesienie poziomu wiedzy o uwarunkowaniach i możliwościach wzajemnej współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu wsparcia inicjatyw obywatelskich poprzez opracowanie zasad ich tworzenia i funkcjonowania Podniesienie poziomu wspierania integracji ngo Podniesienie poziomu realizacji zadań publicznych zarówno w formie finansowej, jak i niefinansowej poprzez ich zestandaryzowanie i wdrożenie

13 ANALIZA RYZYKA LISTA SZANS I ZAGROŻEŃ Odpowiedzialny za przeciwdziałanie Opis ryzyka Opór Rady Gminy, brak zrozumienia dla podejmowanych działań Niezrozumienie podejmowanych działań przez wójta gminy Brak finansów gminnych na zlecanie zadań publicznych Wpływa na podmiot/ wynika z działań podmiotu Wpływa na podmiot Wpływa na podmiot Wpływa na podmiot Poziom ryzyka (poważne, średnie, małe, nieznaczne) Związek z celami projektu Sposób przeciwdziałania poważne Rozszerzenie zakresu i poprawa jakości współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu współpracy poprzez opracowanie standardów i ich wdrożenie oraz podniesienie udziału ngo w tworzeniu prawa lokalnego Podniesienie poziomu wiedzy o uwarunkowaniach i możliwościach wzajemnej współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu wsparcia inicjatyw obywatelskich poprzez opracowanie zasad ich tworzenia i funkcjonowania Podniesienie poziomu wspierania integracji ngo Podniesienie poziomu realizacji zadań publicznych zarówno w formie finansowej, jak i niefinansowej poprzez ich zestandaryzowanie i wdrożenie średnie Rozszerzenie zakresu i poprawa jakości współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu współpracy poprzez opracowanie standardów i ich wdrożenie oraz podniesienie udziału ngo w tworzeniu prawa lokalnego Podniesienie poziomu wiedzy o uwarunkowaniach i możliwościach wzajemnej współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu wsparcia inicjatyw obywatelskich poprzez opracowanie zasad ich tworzenia i funkcjonowania Podniesienie poziomu wspierania integracji ngo Podniesienie poziomu realizacji zadań publicznych zarówno w formie finansowej, jak i niefinansowej poprzez ich zestandaryzowanie i wdrożenie poważne Rozszerzenie zakresu i poprawa jakości współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu współpracy poprzez opracowanie standardów i ich wdrożenie oraz podniesienie udziału ngo w tworzeniu prawa lokalnego Podniesienie poziomu wiedzy o uwarunkowaniach i możliwościach wzajemnej współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu wsparcia inicjatyw obywatelskich poprzez opracowanie zasad ich tworzenia i funkcjonowania Podniesienie poziomu wspierania integracji ngo Podniesienie poziomu realizacji zadań publicznych zarówno w formie finansowej, jak i niefinansowej poprzez ich zestandaryzowanie i wdrożenie Promocja działań projektowych, wskazywanie korzyści ze współpracy międzysektorowej, zdobywanie alternatywnych źródeł finansowania zdobywanie alternatywnych źródeł finansowania, budowanie współpracy niefinansowej Ekspert Konsultant gminny Kierownik projektu Ekspert Konsultant gminny Kierownik projektu Ekspert Konsultant gminny Kierownik projektu 13

14 WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY JST-NGO W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO Odpowiedzialny za przeciwdziałanie Opis ryzyka Członkowie zespołów pracujący zawodowo nie mają czasu uczestniczyć w szkoleniach, spotkaniach Niska efektywność działań zespołów roboczych (przyczyna: zniechęcenie przy zwiększonej liczbie zadań) Opóźnione przepływy środków powodują zakłócenia w realizacji projektu Wpływa na podmiot/ wynika z działań podmiotu Wpływa na podmiot Wpływa na podmiot Wpływa na podmiot Poziom ryzyka (poważne, średnie, małe, nieznaczne) Związek z celami projektu Sposób przeciwdziałania poważne Rozszerzenie zakresu i poprawa jakości współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu współpracy poprzez opracowanie standardów i ich wdrożenie oraz podniesienie udziału ngo w tworzeniu prawa lokalnego Podniesienie poziomu wiedzy o uwarunkowaniach i możliwościach wzajemnej współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu wsparcia inicjatyw obywatelskich poprzez opracowanie zasad ich tworzenia i funkcjonowania Podniesienie poziomu wspierania integracji ngo Podniesienie poziomu realizacji zadań publicznych zarówno w formie finansowej, jak i niefinansowej poprzez ich zestandaryzowanie i wdrożenie poważne Rozszerzenie zakresu i poprawa jakości współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu współpracy poprzez opracowanie standardów i ich wdrożenie oraz podniesienie udziału ngo w tworzeniu prawa lokalnego Podniesienie poziomu wiedzy o uwarunkowaniach i możliwościach wzajemnej współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu wsparcia inicjatyw obywatelskich poprzez opracowanie zasad ich tworzenia i funkcjonowania Podniesienie poziomu wspierania integracji ngo Podniesienie poziomu realizacji zadań publicznych zarówno w formie finansowej, jak i niefinansowej poprzez ich zestandaryzowanie i wdrożenie średnie Rozszerzenie zakresu i poprawa jakości współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu współpracy poprzez opracowanie standardów i ich wdrożenie oraz podniesienie udziału ngo w tworzeniu prawa lokalnego Podniesienie poziomu wiedzy o uwarunkowaniach i możliwościach wzajemnej współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu wsparcia inicjatyw obywatelskich poprzez opracowanie zasad ich tworzenia i funkcjonowania Podniesienie poziomu wspierania integracji ngo Podniesienie poziomu realizacji zadań publicznych zarówno w formie finansowej, jak i niefinansowej poprzez ich zestandaryzowanie i wdrożenie Dostosowywanie terminów i czasu spotkań do potrzeb i możliwości zespołu, komunikacja e-learningowa Budowanie zespołów tematycznych, dzielenie się zadaniami, Ekspert Konsultant gminny Kierownik projektu Ekspert Konsultant gminny Kierownik projektu Ekspert Konsultant gminny Kierownik projektu 14

15 ANALIZA RYZYKA LISTA SZANS I ZAGROŻEŃ Odpowiedzialny za przeciwdziałanie Opis ryzyka Uciekanie od tematów trudnych, rozwiązań systemowych i długoterminowych Zbyt małe poparcie społeczne dla programu i jego celów/ niska świadomość społeczna w gminie Rok wyborczy, trudność w rzetelnym przedstawianiu stanu współpracy, postępu w realizacji projektu, diagnoz itp. ze względu na możliwość wpływu na wizerunek wójta Wpływa na podmiot/ wynika z działań podmiotu Wpływa na podmiot Wpływa na podmiot Wpływa na podmiot Poziom ryzyka (poważne, średnie, małe, nieznaczne) Związek z celami projektu Sposób przeciwdziałania poważne Rozszerzenie zakresu i poprawa jakości współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu współpracy poprzez opracowanie standardów i ich wdrożenie oraz podniesienie udziału ngo w tworzeniu prawa lokalnego Podniesienie poziomu wiedzy o uwarunkowaniach i możliwościach wzajemnej współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu wsparcia inicjatyw obywatelskich poprzez opracowanie zasad ich tworzenia i funkcjonowania Podniesienie poziomu wspierania integracji ngo Podniesienie poziomu realizacji zadań publicznych zarówno w formie finansowej, jak i niefinansowej poprzez ich zestandaryzowanie i wdrożenie poważne Rozszerzenie zakresu i poprawa jakości współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu współpracy poprzez opracowanie standardów i ich wdrożenie oraz podniesienie udziału ngo w tworzeniu prawa lokalnego Podniesienie poziomu wiedzy o uwarunkowaniach i możliwościach wzajemnej współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu wsparcia inicjatyw obywatelskich poprzez opracowanie zasad ich tworzenia i funkcjonowania Podniesienie poziomu wspierania integracji ngo Podniesienie poziomu realizacji zadań publicznych zarówno w formie finansowej, jak i niefinansowej poprzez ich zestandaryzowanie i wdrożenie poważne Rozszerzenie zakresu i poprawa jakości współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu współpracy poprzez opracowanie standardów i ich wdrożenie oraz podniesienie udziału ngo w tworzeniu prawa lokalnego Podniesienie poziomu wiedzy o uwarunkowaniach i możliwościach wzajemnej współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu wsparcia inicjatyw obywatelskich poprzez opracowanie zasad ich tworzenia i funkcjonowania Podniesienie poziomu wspierania integracji ngo Podniesienie poziomu realizacji zadań publicznych zarówno w formie finansowej, jak i niefinansowej poprzez ich zestandaryzowanie i wdrożenie Wspólne planowanie długoterminowych działań, wskazywanie na korzyści, omawianie tematów trudnych Promocja współpracy międzysektorowej, wskazywanie na korzyści ze współpracy Praca w zespołach, minimalizowanie trudności i Ekspert Konsultant gminny Kierownik projektu Ekspert Konsultant gminny Kierownik projektu Ekspert Konsultant gminny Kierownik projektu 15

16 WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY JST-NGO W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO Odpowiedzialny za przeciwdziałanie Wpływa na podmiot/ wynika z działań podmiotu Wpływa na podmiot Wpływa na podmiot Poziom ryzyka (poważne, średnie, małe, nieznaczne) Związek z celami projektu Sposób przeciwdziałania poważne Rozszerzenie zakresu i poprawa jakości współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu współpracy poprzez opracowanie standardów i ich wdrożenie oraz podniesienie udziału ngo w tworzeniu prawa lokalnego Podniesienie poziomu wiedzy o uwarunkowaniach i możliwościach wzajemnej współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu wsparcia inicjatyw obywatelskich poprzez opracowanie zasad ich tworzenia i funkcjonowania Podniesienie poziomu wspierania integracji ngo Podniesienie poziomu realizacji zadań publicznych zarówno w formie finansowej, jak i niefinansowej poprzez ich zestandaryzowanie i wdrożenie poważne Rozszerzenie zakresu i poprawa jakości współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu współpracy poprzez opracowanie standardów i ich wdrożenie oraz podniesienie udziału ngo w tworzeniu prawa lokalnego Podniesienie poziomu wiedzy o uwarunkowaniach i możliwościach wzajemnej współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu wsparcia inicjatyw obywatelskich poprzez opracowanie zasad ich tworzenia i funkcjonowania Podniesienie poziomu wspierania integracji ngo Podniesienie poziomu realizacji zadań publicznych zarówno w formie finansowej, jak i niefinansowej poprzez ich zestandaryzowanie i wdrożenie Ekspert Konsultant gminny Kierownik projektu Ekspert Konsultant gminny Kierownik projektu 16 Opis ryzyka Brak trwałości rozpoczętych/ zainicjowanych procesów w gminach Niezadawalający/zbyt niski wzrost poziomu aktywności społecznej w gminach

17 ANALIZA RYZYKA LISTA SZANS I ZAGROŻEŃ Odpowiedzialny za przeciwdziałanie Opis ryzyka Mała liczba wspólnych projektów/partnerstw, niska liczba nowych form współpracy, rozwiązań systemowych (przyczyna: niedostateczna współpraca jst-ngo w poszukiwaniu docelowych, długoterminowych rozwiązań) Wystąpienie gminy z projektu Wpływa na podmiot/ wynika z działań podmiotu Wpływa na podmiot Wpływa na podmiot Poziom ryzyka (poważne, średnie, małe, nieznaczne) Związek z celami projektu Sposób przeciwdziałania poważne Rozszerzenie zakresu i poprawa jakości współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu współpracy poprzez opracowanie standardów i ich wdrożenie oraz podniesienie udziału ngo w tworzeniu prawa lokalnego Podniesienie poziomu wiedzy o uwarunkowaniach i możliwościach wzajemnej współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu wsparcia inicjatyw obywatelskich poprzez opracowanie zasad ich tworzenia i funkcjonowania Podniesienie poziomu wspierania integracji ngo Podniesienie poziomu realizacji zadań publicznych zarówno w formie finansowej, jak i niefinansowej poprzez ich zestandaryzowanie i wdrożenie poważne Rozszerzenie zakresu i poprawa jakości współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu współpracy poprzez opracowanie standardów i ich wdrożenie oraz podniesienie udziału ngo w tworzeniu prawa lokalnego Podniesienie poziomu wiedzy o uwarunkowaniach i możliwościach wzajemnej współpracy jst-ngo Podniesienie poziomu wsparcia inicjatyw obywatelskich poprzez opracowanie zasad ich tworzenia i funkcjonowania Podniesienie poziomu wspierania integracji ngo Podniesienie poziomu realizacji zadań publicznych zarówno w formie finansowej, jak i niefinansowej poprzez ich zestandaryzowanie i wdrożenie Ekspert Konsultant gminny Kierownik projektu Ekspert Konsultant gminny Kierownik projektu 17

18 III PROCES POWOŁANIA GMINNEGO PEŁNOMOCNIKA DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Proces powołania gminnego pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych składał się z następujących etapów: Diagnoza stanu aktywności społecznej warsztaty i ankieta dla organizacji Zasoby gminy udostępnione organizacjom społecznym (formalnym i nieformalnym) i ich wykorzystanie potrzeby organizacji powołanie gminnego pełnomocnika ds. ngo określenie jego zadań oraz planu pracy W procesie zostały wykorzystane następujące narzędzia: 1. Diagnoza stanu aktywności społecznej Ankieta dla organizacji społecznych Nazwa organizacji Adres Strona www Dane kontaktowe Status prawny organizacji Data zarejestrowania KRS: Czy organizacja posiada TAK status organizacji pożytku NIE publicznego? Telefon stowarzyszenie fundacja stowarzyszenie zwykłe oddział stowarzyszenia,jednostka terenowa stowarzyszenie kultury fizycznej związek sportowy związek stowarzyszeń organizacja kościelna federacja organizacji pozarządowych inna forma organizacyjna (podać jaka) 18

19 Cele statutowe (zgodnie ze statutem) PROCES POWOŁANIA GMINNEGO PEŁNOMOCNIKA DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Władze organizacji Imię i nazwisko Funkcja w Zarządzie Osoba do kontaktu Imię i nazwisko Telefon kontaktowy Historia powstania organizacji Główne działania stałe (rodzaje działalności pożytku publicznego) Największe sukcesy Liczba członków organizacji Kobiety: Mężczyźni: Liczba aktywnych członków Kobiety: Mężczyźni: organizacji Czy organizacja współpracuje Rok 2012 Rok 2013 z wolontariuszami (spoza Akcyjni: Akcyjni: organizacji) Stali: Stali: Czy organizacja posiada siedzibę? Tak: mieszkanie prywatne; świetlica wiejska; strażnica; inny lokal publiczny (jaki?) Nie: nie potrzebujemy lokalu; potrzebujemy jakiego? Przychody organizacji w roku 2013 poniżej zł zł zł powyżej zł 19

20 WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY JST-NGO W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO Źródła pozyskiwania przychodów Czy organizacja zatrudnia pracowników Czy organizacja zatrudnia osoby do realizacji działań tylko składki własne darczyńcy zbiórki publiczne umowy o pracę umowy zlecenia umowy o dzieło umowy o pracę umowy zlecenia umowy o dzieło Główne potrzeby organizacji Lokalowe Sprzętowe dodacie inne dochody jakie? nie zatrudnia pracowników nie zatrudnia, wszystko robimy społecznie Główne potrzeby szkoleniowe zarządzania zespołem współpraca z wolontariuszami zarządzania organizacją Czego organizacja potrzebuje od gminy lub jednostek gminy? księgowość w NGO pozyskiwanie środków na działania pisanie projektów Zakres oczekiwanego wsparcie spoza gminy np. (powiat, województwo) Uwagi PRZYKŁAD Diagnoza stanu aktywności społecznej na terenie gminy Stanin. Materiał z warsztatów z dnia Opisanie diagnozy aktywności społecznej na terenie gminy Cel: poznanie różnych form aktywności mieszkańców oraz opinie nt. form działania instytucji sa morządowych oraz organizacji na terenie gminy i ich oddziaływania na mieszkańców. Realizacja: Spotkanie warsztatowe, dyskusja moderowana, zebranie opinii, postawienie i dyskutowanie kwestii dotyczących szans rozwoju aktywności lokalnej oraz warunków jakie powinny zostać 20

Diagnoza stanu aktywności społecznej na terenie gminy

Diagnoza stanu aktywności społecznej na terenie gminy Diagnoza stanu aktywności społecznej na terenie gminy Szanowni Państwo, mając na celu planowanie rozwoju społecznego należy poznać uwarunkowania sprzyjające lub ograniczające szanse lokalnego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych Model administracji publicznej i organizacji Czym jest Model? Systemowe podejście do z organizacjami pozarządowymi 1 Kto jest odbiorcą Modelu? Poziom krajowy: organy administracji państwowej Poziom regionalny:

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 marca 2015 r. P R O J E K T WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kaliszu

Urząd Miejski w Kaliszu Urząd Miejski w Kaliszu Jak skutecznie korzystać z możliwości współpracy wdrożenie Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Kaliszu Barbara Bocheńska Biuro Obsługi Inwestora

Bardziej szczegółowo

Program Wsparcia Merytorycznego Organizacji Pozarządowych w gminie Serokomla

Program Wsparcia Merytorycznego Organizacji Pozarządowych w gminie Serokomla Program Wsparcia Merytorycznego Organizacji Pozarządowych w gminie Serokomla I. Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Serokomla 1.Ochotnicza Straż Pożarna w Serokomli -organizacja

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

Model Współpracy JST - NGO

Model Współpracy JST - NGO Rola organizacji pozarządowych w środowisku lokalnym Model Współpracy JST - NGO Agnieszka Wróblewska Fundacja EOS PROJEKT RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt Standardy współpracy

Projekt Standardy współpracy Projekt Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim realizowany jest od 1 listopada 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu V Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Stanin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Program współpracy Gminy Stanin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 Program współpracy Gminy Stanin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 Ilekroć w niniejszym tekście jest mowa o: 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Agnieszka Wróblewska

Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Agnieszka Wróblewska Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi Agnieszka Wróblewska RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO Projekt zakłada wdrażanie na poziomie gminy

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O JAKOŚCI WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ W POWIECIE OLECKIM

INFORMACJA O JAKOŚCI WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ W POWIECIE OLECKIM INFORMACJA O JAKOŚCI WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ W POWIECIE OLECKIM Informacja opracowana na podstawie danych uzyskanych podczas spotkań przedstawicieli organizacji pozarządowych i administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Lubomierz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr IV/20/2014 Rady Gminy Stanin z dnia 30 grudnia 2014r.

Załącznik do Uchwały Nr IV/20/2014 Rady Gminy Stanin z dnia 30 grudnia 2014r. Załącznik do Uchwały Nr IV/20/2014 Rady Gminy Stanin z dnia 30 grudnia 2014r. Wieloletni Program Współpracy Gminy Stanin z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku

Bardziej szczegółowo

Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. PROJEKT Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. 1 Cel główny i cele szczegółowe współpracy 1. Cel główny i cele

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/69/2015 RADY GMINY HRUBIESZÓW. z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/69/2015 RADY GMINY HRUBIESZÓW. z dnia 24 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/69/2015 RADY GMINY HRUBIESZÓW z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 83/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 28 października 2015 r. P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014.

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014. I. W S T Ę P 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015

Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 Załącznik do uchwały Nr / / 2014 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia. Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 PROJEKT Wstęp Samorząd Powiatu Chełmińskiego realizuje

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Choczewo

Uchwała Nr. Rady Gminy Choczewo Projekt Uchwała Nr Rady Gminy Choczewo z dnia r. w sprawie uchwalenia na 2015 rok Programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia... 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r.

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. PROJEKT Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr...2015 (projekt) Rady Gminy Stare Juchy z dnia.. listopada 2015r.

UCHWAŁA Nr...2015 (projekt) Rady Gminy Stare Juchy z dnia.. listopada 2015r. UCHWAŁA Nr...2015 (projekt) Rady Gminy Stare Juchy z dnia.. listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MOKRSKO. z dnia 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MOKRSKO. z dnia 2015 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY MOKRSKO z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne PROJEKT Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2011 z dnia marca 2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Łęczyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2011 Roczny Program

Bardziej szczegółowo

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r.

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r. Sprawozdanie z realizacji przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu wzajemnego informowania się JST i NGO o planach, zamierzeniach, kierunkach działań przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie!

Bardziej szczegółowo

Raport badania fokusowego ewaluującego poziom wdrożenia modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Gminie Skierbieszów

Raport badania fokusowego ewaluującego poziom wdrożenia modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Gminie Skierbieszów Raport badania fokusowego ewaluującego poziom wdrożenia modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Gminie Skierbieszów Termin badania fokusowego: 25 czerwiec 2015 Model współpracy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 - projekt PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 SPIS TREŚCI Rozdział I Rozdział II Rozdział III

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/307/14 RADY GMINY SAWIN. z dnia 14 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XL/307/14 RADY GMINY SAWIN. z dnia 14 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XL/307/14 RADY GMINY SAWIN z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Sawin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/115/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/115/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/115/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.

Bardziej szczegółowo

1 Preambuła. 3. W zakresie przyjętych przez Gminę założeń podstawowymi korzyściami takiej współpracy są między innymi:

1 Preambuła. 3. W zakresie przyjętych przez Gminę założeń podstawowymi korzyściami takiej współpracy są między innymi: Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 74/2013 Wójta Gminy Borów z dnia 16 września 2013r. Wieloletni program współpracy Gminy Borów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE -projekt- Program współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

Bariery i stymulatory rozwoju społeczności wiejskich. Krystyna Fuerst AKADEMIA INICJATYW SPOŁECZNYCH

Bariery i stymulatory rozwoju społeczności wiejskich. Krystyna Fuerst AKADEMIA INICJATYW SPOŁECZNYCH Bariery i stymulatory rozwoju społeczności wiejskich Krystyna Fuerst AKADEMIA INICJATYW SPOŁECZNYCH Obraz gmin wiejskich z perspektywy Programu Integracji Społecznej Ewa Gliwicka Koordynator Programu Integracji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU I. CELE PROGRAMU WSPÓŁAPRACY 1. Cel główny Głównym

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie...1 Przedmiot działania...2 I. Kryteria i standardy normatywne...3 II. Kryteria i standardy pozanormatywne...3 Podsumowanie...

Wprowadzenie...1 Przedmiot działania...2 I. Kryteria i standardy normatywne...3 II. Kryteria i standardy pozanormatywne...3 Podsumowanie... Raport z realizacji planu działania przy wdrażaniu standardów współpracy w płaszczyźnie 3: Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności, w obszarze 2: Wspieranie procesów integracji

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.

Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Program współpracy w 2015 r. Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY przy realizacji projektu systemowego Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych

Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych Raport z wdrożenia (skrót) URZĄD NAZWA WDROŻONYCH INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy PROJEKT Program współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 Ostrowiec Świętokrzyski 2015 Wstęp Program Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Kobylanka z dnia 26 lutego 2015 r. Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 I. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 1. Celem głównym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI NA LATA 2016-2020

PROJEKT UCHWAŁY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI NA LATA 2016-2020 PROJEKT UCHWAŁY z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na lata 2016-2020. Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XVI /92/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2015 roku

Załącznik do uchwały Nr XVI /92/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2015 roku Załącznik do uchwały Nr XVI /92/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2015 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 5185 UCHWAŁA NR X/64/2015 RADY GMINY STĘŻYCA. z dnia 12 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 5185 UCHWAŁA NR X/64/2015 RADY GMINY STĘŻYCA. z dnia 12 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 5185 UCHWAŁA NR X/64/2015 RADY GMINY STĘŻYCA z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /15 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia r.

Uchwała Nr / /15 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia r. Uchwała Nr / /15 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK OGŁOSZENIE Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15 października 2014 roku w sprawie konsultacji społecznych projektu: Rocznego

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 26 listopada 2014 r. Poz. 3882 UCHWAŁA NR XXXIII/231/2014 RADY GMINY STĘŻYCA. z dnia 13 listopada 2014 r.

Lublin, dnia 26 listopada 2014 r. Poz. 3882 UCHWAŁA NR XXXIII/231/2014 RADY GMINY STĘŻYCA. z dnia 13 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 26 listopada 2014 r. Poz. 3882 UCHWAŁA NR XXXIII/231/2014 RADY GMINY STĘŻYCA z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/. /14 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. grudnia 2014 r.

Uchwała Nr III/. /14 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. grudnia 2014 r. Uchwała Nr III/. /14 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXIV/264/2009 Rady Gminy Olsztyn z dnia 24 listopada 2009 r.

Uchwała nr XXXIV/264/2009 Rady Gminy Olsztyn z dnia 24 listopada 2009 r. Uchwała nr XXXIV/264/2009 Rady Gminy Olsztyn z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie: Programu Współpracy Gminy Olsztyn z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Gminy w Łącku z dnia.

UCHWAŁA Nr... Rady Gminy w Łącku z dnia. PROJEKT UCHWAŁA Nr... Rady Gminy w Łącku z dnia. w sprawie: uchwalenia "Programu współpracy Gminy Łącko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Program współpracy Gminy Szczerców z organizacjami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. / 2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia. 2015 r.

UCHWAŁA NR. / 2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia. 2015 r. UCHWAŁA NR. / 2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia. 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18 grudnia 2015 r. Poz. 5242 UCHWAŁA NR XI-48/2015 RADY GMINY WIERZBICA. z dnia 26 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 18 grudnia 2015 r. Poz. 5242 UCHWAŁA NR XI-48/2015 RADY GMINY WIERZBICA. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 18 grudnia 2015 r. Poz. 5242 UCHWAŁA NR XI-48/2015 RADY GMINY WIERZBICA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

1. Program współpracy Gminy Kaliska jest elementem lokalnego systemu szeroko

1. Program współpracy Gminy Kaliska jest elementem lokalnego systemu szeroko -projekt- Załącznik do uchwały nr.. Rady Gminy Kaliska z dnia... PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KALISKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2014

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXV.373.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 listopada 2014 r.

Uchwała Nr LXV.373.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 listopada 2014 r. Uchwała Nr LXV.373.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Krynicy-Zdroju z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 r.

w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr... RADY GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia... 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Miechowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Program współpracy Powiatu Miechowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 PROJEKT Załacznik do Uchwały Nr... Rady Powiatu Miechowskiego z dnia... Program współpracy Powiatu Miechowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Wstęp

Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Wstęp Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Roczny program współpracy Gminy Siemień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Aktywnie konsultujemy lepiej współpracujemy

Aktywnie konsultujemy lepiej współpracujemy Założenia projektu partnerskiego Aktywnie konsultujemy lepiej współpracujemy Poddziałanie 5.4.2 POKL Człowiek najlepsza inwestycja Realizatorzy projektu: Lider Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Uczestnictwa w cyklu szkoleń AKADEMIA WSPÓŁPRACY JST NGO s. 1. Informacje ogólne

REGULAMIN Uczestnictwa w cyklu szkoleń AKADEMIA WSPÓŁPRACY JST NGO s. 1. Informacje ogólne REGULAMIN Uczestnictwa w cyklu szkoleń AKADEMIA WSPÓŁPRACY JST NGO s. 1. Informacje ogólne 1. Akademia Współpracy JST-NGO s realizowana jest w ramach projektu Współpraca to podstawa! współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Szczecin 12.06.2014 r.

WSPÓŁPRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Szczecin 12.06.2014 r. WSPÓŁPRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Szczecin 12.06.2014 r. MIASTO WAŁCZ: Miasto Wałcz jest największym miastem w obrębie powiatu wałeckiego, położonego w południowo-wschodniej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KRYNKI

PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KRYNKI Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 68/2015 Burmistrza Krynek z dnia 1 września 2015 r. PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KRYNKI z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku Wersja nr 1 z 13 października 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia na rok 2016 programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RUDA MALENIECKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST

PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RUDA MALENIECKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RUDA MALENIECKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2016 ROK

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r.

Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r. Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Oleśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia...

Uchwała Nr... - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia... Uchwała Nr... - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia... w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie celów badania. Zakresu poruszanych tematów. Informacja o nagraniu przebiegu rozmowy i zapewnienie anonimowości

Wyjaśnienie celów badania. Zakresu poruszanych tematów. Informacja o nagraniu przebiegu rozmowy i zapewnienie anonimowości Ciesz-Lab. Cieszyńskie Laboratorium Współpracy Scenariusz Zogniskowanego Wywiadu Pogłębionego FGI I Aranżacja dyskusji. Wyjaśnienie celów badania. Zakresu poruszanych tematów. Informacja o nagraniu przebiegu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/ /2013 Rady Gminy Bojszowy. z dnia 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/ /2013 Rady Gminy Bojszowy. z dnia 2013 r. Uchwała Nr XXVII/ /2013 Rady Gminy Bojszowy projekt z dnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bojszowy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Współpracujemy profesjonalnie! nowa jakość współpracy pomiędzy samorządem i organizacjami pozarządowymi w gminach: Biłgoraj, Frampol, Zwierzyniec i Lubycza Królewska Projekt Współpracujemy profesjonalnie!

Bardziej szczegółowo

Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi

Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi Seniorzy są wśród nas Szybko postępujące zmiany demograficzne ostatnich 20 lat spowodowały rosnący udział osób starszych w Polsce. Zmiany struktury demograficznej związane

Bardziej szczegółowo

Raport badania fokusowego ewaluującego poziom wdrożenia modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Gminie Szczebrzeszyn

Raport badania fokusowego ewaluującego poziom wdrożenia modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Gminie Szczebrzeszyn Raport badania fokusowego ewaluującego poziom wdrożenia modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Gminie Szczebrzeszyn Termin badania fokusowego: 24 czerwiec 2015 Model współpracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2015. z dnia 2015 roku

UCHWAŁA Nr 2015. z dnia 2015 roku UCHWAŁA Nr 2015 RADY GMINY MIELEC z dnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na

Bardziej szczegółowo

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan opracowany został w ramach projektu Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Centrum Aktywności Lokalnej to projekt oferujący kompleksowe wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/61/2015 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/61/2015 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XV/61/2015 RADY GMINY NIEBORÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nieborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/ 293 /2014 RADY GMINY LUBYCZA KRÓLEWSKA z dnia 30 października 2014 roku

UCHWAŁA NR XXXVI/ 293 /2014 RADY GMINY LUBYCZA KRÓLEWSKA z dnia 30 października 2014 roku UCHWAŁA NR XXXVI/ 293 /2014 RADY GMINY LUBYCZA KRÓLEWSKA z dnia 30 października 2014 roku w sprawie przyjęcia standardu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych opracowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU Współpraca Gminy Puchaczów z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Program współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. Załącznik do Uchwały Nr Rady Gminy Mielec z dnia 2014 r. Program współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 75/2015 WÓJTA GMINY KARCZMISKA. z dnia 30 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 75/2015 WÓJTA GMINY KARCZMISKA. z dnia 30 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 75/2015 WÓJTA GMINY KARCZMISKA z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały rocznego programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA CZĘSTOCHOWY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI na lata 2011-2015. Uzasadnienie programu

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA CZĘSTOCHOWY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI na lata 2011-2015. Uzasadnienie programu Załącznik do Uchwały Nr 104/VIII/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 maja 2011 r. WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA CZĘSTOCHOWY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI na lata 2011-2015 Uzasadnienie programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

Program Aktywności Lokalnej

Program Aktywności Lokalnej Miasto i Gmina Wąchock Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Wąchock na lata 2009-2013 Wąchock, sierpień 2009 1 Wprowadzenie 3 Cele Programu Aktywności Lokalnej. 4 Kierunki działań.. 6 Odbiorcy programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/92/2015 RADY GMINY W DOBRONIU. z dnia 17 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/92/2015 RADY GMINY W DOBRONIU. z dnia 17 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XII/92/2015 RADY GMINY W DOBRONIU z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia "Program współpracy Gminy Dobroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3

Bardziej szczegółowo

Nasza współpraca to lepszy rozwój lokalny gminy Brzeg

Nasza współpraca to lepszy rozwój lokalny gminy Brzeg REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Nasza współpraca to lepszy rozwój lokalny gminy Brzeg POKL.05.04.02-00-G24/13 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU DZIAŁANIA GMINY GRABÓW W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (wg stanu na dzień 08.01.2010 r.)

AKTUALIZACJA PLANU DZIAŁANIA GMINY GRABÓW W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (wg stanu na dzień 08.01.2010 r.) AKTUALIZACJA PLANU DZIAŁANIA GMINY GRABÓW W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (wg stanu na dzień 08.01.2010 r.) 1. Adres gminy Nazwa Gminy GRABÓW Województwo ŁÓDZKIE Miejscowość GRABÓW Ulica 1-go MAJA

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego

Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego Cele strategiczne projektu zbudowanie silnej, wrośniętej w lokalne społeczności struktury współpracujących ze sobą Punktów Konsultacyjno-Doradczych animacja i integracja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Wstęp. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

PROJEKT. Wstęp. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o: PROJEKT Program Współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 Wstęp

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / / RADY GMINY OSIE. z dnia. 2015 r.

UCHWAŁA Nr / / RADY GMINY OSIE. z dnia. 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr / / RADY GMINY OSIE z dnia. 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI.64.2015 RADY GMINY ŚNIADOWO. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI.64.2015 RADY GMINY ŚNIADOWO. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI.64.2015 RADY GMINY ŚNIADOWO z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP 1 Ilekroć w niniejszym programie współpracy Gminy Konopnica

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2015. Rady Gminy Trzyciąż. z dnia

Uchwała Nr /2015. Rady Gminy Trzyciąż. z dnia PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Trzyciąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne

Bardziej szczegółowo

Budowa i wsparcie sieci organizacji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie mazowieckim

Budowa i wsparcie sieci organizacji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie mazowieckim REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Budowa i wsparcie sieci organizacji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie mazowieckim POKL.05.04.02-00-I16/14 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo