Poznań, styczeń Nr 1(28)/2010. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poznań, styczeń 2010. Nr 1(28)/2010. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych"

Transkrypt

1 Nr 1(28)/2010 Poznań, styczeń 2010 W numerze: aktualne konkursy dla samorządów i organizacji pozarządowych wiadomości dotyczące zasad i procedur związanych z pozyskiwaniem funduszy UE i dotacji krajowych informacje o zmianach w kluczowych dokumentach programowych Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ul. Wawrzyniaka 37, Poznań tel , fax

2 Informacje o aktualnych konkursach Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ul. Strzelecka Poznań tel. (61) ; (61) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich II nabór na działanie Odnowa i rozwój wsi Celem Programu jest wpływanie na poprawę jakości Ŝycia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich; takŝe umoŝliwienie rozwoju toŝsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpływanie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich. Dofinansowanie otrzymają inwestycje w zakresie: budowy, przebudowy, remontu lub wyposaŝenia obiektów: o pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, o słuŝących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury, kształtowania obszaru przestrzeni publicznej; budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych; zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne; odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci; kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów. Wnioski mogą składać osoby prawne: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status organizacji poŝytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i wolontariacie). Wysokość dotacji jej maksymalna wysokość na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi zł ( ,3 euro) w okresie realizacji Programu. Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie moŝe być niŝsza niŝ zł (6 404,0 euro). Równowartość kwoty wyraŝona w euro ma charakter indykatywny. Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta. Pomoc finansowa moŝe być przyznana, jeŝeli: - 2 -

3 projekt realizowany jest w miejscowości naleŝącej do gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyŝej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyŝej 5 tys. mieszkańców, projekt wpisuje się w zakres Planu Odnowy Miejscowości; projekt nie ma charakteru komercyjnego; w przypadku, gdy projekt realizowany będzie na nieruchomości nie naleŝącej do beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele określone w projekcie przez okres 7 lat po realizacji projektu; organizacja pozarządowa działa w obszarze zbieŝnym z celami działania Odnowa i rozwój wsi w szczególności na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego; projekt składany przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego został zaakceptowany przez tę jednostkę. Termin składania wniosków obejmuje okres od 21.grudnia 2009 r. do 17 lutego 2010 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Kościuszki 95 pokój numer 1, od poniedziałku do piątku w godzinach wnioski naleŝy składać bezpośrednio we wskazanym wyŝej miejscu, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Urzędu. Więcej informacji pod adresem internetowym: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich II nabór na działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Celem Programu jest oprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy, co przyczyni się do poprawy warunków Ŝycia oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Pomocy udziela się na realizację projektów w zakresie: gospodarki wodno-ściekowej w szczególności: o zaopatrzenia w wodę, o odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym systemów kanalizacji sieciowej lub kanalizacji zagrodowej, tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych; wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy. Zakres pomocy obejmuje koszty inwestycyjne, w szczególności: zakup materiałów i wykonanie prac budowlano montaŝowych, zakup niezbędnego wyposaŝenia. Wnioski mogą składać gminy lub jednostki organizacyjne, dla których organizatorem jest JST wykonująca zadania określone w Zakresie pomocy. Pomoc moŝe być przyznana na: projekt realizowany w miejscowości naleŝącej do gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyŝej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących pow. 5 tys. projekt spełniający wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tego projektu. Wysokość dotacji - maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej gminie, w okresie realizacji Programu, nie moŝe przekroczyć: zł ( ,7 euro) - na projekty w zakresie gospodarki wodnościekowej; zł (51 232,1 euro) na projekty w zakresie tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych; - 3 -

4 zł ( ,0 euro) - na projekty w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. Równowartość kwoty wyraŝona w euro ma charakter indykatywny (szacunkowy). Poziom pomocy Z EFRROW wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych projektu pochodzi ze środków własnych. Termin składania wniosków obejmuje okres od 21 grudnia 2009 r. do 17 lutego 2010 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Kościuszki 95 pokój numer 1, od poniedziałku do piątku w godzinach wnioski naleŝy składać bezpośrednio we wskazanym wyŝej miejscu, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Urzędu. Więcej informacji pod adresem internetowym: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych konkurs zamknięty Celem działania jest dofinansowanie projektów przewidujących działania typu: Renowacja, remont, przebudowa, modernizacja oraz adaptacja zabudowy przemysłowej oraz powojskowej na cele: edukacyjne, kulturalne, sportowe, rekreacyjne, gospodarcze i inne społeczne Budowa, remont, przebudowa instalacji grzewczych, wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, gazowych, itp. w remontowanych, modernizowanych i przebudowywanych obiektach Zagospodarowanie przyległego do zabudowy przemysłowej i powojskowej terenu, w tym budowa, remont, przebudowa małej architektury i ogrodzeń, zakładanie parków, miejsc rekreacji, terenów zielonych, parkingów, itp. Zabudowywanie pustych przestrzeni na obszarach poprzemysłowych lub powojskowych poprzez budowę, remont lub przebudowę placów, parkingów, małej architektury, miejsc rekreacji, terenów zielonych Budowa, przebudowa lub remont obiektów dla nadania im funkcji zaplecza edukacyjnego, kulturalnego, turystycznego lub rekreacyjnego obszaru dla tworzenia stałych miejsc pracy Zagospodarowanie, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów i terenów poprzemysłowych lub powojskowych na cele turystyczne Wyburzanie budynków na cele usługowe, kulturowe, edukacyjne, gospodarcze, turystyczne lub rekreacyjne Rozbiórka niepotrzebnych instalacji poprzemysłowych lub powojskowych na rewitalizowanym terenie Remont, adaptacja lub przebudowa pokoszarowych budynków mieszkalnych w celu nadania im nowych funkcji: usługowych, gospodarczych, społecznych, edukacyjnych, rekreacyjnych za wyjątkiem celów mieszkaniowych Konserwacja, rewaloryzacja, zachowanie, budynków infrastruktury przemysłowej i powojskowej o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym (ochrona dziedzictwa przemysłowego i obiektów o historycznym znaczeniu militarnym), znajdujących się na rewitalizowanym terenie, a takŝe adaptacja tych obiektów na cele gospodarcze, społeczne lub kulturalne.- Budowa, przebudowa lub remont podstawowej infrastruktury technicznej na obszarze rewitalizowanym, w szczególności w zakresie ochrony środowiska, m.in.: o budowa, przebudowa lub modernizacja sieci wodociągowych, lokalnych ujęć wody, urządzeń do gromadzenia i uzdatniania wody, o budowa, remont lub przebudowa sieci kanalizacyjnych i innych urządzeń do gromadzenia, przesyłania i odprowadzania ścieków, o budowa, remont lub przebudowa kanalizacji deszczowej, o wymiana elementów konstrukcyjnych zawierających azbest w budynkach publicznych w przypadku, gdy nie wymaga to przebudowy całego obiektu i po spełnieniu wymagań przekazania powstałych odpadów zawierających azbest podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki takimi odpadami. Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego rewitalizowanego terenu, w tym m.in.: - 4 -

5 o budowa, rozbudowa, modernizacja lub remont dróg lokalnych na rewitalizowanym terenie i ich połączeń z siecią dróg publicznych, o budowa, remonty lub przebudowa chodników i przejść dla pieszych oraz wszelkiej infrastruktury pozwalającej na zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów (np. ścieŝki rowerowe) wraz z zakupem niezbędnego wyposaŝenia. Budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury słuŝącej bezpieczeństwu na rewitalizowanym terenie, w tym m.in. budowa lub remont oświetlenia oraz zakup i instalacja systemów monitoringu Renowacja i adaptacja istniejących na terenie rewitalizowanym budynków stanowiących własność władz publicznych lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych, w celu przygotowania do uŝytkowania nowoczesnych socjalnych budynków mieszkalnych o dobrym standardzie w zgodzie z wymogami art. 47. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r., ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Renowacja wspólnych części wielorodzinnych budynków mieszkalnych tylko w przypadku, kiedy jest częścią większego projektu rewitalizacyjnego. Wnioski mogą składać: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych; Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną; Szkoły wyŝsze; Jednostki naukowe; Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe; Jednostki kultury; Organizacje pozarządowe; Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych; Instytucje otoczenia biznesu; Administracja rządowa; Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; Przedsiębiorcy/MSP; Porozumienia w/w podmiotów; Podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publicznoprywatnym. Wysokość dotacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie szacunkowo wynosi euro i moŝe ulec zmianie. Maksymalny poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 75% kosztów kwalifikowanych. Termin składania wniosków - Wnioski o dofinansowanie projektów naleŝy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie WdraŜania Programu Regionalnego, ul. trzelecka 49, Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki. Oferty konkursowe moŝna składać od 30 września 2009 r. do 30 marca 2010 r., do godziny Termin rozstrzygnięcia konkursu lipiec 2010 roku. Więcej informacji pod adresem internetowym: rewitalizacja-zdegradowanych-obszarow-poprzemysowych-i-powojskowych&catid=24&itemid=1-5 -

6 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego Celem Konkursu jest realizacja poniŝszych działań: Budowa nowych, rozbudowa, przebudowa obiektów dydaktycznych kształcenia ustawicznego (CKU), praktycznego (CKP) oraz zakładów kształcenia językowego. Zakup i montaŝ wyposaŝenia (w tym wysoko specjalistycznego sprzętu technologicznego, słuŝącego kształceniu ustawicznemu oraz praktycznemu), obejmującego sprzęt i pomoce dydaktyczne, słuŝące realizacji zadań edukacyjnych i oświatowych (poza sprzętem komputerowym w przypadku gdy projekt nie obejmuje budowy lub rozbudowy obiektu dydaktycznego). Zagospodarowanie otoczenia obiektów będących celem projektu (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego). Usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w obiektach będących celem projektu oraz ich otoczeniu (wyłącznie jako element większego projektu). Wnioski mogą składać: Jednostki samorządu terytorialnego, Związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące statutową działalność w obszarze objętym wsparciem w ramach działania, Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły, placówki oświatowe oraz placówki kształcenia ustawicznego (w świetle przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z poźn. zm.), Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, prowadzące statutową działalność w obszarze objętym wsparciem w ramach działania, Jednostki naukowe, Placówki prowadzące kształcenie ustawiczne i praktyczne w formach pozaszkolnych posiadające osobowość prawną. Wysokość dotacji: Minimalna wartość projektu inwestycyjnego wynosi zł. Minimalna wartość projektu dotyczącego zakupu wyposaŝenia wynosi zł. Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi euro, moŝe ulec zmianie. Termin składania wniosków - Oferty konkursowe moŝna składać od 31 grudnia 2009 r. do 18 lutego 2010 r., do godziny Termin rozstrzygnięcia konkursu czerwiec 2010 roku. Wnioski o dofinansowanie projektów naleŝy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie WdraŜania Programu Regionalnego, ul. Strzelecka 49, Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpłynięcia dokumentacji do jednostki. Więcej informacji pod adresem internetowym: schemat-ii-rozwoj-infrastruktury-edukacyjnej-w-tym-ksztacenia-ustawicznego&catid=24&itemid=1-6 -

7 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno kadrowe procesu zarządzania i wdraŝania WRPO Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO Celem działań w ramach niniejszego priorytetu jest utworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i osobowego, a takŝe odpowiednich działań informacyjnych i promocyjnych dla efektywnego wykorzystania środków strukturalnych. Celem jest takŝe niezbędne wzmocnienie zdolności beneficjentów do aplikowania o środki. W ramach priorytetu wsparcie będzie skierowane na działania wzmacniające proces zarządzania i wdraŝania Programu oraz na zapewnienie skutecznej informacji i promocji Programu. W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące rodzaje projektów: Zatrudnienie pracowników zaangaŝowanych w zarządzanie i wdraŝanie WRPO oraz uczestniczących w kolejnym procesie programowania po roku 2013, Zapewnienie odpowiednich warunków pracy dla kadr zarządzających i wdraŝających WRPO, w tym wynajem i remont powierzchni biurowej, zakup wyposaŝenia i materiałów biurowych, Zakup odpowiedniego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangaŝowanych w zarządzanie i wdraŝanie WRPO, w tym szkolenia, kursy, studia podyplomowe, staŝe, Obsługa procesu wyboru projektów (w tym koszty ekspertyz, obsługi prawnej itp.), Organizacja kontroli WRPO (kontrola pogłębiona, kontrola na miejscu itp.), Analizy, monitoring, ewaluacja; archiwizacja dokumentacji WRPO, Realizacja zamknięcia pomocy wdraŝanej, Organizacja konferencji, szkoleń, seminariów, warsztatów dla beneficjentów na temat moŝliwości wsparcia, przygotowania projektów, a takŝe realizacji, zarządzania, rozliczania i monitorowania projektów finansowanych w ramach WRPO, Przygotowanie i upowszechnienie publikacji oraz innych materiałów promocyjnych związanych z WRPO, Stworzenie, utrzymanie i administrowanie stronami internetowymi na temat WRPO, Przygotowanie i przeprowadzenie imprez, akcji, kampanii promocyjnych, Publikacja biuletynów informacyjnych, Współpraca z mediami, Ekspertyzy, studia, analizy. Szczegółowe regulacje dotyczące rodzajów projektów podlegających dofinansowaniu i poziomu dofinansowania poszczególnych typów projektów znajdują się w Szczegółowym opisie priorytetów WRPO (ze zm.) Wnioski mogą składać podmioty wskazane w Szczegółowym Opisie Priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata (ze zm.) instytucje zarządzające i pośredniczące. Wysokość dotacji - Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi euro i moŝe ulec zmianie, w tym na działanie euro, euro. Termin składania wniosków: do wyczerpania środków lub 30 marca 2015 r. Nabór wniosków i ocena prowadzone są w sposób ciągły. Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursu: do wyczerpania środków lub 30 czerwca Wnioski o dofinansowanie naleŝy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Polityki Regionalnej, ul. Przemysłowa 46, Poznań, Sekretariat, pok. nr 2, pon. pt. w godz. 8:00 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki. Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej, zasad przygotowania, składania i oceny wniosków o pomoc finansową do WRPO na lata znajdują się w Regulaminie konkursu i innych dokumentach na: Beneficjent składa wniosek o dofinansowanie sporządzony w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi WRPO oraz Więcej informacji pod adresem internetowym: -

8 Wojewódzki Urząd Pracy ul. Kościelna Poznań tel. (61) , fax (61) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Poddziałanie Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji Celem Programu jest rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne, programy aktywności lokalnej oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie (wzmocnienie kadrowe słuŝb pomocy społecznej). Projekt realizowany jest zgodnie z dokumentem: Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 9 marca 2009 r. Projekt realizowany w ramach Poddziałania musi być skierowany bezpośrednio do następujących grup odbiorców spełniających łącznie trzy warunki: korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej, wiek aktywności zawodowej (15-64 lata), niezatrudnieni lub zatrudnieni zagroŝeni wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z pózn. zm.), otoczenie osób wykluczonych społecznie (w zakresie wsparcia towarzyszącego), jednostki organizacyjne pomocy społecznej i ich pracownicy (w zakresie upowszechniania pracy socjalnej). Projekt realizowany w ramach Poddziałania musi być skierowany bezpośrednio do następujących grup odbiorców spełniających łącznie trzy warunki: korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej, wiek aktywności zawodowej (15-64 lata), niezatrudnieni lub zatrudnieni zagroŝeni wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z pózn. zm.), otoczenie osób wykluczonych społecznie (w zakresie wsparcia towarzyszącego), jednostki organizacyjne pomocy społecznej i ich pracownicy (w zakresie upowszechniania pracy socjalnej). Projekt realizowany w ramach Poddziałania musi być skierowany bezpośrednio do następujących grup odbiorców: pracownicy i wolontariusze regionalnego ośrodka polityki społecznej; pracownicy i wolontariusze ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie; pracownicy samorządu terytorialnego, bezpośrednio obsługujący gminne i powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej w zakresie realizacji ich zadań (np. pracownicy księgowości); pracownicy i wolontariusze innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz instytucji pomocy i integracji społecznej realizujący działania w zakresie aktywnej integracji; pracownicy publicznych słuŝb zatrudnienia (w zakresie wspólnych działań partnerskich), - 8 -

9 przedstawiciele innych słuŝb społecznych, (np. kuratorzy sadowi, policjanci, pedagodzy, pielęgniarki środowiskowe) w zakresie organizacji i szkolenia wspólnych zespołów interdyscyplinarnych działających na rzecz osób wykluczonych. Wnioski mogą składać: na poddziałanie ośrodki pomocy społecznej/ miejskie ośrodki pomocy rodzinie. na poddziałanie powiatowe centra pomocy rodzinie na poddziałanie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Wysokość dotacji: na poddziałanie Wymagane jest wniesienie przez beneficjenta wkładu własnego w wysokości 10,5% wydatków kwalifikowalnych projektu. NaleŜy pamiętać o konieczności zachowania podziału na źródła finansowania wkładu własnego (tj. 0,75 % FP oraz 9,75 % BudŜet JST). na poddziałanie Wniesienie przez beneficjenta wkładu własnego w wysokości 10,5% wydatków kwalifikowanych projektu. NaleŜy pamiętać o konieczności zachowania podziału na źródła finansowania wkładu własnego (tj. 5,25 % PFRON oraz 5,25% BudŜet JST). na poddziałanie Wniesienie wkładu własnego beneficjenta do realizacji projektu nie jest wymagane. Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2010 r. do godz Wniosek naleŝy złoŝyć w siedzibie Instytucji Pośredniczącej tj. Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, Poznań, budynek C. Wniosek moŝna złoŝyć osobiście, przesyłka kurierska lub za pośrednictwem poczty. W przypadku wniosku nadesłanego poczta lub przesyłka kurierska, o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Więcej informacji pod adresem internetowym: Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr Warszawa tel. (22) , fax (22) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Działanie Opracowanie planów ochrony dla obszarów Natura 2000 oraz innych obszarów chronionych Celem Działania jest właściwe zarządzanie oraz realizacja zadań ochronnych na terenie obszarów Natura 2000, rezerwatów przyrody, parków narodowych, parków krajobrazowych, które wiąŝą się z opracowaniem planów zadań ochronnych i planów ochrony. W ramach działania finansowanie otrzymają przede wszystkim projekty dotyczące opracowania dokumentacji niezbędnej do zarządzania obszarami sieci NATURA Wnioski mogą składać: Jednostki sprawujące nadzór nad obszarami chronionymi, Urzędy morskie, Jednostki rządowe, Instytucje naukowe, Organizacje pozarządowe, - 9 -

10 Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych z wyłączeniem Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Wysokość dotacji przewidzianej na realizację działania 5.3 wynosi zł. Projekty mogą być współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych całego projektu. Wkład własny Wnioskodawcy, którego wartość nie moŝe być niŝsza niŝ 15% wydatków kwalifikowalnych, mogą stanowić: środki z budŝetu państwa w formie współfinansowania krajowego, środki prywatne lub inne środki publiczne, pod warunkiem, Ŝe środki te nie pochodzą z programów współfinansowanych przez Unię Europejską. Minimalna wartość projektu wynosi zł. Maksymalna wartość projektu wynosi euro. Termin składania wniosków rozpoczyna się 2 grudnia 2009 r. a kończy 25 stycznia 2010 r. o godz Wnioski naleŝy składać w sekretariacie CKPŚ, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, w Warszawie pokój nr 107. Za termin złoŝenia wniosku uwaŝa się datę i godzinę rejestracji w sekretariacie CKPS. Dokumentacje aplikacyjna naleŝy złoŝyć w 1 egzemplarzu wersji papierowej wraz z Planem Realizacji Przedsięwzięcia i innymi wymaganymi załącznikami wymienionymi w Regulaminie przeprowadzenia konkursu. Wszystkie powyŝsze dokumenty naleŝy przedłoŝyć równie$ w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD. Więcej informacji pod adresem internetowym: ra,2000,oraz,innych,obszarow,chronionych.html#ak19420 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Działanie Centra przetrzymywania gatunków CITES Celem Programu jest stworzenie wyspecjalizowanych ośrodków (ośrodka) dla Ŝywych okazów gatunków zagroŝonych wyginięciem (CITES) zatrzymanych na granicy, na terenie kraju, skonfiskowanych, znajdowanych i podrzucanych, w celu wypełnienia zobowiązań Polski wynikających z ratyfikowanej Konwencji Waszyngtońskiej. W ramach konkursu wspierane będą kompleksowe projekty polegające na stworzeniu infrastruktury zapewniającej moŝliwość przejęcia i przetrzymania okazów w warunkach bytowania zgodnych z wymaganiami biologicznymi gatunku. Dofinansowanie uzyskają wyłącznie projekty zgodne z koncepcja budowy ośrodków CITES opracowana przez ministra właściwego ds. środowiska. Wnioski mogą składać podmioty wymienione w Szczegółowym opisie priorytetów POIiS i są nimi: parki narodowe, parki krajobrazowe i ich zespoły, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych z wyłączeniem Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, organizacje pozarządowe, wojewodowie, ogrody botaniczne, ogrody zoologiczne, instytucje naukowe oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w tym szkoły wyŝsze oraz ich jednostki organizacyjne, urzędy morskie, jednostki rządowe jednostki samorządowe, podmioty sprawujące nadzór lub zarządzające ochrona obszarów chronionych. Wysokość dotacji przewidzianej na konkurs wynosi zł. Projekty mogą być współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych całego projektu

11 Termin składania wniosków obejmuje okres od 21 grudnia 2009 r. do 8 marca 2010 r. do godz. 16:00. Wnioski naleŝy składać w sekretariacie CKPS, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, w Warszawie pokój nr 107. Za termin złoŝenia wniosku uwaŝa się datę i godzinę rejestracji w sekretariacie CKPS. Wniosek o dofinansowanie naleŝy złoŝyć w 1 egzemplarzu wersji papierowej wraz z Planem realizacji przedsięwzięcia i innymi wymaganymi załącznikami wymienionymi w Regulaminie przeprowadzenia konkursu. Wszystkie powyŝsze dokumenty naleŝy przedłoŝyć równie_ w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD. Więcej informacji pod adresem internetowym: 1 Władza WdraŜająca Programy Europejskie ul. Wspólna 2/ Warszawa tel. (22) , (22) fax (22) Program 2009 Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich Celem Programu jest realizacja zadań skupionych wokół 4 głównych priorytetów: Priorytet 1: WdroŜenie działań opracowanych w celu wprowadzenia w Ŝycie Wspólnych podstawowych zasad dotyczących polityki integracji imigrantów w Unii Europejskiej. Priorytet 2: Opracowanie wskaźników i metodologii oceny umoŝliwiających ocenę postępów oraz dostosowanie polityki i środków, jak równieŝ ułatwiających koordynację procesu uczenia się przez porównanie. Priorytet 3: Kreowanie zdolności do prowadzenia właściwej polityki, koordynacja oraz budowanie kompetencji międzykulturowej w państwach członkowskich na róŝnych szczeblach władzy i w róŝnych resortach. Priorytet 4: Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i informacji dotyczących integracji pomiędzy państwami członkowskimi. W programie 2009 zrealizowane będą następujące działania: Działania skierowane do obywateli państw trzecich, społeczeństwa przyjmującego oraz działania na rzecz budowania dialogu międzykulturowego. Badanie sytuacji i potrzeb związanych z integracją cudzoziemców w Polsce. Działania na rzecz budowy systemu instytucjonalnego w Polsce. Wnioski mogą składać podmioty spełniające następujące warunki: są osobami prawnymi odpowiedzialnymi za realizację projektu, takimi jak: organizacje pozarządowe, instytucje federalne, krajowe, regionalne lub lokalne, innego rodzaju organizacje typu non-profit, spółki prawa prywatnego lub publicznego lub organizacje międzynarodowe; współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich [oraz budŝetu państwa] nie jest pod Ŝadnym pozorem źródłem zysku ani nie przysparza dochodów jakiejkolwiek komercyjnej działalności. Oznacza to, Ŝe projekty opierające się w duŝej mierze na outsourcingu, realizowane na zasadzie zlecenia wykonania wielu istotnych części projektu przedsiębiorstwom komercyjnym, nie będą kwalifikowały się do dofinansowania; wnioskodawca jest bezpośrednio odpowiedzialny za przygotowanie i zarządzanie projektem. Nie moŝe występować w charakterze pośrednika;

12 wnioskodawca posiada stabilne i wystarczające źródło finansowania w celu zapewnienia ciągłości istnienia organizacji podczas realizacji projektu a takŝe, o ile zajdzie taka potrzeba, w celu sfinansowania części projektu; wnioskodawca posiada konieczne doświadczenie oraz wykaŝe, Ŝe dysponuje odpowiednim potencjałem w zakresie zarządzania, pozwalającym zrealizować projekt w zamierzonej przez siebie skali. Wysokość dotacji - Całkowita dostępna kwota dofinansowania dla Polski w roku 2009 wynosi ,06 euro, w tym środki na pomoc techniczną, w następującym podziale między działania: Działania skierowane do obywateli państw trzecich, społeczeństwa przyjmującego oraz działania na rzecz budowania dialogu międzykulturowego ,31 euro Badanie sytuacji i potrzeb związanych z integracją cudzoziemców w Polsce ,00 euro Działania na rzecz budowy systemu instytucjonalnego w Polsce ,00 euro Minimalny próg wartości indywidualnego projektu, o dofinansowanie którego w ramach Funduszu moŝna się ubiegać to ,00 zł. Wkład środków w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich nie moŝe przekroczyć 75% wartości całego projektu. Organizacje pozarządowe, tj. organizacje spełniające wymogi ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie, mogą otrzymać z budŝetu państwa dodatkowe dofinansowanie w wysokości do 10% wartości projektu (na pokrycie części wkładu własnego). Do otrzymania takiego dofinansowania konieczne jest zaznaczenie właściwej opcji we wniosku. Termin składania wniosków upływa 24 lutego 2010 r. do godz Wnioski, które wpłyną po ostatecznym terminie będą odrzucone, nawet jeśli data stempla na znaczku pocztowym poprzedza ostateczny termin składania wniosków lub gdy wina leŝy po stronie firmy kurierskiej. Wnioski muszą być dostarczone w zaklejonej kopercie/opakowaniu, drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście (osoba dostarczająca przesyłkę moŝe na dołączonym do wniosku piśmie przewodnim otrzymać pokwitowanie potwierdzone podpisem i datą otrzymania) do biura Władzy WdraŜającej Programy Europejskie na adres: Władza WdraŜająca Programy Europejskie, ul. śurawia 6/12, Warszawa. Wnioski składane przesyłką kurierską lub osobiście naleŝy dostarczyć do: Władza WdraŜająca Programy Europejskie, Zespół ds. Imigrantów i Integracji Społecznej, Sekcja ds. Imigrantów, ul. śurawia 6/12, III piętro, Warszawa. Więcej informacji pod adresem internetowym: lub pod adresem mailowym: Program 2009 Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców Celem Programu w 2009 roku jest wsparcie Działania 1 Rozwinięcie i poprawa oferty integracyjnej oraz poradnictwa zarówno dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, jak i osób objętych ochroną międzynarodową poprzez np.: analiza bieŝącej sytuacji w ww. zakresie pozwala wskazać następujące przykładowe potrzeby: Prowadzenie w ośrodkach i poza nimi szkoleń językowych i zawodowych dla cudzoziemców przebywających w ośrodkach dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. Poprawa dostępu w ośrodkach i poza nimi do poradnictwa psychologicznego, prawnego oraz społecznego, dostępu do opieki medycznej i poprawy jej jakości w ośrodkach dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy Rozbudowa istniejącej oferty integracyjnej dla osób objętych ochroną międzynarodową, w tym w szczególności w zakresie:

13 o nauki języka polskiego oraz kursów kształtujących świadomość obywatelską, kursów na temat warunków Ŝycia i pracy w Polsce, szkoleń informujących o moŝliwościach załatwienia podstawowych spraw Ŝycia codziennego w róŝnych urzędach i innych instytucjach publicznych itp. o poprawy dostępu do edukacji, w szczególności edukacji dzieci; o poprawy faktycznego dostępu do rynku pracy (poprzez zwiększenie liczby i róŝnorodności oferowanych szkoleń i kursów zawodowych, uproszczenie procedur w zakresie uznawania wykształcenia i kwalifikacji itp., rozwój doradztwa zawodowego.); o poprawy sytuacji mieszkaniowej m.in. poprzez poprawę faktycznego dostępu do mieszkalnictwa socjalnego); o ochrony przed dyskryminacją na rynkach pracy i nieruchomości poprzez działania mające na celu podniesienie świadomości cudzoziemców na temat dostępnych środków ochrony prawnej, podejmowanie i propagowanie działań o charakterze dyskryminacji pozytywnej; o łatwiejszego i bezpłatnego dostępu do pomocy medycznej, psychologicznej oraz prawnej; o działań na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w środowiskach przyjmujących cudzoziemców, w tym dialogu międzykulturowego pomiędzy środowiskiem przyjmującym a cudzoziemcami; o o samoorganizacji cudzoziemców oraz ich wzajemnego wspierania się; specjalnych programów kierowanych do grup szczególnie wraŝliwych (małoletni bez opieki, dzieci, kobiety, samotne matki, osoby starsze itp.). Badanie zjawiska integracji, w tym budowa spójnego systemu dot. pozyskiwania danych statystycznych na temat wsparcia integracyjnego oferowanego osobom objętym ochroną międzynarodową oraz badanie ich rzeczywistych potrzeb w zakresie integracji. Podnoszenie kwalifikacji i wzmacnianie kadrowe administracji publicznej, partnerów społecznych oraz organizacji pozarządowych przygotowujących się do pracy lub pracujących z osobami objętymi ochroną międzynarodową. Współpraca międzynarodowa i wymiana doświadczeń dot. integracji cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową. Wnioski mogą składać podmioty, które spełniają poniŝsze kryteria: posiadanie statusu osobą prawną odpowiedzialną za realizację projektu, taką jak organizacje pozarządowe, instytucje federalne, krajowe, regionalne lub lokalne, innego rodzaju organizacje typu non-profit, spółki prawa prywatnego lub publicznego lub organizacje międzynarodowe; współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców [oraz budŝetu państwa] nie jest pod Ŝadnym pozorem źródłem zysku ani nie przysparza dochodów jakiejkolwiek komercyjnej działalności. Oznacza to, Ŝe projekty opierające się w duŝej mierze na outsourcingu, realizowane na zasadzie zlecenia wykonania wielu istotnych części projektu przedsiębiorstwom komercyjnym, nie będą kwalifikowały się do dofinansowania; wnioskodawca jest bezpośrednio odpowiedzialny za przygotowanie i zarządzanie projektem. Nie moŝe występować w charakterze pośrednika; wnioskodawca posiada stabilne i wystarczające źródło finansowania w celu zapewnienia ciągłości istnienia organizacji podczas realizacji projektu a takŝe, o ile zajdzie taka potrzeba, w celu sfinansowania części projektu; wnioskodawca posiada konieczne doświadczenie oraz wykaŝe, Ŝe dysponuje odpowiednim potencjałem w zakresie zarządzania, pozwalającym zrealizować projekt w zamierzonej przez siebie skali. Wysokość dotacji - W ramach niniejszego konkursu orientacyjny budŝet z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców 2009 na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1 wynosi , 17 zł. Minimalny próg wartości indywidualnego projektu, o dofinansowanie którego w ramach Funduszu moŝna się ubiegać to ,00 zł. Organizacje pozarządowe, tj. organizacje spełniające wymogi ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie, mogą otrzymać z budŝetu państwa dodatkowe dofinansowanie w wysokości do 10% wartości projektu (na pokrycie części wkładu własnego). Do otrzymania takiego dofinansowania konieczne jest zaznaczenie właściwej opcji we wniosku. Wkład środków w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców nie moŝe przekroczyć 75% wartości całego projektu

14 Termin składania wniosków upływa 24 lutego 2010 r. do godz Wnioski, które wpłyną po ostatecznym terminie będą odrzucone, nawet jeśli data stempla na znaczku pocztowym poprzedza ostateczny termin składania wniosków lub gdy wina leŝy po stronie firmy kurierskiej. Wnioski muszą być dostarczone w zaklejonej kopercie/opakowaniu, drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście (osoba dostarczająca przesyłkę moŝe na dołączonym do wniosku piśmie przewodnim otrzymać pokwitowanie potwierdzone podpisem i datą otrzymania) do biura Władzy WdraŜającej Programy Europejskie na adres: Władza WdraŜająca Programy Europejskie, ul. Wspólna 2/4, Warszawa. Wnioski składane przesyłką kurierską lub osobiście naleŝy dostarczyć do: Władza WdraŜająca Programy Europejskie, Zespół ds. Imigrantów i Integracji Społecznej, Sekcja ds. Imigrantów, ul. śurawia 6/12, III piętro, Warszawa. Więcej informacji pod adresem internetowym: lub pod adresem mailowym: Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej ul. Domaniewska 39a Warszawa tel. ( 22) , fax: (22) Program Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina Priorytet I Wzrost konkurencyjności obszarów przygranicznych oraz Działanie 2.1 Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym i Działanie 3.1 Rozwój regionalnych i lokalnych moŝliwości współpracy transgranicznej Celem Priorytetu I są działania promujące i wspierające tworzenie lepszych warunków dla przedsiębiorczości, rozwoju turystyki i połączeń transportowych. Celem Działania 2.1. jest ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego. Poprawa jakości środowiska naturalnego prowadzi do podniesienia standardu Ŝycia mieszkańców oraz zwiększenia atrakcyjności obszaru jako celu turystycznego i inwestycyjnego. Cel ten będzie realizowany przede wszystkim poprzez inwestowanie w infrastrukturę środowiskową o znaczeniu regionalnym lub lokalnym oraz polepszenie transgranicznej współpracy w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego. Celem Działania 3.1 jest poprawa transgranicznych zdolności do współpracy na poziomie lokalnym i regionalnym. Wspierane będą przede wszystkim działania zmierzające do podniesienia instytucjonalnego potencjału współpracy. Rozwój tego potencjału nastąpi dzięki tworzeniu zinstytucjonalizowanych form współpracy transgranicznej. Promowana będzie takŝe wymiana informacji i doświadczeń, współpraca sieciowa, w tym z wykorzystaniem internetu. Obszary wsparcia: a) Polska: Podregion krośnieńsko-przemyski (in Podkarpackie voivodship), powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, jasielski, krośnieński, lubaczowski, przemyski, przeworski, sanocki, strzyŝowski, leski, powiat m. Krosno, powiat m. Przemyśl;

15 Podregion bialostocko-suwalski (in Podlaskie voivodship), powiaty: augustowski, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski, powiat m. Białystok, powiat m. Suwałki; Podregiony bialskopodlaski and Chelmsko-zamojski (in Lubelskie voivodship), powiaty: bialski, parczewski, radzyński, włodawski, powiat m. Biała Podlaska and powiat biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, tomaszowski, zamojski, powiat m. Chełm and powiat m. Zamość; Podregion Ostrolecko-siedlecki (in Mazowieckie voivodship), powiaty: łosicki, makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, pułtuski, siedlecki, sokołowski, węgrowski, wyszkowski, powiat m. Ostrołęka and powiat m. Siedlce. b) Białoruś: Obwód grodzieński, obwód brzeski, siedem zachodnich regionów obwodu mińskiego: Miadzioł, Wilejka, Mołodeczno, WołoŜyn, Stołpce, NieświeŜ, Kleck. c) Ukraina: Obwód lwowski, wołyński, zakarpacki d) Regiony przyległe: - Polska: Podregion rzeszowsko-tarnobrzeski (in Podkarpackie voivodship) powiaty: dębicki, kolbuszowski, leŝajski, łańcucki, mielecki, niŝański, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, stalowowolski, tarnobrzeski, powiat m. Rzeszów, powiat m. Tarnobrzeg. Podregion łomŝyński, (in Podlaskie voivodship) powiaty: grajewski, kolneński, łomŝyński, wysokomazowiecki, zambrowski, powiat m. ŁomŜa. Podregion lubelski (in Lubelskie voivodship) powiaty: janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, łukowski, opolski, puławski, rycki, świdnicki, powiat m. Lublin - Białoruś: Wschodnia część obwodu mińskiego (15 regionów Berezino, Borysów, Kojdanów, Kopyl, Krupki, Łohojsk, Lubań, Mińsk, Słuck, Smolewicze, Soligorsk, Starye Dorogi, Uzda, Czerwień i Puchowiczi), miasto Mińsk i obwód homelski. - Ukraina: Obwód rówieński, tarnopolski oraz iwanofrankowski. Wnioski mogą składać podmioty spełniające poniŝsze warunki: być osobami prawnymi lub jednostkami bez osobowości prawnej oraz działać na zasadzie non-profit oraz naleŝeć do jednego z określonych rodzajów organizacji: organizacji pozarządowych, jednostek sektora publicznego, władz lokalnych, organizacji międzynarodowych (międzyrządowych) zgodnie z Artykułem 43 Przepisów Wykonawczych do Rozporządzenia Finansowego KE oraz być obywatelami Polski, Białorusi lub Ukrainy, ten wymóg nie dotyczy organizacji międzynarodowych oraz być zarejestrowani i działać w obszarze kwalifikowalnym programu (moŝna określić takŝe główne regiony wsparcia i regiony przyległe). w wyjątkowych przypadkach jeŝeli cele projektu nie mogą zostać osiągnięte bez udziału partnera zlokalizowanego poza obszarem wsparcia jednakŝe posiadającego siedzibę w kraju objętym Programem dopuszcza się jego udział w projekcie. Zasadność udziału partnera spoza obszaru kwalifikowanego musi być dokładnie opisana w formularzu wniosku aplikacyjnego. Wspomniane organizacje będą musiały udowodnić, iŝ: a) spełniają poszczególne wymagania przedstawione w rozdziale wytycznych, b) są jedynymi organizacjami, które mogą wdraŝać działania na poszczególnych częściach obszaru kwalifikowanego np. ministerstwa, agencje, jednostki naukowo - rozwojowe, instytucje zarządzające gospodarką wodną, parki narodowe itp.; c) realizowane działania mają wymierne korzyści dla obszaru wsparcia. Partnerstwo jest wymogiem koniecznym uczestnictwa w programie i musi obejmować minimum jednego partnera polskiego oraz przynajmniej jednego partnera ukraińskiego lub/i białoruskiego. Wysokość dotacji - całkowity indykatywny budŝet dostępny ze środków Wspólnotowych wynosi euro. Minimalna wartość grantu wynosi euro, natomiast maksymalna wartość: euro. Termin składania wniosków upływa 1 marca 2010 r. decyduje data wysyłki, data stempla pocztowego lub formularz nadania. W przypadku dostarczenia osobistego termin upływa o godzinie czasu lokalnego decyduje podpisane i datowane potwierdzenie odbioru. Wnioski złoŝone po terminie będą automatycznie

16 odrzucane. Ze względów administracyjnych WST moŝe odrzucić wnioski otrzymane po rzeczywistej dacie zatwierdzenia pierwszego etapu oceny (czyli koncepcji wniosku). Wnioskodawcy zobowiązani są dostarczyć wniosek w języku polskim, ukraińskim lub rosyjskim, ze streszczeniem w j. angielskim (Załącznik D Wytycznych dla Wnioskujących o dofinansowanie), na adres: Wspólny Sekretariat Techniczny, Program Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś - Ukraina, Centrum Projektów Europejskich, 39a Domaniewska St., Warszawa, Polska. Więcej informacji pod adresem internetowym: Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25, Warszawa tel. (022) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia Poddziałanie Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli Typ projektu: Przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonywanie zawodu nauczyciela Celem działania jest zrealizowanie praktyk w wybranych szkołach przez wyłonione w ramach konkursu, uprawnione do kształcenia nauczycieli uczelnie. Praktyki te pozwolą na zapoznanie przez przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela studentów z przykładami praktycznych rozwiązań metodyczno-merytorycznych oraz umoŝliwią na zdobycie umiejętności wychowawczych, niezbędnych w pracy nauczyciela oraz nauczycielawychowawcy, a tym samym przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia nauczycieli. Bezpośrednimi beneficjentami programu powinni być: studenci przygotowujący się do wykonywania zawodu nauczyciela; kadra pedagogiczna szkół i placówek oświatowych, które przygotowują się do prowadzenia praktyk przez studentów przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela; przedszkola, szkoły i placówki oświatowe. Wnioski mogą składać uczelnie uprawione do kształcenia nauczycieli, działające w partnerstwie z organami prowadzącymi szkoły. Wysokość dotacji przeznaczonych na dofinansowanie powyŝszych działań wynosi , 00 zł. Termin składania wniosków rozpoczyna się 11 stycznia 2010 r. i trwa do wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie lub do zawieszenia/zamknięcia konkursu. Wnioski naleŝy składać w siedzibie Instytucji Pośredniczącej, tj.: w Departamencie Funduszy Strukturalnych (sekretariat, pokój 374, III piętro), Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J.Ch. Szucha 25, Warszawa. Nabór wniosków trwa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do Więcej informacji pod adresem internetowym:

17 Ministerstwo Gospodarki Departament WdraŜania Programów Operacyjnych Plac Trzech KrzyŜy 3/ Warszawa tel. (22) ; fax (22) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.5 Wsparcie inwestycji o duŝym znaczeniu dla gospodarki Poddziałanie Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym Celem działania jest objęcie wsparciem nowych inwestycji o charakterze innowacyjnym w sektorze produkcyjnym, spełniające łącznie następujące warunki: koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na nową inwestycję, są nie mniejsze niŝ zł, liczba nowych miejsc pracy utworzonych w związku z realizacją nowej inwestycji jest nie mniejsza niŝ 200, okres stosowania na świecie zakupionego lub wdroŝonego w ramach nowej inwestycji rozwiązania technologicznego nie przekracza 3 lat, bądź wartość sprzedaŝy na świecie wyrobów lub usług wytworzonych w oparciu o tę technologię nie przekracza 15% wartości sprzedaŝy na świecie w branŝy, do której naleŝą te wyroby lub usługi, określonej wg trzycyfrowych kodów zawartych w przepisach dotyczących klasyfikacji działalności. Wnioski mogą składać podmioty spełniające następujące wymogi formalne: kwalifikowalność w ramach działania, prowadzenie działalności (jeśli dotyczy) i posiadanie siedziby, a w przypadku osoby fizycznej miejsce zamieszkania na terenie RP, wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Wysokość dotacji na dofinansowanie projektów w 2009 r. wynosi zł. Termin składania wniosków: nabór ma charakter ciągły do wyczerpania alokacji przeznaczonej na 2009 r. Wnioski o dofinansowanie naleŝy składać w sposób określony w Regulaminie Przeprowadzania Konkursu od 2 marca 2009 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki, pon.-pt. w godz lub przesłać pocztą lub kurierem na adres: Ministerstwo Gospodarki, Departament WdraŜania Programów Operacyjnych, Plac Trzech KrzyŜy 3/5, Warszawa, z dopiskiem: Wniosek w ramach poddziałania PO IG Więcej informacji pod adresem internetowym: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Funduszy Europejskich ul. Krakowskie Przedmieście 15/ Warszawa tel. (22) ; fax (22) Program Patriotyzm Jutra Celami Programu są: Promowanie postaw patriotycznych i wzorców obywatelskich przez upowszechnianie wiedzy historycznej i znajomości polskiego dziedzictwa kulturowego; Promowanie polskich tradycji narodowych, państwowych i demokratycznych;

18 Przypominanie wielokulturowych tradycji dawnej Polski; Popularyzacja dziejów ojczystych; Budowanie więzi regionalnych przez kształtowanie przywiązania do małej ojczyzny ; Wspieranie twórczych inicjatyw lokalnych w dziedzinie popularyzacji znajomości polskiego dziedzictwa kulturowego; Kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych własnej toŝsamości obywateli. Działania, które mogą uzyskać dofinansowanie, to: Projekty z dziedziny historii i wiedzy o społeczeństwie o walorach dydaktycznych adresowane do wszelkich grup wiekowych, w tym: warsztaty, wystawy, konkursy tematyczne, przedstawienia teatralne, audycje radiowe i telewizyjne, filmy itp.; Kampanie i akcje społeczne promujące wartości patriotyczne i obywatelskie poprzez popularyzację wiedzy historycznej; Działalność wydawnicza tradycyjna i multimedialna, w tym tworzenie portali internetowych i programów komputerowych; Programy badawcze i dokumentacyjne z zakresu historii, historii kultury; Konferencje i seminaria naukowe; Projekty ciekawych i niekonwencjonalnych sposobów uczenia historii; Zbieranie i utrwalanie na rozmaitych nośnikach relacji uczestników waŝnych wydarzeń historycznych; Upamiętnianie rocznic istotnych wydarzeń z historii Polski (w szczególności dziewięćdziesiątej rocznicy bitwy warszawskiej) i zapomnianych, a waŝnych dla Polski postaci. Wnioski mogą składać: Organizacje pozarządowe Samorządowe instytucje kultury Kościoły i związki wyznaniowe Państwowe i niepaństwowe uczelnie wyŝsze Podmioty gospodarcze działające w sferze kultury i edukacji Jednostki samorządu terytorialnego Wnioskodawcami nie mogą być państwowe instytucje kultury, szkoły i uczelnie wyŝsze nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucje kultury współprowadzone przez Ministra. Wysokość dotacji wynosi zł. W ramach programu dofinansowane są zadania, których minimalna kwota dofinansowania to zł a maksymalna zł. Termin składania wniosków upływa 11 stycznia 2010 r. włącznie. Wnioski powinny być składane zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Przyjmowane są w siedzibie Muzeum: ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa. Wniosek składany osobiście musi zostać dostarczony do Muzeum Historii Polski do 11 stycznia 2010 do godziny W przypadku wysłania wniosku pocztą, decyduje data stempla pocztowego. Wnioski dostarczone po wyznaczonym terminie lub nadesłane z datą stempla pocztowego późniejszą niŝ 11 stycznia 2010 nie będą rozpatrywane. Wnioski nadsyłane pocztą powinny zostać doręczone do Muzeum najpóźniej 18 stycznia. Więcej informacji pod adresem internetowym: Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wydarzenia artystyczne: Priorytet I Muzyka, Priorytet II Teatr i Taniec, Priorytet III Sztuki Wizualne, Priorytet IV Literatura, Priorytet V Czasopisma, Priorytet VI Film

19 Celem działań jest promocja, wspieranie i prezentacja najwartościowszych zjawisk i tendencji w polskiej i światowej kulturze muzycznej, tańcu i teatrze, sztukach wizualnych i kinematografii. Te priorytety skierowane są do najbardziej znaczących projektów o co najmniej ogólnopolskim zasięgu. Priorytet IV Literatura kładzie nacisk na tworzenie warunków do rozwoju literatury, w tym wydawania i promocji wartościowej literatury oraz organizacji wydarzeń literackich promujących literaturę i czytelnictwo. Priorytet V Czasopisma z kolei wspiera wydawanie wartościowych czasopism kulturalnych o zasięgu ogólnopolskim. Kwalifikujące się zadania: Muzyka projekty i wydarzenie artystyczne prezentujące róŝnorodne dziedziny polskiej i światowej kultury muzycznej: festiwale, przeglądy, konkursy, spektakle operowe, operetkowe i musicalowe, wystawy wraz z katalogami poświęcone tematyce muzycznej, koncerty i nagrania audio-video, a takŝe warsztaty i kursy mistrzowskie o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym projekty interdyscyplinarne, w przypadku których tematyka muzyczna stanowi istotny element koncepcji programowej. RównieŜ przedsięwzięcia mające na celu zachowanie (dokumentację i archiwizację), a takŝe popularyzację i promocję medialną dokonań wybitnych artystów polskich w tym kompozytorów i wykonawców (w tym publikacje ksiąŝkowe i filmy dokumentalne o tematyce muzycznej); Teatr i Taniec projekty artystyczne prezentujące róŝne dziedziny teatru i tańca współczesnego oraz dramaturgii: festiwale, przeglądy, konkursy, spektakle teatru tańca i baletu klasycznego, otwarte próby czytane, wystawy wraz z katalogami, poświęcone tematyce dramaturgicznej, teatralnej, tanecznej i baletowej, nagrania wideo, a takŝe warsztaty i kursy mistrzowskie o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym; projekty interdyscyplinarne, w przypadku których tematyka teatru i tańca stanowi istotny element koncepcji programowej. RównieŜ przedsięwzięcia mające na celu zachowanie (dokumentację i archiwizację), a takŝe popularyzację i promocję medialną dokonań wybitnych artystów polskich, m.in. reŝyserów, dramatopisarzy, choreografów, scenografów i wykonawców (w tym publikacje ksiąŝkowe i filmy dokumentalne o tematyce zgodnej z zakresem priorytetu); Sztuki Wizualne wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy, plenery, warsztaty i in. projekty i działania artystyczne o zasięgu krajowym i międzynarodowym, prezentujące wszystkie dziedziny z obszaru szeroko rozumianych, w tym sztuki uŝytkowej i wzornictwa, jak równieŝ sztuki multimedialnej, konceptualnej, instalacji, happeningu, etc. TakŜe zakup obiektów i kolekcji sztuki współczesnej, ich prezentacja i popularyzacja oraz przedsięwzięcia mające na celu zachowanie (w tym dokumentacje i archiwizację), a takŝe popularyzację i promocję medialną dokonań wybitnych artystów polskich (w tym filmy dokumentalne i publikacje związane ze współczesną sztuką medialną); Literatura - wydawanie i promocja wartościowej literatury, wydarzenia literacki promujące literaturę i czytelnictwo oraz dofinansowanie ogólnopolskich przedsięwzięć z zakresu czytelnictwa osób niewidomych i słabowidzących; Czasopisma wydawanie ogólnopolskich czasopism kulturalnych; Film projekty prezentujące dokonania polskiej i światowej kinematografii: festiwale, przeglądy, konkursy, wystawy wraz z katalogami o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym; projekty interdyscyplinarne, gdzie tematyka filmowa stanowi istotny element koncepcji konkursowej. Wnioski mogą składać: samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i przy priorytecie I, II, III i VI takŝe jednostki samorządu terytorialnego oraz muzeów i bibliotek); organizacje pozarządowe; podmioty prowadzące działalność gospodarczą w sferze kultury. Wysokość dotacji - minimalna kwota wnioskowana wynosi zł. Wkład własny (liczony ze środkami pozyskanymi z innych źródeł) wynosi minimum: 25% dla organizacji pozarządowych; 35% dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w sferze kultury; 35% dla samorządowych instytucji kultury. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego moŝe podjąć decyzje o zmniejszeniu lub odstąpieniu od konieczności posiadania wkładu własnego. W takiej sytuacji wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku wystąpienie do Ministra w tej sprawie ze szczegółowym uzasadnieniem

20 prośby o odstąpienie od wymaganego wkładu własnego. W przypadku braku takiej zgody wniosek nie spełniający wymogu minimalnego wkładu własnego zostanie odrzucony jako błędny formalnie. Na poszczególne priorytety przeznaczono kwoty: Muzyka zł Teatr i Taniec zł Sztuki Wizualne zł Literatura zł Czasopisma zł Film zł Termin składania wniosków upływa kolejno 30 listopada 2009r. i 31 marca 2010 r. Wnioski na działania z priorytetu I naleŝy składać do Departamentu Mecenatu Państwa. Wnioski dotyczące priorytetów II oraz VI powinny zostać dostarczone do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wnioski składane na Priorytet III przyjmuje Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, natomiast priorytet IV i V naleŝy zgłaszać do Instytutu KsiąŜki. W przypadku wysłania papierowej wersji wniosku pocztą (bez podpisu elektronicznego) decyduje data stempla pocztowego. Program Edukacja kulturalna Celem Programu jest aktywizacja i inspiracja zachowań twórczych, rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności oraz wzbogacanie oferty pozaszkolnej edukacji artystycznej skierowanej do dzieci i młodzieŝy. Wnioski mogą składać wyłącznie podmioty prawa polskiego i są to: organizacje pozarządowe oraz kościoły i związki wyznaniowe, samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego, a takŝe teatrów oper, filharmonii) podmioty gospodarcze działające w sferze kultury. Wysokość dotacji na realizację Programu to ok zł. Minimalna kwota dofinansowania wynosi zł. Wkład własny (liczony ze środkami pozyskanymi z innych źródeł) wynosi minimum: 25% dla organizacji pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych, 35% dla samorządowych instytucji kultury, 35% dla podmiotów gospodarczych działających w sferze kultury. Termin składania wniosków - Wniosek musi zostać dostarczony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do 30 listopada 2009 r. lub do 31 marca 2010 r. W przypadku wysłania papierowej wersji wniosku pocztą (bez podpisu elektronicznego) decyduje data stempla pocztowego. Wnioski składane są w 1 egzemplarzu. Więcej informacji pod adresem internetowym: Program Zasoby cyfrowe Priorytet I Digitalizacja materiałów bibliotecznych Celem priorytetu jest rozbudowa infrastruktury digitalizacyjnej w bibliotekach, digitalizacja polskich zasobów bibliotecznych, ich upowszechnianie oraz bezpieczne i długookresowe przechowywanie w postaci cyfrowej. Celem

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

PATRIOTYZM JUTRA 2012 REGULAMIN

PATRIOTYZM JUTRA 2012 REGULAMIN PATRIOTYZM JUTRA 2012 REGULAMIN Dyrektor Muzeum Historii Polski w Warszawie ogłasza program Patriotyzm Jutra. Budżet programu na rok 2012 wynosi dwa miliony złotych, Instytucja zarządzająca: Muzeum Historii

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (M07) Działanie wspiera rozwój infrastruktury wiejskiej oraz odnowę wsi, przyczyniając się tym samym do

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Ł ó d z k a A k a d e m i a P O K L Nabór w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Ł ó d z k a A k a d e m i a P O K L Nabór w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Ł ó d z k a A k a d e m i a P O K L Nabór w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Projekty systemowe Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

1. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

1. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego 1. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem 07-130 Łochów, Al. Pokoju 75 lgdbadzmyrazem@gmail.com KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Dane

Bardziej szczegółowo

Knurów, dn. 17.10.2014 r.

Knurów, dn. 17.10.2014 r. Informacja nt. możliwości dofinansowania projektów dedykowanych małym i średnim gminom województwa śląskiego w ramach procedury konkursowej w RPO WSL 2014-2020 Knurów, dn. 17.10.2014 r. Alokacja RPO WSL

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Autor: Wenanta Anna Rolka

Autor: Wenanta Anna Rolka Autor: Wenanta Anna Rolka Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 2013 źródło dotacji gmin wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 powstał z myślą o samorządach wiejskich i jest największym

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r.,

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Iwona Stach - Janyst Punkt Informacji Funduszy Europejskich Wałbrzych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

Środowisko dla Rozwoju

Środowisko dla Rozwoju ENEA Krajowa sieć partnerstwa Środowisko dla Rozwoju na rzecz promowania zasad zrównowaŝonego rozwoju i jej rola we wdraŝaniu POIiŚ 27 maja 2010 r. Zamość Spis treści 1. Europejska Sieć Organów Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Opole, 20 marca 2015 r. Podział środków PROW dla kraju Tabela

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Działanie 5.2. Rewitalizacja miast. l. Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 2. Numer i nazwa

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Harmonogram 18 spotkań informacyjnych dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 w 2009 r. Sugerowany termin spotkania we wskazanym tygodniu

Załącznik nr 1. Harmonogram 18 spotkań informacyjnych dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 w 2009 r. Sugerowany termin spotkania we wskazanym tygodniu Harmonogram 18 spotkań informacyjnych dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 w 2009 r. 1. Wsparcie 4.1 (infrastruktura wodno-ściekowa) 2. Wsparcie 6.2 (zagospodarowanie terenów zdegradowanych) JEDNODNIOWE

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. DOKUMENTY (1) Umowa Partnerstwa Działania rewitalizacyjne realizowane z EFRR mają na celu włączenie społeczności zamieszkujących

Bardziej szczegółowo

Liceum profilowane Technikum Liceum uzupełniające. średni wynik w % zdających. liczba

Liceum profilowane Technikum Liceum uzupełniające. średni wynik w % zdających. liczba wynik wynik wynik wynik wynik wynik Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Średnie wyniki z języka polskiego w powiatach w 2013 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym, jako przedmiot obowiązkowy,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16.12.2014 r. CCI 2014PL16M2OP002 Wieloaspektowe ujęcie obszaru kultury w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Liceum profilowane. Technikum. wynik w % liczba. zdających średni

Liceum profilowane. Technikum. wynik w % liczba. zdających średni Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Średnie wyniki z biologii w powiatach w 2014 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym. Dane dla tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili co najmniej

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPOWP

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPOWP Załącznik nr 2. Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWP KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPOWP INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich 2014-2020 2020 Nowa Perspektywa Kolonowskie, 11 maja 2015 r. Podziałśrodk rodków w PROW dla kraju Tabela 1. Podział środków PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020 EUR Wkład

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE W latach 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia)

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 ogłasza Konkurs dla naboru nr 1 wniosków o dofinansowanie projektów w

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO JAKO INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA DLA VIII OSI PRIORYTETOWEJ Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji środki finansowe na wspieranie

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA )

PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA ) INFORMACJA DOTYCZĄCA POZYSKANIA SRODKÓW UNIJNYCH W RAMACH RPO WD ( DZIAŁANIA 6. 4) PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA ) DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020 Giżycko, 21 października 2015 r. Program Polska-Rosja 2014-2020 Program Polska - Rosja 2014-2020 przygotowywany jest przez współpracujące ze sobą

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2005

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2005 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Węgierska Górka Nr XIX/192/2004 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez powiatowe centra pomocy rodzinie Załącznik nr 1: Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez powiatowe centra pomocy rodzinie Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO

REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Sporządził: Filip Olszak Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Sporządził: Filip Olszak Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Sporządził: Filip Olszak Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Inicjatywa klastrowa porównanie form organizacyjno prawnych Uczestnicy klastra formy prawne Przedsiębiorcy: o osoby fizyczne prowadzące

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Wspieranie działań z zakresu edukacji ekologicznej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Konferencja Na szlaku do zrównowaŝonego rozwoju. Edukacja dla przyszłości Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE. 1 Informacje ogólne S t r o n a 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

KONKURS nr 6/2008 DZIAŁANIA EDUKACYJNE SKIEROWANE DO SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH NA OBSZARACH CHRONIONYCH

KONKURS nr 6/2008 DZIAŁANIA EDUKACYJNE SKIEROWANE DO SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH NA OBSZARACH CHRONIONYCH CENTRUM KOORDYNACJI PROJEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH Ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013

Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Pełna dokumentacja Wniosek o dofinansowanie Studium wykonalności / biznesplan Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N konkursu dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałaj

R E G U L A M I N konkursu dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałaj R E G U L A M I N konkursu dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na wyłonienie partnera do realizacji projektu w ramach Priorytetu 8 działania

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE N O T A T K A S Ł U Ż B O W A

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE N O T A T K A S Ł U Ż B O W A URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE N O T A T K A S Ł U Ż B O W A DO: OD: Pani Wioletta Śląska-Zyśk, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Lidia Wójtowicz, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki z informatyki w powiatach w 2014 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym.

Średnie wyniki z informatyki w powiatach w 2014 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym. Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Średnie wyniki z informatyki w powiatach w 2014 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym. Dane dla tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili co najmniej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lubuska Sieć Szerokopasmowa Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ma na celu rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez: wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Dokumenty programujące wsparcie z EFS Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Środki dla ngo Zmieniony

Środki dla ngo Zmieniony Środki dla ngo Zmieniony 26.11.2015. Fundusz dla Przyrody Kto może złoży wniosek? m.in. organizacje pozarządowe Cel zadania: wspieranie działań z zakresu czynnej ochrony przyrody, przyczyniające się bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim P O W I A T O W E C E N T R U M P O M O C Y R O D Z I N I E W R Z E S Z O W I E ul. Grunwaldzka 15, 35-959

Bardziej szczegółowo

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy. Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez beneficjentów z terenu działania LGD Między Dalinem i Gościbią w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA 6.2 ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA 6.2 ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA 6.2 ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 1. Nazwa programu operacyjnego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 2. 3. 4. 5. 6. 7. Numer i nazwa priorytetu Nazwa Funduszu

Bardziej szczegółowo

Poznań, listopad 2009. Nr 11(26)/2009. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Poznań, listopad 2009. Nr 11(26)/2009. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Nr 11(26)/2009 Poznań, listopad 2009 W numerze: aktualne konkursy dla samorządów i organizacji pozarządowych wiadomości dotyczące zasad i procedur związanych z pozyskiwaniem funduszy UE i dotacji krajowych

Bardziej szczegółowo

RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej W ramach działania RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej dotowane będą projekty polegające na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (WRPO) - projekt

Szczegółowy opis Priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (WRPO) - projekt Szczegółowy opis Priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (WRPO) - projekt Działanie 5. 1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego Poznań, 18.06.2007r. Działanie 5.1

Bardziej szczegółowo

Małe projekty. Beneficjenci

Małe projekty. Beneficjenci Małe projekty Małe projekty - są to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Działania wdrażane przez Wydział

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.) WAśNE INFORMACJE Wybór projektów do dofinansowania w ramach II naboru do Działania 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

Bardziej szczegółowo

Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013

Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW Opublikowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 Numer referencyjny naboru PBU1 Numer EuropeAid: EuropeAid/129-278/M/ACT/MULTI

Bardziej szczegółowo

Procedura przyznawania dotacji na działalność pożytku publicznego w dziedzinie kultury oraz konserwacji, renowacji i ochrony zabytków

Procedura przyznawania dotacji na działalność pożytku publicznego w dziedzinie kultury oraz konserwacji, renowacji i ochrony zabytków Procedura przyznawania dotacji na działalność pożytku publicznego w dziedzinie kultury oraz konserwacji, renowacji i ochrony zabytków Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych

Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych N E W S L E T T E R Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych Numer 14 12 maja 2011 roku W numerze Konkursy Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury i sztuki (II edycja) strona 2 Otwarty konkurs ofert na zadania

Bardziej szczegółowo

Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się

Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3 Jakość życia na obszarach

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Małe i średnie przedsiębiorstwa Kraków, 24 kwietnia 2007 r Europejski Fundusz Społeczny w Polsce 2004-2006 2007-2013 SPO RZL ZPORR (Priorytet II) IW EQUAL PO

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe

DZIAŁANIE 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe DZIAŁANIE 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe Celem działania jest zachęcanie do rozwijania nowych form aktywności gospodarczej generujących miejsca pracy poprzez oferowanie infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych Norbert Tomkiewicz Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w ramach RPO WD 2014-2020

Rewitalizacja w ramach RPO WD 2014-2020 Rewitalizacja w ramach RPO WD 2014-2020 Projekty rewitalizacyjne w ramach RPO WD Nabory w ramach Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Działania RPO WD, w których możliwe jest uzyskanie preferencji

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów. Newsletter Nr 4 wrzesień 2009 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wkrótce rusza konkurs dla działań: 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych 5.5.

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie W rozumieniu ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013 Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów 23.11.2007 Racibórz / 30.11.2007 Cieszyn / 7.12.2007 Bielsko-Biała spotkanie

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

anie Szwajcarsko Polskiego Programu pracy na rzecz zmniejszenia róŝnic r gospodarczych w rozszerzonej Unii Europejskiej w Polsce

anie Szwajcarsko Polskiego Programu pracy na rzecz zmniejszenia róŝnic r gospodarczych w rozszerzonej Unii Europejskiej w Polsce WdraŜanie anie Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy pracy na rzecz zmniejszenia róŝnic r społeczno gospodarczych w rozszerzonej Unii Europejskiej w Polsce - I nabór r wniosków Małgorzata Wierzbicka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI

REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa ogólne warunki naboru i udzielania wsparcia w projekcie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

PO KL dla Szkół i Placówek Oświatowych. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL dla Szkół i Placówek Oświatowych. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Szkół i Placówek Oświatowych Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

Projekt do konsultacji

Projekt do konsultacji Projekt do konsultacji Załącznik Nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO FRYDERYK CHOPIN

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO FRYDERYK CHOPIN ZATWIERDZAM Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO FRYDERYK CHOPIN INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Bardziej szczegółowo

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP.

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP. W związku z dużą liczbą pytań dotyczących ogłoszonego naboru w ramach Poddziałania 7.1.1 Aktywna integracja projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR i ogłoszonego konkursu w ramach Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości finansowania inicjatyw oświatowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

MoŜliwości finansowania inicjatyw oświatowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki MoŜliwości finansowania inicjatyw oświatowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

Biuro Konsultingowe ADVISER Pomoc rozwojowa 2011"

Biuro Konsultingowe ADVISER Pomoc rozwojowa 2011 Biuro Konsultingowe ADVISER prezentuje Państwu możliwości uzyskania dofinansowania dla przedsięwzięć realizowanych w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na realizację

Bardziej szczegółowo